valaistuksen energiatehokkuus direktiivi dirketiivi 2002/91/EY ja standardi EN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "valaistuksen energiatehokkuus direktiivi dirketiivi 2002/91/EY ja standardi EN 15193-1"

Transkriptio

1 valaistuksen energiatehokkuus direktiivi dirketiivi 2002/91/EY ja standardi EN

2 Kansainvälistä energiapolitiikkaa Maapallon ilmastossa on aikojen kuluessa ollut vuoroin kylmiä ja vuoroin lämpimiä kausia. Nämä ovat osa luonnollista vaihtelua. Viimeisen sadan vuoden aikana ilmasto on lämmennyt ja YK:n ilmastonmuutospaneelin IPCC:n tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että ihmisten toiminta vaikuttaa ilmastoon. Lämpenemisen syyksi katsotaan luonnollisen kasvihuoneilmiön voimistuminen, joka johtuu pääasiassa fossiilisten polttoaineiden (öljy, hiili ja kaasu) käytöstä. Helmikuun 16. päivänä 2005 astui voimaan ilmastonmuutoksen rajoittamiseen tähtäävä Kioton sopimus, jonka tarkoituksena on rajoittaa kasvihuonekaasujen päästöjä. Päästöjen vähentämisvaatimukset koskevat ennen kaikkea maailman teollistunutta osaa. Suomi on yksi harvoista EU:n jäsenmaista, jossa on jo vuonna 2005 laadittu kattava ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia. Viimeisin ehdotettu tavoite Euroopan Unionin jäsenmaille on, että hiilidioksidipäästöjä vähennetään 20 % vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2005 Suomen kasvihuonekaasupäästöt olivat ensimmäistä kertaa vuoden 1990 jälkeen alle Kioton sopimuksen päästötason. Päästöt ovat kuitenkin vuosittain vaihdelleet huomattavasti ja päästösarjasta on erotettavissa nouseva trendi. i Kasvihuonekaasut Kasvihuonekaasuihin luetaan mm. hiilidioksidi, metaani, ilokaasu ja halonit. Niillä kaikilla on erilainen elinaika ilmakehässä ja niiden tehokkuudessa pidättää lämpösäteilyä on isoja eroja. Suurimmaksi uhkaksi katsotaan hiilidioksidi, CO2, ei voimakkuutensa, vaan yleisyytensä vuoksi. Hiilidioksidia muodostuu kaikessa palamisessa, ei pelkästään fossiilisia polttoaineita (öljy, hiili ja kaasu) poltettaessa. Biopolttoaineiden polttamisessa vapautuvan hiilidioksidimäärän lasketaan sitoutuvan samassa määrin organismeihin, jotka syntyvät poltettujen tilalle. Suurimmaksi uhkaksi katsotaan siis fossiilisten polttoaineiden polttaminen.

3 Fagerhult on energiataloudellisuuden edelläkävijä Valaistustekniikka on kehittynyt valtavasti viimeisten vuoden kuluessa ja Fagerhult on tämän kehityksen kärjessä. Fagerhult valmisti ensimmäiset elektronisella liitäntälaitteella varustetut valaisimet jo 1980-luvun alussa ja esitteli vuonna 1995 ensimmäiset T5-loistelamppuvalaisimet Hannoverin messuilla yhtä aikaa itse lamppujen kanssa. T5-panostus antoi samalla mahdollisuuden tehokkaampien heijastimien ja häikäisysuojien kehittämiseen. Valaisimiin kuuluvien komponenttien, kuten valonlähteiden, liitäntälaitteiden ja heijastinmateriaalien ominaisuudet ovat kehittyneet, samoin kuin tietämys tehokkaasta valon hallinnasta. Fagerhultin ratkaisu energiankulutuksen pienentämiseksi on kehittää energiatehokkaita valonlähteitä käyttäviä valaisimia sekä panostaa uusiin innovaatioihin, joista esimerkkinä voidaan mainita patentoitu r5-häikäisysuoja. Miksi tämä on niin tärkeää? Tuleville sukupolville jätettävä perintö on kaikkien vastuulla. Noin 90 % valaistusjärjestelmän ympäristövaikutuksista syntyy käytön aikana. Energian tuotanto ja jakelu kuormittavat ympäristöä. Fagerhult kantaa markkinajohtajana vastuuta ympäristöstä kehittämällä tehokkaampia valaisimia. Tämän päivän järkevä energiankäyttö on työtä tulevaisuuden ympäristön hyväksi. Toimistokiinteistön tarvitsemasta energiasta kuluu tyypillisesti % valaistukseen. Uusimmilla Fagerhult-valaisimilla voidaan valaistuksen energiankäyttö helposti puolittaa. Energiankulutusta voidaan pienentää edelleen uusien valonohjausjärjestelmien avulla. Fagerhult hyödyntää tässä parasta kulloinkin markkinoilla olevaa tekniikkaa. Ensimmäinen askel on otettu ja suunta on oikea. Valaistuksen energiankulutuksen pienentäminen tuottaa lisäsäästöjä, jos otetaan huomioon myös rakennusten jäähdytys- ja ilmastointitarpeiden pieneneminen. Uudenaikainen valaistus tarjoaa pelkän energiansäästön lisäksi monia ympäristöä hyödyttäviä ominaisuuksia. Esimerkiksi uusien loistelamppujen polttoikä on elektronisella liitäntälaitteella pidempi, joten niitä vaihdetaan harvemmin. Lisäksi T5-lamppujen sisältämä elohopeamäärä on pienempi kuin vanhoilla loistelampputyypeillä. Energiatehokkaiden valaisinratkaisujen kehittämisen lisäksi yritys pyrkii pienentämään energian kulutusta myös tuotannossa. Fagerhult tekee aktiivista ja pitkäjännitteistä ympäristötyötä ja sen kolmella tehtaalla on ollut EMAS- ja ISO mukainen, sertifioitu ympäristöjärjestelmä jo vuodesta 1999.

4 Rakennusten energiatodistus Rakennusta tai sen osaa taikka niiden hallintaoikeutta myytäessä tai vuokrattaessa myyjän tai vuokranantajan on asetettava mahdollisen ostajan tai vuokralaisen nähtäville voimassa oleva energiatodistus. Ote laista 487/2007 rakennuksen energiatodistuksesta Lain taustalla on rakennusten energiatehokkuutta koskeva EUdirektiivi (2002/91/EY), joka hyväksyttiin vuonna Direktiivin tarkoituksena on edistää energiatehokkuuden parantamista paikalliset olosuhteet huomioiden. Direktiivi on laadittu tehostamaan energiankäyttöä Euroopassa osana EU:n toimenpiteitä kasvihuonekaasujen vähentämistä koskevan Kioton sopimuksen täyttämiseksi. EU-direktiivin mukaan lähes kaikkien kiinteistöjen energiankulutuksesta on laadittava energiatodistus. Todistuksen on sisällettävä tiedot rakennuksen energiankulutuksesta, sovellettavia vertailuarvoja ja suosituksia rakennuksen energiankäytön tehostamiseksi. Direktiivin mukaan rakennukset on luokiteltava ja kaikki käytetyt energiamuodot, päivänvalo, ilmastointi jne. on otettava huomioon. Rakennusten luokittelu ja laskentamenetelmään sisältyvät näkökohdat on mainittu direktiivin liitteessä. Direktiivi on toimeenpantu Suomessa säätämällä lait 487/2007 rakennusten energiatodistuksesta ja 489/2007 rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta. Lait on hyväksytty ja ne astuvat voimaan vuoden 2008 alussa. Lakia rakennusten energiatodistuksesta sovelletaan ennen lain voimaantuloa rakennettuihin rakennuksiin vasta vuoden 2009 alusta. Energiatodistus voidaan antaa erillisenä todistuksena tai osana isännöitsijäntodistusta. Rakennuksen tarvitsema energiamäärä arvioidaan luotettavien energiankulutustietojen perusteella tai lasketaan rakennusluvan yhteydessä laskentamenetelmällä, joka ottaa huomioon rakennuksen lämpöominaisuudet, lämmityslaitteet ja lämpimän veden jakelun, ilmanvaihdon ja ilmastointilaitteet sekä muissa kuin asuinrakennuksissa kiinteän valaistusjärjestelmän. Energiatodistus on voimassa kymmenen vuotta (rakennuslupamenettelyn yhteydessä annettu yli kuuden asunnon asuinrakennuksen taikka pääosin liike- tai palvelurakennuksen todistus neljä vuotta). Todistuksen antaa uusilla rakennuksilla pääsuunnittelija, energiakatselmusten yhteydessä katselmuksen suorittaja ja isännöitsijätodistukseen sisältyvän todistuksen osalta isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja. 4

5 Rakennusten energiatehokkuus Direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta Direktiivin tarkoitus on edistää rakennusten energiatehokkuutta EU:n alueella ja siten Kioton sopimuksen mukaan vähentää ilmastoon vaikuttavia kaasupäästöjä. Samalla halutaan vähentää myös energian tuontia. Energiatodistus on vain osa direktiivin määräyksistä, mutta on kuitenkin se osa, joka vaikuttaa kiinteistönomistajiin eniten. Direktiivin liitteessä sanotaan, että energiankulutuksen laskennassa on otettava huomioon myös erilaisten näkökohtien myönteinen vaikutus. Esimerkiksi päivänvalon hyödyntäminen on valaistuksen kohdalla tällainen positiivinen tekijä. Pelkkä energiankäytön laskeminen ei siis riitä, vaan huomioon on otettava ilmasto ja paikalliset olosuhteet sekä sisäilmalle asetetut vaatimukset (valaistuksen osalta SFS-EN ) ja kustannustehokkuus. Energiatodistukset tulevat todennäköisesti vaikuttamaan vuokralaisten valintoihin. Jos energiatodistus osoittaa rakennuksen kuluttavan vähemmän energiaa, se lisää kiinnostusta vuokraukseen. Kukapa haluaisi vuokrata rakennuksen, jonka energiatehokkuus on todistetusti huono. Varsinkin, jos vuokra ei sisällä lämmitystä, lämmintä vettä tai valaistuksen kuluttamaa sähköä, vaan vuokralainen maksaa ne itse? Poikkeukset Kaikki rakennukset eivät kuulu direktiivin piiriin. Jäsenvaltiot voivat itse jättää soveltamatta vaatimuksia rakennuksiin, joita suojellaan virallisesti kaavalla, rakennussuojelulain tai valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen mukaisella päätöksellä. Myös kirkot ja muut rakennukset, joita käytetään hartauden harjoittamiseen ja uskonnolliseen toimintaan, voidaan jättää määräyksen ulkopuolelle. Muut direktiivin ulkopuolelle jäävät rakennukset ovat väliaikaiset rakennukset (suunniteltu käyttöaika enintään kaksi vuotta), teollisuuslaitokset, korjaamot ja muut kuin asuinkäyttöön tarkoitetut maatilarakennukset, joissa energian tarve on alhainen tai joita käytetään alalla, jota koskee kansallinen alakohtainen energiatehokkuussopimus. Direktiivin ulkopuolella ovat myös asuinrakennukset, jotka on tarkoitettu käytettäväksi enintään neljän kuukauden ajan vuodessa sekä yksittäiset rakennukset, joiden pinta-ala on alle 50 m 2. 5

6 Direktiivi 2002/91/EY ja standardi EN EU-direktiivi Energy Performance of Buildings, 2002/91/EY (EY tarkoittaa Euroopan yhteisöjä) on jäsenmaita velvoittava ja siksi EU:n alueella olevien rakennusten energiankäyttö on selvitettävä. Direktiivissä säädetään vaatimuksista, jotka koskevat: a) Rakennusten kokonaisenergiatehokkuuden laskentamenetelmän yleistä kehystä b) Vähimmäisvaatimusten soveltamista uusien rakennusten energiatehokkuuteen c) Vähimmäisvaatimusten soveltamista sellaisten suurien olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuteen, joihin tehdään laajamittaisia korjauksia d) Rakennusten energiasertifiointia (todistusta) e) Rakennusten lämmityskattiloiden ja ilmastointijärjestelmien säännöllisiä tarkastuksia sekä lämmitysjärjestelmän arviointia rakennuksissa, joissa lämmityskattilat ovat yli 15 vuotta vanhoja. Yhteisen laskentamenetelmän kehittämiseksi (kohta a yllä) luodaan yhteisiä standardeja. Erilaisia standardeja kehitetään rakennukseen kuuluvien eri järjestelmien energiankulutuksen laskemiseksi. Kiinteä valaistus on luonnollisesti tärkeä osa julkisten rakennusten energiankäyttöä. Sen arvioimiseksi on kehitetty LENI-indeksi (Lighting Energy Numeric Indicator) ja se ilmaistaan muodossa kwh/m 2 /vuosi. Suomessa on aikaisemmin kiinnitetty huomiota valaistuksen asennettuun tehoon (neliömetriä kohti), mutta nyt painopiste siirtyy tehon käyttöön ajan kuluessa eli energiaan. Standardi, joka määrittää valaistuksen energiankulutuksen laskentametodin, on nimeltään EN : Energy performance of Buildings Energy requirements for lighting. Standardi on hyväksytty helmikuussa 2007 ja sen painettu versio on saatavilla syksyllä Standardin rinnalla kehitetään tietokonepohjaista laskentatyökalua, jonka pitäisi olla valmiina vuoden 2007 loppun mennessä. Yhteiset standardit Työ uuden menetelmädirektiivin terveys-, turvallisuusja ympäristövaatimuksien määrittämiseksi yhteisten eurooppalaisten standardien avulla tehdään Euroopan standardisoimiselimissä CEN, Cenelec ja ETSI. i CEN CEN tulee nimestä Comité Européen de Normalisation, eli Euroopan standardisoimiskomitea. CEN hoitaa käytännössä kaikkien teollisuussektoreiden standardisointeja. CENin toimipaikka on Brysselissä Belgiassa ja sillä on 28 jäsenmaata sekä kuusi liitännäisjäsenmaata. Standardien kehittämiseen osallistuu myös edustajia Euroopan komissiosta ja Eftasta. 6

7 EN LENI-luku valaistuksen vuosittaisen energiankäytön laskentaindeksi Standardi EN Energy performance of Buildings Energy requirements for lighting määrittää harmonisoidun laskentamenetelmän kiinteän valaistuksen energiankäytölle erilaisissa rakennuksissa. Rakennuksen valaistuksen energiatehokkuus arvioidaan indeksillä, joka ilmoitetaan muodossa kwh/m 2 / vuosi (LENI). LENI-luku lasketaan koko rakennukselle ja sitä voidaan käyttää valaistukseen käytetyn energian vertailulukuna. Tällöin samaan käyttötarkoitukseen tarkoitettujen rakennusten energiankulutuksen vertailu on helppoa. Standardi esittelee tarkan ja pikalaskentamenetelmän LENI-luvun laskentaan sekä ohjeet valaistuksen energiankulutuksen mittaukseen. Standardia voidaan käyttää pohjana kansallisille suosituksille. Valaistuksen energiatehokkuuden mittari Valaistuksen energiankulutus ilmoitetaan LENI-indeksillä (Lighting Energy Numeric Indicator) ja merkitään muodossa kwh/m 2, vuosi. LENI lasketaan koko rakennuksen valaistukselle. Valaistuksen tulee samalla täyttää sisävalaistuksesta annetut voimassa olevat standardit ja suositukset (EN ) W kokonais on valaistuksen vuotuinen kokonaisenergiankäyttö Rakennuksen LENI-luku lasketaan kaavalla: LENI laskettu =W kokonais / A (kwh/m 2, vuosi) A on rakennuksen sisätilojen kokonaispinta-ala (m 2 ). Se lasketaan ulkoseinien sisäpuolelta ilman valaisemattomia tiloja ja kellaritiloja, jotka eivät ole käytössä. LENI-luku voidaan laskea kahdella menetelmällä Pikalaskentamenetelmää käytetään silloin, kun halutaan saada arvio koko rakennuksen vuosittaisesta energiankäytöstä. Menetelmää voidaan käyttää vain tietyissä yleisesti esiintyvissä rakennustyypeissä. Pikalaskentamenetelmää varten standardissa on taulukot, joista erityyppisten rakennusten vuosikohtaiset perustiedot voidaan ottaa. Rakennustyyppejä ovat toimistorakennukset, oppilaitokset, sairaalat, hotellit, ravintolat, urheilutilat, liiketilat sekä tuotantotilat. Pikalaskentamenetelmässä oletetaan lepokulutukselle vakioarvo 6 kwh/m 2 vuodessa ja sitä tulee käyttää soveltuvissa kohteissa. Tarkka laskentamenetelmä mahdollistaa energiankäytön tarkan määrittämisen, sillä se perustuu jokaisen huoneen todellisiin arvoihin. Koska tarkka laskentamenetelmä perustuu todellisiin arvoihin, sen tuottama LENI-luku on alhaisempi kuin pikalaskentamenetelmällä saatu arvo. Tarkkaa laskentamenetelmää voidaan käyttää kaikentyyppisten rakennusten arviointiin maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Tarkalla menetelmällä voidaan laskea valitun ajanjakson (ei pelkän vuoden) energiankäyttö, mikäli käytössä on tiedot työntekijöiden läsnäoloajoista ja tilojen päivänvalon saannista. Seuraavan aukeaman esimerkissä olemme käyttäneen tarkkaa menetelmää. LENI=(W valaistus /A) + 6 kwh/m 2, vuosi LENI=(W valaistus + W lepokulutus )/A kwh/m 2, aika* * Tarkassa laskentamenetelmässä voidaan käyttää vuosi-, kuukausi- tai tuntiperustetta. 7

8 EN Valaistuksen energiankäytön laskenta tarkalla menetelmällä Valaistukseen kuluva kokonaisenergia lasketaan seuraavan kaavan mukaan ja ilmoitetaan muodossa kwh/vuosi: W kokonais =W valaistus + W lepokulutus W valaistus rakennuksen valaistuksen käyttöön kuluvan energian arvioitu määrä tietyn ajanjakson aikana. Laskelmaan otetaan kaikki valonlähteet ja toimilaitteet. W lepokulutus arvioitu energiamäärä, mikä kuluu siitä huolimatta, että valaistus on sammutettuna. Energia, jonka valmiustilassa olevat liitäntälaitteet ja valonohjausjärjestelmä sekä turvavalaisimien akkujen lataaminen käyttävät. Mitkä tekijät vaikuttavat valaistuksen tehonkulutukseen W valaistus? W valaistus arvoon vaikuttavat seuraavat tekijät on asennettu kokonaisvalaistusteho tilassa tai vyöhykkeellä, mitattuna watteina (P n = P i ). on korjauskerroin, joka huomioi valovirranaleneman aiheuttaman ylimitoituksen kompensoitumisen vakiovalojärjestelmällä. F C arvoon vaikuttavat: - alenemakerroin (β) - huoltosuunnitelma. Vakiovalojärjestelmällä F C =(1+alenemakerroin)/2, muuten vakioarvo 0.9. on korjauskerroin päivänvalon saatavuudelle. F D suhteuttaa valaistustehon käytön päivänvalon saantiin rakennuksen sisällä. F D arvoon vaikuttaa: - päivänvalokerroin (sijainti, päivänvaloalueiden osuus) - valaistusvoimakkuus - ohjausperiaate. on työtekijöiden läsnäoloon perustuva korjauskerroin. F O suhteuttaa valaistustehon käytön työntekijöiden läsnäoloaikaan. F O arvoon vaikuttaa: - läsnäolo/poissaolo - ohjauksen tyyppi - kokonaiskäyttöaika (t yht.) päivä+yö (t N +t D ) Energiankulutuksen laskukaava: W valaistus =[ (P n xf C )x[(t D xf Dx F O ) + (t N xf O )]] / 1000 KWh/m 2, vuosi Mitkä tekijät vaikuttavat valaistuksen lepokulutukseen W lepokulutus? W lepokulutus arvoon vaikuttaa seuraavat tekijät Turvavalaistus Valonohjausjärjestelmä turvavalaisimien akkujen tarvitsema latausteho rakennuksen sisällä. on turvavalaistuksen latausaika (vakioarvo t em on 8760 h/vuosi). Psammutettu liitäntälaitteiden ja valon ohjausjärjestelmän valmiustilan tarvitsema teho, kun valaistus on sammutettu. Psammutettu aika, jonka valaistus on sammutettuna [t Y (t D + t N )] (vakioarvo t Y on 8760 h/vuosi). Lepokulutuksen laskukaava: W lepokulutus =[ P sammutettu xt sammutettu + (P em xt em )] / 1000 KWh/m 2, vuosi 8

9 Valaistuksen energiankäytön pikalaskenta EN Pikalaskentamenetelmä Menetelmää voidaan käyttää vain toimistorakennuksissa, oppilaitoksissa, sairaaloissa, hotelleissa, ravintoloissa, urheiluhalleissa, liiketiloissa sekä tuotantotiloissa. Pikalaskentamenetelmä perustuu taulukkotietoihin, joista erityyppisten rakennusten vuosikohtaiset perustiedot voidaan ottaa. Pikalaskentamenetelmässä käytetään lepokulutukselle vakioarvoa 6 kwh/m 2 vuodessa, josta 1 kwh/m 2 vuodessa on jaettu turvavalaistukselle ja 5 kwh/m 2 vuodessa ohjattavien liitäntälaitteiden valmiustilaan kuluvalle energialle. W valaistus = 6xA + [(t ux P n ) / 1000 ] kwh/m 2, a missä t u =(t D xf Dx F O ) + (t N xf O ). P n t d t n Valaisimien yhteenlaskettu teho rakennuksessa/alueella työtuntien määrä, jolloin päivänvaloa on käytettävissä (taulukko 1) työtuntien määrä, jolloin päivänvaloa ei ole käytettävissä (taulukko 1) F d päivänvalon saatavuuskerroin (taulukko 2) F o läsnäolokerroin (taulukko 3) A on rakennuksen sisätilojen kokonaispinta-ala (m 2 ). Se lasketaan ulkoseinien sisäpuolelta ilman valaisemattomia tiloja ja kellaritiloja, jotka eivät ole käytössä. Taulukko 1: Oletettu vuotuinen käyttötuntien määrä erityyppisissä rakennuksissa. Käyttötunnit on jaettu erikseen valoisan ja pimeän ajan käyttöön. Oletetut käyttötunnit Rakennustyyppi t D t N t Yhteensä Toimisto Oppilaitos Sairaala Hotelli Ravintola Urheiluhalli Liiketila Tuotantolaitos Taulukko 2: Päivänvalon hyödynnettävyys vakiovalojärjestelmällä varustetuissa järjestelmissä eri tyyppisissä rakennuksissa. Päivänvalon saatavuuskerroin Rakennustyyppi Valaistuksen ohjaustapa Toimisto, urheiluhalli, tuotantolaitos Manuaalinen 1,0 Vakiovalo-ohjaus ilman päivänvaloa 0,9 Vakiovalo-ohjaus 0,8 Manuaalinen 1,0 Hotelli, ravintola, liiketila Vakiovalo-ohjaus ilman päivänvaloa 0,9 Oppilaitos, sairaala Manuaalinen 1,0 Vakiovalo-ohjaus ilman päivänvaloa 0,9 Vakiovalo-ohjaus 0,7 Huom! Vähintään 60 % valaistuksesta tulee olla liitettynä vakiovaloohjaukseen. F D Taulukko 3: Läsnäolo-ohjauksen hyödynnettävyys erityyppisissä rakennuksissa. Läsnäolokerroin Rakennustyyppi Valaistuksen ohjaustapa Toimisto, oppilaitos Liiketila, tuotantolaitos, urheiluhalli, ravintola Manuaalinen 1,0 Läsnäolo-ohjaus 60 % kuormasta 0,9 Manuaalinen 1,0 Hotelli Manuaalinen 0,7 Sairaala Manuaalinen (myös läsnäolo-ohjausta) 0,8 Huom! Läsnäoloilmaisimia tulee olla vähintään 1 kpl/huone tai avotiloissa vähintään 1 kpl/30m 2. F O 9

10 EN Päivänvalon saatavuus ja eri ohjaustavat Päivänvalon saatavuus Tämän esitteen esimerkeissä päivänvalon saatavuus on merkitty vyöhykkeittäin oikealla olevan piirustuksen mukaisesti. Eri harmaasävyt kuvaavat tiettyä päivänvalovyöhykettä. Päivänvalokertoimeen vaikuttavia vyöhykkeitä on neljä: voimakas, keskimääräinen, heikko ja ei päivänvaloa. Voimakkaammalla vyöhykkeellä sijaitsevien valaisimien käyttöaika on lyhyempi ja se pienentää energiankulutusta. Päivänvalokerroin saadaan mittaamalla päivänvalon valaistusvoimakkuus sisällä ja ilmoittamalla mittaustulos suhteessa valaistusvoimakkuuteen ulkona samana ajankohtana. Kaavaksi saadaan D( %)=E sisällä x100 / E ulkona. Voimakas Keskimää- Heikko Ei päivänvaloa räinen Päivänvalokerroin (D) Esimerkki vyöhykejaosta tilassa, johon tulee päivänvaloa. D 3 % 3 %>D 2 % 2 %>D 1 % 1 %>D Ohjaus Seuraavissa esimerkeissä erilaiset valonohjaustavat on merkitty symboleilla. Oikealla on selitykset esimerkeissä käytetyille ohjaustavoille. Esimerkiksi alla olevassa moduulitoimistossa on sekä vakiovaloettä poissaolo-ohjaus. Vakiovalo-ohjaus Valaisimessa on valoanturi, joka mukauttaa valaistusvoimakkuutta sisään tulevan päivänvalon määrän mukaan ja pitää valaistusvoimakkuuden vakiona anturin havaintoalueella. Vakiovalo-ohjaus säästää energiaa myös kompensoimalla alenemakertoimesta johtuvan ylimitoituksen. Läsnäolo-ohjaus Läsnäolotunnistin sytyttää ja sammuttaa valaistuksen automaattisesti. Viimeisen läsnäolohavainnon jälkeen valot sammuvat viiveajan jälkeen automaattisesti. Poissaolo-ohjaus Poissaolo-ohjaus toimii kuten läsnäolo-ohjaus, mutta valot eivät syty automaattisesti läsnäolohavainnosta. Valaistukselle tarvitaan normaali käyttökytkin valojen sytyttämiseen. Viimeisen läsnäolohavainnon jälkeen valot sammuvat viiveajan jälkeen automaattisesti. Poissaolovalaistus Poissaolovalaistuksessa läsnäolosignaali sytyttää valaistuksen automaattisesti. Viimeisen läsnäolohavainnon ja lyhyen aikaviiveen jälkeen järjestelmä himmentää valot ennalta asetetulle tasolle (enintään 20 %:iin). Valoja ei siis sammuteta, vaan tilassa on aina vähintään minimivalaistus. Koska valoja ei sammuteta, liikehavaintojen määrä ei vaikuta lamppujen polttoikään. 10

11 Esimerkkejä Toimistohuone Moduulitoimisto 2,4x4 m Valaistusvaatimukset Valaistus on suunniteltu standardin EN mukaisesti. Keskimääräinen valaistusvoimakkuus työalueella 500 lx ja 300 lx sen välittömässä lähiympäristössä. Valaistusratkaisu Moduulitoimistossa työpöydän etureunan yläpuolelle ripustettu Ten Lamell 2x35 W:n valaisin. Valaisimen käyttöhyötysuhde on 74,9 % ja kokonaisteho 77 W. Ohjausjärjestelmä Vakiovalo-ohjaus Poissaolo-ohjaus Energiankäyttö W valaistus 47 kwh/vuosi W lepokulutus 9 kwh/vuosi W kokonais 56 kwh/vuosi LENI osapinta-ala 5,8* Moduulitoimisto, jossa on käytetty yhdellä valaisimella toteutettua työvyöhykevalaistusta. Valonohjaus on integroitu valaisimeen. Valaistuslaitteiston käyttöiän aikana (yleensä 20 vuotta) valonohjaus säästää yhteensä 1690 kwh manuaaliseen ohjaukseen verrattuna. W yhteensä -arvoksi lasketaan perinteisellä manuaaliohjauksella 140 kwh/vuosi, joten valonohjauksella saavutetaan 60 % säästö. *LENI-luku kuvaa koko rakennuksen energiatehokkuutta. Tässä laskelmassa on laskettu LENI-luku vain yhden huoneen osalta eri ratkaisujen vertailua varten. Kahden hengen toimistohuone 4,8x4 m Valaistusvaatimukset Valaistus on suunniteltu standardin EN mukaisesti. Keskimääräinen valaistusvoimakkuus työalueella 500 lx ja 300 lx sen välittömässä lähiympäristössä. Valaistusratkaisu Perinteinen yleisvalaistus neljällä upotetulla MultiFive Basic Beta 1x28 W:n valaisimella. Valaisimien käyttöhyötysuhde on 87,2 % ja kokonaisteho 33 W. Ohjausjärjestelmä Vakiovalo-ohjaus Poissaolo-ohjaus Energiankäyttö W valaistus 87 kwh/vuosi W lepokulutus 30 kwh/vuosi W kokonais 117 kwh/vuosi LENI osapinta-ala 6,1* *LENI-luku kuvaa koko rakennuksen energiatehokkuutta. Tässä laskelmassa on laskettu LENI-luku vain yhden huoneen osalta eri ratkaisujen vertailua varten. Toimistossa on käytetty perinteisiä moduulivalaisimia. Ohjaus on rakennettu kahteen valaisimeen, jotka kumpikin ohjaavat rinnakkaisia valaisimia samalla vyöhykkeellä. Valaistuslaitteiston käyttöiän aikana (yleensä 20 vuotta) valonohjaus säästää yhteensä 2090 kwh manuaaliohjaukseen verrattuna. W yhteensä -arvoksi lasketaan perinteisellä manuaaliohjauksella 222 kwh/vuosi, joten säästöä kertyy tässä tapauksessa 47 %. 11

12 Esimerkkejä Avotoimisto Avotoimisto 12x10 m Valaistusvaatimukset Valaistus on suunniteltu standardin EN mukaisesti. Keskimääräinen valaistusvoimakkuus yleisesti koko tilassa 500 lx. Valaistusratkaisu Avotoimisto, jossa kaksikymmentä leveäkeilaista Como 2x28 W uppovalaisinta harmaalla, tiheällä lamelliritilällä. Valaisimien käyttöhyötysuhde on 60 % ja kokonaisteho 62 W. Ohjausjärjestelmä Vakiovalo-ohjaus. Läsnäolo-ohjaus. Energiankäyttö W valaistus 1867 kwh/vuosi W lepokulutus 141 kwh/vuosi W kokonais 2008 kwh/vuosi LENI osapinta-ala 16,7* *LENI-luku kuvaa koko rakennuksen energiatehokkuutta. Tässä laskelmassa on laskettu LENI-luku vain yhden huoneen osalta eri ratkaisujen vertailua varten. Perinteinen avotoimisto, jossa käytetään upotettavia loistevalaisimia. Koko tilan kattava 500 lx valaistusvoimakkuus kuluttaa selvästi enemmän energiaa kuin työpisteisiin keskitetty työvyöhykevalaistus. Lisäksi työpisteissä voidaan ehkä tarvita erillistä paikallisvalaistusta. Ohjaus on integroitu yhteen valaisimeen kussakin valaisinrivissä ja se ohjaa saman rivin kaikkia valaisimia. Tämäntyyppisessä tilassa standardi EN vaatii yhden läsnäolotunnistimen jokaista 30 m 2 kohden. Valaistuslaitteiston käyttöiän aikana (yleensä 20 vuotta) valonohjaus säästää yhteensä kwh manuaaliohjaukseen verrattuna. W yhteensä -arvoksi lasketaan perinteisellä manuaaliohjauksella 2682 kwh/vuosi, jolloin esimerkin valonohjauksella saavuteaan 25 % säästö. 12

13 Esimerkkejä Luokkahuone Luokkahuone 8,4x7,2 m Valaistusvaatimukset Valaistus on suunniteltu standardin EN mukaisesti. Keskimääräinen valaistusvoimakkuus yleisesti koko tilassa 500 lx. Valaistusratkaisu Luokkahuoneen yleisvalaistus on toteutettu yhdeksällä Zora Beta 1x49 W riippuvalaisimella ja taulun valaistus kolmella Lento 1x28 W tauluvalaisimella. Valaisimien käyttöhyötysuhteet ovat 88,1 % (Zora) ja 85 % (Lento) sekä kokonaistehot 56 W (Zora) ja 33 W (Lento). Ohjausjärjestelmä Vakiovalo-ohjaus Poissaolo-ohjaus Energiankäyttö W valaistus 600 KWh/vuosi W lepokulutus 71 kwh/vuosi W kokonais 671 kwh/vuosi LENI osapinta-ala 11,1* *LENI-luku kuvaa koko rakennuksen energiatehokkuutta. Tässä laskelmassa on laskettu LENIluku vain yhden huoneen osalta eri ratkaisujen vertailua varten. Luokkahuone, jonka yleisvalaistus on toteutettu yhdeksällä riippuvalaisimella ja tauluvalaistus kolmella, epäsymmetrisellä loistevalaisimella. Tavoitteena on koko tilassa työtasolla 500 lx valaistusvoimakkuus. Vakiovalo-ohjaus on integroitu yhteen valaisimeen kussakin valaisinrivissä ja se ohjaa kaikkia saman rivin valaisimia. Tilassa on keskitetty poissaolo-ohjaus. Valaistuslaitteiston käyttöiän aikana (yleensä 20 vuotta) valonohjaus säästää yhteensä 6230 kwh manuaaliohjaukseen verrattuna. W yhteensä -arvoksi lasketaan perinteisellä manuaaliohjauksella 983 kwh/vuosi. Säästöä kertyy tässä tapauksessa 32 %. 13

14 Esimerkkejä Käytävät Koulun käytävä 21x1,8 m, jossa ikkunat Valaistusvaatimukset Valaistus on suunniteltu standardin EN mukaisesti. Keskimääräinen valaistusvoimakkuus lattiatasolla 100 lx. Valaistusratkaisu Yleisvalaistus seitsemällä, seinän ja katon nurkkaan asennetulla, epäsymmetrisellä Sektor 1x28 W -valaisimella. Valaisimien käyttöhyötysuhde on 73 % ja kokonaisteho 33 W. Ohjausjärjestelmä Vakiovalo-ohjaus Poissaolovalaistus Energiankäyttö W valaistus 90 kwh/vuosi W lepokulutus 55 kwh/vuosi W kokonais 145 kwh/vuosi LENI osapinta-ala 3,8* Käytävätila, jossa on seitsemän seinän ja katon nurkkaukseen asennettua käytävävalaisinta. Vakiovalo-ohjauksen sensori on sijoitettu keskeisesti, 3 läsnäolotunnistinta (yksi käytävän molemmissa päissä sekä keskellä). Valaistuslaitteiston käyttöiän aikana (yleensä 20 vuotta) valonohjaus säästää yhteensä 3206 kwh ajastettuun ohjaukseen verrattuna. W yhteensä -arvoksi lasketaan perinteisellä manuaaliohjauksella 305 kwh/vuosi. Säästöä kertyy tässä tapauksessa 53 %. *LENI-luku kuvaa koko rakennuksen energiatehokkuutta. Tässä laskelmassa on laskettu LENI-luku vain yhden huoneen osalta eri ratkaisujen vertailua varten. Koulun käytävä 21x1,8 m ilman ikkunoita Valaistusvaatimukset Valaistus on suunniteltu standardin EN mukaisesti. Keskimääräinen valaistusvoimakkuus lattiatasolla 100 lx. Valaistusratkaisu Yleisvalaistus seitsemällä, seinän ja katon nurkkaan asennetulla, epäsymmetrisellä Sektor 1x28 W -valaisimella. Valaisimien käyttöhyötysuhde on 73 % ja kokonaisteho 33 W. Ohjausjärjestelmä Vakiovalo-ohjaus Poissaolovalaistus Energiankäyttö W valaistus 242 kwh/vuosi W lepokulutus 55 kwh/vuosi W kokonais 297 kwh/vuosi LENI osapinta-ala 7,9 * Käytävätila, jossa on seitsemän seinän ja katon nurkkaukseen asennettua käytävävalaisinta. Vakiovalo-ohjauksen sensori on sijoitettu keskeisesti, 3 läsnäolotunnistinta (yksi käytävän molemmissa päissä sekä keskellä). Valaistuslaitteiston käyttöiän aikana (yleensä 20 vuotta) valonohjaus säästää yhteensä 2732 kwh ajastettuun ohjaukseen verrattuna. W yhteensä -arvoksi lasketaan perinteisellä manuaaliohjauksella 434 kwh/vuosi. Säästöä kertyy tässä tapauksessa 32 %. *LENI-luku kuvaa koko rakennuksen energiatehokkuutta. Tässä laskelmassa on laskettu LENI-luku vain yhden huoneen osalta eri ratkaisujen vertailua varten. 14

15 kpl lm/ lamppuja lamppu virtapiiri W AllFive AllFive Prismakupu 1x14W W T AllFive Prismakupu 1x28W W T AllFive Prismakupu 1x35W W T AllFive Prisma 1x49W W T AllFive Prisma 2x14W W T AllFive Prisma 2x28W W T AllFive Prisma 2x35W W T AllFive Prisma 2x49W W T AllFive Opaali 1x14W W T AllFive Opaali 1x28W W T AllFive Opaali 1x35W W T AllFive Opaali 1x49W W T AllFive Opaali 2x14W W T AllFive Opaali 2x28W W T AllFive Opaali 2x35W W T AllFive Opaali 2x49W W T Allround Allround T8 Prisma 1x36W W T Allround T8 Prisma 1x58W W T Allround T8 Prisma 2x18W W T Allround T8 Prisma 2x36W W T Allround T8 Prisma 2x58W W T Allround T8 Opaali 1x18W W T Allround T8 Opaali 1x36W W T Allround T8 Opaali 1x58W W T Allround T8 Opaali 2x18W W T Allround T8 Opaali 2x36W W T Allround T8 Opaali 2x58W W T Basic Basic T5 1x14W W T Basic T5 1x21W W T Basic T5 1x28W W T Basic T5 1x28W W T Basic T5 1x35W W T Basic T5 1x35W W T Basic T5 1x49W W T Basic T5 2x21W W T Basic T5 2x28W W T Basic T5 2x35W W T Basic T5 2x49W W T Basic T8 1x18W W T Basic T8 1x36W W T Basic T8 1x58W W T Basic T8 2x18W W T Basic T8 2x36W W T Basic T8 2x58W W T Bergamo Bergamo Symm W FSM Bergamo Symm. 32W W FSM Bergamo WW 1x18W Epäsymm W FSQ Bergamo WW 1x26W Epäsymm W FSQ Book Book 1x14W W T Book 1x21W W T Closs Closs 1x21W Beta W T Closs 1x28W Beta W T Closs 1x28W Beta W T Closs 1x35W Beta W T Closs 1x35W Beta W T Closs 1x49W Beta W T Closs 1x49W Beta W T Closs 1x54W Beta W T Closs 1x54W Beta W T Closs 1x80W Beta W T Closs 1x80W Beta W T Closs 2x14W Beta W T Closs 2x21W Beta W T Closs 2x21W Beta W T Closs 2x28W Beta W T Closs 2x28W Beta W T Closs 2x35W Beta W T Closs 2x35W Beta W T Closs 2x49W Beta W T Closs 2x49W Beta W T Closs 2x54W Beta W T Closs 2x54W Beta W T Closs 2x80W Beta W T Closs 2x80W Beta W T Closs 1x28W Terazza W T Closs 1x28W Terazza W T Closs 1x35W Terazza W T Valaisin Til.nro Lampputyyppi Hyötysuhde Valaisimen lm/w

16 kpl lm/ lamppuja lamppu virtapiiri W Valaisin Til.nro Lampputyyppi Hyötysuhde Valaisimen lm/w Closs 1x35W Terazza W T Closs 1x49W Terazza W T Closs 1x49W Terazza W T Closs 1x54W Terazza W T Closs 1x54W Terazza W T Closs 1x80W Terazza W T Closs 1x80W Terazza W T Closs 2x28W Terazza W T Closs 2x28W Terazza W T Closs 2x35W Terazza W T Closs 2x35W Terazza W T Closs 2x49W Terazza W T Closs 2x49W Terazza W T Closs 2x54W Terazza W T Closs 2x54W Terazza W T Closs 2x80W Terazza W T Closs 2x80W Terazza W T CombiFive CombiFive 1x14W Beta W T CombiFive 1x28W Beta W T CombiFive 1x28W Beta W T CombiFive 1x28W Beta Epäsymm W T CombiFive 1x28W Beta Epäsymm W T CombiFive 1x35W Beta W T CombiFive 1x35W Beta W T CombiFive 1x35W Beta Epäsymm W T CombiFive 1x35W Beta Epäsymm W T CombiFive 1x49W Beta W T CombiFive 1x49W Beta W T CombiFive 1x49W Beta Epäsymm W T CombiFive 1x49W Beta Epäsymm W T CombiFive 2x14W Beta W T CombiFive 2x28W Beta W T CombiFive 2x28W Beta W T CombiFive 2x28W Beta Epäsymm W T CombiFive 2x28W Beta Epäsymm W T CombiFive 2x35W Beta W T CombiFive 2x35W Beta W T CombiFive 2x35W Beta Epäsymm W T CombiFive 2x35W Beta Epäsymm W T CombiFive 2x49W Beta W T CombiFive 2x49W Beta W T CombiFive 2x49W Beta Epäsymm W T CombiFive 2x49W Beta Epäsymm W T CombiFive 3X14W Beta W T CombiFive 4x14W Beta W T CombiFive 1x14W Terazza W T CombiFive 1x28W Terazza W T CombiFive 1x28W Terazza W T CombiFive 1x28W Terazza Epäsymm W T CombiFive 1x28W Terazza Epäsymm W T CombiFive 1x35W Terazza W T CombiFive 1x35W Terazza W T CombiFive 1x35W Terazza Epäsymm W T CombiFive 1x35W Terazza Epäsymm W T CombiFive 1x49W Terazza W T CombiFive 1x49W Terazza W T CombiFive 1x49W Terazza Epäsymm W T CombiFive 1x49W Terazza Epäsymm W T CombiFive 2x14W Terazza W T CombiFive 2x28W Terazza W T CombiFive 2x28W Terazza W T CombiFive 2x28W Terazza Epäsymm W T CombiFive 2x28W Terazza Epäsymm W T CombiFive 2x35W Terazza W T CombiFive 2x35W Terazza W T CombiFive 2x35W Terazza Epäsymm W T CombiFive 2x35W Terazza Epäsymm W T CombiFive 2x49W Terazza W T CombiFive 2x49W Terazza W T CombiFive 2x49W Terazza Epäsymm W T CombiFive 2x49W Terazza Epäsymm W T CombiFive 3x14W Terazza W T CombiFive 4x14W Terazza W T Combiform Combiform 1x14W Beta W T Combiform 1x28W Beta W T Combiform 1x28W Beta W T Combiform 1x35W Beta W T Combiform 1x35W Beta W T Combiform 1x49W Beta W T Combiform 1x49W Beta W T Combiform 2x14W Beta W T

17 kpl lm/ lamppuja lamppu virtapiiri W Valaisin Til.nro Lampputyyppi Hyötysuhde Valaisimen lm/w Combiform 2x28W Beta W T Combiform 2x28W Beta W T Combiform 2x35W Beta W T Combiform 2x35W Beta W T Combiform 2x49W Beta W T Combiform 2x49W Beta W T Combiform 1X28W Class Beta W T Combiform Class 1X35W Beta W T Combiform Class 1X80W Beta W T Combiform Class 2x28W Beta W T Combiform Class 2x35W Beta W T Combilume Combilume FSD 1x36W Beta W FSD Combilume FSD 1x36W Beta Epäsymm W FSD Combilume FSD 2x18W Beta W FSD Combilume FSD 2x24W Beta W FSD Combilume FSD 2x36 W Beta Tandem W FSD Combilume FSD 2x36W Beta Epäsymm. Tandem W FSD Combilume FSD 2x36W Beta W FSD Combilume FSD 3x24W Beta W FSD Combilume FSD 3x36W Beta W FSD Combilume FSD 3x40W Beta W FSD Combilume FSD 2x18W Terazza W FSD Combilume FSD 2x24W Terazza W FSD Combilume FSD 3x24W Terazza W FSD Combilume FSD 3x36W Terazza W FSD Combilume FSD 3x40W Terazza W FSD Como Como upotettava 1x24W Epäsymm. Harmaa ritilä W T Como upotettava 1x24W Epäsymm. Valkoinen ritilä W T Como upotettava 1x24W Harmaa ritilä W T Como upotettava 1x24W Valkoinen ritilä W T Como upotettava 1x28W Epäsymm. Harmaa ritilä W T Como upotettava 1x28W Harmaa ritilä W T Como upotettava 2x14W Harmaa ritilä W T Como upotettava 2X14W Valkoinen ritilä W T Como upotettava 2x24W Harmaa ritilä W T Como upotettava 2x24W Valkoinen ritilä W T Como upotettava 2x54W Harmaa ritilä W T Como upotettava 2x54W Valkoinen ritilä W T Como upotettava 1x54W Epäsymm. Harmaa ritilä W T Como upotettava 1x54W Epäsymm. Valkoinen ritilä W T Como upotettava 1x54W Harmaa ritilä W T Como upotettava 1x54W Valkoinen ritilä W T Densus Densus 1X18W W T Densus 1X28W W T Densus 1X35W W T Densus 1X36W W T Densus 1X49W W T Densus 1X58W W T Densus 2X28W W T Densus 2X35W W T Densus 2X49W W T Densus T8 2x18W W T Densus T8 2x36W W T Densus T8 2x58W W T Discovery Discovery 75W IAA W IAA Discovery 1x18W W FSQ Discovery Space 1x22W W FSQ Discovery Space 1x28W W FSS Discovery Space 2x13W W FSQ Discovery Space 2x18W W FSQ Discovery Space 2x26W W FSQ Dome Dome 1x70W Prsimaheijastin W MT Dome 1x150W Prismaheijastin W MT Dome 1x150W EL Prismaheijastin W MT Dome 1x26W EL Prismaheijastin W FSM Dome 1x32W EL Prismaheijastin W FSM Dome 1x42W EL Prismaheijastin W FSM Dome 1x55W EL Prismaheijastin W QL Dome 1x70W EL Prismaheijastin W MT Dome 1x150W Prismaheijastin W HEGT Dome 1x85W EL Prismaheijastin W QL Dome 1x70W Lasi-alumiiniheijastin W MT Dome 1x70W EL Lasi-alumiiniheijastin W MT Dome 150W Lasi-alumiiniheijastin W MT Dome 1x26W EL Lasi-alumiiniheijastin W FSM Dome 1x150W Lasi-alumiiniheijastin W HEGT Dome 1x150W Alumiiniheijastin W MT Dome 1x70W Alumiiniheijastin W MT

18 kpl lm/ lamppuja lamppu virtapiiri W Valaisin Til.nro Lampputyyppi Hyötysuhde Valaisimen lm/w Dome 1x150W EL Alumiiniheijastin W MT Dome 1x100W ALumiiniheijastin W STH Dome 1x150W Alumiiniheijastin W HEGT Dome 1x150W EL Alumiiniheijastin W MT Dome 1x26W EL Alumiiniheijastin W FSM Dome 1x32W EL Alumiiniheijastin W FSM Dome 1x42W EL Alumiiniheijastin W FSM Dome 1x50W Alumiiniheijastin W STH Dome 1x55W EL Alumiiniheijastin W QL Dome 1x70W EL Alumiiniheijastin W MT Dome 1x85W EL Alumiiniheijastin W QL Easy Easy 35W _38 35W HRGI Easy 30 50W _38 50W HRGI Easy 90 50W _38 50W HRGI Excis Excis 2x49W epäsymm W T Excis 2x49W keskileveä W T Excis 4X49W epäsymm W T Excis 4x49W epäsymm _as 49W T Excis 4X49W keskileveä W T Excis 4X49W leveä W T Excis 4x54W epäsymm W T Excis 4x54W keskileveä W T Excis 4x80W epäsymm W T Excis 4x80W keskileveä W T Fovea Fovea II 1x28W 0 %/100 % symm W T Fovea II 1x28W 0 %/100 % Epäsymm W T Fovea II 1x35W 0 %/100 % Epäsymm W T Fovea II 1x54W 0 %/100 % symm W T Fovea II 1x49W 0 %/100 % symm W T Fovea II 1x49W 0 %/100 % Epäsymm W T Fovea II 1x28W 50 %/50 % W T Fovea II 1x35W 50 %/50 % W T Fovea II 1x49W 50 %/50 % W T Fovea II 1x54W 50 %/50 % W T Fovea ll 1x80W 50 %/50 % W T Fovea II 2x35W 70 %/30 % W T Fovea II 2x35W 70 %/30 % W T Fovea II 2x49W 70 %/30 % W T Fovea II 2x49W 70 %/30 % W T Fovea II 1x49W 85 %/15 % W T Fovea II 1x54W 85 %/15 % W T Fovea II 1x80W 85 %/15 % W T Fovea II sys 2x49W 70 %/30 % W T Fovea Pinspot 50W 38 PINSPOT 50W HRGI Globia Globia 100W W IAA Globia 150W W IAA Globia 18W W FSM Globia 26W W FSM Globia 26W W FSM Globia 26W W FSM Globia 32W W FSM Globia 32W W FSM Globia 32W W FSM Globia 32W W FSM Globia 42W W FSM Globia 42W W FSM Gondol Gondol T5 1x28W W T Gondol T5 1x35W W T Gondol T5 1x49W W T Gondol T5 1x54W W T Gondol T5 1x80W W T Indigo Indigo Cash 2*28W W T Indigo Clivus 1X24W T W T Indigo Clivus 1X28W T W T Indigo Clivus 1X54W T W T Indigo Clivus 2X14W T W T Indigo Clivus 2X24W T W T Indigo Clivus 2X28W T W T Indigo Clivus 2X54W T W T Indigo Combo 1X28W yhd.häikäisys.+prismasuodin 24855pri 28W T Indigo Combo 1X28W yhd.häikäisys.+prismasuodin 24871pri 28W T Indigo Combo 1X28W yhd.häikäisys. +perf.suodin 24855per 28W T Indigo Combo 1X28W yhd.häikäisys.+perf.suodin 24871per 28W T Indigo Combo 1X54W yhd.häikäisys.+prismasuodin 24857pri 54W T Indigo Combo 1X54W yhd.häikäisys.+prismasuodin 24873pri 54W T Indigo Combo 1X54W yhd.häikäisys.+perf.suodin 24857per 54W T Indigo Combo 1X54W yhd.häikäisys.+perf.suodin 24873per 54W T

19 kpl lm/ lamppuja lamppu virtapiiri W Valaisin Til.nro Lampputyyppi Hyötysuhde Valaisimen lm/w Indigo Combo 2x14W yhd.häikäisys.+perf.suodin 24862per 14W T Indigo Combo 2x14W yhd.häikäisys.+prismasuodin 24862pri 14W T Indigo Combo 2x1x28W kahd.häikäisys.+perf.suodin 24875per 28W T Indigo Combo 2x1x28W kahd.häikäisys.+prismasuodin 24875pri 28W T Indigo Combo 2x1x54W kahd.häikäisys.+perf.suodin 24877per 54W T Indigo Combo 2x1x54W kahd.häikäisys.+prismasuodin 24877pri 54W T Indigo Combo 2x24W yhd.häikäisys. +perf.suodin 24864per 24W T Indigo Combo 2X24W yhd.häikäisys.+prismasuodin 24864pri 24W T Indigo combo 2X28W yhd.häikäisys. +prismasuodin 24856pri 28W T Indigo combo 2X28W yhd.häikäisys.+prismasuodin 24872pri 28W T Indigo combo 2X28W yhd.häikäisys. +perf.suodin 24856per 28W T Indigo Combo 2X28W yhd.häikäisys.+perf.suodin 24872per 28W T Indigo combo 2x2x14W kahd.häikäisys. + perf.suodin 24866per 14W T Indigo combo 2x2X14W kahd.häikäisys.+prismasuodin 24866pri 14W T Indigo Combo 2x2x24W kahd.häikäisys. + perf.suodin 24868per 24W T Indigo Combo 2x2x24W kahd.häikäisys.+prismasuodin 24868pri 24W T Indigo Dual 2x24W 600* W T Indigo Dual 1x28W 1200X W T Indigo Dual 1x28W 1200x W T Indigo Dual 1x54W 1200x W T Indigo Dual 1x54W 300X W T Indigo Dual 2x14W 600X W T Indigo Dual 2x28W 1200X W T Indigo Dual 2x28W 1200X W T Indigo Dual 2x54W 600X W T Indigo Ed2 1x36W R1 Perfo HB W FSD Indigo Ed2 1x36W R1 Slits HB W FSD Indigo Ed2 1x40W R1 Perfo VTB W FSD Indigo Ed2 1x40W R1 Slits HB W FSD Indigo Ed2 1x55W R1 Perfo VTB W FSD Indigo Ed2 1x55W R1 Slits VTB W FSD Indigo Ed2 1x55W R1 Slits HB W FSD Indigo Ed2 2x14W R1 Perfo VTB W T Indigo Ed2 2x14W R1 Slits VTB W T Indigo Ed2 2x14W R1 Slits HB W T Indigo Ed2 2x24W R1 Perfo VTB W T Indigo Ed2 2x24W R1 Perfo HB W T Indigo Ed2 2x24W R1 Slits HB W T Indigo Ed2 2x40W R2 Perfo VTB W FSD Indigo Ed2 2x40W R2 Perfo HB W FSD Indigo Ed2 2x40W R2 Slits VTB W FSD Indigo Ed2 2x40W R2 Slits HB W FSD Indigo Ed2 2x55W R2 Perfo VTB W FSD Indigo Ed2 2x55W R2 Perfo HB W FSD Indigo Ed2 2x55W R2 Slits HB W FSD Indigo Ed2 4x14W R2 Perfo VTB W T Indigo Ed2 4x14W R2 Slits HB W T Indigo Ed2 4x24W R2 Perfo VTB W T Indigo Ed2 4x24W R2 Slits VTB W T Indigo Ed2 4x24W R2 Slits HB W T Induline Induline keskileveä 1x28W W T Induline keskileveä 1X35W W T Induline keskileveä 1x49W W T Induline keskileveä 1x54W W T Induline keskileveä 2x28W W T Induline keskileveä 2x35W W T Induline keskileveä 2x49W W T Induline keskileveä 2x54W W T Induline keskileveä 2x80W W T Indulux Indulux Epäsymm. 1x36W W T Indulux Epäsymm. 1x58W W T Indulux keskileveä 1x36W W T Indulux keskileveä 1x58W W T Indulux keskileveä 2x36W W T Indulux keskileveä 2x58W W T Indulux keskileveä 3x58W W T Isola Isola 4x24W W FSD Isola 4x36W W FSD Isola 4x36W W FSD Isola 4x40W W FSD Isola 4x55W W FSD Isola parabol 4x36W W FSD Isola parabol 4x36W W FSD Isola parabol 4x40W W FSD Isola parabol 4x55W W FSD Kaptur Kaptur 2000 PC 1x18W W T Kaptur 2000 PC 1x28W W T Kaptur 2000 PC 1x35W W T Kaptur 2000 PC 1x36W W T

20 kpl lm/ lamppuja lamppu virtapiiri W Valaisin Til.nro Lampputyyppi Hyötysuhde Valaisimen lm/w Kaptur 2000 PC 1x49W W T Kaptur 2000 PC 1x58W W T Kaptur 2000 PC 2x18W W T Kaptur 2000 PC 2x28W W T Kaptur 2000 PC 2X35W W T Kaptur 2000 PC 2x36W W T Kaptur 2000 PC 2X49W W T Kaptur 2000 PC 2x58W W T Lento Lento 1X28W W T Lento 1x35W W T Lento 2X1x28W W T Lento 2X1X35W W T Libraline Libraline 1x14W W T Libraline 1x21W W T Libraline 1x28W W T Libraline Display 1X21W W T Libraline Display 2X1X21W W T Libraline Display Lamell 1X21W W T Libraline Display Lamell 2X1X21W W T Loop Light Loop Light 1x28W Beta + peitekansi dir 28W T Loop Light 1x28W Beta + prismamuovi lp 28W T Loop Light 1x35W Beta + peitekansi dir 35W T Loop Light 1x35W Beta + prismamuovi lp 35W T Loop Light 1x49W Beta + peitekansi dir 49W T Loop Light 1x49W Beta + prismamuovi lp 49W T Loop Light 1x80W Beta W T Loop Light 2x14W Beta W T Loop Light 2x21W Beta W T Loop Light 2x28W Beta + peitekansi dir 28W T Loop Light 2x28W Beta + prismamuovi lp 28W T Loop Light 2x35W Beta + peitekansi dir 35W T Loop Light 2x35W Beta + prismamuovi lp 35W T Loop Light 2x49W Beta + peitekansi dir 49W T Loop Light 2x49W Beta + prismamuovi W T Loop Light 2x80W Beta W T Loop Light 1x28W Gamma + peitekansi dir 28W T Loop Light 2x28W Gamma + peitekasi dir 28W T Loop Light 1x28W Terazza + peitekansi dir 28W T Loop Light 1x28W Terazza + prismamuovi lp 28W T Loop Light 1x35W Terazza + peitekansi dir 35W T Loop Light 1x35W Terazza + prismamuovi lp 35W T Loop Light 1x49W Terazza + peitekansi dir 49W T Loop Light 1x49W Terazza + prismamuovi lp 49W T Loop Light 1x80W Terazza W T Loop Light 2x14W Terazza W T Loop Light 2x21W Terazza W T Loop Light 2x28W Terazza + peitekansi dir 28W T Loop Light 2x28W Terazza + prismamuovi lp 28W T Loop Light 2x35W Terazza + peitekansi dir 35W T Loop Light 2x35W Terazza + prismamuovi lp 35W T Loop Light 2x49W Terazza + peitekansi dir 49W T Loop Light 2x49W Terazza + prismamuovi lp 49W T Loop Light 2x80W Terazza W T Loop Light 3x35W Hunajakenno W T Loop Light 1x28W Lamell W T Loop Light 1x35W Lamell W T Loop Light 1x35W Lamell W T Loop Light 1x80W Lamell W T Loop Light 2x28W Lamell W T Loop Light 2x35W Lamell W T Loop Light 2x80W Lamell W T Loop Light 3x28W Lamell W T Loop Light 3x28W Lamell W T Loop Light 3x35W Lamell W T Loop Light 1x28W Epäsuora W T Loop Light 1x35W Epäsuora W T Loop Light 1x49W Epäsuora W T Loop Light 2x28W Epäsuora W T Loop Light 2x35W Epäsuora W T Loop Light 2x49W Epäsuora W T Loop Light 2x28W Epäsuora W T Loop Light 2x35W Epäsuora W T Loop Light Wall 1X28W W T Loop Light Wall 1X35W W T Loop Light Wall 2X28W W T Loop Light Wall 2X35W W T Matros Matros 1x22W W T5C Matros 1x22W + 1x40W W T5C Matros 1x40W W T5C

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2006 vp. Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2006 vp. Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2006 vp Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Riekonmarkantie 20 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 992 564-077-0230-0002-2-000 () Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa)

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Peltolankaari 3 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 998 564-08-002-0005-X-000 () Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy)

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus Rakentamisen määräykset murroksessa Kuinka parantaa

Lisätiedot

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa?

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007 Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus

Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Helsinki 18.11.2015 Janne Rasi, energia-asiantuntija 12.10.2007 Tekijän nimi Yleistä energiatodistuslaista Energiatodistuksen tarkoitus Ajankohtaista

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

UGR -arvo voidaan laskea yhtälöllä (4.1). UGR=8 lg 0,25 L (4.1)

UGR -arvo voidaan laskea yhtälöllä (4.1). UGR=8 lg 0,25 L (4.1) S-118.3218 VALAISTUSTEKNIIKKA II LASKUHARJOITUS 2 HÄIKÄISY Tehtävä 4 Laske oheisen yhtälön avulla UGR (Unified Glare Rating) -arvo kuvan 4a tilanteessa, kun havaitsija istuu kohdassa A katsoen suoraan

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus 18.11.2015 Energiatodistusten voimassaoleva säädöstausta - ajankohtaisia tapahtumia

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Vain kaksi valonlähdettä

Vain kaksi valonlähdettä DECOLINE Vain kaksi valonlähdettä Halogeenivapaa Decoline, tulevaisuuden valaisin. Nykypäivän toimistovalaisimissa on useimmiten 3 loisteputkea. Perinteisessä ylä- ja alavalollisessa toimistovalaisimessa

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Edessä väistämätön muutos

Edessä väistämätön muutos Edessä väistämätön muutos 50 kestävää ratkaisua Jätkäsaareen -tilaisuus Pirkko Heikinheimo, VNK Ennakoitu lämpeneminen tällä vuosisadalla Ilman ilmastopolitiikkaa Sen kanssa Lähde: MIT Sektorit kuvaavat

Lisätiedot

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen Käsitteitä Turvavalaistus Poistumisvalaistus Varavalaistus Poistumisreittivalaistus Avoimen alueen valaistus Riskialttiin työalueen valaistus Opasvalaisimet

Lisätiedot

HE 220/2016 vp MRL:n muuttamisesta Lähes nollaenergiarakennukset. Ympäristövaliokunta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos

HE 220/2016 vp MRL:n muuttamisesta Lähes nollaenergiarakennukset. Ympäristövaliokunta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos HE 220/2016 vp MRL:n muuttamisesta Lähes nollaenergiarakennukset Ympäristövaliokunta 8.11.2016 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lisätiedot

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2 Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelma D3-2007 Rakennuskohde Rakennustyyppi Rakennesuunnittelija Tasauslaskelman tekijä Päiväys Tulos : Suunnitteluratkaisu Rakennuksen yleistiedot Rakennustilavuus Maanpäälliset

Lisätiedot

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia K: Mikä on rakennuksen energiatodistus? Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja

Lisätiedot

Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012

Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012 Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012 Aiheita Valaistukseen liittyviä peruskäsitteitä Eri lampputyyppien ominaisuuksia Led-lampuissa huomioitavaa Valaistuksen mitoittaminen ja led valaistuksen mahdollisuudet

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Stadissa

Ilmastonmuutos Stadissa Ilmastonmuutos Stadissa koulujen mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Timo Posa 3.3.2010 HELSINGIN KAUPUNGIN KOKONAISKULUTUS VUONNA 2008 ja 2007 2008 2007 GWh % GWh % KIINTEISTÖT Sähkö 479,84

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Olof Granlund Oy Erja Reinikainen Save Energy työpaja 04.05.2009 : Energiansäästö julkisissa tiloissa Copyright Granlund 04.05.2009 www.granlund.fi

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 46 Timpurinkuja Timpurinkuja A 0650, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 986 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa

Lisätiedot

Led-valaistuksen kokonaistaloudellisuus ja energiatehokkuus sairaalavalaistuksessa. Simo Kari Glamox Luxo Lighting Oy 1

Led-valaistuksen kokonaistaloudellisuus ja energiatehokkuus sairaalavalaistuksessa. Simo Kari Glamox Luxo Lighting Oy 1 Led-valaistuksen kokonaistaloudellisuus ja energiatehokkuus sairaalavalaistuksessa Simo Kari Glamox Luxo Lighting Oy 1 2 LED on pieni ja tehokas valonlähde, joka muuttaa valaistuksen maailman Valkoinen

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuuden seurantajärjestelmä ja palvelut. - Keski-Suomen energiapäivä

Rakennusten energiatehokkuuden seurantajärjestelmä ja palvelut. - Keski-Suomen energiapäivä Rakennusten energiatehokkuuden seurantajärjestelmä ja palvelut - Keski-Suomen energiapäivä - 28.1.2010 lamit.fi lamit.fi on suunnittelutoimisto Äänekoskella joka on erikoistunut rakennusten energiatehokkuuden

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Energiatehokkuuden analysointi

Energiatehokkuuden analysointi Liite 2 Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Energiatehokkuuden analysointi Liite loppuraporttiin Jani Isokääntä 9.4.2015 Sisällys

Lisätiedot

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti II SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Tietomallipohjainen määrä- ja kustannuslaskenta... 2 3.

Lisätiedot

LEY 2056. EKOSUUNNITTELU VAATIMUKSET Komission asetus(eu) 813/2013 ja Ecodesign-direktiivi 2009/125/EY Energiamerkintä-direktiivi (2010/30/EU)

LEY 2056. EKOSUUNNITTELU VAATIMUKSET Komission asetus(eu) 813/2013 ja Ecodesign-direktiivi 2009/125/EY Energiamerkintä-direktiivi (2010/30/EU) LEY 2056 EKOSUUNNITTELU VAATIMUKSET Komission asetus(eu) 813/2013 ja Ecodesign-direktiivi 2009/125/EY Energiamerkintä-direktiivi (2010/30/EU) 1 Tilalämmittimellä tarkoitetaan laitetta, joka tuottaa lämpöä

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

Tievalaistuksen elinkaariarviointi. Seminaari , Light Energy -projekti Leena Tähkämö Valaistusyksikkö Sähkötekniikan ja automaation laitos

Tievalaistuksen elinkaariarviointi. Seminaari , Light Energy -projekti Leena Tähkämö Valaistusyksikkö Sähkötekniikan ja automaation laitos Tievalaistuksen elinkaariarviointi Seminaari 5.4.2016, Light Energy -projekti Leena Tähkämö Valaistusyksikkö Sähkötekniikan ja automaation laitos Tievalaistuksen elinkaariarviointi - Elinkaariarviointi

Lisätiedot

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen Tero Mononen Lamit.fi tero.mononen@lamit.fi MITEN LÄPÄISTÄ VAATIMUKSET? Tero Mononen, lamit.fi Esimerkkejä vaatimukset

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudistoimistorakennuksen energiatodistusesimerkki 1.4.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudistoimiston energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään

Lisätiedot

luokkahuoneen valaistus Indira luonnollista valoa luokkahuoneeseen

luokkahuoneen valaistus Indira luonnollista valoa luokkahuoneeseen luokkahuoneen valaistus Indira luonnollista valoa luokkahuoneeseen Luonnollinen valo Fagerhult-standardi Ihminen on asuttanut maapalloa lähes kaksi miljoonaa vuotta, ja lajimme on kehittynyt luonnonvalon

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu Ympäristövaliokunta to 25.2.2016 klo 10.00 HE 150/2015 vp (energiatodistus) SISÄLTÖ Kansalaisaloite Eduskunnan lausumat HE 150/2015 VP Energiatodistuksen

Lisätiedot

Uskotko ilmastonmuutokseen? Reetta Jänis Rotarykokous 24.10.2013

Uskotko ilmastonmuutokseen? Reetta Jänis Rotarykokous 24.10.2013 Uskotko ilmastonmuutokseen? Reetta Jänis Rotarykokous 24.10.2013 Maapallolle saapuva auringon säteily 100 % Ilmakehästä heijastuu 6% Pilvistä heijastuu 20 % Maanpinnasta heijastuu 4 % Lämpösäteily Absorboituminen

Lisätiedot

Toimistovalaisimet FI

Toimistovalaisimet FI Toimistovalaisimet FI PRANA+sarja LED LATTIA JA RIPUSTUSVALAISIMET PRANA+sarjan ylävalo liikuteltava VALAISINPÄÄ SUORA VALO HIGHTECHTUNNISTIN KIRKKAUS TILANNEOHJAUS TUNABLE WHITE TOIMINTO VALON VÄRIN mukautukseen

Lisätiedot

... ja uusia näkökulmia

... ja uusia näkökulmia Energiatehokkuuden mittarit... ja uusia näkökulmia 02.12.2009 Erkki Aalto Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry CO 2 jalanjälki- visio 2010-20502050 Kehitysaukot t Puuttuvat lenkit Todellisuus

Lisätiedot

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt ja Fagerhult Notor REC LED Mukautettu ratkaisu Kun ROCKFONin tyylikäs X-reunamuoto yhdistetään Fagerhultin uppoasennettaviin

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5.

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5. Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5.2016 Energiatodistuslakiin muutoksia Lain muutos vahvistettu

Lisätiedot

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS 466111S Rakennusfysiikka, 5 op. RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma,

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Pohjoinen Rautatiekatu 9 Pohjoinen Rautatiekatu 9 0000, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimukset. Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka

Energiatehokkuusvaatimukset. Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka Energiatehokkuusvaatimukset Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset 10.1.2014 TAMK 2014 2 RES Uusiutuvan energian käytön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudispientalon energiatodistusesimerkki 13.3.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudispientalon energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään

Lisätiedot

Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos

Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos 15.4.2010 Sisältöä Kasvihuoneilmiö Kasvihuoneilmiön voimistuminen Näkyykö kasvihuoneilmiön voimistumisen

Lisätiedot

ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013

ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013 ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013 Asko Vuorinen 2013 Energiankäyttäjän käsikirja 2013 Copyright 2013 Lokinrinne 8 A 25 02320 Espoo www.ekoenergo.fi. Kaikki oikeudet pidätetään. ISBN 978-952-67057-5-0 (PDF)

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 7 Rasinkatu 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Johtuuko tämä ilmastonmuutoksesta? - kasvihuoneilmiön voimistuminen vaikutus sääolojen vaihteluun

Johtuuko tämä ilmastonmuutoksesta? - kasvihuoneilmiön voimistuminen vaikutus sääolojen vaihteluun Johtuuko tämä ilmastonmuutoksesta? - kasvihuoneilmiön voimistuminen vaikutus sääolojen vaihteluun Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos 15.1.2010 Vuorokauden keskilämpötila Talvi 2007-2008

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten vaikutus ilmastonmuutokseen

Vesihuoltolaitosten vaikutus ilmastonmuutokseen Vesihuoltolaitosten vaikutus ilmastonmuutokseen Vesihuoltonuoret 6.11.2009, Tampere Tuija Tukiainen Teknillinen korkeakoulu Diplomityö Aihe: Vesihuoltolaitosten kasvihuonekaasupäästöt Suomessa Esiselvitys:

Lisätiedot

Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia

Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia Energiatodistuksen laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus - Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Painovoimainen ilmanvaihto ( luonnollinen ilmavaihto)

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. energiatodistus uusiutuvat

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. energiatodistus uusiutuvat Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja energiatodistus uusiutuvat - Mihin meidän tulee valmistautua? Maarit Haakana / Ympäristöministeriö 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uusimisen tausta ja

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖT. KT Marko Kuuskorpi rehtori, tutkija

TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖT. KT Marko Kuuskorpi rehtori, tutkija TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖT KT Marko Kuuskorpi rehtori, tutkija JOHDANTO OPETUSTILAN KEHITYS 1950-2000 FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ OPETUSTILAN TASOLLA Tukee opettajajohtoisuutta Tukee yksilötyöskentelyä

Lisätiedot

Lämmityskustannus vuodessa

Lämmityskustannus vuodessa Tutkimusvertailu maalämmön ja ilma/vesilämpöpumpun säästöistä Lämmityskustannukset keskiverto omakotitalossa Lämpöässä maalämpöpumppu säästää yli vuodessa verrattuna sähkö tai öljylämmitykseen keskiverto

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11. Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.2016 Viimeisimmät muutokset energiatodistuksiin Uimahallit,

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

discovery evo Monipuolinen ja tehokas

discovery evo Monipuolinen ja tehokas discovery evo Monipuolinen ja tehokas Discovery Evo sopii kaikkiin tiloihin. Miten sinä käytät sitä? Discovery kehitettiin aikanaan aivan uudenlaisen ajattelun pohjalta. Siitä haluttiin tehdä mutkaton

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön.

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Uusissa Compact-Y jäähdytyslaitteissa ja lämpöpumpuissa käytetään R410A kylmäainetta ja energiaa säästämään suunniteltua AdaptiveFunction Plus käyttölogiikkaa.

Lisätiedot

Valaistukseen kuluva energia tuotantorakennuksissa

Valaistukseen kuluva energia tuotantorakennuksissa Valaistukseen kuluva energia tuotantorakennuksissa Sakari Alasuutari, TTS Vantaa, 9.2.2011 Sähkönkulutuksen jakaantuminen kotieläinten tuotantorakennuksissa ( Bionova engineering 2007 ) 100 % 90 % 80 %

Lisätiedot

Puhtaan energian paketti Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto

Puhtaan energian paketti Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto Puhtaan energian paketti 25.1.2017 Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto Puhtaan energian paketti UUSIUTUVA ENERGIA Direktiivi uusiutuvan energian edistämisestä ENERGIA- TEHOKKUUS Energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus

Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Yhdyskunta ja energia liiketoimintaa sähköisestä liikenteestä seminaari 1.10.2013 Aalto-yliopisto

Lisätiedot

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011 1/6 333. SÄDEOPTIIKKA JA FOTOMETRIA A. INSSIN POTTOVÄIN JA TAITTOKYVYN MÄÄRITTÄMINEN 1. Työn tavoite. Teoriaa 3. Työn suoritus Työssä perehdytään valon kulkuun väliaineissa ja niiden rajapinnoissa sädeoptiikan

Lisätiedot

MERKKI. Liite 1. Merkki tehdään seuraavan mallin mukaisesti:

MERKKI. Liite 1. Merkki tehdään seuraavan mallin mukaisesti: 4386 MERKKI Liite 1 Merkki tehdään seuraavan mallin mukaisesti: 4387 Merkkiä koskevat selitykset Merkissä ilmoitetaan seuraavat tiedot: I II III Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki. Laitteen mallin

Lisätiedot

Rakennuksen energiankulutus muuttuvassa ilmastossa

Rakennuksen energiankulutus muuttuvassa ilmastossa Rakennuksen energiankulutus muuttuvassa ilmastossa 8.11.2012 Juha Jokisalo Erikoistutkija, TkT juha.jokisalo@aalto.fi Aalto-yliopisto, Energiatekniikan laitos, LVI-tekniikka Taustaa Frame-hankkeen tutkimustulosten

Lisätiedot

Mistä tiedämme ihmisen muuttavan ilmastoa? Jouni Räisänen, Helsingin yliopiston fysiikan laitos

Mistä tiedämme ihmisen muuttavan ilmastoa? Jouni Räisänen, Helsingin yliopiston fysiikan laitos Mistä tiedämme ihmisen muuttavan ilmastoa? Jouni Räisänen, Helsingin yliopiston fysiikan laitos 19.4.2010 Huono lähestymistapa Poikkeama v. 1961-1990 keskiarvosta +0.5 0-0.5 1850 1900 1950 2000 +14.5 +14.0

Lisätiedot

EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle

EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta Erkki Laitinen, rakennusneuvos ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston

Lisätiedot

Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella

Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella RIL Rakennus- ja rakennetekniikkaryhmä, kustannustehokas rakentaminen Energia-ja kustannustehokkuus rakennuksen elinkaarella Juha-Pekka Smolander Teknisen myynnin päällikkö 1 Sisältö 1. Energiamääräykset

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 05 Maininkitie 4 talo Maininkitie 4 00, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot