ympäristövaikutusten arviointiselostus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ympäristövaikutusten arviointiselostus"

Transkriptio

1 maalahden sidlandetin TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiselostus

2 Esipuhe Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on kuvattu Maalahden kuntaan Sidlandetin alueelle sijoittuvaksi suunnitellun tuulivoimapuiston arvioidut ympäristövaikutukset. Arviointiselostuksen on laatinut Ramboll Finland Oy EPV Tuulivoima Oy:n toimeksiannosta. Ympäristövaikutusten arviointiin ovat Ramboll Finland Oy:stä osallistuneet seuraavat henkilöt: Projektipäällikkö: FT Joonas Hokkanen Varaprojektipäällikkö: RA Matti Kautto Maisemaselvitys ja maisemavaikutukset: maisema-arkkitehti Elina Kalliala, maisema-arkkitehti Sini Korpinen Asukaskysely ja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi: PsM Anne Vehmas Melumallinnus: ins. (AMK) Janne Ristolainen, Ins.opp. (AMK) Arttu Ruhanen Varjostusmallinnus: ins. (AMK) Emilia Siponen Kaavoitus ja maankäyttö: RA Pirjo Pellikka Kartta-aineistot: FM (suunnittelumaantiede) Dennis Söderholm Linnustovaikutusten arviointi: FM biologi Asko Ijäs, luontokartoittaja (EAT) Ville Yli-Teevahainen Vaikutukset Natura-alueisiin: FM Tarja Ojala Pienvedet ja kalasto: FM limnologi Anne Mäkynen Maaperä- ja pohjavesivaikutukset: FM geologi Maija Jylhä-Ollila Kasvillisuus ja luontotyypit: FM biologi Kaisa Torri (kts. myös kohta erillisselvitykset) Kuvasovitteet: muotoilija Sampo Ahonen Erillisselvitykset: Linnustoselvitykset (2009): Jouni Kannonlahti ja Antti Vierimaa Merenkurkun lintutieteellisestä yhdistyksestä Luontoselvitys (2008): FM biologi Hannu Tuomisto. Muinaisjäännökset: Katja Vuoristo (Museovirasto). Pohjanmaan tuulivoimapuistojen inventointi Ilmajoki-Kurikka, Kristiinankaupunki, Maalahti, Mustasaari, Närpiö ja Vähäkyrö. Arviointiselostuksen on kääntänyt ruotsiksi Marita Storsjö. Työtä ovat ohjanneet toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto ja Vaula Väänänen EPV Tuulivoima Oy:stä. 1

3 Sisältö Esipuhe 1 YHTEENVETO ARVIOINTISELOSTUKSESTA 5 Yhteenveto 7 Arvioitava hanke 7 Tarkastellut vaihtoehdot 7 Tuulivoimaloiden rakenne 8 Ympäristövaikutukset 8 OSA I: HANKE JA YVA-MENETTELY Johdanto 19 Taustaa 19 Miksi tuulivoimaa Hankkeesta vastaava Hankkeesta vastaava Hankkeesta vastaavan tuulivoimaprojektit Pohjanmaan alueella Tavoitteet ja suunnittelutilanne Tausta ja tavoitteet Suunnittelutilanne ja toteutusaikataulu Ympäristövaikutusten arviointimenettely ja sen aikataulu Ympäristövaikutusten arviointimenettely ja sen päävaiheet Arviointiohjelma Arviointiohjelmasta saadut lausunnot ja mielipiteet Yhteysviranomaisen lausunnon huomiointi Arviointiselostuksen kuuluttaminen ja nähtävilläolo Arviointimenettelyn päättyminen Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Hankkeen edellyttämät luvat ja päätökset Ympäristövaikutusten arviointi Hankkeen yleissuunnittelu Kaavoitus Ympäristölupa Rakennusluvat Kytkentä sähköverkkoon Lentoestelupa Sopimukset maanomistajien kanssa Muut luvat Natura-arviointi Hankkeen ja sen vaihtoehtojen kuvaus Hankkeen yleiskuvaus Tarkastellut vaihtoehdot Vaihtoehtojen muodostaminen Tuulivoimapuisto Tuulivoima osana energiajärjestelmää Hankkeen suhde ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin 50 OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Ympäristövaikutusten arvioinnin lähtökohdat Arviointitehtävä Hankkeen vaikutusalue Käytetty aineisto Vaikutusten ajoittuminen Ilmasto ja ilmastonmuutos Lähtötiedot ja arviointimenetelmät Vaikutusmekanismit Tuulivoimapuiston vaikutukset ilmastoon ja ilmastonmuutokseen Hankkeen toteuttamatta jättäminen VE Arvioinnin epävarmuustekijät Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön Lähtötiedot ja arviointimenetelmät Nykytila Tuulivoimapuiston vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja kaavoitukseen: VE 1, VE2 ja VE3 69 2

4 9.4 Hankkeen toteuttamatta jättäminen VE Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen Arvioinnin epävarmuustekijät Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön Lähtötiedot ja arviointimenetelmät Vaikutusmekanismit Maiseman ja kulttuuriympäristön nykytila Tuulivoimapuiston vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön: VE 1, VE2 ja VE Hankkeen toteuttamatta jättäminen VE Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen Arvioinnin epävarmuustekijät Vaikutukset luonnonympäristöön Maa- ja kallioperä Pohjavesi Pintavedet Kasvillisuus ja luontotyypit Linnusto Luonnonsuojelu Luontodirektiivin liitteiden II ja IV(a) lajit sekä uhanalaiset lajit Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen Materiaalikulutusvertailu Metsästys ja riistanhoito Kalasto, kalastus ja kalatalous Riskit ja häiriötilanteet Vaikutukset ihmisiin Melu Varjostus Liikenne ja liikenneturvallisuus Elinkeinoelämä Ihmisten elinolot ja viihtyvyys Vaikutukset ihmisten terveyteen Tuulivoimapuisto ja jokamiehenoikeudet Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa Maisema ja kulttuuriympäristö Linnusto Jatkotutkimusten ja seurannan tarve Linnusto Melu 172 III VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten merkittävyyden arviointi Hankkeen vaihtoehdot ja vertailun periaatteet Keskeiset ympäristövaikutukset Hankkeen toteuttamiskelpoisuus Yhteiskunnallinen toteuttamiskelpoisuus Ympäristöllinen toteuttamiskelpoisuus Taloudelliset edellytykset Sanasto ja lyhenteet Lähteitä 180 Yhteystiedot 184 LIITTEET Liite 1 Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Liite 2 Pohjanmaan maakuntakaava indeksikartta ja merkinnät Liite 3 Meriläheinen asuminen osayleiskaava merkinnät ja määräykset Liite 4 Asukaskyselyn tulosraportti Liite 5 Lintujen kevätmuuton seuranta ja pesimälinnustoselvitys maalahden tuulivoimapuistohankkeen vaikutusalueella Liite 6 Lintujen syysmuuton seuranta Maalahden ja Vähänkyrön tuulivoimapuistohankkeiden vaikutusalueilla 3

5 4

6 YHTEENVETO ARVIOINTISELOSTUKSESTA 5

7 6

8 Yhteenveto Yhteenveto EPV Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimapuiston toteuttamista Maalahden kuntaan Sidlandetin alueelle. Hankkeeseen kuuluvat maa-alueelle sijoitettavat tuulivoimalaitokset, tuulivoimapuiston edellyttämät huoltotiet sekä kytkentävoimajohdot valtakunnan verkkoon. Hankkeen tavoitteena on ensisijaisesti laajentaa tuulivoimatuotantoa Pohjanmaan maakunnan alueella ja näin kehittää maakunnan omaa, uusiutuviin energianlähteisiin pohjautuvaa sähköntuotantoa. Hankkeen avulla pystytään myös osaltaan vähentämään sähköntuotannosta syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä ja edelleen ehkäisemään ilmastonmuutosta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaan YVA-menettelyn tarkoituksena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Arvioinnissa olennaista on avoimuus ja toimiva vuorovaikutus eri tahojen kesken. YVA-menettelyssä ei tehdä päätöksiä hankkeen toteuttamisesta. Suuren tuulivoimapuiston rakentaminen edellyttää alueen kaavoittamista. Kaavoista päättävät osaltaan Maalahden kunta ja Pohjanmaan liitto. Päätökset hankkeen mahdollisesta toteuttamisesta tekee EPV Tuulivoima Oy arviointimenettelyn ja kaavoitusmenettelyn jälkeen. Arvioitava hanke Hankkeena on tuulivoimapuiston rakentaminen Maalahden kuntaan Sidlandetin alueelle. Tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti olisi enintään yhteensä MW ja se tuotettaisiin yhteensä enintään 29 turbiinilla. Rakennettavat tuulivoimalaitokset ovat nykyteknologian mukaisia, kooltaan 3-5 MW. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 1150 hehtaaria. Tuulivoimalaitosten perustuksia ja huoltotieverkostoa varten tarvittava maapinta-ala on yhteensä vain muutamia prosentteja hankealueen kokonaispinta-alasta. Tarkastellut vaihtoehdot YVA-menettelyn aikana alkuperäisen hankesuunnitelman lisäksi tarkasteluun on otettu uusia vaihtoehtoja, joissa voimaloiden kokonaislukumäärää on vähennetty. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu kaikkiaan neljää vaihtoehtoa, jotka ovat: Hankkeen toteuttamatta jättäminen (VE 0): Hanketta ei toteuteta eikä Maalahden Sidlandetin suunnittelualueelle sijoiteta maatuulivoimapuistoa. Vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla ja jollain muulla tuotantotavalla. Hankevaihtoehto 1 (VE 1): Maalahden suunnitellulle tuulivoimapuistoalueelle sijoitetaan kaikkiaan 29 tuulivoimalaa, jotka ovat kooltaan 3-5 MW. Tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti olisi MW voimaloiden lopullisesta yksikkökoosta riippuen. Hankevaihtoehto 2 (VE 2): Hanke toteutetaan päivitetyn hankesuunnitelman mukaisesti, jossa alkuperäisestä suunnitelmasta (VE 1) on poistettu kolme tuulivoimalaa ja neljän sijoituspaikkaa on muutettu. Tuulivoimapuistoalueelle sijoitetaan kaikkiaan 26 tuulivoimalaa, jotka ovat kooltaan 3 5 MW. Tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti olisi MW voimaloiden lopullisesta yksikkökoosta riippuen. Hankevaihtoehto 3 (VE 3): Hanke toteutetaan päivitetyn suunnitelman mukaisesti, jossa hankevaihtoehdosta 2 on poistettu neljä meluvaikutuksiltaan merkittävintä tuulivoimalaa. Tuulivoimapuistoalueelle sijoitetaan kaikkiaan 22 tuulivoimalaa, jotka ovat kooltaan 3 5 MW. Tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti olisi MW voimaloiden lopullisesta yksikkökoosta riippuen. 7

9 Yhteenveto Tuulivoimalat liitetään toisiinsa sekä hankealueelle sijoitettaviin kahteen sähköasemaan käyttäen maakaapeleita, jotka sijoitetaan pääasiassa alueelle rakennettavien tielinjojen yhteyteen. Sähkönsiirto alueverkkoon tapahtuu yhdistämällä molemmat sähköasemat 110 kv voimajohdoilla hankealueen itälaidalla sijaitsevaan EPV Energia Oy:n omistamaan ja EPV Alueverkko Oy:n hallinnoimaan Närpiö- Vaskiluoto 110 kv voimajohtoon. Uutta voimajohtoa joudutaan hankkeen yhteydessä rakentamaan vain noin 300 metriä. Voimaloiden sijoittelussa toisiinsa nähden on otettava huomioon voimaloiden taakse syntyvät pyörteet. Yksittäisten voimaloiden välinen hyväksyttävä minimietäisyys riippuu monista tekijöistä, mm. voimaloiden koosta, kokonaislukumäärästä, sekä yksittäisen voimalan sijainnista tuulivoimapuistossa. Tuulivoimaloiden perustusten ja tornin laskennalliseksi käyttöiäksi on arvioitu keskimäärin 50 vuotta ja turbiinin (konehuone ja siivet) vastaavasti noin 20 vuotta." Tuulivoimaloiden käyttöikää pystytään kuitenkin pidentämään riittävän huollon sekä osien vaihdon avulla Tuulivoimaloiden rakenne Tuulivoimalaitos koostuu perustusten päälle asennettavasta tornista, roottorista lapoineen ja konehuoneesta. Tuulivoimaloilla on erilaisia rakennustekniikoita. Käytössä olevia tornien rakenneratkaisuja ovat teräs- tai betonirakenteinen putkimalli, ristikkorakenteinen terästorni ja harustettu teräsrakenteisen putkimalli, jonka perustus on teräsbetonirakenteinen, sekä erilaisia yhdistelmiä näistä ratkaisuista. Tuulivoimaloiden rakentamisaloiksi tarvitaan nykyisellä tekniikalla noin 60 m x 80 m alueet. Tältä alueelta puusto raivattava kokonaan ja pinta on tasoitettava. Tuulivoimalat on varustettava lentoestemerkinnöin liikenteen turvallisuusvirasto Trafin määräysten mukaisesti. Jokaisesta toteutettavasta tuulivoimalaitoksesta on pyydettävän Finavian lausunto, jossa Finavia ottaa kantaa lentoturvallisuuteen sekä tuulivoimalalle määrättäviin merkintävaatimuksiin. Merkintävaatimuksiin vaikuttavat tapauskohtaisesti mm. lentoaseman ja lentoreitin läheisyys sekä tuulivoimaloiden ominaisuudet. Merkintävaatimuksia voidaan esittää koskien voimaloihin asennettavia lentoestevaloja sekä päivämerkintöjä, jotka tuulivoimaloissa ovat tyypillisesti voimalarakenteisiin maalattavia leveitä punaisia raitoja. Tuulivoimaloiden lentoestevaloissa käytettävät värit ovat punainen ja/tai valkoinen, eri valotyyppien välillä on eroja mm. valon voimakkuudessa sekä välähdysfrekvenssissä. Erikokoisten voimaloiden tyypillisiä päämittoja. Voimalan nimellisteho (MW) Tornin korkeus (metriä) Lavan pituus (metriä) Konehuoneen ja roottorin massa (tonnia) Ympäristövaikutukset Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan suunnitellun hankkeen vaikutuksia mm. ihmisiin,luonnonympäristöön ja kulttuuriympäristöön. Vaikutus on tarkastellun asiantilan ennustettu muutos nykytilanteesta. Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön Tuulivoimaloiden yhtenä laaja-alaisimmista ympäristövaikutuksista on yleisesti pidetty visuaalisia, maisemakuvaan kohdistuvia vaikutuksia. Tuulivoimaloiden rakentaminen muuttaa aina ympäristönsä maisemakuvaa. Vaikutusten voimakkuuteen vaikuttavat tuulivoimaloiden lopullinen koko ja malli. Tuulivoimaloiden tornit voidaan rakentaa sekä teräsrakenteisena putkimallina että ristikkorakenteisena terästornina. Visuaalisten vaikutusten laajuuteen vaikuttaa merkittävästi toteutettavien tuulivoimaloiden koko. Sekä lapoineen noin 150 m korkeille että 180 m korkeille tuulivoimalaitoksille tullaan todennäköisesti edellyttämään jonkinlaista yövalaistusta (lentoestevalot). Päivämerkintöjä ei välttämättä edellytetä lapoineen 150 metriä korkeissa voimalaitoksissa. Maisemalliset vaikutukset ovat todennäköisesti voimakkaimmillaan heti rakentamisen jälkeen tuulivoimaloiden edustaessa uutta ja vielä melko tuntematonta teknologiaa. Ajan kuluessa tuulivoimaloiden voidaan olettaa istuvan maisemakuvaan paremmin, kun ne mielletään enemmän osaksi uudenlaista kulttuurimaisemaa erityisesti Pohjanmaalla, jossa on käynnissä useampia tuulivoimahankkeita. Hankealueen välittömässä läheisyydessä sen pohjoispuolella sijaitsee valtakunnallisesti arvokas Övermalax- Åminnen maisema-alue, joka on muodostunut Maalahdenjoen laaksoon. Hankkeen merkittävät vaikutuk- 8

10 set kulttuuriympäristöön ja maisemaan aiheutuvat muutoksista Maalahdenjoen avoimen viljelymaiseman maisemakuvassa. Alueen maisemakuvaa ja kulttuuriympäristöä leimaa nykyisellään tuotantotalous. Alueen kulttuuriympäristöön tulee uusi ajallinen kerrostuma kun nykyaikaiset tuulivoimalat tulevat osaksi kulttuuriympäristöä. Hankkeen läheisyydessä sijaitsevia valtakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä ovat mm. hankealueen länsipuolella sijaitseva Bergön saaren satamat ja saaristokylä, jotka kuvastavat Pohjanmaan merenkulkua, kalastusta ja veneenrakennusta harjoittanutta saaristoyhdyskuntaa ja sen elinkeinojen tuottamaa rakennettua kulttuuriympäristöä. Hankealueella ei sijaitse kiinteitä muinaisjäännöksiä. Hankealueen läheisyydessä, noin 300 metrin päässä hankealueesta, sijaitsee kaksi muinaisjäännöskohdetta: rautakautinen asumuspainanne Hudholmen 1 sekä ajoittamaton hautapaikka Hudholmen 2. Vuoden 2009 muinaisjäännösinventoinnissa Majosrbackenilta paikallistettiin uuteen aikaan ajoittuvia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Nämä hankealueen eteläpuolella sijaitsevat kohteet ovat Majorsbackenin taistelukaivantoja, jotka ajoittuvat luultavimmin I maailmansotaan. Melu Hankealue ja sen ympäristö ovat pääosin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Hankealueen läheisyydessä sen eteläosan kaakkoispuolella sijaitsee maa-ainesten ottoalue (Storberget), josta aiheutuu ajoittain melua etenkin hankealueen eteläosiin. Hankealueen läheisyydessä ei kulje vilkasliikenteisiä teitä eikä alueella ole muita merkittäviä melulähteitä. Nykytilanteessa hankealueen ja sen ympäristön melutilanteeseen vaikuttavat lähinnä tieliikenne sekä ajoittain maa- ja metsätaloustyössä käytettävät työkoneet. Rakentamisen aikana melua syntyy lähinnä tuulivoimalaitosten vaatimien perustusten ja tieyhteyksien maarakennustöistä. Varsinainen voimalaitoksen pystytys ei ole erityisen meluavaa toimintaa ja vastaa normaalia rakentamis- tai asennustöistä aiheutuvaa melua. Rakentamisen aikana meluavimpia työvaiheita ovat mahdolliset louhintatai paalutustyöt. Tuulivoimapuiston toiminnan aikana hanke vaikuttaa lähialueensa melutasoon ja äänimaisemaan myös hankealueen ulkopuolella. Vaikutussäde riippuu valittavasta voimalaitosyksikön tyypistä, voimalaitosyksikköjen koosta sekä sääolosuhteista ja se vaihtelee muutamasta sadasta metristä jopa yli kilometriin. Taustaäänet tai hiljaisuus vaikuttavat merkittävästi tuulivoimalaitoksen äänen havaitsemiseen. Tuulen nopeus vaikuttaa paitsi taustaääniin, myös tuulivoimalaitoksen meluntuottoon. Kovalla tuulella laitoksen käyntiääni on pääsääntöisesti voimakkaampi kuin hiljaisella tuulella, vaikkei voimalaitoksen käyntiääni seuraakaan suoraan tuulennopeuden kasvua. Tuulivoimalaitoksen äänen havaittavuutta nostaa sen taustamelusta poikkeava jaksottaisuus. Tuulivoimalaitoksen melu on pääosin laajakaistaista jaksollisesti voimistuvaa ja heikentyvää kohinaa, joka aiheutuu roottorin lapojen liikkumisesta ilman läpi. Koneiston (turbiini, vaihteisto ym.) aiheuttama melu on vähäisempää. Tuulivoimalaitoksen melu painottuu matalille taajuuksille, mutta tuulivoimalaitoksen tuottaman infraäänen on todettu olevan häviävän pientä muutoin kuin aivan voimalaitoksen välittömässä läheisyydessä. Varjostus Tuulivoimalat voivat aiheuttaa varjostusvaikutusta lähiympäristöönsä, kun auringon säteet suuntautuvat tuulivoimalan roottorin lapojen takaa tiettyyn katselupisteeseen. Toiminnassa oleva tuulivoimala aiheuttaa tällöin ns. vilkkuvaa varjostusilmiötä. Vilkkuvan varjon vaikutukset koetaan subjektiivisesti; herkät henkilöt voivat kokea sen häiritsevänä, toisia henkilöitä se ei taas häiritse. Mahdollinen häiritsevyys riippuu myös siitä, asutaanko tai oleillaanko kohteessa (katselupisteessä) aamulla, päivällä ja illalla, jolloin ilmiötä voi esiintyä tahi onko kyseessä asunto- tai loma-asunto, toimitila tai tehdasalue. Ilmiö on säästä riippuvainen: Mikäli sää on pilvinen tai tuulen suunta painaa roottorin tason samansuuntaiseksi kuin auringon ja katselupisteen välinen jana, tuulivoimala ei aiheuta varjostusvaikutusta. Ilmiötä ei luonnollisesti myöskään esiinny tyynellä säällä kun tuulivoimala on pysähdyksissä. Pisimmälle varjo ulottuu, kun aurinko on matalalla (aamulla, illalla). Kun aurinko laskee riittävän matalalle, yhtenäistä varjoa ei enää muodostu. Tämä johtuu siitä, että valonsäteet joutuvat kulkemaan pitemmän matkan ilmakehän läpi, jolloin säteily hajaantuu. Ilmiön esiintymistä voidaan ennustaa matemaattisella laskentamallilla, jota on käytetty tässä YVA:ssa. Yhteenveto 9

11 Yhteenveto Linnusto Pesimälinnusto Maalahden suunniteltu tuulivoimapuisto sijoittuu Åminnen ja Öjnan väliselle metsäalueelle. Pesimälinnustoltaan alue on metsätalous- ja avohakkuutoimista johtuen monin paikoin varsin karua sen koostuessa pääasiassa havu- ja sekametsille tyypillisistä varpuslintulajeista (mm. peippo, pajulintu sekä erilaiset tiaiset ja rastaat). Suurimpia linnustotiheydet ovat erityisesti hankealueen pohjoisosien varttuneemmilla kuusimetsäalueilla, joissa metsälajisto on myös selvästi muuta hankealuetta monipuolisempaa. Perinteisemmän metsälajiston ohella hankealueen pohjoisosissa havaittiin mm. useita tiltaltin, mustapääkertun ja peukaloisen reviirejä. Tiltaltti esiintyy koko hankealueella hyvin runsaana lukuun ottamatta avohakkuu- ja taimikkoalueita lajin reviirimäärän noustessa suunnittelualueella yli 50. Eteläosistaan hankealue rajautuu Majorsbackenin louhikkoiseen kallioalueeseen, jonka puusto on pääasiassa vanhaa mäntymetsää, jossa on lisäksi runsaasti tikkojen suosimia, pystyyn kuolleita kolopuita. Kevätmuutto Maalahden alueella merkittävin lintujen muuttoa ohjaava tekijä on Pohjanlahden rannikkoa, jonka kautta muuttaa vuosittain huomattavia määriä sekä Pohjanmaan mutta myös Pohjois-Lapin ja Jäämeren alueella pesiviä lintulajeja. Pohjanlahden rannikkoa seuraavista lajeista mm. hanhien, sorsa- ja lokkilintujen sekä kahlaajien muutto painottuu yleensä selkeästi meren puolelle, minkä takia niiden määrät ovat sisämaan puolelle sijoittuvalla hankealueella vähäisiä. Poikkeuksen tähän tekevät kuitenkin laulujoutsen ja metsähanhi, joiden muuttoreitit eivät välttämättä noudattele rannan muotoja, vaan suuntautuvat selkeämmin koilliseen osin myös suunnittelualueen ylitse. Runsaslukuisimmin hankealueen kautta muuttaa keväisin erityisesti varpuslintuja, sepelkyyhkyjä sekä töyhtöhyyppiä, joiden muuttajamäärät voivat nousta tuhansiin yksilöihin. Muutto ei näillä lajeilla usein kuitenkaan kohdistu selkeästi rajatuille muuttoreiteille, vaan se jakaantuu varsin laajaksi rintamaksi merenrannikon ja suunnitellun tuulivoimapuistoalueen välille. Petolinnuista merikotkia liikkuu alueella säännöllisesti. Yhteensä alueella havaittiin kevätmuuton seurannan aikana 17 eri yksilöksi tulkittua merikotkaa. Hankealueella ei sijaitse muuttolinnuston kannalta tärkeitä lepäily- tai ruokailualueita, jotka lisäisivät merkittävästi lintujen lentoaktiivisuutta tuulivoimala-alueella kevätmuuton aikaan. Syysmuutto Syysmuuton kannalta hankealueen merkittävin laji on kurki, jolle alueen pohjoispuolella sijaitseva Söderfjärdenin meteorikraatteri muodostaa merkittävän lepäily- ja kerääntymäalueen. Söderfjärdenin alueella lepäilevien kurkien maksimimäärä oli syksyllä 2009 kaikkiaan 7950 yksilöä alueen syksynaikaisten kurkien yhteismäärän noustessa todennäköisesti selkeästi yli yksilöön. Kurjet hyödyntävät muuttomatkallaan maapinnan synnyttämiä nousevia ilmavirtauksia, nk. termiikkejä, minkä takia niiden muutto painottuu Pohjanlahden alueella usein selkeästi mantereen puolelle. Merenkurkun kautta muuttavien kurkien kannalta Söderfjärden muodostaa merkittävän solmukohdan, joka myös osaltaan ohjaa kurkien muuttoa alueella. Maalahden tuulivoimapuistohankkeen yhteydessä suoritetussa syysmuuton tarkkailussa muuttavia kurkiparvia havaittiin kokonaisuudessaan varsin vähän, minkä takia Söderfjärdeniltä lähtevien kurkien tarkkaa muuttoreittiä on tämän aineiston valossa vaikea luotettavasti arvioida. Pääasiassa kurkiparvien havaittiin kuitenkin muuttavan varsin kaukana lännessä, mikä viittaa osaltaan niiden muuttoreitin suuntautuvan Söderfjärdeniltä ranta- ja saaristoaluetta seuraten suoraan kohti Korsnäsiä. Hankealueen kautta kulkeva syysmuutto on tehdyn selvityksen perusteella pääosin kevättä hajanaisempaa. Suoritetussa syysmuutontarkkailussa hankealueen kautta muuttava linnusto muodostui lähinnä tavanomaisista varpuslintulajeista, joiden lisäksi alueella havaittiin yksittäisiä, manneralueita muuttoreittinään suosivia petolintuja. Petolintujen muutto on Merenkurkun alueella syksyisin kuitenkin pääsääntöisesti kevättä hajanaisempaa ja esimerkiksi alueella keväällä hyvin runsaslukuisen piekanan yksilömäärät jäävät syysaikana selkeästi kevättä pienemmiksi. Merikotkien muutto jakautuu Merenkurkun alueella sekä meren että mantereen ylle. Erityisesti mantereen päällä muuttavista linnuista osan voidaan arvioida näin ollen kulkevan myös suunnitellun tuulivoimapuistoalueen ylitse. Mantereen päällä merikotkien muuttokorkeudet ovat kuitenkin yleensä varsin suuria. Rakentamisen aikaiset vaikutukset Rakentamisaikanaan tuulivoimapuiston toteuttaminen lisää ihmistoimintaa ja siitä aiheutuvia häiriötekijöitä (mm. melu) hankealueella, mikä voi myös vaikuttaa alueella pesiviin lintulajeihin. Rakentamisesta aiheutuvat häiriötekijät kohdistuvat pääasiassa tuulivoimaloiden ja niiden oheisrakenteiden rakentamisalueille, minkä takia niistä aiheu- 10

12 tuvien vaikutusten voidaan arvioida jäävän pääasiassa rakentamisalueiden läheisyyteen. Tavallisimpien metsälajien (mm. varpuslinnut) on havaittu yleensä sietävän varsin hyvin perinteisistä rakentamistöistä aiheutuvaa häirintää, mikäli rakentamistoiminta ei kohdistu suoraan niiden pesimäympäristöön, vaan niiden pesäpaikan ympärille jää vielä lisääntymiseen kannalta soveliaita metsäalueita. Rakentamisvaiheen jälkeen ihmistoiminta alueella kuitenkin vähenee, mikä pienentää myös sen linnustolle aiheuttamia vaikutuksia. Toiminnan aikaiset vaikutukset Suunniteltu hankealue sijoittuu lähelle Pohjanlahden rannikkoaluetta, joka muodostaa lintujen muuton kannalta merkittävän muuttoreitin. Hankealue sijoittuu kuitenkin pääosin metsävaltaiselle kivennäismaa-alueelle, jonka läheisyydessä ei sijaitse selkeitä lintujen muuttoa ohjaavia johtolinjoja Pohjanlahden rantaviivaa lukuun ottamatta. Tästä syystä alueen kautta kulkeva lintumuutto jakautuu usein varsin laajalle rintamalle rantaviivan ja sisämaan väliin, mikä pienentää osaltaan alueen kautta muuttavien yksilöiden kokonaismäärää ja samalla mahdollisten törmäysvaikutusten suuruutta. Suurimmiksi mahdolliset törmäysriskit voidaan arvioida erityisesti keväisin alueen kautta muuttavien merihanhien, joutsenten, sepelkyyhkyn, naurulokin ja töyhtöhyypän osalta, joiden muutto kulkee keväällä osin hankealueen kautta. Syksyllä merkittävin muuttava laji on kurki, jonka muuttoon Söderfjärdenin kerääntymäalue merkittävällä tavalla vaikuttaa. Kurjella törmäysriskiin vaikuttaa myös sen suuri koko sekä lentotapa (hidas, kaarteleva lentotyyli nousevien ilmavirtauksien mukaan), joiden vuoksi kurkea pidetään usein alttiina yhteentörmäyksille tuulivoimaloiden lapojen kanssa. Olettaen, että 20 % Söderfjärdenin kurjista muuttaa suunnitellun tuulivoimapuistoalueen kautta, voidaan hankkeen aiheuttaman törmäysvaikutuksen suuruudeksi kurjella arvioida 4 5 lintua vuodessa. Verrattuna lajin pesivän kannan suuruuteen (nykyisin noin paria) tällä aikuiskuolleisuuden kasvulla ei todennäköisesti ole merkittävää vaikutusta lajin säilymiselle pitkällä aikavälillä. Hankealueen pesimälajeista linnustovaikutusten kannalta merkittävin on merikotka, jonka pesäpuulle tulisi hankesuunnittelun yhteydessä jättää riittävän leveä suojavyöhyke sen pesimärauhan turvaamiseksi. Merikotkan ohella hankkeen voidaan arvioida vaikuttavan voimakkaimmin lähinnä varttuneita ja vanhoja kuusimetsiä suosiviin lajeihin, mm. metso, pohjantikka ja viirupöllö, joiden lisääntymiseen metsien pirstoutuminen ja yhtenäisten metsäalueiden väheneminen yleensä voimakkaimmin vaikuttavat. Merikotkaa lukuun ottamatta suurin osa hankealueella pesivistä lajeista ruokailee pääasiassa lähellä maan pintaa, mikä pienentää osaltaan tuulivoimaloiden niille aiheuttamaa törmäysriskiä. Esimerkiksi varpus- ja kanalinnut lentävät pesimäaikanaan vain harvoin tuulivoimaloiden lapojen toimintakorkeuksien (tornin korkeudesta riippuen alimmillaan metriä) yläpuolella, minkä takia näiden lajien törmäämistä lapojen kanssa voidaan pitää epätodennäköisenä. Vaikutukset ilmastoon Sähkön tuottaminen tuulivoimalla ei tuota toimintavaiheessaan lainkaan ilmastonmuutosta kiihdyttäviä kasvihuonekaasupäästöjä, joissa kokonaismäärissä mitattuna merkittävin aine on hiilidioksidi (CO 2 ). Näin ollen tuulivoimapuiston avulla pystytään hillitsemään ilmastonmuutosta, jos sen avulla pystytään korvaamaan kasvihuonekaasupäästöjä synnyttäviä energianlähteitä, kuten fossiilisia polttoaineita tai turvetta. Yleisesti tuulivoiman arvioidaan korvaavan ensisijaisesti tuotantokustannuksiltaan kalliimpia energiamuotoja, erityisesti hiililauhde- tai maakaasupohjainen sähköntuotanto, joiden vaikutukset ilmastonmuutokseen ovat usein myös suurimmat. Tuulivoimapuistojen tehokkuutta energiantuotantomuotona on selvitetty useissa tutkimuksissa käyttämällä elinkaarianalyysiin pohjautuvia menetelmiä. Erityisesti tutkimuksilla on haluttu selvittää tuulivoimaloiden rakentamisen aikaisen energiankulutuksen ja voimalan toiminta-aikanaan tuottaman energiamäärän välistä suhdetta. Yleisesti tuulivoimapuiston on arvioitu tuottavan sen rakentamisessa ja käytöstä poistosta kuluvan energiamäärän keskimäärin 4 6 kuukauden aikana, kun otetaan huomioon varsinaisen tuulivoimapuiston ohella myös niissä käytettävät voimajohdot, sähköasemat ym. oheisrakenteet. Tämän jälkeen tuulivoimapuiston avulla tuotettavan sähkön voidaan arvioida alentavan suoraan energiantuotannosta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen määrää. Vaikutukset luonnonsuojelualueisiin ja uhanalaisiin lajeihin Luonnonsuojelualueet Lähimpänä hankealuetta sijaitsevat Petolahdenjokisuiston Natura-alue (FI ) sekä Eteläinen kaupungin- Yhteenveto 11

13 Yhteenveto selkä-söderfjärden-öjenin Natura-alue (FI ). Petolahdenjokisuiston Natura-alue on suojeltu luonto- ja lintudirektiivin (SCI ja SPA) mukaisena alueena ja sen kokonaispinta-ala on 543 hehtaaria; tästä 183 hehtaaria on maa- ja 360 hehtaaria vesialuetta. Natura-alue sisältää Petolahdenjoen suiston ja Öfjärdenin lintuvesien suojeluohjelmaan (LVO100218) kuuluvat alueet. Petolahdenjokisuisto kuuluu Suomen tärkeisiin lintualueisiin (FINIBA ). Öfjärdenin alue sijaitsee hankealueen eteläpuolella noin kilometrin etäisyydellä ja Petolahden jokisuisto noin 2,9 kilometrin etäisyydellä. Söderfjärden sijaitsee Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan alueella noin 4 kilometriä hankealueen koillispuolella. Koko Natura-alueen pinta-ala on hehtaaria ja sen suojeluperusteena ovat luontodirektiivi (SCI, Sites of Community Importance) ja lintudirektiivi (SPA, Specially Protected Areas). Viljelykäytössä yksityisomistuksessa olevan maatalousmaan pinta-ala Söderfjärdenillä on hehtaaria. Vaikutukset Petolahdenjokisuiston Natura-alueella pesivät lintudirektiivin liitteen I lajit ovat pääasiassa lajeja, jotka ruokailevat joko Natura-alueen rantaniityillä tai suuntaavat ruuanhankintamatkoillaan läheisiin merenlahtiin tai kauemmaksi avomerelle. Tämän vuoksi hankevaihtoehtojen aiheuttamaa törmäysriskiä voidaan pitää niin pienenä, ettei sillä ole käytännössä vaikutusta lintudirektiivissä mainittujen lajien kykyyn elää tai lisääntyä alueella. Sisämaassa sijaitsevan hankealueen yli suuntautuva lintumuutto jakautuu laajalle rintamalle rantaviivan ja sisämaan väliin, minkä vuoksi muuttomäärät eivät ole suuria ja törmäysriskit jäävät pieniksi. Söderfjärdenin peltoaukean merkittävimpiä muuttolintulajeja ovat kurjet, hanhet, joutsenet sekä keräkurmitsa. Vähälukuisuutensa vuoksi keräkurmitsan törmäysriskiä voidaan pitää äärimmäisen pienenä, minkä vuoksi myös vaikutukset lajiin jäävät vähäisiksi. Suurista lajeista suurin riski törmätä tuulivoimalaitokseen on kurjella, joista osa lähestyy Söderfjärdenin peltoaukeaa etelästä ja muuttaa hankealueen yli. Liito-orava Liito-oravan elinympäristöiksi soveltuvien elinympäristöjen esiintyminen on painottunut hankealueen pohjoisosaan, jossa varttuneita kuusikoita esiintyy etenkin ojitettujen korpien alueella. Näillä varttuneiden kuusikoiden alueilla on potentiaalisesti liito-oravalle soveltuvia elinalueita, vaikka alue on monin paikoin hakkuiden pirstomaa ja lehtipuuston osuus verrattain vähäinen. Vuoden 2008 selvitysten yhteydessä kahden suunnitellun voimalan sijoituspaikkojen (voimalat 3 ja 9) läheisyydessä on tehty havaintoja liito-oravista. Vuoden 2009 selvityksissä merkkejä liito-oravista ei havaittu, mutta näillä alueilla esiintyy edelleen liito-oraville soveltuvaa elinympäristöä. Liito-oravan biologiaan liittyvä erikoispiirre on se, että alue voi olla väliaikaisesti tyhjä, mutta se asutetaan myöhemmin uudestaan. Näin ollen nämä liito-oravalle tyypillistä elinympäristöä olevat vanhan metsän alueet voi edelleen olla osa liito-oravan reviiriä. Tuulivoimaloiden vaikutukset liito-oraviin ovat suurimmillaan rakentamisen aikana, jolloin häirintävaikutus on suurimmillaan. Myös mahdolliset liito-oraville soveltuvien elinympäristöjen pirstoutumiset tapahtuvat rakentamisaikana. Rakentamisen aikaisen melun ja ihmisten alueella liikkumisen seurauksena on kuitenkin mahdollista että liito-oravat välttävät reviiriensä niitä osia, jotka sijaitsevat rakentamisalueiden välittömässä läheisyydessä. Käytön aikana tuulivoimalat aiheuttavat melu- ja varjostusvaikutuksia, joiden ei kuitenkaan arvioida merkittävästi vaikuttavan liito-oravien elinmahdollisuuksiin hankealueella. Lepakot Elinympäristövaatimuksiltaan Maalahden alueella todennäköisimmin esiintyvät lajit, pohjanlepakko sekä viiksi- ja isoviiksisiippa, kuuluvat pääasiassa metsäympäristöä suosiviin lajeihin. Linnustoselvityksen perusteella erityisesti hankealueen pohjoisosien varttuneemmilla metsäkuvioilla sekä alueen eteläosissa Majorsbackenilla maastossa on paljon vanhoja kelopuita sekä tikankoloja, jotka soveltuvat lepakoiden päiväpiiloiksi sekä myös pienten lepakkoyhdyskuntien lisääntymispaikoiksi. Kolopuiden lisäksi hankealueella on myös useampia pieniä rakennusryhmiä sekä peltoalueita (mm. Narnen, Bäcksmossin ja Öjnan ympäristössä), jotka voivat tarjota lepakoille potentiaalisia lepäilyalueita tai päiväaikaisia piilopaikkoja. Sen sijaan lepakoiden usein suosimien vesistöjen ja kosteikkojen määrä on hankealueella pieni. Ruokailukäyttäytymisensä puolesta alttiimmaksi tuulivoimaloiden aiheuttamille törmäyksille voidaan Maalahden tuulivoimapuiston osalta arvioida alueella mahdollisesti ruokailevat pohjanlepakot, jotka saalistelevat viiksisiippoja useammin myös hakkuualueilla sekä matalien taimikoiden päällä. Lisäksi pohjanlepakot lentävät suurensa kokonsa vuoksi usein myös selkeästi korkeammalla, jolloin ne 12

ympäristövaikutusten arviointiselostus

ympäristövaikutusten arviointiselostus mustasaaren TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiselostus Esipuhe Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on kuvattu Mustasaaren kuntaan Raippaluodon länsiosaan rannikkovyöhykkeelle

Lisätiedot

vähänkyrön TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiselostus

vähänkyrön TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiselostus vähänkyrön TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiselostus Esipuhe Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on kuvattu Vähänkyrön kuntaan Kyrönjoen eteläpuoliselle alueelle sijoittuvaksi

Lisätiedot

Forssan, Jokioisten ja Tammelan tuulivoimahanke Kiimassuo

Forssan, Jokioisten ja Tammelan tuulivoimahanke Kiimassuo 4 Voimavapriikki Oy Forssan, Jokioisten ja Tammelan tuulivoimahanke Kiimassuo Ympäristövaikutusten arviointiselostus 2011 Käyttö- ja julkaisuluvat Maanmittauslaitos, lupanro 7/MLL/10 (OIVA-paikkatietopalvelu

Lisätiedot

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO. Ympäristövaikutusten arviointiselostus HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus Voimamylly Oy Humppilan - Urjalan tuulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus 28.5.2013 Käyttö- ja julkaisuluvat

Lisätiedot

Tornion Röyttän merituulivoimapuisto. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Tornion Röyttän merituulivoimapuisto. Ympäristövaikutusten arviointiselostus Tornion Röyttän merituulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus 8.9.2010 82122953 Rajakiiri Oy Tornion Röyttän merituulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Sisältö ESIPUHE 5

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA. YVA-KONSULTTI Sito Oy YHTEYSVIRANOMAINEN. Egentliga Finlands Energi Ab. Yhteyshenkilö:

YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA. YVA-KONSULTTI Sito Oy YHTEYSVIRANOMAINEN. Egentliga Finlands Energi Ab. Yhteyshenkilö: YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA Egentliga Finlands Energi Ab Yhteyshenkilö: Ansgar Hahn Puh. +358 400 354 253 Sähköposti ansgar@epo-energy.com Hämeenkatu 28 E 3. krs. 20700 Turku YVA-KONSULTTI Sito Oy

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA Vastaanottaja A. Ahlström Osakeyhtiö Satawind Oy Asiakirjatyyppi YVA-Ohjelma Päivämäärä 16.9.2013 1510006584 A. AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ SATAWIND OY AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA A. AHLSTRÖM

Lisätiedot

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Maaliskuu 2013 ESIPUHE JA HANKKEEN TAHOT Esipuhe Tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Hyötytuuli / PVO-Innopower / Metsähallitus Laatumaa RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Suomen Hyötytuuli / PVO-Innopower / Metsähallitus Laatumaa RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Suomen Hyötytuuli / PVO-Innopower / Metsähallitus Laatumaa RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT HUHTIKUU 2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raahen itäiset tuulivoimapuistot I ESIPUHE Tämä ympäristövaikutusten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS SIIKAJOEN VARTINOJAN JA ISONEVAN TUULIVOIMAPUISTOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Oulu, 27.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ Reväsvaaran tuulivoimahanke YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

UPM-KYMMENE OYJ Reväsvaaran tuulivoimahanke YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus 16X187607.B004 Huhtikuu 2015 UPM-KYMMENE OYJ Reväsvaaran tuulivoimahanke Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 47 48 7. Ympäristövaikutusten arvioinnin lähtökohdat Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (268/1999) perustuva menettely. Sen tarkoituksena on arvioida merkittävien hankkeiden

Lisätiedot

Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Pöytäkirja Ympäristölautakunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 3 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika 18.5.2011 klo 18.30 21.20 Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki

Lisätiedot

PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus)

PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) 52K30045.49 Marraskuu 2012 PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

BERGÖN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

BERGÖN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI FORTUM POWER AND HEAT OY BERGÖN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ARVIONTISELOSTUS TAMMIKUU 2011 Fortum Power and heat Oy n YVA - selostus n YVA SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 HANKKEESTA

Lisätiedot

LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1 HANKKEEN KUVAUS JA SIJAINTI... 2 2 HANKEALUEEN YMPÄRISTÖ... 4 2.1 ALUEEN TIESTÖ... 4 2.2 ASUTUS JA ALUEEN MUUT TOIMINNOT... 4 2.3 KAAVATILANNE

Lisätiedot

Siikajoen Karhukankaan tuulivoimahanke Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siikajoen Karhukankaan tuulivoimahanke Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Siikajoen Karhukankaan tuulivoimahanke Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa: YVA-konsultti: 12.1.2015 1510015514 ESIPUHE Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma on suunnitelma Siikajoen

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA

KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA Vastaanottaja Kemiönsaaren kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus (kaavaluonnosvaihe) Päivämäärä kesäkuu 2012 Työnumero 82138174 KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet 1 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Vaikutusten arviointi 25..11.2013 KAAVASELOSTUKSEN ERILLISLIITE A SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

VOIMAVAPRIIKKI OY FORSSAN TUULIVOIMAHANKE FORSSA, KIIMASSUO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

VOIMAVAPRIIKKI OY FORSSAN TUULIVOIMAHANKE FORSSA, KIIMASSUO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA VOIMAVAPRIIKKI OY FORSSAN TUULIVOIMAHANKE FORSSA, KIIMASSUO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA TIIVISTELMÄ Voimavapriikki Oy on suunnitellut Forssan ja osaksi Tammelan kuntiin Kiimassuon Envitechalueelle

Lisätiedot

VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Marraskuu 2013

VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Marraskuu 2013 VAALAN METSÄLAMMINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Marraskuu 2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS 1 Lauri Solin Sisällysluettelo

Lisätiedot

MIELMUKKAVAARAN tuulipuisto

MIELMUKKAVAARAN tuulipuisto WPD FINLAND OY METSÄHALLITUS LAATUMAA MIELMUKKAVAARAN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Huhtikuu 2010 YHTEYSTIEDOT JA NÄHTÄVILLÄ OLO HANKKEEN TAHOT Yhteystiedot: Arviointiselostus on nähtävillä

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA Egentliga Finlands Energi Ab Yhteyshenkilö: Ansgar

Lisätiedot

Inkoon Raaseporin merituulivoimapuisto ympäristövaikutusten arviointiselostus. Havsvindkraftspark utanför Ingå Raseborg miljökonsekvensbeskrivning

Inkoon Raaseporin merituulivoimapuisto ympäristövaikutusten arviointiselostus. Havsvindkraftspark utanför Ingå Raseborg miljökonsekvensbeskrivning YVA-konsultti / MKB-konsult Ramboll Finland Oy Inkoon Raaseporin merituulivoimapuisto ympäristövaikutusten arviointiselostus Havsvindkraftspark utanför Ingå Raseborg miljökonsekvensbeskrivning Hankkeesta

Lisätiedot