Suomella on hyvät mahdollisuudet jatkossakin olla erityisesti uusiutuvan energia käytön mallimaa ja alan teknologian edelläkävijä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomella on hyvät mahdollisuudet jatkossakin olla erityisesti uusiutuvan energia käytön mallimaa ja alan teknologian edelläkävijä."

Transkriptio

1 4. kysymys Suomi on osana Euroopan unionia sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjään ja lisäämään uusiutuvan energian käyttöä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Mitä toimenpiteitä eduskuntaryhmänne painottaa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä keinoja eduskuntaryhmänne pitää tärkeimpinä uusiutuvaa energiaa sekä energiatehokkuutta koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi? KESKUSTA: Keskustan mielestä Euroopan unionin uudet sitoutumiset kasvihuonekaasujen vähentämiseksi ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi viitoittavat oikeaa ja kestävää suuntaa. Suomen on kannettava oma ja oikeudenmukainen vastuu uusista velvoitteista. Suomella on hyvät mahdollisuudet jatkossakin olla erityisesti uusiutuvan energia käytön mallimaa ja alan teknologian edelläkävijä. Noin 80 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä syntyy energiasektorilla, joten velvoitteista selviytyminen vaatii energiapolitiikan uudistamista. Uuden hallituksen tuleekin laatia pitkän tähtäyksen energia ja ilmastostrategia, jossa Suomi osana unionia määrittelee kymmeniksi vuosiksi eteenpäin energia ja ilmastopolitiikan keskeiset tavoitteet ja keinot niihin pääsemiseksi. Toimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 1. Hiilen ja öljyn käytön alasajo sähkön ja lämmöntuotannossa sekä uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen Ylivoimaisesti suurimmat päästöjen vähentämismahdollisuudet ovat energiasektorilla. Suurin kasvihuonekaasujen tuottaja Suomessa on tällä hetkellä hiili ja öljypohjainen sähkön ja lämmöntuotanto. Hiilen ja öljyn käytön alasajoa tulee nopeuttaa julkisen vallan toimenpitein. Vastaavasti uusiutuvien energialähteiden käyttöä tulee tukea eri tavoin. Uusiutuvan energian osuus voidaan nostaa Suomessa vuoteen 2020 mennessä nykyisestä noin 24 %:sta lähemmäs 35 %:n tasoa. Tämä edellyttää sekä merkittäviä tukitoimia bioenergian tuotantoketjun eri kohtiin että uusiutuvan energian markkinoille pääsyn varmistavia toimia. Suomen tulee toimia aktiivisesti turpeen määrittelemiseksi hitaasti uusiutuvaksi energiaraakaaineeksi EU:n parlamentin hyväksymän päätöslauselman mukaisesti. 2. Energian säästö ja energiatehokkuus Energian säästötoimilla tähdätään energian käytön vähentämiseen. Energiatehokkuus tähtää tarvittavan energian tehokkaampaan hyödyntämiseen. Edistysaskeleet molemmissa vähentävät päästöjä ja tukevat kestävää kehitystä. Suomessa ominaiskulutus useimmissa energian käyttökohteissa on hyvä. Varsinkin energian säästösopimusmenettely on auttanut energian säästötavoitteissa. Suomen tulee jatkaa tehostettuja toimia energian säästön edistämiseksi. Uuden energiapalveludirektiivin mukaisesti päästökauppasektorin ulkopuolella on saatava aikaiseksi vähintään 9 %:n säästöt 9 vuoden aikana.

2 Samoin Suomen on kannettava oma kohtuullinen vastuunsa EU:n uuden energiatehokkuusohjelman toimeenpanosta. Siinä koko EU:n alueella on asetettu tavoitteeksi 20 %:n parannukset energiatehokkuuteen. Tarvittavista toimista energian säästön ja tehokkuuden parantamiseksi alleviivaamme energian säästösopimusmenettelyn parantamista, ajoneuvoteknisten uudistusten toteuttamista, ajoneuvojen verotuksen uudistamista päästöjen vähentämiseksi, liikennejärjestelmien kehittämistä sekä koneiden ja laitteiden energiatehokkuuden parantamista kansainvälinvälisin sopimuksin. Tärkein yksittäinen energiatehokkuuden parantamisen alue on rakennusten energiatehokkuuden parantaminen. Myös kansalaisten energiatehokkuustietoisuuden herättäminen on tärkeää. Sähkönkulutuksen etämittaukseen siirtymistä on edistettävä. 3. Liikenteen biopolttoaineiden käytön edistäminen Liikenne tuottaa nyt noin 12 milj. CO2 tonnia vuodessa. Liikenteen päästöjä vähentävien biopohjaisten polttoaineiden yleistymistä tulee nopeuttaa sekä lakisääteisin että markkinaehtoisin toimin. Riittävän ripeä eteneminen edellyttää alan tutkimusresurssien mittavaa lisäämistä ja ns. toisen sukupolven teknologian laajamittaista hyödyntämistä heti 2010 luvun alussa. Niin ikään tärkeää on huolehtia siitä, että liikenteen biopolttoaineen kotimainen kysyntä kyetään tyydyttämään pääsääntöisesti kotimaisella tuotannolla. 4. Muiden päästöttömien energialähteiden käyttö Lisääntyvän energiantarpeen tyydyttäminen ja alas ajettavan hiilen ja öljyn korvaaminen samanaikaisesti pelkästään uusiutuvilla energialähteillä saattaa olla vaikeaa. Siksi mitään päästötöntä energiavaihtoehtoa ei voi sulkea pois vaihtoehtojen joukosta. Tärkeimmät keinot uusiutuvien käytön edistämiseksi Suomella on mahdollisuudet lisätä huomattavasti vesivoiman käyttöä. Suurimmat mahdollisuudet uusiutuvan energian lisäkäytössä tarjoaa metsäpohjainen bioenergia. Sen käyttöä voidaan lisätä noin 50 %:lla vuoteen 2020 mennessä. Tämä edellyttää kuitenkin tehostettuja toimia ja kasvavia panostuksia metsän kasvun lisäämiseen kestävällä tavalla. Toisaalta on huolehdittava siitä, että puun energiakäytöllä ei vaaranneta puun riittävyyttä korkeampiin jalostustarpeisiin. Puun energiakäytön lisääminen edellyttää myös turpeen käyttömahdollisuuksien turvaamista oheispolttoaineena. Metsäenergian käytön turvaamiseksi kustannustehokkaalla tavalla tarvitaan alan teknologian kehittämisen ja investointien julkisen tuen tuntuvaa lisäämistä ja kaiken biopohjaisen energian verottomuutta. Erityisen tärkeää on suosia CHP ratkaisujen yleistymistä. Sähkön hajautetun pientuotannon verkkoon pääsyä on edelleen parannettava. Myös tuuli ja aurinkoenergia tarjoavat kasvavan, mutta kokonaiskysynnän kannalta aika vähäisen mahdollisuuden uusiutuvan energian lisäämiseen. Ydinenergiakapasiteetin lisääntyminen helpottaa päästötavoitteista selviytymistä. Se ei kuitenkaan helpota uusiutuvan energian käytön edistämistä. Päinvastoin, suurten tehojen kertalisäys vaarantaa suurehkoihin muuttuviin kustannuksiin perustuvan bioenergian kilpailukykyä.

3 Uusiutuvan ja biopohjaisen energian lisäkäytön varmistamiseksi tarvitaan erillisiä toimia. Yhtenä käyttökelpoisimmista vaihtoehdoista pidämme erillisten syöttötariffien käyttöön ottamista työn alla olevien selvitysten pohjalta. Toinen vaihtoehto on puhtaan energian sertifikaattijärjestelmä. Uuden hallituksen tulisikin saattaa ensi tilassa loppuun syöttötariffien soveltuvuutta koskeva selvitystyö. Jätteen energiakäyttöä vaikeuttaa tällä hetkellä sekä unionitasoinen että kansallinen normisto. Biopohjaisen ja biohajoavan jätteen energiakäyttö on kuitenkin ilmastokysymyksen kannalta suotavampaa ja muita energiavaihtoehtoja säästävää. Siksi lainsäädäntöä on uudistettava jätteen ympäristöystävällisen energiakäytön lisäämiseksi. Sekä maatiloilla että suurissa jätteen tuotantoyksiköissä on mahdollisuudet moninkertaistaa biokaasun tuotanto. Alan investointeja on tuettava, oman käytön verottomuus turvattava ja lähiverkon mahdollisuudet selvitettävä ja mahdollisuuksien mukaan turvattava. Uusiutuvan ja biopohjaisen energian kotitalouskäyttö on Suomessa vähäistä. Pellettien, maalämmön ja muiden uusiutuvien ja biopohjaisten vaihtoehtojen energiakäyttö on moninkertaistettava. Pientalojen ekologisiin lämmitystapamuutoksiin kohdistettavan tuen rahoitusta on lisättävä. Tutkimuksen ja kehittämistyön lisääminen Uusituvan energian käytön merkittävä lisääminen edellyttää alan tutkimus ja kehittämistyön merkittävää lisäämistä. Julkiset vuosipanostukset tulee nostaa vaalikauden kuluessa nykyisestä noin 60 miljoonan euron tasosta 100 miljoonaan euroon vuodessa. KOKOOMUS: Ihmisen aiheuttaman ilmastomuutoksen torjuminen on ihmiskunnan yhteinen haaste. Suomelle on laadittava pitkän aikavälin energia ja ilmastostrategia, jonka avulla EU:n vuoteen 2020 asettamat tavoitteet voidaan saavuttaa ja jossa tarkastelujänne ulotetaan vuoteen 2050 asti. Kioton ilmastosopimuksen tarkastelujakson jälkeiselle ajalle on YK:n puitteissa pyrittävä aikaansaamaan globaali sopimus, jossa kaikki teollisuusmaat ja tärkeimmät kehittyvät maat sitoutuvat kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseen. Suomen on tuettava EU:n pyrkimystä teollisuusmaiden kattavasta sopimuksesta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta. Tärkeimpiä keinoja päästöjen vähentämiseksi ovat energian säästö, uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen ja ydinvoiman lisärakentaminen. Kauppa ja teollisuusministeriön energiansäästöohjelmaa on tehostettava. Toimialakohtaisia energiansäästösopimuksia on jatkettava. Energiakatselmuksia ja neuvontaa on tuettava. Kuluttajien käyttötottumuksiin on pyrittävä vaikuttamaan edistämällä energiatehokkaiden kodinkoneiden ja laitteiden, kuten matalaenergiavalaisimien, käyttöä. Energiaa säästävän talotekniikan, kuten pientalojen maalämmityksen, lämpöpumppujen ja lämmön talteenottojärjestelmien, käyttöönottoa on tuettava. Energiansäästöteknologian tutkimus ja kehitystyöhön on panostettava.

4 Uusiutuvien energialähteiden edistämisessä tulee Suomen olosuhteet huomioon ottaen keskittyä bioenergian käytön lisäämiseen. Nykyiset ohjauskeinot, päästökauppa, verotuet ja investointiavustukset ovat osoittautuneet tehokkaiksi tavoiksi edistää erityisesti metsähakkeen ja ruokohelpin energiakäyttöä. Nykyisten tukien lisäksi on kestävän metsätalouden rahoitusta nostettava merkittävästi, jotta puuenergian lisäkäyttötavoitteet ja kestävä metsänhoito voitaisiin turvata yhtaikaisesti. Vesilaki on saatettava voimaan tehdyn valmistelun pohjalta. Samassa yhteydessä on selvitettävä vesivoiman lisärakentamismahdollisuudet jo valjastetuissa vesistöissä sekä pyrittävä olemassa olevien vesivoimaloiden tuotantotehokkuuden lisäämiseen. Turpeen ominaispäästöt koko elinkaaren ajalta on selvitettävä ottaen huomioon tuotannosta poistettujen soiden metsityksen hiilinieluvaikutukset. Turpeen käyttö on perusteltua alueellisena energialähteenä erityisesti yhdistetyssä lämmön ja sähkön tuotannossa. Turpeella on tärkeä asema puu ja muiden biopolttoaineiden seospolttoaineena. Yhdyskuntajätteiden energiakäyttöä on lisättävä. Näin voidaan korvata fossiilisia polttoaineita sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi. Hallituksen on varauduttava tekemään myönteinen periaatepäätös ydinvoiman lisärakentamiseksi, jos sitä koskeva hakemus jätetään. Liikennepolttonesteiden osalta tulee panostaa niin sanottuihin toisen sukupolven biopolttonesteisiin, joita voidaan tuottaa metsätähteistä, jätepuusta ja muusta biomassasta metsäteollisuuden yhteyteen rakennettavissa biojalostamoissa. Hallitus varautuu tukemaan demonstraatiolaitoksen rakentamista metsäteollisuuden biopolttonesteteknologian kaupallistamiseksi. Energian säästön kannalta on pyrittävä tiivistämään yhdyskuntarakennetta, suosimaan joukkoliikennettä sekä laajennettava kaukolämpöverkostoja. Yhdistettyä lämmön ja sähkön tuotantoa on suosittava erillisen tuotannon sijasta. Kaukolämmityksessä on tuettava siirtymistä fossiilisista polttoaineista metsähakkeen käyttöön. Pientaloissa on suosittava pellettilämmitystä. SDP: Suomen on sitouduttava voimakkaisiin toimiin ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ja asetettava tavoitteeksi öljyriippuvuudesta vapaa Suomi vuoteen 2030 mennessä. Vuoteen 2030 mennessä niin lämmityksessä kuin kuljetuksessakin on aina oltava tarjolla vaihtoehto öljylle. Energiansäästöä on tehostettava. Suomen energiatehokkuus on jo nyt maailman huippua, mutta sitä voidaan edelleen parantaa. Energiatehokkuutta voidaan parantaa jo nyt tunnetuin teknisin keinoin, mutta lisäksi tarvitaan kehittyneempiä ja kokonaan uusia ratkaisuja. Alkavalla vaalikaudella on käynnistettävä laaja Energiapihi Suomi 2030 tutkimusohjelma, jonka avulla energiatehokkuutta parannetaan kolmanneksella. Jätteen syntyä on ehkäistävä, kierrätystä tehostettava ja jätteen poltosta tehtävä lämmitysenergian lähde. Energian säästämiseksi maaseudun rakennerahastotukia ohjataan energian säästämiseen maatiloilla. Biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien energialähteiden tutkimusta ja kehittämistä on tuettava ja käyttöä lisättävä. Biomassa ja muun uusiutuvan energian tuotantoa on laajennettava taloudellisesti kestävällä tavalla vaarantamatta vesiensuojelu ja muiden ympäristötavoitteiden toteutumista. Se vaatii toisen sukupolven biopolttoaineiden ja uusien polttotekniikoiden kehittämistä. Tämä on otettava Suomen tutkimuspolitiikan painopisteeksi.

5 Tehokkaasta, ympäristöystävällisestä energian tuotanto ja käyttöteknologiasta on luotava Suomelle tärkeitä vientihyödykkeitä. Sen kehittämiseen on ohjattava yhteiskunnan tutkimus ja tuotekehityspanoksia. Asuntojen uusiutuviin energiamuotoihin perustuvia lämmitysjärjestelmiä on kehitettävä ja puhtaiden järjestelmien käyttöönottoa tuettava. Ympäristönsuojeluun ja energiansäästöön on kannustettava myös taloudellisin keinoin. Ajoneuvovero on uusittava ympäristönäkökohtien pohjalta. Tavoitteena on liikenteen hiilidioksidipäästöjen puolittaminen ensi vuosikymmenen loppuun mennessä. Toimiva joukkoliikenne lisää ihmisten tasaveroisia liikkumismahdollisuuksia ja vähentää kasvihuonepäästöjä. Joukkoliikenteen rahoitukseen tulee tehdä selkeä tasokorotus. Joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantamiseksi kiinnitetään huomiota maankäytön suunnitteluun. Työsuhdematkalipun käyttöä tulee lisätä keventämällä sen verotus 60 prosenttiin. Pienituloisille energian hinta vaikuttaa merkittävästi elintasoon. Kohtuuhintaisen ja saatavuudeltaan varman kotimaisen energian saanti kotitalouksille ja teollisuudelle on turvattava. Tämä edellyttää monipuolista energiantuotantoa. Energiaratkaisuja tehtäessä on huolehdittava myös tulevien sukupolvien oikeudesta koskemattomaan luontoon. Uusiutuvien energialähteiden, kuten tuulen, aurinkoenergian ja maalämmön käyttöönottoa on lisättävä. Jo rakennettujen vesivoimaloiden tehoja voidaan nostaa. Luontoarvojen kannalta rakentamattomien vesistöjen säilyttäminen matkailun, vapaa ajan, virkistyksen sekä tulevien sukupolvien käyttöön on tärkeää. Energiamarkkinoiden toimintaa on parannettava. Suomen on osallistuttava EU:n maaliskuun 2007 Eurooppa neuvostossa hyväksyttyihin päästöjen vähennyksiin ja uusiutuvan energian osuuden kasvattamiseen. Yhteisten eurooppalaisten tavoitteiden saavuttamisessa on taakanjako sekä päästöjen että uusiutuvan energian osalta neuvoteltava Suomen kannalta järkeväksi ja oikeudenmukaiseksi siten, että Suomessa jo tehty työ uusiutuvan energian hyödyntämiseksi otetaan huomioon. Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää globaalia sitoutumista päästöjen rajoituksiin. EU:n ulkopuolisten maiden sitouttamisesta ilmastopolitiikkaan on tehtävä yksi Suomen Eurooppa ja ulkopolitiikan tärkeimmistä tavoitteista. VASEMMISTOLIITTO: Korostamme vastuuta ilmastomuutoksen uhkan edessä. EU:n ns. energiapaketti ja ilmastotavoitteet ovat välttämättömiä ilmastopolitiikan elementtejä. On kuitenkin selvää, että niin energiatehokkuustavoitteet kuin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet tulevat kiristymään edelleen. Kaikkien energiaratkaisujen tulee perustua kestävää kehitystä tukeviin pitkän aikavälin strategiavalintoihin: pyrkimyksiin neitseellisten luonnonvarojen vähenevään käyttöön, irtautumiseen fossiilisista polttoaineista mahdollisimman suureen energiaomavaraisuuteen kotimaisen biomassan optimaaliseen käyttöön, joka turvaa luonnon monimuotoisuuden säilymisen, elintarviketalouden ja puunjalostuksen raaka ainetarpeen. Energiatehokkuuden merkittävä parantaminen ja energiansäästö ovat ensisijaisia ja helpottavat niin uusiutuvien energiamuotojen osuuden kasvattamista kuin omavaraisuus ja ilmastopoliittisia tavoitteita tehokkaimmin. WWF:n tuore "Virtaa tulevaisuuteen" malli osoittaa, että Suomessa on vuonna 2020 tarvittava lisäenergia tuottaa energiatehokkuudella ja kotimaisella uusiutuvalla energialla niin, että katetaan sekä lisätarve että korvataan vanhaa poistuvaa kapasiteettia. Lisäyksillä voidaan kattaa 24 %

6 kaikesta energian ja 34 % sähkön tarpeesta vuonna Tällöin uusiutuvan energian osuus primäärienergiasta nousisi Suomessa vuoden prosentin tasosta 40 prosenttiin ja sähköstä 50 prosenttiin. WWF:n mallissa ei edellytetä lisäydinvoimaa eikä turpeen lisäkäyttöä. Mallissa ehdotetaan uusia ohjauskeinoja. Taloudelliset ohjauskeinot ja energiansäästölaki olisivat yleisiä, laajasti vaikuttavia ohjauskeinoja. Mallin ehdottamat energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian lisäämiskohteet tulee ottaa energiapolitiikan kärkihankkeiksi. Kotitaloudet ovat tärkeä energiankuluttajaryhmä. Siksi erityisesti vanhaan rakennuskantaan kohdistuvat energiansäästötoimet ja uusiutuvien energiamuotojen edistäminen ovat keskeisiä. Tulee harkita hehkulamppujen kieltämistä muutaman maan esimerkin mukaisesti. Yhdyskuntarakenteen hajautuminen tulee estää, koska sen kulutus ja päästövaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Liikenteeseen kohdistuvat toimet vaikuttavat nopeasti, joten energiatehokkaiden ja vähäpäästöisten autojen suosiminen verotuksessa on välttämätöntä. Oman auton käyttöä erityisesti työmatkoilla tulee vähentää ja vastaavasti julkista liikennettä tulee tukea. Vesivoiman lisärakentaminen on suunnattava jo rakennettuihin vesistöihin ja alle 10 MW:n pienvoimaloihin. Voimaloiden tehoa lisäämällä saadaan merkittävä lisäys vesivoimaan. Vuotoksen altaan rakentamista ja Iijoen valjastamista ei tule ottaa uuteen käsittelyyn. Tällä vaalikaudella ei tule ryhtyä ydinvoiman lisärakentamiseen. Uusiutuvista energiamuodoista biomassa on suomalaisen erityisosaamisen vuoksi lupaavin kehittämissuunta, jota tulee tukea. Erityisesti puunjalostusteollisuuden ja bioenergiantuotannon integrointia tulee edistää. Kehitteillä oleva biojalostamokonsepti on lupaava suunta. Taatun syöttötariffin käyttöönotto uusiutuvien energialähteiden (bioenergia ja tuulivoima) käytön edistämiseksi on toteutettava vaalikauden alussa. Kaikissa politiikkalinjauksissa on muistettava, että maallamme on osavastuu globaalista kestävästä kehityksestä, joten kaikkien energiamuotojen elinkaaren aikaiset ekologiset, sosiaaliset ja kulttuurivaikutukset tulee ottaa huomioon (esim. bioetanoli vs. elintarviketuotanto). VIHREÄ LIITTO: Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin uhka, jonka torjuminen edellyttää nykyistä selvästi ripeämpiä ja kunnianhimoisempia toimenpiteitä. Suomen tulee sitoutua EU:n tavoitteeseen rajoittaa ilmaston lämpeneminen korkeintaan kahteen asteeseen ja tukea johdonmukaisesti unionin edelläkävijäroolia sekä kansainvälisissä neuvotteluissa että säädettäessä ilmastonsuojelua koskevia direktiivejä. Suomen tulee toimia aktiivisesti sen puolesta, että Kioton ensimmäisen sitoumuskauden jälkeiset päästötavoitteet ovat merkittävästi nykyistä kunnianhimoisempia. Ilmastotalkoisiin on pyrittävä saamaan mahdollisimman laaja joukko maita myös tärkeimpiä kehitysmaita niiden kehitystasoon sopivalla tavalla. Suomelle tulee laatia pitkän aikavälin ilmastostrategia, jossa päästöjä vähennetään kestävälle tasolle. EU:n arvioiden mukaan päästövähennystarve teollisuusmaissa on suuruusluokkaa 30 %

7 vuoteen 2020 ja 80 % vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää päästöjen vähentämistä jo alkavalla hallituskaudella. Strategian tulee perustua energiankäytön tehostamiseen ja kotimaisen, uusiutuvan energian lisäämiseen. Energiaomavaraisuutta tulee kasvattaa ja riippuvuutta fossiilisista polttoaineista vähentää merkittävästi. Eduskunnan yksimielisen kannan mukaisesti Suomelle tulee laatia kunnianhimoinen toimenpideohjelma energiansäästön ja energiatehokkuuden lisäämiseksi. Tavoitteeksi tulee asettaa energiankulutuksen kasvun taittaminen mm. Ruotsin ja Tanskan tapaan. Ohjelman tulee sisältää kattava ja ajantasainen arvio maan säästöpotentiaalista sekä toimenpiteet sen realisoimiseksi. Osana ohjelmaa tulee tarkistaa lämmitysenergian kulutusta ohjaavia rakentamismääräyksiä matalaenergiatekniikkojen tasolle. Erityisesti uusilta sähkölämmitystaloilta tulee edellyttää radikaalisti nykyistä parempaa energiatehokkuutta. Ruotsin tavoin tulee velvoittaa sähköyhtiöt siirtymään kulutuksen reaaliaikaiseen mittaamiseen, mikä kannustaisi energiansäästöön ja tasaisi kulutushuippuja. EU:ssa Suomen tulee edistää tiukkoja energianormeja mm. valaistukselle, sähkömoottoreille ja kodinelektroniikalle. Energiansäästösopimusten velvoittavuutta tulee lisätä. Uusiutuvaa energiaa tulee edistää ulottamalla syöttötariffit eli takuuhintajärjestelmä koskemaan biokaasua, sähkön ja lämmön yhteistuotantoa bioenergialla, tuulivoimaa, aurinkosähköä sekä vesivoimaloiden tehonkorotuksia. Tukea pientalojen energiaremontteihin ja siirtymiseen uusiutuvaan energiaan tulee korottaa olennaisesti ja palauttaa se koskemaan myös rivi ja kerrostaloja. Tuuliolosuhteita kartoittava tuuliatlas tulee päivittää pikaisesti. Kestävän energian vauhdittamisessa tulee hyödyntää myös uusia markkinapohjaisia ja kuluttajalähtöisiä ohjauskeinoja kuten tekniikoiden kilpailutusta. Ilmastonsuojelu tulee integroida keskeiseksi osaksi myös yhdyskuntasuunnittelua ja liikennepolitiikkaa. Yhdyskuntarakennetta tulee eheyttää niin, että kevyelle ja joukkoliikenteelle on hyvät edellytykset. Joukkoliikennettä tulee kehittää kunnianhimoisesti mm. parantamalla työsuhdematkalipun ehtoja, korottamalla radanpidon määrärahoja, tukemalla myös suurten kaupunkien joukkoliikennettä, ottamalla käyttöön ruuhka ja tiemaksuja sekä organisoimalla paikallisjoukkoliikenne seudullisesti liikenne ja viestintäministeriön raportin esitysten mukaisesti. Ihmisiä tulee kannustaa valitsemaan energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä autoja porrastamalla auto ja ajoneuvovero päästötason mukaan. Näiden tavoitteiden toteuttaminen tekee lisäydinvoiman rakentamisen tarpeettomaksi. RKP: Ruotsalainen eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että uusi hallitus antaa selonteon pitkän aikavälin energia ja ilmastostrategiasta. Saavuttaaksemme ilmastopoliittiset tavoitteemme on tärkeätä lisätä energiatehokkuutta kaikilla aloilla. Suomen on myös panostettava uuden ympäristöteknologian kehittämiseen, käyttöönottoon ja kaupallistamiseen. Myös omavaraisuuden nostaminen energianhuollossa ja kivihiilen käytön vähentäminen tukevat ilmastopolitiikkaamme. Ruotsalainen eduskuntaryhmä kannattaa panostamista uusiutuvien energiamuotojen ja liikenteen biopolttoaineiden kehittämiseen ja käyttöönottoon. Energiapolitiikassa mitään vähäpäästöistä ja kustannustehokasta energiamuotoa ei voida sulkea pois. Voimavarat ja osaaminen keskitetään bioenergiaa ja ympäristöteknologiaa käsittelevään politiikkaohjelmaan. Tavoitteena on että Suomi hallituskauden aikana nousee maailman huipulle ympäristöteknologian kehittämisessä ja käyttöönotossa sekä uusiutuvien energiavaihtoehtojen edistäjänä energiantuotannossa.

8 Kotimaisten biopolttoaineiden tuotantoa ja käyttöä tulee edistää; energiapuun hakkeen tukia on lisättävä, bioenergiatuotannon verotukea jatkettava, biokaasulaitosten kehittämistä tuettava ja tuulivoima lisättävä. Verotuksen rakennetta uudistetaan jotta se edistäisi kestävää kehitystä. Verouudistuksella vähennetään uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ja ympäristöhaittoja, edistetään kierrätystä ja tuotteiden, niiden kulutuksen ja energiankäytön ekotehokkuutta. Omaan ja paikalliseen käyttöön tuotettu biopolttoaine vapautetaan verosta. Pidämme myös tärkeänä että tulevalla hallituskaudella selvitetään myös muita taloudellisia ohjauskeinoja kuten esimerkiksi vihreiden sertifikaattien tai ilmastosentin käyttöönottoa. Eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että edistetään energiatehokkaita lämmitysmuotoja mm. investointi ja asennustuilla sekä, että asuntojen korjaus ja energia avustusjärjestelmää jatketaan. Kannatamme uuden sopimuksen laatimista elinkeinoelämän energiatehokkuuden edistämiseksi. Ruotsalainen eduskuntaryhmä on myös valmis tarkistamaan rakentamisen säädökset ja normit korkeamman energiatehokkuuden saavuttamiseksi uudis ja korjausrakentamisessa. KRISTILLISDEMOKRAATIT: Tavoitteenamme on energiatehokkuuden parantaminen, uusiutuvan energiatuotannon lisääminen ja omavaraisuusasteen parantaminen sekä energian tarpeen turvaaminen. Energiatehokkuuden kasvattamista tulee jatkaa sekä teollisuuden että kotitalouksien energiakatselmuksilla. Yhdyskuntasuunnittelussa, rakentamisessa ja joukkoliikenteen järjestämisessä tulee entistä paremmin huomioida energiatehokkuus. Kotitalouksien siirtymistä sähkö ja öljylämmityksestä pelletti ja muuhun uusiutuvaan energiaan tulee tukea. Toisen sukupolven biodiesel laitosten rakentamista tulee nopeuttaa. Diesel autojen käyttövoimaveroa tulee alentaa tai se tulee kokonaan poistaa. Tavoittelemme pienten haketta tai haketta ja turvetta käyttävien polttolaitosten rakentamista suurten kiinteistöjen lämmitykseen sekä biokaasulaitosten rakentamista navetoiden ja sikaloiden yhteyteen, ja lisäksi haketta tai haketta ja turvetta käyttävien lämpö sähkölaitosten rakentamista pienten maaseututaajamien yhteyteen. Suhtaudumme myönteisesti jätteiden energiakäyttöön, kunhan kierrätystä tehostetaan ja jätemääriä vähennetään. Olemassa olevien vesivoimalaitosten tehoja tulee lisätä ja jo valjastettujen vesistöjen lisärakentamismahdollisuuksia selvittää. Mikäli energian säästöön ja uusiutuviin energiavaroihin tehdyt voimakkaat panostukset eivät riitä turvaamaan tarpeita, pidämme kuudetta ydinvoimalaa parempana kuin fossiilisia polttoaineita käyttäviä voimaloita tai sähkön tuonnin lisäystä. Kehitysyhteistyössä tulee edistää uusiutuvan energian ratkaisuja ja saada laskea näin saadut hiilidioksidipäästöjen vähennykset päästökaupassa hyödyksi. PERUSSUOMALAISET: Suomen tulee panostaa nykyistä enemmän uusiutuvia energialähteitä hyväksikäyttävään energiatuotantoon sekä energian säästämistä edesauttavien ratkaisujen kehittämiseen ja

9 käyttöönottoon. Jätteenpolttoa on mielestämme lisättävä. Energiatuonnin osalta kannatamme nykyistä monipuolisuutta, jolloin emme ole riippuvaisia mistään tietystä toimijasta. Kuudennen ydinvoimalan osalta ei tule tehdä mitään ratkaisuja ennen kuin viides ydinvoimala on saatu valmiiksi. Pääperiaatteena kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa tulee mielestämme olla saastuttaja maksaa.

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia Raportteja 27 Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia

Lisätiedot

Puolueiden vastaukset ympäristöjärjestöjen vaalikyselyyn puolueittain 25.2.2015

Puolueiden vastaukset ympäristöjärjestöjen vaalikyselyyn puolueittain 25.2.2015 Puolueiden vastaukset ympäristöjärjestöjen vaalikyselyyn puolueittain 25.2.2015 Sisältö Keskusta... 2 Kokoomus... 5 Kristillisdemokraatit... 8 Perussuomalaiset... 11 RKP... 13 SDP... 15 Vasemmistoliitto...

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI Suomen ilmastopaneeli Raportti 5/2013 ILKKA SAVOLAINEN, MIIMU AIRAKSINEN, HANNELE CANTELL, MARKKU KANNINEN, SARI LUOSTARINEN, PIRJO PELTONEN-SAINIO,

Lisätiedot

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 Tehokkaasti energiaa kohtuullisin kustannuksin Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 ISBN-13

Lisätiedot

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 1 2 Toimitus Infor Consulting Oy Valokuvat Pohjolan Voima Oy Teollisuuden Voima Oy Tilastot ja taulukot Lähteinä on käytetty Energiateollisuuden ja kauppa-

Lisätiedot

Kuntaliiton. ilmastolinjaukset. Kuntaliiton. strategia 2010 2012. 6 Ilmastonmuutos. 1 Kuntajohtaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet

Kuntaliiton. ilmastolinjaukset. Kuntaliiton. strategia 2010 2012. 6 Ilmastonmuutos. 1 Kuntajohtaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet Kuntaliiton ilmastolinjaukset 8 Kuntaliiton uudistuminen 1 Kuntajohtaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet 2 Kuntapalvelut ja palvelurakenne 7 Kunta ja markkinat Kuntaliiton strategia 2010 2012

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia 2007 VIRTAA TULEVAISUUTEEN Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Virtaa tulevaisuuteen

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Johdanto... 4 1.1. Suomea koskevat velvoitteet

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Sivu 1 Esipuhe Tiivistelmät Sisällysluettelo Osa I: Ilmastostrategia 1. Johdanto...

Lisätiedot

Kestävän energian vallankumous

Kestävän energian vallankumous Kestävän energian vallankumous Tiekartta uusiutuviin ja tehokkaisiin energiaratkaisuihin Suomessa 2009-2020 greenpeace.fi Kestävän energian vallankumous 1 Greenpeacen energiamallilla saavutettavat tavoitteet:

Lisätiedot

HYVINVOINTIA ENERGIASTA

HYVINVOINTIA ENERGIASTA HYVINVOINTIA ENERGIASTA POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 Pohjois-Pohjanmaan liitto HYVINVOINTIA ENERGIASTA Pohjois-Pohjanmaan energiastrategia 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 2 Valokuvat

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

ilmastotavoite Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006

ilmastotavoite Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006 ilmastotavoite 2050 Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006 Päivitetty 24.3.2006 ilmastotavoite 2050 Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan SISÄLTÖ Johdanto Tiivistelmä Yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Lisätiedot

SATAKUNNAN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIA. 1 Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia 2020. SATAKUNTALIITTO 2012 Sarja A:301

SATAKUNNAN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIA. 1 Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia 2020. SATAKUNTALIITTO 2012 Sarja A:301 SATAKUNNAN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIA 1 Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia 2020 SATAKUNTALIITTO 2012 Sarja A:301 Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 SATAKUNNAN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIA

Lisätiedot

Vihreiden ympäristöohjelma

Vihreiden ympäristöohjelma Vihreät De Gröna Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 3.4.2011 HUOM: KIELENHUOLTO TEKEMÄTTÄ - RAAKAVERSIO Vihreiden ympäristöohjelma Lisenssi: CC0 Sisällysluettelo Johdanto...1 OSA I Ekosysteemien

Lisätiedot

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia Vuosikertomus 28 sisällys 3 Haminan Energian vuosi 28 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 1 Energiavuosi 28 12 Ilmasto- & Energiastrategia 14 Energialiiketoiminta 16 Energiajakelu

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot

ViSiO 10 vuotta kestävää kehitystä. 2005 Vihreä eduskuntaryhmä Vihreä sivistysliitto ry. Julkaisija: Vihreä sivistysliitto ry. www.visili.

ViSiO 10 vuotta kestävää kehitystä. 2005 Vihreä eduskuntaryhmä Vihreä sivistysliitto ry. Julkaisija: Vihreä sivistysliitto ry. www.visili. ViSiO 10 vuotta kestävää kehitystä 2005 Vihreä eduskuntaryhmä Vihreä sivistysliitto ry. Julkaisija: Vihreä sivistysliitto ry. www.visili.fi Taitto: Kirmo Kivelä Painopaikka: Limes ISBN: 952-5078-22-1 Saatavilla

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET v 2020 MENNESSÄ

KUOPION KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET v 2020 MENNESSÄ RAPORTTI 16WWE0924 22.6.2011 FIN 600 500 400 C02 ekv.-tn/a 300 200 100 0 Tavoite HPN2 ja 3 HPN3 ja 4 Päästövähenemätavoite Ajoneuvoteknologian kehitys Uudis- ja korjausrakentaminen Maankäytön kasvualueiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 26. maaliskuuta 2009 (OR. en) 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08 ENER 479 ENV 1041 TRANS 495 AGRI 474 CODEC 1905 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 TIIVISTELMÄ Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma on ilmastonsuojelun käynnistämisen konkreettinen työväline kuntaorganisaatioille.

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Kimmo Koivisto Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö 2002 Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot