Rakennustarkastajan työajasta 50 % rakennustarkastukselle, 50 % kiinteistötoimelle. tulot/menot tasapainossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennustarkastajan työajasta 50 % rakennustarkastukselle, 50 % kiinteistötoimelle. tulot/menot tasapainossa"

Transkriptio

1 H E I N AV E D EN K UN T A TOTEUMA Rakennustarkastus RAKENNUSTARKASTUS (osasto, taso 3) Kustannuspaikat 5020 Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja ja rakennustarkastaja T O IM IN T A-AJ A T U S ( osaston) Rakennusvalvonnan tavoitteena on edistää turvallisen, terveellisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista suunnitelmien tarkastuksen, neuvonnan ja ohjauksen, rakennustyön ja rakennetun ympäristön sekä hyvän asiakaspalvelun avulla. Rakennustarkastajan työajasta 50 % rakennustarkastukselle, 50 % kiinteistötoimelle. Päämäärät Toimen piteet / mittarit Tulokset /toteutuma TERVE KUNTATALOUS Talous tasapainossa Kustannusvastaavuus, Rakennusvalvonnan taksojen HENKILÖSTÖ, OSAAMINEN JA TYÖKYKY tulot/menot tasapainossa korotus vuodenvaihteessa Päivitetyt taksat otettu käyttöön Motivoitunut henkilökunta Henkilöstön kuunteleminen, Yhteistyö, säännölliset vuorovaikutus ja palaverit ja ajankohtaisten Henkilöstö vastaa tiedottaminen Ergonomiset ja asioiden läpi käyminen. palvelutarvettaja resursseja muut ennaltaehkäisevät Tarvittavat koulutukset toimenpiteet. ajankohtaisista asioista. Oman työn ja osaamisen Tarvittavia koulutuksia kehittäminen. käydään ja on käyty tarpeen mukaan. P A L V E L U T U O T A N N O N PR OSESSIT, RAKENTEET SEKÄ VAIKUTTAVUUS Kustannustehokkuuden Sähköinen lupapiste palvelu Lupapisteen avulla pyritään parantaminen lupapiste- otetaan käyttöön. vähentämään kirjallista palvelun avulla Katselmusten organisointi toimistotyötä ja helpottamaan samalle suunnalle samalla reissulla. mm. ulkopaikkakuntalaisten asiointia rakennusvalvonnassa. Lupapiste on käytössä.

2 H E I N A V ED E N K UN T A TOTEUMA Rakennustarkastus ASIAKASTYYTYVÄISYYS Rak, tarkastajalla säännölliset JA OSALLISUUS tsto ajat. Toimiva ja hyvä asiakaspalvelu Asiakaspalaute, Lupapisteessä voi asioida tyytyväisyyskysely milloin vain. Lupapiste on käytössä Tehdään yksi kysely ja analysoidaan se. ELINVOIM A Houkutteleva mökkikunta, Rakennuslupahakemuksia Sähköisellä asioinnilla tehdään lupahakemusten teko saadaan tasaiseen tahtiin, houkutellaan uusia rakentajia. helpoksi Lupapiste palvelu on saanut hyvän vastaanoton. Henkilöstö Virka Tehtä vä Määräaikainen Rakennustarkasta'a 50% Rakennusvalvonta Toimistosihteeri rakennusvalvontatsto:n tstotyöt YLEISARVIO TOIMINNALLISTEN J A TALOUDELLISTEN TAVOITTEID EN TO TEUTUMISES TA V Lupamäärät ovat suurinpiirtein edellisvuoden tasolla. Lupia ja kirjallisia ilmoituksia on myönnetty 37 kpl 30.4 mennessä. Rakennustarkastaja tekee yhteistyötä muiden Keski-Savon rakennustarkastajien kanssa. Ajatuksena mm. päivittää ja yhdenmukaistaa tulevaisuudessa rakennusjärjestystä. Rakennustarkastuksessa palveluiden osto t ja muut toimintakulut ovat painottuneet alkuvuoteen, mm. rakennusvalvontaohjelmien käyttömaksut ja lupapisteestä aiheutuneet kulut on laskutettu alkuvuonna. Lupapiste on otettu käyttöön ja lupahakemuksia on tullut jo useita. Palvelu on saanut hyvää palautetta varsinkin ulkopaikkakuntalaisilta luvan hakijoilta. Rakennusvalvonnan taksat on päivitetty vuoden alussa. Taloudellisesti toiminta toteutuu toistaiseksi suunnitellusti.

3 H E I N A VE D E N K U N T A Tekninen toimi TEKNINEN TOIMI (osasto, taso 3) Kustannuspaikat Tilivelvolliset : 5040 Palotoimi, 5080 Kaavoitus- ja mittaustoimi, 5900 Tekninen hallinto, 5980 Ympäristönsuojelu Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja TOIM INTA-AJ ATUS ( osaston) Huolehditaan hallinto- ja toimistopalveluista kaikkia yhteistyötahoja joustavasti palvellen. Teknisen toimen tehtävä on omaisuuden ylläpito ja palvelujen järjestäminen. Tehtävät hoidetaan hyvän asiakaspalveluperiaatteen mukaisesti huomioiden kuntalaisten ja ympäristön tarpeet. Päämäärät Toimenpiteet / mittarit Tulokset /toteutuma TER VE KUNTATALOUS Talous on tasapainossa. Rakennukset/asunnot/huoneistot Vähentäminen. Omaisuuden realisointi. Tontti- ja metsäomaisuus Asunto-osakkeita ja V02 on myynnissä. Tulojen lisäys. HENKILÖSTÖ, OSAAMINEN JA T Y Ö K Y K Y Tyytyväinen Henkilöstökyselyn toteutus. Kysely on tehty ja ja motivoitunut henkilöstö. Henkilöstön kuunteleminen, analysoitu. vuorovaikutus ja tiedottaminen Henkilöstökysely Ergonomiset ja muut ennaltaehkäisevät toimenpiteet. menossa. Omatoimisuuteen kannustaminen Säännölliset oman työhyvinvoinnin hoitamisessa. osastopalaverit. Pidetty. Koulutettu henkilöstö. Osaamiskartoitusten tekeminen. Työkyvyn ja Koulutussuunnitelmien laatiminen. työhyvinvoinnin Oman työn ja osaamisen lisääntyminen. kehittäminen. Urasuunnitelmat. Sairauspoissaolojen Em. teemat käydään läpi enintään kuntien ka:n kehityskeskusteluissa jokaisen kanssa. taso tai alle 17,2. Em. kartoitusten ja suunnitelmien toteutusaste 75 %. Kehityskeskustelut aloitettu.

4 H E I N A V ED E N K UN T A Tekninen toimi P A L V E L U T U O T A N N O N PR OSESSIT, RAKENTEET SEKÄ VAIKUTTAVUUS Henkilökunnan yhteiskäyttö eri hallintokuntien kesken. Toimintatapojen ja toimenkuvien muuttaminen osaamisen ja sen kehittämisen sallimissa rajoissa. Siivouksen, ruokahuollon, laitoshuollon mitoitus ja yhteiskäytön organisointi. Uusi, mitoitettu tapa toimia käynnistettävä vuoden aikana. On käynnistetty. ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OSALLISUUS Toimivat palvelut. Tyytyväisyyskyselyt. Kyselyt on tehty ja analysoitu. ELINVOIM A Muuttaminen Heinävedelle Keskustan asemakaavan Asuntotontteja on on helppoa ja houkuttelevaa. vahvistuminen. tarjolla monipuolisesti. Asemakaavan laatimisessa on menossa rakentamistapaohjeen laatiminen. Henkilöstö Virka Te ht ävä Määräaikainen Tekninen johtaja 70 % - Toimialapäällikkö (investointi 30 %) josta myydään Heinäveden Aluelämmön toimitusjohtajan tehtäviin 45 % Toimistosihteeri 50 % Laskutus, arkistovastaava, ynm toimistotehtävät Y L E I S A R V I O T O I M I N N A L L I ST E N J A T A L O U D E L L I S T E N T A VO IT T E ID EN T O T EUT U MI SE ST A V Tekninen lautakunta on kokoontunut 2 kertaa. Käsiteltyjä asioita on kirjattu 19 kpl. Teknisen toimiston toimisto-ja asiakaspalvelut sekä yleishallinto toteutetaan hyväksyttyjen toimintaperiaatteiden mukaan. Toimintatuotot jäävät arviosta C. Syy muutokseen on, että Heinäveden kunta myy teknisen johtajan työaikaa jatkossa Heinäveden Aluelämpö Oy:lle toimitusjohtajan tehtävään 7 %. Toimintakulut toteutuu toistaiseksi suunnitellusti.

5 HEINAVEDEN K U N TA Tekninen toimi Tekninen lautakunta yhteensä Toimintatuotot ovat toteutuneet 25,3 % (tasaisella toteutuksella 33,33 %). Toimintatuottojen laskutuksesta johtuen vesi-ja viemärituloista on kirjaamatta noin johdosta ei ole niistä kertynyt vielä uusia tuloja. Toimintakulut ovat toteutuneet 27,5 %. Tulosyksiköiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2014 on kerrottu tarkemmin tulosyksiköittäin.

6 H E I N AV E D EN K UN T A Liikenneväylät ja yleiset alueet LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET (osasto, taso 3) Kustannuspaikat 5200 ( ) Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja ja rakennusmestari TOIMINTA -AJ ATUS Kunnan tehtäviin sisällytettyjen tie- ja vesiliikenteen edellytysten turvaaminen ja liikenteen turvallisuuden parantaminen sekä yleisen viihtyvyyden parantaminen. Yleisen viihtyvyyden ja turvallisuuden parantaminen pienvenesatamissa ja puistoissa sekä muilla yleisillä alueilla. Päämäärät Toimen piteet / mittarit Tulokset /toteutuma TER VE KUNTATALOUS Talous tasapainossa. Energiatehokkaiden 40 uutta, energiatehokasta katuvalojen uusiminen. katuvaloa uusittu. Tarjouspyyntö on tehty ja tarjoukset saatu. ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OSALLISUUS Toimivat palvelut. Asiakaspalautteiden Palautteiden huomioiminen kirjaaminen. kunnossapidossa. ELINVOIM A Toritapahtumat kesäisin. Uusi tori. Uusi torialue saadaan käyttöön kesällä. Tarjouspyyntö on tehty ja tarjoukset saatu sekä urakkasopimukset allekirjoitettu. He nkilöstö Virka Tehtä vä Määräaikainen rakennusmestari 5 % metsätalousinsinööri 5 % YLEISARVIO TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISE STA V Taloudellisesti toiminta toteutuu toistaiseksi suunnitellusti.

7 H E I N A V ED E N K UN T A Yksityistietoimi YKSITYISTIETOIMI (osasto, taso 3) Kustannuspaikat 5945 Yksityistietoimen hallinto 5950 Avustukset/avustusluontoinen toiminta Tilivelvolliset : Tiejaosto ja tiejaoston sihteeri Jyrki Tiippana TO IM INTA-AJ ATUS (osaston) Toiminnan lähtökohtana on kunnan yksityistieavustusten myöntäminen järjestäytyneille yksityisteille sekä yksityistielain mukaisena hallintoviranomaisena toimiminen. Päämäärät Toimenpiteet / mittarit Tulokset/toteutuma HENKILÖSTÖ, OSAAMINEN JA T Y Ö K Y K Y Osaavammat tiejaoston Koulutus tiejaostolle. Tiej aoston jäsenten tietojen jäsenet. lisääminen. P A L V E L U T U O T A N N O N PROSESSIT, RAKENTEET SEKÄ VAIKUTTAVUUS Tiekuntien aktivointi. Tiekunnat löytävät sähköisen Osallistuva asiakas ja tieavustushakemuksen ja kuntalainen. lähettävät sen täytettynä. Vaikka valmiiksi täytettyä tiehakemusta ei lähetetty tiekunnille, avustushakemukset tulivat samalla tavalla kuin aikaiseen ina vuosina. Henkilöstö Virka Te ht ävä Määräaikainen Tiejaoston sihteeri 15 %

8 H E I N Ä VE D E N K U N T A Yksityistietoimi YLEISARVIO TOIMINNALLISTEN J A TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTE UTUMISESTA V Tavoitteet ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

9 H E I N Ä VE D E N K U N T A Kiinteistö toimi KIINT EISTOTOIMI (osasto, taso 3) Kustannuspaikat 5300 ( ) Toimitilapalvelut 5310 ( ) Hallintorakennukset Urheilu- ja ulkoilurakennukset Peruskoulut Lukio Terveystoimen rakennukset Sosiaalitoimen rakennukset Entiset koulut Muut toimitilapalvelut Asuntojen vuokraus 5550 ( ) Muiden tilojen vuokraus 5600 ( ) Teollisuusrakennukset Muut tilat Tilivelvolliset : Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja TOIM INTA-AJ ATUS ( osaston) Rakennutetaan, rakennetaan ja ylläpidetään kunnan rakennuksia, joita tarvitaan kunnallisten palvelujen tuotantoon. Kiinteistöjen kunnossapidossa huomioidaan käyttäjien tarpeet ja yleinen vaatimustaso. Kiinteistöjen peruskorjaukset suoritetaan investointi suunnitelman mukaan. Toiminta järjestetään mahdollisimman taloudellisesti huomioiden palvelustrategian tavoitteet sekä käytettävissä olevat määrärahat ja resurssit. Rakennustarkastajan työajasta 50 % kiinteistötoimella. Kahden osa-aikaisen rakennusmiehen palkkamääräraha jakautuu suunniteltujen korjaustöiden mukaisesti eri hallintokuntiin. Teknisen toimiston sihteerin työajasta 50 % jakautuu kiinteistöille, mm. laskutus ym. Kiinteistönhoitajia on 3 kokoaikaista sekä 2 osa-aikaista. Lisäksi yksi viemärilaitoksen työntekijä vastaa osittain kiinteistönhoidosta. Siivoojat siirtyneet vuoden 2014 alusta toiseen hallintokuntaan.

10 H E I N AV E D EN K UN T A Kiinteistöto imi Päämäärät Toimen piteet / mittarit Tulokset /toteutuma TERVE KUNTATALOUS Talous tasapainossa. Kulujen vähentäminen, tulot ja Kulujen vähentäminen menot pidetään tasapainossa. hankintojen tarkalla seurannalla. Tehdään hankinnat keskitetysti isompina eri nä. HENKILÖSTÖ, OSAAMINEN JA T Y Ö K Y K Y Myydään tyhjillään olevia vuokra-asuntoja 1-3 kpl sekä Raaminmäen vanha vuodeosasto. Asunnot ja V02 on myynnissä. Motivoitunut henkilökunta. Omatoimisuuteen Työhyvinvoinnin kannustaminen oman lisääntyminen. työhyvinvoinnin hoitamisessa. Henkilöstö vastaa Ergonomiset ja muut Työkyvyn lisääntyminen ja palvelutarvetta ja resursseja. ennaltaehkäisevät toimenpiteet. sairauspoissaolojen vähentyminen. Mitoituksen mukainen henkilöstö ja työaika otetaan käyttöön. Osittain kiint. hoidon mitoitus on jo käytössä. P A L V E L U T U O T A N N O N PR OSESSIT, RAKENTEET SEKÄ VAIKUTTAVUUS Henkilökunnan yhteiskäyttö Siivouksen, ruokahuollon sekä Uusi, mitoitettu tapa toimia eri hallintokuntien kesken. laitoshuollon mitoitus ja käynnistettävä vuoden alussa yhteiskäytön organisointi. Siivous- ja puhtauspalvelu organisaatio on toiminnassa. ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OSALLISUUS Toimivat palvelut. Tyytyväisyyskysely. Tehdään yksi kysely ja analysoidaan se. ELINVOIM A Pidetään kiinteistökanta Kiinteistön käyttäjien Nykyistä vähemmän tyhjillään hyvässä kunnossa. palaute/vuokra aste. olevia tiloja. Tilojen vuokra-aste on noussut.

11 H E I N A VE D E N K U N T A Kiinteistötoimi Henkilöstö Virka Tehtävä Määräaikainen Rakennustarkastaja 50 % Kiinteistöjen kunnossapito Toimistosihteeri 50 % Laskutus, ym kiinteistöihin liittyvät toimistotehtävät Rakennusmies 2 x 60 % Kiinteistöjen kunnossapito ja korjaus Talonmies 6 Kiinteistöjen hoitoja huolto 4 + 1/15 % + 1/33% YLEISARVIO TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA V Kiinteistöissä on tehty korjauksia käyttötalouspuolelta mahdollisuuksien mukaan koko alku vuosi. Kiinteistön hoito /huolto toteutetaan pääsääntöisesti omalla työvoimalla, tarvittaessa palkataan työllistymistuella olevia tai kesätyöntekijöitä kiireisemmäksi ajaksi. Teknisen toimen siivoojat ovat siirtyneet Ruoka-ja puhtauspalveluorganisaatioon vuoden alusta. Tämä vaikuttaa vuositasolla teknisen toimen tarvikehankintoihin n. henkilöstökuluihin ) ja vastaavasti saman verran sisäisiin vuokriin alentavasti. Taloudellisesti toiminta toteutuu toistaiseksi suunnitellusii.

12 HEINAVEDEN K U N T A Maa- ja metsätilat MAA- JA METSÄTILAT (osasto, taso 3) Kustannuspaikat 5800 ( ) Maa- ja metsätilat Tilivelvolliset: Tekni nen l autak unta, tekninen johta ja ja metsätalousinsinööri TO IM INTA-AJ ATUS (osaston) Kunnan metsäomaisuutta hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Päämäärät Toimenpiteet / mittarit Tulokset /toteutuma TER VE KUNTATALOUS Omaisuuden realisointi. Tontti ja metsäomaisuuden myynti. myynti Pääskyvuori ja Kerman matkailualueet. Tulee myyntiin myöhemmin. ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OSALLISUUS Hyvinvoiva kuntalainen. Kunnan metsien hoidossa Hakkuissa huomioidaan esim. huomioidaan asukkaiden mökkiläisten toiveet tarpeet. puunpoistossa. Tarvittaessa on sovittu mökkiläisen kanssa harvennushakkuista tonttinsa ympäriltä. ELINVOIM A Muuttaminen Heinävedelle on Kunnan omistamien tonttien Uusia asukkaita saadaan houkuttelevaa ja helppoa. markkinointi. Heinävedelle. On vastattu sähköpostillaja puhelimitse tonttikyselyihin.

13 H E I N A V ED E N K UN T A Maa- ja metsätilat He nkilöstö Virka Te h t ä vä Määräaikainen Metsätalousinsinööri 50 % YLEISARVIO TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISE STA V Vuoden 2014 leimikko on kilpailutettu ja myyty. Tavoitteet ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.

14 HEINAVEDEN KU N T A Laitokset LAITOKSET (osasto, taso 3) Kustannuspaikat 6000 ( ) Vesi- ja viemärilaitos, jätehuolto ja keskusvarasto Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja ja rakennusmestari TOIM INTA-AJ ATUS ( osaston) Hyvälaatuisen vesijohtoveden toimittaminen, puhdistamojen toiminta lupaehtojen mukaisesti. Jätehuolto Varkauden seudun jätehuollon yhteistoimintana sekä kunnan oma sisäinen rakennustarvikevarastotoiminta Päämäärät Toimen piteet / mittarit Tulokset/toteutuma TERVE KUNTATALOUS Talous tasapainossa. Vesi- ja viemärimaksut Taksojen tarkastaminen ja Kulujen vähentäminen kattavat toiminnasta aiheutuvat kulujen vähentäminen. hankintojen tarkalla menot. seurannalla. HENKILÖSTÖ, OSAAMINEN JA T Y Ö K Y K Y Tyytyväinen ja motivoitunut Omatoimisuuteen kannusta- Työhyvinvoinnin henkilöstö. minen oman työhyvinvoinnin lisääntyminen. hoitamisessa. Ergonomiset ja muut ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Työkyvyn lisääntyminen ja sairaspoissaolojen väheneminen. Koulutettu henkilöstö. Osaamiskartoituksen Kartoitusten ja suunnitelmien tekeminen tavoitteiden toteutusaste 75 %. Oman työn ja osaamisen kehittäminen. Koulutussuunnitelman laatiminen. Henkilöstö vastaa Henkilöstömitoitus. Mitoituksen mukainen palvelutarvettaja resursseja. henkilöstö ja työaika otetaan käyttöön. On otettu käyttöön.

15 H E I N ÄV E D EN K UN T A Laitokset ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OSALLISUUS Toimivat palvelut. Tyytyväisyyskysely. Tehdään yksi kysely ja analysoidaan se. Henkilöstö Virka Tehtävä Määräaikainen Yhtiöiden toimistosihteeri 25 % Laitosmies 2 työpanos kesäaikana 2,5 Työnjohto, rakennusmestarin tehtävissä 30 % (+investoinnit 15%) YLEISARVIO TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA V Taloudellisesti toiminta toteutuu toistaiseksi suunnitellusti.

Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011

Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011 KH 23.5.2011 Talouskatsaus

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2014... 1 1.1 Kunnan kehitys 2014... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoen kunnanvaltuusto 13.12.2011 Esipuhe Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston poliittinen näkemys kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ja

Lisätiedot

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Toiminnan kuvaus Teknisten palvelujen palvelualueella huolehditaan kunnan omista toimitilatarpeista ja kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta sekä liikenneverkon,

Lisätiedot

Iin kunnan taloustiedote. Väliraportointi 31.7.2013 Julkaistu 12.9.2013

Iin kunnan taloustiedote. Väliraportointi 31.7.2013 Julkaistu 12.9.2013 Iin kunnan taloustiedote Väliraportointi 31.7.2013 Julkaistu 12.9.2013 Tasainen toteutuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Jou 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 %

Lisätiedot

- 42 524 2 910 9 704 333,5 Suojelutoimi - 247 510-262 180-86 205 32,9 Tekninen lautakunta yhteensä - 391 822-88 310 80 177 90,8

- 42 524 2 910 9 704 333,5 Suojelutoimi - 247 510-262 180-86 205 32,9 Tekninen lautakunta yhteensä - 391 822-88 310 80 177 90,8 5.8 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 46/3 30.5.2013 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kunnanhallitus 26.11.2013 9.12.2013 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVION LAADINNASSA KÄYTETTYJÄ TUNNUSLUKUJA VÄESTÖ Ikäryhmä 2008 2009 2010

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJAUS JA JOHTAMINEN ELINVOIMAINEN KEHITYS JA TYÖPAIKAT HYVINVOINTIPALVELUT YMPÄRISTÖN TOIMIVUUS JA TURVALLISUUS LIIKELAITOKSET KUNTAYHTYMÄT,

Lisätiedot

Välitilinpäätös 30.6.2014

Välitilinpäätös 30.6.2014 Välitilinpäätös 30.6.2014 Kunnanhallitus 18.8.2014 Kunnanvaltuusto 25.8.2014 S i v u 1 SISÄLTÖ TULOSLASKELMA 30.6.2014... 3 RAHOITUSLASKELMA 30.6.2014... 5 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 30.6.2014... 7 KESKUSHALLINTO...

Lisätiedot

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2015... 1 1.1 Kunnan kehitys 2015... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013 Kaupunginhallitus 30.9.2013 www.ylojarvi.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen 31.8.2013 1 Väestö- ja työttömyyden kehitys 11

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 KH 31.5.2010 2 Talouskatsaus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 31.8.2014 Sisällys YLEISKATSAUS... 3 KUNTASTRATEGIA... 5 TULOSLASKELMA... 8 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

Tekninen hallinto. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Yhdyskuntasuunnittelu

Tekninen hallinto. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Yhdyskuntasuunnittelu TEKNINEN TOIMIALA Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluun sisältyy toimialan hallinto, rakennuttaminen, kiinteistötoimen, siivous-, talonmies- ja korjauspalvelut.

Lisätiedot

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2013

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2013 Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TULOSLASKELMA... 1 1.1 Toimintatuotot 3 1.2 Toimintakulut 3 1.3 Toimintakate 5 1.4 Verotulot 5 1.5 Valtionosuudet 5 1.6 Vuosikate 5 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 6/2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 11.11.2011 klo 9.00 12.25 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN STRATEGIA

VIITASAAREN KAUPUNGIN STRATEGIA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. VIITASAAREN KAUPUNGIN STRATEGIA 2005 2008...2 2.1. Arvot...2 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian 2005-2008 painopisteet...2 2.3. Toteutus ja seuranta...5 3. WIITAUNIONIN

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014

Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014 Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014 Kansikuva: Ilmajoen terveyskeskuksen laajennusosa Kuva: Kati Hiipakka S I S Ä L T Ö sivu Kunnanjohtajan katsaus vuoden 2014 toimintaan ja talouteen 1 Kunnan

Lisätiedot

TERVON KUNTA TILINPÄÄTÖS/ TASEKIRJA

TERVON KUNTA TILINPÄÄTÖS/ TASEKIRJA TERVON KUNTA TILINPÄÄTÖS/ TASEKIRJA 2010 Toimintakertomus 2010 2 Sisällysluettelo 1YLEISTÄ...5 1.1KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...5 1.2TERVON KUNTA...6 1.2.1TOIMINTA-AJATUS...6 1.2.2MAANTIETEELLINEN SIJAINTI...6

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS YLEISIIN HEINÄVEDEN KUNNAN NÄKYMIIN JA YLEISET PERUSTELUT TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN POHJAKSI 1.

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2011

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 1.1.1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET...3 1.1.2

Lisätiedot