Lääke Teknologiaohjelmaraportti 5/2007. Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääke 2000. Teknologiaohjelmaraportti 5/2007. Loppuraportti"

Transkriptio

1 Lääke 2000 Teknologiaohjelmaraportti 5/2007 Loppuraportti

2 Lääke 2000 biolääketiede, lääkekehitys ja farmaseuttinen teknologia Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 5/2007 Helsinki 2007

3 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja asiantuntija. Tekesin toiminta auttaa yrityksiä, tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja korkeakouluja luomaan uutta tietoa ja osaamista ja lisäämään verkottumista. Tekes jakaa rahoituksellaan teollisuuden ja palvelualojen tutkimus- ja kehitystyön riskejä. Toiminnallaan Tekes vaikuttaa liiketoiminnan kehittymiseen, elinkeinoelämän uudistumiseen, kansantalouden kasvuun, työllisyyden vahvistumiseen ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 500 miljoonaa euroa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoitukseen. Teknologiaohjelmat Tekesin valintoja suomalaisen osaamisen kehittämiseksi Tekesin teknologiaohjelmat ovat laajoja monivuotisia kokonaisuuksia, jotka on suunnattu elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeille alueille. Teknologiaohjelmilla luodaan uutta osaamista ja yhteistyöverkostoja. Ohjelmien aiheiden valinnat perustuvat Tekesin strategian sisältölinjauksiin. Tekes ohjaa noin puolet yrityksille, yliopistoille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille myöntämästään rahoituksesta teknologiaohjelmien kautta. Copyright Tekes Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä julkaisu sisältää tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Tekesille tai kolmansille osapuolille. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Julkaisun sisältö on tekijöiden näkemys, eikä edusta Tekesin virallista kantaa. Tekes ei vastaa mistään aineiston käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Lainattaessa on lähde mainittava. ISSN ISBN Teksti: Info Plus tmi ja Innomedica Oy Kansikuva: Petri Hynynen Kansi: Oddball Graphics Oy Sisäsivut: DTPage Oy Paino: Libris Oy, 2007

4 Esipuhe Tekes kohdentaa teknologiaohjelmilla rahoitusta sekä verkottamis- ja asiantuntijapalveluitaan huomioiden ohjelmavalinnoissa elinkeinoelämän uudistumisen ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta tärkeimmät alat ja alueet. Ohjelmat toteutetaan usein yhteistyössä muiden kansallisten ja kansainvälisten rahoittajaorganisaatioiden kanssa. Kuusivuotinen Lääke teknologiaohjelma käynnistyi vuonna 2001 kunnianhimoisin päämäärin, joilla pyrittiin vastaamaan Tekesin ohjelmatoiminnan ydintavoitteisiin. Ohjelman pitkän tähtäimen tavoitteena ja visiona oli vahvistaa suomalaista lääketeollisuutta ja synnyttää kansainvälistä liiketoimintaa lääkealalle. Biolääketieteen tutkimukseen ja bioteknologiaan perustuva lääketeollisuus ja -kehitys olivat ohjelman alkaessa kansallisesti varsin nuoria. Niiden kehittymismahdollisuudet ja -lähtökohdat arvioitiin kuitenkin hyviksi. Ohjelman aikana toimintaympäristössä tapahtui muutoksia, jotka vaikeuttivat ohjelman tavoitteiden saavuttamista, heikensivät yritysten mahdollisuutta panostaa omaan tuotekehitykseen ja viivästyttivät tulosodotusten toteutumista. Lääke teknologiaohjelman tavoitteena oli kehittää suomalaista lääketutkimusta kokonaisuudessaan sekä luoda ja vahvistaa alan tutkimusverkostoja. Ohjelman alussa vahvistettiin erityisesti lääketutkimuksen perusosaamista yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa yhteistyössä Suomen Akatemian kanssa. Ohjelman viimeisten vuosien erityistavoitteeksi puolestaan nostettiin keksintöjen kaupallinen hyödyntäminen. Tämä johti myönteiseen asennemuutokseen tutkimuksen soveltamisessa ja hyödyntämisessä. Tutkimusryhmien ja yritysten välinen yhteistyö on vahvistunut. Tätä osoittavat muun muassa ohjelman aikainen aktiivinen teknologiansiirto yrityksiin sekä lukuisat eri toimijoiden väliset tutkimuspalvelusopimukset. Nykypäivän suomalainen lääketieteen tutkimus on erittäin korkeatasoista. Lääke teknologiaohjelman aikana kansallisen lääketutkimusosaamisen taso on noussut merkittävästi ja alan tunnettuus parantunut. Haasteena on kuitenkin edelleen yksi ohjelman alkuperäisistä päätavoitteista: tuottaa osaamisesta lääketuote- ja palveluinnovaatioina kansantaloudellista ja yhteiskunnallista hyötyä. Edellytyksiä suomalaisen lääketeollisuuden kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiselle luovat huippuosaamisen tunnistaminen, siihen panostaminen ja fokusoituminen, verkottunut yhteistyö sekä näiden yhdistäminen vahvaan kansainväliseen liiketoiminta- ja kliinisen lääketieteen osaamiseen. Helsingissä toukokuussa 2007 Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

5 Tiivistelmä Lääke teknologiaohjelman tavoitteena oli sekä kehittää suomalaista lääketutkimusta kokonaisuudessaan että luoda alan tutkimusverkostoja. Pitkän tähtäimen tavoitteena oli vahvistaa suomalaista lääketeollisuutta ja synnyttää kansainvälistä liiketoimintaa alalle. Ohjelma tarjosi foorumin, jolla voitiin yhteistyössä hallita ja evaluoida laaja-alaisesti Suomen lääketutkimusta. Teknologiaohjelma kattoi lääketutkimusketjun uusien lääkevaikutuskohteiden identifioinnista ja validoinnista lääkevalmisteen ja uusien annosmuotojen kehittämiseen. Ohjelman hankkeet sijoittuivat biolääketieteen, lääkekehityksen ja farmaseuttisen kehityksen alueille sekä niitä oleellisesti tukeville tutkimusalueille. Kuuden vuoden mittainen Lääke teknologiaohjelma ( ) jakautui kahteen kolmivuotiskauteen. I-kaudella projektit ryhmiteltiin aiheittain viiteen teknologiatiimiin: uusien vaikutuskohteiden identifiointi ja validointi, täsmäterapia ja uudet hoitomuodot, kemia, in vitro- ja in vivo -seulonta ja farmaseuttinen kehitys. II-kaudella ohjelman päätavoitteena oli viedä eteenpäin ohjelmassa ensimmäisellä kaudella saavutettuja, suomalaisessa liiketoiminnassa hyödynnettävissä olevia tuloksia. Ohjelman II-kaudella käynnistettiin hyödyntämisklinikka tehostamaan julkisissa tutkimushankkeissa syntyneiden innovaatioiden tunnistamista ja patentointia sekä lisäämään ymmärrystä innovaatioiden kaupallisesta arvosta ja erilaisista kaupallistamisvaihtoehdoista. Hyödyntämisklinikka tarjosi projekteille kannustavaa ohjausta (sparrausta), jossa tutkimustulosten hyödyntämispolkuja ja tuotteistamismahdollisuuksia analysoitiin. Kaupallistamisen pullonkauloiksi todettiin projektien puutteelliset resurssit kaupallistamisvastuun kantamisessa sekä puutteet lääkealan liiketoimintaosaamisessa. Samaan aikaan bioalan niukka rahoitustilanne heikensi yritysten edellytyksiä ottaa vastaan aikaisen vaiheen kehitysprojekteja. Monessa projektissa muotoutui hyödyntämispoluksi yliopiston palvelutoiminta sekä yhteistyö alan palveluyritysten kanssa. Lääke teknologiaohjelman kokonaisvolyymi oli noin 140 miljoonaa euroa. Tästä Tekesin rahoitus kattoi noin 83 miljoonaa euroa ja Suomen Akatemian rahoitus noin 5 miljoonaa euroa. Yritysten rahoitusosuus oli noin 50 miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan ohjelmaan osallistui 12 yliopistoa ja tutkimuslaitosta sekä yli 70 yritystä omilla tutkimusprojekteillaan tai osallistumalla julkisen tutkimuksen projekteihin. Ensimmäisellä kaudella ( ) ohjelmassa rahoitettiin 82 projektia: 45 Tekesin rahoittamaa julkisen tutkimuksen projektia ja 26 yritysprojektia. Lisäksi Suomen Akatemian rahoitti 11 tutkimusprojektia. Toisella kaudella ( ) Tekes rahoitti 46 julkisen tutkimuksen projektia ja 24 yritysprojektia. Suomen Akatemia rahoitti 11 tutkimusprojektia. Osa projekteista jatkui ensimäiseltä kaudelta toiselle kaudelle. Lääke teknologiaohjelman tavoite kehittää suomalaista lääketutkimusta saavutettiin hyvin. Ohjelman aikana yliopistoissa ja korkeakouluissa kehitettiin 264 uutta menetelmää, löydettiin 79 uutta johtomolekyyliperhettä ja 59 uutta kohdemolekyyliä. Osaamisen lisääntymistä kuvaa myös se että ohjelman tutkimusryhmissä valmistui 88 tohtorinväitöskirjaa, lähes 300 muuta opinnäytetyötä, yli 700 tieteellistä julkaisua ja noin 800 posteriabstraktia. II-kaudella tutkimustulosten kaupallistamisen tehostamiseen tähtäävien ponnistusten tuloksena teknologiansiirtojen ja tutkimussopimuspalvelujen määrät kasvoivat ohjelman loppua kohden. Ohjelman aikana teknologiansiirtoja kotimaisiin

6 yrityksiin tehtiin 125 ja uusia tutkimuspalvelusopimuksia solmittiin 88. Teknologiansiirto ymmärrettiin tässä yhteydessä laajasti käsittäen teknologian, osaamisen ja koulutettujen työntekijöiden siirron. Tutkimusverkostoja luotiin aktiivisesti. Projektien akateemisten ja yrityskumppanien yhteistyömäärä kasvoi kiitettävästi koko ohjelman ajan. Osallistujat kokivat verkottumisen yhtenä ohjelman tärkeimmistä hyödyistä. Myös uusia kansainvälisiä akateemisia ja yritysyhteyksiä luotiin ohjelman aikana. Verkottumisen vahvistamiseksi Lääke teknologiaohjelma järjesti monia tapahtumia, kuten vuosiseminaareja, teknologiatyöpajoja, teknologiansiirtoa käsitteleviä keskustelutilaisuuksia ja verkottumistilaisuuksia. Lääke teknologiaohjelma tarjosi yhdessä muiden Tekesin bioteknologiaohjelmien kanssa koulutusta muun muassa bioalan keksintöjen suojauksesta ja tuotekehitysprojektien arvon määrityksestä sekä järjesti posterinäyttelyt Biotech Helsinki 03- ja ChemBio Finland 05 -tapahtumiin. Kansainvälistymisen edistämiseksi ohjelman seminaareissa esiteltiin Tekesin kansainvälistymistä tukevia työkaluja: valmistelurahoitusta, Global Access Program (GAP) -ohjelmaa, EU-rahoitusmahdollisuuksia ja tutkijanvaihtorahoitusta. Alan kansainvälisiä tutkimuksen ja liikemaailman huippuasiantuntijoita kutsuttiin puhujiksi seminaareihin. Amerikkalaisen National Institute of Health:n (NIH) kanssa järjestettiin vuonna 2006 yhteisseminaari, jonka teemana tieteellisten aiheiden lisäksi olivat verkottuminen ja NIH:n rahoitustyökalut. Lääke ohjelma osallistui Tekesin ohjelmien yhteisesiintymisiin Suomen Bioteollisuus ry:n ja kotimaisten yritysten rinnalla kansainvälisissä tapahtumissa mm. amerikkalaisissa BIO-tapahtumissa ( ) ja BioJapan tapahtumassa. Lisäksi teetettiin ulkopuolisilla asiantuntijoilla erillisiä selvityksiä esimerkiksi Kiinan bioalan IPR- ja regulatorisesta ilmapiiristä. Lääke teknologiaohjelma oli osana EU:n 6. puiteohjelman ERA-NET-hanketta EUROTRANS- BIO (ETB), johon Tekes osallistuu suomalaisena rahoittajana. ETB-rahoitusta myönnetään bioalan pk-yritysten koordinoimille EU-hankkeille. Ohjelman toimintaa johti, kehitti ja ohjeisti johtoryhmä, johon kuului lääketeollisuuden, tutkimuslaitosten ja rahoittajaorganisaatioiden edustajia. Lääke teknologiaohjelma suuntasi suomalaista lääketutkimusta uuteen aikakauteen, jossa verkottuminen ja kansainvälisyys ovat arkipäivää. Ohjelman aikana suomalaisen lääketutkimuksen kenttä kartoitettiin ja alan toimijat tietävät nyt entistä paremmin, mitä tarjottavaa eri yliopistoryhmillä ja yrityksillä on toisilleen. Yliopistoryhmien osaamisen määrä ja taso lääketutkimuksen alueella sekä yritysten valmiudet osaamisen hyödyntämiseen ovat oleellisesti parantuneet ohjelman ansiosta. Tieteellisen osaamispohjan lisäksi ohjelmassa luotiin valmiuksia tulevaisuuden yritysyhteistyölle ja jatkotutkimuksille, joissa yritysrahoituksen avulla osaamista valjastetaan elinkeinoelämän hyötykäyttöön. Ohjelma loi pohjaa lääkealan tulevaisuuden rakentamiselle Suomessa.

7 Summary The goal of the Drug 2000 Technology Programme was to develop Finnish pharmaceutical research and create research networks in the field. The long-term goal was to expand the Finnish pharmaceutical industry while generating international business in the field. Drug 2000 provided a forum for a large-scale administration and evaluation of Finnish pharmaceutical research. The programme covered the pharmaceutical research chain from the identification and validation of new drug targets to the development of pharmaceutical products and new drug formulations. The projects in the programme were in the fields of biomedicine, drug development and pharmaceutical development, as well as related, supportive research areas. Drug 2000 was conducted during and was divided into two funding periods. In the first funding period, the projects were grouped according to their topics into five technology teams: target identification and validation; targeted therapy and novel methods of treatment; chemistry; in vitro and in vivo screening methods; and pharmaceutical development. The main goal of the second triennial was to take the results obtained in the first triennial further towards commercialisation and exploitation by Finnish companies. A commercialisation clinic was established to fuel the identification and patenting of innovations developed in the projects, as well as to increase understanding of the commercial value of innovations and various commercialisation options. The commercialisation clinic helped the projects analyse methods to exploit and productise research results. However, due to lack of business skills in the pharmaceutical field and resources for commercialisation in the projects, commercialisation was not initiated according to plan. At the same time, a shortage of financing in the biotechnology sector impaired the ability of companies to accept early-phase development projects. In a number of projects, university services and co-operation with service companies in the field turned out to be the best commercialisation paths. The total volume of the programme amounted to 140 million, of which Tekes covered 83 million and the Academy of Finland 5 million. The companies share was 50 million. The participants included 12 universities and research institutes and more than 70 companies with their own research projects or through participation in public research projects. A total of 82 projects were funded during the first funding period ( ), including 45 public research projects funded by Tekes and 26 company projects. In addition, the Academy of Finland funded eleven projects. During the second period ( ), Tekes funded 46 public research projects and 24 company projects. In addition, the Academy of Finland financed eleven projects. Some of the projects were continued from the first period to the second. The goal of Drug 2000 to develop Finnish pharmaceutical research was achieved. During the programme, a total of 264 new methods were developed, 79 new groups of lead molecules were found and 59 new target molecules were discovered in universities. The increased competence is also reflected in the fact that the research teams completed a total of 88 doctoral dissertations, nearly 300 other theses, over 700 scientific publications and 800 poster abstracts. As a result of the efforts to boost commercialisation during the second period, the volumes of technology transfers and research agreement services increased towards the end of the programme. Overall 125 technology transfers were made to Finnish companies and 88 new research

8 service agreements were signed. In this context, technology transfer refers to the transfer of not only technology but also of competence and trained staff. Research networks were also actively created. The degree of co-operation between academic and corporate participants in the projects increased substantially all through the programme. Indeed, the participants regarded networking as one of the main benefits of the programme. International academic and corporate contacts were also made. To further boost networking, Drug 2000 organised various events, such as seminars, workshops and get-togethers on various topics. Together with other biotechnology programmes in Tekes, training was organised on topics such as invention protection in biotechnology and valuation in product development projects. Poster exhibitions were arranged for the Biotech Helsinki 03 and ChemBio Finland 05 conferences. In Drug 2000 seminars, the international aspect was highlighted via the Tekes tools that support international activities: preparatory funding, Global Access Program (GAP), EU funding opportunities and researcher exchange financing. International experts in research and business were invited to speak at the seminars. A meeting was held together with the US National Institutes of Health (NIH) in 2006, with topics varying from scientific subjects to networking and NIH funding tools. Drug 2000 participated with other Tekes programmes, Finnish Bioindustries and domestic companies in international events, such as the US BIO conferences ( ) and BioJapan Furthermore, reports were commissioned from external experts on topics such as the international property rights (IPR) and regulatory climate in biotechnology in China. Drug 2000 was part of the EUROTRANS-BIO (ETB) ERA-NET project in the Sixth EU Framework programme, where Tekes participates as a Finnish financier. ETB funding was granted to the EU projects co-ordinated by SMEs in biotechnology. Drug 2000 was led and developed by a steering committee consisting of representatives from the pharmaceutical industry, research institutes and funding organisations. Drug 2000 directed Finnish pharmaceutical research towards a new era where networking and international activities are part of everyday life. During the programme, the field of Finnish pharmaceutical research was surveyed, and as a result everyone is more familiar with what various academic groups and companies have to offer one another. Thanks to the programme, the degree and level of pharmaceutical competence in universities increased substantially, and companies are now better prepared to exploit their competence. Moreover, the programme created a foundation for future corporate co-operation and further research, where competence can be exploited in business through corporate funding. Drug 2000 established a firm ground for the future of the pharmaceutical industry in Finland.

9 Sisällysluettelo Esipuhe Tiivistelmä Summary 1 Yhteenveto keskeisistä tuloksista ja tulevaisuuden suuntaviivat Julkisen tutkimuksen projektien tuloksia Tulevaisuuden suuntaviivat Teollisuuden näkökulmia ohjelmatoimintaan Case-esimerkki: ADME-klusteri: Yhteistyö kirkasti hyödyntämispolut Suomen Akatemian näkökulmia ohjelmatoimintaan Lääke teknologiaohjelman tulokset Case-esimerkki: Nanoteknologian ratkaisuja lääkeaineiden tehoseulontaan Case-esimerkki: Kantasoluista apua aivojen rappeumasairauksiin? Case-esimerkki: Uusia lähtökohtia miesten hormonaalisten hoitojen kehittämiseen Julkisen tutkimuksen projektien tulokset Lääke teknologiaohjelman yleiskuvaus Taustalla lääketeollisuuden murros Teknologiaohjelman tavoitteet Tutkimusalueet ohjelman I- ja II-kaudella Tutkimusprojektien rahoitus Teknologiaohjelman organisaatio Hyödyntämisklinikka Case-esimerkki: Lääkeaineet perille keskushermostoon saakka Teknologiaohjelman viestintä ja tapahtumat Teknologiaohjelman pelisäännöt Kansainvälinen yhteistyö Case-esimerkki: EUROTRANS-BIO-hanke: Pandemiarokotteen kehitysprojekti...77 Liitteet 1 Yritysprojektit Ohjelmaan osallistuneet organisaatiot Julkaisuluettelo Opinnäyteluettelo Patentit ja patenttihakemukset Ohjelman pelisäännöt Tekesin teknologiaohjelmaraportteja

10 1 Yhteenveto keskeisistä tuloksista ja tulevaisuuden suuntaviivat Lääke teknologiaohjelma vei suomalaisen lääketutkimuksen uudelle aikakaudelle. Ohjelman aikana tehtiin lääketutkimusalalla laajempaa yhteistyötä kuin koskaan aikaisemmin Suomessa. Akateemista ja yritystutkimusta tehokkaasti integroinut ohjelma sisälsi laaja-alaisesti tutkimushankkeita biolääketieteen, lääkekehityksen ja farmaseuttisen kehityksen alueilta. Ohjelman tavoitteena oli kehittää suomalaista lääketutkimusta kokonaisuudessaan sekä luoda tutkimusverkostoja ja synnyttää kansainvälistä liiketoimintaa alalle. Lääke teknologiaohjelma toteutettiin yhteistyössä Suomen Akatemian kanssa. Lääke teknologiaohjelmaan osallistui kaiken kaikkiaan 140 projektia. I-kaudella ( ) ohjelmaan osallistui yhteensä 45 Tekesin rahoittamaa julkisen tutkimuksen projektia ja 26 yritysprojektia. II-kaudella ( ) ohjelmaan osallistui 46 julkisen tutkimuksen projektia ja 24 yritysprojektia. Osaa projekteista rahoitettiin koko ohjelmakauden ajan. Lisäksi I- ja II-kausilla ohjelmaan osallistui yhteensä 22 Suomen Akatemian rahoittamaa projektia. Kaiken kaikkiaan yli 70 yritystä osallistui ohjelmaan omilla tutkimusprojekteillaan tai osallistumalla julkisen tutkimuksen projekteihin. Ohjelma osallistui myös EU:n rahoittamaan ja Ranskan koordinoimaan ERA- NET-hankkeeseen EUROTRANS-BIO. Tekesin julkaisemassa arviointiraportissa (Teknologiaohjelmaraportti 20/2006, Tekes) todetaan, että yli 90 prosenttia Lääke teknologiaohjelmaan osallistuneista alan toimijoista piti kotimaisen tutkimustyön laadun paranemista ohjelman merkittävimpänä tuloksena. Ohjelman omalle organisaatiolle tuottamista hyödyistä osallistujat pitivät suurimpana taloudellista hyötyä, mutta kokivat merkittävänä myös tutkimuslaitosten ja yritysten välisen yhteistyön lisääntymisen. Ohjelman yritysprojektien vetäjistä peräti 90 prosenttia mainitsi yhtenä ohjelman konkreettisista hyödyistä lisääntyneen yhteistyön ja potentiaalisten yhteistyökumppaneiden tunnistamisen. Kuusivuotinen teknologiaohjelma jaettiin kahteen kolmivuotiskauteen. Ohjelman I-kaudella edistettiin verkottumista jakamalla projektit viiteen teknologiatiimiin: uusien vaikutuskohteiden identifiointi ja validointi, täsmäterapia ja uudet hoitomuodot, kemia, in vitro- ja in vivo -seulonta ja farmaseuttinen kehitys. Ohjelman II-kauden yhtenä haasteellisena tavoitteena oli edistää lääketutkimuksen kaupallista hyödyntämistä. Kaupalliset valmiudet paranivatkin huomattavasti ohjelman aikana. Ohjelmaan osallistujista yli 60 prosenttia kehitti ohjelman aikana myytävissä olevia palveluja tai tutkimusvalmiuksia, esimerkiksi menetelmiä tai mittauslaitteistoja (Teknologiaohjelmaraportti 20/2006, Tekes). Kaupallisen hyödyntämisen ohjelmapalveluksi perustettiin Hyödyntämisklinikka Lääke teknologiaohjelman toiselle ohjelmakaudelle. Tekes ja ohjelman johtoryhmä asettivat klinikan tavoitteeksi julkisen tutkimuksen hankkeiden kaupallisen hyödyntämisen edistämisen. Klinikan tavoitteena oli tehostaa tutkimushankkeissa syntyneiden innovaatioiden tunnistamista ja patentointia sekä lisätä ymmärrystä innovaatioiden kaupallisesta arvosta, kaupallistamistarpeesta ja erilaisista kaupallistamisvaihtoehdoista. Lisäksi klinikka tuki yrittäjyyttä. Hyödyntämisklinikan ohjelmarungon muodostivat hyödyntämisajattelua edistävä diagnoosivaihe, tutkijoille suunnatut seminaarit, projektien kannustava ohjaus sekä tarkennettujen hyödyntämissuunnitelmien laatiminen. Hyödyntämisklinikan analyysin mukaan suurimmat ongelmakohdat projektien tutkimustulosten kaupallistamisessa ovat: (1) kuka ottaa kannettavakseen vastuun kaupallistamisesta, (2) miten tunnistetaan arvokas tietotaito sekä (3) miten 1

11 kaupallistamisessa edetään. Lääke teknologiaohjelman päättyessä valtaosa projekteista on saanut ainakin osan tuloksistaan siirrettyä kaupalliselle hyödyntäjälle. Yleisin hyödyntämispolku on ollut yliopistossa toteutettava palvelutoiminta, joka on johtanut yhteistyöprojektiin joko jonkun projektin johtoryhmään kuuluneen tai muun yrityksen kanssa. Yritysten kannalta tulosten hyödyntämistä ovat viime vuosina viivästyttäneet nopeasti muuttuva lääkealan toimintaympäristö ja bioalan yleinen heikko rahoitustilanne riittävien yksityisten pääomien ja toimialaa tuntevien sijoittajien puuttuessa. 1.1 Julkisen tutkimuksen projektien tuloksia Ohjelman vaikutusta julkisen tutkimuksen projektien kehitykseen seurattiin vuosittain pyytämällä ohjelman osallistujia raportoimaan projektien tieteelliset sekä kaupallistamiseen ja verkostoitumiseen liittyvät saavutukset. Vuosittain prosenttia projekteista palautti vuosiseurantaraportin. Vuosiseurantatulokset ovat siten suuntaa antavia. Vuosiseurannan kumulatiiviset tulokset ovat esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Lääke teknologiaohjelman vuosiseurannan tulokset Julkisen tutkimuksen projektien vuosiseurantatulokset (laskettuna kumulatiivisesti, ei sisällä verkottumista) Akateemiset saavutukset Tieteelliset julkaisut 713 Posterit & abstraktit 803 Tutkimustulokset Uusi kohdemolekyyli löydetty 59 Uusi kohdemolekyyli validoitu 39 Uusi seulontamenetelmä kehitetty 176 Uusi validointimenetelmä kehitetty 59 Uusi johtomolekyyliperhe löydetty 79 Uusi lääkeainekandidaatti löydetty 19 Uusi diagnostinen menetelmä kehitetty 29 Koulutus ja työllistäminen Tohtorinväitökset 88 Muut akateemiset opinnäytetyöt 294 Projektissa valmistuneiden sijoittuminen yrityksiin 98 Verkottuminen vuonna 2006 Akateemiset yhteistyöryhmät Suomessa 136 Kansainväliset akateemiset yhteistyöryhmät 140 Yrityskumppanit Suomessa 135 Kansainväliset yhteistyökumppanit 14 Tutkimustulosten Uusi perustettu yritys 7 kaupallistaminen Teknologiansiirto 1) kotimaisiin yrityksiin 125 Teknologiansiirto 1) ulkomaisiin yrityksiin 6 Uudet patenttihakemukset 49 Myönnetyt patentit 16 Lisenssisopimukset 5 Tutkimuspalvelusopimukset 88 Muu tulosten kaupallistamistapa 31 1) Teknologiansiirto ymmärrettiin tässä yhteydessä laajasti käsittäen teknologian, osaamisen ja koulutettujen työntekijöiden siirron. 2

12 Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan vuosiseurantatuloksia. Tutkimustulosten tuloskehitys on ohjelman aikana ollut nousujohteinen ja vahvistanut tasaisesti lääketutkimuksen eri osa-alueita (kuva 1). Lääke ohjelmassa kehitettiin runsaasti eri menetelmiä (264) sisältäen seulonta-, validointi- ja diagnosointimentelmiä. Uusien identifioitujen (59) kohdemolekyylien määrä kasvoi huomattavasti ohjelman aikana ja lisäksi validoitujen kohdemolekyylien määrä (39) kasvoi tasaisesti. Ohjelman aikana kehitettyjä menetelmiä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää muun muassa nyt tunnistettuihin kohdemolekyyleihin vaikuttavien lääkeainekandidaattien etsimiseen. Uusia potentiaaleja lääkeainekandidaatteja löydettiin 19. Ohjelman tuottamien tutkimustulosten runsaus näkyy myös tieteellisten julkaisujen määrässä; niitä syntyi ohjelmassa kaiken kaikkiaan 713 (posteriabstraktit mukaan lukien 1516). Tutkimustulokset kokonaisuudessaan luovat vahvan osaamispohjan soveltavalle ja kilpailukykyisemmälle lääketutkimukselle Suomessa. Tutkimustulosten kaupallistamisessa todettiin ohjelman aikana selkeä kasvava trendi (kuva 2). Uusien tutkimuspalvelusopimusten määrä (88) lisääntyi merkittävästi, mikä myötäilee myös hyvin ohjelman tutkimustuloksia: uusien kehitettyjen menetelmien lisääntyminen oli selkeää (kuva 1). Lisäksi teknologiansiirrot yrityksiin ovat lisääntyneet tasaisesti (131), mikä kertoo ohjelmassa syntyneiden innovaatioiden ja teknologian hyvästä laadusta ja soveltuvuudesta lääkealan yrityksille sekä tutkimuslaitosten ja yritysten lisääntyneestä yhteistyöstä (kuva 3). Teknologiansiirto ymmärrettiin tässä yhteydessä laajasti käsittäen teknologian, osaamisen ja koulutettujen työntekijöiden siirron. Tutkimustulosten kaupallistamisen mittareina seurattiin myös patenttihakemusten määrää (49) ja myönnettyjen patenttien määrää (16, liite 5). Patenttihakemusten määrä kasvoi tasaisesti koko ohjelmakauden aikana ja II-kaudella saavutettiin ohjelman alussa I-kaudella asetettu tavoite (40). Ohjelman loppua kohden vahvistui myönteinen asennemuutos tutkimuksen soveltamisessa ja hyödyntämisessä, mikä voitiin havaita muun muassa Hyödyntämisklinikkatoiminnassa. Oh- Tutkimustulokset Kumulatiivinen lkm Uusi diagnostinen menetelmä kehitetty Uusi lääkeainekandidaatti löydetty Uusi johtomolekyyliperhe löydetty Uusi validointimenetelmä kehitetty Uusi seulontamenetelmä kehitetty Uusi kohdemolekyyli validoitu Uusi kohdemolekyyli löydetty Kuva 1. Lääke teknologiaohjelman tutkimustuloksia

13 Tutkimustulosten kaupallistaminen Kumulatiivinen lkm Muu Tutkimuspalvelusopimus Lisenssisopimukset Myönnetyt patentit Uudet patenttihakemukset Teknologian siirto ulkomaisiin yrityksiin Teknologian siirto kotimaisiin yrityksiin Uusi perustettu yritys Kuva 2. Lääke teknologiaohjelman tutkimustulosten kaupallinen hyödyntäminen ( ). jelman aikana kehitettiin omistus- ja käyttöoikeuksiin liittyviä sopimuskäytäntöjä. Näillä edistettiin tutkimuslaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä. Lääketutkimuskentän verkottuminen sekä akateemisten ryhmien kesken että yritysten kanssa on yksi ohjelman tärkeimmistä saavutuksista (kuva 3). Tutkimuslaitosten ja yritysten välinen yhteistyö kasvoi lähes 35 prosentilla ohjelman aikana. Myös kansainvälinen verkottuminen lisääntyi kiitettävästi. Tämä osoittaa, että suomalainen osaaminen on tunnistettu maailmalla. Lääke ohjelman aikana noin sata ohjelmaprojekteissa työskennellyttä ja ohjelman aikana valmistunutta tutkijaa siirtyi yrityksen palvelukseen (kuva 4). Suomen kokoisessa maassa sekä kansallinen että kansainvälinen verkottuminen on yksi avaintekijöistä innovatiivisen ja kilpailukykyisen lääketeollisuuden kehittymiselle. Projektien verkottuminen Vuosittainen lkm Akateeminen yhteistyö Suomessa Akateeminen yhteistyö Maailmalla Yrityskumppanit Suomessa Yrityskumppanit Maailmalla Kuva 3. Projektien verkottuminen Lääke teknologiaohjelman aikana. 4

14 Projekteissa valmistuneiden sijoittuminen yrityksiin Kumulatiivinen lkm Kuva 4. Projekteissa valmistuneiden (tohtorinväitöksen ja muun akateemisen opinnäytetyön tehneiden) tutkijoiden sijoittuminen yrityksiin Lääke ohjelman aikana. 1.2 Tulevaisuuden suuntaviivat Tulevaisuudessa julkisessa Tekesin rahoittamassa lääketutkimuksessa painotetaan yhä vahvemmin sovellusosaamista. Elinkeinoelämän tarpeet halutaan huomioida entistä paremmin. Tekes odottaa jatkossa yrityksiltä entistä vankempaa roolia julkisen tutkimuksen projektien yhteisvalmistelussa, ohjaamisessa ja tutkimustulosten hyödyntämisessä. Tulevaisuudessa kannustetaan myös kansainväliseen verkostoitumiseen ja eri alojen osaamisten yhdistämiseen. Teollisuus on valmis vastaamaan Tekesin odotuksiin. Mahdollisia uusia lääkealan rahoitustoimia suunniteltaessa yritykset ovat halukkaita kartoittamaan yhteistyössä jo etukäteen kiinnostuskohteensa. Päättyneen ohjelman ansiosta yrityksissä tunnetaan aivan käytännön tasolla, millaista osaamista eri akateemisista ryhmistä löytyy. Tällöin yritykset voivat ehdottaa tutkimusryhmille yhteistyötä kilpailukykynsä kannalta merkittävän osaamisen tai merkittävien teknologioiden kehittämiseksi. Näin hankkeissa voidaan sitoutua heti alusta lähtien yhteistyöhön ja selkeisiin tavoitteisiin, toteaa Antti Haapalinna, johtaja, Orion Oyj, Orion Pharma, Nonkliininen tutkimus ja kehitys. Haapalinnan mukaan mahdollinen seuraava ohjelma voitaisiin luoda fokusoidusti yhdistämällä eri ryhmien osaamista samaan hankkeeseen. Verkottumista voitaisiin kehittää kilpailukyvyn kannalta tärkeillä alueilla ja luoda osaamista jopa laajemmin kuin Lääke teknologiaohjelmassa, mutta kohdennetun suunnittelun ansiosta ohjelman ei tarvitsisi olla rahallisesti yhtä laaja. 5

Diagnostiikka 2000 -teknologiaohjelma 2000 2003

Diagnostiikka 2000 -teknologiaohjelma 2000 2003 Diagnostiikka 2000 -teknologiaohjelma 2000 2003 Teknologiaohjelmaraportti 4/2004 Loppuraportti Diagnostiikka 2000 -teknologiaohjelma 2000 2003 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 4/2004 Helsinki 2004

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma

Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma Teknologiaohjelmaraportti 15/2003 Loppuraportti Ohjelmistotuotteet SPIN 2000 2003 -teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteilla kansainväliseen menestykseen

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 1/2010. Loppuraportti. SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu

Tekesin ohjelmaraportti 1/2010. Loppuraportti. SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Tekesin ohjelmaraportti 1/2010 Loppuraportti SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Etunimi Loppuraportti Sukunimi SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 1/2010 Helsinki 2010 3

Lisätiedot

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Marko Torkkeli (toim.) Tekesin katsaus 233/2008 Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen

Lisätiedot

TULI-ohjelman väliarviointi

TULI-ohjelman väliarviointi TULI-ohjelman väliarviointi Jari Kuusisto, Soile Kotala, Riikka Kulmala, Anmari Viljamaa ja Sirpa Vinni Teknologiaohjelmaraportti 8/2004 Väliarviointiraportti TULI-ohjelman väliarviointi Väliarviointiraportti

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Taustaselvitys Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten linjauksiin Mari Hjelt, Marja-Liisa Niinikoski, Mikko Syrjänen, Katri Haila ja Soile

Lisätiedot

Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit

Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit RAPORTTI 3/2013 Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit Mikko Valtakari, Toni Riipinen ja Olli Voutilainen 10 Mikko Valtakari, Toni Riipinen ja Olli

Lisätiedot

erikoistuotteita Metallien jalostuksen ohjelmien arviointi

erikoistuotteita Metallien jalostuksen ohjelmien arviointi Teräksen puhtaustutkimusta ja asiakkaille erikoistuotteita Metallien jalostuksen ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 3/2009 Arviointiraportti 12 Teräksen puhtaustutkimusta ja asiakkaille erikoistuotteita

Lisätiedot

Kasvuparadigman muutos

Kasvuparadigman muutos Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija Rautiainen (toim.) Tekesin katsaus 250/2009 Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe.

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe. Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA www.salwe.fi Sisälto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Johdanto SalWe ja sen rooli SalWen toiminta-alueen

Lisätiedot

Suomen Akatemian julkaisuja 2/11. Nanovisio 2020

Suomen Akatemian julkaisuja 2/11. Nanovisio 2020 Suomen Akatemian julkaisuja 2/11 Nanovisio 2020 Suomen Akatemian julkaisuja 2/11 Nanovisio 2020 Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen

Lisätiedot

Bioala uskoo tulevaisuuteen

Bioala uskoo tulevaisuuteen 2012 HEALTHBIO TERVEYDEN BIOKLUSTERIN VUOSIJULKAISU Bioala uskoo tulevaisuuteen Sivu 4 Receptor vei tutkijat asiakkaiden luo Sivu 6 Kliiniset biopankit tulevat Sivu 8 Elämän merkit syöpädiagnostiikan tueksi

Lisätiedot

MUOTO 2005. Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005. Teknologiaohjelmaraportti 10/2006

MUOTO 2005. Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005. Teknologiaohjelmaraportti 10/2006 MUOTO 2005 Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005 Teknologiaohjelmaraportti 10/2006 Loppuraportti MUOTO 2005 Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

NewPro Uusiutuva metalliteknologia uudet tuotteet 2004 2009. Tekesin ohjelmaraportti 2/2009

NewPro Uusiutuva metalliteknologia uudet tuotteet 2004 2009. Tekesin ohjelmaraportti 2/2009 NewPro Uusiutuva metalliteknologia uudet tuotteet 2004 2009 Tekesin ohjelmaraportti 2/2009 Loppuraportti 12 NewPro Uusiutuva metalliteknologia uudet tuotteet 2004 2009 Tekesin ohjelmaraportti 2/2009 Helsinki

Lisätiedot

Kaupallistaminen ja innovaatiotavoitteet teknologiaohjelmissa

Kaupallistaminen ja innovaatiotavoitteet teknologiaohjelmissa Kaupallistaminen ja innovaatiotavoitteet teknologiaohjelmissa Innovaatioprosessien muutoksiin tähtäävien teknologiaohjelmien arviointi Teknologiaohjelmaraportti 11/2004 Arviointiraportti Kaupallistaminen

Lisätiedot

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi RAPORTTI 4/2013 Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo 10 Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo Energiatutkimusta

Lisätiedot

Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004

Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004 Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004 Teknologiaohjelmaraportti 5/2005 Loppuraportti Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Pekka Stenholm, Ulla Hytti Teknologiaohjelmaraportti 12/2006 Arviointiraportti Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Arviointiraportti

Lisätiedot

econstor zbw www.econstor.eu

econstor zbw www.econstor.eu econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Tahvanainen,

Lisätiedot

Puhtaasti asiakkaalle

Puhtaasti asiakkaalle Tekesin katsaus 268/2010 Puhtaasti asiakkaalle suomalaisen kemianteollisuuden menestyksen tekijät globaalissa kilpailussa Marja Mäenpää, Jani Saarinen, Peter Sikow, Pekka Pesonen Marja Mäenpää Jani Saarinen

Lisätiedot

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle Bioalan rakenteellinen kehittäminen Yhteenveto Tässä muistiossa kuvatun ohjelman päämääränä on Suomen biokeskusten toiminnan rakenteellinen kehittäminen

Lisätiedot

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT Diplomityö Tarkastaja: professori Olavi Uusitalo Tarkastaja

Lisätiedot

ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004

ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004 ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004 Teknologiaohjelmaraportti 4/2005 Loppuraportti ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 4/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

IN VITRO -DIAGNOSTIIKKAAN LIITTYVÄN TEOLLISUUDEN KEHITYSNÄKYMÄT VARSINAIS-SUOMESSA. Nina Suvanto & Ilkka Kouvonen OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA

IN VITRO -DIAGNOSTIIKKAAN LIITTYVÄN TEOLLISUUDEN KEHITYSNÄKYMÄT VARSINAIS-SUOMESSA. Nina Suvanto & Ilkka Kouvonen OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 132 TUTKIMUKSIA Nina Suvanto & Ilkka Kouvonen IN VITRO -DIAGNOSTIIKKAAN LIITTYVÄN TEOLLISUUDEN KEHITYSNÄKYMÄT VARSINAIS-SUOMESSA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Turku Science Park Oy vuonna 2008

Turku Science Park Oy vuonna 2008 VUOSIKATSAUS 2008 2 Sisällysluettelo 3 Turku Science Park Oy vuonna 2008 Toimitusjohtajan katsaus...4 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen Bioalan tunnelmia Turussa...6 Soveltava tieto- ja viestintäteknologia

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot