valaistuksen energiatehokkuus direktiivi dirketiivi 2002/91/EY ja standardi EN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "valaistuksen energiatehokkuus direktiivi dirketiivi 2002/91/EY ja standardi EN 15193-1"

Transkriptio

1 valaistuksen energiatehokkuus direktiivi dirketiivi 2002/91/EY ja standardi EN

2 Kansainvälistä energiapolitiikkaa Maapallon ilmastossa on aikojen kuluessa ollut vuoroin kylmiä ja vuoroin lämpimiä kausia. Nämä ovat osa luonnollista vaihtelua. Viimeisen sadan vuoden aikana ilmasto on lämmennyt ja YK:n ilmastonmuutospaneelin IPCC:n tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että ihmisten toiminta vaikuttaa ilmastoon. Lämpenemisen syyksi katsotaan luonnollisen kasvihuoneilmiön voimistuminen, joka johtuu pääasiassa fossiilisten polttoaineiden (öljy, hiili ja kaasu) käytöstä. Helmikuun 16. päivänä 2005 astui voimaan ilmastonmuutoksen rajoittamiseen tähtäävä Kioton sopimus, jonka tarkoituksena on rajoittaa kasvihuonekaasujen päästöjä. Päästöjen vähentämisvaatimukset koskevat ennen kaikkea maailman teollistunutta osaa. Suomi on yksi harvoista EU:n jäsenmaista, jossa on jo vuonna 2005 laadittu kattava ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia. Viimeisin ehdotettu tavoite Euroopan Unionin jäsenmaille on, että hiilidioksidipäästöjä vähennetään 20 % vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2005 Suomen kasvihuonekaasupäästöt olivat ensimmäistä kertaa vuoden 1990 jälkeen alle Kioton sopimuksen päästötason. Päästöt ovat kuitenkin vuosittain vaihdelleet huomattavasti ja päästösarjasta on erotettavissa nouseva trendi. i Kasvihuonekaasut Kasvihuonekaasuihin luetaan mm. hiilidioksidi, metaani, ilokaasu ja halonit. Niillä kaikilla on erilainen elinaika ilmakehässä ja niiden tehokkuudessa pidättää lämpösäteilyä on isoja eroja. Suurimmaksi uhkaksi katsotaan hiilidioksidi, CO2, ei voimakkuutensa, vaan yleisyytensä vuoksi. Hiilidioksidia muodostuu kaikessa palamisessa, ei pelkästään fossiilisia polttoaineita (öljy, hiili ja kaasu) poltettaessa. Biopolttoaineiden polttamisessa vapautuvan hiilidioksidimäärän lasketaan sitoutuvan samassa määrin organismeihin, jotka syntyvät poltettujen tilalle. Suurimmaksi uhkaksi katsotaan siis fossiilisten polttoaineiden polttaminen.

3 Fagerhult on energiataloudellisuuden edelläkävijä Valaistustekniikka on kehittynyt valtavasti viimeisten vuoden kuluessa ja Fagerhult on tämän kehityksen kärjessä. Fagerhult valmisti ensimmäiset elektronisella liitäntälaitteella varustetut valaisimet jo 1980-luvun alussa ja esitteli vuonna 1995 ensimmäiset T5-loistelamppuvalaisimet Hannoverin messuilla yhtä aikaa itse lamppujen kanssa. T5-panostus antoi samalla mahdollisuuden tehokkaampien heijastimien ja häikäisysuojien kehittämiseen. Valaisimiin kuuluvien komponenttien, kuten valonlähteiden, liitäntälaitteiden ja heijastinmateriaalien ominaisuudet ovat kehittyneet, samoin kuin tietämys tehokkaasta valon hallinnasta. Fagerhultin ratkaisu energiankulutuksen pienentämiseksi on kehittää energiatehokkaita valonlähteitä käyttäviä valaisimia sekä panostaa uusiin innovaatioihin, joista esimerkkinä voidaan mainita patentoitu r5-häikäisysuoja. Miksi tämä on niin tärkeää? Tuleville sukupolville jätettävä perintö on kaikkien vastuulla. Noin 90 % valaistusjärjestelmän ympäristövaikutuksista syntyy käytön aikana. Energian tuotanto ja jakelu kuormittavat ympäristöä. Fagerhult kantaa markkinajohtajana vastuuta ympäristöstä kehittämällä tehokkaampia valaisimia. Tämän päivän järkevä energiankäyttö on työtä tulevaisuuden ympäristön hyväksi. Toimistokiinteistön tarvitsemasta energiasta kuluu tyypillisesti % valaistukseen. Uusimmilla Fagerhult-valaisimilla voidaan valaistuksen energiankäyttö helposti puolittaa. Energiankulutusta voidaan pienentää edelleen uusien valonohjausjärjestelmien avulla. Fagerhult hyödyntää tässä parasta kulloinkin markkinoilla olevaa tekniikkaa. Ensimmäinen askel on otettu ja suunta on oikea. Valaistuksen energiankulutuksen pienentäminen tuottaa lisäsäästöjä, jos otetaan huomioon myös rakennusten jäähdytys- ja ilmastointitarpeiden pieneneminen. Uudenaikainen valaistus tarjoaa pelkän energiansäästön lisäksi monia ympäristöä hyödyttäviä ominaisuuksia. Esimerkiksi uusien loistelamppujen polttoikä on elektronisella liitäntälaitteella pidempi, joten niitä vaihdetaan harvemmin. Lisäksi T5-lamppujen sisältämä elohopeamäärä on pienempi kuin vanhoilla loistelampputyypeillä. Energiatehokkaiden valaisinratkaisujen kehittämisen lisäksi yritys pyrkii pienentämään energian kulutusta myös tuotannossa. Fagerhult tekee aktiivista ja pitkäjännitteistä ympäristötyötä ja sen kolmella tehtaalla on ollut EMAS- ja ISO mukainen, sertifioitu ympäristöjärjestelmä jo vuodesta 1999.

4 Rakennusten energiatodistus Rakennusta tai sen osaa taikka niiden hallintaoikeutta myytäessä tai vuokrattaessa myyjän tai vuokranantajan on asetettava mahdollisen ostajan tai vuokralaisen nähtäville voimassa oleva energiatodistus. Ote laista 487/2007 rakennuksen energiatodistuksesta Lain taustalla on rakennusten energiatehokkuutta koskeva EUdirektiivi (2002/91/EY), joka hyväksyttiin vuonna Direktiivin tarkoituksena on edistää energiatehokkuuden parantamista paikalliset olosuhteet huomioiden. Direktiivi on laadittu tehostamaan energiankäyttöä Euroopassa osana EU:n toimenpiteitä kasvihuonekaasujen vähentämistä koskevan Kioton sopimuksen täyttämiseksi. EU-direktiivin mukaan lähes kaikkien kiinteistöjen energiankulutuksesta on laadittava energiatodistus. Todistuksen on sisällettävä tiedot rakennuksen energiankulutuksesta, sovellettavia vertailuarvoja ja suosituksia rakennuksen energiankäytön tehostamiseksi. Direktiivin mukaan rakennukset on luokiteltava ja kaikki käytetyt energiamuodot, päivänvalo, ilmastointi jne. on otettava huomioon. Rakennusten luokittelu ja laskentamenetelmään sisältyvät näkökohdat on mainittu direktiivin liitteessä. Direktiivi on toimeenpantu Suomessa säätämällä lait 487/2007 rakennusten energiatodistuksesta ja 489/2007 rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta. Lait on hyväksytty ja ne astuvat voimaan vuoden 2008 alussa. Lakia rakennusten energiatodistuksesta sovelletaan ennen lain voimaantuloa rakennettuihin rakennuksiin vasta vuoden 2009 alusta. Energiatodistus voidaan antaa erillisenä todistuksena tai osana isännöitsijäntodistusta. Rakennuksen tarvitsema energiamäärä arvioidaan luotettavien energiankulutustietojen perusteella tai lasketaan rakennusluvan yhteydessä laskentamenetelmällä, joka ottaa huomioon rakennuksen lämpöominaisuudet, lämmityslaitteet ja lämpimän veden jakelun, ilmanvaihdon ja ilmastointilaitteet sekä muissa kuin asuinrakennuksissa kiinteän valaistusjärjestelmän. Energiatodistus on voimassa kymmenen vuotta (rakennuslupamenettelyn yhteydessä annettu yli kuuden asunnon asuinrakennuksen taikka pääosin liike- tai palvelurakennuksen todistus neljä vuotta). Todistuksen antaa uusilla rakennuksilla pääsuunnittelija, energiakatselmusten yhteydessä katselmuksen suorittaja ja isännöitsijätodistukseen sisältyvän todistuksen osalta isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja. 4

5 Rakennusten energiatehokkuus Direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta Direktiivin tarkoitus on edistää rakennusten energiatehokkuutta EU:n alueella ja siten Kioton sopimuksen mukaan vähentää ilmastoon vaikuttavia kaasupäästöjä. Samalla halutaan vähentää myös energian tuontia. Energiatodistus on vain osa direktiivin määräyksistä, mutta on kuitenkin se osa, joka vaikuttaa kiinteistönomistajiin eniten. Direktiivin liitteessä sanotaan, että energiankulutuksen laskennassa on otettava huomioon myös erilaisten näkökohtien myönteinen vaikutus. Esimerkiksi päivänvalon hyödyntäminen on valaistuksen kohdalla tällainen positiivinen tekijä. Pelkkä energiankäytön laskeminen ei siis riitä, vaan huomioon on otettava ilmasto ja paikalliset olosuhteet sekä sisäilmalle asetetut vaatimukset (valaistuksen osalta SFS-EN ) ja kustannustehokkuus. Energiatodistukset tulevat todennäköisesti vaikuttamaan vuokralaisten valintoihin. Jos energiatodistus osoittaa rakennuksen kuluttavan vähemmän energiaa, se lisää kiinnostusta vuokraukseen. Kukapa haluaisi vuokrata rakennuksen, jonka energiatehokkuus on todistetusti huono. Varsinkin, jos vuokra ei sisällä lämmitystä, lämmintä vettä tai valaistuksen kuluttamaa sähköä, vaan vuokralainen maksaa ne itse? Poikkeukset Kaikki rakennukset eivät kuulu direktiivin piiriin. Jäsenvaltiot voivat itse jättää soveltamatta vaatimuksia rakennuksiin, joita suojellaan virallisesti kaavalla, rakennussuojelulain tai valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen mukaisella päätöksellä. Myös kirkot ja muut rakennukset, joita käytetään hartauden harjoittamiseen ja uskonnolliseen toimintaan, voidaan jättää määräyksen ulkopuolelle. Muut direktiivin ulkopuolelle jäävät rakennukset ovat väliaikaiset rakennukset (suunniteltu käyttöaika enintään kaksi vuotta), teollisuuslaitokset, korjaamot ja muut kuin asuinkäyttöön tarkoitetut maatilarakennukset, joissa energian tarve on alhainen tai joita käytetään alalla, jota koskee kansallinen alakohtainen energiatehokkuussopimus. Direktiivin ulkopuolella ovat myös asuinrakennukset, jotka on tarkoitettu käytettäväksi enintään neljän kuukauden ajan vuodessa sekä yksittäiset rakennukset, joiden pinta-ala on alle 50 m 2. 5

6 Direktiivi 2002/91/EY ja standardi EN EU-direktiivi Energy Performance of Buildings, 2002/91/EY (EY tarkoittaa Euroopan yhteisöjä) on jäsenmaita velvoittava ja siksi EU:n alueella olevien rakennusten energiankäyttö on selvitettävä. Direktiivissä säädetään vaatimuksista, jotka koskevat: a) Rakennusten kokonaisenergiatehokkuuden laskentamenetelmän yleistä kehystä b) Vähimmäisvaatimusten soveltamista uusien rakennusten energiatehokkuuteen c) Vähimmäisvaatimusten soveltamista sellaisten suurien olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuteen, joihin tehdään laajamittaisia korjauksia d) Rakennusten energiasertifiointia (todistusta) e) Rakennusten lämmityskattiloiden ja ilmastointijärjestelmien säännöllisiä tarkastuksia sekä lämmitysjärjestelmän arviointia rakennuksissa, joissa lämmityskattilat ovat yli 15 vuotta vanhoja. Yhteisen laskentamenetelmän kehittämiseksi (kohta a yllä) luodaan yhteisiä standardeja. Erilaisia standardeja kehitetään rakennukseen kuuluvien eri järjestelmien energiankulutuksen laskemiseksi. Kiinteä valaistus on luonnollisesti tärkeä osa julkisten rakennusten energiankäyttöä. Sen arvioimiseksi on kehitetty LENI-indeksi (Lighting Energy Numeric Indicator) ja se ilmaistaan muodossa kwh/m 2 /vuosi. Suomessa on aikaisemmin kiinnitetty huomiota valaistuksen asennettuun tehoon (neliömetriä kohti), mutta nyt painopiste siirtyy tehon käyttöön ajan kuluessa eli energiaan. Standardi, joka määrittää valaistuksen energiankulutuksen laskentametodin, on nimeltään EN : Energy performance of Buildings Energy requirements for lighting. Standardi on hyväksytty helmikuussa 2007 ja sen painettu versio on saatavilla syksyllä Standardin rinnalla kehitetään tietokonepohjaista laskentatyökalua, jonka pitäisi olla valmiina vuoden 2007 loppun mennessä. Yhteiset standardit Työ uuden menetelmädirektiivin terveys-, turvallisuusja ympäristövaatimuksien määrittämiseksi yhteisten eurooppalaisten standardien avulla tehdään Euroopan standardisoimiselimissä CEN, Cenelec ja ETSI. i CEN CEN tulee nimestä Comité Européen de Normalisation, eli Euroopan standardisoimiskomitea. CEN hoitaa käytännössä kaikkien teollisuussektoreiden standardisointeja. CENin toimipaikka on Brysselissä Belgiassa ja sillä on 28 jäsenmaata sekä kuusi liitännäisjäsenmaata. Standardien kehittämiseen osallistuu myös edustajia Euroopan komissiosta ja Eftasta. 6

7 EN LENI-luku valaistuksen vuosittaisen energiankäytön laskentaindeksi Standardi EN Energy performance of Buildings Energy requirements for lighting määrittää harmonisoidun laskentamenetelmän kiinteän valaistuksen energiankäytölle erilaisissa rakennuksissa. Rakennuksen valaistuksen energiatehokkuus arvioidaan indeksillä, joka ilmoitetaan muodossa kwh/m 2 / vuosi (LENI). LENI-luku lasketaan koko rakennukselle ja sitä voidaan käyttää valaistukseen käytetyn energian vertailulukuna. Tällöin samaan käyttötarkoitukseen tarkoitettujen rakennusten energiankulutuksen vertailu on helppoa. Standardi esittelee tarkan ja pikalaskentamenetelmän LENI-luvun laskentaan sekä ohjeet valaistuksen energiankulutuksen mittaukseen. Standardia voidaan käyttää pohjana kansallisille suosituksille. Valaistuksen energiatehokkuuden mittari Valaistuksen energiankulutus ilmoitetaan LENI-indeksillä (Lighting Energy Numeric Indicator) ja merkitään muodossa kwh/m 2, vuosi. LENI lasketaan koko rakennuksen valaistukselle. Valaistuksen tulee samalla täyttää sisävalaistuksesta annetut voimassa olevat standardit ja suositukset (EN ) W kokonais on valaistuksen vuotuinen kokonaisenergiankäyttö Rakennuksen LENI-luku lasketaan kaavalla: LENI laskettu =W kokonais / A (kwh/m 2, vuosi) A on rakennuksen sisätilojen kokonaispinta-ala (m 2 ). Se lasketaan ulkoseinien sisäpuolelta ilman valaisemattomia tiloja ja kellaritiloja, jotka eivät ole käytössä. LENI-luku voidaan laskea kahdella menetelmällä Pikalaskentamenetelmää käytetään silloin, kun halutaan saada arvio koko rakennuksen vuosittaisesta energiankäytöstä. Menetelmää voidaan käyttää vain tietyissä yleisesti esiintyvissä rakennustyypeissä. Pikalaskentamenetelmää varten standardissa on taulukot, joista erityyppisten rakennusten vuosikohtaiset perustiedot voidaan ottaa. Rakennustyyppejä ovat toimistorakennukset, oppilaitokset, sairaalat, hotellit, ravintolat, urheilutilat, liiketilat sekä tuotantotilat. Pikalaskentamenetelmässä oletetaan lepokulutukselle vakioarvo 6 kwh/m 2 vuodessa ja sitä tulee käyttää soveltuvissa kohteissa. Tarkka laskentamenetelmä mahdollistaa energiankäytön tarkan määrittämisen, sillä se perustuu jokaisen huoneen todellisiin arvoihin. Koska tarkka laskentamenetelmä perustuu todellisiin arvoihin, sen tuottama LENI-luku on alhaisempi kuin pikalaskentamenetelmällä saatu arvo. Tarkkaa laskentamenetelmää voidaan käyttää kaikentyyppisten rakennusten arviointiin maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Tarkalla menetelmällä voidaan laskea valitun ajanjakson (ei pelkän vuoden) energiankäyttö, mikäli käytössä on tiedot työntekijöiden läsnäoloajoista ja tilojen päivänvalon saannista. Seuraavan aukeaman esimerkissä olemme käyttäneen tarkkaa menetelmää. LENI=(W valaistus /A) + 6 kwh/m 2, vuosi LENI=(W valaistus + W lepokulutus )/A kwh/m 2, aika* * Tarkassa laskentamenetelmässä voidaan käyttää vuosi-, kuukausi- tai tuntiperustetta. 7

8 EN Valaistuksen energiankäytön laskenta tarkalla menetelmällä Valaistukseen kuluva kokonaisenergia lasketaan seuraavan kaavan mukaan ja ilmoitetaan muodossa kwh/vuosi: W kokonais =W valaistus + W lepokulutus W valaistus rakennuksen valaistuksen käyttöön kuluvan energian arvioitu määrä tietyn ajanjakson aikana. Laskelmaan otetaan kaikki valonlähteet ja toimilaitteet. W lepokulutus arvioitu energiamäärä, mikä kuluu siitä huolimatta, että valaistus on sammutettuna. Energia, jonka valmiustilassa olevat liitäntälaitteet ja valonohjausjärjestelmä sekä turvavalaisimien akkujen lataaminen käyttävät. Mitkä tekijät vaikuttavat valaistuksen tehonkulutukseen W valaistus? W valaistus arvoon vaikuttavat seuraavat tekijät on asennettu kokonaisvalaistusteho tilassa tai vyöhykkeellä, mitattuna watteina (P n = P i ). on korjauskerroin, joka huomioi valovirranaleneman aiheuttaman ylimitoituksen kompensoitumisen vakiovalojärjestelmällä. F C arvoon vaikuttavat: - alenemakerroin (β) - huoltosuunnitelma. Vakiovalojärjestelmällä F C =(1+alenemakerroin)/2, muuten vakioarvo 0.9. on korjauskerroin päivänvalon saatavuudelle. F D suhteuttaa valaistustehon käytön päivänvalon saantiin rakennuksen sisällä. F D arvoon vaikuttaa: - päivänvalokerroin (sijainti, päivänvaloalueiden osuus) - valaistusvoimakkuus - ohjausperiaate. on työtekijöiden läsnäoloon perustuva korjauskerroin. F O suhteuttaa valaistustehon käytön työntekijöiden läsnäoloaikaan. F O arvoon vaikuttaa: - läsnäolo/poissaolo - ohjauksen tyyppi - kokonaiskäyttöaika (t yht.) päivä+yö (t N +t D ) Energiankulutuksen laskukaava: W valaistus =[ (P n xf C )x[(t D xf Dx F O ) + (t N xf O )]] / 1000 KWh/m 2, vuosi Mitkä tekijät vaikuttavat valaistuksen lepokulutukseen W lepokulutus? W lepokulutus arvoon vaikuttaa seuraavat tekijät Turvavalaistus Valonohjausjärjestelmä turvavalaisimien akkujen tarvitsema latausteho rakennuksen sisällä. on turvavalaistuksen latausaika (vakioarvo t em on 8760 h/vuosi). Psammutettu liitäntälaitteiden ja valon ohjausjärjestelmän valmiustilan tarvitsema teho, kun valaistus on sammutettu. Psammutettu aika, jonka valaistus on sammutettuna [t Y (t D + t N )] (vakioarvo t Y on 8760 h/vuosi). Lepokulutuksen laskukaava: W lepokulutus =[ P sammutettu xt sammutettu + (P em xt em )] / 1000 KWh/m 2, vuosi 8

9 Valaistuksen energiankäytön pikalaskenta EN Pikalaskentamenetelmä Menetelmää voidaan käyttää vain toimistorakennuksissa, oppilaitoksissa, sairaaloissa, hotelleissa, ravintoloissa, urheiluhalleissa, liiketiloissa sekä tuotantotiloissa. Pikalaskentamenetelmä perustuu taulukkotietoihin, joista erityyppisten rakennusten vuosikohtaiset perustiedot voidaan ottaa. Pikalaskentamenetelmässä käytetään lepokulutukselle vakioarvoa 6 kwh/m 2 vuodessa, josta 1 kwh/m 2 vuodessa on jaettu turvavalaistukselle ja 5 kwh/m 2 vuodessa ohjattavien liitäntälaitteiden valmiustilaan kuluvalle energialle. W valaistus = 6xA + [(t ux P n ) / 1000 ] kwh/m 2, a missä t u =(t D xf Dx F O ) + (t N xf O ). P n t d t n Valaisimien yhteenlaskettu teho rakennuksessa/alueella työtuntien määrä, jolloin päivänvaloa on käytettävissä (taulukko 1) työtuntien määrä, jolloin päivänvaloa ei ole käytettävissä (taulukko 1) F d päivänvalon saatavuuskerroin (taulukko 2) F o läsnäolokerroin (taulukko 3) A on rakennuksen sisätilojen kokonaispinta-ala (m 2 ). Se lasketaan ulkoseinien sisäpuolelta ilman valaisemattomia tiloja ja kellaritiloja, jotka eivät ole käytössä. Taulukko 1: Oletettu vuotuinen käyttötuntien määrä erityyppisissä rakennuksissa. Käyttötunnit on jaettu erikseen valoisan ja pimeän ajan käyttöön. Oletetut käyttötunnit Rakennustyyppi t D t N t Yhteensä Toimisto Oppilaitos Sairaala Hotelli Ravintola Urheiluhalli Liiketila Tuotantolaitos Taulukko 2: Päivänvalon hyödynnettävyys vakiovalojärjestelmällä varustetuissa järjestelmissä eri tyyppisissä rakennuksissa. Päivänvalon saatavuuskerroin Rakennustyyppi Valaistuksen ohjaustapa Toimisto, urheiluhalli, tuotantolaitos Manuaalinen 1,0 Vakiovalo-ohjaus ilman päivänvaloa 0,9 Vakiovalo-ohjaus 0,8 Manuaalinen 1,0 Hotelli, ravintola, liiketila Vakiovalo-ohjaus ilman päivänvaloa 0,9 Oppilaitos, sairaala Manuaalinen 1,0 Vakiovalo-ohjaus ilman päivänvaloa 0,9 Vakiovalo-ohjaus 0,7 Huom! Vähintään 60 % valaistuksesta tulee olla liitettynä vakiovaloohjaukseen. F D Taulukko 3: Läsnäolo-ohjauksen hyödynnettävyys erityyppisissä rakennuksissa. Läsnäolokerroin Rakennustyyppi Valaistuksen ohjaustapa Toimisto, oppilaitos Liiketila, tuotantolaitos, urheiluhalli, ravintola Manuaalinen 1,0 Läsnäolo-ohjaus 60 % kuormasta 0,9 Manuaalinen 1,0 Hotelli Manuaalinen 0,7 Sairaala Manuaalinen (myös läsnäolo-ohjausta) 0,8 Huom! Läsnäoloilmaisimia tulee olla vähintään 1 kpl/huone tai avotiloissa vähintään 1 kpl/30m 2. F O 9

10 EN Päivänvalon saatavuus ja eri ohjaustavat Päivänvalon saatavuus Tämän esitteen esimerkeissä päivänvalon saatavuus on merkitty vyöhykkeittäin oikealla olevan piirustuksen mukaisesti. Eri harmaasävyt kuvaavat tiettyä päivänvalovyöhykettä. Päivänvalokertoimeen vaikuttavia vyöhykkeitä on neljä: voimakas, keskimääräinen, heikko ja ei päivänvaloa. Voimakkaammalla vyöhykkeellä sijaitsevien valaisimien käyttöaika on lyhyempi ja se pienentää energiankulutusta. Päivänvalokerroin saadaan mittaamalla päivänvalon valaistusvoimakkuus sisällä ja ilmoittamalla mittaustulos suhteessa valaistusvoimakkuuteen ulkona samana ajankohtana. Kaavaksi saadaan D( %)=E sisällä x100 / E ulkona. Voimakas Keskimää- Heikko Ei päivänvaloa räinen Päivänvalokerroin (D) Esimerkki vyöhykejaosta tilassa, johon tulee päivänvaloa. D 3 % 3 %>D 2 % 2 %>D 1 % 1 %>D Ohjaus Seuraavissa esimerkeissä erilaiset valonohjaustavat on merkitty symboleilla. Oikealla on selitykset esimerkeissä käytetyille ohjaustavoille. Esimerkiksi alla olevassa moduulitoimistossa on sekä vakiovaloettä poissaolo-ohjaus. Vakiovalo-ohjaus Valaisimessa on valoanturi, joka mukauttaa valaistusvoimakkuutta sisään tulevan päivänvalon määrän mukaan ja pitää valaistusvoimakkuuden vakiona anturin havaintoalueella. Vakiovalo-ohjaus säästää energiaa myös kompensoimalla alenemakertoimesta johtuvan ylimitoituksen. Läsnäolo-ohjaus Läsnäolotunnistin sytyttää ja sammuttaa valaistuksen automaattisesti. Viimeisen läsnäolohavainnon jälkeen valot sammuvat viiveajan jälkeen automaattisesti. Poissaolo-ohjaus Poissaolo-ohjaus toimii kuten läsnäolo-ohjaus, mutta valot eivät syty automaattisesti läsnäolohavainnosta. Valaistukselle tarvitaan normaali käyttökytkin valojen sytyttämiseen. Viimeisen läsnäolohavainnon jälkeen valot sammuvat viiveajan jälkeen automaattisesti. Poissaolovalaistus Poissaolovalaistuksessa läsnäolosignaali sytyttää valaistuksen automaattisesti. Viimeisen läsnäolohavainnon ja lyhyen aikaviiveen jälkeen järjestelmä himmentää valot ennalta asetetulle tasolle (enintään 20 %:iin). Valoja ei siis sammuteta, vaan tilassa on aina vähintään minimivalaistus. Koska valoja ei sammuteta, liikehavaintojen määrä ei vaikuta lamppujen polttoikään. 10

11 Esimerkkejä Toimistohuone Moduulitoimisto 2,4x4 m Valaistusvaatimukset Valaistus on suunniteltu standardin EN mukaisesti. Keskimääräinen valaistusvoimakkuus työalueella 500 lx ja 300 lx sen välittömässä lähiympäristössä. Valaistusratkaisu Moduulitoimistossa työpöydän etureunan yläpuolelle ripustettu Ten Lamell 2x35 W:n valaisin. Valaisimen käyttöhyötysuhde on 74,9 % ja kokonaisteho 77 W. Ohjausjärjestelmä Vakiovalo-ohjaus Poissaolo-ohjaus Energiankäyttö W valaistus 47 kwh/vuosi W lepokulutus 9 kwh/vuosi W kokonais 56 kwh/vuosi LENI osapinta-ala 5,8* Moduulitoimisto, jossa on käytetty yhdellä valaisimella toteutettua työvyöhykevalaistusta. Valonohjaus on integroitu valaisimeen. Valaistuslaitteiston käyttöiän aikana (yleensä 20 vuotta) valonohjaus säästää yhteensä 1690 kwh manuaaliseen ohjaukseen verrattuna. W yhteensä -arvoksi lasketaan perinteisellä manuaaliohjauksella 140 kwh/vuosi, joten valonohjauksella saavutetaan 60 % säästö. *LENI-luku kuvaa koko rakennuksen energiatehokkuutta. Tässä laskelmassa on laskettu LENI-luku vain yhden huoneen osalta eri ratkaisujen vertailua varten. Kahden hengen toimistohuone 4,8x4 m Valaistusvaatimukset Valaistus on suunniteltu standardin EN mukaisesti. Keskimääräinen valaistusvoimakkuus työalueella 500 lx ja 300 lx sen välittömässä lähiympäristössä. Valaistusratkaisu Perinteinen yleisvalaistus neljällä upotetulla MultiFive Basic Beta 1x28 W:n valaisimella. Valaisimien käyttöhyötysuhde on 87,2 % ja kokonaisteho 33 W. Ohjausjärjestelmä Vakiovalo-ohjaus Poissaolo-ohjaus Energiankäyttö W valaistus 87 kwh/vuosi W lepokulutus 30 kwh/vuosi W kokonais 117 kwh/vuosi LENI osapinta-ala 6,1* *LENI-luku kuvaa koko rakennuksen energiatehokkuutta. Tässä laskelmassa on laskettu LENI-luku vain yhden huoneen osalta eri ratkaisujen vertailua varten. Toimistossa on käytetty perinteisiä moduulivalaisimia. Ohjaus on rakennettu kahteen valaisimeen, jotka kumpikin ohjaavat rinnakkaisia valaisimia samalla vyöhykkeellä. Valaistuslaitteiston käyttöiän aikana (yleensä 20 vuotta) valonohjaus säästää yhteensä 2090 kwh manuaaliohjaukseen verrattuna. W yhteensä -arvoksi lasketaan perinteisellä manuaaliohjauksella 222 kwh/vuosi, joten säästöä kertyy tässä tapauksessa 47 %. 11

12 Esimerkkejä Avotoimisto Avotoimisto 12x10 m Valaistusvaatimukset Valaistus on suunniteltu standardin EN mukaisesti. Keskimääräinen valaistusvoimakkuus yleisesti koko tilassa 500 lx. Valaistusratkaisu Avotoimisto, jossa kaksikymmentä leveäkeilaista Como 2x28 W uppovalaisinta harmaalla, tiheällä lamelliritilällä. Valaisimien käyttöhyötysuhde on 60 % ja kokonaisteho 62 W. Ohjausjärjestelmä Vakiovalo-ohjaus. Läsnäolo-ohjaus. Energiankäyttö W valaistus 1867 kwh/vuosi W lepokulutus 141 kwh/vuosi W kokonais 2008 kwh/vuosi LENI osapinta-ala 16,7* *LENI-luku kuvaa koko rakennuksen energiatehokkuutta. Tässä laskelmassa on laskettu LENI-luku vain yhden huoneen osalta eri ratkaisujen vertailua varten. Perinteinen avotoimisto, jossa käytetään upotettavia loistevalaisimia. Koko tilan kattava 500 lx valaistusvoimakkuus kuluttaa selvästi enemmän energiaa kuin työpisteisiin keskitetty työvyöhykevalaistus. Lisäksi työpisteissä voidaan ehkä tarvita erillistä paikallisvalaistusta. Ohjaus on integroitu yhteen valaisimeen kussakin valaisinrivissä ja se ohjaa saman rivin kaikkia valaisimia. Tämäntyyppisessä tilassa standardi EN vaatii yhden läsnäolotunnistimen jokaista 30 m 2 kohden. Valaistuslaitteiston käyttöiän aikana (yleensä 20 vuotta) valonohjaus säästää yhteensä kwh manuaaliohjaukseen verrattuna. W yhteensä -arvoksi lasketaan perinteisellä manuaaliohjauksella 2682 kwh/vuosi, jolloin esimerkin valonohjauksella saavuteaan 25 % säästö. 12

13 Esimerkkejä Luokkahuone Luokkahuone 8,4x7,2 m Valaistusvaatimukset Valaistus on suunniteltu standardin EN mukaisesti. Keskimääräinen valaistusvoimakkuus yleisesti koko tilassa 500 lx. Valaistusratkaisu Luokkahuoneen yleisvalaistus on toteutettu yhdeksällä Zora Beta 1x49 W riippuvalaisimella ja taulun valaistus kolmella Lento 1x28 W tauluvalaisimella. Valaisimien käyttöhyötysuhteet ovat 88,1 % (Zora) ja 85 % (Lento) sekä kokonaistehot 56 W (Zora) ja 33 W (Lento). Ohjausjärjestelmä Vakiovalo-ohjaus Poissaolo-ohjaus Energiankäyttö W valaistus 600 KWh/vuosi W lepokulutus 71 kwh/vuosi W kokonais 671 kwh/vuosi LENI osapinta-ala 11,1* *LENI-luku kuvaa koko rakennuksen energiatehokkuutta. Tässä laskelmassa on laskettu LENIluku vain yhden huoneen osalta eri ratkaisujen vertailua varten. Luokkahuone, jonka yleisvalaistus on toteutettu yhdeksällä riippuvalaisimella ja tauluvalaistus kolmella, epäsymmetrisellä loistevalaisimella. Tavoitteena on koko tilassa työtasolla 500 lx valaistusvoimakkuus. Vakiovalo-ohjaus on integroitu yhteen valaisimeen kussakin valaisinrivissä ja se ohjaa kaikkia saman rivin valaisimia. Tilassa on keskitetty poissaolo-ohjaus. Valaistuslaitteiston käyttöiän aikana (yleensä 20 vuotta) valonohjaus säästää yhteensä 6230 kwh manuaaliohjaukseen verrattuna. W yhteensä -arvoksi lasketaan perinteisellä manuaaliohjauksella 983 kwh/vuosi. Säästöä kertyy tässä tapauksessa 32 %. 13

14 Esimerkkejä Käytävät Koulun käytävä 21x1,8 m, jossa ikkunat Valaistusvaatimukset Valaistus on suunniteltu standardin EN mukaisesti. Keskimääräinen valaistusvoimakkuus lattiatasolla 100 lx. Valaistusratkaisu Yleisvalaistus seitsemällä, seinän ja katon nurkkaan asennetulla, epäsymmetrisellä Sektor 1x28 W -valaisimella. Valaisimien käyttöhyötysuhde on 73 % ja kokonaisteho 33 W. Ohjausjärjestelmä Vakiovalo-ohjaus Poissaolovalaistus Energiankäyttö W valaistus 90 kwh/vuosi W lepokulutus 55 kwh/vuosi W kokonais 145 kwh/vuosi LENI osapinta-ala 3,8* Käytävätila, jossa on seitsemän seinän ja katon nurkkaukseen asennettua käytävävalaisinta. Vakiovalo-ohjauksen sensori on sijoitettu keskeisesti, 3 läsnäolotunnistinta (yksi käytävän molemmissa päissä sekä keskellä). Valaistuslaitteiston käyttöiän aikana (yleensä 20 vuotta) valonohjaus säästää yhteensä 3206 kwh ajastettuun ohjaukseen verrattuna. W yhteensä -arvoksi lasketaan perinteisellä manuaaliohjauksella 305 kwh/vuosi. Säästöä kertyy tässä tapauksessa 53 %. *LENI-luku kuvaa koko rakennuksen energiatehokkuutta. Tässä laskelmassa on laskettu LENI-luku vain yhden huoneen osalta eri ratkaisujen vertailua varten. Koulun käytävä 21x1,8 m ilman ikkunoita Valaistusvaatimukset Valaistus on suunniteltu standardin EN mukaisesti. Keskimääräinen valaistusvoimakkuus lattiatasolla 100 lx. Valaistusratkaisu Yleisvalaistus seitsemällä, seinän ja katon nurkkaan asennetulla, epäsymmetrisellä Sektor 1x28 W -valaisimella. Valaisimien käyttöhyötysuhde on 73 % ja kokonaisteho 33 W. Ohjausjärjestelmä Vakiovalo-ohjaus Poissaolovalaistus Energiankäyttö W valaistus 242 kwh/vuosi W lepokulutus 55 kwh/vuosi W kokonais 297 kwh/vuosi LENI osapinta-ala 7,9 * Käytävätila, jossa on seitsemän seinän ja katon nurkkaukseen asennettua käytävävalaisinta. Vakiovalo-ohjauksen sensori on sijoitettu keskeisesti, 3 läsnäolotunnistinta (yksi käytävän molemmissa päissä sekä keskellä). Valaistuslaitteiston käyttöiän aikana (yleensä 20 vuotta) valonohjaus säästää yhteensä 2732 kwh ajastettuun ohjaukseen verrattuna. W yhteensä -arvoksi lasketaan perinteisellä manuaaliohjauksella 434 kwh/vuosi. Säästöä kertyy tässä tapauksessa 32 %. *LENI-luku kuvaa koko rakennuksen energiatehokkuutta. Tässä laskelmassa on laskettu LENI-luku vain yhden huoneen osalta eri ratkaisujen vertailua varten. 14

15 kpl lm/ lamppuja lamppu virtapiiri W AllFive AllFive Prismakupu 1x14W W T AllFive Prismakupu 1x28W W T AllFive Prismakupu 1x35W W T AllFive Prisma 1x49W W T AllFive Prisma 2x14W W T AllFive Prisma 2x28W W T AllFive Prisma 2x35W W T AllFive Prisma 2x49W W T AllFive Opaali 1x14W W T AllFive Opaali 1x28W W T AllFive Opaali 1x35W W T AllFive Opaali 1x49W W T AllFive Opaali 2x14W W T AllFive Opaali 2x28W W T AllFive Opaali 2x35W W T AllFive Opaali 2x49W W T Allround Allround T8 Prisma 1x36W W T Allround T8 Prisma 1x58W W T Allround T8 Prisma 2x18W W T Allround T8 Prisma 2x36W W T Allround T8 Prisma 2x58W W T Allround T8 Opaali 1x18W W T Allround T8 Opaali 1x36W W T Allround T8 Opaali 1x58W W T Allround T8 Opaali 2x18W W T Allround T8 Opaali 2x36W W T Allround T8 Opaali 2x58W W T Basic Basic T5 1x14W W T Basic T5 1x21W W T Basic T5 1x28W W T Basic T5 1x28W W T Basic T5 1x35W W T Basic T5 1x35W W T Basic T5 1x49W W T Basic T5 2x21W W T Basic T5 2x28W W T Basic T5 2x35W W T Basic T5 2x49W W T Basic T8 1x18W W T Basic T8 1x36W W T Basic T8 1x58W W T Basic T8 2x18W W T Basic T8 2x36W W T Basic T8 2x58W W T Bergamo Bergamo Symm W FSM Bergamo Symm. 32W W FSM Bergamo WW 1x18W Epäsymm W FSQ Bergamo WW 1x26W Epäsymm W FSQ Book Book 1x14W W T Book 1x21W W T Closs Closs 1x21W Beta W T Closs 1x28W Beta W T Closs 1x28W Beta W T Closs 1x35W Beta W T Closs 1x35W Beta W T Closs 1x49W Beta W T Closs 1x49W Beta W T Closs 1x54W Beta W T Closs 1x54W Beta W T Closs 1x80W Beta W T Closs 1x80W Beta W T Closs 2x14W Beta W T Closs 2x21W Beta W T Closs 2x21W Beta W T Closs 2x28W Beta W T Closs 2x28W Beta W T Closs 2x35W Beta W T Closs 2x35W Beta W T Closs 2x49W Beta W T Closs 2x49W Beta W T Closs 2x54W Beta W T Closs 2x54W Beta W T Closs 2x80W Beta W T Closs 2x80W Beta W T Closs 1x28W Terazza W T Closs 1x28W Terazza W T Closs 1x35W Terazza W T Valaisin Til.nro Lampputyyppi Hyötysuhde Valaisimen lm/w

16 kpl lm/ lamppuja lamppu virtapiiri W Valaisin Til.nro Lampputyyppi Hyötysuhde Valaisimen lm/w Closs 1x35W Terazza W T Closs 1x49W Terazza W T Closs 1x49W Terazza W T Closs 1x54W Terazza W T Closs 1x54W Terazza W T Closs 1x80W Terazza W T Closs 1x80W Terazza W T Closs 2x28W Terazza W T Closs 2x28W Terazza W T Closs 2x35W Terazza W T Closs 2x35W Terazza W T Closs 2x49W Terazza W T Closs 2x49W Terazza W T Closs 2x54W Terazza W T Closs 2x54W Terazza W T Closs 2x80W Terazza W T Closs 2x80W Terazza W T CombiFive CombiFive 1x14W Beta W T CombiFive 1x28W Beta W T CombiFive 1x28W Beta W T CombiFive 1x28W Beta Epäsymm W T CombiFive 1x28W Beta Epäsymm W T CombiFive 1x35W Beta W T CombiFive 1x35W Beta W T CombiFive 1x35W Beta Epäsymm W T CombiFive 1x35W Beta Epäsymm W T CombiFive 1x49W Beta W T CombiFive 1x49W Beta W T CombiFive 1x49W Beta Epäsymm W T CombiFive 1x49W Beta Epäsymm W T CombiFive 2x14W Beta W T CombiFive 2x28W Beta W T CombiFive 2x28W Beta W T CombiFive 2x28W Beta Epäsymm W T CombiFive 2x28W Beta Epäsymm W T CombiFive 2x35W Beta W T CombiFive 2x35W Beta W T CombiFive 2x35W Beta Epäsymm W T CombiFive 2x35W Beta Epäsymm W T CombiFive 2x49W Beta W T CombiFive 2x49W Beta W T CombiFive 2x49W Beta Epäsymm W T CombiFive 2x49W Beta Epäsymm W T CombiFive 3X14W Beta W T CombiFive 4x14W Beta W T CombiFive 1x14W Terazza W T CombiFive 1x28W Terazza W T CombiFive 1x28W Terazza W T CombiFive 1x28W Terazza Epäsymm W T CombiFive 1x28W Terazza Epäsymm W T CombiFive 1x35W Terazza W T CombiFive 1x35W Terazza W T CombiFive 1x35W Terazza Epäsymm W T CombiFive 1x35W Terazza Epäsymm W T CombiFive 1x49W Terazza W T CombiFive 1x49W Terazza W T CombiFive 1x49W Terazza Epäsymm W T CombiFive 1x49W Terazza Epäsymm W T CombiFive 2x14W Terazza W T CombiFive 2x28W Terazza W T CombiFive 2x28W Terazza W T CombiFive 2x28W Terazza Epäsymm W T CombiFive 2x28W Terazza Epäsymm W T CombiFive 2x35W Terazza W T CombiFive 2x35W Terazza W T CombiFive 2x35W Terazza Epäsymm W T CombiFive 2x35W Terazza Epäsymm W T CombiFive 2x49W Terazza W T CombiFive 2x49W Terazza W T CombiFive 2x49W Terazza Epäsymm W T CombiFive 2x49W Terazza Epäsymm W T CombiFive 3x14W Terazza W T CombiFive 4x14W Terazza W T Combiform Combiform 1x14W Beta W T Combiform 1x28W Beta W T Combiform 1x28W Beta W T Combiform 1x35W Beta W T Combiform 1x35W Beta W T Combiform 1x49W Beta W T Combiform 1x49W Beta W T Combiform 2x14W Beta W T

17 kpl lm/ lamppuja lamppu virtapiiri W Valaisin Til.nro Lampputyyppi Hyötysuhde Valaisimen lm/w Combiform 2x28W Beta W T Combiform 2x28W Beta W T Combiform 2x35W Beta W T Combiform 2x35W Beta W T Combiform 2x49W Beta W T Combiform 2x49W Beta W T Combiform 1X28W Class Beta W T Combiform Class 1X35W Beta W T Combiform Class 1X80W Beta W T Combiform Class 2x28W Beta W T Combiform Class 2x35W Beta W T Combilume Combilume FSD 1x36W Beta W FSD Combilume FSD 1x36W Beta Epäsymm W FSD Combilume FSD 2x18W Beta W FSD Combilume FSD 2x24W Beta W FSD Combilume FSD 2x36 W Beta Tandem W FSD Combilume FSD 2x36W Beta Epäsymm. Tandem W FSD Combilume FSD 2x36W Beta W FSD Combilume FSD 3x24W Beta W FSD Combilume FSD 3x36W Beta W FSD Combilume FSD 3x40W Beta W FSD Combilume FSD 2x18W Terazza W FSD Combilume FSD 2x24W Terazza W FSD Combilume FSD 3x24W Terazza W FSD Combilume FSD 3x36W Terazza W FSD Combilume FSD 3x40W Terazza W FSD Como Como upotettava 1x24W Epäsymm. Harmaa ritilä W T Como upotettava 1x24W Epäsymm. Valkoinen ritilä W T Como upotettava 1x24W Harmaa ritilä W T Como upotettava 1x24W Valkoinen ritilä W T Como upotettava 1x28W Epäsymm. Harmaa ritilä W T Como upotettava 1x28W Harmaa ritilä W T Como upotettava 2x14W Harmaa ritilä W T Como upotettava 2X14W Valkoinen ritilä W T Como upotettava 2x24W Harmaa ritilä W T Como upotettava 2x24W Valkoinen ritilä W T Como upotettava 2x54W Harmaa ritilä W T Como upotettava 2x54W Valkoinen ritilä W T Como upotettava 1x54W Epäsymm. Harmaa ritilä W T Como upotettava 1x54W Epäsymm. Valkoinen ritilä W T Como upotettava 1x54W Harmaa ritilä W T Como upotettava 1x54W Valkoinen ritilä W T Densus Densus 1X18W W T Densus 1X28W W T Densus 1X35W W T Densus 1X36W W T Densus 1X49W W T Densus 1X58W W T Densus 2X28W W T Densus 2X35W W T Densus 2X49W W T Densus T8 2x18W W T Densus T8 2x36W W T Densus T8 2x58W W T Discovery Discovery 75W IAA W IAA Discovery 1x18W W FSQ Discovery Space 1x22W W FSQ Discovery Space 1x28W W FSS Discovery Space 2x13W W FSQ Discovery Space 2x18W W FSQ Discovery Space 2x26W W FSQ Dome Dome 1x70W Prsimaheijastin W MT Dome 1x150W Prismaheijastin W MT Dome 1x150W EL Prismaheijastin W MT Dome 1x26W EL Prismaheijastin W FSM Dome 1x32W EL Prismaheijastin W FSM Dome 1x42W EL Prismaheijastin W FSM Dome 1x55W EL Prismaheijastin W QL Dome 1x70W EL Prismaheijastin W MT Dome 1x150W Prismaheijastin W HEGT Dome 1x85W EL Prismaheijastin W QL Dome 1x70W Lasi-alumiiniheijastin W MT Dome 1x70W EL Lasi-alumiiniheijastin W MT Dome 150W Lasi-alumiiniheijastin W MT Dome 1x26W EL Lasi-alumiiniheijastin W FSM Dome 1x150W Lasi-alumiiniheijastin W HEGT Dome 1x150W Alumiiniheijastin W MT Dome 1x70W Alumiiniheijastin W MT

18 kpl lm/ lamppuja lamppu virtapiiri W Valaisin Til.nro Lampputyyppi Hyötysuhde Valaisimen lm/w Dome 1x150W EL Alumiiniheijastin W MT Dome 1x100W ALumiiniheijastin W STH Dome 1x150W Alumiiniheijastin W HEGT Dome 1x150W EL Alumiiniheijastin W MT Dome 1x26W EL Alumiiniheijastin W FSM Dome 1x32W EL Alumiiniheijastin W FSM Dome 1x42W EL Alumiiniheijastin W FSM Dome 1x50W Alumiiniheijastin W STH Dome 1x55W EL Alumiiniheijastin W QL Dome 1x70W EL Alumiiniheijastin W MT Dome 1x85W EL Alumiiniheijastin W QL Easy Easy 35W _38 35W HRGI Easy 30 50W _38 50W HRGI Easy 90 50W _38 50W HRGI Excis Excis 2x49W epäsymm W T Excis 2x49W keskileveä W T Excis 4X49W epäsymm W T Excis 4x49W epäsymm _as 49W T Excis 4X49W keskileveä W T Excis 4X49W leveä W T Excis 4x54W epäsymm W T Excis 4x54W keskileveä W T Excis 4x80W epäsymm W T Excis 4x80W keskileveä W T Fovea Fovea II 1x28W 0 %/100 % symm W T Fovea II 1x28W 0 %/100 % Epäsymm W T Fovea II 1x35W 0 %/100 % Epäsymm W T Fovea II 1x54W 0 %/100 % symm W T Fovea II 1x49W 0 %/100 % symm W T Fovea II 1x49W 0 %/100 % Epäsymm W T Fovea II 1x28W 50 %/50 % W T Fovea II 1x35W 50 %/50 % W T Fovea II 1x49W 50 %/50 % W T Fovea II 1x54W 50 %/50 % W T Fovea ll 1x80W 50 %/50 % W T Fovea II 2x35W 70 %/30 % W T Fovea II 2x35W 70 %/30 % W T Fovea II 2x49W 70 %/30 % W T Fovea II 2x49W 70 %/30 % W T Fovea II 1x49W 85 %/15 % W T Fovea II 1x54W 85 %/15 % W T Fovea II 1x80W 85 %/15 % W T Fovea II sys 2x49W 70 %/30 % W T Fovea Pinspot 50W 38 PINSPOT 50W HRGI Globia Globia 100W W IAA Globia 150W W IAA Globia 18W W FSM Globia 26W W FSM Globia 26W W FSM Globia 26W W FSM Globia 32W W FSM Globia 32W W FSM Globia 32W W FSM Globia 32W W FSM Globia 42W W FSM Globia 42W W FSM Gondol Gondol T5 1x28W W T Gondol T5 1x35W W T Gondol T5 1x49W W T Gondol T5 1x54W W T Gondol T5 1x80W W T Indigo Indigo Cash 2*28W W T Indigo Clivus 1X24W T W T Indigo Clivus 1X28W T W T Indigo Clivus 1X54W T W T Indigo Clivus 2X14W T W T Indigo Clivus 2X24W T W T Indigo Clivus 2X28W T W T Indigo Clivus 2X54W T W T Indigo Combo 1X28W yhd.häikäisys.+prismasuodin 24855pri 28W T Indigo Combo 1X28W yhd.häikäisys.+prismasuodin 24871pri 28W T Indigo Combo 1X28W yhd.häikäisys. +perf.suodin 24855per 28W T Indigo Combo 1X28W yhd.häikäisys.+perf.suodin 24871per 28W T Indigo Combo 1X54W yhd.häikäisys.+prismasuodin 24857pri 54W T Indigo Combo 1X54W yhd.häikäisys.+prismasuodin 24873pri 54W T Indigo Combo 1X54W yhd.häikäisys.+perf.suodin 24857per 54W T Indigo Combo 1X54W yhd.häikäisys.+perf.suodin 24873per 54W T

19 kpl lm/ lamppuja lamppu virtapiiri W Valaisin Til.nro Lampputyyppi Hyötysuhde Valaisimen lm/w Indigo Combo 2x14W yhd.häikäisys.+perf.suodin 24862per 14W T Indigo Combo 2x14W yhd.häikäisys.+prismasuodin 24862pri 14W T Indigo Combo 2x1x28W kahd.häikäisys.+perf.suodin 24875per 28W T Indigo Combo 2x1x28W kahd.häikäisys.+prismasuodin 24875pri 28W T Indigo Combo 2x1x54W kahd.häikäisys.+perf.suodin 24877per 54W T Indigo Combo 2x1x54W kahd.häikäisys.+prismasuodin 24877pri 54W T Indigo Combo 2x24W yhd.häikäisys. +perf.suodin 24864per 24W T Indigo Combo 2X24W yhd.häikäisys.+prismasuodin 24864pri 24W T Indigo combo 2X28W yhd.häikäisys. +prismasuodin 24856pri 28W T Indigo combo 2X28W yhd.häikäisys.+prismasuodin 24872pri 28W T Indigo combo 2X28W yhd.häikäisys. +perf.suodin 24856per 28W T Indigo Combo 2X28W yhd.häikäisys.+perf.suodin 24872per 28W T Indigo combo 2x2x14W kahd.häikäisys. + perf.suodin 24866per 14W T Indigo combo 2x2X14W kahd.häikäisys.+prismasuodin 24866pri 14W T Indigo Combo 2x2x24W kahd.häikäisys. + perf.suodin 24868per 24W T Indigo Combo 2x2x24W kahd.häikäisys.+prismasuodin 24868pri 24W T Indigo Dual 2x24W 600* W T Indigo Dual 1x28W 1200X W T Indigo Dual 1x28W 1200x W T Indigo Dual 1x54W 1200x W T Indigo Dual 1x54W 300X W T Indigo Dual 2x14W 600X W T Indigo Dual 2x28W 1200X W T Indigo Dual 2x28W 1200X W T Indigo Dual 2x54W 600X W T Indigo Ed2 1x36W R1 Perfo HB W FSD Indigo Ed2 1x36W R1 Slits HB W FSD Indigo Ed2 1x40W R1 Perfo VTB W FSD Indigo Ed2 1x40W R1 Slits HB W FSD Indigo Ed2 1x55W R1 Perfo VTB W FSD Indigo Ed2 1x55W R1 Slits VTB W FSD Indigo Ed2 1x55W R1 Slits HB W FSD Indigo Ed2 2x14W R1 Perfo VTB W T Indigo Ed2 2x14W R1 Slits VTB W T Indigo Ed2 2x14W R1 Slits HB W T Indigo Ed2 2x24W R1 Perfo VTB W T Indigo Ed2 2x24W R1 Perfo HB W T Indigo Ed2 2x24W R1 Slits HB W T Indigo Ed2 2x40W R2 Perfo VTB W FSD Indigo Ed2 2x40W R2 Perfo HB W FSD Indigo Ed2 2x40W R2 Slits VTB W FSD Indigo Ed2 2x40W R2 Slits HB W FSD Indigo Ed2 2x55W R2 Perfo VTB W FSD Indigo Ed2 2x55W R2 Perfo HB W FSD Indigo Ed2 2x55W R2 Slits HB W FSD Indigo Ed2 4x14W R2 Perfo VTB W T Indigo Ed2 4x14W R2 Slits HB W T Indigo Ed2 4x24W R2 Perfo VTB W T Indigo Ed2 4x24W R2 Slits VTB W T Indigo Ed2 4x24W R2 Slits HB W T Induline Induline keskileveä 1x28W W T Induline keskileveä 1X35W W T Induline keskileveä 1x49W W T Induline keskileveä 1x54W W T Induline keskileveä 2x28W W T Induline keskileveä 2x35W W T Induline keskileveä 2x49W W T Induline keskileveä 2x54W W T Induline keskileveä 2x80W W T Indulux Indulux Epäsymm. 1x36W W T Indulux Epäsymm. 1x58W W T Indulux keskileveä 1x36W W T Indulux keskileveä 1x58W W T Indulux keskileveä 2x36W W T Indulux keskileveä 2x58W W T Indulux keskileveä 3x58W W T Isola Isola 4x24W W FSD Isola 4x36W W FSD Isola 4x36W W FSD Isola 4x40W W FSD Isola 4x55W W FSD Isola parabol 4x36W W FSD Isola parabol 4x36W W FSD Isola parabol 4x40W W FSD Isola parabol 4x55W W FSD Kaptur Kaptur 2000 PC 1x18W W T Kaptur 2000 PC 1x28W W T Kaptur 2000 PC 1x35W W T Kaptur 2000 PC 1x36W W T

20 kpl lm/ lamppuja lamppu virtapiiri W Valaisin Til.nro Lampputyyppi Hyötysuhde Valaisimen lm/w Kaptur 2000 PC 1x49W W T Kaptur 2000 PC 1x58W W T Kaptur 2000 PC 2x18W W T Kaptur 2000 PC 2x28W W T Kaptur 2000 PC 2X35W W T Kaptur 2000 PC 2x36W W T Kaptur 2000 PC 2X49W W T Kaptur 2000 PC 2x58W W T Lento Lento 1X28W W T Lento 1x35W W T Lento 2X1x28W W T Lento 2X1X35W W T Libraline Libraline 1x14W W T Libraline 1x21W W T Libraline 1x28W W T Libraline Display 1X21W W T Libraline Display 2X1X21W W T Libraline Display Lamell 1X21W W T Libraline Display Lamell 2X1X21W W T Loop Light Loop Light 1x28W Beta + peitekansi dir 28W T Loop Light 1x28W Beta + prismamuovi lp 28W T Loop Light 1x35W Beta + peitekansi dir 35W T Loop Light 1x35W Beta + prismamuovi lp 35W T Loop Light 1x49W Beta + peitekansi dir 49W T Loop Light 1x49W Beta + prismamuovi lp 49W T Loop Light 1x80W Beta W T Loop Light 2x14W Beta W T Loop Light 2x21W Beta W T Loop Light 2x28W Beta + peitekansi dir 28W T Loop Light 2x28W Beta + prismamuovi lp 28W T Loop Light 2x35W Beta + peitekansi dir 35W T Loop Light 2x35W Beta + prismamuovi lp 35W T Loop Light 2x49W Beta + peitekansi dir 49W T Loop Light 2x49W Beta + prismamuovi W T Loop Light 2x80W Beta W T Loop Light 1x28W Gamma + peitekansi dir 28W T Loop Light 2x28W Gamma + peitekasi dir 28W T Loop Light 1x28W Terazza + peitekansi dir 28W T Loop Light 1x28W Terazza + prismamuovi lp 28W T Loop Light 1x35W Terazza + peitekansi dir 35W T Loop Light 1x35W Terazza + prismamuovi lp 35W T Loop Light 1x49W Terazza + peitekansi dir 49W T Loop Light 1x49W Terazza + prismamuovi lp 49W T Loop Light 1x80W Terazza W T Loop Light 2x14W Terazza W T Loop Light 2x21W Terazza W T Loop Light 2x28W Terazza + peitekansi dir 28W T Loop Light 2x28W Terazza + prismamuovi lp 28W T Loop Light 2x35W Terazza + peitekansi dir 35W T Loop Light 2x35W Terazza + prismamuovi lp 35W T Loop Light 2x49W Terazza + peitekansi dir 49W T Loop Light 2x49W Terazza + prismamuovi lp 49W T Loop Light 2x80W Terazza W T Loop Light 3x35W Hunajakenno W T Loop Light 1x28W Lamell W T Loop Light 1x35W Lamell W T Loop Light 1x35W Lamell W T Loop Light 1x80W Lamell W T Loop Light 2x28W Lamell W T Loop Light 2x35W Lamell W T Loop Light 2x80W Lamell W T Loop Light 3x28W Lamell W T Loop Light 3x28W Lamell W T Loop Light 3x35W Lamell W T Loop Light 1x28W Epäsuora W T Loop Light 1x35W Epäsuora W T Loop Light 1x49W Epäsuora W T Loop Light 2x28W Epäsuora W T Loop Light 2x35W Epäsuora W T Loop Light 2x49W Epäsuora W T Loop Light 2x28W Epäsuora W T Loop Light 2x35W Epäsuora W T Loop Light Wall 1X28W W T Loop Light Wall 1X35W W T Loop Light Wall 2X28W W T Loop Light Wall 2X35W W T Matros Matros 1x22W W T5C Matros 1x22W + 1x40W W T5C Matros 1x40W W T5C

toimistovalaistus Valaistusratkaisuja toimistotiloihin

toimistovalaistus Valaistusratkaisuja toimistotiloihin toimistovalaistus Valaistusratkaisuja toimistotiloihin Toimisto - haastava suunnittelukohde Toimistotiloille asetettavat vaatimukset ovat muuttuneet viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Työ on muuuttunut

Lisätiedot

Valaistushankintojen energiatehokkuus

Valaistushankintojen energiatehokkuus SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 1 Valaistushankintojen energiatehokkuus Kauppa- ja teollisuusministeriön (Työ- ja elinkeinoministeriön) suositukset julkisten hankintojen energiatehokkuudesta; valaistusosuuksien

Lisätiedot

Energiatodistusopas 2007

Energiatodistusopas 2007 Energiatodistusopas 2007 Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen 13.3.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne

Lisätiedot

Energiatodistusopas 2007

Energiatodistusopas 2007 Energiatodistusopas 2007 Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen 12.1.2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne

Lisätiedot

pleiad g2 Uuden sukupolven downlight-valaisimet

pleiad g2 Uuden sukupolven downlight-valaisimet pleiad g2 Uuden sukupolven downlight-valaisimet pleiad g2 Kehitys Pleiad on valaistusta, muotoilua, tuoteperheajattelua ja teknistä osaamista taitavasti yhdistävien valaisinsarjojen edelläkävijä. Se on

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 161/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

D3 laskentaopas. Valaistuksen erillistarkastelut kokonaisenergiatarkastelun osana. RakMK D3 2012 mukaan xx.xx.2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

D3 laskentaopas. Valaistuksen erillistarkastelut kokonaisenergiatarkastelun osana. RakMK D3 2012 mukaan xx.xx.2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ D3 laskentaopas Valaistuksen erillistarkastelut kokonaisenergiatarkastelun osana RakMK D3 2012 mukaan xx.xx.2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Tässä oppaassa tarkennetaan rakentamismääräyskokoelman osan

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 81/18 Euroopan unionin virallinen lehti 21.3.2012 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 244/2012, annettu 16 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 27.2.2013 Jyrki Kauppinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ PERUSTELUMUISTIO 1 Yleistä Euroopan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Energia BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Energia BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Energia BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari VALAISTUKSEN ENERGIANSÄÄSTÖMAHDOLLISUUDET LOVIISAN VOIMALAITOKSELLA LIGHTNING

Lisätiedot

SÄHKÖENERGIAN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN KIINTEISTÖTOIMIALALLA

SÄHKÖENERGIAN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN KIINTEISTÖTOIMIALALLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikennetekniikan ja automaation tiedekunta SÄHKÖENERGIAN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN KIINTEISTÖTOIMIALALLA Timo Vehosmaa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen TEEMALEHTI HELSINGIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009 Energiatehokas rakentaminen SISÄLTÖ 6B 2009 Toimittajalta Viimeistään tämän Energiatehokas rakentaminen -erikoisnumeron aineiston kokoaminen osoitti

Lisätiedot

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Opas palvelukiinteistön rakennuttajalle, suunnittelijalle ja käyttäjälle 2 KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKKAAT SÄHKÖTEKNISET RATKAISUT ENERGIATEHOKKUUS OHJAA

Lisätiedot

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Sitran selvityksiä 11 Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Suomessa ja kansainvälisesti Tuomo Lindstedt, Teknillinen Korkeakoulu Juha-Matti Junnonen, Teknillinen Korkeakoulu Sitran

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeino ministeriön ohjeet Kesäkuu 2011 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta.

Lisätiedot

MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS Low-Energy Building and The Energy Certification of Buildings

MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS Low-Energy Building and The Energy Certification of Buildings LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa Marraskuu 2008 2 Sisällys Johdanto 3 1 Suositusten tarve 4 EY direktiivit 4 Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittarit

Rakennusten elinkaarimittarit Rakennusten elinkaarimittarit (2013) Kiinteistöpassi KÄYTTÖVAIHE Kiinteistöpassi Kiinteistöpassi HANKEVAIHE NIMI KESKUSTAKIRJASTO Osoite Keskustakirjastonkatu 1, 00100 Helsinki Käyttötarkoitus Kirjastorakennus

Lisätiedot

GLAMOX Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen. Glamox kouluvalaistusratkaisuja

GLAMOX Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen. Glamox kouluvalaistusratkaisuja GLAMOX Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen Glamox kouluvalaistusratkaisuja Valaistusta kirkkaampaan tulevaisuuteen Oppiminen on ymmärtämiseen, valitsemiseen, tulkitsemiseen ja tiedon tallentamiseen

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Kiinteistönpitotekniikka Opinnäytetyö UUSI ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUS YH LÄNSI OY:SSÄ Työn ohjaaja: Työn teettäjä: DI Petri Murtomaa YH Länsi Oy,

Lisätiedot

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä 27.2.2009 18.2.2009 Sisällysluettelo OSA 1: JOHDANTO JA MÄÄRITELMÄT 1 YLEISTÄ... 3 2 OHJEEN TAVOITTEET... 4 3 OHJETTA

Lisätiedot

KIINTEISTÖ SUOMEN TALOKESKUKSEN YRITYSJULKAISU. Haastateltavana Kiinteistöliiton uusi puheenjohtaja, sivu 5. Energiatodistus tulee, sivu 8

KIINTEISTÖ SUOMEN TALOKESKUKSEN YRITYSJULKAISU. Haastateltavana Kiinteistöliiton uusi puheenjohtaja, sivu 5. Energiatodistus tulee, sivu 8 KIINTEISTÖ SUOMEN TALOKESKUKSEN YRITYSJULKAISU 1 2008 Haastateltavana Kiinteistöliiton uusi puheenjohtaja, sivu 5 Energiatodistus tulee, sivu 8 Uudiskohteen pelastussuunnittelu, sivu 12 Huoltokirjojen

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET TOIMITILAN YMPÄRISTÖOMINAISUUKSIIN

KIINTEISTÖNHOIDON VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET TOIMITILAN YMPÄRISTÖOMINAISUUKSIIN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 220 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 220 Espoo 2003 TKK-RTA-R220 KIINTEISTÖNHOIDON

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

Toimintamalli - EkoValo. lightinglab.fi/ekovalo Espoo 2011

Toimintamalli - EkoValo. lightinglab.fi/ekovalo Espoo 2011 EkoValo lightinglab.fi/ekovalo Espoo 2011 Toimintamalli - Elohopealampuista energiatehokkaampaan ulkovalaistukseen Marjukka Puolakka, Antti Rantakallio, Leena Tähkämö, Anne Ylinen, Liisa Halonen Aalto-yliopisto

Lisätiedot