Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti ( ) LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti ( ) LOPPURAPORTTI Huhtikuu 2011 Milja Ilkka Tuula Immonen Inka Kasurinen

2 2 Sisältö 1 Johdanto Projektin organisointi Projektin kohderyhmä, päämäärä ja tavoitteet Projektin toteutus Ensimmäinen toimintavuosi Linkin toimintaympäristö Suunnittelua ja toimitila Yhteistyö Toinen toimintavuosi Toinen toimintavuosi Työntekijävaihtuvuus ja asiakastilanne Yhteistyö Palvelujärjestelmän muutokset ja Linkki Viimeinen toimintavuosi Viimeinen toimintavuosi Ryhmätoiminnat Yksilötyö ja ArMo -projektiin osallistuminen Oppimisympäristö ja kumppanuus Oppimisympäristökokeilu Kumppanuus Yhteenvetoa, arviointia ja pohdintaa Odottelua ja katkoksellisuutta Asiakkaiden tavoittaminen Toimintaa mahdollisuuksien puitteissa Linkki lukuina Mitä opittiin? Liite: Huumetyön oppimisympäristön kehittämiskokeilun raportti... 27

3 1 Johdanto 3 Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti ( ) oli Kalliolan setlementin, A-klinikkasäätiön ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kumppanuushanke. Sen tarkoituksena oli tuottaa huumeriippuvaisten kanssa työskentelevien käyttöön verkostotyötä, ammatillista ja vertaistukea sekä asiakkaiden omaehtoista toimintaa yhdistävä toimintamalli. Lisäksi kehitettiin huumetyön oppimisympäristöä. Hanke oli suunnattu erityisesti henkilöille, jotka ovat hakeutumassa korvaushoidon piiriin (korvaushoitoon jonottajat) tai irrottautumassa lääkkeellisistä hoidoista. Kehittämishanketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys. Hankkeen käynnistämisen taustalla oli tieto siitä, että korvaushoidon toteuttamisen ongelma-alueita pääkaupunkiseudulla olivat pitkät jonotusajat ja riittämätön jonotusaikainen tuki. Arjessa pärjäämisen tukea ei ollut riittävästi saatavilla myöskään vaiheeseen, jossa irrottaudutaan lääkkeellisestä hoidosta. Siirtymävaiheissa on riskinä palveluista putoaminen ja palvelujärjestelmän ulkopuolelle jääminen. Yleensä päihde- ja muiden palveluiden ongelmaksi todettiin se, että ne edellyttävät sellaista käyttäytymistä (ajanvaraus, ajanvarauksesta kiinni pitäminen jne.), joka on usein heikosti huumeriippuvaisten ihmisten hallussa. Hankkeen tarpeen perusteluissa todettiin korvaushoitojen määrän olevan kasvussa, vaikka hoitoon pääsy olikin tiukkaa. Kokonaisprosessi ennen hoidon alkamista saattoi kestää yhdeksän kuukautta, josta arviointiprosessin osuus oli kolmisen kuukautta. Tätä seurasi jonotusvaihe ja hoitotakuun toteutuessa hoitoon pääsi noin puolessa vuodessa. Lisäksi korvaus- tai ylläpitohoitoon pääsemisen edellytyksenä oli, että asiakkaiden tulee saavuttaa hoitojärjestelmän asettamat välitavoitteet, kuten mm. sekakäytöstä johtuvien muiden aineiden (alkoholi, bentsodiatsepiinit) kuin opiaattien vähentäminen. Myös lääkehoidosta irrottautumisen todettiin olevan pitkä ja vaativa prosessi kuntoutujalle eikä tätä ollut riittävästi huomioitu päihdehuollon palvelujärjestelmässä. Ongelmaksi katsottiin se, että tarjolla ei ole matalakynnyksistä palvelua eikä vertaistukea vaiheessa, jossa on oleellista luoda toipumista tukeva verkosto ja saada tilaisuus opetella arjessa tarvittavia elämäntaitoja. Esillä oli myös ajatus tarjota tukea erityisesti oppimiseen liittyvien valmiuksien parantamiseen, koska usein näissä valmiuksissa saattoi olla puutteita ja opiskelut keskeytyneet huumeiden käytön vuoksi. Tietoja asiakkaiden tarpeista ja ongelmista oli koottu mm. Kalliolan kehittämisyksikön toteuttamassa Hoitovalmennusprojektissa 1 ja terveysneuvontapisteissä (Vinkeissä). Asiakkaat kertoivat, että tarvetta olisi sellaiselle helposti saavutettavalle tukipisteelle, jossa voisi käydä omien voimavarojen mukaan ilman hoito- tai muita vastaavia velvoitteita. Projektin ryhmätoimintaan osallistuneet pitivät tärkeänä vertaistukea sekä jonotus- että hoidosta irtautumisen vaiheissa sekä apua arkeen liittyvien, kuten sosiaaliturva-asioiden hoidossa. 1 Ilkka, Milja, Immonen, Tuula ja Talja, Arja (2008)

4 4 2 Projektin organisointi Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille -projekti toteutettiin kolmivuotisena ( ) kehittämishankkeena. Projektia hallinnoi Kalliolan setlementin kehittämisyksikkö ja sen rahoitti Raha-automaattiyhdistys. Kehittämisyksikön johtaja toimi projektin johtajana vastaten virallisten yhteistyösopimusten tekemisestä sekä talouden seurannasta yhteistyössä Kalliolan setlementin taloushallinnon kanssa. Projektityöntekijät vastasivat muusta projektin toteutuksesta, kuten asiakas- ja verkostotyöstä sekä omalta osaltaan opiskelijoiden ohjauksesta. Kehittämisyksikön kehittämissuunnittelija osallistui toteutukseen oman tehtävänsä puitteissa. Projekti toteutettiin kumppanuushankkeena A-klinikkasäätiön Vinkkitoiminnan ja Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Projektin toimintaa varten vuokrattiin tilat Mäkelänkatu 50:stä; toimitila nimettiin Linkiksi. Työntekijöillä oli lisäksi työhuone Kalliolan setlementtitalossa. Alustavia kumppanuusneuvotteluja yllä mainittujen osapuolten kanssa oli käyty jo ennen rahoituspäätöksen saamista ja projektin suunnittelukokoukset käynnistettiin heti rahoituksen varmistuttua. Vuoden 2008 aikana pidettiin neljä suunnittelukokousta, joissa hahmoteltiin projektin ja kumppanuuden rakenteita ja sisältöä. Keskustelujen pohjalta päädyttiin perustamaan kolme erillistä työryhmää projektin toteutuksen tueksi ja määriteltiin ryhmien tehtävät. Johtoryhmä koostui kumppanuusosallisista. Sen jäseniä olivat Teemu Tiensuu A- klinikkasäätiön Vinkkitoiminnasta, Hannele Tainio Diakonia-ammattikorkeakoulusta, projektityöntekijät Milja Ilkka ja Inka Kasurinen sekä Matti Rajamäki ja Tuula Immonen Kalliolan kehittämisyksiköstä. Ryhmän kokoonpano muuttui projektin aikana. Teemu Tiensuu tuli ryhmässä aloittaneen ja sittemmin toisiin työtehtäviin siirtyneen Päivi Puron tilalle. Myös toinen projektityöntekijä vaihtui useita kertoja, aiemmat työntekijät olivat Arja Talja ja Mari Hietala. Johtoryhmän tehtävänä oli suunnitella, johtaa ja koordinoida projektia sekä antaa tutkimusluvat projektiin. Ryhmä kokoontui säännöllisesti. Ohjausryhmän jäseniä olivat Päivi Puro (A-klinikkasäätiö), Mikko Tamminen (Helsingin kaupunki), Arja Kesälahti (Päihdepsykiatrian poliklinikka), Sami Ylitalo (Kalliolan Avokisko) sekä Leena Ruskomaa, Milja Ilkka, Inka Kasurinen, Matti Rajamäki ja Tuula Immonen (Kalliolan kehittämisyksikkö). Ohjausryhmän tehtävä oli seurata ja arvioida projektin toteutusta, tiedottaa toiminnasta omiin verkostoihin sekä tukea toimiviksi osoittautuneiden käytäntöjen implementointia. Ohjausryhmä kokoontui keskimäärin kolme kertaa vuodessa. Projektiryhmän jäseniä olivat käytännön työntekijät, jotka myös tunsivat hyvin kohderyhmän. Jäsenet olivat Tiina Lintunen ja Pia Mielonen (Vinkkitoiminta) sekä Inka Kasurinen ja Milja Ilkka (Kalliolan kehittämisyksikkö). Projektiryhmän tehtävät liittyivät projektin toteutukseen - kohtaamispaikan toimintaan, verkostotyöhön, toimintaan Vinkissä, oppimisympäristöön, projektin arviointiin ja materiaalin tuottamiseen asiakastyöstä ym. projektin toiminnasta.

5 3 Projektin kohderyhmä, päämäärä ja tavoitteet 5 Projekti oli tarkoitettu huumeriippuvaisille, jotka ovat suuntautumassa päihteiden käytöstä irrottautumiseen, hakeutumassa hoitoon (korvaushoitojonossa) tai siirtymässä pois lääkkeellisistä hoidoista. Matalan kynnyksen kohtaamispaikkaan voi kuitenkin tulla periaatteessa kuka tahansa, koska tietojen antamisen velvoitetta ei ollut. Projektin alkuvaiheessa tarkennettiin projektisuunnitelmaa. Keskusteltiin tavoitteista, millaisin menetelmin ne aiotaan saavuttaa ja millaisiin oletuksiin toiminta perustuu. Alkuperäisen projektisuunnitelman / rahoitushakemuksen mukaan projektin päämääränä oli katkaista huumeriippuvaisten syrjäytymiskierrettä kansalaistoiminnan, vertaistuen, opinnollisen tuen ja palveluohjauksen keinoin sekä kumppanuuden avulla kehittää matalankynnyksen toimintaa, joka helpottaa asiakkaita oman elämän tilanteen kohentamisessa. Päätavoitteena oli kehittää kansalaistoimintaa, jonka avulla huumeriippuvaiset voivat saada tukea arkeen tilanteessa, jossa ollaan hakeutumassa hoidon piiriin tai irrottautumassa pidempikestoisesta lääkkeellisestä hoidosta. Lisäksi tavoitteena oli tukea avun piirissä olevien läheisiä. Tavoitteena oli: 1. Perustaa matalankynnyksen tukipiste korvaushoitoon hakeutuville sekä lääkkeellisestä hoidoista irroittautuville. 2. Kehittää perusteeltaan kansalaistoiminnallista tukipisteen mallia, jossa yhdistyvät ammatillinen ja vertaistuki ja jota muiden toimijoiden on mahdollista hyödyntää. 3. Kehittää kumppanuuden avulla hoitoon hakeutumista tukevia ja helpottavia työmalleja terveysneuvontapisteissä asioivien asiakkiden osalta. 4. Edistää asiakkaiden siirtymistä matalankynnyksen palveluista tarpeenmukaiseen hoitoon tai kuntoutukseen. 5. Kehittää kumppanuuden avulla huumetyön oppimisympäristöä Diakonia ammattikorkeakoulun kanssa. Suunnitelmaa tarkentavissa keskusteluissa todettiin projektin varsinaiseksi kehittämiskohteeksi huumeriippuvaisille suunnatuissa toiminnoissa ja palveluissa olevan aukon täyttäminen. Korvaushoitoihin jonottajille ei ollut riittäviä tukipalveluita, ei myöskään lääkkeellisistä hoidoista irrottautuville. Tarjolla ei ollut myöskään toimintaa, joka linkittäisi yhteen vertaistukea, omaehtoista toimintaa ja ammatillista tukea. Yhdeksi hankkeen tehtäväksi nähtiin näin jo alkuvaiheessa sen selvittäminen, mikä on hankkeen toimintaympäristö, miten se toiminnan aikana muuttuu sekä muodostuuko kehitetylle toiminnalle luonteva paikka toimintajärjestelmässä. Päämääräksi määritelty syrjäytymiskierteen katkaiseminen todettiin sisällöltään epäselväksi ilmaukseksi, minkä vuoksi sen toteutumista olisi vaikea seurata. Tämä sijaan määritettiin projektin tarkoitukseksi tuottaa huumeriippuvaisten kanssa työskentelevien käyttöön verkostotyötä, ammatillista ja vertaistukea sekä asiakkaiden omaehtoista toimintaa yhdistävä toimintamalli. Sitä soveltamalla voidaan vastata arjessa selviytymisen tuen tarpeisiin, tukea siirtymää hoidosta itsenäiseen elämään sekä viritellä ja ylläpitää hoitoon hakeutumisen motivaatiota. Päätavoitteesta jätettiin pois läheiset todeten, että heille oltiin valmiita antamaan tarvittaessa keskustelu- ja neuvonta-apua, mutta ei ollut

6 mahdollista projektin resurssein kehittää heille suunnattua toimintaa. Lisäksi Omaiset huumetyön tukena yhdistyksellä on pääkaupunkiseudulla omaistoimintaa. 6 Tavoitteisiin ei tehty suuria muutoksia ja ohjausryhmä hyväksyi ne osana toteutussuunnitelmaa joulukuussa 2008 seuraavassa muodossa: 1. Perustetaan matalan kynnyksen tukipiste huumeriippuvaisille. 2. Kehitetään yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa tukipisteeseen asiakkaita tukevia toimintoja. Mallinnetaan kehitetty toiminta. 3. Kehitetään kumppanuusyhteistyönä hoitoon hakeutumista tukevia ja helpottavia työmalleja terveysneuvontapisteissä asioivien asiakkaiden auttamiseen (kumppani: A-klinikka / Vinkit). 4. Edistetään asiakkaiden siirtymistä matalan kynnyksen tukipisteestä tarpeenmukaiseen hoitoon tai kuntoutukseen. 5. Kehitetään huumetyön oppimisympäristöä projektissa kumppanina olevan Diakoniaammattikorkeakoulun kanssa. Projektin toiminta perustui Kalliolan setlementin arvioihin: Erilaisuuden hyväksyminen Luottamus ihmisen ja yhteisön kykyyn ratkaista itsenäisesti ongelmia Tasa-arvoisuus Yksilön oikeuksien kunnioittaminen 4 Projektin toteutus 4.1 Ensimmäinen toimintavuosi Projekti sai rahoitusta haettua vähemmän ja heti tammikuussa 2008 laadittiin uusi projektisuunnitelma rahoittajaa varten. Ensimmäisen toimintavuoden aikana keskityttiin tilojen hankintaan, ohjaus- ja muiden ryhmien kokoamiseen, toiminnan sisältöjen suunnitteluun ja toteutussuunnitelman täsmentämiseen, yhteyksien solmimiseen, Vinkeissä työskentelyyn sekä tiedottamiseen Linkin toimintaympäristö Projektin alkaessa A-klinikat vastasivat Helsingin kaupungin tarjonnasta korvaushoitoon jonottaville eli ns. jononaikaisesta hoidosta. Tehtävä oli A-klinikoille haasteellinen. Muutama A-klinikka kykeni järjestämään jonohoidon tarkoitetulla tavalla ja pyrki tarjoamaan jonottajille parhaan mahdollisen tuen saamatta kuitenkaan lisäresursseja toiminnalle. Pääsääntöisesti tilanne oli projektin yhteistyökumppaneilta ja jonottajilta saatujen tietojen mukaan se, useat jonottajat kokivat olevansa vailla tukea eivätkä he kokeneet kuuluvansa A-klinikan asiakaskuntaan. Kurvin huumeklinikka tarjosi ympärivuorokautista tukea ja mahdollisuutta vieroitukseen sitä haluaville.

7 Päiväkeskuksien tapaista tarjontaa oli hoidossa oleville ja hoidosta irrottautuneille. Päiväkeskuksia oli esimerkiksi STOP huumeille, Harjula, Omaiset huumetyöntukena ry, KOHO -kohtaamispaikka. Nämä paikat tarjosivat päivittäisiä toimintoja (ryhmä- tai olohuone) päihteistä irrottautujille, irrottautuneille (tarkoitetaan raittiita) tai jo hoidossa oleville. Rajoitteet päihteiden käytön suhteen ovat ymmärrettävät kunkin toimijan osalta. 7 Vertaistoiminta puuttui jonottajilta sekä irrottautujilta. Jonottajille ei ollut tarjolla paikkaa, missä olla, viettää aikaa tai pohtia oman elämäntilanteen tulevaa muutosta. Tässä vaiheessa ainoat paikat olivat A-klinikkasäätiön terveysneuvontapisteet, Vinkit. Linkin ajateltiin muodostuvan matalan kynnyksen paikaksi, jossa jonottajien, irrottautujien ja lääkkeellisistä hoidosta normaali elämään siirtyvien olisi mahdollista saada tukea elämän muutoksiin. Toisaalta olisi myös mahdollista vain oleskella ja osallistua toimintoihin kunkin itselleen määrittelemissä rajoissa. Näin Linkin toiminta voisi vastata ilmeisiin olemassa oleviin tarpeisiin ja palvelujärjestelmän puutteisiin. Linkin paikka palvelujärjestelmän osana hahmoteltiin projektin alkaessa seuraavasti: HOITOPALVELUT - Diakonissalaitos, Arabia, A-klinikat, Kisko, NA LINKKI VINKKI Verto Lumme ry PÄPSY A-SÄÄTIÖ Arabia DIAKK VINKKI PÄPSY LINKKI HOITO VINKKI LINKKI HOITO Kuvio 1. Linkki-projektin paikka suhteessa palvelujärjestelmään 2008 (lyhenteet selitetty liitteessä 1). Projektin toiminnan jatkuvuuden kannalta oli alusta alkaen oleellista hahmottaa toimintaympäristö ja sen muutokset. Koko toiminnan ajan seurattiin, muodostuuko (ja millaisin sisällöin) Linkille luonteva paikka olemassa olevassa järjestelmässä. Tämä nähtiin osaksi juurruttamistoimintaa Suunnittelua ja toimitila Keväällä 2008 projektin toiminnan ja kumppanuuden sisältöjä työstettiin projektia valmistelleessa ryhmässä. Projektin käynnistyttyä ryhmä nimettiin johtoryhmäksi ja siinä olivat edustettuina kaikki kumppanuusosapuolet, A-klinikkasäätiö / Vinkkitoiminta,

8 Diakonia- ammattikorkeakoulu ja Kalliolan kehittämisyksikkö. Kumppanuuden toteutusta koskevat periaatteet kirjattiin sopimukseen. 8 Linkin yhteistyötä ja toiminnan sisältöjä suunniteltiin ryhmissä ja kokoontumisissa, joihin osallistuivat projektin työntekijät, kehittämisyksikön johtaja ja kehittämissuunnittelija. Suunnitteluvaiheen jälkeen kokoontumiset jatkuivat seuranta- ja arviointitapaamisina. Täsmennetty toteutussuunnitelma ja projektin arviointisuunnitelma hyväksyttiin ohjausryhmän kokouksessa Ohjausryhmä oli aloittanut työskentelynsä syksyllä ja sen tehtäviin kuuluivat ohjaukseen ja arviointiin liittyvät asiat. Toimitilan saaminen kohtaamispaikkatoimintaa varten oli hankalaa ja siinä onnistuttiin vasta elokuussa. Tilojen vuokraaminen huumeiden käyttäjien toimintaa varten on sinänsä vaikeaa ja lisäksi rahalliset resurssit olivat sangen rajalliset. Paikka löytyi Mäkelänkadulta, mutta jo tuossa vaiheessa työntekijät epäilivät, että paikka ei ole sijainniltaan riittävän keskeinen. Paras paikka olisi ollut esim. Vinkin läheisyydessä, jolloin olemassa olevaan palveluun tulijat olisi ollut helpompi saada tutustumaan Linkkiin. Tätä vaihtoehtoa ei kuitenkaan ollut, joten saadut tilat remontoitiin, kalustettiin ja sinne hankittiin perustarvikkeet asiakkaiden vastaanottamiseksi. Linkin avajaiset pidettiin ja sitä pidettiin avoinna ti to klo Yhteistyö Yhteistyösuhteet olivat osittain jo olemassa aloitettaessa toimintaa. Yhteistyöverkostoa laajennettiin edelleen ja pyrittiin luomaan yhteydet kaikkiin projektin toteutuksen kannalta keskeisiin toimijoihin. Työntekijät kävivät esittelemässä toimintaa lukuisille potentiaalisille yhteistyötahoille. Ennen toimitilan saamista ei ryhmän aloittamisen lisäksi ollut vielä mitään konkreettista tarjolla eikä ehdotus korvaushoitoon jonottajien ryhmän aloittamisesta Sturenkadulla kehittämisyksikön tiloissa herättänyt kiinnostusta Vinkin asiakkaissa. Mäkelänkadun tilan avauduttua levitettiin esitteitä ja kutsuttiin yhteistyötahoja tutustumiskäynneille, mieluiten yhdessä asiakkaiden kanssa. Tutustumiskäyntejä Linkkiin tehtiin toiminta-aikana useita kymmeniä. Palvelujärjestelmässä toiminnasta tiedettiin, mutta kävi ilmi, että tämä ei riitä kohderyhmän mukaan saamiseksi. Tärkeimmiksi yhteistyökumppaneiksi ensimmäisen toimintavuoden aikana tulivat Helsingin terveysneuvontapisteet Vinkit (Itäkeskus, Hakaniemi), Arabianrannan päihdeklinikka, HUS:n päihdepsykiatrian poliklinikka sekä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston alainen Kiinni päihteettömään arkeen -hanke. Toinen Linkki-projektin työntekijä jatkoi jo aiemmin alkanutta työskentelyä Vinkeissä. Tarkoituksena oli sellaisten käyttäjien tapaaminen, jotka voisivat hyötyä Linkin tarjoamasta tuesta ja samalla voitiin henkilökunnan kanssa pohtia tukitoimia asiakkaiden auttamiseksi. Käyntejä Vinkkeihin tehtiin pääsääntöisesti kaksi kertaa viikossa koko toimintavuoden ajan. Vinkkiyhteistyön merkitys oli projektille keskeinen ja sen vuoksi perustettiin Linkin ja Vinkin työntekijöiden yhteistyöryhmä projektin toteutuksen tueksi. Ryhmä sai nimekseen projektiryhmä ja se kokoontui säännöllisesti. Arabianrannan päihdeklinikan työntekijöiden kanssa pohdittiin ja kehiteltiin toimintaa korvaushoidosta irrottautuvien tukemiseksi. Tavoitteena on ryhmätoiminnan aloittaminen lääkkeistä / lääkkeellisestä hoidosta irrottautuvien kanssa Hoitovalmennusprojektissa

9 (Ilkka ym. 2008) kehitetyn ryhmätoiminnan mallin mukaan. Yhteistyökokouksia pidettiin ensimmäisenä toimintavuonna kolme sekä yksi lähinnä tiedottamiseen liittyvä kokous koko päihdeklinikan henkilökunnalle. Päihdepsykiatrian poliklinikan kanssa yhteistyötä lähdettiin rakentamaan tapaamisissa osastonhoitajan kanssa ja järjestettiin laajempi informaatio koko työryhmälle. Kiinni päihteettömään arkeen -hankkeen työntekijöiden kanssa kokoonnuttiin neljä kertaa toimintavuoden aikana pohtimaan asiakkaiden tukemisen muotoja. Kohderyhmä oli molemmilla yhteinen. Oppimisympäristön toteuttamista suunniteltiin toimintavuoden aikana yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa ja siitä keskusteltiin johtoryhmässä, mm. neuvontapiste Ne-Råssa saatujen oppimisympäristön kehittämiskokemusten pohjalta. 9 Tutustumismatka Tukholmaan Vuoden 2008 syksyllä teimme Vinkkien työntekijöiden kanssa matkan Tukholmaan, jossa pääasiallisena tutustumiskohteena oli Svenksa Brukarföreningen; Ruotsin käyttäjäyhdistys. Yhdistyksessä toimivat käyttäjät itse ajaen omia etujaan. Erityisesti yhdistys valvoo narkomaanien ihmisoikeuksien toteutumista Ruotsissa. Toimintaan kuuluu myös esimerkiksi tukihenkilönä oleminen erilaisissa palavereissa (sosiaalitoimessa tai hoitopaikoissa) ja yleensä rinnalla kulkeminen. Yhdistys kääntää ja painattaa infolehtiä esimerkiksi suonensisäisestä huumeidenkäytön vaaroista tai eri huumeiden riskeistä. Yhdistys tekee myös pienimuotoisesti käytettyjen neulojen ja ruiskujen puhtaisiin välineisiin vaihtamista. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään muiden maiden käyttäjäyhdistysten kanssa. Suomessa vastaavaa etujärjestötyyppistä toimintaa ei ole. Pienimuotoista yhdistystoimintaa on Lumme ry:ssä, joka toimii Helsingissä. Etujärjestönä toimiminen edellyttäisi vahvaa organisaatiota ja melko suurta aktiivitoimijoiden joukkoa. Ruotsissa, jolla on Suomea pidempi huumehistoria, on enemmän potentiaalia myös tämäntyyppiseen toimintaan. Toinen kohde oli Tukholmassa sijaitseva matalan kynnyksen terveyskeskus, joka on avoinna kadulla asuville päihteidenkäyttäjille. Asiointiin ei tarvita henkilöllisyyspapereita, ainoa edellytys on kuulua Tukholman maakäräjäkuntaan. Palveluina on lääkäri, jalkahoitaja, sosiaalityöntekijä ja sovitusti lähialueiden optikot, jotka vapaaehtoistyönään tekevät silmätarkastuksia ja etsivät kierrätyssilmälaseista sopivimmat lasit asiakkaalle. Suosituinta on jalkojen hoito, sen päätyttyä asiakkaalle annetaan ilmaiset puhtaat sukat. Lääkereseptejä ei anneta asiakkaalle mukaan, vaan hän saa päivittäin hakea lääkkeensä vastaanoton luukulta. Lääkkeet ovat antibiootteja, ei rauhoittavia tai unilääkkeitä. Samalla piha-alueella toimii päihteiden käyttäjien päiväkeskus, jossa saa kruunulla syödä ja ilmaiseksi pestä vaatteitansa. Yöpymismahdollisuuksia keskus ei tarjoa. Tällainen laaja-alaista perushuoltoa tarjoava matalan kynnyksen paikka olisi tarpeen myös Helsingissä. Meiltä puuttuu myös sentyyppinen vapaaehtoistoiminnan kulttuuri, jota edellä kerrotussa esim. optikot edustavat. (Linkin työntekijän päiväkirjasta)

10 4.2 Toinen toimintavuosi 10 Toisen toimintavuoden (2009) alkaessa Linkin tilat olivat käytössä, mutta remontti jatkui muualla kiinteistössä ja piha-alueella. Remonttitilanteen rauhoituttua järjestettiin tammikuun lopussa avoimet ovet -tapahtuma. Edeltävien parin kuukauden aikana Linkin oli löytänyt vain muutama asiakas, joten huolena oli asiakkaiden tavoittaminen. Huolta aiheuttivat myös Helsingin huumehoitojärjestelmässä edellisen vuoden lopulla äkillisesti käynnistyneet uudelleen järjestelyt Työntekijävaihtuvuus ja asiakastilanne Projektin toiseen toimintavuoteen aiheutti katkoksellisuutta työntekijöiden vaihtuminen. Toinen projektityöntekijöistä jäi eläkkeelle toukokuun 2009 lopussa ja hänen tilalleen valittu uusi työntekijä oli vain muutaman kuukauden. Kolmannen työsuhde alkoi lokakuun 2009 puolivälissä. Alkuvuonna Linkkiin kävi tutustumassa 15 asiakasta omatoimisesti tai työntekijän saattamana. Tämän jälkeen jotkut heistä kävivät jonkin aikaa säännöllisesti, jotkut muutaman kerran satunnaisesti. Työntekijävaihdosten yhteydessä toimitila jouduttiin pitämään ajoittain suljettuna ja toiminta käynnistämään jossakin määrin uudelleen. Tätä varten järjestettiin mm. loppuvuodesta avointen ovien tapahtuma. Asiakkaiden viestinä Linkissä käydessään oli paikan syrjäinen sijainti. Se mietitytti myös työntekijöitä ja johtoryhmää. Keskeisenä työmuotona asiakkaiden tavoittamisessa pidettiin kuitenkin edelleen yhteistyösuhteiden laajentamista ja tiivistämistä sekä jalkautumista. Myös ryhmiä oltiin valmiita perustamaan muuallekin kuin Linkin tiloihin Yhteistyö Yhteisiä kokoontumisia järjestettiin erikseen Helsingin A-klinikoiden (eteläinen, itäinen ja pohjoinen) sekä Kettutien A-poliklinikan kanssa. Yhteyttä otettiin myös Helsingin kaupungin mielenterveysyksiköihin, Helsingin vankilaan sekä Niemenkotisäätiöön. Toimintaan perehtyjiä kävi mm. Niemikotisäätiöstä, Helsingin kaupungin jälkikuntoutuksen palveluohjauksesta, Arabianrannan päihdeklinikalta, PESÄ -ensikodista ja Armoprojektista. A-klinikoilta käyntejä asiakkaiden kanssa oli useamman kerran. Myös työllistämistoimintaa tekevän Kehityspiikin kanssa keskusteltiin yhteistyömahdollisuuksista. Vinkki-yhteistyötä (Itäkeskus ja Hakaniemi) laajennettiin aloittamalla kokoukset aluevastaavien kanssa. Kokouksissa mietittiin konkreettisesti yhteistyön mahdollisuuksia ja etsittiin vastauksia mm. seuraavan tyyppisiin kysymyksiin: Molemmat toimivat samanlaisen kohderyhmän kanssa, mutta miten joukosta löydetään erityisesti Linkki-toiminnasta hyötyvät? Miten heitä voisi ohjata luontevasti Linkkiin? Mikä toiminta Linkissä Vinkin työntekijöiden näkökulmasta olisi asiakkaille tarpeellista ja heitä hyödyttävää? Vinkeissä oltiin säännöllisesti asiakasaikaan jakamassa infoa Linkki-toiminasta. Vinkkien vertaistoimijoiden kanssa keskusteltiin ja kutsuttiin Linkkiin tutustumaan. Keskusteluissa vahvistui näkemys, että projektin kohderyhmän kohdennukset olivat perusteltuja: Korvaushoitoon jonottajat voisivat hyötyä toiminnasta, joka tukisi mahdollista elämäntavan muutokseen suuntautuvaa ajattelua. Myös korvaushoidossa olevilta puuttui elämän muutoksia tukevaa toimintaa ja molemmilta ryhmiltä mielekästä tekemistä päivien täytteeksi.

11 11 Linkki Vinkeissä Linkin aloittaessa kontaktien luomista asiakkaisiin, oli ensiarvoisen tärkeää päästä tutustumaan heihin heille tutussa ympäristössä, sellaisten ammattilaisten ympäröimänä, jotka he tunsivat ja joihin luottivat. Ei ole toista yhtä hyvin näitä kriteereitä täyttävä palvelua kuin Vinkki. Alussa kokeiltiin vain sohvalla istumista ja paikalla oloa, jotta tulisi asiakkaille naamatutuksi. Tämä oli aika puuduttavaa ja hidasta. Seuraavassa vaiheessa kokeiltiin toimintamallin muuttamista siten, että Linkin työntekijä tekee Vinkin työntekijän kanssa normaaleja Vinkin töitä. On siis palvelutiskillä ihan kuin olisi töissä Vinkissä. Tämä malli toimi: asiakkaat tulivat tiskille juttelemaan ja näin pääsi luontevammin puhumaan heidän kassa. Asiakkaat ottivat itsekin kontaktia ja kyselivät asioita, jolloin myös heiltä saattoi kysellä heidän tilanteestaan ja pääsi keskustelemaan sellaisten asiakkaiden kanssa, joille arveli olevan Linkin toiminnasta hyötyä. Samalla Vinkeissä kuuli ja näki, miten asiakkailla meni, missä kunnossa he ovat ja mitä huumeita tai lääkkeitä oli saatavana kadulta. Asiakkaiden välittämänä avautuu näköala siihen todellisuuteen, missä he ongelmineen pyrkivät selviytymään. Tämä kaikki on arvokasta tietoa, kun tehdään matalalla kynnyksellä töitä. (Työntekijän päiväkirjasta) Yhteistyösuhteet tiivistyivät päihdepsykiatriseen poliklinikkaan (Päpsy), jossa korvaushoidon arviointi tuolloin tapahtui. Kokouksissa mietittiin, missä arvioinnin vaiheessa olisi Päpsyn mielestä luontevaa kertoa arvioinnissa olevalle henkilölle Linkkitoiminnasta ja antaa esite. Sovittiin järjestelystä, jonka mukaisesti Linkin työntekijät voivat osallistua korvaushoitoon pääsyn arvioinnissa olevien asiakkaiden tapaamisiin. Suunnitelmaa ei kuitenkaan päästy toteuttamaan Helsingin kaupungin huumehoitopalveluiden muutosten vuoksi. Suhteiden luomiseen ja suunnitteluun käytetty aika meni tältä osin hukkaan, koska klinikan tehtävien tuli kaupungin suunnitelmien mukaan siirtyä suureksi osaksi uuden yksikön, Huumeklinikan hoidettaviksi. Ensiksi saatujen tietojen mukaan siirtymän tuli tapahtua lokakuussa Näin ollen Huumeklinikasta tulisi Linkin läheinen yhteistyökumppani. Yhteistyö klinikan kanssa käynnistettiin nopeasti ja klinikan johtaja oli myös Linkin ohjausryhmän jäsen. Yhteistyö aloitettiin tutustumiskäynneillä puolin ja toisin. Toimintavuoden lopulla sovittiin, että Linkki voi olla mukana infotilaisuuksissa, joiden järjestäminen aloitetaan, kun korvaushoidon arvioinnit aloitetaan klinikalla. Linkin työntekijät ehdottivat ryhmän perustamista korvaushoitoon jonottaville. Osallistumisen helpottamiseksi Linkin työntekijät tarjoutuivat vetämään ryhmää Huumeklinikan tiloissa. Tämä järjestely ei kuitenkaan ollut mahdollista ryhmätoimintatilojen puutteen vuoksi. Yhteistyön rakentaminen jatkui kuitenkin myötämielisessä hengessä. Kettutien A-poliklinikan kanssa käynnistyi syksyllä uusi yhteistyön muoto, jota oli kehitetty aiemmin Päpsy:n kanssa. Linkin työntekijät kävivät säännöllisesti parin viikon ajan

12 päivystyksissä jakamassa tietoa Linkin toiminnasta asiakkaille. Päivystyksissä tavattiin 17 asiakasta. He osoittivat kiinnostusta toimintaan ja ottivat mielellään esitteen. Eteläisellä A-klinikalla tehtiin vastaavanlaista toimintaa kuin Kettutiellä. Työntekijöiden oli tarkoitus osallistua kahteen korvaushoitolaisille tarkoitettuun päivystykseen. Toinen osallistuminen peruuntui klinikan työntekijän sairastumisen vuoksi, ensimmäisessä tavattiin seitsemän asiakasta. Pohjoisella A-klinikalla tavattiin syksyllä koko työryhmä, kerrottiin toiminnasta ja kutsuttiin Linkkiin tutustumaan. Huumehoitojärjestelmän muutokset koskivat myös A-klinikoita, mutta tilanne oli niissäkin epäselvä. Arabianrannan päihdeklinikalta tutustumaan tulleet työntekijät kertoivat, että haittoja vähentävään ryhmään kuuluvat potilaat olivat oma-aloitteisesti kertoneet tarvitsevansa pelkän lääkkeen hakemisen lisäksi muutakin tukea. Kaupungilta sai maksusitoumuksen ainoastaan lääkkeen hakemista varten. Arabianrannan päihdeklinikan työryhmässä oli keskusteltu Linkki-yhteistyöstä ryhmän järjestämisessä ja asialle annettu vihreää valoa, joten suunnittelua päätettiin jatkaa yhteisessä kokouksessa. Projektin johtoryhmä, ohjausryhmä ja projektiryhmä kokoontuivat säännöllisesti. Projektin seurantaan ja arviointiin liittyviä yksikön sisäisiä palavereja pidettiin kuusi Palvelujärjestelmän muutokset ja Linkki Kaupungin päihdepalvelujärjestelmässä tekemät muutokset vaikuttivat palveluiden työntekijöihin, käyttäjiin ja Linkki-projektin toimintaan. Ostopalvelusopimuksia jätettiin uusimatta ja palveluita, kuten esim. Kurvin huumepoliklinikka jouduttiin lopettamaan ja lääkkeettömät / yhteisöhoidot supistuivat. Päihdepsykiatrisen poliklinikan (jossa korvaushoidon arviot tehtiin) kanssa kaupunki aloitti neuvottelut arvioinnin siirtämisestä omaksi toiminnaksi (Munkkisaaren Huumeklinikalle). Muutokset aiheuttivat hämmennystä. Työntekijät eri toimipisteissä eivät olleet selvillä, kenet ja mihin tulisi ohjata ja käyttäjille oli epäselvää, mistä apua tarvittaessa löytyisi. Jäljelle jääneet vanhat palvelut kuormittuivat. Jonovaiheessa oleville ei ollut aiemminkaan tarjolla paljon tukea, mutta nyt tuntui, että jäljelle jäivät enää Vinkit. Vinkeistä jonottajat kokivat saavansa apua, tukea ja palveluohjausta. Myös järjestöpuoli oli laajentanut vähitellen toimintansa tarjontaa koskemaan myös korvaushoidossa olevia ja muutoinkin muutosta haluavia narkomaaneja. Stop huumeille linjasi korvaushoidon yleistyttyä toimintaansa siten, että korvaushoidossa olevat ovat tervetulleita, mutta oheiskäyttöä ei saa olla (www.stophuumeille.fi/tiedote10v.pdf). Toimintaa on kuitenkin supistanut rahoituksen pieneneminen. Omaiset huumetyön tukena ry järjestää ryhmätoimintaa myös päihteitä vielä käyttäville narkomaaneille, olohuoneeseen saa tulla päihtyneenä, kunhan pystyy asiallisesti asioimaan. Omaisten ryhmätoiminnoilla on jo pitkät perinteet ja niihin osallistuneilta on saatu myönteistä palautetta. Toiveena ryhmiin osallistuneet jonottajat ovat esittäneet, että jonottajille voisi olla aivan oma ryhmänsä (esim. Törmä ym. 2010). Projektin toimintaa oli muutosten vaikutuksesta suunnattava uudelleen. Joidenkin yhteistyökumppaneiden, kuten Päpsy:n, kanssa tehdyt yhteistyösuunnitelmat jouduttiin purkamaan sekä etsimään uusia yhteistyötahoja ja aloittamaan neuvottelut yhteistyömahdollisuuksista. Huumeklinikan toiminta ei käynnistynyt niin nopeasti kuin aluksi oli kaavailtu. Korvaushoitoarviointien piti siirtyä klinikalle ensimmäisten arvioiden

13 mukaan jo vuoden 2009 puolella, mutta aikaraja muuttui useaan kertaan. Lopulta siirtymää alettiin vähin erin toteuttaa kesän 2010 aikana tavoitteena päästä normaalitoimintaan syksyn aikana. Päpsyn hoidettavaksi jäi edelleen ns. moniongelmaisten asiakkaiden arviointi (asiakkaat, joilla on vakavia mielenterveyden häiriöitä). Linkin paikkaa palvelujärjestelmässä hahmoteltiin muutosten ollessa käynnissä. Projektin loppupuolella Kettutien a-poliklinikalle tuli tieto ostosopimuksen irtisanomisesta ja asiakkaiden siirtämisestä muille kaupungin A-poliklinikoille. Lopullista palveluiden tilanne ei ollut tiedossa vielä projektin päättyessäkään; järjestelmän toiminnan muotoutumisessa oli monta epäselvää kohtaa. 13 HOITOPALVELUT - Diakonissalaitos, Arabia, A-klinikat, Kisko, NA (kokonaisuus =?) LINKKI VINKKI Verto ( Lumme ry) PÄPSY HUUMEKL. DIAKK VINKKI PÄPSY LINKKI HOITO?? VINKKI LINKKI HOITO? VINKKI HUUMEKLI HOITO Kuvio 2. Linkki-projektin paikka suhteessa muutoksessa olevaan palvelujärjestelmään.

14 14 Kohtaamisia Linkissä työntekijöiden kirjauksia 29-vuotias mies, Ville, soitti, oli saanut Vinkistä tiedon Linkistä. Jo puhelun aikana hän kertoo paljon elämästään, myös sen, että on juuri lopettanut huumeiden käytön, bentsolääkitys on vielä menossa. Kerron toiminnasta ja toivotan tervetulleeksi. Muutaman Havaintoja päivän kuluttua hän soittaa uudelleen, lupaa tulla seuraavana päivänä ja tuleekin. Hänellä on kova tarve puhua. On aiempia hoitoja ja retkahduksia, mutta nyt aikomus Linkin työntekijä vähitellen oli selviytyä toiminut kierteestä. Vinkeissä jo Kertoo Linkkiä asuvansa edeltäneen äidin luona, oikeusjuttuja ei ole odottamassa. Hoitovalmennusprojektin Ehdottelee, mitä aikana. Linkkiin Alla hänen pitäisi havaintojaan hankkia, jotta kentältä, toiminta palveluista kiinnostaisi. ja Käynnin aikana niiden Villen muutoksista: kaveri soittaa ja Ville kutsuu kaverinkin tutustumaan Linkkiin. Hän tulee, arviolta vuotias mies. On ottanut rohkaisuryypyn, mutta käyttäytyy melko asiallisesti. Korvaushoitoon Ville lupaa hakeutuvat tulla uudelleen. asiakkaat Seuraavana ovat keksimääräisesti päivänä hän nuorentuneet. soittaa, ettei Asiasta kykene tulemaan Vinkeissä vieroitusoireiden puhuvat ja hoitoa vuoksi; suunnittelevat kertoo olleensa asiakkaat kahdeksan ovat alle päivää kolmenkymmenen, ilman huumeita. Lupaa pitkän tulla päihteiden seuraavalla käytön viikolla. historian Ei tule, omaavia, mutta ei soittaa, välttämättä ettei pääse, montaa kun vieroitusyritystä on muita asioita. Samalla taustalla. hän Korvaushoito kertoo kaverilla nähdään olleen monesti rahapäivän, porttina joka onneen: johtanut Kun siihen, hoito että alkaa kaveri sitten on aloittanut teen sitä uudelleen ja sitä Asiakkailta aineiden käytön. puuttuu Tämän ammatilliset jälkeen koulutukset Ville ei enää ja joiltakin ottanut yhteyttä. on peruskoulu suorittamatta loppuun. Ulkoinen olemus on epäsiisti, osalta puuttuu oma asunto. Usein asenteena on saada * pää * * * sekaisin ihan millä vain. Helsingin kaupungin päihdehuollon jälkikuntoutusyksiköstä otetaan yhteyttä ja kerrotaan Pertistä, Haastatelluista joka haluaisi asiakkaista tulla kaikki tutustumaan luokittelevat Linkkiin. ensimmäiseksi/ Sovittu tapaaminen päivittäin peruuntuu ja uusi järjestetään käyttämäkseen tällä päihteekseen kertaa Vuosaaren buprenorfiinin. a-klinikan työntekijän Amfetamiinin kanssa. johdannaiset Sovitaan, MPDV että ja mennään Daisy- huume asiakasta vaikuttavat ja a-klinikan kaoottisesti työntekijää asiakkaisiin. vastaa Kurviin. Se on silminnähtävissä. Näin tapahtuu. Pertti kertoo laveasti Kyseisiä asioistaan. uusia huumeita On ollut käyttävät korvaushoidossa ovat erittäin useampia psykoottisia vuosia, ja mutta heidän ei fyysinen ole löytänyt paikkaa, kuntonsa missä menee olla huonoksi päivisin. erittäin Kokee, nopeasti. että tutkimuksissa Asiakkaat löytyneeseen itse kertovat aineen ADHD:hen olevan saatu lääkitys pelottavaa on auttanut sen vaikutusten suunnattomasti. vuoksi, sekavuustilat Xanoria hän eivät on vähentämässä olekaan mukavia omatoimisesti ja muisti ja vakuuttaa saattaa hävitä haluavansa useammalta sen loppumista, päivältä, käytös haluaa on tukea erittäin ja keskustelua aggressiivista. asiaan Vanhoja liittyen. Hänellä käyttäjiä tuntuu on kuollut olevan ilmeisesti vahva usko MPDV:n bentsojen yliannostukseen. voimaan ja hän kertoo kokevansa sosiaalisten tilanteiden pelkoa ja uusiin paikkoihin meneminen on ollut välillä hyvin ylivoimaista. Päihdehoitotarjonta Ulkoisesti muuttui Pertti projektin on suhteellisen aikana siisti, radikaalisti. tyypillinen Kaupunki hampaiden irtisanoi vajavuus suussa ostopalvelusopimuksia sekä lommoposket useammista näkyvät selkeästi. lääkkeettömistä/ Kädenselät yhteisöhoidoista. vaikuttavat aika Kilpailutus turvonneille. Pertti kiristyy. vaikuttaa Korvaushoidon paikkaan arvioinnit tyytyväiseltä tulevat ja pohtii siirtymään myös mahdollista HUS:n päihdepsykiatriselta ryhmätoimintaa. Lähtiessä kaupungin toistaa omaan moneen uuteen kertaan yksikköön tulevansa (Munkkisaaren uudelleen. Huumeklinikka). Ei tullut. Yksikkö tulee korvaamaan myös Helsingin diakonissalaitoksen Kurvin huumepoliklinikan, joka lakkautettiin kaupungin sanottua ostopalvelusopimuksen * * * * irti. Projektin Minna loppupuolella on 26 -vuotias, Kettutien ulkoisesti a-poliklinikalle erittäin tulee siisti. tieto Hän myös asuu sen yhdessä ostosopimuksen avomiehensä kanssa, myös irtisanomisesta, miehellä on asiakkaat päihdeongelmia. siirretään Peruskoulu muille kaupungin on suoritettu, A-poliklinikoille. mutta ei muita opintoja; suunnitelmia on ja yrityksiä päästä kouluun. Oikeudenkäyntejä ei tulossa. Hän on ollut asiakkaana Asiakkaat kokevat a-klinikalla päihdehoitotilanteen viimeiset puoli vuotta hyvin ja sekavana. käynyt säännöllisesti. Eivät oikein Hän tiedä kokee minne olevansa pitäisi mennä fyysisesti ja mitä ja psyykkisesti pitäisi tehdä. terve Huumehoitoklinikalla ja odottaa korvaushoidon kesti suhteellisen alkua; aloittaminen pitkään voisi ennen parantaa kuin asiakkaat välejä äitiin. löysivät Veli sen, on ollut vaikka raittiina paikka jo kymmenen tarjoaa suunnilleen vuotta ja saman välit häneen kuin ovat parantuneet. Kurvi aikoinaan Lapsuuden (ja jonne ystäviä, asiakkaat ns. olivat päihteettömiä tottuneet on hakeutumaan). yksi, johon pitää Median ajoittain ja yhteyttä. Se jonkin kuitenkin verran myös vaikeaa, päihdehoitopaikkojen koska häpeää omaa informaatio tilannettaan. siitä, Minna miten hoitoa toivoo ei enemmän ole normaaleja tarjolla on imeytynyt ihmisiä ympärilleen, asiakkaisiin ja sosiaalisempaa luonut heissä elämää, epävarmuutta. mutta ei koe pystyvänsä itse sitä rakentamaan. Välit avomieheen ovat hyvät, mutta Minna ei usko suhteen voivan jatkua, jos toinen pyrkii raittiuteen ja raitistuu, mutta toinen jatkaa käyttöä. Tämä tuntuu pelottavalta ja painaa ajoittain mieltä, sillä mies on ainoa luotettava ihminen eikä häneenkään voi täysin luottaa. Tosin sanoen Minna on hyvinkin yksinäinen. Minnalla on useita avo- ja laitoskatkoja takana ja yksi pidempi raittius (16 kk.) Viimeisen kuukauden aikana hän on lopettanut bentsodiatsepiinien käytön, käyttää päivittäin buprenorfiinia, viikoittain kannabista ja alkoholia, jonka käyttö yrittää tietoisesti rajata, vaikka kokee jo ikävää mahdollisesta kokonaan lopettamisesta. Pitää ongelmapäihteenään buprenorfiinia, mutta ei koe ristiriitaa olla korvaushoidossa buprenorfiinilla. Koki Linkin ryhmässä käymisen hyvänä. Oli mukava, kun oli odotettavaa seuraavalle viikolle ja kellon aika jota noudattaa. Minna aloitti korvaushoidon kesällä 2010.

15 4.3 Viimeinen toimintavuosi 15 Kaupungin palvelujärjestelmä oli viimeistä toimintavuotta aloitettaessa muutoksessa, mutta uusia yhteistyösuhteita oli solmittu ja toimintaa vakautti myös se, että oli saatu uusi työntekijä vuoden lopulla. Toiminnassa keskityttiin ryhmätoimintoihin ja jatkettiin Vinkeissä toimimista säännöllisesti. Työntekijöinä normaalissa asiakastyöskentelyssä toimiminen mahdollisti kontaktien saamisen mahdollisiin Linkin asiakkaisiin Ryhmätoiminnat Ryhmiä oli kaksi kertaa viikossa, toinen oli suunnattu korvaushoitoon jonottaville ja toinen haittoja vähentävässä korvaushoidossa oleville. Ryhmät kokoontuivat säännöllisesti koko kevään. Viimeinen kokoontuminen oli yhteinen molemmille ryhmille ja se toteutettiin kevätretkenä, risteilynä Porvoon saaristossa. Kevään ajan pyrittiin aloittamaan myös ryhmä raskaana oleville päihteiden käyttäjille, jotka käyvät päihdepsykiatrisella poliklinikalla hakemassa lääkkeensä. Ryhmä ei käynnistynyt koska ei tavoitettu riittävästi asiakkaita. Kesän ajan ryhmäläisiin pidettiin puhelimitse yhteyttä. Jonottajista kahdella alkoi kesän aikana korvaushoito. Ryhmistä informoitiin ja niitä varten haastateltiin huomattava joukko Vinkkien ja eri hoitopaikkojen asiakkaita. Haastatteluhetkellä kiinnostusta saattoi olla paljonkin, mutta se todellistui harvemmin osallistumisena. Yhteensä ryhmätoimintoihin osallistui 20 henkilöä. Korvaushoitoon jonottajien ryhmä Korvaushoitoon jonottajien ryhmän keskusteluissa nousivat ryhmäläisten aloitteesta pääasiallisiksi aiheiksi rahan riittävyys, vieroittautuminen muista lääkkeistä ennen hoidon alkua ja pistäminen. Aiheet pysyivät samoina henkilöiden vaihtumisesta huolimatta. Huolen aiheena oli, miten voisi saada vähäiset rahat riittämään kadulta ostettuihin lääkkeisiin, joita oli saatava eikä suurin osa ryhmäläisistä halunnut hankkia rahaa rikoksia tekemällä. Toimeentulotuki meni liki kokonaisuudessaan diilereille, sillä rahat laitettiin ensisijaisesti lääkkeisiin ja toissijaisesti ruokaan tai muihin arjen normaalitarpeisiin. Lääke käytettiin pistämällä, koska se on ainoa mahdollisuus saada annos pysymään mahdollisimman pienenä. Kertoman mukaan joidenkin vanhemmat olivat suostuneet auttamaan ottamalla lääkkeet itselleen ja antamalla niitä vain sovitut määrät. Näin lääkkeiden käyttö pysyi edes jotenkin kontrolloituna. Bentsodiatsepiinilääkkeiden vieroitusohjelmat pelottivat ryhmäläisiä. Hoitojärjestelmässä sovellettu käytäntö on, että narkomaaneilta lääkitys lasketaan alas huomattavasti nopeammin kuin mitä muutoin pidetään suositeltavana. Selkeää syytä tähän ei ole annettu. Kaikki ryhmäläiset kokivatkin ohjelmien olevan liian nopeita eikä heitä kuultu asiassa. He eivät ymmärtäneet, minkä takia juuri bentsodiatsepiinien pitää loppua ennen hoidonalkua, miksi ei voinut suunnitella hidasta laskua hoidon alettua. Osa ryhmän jäsenistä ei suostunut ymmärtämään ollenkaan lääkkeiden alasajoa. Syynä näkemykseen olivat usein aiemmat liian nopeat vieroittautumisyritykset, jotka olivat päättyneet yleensä kaaokseen. Joillakin lääkkeiden käyttö oli jatkunut hyvin pitkään, se oli aloitettu jo varhaisnuoruudessa: Nuori mies, noin 25 -vuotias, kuvasi bentsojen olevan hänelle kuin äiti. Hän oli aloittanut lääkkeiden käytön yhdessä äitinsä kanssa 11 -vuotiaana.

16 Pistäminen on narkomaanien keskuudessa jokapäiväistä. Harvemmin kentällä tulee vastaan narkomaania, joka ei käyttäisi lääkkeitä tai muita huumaavia aineita suonensisäisesti. Etenkin käytettäessä korvaavaa lääkitystä huumaavaa aineena käyttö on pistämistä. Pistämisen taloudellisena etuna on se, että pistettäessä ainetta ei tarvita niin suurta kerta-annosta, koska hyötysuhde on parempi/ nopeampi kuin suun kautta otettuna. Ryhmäläiset kuvasivat, muiden narkomaanien tapaan, pistämisen olevan oireiltaan samankaltaista kuin olisivat riippuvaisia itse pistämisestä. Useita kertoja päivässä pistävälle henkilölle pistäminen ei tuota enää nautintoa, vaan se on pakonomaista ja hyvinkin kivuliasta, terveydelle haitallista toimintaa. Eräs asiakas kertoi pistävänsä päivän aikana kolme erillistä kertaa, mutta kullakin kerralla joutuu lävistämään ihon noin kertaa etsiessään toimivaa suonta. Keskustelujen lisäksi jonottajien ryhmässä tehtiin myös ruokaa yhdessä. Niinä kertoina, jolloin ruokaa ei laitettu, oli tarjolla aina jotakin syötävää: leipää, kahvia/teetä, hedelmiä. Jokainen ryhmässä käynyt söi joka kerta. Muutosta asiakkaissa tapahtui hitaasti, mutta tapahtui kuitenkin. Ulkoinen olemus siistiytyi, hiukset kammattiin, jos ei jopa pesty ennen ryhmään tuloa. Alkuajan myöhästelystä siirryttiin ajoissa paikalle saapumiseen. Asiakkaat myös ilmoittivat, jos olivat estyneitä, vaikka ilmoitusvelvollisuutta ei ollut. Niin sanottu kuivanappailu ja uskomattomien tarinoiden kertominen vähentyi ja asiakkaiden kertomukset lähenivät enemmän heidän reaalimaailmaansa. Onnistumisia jaettiin ja kannustus toisia kohtaan lisääntyi. Puheet ja pohdinnat muuttuivat avoimemmiksi. Työntekijöiden kohdatessa ryhmäläisiä Vinkin palveluissa, he tulivat kertomaan kuulumisiaan. 16 Haittoja vähentävän korvaushoidon ryhmä Ryhmä syntyi yhteistyössä Arabianrannan päihdeklinikan kanssa. Se sai alkunsa klinikalta lääkkeensä hakevien asiakkaiden ilmaisemasta tarpeesta saada lääkkeen lisäksi myös tukea elämäänsä. Tämän ryhmän keskustelun aiheet olivat erilaisia kuin jonottajien ryhmässä. Heitä eivät enää puhututtaneet niinkään lääkkeet, pistäminen tai päivittäinen selviäminen taloudellisesti. Ryhmä pohti enemmänkin asemaansa yhteiskunnassa: Haluaisiko töihin? Jos haluaa töihin, ei saa töitä. Hoito katsotaan monessa paikassa työn tekemisen esteeksi. Osa oli tyytyväisiä elämäänsä sellaisenaan eikä kaivannut vaihtoehdoksi työntekoa, vaan päiviin haluttiin pientä tekemistä. Keskusteluissa selvisi, että ryhmäläiset syövät paljon valmisruokia ja harvoin viitsivät tehdä itselleen ruokaa. Vanhempien luona käydessään he saivat syödä ns. itse tehtyä ruokaa. Yhteinen ruuanlaitto oli yksi toimintamuoto ja ryhmäläiset olivat siitä innostuneita. Eräskin ryhmäläinen pohti, ettei ollut paistanut jauhelihaa yli 15 vuoteen. Ryhmän kanssa käytiin myös tutustumassa eri vapaa-ajan tarjontaan. Kehityspiikin työntekijöitä kävi kertomassa mahdollisuuksista lähteä työhön tai opiskeluun valmentaviin ryhmiin. Muutoksia ryhmäläisissä olivat samankaltaisia kuin jonottajien ryhmässä: Ilmoittamiset poissaoloista (ei ilmoituspakkoa), ajoissa ryhmiin tulot, avoimempi keskustelu ryhmän etenemisen myötä ja ulkoisen olemuksen siistiytyminen.

17 Palaute ja hyötyjä 17 Kaikkien ryhmiin osallistuneiden palaute oli positiivista. He kokivat saaneensa tukea ja aikaa työntekijöiltä ja vertaistukea muilta kävijöiltä. Toiveena oli, että ryhmät olisivat olleet osallistujamäärältään suurempia. Osallistujia oli kertaa kohden kahdesta viiteen, joskus vain yksi, retkillä enemmän. Jonottajat pohtivat mahdollisuutta jatkaa ryhmässä myös hoidon alkamisen jälkeen. Tätä ideaa ei tuettu, koska ajatus oli, että hoidon alettua asiakas keskittyy siihen eikä hajota hoidettavia asioitaan liian useaan eri paikkaan/yksikköön. Oli myös käynyt selväksi, että Linkin toiminta ei jatku projektin päättymisen jälkeen, jolloin toiminnassa mukana olevat haluttiin ohjata hyvissä ajoin muiden tukitoimien piiriin. Eniten asiakkaita innostivat ruuan laitto ja tutustumiskäynnit; konkreettisesta tekemisestä tuli eniten positiivista palautetta. (Vrt. Törmä ). Muutama ryhmäläinen jäi miettimään, milloin viimeksi oli itse tehnyt oikeaa ruokaa. Joillekin ruuan laitto oli tutumpaa ja he pääsivät neuvomaan käytännön toimissa. Tuli iloa uuden oppimisesta ja vanhan taitamisesta sekä apuna olemisesta. Keskustelu tekemisen lomassa oli ryhmässä keskustelua vapautuneempaa, mutta silti monesti arkeen ja sen hetkiseen tilanteeseen liittyvää. Tutustumiskäynnit eri paikkoihin herättivät asiakkaissa muistoja, jos kohteena oli lapsuudesta tuttu paikka ja toisaalta ihmeteltiin, mitä kaikkea kotikaupungista löytyy. Vaikutti siltä, että toiminnasta hyötyivät eniten ne asiakkaat, joilla oli jo hyvä ja toimiva hoitosuhde A-klinikkaan tai jos hoidossa olevilla oli hyvä tukihenkilöverkosto tai suhde johonkin lähiomaiseen. Asiakkaat, joilla oli elämänhallinnan vaikeuksia, eivät yksittäisten käyntien lisäksi kyenneet sitoutumaan ryhmiin tai sovittuihin palveluohjaustapaamisiin. Heidän käyntinsä olivat sattumanvaraisia, jolloin keskeistä oli ruuan saaminen. MA (Methadone Anonymous) -ryhmän kokeilu Toinen Linkin työntekijä ryhtyi vuoden 2010 alussa kokoamaan ja käynnistämään MA - ryhmää korvaushoidossa oleville henkilöille, jotka haluavat lopettaa oheiskäytön ja kaipaavat vertaistukea. Hän selvitti, kuka toimintaa oli aiemmin vetänyt, etsi ryhmämateriaalia netistä ja sai apua sen kääntämiseen Vinkin työntekijöiltä. Tilat saatiin Arabianrannan päihdeklinikalta. Ryhmän kokoontumisajaksi sovittiin kerran viikossa ja Linkin työntekijän lisäksi vetäjänä oli ryhmän aiempi vetäjä. Tarkoitus oli, että Linkin työntekijä on tukihenkilö, joka vetäytyy toiminnasta, kun ryhmä alkaa pärjätä omillaan. Periaatteessa useat henkilöt ilmaisivat kiinnostuksensa ryhmään, mutta osallistuminen ja toimintaan sitoutuminen näyttivät olevan liian kova haaste. Ryhmässä kävi kevään ja kesän välillä kolmesta viiteen henkilöä, mutta toiminta hiipui lomien jälkeen, vaikka osallistujat olivat satunnaisesti yhteydessä työntekijään. Ryhmän mahdollinen elvyttäminen jäi osallistujille, mutta tukea Linkistä oli tarjolla tarvittaessa projektin keston ajan. 2 Törmä, Sinikka ja Huotari, Kari (2010) Vaik on viel käyttöö. Omaiset Huumetyön Tukena ry:n ETtyömallin vaikutus nuorten huumeiden käyttäjien elämään. Omaiset Huumetyön Tukena ry:n tutkimussarja. PicaScript Oy. Helsinki.

18 Ryhmätoimintojen lopettaminen 18 Linkistä ei sen toiminta-aikana tullut odotusten ja suunnitelmien mukaista kohtaamispaikkaa, vaan käynnit olivat satunnaisia tai tultiin osallistumaan ryhmätoimintoihin. Tämän vuoksi Mäkelänkadun tilat irtisanottiin elokuun 2010 lopussa. Ajatuksena oli jatkaa ryhmien toimintaa Kalliolan setlementin tiloissa. Syksyllä 2010 tuli tieto, ettei kaupunki enää vuoden 2011 alusta osta Kettutien A-poliklinikalta a- klinikkapalveluja ja vanhat asiakkaat siirretään muiden A-klinikoiden asiakkaiksi. Linkin kannalta tämä tarkoitti sitä, että mahdollisten uusien asiakkaiden (korvaushoitoon jonottajat) tapaaminen Kettutiellä ei enää onnistunut. Kettutie aloitti yhteistyössä Arabianrannan päihdeklinikan kanssa haittoja vähentävän korvaushoidon asiakkaiden hoidon kehittämisen, mikä sisältää myös omaa ryhmätoimintaa. Näin ollen ei myöskään Arabianrannan päihdeklinikalta enää ohjattu asiakkaita Linkin ryhmiin. Näin Linkin ryhmätoiminta ei enää jatkunut, mutta toimintaa jatkettiin yksilötyönä ja tekemällä yhteistyötä ArMo -projektin kanssa. Myös Vinkeissä työskenneltiin projektin loppuun saakka Yksilötyö ja ArMo -projektiin osallistuminen Ryhmien ohella tarjolla oli myös mahdollisuus yksilöllisiin keskusteluihin ja akupunktioon; ohjausta palveluihin ja neuvontaa oli myös saatavilla. Lisäksi toimittiin avun tarpeessa olevien huumeriippuvaisten tukena ja keskusteluapuna myös Linkin ulkopuolella ja tehtiin palveluohjauksellista toimintaa. Viimeksi mainittua oli mm. palveluihin saattaminen, lomakkeiden täytössä auttaminen ja osallistuminen viranomaistapaamisiin asiakkaan tukena. Linkin ulkopuolella erilaista tukea ja ohjausta annettiin noin 20 henkilölle. Projektin loppuvaiheen aikana työstettiin loppuraportti ja tehtiin asiakastyötä ArMoprojektin puitteissa. 3 Näin voitiin siirtää Linkki-projektin tietoa ja kokemuksia Kalliolan päihdetyön käyttöön. 5 Oppimisympäristö ja kumppanuus 5.1 Oppimisympäristökokeilu Keväällä 2010 opiskelijat suorittivat Linkki-projektissa sekä Hakaniemen ja Itäkeskuksen Vinkeissa mielenterveys- ja päihdetyön opintokokonaisuuteen liittyvät harjoittelujakson. Tarkoitus oli liittää opiskeltavat asiat huumetyön ja laajemmin sosiaali- ja terveydenhuollon todellisiin ajankohtaisiin ongelmiin ja opiskelijoiden omiin kokemuksiin. Tehtävän taustalla oli Helsingin sosiaaliviraston organisaatiouudistus, jonka seurauksena Asunnottomien sosiaalipalvelutoimisto (ASSO) lakkautettiin ja sen palvelut hajautettiin. Tarkoituksena oli selvittää, miten uudistus vaikuttaa huumeita aktiivisesti käyttävien asunnottomien Vinkin ja Linkin asiakkaiden päihde- ja sosiaalipalveluiden käyttöön heidän omien kokemustensa perusteella. 3 ArMo-projekti on Kalliolan hallinnoima kehittämishanke, jonka tavoitteena on vaikeasti vieroitettavien huumeasiakkaiden psykososiaaliseen päihdekuntoutukseen hakeutumisen parantaminen.

19 Opiskelijaryhmästä valikoitui 6 vapaaehtoista opiskelijaa, jotka halusivat suorittaa opintoihinsa liittyvän harjoittelun huumetyön yksiköissä. Heistä muodostettiin kahden hengen työparit. Oppimistavoitteena oli huumeiden käyttöön liittyvien yhteiskunnallisten, yhteisöllisten ja yksilökohtaisten ongelmien ja haasteiden syvempi ymmärtäminen sekä asiantuntijakulttuurin tiedonrakentelukäytäntöjen harjoittelu. Oppimisympäristökokeilun raportointi on tämän raportin liitteenä. Opiskelijat kokivat oppineensa mm., mitä matalan kynnyksen toiminta on aidoimmillaan ja mikä on sen merkitys asiakkaille. Harjoittelu antoi mahdollisuuden kohdata käyttäjiä, nähdä, kuulla ja olla kuuntelijana; toisaalta väliin oli turhauttavaa, kun auttamisen keinot olivat niin vähäiset. Linkissä näki ryhmätoiminnan merkityksen yksittäisille kävijöille, miten meistä pieni asia voi asiakkaalle olla suuri. Hyväksi koettiin sekin, että oli liikkumavaraa ja ammattilainen rinnalla, jolloin oli mahdollisuus keskustella heti käsittelyä vaativista asioista. Myös keskeneräisessä projektissa mukana oleminen oli opettavaa. Eli: Vinkin ja Linkin koettiin olleen oppimisympäristönä toimiva ja monipuolinen. 19 Työntekijän havaintoja Vinkeissä Korvaushoitoon hakeutuvat asiakkaat ovat keksimääräisesti nuorentuneet muutaman vuoden takaisesta. Asiasta Vinkeissä puhuvat ja hoitoa suunnittelevat asiakkaat ovat alle kolmenkymmenen, pitkän päihteiden käytön historian omaavia, ei välttämättä montaa vieroitusyritystä taustalla. Korvaushoito nähdään monesti porttina onneen: Kun hoito alkaa sitten teen sitä ja sitä Asiakkailta puuttuu ammatilliset koulutukset ja joiltakin on peruskoulu suorittamatta loppuun. Ulkoinen olemus on epäsiisti, osalta puuttuu oma asunto. Usein asenteena on saada pää sekaisin ihan millä vain. Haastatelluista asiakkaista kaikki luokittelevat ensimmäiseksi/ päivittäin käyttämäkseen päihteekseen buprenorfiinin. Amfetamiinin johdannaiset MPDV ja Daisy -huume vaikuttavat kaoottisesti asiakkaisiin. Se on silminnähtävissä. Kyseisiä uusia huumeita käyttävät ovat psykoottisia ja heidän fyysinen kuntonsa menee huonoksi erittäin nopeasti. Asiakkaat itse kertovat aineen olevan pelottavaa sen vaikutusten vuoksi, sekavuustilat eivät ole mukavia ja muisti saattaa hävitä useammalta päivältä, käytös on erittäin aggressiivista. Vanhoja käyttäjiä on kuollut ilmeisesti MPDV:n yliannostukseen. Päihdehoitotarjonta muuttui projektin aikana radikaalisti. Asiakkaat kokevat päihdehoitotilanteen hyvin sekavana. Eivät oikein tiedä minne pitäisi mennä ja mitä pitäisi tehdä. Kesti suhteellisen pitkään ennen kuin asiakkaat löysivät kaupungin Huumeklinikan, vaikka paikka tarjoaa suunnilleen saman kuin Kurvi aikoinaan (sinne asiakkaat olivat tottuneet hakeutumaan). Median ja jonkin verran myös päihdehoitopaikkojen informaatio siitä, miten hoitoa ei ole tarjolla on imeytynyt asiakkaisiin ja luonut heissä epävarmuutta. (Työntekijän päiväkirjasta)

20 Kumppanuus Projektin toteutuskumppanuus Kalliolan ja A-klinikkasäätiön välillä pohjautui vuosina toteutettuun huumeriippuvaisille suunnattuun Hoitovalmennus-projektiin. Sen puitteissa aloitettiin yhteistyö terveysneuvontapisteiden, Vinkkien kanssa. Tarkoituksena oli tavoittaa niitä huumeiden käyttäjiä, jotka eivät olleet kiinnittyneet muihin päihdepalveluihin tai joiden psykososiaalisiin tuen tarpeeseen ei kyetty vastamaan riittävästi. Näin yhteistyösuhteet tiivistyivät ja käydyissä keskusteluissa syntyi ajatus yhdistää voimavarjoja hoitojärjestelmän ulkopuolella tai reunoilla elävien huumeriippuvaisten tukemiseksi. Keväällä 2007 projektia suunnittelevaa ryhmää laajennettiin kutsumalla kumppaniksi myös Diakonia- ammattikorkeakoulu, koska siellä oli jo pitkään toteutettu ja kehitetty päihdetyöhön liittyvää koulutusta. Kumppanuusosapuolten yhteisenä taustana oli vuosien ajan jatkunut Huumetyöläisten neuvottelupäivien toteutusyhteistyö, mikä osaltaan antoi yhteistoiminnalle hyvän perustan. Kumppanuustoiminta organisoitiin perustamalla projektia ja erityisesti kumppanuutta suunnittelemaan, johtamaan ja arvioimaan johtoryhmä, jossa eri osapuolet olivat edustettuina. Lisäksi tehtiin kirjallinen sopimus, jossa määriteltiin toiminnan toteutuksen periaatteet ja yhteistoiminta-alueet. Muut keskeiset yhteistyötahot olivat edustettuina ohjausryhmässä. Kumppanuuskehittämisen alueiksi sovittiin A-klinikkasäätiön / Vinkkitoiminnan kanssa uusien tukimuotojen kehittäminen korvaushoitoon jonottaville ja siitä irrottautuville sekä muu yhteistyö huumeriippuvaisten auttamisessa. Diakonia ammattikorkeakoulun kanssa painopisteenä oli huumetyön oppimisympäristön kehittäminen osana laajempaa mielenterveys- ja päihdetyön työelämän oppimisympäristön kehittämistä. Yhteistyö osapuolten välillä oli tiivistä, kuten edellä on kuvattu ja yksi kumppanuuden keskeisiä saavutuksia oli uudentyyppisen oppimisympäristön kokeilu ja dokumentointi. 6 Yhteenvetoa, arviointia ja pohdintaa Seuraavassa kootaan yhteen projektin kokemuksia. Yhteenvedossa pääpaino on toiminnan käynnistämisen vaikeuksissa, asiakkaiden toimintaan saamisen ongelmissa ja ongelmien ratkaisuyrityksissä. Linkistä ei lopulta muodostunut tavoitellun tyyppistä kohtaamispaikkaa lukuisista yrityksistä huolimatta. Tilanne oli ristiriitainen, sillä kyse ei ollut toiminnan tarpeettomuudesta - sen katsoivat tarpeelliseksi toimintaan osallistuneet, tutustujat, potentiaaliset asiakkaat ja alan ammattilaiset. 6.1 Odottelua ja katkoksellisuutta Linkki-projektissa käytiin läpi lähes kaikki projektityöhön liittyvät toimintaa häiritsevät asiat. Projektin käynnistymistä hidasti toimitilan saamisen ja remontoinnin vaatima useiden kuukausien aika. Väliaikaisia tiloja löytyi vain keskusteluryhmien käyttöön, mutta pelkkä keskusteluryhmä ei herättänyt asiakkaiden kiinnostusta Vinkeissä käytyjen keskustelujen perusteella. Tämä ei ollut yllätys, sillä tuleminen itselle vieraaseen taloon osallistumaan keskusteluryhmään tarkoittaa hyvinkin korkean kynnyksen ylittämistä. Katkoksellisuutta toi

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

Lain mukaan mennään, mutta siellä ollaan meidän puolella

Lain mukaan mennään, mutta siellä ollaan meidän puolella Lain mukaan mennään, mutta siellä ollaan meidän puolella Aktivoiva talousohjaus -projektin (2005 2009) loppuraportti Sari Ovaskainen Tuula Immonen Krista Ihalainen 2 SISÄLLYS 1 Johdanto...3 2 Tiivistelmä...4

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

KOLMIKANTATYÖSKENTELY ASTEITTAISESSA VAPAUTUMISESSA. - Tuetun asumisen ja vapautumisen valmennuspalvelu (TUVAT)

KOLMIKANTATYÖSKENTELY ASTEITTAISESSA VAPAUTUMISESSA. - Tuetun asumisen ja vapautumisen valmennuspalvelu (TUVAT) KOLMIKANTATYÖSKENTELY ASTEITTAISESSA VAPAUTUMISESSA - Tuetun asumisen ja vapautumisen valmennuspalvelu (TUVAT) 1 Petra Huhtimo 2013 Sisällys TIIVISTELMÄ... 3 1. Johdanto... 4 2. Tuetun asumisen ja vapautumisen

Lisätiedot

Setlementtityön juurilla nykyajassa

Setlementtityön juurilla nykyajassa Setlementtityön juurilla nykyajassa Itä-Pasilan asukastalo -projektin (2008 2010) loppuraportti ja kuvaus asukastalon ensimmäisistä vuosista Maaliskuu 2011 Veikko Väisänen Tuula Immonen Anu Ojaksela 2

Lisätiedot

"Että olis joku, kelle puhua asioista "

Että olis joku, kelle puhua asioista R I K O S S E U R A A M U S V I R A S T O Rikosseuraamusviraston monisteita 11/2004 "Että olis joku, kelle puhua asioista " Kriminaalihuollon päihdetyön kehittämishankkeen Bikva-arviointi 4.11.2004 1.

Lisätiedot

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

Espoon Ankkuri -projektin loppuarviointi

Espoon Ankkuri -projektin loppuarviointi Espoon Ankkuri -projektin loppuarviointi Syyskuu 2009 1 Arpa Sininauhaliiton Arviointipalvelut Nina K. Hyttinen Helsinki 2009 2 Tiivistelmä Espoon Ankkuri -hankkeen loppuarviointi. Nina K. Hyttinen, Arpa

Lisätiedot

POIJU-PROJEKTI 2005-2008

POIJU-PROJEKTI 2005-2008 POIJU-PROJEKTI 2005-2008 Loppuraportti Piirros: Maria Lehtonen Palveluyhdistys Kaseva ry 2008 Kirsi Grönqvist Pirkko Heino Tapio Koivisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE TIIVISTELMÄ 1. TAUSTAA 2. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Pelirajat on -toiminta Paras koulu heti elämänkoulun jälkeen

Pelirajat on -toiminta Paras koulu heti elämänkoulun jälkeen Pelirajat on -toiminta Paras koulu heti elämänkoulun jälkeen Pelaajien vertaistukiverkosto -projektin 2008-2010 loppuraportti 15.11.2010 Sosiaalipedagogiikan säätiö Mirja Heikkilä Jari Hartikainen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

Päiväkeskus ja tukiasuminen palvelujen yhdistelmänä

Päiväkeskus ja tukiasuminen palvelujen yhdistelmänä Sirpa Niskanen Päiväkeskus ja tukiasuminen palvelujen yhdistelmänä Huittisten päiväkeskus-tukiasuntoprojektin 2001 2003 loppuraportti A-klinikkasäätiön monistesarja nro 45 A-klinikkasäätiö 2004 1 Sirpa

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Seniori-projekti 2005-2008

Seniori-projekti 2005-2008 Seniori-projekti 2005-2008 Loppuraportti Taina Heino Eija Myllymäki Tuija Rinne Mari Tuomainen Tyynelän Kehittämiskeskus 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Projektin tausta ja lähtökohdat... 3 3 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

M20-hankkeen arvioinnin loppuraportti

M20-hankkeen arvioinnin loppuraportti M20-hankkeen arvioinnin loppuraportti Asuinympäristöihin kohdennettu päihdehaittojen ehkäisemisen ja vähentämisen kehittämishanke yhteisöjen voimavaroja käyttäen Hämeenlinna kesäkuu 2008 Antti Pelto-Huikko

Lisätiedot

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Markku Manninen, Päivi Sippu & Tanja Tuori Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Tuetun asumisen projekti 2001 2004 A-klinikkasäätiön monistesarja nro 52 A-klinikkasäätiö 2005 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Sisällys. Silti juuri itselle sopiva, oman kokoinen elämä on hyvä. Esipuhe. Ei eilistä, ei huomista... 5. Sisko ja sen veli... 6

Sisällys. Silti juuri itselle sopiva, oman kokoinen elämä on hyvä. Esipuhe. Ei eilistä, ei huomista... 5. Sisko ja sen veli... 6 T a r i n o i t a e t s i v ä s t ä n u o r i s o t y ö s t ä Sisällys ESIPUHE Toimituskunnan huomautus: kuvissa esiintyvät nuoret eivät liity julkaisun tarinoihin. Esipuhe KOHTAAMISEN AMMATTILAINEN Ei

Lisätiedot

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010 Marjo Silvander 2 SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET SIVU 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 4 1.3. Kohderyhmät 4 1.4. Yhteistyötahot 4 1.5. Toiminta-alueet

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

RAY:n rahoittaman huumeiden vastaisen työn ja matalan kynnyksen palvelujen merkitys

RAY:n rahoittaman huumeiden vastaisen työn ja matalan kynnyksen palvelujen merkitys Avustustoiminnan raportteja 10 Kaakinen Juha, Törmä Sinikka, Huotari Kari, Inkeroinen Tiia RAY:n rahoittaman huumeiden vastaisen työn ja matalan kynnyksen palvelujen merkitys 2003 RAY:n avustustoiminnan

Lisätiedot

MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Saija Palmutie Tiina Sillah Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja Kasvatusalan

Lisätiedot

Eija Kilgast. Esteistä eroon. Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000. Sininauhaliitto

Eija Kilgast. Esteistä eroon. Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000. Sininauhaliitto Eija Kilgast Esteistä eroon Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000 Sininauhaliitto Toimittaja Eija Kilgast Etukannen kuva Eeva Mehto / Kuvaliiteri Kannen suunnittelu Terttu

Lisätiedot

Tuli ihan itseni mieleen. Tarinakattila-projekti 2003 2006 Loppuraportti

Tuli ihan itseni mieleen. Tarinakattila-projekti 2003 2006 Loppuraportti Tuli ihan itseni mieleen Tarinakattila-projekti 2003 2006 Loppuraportti Riitta Harilo projektikouluttaja Pirkanmaan Ihmissuhdetyö ry 31.5.2006 1 Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Tiivistelmä 3. Tavoitteet

Lisätiedot