Seinäjoen kaupunki Uuden Seinäjoen yleiskaava-alue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seinäjoen kaupunki Uuden Seinäjoen yleiskaava-alue"

Transkriptio

1 Maisemaselvitys BM Seinäjoen kaupunki Maisemaselvitys

2 111 Seinäjoen kaupunki BM1 Maisemaselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO Menetelmät ja käytetyt aineistot 2 2 MAISEMAN PERUSTEKIJÄT Alueen sijainti ja yleiskuvaus Etelä-Pohjanmaan viljelylakeudet maisemamaakuntajaossa Kallio- ja maaperä Maastonmuodot Vesisuhteet Ilmasto Kasvillisuuden yleiskuvaus Maisemakuva, näkymät Rakennusten ja tiestön perinteinen sijoittuminen maisemarakenteeseen 14 3 ARVOKKAAT MAISEMAKOKONAISUUDET JA KOHTEET Valtakunnallisissa selvityksissä huomioidut kohteet ja alueet Merkittävät kulttuuriympäristöalueet ja kohteet maakuntakaavassa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan perinnemaisemat 2003 julkaisun kohteet Paikallisesti arvokkaat maisemakokonaisuudet maisemaselvityksen perusteella 17 4 MAISEMAAN PERUSTUVAT RAKENTAMISEN JA MAANKÄYTÖN SUOSITUKSET 19 Liitteet Liite 1: Arvokkaat maisemakokonaisuudet ja tärkeimmät näkymät, kartta

3 222 Seinäjoen kaupunki BM1 Maisemaselvitys 2 1 JOHDANTO Maisemaselvitys on laadittu Maa ja Vesi Oy:ssä uuden Seinäjoen alueen yleiskaavoituksen perusselvitysaineistoksi. Selvitys käsittelee alustavasti rajatun suunnittelualueen maisemaa yleiskaavatasoisesti. Tavoitteena on antaa kaavoitustyötä varten riittävä pohjatieto alueen maiseman perustekijöistä, maiseman arvokohteista ja maisemallisista maankäytön suosituksista. Pääosan maisemaselvityksestä on tehnyt kevään 2005 kuluessa maisema-arkkitehti Marketta Nummijärvi. Työtä ovat täydentäneet syksyn 2005 aikana maisema-arkkitehti yo, rak-ark. Annukka Kuoppala ja arkkitehti-yo Juha-Matti Märijärvi. Valokuvat ovat Marketta Nummijärven ja Tiina Lehtisaaren ottamia. Kannen kuva Tiina Lehtisaari. 1.1 Menetelmät ja käytetyt aineistot Analyysin lähtöaineistona on käytetty Maanmittauslaitoksen digitaalista paikkatietoaineistoa (maastotietokanta, maankäyttö- ja puustotulkinta), aluetta koskevia aikaisempia selvityksiä sekä maastokäyntejä. Marketta Nummijärvi teki alueelle maastokäynnin Samanaikaisesti maisemaselvitystyön kanssa Maa ja Vesi Oy on laatinut alueelle myös kulttuuriympäristöselvityksen ja luontoselvityksen, joiden tiedot on huomioitu maisemaselvityksen täydennyksessä. Kulttuuriympäristöselvityksen yhteydessä tehtiin useita maastokäyntejä, joilla kertyneitä maisemahavaintoja on hyödynnetty maisemaselvityksessä. (rakennusinventoija, konservaattori AMK Tiina Lehtisaari useita maastokäyntejä kevään ja kesän 2005 aikana, Juha-Matti Märijärvi ) Pohjakarttana on käytetty Maanmittauslaitoksen maastotietokanta- ja peruskarttaaineistoja.

4 333 Seinäjoen kaupunki BM1 Maisemaselvitys 3 2 MAISEMAN PERUSTEKIJÄT 2.1 Alueen sijainti ja yleiskuvaus Selvitysalue sijoittuu Seinäjoen kunnan eteläosaan. Alueeseen sisältyy Ämmälänkylä sekä kuntaliitoksessa vuonna 2005 Seinäjokeen liitettyjä Ilmajoen ja Peräseinäjoen alueita, mm. entinen kuntakeskus ja Kalajärven alue. Alueen pinta-ala on n. 219 km2. Kuva 1. Selvitysalueen rajaus.

5 444 Seinäjoen kaupunki BM1 Maisemaselvitys Etelä-Pohjanmaan viljelylakeudet maisemamaakuntajaossa Maisemamaakuntajaossa kohdealue sijoittuu Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuksien maisemamaakuntaan. Seuraavassa ko. maisemamaakunnan kuvauksen lyhennelmä Maisema-aluetyöryhmän mietinnöstä: Etelä-Pohjanmaalla sedimenttien kattamien viljavien jokivarsien maisema avautuu tasaisena lakeutena, mutta jokilaaksojen välisillä selännealueilla pinnanmuodot saattavat yllättää vaihtelevalla kumpareisuudellaan. Kalliokohoumien välisillä alueilla korkokuva muodostuu joko moreenista tai hienosedimenteistä, joihin on paikoin syöpynyt syviä jokilaaksoja. Etelä-Pohjanmaan kulttuurimaiseman tunnusomaiset elementit ovat jokilaaksojen ympäristöön keskittyneet tasaiset ja viljavat savikkoalueet. Joet ovat tyypillisimpiä vesistöjä ja niihin liittyvä jokavuotinen ilmiö on runsas tulviminen. Järviä on vähän. Etelä-Pohjanmaalla on nähtävissä tyypillisiä ja voimakkaita rakentamisperinteeseen liittyviä kulttuuripiirteitä: raittikylien ja nauhamaisten joenvarsikylien asumusnauhat ovat perinteisesti sijainneet jokien töyräillä, tulvan ulottumattomissa. Tiiviimmät kylät sijaitsevat loivilla kumpareilla. Täällä ovat maamme pohjoisimmat umpipihatalot. Jokilaaksojen ulkopuolella on lisäksi joitakin ryhmäkyliä. Päärakennukset ovat tyypillisesti olleet kookkaita, monet vähän ylöspäin leveneviä, joko kaksifooninkisia tai korkealla vintillä ja matalilla haukanikkunoilla varustettuja komeita rakennuksia. Listoituksessa on ollut havaittavissa empirevaikutusta, nurkat ovat koteloituja ja kuisteja ei ole rakennettu ennen 1800-luvun jälkipuoliskoa. Vähävarainen väestö on rakentanut vaatimattomammin, mutta omaksunut rakennuksiinsa samoja tyylipiirteitä. Laaja peltoviljely on lähtenyt yleensä suonraivauksesta ja kytöviljelystä, luonnontilaiset tai raivatut suot voivat vielä nykyäänkin liittyä peltoaukioihin. Viljelykautena käytettyjä, väliaikaisia asumuksia ovat olleet kytötuvat ja jokisaunat. Varsinaiset asumukset ja kylät eivät ole sijainneet laajoilla peltoaukioilla vaan niiden reunamilla. Peltoaukioiden yksi tärkeimmistä maisemaelementeistä on ladot, jotka tosin ovat jo hiljalleen ränsistymässä. (lyhentäen lähteestä Maisemanhoito, Maisema-aluetyöryhmän mietintö 1 ) Kohdealue edustaa maisemamaakuntaa varsin hyvin ja vastaa pitkälti edellistä kuvausta. Maiseman rungon muodostaa loivapiirteinen jokilaakso, jonka alavat savialueet ovat avointa peltomaisemaa. Rakennetut alueet sijoittuvat jokilaakson alavimmilta alueilta kohoaville laakson reunoille, kummuille ja selänteiden alatasoille. Laaksoa rajaavat selänteet ovat metsien peitossa. Kohdealueen maisematekijöitä käsitellään tarkemmin seuraavissa luvuissa. 2.3 Kallio- ja maaperä Alue kuuluu osana laajaan Keski-Suomen syväkivialueeseen. Alueella vallitsevia kivilajeja ovat tonaliitti sekä kvartsi- ja granodioriitti. Kalajärven pohjoispuolella on laajempi graniittivyöhyke. Näille kivilajeille on tyypillistä kovuus ja happamuus. Pienialaisesti alueella esiintyy myös kiilleliusketta ja dioriittia/gabroa. Mannerjäätikön toimesta kallioperän ruhjevyöhykkeitä on kulunut ympäristöään syvemmälle muodostaen ylänköjä halkovia laaksoja. Kohdealueen läpi kulkeva Seinäjokilaakso sekä kohdealueen itäreunassa sijaitseva kapea Pajuluoman laakso ovat tällaisia mannerjäätikön liikesuuntaa vastaavia ruhjelaaksoja.

6 555 Seinäjoen kaupunki BM1 Maisemaselvitys 5 Kallioperää verhoaa vaihtelevan paksuisena ns. peitemoreenivaippa, joka on huuhtoutunutta moreenia (ei juuri sisällä hienoainesta). Selänteet ja laaksosta kohoavat kumpareet ovatkin pääasiassa moreenia. Selänteiden korkeimmilla kohdilla moreenivaippa on varsin ohut ja paikoin näkyy myös paljasta kalliota. Kallioalueita on kuitenkin kohdealueella varsin vähän, ja ne ovat pienialaisia. Laaksot sitä vastoin ovat noin +100mpy korkeustason alapuolella entistä meren ja jokivaiheiden pohjaa ja siten hienosedimenttien eli saven, hiesun ja hienon hiedan peitossa. Laakson ja selänteen vaihettumisvyöhykkeessä, moreeni- ja savialueiden välissä on kapeina vyöhykkeinä hietaa, pienialaisesti myös hiekkaa. Selänteiden tasaisilla ylätasoilla on lisäksi rahka- ja saraturvetta. 2.4 Maastonmuodot Kohdealue on maastonmuodoiltaan kauttaaltaan varsin tasaista, eikä selviä maastossa erottuvia korkeita mäkiä tai jyrkänteitä ole alueella lainkaan. Suurin osa kohdealueesta on alavaa, avointa Seinäjoen savilaaksoa korkeustasoilla mpy, ja erityisesti näillä pelloiksi raivatuilla alatasoilla korkeuserot ovat erittäin pienet. Kuntakeskus sijoittuu laakson pohjukkaan lähelle Kalajärveä, pienilmastoltaan edulliselle laakson länsirinteelle. Seinäjokilaakso jatkuu alueen läpi luode-kaakkosuuntaisena vyöhykkeenä. Laakso kapenee Peräseinäjoen keskuksen eteläpuolella. Laakson ja selänteen reunan tuntumassa laakson ylärinteessä on pieniä maaston kohoumia, joille vanhin asutus on sijoittunut. Kumpareet ovat matalia ja loivarinteisiä, mutta korostuvat aukeiden ja alavien peltoalueiden keskeltä rakennuskantansa ja puustoisuutensa ansiosta. Selvitysaluetta rajaavat lännessä ja idässä selännealueet, joiden korkeustasot ovat metriä merenpinnan yläpuolella. Etelässä laaksoalueen häntä työntyy laajaan, selvästi ylävämpään, mpy korkeustasoille sijoittuvaan, metsäiseen selännealueeseen, Suomenselkään. Suomenselän selännealue alkaa kuitenkin varsinaisesti kohdealueen ulkopuolella. Selänteiden reuna-alueet ulottuvat kohdealueelle hieman laajempina osa-alueina alueen itäosassa (Isomaa-Loukasmäki-Kankaanmäki välillä) ja lounaiskulmassa (Koivumäki-Vaaranmaa). Selänteet kohoavat avonaisen laakson reunoilla loivapiirteisinä. Korkeimmat lakialueet ovat Kankaanmäki ja Isomaa joiden korkeimmat kohdat ovat +110 metriä meren pinnan yläpuolella. Kuva 2. Seinäjokilaakson tasaista peltomaisemaa. Kuvaaja Marketta Nummijärvi.

7 666 Seinäjoen kaupunki BM1 Maisemaselvitys 6 Kuva 3. Maaston korkeustasot 5 metrin välein. Punaruskeana ja vihreänä erottuvat korkeustasot (yli 100 metriä mpy) ovat selännettä, punaisena erottuva alue laakson ylärinnettä, jossa nousee pieniä moreenikumpareita peltojen keskellä (95-99mpy), ja oranssina erottuva alue avointa, alavaa, peltoviljelyssä olevaa laaksoa (0-94mpy). Kartta osoittaa rakentamisen ja tiestön sijoittumisen maisemarakenteessa laakson ja selänteen reunavyöhykkeeseen.

8 777 Seinäjoen kaupunki BM1 Maisemaselvitys Vesisuhteet Alueelle sijoittuu kaksi järveä (Kalajärvi, Valkiajärvi), jotka laskevat Seinäjokeen. Alueen halki eteläkärjestä luoteeseen virtaa Seinäjoki, johon yhtyy Kalajärven länsipuolella Kihniänjoki. Seinäjoki jatkuu kohti luodetta selvitysalueen ulkopuolelle, ja yhtyy Seinäjoen kaupungin pohjoispuolella Kyrönjokeen. Nurmonjokeen laskeva Lehmijoki sivuaa selvitysaluetta idässä. Seinäjoen kaupunkiluontoa rikastuttava Pajuluoma saa alkunsa itäiseltä soistuneelta selännealueelta. Lähes koko selvitysalueen valumavedet Lehmijoen ympäristöä lukuun ottamatta päätyvät Seinäjokeen. Alava Seinäjoen peltolaakso on tulvaherkkää aluetta. Tulva pääsee nousemaan pelloille jokiosuudella Pappilanmäestä Honkakylään. Laajimmillaan tulva-alue on Koskelanmäen-Honkakylän välillä. Myös pintavedet jäävät helposti seisomaan tasaisimmilla pelloilla. Kalajärvi on tulvasuojeluun rakennettu, voimakkaasti säännöstelty tekojärvi, jonka säännöstelyväli on 6 m. Järven pinta-ala on säännöstelyn ylärajalla 1130 ha ja keskivedenkorkeudella 1063 ha. Vesi johdetaan Seinäjoesta järven eteläosaan laskevaa täyttökanavaa pitkin ja juoksutetaan voimalan kautta takaisin Seinäjokeen Peräseinäjoen keskustaajaman eteläpuolella. Kalajärven ja Seinäjoen vedenlaatu on ympäristökeskuksen luokituksessa välttävää. Seinäjoen vedenlaatu on pääosin välttävää, Mantilanmäen ja Honkakylän välisellä osuudella tyydyttävää. Kalajärven etelä- ja pohjoispuolella sijaitsevat Kankaanpään ( , II-lka) ja Korteskylän ( , II-lka) pohjois-eteläsuuntaiset pohjavesialueet. Selvitysalueen selänteiden tasaisilla ylätasoilla sekä alavassa kohdealueen pohjoiskärjessä on suoalueita, joista pääosa on ojitettu. Laajimmat ojittamattomat suoalueet ovat Karvasuolla, Honkanevalla, Isonevalla, Haapanevalla ja Valkianevalla. Alueen länsiosassa Valkiajärven läheisyydessä on kolme laskettua järveä, joista Haasjärvi on nykyään peltoalueena ja Ylimysjärvi ja Ojajärvi luhtaisia kosteikkoja. Kuva 4. Seinäjoki rikastuttaa keskustaajaman maisemakuvaa. Kuvaaja Tiina Lehtisaari.

9 888 Seinäjoen kaupunki BM1 Maisemaselvitys Ilmasto Pohjanlahti sijaitsee vain 90 kilometrin päässä, ja siksi meren läheisyys vaikuttaa paikallisilmastoon lämpötiloja tasaavasti. Vuoden keskilämpötila on Peräseinäjoella 3-3,50 C. Lumipeite on laaksoalueella talvisin verrattain ohut. Tuulet puhaltavat alueella enimmäkseen lounaasta, etelästä ja kaakosta. Laaksot voivat olla hallanarkoja mutta hallasta on haittaa yleensä vain poikkeuksellisen huonoina kesinä. Suurin osa asutuksesta sijaitsee laakson itäreunalla pienilmaston suhteen edullisilla, valoisilla ja lämpimillä maaston kohoumilla sekä selänteen länteen ja etelään suuntautuneilla rinteillä. 2.7 Kasvillisuuden yleiskuvaus Etelä-Pohjanmaa kuuluu keskiboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen suomenselän vaikutuksesta. Vyöhykkeen kasvillisuus ei kuitenkaan ole täällä vielä tyypillisimmillään, kasvillisuuteen vaikuttaa eteläiset olosuhteet karsien pohjoisimpia lajeja, ja joitakin eteläboreaalisen vyöhykkeen tunnuslajeja kasvaa täällä levinneisyysalueensa pohjoisrajalla. Metsät ovat Seinäjoen seudulla karuja. Lehtoja on vain pieninä laikkuina, ja niidenkin lajisto on vaatimatonta (Koskisen-Makkosen selvitys). Maanmittauslaitoksen satelliittikuvatulkinnan mukaan suunnittelualueen puusto on pääosin mäntyä (kuva 3). Alueella on myös jonkun verran havu-lehti-sekapuustoa mäntymetsän lomassa. Kuusivaltaisia alueita on kohdealueella pienialaisina kuvioina, eniten peltojen liepeillä. Lehtipuuvaltaisia alueita on erittäin vähän. Selvitysalueella on tasavertaisesti turve- ja kangasmaita (kuva 4). Kangasmaat sijoittuvat pääosin kaltevimmille korkeustasoille metriä mpy. Kosteammat turvemaat sijoittuvat tasaisille maaston ala- ja ylätasoille. Puusto on pääosin harvaa, alle 100m 3 /ha. Suurin osa tiheäpuustoisista alueista on kangasmaita. Alueen pohjoisosaan sijoittuu laajahkoja ojittamattomia avosuoalueita (Karvasuo, Honkaneva, Isoneva). Pienialaisina avosoita on myös muualla maaston tasaisilla ylätasoilla.

10 999 Seinäjoen kaupunki BM1 Maisemaselvitys 9 Kuva 5. Kasvillisuus karkeasti puuston mukaan jaoteltuna. Lähde: Maanmittauslaitoksen Maankäyttö- ja puustotulkinta-aineisto.

11 Seinäjoen kaupunki BM1 Maisemaselvitys 10 Kuva 6. Kangas- ja turvemaat sekä harva- ja tiheäpuustoiset alueet. Harvapuustoiseksi on määritelty alueet, joilla on puustoa 0-100m3/ha (vaaleammat värisävyt), tiheäpuustoisilla alueilla on puuston kiintokuutiomäärä yli 100m3/ha (tummemmat värisävyt). Lähde: Maanmittauslaitoksen Maankäyttö- ja puustotulkinta-aineisto.

12 Seinäjoen kaupunki BM1 Maisemaselvitys Maisemakuva, näkymät Tärkeimmät näkymät on merkitty liitekarttaan 1. Seinäjoen viljelylaakso Peräseinäjoen keskustaajaman pohjoispuolella Selvitysalueen maisemakuva on moni-ilmeinen ja alueittain vaihteleva. Peräseinäjoen keskustaajaman pohjoispuolella levittäytyvä Seinäjoen viljelylaakso on Honkakylään asti enimmäkseen avointa, jatkuvaa kulttuurimaisematilaa, jota tasaisten peltojen keskeltä kohoavat rakennetut ja puustoiset kumpareet hienovaraisesti rytmittävät ja jakavat jaksoiksi. Asutus on maaseutumaista haja-asutusta ja sijaitsee pääosin joen itäpuolella, peltojen ja metsäselänteen vaihettumisvyöhykkeellä. Alueen maisemakuvalle luonteenomaista on nauhamainen asutusrakenne, jossa rakennusryhmät ja avoimet peltonäkymät vuorottelevat. Maatilakeskukset ovat verrattain suuria etenkin Seinäjoentien varressa. Ranta-alueet ovat alavina ja viljavina jätetty rakentamatta ja asutus sijaitsee pääosin etäällä jokivarresta (yleensä yli 700 metrin etäisyydellä). Muutamaa loma-asuntoa ja Viitalan sahaa lukuun ottamatta jokirantaan on rakennettu ainoastaan Karjalankylässä, Koskenmäellä ja Honkakylässä. Muuten jokiosuuden rannat ovat joitakin metsäsaarekkeita lukuun ottamatta peltoina. Joki erottuu maisemakuvassa nauhamaisen rantakasvillisuutensa perusteella. Lähempään tarkasteluun on mahdollisuus lähinnä joen ylittäviltä silloilta. Merkittävimmät pitkät ja laajat näkymät aukeavat Seinäjokilaaksoa pitkin Peräseinäjoen taajaman pohjoispuolella luode-kaakkosuunnassa. Laakson itäreunaa myötäilevä, Seinäjoentie on tärkein väylä maiseman tarkastelun kannalta. Tien varren nauhamaisten rakennettujen jaksojen välistä avautuu pitkiä näkymiä jokilaaksoon. Selänteet rajaavat näkymät lännessä ja idässä. Seinäjoen ja Parkanon väliseltä rautatieltä avautuu edustava piennäkymä Koskelanmäen pohjalaistaloryhmään sekä osittain sulkeutunut pitkä näkymä Seinäjoen viljelylaaksoon. Kuva 7. Pisimmät ja laajimmat näkymät kohdealueella avautuvat Peräseinäjoen taajaman pohjoispuolella sijaitsevien peltojen yli. Kuvaaja Marketta Nummijärvi.

13 Seinäjoen kaupunki BM1 Maisemaselvitys 12 Kuva 8. Avoimen peltomaiseman ja tiiviiden raittijaksojen vaihtelu tekee Seinäjoentien varren maisemakuvasta rikkaan ja mielenkiintoisen. Kuvaaja Tiina Lehtisaari. Peräseinäjoen keskustaajama lähiympäristöineen Peräseinäjoen keskustaajama katkaisee laakson avoimen maisematilan. Vanha kuntakeskus on luonteeltaan tyypillinen tiiviisti rakennettu kirkonkylätaajama. Taajamakuva on kohtalaisen eheä ja paikoin jopa idyllinen. Rakennuskanta on hyvin eri-ikäistä ja tyyleiltään ja tyypeiltään kerroksellista. Pääosa liikerakentamisesta ja julkisista rakennuksista sijaitsee tiiviinä nauhana Keskustien varrella. Kirkonkylämäiseen tapaan asuinrakentamista on kaikilla taajaman alueilla, myös pääraitin varrella. Perinteinen tunnelma on säilynyt pääraitin varrella jaksoittain. Keskustan läpi virtaava Seinäjoki rikastuttaa taajamakuvaa ja muodostaa yhdessä rakennetun ympäristön kanssa arvokkaita piennäkymiä. Kirkon asema taajamakuvassa on keskeinen. Kuva 9. Keskustaajamassa perinteinen kirkonkylämittakaava on säilynyt pääraitin varrella jaksoittain. Kuvaaja Tiina Lehtisaari.

14 Seinäjoen kaupunki BM1 Maisemaselvitys 13 Seinäjoen viljelylaakso Luomankylässä keskustaajaman eteläpuolella Keskustaajaman eteläpuolella Seinäjoen viljelylaakso kapenee ja peltoaukeat pirstaloituvat pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Jokirantaan asti ulottuvan asutuksen ja jokea tiukasti myötäilevän rantatien myötä joki tulee helpommin lähestyttäväksi ja sen merkitys maisemakuvalle kasvaa. Maisematilan mittakaavan tiivistymisen myötä tilakokemus maisemassa voimistuu ja rakennuskanta ja piennäkymät korostuvat. Luomankylän vanha rakennuskanta ja peltomaisemat ovat säilyttäneet historialliset piirteensä. Myös asutuksen perinteinen rakenne on säilynyt. Vanhimmat ja isoimmat maatilakeskukset sijaitsevat pääosin joen ja Luomantien varressa ja maaseudun pienasumukset ja jälleenrakennuskauden asutus peltoaukeiden ja metsän reuna-alueella. Joelle ja sen vastarannalle avautuu kauniita piennäkymiä rannassa kulkevalta Luomantieltä. Kuva 10. Luomankylässä asutus ulottuu aivan Seinäjoen rantaan. Jokirantaa myötäilevältä Luomantieltä avautuu kauniita näkymiä joelle. Kuvaaja Tiina Lehtisaari. Selännealueet Seinäjokilaaksoa rajaavat selännealueet ovat maisemakuvaltaan valtaosin metsäisiä ja sulkeutuneita. Laajahkoja yhtenäisiä peltoalueita on metsäalueiden keskellä vain Ämmälänkylässä Pajuluoman varrella sekä Valkiajärven läheisyydessä, kuivatun Haasjärven alueella. Lisäksi metsien keskellä on pienialaisia vanhoja kytöpeltoja sekä hieman laajempia peltoaukeita Kihniänjoen, Lehmijoen, Ojaluoman ja valtaojien varsilla. Selännealueen maisemakuvaa monipuolistuttavat Kalajärvi ja Valkiajärvi sekä useat avosuoalueet, joista laajimmat ovat Karvasuo, Honkaneva ja Isoneva. Laaja Haukinevan turvetuotantoalue ulottuu pohjoisosiltaan kohdealueen lounaisosaan.

15 Seinäjoen kaupunki BM1 Maisemaselvitys 14 Kalajärvi on pohjois- ja etelälaidoiltaan suoralinjaisten patovallien reunustama.. Järven itä- ja länsirannoilla rantaviiva on pirstaleinen ja loma-asutusta on runsaasti. Järvessä on useita pieniä alle 1 ha:n laajuisia saaria sekä kaksi isompaa, Hakkoomäki n. 30 ha ja Ketunpesäsaari n. 3ha. Rannat ovat patovalleja lukuun ottamatta kauttaaltaan metsäisiä ja sulkeutuneita. Kalajärveä huomattavasti pienempi Valkiajärvi on kolmelta ilmansuunnalta harvapuustoisten suoalueiden rajaama. Vain itärannan maasto on kumpareista ja alavimmat alueet on aikoinaan raivattu pelloiksi. Järveen työntyy muutamia kallioisia niemiä, joille on rakennettu loma-asuntoja. Valkiamäellä, järven koillisrannalla on vanhaa pientilaasutusta. Rantametsät kätkevät järven lähes kauttaaltaan suojiinsa. Järven länsipuoli kuuluu Jalasjärven kuntaan. Selännealueen mielenkiintoisimmat ja pisimmät näkymät avautuvat Seinäjoentieltä ja Seinäjoki-Parkano rautatieltä Honkanevan, Karvasuon ja Isonevan avosuoalueille. Rautatieltä avautuvat laajat näkymät myös Valkeajärven ja Haasjärven peltoaukeille. Kuva 11. Pajuluoman varren viljelysmaisemaa Ämmälänkylässä. Kuvaaja Tiina Lehtisaari. 2.9 Rakennusten ja tiestön perinteinen sijoittuminen maisemarakenteeseen Kohdealueen asutusrakenteen perushahmo on muodostunut agraaritalouden aikakaudella maatalouden toimintaedellytysten ehdoilla. Vanhin asutus on hakeutunut jokien ja luomien varsille niin lähelle rantaa, kuin se kullakin alueella maaston ja maaperän ominaisuuksien mukaan on ollut tarkoituksenmukaista. Maaperältään vanhimmat rakennetut alueet ovat pääosin moreenia, jonkun verran hietaa; hienosedimenttialueille ei vanhoja asuinrakennusryhmiä juurikaan sijoitu. Erityisesti on suosittu valoisia ja lämpöisiä rinteiden suuntia.

16 Seinäjoen kaupunki BM1 Maisemaselvitys 15 Valtaosa Seinäjokilaakson ranta-alueista on alavia ja rakentamisolosuhteiltaan huonoja, mutta viljelymaina hyviä. Ensin on asutettu joen itäpuolen rantaa lähimmät suotuisat rakennuspaikat, jotka ovat yleisimmin laakson ja selänteen vaihettumisvyöhykkeen moreenikumpareilla. Asutuksen laajentuessa on seuraavaksi rakennettu kantatilojen peltolohkojen taakse metsäselänteen reuna-alueelle. Pääosa perinteisestä rakennuskannasta sijoittuu nauhamaisesti näille kahdelle vyöhykkeelle. Asutuksen tiivistyessä kumpaakin vyöhykettä on täydennysrakennettu eri aikoina. Asutuksen painopiste on pysynyt joen itäpuolella. Joki on selvitysalueen kohdalla verrattain kapea, mikä on mahdollistanut useiden siltojen rakentamisen, eikä länsirannalle siten ole syntynyt joen suuntaista yhtenäistä tieyhteyttä. Seinäjoelle johtava päätie kaartelee rytmikkäästi selänteen ja peltoalueen vaihettumisvyöhykkeellä. Tie kulkee avoimessa peltomaisemassa nousten välillä tiiviisti rakennetuille puustoisille kumpareille, joissa rakennusryhmät rajaavat tien nauhamaisesti molemmilta puolilta. Tien linjaus on pysynyt peltolaaksossa likimain vanhan kantatalolta kantatalolle muodostuneen kylätien kohdalla. Viitalan koulun ja Louonmäen välillä tie on oikaistu ja vanha tie on jäänyt rinnakkaisyhteydeksi. Isoimmat tilakeskukset sijaitsevat Seinäjoentien varressa ja entiset torpat ja maaseudun pienasumukset lähinnä metsänreunavyöhykkeellä. Jälleenrakennuskauden asuin- ja maatilat sijoittuvat hajanaisesti selänteen ja laakson vaihettumisvyöhykkeelle. Peräseinäjoen keskustan eteläpuolella joki kulkee varsin kapeassa solassa rakentamiskelpoisten moreenikumpujen välissä. Tästä johtuen tie ja rakennusryhmät ulottuvat aivan joen rantaan. Viljelyyn sopivat hienosedimenttialueet ovat täälläkin rakentamattomia peltoalueita. Maisemarakenne muistuttaa Pohjanmaalle tyypillistä jokirantaasutusta. Vanhimmat ja isoimmat maatilakeskukset sijaitsevat pääosin joen ja jokirantaa seurailevan tien varressa ja maaseudun pienasumukset ja jälleenrakennuskauden asutus peltoaukeiden ja metsän reuna-alueella. Kuva 12. Tyypillinen perinteinen rakennusryhmä kohdealueella sijoittuu lämpimälle, vettä läpäisevälle, laakson länteen suuntautuneelle ylärinteelle tien läheisyyteen tai selänteen reunaan. Kuvassa näkyy selänteen reunassa sijaitseva rakennusryhmä sekä tien ja selänteen väliin jäävää ylärinteen peltoa. Kuvaaja Marketta Nummijärvi.

17 Seinäjoen kaupunki BM1 Maisemaselvitys 16 3 ARVOKKAAT MAISEMAKOKONAISUUDET JA KOHTEET Kohteet ja tärkeimmät näkymät on merkitty liitekarttaan Valtakunnallisissa selvityksissä huomioidut kohteet ja alueet Selvitysalueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai perinnemaisemia. Myöskään Museoviraston Rakennettu kulttuuriympäristö, Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt julkaisussa vuodelta 1993 ei ole kohteita selvitysalueelta. Luettelon vuoden 2000 päivityksessä Viitalan kylä arvotettiin valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Luettelon päivityksillä ei kuitenkaan toistaiseksi ole virallista statusta. (ympäristöministeriön, Museoviraston ja Suomen Kuntaliiton muistio ) 3.2 Merkittävät kulttuuriympäristöalueet ja kohteet maakuntakaavassa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu vuonna Selvitysalueella on valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä, jotka on maakuntakaavassa osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeinä alueina ja kohteina. Maakuntakaavan suunnittelumääräysten mukaan rakennetut kulttuuriympäristöt sekä kulttuuriympäristön ja maiseman arvot on otettava huomioon siten, että varmistetaan näihin liittyvien arvojen säilyminen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin vaikuttavissa hankkeissa on pyydettävä museoviranomaiselta ja ympäristökeskukselta lausunto. Seinäjoen kulttuurimaisema Peräseinäjoella, Viitalankylä Koukkari Laaksoalue Peräseinäjoen keskustaajamasta Louonkylään on maakuntakaavassa osoitettu maakunnallisesti merkittävänä kulttuuriympäristönä. Aluerajauksen sisältä on erikseen osoitettu valtakunnallisesti merkittävänä kohteena Viitalan kylä ja maakunnallisesti merkittävänä kohteena Peräseinäjoen pappila. Lisäksi maakuntakaavan esiselvityksessä mainitaan aluerajaukseen sisältyvinä kohteina Kannonmäki, Annalanmäki, Viitalan nuorisoseura (Sovintola) ja Viitalan osuusmeijeri. Koukkarinmäen asutus keskustaajaman lounaisreunalla on maakuntakaavassa osoitettu maakunnallisesti merkittävänä kulttuuriympäristönä. Maakuntakaavan esiselvityksessä mainitaan Koukkarin kulttuurimaisemasta kohteet Koukkarin talot ja Viljakaisen pihapiiri (Koukkari). Maakuntakaavan selostuksessa on lueteltu pienialaisemmat maakunnallisesti arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet; Peräseinäjoen pappila Seinäjoen kulttuurimaisemassa, Peräseinäjoen kirkko keskustaajamassa sekä Myllyniemen talot, Kossilan mylly ja myllärin talo Luomankylän jokilaaksossa. Lisäksi maakuntakaavan esiselvityksessä mainitaan kirkon ympäristöstä seuraavat yksittäiskohteet: Lukkarila, Kirkonkylän nuorisoseura (Jukola), vanha säästöpankki ja vanha meijeri.

18 Seinäjoen kaupunki BM1 Maisemaselvitys Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan perinnemaisemat 2003 julkaisun kohteet Ojajärvi ja Lehdonmaan laidun on luokiteltu paikallisesti arvokkaiksi perinnemaisemiksi Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan perinnemaisemat julkaisussa vuodelta Ojajärvi Ojajärvi on vuosikymmeniä sitten laskettu järvi, jonka kortteikkoja hyödynnettiin rehunhankinnassa. Keskeiset osat ovat kortteikkoa, reunaosat luhtanevaa ja pajuluhtaa. Lehdonmaan laidun Tiinuloukossa sijaitseva Lehdonmaan laidun käsittää pieniä metsälaitumia sekä haka- ja niittylaikkuja kylätien varrella. Kohde on vaihtelevasti koivua kasvavaa lehtomaista kangasta ja heinäniittyä sekä heinäistä männikköä. 3.4 Paikallisesti arvokkaat maisemakokonaisuudet maisemaselvityksen perusteella Jokilaakso laajemmin välillä keskustaajama Honkakylä Peräseinäjoen keskustan pohjoispuolisella viljelylaaksolla on maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöaluetta laajempana kokonaisuutena arvioitu olevan paikallista maisemallista merkitystä. Paikallisesti arvokas alue sisältää yhtenäisenä jatkuvan viljelyslaakson taajamasta Honkakylään. Arviointi perustuu maasto- ja karttatarkasteluun. Maisemakuvalle on omaleimaista ja arvokasta erityisesti avoimien ja suljettujen maisematilojen jaksoittainen vaihtelu sekä maisemassa rytmikkäästi kaartelevan tien varressa säilynyt paikkakunnalle tyypillinen ja edustava rakennuskulttuuri. Avara peltotasanko kaventuu välillä verrattain kapeaksi. Seinäjoki hahmottuu avoimen maiseman keskellä rantakasvillisuutensa ansiosta. Seinäjoentien varressa tarjoutuu paikoin jopa intiimejä tilakokemuksia, koska rakennukset sijaitsevat usein tiiviinä nauhamaisina ryhminä tien läheisyydessä, jopa rajautuen tiehen. Tien mutkissa rakennettu ympäristö tulee hyvin esille ja muodostuu monipuolisia ja vaihtelevia piennäkymiä. Rakennusryhmien välistä pilkahtelee avoin peltomaisema, johon mäeltä laskeuduttaessa avautuvat laajemmat näkymät. Maisemakuva on eheä ja monipuolinen ja kuvastaa alueen historiaa. Kuva 13. Rakennusryhmät muodostavat tiiviitä raittijaksoja. Kuvaaja Tiina Lehtisaari.

19 Seinäjoen kaupunki BM1 Maisemaselvitys 18 Seinäjoen viljelylaakso Luomankylässä keskustaajaman eteläpuolella Seinäjoen viljelylaakso Myllyniemenkosken ja Luomankosken välillä on maisemallisesti eheä ja monipuolinen kokonaisuus. Alueen maisemakuva on taajaman pohjoispuolista lakeusaluetta pienipiirteisempi, mikä tuo vaihtelua kohdealueen vallitseviin maatalousja haja-asutusympäristöihin nähden. Luomankylän maisemakuvan arvokkaita elementtejä ovat joen läheisyys, paikoin suhteellisen tiivis perinteinen jokiranta-asutus, joen rantaa seurailevan Luomantien rytmikäs mutkittelu, avoimien peltoalueiden ja tiiviiden raittijaksojen vuorottelu, peltoaukeita rajaavien metsänreunojen eheys sekä maisemaan sopeutuva pelto- ja metsänreunaasutus. Omaleimaisuutta maisemaan muodostavat myös jokilaakson asutusrakenteen, vanhan rakennuskannan ja peltomaisemien perinteisten piirteiden säilyminen. Luomantieltä avautuu viehättäviä piennäkymiä peltoaukeille sekä erityisesti joelle ja vastarannalle. Kuva 14. Luomankylän tienvarsi- ja metsänreuna-asutusta. Kuvaaja Tiina Lehtisaari. Maisemallisesti arvokkaat Karvasuon, Honkanevan ja Isonevan avosuoalueet Maisemakuvaltaan sulkeutuneen metsäselänteen keskellä avautuvilla Karvasuon, Honkanevan ja Isonevan laajahkoilla avosuoalueilla ja niitä reunustavilla harvapuustoisilla suoalueilla on maisemallista merkitystä paitsi luonnossa liikkujille, niin myös osana vilkasliikenteisten pääväylien liikennemaisemaa. Karvasuon ja Isonevan poikki kulkee suoraviivainen Seinäjoki-Parkano-junarata ja Honkanevan ja Karvasuon reunalla kaartelee Seinäjoentie. Liikenneväyliltä avosuoalueille avautuvat näkymät luovat vaihtelua matkustusmaisemaan pitäen yllä mielenkiintoa ja muodostaen kulkijalle käsitystä maisematyypistä ja -rakenteesta. Avosoiden maisemallinen arvo perustuu luontotyypin erityislaatuisuuteen sekä metsän keskelle muodostuvien maisematilojen ja laajojen näkymien maisemakuvaa rikastuttavaan vaikutukseen.

20 Seinäjoen kaupunki BM1 Maisemaselvitys 19 4 MAISEMAAN PERUSTUVAT RAKENTAMISEN JA MAANKÄYTÖN SUOSITUKSET Kohdealueen maisemakuvalle on oleellisinta, että keskeisimmät peltoalueet pidetään viljelyksessä ja peltomaiseman avoimuus säilyy. Avoimessa pohjalaismaisemassa myös rakennuskannan merkitys maisemakuvalle on erityisen tärkeä. Rakennetun ympäristön paikallisen omaleimaisuuden turvaamiseksi tulisi vanhojen rakennusten säilymisestä huolehtia ja vaatia uudis- ja korjausrakentamiselta perinteisen paikallisen rakennustavan huomioimista ja korkeaa maisemallista laatua. Kohdealueella suositellaan noudatettavan maisemallisesti ja rakentamistaloudellisesti edullista, perinteistä rakentamistapaa, jonka mukaan uudisrakentaminen tulisi sijoittaa pääasiassa routimattomalle maaperälle pienilmastoltaan suotuisille paikoille. Täydennysrakentaminen taajaman ulkopuolella tulisi sijoittaa kulloisenkin alueen perinteistä kylärakennetta noudattaen ja eheyttäen. Uudisrakennukset tulisi pyrkiä sijoittamaan pääsääntöisesti metsänreunoille tai olemassa oleviin asutussaarekkeisiin ja ryhmiin. Pellon keskellä sijaitsevista rakennetuista saarekkeista ei tule muodostaa liian laajoja, eikä avoimeen näkymään tule sijoittaa maiseman mittakaavaan sopimattomia rakennusmassoja. Erityisesti arvokkaiksi maisemakokonaisuuksiksi määritellyillä alueilla tulee avoimille pelloille rakentamista välttää. Uudisrakennukset tulee sijoittaa siten, ettei niillä suljeta tai kavenneta liiaksi arvokkaita näkymiä. Erillisten ulkorakennusten avulla tulee pyrkiä suojaisten pihojen muodostamiseen. Uudisrakennusten tulee sopeutua ympäröivään maisemaan mm. mittakaavan, runko- ja kattomuodon, värien ja sijoittumisen puolesta. Olemassa olevan taajamarakenteen maisemallisesti sopivimmat laajentumissuunnat ovat taajaman lähiympäristö koilliseen, itään ja etelään. Muualla taajamatyyppinen rakentaminen tulisi sijoittaa metsäselänteen suojaan. Rantarakentamisen edellytyksiä tulee harkita ensisijaisesti rantamaiseman herkän maisemakuvan kannalta. Tulville tai sortumille alttiille ranta-alueille ei tule rakentaa. Avoimilla alueilla kasvavat yksittäiset maisemapuut ja pienet maisemapuuryhmät tulee säilyttää. Jokiuoman näkemiseksi ja joen yli muodostuvien näkymäaukkojen muodostamiseksi tulisi tärkeillä näkymäalueilla joen rantapuustoa harventaa ja pensastoja poistaa. Puuston harvennus tulee tehdä harkiten arvopuita säilyttäen, jättäen puusto epäsäännöllisen ryhmittäiseksi ja monilajiseksi. Komeat yksittäispuut raivataan ja jätetään maisemapuiksi. Tärkeiden näkymien taustoina toimivien, maisematiloja rajaavien reunavyöhykkeiden eheys tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää välttämällä esim. reunametsien avohakkuita ja metsänreunalle sijoittuvien tonttien puuston täydellistä raivaamista.

Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys

Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Säkylän kunta Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys 2(27) MAISEMASELVITYS SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE Selvitys on laadittu Säkylän osayleiskaavoitusta

Lisätiedot

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 Tuusulan kunta KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 5.1.2007 SUUNNITTELUKESKUS OY Tuusulan kunta 1 5.1.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1

Lisätiedot

SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS

SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS Liite 26 Gold Fields Arctic Platinum SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS 28.9.2012 Yhteystiedot PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358 10

Lisätiedot

Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi: Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi: Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi: Ehdotus maakunnallisiksi maisema-alueiksi 2013 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Teemme muutosta yhdessä 1 Pirkanmaan liitto Julkaisu

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi

Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi Ehdotus valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 2014 Kannen kuvat Kalajokilaakson kulttuurimaisema ja Nivalan

Lisätiedot

Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi

Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi FCG Planeko Oy YLISTARON KUNTA YLISTARON YLEISKAAVA 2020 Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi 0720-C7989 27.10.2008 FCG Planeko Oy Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI. Kaavaselostus

LAITILAN KAUPUNKI. Kaavaselostus LAITILAN KAUPUNKI Keskustan ja sen ympäristön osayleiskaava Kaavaselostus Kaarinassa 15.10. 2007, tark. 9.11. 2007, 24.9. 2008, 11.11. 2008 ja 6.4. 2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 52 20781 KAARINA Puhelin 010

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KESKI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja eski-pohjanmaan liitto Asiakirjatyyppi Arviointiraportti, kaavaselostuksen liite Päivämäärä 12.1.2015 Viite Työnumero 1510016432 ESI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAUNTAAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIUTUSTEN

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE)

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) 1 Taustaa Tämä maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys on

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015 Laatija Kankaanpään kaupunki ja Eriksson Arkkitehdit Oy Vireille tulo Kaupunginhallitus 3.3.2008 75 Luonnos Ympäristölautakunta 24.8.2010 66 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN POHJOISTEN KYLÄALUEIDEN MAISEMASELVITYS

RAUMAN KAUPUNGIN POHJOISTEN KYLÄALUEIDEN MAISEMASELVITYS RAUMAN KAUPUNGIN POHJOISTEN KYLÄALUEIDEN MAISEMASELVITYS 15.04.2014 SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen rajaus 4 1 JOHDANTO 5 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoi eet 5 1.2 Menetelmät 5 1.3 Työryhmä 5 2. KOKO ALUEEN

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. Muurikkalan yleiskaava, pohjoisosat. Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys. Raportti 17.12.2013, täydennetty 17.1.

MIEHIKKÄLÄ. Muurikkalan yleiskaava, pohjoisosat. Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys. Raportti 17.12.2013, täydennetty 17.1. MIEHIKKÄLÄ Muurikkalan yleiskaava, pohjoisosat Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys Raportti 17.12.2013, täydennetty 17.1.2014 Selvitystyö Ahola FM Teija Ahola, Mikkeli Tilaajat: FCG Suunnittelu

Lisätiedot

OSA 4. Maakunnan Parhaat Maisemat

OSA 4. Maakunnan Parhaat Maisemat 5.6.2013 Loppuraportti OSA 4 Maakunnan Parhaat Maisemat Etelä-Savon valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2011-2013 Leena Lahdenvesi-Korhonen 3.2.13 Rantasalmi...

Lisätiedot

Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava. Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015. Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU

Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava. Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015. Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015 Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU Johdanto Siilinjärven kunnanhallitus teki 31.3.2014 74 päätöksen Juurusvesi - Kuuslahti yleiskaavatyön

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava SASTAMALAN KAUPUNKI Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24042 Kaavaselostus 1 (85) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnittelun

Lisätiedot

LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA

LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 1.6.2015 Kaavaluonnos (kaavan valmisteluaineisto) nähtävillä: 8.10. - 9.11.2012 Kaavaehdotus nähtävillä: 20.10. - 21.11.2014

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 12.12.2013

KAAVASELOSTUS 12.12.2013 OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS 12.12.2013 KAAVASELOSTUS KOSKEE 12.12.2013 PÄIVÄTTYÄ KAAVAKARTTAA 12.12.2013 2 (48) 12.12.2013 3 (48)

Lisätiedot

MANNER-NAANTALIN OSAYLEISKAAVA MAISEMASELVITYS

MANNER-NAANTALIN OSAYLEISKAAVA MAISEMASELVITYS NAANTALIN KAUPUNKI MANNER-NAANTALIN OSAYLEISKAAVA MAISEMASELVITYS Raportti P23569 1 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Lähtötiedot... 2 2.3 Työn tavoitteet

Lisätiedot

JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys

JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys Raportti 4.5.2012 Teija Ahola Selvitystyö Ahola Mikkeli Tilaaja Joensuun kaupunki SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Kohdealue... 4 1.2 Lähtötiedot

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava HARTOLAN KUNTA muutos ja osittainen sekä Murakan kyläkaava Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P21427 Kaavaselostus, luonnos 1 (50) 30.1.2015 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä

Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä Ylöjärven kaupunki Ylöjärven ydinkeskustan osayleiskaavan muutos Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja Selvitystyö Ahola 1 (86) Kansikuva:

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

Kylien rakentamistapaohjeet Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Kylien rakentamistapaohjeet Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Kylien rakentamistapaohjeet Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä Rakennushankkeessa toimivat joutuvat tehtävissään ratkaisemaan monitahoisia ongelmia: on pohdittava yhtäaikaisesti useita asioita

Lisätiedot

1/11 PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMASELVITYS PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMATYYPIT 1 PORVOONJOEN VILJELYSEUTU

1/11 PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMASELVITYS PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMATYYPIT 1 PORVOONJOEN VILJELYSEUTU 1/11 PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMASELVITYS PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMATYYPIT 1 PORVOONJOEN VILJELYSEUTU Jääkauden jälkeen vähitellen väistynyt vesi on lajitellut maa-aineksia ja muokannut maisemakuvaa Salpausselän

Lisätiedot

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus 67060596 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos 6.4.2010 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6.4.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 1

Lisätiedot

Ritvala raikaa historiaa ja nykyaikaa. Ritvalan kylän maankäyttösuunnitelma Kylät kehällä -hanke 2009. Maria Iivari-Hirvelä

Ritvala raikaa historiaa ja nykyaikaa. Ritvalan kylän maankäyttösuunnitelma Kylät kehällä -hanke 2009. Maria Iivari-Hirvelä Ritvala raikaa historiaa ja nykyaikaa Ritvalan kylän maankäyttösuunnitelma Kylät kehällä -hanke 2009 Maria Iivari-Hirvelä R i t v a l a r a i k a a historiaa ja nykyaikaa RITVALAN KYLÄN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

Lisätiedot

VERHONKULMA. - Kulttuuriympäristön arvot ja tuulipuiston vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön

VERHONKULMA. - Kulttuuriympäristön arvot ja tuulipuiston vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön VERHONKULMA - Kulttuuriympäristön arvot ja tuulipuiston vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön Riitta Jaakkola Maisemasuunnittelija 14.12.2013 Yleiskuvaus kulttuurimaisemasta Verhonkulman tuulipuistoalue

Lisätiedot

Huittisten kaupunki. Huittisten keskustan ja sen lievealueiden osayleiskaava

Huittisten kaupunki. Huittisten keskustan ja sen lievealueiden osayleiskaava 67080013.BSP 5.9.2011 Huittisten kaupunki Huittisten keskustan ja sen lievealueiden osayleiskaava Kaavaselostus, joka liittyy 5.9.2011 päivättyyn kaavaehdotuskarttaan SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 0 2 SUUNNITTELUPROSESSI

Lisätiedot

OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS

OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS 12.11.2012 12.11.2012 2 (36) SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 5 1.1 KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

MAISEMAN ARVOT JA ONGELMAT. Kulttuurimaiseman arvoista

MAISEMAN ARVOT JA ONGELMAT. Kulttuurimaiseman arvoista MAISEMAN ARVOT JA ONGELMAT Kulttuurimaiseman arvoista Kulttuuriympäristö on osa meidän yhteistä kansallisomaisuuttamme. Sen jäljet pitää ymmärtää ja tuntea, jotta voimme vaalia sitä perintönä tulevillekin

Lisätiedot