CURRICULUM VITAE. Seppo Mäkinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CURRICULUM VITAE. Seppo Mäkinen"

Transkriptio

1 CURRICULUM VITAE Seppo Mäkinen

2 CURRICULUM VITAE Seppo Mäkinen 2 HENKILÖTIEDOT Nimi: Seppo Tapio Mäkinen Syntymäaika ja -paikka: , Kittilä Perhesuhteet: Naimaton Asevelvollisuus: 1.ErVK Osoite, koti: Kestikuja 1 E 52, HELSINKI Puh: , GSM: KOULUTUS Teknillinen Korkeakoulu: Maisema-arkkitehdin tutkinto 2005 Rovaniemen taide -ja käsiteollisuusoppilaitos: Teollisen muotoilun opinnot Sotkamon lukio: Ylioppilastutkinto AMMATILLISET VAHVUUDET Monipuolinen ammatillinen tausta ja tietotekninen osaaminen. Paikkatietotekniikan tuntemus sekä perehtyneisyys ympäristö- ja maankäytön suunnitteluun sekä ympäristövaikutusten arviointiin. Kiinnostus visuaaliseen suunnitteluun ja kuvalliseen viestintään Projektikokemus kehitysmaaoloista URATAVOITE Monipuoliset asiantuntijatehtävät ympäristöalan työkentässä Suomessa ja ulkomailla. Keskittyminen ennen kaikkea hankkeisiin, joissa mahdollisuus yhdistää tietämystä ja kokemusta paikkatietotekniikan, ympäristö- ja maankäytönsuunnittelun sekä kuvallisen viestinnän toimialoilta. KIELITAITO suomi: ruotsi: englanti: portugali: äidinkieli hyvä sujuva välttävä TYÖKOKEMUS Itä-Uudenmaan liitto. Suunnitteluarkkitehti Maakuntakaavoitukseen ja maankäytönsuunnitteluun liittyvät työtehtävät maakuntatasolla. Työnkuvassa painottuu erityisesti kaavoitukseen liittyvien selvitysten valmistelu, eri maankäyttöhankkeista annettavat lausunnot ja käytännön kaavatyön valmistelu. Erityisalueena maisema- ja ympäristöasioiden huomioiminen ja edistäminen maakuntakaavoituksessa Ympäristötutkimus Oy Metsätähti. Tutkija/Suunnittelija. Toimiminen monipuolisissa ympäristötutkimukseen liittyvissä tehtävissä. Työnkuvan sisältö on painottunut ympäristöselvitysten raportointiin ja aineiston tuottamiseen, paikkatietotekniikan käyttöön ja sen kehittämiseen sekä julkaisujen ja graafisen aineiston toimittamiseen ja ulkoasun suunnitteluun. Osallistuminen myös lukuisiin ulkomaanprojekteihin, joissa vastuualueena on ollut ennen kaikkea

3 CURRICULUM VITAE Seppo Mäkinen 3 paikkatietotekniikan soveltaminen Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirasto. Kesäharjoittelija. Asemakaavaluonnoksen laatiminen Toivolanmäen alueelle Helsingin Itä-Pakilassa Lohman arkkitehdit Oy. Nuorempi suunnittelija. Kuopiossa sijaitsevan Niuva-Laivonsaari osayleiskaavan ympäristötekijöiden perusselvitykset Teknillisen Korkeakoulun ylioppilaskunta TKY. Projektisihteeri. Teekkarioppaan 1993 toimittaminen Teknillinen Korkeakoulu TKK / Posti-ja telelaitos. Projektitutkija. Osallistuminen selvityksen ja ohjeiston tekoon projektissa, jossa selvitettiin postilaatikoiden sijoittamiseen vaikuttavia tekijöitä eri tyyppisillä asuinalueilla Finnmap Oy. Nuorempi suunnittelija. Kurenniityn osayleiskaavan maisemaselvitys Nastolassa. STIPENDIT JA APURAHAT 1994 Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan opintostipendi 1994 Arkkitehti Annikki Paasikiven stipendirahaston stipendi LUOTTAMUSTOIMET Suomi-Brasilia Seura ry:n varapuheenjohtaja 2003 Suomi-Brasilia Seura ry:n hallituksen jäsen ja Maisema-arkkitehtiopiskelijoiden ammattiainekerho VISTA:n Rahastonhoitaja TIETOTEKNINEN ERITYISOSAAMINEN Käyttöjärjestelmät: Yleiset: Grafiikkaohjelmat: Paikkatieto-ohjelmat: Desktop Publishing: Kuvankäsittely: CAD: Muut: MS-DOS, MS Windows 9x, NT 4.0 sekä Windows 2000 MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint yms CorelDraw, Micrografx Designer MapInfo, ESRI ArcView Adobe PageMaker, Adobe InDesign Adobe PhotoShop, Micrografx Picture Publisher AutoCad, MicroStation HTML -sivunkuvauskieli

4 CURRICULUM VITAE Seppo Mäkinen 4 HARRASTUKSET Valokuvaan mielelläni sekä vapaa-aikanani että myös erilaisissa työhön liittyvissä tilanteissa. Erityisesti matkustellessani pyrin aina dokumentoimaan runsaasti matkakohteeni maisemia, rakennettua ympäristöä ja luontoa. Valokuvausta teen nykyisin pääasiassa digitaalisesti ja olen myös kiinnostunut digitaalisesta kuvankäsittelystä. Ajan antaessa myöten harrastan myös piirtämistä ja vesivärimaalaamista. Kuuntelen myös mielelläni musiikkia ja eräs erityismielenkiinnon kohteeni on barokkimusiikki, jota pyrin mahdollisuuksien mukaan kuuntelemaan konserttitilanteissa. Liikuntaharrastuksena minulla on ollut jo parinkymmenen vuoden ajan laskettelu. KESKEISIÄ TYÖTEHTÄVIÄ Ympäristötutkimus Oy Metsätähti 2002 Arviointi Helsingin Yleiskaava 2002:n vaikutuksista Natura-alueisiin Osallistuminen arviointihankkeeseen, jossa arvioinnin kohteena olivat Helsingin yleiskaava 2002 luonnoksen vaikutukset neljään yleiskaavan vaikutusalueella olevaan Natura-alueeseen ja niiden luontoarvoihin yleiskaavallisella tarkkuudella. Arviointi tehtiin jo olemassa olevan aineiston ja selvitysten pohjalta ja siinä tutkittiin lajiston ja luontotyyppien säilymiseen vaikuttavia tekijöitä. Raportti. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Luontotiedon hallintajärjestelmän kehittäminen Luontotiedon hallintajärjestelmä pohjautuu Metsätähti Oy:n pitkäaikaisiin useassa suomalaisessa kaupungissa suorittamiin kaupunkiekologisiin tutkimuksiin. Järjestelmän tavoitteena on yhdistää paikkatietotekniikka, maastotutkimusaineistot sekä tiedonkeruu- ja tallennusohjelmat. Luontotieto tarjotaan myös käyttäjien tarvitsemassa ymmärrettävässä ja tulkitussa muodossa. Vastuualueena paikkatietokantojen ylläpito sekä järjestelmän ominaisuuksien testaaminen ja kehittäminen. Useita raportteja, eri ohjelmaympäristöjä tukevia paikkatietokantoja sekä multimedia-aineistoja. Yhteistyössä Suunnittelukeskus Oy:n kanssa, rahoitus: TEKES Penedon Ekoturismihanke Projecto Ecoturismo de Penedo Suomi-Brasilia Seuran toteuttama ja Ulkoasiainministeriön rahoittama kansalaisjärjestöhanke, jonka tavoitteena on kehittää erityisesti Rio de Janeiron osavaltiossa sijaitsevan Penedon kylän matkailuelinkeinoa parantamalla alueen luontomatkailuun liittyviä palveluja. Vastuualueena erityisesti retkeily- ja luontopolkujen suunnittelu alueelle sekä digitaalisen kartta-aineiston tuottaminen projektin käyttöön. Raportti, toteutussuunnitelmat ja -piirustukset. Suomi-Brasilia Seura, Ulkoasiainministeriön Kehitysyhteistyöosasto Egyptian Antiquities Information System (EAIS) Suomen Ulkoasiainministeriön Kehitysyhteistyöosaston rahoittama

5 CURRICULUM VITAE Seppo Mäkinen 5 hanke, jonka tavoitteena on kehittää yhdessä Egyptin muinaismuistojen hallinnasta vastaavan SCA:n (Supreme Council of Antiquities) kanssa kiinteiden muinaisjäännösten rekisteröintiin ja suojeluun soveltuva paikkatietojärjestelmä. Toimiminen projektin pitkäaikaisena asiantuntijana vastuualueena erityisesti kartoitustekniikkaan ja tiedonhallintaan liittyvät tekniset ratkaisut sekä käyttökoulutus. Useita raportteja. Suomen Ympäristökeskus, Ulkoasiainministeriön Kehitysyhteistyöosasto Keravan ja Tampereen kaupunkien biotooppikartoitukset Osallistuminen Keravan ja Tampereen kaupungeista vuodesta 1997 alkaen kerätyn kaupunkiekologisen luontotiedon käsittelyyn ja saattamiseen digitaaliseen muotoon. Digitaaliset paikkatietokannat. Keravan kaupunki Paikkatietohallinnan kehittäminen Keravan kaupungissa Ongelmakartoitus. Tarvekartoitus paikkatietopohjaisen luontotiedon hallintajärjestelmän käyttöönottovalmiudesta Keravalla. Raportti. Keravan kaupunki Plano de Estrutura da Cidade de Nampula. Osallistuminen Maailmanpankin rahoittamaan Nampulan kaupungin yleiskaavoitusprojektiin pohjoisessa Mosambikissa. Vastuualueena erityisesti ympäristötiedon kerääminen ja paikkatietojärjestelmän soveltaminen perusselvitysaineiston analysoinnissa sekä järjestelmän käyttökoulutus paikallisille. Projektiryhmä; Suunnittelukeskus Oy, Ympäristötutkimus Oy Metsätähti sekä Suomen Ympäristökeskus. Raporttisarja sekä kartta-aineistoa. World Bank, Ministério da Administração Estatal; PROL Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusalueiden luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi. Tutkimusta varten kerätyn maastotiedon hyödyntäminen ja analysointi paikkatietotekniikkaa hyväksikäyttämällä. Tutkimusraporttien ja aineiston viimeistely. Useita julkaisuja. Posiva Oy Preparation Phase of Centre for Sustainable Development in Chimoio, Mozambique Osallistuminen Chimoion kestävän kehityksen keskuksen valmisteluhankkeeseen Mosambikissa. Perehtyminen mahdollisuuksiin paikkatietotekniikan hyväksikäyttöön keskuksen toiminnassa sekä aineiston tuottamista Maputossa pidettyä loppuseminaaria varten. Raportti. Ulkoasiainministeriön Kehitysyhteistyöosasto Viikin osayleiskaava-alueen luontovaikutusten arviointi. Latokartanon ekologisen koerakentamisalueen ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä tehty laajennettu arvio koskien koko Viikin osayleiskaava-aluetta. Selvityksessä analysoitiin paikkatieto-ohjelmaa hyväksikäyttäen alueen tulevan rakentamisen ja lisääntyvän käytön vaikutuksia ja sen voimakkuutta. Raportti. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Pomarkun/Siikaisten Valkjärven luontoselvitys. Luontoselvitykseen sisältyneessä maisema-analyysissä arvioitiin voimak-kaassa loma-asutuskäytössä olevan Valkjärven maisema-arvoja ja rakentamisen vaikutusta niihin. Selvityksessä esitettiin myös

6 CURRICULUM VITAE Seppo Mäkinen 6 toimenpiteitä rakentamisesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Julkaisu. Pomarkun ja Siikaisten kunnat sekä Lounais Suomen Ympäristökeskus Kallioalueselvitys Uudenmaan liiton alueella. Maiseman kannalta merkittävien kallioalueiden seutukaavaa varten tehty kalliokohteiden kartoitus ja arviointi. Selvityksen maastotyöt kattoivat 139 kohdetta, jotka arvotettiin kolmeen arvoluokkaan ja joista laadittiin kuvaukset. Paikkatietokanta ja raportti. Uudenmaan liitto Vantaan luonto - Kasvit. Vantaalla vuosina tehdyn kasvi- ja luontokohdekartoituksen aineiston muokkaaminen ja sen taittaminen kirjaksi. "Vantaan luonto - kasvit" -kirja, 445 s., 4-väripainatus; Gummerus Oy. Vantaan kaupunki Luontoretki Viikkiin. Viikin - Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueen luonto-oppaan taitto. Julkaisu. Helsingin kaupunki; Rakennusvirasto ja Viherosasto Siirtoliima Oy:n ympäristösuunnitelma. Suunnitelma Ikaalisissa toimivan Siirtoliima Oy:n tontin ja piha-alueen uudelleenjärjestämiseksi. Suunnitelma-asiakirjat (yleis- ja istutussuunnitelma, maatyöpiirustus, rakenneleikkaukset sekä vihertyöselitys). Siirtoliima Oy Helsingin saaristo ja merialue. Osayleiskaavan maisema-analyysi. Osayleiskaava-alueen maisemallinen analyysi sekä kaavassa esitettyjen tavoitteiden sekä suunnitelman vaikutusten arviointi saaristomaiseman kannalta. Julkaisu. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Uudenmaan yleisten teiden ympäristön tila - Luonto. Luontovaikutusselvityksen ja julkaisujen kartta-aineiston tuottaminen ja käsittely. Useita julkaisuja. Tielaitos, Uudenmaan tiepiiri. Muita työtehtäviä UPM-Kymmenen Kaukaan tehdasalueen ympäristösuunnitelma. Lappeenrannassa sijaitsevan Kaukaan puunjalostusintegraatin ympäristön parantamissuunnitelma. Analyysi ja ongelmakartoitus alueesta sekä toimenpide-ehdotukset ja suunnitelmat alueen ympäristön laadun parantamiseksi. Raportti sekä suunnitelma-asiakirjat. UPM, Kaukaan tehtaat Itä-Pakilan Toivolanmäen asemakaavaluonnos. Työhön sisältyi korttelin nykytilanteen kartoitus sekä ehdotusten laatiminen korttelin osien täydennysrakentamista tai vaihtoehtoista käyttöä varten. Maankäyttöluonnokset ja suunnitelmakartat. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Niuva-Laivonsaari osayleiskaava, perusselvitykset. Kuopion Laivonsaaren luontoinventointi ja maisema-arkkitehtoninen arviointi alueen jatkosuunnittelun pohjaksi. Julkaisu. Nylund Oy ja Kuopion kaupunki; Yleiskaavatoimisto ja Ympäristönsuojelutoimisto Teekkariopas 1993.

7 CURRICULUM VITAE Seppo Mäkinen 7 Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan koulun uusille opiskelijoille suunnatun Teekkarioppaan toimittaminen. Julkaisu. TKY Postilaatikot. Selvitys ja ohjeisto postilaatikoiden sijoittamiseen vaikuttavista tekijöistä eri tyyppisillä asuinalueilla. Osallistuminen tutkimus- ja suunnitteluryhmän työhön. Erillissuunnitelmia ja julkaisematon raporttiluonnos. Posti-ja telelaitos ja TKK:n arkkitehtiosasto Kurenniityn osayleiskaavan maisemaselvitys. Nastolan Kurenniityn osayleiskaava-alueen maisemaselvitys ja suositukset alueen maankäytölle ja rakentamiselle. Raportti ja kartat. Finnmap Oy. JULKAISUT 2003 Ranta Pertti, Mäkinen Seppo, Cavalheiro Liesimaa Timo. Brasilia käytännön tietoa matkailijalle. Käytännön matkaopas Brasiliaan matkaavalle suomalaiselle, 160 sivua, 4-väripainatus. Suomi-Brasilia Seura ry. ISBN Ympäristötutkimus Metsätähti Oy / Pertti Ranta, Seppo Mäkinen, Helena Railo, Antti Rautiainen Arviointi Helsingin yleiskaava 2002:n vaikutuksista Natura-alueisiin. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2002:5, Associação Finlândia-Brasil. Penedo Colônia Finlandesa no Brasil. ISBN X Turkki, H., Joensuu, E., Kirkkala, T., Lavinto, A., Mäkinen, S., Siitonen, M. 1998: Järviluonnon vaaliminen; Pomarkun / Siikaisten Valkjärven esimerkki. Suomen ympäristö Luontoretki Viikkiin. Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto, Viherosasto. Punamusta Siitonen, M., Ranta, P., Mäkinen, S. 1996: Santahaminan, Vallisaaren ja Kuninkaansaaren biotooppikartoitus. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 1996: Ympäristötutkimus Oy Metsätähti. 1995: Helsingin saaristo ja merialue; Osayleiskaava. Maisema-analyysi. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 1995:13.

TIEDONHAKUOPAS / ERILLISET SELVITYKSET

TIEDONHAKUOPAS / ERILLISET SELVITYKSET 1 (8) Luettelo päivitetty 5.7. Valmiit selvitykset: 1998 Järvenpään kiinteistöyhdistyksen asukastyytyväisyyskysely 1997 Rakennuskulttuurin ja kulttuurimaiseman tausta ja säilyminen Järvenpäässä Järvenpään

Lisätiedot

67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi Y m p ä r i s t ö o p a s 109 LUONTO JA LUONNONVARAT Tarja Söderman Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa... SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Y

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaava Selostus

Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan liitto Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liitto 2007 Uudenmaan maakuntakaava

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

1. Ympäristöteknologia... 3 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 45 OP... 12 1.1.1 Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op... 12 1.1.1.

1. Ympäristöteknologia... 3 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 45 OP... 12 1.1.1 Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op... 12 1.1.1. 1. Ympäristöteknologia......................................................................................... 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 45 OP.............................................................

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

Infrahankkeen hallinta politiikkaa ja tekniikkaa Tiehallinnon selvityksiä 16/2004

Infrahankkeen hallinta politiikkaa ja tekniikkaa Tiehallinnon selvityksiä 16/2004 Juho Siipo Infrahankkeen hallinta politiikkaa ja tekniikkaa Tiehallinnon selvityksiä 16/2004 Juho Siipo Infrahankkeen hallinta politiikkaa ja tekniikkaa Tiehallinnon selvityksiä 16/2004 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka Kansallinen paikkatietostrategia 2016 Paikkatiedon paikka 2 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 4/2014 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Paikkatietoverkosto ja Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PAIKKATIETOSTRATEGIA. Suunnittelukeskus Oy Turku

SÄKYLÄN KUNTA PAIKKATIETOSTRATEGIA. Suunnittelukeskus Oy Turku SÄKYLÄN KUNTA PAIKKATIETOSTRATEGIA 2000 Suunnittelukeskus Oy Turku SUUNNITTELUKESKUS OY Säkylän kunta 1(19) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Nykytila... 4 2.1 Laitekanta... 4 2.2 Ohjelmisto... 4 2.3 Paikkatietoaineistot...

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Ympäristöteknologian koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Ympäristöteknologian koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Ympäristöteknologian koulutusohjelma 2 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville 1/07 Ympäristötieto kaikkien saataville S I SÄLTÖ 8 9 13 14 16 19 20 24 GTK:n aineistot portaaliin Paikkatietopalvelun tuottaminen, julkaisu ja käyttö ArcGIS Serverillä ArcGIS Server 9.2 -lisensointi Leican

Lisätiedot

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE SENIOREILL Päivi Aro Panu Harmo Asta Kainulainen Matti Linnavuo Taija Pakarinen Sara Viitala Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan

Lisätiedot

INVENTOINTIOHJE VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN PÄIVITYSINVENTOINNIT MAASEUDUN KULTTUURIMAISEMAT JA MAISEMANÄHTÄVYYDET

INVENTOINTIOHJE VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN PÄIVITYSINVENTOINNIT MAASEUDUN KULTTUURIMAISEMAT JA MAISEMANÄHTÄVYYDET INVENTOINTIOHJE VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN PÄIVITYSINVENTOINNIT MAASEUDUN KULTTUURIMAISEMAT JA MAISEMANÄHTÄVYYDET Ympäristöministeriö MAPIO-työryhmä 10/2010 Valtakunnallisesti arvokkaiden

Lisätiedot

SISÄLTÖ. LIITTEET Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilintarkastuskertomus

SISÄLTÖ. LIITTEET Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilintarkastuskertomus 1 2 SISÄLTÖ KUOPION ROUVASVÄENYHDISTYS RY:N HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS KUOPION MUOTOILUAKATEMIAN JOHTAJAN KATSAUS KUOPION MUOTOILUAKATEMIAN KOULUTUSOHJELMAT JA OPETUKSEN TAVOITTEET KUOPION ROUVASVÄENYHDISTYS

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI E simerkki! Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI VÄGFÖRVALTNINGEN 2 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

JÄMSÄNKOSKI BIOKAASULAITOKSEN RAKENNUSHANKE Biovakka Jämsä Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

JÄMSÄNKOSKI BIOKAASULAITOKSEN RAKENNUSHANKE Biovakka Jämsä Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS JÄMSÄNKOSKI BIOKAASULAITOKSEN RAKENNUSHANKE Biovakka Jämsä Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Joulukuu 2008 Watrec Oy Wahreninkatu 11 30100 Forssa BIOKAASULAITOKSEN RAKENNUSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Asemakaavakartta. 1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Asemakaavakartta. 1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alueen nimi: osa Kirkonkylää Kunta: Sipoo Kylä: Kirkonkylä Korttelit: 2031-2032 Kaavan nimi: Nikkilän asemakaavan muutos ja asemakaava harjoitusjäähallia varten

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

1/05. ESRI Finland U U T I S E T. ArcGIS Network Analyst. hallitsee reitit ja palvelualueet

1/05. ESRI Finland U U T I S E T. ArcGIS Network Analyst. hallitsee reitit ja palvelualueet 1/05 ESRI Finland U U T I S E T ArcGIS Network Analyst hallitsee reitit ja palvelualueet 3 ArcGIS Network Analyst ratkaisu reittien hallintaan ESRI muuttuu markkinoiden mukana 6 8 10 11 22 23 VR:n rautatiesuunnittelu

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA

KESKUSTAAJAMAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA Seppä Mari MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pyhäjärvenkatu 1, 33200 Tampere Puh. 010 4090, fax 010 409 6730, www.fcg.fi Y-tunnus

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 20 liite 2 Ympa 18.1.2011 Asia 145/712/2008 Kaavan laatijat: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti

Lisätiedot