Kauhajoen kaupunki Kauhajoen keskustaajaman osayleiskaava 2035 Maisemaselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauhajoen kaupunki Kauhajoen keskustaajaman osayleiskaava 2035 Maisemaselvitys 21.6.2011"

Transkriptio

1 Kauhajoen keskustaajaman osayleiskaava 2035 Maisemaselvitys Marketta Nummijärvi

2 1 Yhteystiedot: Marketta Nummijärvi Kulmalanperä Nummijärvi Puh. (0400) Fax (02) Marketta Nummijärvi

3 2 Sisältö 1 JOHDANTO 3 2 YLEISTÄ Sijainti ja yleiskuvaus Maiseman peruspiirteet Maastonmuodot Maa- ja kallioperä Vesistöt, vedenjakajat ja pohjavesi Pienilmasto Kasvillisuus Maiseman kulttuurihistoriallinen kehitys ja rakennusperintö Maisemakuva ja solmukohdat Eläimistö Nisäkkäät (liito-orava ja lepakot) Linnusto Sammakot 36 3 YHTEENVETO 37 Liitteet Liite 1: Erityishuomiota vaativat alueet kaava-alueella 38 Liite 2: Maisemallisia maankäytön suosituksia kaava-alueella 40 Liite 3: Viheralueverkosto: nykyisten asemakaavojen ja yleiskaavan viheraluevaraukset 41

4 3 1 JOHDANTO Tämä maisemaselvitys on tehty Kauhajoen kaupungin toimeksiannosta. Se käsittelee maisema-arvoja yleiskaavatasoisesti Kauhajoen keskustaajaman oyk:n alueella. Selvityksen on laatinut maisema-arkkitehti Marketta Nummijärvi. Selvityksen tarkoituksena on tuottaa tietoa maiseman arvoista ja ominaispiirteistä, jotta ne voitaisiin huomioida yleiskaavasuunnittelussa. Maisemaselvityksessä on tarkasteltu alueen maisemia huomioiden alueella tehdyt luonto-, muinaismuisto- ja rakennetun ympäristön selvitykset. Tärkeitä pohjatietoja ovat olleet digitaaliset paikkatietoaineistot, kuten maanmittauslaitoksen laatima maastotietokanta, peruskartta-aineistot, Kauhajoen kaupungin ylläpitämät digitaaliset luontotietoaineistot, asemakaava-aineistot sekä Suomen ympäristökeskuksen hallinnoima Corine2006 satelliittikuvatulkinta. Em. aineistojen tietoja on selvityksen laatija täydentänyt lukuisilla maastotarkastelukierroksilla. Maisematarkastelun maastotyöt on tehty syksyllä YLEISTÄ 2.1 Sijainti ja yleiskuvaus Kauhajoen keskustaajaman osayleiskaava-alue käsittää Kauhajoen keskustan lievealueineen sekä keskustan pohjois- ja eteläpuolelle sijoittuvia kyläalueita. Pohjoisessa rajana on kuntaraja, ja kaava-alueeseen kuuluvat mm. Harjan, Äijön ja Aronkylän alueet. Etelässä alue rajoittuu Hyypänjokilaakson pohjoispäähän Havuskylään sekä Päntäneen pohjoispuolelle Korpikylään. Lännessä alueeseen kuuluvat Kokonkylä ja Luomankylä, idässä alue rajoittuu Sotkan virkistysalueeseen, Kirkkokallioon ja Lustilan kylään. Alue on laajuudeltaan 181,3 km 2. Suunnittelualue käsittää koko maisen keskustaajaman, sekä lisäksi laajoja maatalousvaltaisia haja-asutusalueita. Haja-asutusalueet ovat lähes kokonaan tasaista, viljeltyä jokilaaksoa, jonka maapohja on lajittuneita maalajeja. Asutukseen rajoittuvien alueiden luontotyypit ovat reheviä. Maisemallisesti merkittävimmät näkymät keskittyvät vanhan Kurikan maantien varrelle sekä Aninkujan varteen. Rajatumpia pitkiä, paikallisidentiteettiä tukevia näkymiä avautuu paikoin myös Rahikkatieltä ja kantatie 67:ltä länteen. Suunnittelualue sijoittuu alueellisessa maisemarakenteessa Kyrönjokilaaksoon, jonka maaperä on pääosin lajittunutta hienoainesta kuten savea, hienoa hietaa tai hiesua. Suunnittelualueeseen kuuluu kuitenkin myös pienehköjä alueita laaksoa reunustavia selänteitä, joista laakson itäpuolelle sijoittuvat selänteet ovat osa laajaa Suomenselän vedenjakaja-aluetta. 2.2 Maiseman peruspiirteet Alue kuuluu valtakunnallisessa maisemamaakuntajaossa Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuksien seutuun. 1 Tälle maisemamaakunnalle on tyypillistä pohjaltaan tasaiset, viljelyk- 1 Maisema-aluetyöryhmän mietintö 1992.

5 4 seen raivatut, leveät jokilaaksot. Rakentamisperinteessä voimakkaimpana on lähelle laakson keskellä kulkevaa jokea sijoittuvat nauhakylät. Leimaa-antavimmat perinteiset rakennukset ovat tyypillisesti kookkaita kaksi- tai puolitoistakerroksisia pohjalaistaloja. Pää- ja talousrakennukset on sijoitettu tiiviisti suorakulmaisen pihan ympärille jopa umpipihaksi siten, että syntyy tuulilta suojaisa ulkotila. Jokilaakson reunoille on muodostunut torpparikyliä, joissa rakennukset ovat olleet perinteisesti jokivarren kantataloja pienempiä. Suomen kasvimaantieteellisessä aluejaossa Kauhajoki sijoittuu boreaalisten metsien alueelle. Metsät ovat boreaalisella vyöhykkeellä havupuuvaltaisia ja tyypillisesti vähälajisia. Havumetsien kasvillisuus on vähälajista, sillä maaperä on hapanta ja melko köyhää sekä ilmasto viileää. Kartta 1. Suunnittelualue käsittää kuvan mukaisesti Kauhajoen keskustan lievealueineen sekä keskustaa ympäröivät haja-asutusalueet.

6 5 2.3 Maastonmuodot Valtaosa osayleiskaava-alueesta on tasaista jokilaaksoa. Avoimen viljelylaakson korkeusvaihtelut ovat 10-15metriä matalan jokivarren ja selännemetsän reunan välillä etäisyyden ollessa 1,5km. Viljelylaaksoa ympäröivillä selänteillä maasto kohoaa monin paikoin vain hieman jyrkemmin kuin laaksossa. Kaava-alue ulottuu laaksoa ympäröivien selännealueiden reunoille. Metsäistä selännettä on Lepistönkorpi Harjan kylän länsipuolella, Sotkankallio alueen itäreunassa, Sysimäki ja Rehulanmäki Lustilankylässä sekä Hirvimäki, Aittoomäki, Surunmäki-Peränmäki, Aholanmäki ja Kalkunmäki alueen eteläosassa. Lisäksi laajan selännealueen reunaosassa sijaitseva Laitasaarenkallio on kaava-alueella sen pohjoispäässä. Sotkankallio erottuu jyrkempänä maastonkohoumana avoimen maiseman rajalla, ja kohoaa laakson reunasta n. 48 metriä. Myös Laitasaarenkallio (142,1 mpy) kohoaa yli 40 metriä laakson reunasta, mutta mäki ei näy selvästi laaksoon kuten Sotkankallio. Hirvimäen ja Aittoomäen laet ovat metriä laakson reunaa korkeammalla, mutta rinteet ovat loivempia. Kaava-alueen pohjoisosissa selänteiden laet kohoavat n. 15 metriä laakson reunaa korkeammalle. Kaava-alueen korkein kohta on Sotkankallion laki 148,7 mpy ja matalin jokivarsi Harjankylässä 79,4 mpy. Avoimen laakson keskellä on yksi selvä maastonkohouma, Kalmarinmäki, keskustan itäpuolella. Luomankylässä selänteestä työntyy peltojen keskelle jyrkkärinteinen mäki, Sysimäki. Kalkunmäki-Vuorenmaa on pienempi laakson keskelle sijoittuva selänne, joka rajaa kaupunkikeskustaa lounaasta. Jyrkkiä mäkiä on asutuksen yhteydessä myös Korpikylän länsi- ja koillispuolella. Maastonmuotojen vaikutus maankäyttöön Maastonmuodot ja maaperä ovat vaikuttaneet rakentamisen sijoittumiseen alueella vain vähän. Maatilarakentaminen on sijoittunut perinteisesti alaville, savipohjaisille alueille. Pienet maastonkohoumat on käytetty hyväksi talojen sijoittamisessa, mutta tasainen maasto tarjoaa alueella vain harvoin luonnollisen kohouman rakennuspaikaksi. Selänteiden reunat ovat olleet aikoinaan lähinnä torppareiden asutusalueita. Selänteen ja laakson reunavyöhykkeelle on kuitenkin paikoin muodostunut asutustihentymiä, ja keskustan taaja-asutus on viime vuosikymmeninä levinnyt voimakkaasti mm. Kalkunmäkeen. Asutus on levinnyt myös Sotkankallion rinteille. Suuretkin maastonkohoumat ovat niin loivapiirteisiä, etteivät ne merkittävästi vaikuta rakentamiselle epäsuotuisan pienilmaston syntymiseen. Maastonmuodot asettavat rajoituksia rakentamiselle vain paikoin. Alavimmat alueet Kainastonjokivarressa ovat kyseenalaisia rakennusalueina joen tulvimisvaaran vuoksi. Sotkankallion ylärinteet ovat jyrkkiä ja maisemallisesti vaikuttavia, joten rakentaminen on kyseenalaista myös siellä. Sotkankallion pohjoisrinteet ovat varjoisia ja kosteita ja siten pienilmastollisesti epäedullisia. Muutoin selänteiden reunat ja selännealueet nykyisten asutustihentymien läheisyydessä ovat rakentamistaloudellisesti, maisemallisesti ja pienilmaston suhteen suositeltavaa rakentamisaluetta.

7 6 Kartta 2. Kaava-alueella pinnanmuodot ovat loivia. Suurin osa alueesta on alavaa laaksoa.

8 7 2.4 Maa- ja kallioperä Kaava-alueen kallioperä koostuu kovista, happamista, Suomessa yleisistä syväkivilajeista. Kallioperä on alueella pääosin porfyyristä graniittia ( kauhajoen graniitti ). Kaava-alueen itäosassa kallioperän pääkivilaji on granodioriitti, paikoin kvartsidioriitti. Peruskalliota peittävät paksut maakerrokset muutamia kohteita lukuun ottamatta. Kaava-alueella ei ole laadittu tarkkoja maaperäkarttoja. Yleiskuvaa maaperästä voi muodostaa maastotietokannan kallio- ja suoaluemerkinnöistä, satelliittikuvatulkinnoista sekä Kauhajoen sora- ja hiekkavarat tutkimuksen tarjoamien tietojen perusteella 2. Suunnittelualueella on kalliomaata (maaperän paksuus 0-1 m) laajempina alueina vain kolmessa kohteessa. Suurimmat kallioalueet ovat Laitasaarenkallion laella ja Sotkankallio-Kirkkokallio alueen mäkien lakialueilla. Hirvimäellä on pienialaisempia kallioalueita. Pieniä kallioalueita, joilla maaperän paksuus ei ylitä metriä, on lisäksi muidenkin mäkien lailla, mm. Surunkallio ja Peräkallio Korpikylässä. Suurimmalla osalla alueesta kallioperää peittävät paksut maakerrokset, jotka voivat olla paikoin jopa yli 65m paksut 3. Laajoja kivikoitakaan ei alueella ole. Maaperä on selänteillä suureksi osaksi moreenia, usein huuhtoutunutta ja karua, ilman hienoaineista. Laakso on paksujen lajittuneiden hienojakoisten maalajikerrosten, lähinnä saven, peitossa. Kalliokiiloja ei ole tutkittu, mutta keskustan rakennettavuuden erojen perusteella niitä voi olla paikoin savipatjan alla. Kaava-alueella on pieniä hiekka- ja soraesiintymiä vähintään kahden metrin paksuisten moreenikerrosten alla. Sora- ja hiekkavarat -selvitys mainitsee seuraavat hiekka- ja soraesiintymät: Korpikylän Pukinmäessä maakerroksissa keskikarkeaa hiekkaa, Aittoomäessä ohuita rantakerrostumia, Kokonkylän Harjussa peltojen keskellä 3 ha suuruinen soraa ja hiekka 25 metrin paksuudelta sisältävä muodostuma (Harju on osa Kainaston laaksossa kulkevaa peitteistä harjujaksoa), Korkeamäessä maanpinnassa ohut rantamuodostuma, Santaharju Äijönkylän itäpuolella on noin 1 km pitkä ja kapea rantavalli kantatie 67:n itäpuolisella peltoalueella. Selänteen pinnalla on hiekkaa, jota on paikoin kaivettu, alla moreenia, kallio syvällä, Äijönkylän lähellä Pyymäki, jossa 1-2m syvyinen rantakerrostuma, Palomäki ja Ruuhimäki Äijönkylässä ovat maisemassa erottuvia kumpuja, osa selännejonoa Kyrönjoen laaksossa, yht. 12ha, 1-4m paksuisen moreenikerroksen alla on keskikarkeaa tai soraista hiekkaa. Turvemaata on kaava-alueella eri laajuisina alueina selänteillä. Laajimmat suoalueet selänteillä ovat Harjankylän länsipuolella sijaitsevat Maljanneva ja Ristineva. Lisäksi laajoja, mielenkiintoisia suoalueita laaksossa peltojen keskellä ovat Parjakanneva ja Rojunneva. Potentiaalisilla asutuksen laajenemisalueilla turvemaita on paikoin pieninä aloina, lähinnä Sotkankallion pohjoisrinteillä ja Kalkunmäen itäreunassa. 2 Vaasan läänin seutukaavaliitto, Geologisen tutkimuskeskus: Kauhajoen sora- ja hiekkavarat Kohteet 25, 38, 55-58, 62, 64, kuuluvat kaava-alueeseen. 3 Kauhajoen sora- ja hiekkavarat s42.

9 8 Maa- ja kallioperän vaikutus maankäyttöön Rakentamiselle edullisinta maapohjaa ovat routimattomat, kantavat maalajit. Kauhajoen kaava-alueella suositeltavinta rakentamisaluetta maaperän kantavuuden näkökulmasta on moreenimaa. Pienialaiset kallioalueet mäkien lakialueilla sekä turvemaat ovat vähiten suositeltavia rakentamiseen. Kauhajoella on perinteisesti rakennettu savimaalle, joten rakennettujen alueiden laajentuminen savialueille on luontevaa. Kartta 3: Kaava-alueen maaperä satelliittikuvatulkinnan mukaan.

10 9 2.5 Vesistöt, vedenjakajat ja pohjavesi Kauhajoen kaava-alue on kokonaisuudessaan Kyrönjoen valuma-aluetta, sen latvaalueita. Alueella yhtyy kolme jokea yhdeksi: Kainastonjoki, Kauhajoki ja Ikkelänjoki. Tässä ympäristössä merkittävä virtavesi on myös Kainastonjokeen yhtyvä Päntäneenjoki. Kainaston-, Kauha- ja Päntäneenjoki virtaavat pääasiassa tasaisen peltomaiseman keskellä, pudotusta on vähän ja rantoja ja uomaa on käsitelty. Ikkeläjoki sitä vastoin virtaa suurelta osin metsän keskellä, pudotusta matkalla on selvästi enemmän ja joki on suurimmalta osalta täysin luonnontilainen. Kainastonjoki on kaava-alueen joista vähiten luonnontilainen. Suurin osa kaava-alueen vesistöistä on ihmisen muovaamia. Em. jokien sivu-uomia kaava-alueella ovat mm. Kainastonjokeen yhtyvä Ohmeroluoma, Päntäneenjokeen yhtyvä Parjakanluoma, Kauhajokeen yhtyvät Kituluoma, Hautaluoma ja Kalliolanluoma sekä Ikkeläjokeen yhtyvät luonnontilaiset Sotkanluoma ja Keevelinluoma. Joet ovat latvavesille tyypillisesti verrattain kapeita ja kuivana kautena vähävetisiä. Suuri osa sivuluomista on valtaojan kokoisia. Peltojen kuivatuksen purkautumisreittinä toimivia valtaojia on alueella lukuisia, mm. Veitsioja ja Isonniemenoja Lellavan alueella, Kräkkylänluoma Äijönkylässä, Riipinluoma Sorvarinkylässä, Inhanluoma ja Sauraoja Harjankylässä. Jokiuomien kapeus, hidas virtaama ja tasaiset maastonmuodot aiheuttavat alueella jonkin verran tulvia. Eniten tulvivia alueita ovat Jokimaa ja Kainastonjokivarsi. Tulevaisuudessa rankkojen sateiden aiheuttamat kaupunkitulvat voivat olla riski erityisesti talvella, mikäli talvet muuttuvat nykyistä leudommiksi. Kuva 1: Joen uomat ovat äyräitään myöten täynnä Kuva otettu Kohlussa/Anne Ketola. Maaston tasaisuus näkyy joissa suvantomaisena, hitaana virtaamana, mutta paikoin kaltevammilla paikoilla on muodostunut myös koskimaisia paikkoja. Eniten koskia on Ikkeläjoessa, joka etenee kaava-alueella Asuulista Lellavan peltoaukeille asti suvantojen ja koskien vuorotteluna. Asuulin seudun koskissa on pudotuskorkeutta noin kilometrin

11 10 matkalla 4,1 m 4, suurimpia koskia on Koskelan tekokoski. Kosket ovat sora- ja kivikkopohjaisia ja verrattain leveitä, ja virta on niissä vuolas lähinnä kevättulvan aikana. Pakkolankoski ja Rahikankoski sijoittuvat Aronkylän viljelymaisemien keskellä olevalle metsätaipaleelle. Vielä noin 300m ennen Seinäjoki Kaskinen - maantien siltaa on joenmutkassa saaria ja koski. Ikkeläjokeen liittyy huomionarvoisia virkistysarvoja. Kuva 2: Pakkolankoski Ikkeläjoessa Asuulin lähistöllä. Kauhajoessa kaava-alueelle sijoittuvia koskia ovat Sahakosken tekokoski Koskenkylässä, Knuuttilankosken tekokoski keskustassa sekä tekokoski Kasinon kohdalla. Joki jatkaa Aronkylästä kulkuaan Kyrönjokena. Tälle osuudelle sijoittuvat Harjakosken pato ennen Ikkeläjoen yhtymäkohtaa, Kohlunkoski sekä Harjakoski Harjankylässä. Kosket ovat verrattain pieniä, mutta niihin liittyy virkistys- ja maisema-arvoja. Päntäneenjoessa ja Kainastonjoessa ei ole huomattavia koskipaikkoja kaava-alueelle sijoittuvilla jaksoilla. Jokiin on kuitenkin rakennettu jokunen pohjapato. Kuva 3: Kauhajoen kasinon kohdalla on rakennettu koskipaikka. Kuva Pekka Tyllilä. 4 Reittiselostus Kyrönjoen sivu-uomista, Pekka Tyllilä. Laadittu 2003, luettu Internetistä

12 11 Kaava-alueella on useita pienialaisia, veden hankintaan soveltuvia pohjavesialueita, joille on sijoitettu paikallinen vedenottamo (kartta 4). Noin 10 talouden vesiosuuskuntia on Toivakanmäen pohjavesialueella Laitasaarenkallion pohjoispuolella ja Riuttanmäen pohjavesialueella Kuutinkylässä. Noin 50 talouden vedenottamoita on Aronkylän itäpuolella sijaitsevan Vennanmäen sekä Sotkankallion pohjoisrinteessä sijaitsevan Fyrrykallion pohjavesialueilla. Lisäksi Harrinkankaan pohjavesialue ulottuu aavistuksen kaava-alueelle sen eteläreunalla. Kauhajoen sora- ja hiekkavarat selvityksessä on pohjavesialueina mainittu myös Kotomäki Kalankylän itäpuolella ja Vartalo Harjankylässä. 5 Vesistöjen vedenjakajat näkyvät kartassa 4, Vesistöt. Vesistöjen vaikutus maankäyttöön Pohjaveden muodostumisalueet, kosteat notkanteet, suot, lähteet, tulvaherkät alueet ja luonnontilaiset purot ovat mahdollisia rakentamista rajoittavia tekijöitä. Em. kohteet vaativat erityistarkastelua, mikäli niihin kohdistuu maankäytön paineita. Pohjavesialueilla rakentaminen edellyttää tavanomaista tarkempaa rakenteiden suunnittelua, mm. jätevesien käsittelyn tulee olla asianmukaista. Luomat ja purot on puolestaan huomioitava rakennusten sijoittelussa siten, etteivät merkittävät luonto- ja viihtyisyysarvot häviä eikä tulvista tai pintavesien johtamisesta koidu ongelmia. Avovesiin liittyy virkistysarvoja, joten ne tulee huomioida virkistysalueiden ja vihervyöhykkeiden sijoittamisessa. Ikkeläjokeen ja Sotkanluomaan liittyy huomionarvoisia virkistysarvoja, mutta myös muut kaava-alueen joet ovat virkistyksen ja maiseman kannalta merkittäviä. Viljelylaaksossa virtaavien jokien varret ovat kuitenkin myös perinteisintä rakentamisaluetta, joten niille rakentaminen taajaman tehokkuuksilla on luontevaa tulevaisuudessakin tulvariskit huomioiden. Jokivarren viihtyvyys- ja virkistysarvo on tehokkaammin hyödynnettävissä asuinrakentamisessa ja virkistysalueina kuin teollisuusalueina. Joen kapea rantavyöhyke on nykyisessä asemakaavassa varattu virkistysalueeksi, ja tätä periaatetta on suositeltavaa jatkaa tulevassakin kaavoituksessa. Kuva 4: Avovesistöihin liittyy merkittäviä luonto- ja virkistysarvoja. Keskustassa joen kapea rantavyöhyke on varattu viheralueeksi, ja sinne on paikoin rakennettu liikkumisreittejä. 5 Kauhajoen sora- ja hiekkavarat s. 40 ja 42.

13 12 Mahdollisen ilmastonmuutoksen riskien hallitsemiseksi kerran sadassa vuodessa esiintyvän tulvan korkeudet tulee huomioida rakentamisessa. Kaupunkitulvien mahdollisuus tulee ottaa huomioon myös suunniteltaessa rakentamista maan alle, esimerkiksi kellaritiloja. Hulevesien johtamisessa suotavaa on hyödyntää avopainanteita ja edistää imeytymistä. Kartta 4: Kaava-alueen vesistöt. Alueella on mm. pieniä pohjavesialueita ja parikymmentä lähdettä.

14 Pienilmasto Kaava-alueen pienilmastoon vaikuttaa merkittävimmin alueen avoimuus. Rannikon läheisyys vaikuttaa lämpötiloja tasaavasti ja lisää tuulten voimakkuutta. Päätuulensuunta on lounaasta, ja avarilla mailla tuuli on merkittävä asumisen miellyttävyyteen ja rakentamistalouteen vaikuttava tekijä. Tuulen vaikutusta asumisviihtyisyyteen on perinteisesti säädelty suojaamalla pihat joka sivulta rakennuksilla tai kasvillisuudella. Ilmojen viilentyessä kylmä ilma painuu alaspäin, ja alavien maiden ylle kerääntyvät sumut, hallat ja kylmän ilman alueet. Tällaisia alueita ovat pelloiksi raivatut laakson pohjat sekä selänteiden notkanteet. Pienilmaston vaikutus maankäyttöön Pienilmaston suhteen edullisimpia rakentamisalueita ovat etelään ja länteen suuntautuvat, muuta ympäristöä voimakkaammin lämpiäviä rinteet. Tällaisia rinteitä on kaavaalueella mm. Rehulanmäen etelärinteet Luomankylän pohjoispuolella, Sotkanmäen länsirinne sekä Kalkunmäen länsi- ja etelärinteet. 2.7 Kasvillisuus Kaava-alueen metsät ovat Corine2006 satelliittikuvatulkintojen mukaan suurimmaksi osaksi havupuuvaltaisia (kartta 5). Metsistä murto-osa on seka- tai lehtipuuvaltaisia metsiä. Laajempia lehtipuuvaltaisia metsiä on mm. entisillä pelloilla (Ristinevan reuna, Toivakanmäen länsipuolella, Kytöperän tienoilla ym.) sekä turv la. Kivennäismailla lehtimetsiä ei ole juuri lainkaan. Alueen eteläosassa Korpikylässä Rydinkallion koillispuolella on kuitenkin lehtojensuojeluohjelmaan kuuluva lehtokuvio. Metsänuudistusaloilla, pienillä kallioalueilla sekä avosoilla puusto on harvaa. Avosuota on Parjakannevalla, Rojunevalla ja Ristineva-Jantikannevalla. Harvapuustoisia kalliomaita on pienialaisina kohteina Kirkkokalliolla ja Laitasaarenkallioilla. Metsät ja kapeammat puustovyöhykkeet rajaavat maisemia luontevasti. Päälaaksossa maiseman mittakaava on niin suuri, että reunametsien yksityiskohdat hämärtyvät. Reunametsiin sijoittuu rakentamista, joka säilyttää luontevuutensa, kun tonteilla kasvaa myös jonkun verran puustoa. Jokivarren puusto on tärkeä maisemaa rajaava elementti ja vehreän yleisvaikutelman luoja. Jokivarsipuuston aukkopaikoista avautuu pitkiä näkymiä. Kasvillisuus peittää paikoin näkymiä käytöstä poistuneilla peltolohkoilla. Tällaisia kohteita on erityisesti Rahikkatien varressa tai sen näkymäalueella taajaman läheisyydessä. Kasvillisuuden ja reunavyöhykkeiden huomioiminen maankäytössä Olemassa oleva kasvillisuustyyppi on suotavaa huomioida kaavojen viherrakentamissuosituksissa kaupunginosaidentiteettien luomiseksi. Jokivarren kapea rantavyöhyke on suositeltavaa säilyttää puistomaisena/luonnontilaisena viherkaistana. Kasvillisuuden merkitystä kaupunkikuvan luomisessa tulee korostaa erityisesti ydinkeskustan sisääntuloväylillä. Viherkaistat ovat sopiva keino jäsentää asuinalueita kokonaisuuksiksi ja tarjota viihtyisiä siirtymäreittejä kaikkien kaupunginosien välillä. Viheralueiden ja vyöhykkeiden tulisi muodostaa verkosto, joka yhdistää virkistysalueita ja kaupunginosia toisiinsa (ks. kartta 13 s. 38). Reunavyöhykkeet sopivat hyvin rakentamiseen, mutta

15 14 reunavyöhykkeillä tulisi myös säilyttää metsäisiä vapaajaksoja ja tukea reunavyöhykkeen eheyttä suosimalla puuistutuksia tonteilla. Kartta 5: Kaava-alueen metsät ja maankäyttö satelliittikuvatulkinnan mukaan.

16 Maiseman kulttuurihistoriallinen kehitys ja rakennusperintö Kaava-alueelle sijoittuvat seuraavat kuusi esihistoriallista muinaismuistokohdetta 6 (kartta 9, s. 24): Korkiamäki, kivikautinen asuinpaikka Luomankylässä, luokka I Lähdes, kivikautinen asuinpaikka Luomankylässä, luokka II Keski-Harja, kivikautinen asuinpaikka Harjankylässä, luokka II Toivakka, kivikautinen asuinpaikka Harjankylässä, luokka II Isoniemi, kivikautinen asuinpaikka Aronkylässä Penttilä, röykkiö kivikkoisella mäellä Sotkassa, luokka II Luokkaan I kuuluva Korkiamäki on valtakunnallinen muistomerkki, joka pyritään säilyttämään rauhoitettuna, ulkoasultaan muuttumattomana kaikissa olosuhteissa. Jos tällaisia muinaisjäännöksiä joudutaan tutkimaan, ne pyritään entisöimään mahdollisimman hyvin. Loput löydetyistä muinaisjäännöksistä kuuluvat luokkaan II. Ne ovat tutkimustoimenpiteitä vaativia muinaisjäännöksiä, jotka on rauhoitettu, kunnes ne tutkimustulosten perusteella siirretään kokonaan tai osittain luokkaan I tai III. Kaava-alueelle sijoittuvat esihistorialliset muinaismuistot ovat yhtä lukuun ottamatta kivikautisia (noin eKr.) asuinpaikkoja. Lisäksi kaava-alueella on tehty hajalöytöjä kivikautisista esineistä mm. Aronkylässä ja Enon pappilan mailla 7. Kivikauden asutus on todennäköisesti peräisin vanhimmalta Suomusjärven kulttuurin ajalta. Nykyiset viljelyalueet ovat tuolloin olleet suureksi osaksi veden peitossa, ja löydetyt muinaiset asuinpaikat sijoittuvat silloisen meren lahden rannoille korkeuslukemille m mpy. Selänteet ovat olleet tuolloin metsien peitossa. Vesi väistyi laaksostakin rautakauteen mennessä. Uusia historialliselle ajalle sijoittuvia muinaismuistoja on löydetty kaava-alueella vuonna 2010 tehdyssä arkeologisessa inventoinnissa 16 kappaletta 8. Ne ovat: Harjankoski; myllynpaikat Hiipakanmäki; tervahaudat Ikkelänjoki; tervahaudat Jyränen; myllynpaikat Keevelinluoma; tervahaudat Koskela; myllynpaikat Koski; myllynpaikat Laitasaarenkallio; tervahaudat Muorinmäki; tervahaudat Ojennuskangas; tervahaudat Polvenmäki; tervahaudat Rahikka; kivirakenteet, kellari Sotkanluoma; tervahaudat Turjankoski; myllynpaikat Töyrä; myllynpaikat 6 Museovirasto ym s sekä karttaliite. 7 Siiriäinen 1987 s. 21, Itäpalo 2010 s. 7.

17 16 Vennanmäki; tervahaudat Lisäksi inventoinnissa löydettiin kolme ajoittamatonta kohdetta. Ne ovat Kirkkokallio; kivirakenteet Laitasaarenkallio 2; kivirakenteet Laitasaarenkallio 3; kivirakenteet Inventointiraportti sisältää kohteiden tarkat sijainnit, tiedot taustasta sekä suoja-alueehdotukset. Pysyvä asutus on levinnyt Kauhajoelle pääosin Kyrönjokea pitkin. 9 Ensimmäiset asumukset on raivattu alajuoksulle, Kauhajoella Harjankylään 1500-luvulla, ja uudisraivaus on siirtynyt vähitellen yhä ylemmäksi yläjuoksulle. Kauhajoen kylässä oli vuonna verotettua taloa ja nykyisen kunnan alueella asui arviolta 140 asukasta. Vuonna 1711 taloja oli Kauhajoen kylässä jo 41. Ensimmäisen asutusvaiheen aikana luvuilla veroluetteloihin merkittiin nykyisen Kauhajoen alueella yli 70 uudisasukasta ja talonpoikaa, jotka perustivat erillistä uudisviljelmää. Asukkaita kunnan alueella oli vuonna 1721 arviolta 450. Vuonna 1880 Kauhajoella oli jo lähes 8000 asukasta! 10 Pelkästään torppia oli tuolloin 600. Kaava-alueen historiallista kehitystä havainnollistaa hyvin vanhojen karttojen tarkastelu. Seuraavassa kehitystä seurataan läpileikkauksina 1700-luvun lopusta nykypäivään luvun lopussa laadittu kartta osoittaa joen merkityksen asutuksen sijoittumisessa. 11 Harjasta Havuseen on jokivarteen merkitty 38 taloa. Osa taloista on pareittain joen molemmin puolin. Tiiveintä asutus näyttäisi olevan Kalankylä-Aro ja Pukkila-Koskenkylä tienoilla, sillä näille jaksoille on merkitty molemmille 12 taloa. Joen itäpuolella on asumaton jakso Aronkylästä etelään joen ylittävälle sillalle. Kirkko on jokivarressa kohdassa, jossa Kurikasta Kauhajoen kautta Kristiinaan kulkevasta tiestä erkanee Kyrönkankaankesätie joen yli sen itäpuolelle ja siitä edelleen Nummijärven ja Pirkanmaan suuntaan. Muualle kuin Kauhajokivarteen ei ole merkitty asutusta lainkaan. Kirkonkylän asema kylien joukossa on ollut erityinen kappelin perustamisesta lähtien 1600-luvun alussa. Kartta 6: Kaava-alue kartalla vuonna Ruismäki Kati Turtola Kauhajoen joulussa 1995 artikkeli Antti Antinpoika torppari Kauhajoella 11 L.G. Hermelinin kartta vuodelta 1798.

18 luvun puoliväliin mennessä asutus on levinnyt kauemmaksi joesta. 12 Jokivarsi on pääasiassa kantatalojen ydinvyöhykettä, kauemmaksi on raivattu lukuisia torpparitiloja. Uutta asutusta on edelleen kapeiden peltoalueiden reunamilla mm. Lustilassa, Yrjänäisja Heikkilänkylissä, Filppulassa ja Savikylän tienoilla. Taloja on jokivarressa 40-50, joesta etäämpänä kymmenkunta, torppia n. 40. Peltoaukeat ovat jokivarressa leveimmillään noin 800 metriä ja kapeimmillaan noin 300 metriä. Lustilan suunnalla on laajat niittyalueet. Kirkko on merkitty lähelle tienristeystä Knuuttilan ja Panulan välissä. Tieverkosto on kehittynyt hieman, mutta vanhat Kristiinantie ja Kyrönkankaan kesätie ovat edelleen tärkeimmät kulkuväylät. Kirkolta on nyt tieyhteys Heikkilään (nykyinen Kyntäjäntie) ja Panulasta kulkee tie Lustilaan (nykyinen Lustilantie). Kyrönjokivarteen on merkitty kolme, ja Ikkeläjoen-Sotkanluoma varteen kaksi ja Kainastonjoen varteen yksi mylly. Peltoala oli Kauhajoella 1800-luvun alussa noin 400 hehtaaria lukujen vaihteessa Kauhajoen kulttuurimaisema koki melkoisia muutoksia. Uutta peltoa raivattiin vuosisadan lopulla parissa vuosikymmenessä noin hehtaaria laajat avoimet peltolakeudet syntyivät. 13 Kantataloja halottiin, ja torppia itsenäistyi ahkerasti. Lyhyessä ajassa syntyi noin 600 uutta itsenäistä tilaa, ja torpparipitäjästä tuli pientalonpoikien kunta. Ensimmäiset koneet otettiin käyttöön maataloudessa ja maanviljelys tehostui monella tavalla. Rautatiekin rakennettiin luvun alussa, ja Aronkylän kehitys sai suuren sysäyksen luvulla kirkonkylän erityismerkitys hahmottuu hyvin, vaikka varsinainen taajama ei ole vielä muodostunut. 14 Jokivarsi on edelleen talojen aluetta, torpat ja pienemmät talot sijaitsevat kauempana joesta. Kituluoman varren asutus on kehittynyt merkittävästi, taloja on sen varressa jo 15. Lustila erottuu torppakyläksi; sillä suunnalla torppia tai pienempiä itsenäisiä taloja on yli kaksikymmentä. Uusia tieyhteyksiä on merkitty Heikkiläntie Koskenkylästä Yrjänäiseen sekä Aninkuja Kainaston suuntaan. Koskenkylässä, Knuuttilan talon kohdassa sekä Kituluomassa on sahat. Filppulan ja Aronkylän rajamailla joki levenee lammeksi. Vuonna 1938 peltoaukeat ovat nykyisen laajuiset, ja suurin osa keskustan nykyisin rakennetusta alueesta on vielä peltoa. 15 Asutus on lisääntynyt kaikkialla. Kirkonkylän seutu erottuu vain hieman muita alueita tiheämpänä asutuskeskittymänä. Topeeka rakennettiin kahdessa vaiheessa luvun lopulla ja se valmistui ennen sotia. Tiheimmässä rakennuksia on vuoden 1938 kartassa Hyypäntien ja Topeekan risteyksen tienoilla, Hyypäntiellä on suurin tihentymä. Toimintansa ovat aloittaneet maamieskoulu, kotitalousopisto, yhteislyseo sekä mielisairaala. Kaava-alueen kyläkeskuksissa on tyypillisesti ainakin osuuskauppa ja kansakoulu. Aronkylän liepeillä on merkittävä meijeri. Myllyjä on Koskenkylän lisäksi kirkonkylässä ja Filppulassa, Filppulaan on merkitty myös saha. Asutusta palveleva tieverkosto on tiheä, mm. Koski-Pitkäkuja, Jukola, Keevelintie, Kuusistonraitti, Vuorennevantie ja Savikyläntie asutuksineen ovat uutta.. 12 Kalmbergin kartta vuodelta Kauhajoen kaupungin arkistot. 13 Ruismäki Maanmittaushallituksen Suomen kartta : Näköispainos Suomen taloudellinen kartta Kauhajoen kaupungin arkistot.

19 18 Kartta7: Kaava-alueen kehitys vanhoissa kartoissa. Kartat: Kalmberg 1856, Suomen kartta 1920, Suomen taloudellinen kartta 1938 ja peruskartta 1974 MML/Kauhajoen kaupungin arkistot luvulla keskustaajama on muotoutunut Topeekan ja Puistotien varsille luterilaiselta kirkolta kotitalousoppilaitokselle. 16 Puistotie on lyhyt pätkä, joka rajaa tiiviin keskustan lännestä. Kansakoulu on rakennettu Puistotien varteen. Asutusalueina erottuvat Filppula sekä Hyypäntien ja Asevelitien varsi. Haja-asutusta on peltoaukeilla runsaasti. Latokeskittymiä on lähinnä Lustilassa, Panulan alueella ja Havuskylässä joen länsipuolella. Rahikkatie on rakennettu keskustaajaman itäpuolelle ohitustieksi. Ravirata on rakennettu taajaman länsipuolelle, sen ympärillä ei ole vielä yhtään asutusta. 16 Peruskartta 1970, maanmittauslaitos.

20 Topeeka on yhä vielä pääraitti, Puistotie vain pätkä. 17 Asuinalueet ovat selvästi laajentuneet. Panulassa on jo pieni teollisuusalue, mutta Aron teollisuusalue on vasta yhden suuren rakennuksen varassa. Uusia merkkirakennuksia keskustassa ovat kaupungintalo (valmistunut 1983) ja kirjasto (valmistunut 1989). Kuva 5:Yläkuva kirkon tornista pohjoiseen Hyypäntien ja Kurikan maantien risteykseen arviolta luvun alusta, alakuva samasta kohdasta vuodelta Kuvapari osoittaa, kuinka kirkonkylän asutus alkoi tiivistyä 1920 luvulla. Kuvat Keijo Jaakolan kokoelmista. Historiatarkastelu osoittaa, että keskustaajama on alkanut muotoutua nykyisen kaltaiseksi palvelukeskustaksi vasta 1900-luvulla. Arviolta 1910-luvulla otettu valokuva osoittaa, kuinka keskustaajaman alueet olivat tuolloin vielä maaseutumaisia peltoineen ja pohjalaistaloineen. Taajama alkoi erottua maaseudusta, kun lukuun mennessä oli muodostunut tiivis palvelurypäs. Keskustaajaman ohella syntyi 1900-luvun alkupuoliskolla 17 Peruskartta vuodelta Maanmittauslaitos.

Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys

Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Säkylän kunta Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys 2(27) MAISEMASELVITYS SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE Selvitys on laadittu Säkylän osayleiskaavoitusta

Lisätiedot

Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä

Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä Ylöjärven kaupunki Ylöjärven ydinkeskustan osayleiskaavan muutos Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja Selvitystyö Ahola 1 (86) Kansikuva:

Lisätiedot

Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi

Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi FCG Planeko Oy YLISTARON KUNTA YLISTARON YLEISKAAVA 2020 Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi 0720-C7989 27.10.2008 FCG Planeko Oy Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015 Laatija Kankaanpään kaupunki ja Eriksson Arkkitehdit Oy Vireille tulo Kaupunginhallitus 3.3.2008 75 Luonnos Ympäristölautakunta 24.8.2010 66 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI. Kaavaselostus

LAITILAN KAUPUNKI. Kaavaselostus LAITILAN KAUPUNKI Keskustan ja sen ympäristön osayleiskaava Kaavaselostus Kaarinassa 15.10. 2007, tark. 9.11. 2007, 24.9. 2008, 11.11. 2008 ja 6.4. 2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 52 20781 KAARINA Puhelin 010

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. Muurikkalan yleiskaava, pohjoisosat. Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys. Raportti 17.12.2013, täydennetty 17.1.

MIEHIKKÄLÄ. Muurikkalan yleiskaava, pohjoisosat. Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys. Raportti 17.12.2013, täydennetty 17.1. MIEHIKKÄLÄ Muurikkalan yleiskaava, pohjoisosat Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys Raportti 17.12.2013, täydennetty 17.1.2014 Selvitystyö Ahola FM Teija Ahola, Mikkeli Tilaajat: FCG Suunnittelu

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Kylien rakentamistapaohjeet Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Kylien rakentamistapaohjeet Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Kylien rakentamistapaohjeet Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä Rakennushankkeessa toimivat joutuvat tehtävissään ratkaisemaan monitahoisia ongelmia: on pohdittava yhtäaikaisesti useita asioita

Lisätiedot

JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys

JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys Raportti 4.5.2012 Teija Ahola Selvitystyö Ahola Mikkeli Tilaaja Joensuun kaupunki SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Kohdealue... 4 1.2 Lähtötiedot

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 Tuusulan kunta KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 5.1.2007 SUUNNITTELUKESKUS OY Tuusulan kunta 1 5.1.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1

Lisätiedot

MANNER-NAANTALIN OSAYLEISKAAVA MAISEMASELVITYS

MANNER-NAANTALIN OSAYLEISKAAVA MAISEMASELVITYS NAANTALIN KAUPUNKI MANNER-NAANTALIN OSAYLEISKAAVA MAISEMASELVITYS Raportti P23569 1 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Lähtötiedot... 2 2.3 Työn tavoitteet

Lisätiedot

OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS

OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS 12.11.2012 12.11.2012 2 (36) SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 5 1.1 KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA

LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 1.6.2015 Kaavaluonnos (kaavan valmisteluaineisto) nähtävillä: 8.10. - 9.11.2012 Kaavaehdotus nähtävillä: 20.10. - 21.11.2014

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 12.12.2013

KAAVASELOSTUS 12.12.2013 OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS 12.12.2013 KAAVASELOSTUS KOSKEE 12.12.2013 PÄIVÄTTYÄ KAAVAKARTTAA 12.12.2013 2 (48) 12.12.2013 3 (48)

Lisätiedot

1/11 PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMASELVITYS PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMATYYPIT 1 PORVOONJOEN VILJELYSEUTU

1/11 PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMASELVITYS PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMATYYPIT 1 PORVOONJOEN VILJELYSEUTU 1/11 PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMASELVITYS PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMATYYPIT 1 PORVOONJOEN VILJELYSEUTU Jääkauden jälkeen vähitellen väistynyt vesi on lajitellut maa-aineksia ja muokannut maisemakuvaa Salpausselän

Lisätiedot

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS Sastamalan kaupunki Yhdyskuntasuunnittelu 12.2.2010 Susanna Vainiola 1 JOHDANTO...1 1.1 Selvitysalueen sijainti...1 1.2 Suunnittelutilanne...2

Lisätiedot

Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi: Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi: Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi: Ehdotus maakunnallisiksi maisema-alueiksi 2013 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Teemme muutosta yhdessä 1 Pirkanmaan liitto Julkaisu

Lisätiedot

Hyvien tuulten rantakylä

Hyvien tuulten rantakylä KAINUUN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 3 2006 Hyvien tuulten rantakylä Paltaniemen kulttuuriympäristöohjelma Sanna Pieksämäki KAINUUN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 3 2006 Hyvien tuulten rantakylä Paltaniemen

Lisätiedot

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE VIHDIN KIRKONKYLÄN TAAJAMAN KIRKON- MÄEN KORTTELEITA 1, 3, 4 JA 68, PUISTO-,

Lisätiedot

Ritvala raikaa historiaa ja nykyaikaa. Ritvalan kylän maankäyttösuunnitelma Kylät kehällä -hanke 2009. Maria Iivari-Hirvelä

Ritvala raikaa historiaa ja nykyaikaa. Ritvalan kylän maankäyttösuunnitelma Kylät kehällä -hanke 2009. Maria Iivari-Hirvelä Ritvala raikaa historiaa ja nykyaikaa Ritvalan kylän maankäyttösuunnitelma Kylät kehällä -hanke 2009 Maria Iivari-Hirvelä R i t v a l a r a i k a a historiaa ja nykyaikaa RITVALAN KYLÄN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

Lisätiedot

403-D1042 Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012)

403-D1042 Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012) FCG Finnish Consulting Group Oy Kaustisen kunta KAUSTISEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Selostus Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012) FCG Finnish Consulting Group Oy Selostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Metlan työraportteja 33. http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp033.htm. 4.1 Ylläksen matkailukeskuksen sijainti (Marja Uusitalo)

Metlan työraportteja 33. http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp033.htm. 4.1 Ylläksen matkailukeskuksen sijainti (Marja Uusitalo) 4 Ylläs 4.1 Ylläksen matkailukeskuksen sijainti (Marja Uusitalo) Etelä-pohjoissuuntainen Ounasselän tunturijono päättyy etelässä Yllästunturiin. Kapea Äkäsjokilaakso, jonka järvimäinen laajentuma Äkäslompolo

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys

Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys Mäntsälän kunta SÄLINKÄÄN MAAREKISTERIKYLÄ Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys RAPORTTI 18.2.2014 SELVITYSTYÖ AHOLA Teija Ahola, FM Tilaaja: Mäntsälän kunta 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä...

Lisätiedot

Mäntsälä 2010 Linja-autoaseman ja liikekeskustan kulttuuriympäristöselvitys Selvitystyö Ahola MÄNTSÄLÄ RAPORTTI 28.4.2010

Mäntsälä 2010 Linja-autoaseman ja liikekeskustan kulttuuriympäristöselvitys Selvitystyö Ahola MÄNTSÄLÄ RAPORTTI 28.4.2010 Mäntsälä 2010 Linja-autoaseman ja liikekeskustan kulttuuriympäristöselvitys MÄNTSÄLÄ Linja-autoaseman ja liikekeskustan kulttuuriympäristöselvitys RAPORTTI 28.4.2010 FM Teija Ahola Mikkeli Tilaaja: Mäntsälän

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KUOPION KAUPUNKI TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Ehdotus 29.9.214 YK 214:6 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 29.9.214 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila, Riina Känkänen,

Lisätiedot

Hollolan kunta. Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Kaavaselostus

Hollolan kunta. Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Kaavaselostus Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Kaavaselostus 82116099-02 ehdotus 22.1.2008 Hollolan kunta Nostavan logistiikka-alueen asemakaava 82116099-02 ehdotus 22.1.2008 Ramboll Terveystie

Lisätiedot