Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Liite 1 OULUN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 28. päivänä elokuuta 2013 hyväksynyt Oulun yliopiston harjoittelukoulun johtosäännön. Harjoittelukoulun perus- ja lukio-opetuksen osalta noudatetaan soveltuvin osin, mitä niistä perusopetuslaissa (628/1998), lukiolaissa (629/1998) ja ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa säädetään. Yleistä 1 Oulun yliopisto on harjoittelukoulussa tapahtuvan esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestäjä. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämistä koskevat säädökset koskevat näin ollen sekä yliopistoa että harjoittelukoulua. Tällä johtosäännöllä täydennetään edellä mainittuja säädöksiä ja annetaan yksityiskohtaisempia määräyksiä harjoittelukoulun toiminnasta ja hallinnosta sekä sitä koskevien hallintoelinten kokoonpanosta ja toimivallasta. Johtosäännön tehtävänä on palvella koulun tavoitteiden saavuttamista sekä selkeyttää hallintoa ja työnjakoa. Harjoittelukoulun hallinnollinen asema ja tehtävät 2 Oulun yliopiston harjoittelukoulu on kasvatustieteiden tiedekuntaan kuuluva hallinnollinen talousja tulosvastuullinen yksikkö. Oulun yliopiston harjoittelukoulusta käytetään vakiintunutta nimeä Oulun normaalikoulu. Harjoittelukoulun tehtävänä on antaa perusopetusta ja lukiokoulutusta, järjestää luokan- ja aineenopettajakoulutuksen pedagogisiin opintoihin kuuluvaa ohjattua opetusharjoittelua, osallistua opettajankoulutuksen kehittämiseen, sekä osallistua oppimista ja opettamista tukevaan tutkimus-, kokeiluja kehittämistoimintaan. Lisäksi harjoittelukoulussa voidaan järjestää esiopetusta sekä täydennyskoulutusta. Koulun johtaminen ja johtava rehtori 3 Oulun yliopiston harjoittelukoulua johdetaan yhteisesti hyväksyttyjen arvojen, kokonaistavoitteiden ja toimintalinjojen mukaisesti ottaen huomioon harjoittelukoulun perustehtävät ja toimintasuunnitelmat.

11 2 Oulun yliopiston harjoittelukoulussa on johtava rehtori, joka vastaa koulun toiminnasta. Dekaani nimeää johtavan rehtorin. Johtava rehtori johtaa harjoittelukoulun toimintaa ja sen kehittämistä sekä päättää niistä koulua koskevista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty yliopiston muun toimielimen tai henkilön tehtäväksi. Johtava rehtori voi siirtää tämän johtosäännön mukaan päätösvaltaansa kuuluvan asian muun toimielimen tai henkilön ratkaistavaksi. Johtava rehtori vastaa harjoittelukoulun taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta dekaanille. Dekaani voi päätöksellään täsmentää johtavan rehtorin tehtäviä. Muut rehtorit 4 Johtava rehtori valmistelee muiden rehtoreiden valinnan ao. toimintayksikön henkilökuntaa kuultuaan. Dekaani nimeää muut rehtorit johtavan rehtorin esityksestä. Dekaani voi vapauttaa rehtorin tehtävistään, jos siihen on hyväksyttävä ja perusteltu syy. Muut rehtorit johtavat, kehittävät ja valvovat toimintayksikköjensä toimintaa sekä vastaavat tehtäviensä taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta johtavalle rehtorille. Rehtoreiden tehtäviä ja vastuita tarkennetaan johtavan rehtorin hyväksymässä koulun työjärjestyksessä. Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntahallitus 5 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntahallituksen tehtävänä on harjoittelukoulun osalta 1. edistää kasvatustieteiden tiedekunnan, yliopiston eri laitosten ja harjoittelukoulun välistä yhteistoimintaa sekä tiedon kulkua; 2. hyväksyä osaltaan harjoittelukoulun toimintaa ja taloutta koskevat suunnitelmat sekä henkilöstösuunnitelma; 3. hyväksyä opettajien pedagogisten opintojen ja ohjatun opetusharjoittelun opetussuunnitelmat, sekä 4. huolehtia muista erikseen säädetyistä ja määrätyistä harjoittelukoulua koskevista asioista. Tiedekuntahallitus voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan harjoittelukoulua koskevan asian yliopiston muun toimielimen tai henkilön ratkaistavaksi.

12 3 Johtokunta 6 Yliopistolain (88 ) mukaan harjoittelukoululla tulee olla yliopiston asettama toimielin, jonka jäseninä voi olla myös yliopistoon kuulumattomia jäseniä. Oulun yliopiston harjoittelukoulussa tämä toimielin on harjoittelukoulun johtokunta. Harjoittelukoulun johtokunta kehittää harjoittelukoulun toimintaa Oulun yliopiston strategian, toimenpideohjelmien ja harjoittelukoulun toimintasuunnitelman mukaisesti. Johtokunnan tehtävänä on 1. edistää harjoittelukoulun sekä yhteistyökumppaneiden välistä yhteistoimintaa sekä tiedon kulkua; 2. seurata ja arvioida harjoittelukoulun toiminnan laatua ja vaikuttavuutta; 3. ottaa kantaa harjoittelukoulun toimintaa ja taloutta koskeviin suunnitelmiin; 4. vahvistaa harjoittelukoulun opetussuunnitelma; 5. ylläpitää ja edistää yhteistyötä koulun ja oppilaiden huoltajien välillä; 6. päättää koulussa noudatettavista työ- ja loma-ajoista opettajakunnan esityksestä; 7. vahvistaa koulun ja oppilaskunnan järjestyssäännöt; 8. edistää oppilaiden harrastustoimintaa yhteistyössä oppilaiden huoltajien kanssa; sekä 9. hoitaa muut sille määrätyt tai säädetyt tehtävät. Johtokuntaan kuuluu jäsentä. Johtokunnan jäsenet valitaan seuraavista ryhmistä: harjoittelukoulun opettaja- ja henkilökunta, kasvatustieteiden tiedekunta, muut tiedekunnat, oppilaiden huoltajat, oppilaat ja opiskelijat, muut sidosryhmät. Kaikilla johtokunnan jäsenillä tulee olla henkilökohtainen varamies. Johtokunta voi myös kutsua asiantuntijajäseniä. Johtokunnan puheenjohtaja on joku harjoittelukoulun ulkopuolisista jäsenistä. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai johtavan rehtorin kutsusta vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Johtokunnan kokouksessa rehtorit esittelevät toimivaltaansa kuuluvat asiat. Dekaani nimeää johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenet kolmen vuoden toimikaudeksi kerrallaan johtavan rehtorin esityksestä. Harjoittelukoulua koskevat kelpoisuusehdot 7 Oulun yliopiston harjoittelukoulun johtavalta rehtorilta edellytetään tohtorin tutkinnon lisäksi opetushallinnon tutkintoa tai muulla tavoin hankittua opetushallinnon tuntemusta, harjoittelukoulun opettajan kelpoisuutta, riittävää koulutuksen ja käytännön kautta hankittua johtamiskokemusta sekä opetus- ja taloushallinnon tuntemusta. Perusopetuksen ja lukion rehtorilta sekä apulaisrehtorilta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, harjoittelukoulun opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallinnon tutkinto tai muulla tavoin hankittu opetushallinnon tuntemus.

13 4 Opetustoimen kelpoisuusasetuksessa (986/1998) säädetyn lisäksi harjoittelukoulun lehtorilta ja päätoimiselta tuntiopettajalta edellytetään hyvää opetustaitoa sekä vähintään kahden vuoden päätoimista tehtävänhoitoa edistävää opetuskokemusta, joka on saavutettu kelpoisuuden suorittamisen jälkeen. Hyvän opetustaidon toteamiseen liittyvistä menettelyistä päättää johtava rehtori. Edellä mainittujen vähimmäiskelpoisuusehtojen lisäksi rehtoreille ja opettajille voidaan asettaa muita tehtävän menestyksellisen hoitamisen edellyttämiä vaatimuksia. Opettajakunnan ja muun henkilökunnan tehtävät 8 Harjoittelukoulun johtava rehtori, koulujen muut rehtorit ja päätoimiset opettajat muodostavat opettajakunnan. Opettajakunnan ja muun henkilökunnan tehtävistä määrätään tarkemmin työjärjestyksessä. Perusasteen oppilaat ja lukion opiskelijat 9 Yliopistolain mukaan harjoittelukoulun perusasteen oppilaat ja lukion opiskelijat eivät ole yliopiston opiskelijoita. Oppilaat ja opiskelijat ovat omalta osaltaan vastuussa opiskelustaan ja edistymisestään sekä työrauhan säilymisestä. Oppilaan ja opiskelijan tulee käyttäytyä asiallisesti ja hyvien tapojen mukaisesti sekä huolehtia omalta osaltaan koulun säilymisestä hyvänä opiskelu- ja työpaikkana. Perusasteen vuosiluokilla 1 6 ja 7 9 on omat oppilaskuntansa jokaisessa harjoittelukoulun toimipisteessä. Oppilaskuntiin kuuluvat kaikki ko. vuosiluokkien oppilaat. Vastaavasti lukion opiskelijat muodostavat lukion oppilaskunnan. Oppilaskunnat valitsevat vuosittain oppilaskuntien hallitukset. Jokaisen oppilaskunnan ohjaajana toimii opettajakunnan edustaja. Oppilaskunnat nimeävät keskuudestaan edustajat harjoittelukoulun muihin toimielimiin, joissa oppilailla ja opiskelijoilla on edustus. Oppilaskuntien tehtävänä on suunnitella ja edistää oppilaiden yhteis- ja virkistystoimintaa sekä parantaa kouluviihtyvyyttä ja opiskeluedellytyksiä. Oppilaskunta voi toimintojensa edistämiseksi tehdä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja sekä opettajakunnalle että koulun johdolle. Oppilaskunta voi harjoittaa myös taloudellista toimintaa. Muutoksenhaku 10 Harjoittelukoulun toimielinten ja työntekijöiden päätökset ovat yliopiston päätöksiä. Muutoksenhausta on voimassa mitä perusopetuslain (628/1998) 42 :ssä, perusopetusasetuksen(852/1998) 19 :ssä, lukiolain (629/1998) 34 :ssä ja lukioasetuksen (810/1998) 13 :ssä säädetään. Hallintooikeuslain (430/1999) mukaan perusopetuslain 42 :n 1 momentissa ja lukiolain 34 :n 1 momentissa tarkoitetuista päätöksistä valitetaan hallinto-oikeuteen. Muutoksen haku perusopetuslain (628/1998) 42 :n 2 momentissa ja lukiolain 34 :n 2 momenteissa tarkoitettuihin päätöksiin tehdään aluehallintovirastoon. Myös perusopetusasetuksen 19 :n 2 momentin ja lukioasetuksen 13 :n

14 5 2 momentin mukaista arvioinnin oikaisua pyydetään aluehallintovirastolta. Muulta osin muutoksen haussa hallintoelimen päätökseen noudatetaan mitä yliopistolaissa (558/2009) säädetään. Voimaantulo 11 Tämä johtosääntö tulee voimaan 1. syyskuuta Jos asian käsittely on kesken tämän johtosäännön tai sen muutoksen tullessa voimaan, jatkotoimet siirtyvät sille hallintoelimelle, jolle asia tämän johtosäännön tai sen muutoksen mukaan kuuluu. Ennen johtosäännön voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

15 Liite 2 Oulun yliopiston apuraharahaston säännöt 1 Rahaston nimi on Oulun yliopiston apuraharahasto. Rahasto muodostuu seuraavista lahjoituksista ja testamenteista: 2 Yliopiston Apteekin rahasto Oulangan rahasto Ida ja J.A. Räisenin rahasto Lehtori Anna Vuorion rahasto Anna Esteri Timolan rahasto Raili Korkan rahasto FM Tyyni Tanin rahasto Lehtori Aino Hoikkalan rahasto Brita Granitin rahasto (uusi rahasto alkaen) Tutoris Oy:n rahasto ( alkaen) Maija-Liisa Kovalan rahasto ( alkaen) Apuraharahaston peruspääoma muodostetaan em. rahastojen erillisten tilinpäätösten tietojen perusteella. Peruspääoma jakaantuu rahaston sisällä nimikkorahastoihin. Apuraharahaston varat pidetään erillään yliopiston muista varoista. Apuraharahastoon voidaan tehdä lahjoituksia ja testamentata varoja. Uusi lahjoitus tai testamentatut varat liitetään Oulun yliopiston apuraharahastoon yliopiston hallituksen päätöksellä. Päätöksessä määritellään varojen käyttötarkoitus ja niiden suhteellinen osuus apuraharahaston pääomasta liittämishetkellä. 3 4 Apuraharahaston varojen tuotto jaetaan eri nimikkorahastoille rahaston sisällä olevien nimikkorahastojen tilinpäätöshetken pääomien suhteessa. Helsingin yliopiston apteekin vuosittain maksamaa tuottoa Yliopiston Apteekin rahastolle ei jaeta rahaston muille nimikkorahastoille. Rahaston sisällä olevien nimikkorahastojen osuus rahaston pääomasta ja tuotosta lasketaan ensimmäisen kerran ja tämän jälkeen vuosittain tilinpäätöksessä tai silloin, kun uusi lahjoitus tai testamentti liitetään apuraharahastoon. Apuraharahaston tarkoituksena on tukea Oulun yliopiston opiskelijoita seuraavasti: 5

16 2 Yliopiston Apteekin rahasto Oulangan rahasto Ida ja J.A. Räisenin rahasto Lehtori Anna Vuorion rahasto Anna Esteri Timolan rahasto Raili Korkan rahasto FM Tyyni Tanin rahasto Lehtori Aino Hoikkalan rahasto Brita Granitin rahasto Tutoris Oy:n rahasto Maija-Liisa Kovalan rahasto jatko-opiskelijoiden tukeminen Oulangan biologisella asemalla suoritettavat Kuusamoa koskevat tutkimukset jatko-opiskelijoiden tukeminen humanististen tieteiden, lähinnä suomen kielen tutkijakoulutus jatko-opiskelijoiden tukeminen ruskean karhun tutkimus (Ursus Arctos), mikäli hakemuksia ei ole, luonnontieteellinen tutkimustyö humanistisessa ja lääketieteellisessä tiedekunnassa suoritettava tutkimustyö suomen kielen tai jonkin muun kielen jatkoopiskelija dementiapotilaiden hoidon sisällöllinen kehittäminen ja kuntoutuksen tutkiminen logopedian tutkimus ja opiskelijoiden apurahat eturauhassyövän ja Alzheimerin taudin tutkimus Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa 6 Vuosittain apurahoina jaettava rahamäärä saadaan edellisen vuoden tilinpäätöksessä vahvistetusta 4 :n mukaan lasketusta tuotosta. Vuosittaisesta tuotosta jaetaan testamenttimääräysten mukaan apurahoina enintään 80 % nimikkorahastojen käyttötarkoituksiin. Jos rahaston tuotto on ollut edellisenä vuonna negatiivinen, rahasto ei voi jakaa apurahoja nimikkorahastoistaan muuten kuin Yliopiston Apteekin rahastosta. Yliopiston Apteekin rahaston vuosittaisesta tuotosta osa voidaan yliopiston hallituksen päätöksellä ohjata hallituksen vararahastoon. Apurahat jakaa rehtori tiedekuntien esityksestä. Oulangan rahaston osalta esityksen tekee Oulangan biologisen aseman johtaja. Apurahat julistetaan yleisesti haettaviksi. Kuulutukset julkaistaan yliopiston virallisen tiedotuskanavan kautta. Hakuajoista päättää rehtori. Apuraha voidaan jonakin vuonna jättää jakamatta. Apurahan saajan on vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä esitettävä rehtorille lyhyt kirjallinen selonteko apurahan käytöstä. 7

17 3 Rahaston sijoitustoiminnan tulee olla taloudellisesti tuottavaa. Vähimmäistavoitteena on sijoitusten reaaliarvon säilyttäminen. Sijoitustoiminta on hoidettava suunnitelmallisesti siten, että maksuvalmius turvataan ja että sijoitustoimintaan liittyvät riskit kartoitetaan ja niiltä pyritään suojautumaan ennakolta. Sijoituksia ei voida rahoittaa lainanotolla. Sijoituskohteen toimiala tai toimintatavat eivät saa olla ristiriidassa yliopiston tehtävien ja toimintaperiaatteiden kanssa. Rahasto voi sijoittaa kassavaroja euroalueella velkasitoumukseen, kunta-, sijoitus- ja yritystodistukseen, pörssinoteerattuun osakkeeseen, joukkovelkakirjalainaan, sijoitusvakuutukseen, kapitalisaatiosopimukseen, rahasto-osuuteen, määräaikaistalletukseen tai osakeindeksilainaan, jossa liikkeeseenlaskijana tai velallisena on valtio, kunta tai raha- ja vakuutuslaitos taikka yritys tai muu yhteisö, jonka luottokelpoisuusluokka on AAA BBB. Rahasto voi sijoittaa euroalueen ulkopuolelle maksimissaan 10 % sijoitusvarallisuudestaan. Euroalueen ulkopuolelle voi sijoittaa vain rahastojen kautta. Indeksiosuuksien, osake- tai yhdistelmärahasto-osuuksien ja pörssinoteerattujen osakkeiden osuus rahaston sijoitussalkusta voi olla enintään 60 %. Johdannaisia voi käyttää vain suojaamistarkoituksessa. Sijoituksia ei voi tehdä vipurahastoihin. 8 Rahaston lakkauttamisesta päättää yliopiston hallitus. Lakkautetun rahaston varat on luovutettava tarkoitukseen, jonka katsotaan vastaavan lahjoituksen alkuperäistä tarkoitusta. Apuraharahastoon liitetyt rahastot lakkaavat itsenäisinä rahastoina

18 Liite 3 OULUN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Muutettu 38 (Hallitus , 11 ) Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla hallitus on 31. päivänä toukokuuta 2013 hyväksynyt seuraavan johtosäännön: Yleisiä määräyksiä 1 Yliopistolain (558/2009), yliopistoasetuksen, lain yliopistolain voimaanpanosta (559/2009) ja yliopiston johtosäännön ( ) lisäksi Oulun yliopiston hallituksen, yliopistokollegion ja tiedekuntahallitusten vaaleissa noudatetaan tämän johtosäännön määräyksiä. 2 Hallituksen jäsenistä professoreita, muita opettajia, tutkijoita ja muuta henkilöstöä edustavat jäsenet sekä yliopistokollegion ja tiedekuntahallitusten jäsenistä professoreita, muita opettajia, tutkijoita ja muuta henkilöstöä edustavat jäsenet ja varajäsenet valitaan välittömillä ja salaisilla vaaleilla. Opiskelijoita edustavat jäsenet ja varajäsenet valitsee Oulun yliopiston ylioppilaskunta. 3 4 Hallituksen toimikauden pituudesta päättää yliopistokollegio. Muiden hallintoelinten toimikausi on neljä (4) kalenterivuotta. Opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Vaalioikeus ja vaalikelpoisuus 5 Vaalioikeutettuja ja -kelpoisia on yliopistoon Yliopistolain 4 :n ja yliopiston johtosäännön ( ) 39 :n mukaan kuuluva vaaliluetteloon merkitty päätoiminen henkilökunta. Vaalioikeus ja -kelpoisuus määräytyvät ensisijaisesti elokuun 1. päivänä voimassa olevan palvelussuhteen tai tilanteen mukaisesti. Mikäli henkilö on kuitenkin mainittuun päivään mennessä otettu työsopimussuhteeseen siten, että uusi palvelussuhde on voimassa vaalia seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1. päivänä, määräytyy vaalioikeus ja -kelpoisuus tammikuun 1. päivän mukaisesti.

19 2 6 Henkilö katsotaan kuuluvaksi yliopiston henkilökuntaan vaaleja toimitettaessa kun: 1) hänet on otettu työsopimussuhteeseen siten, että työaika on vähintään 20 tuntia viikossa; 2) hän harjoittaa yliopiston suostumuksella tutkimustyötä yliopistossa tai avustaa tutkimustyössä siten, että työaika on vähintään 20 tuntia viikossa. Henkilökuntaan kuuluvaksi ei kuitenkaan katsota opiskelijaa, joka suorittaa opintoihin liittyvää harjoittelua, siitä huolimatta, että hän on palvelussuhteessa yliopistoon. Vaalioikeutettuja ja -kelpoisia ovat tiedekuntahallituksen vaaleissa tiedekuntaan kuuluvat henkilöt kukin omassa ryhmässään. 7 8 Vaalilautakunta toteaa vaalioikeuden ja -kelpoisuuden vahvistaessaan lopullisen vaaliluettelon. Vaaleissa noudatetaan seuraavaa ryhmäjakoa: 1) yliopiston professorit; 2) yliopiston muu henkilökunta; 3) opiskelijat. Vaaleissa noudatettava ryhmäjako Sijaisuutta hoitava henkilö kuuluu siihen ryhmään ja yksikköön, jonka sijaisuutta hän hoitaa. Vaali suoritetaan ryhmien 1 ja 2 osalta. 9 Hallituksen vaali 10 Vaalioikeutettuja ja -kelpoisia ovat kaikki mainittuihin ryhmiin kuuluvat henkilöt. Hallituksen jäsenenä ei voi kuitenkaan olla yliopiston rehtori, vararehtori, tiedekunnan tai muun välittömästi hallituksen alaisuudessa olevan yksikön johtaja eikä yliopistokollegion jäsen tai varajäsen. Opiskelijoiden osalta valinnan suorittaa Oulun yliopiston ylioppilaskunta. Vaali suoritetaan ryhmien 1 ja 2 osalta. Yliopistokollegion vaali 11 Vaalioikeutettuja ja -kelpoisia ovat kaikki mainittuihin ryhmiin kuuluvat.

20 3 Yliopistokollegion 1 ryhmää edustavien jäsenten ja varajäsenten vaalissa noudatettavasta erityismenettelystä määrätään tämän johtosäännön 36 :ssä. Opiskelijoiden osalta valinnan suorittaa Oulun yliopiston ylioppilaskunta. Vaali suoritetaan ryhmien 1 ja 2 osalta. Tiedekuntahallitusten vaali Vaalioikeutettuja ja -kelpoisia ovat asianomaiseen tiedekuntaan kuuluva henkilöstö kukin omassa ryhmässään. 12 Opiskelijoiden osalta valinnan suorittaa ylioppilaskunta. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunnat 13 Vaalilautakunnan puheenjohtajana toimii hallintojohtaja sekä muina jäseninä kolme (3) professorikuntaan kuuluvaa henkilöä ja kolme (3) muun henkilökunnan edustajaa. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerinä toimii yliopistopalvelujen määräämä henkilö. Vaalilautakunnan jäsenille asetetaan henkilökohtaiset varajäsenet. 14 Kukin tiedekuntahallitus asettaa vaalitoimikunnan, johon kuuluu vähintään kaksi (2) professorikuntaan kuuluvaa henkilöä ja vähintään kaksi (2) muun henkilökunnan edustajaa. Jäsenistä yksi määrätään puheenjohtajaksi. Vaalitoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerinä toimii tiedekuntahallituksen määräämä henkilö. Vaalitoimikunnan jäsenille asetetaan henkilökohtaiset varajäsenet. 15 Vaalilautakunta ja vaalitoimikunnat suorittavat tässä johtosäännössä määrätyt ja muut vaalien suorittamiseksi välttämättömät tehtävät. Vaalilautakunta voi antaa vaalitoimikunnille tarkempia ohjeita vaalin toimittamisesta. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunnat ovat päätösvaltaisia kun läsnä on neljä (4) jäsentä, joista yhden (1) on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 16 Vaaliluettelot 17 Vaalilautakunta laatii ja vahvistaa vaaliluettelot, joihin merkitään henkilön vaalioikeus ja vaalikelpoisuus ryhmässään.

21 4 Vaaliluetteloon merkitään kunkin henkilön oikeus osallistua hallituksen, yliopistokollegion ja tiedekuntahallituksen vaaliin. 18 Vaalilautakunta julkistaa vaaliluettelot ja ne asetetaan nähtäviksi seitsemän (7) päivän ajaksi. Vaaliluettelojen nähtävänä pitämisen paikasta ja ajasta tiedotetaan yliopiston virallisilla ilmoitustauluilla ja yliopiston henkilökunnan sähköisessä tiedotuskanavassa ennen julkistamista. 19 Henkilö, joka katsoo, että vaaliluettelossa on vaalioikeuteen tai vaalikelpoisuuteen vaikuttava virhe, voi jättää vaalilautakunnalle kirjallisen oikaisuvaatimuksen seitsemän (7) päivän kuluessa vaaliluettelon julkistamisesta. Julkistaessaan vaaliluettelot vaalilautakunta ilmoittaa samalla nähtävilläoloajan jälkeen tulevan päivän, jolloin oikaisuvaatimus on viimeistään esitettävä. Vaalilautakunta antaa päätöksen seitsemän (7) päivän kuluessa 1 momentissa säädetyn määräajan päättymisestä. Tämän jälkeen vaalilautakunta vahvistaa ja julkistaa lopullisen vaaliluettelon yliopiston virallisilla ilmoitustauluilla. 20 Vaalioikeutetulla on 14 päivän kuluessa lopullisen vaaliluettelon julkistamisesta oikeus asettaa omassa ryhmässään ehdokkaita hallituksen jäsenten sekä yliopistokollegion ja tiedekuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten vaalia varten. Ehdokas asetetaan jättämällä vaalilautakunnalle vaalikelpoisen henkilön vaalilautakunnan vahvistamalla lomakkeella antama kirjallinen suostumus. Ehdokaslistat ovat yhden (1) ehdokkaan listoja. Ehdokkaiden asettamisajan päätyttyä vaalilautakunta julkistaa välittömästi ehdokaslistojen yhdistelmän yliopiston virallisilla ilmoitustauluilla. Mikäli ehdokkaita on asetettu tai ilmoittautunut sama määrä kuin vaalissa on varsinaisiksi jäseniksi valittavia, katsotaan heidät valituiksi. Tuloksen toteaa vaalilautakunta. Ehdokasasettelu ja äänestys tapahtuvat kunkin ehdokkaita asettamaan oikeutetun ryhmän sisällä Vaalitoimitus Hallituksen, yliopistokollegion ja tiedekuntahallitusten vaali järjestetään samanaikaisesti yhtenä (1) arkipäivänä. 23

22 5 24 Vaalit toimitetaan vaalilautakunnan ilmoittamana aikana ja ilmoittamissa paikoissa. Vaalitoimituksen aika ja vaalipaikat saatetaan tiedoksi yliopiston virallisilla ilmoitustauluilla ja yliopiston henkilökunnan sähköisessä tiedotuskanavassa. 25 Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä kello 9.00 ja päättyy kello Vaalitoimituksen alkaessa vaalitoimitsija näyttää läsnä oleville äänestäjille, että vaaliuurna on tyhjä, minkä jälkeen hän lukitsee uurnan. Vaaliuurnaa ei saa avata ennen kuin äänestyksen päätyttyä ääniä ryhdytään laskemaan. 27 Äänestäjä ilmoittautuu vaalitoimitsijoille saadakseen äänestyslipun. Vaalitoimitsijat huolehtivat siitä, ettei äänestäjä saa äänestyslippua, ennen kuin on todettu, että hänet on merkitty vaalioikeutettuna vaaliluetteloon. Äänestäjä on tarvittaessa velvollinen esittämään vaalitoimitsijoille selvityksen henkilöllisyydestään. 28 Äänestäjä merkitsee äänestyslipussa olevaan ympyrään ehdokkaan numeron niin selvästi, ettei epätietoisuutta synny. Muita merkintöjä vaalilippuun ei saa tehdä. Äänestäjä antaa äänestyslipun kokoon taitettuna vaalitoimitsijoille leimattavaksi ja panee leimatun äänestyslipun vaaliuurnaan. Vaaliliput leimataan yliopiston leimalla Henkilöt, joilla on este käyttää äänioikeuttaan vaalipäivänä, voivat käyttää äänioikeuttaan myös ennakkoon. Yliopiston muissa kuin Linnanmaalla sijaitsevissa toimipisteissä työskentelevän henkilökunnan osalta vaali voidaan toimittaa kokonaisuudessaan ennakkoäänestyksenä. Tarkemmat ohjeet ennakkoäänestyksen suorittamisesta antaa vaalilautakunta.

23 6 Äänten laskeminen ja vaalin tuloksen julistaminen Vaalitoimituksen päätyttyä hallituksen, yliopistokollegion ja tiedekuntahallitusten vaalin äänestysliput toimitetaan viipymättä vaalilautakunnalle vaalin tuloksen laskemista varten. Kustakin vaalitoimikunnasta on vähintään yksi (1) jäsen mukana laskemassa tiedekuntahallitusten ensimmäisen ja toisen ryhmän vaalin tulosta Vaalin tuloksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat vaalilautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri. 33 Äänestyslippu on mitätön: 1) jos äänestyslippu on tyhjä tai äänestyslippuna on käytetty muuta kuin vaalilautakunnan antamaa äänestyslippua; 2) jos äänestyslippu on leimaamaton; 3) jos ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tarkoittaa; sekä 4) jos äänestyslippuun on kirjoitettu ehdokkaan nimi tai erityinen tuntomerkki tai siihen on tehty muunlainen asiaton merkintä. 34 Äänestyksen tuloksen määräämiseksi asetetaan ehdokkaat kukin ryhmässään heidän äänimääriensä mukaiseen järjestykseen. Jos äänimäärät ovat yhtä suuret, ratkaistaan ehdokkaiden keskinäinen järjestys arpomalla. Valituksi julistetaan nimisarjan alusta lukien niin monta ehdokasta kuin ryhmästä on valittavia. Yliopistokollegion I ryhmän jäsenten nimeämisessä otetaan huomioon 36 :ssä tarkoitettu tiedekuntien edustus. 35 Yliopistokollegion ja tiedekuntahallituksen vaaleilla valittavien jäsenten varajäseniksi vaalilautakunta julistaa ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista yhtä monta kuin kuhunkin ryhmään on valittu varsinaisia jäseniä kuitenkin siten, että yliopistokollegion I ryhmän varajäsenten nimeämisessä otetaan huomioon 36 :ssä tarkoitettu tiedekuntien edustus. Yliopistokollegion varajäsenet ovat henkilökohtaisia. 36 Yliopistokollegion vaalissa ensimmäisessä ryhmässä määrätään jäseniksi professoriryhmään kuuluvista eniten ääniä saaneet siten, että kustakin tiedekunnasta tulee jäseneksi vähintään yksi (1) professori. Varajäsenen tulee olla samasta tiedekunnasta kuin varsinainen jäsen.

24 7 37 Mikäli tässä johtosäännössä tarkoitettuihin yliopiston hallintoelimiin ei muutoin saada riittävää määrää jäseniä tai hallintoelin tulee vajaalukuiseksi vaalikauden aikana, valitsee kyseessä oleva hallintoelin tarpeellisen määrän lisäjäseniä. Lisäjäsenet valitaan sen ryhmän keskuudesta, josta jäseniä puuttuu. Opiskelijoita edustavat jäsenet valitsee Oulun yliopiston ylioppilaskunta. Voimaantulo 38 Tämä johtosääntö tulee voimaan 1. päivänä kesäkuuta ( , 11 ) saakka 14 :ssä mainitut tiedekuntahallituksen tehtävät hoitaa arkkitehtuurin, biokemian ja molekyylilääketieteen sekä tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntien osalta vaalilautakunta ja muiden tiedekuntien osalta tiedekuntaneuvosto.

OULUN YLIOPISTON HALLITUS Pöytäkirja 11/2015 OULUN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Torstai kello

OULUN YLIOPISTON HALLITUS Pöytäkirja 11/2015 OULUN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Torstai kello OULUN YLIOPISTON HALLITUS 17.12.2015 Pöytäkirja 11/2015 1 OULUN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS Aika Torstai 17.12.2015 kello 9.30 14.30 Paikka Oulun yliopiston päärakennus, HR 144 Pentti Kaiteran katu 1,

Lisätiedot

2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö,

2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö, LAPIN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleistä 1 Lapin yliopiston yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen yliopiston henkilökuntaa edustavat jäsenet valitaan vaaleilla sen mukaan kuin

Lisätiedot

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopiston vaaliohjesääntö Hallitus 11.3.2013 1 Sisältö: Soveltaminen 1 Soveltaminen Äänioikeus ja vaalikelpoisuus 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus Vaalitoimikunta 4 Vaalitoimikunta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 VAALITIEDOTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 Vaalijohtosäännössä määrätyn lisäksi vaalilautakunta tiedottaa, että yliopiston hallituksen, neuvostojen ja laitosneuvostojen vaalit 1.8.2008

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, 14.6.2016 tehtyine muutoksineen. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Yliopistolain (558/2009) 14 : nojalla yliopiston hallitus

Lisätiedot

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7)

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) 1 ' VAALITAPA Tehyn... ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 ':ssä mainitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan ammattiosaston

Lisätiedot

Asiakirjassa valtuutetaan yksi sen allekirjoittajista toimimaan vaaliliiton asiamiehenä ja yksi asiamiehen varamiehenä.

Asiakirjassa valtuutetaan yksi sen allekirjoittajista toimimaan vaaliliiton asiamiehenä ja yksi asiamiehen varamiehenä. Vaalijärjestys 1 Vaalijärjestyksen tarkoitus Tällä vaalijärjestyksellä määritellään menettelytavat valittaessa edustajiston jäseniä, vaaleissa, jotka koskevat puheenjohtajien, muiden hallituksen jäsenten

Lisätiedot

I luku Yleisiä määräyksiä. Tätä ohjesääntöä sovelletaan yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintaan jäljempänä määrättävällä tavalla.

I luku Yleisiä määräyksiä. Tätä ohjesääntöä sovelletaan yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintaan jäljempänä määrättävällä tavalla. 1/12 I luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Tätä ohjesääntöä sovelletaan yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintaan jäljempänä määrättävällä tavalla. Tämän ohjesäännön määräyksien lisäksi hallinnon

Lisätiedot

Liite 1 OULUN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Yleiset säännökset 1 Johtosäännön perusta Yliopiston hallitus on yliopistolain 14 :n nojalla 31. päivänä toukokuuta 2013 hyväksynyt seuraavan johtosäännön, jota noudatetaan

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta. VAALIOHJESÄÄNTÖ I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tarkoitus Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Luottamusmiesvaali 1 (5) Viestintäalan toimihenkilöiden luottamusmiesvaalien

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 (9) Huom! Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.1.2017 TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8 kohdan ja 28 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 18.10.2010 hyväksynyt

Lisätiedot

1.4.2014. Käytännön hallintotehtäviä varten yliopistossa on yliopistopalvelut ja hallintopalvelukeskukset.

1.4.2014. Käytännön hallintotehtäviä varten yliopistossa on yliopistopalvelut ja hallintopalvelukeskukset. HALLINTOJOHTOSÄÄNTÖ 1 (14) Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla yliopiston hallitus on hyväksynyt seuraavan johtosäännön, jota sovelletaan yliopiston toiminnassa sen lisäksi, mitä laissa tai asetuksessa

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Sisältö I Yleistä... Soveltamisala... II Hakukelpoisuus... Ensisijaisen tutkinnonsuoritusoikeuden vaikutus...

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5)

VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5) VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (Hyväksytty edustajiston kokouksessa) HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 Ohjesääntö

Lisätiedot

Tämän ohjesäännön lisäksi noudatetaan edustajistovaalien järjestämisessä voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä opiskelijakunnan sääntöjä.

Tämän ohjesäännön lisäksi noudatetaan edustajistovaalien järjestämisessä voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä opiskelijakunnan sääntöjä. 1 Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAALIOHJESÄÄNTÖ I luku Yleisiä määräyksiä 1 Voimassaolo Tämä ohjesääntö toimii yhdistyslain tarkoittamana äänestys- ja vaalijärjestyksenä Seinäjoen ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010 ja,20.4.2011 ja 20.5.2015. Formatted: Left Formatted: Number of columns: 1

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Johtosääntö

TAIDEYLIOPISTO. Johtosääntö TAIDEYLIOPISTO Johtosääntö Käsittely: 1. Taideyliopiston johtosääntötoimikunta 10.8.2012 Johtosäännön lähtökohdat ja periaatteet 2. Hallituksen iltakoulu 16.8.2012 Kollegion jäsenmäärä ja valinta 3. Taideyliopiston

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien.

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin tiistaina 24.9.2013 klo 8.15 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8) -kohdan ja 28 :n perusteella yliopiston hallitus on 25. päivänä syyskuuta 2009 hyväksynyt tämän johtosäännön. Vaasan yliopistossa

Lisätiedot

Act 974/1995 on the Sami Parliament:

Act 974/1995 on the Sami Parliament: Act 974/1995 on the Sami Parliament: Annettu Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 1995 Laki saamelaiskäräjistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIHOITAJAT ry 9.3.2012 1(6)

SUOMEN LÄHIHOITAJAT ry 9.3.2012 1(6) 9.3.2012 1(6) NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys, nimi on Suomen Lähihoitajat ry, ruotsiksi Finlands Närvårdare rf. TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry.

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosaston säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6)

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 (6) 1 Ohjesääntö 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus 4 Vaalilautakunta Tämä

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö Hyväksytty Turun konservatorion kannatusyhdistys - Garantiföreningen för Åbo konservatorium ry:n hallituksen kokouksessa 27.12.2012. I luku Toimiala l Toiminnan

Lisätiedot

POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 (5) Vaalijärjestys on OP Osuuskunnan hallintoneuvoston 9.6.2016 vahvistaman mallivaalijärjestyksen mukainen POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

Työsuojeluvaalit teollisuuden ja palvelualojen työpaikoilla

Työsuojeluvaalit teollisuuden ja palvelualojen työpaikoilla Työsuojeluvaalit teollisuuden ja palvelualojen työpaikoilla Vaaliohje 2011 EK, AKAVA, SAK, STTK Työpaikoilla järjestetään työsuojeluvaalit marrasjoulukuun aikana. Vaaleissa valittujen edustajien toimikausi

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa.

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa. Op 401 L taiteen perusopetuksesta 21.8.1998/633 1. Taiteen perusopetuksen tarkoitus. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta.

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta. PAMin jäsenillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies. Luottamusmies toimii pamilaisten työntekijöiden edustajana työpaikalla. Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valinnat on järjestettävä niin,

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1 (8) Vaaliohjesääntö

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1 (8) Vaaliohjesääntö Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1 (8) Luku 1 - YLEISTÄ 1 SOVELTAMINEN Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaaleissa noudatetaan opiskelijakunnan sääntöjen lisäksi tämän

Lisätiedot

YLIOPISTOKOLLEGION TOIMINTA JA ROOLI

YLIOPISTOKOLLEGION TOIMINTA JA ROOLI YLIOPISTOKOLLEGION TOIMINTA JA ROOLI Professori Kari Lukka Yliopistokollegion puheenjohtaja Turun yliopisto 28.1.2016 2 Yliopistolaki 22 : SÄÄDÖKSET YLIOPISTOKOLLEGIOSTA (I) Julkisoikeudellisessa yliopistossa

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten. Ohjesääntö 1

Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten. Ohjesääntö 1 Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten Ohjesääntö 1 Paperiliitto r.y:n alaiset ammattiosastot asettavat joka parillisen vuoden loka-marraskuussa pidettävässä

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: 1. luku Yleistä 1 Soveltamisala 2 Vaalimenetelmä 3 Ylioppilaskunnan vaaliorganisaatio 4 Määräpäivien muuttaminen 2. luku Vaalikuulutus, vaaliasiakirjat ja vaaliluettelo 5 Vaalikuulutus 6 Äänestyksen

Lisätiedot

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Sisältö 1... 1 2 Luottamusmiehen valinta ja toimiaika... 1 3 Luottamusmiehen tehtävät... 3 4 Vaalien ajankohta ja tiedottaminen... 4 5 Ehdokkaiden asettaminen...

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

HELSINGIN RUDOLF STEINER -KOULUN KANNATUSYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HELSINGIN RUDOLF STEINER -KOULUN KANNATUSYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (1) HELSINGIN RUDOLF STEINER -KOULUN KANNATUSYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Jäsenyys Yhdistyksen nimi on Helsingin Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys- Understödsföreningen

Lisätiedot

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE PIELISEN OSUUSPANKKI EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE 17.3.2011 1 Vaalien aika ja äänestystapa Pielisen Osuuspankin sääntöjen 12 :ssä mainittu edustajiston jäsenten

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (KL 7:4,1). Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Hänninen ja Hilkka Juntunen.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (KL 7:4,1). Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Hänninen ja Hilkka Juntunen. SUOMUSSALMENSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 VAALILAUTAKUNTA Aika 1.10.2014 kello 16.00 Paikka Läsnä Risto Kormilainen pj Teuvo Saharinen jäsen Hilkka Juntunen jäsen Eeva Hänninen jäsen Paavo Kovalainen jäsen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA V A A L I J Ä R J E S T Y S. I luku Yleisiä määräyksiä

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA V A A L I J Ä R J E S T Y S. I luku Yleisiä määräyksiä Edustajisto hyväksynyt 17.12.2013 HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA V A A L I J Ä R J E S T Y S I luku Yleisiä määräyksiä 1 Yleistä Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

Daniel Valtakari. TEK vaalit 2014

Daniel Valtakari. TEK vaalit 2014 TEK vaalit 2014 TEK = Tekniikan Akateemiset ja TFiF Tekniikan Akateemisten Liitto TEK on etu- ja palvelujärjestö, johon kuuluu kaksi jäsenjärjestöä: Tekniikan Akateemiset ry edustaa pääasiassa suomenkielisiä

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

Satalinnan Säätiön asuntoloiden ohjesääntö

Satalinnan Säätiön asuntoloiden ohjesääntö Satalinnan Säätiön asuntoloiden ohjesääntö Vahvistettu Satalinnan Säätiön hallituksen kokouksessa I Yleisiä määräyksiä 1 Opiskelija-asunnot Satalinnan Säätiön opiskelija-asuntoloita ovat säätiön hallituksen

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

Työsuojeluvaalit Tee porukastasi vahvempi.

Työsuojeluvaalit Tee porukastasi vahvempi. Työsuojeluvaalit Tee porukastasi vahvempi. luottamusta.fi TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA TYÖPAIKALLA Palvelualojen työpaikoilla järjestetään työsuojeluvaalit marras-joulukuun aikana. Työsuojelun yhteistoiminnasta

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan vaalijärjestys 1 (5)

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan vaalijärjestys 1 (5) Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan vaalijärjestys 1 (5) 1 Vaalijärjestys Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaaleissa noudatetaan opiskelijakunnan sääntöjen lisäksi tämän

Lisätiedot

Edustajistovaalin järjestämisestä vastaa edustajiston kokouksen asettama vaalivaliokunta.

Edustajistovaalin järjestämisestä vastaa edustajiston kokouksen asettama vaalivaliokunta. VAALIOHJESÄÄNTÖ ().. 0 HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGAN VAALIOHJESÄÄNTÖ Ohjesääntö Tämä ohjesääntö toimii yhdistyslain tarkoittamana äänestys- ja vaalijärjestyksenä HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGAn

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Halloped-koulutus Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Koulutuksen sisältö 1) Nopeat perusteet yliopiston hallinnosta 2) Edunvalvonnan perusteita 3) Halloped-keissejä Yliopiston

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5) PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5) SÄÄNNÖT Piraattipuolueen Varsinais-Suomen piiriyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Piraattipuolueen Varsinais-Suomen piiriyhdistys(,

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Johtosääntö. Johtosääntö

TAIDEYLIOPISTO. Johtosääntö. Johtosääntö TAIDEYLIOPISTO Johtosääntö Käsittely: 1. Taideyliopiston johtosääntötoimikunta 10.8.2012 Johtosäännön lähtökohdat ja periaatteet 2. Hallituksen iltakoulu 16.8.2012 Kollegion jäsenmäärä ja valinta 3. Taideyliopiston

Lisätiedot

Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) henkilökohtainen ääni, valtakirjalla ei saa äänestää. Äänestys on salainen.

Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) henkilökohtainen ääni, valtakirjalla ei saa äänestää. Äänestys on salainen. VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (9) VAALIOHJESÄÄNTÖ Luku 1 YLEISTÄ 1 SOVELTAMINEN Tämän vaaliohjesäännön määräyksiä noudatetaan järjestettäessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalit. Vaaliohjesääntöä

Lisätiedot

Miksi säännöt tulisi uudistaa?

Miksi säännöt tulisi uudistaa? Miksi säännöt tulisi uudistaa? Sisältö 1. Mitä laki sanoo osakaskunnista... 1 2. Lain kanssa ristiriidassa olevat kohdat säännöissä... 2 1) osakaskunnan nimi ja kotipaikka sekä osakaskunnalle kuuluva yhteinen

Lisätiedot

Säätiön nimi on 'Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö' ja sen kotipaikka Kouvolan kaupunki.

Säätiön nimi on 'Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö' ja sen kotipaikka Kouvolan kaupunki. KYMIN OSAKEYHTIÖN 100-VUOTISSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Yleiset säännökset 1 Säätiön nimi on 'Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö' ja sen kotipaikka Kouvolan kaupunki. 2 Säätiön toiminta-alue käsittää kotipaikan ohella

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE. RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE. RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta SOVELTAMISALA JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta Reserviläisliitto r.y:n varsinaisissa kokouksissa noudatetaan tätä menettelytapaohjetta ja vakiintunutta kokouskäytäntöä

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/6 n opetustoiminnan johtosääntö 1 5, 7 19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 6 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 24.8.2015, 8 ) I luku Toimiala 1 Toiminnan järjestäminen Oppilaitoksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö.

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. Conduksen säännöt I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. 2 Tiedekuntajärjestön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Työsuojeluvaalit teollisuuden ja palvelualojen työpaikoilla

Työsuojeluvaalit teollisuuden ja palvelualojen työpaikoilla Työsuojeluvaalit teollisuuden ja palvelualojen työpaikoilla Vaaliohje 2015 EK, AKAVA, SAK, STTK Työsuojelun yhteistoiminta Työsuojelun yhteistoiminta työpaikoilla perustuu lainsäädäntöön ja työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

KAINUUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa. 2 Jäsenalueittain valittavien edustajien lukumäärä

KAINUUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa. 2 Jäsenalueittain valittavien edustajien lukumäärä 1 (5) KAINUUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Kainuun Osuuspankin sääntöjen 14 :ssä mainittu edustajiston jäsenten vaali toimitetaan osuuspankin jäsenten äänestyksellä

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan vaalijärjestys

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan vaalijärjestys Lapin yliopiston ylioppilaskunnan vaalijärjestys I LUKU: YLEISTÄ 1 Säännöstön soveltaminen Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa noudatetaan 1 ylioppilaskunta-asetusta; 2 ylioppilaskunnan

Lisätiedot