Paimion kaupunki Salon kaupunki Maisemaselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paimion kaupunki Salon kaupunki Maisemaselvitys"

Transkriptio

1 Paimion kaupunki Salon kaupunki Maisemaselvitys Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava

2 Huso-Pöylän tuulivoimapuistonosayleiskaava 1 Kannen kuva: Pöylän kylä kuvattuna Pöyläntieltä. Pöyry Finland Oy

3 Huso-Pöylän tuulivoimapuistonosayleiskaava 1 Sisältö 1 JOHDANTO Lähtökohdat ja tavoitteet Hankealueen sijainti ja tarkastelualueen rajaus Selvitys ja arviointimenetelmät 4 2 MAISEMAKOKONAISUUDEN YLEISKUVAUS JA MAISEMAN PERUSRUNKO Maisemamaakunta ja yleiskuvaus Lounaisesta viljelyseudusta Maisemarakenteen erityispiirteet vaikutusalueella Korkeussuhteet 5 3 TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAN VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN Vaikutusmekanismit Suorat ja visuaaliset vaikutukset ja vaikutusten laajuus Vaikutusten luonne Tarkastelualue ja etäisyys- ja vaikutusvyöhykkeet Visuaaliset vaikutukset Näkemäalueanalyysit Paljaan maan näkemäalueanalyysi Näkemäalueanalyysi metsämaskin kanssa 14 4 MAISEMALLISET OSA-ALUEET VAIKUTUKSET MAISEMAKOKONAISUUKSIEN LUONTEESEEN Pöylän kulttuurimaisema Pöylän linnavuori Huso Kurjen kylä ja Poutajoen laakso Sauvo: Korpela Koski Pitkäporras Vanha Turuntie Vartsalan kulttuurimaisema Pohjoiset selänteet Halikonlahti Tiemaisemat Vaikutukset maisemakokonaisuuksien luonteeseen 23 5 MAISEMAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN ARVOKOHTEET JA NIIHIN KOHDISTUVAT VAIKUTUKSET 25 6 VALOKUVASOVITTEET 37 7 YHTEENVETO 38 8 LÄHTEET 39 9 LIITE 39

4 Huso-Pöylän tuulivoimapuistonosayleiskaava 2 Kuva 0-1 Valokuva Pöylän linnavuoren laelta kohti luoteis pohjoista.

5 Huso-Pöylän tuulivoimapuistonosayleiskaava 3 1 JOHDANTO 1.1 Lähtökohdat ja tavoitteet Huso-Pöylän tuulivoimaosayleiskaavassa määritellään aluevaraukset yhdeksälle tuulivoimalalle. Kaavan laadintaa ohjaavat Paimion ja Salon kaupungit ja kaavaa laativana konsulttina toimii Pöyry Finland Oy. Hankevastaavana toimii tuulivoimapuiston suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaava CPC Finland Oy. Alustava maisemaselvitys sisältyi nähtävillä olleeseen kaavaluonnosaineistoon. Selvitystä on täydennetty luonnosvaiheesta saadun palautteen perusteella. Rakennetun kulttuuriympäristön kohdetietoja ja maisemallisia osa-alueita ja kyläalueita käsitteleviä tekstejä on täydennetty. Maisemallisten vaikutusten arviointiosuutta on täydennetty ja arvioinnin tueksi on laadittu näkemäalueanalyysit ja kolme uutta havainnekuvaa. Havainnekuvat ja näkemäalueanalyysit on laadittu napakorkeudeltaan 140 metriä ja kokonaiskorkeudeltaan 200 metriä korkeille voimaloille. Maisemaselvityksen tavoitteena on kuvata seudun maisemarakenteen päätekijät ja maisemakuvan ominaispiirteet sekä selvittää kaava-alueen ja sen ympäristön maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön keskeisimmät arvot. Hankkeen vaikutukset edellä mainittuihin maisemaelementteihin ja arvoihin arvioidaan. Arvioinnin tueksi selvityksessä esitetään maiseman niin sanotun sietokyvyn kannalta merkittävät tekijät, kuten maiseman mittakaavalliset ominaisuudet; sen suuri- tai pienipiirteisyys, maiseman visuaalinen vaihtelevuus ja ajallinen luonne sekä käyttöön liittyvät ominaisuudet. Lisäksi on selvitetty olemassa olevat maisemalliset maamerkit ja merkittävimmät näkymäsuunnat. Arvioinnin pohjana käytetään tuulivoimaloiden rakentamisen myötä muodostuneita näkemyksiä eri maisematyyppien sietokyvystä. (Ympäristöministeriö 2006). Maisemaselvityksestä on vastannut maisema-arkkitehti Kaisa Rantee Pöyry Finland Oy:stä. Paikkatietopohjaiset kartat on laatinut Pöyry Finland Oy:stä maisema-arkkitehti Annina Sarlos, havainnekuvat ovat laatineet arkkitehtiylioppilas Mikko Peltonen ja Jarkko Männistö ja näkemäalueanalyysit ovat Arto Vuorelan laatimia. 1.2 Hankealueen sijainti ja tarkastelualueen rajaus Kaava-alue sijoittuu Paimion ja Salon kaupunkien rajan tuntumaan Kurjenkylän, Huson ja Pöylän kylien lähistölle. Paimion keskusta sijaitsee noin 10 km kaava-alueesta luoteeseen ja Salon kaupungin keskusta n. 16 km kaava-alueesta itään. Sauvon keskusta sijaitsee n. 7 km päässä lounaassa. Osayleiskaava-alue rajautuu pohjoisessa valtatiehen 110 ja etelässä Sauvontiehen. Hankkeen sijoittuminen suhteessa ympäristöön ja arvokohteisiin on osoitettu noin 12 kilometrin säteelle ulottuvan karttatarkastelun avulla. ( Kuva 5-3). Tarkastelun pääpaino on valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaissa kohteissa. Valtakunnalliset kohteet on merkitty 12 kilometrin säteellä kaava-alueesta kartalle ja yksilöity vaikutuksia käsittelevässä tekstiosuudessa luvussa 5. Maakunnalliset kohteet on merkitty kartalle 12 kilometrin säteellä kaava-alueesta, mutta yksilöity tekstissä vain välittömän vaikutusalueen osalta.

6 1.3 Selvitys ja arviointimenetelmät Huso-Pöylän tuulivoimapuistonosayleiskaava 4 Arviointi perustuu olemassa oleviin selvityksiin, hankkeen kaava-aineistoon, kartta- ja ilmakuvatarkasteluihin ja maastokäynteihin. Maastokäynnit on tehty syys ja lokakuussa 2012 sekä tammi ja kesäkuussa Maisemavaikutuksia on havainnollistettu valokuvasovitteiden avulla ja vaikutusten kohdentumista ja laajuutta on tutkittu näkemäalueanalyysien avulla. Muinaisjäännösinventointi on tehty syyskesällä 2013 (Mikroliitti Oy). Arvioinnissa annetaan yleiskuva vaikutusten kohdentumisesta, luonteesta ja merkittävyydestä eri sektoreilta ja etäisyyksiltä tarkasteltuna. Vaikutusten arvioinnissa selvitetään hankkeen suhde maiseman- ja kulttuuriympäristön valtakunnallisiin ja maakunnallisiin arvokohteisiin, maisemallisiin osa-alueisiin ja näkymiin ympäröiviltä alueilta. Valtakunnallisia ja suojeluarvoja koskien lähtötietoina on käytetty maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 10 / 2013, Museoviraston 10 / 2013 aineistoa sekä OIVA ympäristö- ja paikkatietopalvelun 10 / 2013 aineistoa sekä SYKE lautauspalvelu LAPIOn aineistoja. Lisäksi käytössä on ollut Varsinais-Suomen maakuntamuseon inventointitiedot ja maakuntakaavojen taustaselvityksiä. Kaavaluonnosvaiheen selvityksessä käytössä olleita tarkastelualueiden rajautumisvyöhykkeitä ja vaikutusarvioinnin etäisyysvyöhykkeitä on tarkennettu. Tässä selvityksessä käytetyt etäisyys- ja vaikutusvyöhykkeet kuvataan kappaleessa 3.4.

7 Huso-Pöylän tuulivoimapuistonosayleiskaava 5 2 MAISEMAKOKONAISUUDEN YLEISKUVAUS JA MAISEMAN PERUSRUNKO 2.1 Maisemamaakunta ja yleiskuvaus Lounaisesta viljelyseudusta Hankealue sijoittuu Lounaismaan maisemamaakuntaan ja tämän tarkemmassa osaaluejaossa Lounaiseen viljelyseutuun. Lounaismaalle on tyypillistä korkeussuhteiden vaihtelevuus ja kallioperän suoraviivaisten murroslaaksojen ja ruhjeiden rytmittävä maisema. Alue on muinaista merenpohjaa, jonne kerrostuneet savikot on raivattu tarkoin viljelykäyttöön. Maisemarakenteen rungon muodostavat kallioperän suuria linjoja seurailevat polveilevat jokilaaksot, joiden varrelle sijoittuvat viljelymaisemat ja vauraat maatilat. Pysyvä peltoviljely ja karjatalous alkoivat seudulla jo esihistoriallisella rautakaudella ja keskiajalla, minkä vuoksi maisemakuva on hyvin kehittynyttä ja vakiintunutta. Keskiaikaisia kirkkoja, kartanoita ja muita vanhasta kulttuuri-suomesta kertovia rakennetun kulttuuriympäristön kohteita on runsaasti. 2.2 Maisemarakenteen erityispiirteet vaikutusalueella Hankkeen vaikutusalueet sijoittuvat Lounaismaan pääjokiin kuuluvien Paimionjoen, Halikonjoen ja Uskelanjoen laaksojen väliin jäävälle n. 20 km leveälle alueelle. Paimionjoki ja Uskelanjoki virtaavat kymmenien kilometrien pituisissa murroslinjoissa, jotka erottuvat maisemassa viljelymaisemiin uurtuneina jokiuomina ja pitkinä merenlahtina. Kaava-aluetta ympäröivät seudut ovat kauttaaltaan kallioperän murrosten tai ruhjeiden rikkomaa ja pääjokilaaksoja pienemmilläkin murroslinjoilla ja ruhjeilla on maisemakuvallista ja maisematilallista merkitystä. Murroslaaksoihin syntyneitä maisematiloja ja näiden savikoihin syntyneitä vuosisataisia kulttuurimaisemia ovat mm. Pitkänportaanojan, Poutajoen ja Vainionjoen laaksoissa. Paikoitellen, kuten Pöylän ja Kurjen kylän tuntumassa toisiinsa nähden kohtisuorasti syntyneet murroslinjat kohtaavat tai haarautuvat. Tällöin maisematila saa avaruutta kun avoimia peltoja pitkin suuntautuvat näkymälinjat saattavat avautua pitkinä ristikkäisiin ilmansuuntiin. Risteävien ja haarautuvien kallioperän murroksien ja toisaalta näiden väleissä korkeina nousevien selänteiden vuoksi tuulivoimaloiden näkyvyydessä ja toisaalta katvealueissa on mosaiikkimaista vaihtelua. Avoimet pitkät maisematilat ovat otollisia tuulivoimaloiden näkymiselle pitkälle ympäristöönsä, mutta vastaavasti kapeiden laaksotilojen reunoilta nousevat korkeat kalliomäet yhdessä kasvillisuuden kanssa aiheuttavat huomattavia katvealueita, jolloin näkymäsektorit rajautuvat kapeiksi. Vanhat paikallistiet ovat yhdistäneet jokilaaksojen varsilla sijainneita tiloja, kyliä ja suurempia paikkakuntia toisiinsa, ja ne myötäilevät murroslinjojen ja jokilaaksojen verkostoa. Tiet sijoittuvat tyypillisimmillään savilaakson ja kallioselänteiden reunavyöhykkeelle ja myös siirtymätaipaleet jokilaaksosta toiseen ovat sijoittuneet mahdollisuuksien mukaan kallioperän painanteisiin, ruhjeisiin ja murroksiin siten, että selänteiden poikki linjatuilta tieosuuksilta vältyttiin. Myös rannikon suuntaiset tielinjaukset, kuten Suuri Rantatie, hyödyntävät maastonmuodoiltaan soveliaita murroslinjoja, kuten mm. Pitkäportaan kohdalla on nähtävillä. Vanha asutus on luontaisesti keskittynyt teiden varrelle selänteiden ja laaksojen reunavyöhykkeeseen Korkeussuhteet Seudun topografia on vaihtelevaa ja suhteelliset korkeuserot ovat suuria. Pohjoisilla selännealueilla moottoritien pohjoispuolella korkeimmat mäet kohoavat mpy, vaikka etäisyyttä alaviin jokilaaksoihin on vain joitain kilometrejä ja mereenkin alle

8 Huso-Pöylän tuulivoimapuistonosayleiskaava 6 kymmenen kilometriä. Kaava-alueella sijaitsevien selänteiden ja kalliomäkien laet kohoavat noin tasolle 75 mpy, kun viereisten laaksopainanteiden, kuten Vainionjokilaakson perustaso on korkotasolla mpy. Kaava-alueella sisällä suhteelliset korkeuserot kalliolakien ja näiden välisten suopainanteiden välillä vaihtelevat noin välillä metriä. Kuva 2-1 Maisemarakennekaavio ja maisemalliset osa-alueet Kuva 2-2 Merkintöjen selitykset

9 Huso-Pöylän tuulivoimapuistonosayleiskaava 7 Kuva 2-3 Seudun korkotasot. Ylimmät korkotasot (punaoranssit) ovat noin mpy. Tuulivoimaloiden likimääräiset paikat esitetty punaisin palloin. (Maanmittauslaitos 10/2013) Muinaisrantataso vihreän ja keltaisen rajalla Kuva 2-4 Muinaisjäännökset ja maisemallisesti merkittävät muinaisrantatasot yhdistettynä korkotasokarttaan. Kaava-alue sijoittuu noin 4 6 kilometrin etäisyydelle lähimmistä muinaisrannoista. (Maanmittauslaitos 11/2013)

10 3 TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAN VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN Huso-Pöylän tuulivoimapuistonosayleiskaava Vaikutusmekanismit Maisemavaikutus tarkoittaa muutosta maiseman rakenteessa, luonteessa tai laadussa. Tuulivoimaloiden rakentamisen merkittävimmät ja laajimmalle ulottuvat maisemavaikutukset kohdistuvat useimmiten visuaalisesti havainnoitaviin näkymiin ja maisemakuvaan, minkä vuoksi visuaaliset vaikutukset ovat tuulivoimahankkeissa korostuneessa asemassa. (Ympäristöministeriö 2006). Maiseman kokeminen on subjektiivinen kokemus, johon vaikuttavat useat ei aineelliset ja tunneperäiset tekijät kuten seudun historia, ihmisten omat toiveet, arvostukset sekä asenteet, minkä vuoksi arviot maisemavaikutusten merkittävyydestä voivat olla eri henkilöiden kesken huomattavan poikkeavia. 3.2 Suorat ja visuaaliset vaikutukset ja vaikutusten laajuus Suoria maisemavaikutuksia aiheutuu sekä hankkeen rakentamisen aikana että sen valmistuttua. Vaikutukset johtuvat itse tuulivoimalarakenteista, sekä tie-, voimajohtoym. rakenteista. Nämä vaikutukset rajautuvat yleensä kaava-alueelle ja siellä rakennuspaikalle ja sen lähistölle. Vaikutukset kohdistuvat muun muassa lähiympäristön kallio- ja maaperään sekä kasvillisuuteen ja sitä kautta maisemarakenteeseen kuin maisemakuvaan. Voimaloiden suuren koon vuoksi visuaalinen vaikutusalue muodostuu varsin laajaksi. Selkeällä ja kuivalla säällä voimaloiden lavat ovat erotettavissa 5 10 kilometrin päässä voimalasta, mutta kilometrin etäisyydellä lavat eivät enää ole paljaalla silmällä havaittavissa. Torni erottuu ihanteellisissa oloissa noin kilometrin päähän. (Ympäristöministeriö 2006). Voimaloiden visuaalinen vaikutusalue voidaan jakaa vaikutusvyöhykkeisiin sen perusteella miten rakenteet näkyvät ja miten voimakkaasti ne hallitsevat maisemaa. Arvioinnin tukena käytetyt vaikutusvyöhykkeet on käsitelty kappaleessa Vaikutusten luonne Maisemavaikutusten luonne liittyy yksittäisen voimalan sekä niiden muodostaman ryhmän suureen kokoon. Voimalan mittakaava vertautuu vaikutusalueen muihin olemassa oleviin maisemaelementteihin, mittasuhteisiin ja olemassa oleviin maamerkkeihin (Ympäristöministeriö 2006). Suuren kokoluokan voimalat saattavat siten kutistaa ympäröivää maisematilaa sekä vääristää maiseman symbolisia ja hierarkkisia merkityksiä. Voimaloiden rakentaminen saattaa muuttaa maisemakokonaisuuksien yhtenäisyyttä, luonnetta ja painopistettä siten, että vaikutukset ulottuvat sellaisiinkin osakokonaisuuksiin, joihin näkymäalueita ei muodostu. Tuulivoimaloiden rakentamisen myötä on muodostunut näkemyksiä siitä, miten eri maisematyypit sietävät tuulivoimarakentamista. Tuulivoimalat ja maisema selvityksessä (Ympäristöministeriö 2006) on todettu maiseman sietokykyyn vaikuttavan niin esteettiset kuin maiseman kokemiseen liittyvät tekijät. Näitä ovat erityisesti maiseman pieni- tai suuripiirteisyys, maiseman mittakaava, maiseman ajallinen luonne sekä maiseman käyttöön liittyvät tekijät:

11 Huso-Pöylän tuulivoimapuistonosayleiskaava 9 Suuripiirteinen/pienipiirteinen ja maiseman mittakaava. Mitä selkeämpi ja yhtenäisempi maiseman luonne on, sen helpommin maisemaan on sijoitettavissa uusia elementtejä. Suuripiirteisessä maisemassa yhtenäiset elementit, kuten laajat viljelyalueet ja avomeri ovat riittävän voimakkaita, eikä voimaloiden suuri koko muuta maisemaelementtien keskinäistä suhdetta tai niiden merkitystä. Pienipiirteinen, visuaalisesti herkkä maisema sietää lähtökohtaisesti huonommin tuulivoimaloiden sijoittamista kuin suuripiirteinen maisema. Toisaalta pienipiirteisessä maisemassa on usein myös maaston korkovaihtelusta seuraavia katvealueita, minkä vuoksi visuaalisten vaikutusten alue on suuripiirteiseen alueeseen verrattuna rajatumpi. Ajallinen luonne. Erityisesti ihmisten toimien johdosta jatkuvassa muutosprosessissa olevassa maisemassa tuulivoimaloiden maisemavaikutukset ovat vähemmän negatiivisiä. Staattinen ja muuttumaton maisema on herkempi tuulivoimarakentamisesta aiheutuville vaikutuksille. Mikäli alueella on jo ennestään ihmisen tekemiä uudenaikaisia rakennelmia, maiseman koetaan sietävän tuulivoimaloita paremmin. Maiseman käyttöön liittyvät tekijät. Virkistykseen ja vapaa-aikaan käytettävän maiseman visuaaliset ominaisuudet ovat korostuneen merkittäviä. Ihmiset hakeutuvat vapaa-aikanaan mielellään luonnontilaiseen ympäristöön. 3.4 Tarkastelualue ja etäisyys- ja vaikutusvyöhykkeet Lounaisella rannikkovyöhykkeellä on lukuisia valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä ja maisema-alueita. Hankkeen sijoittumista suhteessa ympäristön arvokohteisiin on esitetty noin 15 kilometrin säteelle kaava-alueesta ulottuvan karttatarkastelun avulla. Tarkastelun pääpaino on valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaissa kohteissa, jotka on merkitty kartalle 12 kilometrin säteellä kaava-alueesta. Vaikutusvyöhykkeiden määrittely perustuu eri selvityksissä esitettyihin näkemyksiin ja vastaavista hankkeista muodostuneisiin kokemuksiin siitä, kuinka laajalla alueella tuulivoimapuiston vaikutukset voivat olla merkittäviä, ja miten niiden vaikutus etäisyyden kasvaessa lievenee. Tässä selostuksessa on sovellettu aiemmin esitettyjä näkemyksiä ja suhteutettu ne tämän hankkeen paikallisiin maisemallisiin lähtökohtiin. Selostuksessa on käytetty seuraavaa jakoa viiteen vaikutusvyöhykkeeseen: Etäisyys Vaikutusvyöhykkeen nimi, vaikutuksen luonne Paikallinen sijoittuminen noin 0 1 km Välitön vaikutusalue, tornin lähivyöhyke Voimalarakennelma hallitsee aluetta visuaalisesti. Pöylä, Pöylän linnavuori 1 3 km Lähialue, dominanssivyöhyke Voimalat saattavat hallita maisemakuvaa niillä alueilla, joilta avautuu näkymiä kohti voimaloita. 3 5 km Välialue. Voimala näkyy hyvin ympäristöönsä, mutta sen kokoa tai etäisyyttä voi olla vaikea hahmottaa km Ulompi välialue. Voimala näkyy hyvin ympäristöönsä, mutta sen kokoa tai etäisyyttä voi olla vaikea hahmottaa. Halikonjokilaakson läntisimmät osat/ Pitkäporras, Kurjenkylä, Huso Kevola, Halikonjokilaakson läntisiä osia/mustisi Paimionjokilaakso, Paimio, Sauvo, Halikonjokilaakso, Halikko, Vartsala

12 Huso-Pöylän tuulivoimapuistonosayleiskaava 10 >12 km 3.5 Kaukoalue. Voimala näkyy, mutta maiseman muut elementit vähentävät dominanssia etäisyyden kasvaessa. Tuulipuiston rakenteet ovat osa kaukomaisemaa. Salo, Piikkiö Visuaaliset vaikutukset Yksittäinen tuulivoimala erottuu maisemassa maamerkkinä. Usean tuulivoimalan muodostama tuulipuisto muodostaa maamerkkirakennelmien kentän, jonka muoto ja vaikutukset vaihtelevat merkittävästi katselupisteen mukaan. Tämän vuoksi katselupisteen paikalla ja näkymäsektorin suunnalla on suuri merkitys tuulipuiston visuaalisen vaikutuksen merkityksessä. Esimeriksi Valtatieltä 110, Kurjen kylän kulttuurimaiseman ylitse aukeavissa näkymissä voimalat näyttäytyvät leveänä rintamana. Hankkeen lähistöllä ei ole maamerkkimäisiä rakennetun ympäristön kohteita, kuten kirkontorneja tai piippuja, joiden maisemalliseen asemaan kaavan toteutumisella olisi vaikutusta. Linnavuoret ovat puolestaan maisemallisia maamerkkejä ja kulttuurimaiseman hierarkisia pisteitä, joiden maisemalliseen asemaan voimaloiden rakentaminen vaikuttaa. Lähtökohtaisesti voidaan todeta, että merkittävimmät näkymäsektorit kohti kaavaaluetta aukeavat avoimilta viljelyalueilta ja valtatieltä 110. Yhtenäisiä, avoimia maisematiloja on Pöylän, Huson ja Kurjenkylän lisäksi mm. Pitkäportaassa, Paimionjokilaaksossa ja Sauvossa. Voimaloiden näkymistä ja siitä seuraavan maisemavaikutuksen merkittävyyttä ympäröiville alueille on selvitetty näkemäalueanalyysien ja havainnekuvien avulla kappaleissa ja käsitelty tekstein kappaleissa Visuaalisiin vaikutuksiin kuuluvat myös lentoestevalot. Korkeimmat valot sijoittuvat tuulivoimalan konehuoneen päälle, torniosan huipulle. Valojen näkyvyyttä ympäristöön on tutkittu näkemäalueanalyysin avulla (Kuva 3-3). Konehuoneen päälle sijoitettavan valon lisäksi torniin sijoitetaan lentoestevaloja noin 50 metrin välein ylhäältä alas laskien. Tuulipuisto liitetään kaava-alueen läpi nykyisin kulkevaan johtolinjaan, minkä vuoksi sähkönsiirrosta ei koidu uusia maisemallisia vaikutuksia. Kuva 3-1 ja 3-2 Johtokäytävää kaava-alueella ja linnavuorelta nähtynä.

13 Huso-Pöylän tuulivoimapuistonosayleiskaava 11 Kuva metrin korkuiselle tornille laadittu näkemäalueanalyysi osoittaa alueet, joille voimaloiden konehuoneen päälle asennettavat lentoestevalot näkyvät. Analyysissä huomioitu puuston katvevaikutus 15 kilometrin säteen sisäpuoleisilla alueilla. 3.6 Näkemäalueanalyysit Hankkeen vaikutusten arvioimisen tueksi on laadittu näkemäalueanalyysejä, jotka antavat yleiskuvan siitä, mille alueille ja sektoreille tuulivoimalat tulisivat näkymään. Paikkatietopohjainen näkemäalueanalyysi ottaa huomioon maastonmuodot ja kasvillisuuden käytössä olleen lähtöaineiston mahdollistamalla tarkkuudella. Näkemäalueanalyyseissä voimaloiden näkyvyys on analysoitu lapoineen, kokonaiskorkeudeltaan 200 metrisen voimalatyypin mukaan. Analyysi on laadittu kahdella eri lähtöoletuksella: paljaan maan analyysinä ilman metsämaskia (worst case scenario) ja metsämaskin kanssa. Lisäksi molemmista analyysityypeistä on irrotettu tarkennetut kuvat kaava-alueen lähiympäristöstä. Analyysien laadinnassa on käytetty ArcGIS 10.0 SP5 ja 10.2 (laajennukset 3D Analyst ja Spatial Analyst)- sekä ERDAS IMAGINE ohjelmia. Maapallon kaarevuus, N2000-korkeusjärjestelmä ja ilmakehän oletusrefraktiokerroin 0,13 on huomioitu. Lähtötietoina on käytetty voimaloiden sijainti- ja korkeustietoja, Maanmittauslaitoksen laserkorkeusmallia 2 metrin pikselikoolla, CORINE Land Cover aineistoa (harvalatvuksisten puustoalueiden rajaamiseen 25 metrin resoluutiolla) ja CGI:n Metsämaskia eli puuston korkeusestimaattia. Analyysikartoissa esitetään alueet joille voimalat tai edes osa niiden lavoista näkyy. Karttaan sinisellä merkityille alueille näkyy 1 3 voimalaa, vaalean vihreälle 4 7 voimalaa ja kirkkaan vihreälle 8 9 voimalaa. Katvealueilla pohjakartta näkyy muuttumattomana, eli kyseisille alueille ei voimaloita näy.

14 Huso-Pöylän tuulivoimapuistonosayleiskaava Paljaan maan näkemäalueanalyysi Ilman metsämaskia laaditut analyysit osoittavat voimaloiden teoreettista näkyvyyttä tilanteessa, jossa puustoa ja sen aiheuttamaa katvevaikutusta ei huomioida lainkaan. Analyysi osoittaa siten maaston topografiasta johtuvien katvealueiden sijoittumisen. Yleistäen voidaan todeta, että kaava-alueen lähistöllä, noin 2,5 3 kilometrin etäisyydellä ei ole sellaisia maastonmuotoja, jotka estäisivät voimaloiden näkyvyyden. Kaava-aluetta ympäröivän kehän suuntaisesti sijoittuvat suuret murroslaaksot, kuten Paimionjokilaakso, Paimionlahti ja Halikonlahti ja jäävät katvealueelle. Sen sijaan kaava-aluetta kohti suuntautuvia pitkiä murroslaaksoja myöten avautuu näkymiä. Tällaisia näkymäsuuntia on mm. Sauvonjokilaaksossa, Hiirsalmessa, Suninsalmessa ja Märynummen Tavolan edustalla. Myös sellaisille riittävän korkeille selänteille, joiden rinne viettää kaava-aluetta kohden voimalat näkyvät. Tällaisia ovat esimerkiksi Angelniemen saaren luoteisrannat. Märynummi - Tavola Hiirsalmi ja Suninsalmi Paimionlahti Sauvonjokilaakso Paimionjokilaakso Sauvon kulttuurimaisema Halikonlahti Angelniemen luoteisranta Kuva 3-4 Paljaan maan näkemäalueanalyysi koko tarkastelualueelle. Keltaisiin laatikoihin on nimetty tekstissä mainittuja katvealueelle jääviä suuria muurroslinjoja ja harmaisiin laatikoihin on nimetty esimerkinomaisesti alueita, joinne voimalat näkyvät. Mustat nuolet osoittavat sädemäisiä näkymäsektoreita, joita myöten näkymät muodostuvat.

15 Huso-Pöylän tuulivoimapuistonosayleiskaava 13 Poutajoen murroslaakso Husontien varressa Kurjen kylä Hajalantien varren viljelymaisemat Poutajoen murroslaakso Saustilantien varressa. Huso Pöylä Sauvontien varren viljelymaisemat Kuva 3-5 Paljaan maan näkemäalueanalyysi tarkennettuna hankkeen lähiympäristöön. Keltaisiin laatikoihin on nimetty tekstissä mainittuja katvealueelle jääviä paikallisesti merkittäviä murroslinjoja ja harmaisiin laatikoihin on nimetty kaavan lähialueen kyliä, joinne voimalat pääsääntöisesti näkyvät. Paljaan maan analyysin lähitarkastelu noin viiden kilometrin etäisyydellä kaavaalueesta osoittaa, että myös pääjokilaaksoja pienemmissä murroslinjoissa syntyy osittain maaston aiheuttamaa katvevaikutusta. Pöylän kylän edustalle sijoittuva murroslinja, joka koillisessa jatkuu moottoritielle (E18) saakka ja lounaassa Sauvon Silkkilään saakka jää osittain Sauvontien ja Hajalantien varressa katvealueelle. Samoin Poutajoen pohjoiseen suuntautuva murroslinja jää Husontien varressa valtatien 110 eteläpuolella ja Saustilantien varressa katveeseen. Kaava-aluetta lähimpänä sijaitsevissa kylissä on ainoastaan pienialaisia maastonmuodoista johtuvia katvealueita.

16 Huso-Pöylän tuulivoimapuistonosayleiskaava Näkemäalueanalyysi metsämaskin kanssa Metsämaskin kanssa laaditussa analyysissä on huomioitu puuston aiheuttama katvevaikutus. Analyysissä on käytetty uusinta vuoden 2011 puuston pituusarvioaineistoa eli metsämaskia, maanmittauslaitoksen laserkorkeusmallia 2 m:n pikselikoolla ja CORINE Land Cover aineistoa. Metsämaskin kanssa analysoitu alue ulottuu noin 15 km etäisyydelle voimaloiden keskeltä. Analyysiin liittyviä epävarmuuksia ovat: Puuston korkeuden arvioinnin epävarmuus monikanavaisilta satelliittikuvilta voi olla joitain metrejä Metsämaskissa on jo huomioitu maastotietokannan avomaaluokat. CORINEaineiston avomaaluokkia ei käytetty vaan luotettiin niiltä osin maastotietokannan metsämaskin tietoihin CORINE-aineiston luokituksessa harvan latvuspeittävyyden metsiin liittyy epävarmuutta. Aineistoa on kuitenkin käytetty niin, ettei ole suosittu virheellisiä tulkintoja, toisin sanoen harvalatvuksisia luokkia on tulkittu kuten puuttomia luokkia. Rakennuksia ei ole huomioitu näkemäesteinä Vähintään 2 metrin pituisen tiivislatvustoisen puuston sisälle ei katsota olevan näkyvyyttä, mutta todellisuudessa aukkoja voi esiintyä. Aineiston pohjalta laadittu analyysi osoittaa että puuston katvevaikutus on 15 kilometrin säteellä varsin huomattavaa. Näkymäalueita muodostuu puustosta huolimatta erityisesti 2 5 kilometrin etäisyydelle kaava-alueesta. Kaukaisemmille etäisyyksille avautuu muutamia sädemäisiä näkymälinjoina pitkänomaisia, avoimia viljelylaaksoja pitkin. Tällaisia ovat muun muassa Sauvonjokilaakson ja Pöyläntien suuntaiset näkymät sekä Märynummen Tavolan suunnan näkymäsektorit. Kuva 3-6 Näkemäaluenanalyysissä huomioitu metsämaski kehäviivan sisäpuolella, eli analyysissä on huomioitu puuston estevaikutus 15 kilometrin kehäviivan sisäpuoleisilla alueilla.

17 Huso-Pöylän tuulivoimapuistonosayleiskaava 15 Kuva 3-7 Metsämaskin kanssa laadittu näkemäalueanalyysi. Analyysi tarkennettuna hankkeen lähialueille. Lähialueen tarkastelu osoittaa, että näkymäalueet painottuvat Vainionjokilaakson kaakkoissivulle, joille näkyy laajoille alueille 1 7 voimalaa. Sauvontie Korpelantie Silkkiläntie jää valtaosin katvealueelle, kuten myös osat avoimesta viljelyalueesta.

Paimion kaupunki, Salon kaupunki Maisemaselvitys

Paimion kaupunki, Salon kaupunki Maisemaselvitys 16.1.2013 Paimion kaupunki, Salon kaupunki Maisemaselvitys Huso-Pöylän tuulivoimapuiston OYK 1 Pöyry Finland Oy Kannen kuva: Ote Senaatinkartasta. Lähde: Varsinais-Suomen liitto, Lounaispaikka 2 Sisältö

Lisätiedot

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIALFA OY Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi Näkymäanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26900 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kuusiselän

Lisätiedot

NÄKEMÄALUEANALYYSIT. Liite 2

NÄKEMÄALUEANALYYSIT. Liite 2 NÄKEMÄALUEANALYYSIT Liite 2 Näkemäalueanalyysin taustaa Näkemäalueanalyysi antaa tietoa siitä, mille alueille tuulivoimalat teoreettisen tarkastelun perusteella näkyisivät ja mille alueille eivät. Alueet,

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi N x (8+) x HH FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari Maisemalliset yhteisvaikutukset Ilosjoki V1 x 8 x HH17 ja Ulppaanmäki N11 x x HH144 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane

Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LAGERWEY DEVELOPMENT OY Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane Lagerwey L100 x 2 x hh135m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.3.2015 P26678 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto LIITE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P214 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10102013 P21463 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat

LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat LIITE 4 (25 s.) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Halsuan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 85 x SWT 3.3-130 x HH135 VE2:

Lisätiedot

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN OY AB Kalaxin tuulivoimahanke, Närpiö Valokuvasovitteet Vestas V126 x 22 x hh137m FCG

Lisätiedot

Puutikankankaan tuulivoimapuisto

Puutikankankaan tuulivoimapuisto LIITE 7 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TM VOIMA OY Puutikankankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet V126 x 9 x HH137 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.1.2015 V126 x 9 x

Lisätiedot

Hirvinevan tuulivoimahanke

Hirvinevan tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TM VOIMA OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6305 (8) PaulinaKaivo-oja@fcgfi 6305 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat on laadittu alueesta laadittua maastomallinnusta

Lisätiedot

Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 2.7.2012 päivitetty 7.11.2012,16.1.2013 Paimion kaupunki Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paimion kaupunki - Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Lisätiedot

Louen tuulivoimapuisto

Louen tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Louen tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2 (11) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Louen tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimapuisto

Naulakankaan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 6 x V136 x HH182 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.4.2016 P26596 6 x V136 x HH182

Lisätiedot

BILAGA 9. Fotomontage

BILAGA 9. Fotomontage BILAGA 9 Fotomontage S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VindIn AB OY Pörtom tuulivoimahanke, Närpiö Havainnekuvat FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20388 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Havainnekuvat

Lisätiedot

Tuulivoima ja maisema

Tuulivoima ja maisema Tuulivoima ja maisema Tuulivoima vasta tai myötätuulessa Marie Nyman Kemiönsaari 19.3.2013 Tuulivoimaloiden maisemavaikutukset Tuulivoimarakentamisen laajimmalle ulottuvat vaikutukset kohdistuvat yleensä

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimapuisto

Naulakankaan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet V136 x 6 x HH182 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.6.2016 P26596 V136 x 6 x HH182

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21463 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuisto

Korvennevan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korvennevan

Lisätiedot

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2011-12-12 Viite 82138782 KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Päivämäärä 12.12.2011 Laatija Tarkastaja Dennis

Lisätiedot

Portin tuulivoimapuisto

Portin tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PUHURI OY Portin tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24112015 2 9) PaulinaKaivo-oja@fcgfi 24112015 Portin tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 22 x V126 x HH137 VE2: 39 x V126 x HH137 VE3: 36 x V126 x HH137 Yhteismallinnukset

Lisätiedot

Delgeneralplan för Pörtom vindkraftpark Pörtomin tuulivoimapuiston osayleiskaava

Delgeneralplan för Pörtom vindkraftpark Pörtomin tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NÄRPES STAD Delgeneralplan för Pörtom vindkraftpark Pörtomin tuulivoimapuiston osayleiskaava Planförslag / Kaavaehdotus Bilaga 3 / Liite 3 Fotomontage och synlighetsanalys

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 29 x RD160 x HH170 Yhteismallinnukset Seipimäki, Tikkala ja Leipiö

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi V6 x 6 x HH37 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P0 FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT ULPPAANMÄKI OyAb Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 FCG

Lisätiedot

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB/OY Molpe-Petalax tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Liite 2. Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, näkemäalueanalyysien tulokset ja kuvasovitteet

Liite 2. Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, näkemäalueanalyysien tulokset ja kuvasovitteet Liite 2 Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, näkemäalueanalyysien tulokset ja kuvasovitteet 2 (33) SISÄLTÖ 1 NÄKEMÄALUEANALYYSIT... 3 2 KUVASOVITTEET... 12 3 (33) 1 Näkemäalueanalyysit Näkemäalueanalyysi

Lisätiedot

LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVALUONNOKSEN MAISEMASELVITYS 8.1.2014 Luvian kunta / Eurajoen kunta LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA 1 Kannen kuva: Peränkylää Hormistontieltä kuvattuna, Pöyry Finland Oy. 2 Sisältö 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki

Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki CPC LAKIAKANGAS I OY Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki Näkymäalueanalyysi V6 x x HH37/HH47.3.6 P7 Näkymäalueanalyysi V6 x x HH37/HH47 7) Vadbäck Hans.3.6 Sisällysluettelo Lähtötiedot... Näkemäalueanalyysi...

Lisätiedot

Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla

Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla Tuulivoimala ja kulttuuriympäristö seminaari 7.5.2013, Helsinki Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla Antti Saartenoja Etelä-Pohjanmaan liitto Eteläpohjalaista maisemaa Etelä-Pohjanmaa jakautuu maisemamaantieteellisesti

Lisätiedot

Pyhäjoen kunta ja Raahen kaupunki Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava

Pyhäjoen kunta ja Raahen kaupunki Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava 82127096 Pyhäjoen kunta ja Raahen kaupunki Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava Kaavaehdotus 20.11.2012 Tuulivoimalamuodostelmien esteettiset ominaisuudet Tuulivoimaloiden keskittäminen usean

Lisätiedot

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi Tykköön kylän ympäristökatselmus Jämijärvi 6.2.2014 Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus Tykköön kylän ympäristökatselmus Katselmus suoritettiin 6.2.2014. Kartasta yksi nähdään tuulivoimapuiston sijoittuminen

Lisätiedot

KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 1 Fortum Power and Heat Oy, TuuliWatti Oy, wpd Finland Oy KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Havainnekuvat ja analyysikartat 4.1.2012 Kuva 1.

Lisätiedot

Ylitornion kunta Reväsvaaran tuulivoima-alueen osayleiskaava LIITE 2: HAVAINNEKUVAT

Ylitornion kunta Reväsvaaran tuulivoima-alueen osayleiskaava LIITE 2: HAVAINNEKUVAT Ylitornion kunta Reväsvaaran tuulivoima-alueen osayleiskaava LIITE 2: HAVAINNEKUVAT Kuva H. Näkymä Ruotsin puolelta Bäckestasta kohti Reväsvaaraa. Kuvassa esitettyjen tuulivoimaloiden napakorkeus on 150

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

Kuva 28. Untamovaaran muistomerkit, tuulivoimalat VE1 musta- ja VE2 punainen ympyrä, sekä uudet tielinjaukset. 77 (241)

Kuva 28. Untamovaaran muistomerkit, tuulivoimalat VE1 musta- ja VE2 punainen ympyrä, sekä uudet tielinjaukset. 77 (241) Kuva 28. Untamovaaran muistomerkit, tuulivoimalat VE1 musta- ja VE2 punainen ympyrä, sekä uudet tielinjaukset. 77 (241) Kuva 29. Untamovaaran lakialueen ikimetsä. Alkuperäinen kuva Jaakko Ojaniemi. Kuvassa

Lisätiedot

Maiseman perustekijät Maisemarakenne

Maiseman perustekijät Maisemarakenne Maiseman perustekijät Maisemarakenne Sirpa Törrönen 14.9.2015 Maisemaelementit Maiseman perustekijät Maiseman eri osat - Kartoituksessa tuotettua materiaalia kutsutaan usein perusselvityksiksi - Myös maisemainventointi

Lisätiedot

Palkisvaara-Kannusvaara tuulivoimapuiston näkymäalueanalyysi WSP Finland Oy

Palkisvaara-Kannusvaara tuulivoimapuiston näkymäalueanalyysi WSP Finland Oy Palkisvaara-Kannusvaara tuulivoimapuiston näkymäalueanalyysi 1482013 WSP Finland Oy Näkymäalueanalyysi Näkemäalueanalyysilla saadaan yleiskuva siitä, mihin tuulivoimalat käytettyjen lähtötietojen perusteella

Lisätiedot

TUULIVOIMALAT JA MAISEMA. Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin)

TUULIVOIMALAT JA MAISEMA. Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin) TUULIVOIMALAT JA MAISEMA Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin) 1 Tuulivoimarakentamisen maisemavaikutukset ovat sidoksissa: 1) Voimaloiden ja niihin liittyvien rakenteiden: ulkonäköön,

Lisätiedot

Maisemaselvitys, ehdotusvaihe

Maisemaselvitys, ehdotusvaihe 22.1.13 Merikarvian kunta Maisemaselvitys, ehdotusvaihe Köörtilän tuulivoimapuiston osayleiskaava Merikarvian Köörtilän tuulivoimapuiston OYK 1 Sisältö 1 JOHDANTO 3 1.1 Lähtökohdat ja tavoitteet 3 1.2

Lisätiedot

Salon seudun maisemat

Salon seudun maisemat Salon seudun maisemat Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnit Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Marie Nyman, Alueiden käyttö 29.1.2014 TAUSTAA: ELY-keskuksen

Lisätiedot

SIIKAJOKI Kangastuulen tuulivoimapuiston muinaisjäännösten täydennysinventointi 2016

SIIKAJOKI Kangastuulen tuulivoimapuiston muinaisjäännösten täydennysinventointi 2016 1 SIIKAJOKI Kangastuulen tuulivoimapuiston muinaisjäännösten täydennysinventointi 2016 Hannu Poutiainen Timo Sepänmaa Tilaaja: Ramboll Finland Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Tutkimus...

Lisätiedot

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu SIEVIN KUNTA Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu Tuppurannevan tuulipuiston suunnittelutarveratkaisun MRL 137 mukainen vaikutustarkastelu Liite 22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24972 1 (10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Tuulivoimaselvitys 2010

Kymenlaakson Liitto. Tuulivoimaselvitys 2010 Kymenlaakson Liitto Tuulivoimaselvitys 2010 Tuulivoimaselvitys 2010 Tavoitteena löytää riittävän laajoja, tuulisuudeltaan ja maankäytöltään tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvia alueita 2005 laadittu

Lisätiedot

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAA- VAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS MAISEMA- JA VIHERVERKKO KEMPELEEN KUNTA

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAA- VAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS MAISEMA- JA VIHERVERKKO KEMPELEEN KUNTA KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAA- VAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS MAISEMA- JA VIHERVERKKO Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi KEMPELEEN KUNTA tyhjä sivu Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tuulivoima-alueiden havainnollistamisprojekti

Tuulivoima-alueiden havainnollistamisprojekti Tuulivoima-alueiden havainnollistamisprojekti Projektisuunnittelija Eeva Paitula eeva.paitula@satakunta.fi 28.11.2012, Alueiden käyttö 1 Ympäristöministeriön rahoittama pilottiprojekti Osa Satakunnan vaihemaakuntakaavaa

Lisätiedot

IMMERSBYN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS

IMMERSBYN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA IMMERSBYN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Maisemaselvitys 1 (15) Ger Riikka FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie

Lisätiedot

Liite X. Humppilan ja Urjalan tuulivoima-alueiden yleiskaavat

Liite X. Humppilan ja Urjalan tuulivoima-alueiden yleiskaavat Liite X Kuvat 1-8, 11-14 ja 29-35 on tehty kaavasuunnitelmien mukaisilla tuulivoimaloiden sijoittelusuunnitelmilla. Kuvat 9-10 ja 15-28 ovat yva-selostuksen kuva-aineistoa ja näissä kuvissa esiintyy Urjalan

Lisätiedot

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kuvia... 4 Kartat...

Lisätiedot

Tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointi. ja muita kokemuksia vaikutusten arvioinnista kuntakaavoituksessa

Tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointi. ja muita kokemuksia vaikutusten arvioinnista kuntakaavoituksessa Tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointi ja muita kokemuksia vaikutusten arvioinnista kuntakaavoituksessa Kaavojen vaikutusten arviointi miniseminaari 3.11.2016 Maisema-arkkitehti Marketta Nummijärvi

Lisätiedot

LIITE 1: KOOSTE KAAVAN VALMISTELUAINEISTOSTA SAADUSTA PALAUTTEESTA SEKÄ PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTINEET

LIITE 1: KOOSTE KAAVAN VALMISTELUAINEISTOSTA SAADUSTA PALAUTTEESTA SEKÄ PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTINEET Ylitornion kunta Reväsvaaran tuulivoima-alueen osayleiskaava LIITE 1: KOOSTE KAAVAN VALMISTELUAINEISTOSTA SAADUSTA PALAUTTEESTA SEKÄ PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT 1.Fingrid Vastine Lausunto

Lisätiedot

Kemiönsaari Gräsböle tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Timo Sepänmaa

Kemiönsaari Gräsböle tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Timo Sepänmaa 1 Kemiönsaari Gräsböle tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Varsinais-Suomen Energia Oy, Lounaisvoima Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 2

Lisätiedot

Kyyjärvi Hallakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014

Kyyjärvi Hallakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014 1 Kyyjärvi Hallakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Tuulipuisto Oy Kyyjärvi 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 5 Kuvia...

Lisätiedot

6.2.2 Arviointimenetelmät ja arvioinnin epävarmuudet

6.2.2 Arviointimenetelmät ja arvioinnin epävarmuudet 6.2.2 Arviointimenetelmät ja arvioinnin epävarmuudet YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN Kalajoen Tohkojan tuulipuisto 73 (265) Vaikutusten arvioinnissa on tutkittu hankkeen suhdetta ympäristön miljöötyyppeihin sekä

Lisätiedot

Syrjävaara-Karjaoja I-luokka Kohdenumero (kartalla) 2. Koko ja sijainti

Syrjävaara-Karjaoja I-luokka Kohdenumero (kartalla) 2. Koko ja sijainti Syrjävaara-Karjaoja Kohdenumero (kartalla) 2. 350 ha tuulivoimarakentamista puoltavat ja rajoittavat tekijät Vaiheyleiskaavan luontoselvityksissä huomioitavaa Sijaitsee Nuojuan pohjoispuolella, molemmin

Lisätiedot

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: Seppo Lamppu tmi 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi...

Lisätiedot

Niinimäen tuulivoimahanke Näkemäalueanalyysi

Niinimäen tuulivoimahanke Näkemäalueanalyysi 5.4.2016 Asiakas Tornator Oyj Raino Kukkonen raino.kukkonen(at)tornator.fi Raportin laatija WSP Finland Oy Tuija Pakkanen tuija.pakkanen(at)wspgroup.fi Ilkka Oikarinen ilkka.oikarinen(at)wspgroup.fi 2/27

Lisätiedot

AIRISMAA-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS

AIRISMAA-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki AIRISMAA-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS Maisemaselvitys 2.11.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Airismaa-Aasla maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN

LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN MAISEMALLINEN SELVITYS LINIKKALAN OSAYLEISKAAVA FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN MAAKIRJAKARTAT 1660-70-LUKU Linikkalan osayleiskaava-alueen

Lisätiedot

Eteläinen rantamaa, Kaakkoinen viljelyseutu

Eteläinen rantamaa, Kaakkoinen viljelyseutu 1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA 1.1. Maisema-alueen nimi Vaalimaan jokilaakso 1.2. Maisema-alueen uusi nimi Vaalimaan jokilaakson kulttuurimaisema 1.3. Kunta Virolahti ja Miehikkälä 1.4. Pinta-ala 1 700 ha 1.5.

Lisätiedot

Iisalmi Lampaanjärvi-Pörsänjärvi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013

Iisalmi Lampaanjärvi-Pörsänjärvi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Iisalmi Lampaanjärvi-Pörsänjärvi Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Iisalmen kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

Tuulikolmio Oy Palkisvaara Kannusvaaran tuulipuistohanke, YVA-ohjelma Yleiskaava

Tuulikolmio Oy Palkisvaara Kannusvaaran tuulipuistohanke, YVA-ohjelma Yleiskaava 6.2.3 Yleiskaava 31 Tuulivoimapuisto sijoittuu kokonaan Sodankylän kunnan Kelujärvi-Rajala osayleiskaavan alueelle. Sodankylän kunnanhallitus on 22.5.2012 162 päättänyt käynnistää Kelujärvi-Rajala osayleiskaavan

Lisätiedot

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti 5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti Korkeakoskenhaaran ja Koivukoskenhaaran haarautumiskohdassa on laaja kulttuurikeskittymä vanhoilla kylätonteilla sijaitsevine kylineen ja vanhoine peltoineen. Joen niemekkeet

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys)

Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys) Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys) Uusimaa Itä-Uusimaa Häme Päijät-Häme PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Mistäon kyse? Suomen tavoitteena on tuottaa energiastaan tuulivoimalla

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 10 Parhalahti_Valkeselvitys_JR15 1211- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015 YKo

Lisätiedot

22 Metsähallitus ja Fortum Power and Heat Oy:

22 Metsähallitus ja Fortum Power and Heat Oy: 22 Metsähallitus ja Fortum Power and Heat Oy: Tällä alueelle näkyvät myös vaihtoehdon eteläisimmät voimalat, joskin puusto rajoittaa näkyvyyttä. Puuston vaihtelevuuden ja olemassaolevien maisemaelementtien

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI LÄNTISTEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Näkymäalueanalyysit ja valokuvasovitteet.

KALAJOEN KAUPUNKI LÄNTISTEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Näkymäalueanalyysit ja valokuvasovitteet. Näkymäalueanalyysit ja valokuvasovitteet LIITE 9 KALAJOEN KAUPUNKI LÄNTISTEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSAYLEISKAAVAEHDOTUS 6.2.2017 Näkymäalueanalyysit ja valokuvasovitteet Sisältö Näkymäalueanalyysi

Lisätiedot

Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013

Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013 1 Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Sepänmaa Timo Jussila Tilaaja: Megatuuli Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 5 Liite museoviranomaisille:

Lisätiedot

MIKONKEITAAN TUULIVOIMAPUISTO, ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2013

MIKONKEITAAN TUULIVOIMAPUISTO, ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2013 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Isojoki ja Kristiinankaupunki MIKONKEITAAN TUULIVOIMAPUISTO, ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2013 1.11.2013 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen

Lisätiedot

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausunnot saapuivat kaavaehdotuksen nähtävänäoloajan Kalajoen kaupunki ilmoitti etukäteen palautteenannosta

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 9 Portin_tuulipuisto_Valkeselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 28.09.2015 YKo

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa

Lisätiedot

MAISEMA MUUTTUU LOPULLISESTI

MAISEMA MUUTTUU LOPULLISESTI MAISEMA MUUTTUU LOPULLISESTI Makeanveden altaan rauhallinen virkistys-, asunto- ja loma-asutusalue ollaan muuttamassa teollisuusalueeksi. NÄIN EI SAA TAPAHTUA, ON TOIMITTAVA NOPEASTI EI TUULIVOIMA A IHMISTEN

Lisätiedot

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi/lausuntopyyntö

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi/lausuntopyyntö Kunnanhallitus 74 07.03.2016 Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi/lausuntopyyntö 622/11.05.00/2016 Khall 74 Ympäristöministeriö pyytää Euran kunnan lausuntoa 15.1.2016 valtakunnallisesti

Lisätiedot

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: FINNMAP Infra Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta... 4 Vanhat

Lisätiedot

Siikajoki 2015. Isonevan tuulipuiston arkeologinen lisäselvitys

Siikajoki 2015. Isonevan tuulipuiston arkeologinen lisäselvitys Siikajoki 2015 Isonevan tuulipuiston arkeologinen lisäselvitys Raportti on lisäys Isonnevan-Vartiojan tuulipuistojen inventointiraportille Jaana Itäpalo 28.1.2013. Hans-Peter Schulz 24.6.2015 KESKI-POHJANMAAN

Lisätiedot

ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS

ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS ANALYYSI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 20.10.2011 Suunnittelualueen sijainti / maiseman historia Jokilaakso oli pitkään metsäselänteiden reunustamaa avointa maisemaa, peltoja ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Hankilanneva_Valkeselvitys- CGYK150219- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO HANKILANNEVA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 02.12.2014

Lisätiedot

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 LAUSUNTO 29.6.2015 1 Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 Lestijärven tuulivoimapuiston Kosolankankaan (osa-alue 2) osayleiskaava Lestijärven kunta on pyytänyt

Lisätiedot

Kauhajoki Suolakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014

Kauhajoki Suolakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014 1 Kauhajoki Suolakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Tilaaja: Vöyrinkangas Wind Farm Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 4 Muinaisjäännökset...

Lisätiedot

MIELMUKKAVAARAN TUULIPUISTO

MIELMUKKAVAARAN TUULIPUISTO 60K30029.21 Maaliskuu 2010 MIELMUKKAVAARAN TUULIPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (YVA) MAISEMAVAIKUTUSSELVITYSAINEISTO SISÄLTÖ 1 KÄSITTEISTÖ JA VAIKUTUSMEKANISMIT...3 2 ARVIOINTIMENETELMÄT

Lisätiedot

Maisema-alueet maankäytössä

Maisema-alueet maankäytössä Maisema-alueet maankäytössä Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY/ Anna-Leena Seppälä 26.11.2013 1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kulttuuriympäristöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

KASNÄSIN ASEMAKAAVAN MAISEMASELVITYS

KASNÄSIN ASEMAKAAVAN MAISEMASELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KEMIÖNSAAREN KUNTA KASNÄSIN ASEMAKAAVAN MAISEMASELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20134 1 (9) Ger Riikka Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Maisema... 2 2.1

Lisätiedot

SIIPYYN TUULIVOIMALA-ALUEEN KUVASOVITTEET

SIIPYYN TUULIVOIMALA-ALUEEN KUVASOVITTEET SIIPYYN TUULIVOIMALA-ALUEEN KUVASOVITTEET 1 7.10.2009 LUKIJALLE Tämän dokumentin kuvasovitteet on osa Suomen Merituuli Oy:lle tehtyä maisemaselvitystä. Selvitys koskee Siipyyn rannikon ulkopuolelle avomerelle

Lisätiedot

Hautakankaan tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys

Hautakankaan tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KINNULAN KUNTA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (11) Riikka Ger FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001,

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ Mattila Ohkola voimajohtoreitin maastotarkastus/inventointi. Esko Tikkala Lahden kaupunginmuseo/päijät-hämeen maakuntamuseo

MÄNTSÄLÄ Mattila Ohkola voimajohtoreitin maastotarkastus/inventointi. Esko Tikkala Lahden kaupunginmuseo/päijät-hämeen maakuntamuseo MÄNTSÄLÄ Mattila Ohkola voimajohtoreitin maastotarkastus/inventointi Lahden kaupunginmuseo/päijät-hämeen maakuntamuseo Tiivistelmä Mäntsälään suunnitellaan voimajohtoa Mattilan ja Ohkolan väliselle alueelle.

Lisätiedot

Metsähallitus Laatumaa

Metsähallitus Laatumaa Iso-Rommakko, Eksyneenniemi Kuhmo Hietaperä, Metsähallitus Laatumaa Asemakaavan muutos ja laajennus Selostuksen tiivistelmä 13.1.2009 Metsähallitus Laatumaa Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh. 010 2414 600

Lisätiedot

Merikarvia Korpi-Matti - Puukoski voimajohtolinjan arkeologinen inventointi 2013

Merikarvia Korpi-Matti - Puukoski voimajohtolinjan arkeologinen inventointi 2013 Merikarvia Korpi-Matti - Puukoski voimajohtolinjan arkeologinen inventointi 2013 Tiina Vasko 2013 Satakunnan Museo 2 SISÄLLYSLUETTELO Arkisto- ja rekisteritiedot Tiivistelmä Sijaintikartta Linjakartta

Lisätiedot

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Pöyry Finland Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartat...

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Päivämäärä 3.11.2015 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

Turrin asemakaavan laajennus ja muutos nro 241 Maisema-analyysi

Turrin asemakaavan laajennus ja muutos nro 241 Maisema-analyysi 23.12.2015 Pirkkalan Maankäyttö Kuvien tekijänoikeudet Ilmakuvat: Google maps, Paitsi dia 10 Pirkkalan kunta Dia 3, viistoilmakuva: Lentokuva Vallas Oy Katunäkymät: Google streetview Dia 2, Turrin asuinalue

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTAKAAVA HAVAINNEKUVAT TUULIVOIMA-ALUEISTA SWECO YMPÄRISTÖ OY. Kainuun Liitto. Maakuntakaavan tuulivoima-alueet.

KAINUUN MAAKUNTAKAAVA HAVAINNEKUVAT TUULIVOIMA-ALUEISTA SWECO YMPÄRISTÖ OY. Kainuun Liitto. Maakuntakaavan tuulivoima-alueet. Kainuun Liitto Maakuntakaavan tuulivoima-alueet Havainnekuvat Kainuun maakuntakaavan tuulivoimala-alueiden maisemavaikutuksia varten laadittiin havainnekuvat talven ja kesän 2015 aikana. Havainnekuvat

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SIEVIN KUNTA JAKOSTENKALLIOIDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAA OSALLISTUMIS- JA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1

Lisätiedot

Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 2.7.2012 päivitetty 7.11.2012,16.1.2013 Paimion kaupunki Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 1.1 Suunnittelualue ja

Lisätiedot