VUODEN 2010 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN LIITTYVÄ SOTKAMON KUNNANHALLITUKSEN SELVITYS SNOWPOLIS OY:N OMISTAJAOHJAUKSESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2010 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN LIITTYVÄ SOTKAMON KUNNANHALLITUKSEN SELVITYS SNOWPOLIS OY:N OMISTAJAOHJAUKSESTA"

Transkriptio

1 VUODEN 2010 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN LIITTYVÄ SOTKAMON KUNNANHALLITUKSEN SELVITYS SNOWPOLIS OY:N OMISTAJAOHJAUKSESTA

2 1. Taustaa Vuoden 2010 tilintarkastuksen yhteydessä kunnan tilintarkastaja Simo Paakkola on todennut, että konsernivalvonta on pääosin järjestetty asianmukaisesti. Tilintarkastajan mukaan Sotkamon kunnan ja sen omistaman Snowpolis Oy:n konsernivalvonnassa on ollut puutteita. Kunnan ja yhtiön välisiä saamisia ja velkoja ei ole täsmäytetty keskenään johtuen mm. tiedonkulun puutteista. Tilintarkastaja esittää tilanteen selkiyttämiseksi yhteistyösopimuksen laatimista, johon otetaan mm. edellä mainittua rahoituskysymystä, kustannusten jakamista ja toiminnan järjestämistä koskevat keskeiset periaatteet. Tilintarkastaja on jättänyt Snowpolis Oy:n hallinnolle edellä mainittuun kunnan ja Snowpolis Oy:n tilanteeseen liittyvän taustamuistion. Tarkastuslautakunta on vuoden 2010 arviointikertomuksessa todennut, että Sotkamon kunta ei ole toiminut omistajapolitiikan edellyttämällä tavalla snowpolis Oy:n hallinnoinnissa. Tarkastuslautakunta velvoittaa Sotkamon kunnan edustajia toimimaan Snowpolis Oy:ssä siten, että talous ja rahoitus on saatettava kuntoon kun yhteistyö ei toimi nykyhallinnolla eikä asioista ole sovittu kirjallisesti, on tehtävä kirjallinen yhteistyösopimus ja toimimaton omistajaohjaus on saatettava kuntoon. Lisäksi tarkastuslautakunta on kokouksessaan päättänyt pyytää lisäselvityksen kunnanhallitukselta tilintarkastajan tekemistä havainnoista Snowpolis Oy:n osalta. selvitys pitää tehdä mennessä. Tarkastuslautakunta on tilintarkastajan esityksen mukaisesti esittänyt kunnanvaltuustolle vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden tilivelvollisille viranhaltijoille. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vastuuvapauden myöntämisen kokouksessaan Snowpolis Oy:n omistajaohjauksen toteuttaminen Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus ovat asettaneet kunnan elinkeinopoliittiset tavoitteet. Näin on asetettu myös Snowpolis Oy:n yleistavoitteet sen toiminnan käynnistymisestä alkaen. Snowpolis Oy:n hallinto on täsmentänyt yleistavoitteet yhtiön strategisiksi ja operatiivisiksi tavoitteiksi. Yhtiön ensimmäisessä vaiheessa korostui toimintaympäristön kehittäminen. Yhtiön hallituksessa enemmistö oli muita kuin kunnan edustajia, millä haluttiin saada mm. yrittäjäkentän näkemystä toimintaympäristön kehittämiseen. Kunnan omistajaohjaus muodostui tavanomaiseen tapaan yhtiön hallinnon kirjallisen tai suullisen raportoinnin lisäksi.yhtiökokouksen ja yhtiön hallituksessa toimivien kunnan edustajien toiminnan ja kunnanhallitukselle tehdyn raportoinnin kautta Snowpolis Oy:n toisen vaiheen voi katsoa alkaneen vuoden 2009 alusta. Tuolloin Snowpolisin omistajaohjausta tehostettiin ja yhtiön johtoon valittiin kunnan edustajista koostuva hallitus. 2

3 Lähtökohtana oli kunnan talousarvioon kirjattu periaate, jonka mukaan kunta osallistuu projekti- ja sopimukselliseen kehittämistoimintaan sisällön ja kunnan omien odotusten perusteella. Tämä tarkoitti projektitoiminnan selvää vähentämistä ja yhtiön projektimaailman fokuksen löytämistä. Yhtiö ryhtyi keskittymään yrityskehittämiseen, jolloin siitä alkoi muodostua matkailuun, hyvinvointiin ja liikuntaan erikoistunut teknologiakylä. Ensimmäisen vaiheen aikana rönsyileväksi paisunutta projektimaailmaa lähdettiin sopeuttamaan uudistunutta toimintaa vastaavaksi. Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan Snowpolis Oy:n ja Sotkamon kunnan tilanteesta esittämissä huomioissa on kyse sekä omistajaohjauksen puutteista että vuoden 2009 alusta aloitettujen muutosten aiheuttamasta murroksesta. Uudistuneella omistajaohjauksella projektikantaa supistettiin ja toimintaa ohjattiin omistajan odotusten perusteella. Yhtiön ja kunnan välisten saamisten ja velkojen täsmäytys liittyy ensisijaisesti Snowpolisin hallituksen toteuttaman uuden linjan vaikutuksiin. aikaisempina vuosina täsmäytysongelmia ei ole ollut, kun toiminta on pyörinyt vuodesta toiseen samansuuntaisesti. Nyt tehtiin nopea muutos, jonka vaikutukset tulivat esille Snowpolis Oy:n ja kunnan välisissä maksuja rahoitussuhteissa. Snowpolis Oy: n talouden epätasapainotilanne on syntynyt useampana vuonna koko Snowpoliksen toiminnan aikana. Kun kyse on toimintalinjan muutoksesta, ensimmäisen vaiheen Snowpolis Oy:n toiminnan loppumisesta ja toisen vaiheen alkamisesta, on perusteltua tehdä tilintarkastajan lausuman mukaisesti taloudellinen väliaikaselvitys, jossa tehdään pöytä puhtaaksi kunnan ja yhtiön välisistä saamisista ja veloista sekä muista täsmäytystä vaativista seikoista. Tarkoituksenmukaista on ottaa väliaikaselvityksen osoittama rahoitusvaje huomioon vuoden 2011 talousarvion muutoksissa ja osoittaa Snowpolis Oy:lle puuttuva rahoitus, joka kunnan kannalta on luonteeltaan projektitoiminnan omarahoitusosuutta. Koska tätä puuttuvaa rahoitusta ei ole voitu millään tavalla ottaa huomioon vuoden 2011 talousarviota laadittaessa, Snowpolis Oy:n toiminnan puuttuva rahoitus on kokonaisuudessaan uutta lisämäärärahaa vuoden 2011 talousarviossa. 3. Snowpolis Oy:n hallinnon järjestelyt Snowpolis Oy:n toisen vaiheen käynnistäminen, hankkeiden päättäminen ja osakeyhtiölain mukaisten vastuiden hoitaminen edellytti sitä, että yhtiöllä on toimitusjohtaja. Yhtiön määräaikaiset työsuhteet päättyivät vuoden 2010 aikana sitä mukaan kun työsuhteen perusteena olevat hankkeet loppuivat. Toimitusjohtajajärjestelyt toteutettiin vahvalla omistajaohjauksella kahdessa vaiheessa siten, että Antti Leppävuoren jälkeen vuoden 2009 tilinpäätökseen asti toimitusjohtajana toimi Anne Piirainen ja vuoden 2010 alusta toimitusjohtajan tehtävät on hoitanut Kainuun Etu Oy:n toimitusjohtaja Antti Toivanen. Toimitusjohtaja on myös vastannut toisen vaiheen käynnistymiseen liittyvien hankkeiden sisällöllisestä valmistelusta kunnan elinkeinopoliitisten ja Snowpolis Oy:n hallituksen sisällöllisten linjausten mukaisesti. Omistajaohjaukseen perustuen Snowpolis Oy:n hallitus on päättänyt yhtiön toiminnan uudelleenjärjestelyn eri vaiheissa tarvittavat toimenpiteet. 4. Snowpolis Oy:n ja kunnan saamisten ja velkojen täsmäytys 3

4 Kunnan talousarviossa on vuosittain varattu kehittämistoiminnan määrärahat, joihin sisältyivät myös Snowpolis Oy:n projektitoiminnan määrärahat. Kunnanhallitus on aina alkuvuodesta täsmentänyt tarvittavat projektitoiminnan määrärahat. Tässä yhteydessä on määritelty myös snowpolis Oy:lle määrärahakehys, joka varsinaisten projektien omavastuuosuuksien lisäksi on sisältänyt myös hallintoon kuuluvia (projektien ei-hyväksyttäviä) menoja keskimäärin euroa vuodessa. Snowpolis Oy:n tilinpäätökseen 2009 ja 2010 on vuosilta siirtovelkana kirjattu näitä hallintomenoja yhteensä ,29 euroa. Vuodelle 2010 ei tehty erillistä kunnanhallituksen vahvistamaa snowpolisin rahoituskehystä, koska Snowpolisin projektitoiminta oli asetettu uuteen tarkasteluun. Määrärahat ja kehykset asetettiin talousarviossa ja lisämäärärahat olikin tarkoitus varata vuoden 2011 talousarviomuutoksen yhteydessä maksatushakemuksiin sisältyvien summien ja lisärahoitustarpeen selvittyä. Rahoittajille on jätetty tammi-helmikuussa 2011 maksatushakemukset ja loppuraportit päättyneistä hankkeista. Kunnanjohtaja pyysi vuoden 2010 lopussa Snowpolis Oy:tä tekemään tekemään selvityksen maksatuksiin liittyvistä mahdollisista takaisinperintä- yms. riskeistä. Selvityksen mukaan maksatuksiin ei sisälly ko. riskejä vaan ne toteutuvat maksatushakemusten mukaisina. Snowpolis Oy:llä on kunnalta velkakirjaperusteista korotonta lainaa euroa. Laina on laskutettu koko pääoman osalta Snowpolis Oy:ltä per Hankkeiden tarkemmalla ohjauksella tavoiteltiin niiden päättymisen yhteydessä tilannetta, jossa Snowpolis Oy voisi hoitaa merkittävässä määrin kunnalta pitkäaikaisena velkana kirjatun rahoitusosuuden takaisinmaksamisen. Tilanne alkoi selvitä keväällä 2011 rahoittajien käsitellessä hankkeiden päättymiseen liittyvät maksatushakemukset. Rahoittajille vuoden 2011 kevään aikana jätetyt maksatushakemukset sisältävät seuraavat erät. Tila Tulossa GateWay (kp 17) Osa tullut ,67 EkotekoVuokatti (kp 19) Tulossa ,43 Elma (kp 18) Hyväksytty ,87 Liikkumisesta kt (kp 20) Käsittelyssä ,59 Prosessit kuntoon (kp 11) Tark , ,70 Näin ollen kattamatonta velkaosuutta jäisi noin euroa. Maksatushakemusten käsittelyn viivästyminen saattaa vaikeuttaa järjestelyä. Esimerkiksi toimintaympäristön kehittämistä koskevan Prosessit kuntoon -hankkeen osalta Kainuun ELY keskus, kiirehtämisestä huolimatta, on luvannut päätöksen vasta elokuussa. Toimintojen uudelleenjärjestely merkitsi käytännössä esimerkiksi sitä, että Prosessit kuntoon -hanke ajettiin vuoden 2010 toimintojen osalta niin nopeasti toiminnoiltaan alas kuin se oli järkevästi tehtävissä. Hanke on päättynyt vuoden 2010 lopussa ja siitä jätettiin käyttämättä hankkeen loppuun mennessä ,95 euroa. Tästä johtuen kuntarahoitusta tarvitaan ,91 euroa ennakoitua vähemmän. Kunnan jo maksamia ennakkomaksuja palautuu tuosta summasta ,31euroa eikä jäljelle jäävää rahoitusosuutta ,60 euroa tarvitse enää ko. hankkeeseen varata. Tällainen projektiohjaus on merkki tiivistyneestä omistajaohjauksesta tilanteessa, jossa hankkeen sisältöä tarkastellaan suhteessa omistajan elinkeinopoliittisiin linjauksiin ja ryhdytään korvaaviin toimenpiteisiin. Myös rahallinen säästö on merkittävä. Snowpoliksen kokonaisuutta voidaan tarkastella 2009 ja 2010 talousarvio- ja tilinpäätösvertailujen 4

5 avulla. Vuodelle 2009 hankkeille varattiin talousarviossa ,00 euroa. Vastaavasti talousarviosa vuodelle 2010 hankkeille varattiin ,00 euroa. Talousarviovertailussa hankevolyymi väheni vuoden aikana euroa. Omistajaohjaukseen perustuvaa Snowpolis Oy:n hallitustyöskentelyä kuvaa myös se, että vuonna 2010 käytettiin Snowpolis Oy:n kautta rahoitettuihin hankkeisiin tilinpäätöstietojen mukaan ,59 euroa. Tämä on lähes euroa vähemmän kyseisen vuoden talousarvioon verrattuna. Näin toimien Snowpolis Oy:n hallitus varautui etukäteen siirtymävaiheen kustannuksiin. Snowpolis Oy:n hallituksella on omistajaohjaukseen ja kunnan omiin elinkeinopoliittisiin lähtökohtiin perustuvan kehittämistoiminnan varmistamiseen liittyen ollut tehtävänä ohjata sisällöllisesti uudella tavalla talousarvioon varatut projektirahat. Näistä seikoista ja ohjauksen periaatteista myös kunnanhallitusta on säännönmukaisesti informoitu yhtiön antamilla suullisilla raporteilla. Seuraavassa taulukossa vielä koottuna edellä olevia summia ja vertailuja: SNOWPOLIS HUOM Siirtosaamiset/Sotkamon kunta ,29 Kirjattu -08 ja -09 SP:n tilinpäätöksiin Siirtosaamiset/Sotkamon kunta ,20 Sisältää mm. hallinnointisopimuksen Kainuun Etu Oy:n kanssa. Myyntisaamiset / erittelemättömät projektit ,24 Hyväksyttyjen hankkeiden kustannuksia Myyntisaamiset ,00 Jäsenmaksut, muut erittelemättömät projektiosuudet, Dance -festival Yhteensä ,73 Määrärahavaraus ,00 Talousarvio vuodelle 2010 Käytetty ,59 Tilinpäätös 2010 mukaan Säästynyt vuodelta ,41 Verrattuna talousarvioon Määrärahatarve ,05 Sisältää Kainuun Etu Oy Määrärahavaraus ,00 Lisämäärärahan tarve ,05 Lainan loppumaksu Sotkamon kunnalle ,00 Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa mainitut Snowpolis Oy:n tilinpäätökseen vuosien 2008, 2009 ja 2010 siirtosaamisina kirjattujen erien täsmäytys olisi siis pitänyt toteuttaa tilinpäätöksen yhteydessä Snowpoliksen vuoden 2010 rahoituskehyksen sisällä kirjaamalla kyseiset erät Snowpolis Oy:n menoiksi Sotkamon kunnan tilinpäätöksessä. Vuoden 2010 talousarviokehys olisi riittänyt kattamaan kaikki Oy:n kulut vuodelta 2010 mukaanluettuna vuoden 2008 ja 2009 siirtosaamiset ja rahoitettavaksi vuoden 2011 toiminnan ohella olisi jäänyt vain lainan takaisinmaksuun tarvittava erä. 5

6 Snowpolis Oy:n rahoitustarve voidaan ilmaista seuraavalla taulukolla: Snowpolis Oy:n saatavat kunnalta vuosilta tai aikaisemmin kohdist , ,20 VUOSI 2011: Rahoituspäätös saatu ,05 Talousarviossa 2011 varattu ,00 Talousarviomuutoksiin vuodelle ,05 Kainuun Etu Oy ,00 Vuoden 2011 toiminta yhteensä ,05 Yhteensä ,54 Lainan maksu kunnalle ,00 Snowpolis Oy:n hallituksen päätöksellä on rahoittajille jätetty hakemukset projekteista, joiden kuntarahoitusosuudet vuodelle 2011 olisivat yhteensä ,00 5. Tulevat toimenpiteet kunnan ja Snowpolis Oy:n suhteissa ja kunnan projektitoiminnassa yleensä / johtopäätökset Täsmäytystarve syntyi Snowpolis Oy:n kassanhallinnan tarpeista. Snowpolis Oy laskutti tarkoituksellisesti kaikki kirjanpitoon siällyttämänsä saatavat per Vuoden 2010 tilinpäätöksen täsmäytys olisi tullut toteuttaa siten, että Snowpolis Oy:n Sotkamon kunnalle osoittamat laskut olisi taloushallinnon tullut kirjauttaa kunnan ostoreskontraan ja sisällyttää ne sitä kautta Sotkamon kunnan tilinpäätökseen. Täsmäytyksiin liittyvä rahoitus olisi voitu järjestää Snowpolis Oy:n hallitukseen toteuttamaan yrityksen ohjaukseen ja kunnanhallituksen päätöksellä vuoden 2010 säästyneestä määrärahasta. Näin olisi voitu kattaa kaikki vuosien kustannukset poislukien lainan takaisinmaksuun tarvittava euron erä. Tässä päätettiin kuitenkin odottaa tarkemmat summat ja selvittää Snowpolis Oy:n rahoitustarve vuoden 2011 talousarviomuutosten yhteydessä. Tämä tilanne oli mahdollista vain voimakkaalla ja sisältöä korostavalla omistajaohjauksella. Pääosa täsmäytystarpeesta syntyi siis laskujen kiertoon liittyvien seikkojen takia. Snowpolis Oy:n talouden suunnittelukehikko olisi voitu avata ja käsitellä täsmäytyksiin liittyen jo vuoden 2010 puolella mutta tässä jäätiin odottamaan hankkeisiin liittyvien maksatushakemusten valmistumista ja käsittelyä. Konserniyhtiöiden osalta näin ei voida jatkossa menetellä vaan konsernin sisällä molempien kirjanpitojen on annettava jatkossa tarkka tieto varoista ja vastuista. Tilinpäätöksen yhteydessä on myös osoitettava, millä tytäryhtiöiden velvoitteet katetaan. Vuoden 2010 tilinpäätöksiin ei kuitenkaan sisälly rahojen käyttöön tai aikaisempaan toimintaan liittyviä epäselvyyksiä vaan summat ovat selvinneet tarkentuneen omistajaohjauksen myötä. 6

7 Kyseessä on Snowpolis Oy:n toiminnan voimakas muutos. Snowpolis Oy:n toiminnan 2. vaiheen valmistelun tuloksena yhtiön rahoituskehys pieneni olennaisesti Väliaikaselvityksen perusteella Snowpolis Oy:n talous on saatettava kuntoon. Tätä varten kunnanhallitus tulee esittämään kunnanvaltuustolle, että Snowpolis Oy:n tiominnasta puuttuva rahoitus edellisessä taulukossa esitetyn selvityksen perusteella budjetoidaan vuoden 2011 talousarvioon sen tarkistuksen yhteydessä. Elinkeinopolitiikan uusien linjausten perusteella jatkossa Snowpolis Oy edistää vain niitä asioita jotka omistaja on sen tehtäväksi antanut. Samalla tiivistetään entisestään kunnanhallituksen kautta tapahtuvaa elinkeinoyhtiön ohjausta ja valvontaa. Omistaja antaa selkeämmät ohjeet Snowpolis Oy:n hallinnolle kunnan odotuksista. Sama periaate koskee myös muita kuntayhtiöitä. Sotkamon kunnan osalta tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden seurannan järjestelmää kehitetään siten, että yhtiön raportoivat emolle samassa muodossa ja saman aikaisesti kun kuntaorganisaatio tekee omaakin toimintaa koskevat osavuotiskatsaukset. Snowpolis Oy:lle asetetaan jatkossa ehdottomaksi määritelty kunnan vuosittainen rahoitusosuus. Pidemmällä tähtäimellä on arvioitava koko projekti- ja kehittämistoimintaa: Sotkamon kunnan elinkeinojen kehittämistoimenpiteet jaotellaan nykykäsityksen mukaisesti seuraavasti: 1) Yritysten toimintaympäristöä tukevat investoinnit (maanhankinta ja kaavoitus, toimitilat, kunnan perustoimintoihin läheisesti liittyvät perusinvestoinnit) 2) Toimialakohtaiset kehittämishankkeet ja -projektit 3) Kunnan omaa osallistumista edellyttävät kehittämishankkeet ja projektit 4) Osallisuushankkeet (muiden toimijoiden ja välittäjäorganisaatioiden kehittämishankkeet) 5) Edunvalvonta ja verkostoituminen (ei varsinaista hanketoimintaa mutta jatkuvaa yhteydenpitoa elinkeinojen kehittämiseen osallistuvien eri tahojen kanssa) 6) Kuntamarkkinointi ja maineenhallinta Väljästi tulkiten elinkeinojen kehittämiseen liittyy myös asuin- ja elinympäristön kehittäminen (työntekijöiden saatavuus, ostovoiman lisääminen, imago ja viihtyvyys). Arvioidaan, tarvitaanko Snowpolis Oy:tä lainkaan projektitoiminnan toteuttajana? Onko se kunnalle tarpeellinen kehitysyhtiö ja millainen on sen rooli? Elinkeinojen toimialakohtaiset projektit on selkeintä keskittää Kainuun Etu Oy:lle Kunnan omat projektit ivät tarvitse ulkopuolista projektiorganisaatiota. Kunta hoitaa ne itse. Partnerihankkeet eivät tarvitse erillistä projektiorganisaatiota. Kyse on kunnan maksuosuuden suorittamisesta ja osallistumisesta esimerkiksi projektine ohjausryhmätyöskentelyyn asiantuntijan ja rahoittajan asemassa. Edunvalvonta, verkostoituminen, markkinointi ja maineen hallinta ovat kunnan omaa toimintaa tai yhteistoimintaa eri tahojen kanssa. 7

8 Kunnassa ei ole varsinaista elinkeinojen kehittämisosastoa vaan päävastuu elinkeinojen kehittämistoimenpiteistä valtuuston myöntämien määrärahoje puitteissa on kunnanhallituksen ohella kunnanjohtajalla ja hallintojohtajalla. Uuden toimintajärjestelmän mukaisesti palveluketjujen kuvaamisella häivytetään toimialojen rajoja ja tavoitellaan sujuvaa asioiden hoitoa. Näin ollen jatkossa entistä useampi kunnan työntekijä osallistuu omalla työpanoksellaan myös elinkeinojen kehittämiseen ja joutuu laajentamaan näkökulmaansa myös tähän suuntaan. Yhteenvetotaulukko täsmäytyksistä Siirtosaamiset: Siirtosaamiset ,66 SP tilinpäätöksissä 2008,2009,2010 Siirtosaamiset ,26 SP tilinpäätöksissä 2009,2010 Siirtosaamiset ,20 SP tilinpäätöksessä 2010 Lopullinen vero ,37 SP tilinpäätöksessä 2010 Huom!Täsmätytystarve syntyi Snowpoliksen laskutettua saatavat per Kokoustilalaskutus ,62 Täsmäytetty ja ok Myyntisaamiset: Projektilaskutus 6.805,50 Täsmäytetty ja ok Jäsenmaksut 5.650,00 Täsmäyttämättä, sis. kehykseen 2010 Vuokatti Dance-festival ,00 Täsmäyttämättä Projektit 7.755,00 Täsmäyttämättä Lainan takaisinmaksu ,00 Erotus pääoma maksatukset VUOSI 2011: Rahoituspäätös saatu ,05 Talousarviossa ,00 varattu Talousarviomuutoksiin ,05 vuodelle 2011 Tarkoituskin ollut käsitellä määrärahatarve ja lisämäärärahat vuoden 2011 talousarviomuutoksen yhteydessä. Ok. Kainuun Etu Oy ,00 Vuosi 2011 yhteensä ,05 8

Arviointikertomus 2010

Arviointikertomus 2010 Arviointikertomus 2010 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 11.5.2011 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 SISÄLLYS Arviointikertomus 2010... 1 1. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

Solidium Oy tuloksellisuustarkastuskertomus 6/2015

Solidium Oy tuloksellisuustarkastuskertomus 6/2015 Solidium Oy tuloksellisuustarkastuskertomus 6/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 6/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Solidium Oy ISSN-L 1799-8093 ISSN 1799-8093 (nid.) ISSN 1799-8107

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 SODANKYLÄN KUNTA Kh 01.04.2014 83, liite nro 1 Kh 20.05.2014 153 Kv, liite nro Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2013 2016 Päiväys 21.5.2014 Sisällysluettelo ` 1. Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 1 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 3 1.3

Lisätiedot

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset Kirkollishallituksen istunto 14.10.2014 Pöytäkirja Aika: 14.10.2014 klo 13.00-17.30 Paikka: Kirkollishallituksen kokoustilat, Karjalankatu 1, Kuopio Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta

Lisätiedot

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 15/2015 1 (43) Kaupunginhallitus 08.06.2015 Aika 08.06.2015, klo 15:00-19:32 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 202 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 12.5.2015 Sipoon kunnanvaltuustolle Sisällysluettelo 1. Alkusanat... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Johdanto. Kirjanpitolautakunnan (KILA) kuntajaosto on 17.11.2009 päivittänyt yleisohjeen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta.

Johdanto. Kirjanpitolautakunnan (KILA) kuntajaosto on 17.11.2009 päivittänyt yleisohjeen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta. Johdanto Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2006 Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste Tarkastuslautakunta 9.5.2007 TIIVISTELMÄ 1 Vuonna 2006 alkuperäisistä 28 tavoitteesta saavutettiin

Lisätiedot

Vuoden 2014 arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Vuoden 2014 arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 Vuoden 2014 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 Talousarvio ja tilinpäätös 2014.. 7 1.1 Talouden tunnusluvut ja vertailut muihin kaupunkeihin...7 1.2

Lisätiedot

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 Elokuu 2015 Sisällys Tiivistelmä loppuraportista... 1 OSA 1 - KANTRI RY:N TOIMINTA 1 JOHDANTO... 2 2 KANTRI RY LEADER-RYHMÄNÄ...

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen Selvitystyön loppuraportti CreaMentors Oy 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa 3 2. Menetelmät 3 3. Kehittämisratkaisut 4 3.1 Välittömästi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen... 7 2.1 Yleistä... 7 2.2 Hyväksynnän hakeminen... 8 2.3 Hyväksyttävät

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013 Sisältö TILA 1/2013... 3 TILA 2/2013... 10 TILA 3/2013... 41 TILA 4/2013... 49 TILA 5/2013... 66 TILA 6/2013... 71 TILA 7/2013... 76 TILA 8/2013... 84 TILA 9/2013...

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013 Sisältö TILA 1/2013... 2 TILA 2/2013... 9 TILA 3/2013... 40 TILA 4/2013... 48 TILA 5/2013... 65 TILA 6/2013... 70 TILA 7/2013... 75 TILA 8/2013... 82 2 TILA 1/2013

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 1 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä vallinnut henkilöstöpula

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 Mäntsälä hyvinkää järvenpää pornainen Vihti nurmijärvi Tuusula Kerava Sipoo Kirkkonummi SISÄLTÖ SIVU Kohti ketteriä ja houkuttelevia uusia kaupunkeja 3 1 KUUMA-YHTEISTYÖ

Lisätiedot