LAHDENTIEN SRRK - väliarviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAHDENTIEN SRRK - väliarviointi"

Transkriptio

1 Vesa Salmela, Anu Saltevo, Riku Tolvanen, Pekka Kuorikoski ja Petri Numminen LAHDENTIEN SRRK PwC Corporate Finance Oy SCC Viatek Oy

2

3 Vesa Salmela, Anu Saltevo, Riku Tolvanen, Pekka Kuorikoski ja Petri Numminen LAHDENTIEN SRRK Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 9/2003 Tiehallinto Helsinki 2003

4 ISSN TIEH v Helsinki 2003 Julkaisua myy/saatavana: Tiehallinto, julkaisumyynti Telefaksi S-posti Tiehallinto Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 Vesa Salmela, Anu Saltevo, Riku Tolvanen, Pekka Kuorikoski ja Petri Numminen: Lahdentien SRRK -väliarviointi. Helsinki Tiehallinto, Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 9/ s. + liitt. 5 s. ISSN X, TIEH Asiasanat: hankinta, tienpito, elinkaari TIIVISTELMÄ Valtatie 4 parantamishanke välillä Järvenpää Lahti on ensimmäinen Suomessa toteutettu tiehanke, jossa suunnittelu, rakentaminen, rahoitus sekä ylläpito ja hoito on yhdistetty samaan pitkäaikaiseen sopimukseen. Kyseessä on pitkäaikainen palvelun ostosopimus perinteisen tieinvestoinnin sijasta. Yhtiön saamat palvelumaksut ovat ylittäneet laaditut ennusteet, johtuen liikenne-ennusteiden ylittymisestä. Lisäksi tie saatiin otettua liikenteelle suunniteltua aikaisemmin ja palvelumaksuvirta alkoi tästä syystä ennakoitua aiemmin. Suunnittelu- ja rakennuskustannukset eivät ylittäneet arvioita. Hoitourakka on hankittu pitkäaikaisella sopimuksella nykyiseltä Tieliikelaitokselta. Kustannustason nousulta Tieyhtiö on suojautunut indeksikorotuksien avulla. Tieyhtiölle ei ole määrätty sakkoja ylläpitokautena, joten kassavirta on tältä osin ollut vähintään suunnitelmien mukainen. Rakentamisen laatu on ollut onnistunutta eikä ole aiheutunut merkittäviä kustannusylityksiä tai korjauskustannuksia. Vuosikuluksi tuloslaskelmaan kirjatut ja aktivoidut ylläpitomenot ovat kohtuullisella tasolla. Rahoituskuluja hallitaan suojausinstrumenttien avulla. Vieraan pääoman kustannukset valmistumisen jälkeen ovat olleet kohtuullisella tasolla. Pääomalainan korvaukseksi on rajattu 15 % vuotuista korkoa. Yhtiö on tehnyt ensimmäisen voitollisen tilinpäätöksen vuonna Yhtiöllä on arviolta 9 10 miljoonaa euroa verotuksessa vahvistettuja tappiota, mitkä vähentävät verorasitusta mahdollisina voitollisina vuosina tulevaisuudessa. Rakentamisen aikana vuosina toteutuneet liikennemäärät ovat olleet ajon/vrk ennustettua alhaisemmat. Välillä Järvenpää Mäntsälä ennustetut liikennemäärät ovat ylittyneet tien valmistumisen jälkeen vuonna 1999 ja välillä Järvenpää Lahti ennusteet ovat ylittyneet vuonna Vuoden 2000 liikennemäärien tasolla aikakustannussäästöt ovat 8,4 9,3 milj. /v. Koko hankkeen aientamisesta aiheutuu vuoden 1996 laskelman arvoilla 2,5-10,9 milj. :n vuotuiset säästöt onnettomuuskustannuksissa. Päästökustannussäästöiksi on arvioitu 20 vuoden laskenta-ajalle -0,9 milj. ja diskontattuna perusvuoteen -0,6 milj.. Kokonaisuudessaan päästökustannusten merkitys on vähäinen. Hankkeen laskelmissa käytetyt liikennemäärät (ennusteet) ja arviot onnettomuusasteista ovat parin ensimmäisen käyttövuoden aikana toteutuneet kohtuullisen hyvin. Kokonaisuudessaan hankkeen aikaistuminen vuodella on aiheuttanut 8,4 9,3 milj. :n vuotuiset ajokustannussäästöt ja 2,5 10,9 milj. :n onnettomuuskustannussäästöt eli yhteensä n. 10,9 20,2 milj. :n vuotuiset liikenteelliset säästöt.

6 Niin rakentamisen kuin hoidon ja ylläpidon osalta tähänastiset kokemukset ovat asiantuntija-arvioiden mukaan hyvät. Tilaaja sai sitä laatua kuin halusi, urakoitsijan laatujärjestelmä oli toimiva, joitain innovatiivisia ratkaisuja otettiin käyttöön ja hoidon ja ylläpidon laatu on vähintään yhtä hyvää kuin muilla moottoriteillä. Lisäksi hoidon ja ylläpidon raportointi on tehty paremmin kuin keskimääräisesti muilla moottoriteillä Suomessa. Lahdentien sopimus on toiminut hyvin: arvioidut toteutuskustannukset alitettiin tien rakenteen hoidon ja ylläpidon laatu on täyttänyt vaatimukset yhteiskunnan saamat hyödyt kattavat aikaisemmasta valmistumisesta maksetun lisähinnan toiminta on projektiyhtiölle kannattava Tästä huolimatta nähdään joukko asioita, joita seuraavissa SRRK-sopimuksissa kannattaisi kehittää: Tieyhtiölle ei ole annettu riittävästi kannustimia tien turvallisuuden ja liikennöinnin omatoimiseen kehittämiseen tai parantamiseen innovointikannustin puuttuu rakentamisen jälkeen Maksumekanismi on tunnoton liikennemäärien muutokselle Maksumekanismi pelkästään sidottu liikennemääriin Toiminnallisia palvelun laatumääritteitä rajallisesti käytössä Tarjouspyynnössä ei vaadittu erittelemään palvelumaksun muodostumista. "Open book Sopimuskausi lyhyt ylläpidon laadun mittaamiseen rakenteiden osalta Jälleenrahoitushyötyjä ei ole sovittu jaettaviksi, mikä on kansainvälinen käytäntö Tässä selvityksessä Tilaajalla tarkoitetaan Tiehallintoa ja Tieyhtiöllä Nelostie Oy:tä.

7 ESIPUHE Lahdentien hankkeesta on ollut julkisuudessa paljon keskustelua. Tiedot hankkeen onnistumisesta ovat olleet ristiriitaisia. Tämän selvityksen tavoitteena on tuoda asiantuntijaryhmän objektiivinen mielipide hankkeen sopimuksesta, taloudesta, laadusta ja liikennevaikutuksista. Kyseessä on väliarviointi sillä sopimuskautta on vielä jäljellä vielä yhdeksän vuotta. Lopullinen arvio voidaan tehdä vasta myöhemmin. Kuitenkin suurimmat riskit ajoittuvat rakentamisvaiheeseen ja muutamaan vuoteen sen jälkeen. Käytettävissä ollut aineisto on ollut rajallista johtuen mm. liikesalaisuuksista. Selvitys pohjautuukin tämän vuoksi asiantuntijahaastatteluihin ja laatijoiden arvioihin. Työn tilaajana on toiminut Pekka Jokela Tiehallinnosta. Selvityksen osat I ja II on laatinut PwC Corporate Finance Oy:stä Vesa Salmela, Anu Saltevo ja Riku Tolvanen ja osat III ja IV SCC Viatek Oy:stä Pekka Kuorikoski ja Petri Numminen. Helsinki Tiehallinto

8

9 LAHDENTIEN SRRK 7 Sisältö TIIVISTELMÄ 3 ESIPUHE 5 I I SRRK SOPIMUKSEN OIKEUDELLINEN TARKASTELU 9 1 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT 9 2 PERUSTEET UUDELLE TOTEUTTAMISMALLILLE 11 3 TIEHALLINNON VASTUUSTA TIENPITÄJÄNÄ 11 4 SRRK SOPIMUKSEN ANALYSOINNISTA 13 5 TIEYHTIÖLLE SIIRRETYT RISKIT Yleistä Tieyhtiön riski sovitun aikataulun noudattamisesta rakennustyössä Teknisistä riskeistä Kysyntäriski eli liikennemäärät Palvelun laatu 15 6 TILAAJALLE JÄÄNEISTÄ RISKEISTÄ Tiehankkeiden valmistelu ja suunnittelu Julkinen hankintamenettely Tieyhtiön sopimuksen mukaisesta vahingonkorvausvastuusta Tieyhtiön pääomarakenteesta Indeksisidonnaisuus ja kustannusmuutosten korvaaminen Valtion toimenpiteet, lainsäädännölliset muutokset SRRK sopimuksen lisätyöt Vanhan tien rakenteelliset piilovirheet Tien rakenteen tai ylläpidon virheet sopimuskauden päätyttyä 20 7 MUITA SEIKKOJA Tien turvallisuus, kehittäminen ja tulevaisuuden vaatimukset Maksumekanismin yksipuolisuus Läpinäkyvyys puutteellista Innovoinnit 22 II TALOUS 23 LAHDENTIEN JÄLKIANALYYSI TALOUDELLINEN OSA Tarjoushinnat ja vertailulaskelma Kustannusrakenne Rahoituskustannukset 25

10 8 LAHDENTIEN SRRK 4. Projektiyhtiö 'Tieyhtiö 4-tie' omistus Pääomarakenne ja pääomakustannukset 26 III LIIKENNE 28 1 Tausta 28 2 Yhteiskuntataloudellinen kannattavuuslaskelma Tarkastelutapa, vaihtoehdot Liikenne-ennuste Kustannustekijät Hankkeen kannattavuus 34 IV LAATU 35 LAHDENTIEN TEKNISEN LAADUN JÄLKIARVIOINTI RAKENTAMISEN, HOIDON JA YLLÄPIDON OSALTA Taustaa Rakentamisen laatu Hoidon ja ylläpidon laatu Vaikutukset Lahdentien elinkaareen 37 LIITTEET 38

11 LAHDENTIEN SRRK TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT 9 I I SRRK SOPIMUKSEN OIKEUDELLINEN TARKASTELU Yhteenveto Tässä raportissa on tarkasteltu Lahdentien SRRK sopimusta vertaamalla sitä ensisijaisesti Englannissa toteutettuihin vastaaviin sopimusjärjestelyihin ja pitäen silmällä mahdollisesti tulevaisuudessa elinkaarimallista laadittavia uusia SRRK sopimuksia. Raportissa kiinnitetään huomiota niihin seikkoihin, joita jatkossa voitaisiin kehittää. Raportti ei ole tarkoitettu oikeustieteelliseksi analyysiksi em. sopimuksesta, vaan enemmänkin heijastamaan sopimukseen liittyviä juridisia käytännön näkökohtia. SRRK -sopimusta voidaan pitää kokonaisuutena onnistuneena. Jatkossa kehittämiskohteina ovat monipuolisempi ja kannustavampi maksumekanismi, jälleenrahoitushyötyjen jakaminen, riskien siirron tarkempi analysointi ja hinnoittelu. Maksumekanismia kehitettäessä on todennäköisesti mietittävä myös elinkeinoverolain tulon ja menon jaksottamista koskevien säännösten laajentamista. Palvelujakson aikana tulee kiinnittää huomiota tehokkaan kilpailun aikaansaamiseen ja sen heijastumiseen tuotetuista palveluista maksettavaan hintaan. Jatkossa sopimus voisi myös enemmän heijastaa ajatusta kumppanuushankkeesta, jossa myös esim. innovatiivisuudella, jälleenrahoituksella tai tuotekehityksellä saadut hyödyt voidaan jakaa molemmille osapuolille unohtamatta palveluntuottajan taloudellista motivointia. 1 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla toiminut työryhmä suositteli valmistuneessa raportissaan yksityisrahoituksen soveltamista tien rakentamiseen ja kunnossapitoon. Soveltamiskohteeksi esitettiin valtatie 4:n osuutta Järvenpää Lahti. Moottoritie Helsingistä Lahteen eli valtatie 4 välillä Järvenpää - Lahti on Suomessa ja Pohjoismaissa ensimmäinen ns. jälkirahoitusmallilla toteutettu tiehanke. Olemassa oleva yksikaistainen moottoriliikennetie, yhteensä 69 km, muutettiin moottoritieksi rakentamalla toinen rinnakkainen ajorata. Hanke toteutettiin mallilla, joka sisälsi moottoritien toisen ajoradan suunnittelun, rakentamisen, rahoittamisen ja koko moottoritien kunnossapidon yhteensä 15 vuoden ajan. Palveluntuottaja vastasi myös tarvittavien rakennussuunnitelmien laatimisesta. Valtio vastasi tiealueiden lunastamisesta ja alueiden hallinnan ja käyttöoikeuden luovuttamisesta tieyhtiölle. Palveluntuottajalla eli Tieyhtiöllä on tienpitäjän toiminnallinen vastuu koko sopimuskauden. Tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen aloitettiin 1996 ja tarjoukset pyydettiin viideltä ennakkoon ilmoittautuneelta yritysryhmältä. Tarjouspyyntöilmoitus julkaistiin huhtikuussa Tarjousten tekoon varattiin aikaa 3 kk, jonka

12 10 LAHDENTIEN SRRK TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT jälkeen käytiin vielä yksityiskohtaiset neuvottelut ennen lopullista yrittäjän valintaa. Hankkeen toteuttamisesta ja sopimuksen tekemisestä valitun yrittäjän kanssa päätettiin lopullisesti vuoden 1997 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Valtion lisätalousarviossa 1996 myönnettiin 5 mmk:n (0,84 milj. :n) määräraha hankintamenettelyä varten. Hankkeen toteuttamiseen myönnettiin ensimmäisen kerran määrärahoja vuosina 1997 ja Yhteensä hankkeen toteuttamiseen on myönnetty määrärahoja valtion talousarviosta vuoteen 2001 mennessä 34,8 milj. euroa. Tielaitos tilaajana ja projektiyhtiö Tieyhtiö Nelostie Oy palveluntuottajana allekirjoittivat SRRK sopimuksen Sopimuskausi päättyy Rakennustyöt tien muuttamiseksi moottoritieksi käynnistyivät toukokuussa Rakennustyön suorittamisesta vastasi työyhteenliittymä Tekra - Skanska, jonka kanssa Tieyhtiö allekirjoitti KVR -sopimuksen. Tieyhtiö Nelostie Oy toimi tien rakennuttajana. Tieyhtiö on solminut tien hoitoa ja kunnossapitoa koskevat sopimukset Skanska Tekra Oy:n kanssa, joka puolestaan on tilannut hoitoa ja kunnossapitoa koskevat palvelut alihankintana Tieliikelaitokselta. Tieyhtiölle maksettiin olemassa olevan tien kunnossapidosta jo uuden ajoradan rakentamisvaiheessa. Tieyhtiön osakkeenomistajina olivat tuolloin Laing Investments Ltd (41 %), Skanska BOT Ab (23 %), Skanska Oy (18 %) ja PCA Corporate Finance Oy (18 %). Tieyhtiön osakepääoma on 8.409,40 euroa jakaantuen 360 A- osakkeeseen ja 140 B osakkeeseen. B-osakkeet eivät tuota oikeutta osinkoon eivätkä oikeutta yhtiön nettovaroihin osakepääomaa alennettaessa tai yhtiön purkautuessa. Oman pääoman ehtoisina rahoittajina toimivat Skanska Oy, Skanska BOT Ab, Laing Investments Ltd, Hyder Investment, Teollisuusvakuutus, Eläke- Varma ja Espoon Sähkö Oyj. Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus järjestettiin silloisesta Postipankista (nykyinen Sampo Pankki Oyj) ja Pohjoismaisesta Investointipankista (NIB). Rakentamisen kustannusarvio ilman arvonlisäveroa oli 92,5 99,2 milj. ja kunnossapitokustannusten moottoritievaiheessa 1,7 milj. /vuosi. Valtio maksaa talousarviosta 0,6 mrd. euron sopimuksen kokonaishinnan (investointi ja ylläpito sopimuskauden) Nelostie Oy:lle vuosittain 15 vuoden aikana. Tieyhtiölle maksetaan vuosittain palvelumaksua, joka sisältää korvauksen investoinnista ja tuotetuista palveluista. Palvelumaksun suuruuteen vaikuttaa ensisijaisesti tieosuuden liikennemäärä. Palvelumaksun suuruuteen vaikuttava liikennesuorite on porrastettu neljään vyöhykkeeseen, joissa on kussakin oma liikennesuoritteen yksikköhinta. Palvelumaksulle on myös määritelty katto. Vuosittaiset palvelumaksut ovat noin 15,1 20,2 milj. /vuosi. Arvioidut palvelumaksut ovat yhteensä noin 217 milj. (1300 mmk). Sopimuskauden päättyessä 2012 tieyhtiö luovuttaa tien laitteineen valtiolle ilman eri korvausta.

13 LAHDENTIEN SRRK PERUSTEET UUDELLE TOTEUTTAMISMALLILLE 11 Valtatie 4 valittiin kohteeksi, koska hanke oli yhteiskuntataloudellisesti erittäin kannattava. Sen hyötykustannussuhde oli 2,7. Hankkeen toteutumisen myötä saavutettaviksi liikenteen aika- ja onnettomuuskustannussäästöiksi arvioitiin 20,2 30,3 milj. ::a vuodessa. 2 PERUSTEET UUDELLE TOTEUTTAMISMALLILLE Aikaisemmin noudatetulla hankintamallilla toteutettuna tiehankkeiden rahoitus perustui valtion vuotuiseen budjettirahoitukseen. Liikenneväylien pitoon saadaan talousarviossa rahoitusta erikseen perusväylänpitoon ja kehittämishankkeisiin. Valtioneuvoston antamiin vuosittaisiin rahoituskehyksiin on sovitettava sekä liikenneverkon kehittäminen (uusinvestoinnit) että perusväylänpito (kunnossapito). Isojen budjettirahoitteisten tiehankkeiden rahoitus hoidetaan talousarviosta erillisrahoituksena. Kokonaisrahoitusmallissa valtio myöntää hankkeen toteuttamiselle rahoituksen kerralla valtion budjetista ja tilaaja valtuutetaan tekemään rakennusurakkasopimuksen koko hankkeesta. Kokonaisrahoitusmallia on kokeiltu Suomessa ensimmäisen kerran Porvoo Koskenkylä moottoritiehankkeessa. Valtuutuspäätöksen perusteella hankkeesta sai syntyä valtiolle menoja enintään 270 mmk (45,4 milj. ). Tarjouskilpailun voittaneen tarjouksen hinta oli 207 mmk (34,8 milj. ). Tavallisella budjettirahoitteisella mallilla hankkeen kustannukseksi oli arvioitu 256 mmk (43,1 milj. ). Perusteita julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömallin soveltamiseksi oli mm: Suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito kytkettiin yhdeksi palvelukokonaisuudeksi, mikä edellytti palveluntuottajalta hankkeen koko elinkaaren näkemistä ja huomioon ottamista; Suunnittelun ja rakentamisen integroiminen toisiinsa ja niihin sitoutuvan ajan väheneminen Suunnittelussa ja rakentamisessa voitiin valita ja toteuttaa viimeisin tekniikka ja optimoida taloudellinen hyöty Muutosten toteuttaminen oli joustavaa Hankkeen rakennusaika lyheni, mistä aiheutui kustannussäästöjä Rakentaminen voitiin ajoittaa taloudelliseen matalasuhdanteeseen Hankkeen toteuttaminen aikaistui noin 5 vuotta verrattuna perinteiseen budjettirahoitteiseen toteuttamistapaan Palvelumaksun suuruus sidottiin käyttöön ja palvelun laatuun Tieyhtiölle annettiin hankkeen taloudellinen vastuu sekä suunnittelu-, ylläpito- ja kunnossapitovastuu 3 TIEHALLINNON VASTUUSTA TIENPITÄJÄNÄ Tiehankkeiden suunnittelu on osa yhteiskunnan infrastruktuurirakenteen suunnittelua. Yhteiskunnalliset tarpeet määrittelevät tiehankkeiden syntyä ja toteuttamista.

14 12 LAHDENTIEN SRRK TIEHALLINNON VASTUUSTA TIENPITÄJÄNÄ Vastuu yleisten teiden palvelu- ja laatutasosta, liikennöitävyydestä ja tieverkon kunnosta on lainsäädännön perusteella eduskunnan ja valtioneuvoston ohjauksessa olevalla virastomuodossa toimivalla tilaajaorganisaatiolla eli Tiehallinnolla. Tehtävänsä suorittamiseksi Tiehallinto on oikeutettu hankkimaan yleisten teiden hoidossa, ylläpidossa ja kehittämisessä tarvittavia tuotteita ja palveluja sekä liikenteen palvelutehtäviä alalla toimivilta tuottajilta. Tien rakentamisja kunnossapitotehtävät on eriytetty lainsäädännöllisellä muutoksella hallinnollisista tehtävistä. Tiehallinnolle kuuluvia viranomaistehtäviä ovat yleissuunnitelmien ja tiesuunnitelmien hyväksyminen ja tiepäätösten antaminen. Moottori- ja moottoriliikenneteiden rakentamista ja merkittävää parantamista koskevista yleissuunnitelmista päättää LVM. Tiehallinnon lakisääteisenä viranomaistehtävänä on toimia lupien, lausuntojen ja päätösten antajana tieverkon laajuutta ja tiealueita koskevassa hallinnollisessa käsittelyssä, liikenteen painojen ja nopeuden rajoittamisessa ja tieverkon, tiealueen ja tienvarsien erikoiskäyttöä koskevissa asioissa. Vastuunjaon kannalta on merkittävää se, että Tiehallinto / Suomen valtio lainsäädännön perusteella vastaa yleisten teiden tienpidosta ja tieliikenneolojen kehittämisestä sekä niihin liittyvästä palvelutoiminnasta. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka valtio tilaajana sopii riskinjaosta ja siten vastuun kantamisesta yksityisen sektorin kanssa, on lopullinen vastuu lainsäädännön mukaisesti valtiolla tilaajana suhteessa kolmanteen osapuoleen. Tästä viimekätisestä, lainsäädäntöön perustuvasta viranomaisvastuusta ei voida poiketa osapuolten välisin yksityisoikeudellisin sopimuksin suhteessa kolmanteen tahoon. Valtion vastuuseen suhteessa kolmansiin osapuoliin vaikuttaa myös se, että valtiota edustavat hallintoviranomaiset myöntävät liikenneväylien suunnitteluun ja rakentamiseen tarvittavat luvat. Vaikka valtiolla on tilaajana viimekätinen vastuu tilaamistaan tien suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvistä palveluista, voi valtio sopia palveluntuottajan kanssa riskien ja vastuun siirtämisestä keskinäisessä suhteessaan. SRRK sopimuksessa Tieyhtiö sitoutuu toimittamaan Tilaajalle valtatie 4:llä välillä Järvenpää Lahti tienpidon kokonaispalvelun, johon kuuluu mm.: Tien suunnittelu ja rakentaminen moottoritieksi Olemassa olevien ajokaistojen yllä- ja kunnossapito rakennustyön aikana ja vastuu liikenteen sujuvuudesta rakennusaikana Moottoritien yllä- ja kunnossapito Liikenteen sujuvuus moottoritienä Toiminnan edellyttämä rahoitus Sopimuksen mukaan Tieyhtiölle kuuluu koko sopimuskauden tienpitäjän toiminnallinen vastuu.

15 LAHDENTIEN SRRK SRRK SOPIMUKSEN ANALYSOINNISTA 13 4 SRRK SOPIMUKSEN ANALYSOINNISTA Raporttia laadittaessa käytettävissä on ollut SRRK sopimus, sopimuskohtaiset määräykset SKM, sopimusneuvottelupöytäkirjat/ yhteenvetomuistio, Tieyhtiö Nelostie Oy:n tilinpäätöstiedot vuosilta , yhtiöjärjestys ja kaupparekisteriote. Muistiota laadittaessa ei ole ollut käytettävissä mm. SRRK sopimuksen salassa pidettäviä liitteitä eikä laina-, rahoitus-, osakas-, sijoitus- tai vakuusasiakirjoja. Raporttia laadittaessa on kuultu Tieyhtiön edustajaa sekä sopimuksen laatimiseen osallistuneita henkilöitä Tiehallinnosta. Tässä muistiossa on pyritty analysoimaan SRRK sopimusta pitäen lähtökohtana mahdolliset tulevaisuudessa toteutettavat tai suunniteltavat uudet SRRK tyyppiset toteutusmallit. Ensisijaisena tavoitteena on siten ollut arvioida kuinka sopimus on täyttänyt sille asetetut tavoitteet ja onko siinä mahdollisesti havaittavissa seikkoja, joita tulevaisuudessa tulee kehittää. 5 TIEYHTIÖLLE SIIRRETYT RISKIT 5.1 Yleistä SRRK sopimuksen keskeinen tavoite on optimoida riskien jako niin, että riskit kantaa se, jolla on siihen parhaat edellytykset. Lahdentien sopimuksessa tavoite on toteutunut varsin hyvin. Tieyhtiölle on siirretty mm. seuraavia riskejä: - suunnittelu- ja rakentamisriskit, esim. rakennus- ja kunnossapitokustannusten ylitys, viivästykset - rahoitukseen liittyvät riskit, esim. korkoriski - tekniset riskit - epäsuotuisten ja poikkeuksellisten sääolosuhteiden aiheuttamista viivästyksistä, keskeytyksistä sekä muista haitoista Vieraan pääoman ehtoisten rahoittajien intressit järjestelyssä on turvattu varsin hyvin huomioon ottaen sen, että investoinnin takaisinmaksamisesta vastaa viime kädessä valtio. Rahoittajien saatavien takaisinmaksaminen on turvattu mm. panttaamalla tieyhtiön ottamat vakuutuskorvaukset rahoittajien saatavien vakuudeksi, sulkutilijärjestelyllä, rahoittajien sijaantulo-oikeudella, oikeudella siirtää sopimus tilaajan suostumuksella uudelle yhtiölle, rajoittamalla valtion kuittausoikeutta sekä velvoittamalla tilaaja sopimuksen purkutilanteessa maksamaan jo suoritetut palvelut, kuten esim. rakentaminen kokonaisuudessaan, tuottajalle/tuottajan konkurssipesälle. Rahoittajien riskin minimoiminen saattaa olla sinänsä perusteltua, koska rahoitukseen liittyvien riskien kasvaminen nostaa rahoituskustannuksia ja vähentää rahoittajien halukkuutta osallistua hankkeeseen. Tämän tyyppiset vakuusjärjestelyt ovat tavanomaisia projektirahoituksessa.

16 14 LAHDENTIEN SRRK TIEYHTIÖLLE SIIRRETYT RISKIT 5.2 Tieyhtiön riski sovitun aikataulun noudattamisesta rakennustyössä SRRK sopimuksessa sovittiin, että Tilaajan moottoritien palvelutason mukainen maksuvelvollisuus alkoi, kun kukin välitavoite (tiejakso I ja II) valmistui. Lisäksi sopimuksessa sovittiin erityisestä palvelumaksusta D ja E, mikäli tiejaksot avattaisiin moottoritieliikenteelle ennakoitua aikaisemmin. Tieosuudet avattiin liikenteelle noin 11 kuukautta ennen sopimuksen mukaista takarajaa, mistä johtuen investointiosan suunniteltua nopeammasta valmistumisesta maksettiin SRRK sopimuksen ehtojen mukaisesti palvelumaksuja noin 8,4 m euroa. Tilaajan laatimien arvioiden mukaan Lahdentietä ei olisi voitu rahoittaa yhtäjaksoisesti optimoidulla rakennusajalla talousarviosta, minkä vuoksi esitettyjen arvioiden mukaan rakentamisaika olisi venynyt noin 5 vuodella. Valtion tien valmistumisen aikaistumisesta maksamaa 8,4 m euron palvelumaksua on arvosteltu hankkeen ylimääräisenä kustannuksena. Tilaajan kannalta on kuitenkin ollut perusteltua kannustaa Tieyhtiötä rakentamaan moottoritie nopeasti, koska siten on nopeammin saavutettu ne yhteiskuntataloudelliset edut, joita tällä hankkeella on ylipäätään tavoiteltu. Maksamalla aikaistumisen myötä 8,4 m euroa palvelumaksuina, on saavutettu yhteiskuntataloudellisia hyötyjä noin 92,5 m euroa (lähde valtiontalouden tarkastusviraston raportti Nro 3/00). Jo pelkästään hankkeen toteutumisen myötä saavutettaviksi liikenteen aika- ja onnettomuuskustannussäästöiksi on arvioitu m euroa vuodessa. Kansainvälisissä SRRK sopimuksissa on varsin tavanomaista, että palveluntuottajaa kannustetaan investoinnin mahdollisimman nopeaan toteuttamiseen. Tilaaja voi sopia, että aikaistumisesta ei hyvitetä palveluntuottajaa, mutta palvelumaksut alkavat, kun investointi on valmis. Mikäli palveluiden halutaan alkavan vain tiettynä sovittuna päivänä, voidaan sopia, että Tilaajan palvelumaksuvelvollisuus alkaa tiettynä päivänä mutta ei aikaisemmin, vaikka hanke olisikin valmis. 5.3 Teknisistä riskeistä Tieyhtiö on ottanut olemassa olevan tieosan kunnossapitovastuun, jolloin tieyhtiölle on siirtynyt olemassa olevien ajokaistojen niiden suunnitteluun ja tekniseen toteutukseen mahdollisesti liittyviä riskejä, koska se itse ei ole suunnitellut eikä toteuttanut olemassa olleita ajokaistoja. Sopimuksessa Tilaaja on ottanut vastatakseen vanhan tien osalta sellaisista maaperätiedoista, joita Tieyhtiö ei ole voinut tarkastaa tarjousaikana sekä nykyisen ajoradan rakenteen vaurioitumisesta, joka johtuu vanhan tien piilovirheistä. Palvelun tuottaja vastaa koko tieosuuden muista tien rakenteeseen liittyvistä teknisistä seikoista kuten esim. kulumisesta, urautumisesta, painautumista sekä luonnonolosuhteiden aiheuttamista vioista, kuten routa- tai vesivaurioista. Tähän mennessä Tieyhtiö on joutunut korjaamaan rakennettua tietä mm. Lahden kaupungin alueella vuonna 2000 olleen tulvan vuoksi. Tulvasta tieyhtiölle on aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia noin euroa.

17 LAHDENTIEN SRRK TILAAJALLE JÄÄNEISTÄ RISKEISTÄ Kysyntäriski eli liikennemäärät Tien valmistumisen jälkeiset liikennemäärät vaikuttavat sekä tien rakenteen kestävyyteen ja kunnossapitotarpeeseen että varjotullien kautta tieyhtiön saamiin tuloihin. Sopimuksessa tieyhtiö on sitoutunut tarjoamaan Tilaajalle sovitun tasoisen tienpitopalvelun, mikä tarkoittaa paitsi uuden liikenneväylän suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa, niin myös olemassa olevan ajoradan kunnossapitoa ja tien jäännösarvoa sopimuskauden päättyessä. Tieyhtiön kannalta liikenne-ennusteet ovat olleet ensiarvoisen tärkeät ja ne ovat sisältäneet myös suurimman riskin tieyhtiön kannalta. Tieyhtiö on pienentänyt omaa liikenne-ennusteisiin liittyvää riskiään painottamalla hinnoittelussa hintavyöhykkeiden alapäässä olevia liikennesuoritteita, jotka toteutuvat hyvin suurella todennäköisyydellä, mutta tuottavat voittoa vain vähän tai eivät ollenkaan. Sijoittajille ja omistajille voittoa kerryttävät lähinnä korkeat liikennesuoritteet, joiden toteutuminen ei ole yhtä varmaa. Liikenteen kasvu on erittäin tasaista Suomessa. Historiatietojen perusteella vaikuttaa siltä, että liikenteen kasvua on muuttanut ainoastaan 1970 luvun öljykriisi. Liikennemäärän kasvuun vaikuttavat vain rajallisesti yhteiskunnallinen kehitys ja julkisen sektorin harjoittama liikennepolitiikka. Tieyhtiö pystyy omilla toimillaan vaikuttamaan liikennemääriin, minkä vuoksi saattaa olla perusteltua miettiä kysyntäriskin ohella vaihtoehtoisia hinnoitteluperiaatteita. Kysymykseen voisivat tulla halutun palvelun määrään ja laatuun perustuvat tekijät, mikä olisi myös omiaan kannustamaan palveluntuottajaa parantamaan palveluiden laatua ja siten tuottamaan tilaajalle enemmän vastinetta sijoitetuille varoille. 5.5 Palvelun laatu Tieyhtiö on vastannut koko sopimuskauden ajan tieosuuden liikennöinnin sujuvuudesta, myös rakennusaikana ja kantanut siihen liittyvät riskit. Liikenteen estymisestä Tilaajalla on oikeus vähentää Tieyhtiölle maksettavaa palvelumaksua. Rakennusaikana aiheutuneista liikenteen sujuvuuden häiriöistä on tehty palvelumaksuvähennyksiä noin 0,2 M euroa. Yllä- ja kunnossapitoaikana palvelun laatua on seurattu Tieyhtiön laatujärjestelmän mukaisesti. Palvelun laadun sopimuksenvastaisuudesta on tehty vuoteen 2000 mennessä vähennyksiä noin 0,16 m euroa. 6 TILAAJALLE JÄÄNEISTÄ RISKEISTÄ Lahdentien osalta tilaajan kannalta on ollut olennaista, että tilaaja on saanut haluamansa tien ja että tien ylläpito- ja kunnostuspalvelut jatkuvat häiriöttä, koska toiminta on luonteeltaan julkista toimintaa, jossa tilaaja viranomaisena on vastuussa. Tilaaja on turvannut nämä intressinsä SRRK -sopimuksessa väliaikaisella haltuunotto-oikeudellaan sekä oikeudellaan siirtää sopimus uu-

18 16 LAHDENTIEN SRRK TILAAJALLE JÄÄNEISTÄ RISKEISTÄ delle palveluntuottajalle purkutilanteissa. Seuraavassa SRRK- sopimuksessa valtiolle jääneet olennaisimmat riskit. 6.1 Tiehankkeiden valmistelu ja suunnittelu Tiehankkeiden valmistelu ja suunnittelu kuuluu luontevasti valtion/tilaajan kantamiin riskeihin, koska menettelyyn liittyy olennaisesti lainsäädännön viranomaisille asettamia tehtäviä ja lupamenettelyjä. Valtion päätösvaltaa tiehankkeiden toteuttamisesta ei lainsäädäntöä muuttamatta voida siirtää yksityiselle sektorille. 6.2 Julkinen hankintamenettely Viranomaisten ja muiden hankintayksiköiden on hankintatoimessaan noudatettava Euroopan yhteisön hankintasäännöksiä, lakia sekä asetuksia julkisista hankinnoista. Hankintamenettely, siitä aiheutuvat kustannukset ja menettelyn lainmukaisuus kuuluvat lainsäädännön perusteella viranomaisten eli tilaajan vastuulle. Lahdentiessä noudatettua hankintamenettelyä on arvioitu varsin kattavasti valtion talouden tarkastusviraston raportissa 3/00. Hankintamenettelyyn osallistuminen aiheuttaa kustannuksia yksityiselle sektorille, mikä vähentää halukkuutta osallistua kilpailuttamiseen. Lahdentien hankintamenettelyssä muille kuin voittaneelle tarjoajalle hyvitettiin hankintamenettelystä aiheutuneita kustannuksia noin euroa/ kilpailija. 6.3 Tieyhtiön sopimuksen mukaisesta vahingonkorvausvastuusta Sopimuksen mukaan palveluntuottajan vahingonkorvausvastuu ja vastuu sopimuksen ehtojen täyttämisestä on laaja. Sopimuksen mukaan palveluntuottaja vastaa tien investoinnista ja kunnossapidosta ympäröiville kiinteistöille, tienkäyttäjille ja muille kolmansille osapuolille sopimusaikana aiheutuneesta vahingosta ja haitasta. Samoin tieyhtiö vastaa tilaajalle kaikista niistä välittömistä vahingoista, jotka tilaajalle aiheutuvat siitä, että kokonaispalvelu jää joltakin osin sopimuksen vastaisesti täyttämättä samoin kuin muista vahingoista, jotka tilaajaa kohtaavat tuottajan vastuun piirin kuuluvien seikkojen aiheuttamana. Koska Tieyhtiöllä ei ole realisoitavaa omaisuutta lukuun ottamatta sopimukseen perustuvaa tien hallinnointi- ja käyttöoikeutta, on Tuottajalle asetettu velvollisuus turvata liiketoimintansa jatkuvuus vakuutuksin. Sopimuksen mukaisesti Tuottaja on velvollinen ottamaan ja pitämään voimassa mm. seuraavat vakuutukset. Rakennustyö- ja asennusvakuutus. Vakuutus on voimassa sopimuksen alusta kunkin vaiheen palvelutasotarkastukseen asti.

19 LAHDENTIEN SRRK TILAAJALLE JÄÄNEISTÄ RISKEISTÄ 17 Vastuuvakuutus, 8 m euroa. Yksittäisen vahingon enimmäismäärä on 3,5 m euroa. Vakuutus on voimassa vuosittain sopimuskauden päättymiseen asti. Konsulttivastuuvakuutus, 1,6 m euroa, on voimassa 2 vuotta tiejakso II:n palvelutasotarkastuksesta. Vakuutus, joka kattaa sopimukseen sisältyvän tieosuuden, sillat ja kaikki muut rakenteet. Vakuutusmäärä on investointiosuuden kokonaisarvo lisättynä olemassa olevan tien siltojen ja liittymien uushankintahinnalla 25 m euroa. Vakuutus on voimassa sopimuskauden. Keskeytysvakuutus, joka kattaa keskeytymisestä tai myöhästymisestä aiheutuvan vuosituoton menetyksen. Vakuutus on voimassa koko sopimuskauden. Vakuutukset on siis otettu turvaamaan Tieyhtiön tienpitäjänä kantaman vastuun ja siten myös Tilaajan kannalta turvaamaan Tieyhtiön sopimuksenmukaiset suoritukset. Tieyhtiön tilinpäätöstietojen perusteella Tieyhtiön sopimuksen mukaiset saatavat valtiolta, vakuutuskorvaukset ja sulkutilillä kulloinkin olevat varat on pantattu Tieyhtiön lainojen vakuudeksi. Rahoittajien asema on siten varsin turvattu, koska valtio on sopimuksen mukaan sitoutunut maksamaan toteutetun investoinnin myös sopimuksen purkutilanteessa. Tieyhtiö ei luonnollisesti ole voinut antaa vakuutta pääomalainan pääoman taikka koron tai muun hyvityksen maksamisen vakuudeksi. Vahinkotapahtuman sattuessa korvausvaatimukset voivat kohdistua sekä Tieyhtiöön että valtioon. Valtion joutuessa maksamaan Tieyhtiön vastuulle kuuluvan korvauksen, voi valtio periä sopimuksen mukaisesti korvaussumman takaisin Tieyhtiöltä. Mikäli Tieyhtiön lainat olisivat erääntyneet, voisivat rahoittajat periä panttauksen perusteella vakuutusyhtiön maksamista vakuutuskorvauksista ensisijaisesti saatavansa, minkä jälkeen Tieyhtiö ja valtio jäävät vastaamaan vahingonkorvausten maksamisesta. Vahinkotapahtuman sattuessa em. seikoista voidaan kuitenkin neuvotella ja sopia varsin laajasti. Riskin arvioinnissa on myös olennaista riskin toteutumisen todennäköisyyden arviointi. Mittavat tiestöön ja tienpitoon kohdistuvat vahingot eivät ole yleisiä. Sopimuksen päättymisen osalta on todettu, että tieyhtiö on velvollinen asettamaan turvaavan vakuuden, mikäli tilaajaan voi kohdistua sopimuksen päättyessä vaatimuksia, jotka kuuluvat tieyhtiön vastuulle. Tieyhtiön rahoitukseen ja vakuuksiin liittyviä riskejä ja siten Tieyhtiön kykyä vastata sitoumuksistaan ei ole voitu valtion kannalta kattavasti tarkastella, koska sijoitus-, rahoitus- ja lainasopimukset ovat luottamuksellisia ja niitä ei ole ollut käytettävissä. Tarkastelu ei ole myöskään koskenut vakuutus- tai vakuussopimuksia Tieyhtiön pääomarakenteesta Tieyhtiön varat ja sen pääomarakenne liittyvät olennaisesti sen kykyyn vastata sitoumuksistaan ml. edellä selostetut mahdolliset vahingonkorvausvastuut.

20 18 LAHDENTIEN SRRK TILAAJALLE JÄÄNEISTÄ RISKEISTÄ Tieyhtiön olennaisin varallisuuspitoinen oikeus on SRRK sopimuksessa määritelty Lahdentien hallinta ja käyttöoikeus sekä sopimuksessa määritelty oikeus saada valtiolta palvelumaksuja. Tieyhtiön pääomarakenne on saatujen julkisten tietojen perusteella seuraava: Saatava Velkojat Vakuudet 1. Vieraan pääoman ehtoiset lainat NIB Tieyhtiön sopimukseen Seniorilainat Sampo Pankki perustuvat saatavat, sulkutili Käyttöpääoma (lyhytaikaiset lainat) ja vakuutuskorvauk- muut Tieyhtiön vastuut ja velvoitteet, kuten esim. korvausvastuut ja muut tavanomaiset velat, set pantattu seniorlainojen velkojien vakuudeksi kuten ostovelat, lyhytaikaiset velat rahoitusset laitoksilta 2. JUNIORILAINAT (MEZZANINE) 2. Pääomalainat Määrä ,38 (per ) Korko enintään 15 % vuotuinen korko Erääntyneet korot per euroa 4. Osakkeenomistajien jako-osuudet vain A-osakkeet 360 kpl, osakepääomasta B-osakkeilla ei taloudellisia oikeuksia 140 kpl, osakepääomasta Teva Eläke-Varma Espoon Sähkö Teva Eläke-Varma Espoon Sähkö Laing Investment Ltd Laing Investment Ltd (41 %) Skanska BOT AB (23 %) Skanska Oy (18 %) PCA Corporate Finance Oy (18 %) Mezzanine rahoituksen ehtoja, määrää tai vakuuksia ei ollut saatavissa Tieyhtiö ei voi antaa vakuutta ottamilleen pääomalainoille Ei vakuutta Osinko-oikeus Ei vakuutta, ei oikeutta osinkoon eikä jakoosuuteen Jos Tieyhtiön varat eivät jossakin tilanteessa riittäisi kaikkien erääntyneiden saatavien maksamiseen, noudattaisi maksunsaantijärjestys yhtiön ulosotossa, konkurssissa ja selvitystilassa edellä mainitun taulukon järjestystä. Mikäli valtiolla olisi sopimuksen perusteella saatavia tieyhtiöltä, olisi valtio maksunsaantijärjestyksessä muiden vakuudettomien velkojien joukossa. Panttioikeuden haltijalla on oikeus periä saatavansa pantatusta omaisuudesta ennen muita velkojia. 6.4 Indeksisidonnaisuus ja kustannusmuutosten korvaaminen SRRK palvelun kunnossapito-osuudesta maksettava korvaus on sidottu maarakennuskustannusindeksin kokonaisindeksiin. Indeksitarkastusta varten palveluntuottaja ilmoittaa tarjouksessaan vuosittaiset kunnossapidon kustannukset.

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008 Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla Raportti 10.12.2008 Sisällysluettelo 1.Johdanto 2.Yhteenveto 3.Tunnelivaihtoehdon kuvaus 4.Siltavaihtoehdon kuvaus 5.Lauttavaihtoehdon

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko 12.12.2014 Parlamentaarinen työryhmä ja sen tehtävät Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 28.2.2014 parlamentaarisen

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA [pp.kk.2016] 1. Osapuolet Tämän sopimuksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkamisesta (jäljempänä Sopimus ) ovat laatineet jäljempänä

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05. Resurssivaliokunta 7 19.09.2016 Resurssivaliokunta 3 04.10.2016 LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.06/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (puh. 040

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Tampereen Energiantuotanto Oy (Tuottaja), y-tunnus: 2206129-3 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE AJANJAKSOLLE 1.1. 31.3.2016 Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) mukaan Metsähallituksen tehtävänä

Lisätiedot

1 TEHORESERVIKUORMAN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITO

1 TEHORESERVIKUORMAN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITO Käyttösäännöt 1 (5) SÄÄNNÖT TEHORESERVIJÄRJESTELMÄÄN KUULUVIEN SÄHKÖNKULUTUKSEN JOUSTOON KYKENEVIEN KOHTEIDEN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPIDOLLE, NIIDEN KÄYTÖLLE SEKÄ SÄHKÖNKULUTUKSEN TARJOAMISEEN MARKKINOILLE

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO LIITE 1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36,

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja:

pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Dno pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite: Yliopistonkatu

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta Kunnanhallitus

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Resurssivaliokunta 7 19.09.2016 Resurssivaliokunta 3 04.10.2016 Kunnanhallitus 279 10.10.2016 LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä

Lisätiedot

KAUPALLINEN MALLI. Sisällys. Mäntykampus, allianssisopimus, liite 1

KAUPALLINEN MALLI. Sisällys. Mäntykampus, allianssisopimus, liite 1 KAUPALLINEN MALLI Sisällys 1 Yleiskuvaus ja yleiset ehdot... 2 1. 1.1 Tämän sopimusliitteen täydellisyys... 2 2. 1.2 Palveluntuottajien kompensaation yleiskuvaus... 2 3. 1.3 Arvonlisäveron soveltaminen...

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1)

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 6.12.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2007 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C25

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 2017/3 POSELY/269/2017 22.2.2017 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. LIITE 1 1 VIRPINIEMI GOLF OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2 YHTIÖN TOIMIALA Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita

Lisätiedot

Tarjouspyyntö vuokrakoneista

Tarjouspyyntö vuokrakoneista Forssan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Tekninen ja Ympäristötoimi Turuntie 18 1.3.2016 30100 Forssa Tarjouspyyntö vuokrakoneista Hankinnan kohde ja kuvaus Infrapalvelut pyytää tarjouksia maanrakennuskoneista vuodeksi

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) 21 Työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen hankinta sopimuskaudelle 1.5.2015 30.4.2017. HEL 2014-011486 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot