Kaupunkisuunnittelu ja viherympäristöt täydennysrakentamisen alueilla Case Tampereen Tesoma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunkisuunnittelu ja viherympäristöt täydennysrakentamisen alueilla Case Tampereen Tesoma"

Transkriptio

1 Kaupunkisuunnittelu ja viherympäristöt täydennysrakentamisen alueilla Case Tampereen Tesoma Viihtyisä ja vihreä kaupunki seminaari Elina Kataja, maisema-arkkitehti MARK Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy TENGBOM ERIKSSON ARCHITECTS

2 ONGELMANASETTELU - Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja tiivistäminen on ilmastopoliittisten linjausten sekä energiatehokkuuden vaatimusten myötä jatkuvasti keskustelussa (VAT, kaavoitus, MAL-yhteistyö...) - Tiivistämisen tavoitteiden myötä joudutaan laajentamaan yhdyskuntarakennetta rakentamisesta vapaille lähialueille tai kaupunkirakenteen sisään jääville, usein kooltaan pienille mutta merkitykseltään suurille viher- ja virkistysalueille. - Mitä tapahtuu yhdyskuntarakenteen tiivistämisessä kaupunkivihreälle ja miten sen merkitys muuttuu? - Kenen arvostukset merkitsevät eniten, vanhojen vai uusien asukkaiden? - Miten viheralueita ja niiden arvoja voidaan ottaa kaupunkien suunnittelussa paremmin huomioon? Kuvat: Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy.

3 YHDYSKUNTARAKENTEEN TIIVISTÄMISEN VAATIMUKSET & VIHERALUEET Esimerkki: VAT / eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu - Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet. - Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia. Esimerkki: Helsingin seudun MAL-neuvottelukunnan laatimat strategiset linjaukset: - yhdyskuntarakennetta kehitetään entistä tiiviimmäksi ja eheämmäksi hyödyntäen seudun omailmeisten keskusten verkostoa - Turvataan taajamien sisä- ja ulkopuolella riittävän laajat ja yhtenäiset viheralueet. Helsingin seudun MAL 2050 strategiset linjaukset, Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt Kuva: Teoksessa Söderman, Tarja et al Kartta: Pirkanmaan liitto.

4 VIHERALUEIDEN MERKITYKSIÄ JA TYYPILLISIÄ PIIRTEITÄ TÄYDENNYSRAKENTAMISEN ALUEILLA Kuva: Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy. - Monipuoliset merkitykset ja arvot - Ulkoilu ja virkistys, muut toiminnot ja palvelut, avoimuus kaikille - Ekologinen merkitys, vaikutukset ilmastoon - Luonnonarvot, luonnon monimuotoisuus, - Kulttuuriarvot, sosiaaliset merkitykset - Terveellisyys (fyysinen ja psyykkinen), stressinhallinta - Paikallinen identiteetti ja paikallishistoria; asukkaiden mielipaikat - Taloudellinen merkitys, imagomerkitykset - Erityisesti jälleenrakentamiskauden asuinalueilla ja lähiöissä usein määrällisesti paljon viheralueita asutuksen lähellä - Osa näistä viheralueista on tyypillisesti kulunutta, sukkession päätevaiheessa olevaa metsämaastoa, jonka uudistaminen on vaikeaa - Täydennysrakentamisen vaikuttaa erityisesti olemassa olevien viheralueiden käyttöpaineeseen, hoitoon ja kunnossapitoon sekä virkistysreitteihin mm. Tyrväinen, Liisa et al. 2005&2012; Korpela, Kalevi et al. 2007; Konijnendiik, Cecil 2010.

5 VIHERALUEIDEN MITOITUKSEN JA TOIMINTOJEN KRITEEREJÄ - Saavutettavuus, koko, laatu ja alueen sisältämät toiminnot - Taajamametsillä suuri merkitys kaupungeissa ja erityisesti täydennysrakentamisen alueilla, vanhoissa metsälähiöissä - Riittävä koko ja selkeä muoto tarpeen metsän tuntu (ekologiset perusteet: n. 3 ha, minimileveys 100 m, mahdollisimman eheä muoto) - Saavutettavuus (esim m etäisyydellä kodista) - Opasteet, reitit, monipuoliset toiminnot - Viheralueiden mitoitukseen ja laatuun liittyvää tietoa ja ohjeistusta on toistaiseksi olemassa melko vähän Hamberg, Leena et al Taajamametsien suunnittelu. Söderman, Tarja et al Kestävät kaupunkiseudut. Kartat: Tesoman ympäristö- ja maisemaselvitys. Tampereen kaupunki EHYT-tarkastelu. Tampereen kaupunki 2011.

6 SUUNTAVIIVOJA SUUNNITTELUUN - Viheralueohjelmat ja viheralueiden hoitoluokitukset - Tunnistetaan, missä intensiivisesti hoidettavat alueet, missä luontopainotteiset alueet. - Hoidon resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen - Kaavoitetut virkistysalueet vs. muu viherympäristö; vihreä infrastruktuuri - Alueiden luokittelu kaavamääräysten mukaan ei kerro ympäristön vehreydestä riittävästi. - Asuinalueiden kasvulliset osat (esim. vehreät pientaloalueet) voivat olla jopa tärkeämpiä nykyisten asukkaiden kannalta kuin kaavoissa määritellyt V-alueet. - Otettava huomioon myös alueet, jotka toimivat viheralueen tai virkistysreitin tapaan, osana viheralueverkostoa - Keinot rakennusvalvontaan, toteutukseen, seurantaan - Viherpintakertoimien kehittäminen, vihertehokkuuden määrittely osaksi kaavoitusta ja suunnittelua Kuvat: Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy.

7 SUUNTAVIIVOJA SUUNNITTELUUN - Tiivistämisen mahdollisuudet kaavojen nykyisillä asuinalueilla - Tärkeiden reittien ja yhteyksien säilyttäminen ja kehittäminen, käyttöpaineen ohjaaminen - Kompensaatiokeinot. Esim. osoitetaan sukkession päätevaiheessa oleva, maapohjaltaan kulunut havumetsä asuinalueeksi, tehdään korkeatasoinen rakennettu puisto lähialueelle - Metsänhoidon toimenpiteet - Kaukonäkymien ja laajemman maisemakuvan huomioon ottaminen erityisesti taajamametsien käsittelyssä - Metsien eri uudistus- ja nuorennusmenetelmien yhdistely - Sopivan vähäiset hoitotoimenpiteet, kunnossapidon merkitys perinteisen metsänhoidon sijaan Mm. Lehvävirta, Susanna Teoksessa Söderman, Tarja et al Kuva: Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy. Tesoman maastokäynti, 2012.

8 ARVOKARTOITTAMISEN MENETELMIÄ - Sosiaalisten arvojen kartoittaminen mm. kysely- ja haastattelututkimusten avulla, paikkatietopohjaisilla karttapalaute- ja tiedonkeruujärjestelmillä, asukastyöpajoissa, kävelykierroksilla - Sosiotooppikartoitusta tehty mm. Tukholmassa; testattu Suomessa myös Jyväskylässä - Paikallisten asukkaiden näkemykset huomioon alueiden arvottamisessa mihin ei täydennysrakentamista; miten käsitellään jäljelle jääviä viheralueita - Dialogi metsäalan ja kaupunkisuunnittelun välillä - Elinkeinoelämä: kaavoitus liian hidasta! Metsänhoitajat: kaavoitus liian nopeaa! - Puuston valmentaminen hyvissä ajoin täydennysrakentamisen alueilla (metsänhoidon suunnittelu- ja toimenpidesyklit usein 5-10 vuotta) - Vuorovaikutteisuus, kollektiivinen asiantuntijuus Hamberg, Lena et. al (toim.) Taajamametsien hoito. Kyttä, Marketta. PehmoGIS-menetelmät. Vallinkoski, Mervi. Jyväskylän kaupunki, sosiotooppikartoitus. Harava-hanke. Valtiovarainministeriö & ympäristöministeriö. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Kuvat: Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy. Tesoman asukasilta ja maastokäynti, 2012.

9 TESOMAN ALUE, TAMPERE luvun metsälähiö - Aluekeskuksessa noin asukasta, tästä ns. metsälähiön (Tesomajärvi ja Ristimäki) sekä Tohlopin osuus noin 5500 as. - Tavoitteena voimakas tiivistäminen ja asuinrakentamisen lisääminen - Taustalla EHYT-tarkastelu (Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Tampereella, 2010) - Tarkastelussa tutkittu täydennettäviä alueita, käyttötarkoituksen muutosalueita sekä määrällisiä tavoitteita - Luonto- ja maisemaselvitykset, rakennusinventoinnit ja arvottaminen - Joukkoliikenteen ja kaupan kehittäminen - Alakeskusten demografinen monipuolistaminen Kartta: Tesoman maisemaselvitys. Tampereen kaupunki. Pohjakartta Maanmittauslaitos Kartta: Urban Zone (UZ), Tampere. Mika Ristimäki et al. SYKE, TTY 2013.

10 TESOMAN ALUE, TAMPERE - Yleiskaavoitettua viherpinta-alaa noin 230 m 2 / nykyinen asukas - Asemakaavoitettua viherpinta-alaa noin 196 m 2 / nykyinen asukas enemmän kuin Tampereen keskiarvo Kartta: EHYT-tarkastelu. Tampereen kaupunki Asemakaavoitettu viheralue asukasta kohden.

11 TESOMAN ALUEEN KULTTUURIYMPÄRISTÖN ARVOJA Aikakaudelleen tyypillinen asuinalue, jolla alkuperäinen korttelirakenne on säilynyt. Alueen kaupunkirakenteella on arvoa. Aikakauden edustava asuinalue, jossa alkuperäinen korttelirakenne, ympäristö ja rakennuskanta on säilynyt. Arkkitehtonisesti arvokas kokonaisuus. Lähteet: Tampereen keskustan ulkopuolisten ja 1970-luvun asuinalueiden inventointi ja arvottaminen. Tampereen kaupunki 2010.

12 TESOMAN ALUEEN VIHERVERKOSTO JA EKOLOGISET YHTEYDET Kartta: Tesoman ympäristö- ja maisemaselvitys. Tampereen kaupunki 2013.

13 ARVOKARTOITTAMISEN MENETELMIÄ JA TULOKSIA TESOMALLA Urbaani Arki. Hanne Tiikkaja, Hanna Kalenoja. Tampereen teknillinen yliopisto

14 ARVOKARTOITTAMISEN MENETELMIÄ JA TULOKSIA TESOMALLA Urbaani Arki. Hanne Tiikkaja, Hanna Kalenoja. Tampereen teknillinen yliopisto

15 TESOMAN YLEISSUUNNITELMA: TÄYDENNYSRAKENTAMISEN KORTTELITUTKIELMIA Lähde: Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy. Tampereen kaupunki 2013.

16 TESOMAN YLEISSUUNNITELMA: TÄYDENNYSRAKENTAMISEN KORTTELITUTKIELMIA Lähde: Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy. Tampereen kaupunki 2013.

17 TESOMAN YLEISSUUNNITELMA: TÄYDENNYSRAKENTAMISEN KORTTELITUTKIELMIA Lähde: Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy. Tampereen kaupunki 2013.

18 ESIMERKKI: NYKYISEN RAKENNUSKANNAN KEHITTÄMISEN TUTKIELMIA Lähde: Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy.

19 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ - Tarvitaan kriittistä keskustelua täydennysrakentamisen tavoista - Mihin ja kuinka paljon voidaan täydentää siten, että vaikutukset nykyisiin arvoihin ja sosiaaliseen ympäristöön ovat vielä hallittavissa - Alueiden tarkastelu kokonaisuuksina (viherverkosto, sosiaalinen ympäristö) - Maankäytön suunnittelujärjestelmän joustamisen mahdollisuudet? Kiinteistönmuodostuksen mahdollisuudet? - Viheralueiden hoidon ja kunnossapidon merkitys ja resurssien kohdentaminen - Paikallisten asukkaiden näkemykset huomioon alueiden arvottamisessa - Arvojen kartoittaminen erilaisin menetelmin, tietoa yleiskaavoista toteutussuunnitteluun asti - Jatkuva matalan kynnyksen vuorovaikutus, kollektiivinen asiantuntijuus - Seuranta ja vaikutusten arviointi Kuvat: Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy

20 LÄHTEET: ASU-LIVE -tutkimusohjelman viheraluehanke Suomen Akatemia. Tyrväinen, Liisa et al. Faehnle, Maija et al. (toim.) Kaupunkiluontoa kaikille. Ekologinen ja kokemuksellinen tieto kaupungin suunnittelussa. Helsingin kaupungin tietokeskus. Konijnendijk, Cecil C Green Cities, Competitive Cities Promoting the Role of Green Space in City Branding. (congress paper, IFPRA 2010) Korpela, Kalevi et al Melukylä vai mansikkapaikka? Asukkaiden ja asiantuntijoiden näkemyksiä asuinalueiden terveellisyydestä. Suomen ympäristö 467. Korpela, Kalevi; Ylén, Matti; Tyrväinen, Liisa & Silvennoinen, Harri Determinants of restorative experiences in everyday favorite places. University of Tampere. Ristimäki, Mika; Tiitu, Maija; Helminen, Ville & Kalenoja, Hanna Urban Zone (UZ), Tampere. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet maankäytön ja liikenteen suunnittelumenetelmänä Luonnosvaiheen tuloksia. SYKE / Rakennetun ympäristön yksikkö. TTY / Verne liikenteen tutkimuskeskus. Söderman, Tarja et al Kestävät kaupunkiseudut. Taustamateriaalia ekosysteemipalveluita ja viherrakennetta koskeville kriteereille ja mittareille. Suomen ympäristökeskus 27 / Tampereen kaupunki Asukastyöpaja. Vuorovaikutteisen työskentelyn tuloksia. Tampereen kaupunki EHYT. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Tampereella. Tampereen kaupunki Ekosysteemipalveluselvitys. Ramboll Oy. Julkaisematon luonnos. Tampereen kaupunki Lasten parlamentti. Kävelykierroksen tuloksia. Tampereen kaupunki Tesoman maisema- ja ympäristöselvitys. Tiikkaja, Hanne & Kalenoja, Hanna Urbaani Arki. PehmoGIS-kysely. Tampereen kaupunki. Tyrväinen, Liisa et al Viheralueiden arvokartoitus Suomessa. Helsingin yliopisto; Metla. Tyrväinen, Liisa et al Luonnon merkitys kaupunkilaisille ja vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin. Metlan työraportteja 52: Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, tarkistus Valokuvat, havainnekuvat ja kartat, jos ei lähdettä mainittu: Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy.

21 KIITOS! p TENGBOM ERIKSSON ARCHITECTS

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013

Lisätiedot

Maiju Olli, 169731. Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta. Itä-Suomen yliopisto. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden. pro gradu-tutkielma

Maiju Olli, 169731. Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta. Itä-Suomen yliopisto. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden. pro gradu-tutkielma Kulttuurihistorialliset rakennukset tiivistyvän kaupunkirakenteen kuristusotteessa: Tapaustutkimus rakennussuojeluun liittyvistä arvoista ja intresseistä Joensuun keskustan osayleiskaavaprosessissa Maiju

Lisätiedot

virtaa viherrakenteesta suuntaviivoja kaupunkiympäristön suunnitteluun

virtaa viherrakenteesta suuntaviivoja kaupunkiympäristön suunnitteluun virtaa viherrakenteesta suuntaviivoja kaupunkiympäristön suunnitteluun Elvyttääkö lähiympäristö? Tulviiko kaupunki? Missä ihmiset kohtaavat? virtaa viherrakenteesta suuntaviivoja kaupunkiympäristön suunnitteluun

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENNETTA EHEYTTÄVÄN LAADUKKAAN PIENTALOASUMISEN LOPPURAPORTTI

YHDYSKUNTARAKENNETTA EHEYTTÄVÄN LAADUKKAAN PIENTALOASUMISEN LOPPURAPORTTI YHDYSKUNTARAKENNETTA EHEYTTÄVÄN LAADUKKAAN PIENTALOASUMISEN LOPPURAPORTTI KUUMA-SEUTU Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti 2012 KUUMA-kunnat

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Kaavoitusyksikkö PL 125 (Eteläinen Asemakatu 2), 11101 Riihimäki 11101 Riihimäki p. 019 758 4000 27.3.2015 SISÄLLYS

Lisätiedot

Lahden kaupunkiseudun rakennemalli 2040

Lahden kaupunkiseudun rakennemalli 2040 Asikkala, Heinola, Hollola, Lahti, Nastola ja Orimattila Lahden kaupunkiseudun rakennemalli 2040 Lahden kaupunkiseudun rakennemallityöryhmä Jaakko Pöyry Infra Strafica Oy 16.6.2004 Seutuvaltuusto 2.12.2004

Lisätiedot

Vyöhykesuunnittelu kaupunkiseutujen hajarakentamisen hallinnassa MAL-verkostohanke

Vyöhykesuunnittelu kaupunkiseutujen hajarakentamisen hallinnassa MAL-verkostohanke hajarakentamisen hallinnassa MAL-verkostohanke Heljä Aarnikko ja Juhana Rautiainen 13.12.2012 2 (62) 13.12.2012 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ... 4 1 JOHDANTO... 5 2 SELVITYKSEN KESKEISET TAVOITTEET JA TOTEUTTAMISTAPA...

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA, TEKNINEN KESKUS, KAAVOITUS LAMMINRAHKAN OSAYLEISKAAVA, KAAVA NRO 16

KANGASALAN KUNTA, TEKNINEN KESKUS, KAAVOITUS LAMMINRAHKAN OSAYLEISKAAVA, KAAVA NRO 16 KANGASALAN KUNTA, TEKNINEN KESKUS, KAAVOITUS LAMMINRAHKAN OSAYLEISKAAVA, KAAVA NRO 16 RAPORTTI 5. I EHDOTUKSEN SELOSTUS I 18.2.2014 Kangasala, Lamminrahkan osayleiskaava, kaava nro 16. Osayleiskaava koskee

Lisätiedot

Maankäytön kehityskuvan luonnoksesta saadut lausunnot, niiden tiivistelmät ja vastineet

Maankäytön kehityskuvan luonnoksesta saadut lausunnot, niiden tiivistelmät ja vastineet Maankäytön kehityskuvan luonnoksesta saadut lausunnot, niiden tiivistelmät ja vastineet Kaupunkisuunnitteluvirasto, yleissuunnitteluosasto 16.1.2008 Lausuntopyynnön saaneet Asuntotuotantotoimisto Helsingin

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

Jyväskylän viheraluejärjestelmä Raportti 1 VIHERALUEJÄRJESTELMÄN KOKEILUPROJEKTI. Kuokkalan pohjois- ja itäosien viheralueselvitys 16.9.

Jyväskylän viheraluejärjestelmä Raportti 1 VIHERALUEJÄRJESTELMÄN KOKEILUPROJEKTI. Kuokkalan pohjois- ja itäosien viheralueselvitys 16.9. Jyväskylän viheraluejärjestelmä Raportti 1 VIHERALUEJÄRJESTELMÄN KOKEILUPROJEKTI 16.9.2003 Kuokkalan pohjois- ja itäosien viheralueselvitys Jyväskylän kaupunki LT-Konsultit Oy sisällysluettelo Esipuhe...

Lisätiedot

Yhteinen polimme Yhteinen metropolimme. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan arkkitehtuuripoliittiset tavoitteet

Yhteinen polimme Yhteinen metropolimme. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan arkkitehtuuripoliittiset tavoitteet a Yhteinen polimme Yhteinen metropolimme Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan arkkitehtuuripoliittiset tavoitteet Tekijät: Anssi Savisalo Tuula Palaste-Eerola Seppo Mäkinen Hyvinkää Mäntsälä Pukkila Myrskylä Lapinjärvi

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010

Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010 Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010 Etelä-Karjalan liiton maakuntavaltuuston hyväksymä 9.6.2010 Ympäristöministeriön vahvistama 21.12.2011 Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus Etelä-Karjalan

Lisätiedot

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI AURINKOMALLI 2040 V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A L U O

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki muutoksessa

Maankäyttö- ja rakennuslaki muutoksessa Maankäyttö- ja rakennuslaki muutoksessa MRL toimivuusarvioinnin jatkotoimenpiteet MRL:n muutos: kilpailun edistäminen ja maapolitiikka Maakuntakaavoituksen neuvottelupäivät Jyväskylä 1.-2.10.2014 Matti

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.)

Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.) Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 101 Espoo 2010 Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.) Jakelu:

Lisätiedot

Lähiöiden täydennysrakentaminen osana kaupungin kehittämistä

Lähiöiden täydennysrakentaminen osana kaupungin kehittämistä Lähiöiden täydennysrakentaminen osana kaupungin kehittämistä Täydennysrakentamisen edellytykset Kaukovainion lähiössä Oulussa Karri Hakala Pro gradu -tutkielma Maantiede Maantieteen laitos Oulun yliopisto

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma Etelä Pohjanmaan maakuntakaava Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ETELÄ POHJANMAAN LIITTO Maakuntahallitus 18.2.2013 / 19.1.2015 Nähtävillä 25.2.

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUKSEN TYÖKALUT ENERGIATEHOKKAASEEN RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN Case: Hiukkavaaran ekokylä

ASEMAKAAVOITUKSEN TYÖKALUT ENERGIATEHOKKAASEEN RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN Case: Hiukkavaaran ekokylä ASEMAKAAVOITUKSEN TYÖKALUT ENERGIATEHOKKAASEEN RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN Case: Hiukkavaaran ekokylä Diplomityö Oulun yliopisto Arkkitehtuurin tiedekunta Valvoja: professori Helka-Liisa Hentilä Ohjaaja:

Lisätiedot

Perheen suurin hanke A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U JA J U L K I N E N S Ä Ä T E L Y. Pääsuunnittelija on perheen luottohenkilö.

Perheen suurin hanke A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U JA J U L K I N E N S Ä Ä T E L Y. Pääsuunnittelija on perheen luottohenkilö. A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U J A J U L K I N E N S Ä Ä T E LY Perheen suurin hanke Vuonna 2000 astui voimaan uusi maankäyttö- ja rakennuslaki. Sen mukaisesti myös oman kodin rakentava

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavaselostus, luonnos 24.3.2014 Kaava KAAVASELOSTUS Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 24.3.2014 KAINUUN LIITTO Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

tekninen- ja ympäristötoimiala Petri Peltonen Alueellisen energiatehokkuuden lisääminen rakennetussa kulttuuriympäristössä Kiveriön pientaloalueella

tekninen- ja ympäristötoimiala Petri Peltonen Alueellisen energiatehokkuuden lisääminen rakennetussa kulttuuriympäristössä Kiveriön pientaloalueella tekninen- ja ympäristötoimiala Petri Peltonen Alueellisen energiatehokkuuden lisääminen rakennetussa kulttuuriympäristössä Kiveriön pientaloalueella Tiivistelmä Lahden kaupungin strategisena päämääränä

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti MUSTASAAREN KUNTA Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25031 Loppuraportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot