KITTILÄN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITTILÄN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA"

Transkriptio

1 FCG Planeko Oy KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA Maisemaselvitys 0424-D

2 FCG Planeko Oy Maisemaselvitys I Kittilän Kirkonkylän osayleiskaava 0424-D1947 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO TYÖN TAVOITTEET JA TARKASTELUTAPA LÄHTÖKOHDAT Selvitysalueen sijainti Maankäyttö- ja kaavatilanne Maakuntakaava ja seutukaava Yleiskaava Asemakaava Maiseman historiaa MAISEMAN OMINAISPIIRTEET Suurmaisema Maisemarakenne Maa- ja kallioperä Topografia Vedet MAISEMAN ARVOT Maiseman arvokohteet Esihistorialliset arvot Rakennushistorialliset arvot MAISEMAKUVA Kyläkuva Ongelmakohdat ja vauriot maisemassa PORONHOITO... 4 LIITTEET... 5 LÄHTEET... 6

3 FCG Planeko Oy Maisemaselvitys 1 (8) KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO Tehtävänä oli laatia maisemaselvitys Kittilän kunnan keskustan alueelle. Tavoitteena oli laatia Kirkonkylän osayleiskaavoitusta palveleva maisemaselvitys. Lähtökohtana oli, että maankäytön suunnittelussa voidaan huomioida maiseman kannalta tärkeät alueet. Selvitys palvelee alueen maankäytön suunnittelua, ja sitä voidaan käyttää hyväksi kaavan ympäristövaikutustarkastelussa. Työ on tehty Kittilän kunnan toimeksiannosta. Kittilän kunnassa työstä vastasi xxx. Työ tehtiin FCG Planeko Oy:ssä jossa siitä vastasi maisema-arkkitehti Taina Tuominen. Lisäksi selvitystyöhön osallistuivat maisema-arkkitehti Maria Haikala ja maisema-arkkitehti yo. Inkeri Niskanen. 2 TYÖN TAVOITTEET JA TARKASTELUTAPA Työn tavoitteena on, että maankäytön suunnittelussa voidaan huomioida maiseman kannalta tärkeät alueet. Maisemaselvityksessä maisemaa tarkasteltiin sekä laajana kokonaisuutena että joitain merkittävimpiä osa-alueita tarkemmin, pienempinä kokonaisuuksina. Maisemaselvitys laadittiin olemassa olevan kartta- ja ilmakuvamateriaalin sekä kirjallisuuden aineiston pohjalta. Laadituista selvityksistä tehtiin yhteenveto, jonka pohjalta esitettiin suosituksia alueen ja sen osien kehittämistä varten. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitysalueen sijainti 3.2 Maankäyttö- ja kaavatilanne Maakuntakaava ja seutukaava Selvitysalue sijaitsee Kittilän kunnan keskustassa.. Alue sijoittuu vt 79 ja vt 80 varsille. Pohjoisessa alue rajoittuu Aakenusjokeen, etelässä Paartoselän reunaan, lännessä Isovaaraan ja idässä Pahkavuomaan. Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa maakuntakaavaa. Alueella on voimassa Tunturi-Lapin seutukaava, joka on vahvistettu Seutukaavassa Kirkonkylän alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A) ja ympäröivät alueet maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi (M) tai Maa- ja metsätalousalueiksi (MT). Tunturi-Lapin maakuntakaavan laatiminen aloitettiin vuoden 2005 loppupuolella. Maakuntakaavaluonnos valmisteluaineistoneen on ollut nähtävänä

4 FCG Planeko Oy Maisemaselvitys 2 (8) Yleiskaava Asemakaava Maiseman historiaa Maakuntakaavaluonnoksessa Kirkonkylän alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A). Lisäksi keskustaan on merkitty keskustatoimintojen alue (C). Ympätöivät alueet on merkitty maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi (M). Lisäksi Kirkonkylän alue kuuluu matkailun vetovoima-alueeseen, matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeseen. Selvitysalueella on voimassa oikeusvaikutukseton Kirkonkylän yleiskaava, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuonna Asemakaavoitettua aluetta on Kirkonkylän keskustassa ja Pakatintien varressa. Vanhoissa kartoissa ( ) Kittilän kyläasutus sijoittuu kutakuinkin nykyisen päätien alueelle niin, että pellot muodostavat pohjois-eteläsuuntaisen nauhan levittäytyessään talojen ympärille. Peltoja ympäröi niittyvyöhyke. Kyläasutus tukeutuu Ounasjokeen. Kirkko on aivan kyläalueen pohjoispäässä. Tiestö oli tuolloin varsin kehittymätön luvun kartassa alueen tiestö on kehittynyt kutakuinkin nykyiselleen. 4 MAISEMAN OMINAISPIIRTEET 4.1 Suurmaisema 4.2 Maisemarakenne Maa- ja kallioperä Selvitysalue kuuluu maisemamaakuntajaossa Peräpohjola-Lappi alueeseen ja siellä Aapa-Lapin seutuun. Tyypillistä alueella ovat laajat vaarojen väleihin sijoittuvat avoimet aapasuot. Maaperä on vaihtelevaa moreenimaata ja suurimpien jokien varsilla on hienojakoisia jokikerrostumia. Alueella on hyvin vähän järviä. Kasvillisuutensa puolesta alue kuuluu kokonaisuudessaan pohjoisboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Kasvillisuus on suurimmaksi osaksi karua ja suhteellisen harvaa, metsät ovat yleisimmin mäntyvaltaista sekametsää. Rehevimmät osat sijoittuvat puro- ja jokilaaksoihin sekä Kittilän letto- ja lehtokeskuksen alueen viljaville soille. Pienet viljelyalat sijaitsevat jokien varsilla. Selvitysalueen ja siihen liittyvät laajat, alavat suoalueet ovat turvemaita. Alueen reunamien vaarat koostuvat pääasiassa moreenimaista kallioisista lakialueista. Jokivarren maaperä koostuu pääasiassa sora-, hiekka- ja silttikerrostumista. Selvitysalueen vaarojen kallioperä muodostuu graniitista. Alavilla alueilla kallioperä koostuu kvartsiitista ja pyrokseenipitoisesta graniittista sekä montsoniitista.

5 FCG Planeko Oy Maisemaselvitys 3 (8) Topografia Vedet Kittilän kirkonkylä sijoittuu alavan Ounasjokivarren tuntumaan. Joen länsipuolella sijaitsevat vaarat; Isovaaran, Honkavaaran, Kotivaaran ja Paartoselän korkeimmat alueet muodostavat vedenjakajan. Joen itäpuolella vedenjakaja kulkee Pahkavaaran kautta. Selvitysalueen korkeussuhteet vaihtelevat Ounasjokivarren ja alavien suoalueiden 172,5 metristä Isovaaran 322,5 metriin. Kirkonkylän alue siihen liittyvine soineen on alavaa ja tasaista jokilaaksoa. Selvitysalue kuuluu Ounasjoen Kittilän valuma-alueeseen. Selvitysalueen läpi kulkee Ounasjoki, jonka varteen Kittilän Kirkonkylä on rakentunut. Pohjoisosassa alue rajoittuu Aakenusjokeen. Kirkonkylän eteläpuolella kulkee Parvajoki. Laajimmat suoalueet sijaitsevat selvitysalueen ulkopuolella. Kirkonkylän keskustan itäpuolella sijaitsee Kotivuoma ja eteläpuolella Parvavuoma. Keskustan alava alue on hyvin tulva-altis. Keväällä 2005 Ounasjoella koettiin suurtulva, joka ulottui noin metriin asti. Ennätystulva johtui runsaasta lumen vesiarvosta Ounasjoen valuma-alueella, pitkästä kylmästä keväästä ja äkillisestä lämpöaallosta. Selvitysalueella sijaitsee kaksi pohjavesialuetta. Ylivaaran 94 ha suuruinen 1. luokan pohjavesialue sijaitsee Kirkonkylän pohjoisosassa. Vaaratien 66 ha suuruinen 1. luokan pohjavesialue sijaitsee Kotivaaran koillisrinteellä. 5 MAISEMAN ARVOT 5.1 Maiseman arvokohteet 5.2 Esihistorialliset arvot 5.3 Rakennushistorialliset arvot Selvitysalueella ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Kittilän kirkko on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö. C. L. Engelin suunnittelema puinen kirkko on rakennettu 1831 ja se on laajennettu (J. Basilier) ristikirkoksi. Kirkon länsipuolella on entinen hautausmaa. Selvitysalueella sijaitsee viisi muinaisjäännöstä: - Vanhainkoti asuinpaikka kivikautinen - Pakattijärvi asuinpaikka kivikautinen - Vaarala asuinpaikka historiallinen - Takala asuinpaikka ajoittamaton - Haudanperä työ- ja valmistuspaikka uusi aika Tarkastelualueen rakennushistorialliset arvot sijoittuvat pääasiassa ydinkeskustan alueelle. Arvokohteita on yhteensä 6:

6 FCG Planeko Oy Maisemaselvitys 4 (8) - Käpykaristamo Rakennus säästyi sodan tuhoilta. Kohde liittyy metsätalouden historiaan. - Kittilän kirkko - C. L. Engelin suunnittelema kirkko on rakennettu Kohde on valtakunnallisesti arvokas. - Vanha Kunnantalo Arkkitehtien Lappi ja Seppälä-Martas suunnittelema kohde on peräisin jälleenrakennusajalta ja se on osa kunnan hallintorakennusten kokonaisuutta. - Einari Junttilan taidemuseo - Kohde on peräisin jälleenrakennusajalta ja siihen liittyy saman aikakauden pihapiiri. - Sairaalan asuinrakennus Arkkitehti Erkki Huttusen suunnittelema kohde on peräisin jälleenrakennusajalta. Rakennus on sittemmin uudistettu tunnistamattomaksi. - Luukkiman vanha hautausmaa 6 MAISEMAKUVA Kyläkeskus sijoittuu vaarojen välissä virtaavan Ounasjoen laaksoon. Kyläkeskuksen ja sen länsipuolella sijaitsevien vaarojen välissä on laajoja, osittain puuttomia soita. Puuttomat suot ovatkin Ounasjoen leveimpien osien ohella laajimpia avoimia maisematiloja tarkastelualueella. Peltoaukeat ovat pieniä, lukuun ottamatta tarkastelualueen koillisnurkassa sijaitsevia viljelyksiä. Pisimmät näkymät avautuvat kohti Paartoselkää ja Isovaaraa. Muuten erityisen tärkeitä näkymiä ovat päätieltä avautuvat jokinäkymät, tärkeimpänä maamerkkinä toimiva kirkko ja sillalta jokea pitkin avautuvat näkymät. Joen leveimmällä kohdalle on muodostunut maisemassakin merkittävä luonnonmuodostelma. Maiseman solmukohdat liittyvät joen ja rakennetun ympäristön liittymiseen toisiinsa. 6.1 Kyläkuva Tiivis keskusta sijoittuu nauhamaisesti joen suuntaisesti, keskustan poikki linjatun pääkadun ympärille. Suhteessa ympäröivään rakennuskantaan pääkatu on varsin leveä ja linjaukseltaan suoraviivainen. Pohjoisesta keskustaan saavuttaessa kirkko on erittäin tärkeä maamerkki. Toinen maamerkki, voimalan piippu, sijoittuu aivan ydinkeskustan tuntumaan. Joen läheisyys näkyy kyläkuvassa ja se keskustaa ajatellen tärkeä elementti. 6.2 Ongelmakohdat ja vauriot maisemassa Merkittävimpiä ongelmakohtia maisemassa ovat voimajohtokadut, erityisesti niissä paikoissa, joissa voimajohdot sukeltavat metsään ja rikkovat reunavyöhykkeen. Voimajohtolinjat sijoittuvat keskustan länsisivulle. Lähimaiseman ongelmakohtia ovat ulkoalueille jätetyt/ varastoidut romukasat. Ne sijoittuvat lähelle keskusta-aluetta. 7 PORONHOITO Tarkastelualue on poronhoitoaluetta. Ounasjoki toimii paliskuntien rajana niin, että sen länsipuolella on Alakylän paliskunta ja itäpuolella Kuivasalmen palis-

7 FCG Planeko Oy Maisemaselvitys 5 (8) kunta. Alakylän paliskunnan alueelle, keskusta-alueen luoteispuolelle sijoittuu kaksi porotarhaa, jotka keräävät poroja talveksi. Porotarhojen eteläpuolelle, keskustan länsisivulle sijoittuu merkittävä alkutalven porolaidun. Syksyisin porot laiduntavat laajemmalla, Paartoselän, Honkavaaran ja Isovaaran muodostamalla alueella. Kuivasalmen paliskunnan puolella ei ole poronhoidon osalta mainittavaa merkitystä hankkeeseen. Porot näkyvät Kittilän kirkonkylän kyläkuvassa. FCG Planeko Oy Hyväksynyt: Laatinut: Pirkka Hartikainen Aluepäällikkö, insinööri Taina Tuominen suunnittelupäällikkö, maisema-arkkitehti MARK Maria Haikala maisema-arkkitehti MARK LIITTEET 1. Topografia ja pintavedet 1: Maiseman ja rakennetun ympäristön arvot 1: Maisemakuva 1: Maisemakuva, tarkempi osa-aluetarkastelu 1: Poronhoito 1:40 000

8 FCG Planeko Oy Maisemaselvitys 6 (8) LÄHTEET Kirjallisuus ja selvitykset: Museovirasto, Ympäristöministeriö. Museoviraston rakennushistoriallisen osaston julkaisuja 16. Rakennettu kulttuuriympäristö Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto. Mietintö 66/1992. Maisemanhoito; Maisema-aluetyöryhmän mietintö I Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto. Mietintö 66/1992. Arvokkaat maisema-alueet; Maisema-aluetyöryhmän mietintö II Suunnittelukeskus Oy. Levin ympäristön matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen Lähtökohtaraportti Suunnittelukeskus Oy. Levin ympäristön matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen Matkailumaisemaselvitys Destia, ARKTON Suunnitteluryhmä Oy. Tunturi-Lapin maakuntakaavan maisemaselvitys Kartat ja kuvamateriaali: Maanmittauslaitos. Selvitysalueen maastotietokanta (dwg). Maastotietokanta perustuu v tehtyihin kuvauksiin. Tietokantaa on päivitetty viimeksi Geologinen tutkimuskeskus. Maaperäkartta 1: Geologinen tutkimuskeskus. Kallioperäkartta 1: Karttalehti Geologinen tutkimuskeskus. Suomen kallioperäkartta 1: Maanmittaushallitus. Aurén P.W. Karta Öfver Kittilä socken, Uleåborgs län. Skala 5000 alnar= 1 dec:tum (1: ) Maanmittaushallitus. Suomen taloudellinen kartta 1: Karttalehdet: 2732 (v.1947), (v.1944), (Suluissa toimitusvuosi-kartat painettu yleensä 1-2 vuotta myöhemmin eli 1949,1950,1945,1945) Förstöring från Generalkarta över Finland 1: Peruskartan suurennos 1940-luvulta.1: Painettu Maanmittaushallitus. Topografinen kartta 1: Karttalehdet: 2732 (kartoitus 1964, täydennetty 1969, painettu 1970), (kart , täyd.1972, painettu 1974) Maanmittaushallitus. Topografinen kartta 1: Karttalehdet: , (kartoitettu 1964, pain. 1968), , (kartoitettu 1965, painettu 1970) Maanmittaushallitus. Peruskartta 1: Karttalehti: (kart.1981, pain. 1983)

9 FCG Planeko Oy Maisemaselvitys 7 (8) Lentokuva Vallas Oy. Kuvaus 08664, Sähköiset lähteet: OIVA - Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille Tunturi-Lapin seutukaava ja maakuntakaavaluonnos Kittilän kunnan kaavoituskatsaus Muut lähteet: Antti Kantola/ Paliskuntien yhdistys. Alueen paliskuntiin ja poronhoitoon liittyvät tiedot. Hannu Kotivuori/ Lapin maakuntamuseo. Maiseman arvoihin ja muinaismuistojen inventointiin liittyvät tiedot.

Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys

Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Säkylän kunta Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys 2(27) MAISEMASELVITYS SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE Selvitys on laadittu Säkylän osayleiskaavoitusta

Lisätiedot

MANNER-NAANTALIN OSAYLEISKAAVA MAISEMASELVITYS

MANNER-NAANTALIN OSAYLEISKAAVA MAISEMASELVITYS NAANTALIN KAUPUNKI MANNER-NAANTALIN OSAYLEISKAAVA MAISEMASELVITYS Raportti P23569 1 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Lähtötiedot... 2 2.3 Työn tavoitteet

Lisätiedot

SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS

SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS Liite 26 Gold Fields Arctic Platinum SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS 28.9.2012 Yhteystiedot PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358 10

Lisätiedot

LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA

LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 1.6.2015 Kaavaluonnos (kaavan valmisteluaineisto) nähtävillä: 8.10. - 9.11.2012 Kaavaehdotus nähtävillä: 20.10. - 21.11.2014

Lisätiedot

403-D1042 Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012)

403-D1042 Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012) FCG Finnish Consulting Group Oy Kaustisen kunta KAUSTISEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Selostus Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012) FCG Finnish Consulting Group Oy Selostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015 Laatija Kankaanpään kaupunki ja Eriksson Arkkitehdit Oy Vireille tulo Kaupunginhallitus 3.3.2008 75 Luonnos Ympäristölautakunta 24.8.2010 66 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Huittisten kaupunki. Huittisten keskustan ja sen lievealueiden osayleiskaava

Huittisten kaupunki. Huittisten keskustan ja sen lievealueiden osayleiskaava 67080013.BSP 5.9.2011 Huittisten kaupunki Huittisten keskustan ja sen lievealueiden osayleiskaava Kaavaselostus, joka liittyy 5.9.2011 päivättyyn kaavaehdotuskarttaan SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 0 2 SUUNNITTELUPROSESSI

Lisätiedot

Hollolan kunta. Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Kaavaselostus

Hollolan kunta. Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Kaavaselostus Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Kaavaselostus 82116099-02 ehdotus 22.1.2008 Hollolan kunta Nostavan logistiikka-alueen asemakaava 82116099-02 ehdotus 22.1.2008 Ramboll Terveystie

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI. Kaavaselostus

LAITILAN KAUPUNKI. Kaavaselostus LAITILAN KAUPUNKI Keskustan ja sen ympäristön osayleiskaava Kaavaselostus Kaarinassa 15.10. 2007, tark. 9.11. 2007, 24.9. 2008, 11.11. 2008 ja 6.4. 2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 52 20781 KAARINA Puhelin 010

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi

Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi Ehdotus valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 2014 Kannen kuvat Kalajokilaakson kulttuurimaisema ja Nivalan

Lisätiedot

KESKEISET TAAJAMA-ALUEET

KESKEISET TAAJAMA-ALUEET KESKEISET TAAJAMA-ALUEET K I I M I N K I O S A Y L E I S K A A V A 2 0 3 0 Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 www.airix.fi KIIMINGIN KUNTA Kunnanvaltuusto on 28.2.2011, 5 hyväksynyt vastineiden

Lisätiedot

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus 67060596 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos 6.4.2010 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6.4.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 1

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KÄRSÄMÄEN KUNTA

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KÄRSÄMÄEN KUNTA KÄRSÄMÄEN KUNTA KAAVASELOSTUS 24.2.2015 HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAT, HAAPAVESI JA KÄRSÄMÄKI FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy SISÄLLYSLUETTELO HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTON SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Muonion kunta. Mielmukkavaaran asemakaava Tuulipuiston alue. Asemakaavan selostus, luonnos (valmisteluvaihe)

Muonion kunta. Mielmukkavaaran asemakaava Tuulipuiston alue. Asemakaavan selostus, luonnos (valmisteluvaihe) 9M709004.BOR 7.10.2010 Muonion kunta Mielmukkavaaran asemakaava Tuulipuiston alue Asemakaavan selostus, luonnos (valmisteluvaihe) Vireilletulo 20.8.2009 9M706011 Mielmukkavaaran asemakaava, tuulipuiston

Lisätiedot

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 Tuusulan kunta KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 5.1.2007 SUUNNITTELUKESKUS OY Tuusulan kunta 1 5.1.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava SASTAMALAN KAUPUNKI Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24042 Kaavaselostus 1 (85) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnittelun

Lisätiedot

Hattulan kunnan asemakaavan ajantasaistaminen ja asemakaavan laajennus

Hattulan kunnan asemakaavan ajantasaistaminen ja asemakaavan laajennus 82120665 Hattulan kunta Hattulan kunnan asemakaavan ajantasaistaminen ja asemakaavan laajennus 1 Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 15. päivänä heinäkuuta

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 19.12.2012, tark. 14.1.2013 ja 5.2.2013

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 19.12.2012, tark. 14.1.2013 ja 5.2.2013 KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 19.12.2012, tark. 14.1.2013 ja 5.2.2013 Kaavaselostus, joka koskee 5.2.2013 päivättyä kaavakarttaa 19.12.2012 2 (56) SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. Muurikkalan yleiskaava, pohjoisosat. Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys. Raportti 17.12.2013, täydennetty 17.1.

MIEHIKKÄLÄ. Muurikkalan yleiskaava, pohjoisosat. Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys. Raportti 17.12.2013, täydennetty 17.1. MIEHIKKÄLÄ Muurikkalan yleiskaava, pohjoisosat Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys Raportti 17.12.2013, täydennetty 17.1.2014 Selvitystyö Ahola FM Teija Ahola, Mikkeli Tilaajat: FCG Suunnittelu

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4.

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4. PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS Kaavaselostus 8.4.2015 SIIKALATVA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA I KAAVASELOSTUS 8.4.2015 TIIVISTELMÄ Siikalatvan kunnanhallitus

Lisätiedot

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE VIHDIN KIRKONKYLÄN TAAJAMAN KIRKON- MÄEN KORTTELEITA 1, 3, 4 JA 68, PUISTO-,

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 12.12.2013

KAAVASELOSTUS 12.12.2013 OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS 12.12.2013 KAAVASELOSTUS KOSKEE 12.12.2013 PÄIVÄTTYÄ KAAVAKARTTAA 12.12.2013 2 (48) 12.12.2013 3 (48)

Lisätiedot

Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä

Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä Ylöjärven kaupunki Ylöjärven ydinkeskustan osayleiskaavan muutos Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja Selvitystyö Ahola 1 (86) Kansikuva:

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy PUDASJÄRVEN KAUPUNKI LUOKKAVAARAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAA- JENNUS

FCG Finnish Consulting Group Oy PUDASJÄRVEN KAUPUNKI LUOKKAVAARAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAA- JENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy PUDASJÄRVEN KAUPUNKI LUOKKAVAARAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAA- JENNUS Kaavaselostus 20.4.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Pudasjärven kaupunki I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS-

Lisätiedot

Manner-Naantalin osayleiskaava

Manner-Naantalin osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAANTALIN KAUPUNKI Manner-Naantalin osayleiskaava Kaupunginvaltuusto: XX.XX.XXX Kaupunginhallitus: XX.XX.XXX Ehdotus nähtävillä: XX.XX.XXX Luonnos nähtävillä: 28.05.2015-29.06.2015

Lisätiedot

SALLAN KUNTA. Luonnos nähtävillä. Ehdotus nähtävillä

SALLAN KUNTA. Luonnos nähtävillä. Ehdotus nähtävillä SALLAN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja Sallatunturin asemakaavan muutos ja laajennus, tieliikennealue jaa kevyen liikenteen väylä Kaavaselostus Vireilletulo _._.2015 Luonnos nähtävillä Ehdotus

Lisätiedot

KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta

KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta KAAVASELOSTUS Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus Lentokuva Vallas Oy KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta KESKI-LAUKAAN ETELÄOSAN YLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Lisätiedot

JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys

JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys Raportti 4.5.2012 Teija Ahola Selvitystyö Ahola Mikkeli Tilaaja Joensuun kaupunki SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Kohdealue... 4 1.2 Lähtötiedot

Lisätiedot

SALLAN KUNTA. Selostus OY 16.2.2015 0615-P22989

SALLAN KUNTA. Selostus OY 16.2.2015 0615-P22989 SALLAN KUNTA Sallatunturin osayleiskaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5 0615-P22989 Selostus 1 (63) Persson Puurula Eva Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Kaavan

Lisätiedot

Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi: Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi: Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi: Ehdotus maakunnallisiksi maisema-alueiksi 2013 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Teemme muutosta yhdessä 1 Pirkanmaan liitto Julkaisu

Lisätiedot