KASVATUSALAN HENKILÖSTÖ JA ADHD-LAPSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASVATUSALAN HENKILÖSTÖ JA ADHD-LAPSET"

Transkriptio

1 KASVATUSALAN HENKILÖSTÖ JA ADHD-LAPSET Pekka Marttala Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pohjoinen Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalialan suuntautumisvaihtoehto Sosionomi (AMK) + diakonin virkakelpoisuus

2 TIIVISTELMÄ Pekka Marttala, Kasvatusalanhenkilöstö ja ADHD -lapset, Oulu kevät 2009, 44 s., 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Pohjoinen, Oulu. Diakoninen sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK) + diakoni. Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia Rovaniemellä erilaisissa kasvatustehtävissä toimivien henkilöiden tietämystä ADHD- oireyhtymästä. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaista koulutusta ja tukea opetushenkilöstö tarvitsee kohdatessaan työssään erityislapsia, joista yhtä ryhmää edustavat ADHD -lapset. Oireyhtymällä ADHD eli Attention Deficit Hyperactivity Disorder tarkoitetaan tarkkaavaisuuden ja ylivilkkauden häiriötä. Tutkimus on pääasiassa kvantitatiivinen, mutta siinä on kvalitatiivisen tutkimuksen piirteitä. Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeilla tammikuussa Vastaajina olivat Erityislapsen kohtaamiseen liittyvät haasteet -koulutuspäiville osallistuneet henkilöt. Kyselylomakkeita jaettiin 742 kappaletta. Asiallisesti täytettyinä saatiin 208 lomaketta. Vastausprosentti oli 29. Suurin osa kysymyksistä oli strukturoituja, mutta osa kysymyksistä oli avoimia. Tutkimustulosten mukaan kasvatus- ja opetustyötä Rovaniemellä tekevillä oli vähän tietoa ADHD- oireyhtymästä. Tosin puolella vastaajista oli omakohtaisia kokemuksia ADHD -lapsista. Vajaa puolet ilmaisi osaamisensa olevan vain teoriatiedon tasolla. Erityisopettajat toivoivat voivansa vaihtaa kokemuksia kollegoiden ja erityislasten vanhempien kanssa. Yli puolet kertoi, että eivät osaa toimia riittävän hyvin erityislasten kanssa. Erityisesti lukion opettajat ja terveydenhoitajat vastasivat tietämyksensä ADHD :stä olevan puutteellista. Enemmistö (82%) toivoi saavansa tietoa erityislapsista työnantajan järjestämänä lisäkoulutuksena. Myös konkreettisia keinoja ja neuvoja tarvittaisiin. Työnantajan toivottiin järjestävän lisäresursseja erityislasten kasvatukseen ja opettamiseen. Näitä olivat koulukäyntiavustajat ja oppilasmäärältään pienemmät luokat. Henkilöstön työssä jaksamiseksi ehdotettiin työnohjausta. Tutkimustulosten mukaan vain pieni osa (33%) vastaajista oli saanut tietoa ADHD - lapsista ja muista erityislapsista ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tutkimus antaakin haasteita kasvatus- ja opetushenkilöstön koulutukselle lisätä erityislapsiin kohdistuvaa tietoa. Heitä on useissa päiväkodeissa ja koululuokissa. Erityislapsia kohdataan myös seurakunnan diakonia-, päiväkerho-, nuoriso- ja rippikoulutyön parissa. Asiasanat: ADHD, erityislapset, kvantitatiivinen tutkimus, diakonia

3 ABSTRACT Pekka Marttala, Educational personnel and ADHD children, Oulu, 2009, language: Finnish, 44 pages 3 appendices. Diaconia University of Applied Sciences, DIAK, North, Degree Programme in Diaconal Social Welfare, Health care and Educational Bachelor of Social Services Deacon. The aim of this study was to study the knowledge of the ADHD syndrome among the persons who are working in different educational duties in Rovaniemi, Finland. Furthermore, there was a purpose to clear out, what kind of education and support teaching personnel need when meeting special children in their work of whom one group represents ADHD children. ADHD syndrome means Attention Deficit Hyperactivity Disorder. The research is mainly quantitative, but there are features of the qualitative study. The research data were gathered using questionnaires in January Respondents were the persons who took part on the job training The challenges faced when meeting Special Children. 742 questionnaires were distributed, of which came back 208 properly filled forms. The answering per cent was 29. Most of the questions were structured, but a part of questions were open. According to the research results, the people who are working in educational and school teaching had only little knowledge of the ADHD syndrome. Indeed, half of the respondents had personal experiences about ADHD children. Under half of them declared their knowledge being purely be the theoretical level. Special education teachers wished that they could change opinions with colleagues and parents of the special children. More than half of them told, that they cannot practise with the special children well enough. Especially teachers of the upper secondary school and public health nurses answered that their knowledge of ADHD being wanting. The majority (82%) wished for employer-organized updating education so that they could get facts concerning special children. As well, they would need concretie resources and advice. They wished that the employer organized more resources for get education and teaching. These resources would be to get school assistants and smaller amount of pupils in the classrooms. For the personnel they recommended personal supervision of work. According to the research results only a small section (33%) of the respondents had received facts about ADHD children and other special children in the professional basic education. The research gives challenges for the education personnel to increase the knowledge and to focus it for the special children. These children are in several daycare centres and in several school classes. One can meet special children among the social work of the church, in groups for children and for young people and confirmation classes of the church. Keywords: ADHD, special children, quantitative study, social work of the Church

4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...2 ABSTRACT JOHDANTO PÄIVÄHOIDON JA OPETUSALAN HENKILÖSTÖ Päivähoidon henkilöstö Opetusalan henkilöstö ADHD -LAPSET PÄIVÄHOIDOSSA, KOULUSSA JA SEURAKUNNASSA ADHD- oireyhtymä ADHD -lapset päivähoidossa ADHD -lapset koulussa ADHD -lapset seurakunnassa ADHD- oireyhtymään liittyviä tutkimuksia OPINNÄYTETYÖN TAVOITE JA TARKOITUS TUTKIMUSAINEISTON KERÄÄMINEN JA ANALYSOINTI TULOKSET Kasvatusalan henkilöstön tiedot ADHD -lapsista Kasvatusalan henkilöstön lisäkoulutuksen tarve JOHTOPÄÄTÖKSET POHDINTA...32 LÄHTEET...35 LIITE 1. Kyselylomake...39 LIITE 2 Tutkimuslupapyyntö...42 LIITE 3 Das Heilpädagogium an der Ostseen ADHD- koulutusesite...43

5 5 1 JOHDANTO Opinnäytetyö käsittelee ADHD -oireista kärsiviä lapsia ja työssään heitä opettavia ja kasvattavia ammattilaisia. Työ tavoitteena on selvittää, onko näillä ammattilaisilla tietoa kyseisestä oireyhtymästä ja tunnistavatko he ADHD -oireyhtymän. Lisäksi selvitetään, minkälaista tietotaitoa kasvatus- ja opetusalan henkilöt katsovat tarvitsevansa, kun he työssään kohtaavat ADHD -lapsia. Usein ADHD -lapsia pidetään päiväkodeissa tai kouluissa häirikköinä, koska heidän kanssaan tekemisissä olevalla kasvatus- tai opetusalanhenkilöstöllä on vaikeuksia tunnistaa lapsen oireita. Tästä voi seurata vääränlaista kohtelua ADHD -lasta kohtaan. Tosin ADHD- oireyhtymä on nykyisin tunnetumpi kuin joitakin vuosia sitten, sillä teoriatietoa on saatavilla aikaisempaa enemmän. Kasvatusalanhenkilöstöllä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa lastenhoitajia, lastentarhanopettajia, erityislastentarhanopettajia, ala- ja yläasteen sekä lukion opettajia ja erityisopettajia. Myös koulupsykologeja, koulunkäyntiavustajia ja kouluterveydenhoitajia kuuluu tähän ryhmään. Lisäksi kasvatusalan henkilöstössä on seurakunnan työntekijöistä diakonia-, nuoriso-, rippikoulu- ja päiväkerhotyössä toimivia henkilöitä. Kyseisistä ammattiryhmistä käytetään myös nimitystä kasvatus- ja opetusalan henkilöstö. Tämän opinnäytetyöni aiheen idea syntyi keväällä 2006 osallistuessani saksalaisen Das Heilpädagogium an der Ostsee -kristillisen lastenkotisäätiön hallintoneuvoston kokoukseen. Keskustellessani lastenkodin pedagogisen johtajan Hubert Schreiberin kanssa ilmeni, että kyseisessä lastenkodissa oli hoidettavana 200 lasta, joista 44:llä lapsella oli ADHD diagnoosi. Schreiber kertoi, että lasten saadessa asianmukaisesti järjestettyä opetusta, jossa on huomioitu ADHD- ja muiden erityislasten tarpeet, lapset voivat opiskella pääsääntöisesti tavallisissa koululuokissa ja menestyä normaalisti tulevassa elämässään. Tämä herätti uteliaisuuteni tutkia, miten asiat ovat Suomessa. Syksyllä 2006 Lapin yliopisto järjesti Sodankylässä ja Rovaniemellä erityislapsiin liittyvän koulutuksen Erityislasten tuomat haasteet, joka oli tarkoitettu Rovaniemen kaupungin päiväkotihenkilöstölle ja opettajille sekä myös muille asiasta kiinnostuneille tahoille muun muassa seurakunnan diakonia-, lapsi- ja nuorisotyöntekijöille. Koulutus

6 6 saavutti valtavan suosion. Tämän vuoksi päätettiin järjestää tammikuussa 2007 samanlainen koulutus. Koulutus toteutettiin osana isompaa projektia. Projektin yhteyshenkilö tarjosi minulle mahdollisuutta tehdä opinnäytetyöhöni liittyvä kysely osanottajille. (Schopp 2007.) Rovaniemellä järjestettiin 19. ja 20. tammikuuta 2007 koulutus, jossa oli aiheena erityislapsien kohtaaminen kasvatus- ja hoitotyössä. Tapahtuman järjesti Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden kehittämishanke yhteistyössä Lapin yliopiston sosiaalityön laitoksen kanssa. Ensimmäiseen koulutuspäivään osallistui päiväkotihenkilöstöä, seurakunnan työntekijöitä, opiskelijoita ja erityislasten vanhempia. Toinen koulutuspäivä oli suunnattu Rovaniemen kaupungin opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle (LIITE 2, LIITE 3.).

7 7 2 PÄIVÄHOIDON JA OPETUSALAN HENKILÖSTÖ Tässä tutkimuksessa käytetään päivähoidossa ja opetusalalla työskentelevistä yhteisnimitystä kasvatusalanhenkilöstö. Kummallakin alalla keskeisenä työtehtävänä on auttaa lapsia kasvamaan ja kehittymään, jotta he selviytyisivät omassa lähiyhteisössään ja ympäröivässä suomalaisessa yhteiskunnassa sekä vieläpä koko globalisoituvassa maailmassa. Kummallekin toimialalle on yhteistä se, että ne ovat lakisääteisiä ja että ne ovat yhteiskunnan valvonnassa. Myös niissä toimivien henkilöiden kelpoisuudesta on omat säädöksensä. 2.1 Päivähoidon henkilöstö Laki lasten päivähoidosta velvoittaa kunnat järjestämään lasten päivähoidon. Sen mukaan päivähoito toteutetaan päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, leikkitoimintana tai muuna päivähoitotoimintana. (Päivähoitolaki 1993.) Päiväkodin henkilöstöltä vaaditaan varhaiskasvatukseen suuntautuneen kasvatustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinto tai opistoasteinen lastentarhanopettajan tutkinto. Tehtäviä voi hoitaa myös henkilö, joka on suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon. Päiväkodeissa toimii myös kiertäviä erityislastentarhanopettajia (kelto), integroidussa erityisryhmässä on vähintään yksi erityislastentarhanopettaja (relto). Heillä on lastentarhanopettajakoulutuksen lisäksi erityislastentarhanopettajan opintotutkinto. Perhepäivähoitajat ovat saaneet kodeissa suoritettavaan lastenhoitotyöhön asianmukaisen koulutuksen; joko perhepäivähoitajakurssi tai perhepäivähoitajan ammattitutkinto. Laissa on rajattu tarkoin lapsiryhmän koko; yhtä aikaa voi olla hoidossa neljä kokopäivälasta ja yksi puolipäivälapsi, joka on joko esiopetusikäinen tai peruskoulun 1-2 -luokkalainen. (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 2005.)

8 8 2.2 Opetusalan henkilöstö Opetustoimessa työskentelevillä tarkoitetaan peruskoulun ja lukion opettajia. Jokaisessa koulussa, jossa järjestetään opetusta, tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. Lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla palveluksessaan vakinaisten opettajien lisäksi tuntiopettajia, koulunkäyntiavustajia ja muuta henkilöstöä. Peruskoulusta säädetään peruskoululaissa. (Perusopetuslaki 1998, 37.) Sen perusteella peruskoulu muodostuu ala- ja yläasteesta. Peruskoulu on niin sanottu oppivelvollisuuskoulu, jossa jokainen seitsemän vuotta tiettynä vuonna täyttävä lapsi aloittaa koulunkäyntinsä. Poikkeuksen tästä tekevät aistivammaiset, jotka aloittavat koulunkäynnin jo kuusivuotiaana. Peruskoulun opettajat ovat koulutukseltaan luokanopettajia ja lukion opettajat ovat koulutukseltaan aineopettajia. Kouluissa toimii myös erityisopettajia ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Näitä ovat koulukuraattorit, terveydenhoitajat, lääkärit, koulupsykologit ja koulunkäyntiavustajat.

9 9 3 ADHD -LAPSET PÄIVÄHOIDOSSA, KOULUSSA JA SEURAKUNNASSA 3.1 ADHD- oireyhtymä Käsitteet ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ja MBD (Minimal Brain Dysfunction) tarkoittavat lievää aivotoiminnan häiriötä, johon liittyy tarkkaavaisuushäiriötä neurologisena oireyhtymänä. Tähän puolestaan liittyy erilaiset kielelliset ymmärtämisvaikeudet ja hankaluudet sosiaalisissa suhteissa. Lisäksi oireyhtymään liittyvät tarkkaavaisuushäiriöt, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Usein mukana on myös kömpelyyttä ja oppimisvaikeuksia. ADHD:n diagnosointiin on olemassa selkeät kriteerit, mutta ne eivät ole mitenkään tarkkarajaisia tai yksiselitteisiä. ADHD:n erottaminen muista aivotoiminnan häiriöistä on joskus vaikeaa tai jopa mahdotontakin, koska oireissa on paljon samankaltaisuuksia verrattuna muihin neurologisiin häiriöihin. Tällaisia ovat esimerkiksi dysfasia (aivoperäinen puhe- ja kirjoitushäiriö) ja lievä kehitysvamma. Kuitenkin arvioiden mukaan Suomessa noin viidellä prosentilla koulunkäyntinsä aloittavista lapsista on ADHD- oireyhtymä. Pojilla oireet ovat yleisempiä kuin tytöillä. (Westerinen 2003.) Käsitteet ADHD ja MBD kulkevat yleisessä kielenkäytössä rinnakkain. MBD- käsitettä on käytetty Suomessa aiemmin, mutta nykyään se on jäänyt pois ja puhutaan ADHD :stä. MBD termi on poistettu Suomessa käytettävästä tautiluokituksesta (ICD-10). Nykyisin MBD- termiä käytetään kattoterminä yleisesti sellaisille häiriöille kuin monimuotoiset kehityshäiriöt (F81). Ruotsissa tehtyjen tutkimusten mukaan MBDoireista kärsiviä lapsia on kolmesta kahdeksaan prosenttia, joista vaikeita ongelmia esiintyy yhdellä prosentilla, keskivaikeita kahdella prosentilla ja lieviä noin viidellä prosentilla. (Wikipedia 2008.) ADHD:n lääketieteellinen diagnoosi pohjautuu erilaisten kykyjen ja taitojen kartoittamiseen, siksi diagnoosin tekemiseen tarvitaan monen alan ammattilaisia. Diagnoosin tekemiseen osallistuvat lääkäri, psykologi tai neuropsykologi sekä mahdollisesti puhe- tai toimintaterapeutti ja opettaja. Lääkäri tekee erotusdiagnostiikan, eli hän selvittää, onko lapsella ADHD vai johtuvatko oireet jostain muusta aivotoiminnan häiriöstä. Monesti tehdään myös erilaisia kuvantamis- ja

10 10 laboratoriokokeita. (Westerinen 2003.) Syyt ADHD:n ilmenemiseen ovat moninaisia eikä niitä pystytä aina selvittämään lääketieteellisestikään. Oireet voivat olla perintötekijöistä riippuvaisia. Myös ulkoiset tekijät, kuten raskauden aikainen huumeiden käyttö tai liiallinen alkoholinkäyttö voivat vaurioittaa sikiötä. Lapsi voi vaurioitua synnytyksen aikana esimerkiksi hapenpuutteen tai aivoverenvuodon vuoksi. Vanhemmilla lapsilla jokin ulkoinen päähän kohdistunut vamma tai aivokalvontulehdus voi jättää pysyviä oireita. Jos neurologisia oireita ei tunneta, ei ymmärretä, mikä lasta vaivaa. Diagnoosin tekeminen on vaikeaa oireiden epämääräisyyden vuoksi. Toimintahäiriöt riippuvat siitä, missä kohti aivoja ja kuinka laajalla alueella aivotoiminta on häiriintynyt. Tietyn aivojen osan toiminnan häiriö vaikuttaa usein myös muiden aivojen alueiden toimintaan ja kehitykseen haitallisesti. Oireet ovat siis hyvin riippuvaisia toisistaan. On hyvin tavallista, että ADHD -lapsella on monenlaisia oireita. ADHD on yleisin lastenpsykiatrinen ongelma, johon käytetään lääkehoitoa. Lääkehoito aloitetaan aina kokeiluna ja sitä on syytä harkita, mikäli oireet ovat vaikeita. Tällä hetkellä tehokkaimmiksi ovat osoittautuneet keskushermostoa stimuloivat lääkkeet. Tällaisia lääkkeitä ovat muun muassa metyylifenidaatti, dekstroamfetamiini ja magnesiumpemoliini. Etenkin metyylifenidaatin on osoitettu olevan tehokkaampi kuin psykologiset hoidot tai käyttäytymisterapia lasten ADHD:ssa. (Westerinen 2003.) Ritalin- ja Concerta-nimiset lääkkeet näyttävät auttavan aluksi, mutta ne menettävät tehonsa täysin kolmessa vuodessa, osoittaa laaja amerikkalainen seurantatutkimus (MTA). (Pelham 2007.) Sitä johti ADHD:hen erikoistunut maailmankuulu psykiatrian professori William Pelham (Buffalon yliopisto). "Pitkällä tähtäimellä lääkityksestä ei ole kerta kaikkiaan mitään hyötyä. Se vain hidastaa lasten pituuskasvua. Tämä asia täytyy saada selvästi vanhempien tietoon, " sanoo professori Pelham. (Daily Telegraph, ) Lääkehoito ei ole lääketieteen ja kirurgian tohtori Tolosen mukaan niin tehokasta eikä turvallista kuin lääketeollisuus mielellään antaa ymmärtää. Kaikki ADHD -lääkkeet kiihottavat sydäntä ja verisuonia, mikä voi johtaa sydänkohtaukseen, aivohalvaukseen ja jopa kuolemaan. Ritalin aiheuttaa geenimuutoksia ja mahdollisesti syöpäsairauden vaaraa. Strattera voi vaurioittaa maksa ja maha-suolikanavaa. Tolosen mielestä lääkehoitoa ei tule aloittaa ainakaan ennen kuin on kokeiltu vähintään puoli vuotta

11 11 monipuolista ravitsemushoitoa, koska siitä on usein huomattavaa apua ja se on turvallista. Ravintolisät (karnosiini ja E-EPA) ehkäisevät syrjäytymisriskiä sekä myös epilepsiaa, kaksisuuntaista mielialahäiriötä ja masennusta, joita ADHD:ssa esiintyy tavallista useammin. (Tolonen ) Kuntoutus toteutetaan lääkinnällisenä ja ravitsemushoitona sekä moniammatillisena kasvatuksellisena ja sosiaalisena kuntoutuksena. Kuntoutuksesta vastaavat terveys-, sosiaali-, opetus- ja työvoimaviranomaiset. Jotta kuntouttaminen olisi mahdollisimman tasokasta, se edellyttää näiden kaikkien yhteisöjen tiivistä yhteistyötä. Lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on suorituskyvyn parantaminen ja ylläpitäminen sekä oireiden pahenemisen estäminen. Kuntoutus on osa perus- ja erikoissairaanhoitoa. Terveydenhuollolla on velvoite kuntoutuksen järjestämiseen. Kunta voi järjestää lääkinnällisen kuntoutuksen tai se voi antaa maksusitoumuksen yksityiselle palveluntuottajalle. (Michelsson ym. 2004, ) 3.2 ADHD -lapset päivähoidossa Pyrkimyksenä on, että ADHD -lapset diagnosoitaisiin ennen kouluikää. Jo ensimmäisten elinvuosien aikana ilmenneet puheen ja liikunnan häiriöt voivat viitata aivotoiminnan häiriöön, mutta tässä vaiheessa ei vielä tehdä ADHD -diagnoosia. Kolmen - neljän ikävuoden aikana ilmenevät oireet on syytä selvittää tarkemmin. Lasten kehitystä seurataan tarkkaan neuvolassa. Jos jotain poikkeavaa ilmenee, lasta suositellaan tarkempiin tutkimuksiin. Tutkimuksia tehdään terveyskeskuksessa, mutta useimmiten kuitenkin keskussairaalassa tai yliopistollisessa sairaalassa, jossa on yleensä asiaan erikoistunut työryhmä. Teini-ikäisen lapsen diagnosoiminen on hankalampaa kuin kasvavan lapsen. Nykypäivänä on alettu kehittää tutkimusmenetelmiä ja ohjaamaan voimavaroja myös aikuisten diagnosointiin ja hoitoon. (Michelsson ym. 2004, ) Kun päiväkotiin otetaan hoidettavaksi lapsi, joka on erityisen hoidon tai kasvatuksen tarpeessa, on hänestä hankittava alan erikoislääkärin tai muun asiantuntijan lausunto. (Päivähoitolaki 1973.) Lapsen tuen tarvetta arvioitaessa olennaista on tunnistaa ja määritellä lapsen yksilölliset toimintamahdollisuudet eri ympäristöissä ja erilaisissa kasvatuksellisissa tilanteissa sekä niihin liittyvät tuen ja ohjauksen tarpeet. Tärkeää on myös luoda tuen suunnittelun pohjaksi kokonaiskuvaa lapsesta, hänen

12 12 vahvuuksistaan ja häntä kiinnostavista ja innostavista asioista. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2004, 33) Vilkkautensa, keskittymättömyytensä ja muiden erityispiirteittensä vuoksi ADHD -lapsi tarvitsee paljon tukea ja ymmärrystä. Siksi hänet ja muut päivähoidossa erityislapsiksi määritetyt lapset ovat kahden niin sanotun normaalin lapsen paikalla. Lapsen vaikeahoitoisuudesta riippuen lapselle voidaan järjestää vammaispalvelulain mukaan henkilökohtainen avustaja. ADHD -lapsia on myös omissa erityislapsille suunnatuissa ryhmissä tai päiväkodeissa. Kodin ulkopuolisen hoidon ja tuen onnistumisen ehdoton edellytys on se, että vanhempien ja hoitohenkilöstön yhteistyö sujuu. Hyvä kasvatuskumppanuus vaatii ehdotonta luottamusta ja rohkeuttakin keskustella kaikista lapseen liittyvistä asioista, olipa lapsen hoitopaikka päiväkoti tai perhepäivähoitajan koti. (Vasu-asiakirja ) 3.3 ADHD -lapset koulussa ADHD eli tarkkaavaisuuden ja ylivilkkauden häiriö kuuluu oppimishäiriöihin. Joidenkin lasten kohdalla häiriö on niin vaikea, että se vaatii erityisopetuksen järjestämistä lapselle koko peruskouluajaksi ja myös sen jälkeisiin jatko-opintoihin. Syyt lasten oppimisvaikeuksiin ovat hyvin moniselitteiset ja näin ollen diagnosointikin voi olla vaikeaa. Eri lapsilla oppimisvaikeudet ja syyt vaikeuksiin ilmenevät eri tavoin. Näin ollen lapsen oppimiseen vaikeuttavan syyn diagnosoiminen on vaikeaa. Lapsilta vaaditaan eri elämäntilanteissa eri osaamista. Yleensä lapsella ei ole ongelmia, mikäli vaatimukset vastaavat lapsen edellytyksiä. Tämän takia on hyvin yleistä, että ongelmat havaitaan vasta kouluiässä, jolloin vaatimukset ylittävät lapsen kyvyt. (Michelsson, Saresma, Valkama & Virtanen 2004, 13.) Koulunkäynnissä useimmiten paras vaihtoehto on pidennetty oppivelvollisuus ja erityisluokka tai mukautettu opetussuunnitelma. Lapsen perheen huomioimisessa on erilaisissa tutkimuksissa todettu hyväksi käyttää sopeutumisvalmennuksia, vanhempien tukemista lomien aikana sekä tarvittaessa myös perheterapiaa. Lapsi tarvitsee myös ohjausta ja tukea ammatinvalinnassa. (Westerinen 2003.)

13 ADHD -lapset seurakunnassa Erityislasten, joihin ADHD -lapsetkin kuuluvat, määrä on kasvanut viime vuosina seurakuntien lapsiryhmissä. Tämä tuo mukanaan monenlaisia haasteita lastenohjaajien ammattitaidolle, jotta he osaavat tukea ja ohjata näitä lapsia. Lasten rauhattomuutta lisää yleinen suomalaisessa yhteiskunnassa vallitseva kiire, joka näkyy vanhempien väsymisenä ja ärtyneisyytenä. Siksi tärkeätä on luoda kiireettömiä ja rauhallisia hetkiä iltapäivä- ja päiväkerhoihin. Yrjölä totesi haastattelussa , että Oulun seurakuntayhtymässä on perheiden yhteiselon mahdollistamiseksi järjestetty jo ensimmäiset kristilliset perheleirit perheille, joilla on erityislapsia, kuten ADHD- ja Aspergerlapsia. (Yrjölä , Raija Yrjölän haastattelu ) Sosiaaliset ongelmat ovat suomalaisessa yhteiskunnassa lisääntyneet. Monessa perheessä tarvitaan tukea ja apua, jotta selvittäisiin taloudellisista ja henkisistä vaikeuksista. Usein lastenohjaajat helpottavat vanhempien taakkaa kuuntelemalla heitä ja ohjaavat diakoniatyöntekijän kanssa keskustelemaan. Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkkojärjestyksen mukaan diakonian virka on jokaisessa paikallisessa seurakunnassa pakollinen ja seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa. Diakoniatyö on kristilliseen lähimmäisenrakkauteen perustuvaa laupeudentyötä, joka velvoittaa jokaista kristittyä voimiensa ja kykyjensä mukaan auttamaan jokaista kärsivää ihmistä riippumatta siitä, millainen ihminen on kysymyksessä. Diakoniatyötä tehdään riippumatta siitä, millainen hänen hätänsä on ja mikä tai kuka on sen aiheuttanut. (Åstrand 1995, 7.) Nykyajan seurakunnallinen diakoniatyön lähimmäisenrakkaus on ammatillistettu. Kuitenkaan se ei muuta auttajan ja autetun välistä suhdetta vähemmän henkilökohtaiseksi. Ammatillistettu diakoniatyö pyrkii järjestelmällisempään toimintaan kuin yksilötason vapaaehtoinen diakoniatyö. Joskus diakoniatyö muodostuu vähemmän henkilökohtaiseksi, kun diakonian antama apu on jollakin tavalla välillistä toimintaa, josta puuttuu henkilökohtainen kontakti asiakkaan ja diakonityöntekijän väliltä. Yksilöllisessä diakoniatyössä auttaja toimii sen mukaan, mitä hän osaa tehdä. Ammatillisessa diakoniatyössä pyritään pois hetkellisyydestä. Siinä ennakoidaan avun tarvetta, varaudutaan ja suunnitellaan toimia ja harkitaan sopivimpia keinoja vastaamaan erilaisia tarpeita.. Tämän lisäksi pyritään toimimaan moniammatillisesti eri tahojen kanssa yhteistyössä, jolloin voidaan kohdentaa resurssit mahdollisimman

14 14 tehokkaasti. Tärkein piirre ammatillisuudessa on ehkä sen problematisointi, mikä on todellista apua. Diakoniatyöhön liittyvän ammatillisten auttamismuotojen pohdinnan tuloksena on tullut pyrkimys tukea ihmistä omaehtoiseen tai yhteisölliseen selviämiseen pitkällä tähtäimellä. Tavoitteena on auttaa häntä löytämään tasapaino elämässään ja sopu elämänsä kanssa ja siten välttämään riippuvuutta avun jatkuvuudesta. (Åstrand 1995, 7.) Mitään hätää ei rajata diakoniatyön ulkopuolelle. Käytännössä on otettava huomioon käytettävissä olevien resurssien rajallisuus. Diakoniatyön vuosisatainen perinne ja ammattiosaaminen ohjaavat sitä, millainen hätä parhaiten huomataan. Diakoniatyön ihmis- ja käytännönläheisyys antavat jatkuvasti mahdollisuuksia työn jatkuvalle kehittämiselle. Arkielämä pakottaa huomaamaan uusia auttamiskohteita ja -tarpeita. Perinteisesti on pyritty auttamaan siellä, missä hätä on suurin. (Åstrand 1995, 8.) Yksi tällainen uusi diakoniatyön auttamisen muoto voisi olla seurakuntien järjestämä vertaistukiryhmätoiminta esimerkiksi ADHD -lasten vanhemmille yhdessä seurakunnan nuorisotyöntekijöiden ja ADHD -liiton työntekijöiden kanssa. Diakoniatyö voi olla hyvinkin laaja-alaista mutta suunnitelmallista. Tällöin on otettava huomioon laaja-alaisuuden mukanaan tuomat sudenkuopat. Vaarana on, että liika laaja-alaisuus voi aiheuttaa suunnittelematonta työskentelyä ja pyrkimystä vastata kaikkeen mahdolliseen hätään. Tällöin olisi pohdittava kriittisesti diakoniatyön keskeisintä sisältöä ja auttamisreservejä. (Rättyä, 1998.) Diakoniatyön asiakkaiden moniongelmaisuus ja vaikeus tekee siitä työstä laaja-alaisen, vaikeasti hallittavan ja henkisesti kuormittavan. Myös diakoniatyön ajattomuus tekee siitä erityisen kuormittavan. (Rantama, 2001.) Myös sosiaaliset ongelmat ovat yleistyneet, josta on seurannut lasten syrjäytyminen harrastuksista. Vanhempien taakkaa helpottaakseen työntekijät kuuntelevat heitä ja tarvittaessa ohjaavat muun avun esimerkiksi diakonian piiriin. Seurakunnan lastenohjaajat totesivat myös, että seurakunta / kirkko voisi tarjota pienillä maksuilla muun muassa mukavia kohtaamispaikkoja lapsiperheille, avointa perhetoimintaa iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina yhdistämällä seurakunnan eri työmuotojen tarjoamia palveluita. Rovaniemen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille todetaan muun muassa, että etsitään syrjäytyviä yksilöitä ja ryhmiä. Seistään heidän rinnallaan ja kehitetään auttamis- ja työmenetelmiä. Tuodaan

15 15 ihmisten hätä yhteiskunnan tietoisuuteen ja pyritään sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyyn. Osallisuuteen tukeminen, kuten seurakuntayhteyden saamiseen ja tuetaan vaikeuksissa olevien ja erityisryhmien omaehtoisia tuki- ja toimintaryhmiä. (Rovaniemen seurakunta 2006.) 3.5 ADHD- oireyhtymään liittyviä tutkimuksia Vlam sai tutkimuksessaan tulokseksi (2006), että sairaanhoitajilla ja terveydenhoitajilla on heikot tiedot ADHD -lapsista. Etenkin kouluterveydenhuollon parissa työskentelevät hoitajat kokevat olonsa epävarmaksi kohdatessaan ADHD -lapsen. Tutkijan mielestä onkin tärkeää, että hoitoalalla työskentelevien ammattitaitoa pidetään yllä, jotta he osaavat omalta osaltaan hoitaa ja ehkäistä ongelmia. (Vlam, 2006.) Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan noin 50 prosentilla ruotsalaisista vangeista on diagnosoitu ADHDoireyhtymä. Tutkimuksessa todettiin myös, että ADHD -lapsilla ja nuorilla on kymmenkertainen riski joutua jossakin elämänsä vaiheessa vankilaan. USA:ssa on saatu vastaavanlaisia tuloksia vankien keskuudessa. Suomessa ei ole toistaiseksi tehty vastaavanlaista tutkimusta. Olisi mielenkiintoista tietää, päädyttäisiinkö maassamme vastaavanlaisiin tutkimustuloksiin, mikäli tutkimus tehtäisiin Suomessa. (Lauerma, 2008.) Oulussa Tuiran seurakunnan diakoniatyöntekijä Raija Yrjölä (2008) kertoo tutkimuksessaan Verkon tekijöinä seurakunnan lastenohjaajien todenneen, että erityislasten määrä on kasvanut lapsiryhmissä. Erityislasten määrän lisääntyminen on tuonut erityislapsiin liittyvän täydennyskoulutuksen tarpeen seurakuntien työntekijöille. (Yrjölä, , Raija Yrjölän haastattelu ) Mielenkiintoisen näkökulman ADHD- oireyhtymään tuo Anne Juntunen Lapin Yliopistoon tekemässään pro gradu -tutkimuksessaan (2007). Hänen tutkimuksensa on laadullinen tapaustutkimus ADHD -lapsesta. Juntunen seurasi läheltä Olli-pojan elämää kahden vuoden ajan. Hän keräsi tutkimusaineistonsa haastattelemalla, osallistuvalla havainnoinnilla, lapsen dokumenteista sekä Ollin puheterapiavihkosta. Juntusen mukaan tutkimuksen tulokset tukevat ajatusta siitä, että ADHD toimisi sopeutuakseen ympäristöönsä. Tulosten mukaan käynnissä olisi eliö-ympäristö-järjestelmän

16 16 muutosprosessi, jolloin ADHD -yksilö yrittää prosessoida tietoa nopeammin sopeutuakseen ympäristöönsä. Tutkimuksen mukaan muutosprosessin olemassaoloa tukee ADHD -lapsen voimakkaat emootiot, havaintojen tulkitsemisen vaikeus (tarkkaavaisuuden häiriö), yritys prosessoida nopeammin (impulsiivisuus, ylivilkkaus) sekä poikkeava aineenvaihdunta (välittäjäaineet). (Juntunen 2007, 2.)

17 17 4 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE JA TARKOITUS Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, mitä ADHD (Attention Deficit Heperactivity Disorder) -lapsia työssään kohtaavat tietävät kyseisestä oireyhtymästä. Kun kohderyhmänä ovat opetus- ja kasvatustyötä tekevät henkilöt, on perusteltua olettaa, että he tietävät ja ymmärtävät lapsen ja oppilaan käytöstä silloinkin, kun se poikkeaa niin sanotusta normaalista käyttäytymisestä. Tutkimuksen tarkoitus on kartoittaa, minkälaista tietoa ja koulutusta kasvatus- ja opetusalan henkilöt katsovat tarvitsevansa. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää muun muassa paikallisesti Rovaniemen koulupalvelukeskuksessa, sekä valtakunnallisesti Suomessa suunniteltaessa lisä- ja täydennyskoulutusta kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle. Rovaniemen seurakunnalla on erityisdiakoniatyöntekijöitä, joiden vastuualueeseen kuuluu muun muassa perhe- ja lähiötyö, työttömät, päihde-, katulähetys- ja vankilatyö. Seurakunnan lapsi- ja nuorisotyössä kohdataan myös erityislapsia. Rovaniemen seurakunta aloitti ensimmäisenä Suomessa ala-asteikäisten lasten iltäpäiväkerhotoiminnan jo 1990-luvulla ollen siten edelläkävijä. Vastuu lasten iltapäiväkerhotoiminnan järjestämisestä kunnille tuli voimaan vuonna (Laki lasten iltapäiväkerhotoiminnasta 2004.) Työssään seurakunnan kasvatushenkilöstö tarvitsee valmiuksia kohdata erityislapsia ja -nuoria. Henkilöstö tarvitsee käytännön konkreettisia keinoja ja työmenetelmiä voidakseen auttaa ja ohjata erityislapsia sekä -nuoria. Tämän opinnäytetyön tutkimustehtäviksi muotoutui kaksi kysymystä: Tutkimustehtävä 1. Millaiseksi Rovaniemen kaupungin kasvatushenkilöstö arvioi tietonsa ADHD:sta? Tutkimustehtävä 2. Millaista tietoa ja tukea Rovaniemen kaupungin kasvatusalanhenkilöstö toivoo saavansa ADHD -lasten kohtaamiseen?

LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA

LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA Merja Elina Andersson Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

NEUROPSYKIATRINEN LUOTSAUSTOIMINTA KOKEMUKSIA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA POHJOIS- SUOMESTA

NEUROPSYKIATRINEN LUOTSAUSTOIMINTA KOKEMUKSIA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA POHJOIS- SUOMESTA OPINNÄYTETYÖ Kaisa Luokkanen 2008 NEUROPSYKIATRINEN LUOTSAUSTOIMINTA KOKEMUKSIA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA POHJOIS- SUOMESTA SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Neurologiset erityisvaikeudet ja erilaisuus

Neurologiset erityisvaikeudet ja erilaisuus Neurologiset erityisvaikeudet ja erilaisuus Nuorten kokemuksia Enni Haapaniemi Marjut Laukkanen Petriina Pääkkö Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Sosiaali-,

Lisätiedot

KUULOVAMMAINEN LAPSI PÄIVÄHOIDOSSA

KUULOVAMMAINEN LAPSI PÄIVÄHOIDOSSA Elina Elisabet Pelkkikangas KUULOVAMMAINEN LAPSI PÄIVÄHOIDOSSA Vanhempien ja päiväkotihenkilökunnan kokemuksia erityistarpeisen lapsen sopeutumisesta päivähoitoon Sosiaali- ja terveysala 2010 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TERVEYDENHOITAJA ERITYISLAPSEN PERHEEN TUKENA

TERVEYDENHOITAJA ERITYISLAPSEN PERHEEN TUKENA TERVEYDENHOITAJA ERITYISLAPSEN PERHEEN TUKENA Mielenkiinnon kohteena XXY-pojat Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Lahdensivu 11.05.2011 Helena Lauer OPINNÄYTETYÖ Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Leena Kaivo-oja. Lasten vanhempien näkemyksiä päiväkodista yhteisönä

Leena Kaivo-oja. Lasten vanhempien näkemyksiä päiväkodista yhteisönä Leena Kaivo-oja Lasten vanhempien näkemyksiä päiväkodista yhteisönä Opinnäytetyö Syksy 2012 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä

Lisätiedot

Miks skippasit riparin?

Miks skippasit riparin? Miks skippasit riparin? Tutkimus erilaisen oppijuuden vaikutuksesta rippikoulun aloitusikään Petri Haapanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN Nuorten toiveita seurakunnan auttamistoiminnasta Elise Kyttä Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonia

Lisätiedot

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista Jaana Nyman ja Minna Uusimaa Opinnäytetyö, syksy 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ Päihdeasiakkaiden kokemuksia hoitajien suhtautumisesta eri hoitoympäristöissä Henna Iskanius Ulla-Riikka Kuvaja Anna Pesonen Opinnäytetyö Syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Essi Kalaja. Mervi Tikkala. Lasten vanhempien avo- ja avioerot päiväkotien arjessa

Essi Kalaja. Mervi Tikkala. Lasten vanhempien avo- ja avioerot päiväkotien arjessa PÄÄTÖS /Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.varhaiskasvatusjohtaja PäivämääräVirhe. Viitteen lähdettä ei löyty- PykäläVirhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.90/2011 0/0 nyt.10.5.2011 Essi Kalaja Mervi Tikkala

Lisätiedot

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lahdensivu, kevät 2013 Saara Hintikka Maija Mäenpää TIIVISTELMÄ LAHDENSIVU Sosiaalialan

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Teemu Likonen Marjut Manninen Koulunkäyntiavustajan roolit Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

HELSINKILÄISTEN SEURAKUNTIEN VANGEILLE MYÖNTÄMÄT TALOUDELLISET AVUSTUKSET

HELSINKILÄISTEN SEURAKUNTIEN VANGEILLE MYÖNTÄMÄT TALOUDELLISET AVUSTUKSET HELSINKILÄISTEN SEURAKUNTIEN VANGEILLE MYÖNTÄMÄT TALOUDELLISET AVUSTUKSET Heidi Jumppanen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen

Lisätiedot

TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA. Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi

TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA. Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi Veera Kannosto-Puhakka 136143 Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikan

Lisätiedot

NUORISOVIESTINTÄ SUOMESSA Mistä tekijöistä toimiva nuorisotiedotus muodostuu?

NUORISOVIESTINTÄ SUOMESSA Mistä tekijöistä toimiva nuorisotiedotus muodostuu? NUORISOVIESTINTÄ SUOMESSA Mistä tekijöistä toimiva nuorisotiedotus muodostuu? Piia Harala - Jenni Id Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun toimipaikka Viestinnän koulutusohjelma,

Lisätiedot

Luokanopettajan ja toimintaterapeutin välinen yhteistyö

Luokanopettajan ja toimintaterapeutin välinen yhteistyö Michele Kaattari, Laura Loisa Luokanopettajan ja toimintaterapeutin välinen yhteistyö Katsaus toimintaterapian tutkimuksiin ja kirjallisuuteen Metropolia Ammattikorkeakoulu Toimintaterapia AMK Toimintaterapian

Lisätiedot

MAAILMA SILMISTÄS HEIJASTUU... Neurologisia erityisvaikeuksia omaavien nuorten elämäntilanne

MAAILMA SILMISTÄS HEIJASTUU... Neurologisia erityisvaikeuksia omaavien nuorten elämäntilanne MAAILMA SILMISTÄS HEIJASTUU... Neurologisia erityisvaikeuksia omaavien nuorten elämäntilanne Marjo Hujanen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ Hanna Panula Pro gradu tutkielma Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2007 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA Johanna Sinkkonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA

TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA T E K I J Ä : Mika Hirvonen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa

Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa Kartoitus Helsingin kaupungin lastensuojelulaitoksissa työskentelevien ohjaajien ja hoitajien maahanmuuttaja-asenteista vuonna 2002 Tuomas Isola

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

AIVOVAMMALIITON KLUBITALON TOIMINNAN ARVIOINTI JÄSENIEN NÄKÖKULMASTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

AIVOVAMMALIITON KLUBITALON TOIMINNAN ARVIOINTI JÄSENIEN NÄKÖKULMASTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA AIVOVAMMALIITON KLUBITALON TOIMINNAN ARVIOINTI JÄSENIEN NÄKÖKULMASTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Merja Lemmetti Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Päihdekyselyjen analysointi ja päihdetyön kehittäminen Keminmaassa Jenna Tuunanen ja Heli Karjalainen Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma 210op

Lisätiedot

PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta

PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta Jenni Isomettä Opinnäytetyö Joulukuu 2012 Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot