Paimion kaupunki Salon kaupunki Maisemaselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paimion kaupunki Salon kaupunki Maisemaselvitys"

Transkriptio

1 Paimion kaupunki Salon kaupunki Maisemaselvitys Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava

2 Huso-Pöylän tuulivoimapuistonosayleiskaava 1 Kannen kuva: Pöylän kylä kuvattuna Pöyläntieltä. Pöyry Finland Oy

3 Huso-Pöylän tuulivoimapuistonosayleiskaava 1 Sisältö 1 JOHDANTO Lähtökohdat ja tavoitteet Hankealueen sijainti ja tarkastelualueen rajaus Selvitys ja arviointimenetelmät 4 2 MAISEMAKOKONAISUUDEN YLEISKUVAUS JA MAISEMAN PERUSRUNKO Maisemamaakunta ja yleiskuvaus Lounaisesta viljelyseudusta Maisemarakenteen erityispiirteet vaikutusalueella Korkeussuhteet 5 3 TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAN VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN Vaikutusmekanismit Suorat ja visuaaliset vaikutukset ja vaikutusten laajuus Vaikutusten luonne Tarkastelualue ja etäisyys- ja vaikutusvyöhykkeet Visuaaliset vaikutukset Näkemäalueanalyysit Paljaan maan näkemäalueanalyysi Näkemäalueanalyysi metsämaskin kanssa 14 4 MAISEMALLISET OSA-ALUEET VAIKUTUKSET MAISEMAKOKONAISUUKSIEN LUONTEESEEN Pöylän kulttuurimaisema Pöylän linnavuori Huso Kurjen kylä ja Poutajoen laakso Sauvo: Korpela Koski Pitkäporras Vanha Turuntie Vartsalan kulttuurimaisema Pohjoiset selänteet Halikonlahti Tiemaisemat Vaikutukset maisemakokonaisuuksien luonteeseen 23 5 MAISEMAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN ARVOKOHTEET JA NIIHIN KOHDISTUVAT VAIKUTUKSET 25 6 VALOKUVASOVITTEET 37 7 YHTEENVETO 38 8 LÄHTEET 39 9 LIITE 39

4 Huso-Pöylän tuulivoimapuistonosayleiskaava 2 Kuva 0-1 Valokuva Pöylän linnavuoren laelta kohti luoteis pohjoista.

5 Huso-Pöylän tuulivoimapuistonosayleiskaava 3 1 JOHDANTO 1.1 Lähtökohdat ja tavoitteet Huso-Pöylän tuulivoimaosayleiskaavassa määritellään aluevaraukset yhdeksälle tuulivoimalalle. Kaavan laadintaa ohjaavat Paimion ja Salon kaupungit ja kaavaa laativana konsulttina toimii Pöyry Finland Oy. Hankevastaavana toimii tuulivoimapuiston suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaava CPC Finland Oy. Alustava maisemaselvitys sisältyi nähtävillä olleeseen kaavaluonnosaineistoon. Selvitystä on täydennetty luonnosvaiheesta saadun palautteen perusteella. Rakennetun kulttuuriympäristön kohdetietoja ja maisemallisia osa-alueita ja kyläalueita käsitteleviä tekstejä on täydennetty. Maisemallisten vaikutusten arviointiosuutta on täydennetty ja arvioinnin tueksi on laadittu näkemäalueanalyysit ja kolme uutta havainnekuvaa. Havainnekuvat ja näkemäalueanalyysit on laadittu napakorkeudeltaan 140 metriä ja kokonaiskorkeudeltaan 200 metriä korkeille voimaloille. Maisemaselvityksen tavoitteena on kuvata seudun maisemarakenteen päätekijät ja maisemakuvan ominaispiirteet sekä selvittää kaava-alueen ja sen ympäristön maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön keskeisimmät arvot. Hankkeen vaikutukset edellä mainittuihin maisemaelementteihin ja arvoihin arvioidaan. Arvioinnin tueksi selvityksessä esitetään maiseman niin sanotun sietokyvyn kannalta merkittävät tekijät, kuten maiseman mittakaavalliset ominaisuudet; sen suuri- tai pienipiirteisyys, maiseman visuaalinen vaihtelevuus ja ajallinen luonne sekä käyttöön liittyvät ominaisuudet. Lisäksi on selvitetty olemassa olevat maisemalliset maamerkit ja merkittävimmät näkymäsuunnat. Arvioinnin pohjana käytetään tuulivoimaloiden rakentamisen myötä muodostuneita näkemyksiä eri maisematyyppien sietokyvystä. (Ympäristöministeriö 2006). Maisemaselvityksestä on vastannut maisema-arkkitehti Kaisa Rantee Pöyry Finland Oy:stä. Paikkatietopohjaiset kartat on laatinut Pöyry Finland Oy:stä maisema-arkkitehti Annina Sarlos, havainnekuvat ovat laatineet arkkitehtiylioppilas Mikko Peltonen ja Jarkko Männistö ja näkemäalueanalyysit ovat Arto Vuorelan laatimia. 1.2 Hankealueen sijainti ja tarkastelualueen rajaus Kaava-alue sijoittuu Paimion ja Salon kaupunkien rajan tuntumaan Kurjenkylän, Huson ja Pöylän kylien lähistölle. Paimion keskusta sijaitsee noin 10 km kaava-alueesta luoteeseen ja Salon kaupungin keskusta n. 16 km kaava-alueesta itään. Sauvon keskusta sijaitsee n. 7 km päässä lounaassa. Osayleiskaava-alue rajautuu pohjoisessa valtatiehen 110 ja etelässä Sauvontiehen. Hankkeen sijoittuminen suhteessa ympäristöön ja arvokohteisiin on osoitettu noin 12 kilometrin säteelle ulottuvan karttatarkastelun avulla. ( Kuva 5-3). Tarkastelun pääpaino on valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaissa kohteissa. Valtakunnalliset kohteet on merkitty 12 kilometrin säteellä kaava-alueesta kartalle ja yksilöity vaikutuksia käsittelevässä tekstiosuudessa luvussa 5. Maakunnalliset kohteet on merkitty kartalle 12 kilometrin säteellä kaava-alueesta, mutta yksilöity tekstissä vain välittömän vaikutusalueen osalta.

6 1.3 Selvitys ja arviointimenetelmät Huso-Pöylän tuulivoimapuistonosayleiskaava 4 Arviointi perustuu olemassa oleviin selvityksiin, hankkeen kaava-aineistoon, kartta- ja ilmakuvatarkasteluihin ja maastokäynteihin. Maastokäynnit on tehty syys ja lokakuussa 2012 sekä tammi ja kesäkuussa Maisemavaikutuksia on havainnollistettu valokuvasovitteiden avulla ja vaikutusten kohdentumista ja laajuutta on tutkittu näkemäalueanalyysien avulla. Muinaisjäännösinventointi on tehty syyskesällä 2013 (Mikroliitti Oy). Arvioinnissa annetaan yleiskuva vaikutusten kohdentumisesta, luonteesta ja merkittävyydestä eri sektoreilta ja etäisyyksiltä tarkasteltuna. Vaikutusten arvioinnissa selvitetään hankkeen suhde maiseman- ja kulttuuriympäristön valtakunnallisiin ja maakunnallisiin arvokohteisiin, maisemallisiin osa-alueisiin ja näkymiin ympäröiviltä alueilta. Valtakunnallisia ja suojeluarvoja koskien lähtötietoina on käytetty maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 10 / 2013, Museoviraston 10 / 2013 aineistoa sekä OIVA ympäristö- ja paikkatietopalvelun 10 / 2013 aineistoa sekä SYKE lautauspalvelu LAPIOn aineistoja. Lisäksi käytössä on ollut Varsinais-Suomen maakuntamuseon inventointitiedot ja maakuntakaavojen taustaselvityksiä. Kaavaluonnosvaiheen selvityksessä käytössä olleita tarkastelualueiden rajautumisvyöhykkeitä ja vaikutusarvioinnin etäisyysvyöhykkeitä on tarkennettu. Tässä selvityksessä käytetyt etäisyys- ja vaikutusvyöhykkeet kuvataan kappaleessa 3.4.

7 Huso-Pöylän tuulivoimapuistonosayleiskaava 5 2 MAISEMAKOKONAISUUDEN YLEISKUVAUS JA MAISEMAN PERUSRUNKO 2.1 Maisemamaakunta ja yleiskuvaus Lounaisesta viljelyseudusta Hankealue sijoittuu Lounaismaan maisemamaakuntaan ja tämän tarkemmassa osaaluejaossa Lounaiseen viljelyseutuun. Lounaismaalle on tyypillistä korkeussuhteiden vaihtelevuus ja kallioperän suoraviivaisten murroslaaksojen ja ruhjeiden rytmittävä maisema. Alue on muinaista merenpohjaa, jonne kerrostuneet savikot on raivattu tarkoin viljelykäyttöön. Maisemarakenteen rungon muodostavat kallioperän suuria linjoja seurailevat polveilevat jokilaaksot, joiden varrelle sijoittuvat viljelymaisemat ja vauraat maatilat. Pysyvä peltoviljely ja karjatalous alkoivat seudulla jo esihistoriallisella rautakaudella ja keskiajalla, minkä vuoksi maisemakuva on hyvin kehittynyttä ja vakiintunutta. Keskiaikaisia kirkkoja, kartanoita ja muita vanhasta kulttuuri-suomesta kertovia rakennetun kulttuuriympäristön kohteita on runsaasti. 2.2 Maisemarakenteen erityispiirteet vaikutusalueella Hankkeen vaikutusalueet sijoittuvat Lounaismaan pääjokiin kuuluvien Paimionjoen, Halikonjoen ja Uskelanjoen laaksojen väliin jäävälle n. 20 km leveälle alueelle. Paimionjoki ja Uskelanjoki virtaavat kymmenien kilometrien pituisissa murroslinjoissa, jotka erottuvat maisemassa viljelymaisemiin uurtuneina jokiuomina ja pitkinä merenlahtina. Kaava-aluetta ympäröivät seudut ovat kauttaaltaan kallioperän murrosten tai ruhjeiden rikkomaa ja pääjokilaaksoja pienemmilläkin murroslinjoilla ja ruhjeilla on maisemakuvallista ja maisematilallista merkitystä. Murroslaaksoihin syntyneitä maisematiloja ja näiden savikoihin syntyneitä vuosisataisia kulttuurimaisemia ovat mm. Pitkänportaanojan, Poutajoen ja Vainionjoen laaksoissa. Paikoitellen, kuten Pöylän ja Kurjen kylän tuntumassa toisiinsa nähden kohtisuorasti syntyneet murroslinjat kohtaavat tai haarautuvat. Tällöin maisematila saa avaruutta kun avoimia peltoja pitkin suuntautuvat näkymälinjat saattavat avautua pitkinä ristikkäisiin ilmansuuntiin. Risteävien ja haarautuvien kallioperän murroksien ja toisaalta näiden väleissä korkeina nousevien selänteiden vuoksi tuulivoimaloiden näkyvyydessä ja toisaalta katvealueissa on mosaiikkimaista vaihtelua. Avoimet pitkät maisematilat ovat otollisia tuulivoimaloiden näkymiselle pitkälle ympäristöönsä, mutta vastaavasti kapeiden laaksotilojen reunoilta nousevat korkeat kalliomäet yhdessä kasvillisuuden kanssa aiheuttavat huomattavia katvealueita, jolloin näkymäsektorit rajautuvat kapeiksi. Vanhat paikallistiet ovat yhdistäneet jokilaaksojen varsilla sijainneita tiloja, kyliä ja suurempia paikkakuntia toisiinsa, ja ne myötäilevät murroslinjojen ja jokilaaksojen verkostoa. Tiet sijoittuvat tyypillisimmillään savilaakson ja kallioselänteiden reunavyöhykkeelle ja myös siirtymätaipaleet jokilaaksosta toiseen ovat sijoittuneet mahdollisuuksien mukaan kallioperän painanteisiin, ruhjeisiin ja murroksiin siten, että selänteiden poikki linjatuilta tieosuuksilta vältyttiin. Myös rannikon suuntaiset tielinjaukset, kuten Suuri Rantatie, hyödyntävät maastonmuodoiltaan soveliaita murroslinjoja, kuten mm. Pitkäportaan kohdalla on nähtävillä. Vanha asutus on luontaisesti keskittynyt teiden varrelle selänteiden ja laaksojen reunavyöhykkeeseen Korkeussuhteet Seudun topografia on vaihtelevaa ja suhteelliset korkeuserot ovat suuria. Pohjoisilla selännealueilla moottoritien pohjoispuolella korkeimmat mäet kohoavat mpy, vaikka etäisyyttä alaviin jokilaaksoihin on vain joitain kilometrejä ja mereenkin alle

8 Huso-Pöylän tuulivoimapuistonosayleiskaava 6 kymmenen kilometriä. Kaava-alueella sijaitsevien selänteiden ja kalliomäkien laet kohoavat noin tasolle 75 mpy, kun viereisten laaksopainanteiden, kuten Vainionjokilaakson perustaso on korkotasolla mpy. Kaava-alueella sisällä suhteelliset korkeuserot kalliolakien ja näiden välisten suopainanteiden välillä vaihtelevat noin välillä metriä. Kuva 2-1 Maisemarakennekaavio ja maisemalliset osa-alueet Kuva 2-2 Merkintöjen selitykset

9 Huso-Pöylän tuulivoimapuistonosayleiskaava 7 Kuva 2-3 Seudun korkotasot. Ylimmät korkotasot (punaoranssit) ovat noin mpy. Tuulivoimaloiden likimääräiset paikat esitetty punaisin palloin. (Maanmittauslaitos 10/2013) Muinaisrantataso vihreän ja keltaisen rajalla Kuva 2-4 Muinaisjäännökset ja maisemallisesti merkittävät muinaisrantatasot yhdistettynä korkotasokarttaan. Kaava-alue sijoittuu noin 4 6 kilometrin etäisyydelle lähimmistä muinaisrannoista. (Maanmittauslaitos 11/2013)

10 3 TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAN VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN Huso-Pöylän tuulivoimapuistonosayleiskaava Vaikutusmekanismit Maisemavaikutus tarkoittaa muutosta maiseman rakenteessa, luonteessa tai laadussa. Tuulivoimaloiden rakentamisen merkittävimmät ja laajimmalle ulottuvat maisemavaikutukset kohdistuvat useimmiten visuaalisesti havainnoitaviin näkymiin ja maisemakuvaan, minkä vuoksi visuaaliset vaikutukset ovat tuulivoimahankkeissa korostuneessa asemassa. (Ympäristöministeriö 2006). Maiseman kokeminen on subjektiivinen kokemus, johon vaikuttavat useat ei aineelliset ja tunneperäiset tekijät kuten seudun historia, ihmisten omat toiveet, arvostukset sekä asenteet, minkä vuoksi arviot maisemavaikutusten merkittävyydestä voivat olla eri henkilöiden kesken huomattavan poikkeavia. 3.2 Suorat ja visuaaliset vaikutukset ja vaikutusten laajuus Suoria maisemavaikutuksia aiheutuu sekä hankkeen rakentamisen aikana että sen valmistuttua. Vaikutukset johtuvat itse tuulivoimalarakenteista, sekä tie-, voimajohtoym. rakenteista. Nämä vaikutukset rajautuvat yleensä kaava-alueelle ja siellä rakennuspaikalle ja sen lähistölle. Vaikutukset kohdistuvat muun muassa lähiympäristön kallio- ja maaperään sekä kasvillisuuteen ja sitä kautta maisemarakenteeseen kuin maisemakuvaan. Voimaloiden suuren koon vuoksi visuaalinen vaikutusalue muodostuu varsin laajaksi. Selkeällä ja kuivalla säällä voimaloiden lavat ovat erotettavissa 5 10 kilometrin päässä voimalasta, mutta kilometrin etäisyydellä lavat eivät enää ole paljaalla silmällä havaittavissa. Torni erottuu ihanteellisissa oloissa noin kilometrin päähän. (Ympäristöministeriö 2006). Voimaloiden visuaalinen vaikutusalue voidaan jakaa vaikutusvyöhykkeisiin sen perusteella miten rakenteet näkyvät ja miten voimakkaasti ne hallitsevat maisemaa. Arvioinnin tukena käytetyt vaikutusvyöhykkeet on käsitelty kappaleessa Vaikutusten luonne Maisemavaikutusten luonne liittyy yksittäisen voimalan sekä niiden muodostaman ryhmän suureen kokoon. Voimalan mittakaava vertautuu vaikutusalueen muihin olemassa oleviin maisemaelementteihin, mittasuhteisiin ja olemassa oleviin maamerkkeihin (Ympäristöministeriö 2006). Suuren kokoluokan voimalat saattavat siten kutistaa ympäröivää maisematilaa sekä vääristää maiseman symbolisia ja hierarkkisia merkityksiä. Voimaloiden rakentaminen saattaa muuttaa maisemakokonaisuuksien yhtenäisyyttä, luonnetta ja painopistettä siten, että vaikutukset ulottuvat sellaisiinkin osakokonaisuuksiin, joihin näkymäalueita ei muodostu. Tuulivoimaloiden rakentamisen myötä on muodostunut näkemyksiä siitä, miten eri maisematyypit sietävät tuulivoimarakentamista. Tuulivoimalat ja maisema selvityksessä (Ympäristöministeriö 2006) on todettu maiseman sietokykyyn vaikuttavan niin esteettiset kuin maiseman kokemiseen liittyvät tekijät. Näitä ovat erityisesti maiseman pieni- tai suuripiirteisyys, maiseman mittakaava, maiseman ajallinen luonne sekä maiseman käyttöön liittyvät tekijät:

11 Huso-Pöylän tuulivoimapuistonosayleiskaava 9 Suuripiirteinen/pienipiirteinen ja maiseman mittakaava. Mitä selkeämpi ja yhtenäisempi maiseman luonne on, sen helpommin maisemaan on sijoitettavissa uusia elementtejä. Suuripiirteisessä maisemassa yhtenäiset elementit, kuten laajat viljelyalueet ja avomeri ovat riittävän voimakkaita, eikä voimaloiden suuri koko muuta maisemaelementtien keskinäistä suhdetta tai niiden merkitystä. Pienipiirteinen, visuaalisesti herkkä maisema sietää lähtökohtaisesti huonommin tuulivoimaloiden sijoittamista kuin suuripiirteinen maisema. Toisaalta pienipiirteisessä maisemassa on usein myös maaston korkovaihtelusta seuraavia katvealueita, minkä vuoksi visuaalisten vaikutusten alue on suuripiirteiseen alueeseen verrattuna rajatumpi. Ajallinen luonne. Erityisesti ihmisten toimien johdosta jatkuvassa muutosprosessissa olevassa maisemassa tuulivoimaloiden maisemavaikutukset ovat vähemmän negatiivisiä. Staattinen ja muuttumaton maisema on herkempi tuulivoimarakentamisesta aiheutuville vaikutuksille. Mikäli alueella on jo ennestään ihmisen tekemiä uudenaikaisia rakennelmia, maiseman koetaan sietävän tuulivoimaloita paremmin. Maiseman käyttöön liittyvät tekijät. Virkistykseen ja vapaa-aikaan käytettävän maiseman visuaaliset ominaisuudet ovat korostuneen merkittäviä. Ihmiset hakeutuvat vapaa-aikanaan mielellään luonnontilaiseen ympäristöön. 3.4 Tarkastelualue ja etäisyys- ja vaikutusvyöhykkeet Lounaisella rannikkovyöhykkeellä on lukuisia valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä ja maisema-alueita. Hankkeen sijoittumista suhteessa ympäristön arvokohteisiin on esitetty noin 15 kilometrin säteelle kaava-alueesta ulottuvan karttatarkastelun avulla. Tarkastelun pääpaino on valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaissa kohteissa, jotka on merkitty kartalle 12 kilometrin säteellä kaava-alueesta. Vaikutusvyöhykkeiden määrittely perustuu eri selvityksissä esitettyihin näkemyksiin ja vastaavista hankkeista muodostuneisiin kokemuksiin siitä, kuinka laajalla alueella tuulivoimapuiston vaikutukset voivat olla merkittäviä, ja miten niiden vaikutus etäisyyden kasvaessa lievenee. Tässä selostuksessa on sovellettu aiemmin esitettyjä näkemyksiä ja suhteutettu ne tämän hankkeen paikallisiin maisemallisiin lähtökohtiin. Selostuksessa on käytetty seuraavaa jakoa viiteen vaikutusvyöhykkeeseen: Etäisyys Vaikutusvyöhykkeen nimi, vaikutuksen luonne Paikallinen sijoittuminen noin 0 1 km Välitön vaikutusalue, tornin lähivyöhyke Voimalarakennelma hallitsee aluetta visuaalisesti. Pöylä, Pöylän linnavuori 1 3 km Lähialue, dominanssivyöhyke Voimalat saattavat hallita maisemakuvaa niillä alueilla, joilta avautuu näkymiä kohti voimaloita. 3 5 km Välialue. Voimala näkyy hyvin ympäristöönsä, mutta sen kokoa tai etäisyyttä voi olla vaikea hahmottaa km Ulompi välialue. Voimala näkyy hyvin ympäristöönsä, mutta sen kokoa tai etäisyyttä voi olla vaikea hahmottaa. Halikonjokilaakson läntisimmät osat/ Pitkäporras, Kurjenkylä, Huso Kevola, Halikonjokilaakson läntisiä osia/mustisi Paimionjokilaakso, Paimio, Sauvo, Halikonjokilaakso, Halikko, Vartsala

12 Huso-Pöylän tuulivoimapuistonosayleiskaava 10 >12 km 3.5 Kaukoalue. Voimala näkyy, mutta maiseman muut elementit vähentävät dominanssia etäisyyden kasvaessa. Tuulipuiston rakenteet ovat osa kaukomaisemaa. Salo, Piikkiö Visuaaliset vaikutukset Yksittäinen tuulivoimala erottuu maisemassa maamerkkinä. Usean tuulivoimalan muodostama tuulipuisto muodostaa maamerkkirakennelmien kentän, jonka muoto ja vaikutukset vaihtelevat merkittävästi katselupisteen mukaan. Tämän vuoksi katselupisteen paikalla ja näkymäsektorin suunnalla on suuri merkitys tuulipuiston visuaalisen vaikutuksen merkityksessä. Esimeriksi Valtatieltä 110, Kurjen kylän kulttuurimaiseman ylitse aukeavissa näkymissä voimalat näyttäytyvät leveänä rintamana. Hankkeen lähistöllä ei ole maamerkkimäisiä rakennetun ympäristön kohteita, kuten kirkontorneja tai piippuja, joiden maisemalliseen asemaan kaavan toteutumisella olisi vaikutusta. Linnavuoret ovat puolestaan maisemallisia maamerkkejä ja kulttuurimaiseman hierarkisia pisteitä, joiden maisemalliseen asemaan voimaloiden rakentaminen vaikuttaa. Lähtökohtaisesti voidaan todeta, että merkittävimmät näkymäsektorit kohti kaavaaluetta aukeavat avoimilta viljelyalueilta ja valtatieltä 110. Yhtenäisiä, avoimia maisematiloja on Pöylän, Huson ja Kurjenkylän lisäksi mm. Pitkäportaassa, Paimionjokilaaksossa ja Sauvossa. Voimaloiden näkymistä ja siitä seuraavan maisemavaikutuksen merkittävyyttä ympäröiville alueille on selvitetty näkemäalueanalyysien ja havainnekuvien avulla kappaleissa ja käsitelty tekstein kappaleissa Visuaalisiin vaikutuksiin kuuluvat myös lentoestevalot. Korkeimmat valot sijoittuvat tuulivoimalan konehuoneen päälle, torniosan huipulle. Valojen näkyvyyttä ympäristöön on tutkittu näkemäalueanalyysin avulla (Kuva 3-3). Konehuoneen päälle sijoitettavan valon lisäksi torniin sijoitetaan lentoestevaloja noin 50 metrin välein ylhäältä alas laskien. Tuulipuisto liitetään kaava-alueen läpi nykyisin kulkevaan johtolinjaan, minkä vuoksi sähkönsiirrosta ei koidu uusia maisemallisia vaikutuksia. Kuva 3-1 ja 3-2 Johtokäytävää kaava-alueella ja linnavuorelta nähtynä.

13 Huso-Pöylän tuulivoimapuistonosayleiskaava 11 Kuva metrin korkuiselle tornille laadittu näkemäalueanalyysi osoittaa alueet, joille voimaloiden konehuoneen päälle asennettavat lentoestevalot näkyvät. Analyysissä huomioitu puuston katvevaikutus 15 kilometrin säteen sisäpuoleisilla alueilla. 3.6 Näkemäalueanalyysit Hankkeen vaikutusten arvioimisen tueksi on laadittu näkemäalueanalyysejä, jotka antavat yleiskuvan siitä, mille alueille ja sektoreille tuulivoimalat tulisivat näkymään. Paikkatietopohjainen näkemäalueanalyysi ottaa huomioon maastonmuodot ja kasvillisuuden käytössä olleen lähtöaineiston mahdollistamalla tarkkuudella. Näkemäalueanalyyseissä voimaloiden näkyvyys on analysoitu lapoineen, kokonaiskorkeudeltaan 200 metrisen voimalatyypin mukaan. Analyysi on laadittu kahdella eri lähtöoletuksella: paljaan maan analyysinä ilman metsämaskia (worst case scenario) ja metsämaskin kanssa. Lisäksi molemmista analyysityypeistä on irrotettu tarkennetut kuvat kaava-alueen lähiympäristöstä. Analyysien laadinnassa on käytetty ArcGIS 10.0 SP5 ja 10.2 (laajennukset 3D Analyst ja Spatial Analyst)- sekä ERDAS IMAGINE ohjelmia. Maapallon kaarevuus, N2000-korkeusjärjestelmä ja ilmakehän oletusrefraktiokerroin 0,13 on huomioitu. Lähtötietoina on käytetty voimaloiden sijainti- ja korkeustietoja, Maanmittauslaitoksen laserkorkeusmallia 2 metrin pikselikoolla, CORINE Land Cover aineistoa (harvalatvuksisten puustoalueiden rajaamiseen 25 metrin resoluutiolla) ja CGI:n Metsämaskia eli puuston korkeusestimaattia. Analyysikartoissa esitetään alueet joille voimalat tai edes osa niiden lavoista näkyy. Karttaan sinisellä merkityille alueille näkyy 1 3 voimalaa, vaalean vihreälle 4 7 voimalaa ja kirkkaan vihreälle 8 9 voimalaa. Katvealueilla pohjakartta näkyy muuttumattomana, eli kyseisille alueille ei voimaloita näy.

14 Huso-Pöylän tuulivoimapuistonosayleiskaava Paljaan maan näkemäalueanalyysi Ilman metsämaskia laaditut analyysit osoittavat voimaloiden teoreettista näkyvyyttä tilanteessa, jossa puustoa ja sen aiheuttamaa katvevaikutusta ei huomioida lainkaan. Analyysi osoittaa siten maaston topografiasta johtuvien katvealueiden sijoittumisen. Yleistäen voidaan todeta, että kaava-alueen lähistöllä, noin 2,5 3 kilometrin etäisyydellä ei ole sellaisia maastonmuotoja, jotka estäisivät voimaloiden näkyvyyden. Kaava-aluetta ympäröivän kehän suuntaisesti sijoittuvat suuret murroslaaksot, kuten Paimionjokilaakso, Paimionlahti ja Halikonlahti ja jäävät katvealueelle. Sen sijaan kaava-aluetta kohti suuntautuvia pitkiä murroslaaksoja myöten avautuu näkymiä. Tällaisia näkymäsuuntia on mm. Sauvonjokilaaksossa, Hiirsalmessa, Suninsalmessa ja Märynummen Tavolan edustalla. Myös sellaisille riittävän korkeille selänteille, joiden rinne viettää kaava-aluetta kohden voimalat näkyvät. Tällaisia ovat esimerkiksi Angelniemen saaren luoteisrannat. Märynummi - Tavola Hiirsalmi ja Suninsalmi Paimionlahti Sauvonjokilaakso Paimionjokilaakso Sauvon kulttuurimaisema Halikonlahti Angelniemen luoteisranta Kuva 3-4 Paljaan maan näkemäalueanalyysi koko tarkastelualueelle. Keltaisiin laatikoihin on nimetty tekstissä mainittuja katvealueelle jääviä suuria muurroslinjoja ja harmaisiin laatikoihin on nimetty esimerkinomaisesti alueita, joinne voimalat näkyvät. Mustat nuolet osoittavat sädemäisiä näkymäsektoreita, joita myöten näkymät muodostuvat.

15 Huso-Pöylän tuulivoimapuistonosayleiskaava 13 Poutajoen murroslaakso Husontien varressa Kurjen kylä Hajalantien varren viljelymaisemat Poutajoen murroslaakso Saustilantien varressa. Huso Pöylä Sauvontien varren viljelymaisemat Kuva 3-5 Paljaan maan näkemäalueanalyysi tarkennettuna hankkeen lähiympäristöön. Keltaisiin laatikoihin on nimetty tekstissä mainittuja katvealueelle jääviä paikallisesti merkittäviä murroslinjoja ja harmaisiin laatikoihin on nimetty kaavan lähialueen kyliä, joinne voimalat pääsääntöisesti näkyvät. Paljaan maan analyysin lähitarkastelu noin viiden kilometrin etäisyydellä kaavaalueesta osoittaa, että myös pääjokilaaksoja pienemmissä murroslinjoissa syntyy osittain maaston aiheuttamaa katvevaikutusta. Pöylän kylän edustalle sijoittuva murroslinja, joka koillisessa jatkuu moottoritielle (E18) saakka ja lounaassa Sauvon Silkkilään saakka jää osittain Sauvontien ja Hajalantien varressa katvealueelle. Samoin Poutajoen pohjoiseen suuntautuva murroslinja jää Husontien varressa valtatien 110 eteläpuolella ja Saustilantien varressa katveeseen. Kaava-aluetta lähimpänä sijaitsevissa kylissä on ainoastaan pienialaisia maastonmuodoista johtuvia katvealueita.

16 Huso-Pöylän tuulivoimapuistonosayleiskaava Näkemäalueanalyysi metsämaskin kanssa Metsämaskin kanssa laaditussa analyysissä on huomioitu puuston aiheuttama katvevaikutus. Analyysissä on käytetty uusinta vuoden 2011 puuston pituusarvioaineistoa eli metsämaskia, maanmittauslaitoksen laserkorkeusmallia 2 m:n pikselikoolla ja CORINE Land Cover aineistoa. Metsämaskin kanssa analysoitu alue ulottuu noin 15 km etäisyydelle voimaloiden keskeltä. Analyysiin liittyviä epävarmuuksia ovat: Puuston korkeuden arvioinnin epävarmuus monikanavaisilta satelliittikuvilta voi olla joitain metrejä Metsämaskissa on jo huomioitu maastotietokannan avomaaluokat. CORINEaineiston avomaaluokkia ei käytetty vaan luotettiin niiltä osin maastotietokannan metsämaskin tietoihin CORINE-aineiston luokituksessa harvan latvuspeittävyyden metsiin liittyy epävarmuutta. Aineistoa on kuitenkin käytetty niin, ettei ole suosittu virheellisiä tulkintoja, toisin sanoen harvalatvuksisia luokkia on tulkittu kuten puuttomia luokkia. Rakennuksia ei ole huomioitu näkemäesteinä Vähintään 2 metrin pituisen tiivislatvustoisen puuston sisälle ei katsota olevan näkyvyyttä, mutta todellisuudessa aukkoja voi esiintyä. Aineiston pohjalta laadittu analyysi osoittaa että puuston katvevaikutus on 15 kilometrin säteellä varsin huomattavaa. Näkymäalueita muodostuu puustosta huolimatta erityisesti 2 5 kilometrin etäisyydelle kaava-alueesta. Kaukaisemmille etäisyyksille avautuu muutamia sädemäisiä näkymälinjoina pitkänomaisia, avoimia viljelylaaksoja pitkin. Tällaisia ovat muun muassa Sauvonjokilaakson ja Pöyläntien suuntaiset näkymät sekä Märynummen Tavolan suunnan näkymäsektorit. Kuva 3-6 Näkemäaluenanalyysissä huomioitu metsämaski kehäviivan sisäpuolella, eli analyysissä on huomioitu puuston estevaikutus 15 kilometrin kehäviivan sisäpuoleisilla alueilla.

17 Huso-Pöylän tuulivoimapuistonosayleiskaava 15 Kuva 3-7 Metsämaskin kanssa laadittu näkemäalueanalyysi. Analyysi tarkennettuna hankkeen lähialueille. Lähialueen tarkastelu osoittaa, että näkymäalueet painottuvat Vainionjokilaakson kaakkoissivulle, joille näkyy laajoille alueille 1 7 voimalaa. Sauvontie Korpelantie Silkkiläntie jää valtaosin katvealueelle, kuten myös osat avoimesta viljelyalueesta.

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KESKI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja eski-pohjanmaan liitto Asiakirjatyyppi Arviointiraportti, kaavaselostuksen liite Päivämäärä 12.1.2015 Viite Työnumero 1510016432 ESI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAUNTAAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIUTUSTEN

Lisätiedot

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 47 48 7. Ympäristövaikutusten arvioinnin lähtökohdat Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (268/1999) perustuva menettely. Sen tarkoituksena on arvioida merkittävien hankkeiden

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA Vastaanottaja A. Ahlström Osakeyhtiö Satawind Oy Asiakirjatyyppi YVA-Ohjelma Päivämäärä 16.9.2013 1510006584 A. AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ SATAWIND OY AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA A. AHLSTRÖM

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE)

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) 1 Taustaa Tämä maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys on

Lisätiedot

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto 15.10.2014 - Vastineraportti 1 / 24 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys

Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Säkylän kunta Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys 2(27) MAISEMASELVITYS SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE Selvitys on laadittu Säkylän osayleiskaavoitusta

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Tekijät: Aleksis Klap,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi

Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi Päijät-Hämeen liitto 19.5.2014 Sisällys Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema-

Lisätiedot

LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1 HANKKEEN KUVAUS JA SIJAINTI... 2 2 HANKEALUEEN YMPÄRISTÖ... 4 2.1 ALUEEN TIESTÖ... 4 2.2 ASUTUS JA ALUEEN MUUT TOIMINNOT... 4 2.3 KAAVATILANNE

Lisätiedot

SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS

SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS Liite 26 Gold Fields Arctic Platinum SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS 28.9.2012 Yhteystiedot PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358 10

Lisätiedot

Muonion kunta. Mielmukkavaaran asemakaava Tuulipuiston alue. Asemakaavan selostus, luonnos (valmisteluvaihe)

Muonion kunta. Mielmukkavaaran asemakaava Tuulipuiston alue. Asemakaavan selostus, luonnos (valmisteluvaihe) 9M709004.BOR 7.10.2010 Muonion kunta Mielmukkavaaran asemakaava Tuulipuiston alue Asemakaavan selostus, luonnos (valmisteluvaihe) Vireilletulo 20.8.2009 9M706011 Mielmukkavaaran asemakaava, tuulipuiston

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA SASTAMALAN SUODENNIEMEN IRRIÄSTIEN TUULIPUISTO-HANKKEESEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA SASTAMALAN SUODENNIEMEN IRRIÄSTIEN TUULIPUISTO-HANKKEESEEN Päiväys Datum Dnro Dnr 27.1.2009 PIR-2008-R-3-531 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA SASTAMALAN SUODENNIEMEN IRRIÄSTIEN TUULIPUISTO-HANKKEESEEN HANKKEESTA VASTAAVA Pertti Tuori

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet 1 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Vaikutusten arviointi 25..11.2013 KAAVASELOSTUKSEN ERILLISLIITE A SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila LUOTTAMUKSELLINEN Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila Erkki Heikkola ja Riku Suutari Numerola Oy Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys: Isovuori

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava SASTAMALAN KAUPUNKI Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24042 Kaavaselostus 1 (85) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnittelun

Lisätiedot

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 TUULIVOIMAKOHTEEN YMPÄRISTÖSELVITYS: Tervalamminvuori Rautalampi, Suonenjoki Erkki Heikkola, Riku Suutari ja Mika Laitinen Numerola Oy 2 Esipuhe Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset

Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset Salon kaupunki Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaava 82129132-03 Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen kuulemisen

Lisätiedot

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava, koonti luonnosvaiheen lausunnoista 20.11.2013 Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus Varsinais-Suomen ELY-keskus Kaavaselostus:

Lisätiedot

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS PERHO ALAJOEN TUULIPUISTO OSAYLEISKAAVA SELOSTUS Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi PERHON KUNTA Vireilletulosta on ilmoitettu xx.xx.2013 Hyväksytty

Lisätiedot

Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys Maatianvuori - Korpilahti

Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys Maatianvuori - Korpilahti Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys Maatianvuori - Korpilahti Riku Suutari, Erkki Heikkola ja Heikki Uuksulainen Numerola Oy Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys:

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA. YVA-KONSULTTI Sito Oy YHTEYSVIRANOMAINEN. Egentliga Finlands Energi Ab. Yhteyshenkilö:

YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA. YVA-KONSULTTI Sito Oy YHTEYSVIRANOMAINEN. Egentliga Finlands Energi Ab. Yhteyshenkilö: YHTEYSTIEDOT HANKKEESTA VASTAAVA Egentliga Finlands Energi Ab Yhteyshenkilö: Ansgar Hahn Puh. +358 400 354 253 Sähköposti ansgar@epo-energy.com Hämeenkatu 28 E 3. krs. 20700 Turku YVA-KONSULTTI Sito Oy

Lisätiedot

13. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan

13. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan 13. 13.1 Yhteisvaikutukset maisemaan Länsi-Toholammin tuulivoimapuistoa lähin maakuntakaavaehdotuksen mukainen tuulivoimapuisto on Toholampi- Lestijärven tuulivoimapuisto noin 6 kilometrin etäisyydellä.

Lisätiedot