Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Liite 1 OULUN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 28. päivänä elokuuta 2013 hyväksynyt Oulun yliopiston harjoittelukoulun johtosäännön. Harjoittelukoulun perus- ja lukio-opetuksen osalta noudatetaan soveltuvin osin, mitä niistä perusopetuslaissa (628/1998), lukiolaissa (629/1998) ja ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa säädetään. Yleistä 1 Oulun yliopisto on harjoittelukoulussa tapahtuvan esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestäjä. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämistä koskevat säädökset koskevat näin ollen sekä yliopistoa että harjoittelukoulua. Tällä johtosäännöllä täydennetään edellä mainittuja säädöksiä ja annetaan yksityiskohtaisempia määräyksiä harjoittelukoulun toiminnasta ja hallinnosta sekä sitä koskevien hallintoelinten kokoonpanosta ja toimivallasta. Johtosäännön tehtävänä on palvella koulun tavoitteiden saavuttamista sekä selkeyttää hallintoa ja työnjakoa. Harjoittelukoulun hallinnollinen asema ja tehtävät 2 Oulun yliopiston harjoittelukoulu on kasvatustieteiden tiedekuntaan kuuluva hallinnollinen talousja tulosvastuullinen yksikkö. Oulun yliopiston harjoittelukoulusta käytetään vakiintunutta nimeä Oulun normaalikoulu. Harjoittelukoulun tehtävänä on antaa perusopetusta ja lukiokoulutusta, järjestää luokan- ja aineenopettajakoulutuksen pedagogisiin opintoihin kuuluvaa ohjattua opetusharjoittelua, osallistua opettajankoulutuksen kehittämiseen, sekä osallistua oppimista ja opettamista tukevaan tutkimus-, kokeiluja kehittämistoimintaan. Lisäksi harjoittelukoulussa voidaan järjestää esiopetusta sekä täydennyskoulutusta. Koulun johtaminen ja johtava rehtori 3 Oulun yliopiston harjoittelukoulua johdetaan yhteisesti hyväksyttyjen arvojen, kokonaistavoitteiden ja toimintalinjojen mukaisesti ottaen huomioon harjoittelukoulun perustehtävät ja toimintasuunnitelmat.

11 2 Oulun yliopiston harjoittelukoulussa on johtava rehtori, joka vastaa koulun toiminnasta. Dekaani nimeää johtavan rehtorin. Johtava rehtori johtaa harjoittelukoulun toimintaa ja sen kehittämistä sekä päättää niistä koulua koskevista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty yliopiston muun toimielimen tai henkilön tehtäväksi. Johtava rehtori voi siirtää tämän johtosäännön mukaan päätösvaltaansa kuuluvan asian muun toimielimen tai henkilön ratkaistavaksi. Johtava rehtori vastaa harjoittelukoulun taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta dekaanille. Dekaani voi päätöksellään täsmentää johtavan rehtorin tehtäviä. Muut rehtorit 4 Johtava rehtori valmistelee muiden rehtoreiden valinnan ao. toimintayksikön henkilökuntaa kuultuaan. Dekaani nimeää muut rehtorit johtavan rehtorin esityksestä. Dekaani voi vapauttaa rehtorin tehtävistään, jos siihen on hyväksyttävä ja perusteltu syy. Muut rehtorit johtavat, kehittävät ja valvovat toimintayksikköjensä toimintaa sekä vastaavat tehtäviensä taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta johtavalle rehtorille. Rehtoreiden tehtäviä ja vastuita tarkennetaan johtavan rehtorin hyväksymässä koulun työjärjestyksessä. Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntahallitus 5 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntahallituksen tehtävänä on harjoittelukoulun osalta 1. edistää kasvatustieteiden tiedekunnan, yliopiston eri laitosten ja harjoittelukoulun välistä yhteistoimintaa sekä tiedon kulkua; 2. hyväksyä osaltaan harjoittelukoulun toimintaa ja taloutta koskevat suunnitelmat sekä henkilöstösuunnitelma; 3. hyväksyä opettajien pedagogisten opintojen ja ohjatun opetusharjoittelun opetussuunnitelmat, sekä 4. huolehtia muista erikseen säädetyistä ja määrätyistä harjoittelukoulua koskevista asioista. Tiedekuntahallitus voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan harjoittelukoulua koskevan asian yliopiston muun toimielimen tai henkilön ratkaistavaksi.

12 3 Johtokunta 6 Yliopistolain (88 ) mukaan harjoittelukoululla tulee olla yliopiston asettama toimielin, jonka jäseninä voi olla myös yliopistoon kuulumattomia jäseniä. Oulun yliopiston harjoittelukoulussa tämä toimielin on harjoittelukoulun johtokunta. Harjoittelukoulun johtokunta kehittää harjoittelukoulun toimintaa Oulun yliopiston strategian, toimenpideohjelmien ja harjoittelukoulun toimintasuunnitelman mukaisesti. Johtokunnan tehtävänä on 1. edistää harjoittelukoulun sekä yhteistyökumppaneiden välistä yhteistoimintaa sekä tiedon kulkua; 2. seurata ja arvioida harjoittelukoulun toiminnan laatua ja vaikuttavuutta; 3. ottaa kantaa harjoittelukoulun toimintaa ja taloutta koskeviin suunnitelmiin; 4. vahvistaa harjoittelukoulun opetussuunnitelma; 5. ylläpitää ja edistää yhteistyötä koulun ja oppilaiden huoltajien välillä; 6. päättää koulussa noudatettavista työ- ja loma-ajoista opettajakunnan esityksestä; 7. vahvistaa koulun ja oppilaskunnan järjestyssäännöt; 8. edistää oppilaiden harrastustoimintaa yhteistyössä oppilaiden huoltajien kanssa; sekä 9. hoitaa muut sille määrätyt tai säädetyt tehtävät. Johtokuntaan kuuluu jäsentä. Johtokunnan jäsenet valitaan seuraavista ryhmistä: harjoittelukoulun opettaja- ja henkilökunta, kasvatustieteiden tiedekunta, muut tiedekunnat, oppilaiden huoltajat, oppilaat ja opiskelijat, muut sidosryhmät. Kaikilla johtokunnan jäsenillä tulee olla henkilökohtainen varamies. Johtokunta voi myös kutsua asiantuntijajäseniä. Johtokunnan puheenjohtaja on joku harjoittelukoulun ulkopuolisista jäsenistä. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai johtavan rehtorin kutsusta vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Johtokunnan kokouksessa rehtorit esittelevät toimivaltaansa kuuluvat asiat. Dekaani nimeää johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenet kolmen vuoden toimikaudeksi kerrallaan johtavan rehtorin esityksestä. Harjoittelukoulua koskevat kelpoisuusehdot 7 Oulun yliopiston harjoittelukoulun johtavalta rehtorilta edellytetään tohtorin tutkinnon lisäksi opetushallinnon tutkintoa tai muulla tavoin hankittua opetushallinnon tuntemusta, harjoittelukoulun opettajan kelpoisuutta, riittävää koulutuksen ja käytännön kautta hankittua johtamiskokemusta sekä opetus- ja taloushallinnon tuntemusta. Perusopetuksen ja lukion rehtorilta sekä apulaisrehtorilta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, harjoittelukoulun opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallinnon tutkinto tai muulla tavoin hankittu opetushallinnon tuntemus.

13 4 Opetustoimen kelpoisuusasetuksessa (986/1998) säädetyn lisäksi harjoittelukoulun lehtorilta ja päätoimiselta tuntiopettajalta edellytetään hyvää opetustaitoa sekä vähintään kahden vuoden päätoimista tehtävänhoitoa edistävää opetuskokemusta, joka on saavutettu kelpoisuuden suorittamisen jälkeen. Hyvän opetustaidon toteamiseen liittyvistä menettelyistä päättää johtava rehtori. Edellä mainittujen vähimmäiskelpoisuusehtojen lisäksi rehtoreille ja opettajille voidaan asettaa muita tehtävän menestyksellisen hoitamisen edellyttämiä vaatimuksia. Opettajakunnan ja muun henkilökunnan tehtävät 8 Harjoittelukoulun johtava rehtori, koulujen muut rehtorit ja päätoimiset opettajat muodostavat opettajakunnan. Opettajakunnan ja muun henkilökunnan tehtävistä määrätään tarkemmin työjärjestyksessä. Perusasteen oppilaat ja lukion opiskelijat 9 Yliopistolain mukaan harjoittelukoulun perusasteen oppilaat ja lukion opiskelijat eivät ole yliopiston opiskelijoita. Oppilaat ja opiskelijat ovat omalta osaltaan vastuussa opiskelustaan ja edistymisestään sekä työrauhan säilymisestä. Oppilaan ja opiskelijan tulee käyttäytyä asiallisesti ja hyvien tapojen mukaisesti sekä huolehtia omalta osaltaan koulun säilymisestä hyvänä opiskelu- ja työpaikkana. Perusasteen vuosiluokilla 1 6 ja 7 9 on omat oppilaskuntansa jokaisessa harjoittelukoulun toimipisteessä. Oppilaskuntiin kuuluvat kaikki ko. vuosiluokkien oppilaat. Vastaavasti lukion opiskelijat muodostavat lukion oppilaskunnan. Oppilaskunnat valitsevat vuosittain oppilaskuntien hallitukset. Jokaisen oppilaskunnan ohjaajana toimii opettajakunnan edustaja. Oppilaskunnat nimeävät keskuudestaan edustajat harjoittelukoulun muihin toimielimiin, joissa oppilailla ja opiskelijoilla on edustus. Oppilaskuntien tehtävänä on suunnitella ja edistää oppilaiden yhteis- ja virkistystoimintaa sekä parantaa kouluviihtyvyyttä ja opiskeluedellytyksiä. Oppilaskunta voi toimintojensa edistämiseksi tehdä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja sekä opettajakunnalle että koulun johdolle. Oppilaskunta voi harjoittaa myös taloudellista toimintaa. Muutoksenhaku 10 Harjoittelukoulun toimielinten ja työntekijöiden päätökset ovat yliopiston päätöksiä. Muutoksenhausta on voimassa mitä perusopetuslain (628/1998) 42 :ssä, perusopetusasetuksen(852/1998) 19 :ssä, lukiolain (629/1998) 34 :ssä ja lukioasetuksen (810/1998) 13 :ssä säädetään. Hallintooikeuslain (430/1999) mukaan perusopetuslain 42 :n 1 momentissa ja lukiolain 34 :n 1 momentissa tarkoitetuista päätöksistä valitetaan hallinto-oikeuteen. Muutoksen haku perusopetuslain (628/1998) 42 :n 2 momentissa ja lukiolain 34 :n 2 momenteissa tarkoitettuihin päätöksiin tehdään aluehallintovirastoon. Myös perusopetusasetuksen 19 :n 2 momentin ja lukioasetuksen 13 :n

14 5 2 momentin mukaista arvioinnin oikaisua pyydetään aluehallintovirastolta. Muulta osin muutoksen haussa hallintoelimen päätökseen noudatetaan mitä yliopistolaissa (558/2009) säädetään. Voimaantulo 11 Tämä johtosääntö tulee voimaan 1. syyskuuta Jos asian käsittely on kesken tämän johtosäännön tai sen muutoksen tullessa voimaan, jatkotoimet siirtyvät sille hallintoelimelle, jolle asia tämän johtosäännön tai sen muutoksen mukaan kuuluu. Ennen johtosäännön voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

15 Liite 2 Oulun yliopiston apuraharahaston säännöt 1 Rahaston nimi on Oulun yliopiston apuraharahasto. Rahasto muodostuu seuraavista lahjoituksista ja testamenteista: 2 Yliopiston Apteekin rahasto Oulangan rahasto Ida ja J.A. Räisenin rahasto Lehtori Anna Vuorion rahasto Anna Esteri Timolan rahasto Raili Korkan rahasto FM Tyyni Tanin rahasto Lehtori Aino Hoikkalan rahasto Brita Granitin rahasto (uusi rahasto alkaen) Tutoris Oy:n rahasto ( alkaen) Maija-Liisa Kovalan rahasto ( alkaen) Apuraharahaston peruspääoma muodostetaan em. rahastojen erillisten tilinpäätösten tietojen perusteella. Peruspääoma jakaantuu rahaston sisällä nimikkorahastoihin. Apuraharahaston varat pidetään erillään yliopiston muista varoista. Apuraharahastoon voidaan tehdä lahjoituksia ja testamentata varoja. Uusi lahjoitus tai testamentatut varat liitetään Oulun yliopiston apuraharahastoon yliopiston hallituksen päätöksellä. Päätöksessä määritellään varojen käyttötarkoitus ja niiden suhteellinen osuus apuraharahaston pääomasta liittämishetkellä. 3 4 Apuraharahaston varojen tuotto jaetaan eri nimikkorahastoille rahaston sisällä olevien nimikkorahastojen tilinpäätöshetken pääomien suhteessa. Helsingin yliopiston apteekin vuosittain maksamaa tuottoa Yliopiston Apteekin rahastolle ei jaeta rahaston muille nimikkorahastoille. Rahaston sisällä olevien nimikkorahastojen osuus rahaston pääomasta ja tuotosta lasketaan ensimmäisen kerran ja tämän jälkeen vuosittain tilinpäätöksessä tai silloin, kun uusi lahjoitus tai testamentti liitetään apuraharahastoon. Apuraharahaston tarkoituksena on tukea Oulun yliopiston opiskelijoita seuraavasti: 5

16 2 Yliopiston Apteekin rahasto Oulangan rahasto Ida ja J.A. Räisenin rahasto Lehtori Anna Vuorion rahasto Anna Esteri Timolan rahasto Raili Korkan rahasto FM Tyyni Tanin rahasto Lehtori Aino Hoikkalan rahasto Brita Granitin rahasto Tutoris Oy:n rahasto Maija-Liisa Kovalan rahasto jatko-opiskelijoiden tukeminen Oulangan biologisella asemalla suoritettavat Kuusamoa koskevat tutkimukset jatko-opiskelijoiden tukeminen humanististen tieteiden, lähinnä suomen kielen tutkijakoulutus jatko-opiskelijoiden tukeminen ruskean karhun tutkimus (Ursus Arctos), mikäli hakemuksia ei ole, luonnontieteellinen tutkimustyö humanistisessa ja lääketieteellisessä tiedekunnassa suoritettava tutkimustyö suomen kielen tai jonkin muun kielen jatkoopiskelija dementiapotilaiden hoidon sisällöllinen kehittäminen ja kuntoutuksen tutkiminen logopedian tutkimus ja opiskelijoiden apurahat eturauhassyövän ja Alzheimerin taudin tutkimus Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa 6 Vuosittain apurahoina jaettava rahamäärä saadaan edellisen vuoden tilinpäätöksessä vahvistetusta 4 :n mukaan lasketusta tuotosta. Vuosittaisesta tuotosta jaetaan testamenttimääräysten mukaan apurahoina enintään 80 % nimikkorahastojen käyttötarkoituksiin. Jos rahaston tuotto on ollut edellisenä vuonna negatiivinen, rahasto ei voi jakaa apurahoja nimikkorahastoistaan muuten kuin Yliopiston Apteekin rahastosta. Yliopiston Apteekin rahaston vuosittaisesta tuotosta osa voidaan yliopiston hallituksen päätöksellä ohjata hallituksen vararahastoon. Apurahat jakaa rehtori tiedekuntien esityksestä. Oulangan rahaston osalta esityksen tekee Oulangan biologisen aseman johtaja. Apurahat julistetaan yleisesti haettaviksi. Kuulutukset julkaistaan yliopiston virallisen tiedotuskanavan kautta. Hakuajoista päättää rehtori. Apuraha voidaan jonakin vuonna jättää jakamatta. Apurahan saajan on vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä esitettävä rehtorille lyhyt kirjallinen selonteko apurahan käytöstä. 7

17 3 Rahaston sijoitustoiminnan tulee olla taloudellisesti tuottavaa. Vähimmäistavoitteena on sijoitusten reaaliarvon säilyttäminen. Sijoitustoiminta on hoidettava suunnitelmallisesti siten, että maksuvalmius turvataan ja että sijoitustoimintaan liittyvät riskit kartoitetaan ja niiltä pyritään suojautumaan ennakolta. Sijoituksia ei voida rahoittaa lainanotolla. Sijoituskohteen toimiala tai toimintatavat eivät saa olla ristiriidassa yliopiston tehtävien ja toimintaperiaatteiden kanssa. Rahasto voi sijoittaa kassavaroja euroalueella velkasitoumukseen, kunta-, sijoitus- ja yritystodistukseen, pörssinoteerattuun osakkeeseen, joukkovelkakirjalainaan, sijoitusvakuutukseen, kapitalisaatiosopimukseen, rahasto-osuuteen, määräaikaistalletukseen tai osakeindeksilainaan, jossa liikkeeseenlaskijana tai velallisena on valtio, kunta tai raha- ja vakuutuslaitos taikka yritys tai muu yhteisö, jonka luottokelpoisuusluokka on AAA BBB. Rahasto voi sijoittaa euroalueen ulkopuolelle maksimissaan 10 % sijoitusvarallisuudestaan. Euroalueen ulkopuolelle voi sijoittaa vain rahastojen kautta. Indeksiosuuksien, osake- tai yhdistelmärahasto-osuuksien ja pörssinoteerattujen osakkeiden osuus rahaston sijoitussalkusta voi olla enintään 60 %. Johdannaisia voi käyttää vain suojaamistarkoituksessa. Sijoituksia ei voi tehdä vipurahastoihin. 8 Rahaston lakkauttamisesta päättää yliopiston hallitus. Lakkautetun rahaston varat on luovutettava tarkoitukseen, jonka katsotaan vastaavan lahjoituksen alkuperäistä tarkoitusta. Apuraharahastoon liitetyt rahastot lakkaavat itsenäisinä rahastoina

18 Liite 3 OULUN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Muutettu 38 (Hallitus , 11 ) Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla hallitus on 31. päivänä toukokuuta 2013 hyväksynyt seuraavan johtosäännön: Yleisiä määräyksiä 1 Yliopistolain (558/2009), yliopistoasetuksen, lain yliopistolain voimaanpanosta (559/2009) ja yliopiston johtosäännön ( ) lisäksi Oulun yliopiston hallituksen, yliopistokollegion ja tiedekuntahallitusten vaaleissa noudatetaan tämän johtosäännön määräyksiä. 2 Hallituksen jäsenistä professoreita, muita opettajia, tutkijoita ja muuta henkilöstöä edustavat jäsenet sekä yliopistokollegion ja tiedekuntahallitusten jäsenistä professoreita, muita opettajia, tutkijoita ja muuta henkilöstöä edustavat jäsenet ja varajäsenet valitaan välittömillä ja salaisilla vaaleilla. Opiskelijoita edustavat jäsenet ja varajäsenet valitsee Oulun yliopiston ylioppilaskunta. 3 4 Hallituksen toimikauden pituudesta päättää yliopistokollegio. Muiden hallintoelinten toimikausi on neljä (4) kalenterivuotta. Opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Vaalioikeus ja vaalikelpoisuus 5 Vaalioikeutettuja ja -kelpoisia on yliopistoon Yliopistolain 4 :n ja yliopiston johtosäännön ( ) 39 :n mukaan kuuluva vaaliluetteloon merkitty päätoiminen henkilökunta. Vaalioikeus ja -kelpoisuus määräytyvät ensisijaisesti elokuun 1. päivänä voimassa olevan palvelussuhteen tai tilanteen mukaisesti. Mikäli henkilö on kuitenkin mainittuun päivään mennessä otettu työsopimussuhteeseen siten, että uusi palvelussuhde on voimassa vaalia seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1. päivänä, määräytyy vaalioikeus ja -kelpoisuus tammikuun 1. päivän mukaisesti.

19 2 6 Henkilö katsotaan kuuluvaksi yliopiston henkilökuntaan vaaleja toimitettaessa kun: 1) hänet on otettu työsopimussuhteeseen siten, että työaika on vähintään 20 tuntia viikossa; 2) hän harjoittaa yliopiston suostumuksella tutkimustyötä yliopistossa tai avustaa tutkimustyössä siten, että työaika on vähintään 20 tuntia viikossa. Henkilökuntaan kuuluvaksi ei kuitenkaan katsota opiskelijaa, joka suorittaa opintoihin liittyvää harjoittelua, siitä huolimatta, että hän on palvelussuhteessa yliopistoon. Vaalioikeutettuja ja -kelpoisia ovat tiedekuntahallituksen vaaleissa tiedekuntaan kuuluvat henkilöt kukin omassa ryhmässään. 7 8 Vaalilautakunta toteaa vaalioikeuden ja -kelpoisuuden vahvistaessaan lopullisen vaaliluettelon. Vaaleissa noudatetaan seuraavaa ryhmäjakoa: 1) yliopiston professorit; 2) yliopiston muu henkilökunta; 3) opiskelijat. Vaaleissa noudatettava ryhmäjako Sijaisuutta hoitava henkilö kuuluu siihen ryhmään ja yksikköön, jonka sijaisuutta hän hoitaa. Vaali suoritetaan ryhmien 1 ja 2 osalta. 9 Hallituksen vaali 10 Vaalioikeutettuja ja -kelpoisia ovat kaikki mainittuihin ryhmiin kuuluvat henkilöt. Hallituksen jäsenenä ei voi kuitenkaan olla yliopiston rehtori, vararehtori, tiedekunnan tai muun välittömästi hallituksen alaisuudessa olevan yksikön johtaja eikä yliopistokollegion jäsen tai varajäsen. Opiskelijoiden osalta valinnan suorittaa Oulun yliopiston ylioppilaskunta. Vaali suoritetaan ryhmien 1 ja 2 osalta. Yliopistokollegion vaali 11 Vaalioikeutettuja ja -kelpoisia ovat kaikki mainittuihin ryhmiin kuuluvat.

20 3 Yliopistokollegion 1 ryhmää edustavien jäsenten ja varajäsenten vaalissa noudatettavasta erityismenettelystä määrätään tämän johtosäännön 36 :ssä. Opiskelijoiden osalta valinnan suorittaa Oulun yliopiston ylioppilaskunta. Vaali suoritetaan ryhmien 1 ja 2 osalta. Tiedekuntahallitusten vaali Vaalioikeutettuja ja -kelpoisia ovat asianomaiseen tiedekuntaan kuuluva henkilöstö kukin omassa ryhmässään. 12 Opiskelijoiden osalta valinnan suorittaa ylioppilaskunta. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunnat 13 Vaalilautakunnan puheenjohtajana toimii hallintojohtaja sekä muina jäseninä kolme (3) professorikuntaan kuuluvaa henkilöä ja kolme (3) muun henkilökunnan edustajaa. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerinä toimii yliopistopalvelujen määräämä henkilö. Vaalilautakunnan jäsenille asetetaan henkilökohtaiset varajäsenet. 14 Kukin tiedekuntahallitus asettaa vaalitoimikunnan, johon kuuluu vähintään kaksi (2) professorikuntaan kuuluvaa henkilöä ja vähintään kaksi (2) muun henkilökunnan edustajaa. Jäsenistä yksi määrätään puheenjohtajaksi. Vaalitoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerinä toimii tiedekuntahallituksen määräämä henkilö. Vaalitoimikunnan jäsenille asetetaan henkilökohtaiset varajäsenet. 15 Vaalilautakunta ja vaalitoimikunnat suorittavat tässä johtosäännössä määrätyt ja muut vaalien suorittamiseksi välttämättömät tehtävät. Vaalilautakunta voi antaa vaalitoimikunnille tarkempia ohjeita vaalin toimittamisesta. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunnat ovat päätösvaltaisia kun läsnä on neljä (4) jäsentä, joista yhden (1) on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 16 Vaaliluettelot 17 Vaalilautakunta laatii ja vahvistaa vaaliluettelot, joihin merkitään henkilön vaalioikeus ja vaalikelpoisuus ryhmässään.

21 4 Vaaliluetteloon merkitään kunkin henkilön oikeus osallistua hallituksen, yliopistokollegion ja tiedekuntahallituksen vaaliin. 18 Vaalilautakunta julkistaa vaaliluettelot ja ne asetetaan nähtäviksi seitsemän (7) päivän ajaksi. Vaaliluettelojen nähtävänä pitämisen paikasta ja ajasta tiedotetaan yliopiston virallisilla ilmoitustauluilla ja yliopiston henkilökunnan sähköisessä tiedotuskanavassa ennen julkistamista. 19 Henkilö, joka katsoo, että vaaliluettelossa on vaalioikeuteen tai vaalikelpoisuuteen vaikuttava virhe, voi jättää vaalilautakunnalle kirjallisen oikaisuvaatimuksen seitsemän (7) päivän kuluessa vaaliluettelon julkistamisesta. Julkistaessaan vaaliluettelot vaalilautakunta ilmoittaa samalla nähtävilläoloajan jälkeen tulevan päivän, jolloin oikaisuvaatimus on viimeistään esitettävä. Vaalilautakunta antaa päätöksen seitsemän (7) päivän kuluessa 1 momentissa säädetyn määräajan päättymisestä. Tämän jälkeen vaalilautakunta vahvistaa ja julkistaa lopullisen vaaliluettelon yliopiston virallisilla ilmoitustauluilla. 20 Vaalioikeutetulla on 14 päivän kuluessa lopullisen vaaliluettelon julkistamisesta oikeus asettaa omassa ryhmässään ehdokkaita hallituksen jäsenten sekä yliopistokollegion ja tiedekuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten vaalia varten. Ehdokas asetetaan jättämällä vaalilautakunnalle vaalikelpoisen henkilön vaalilautakunnan vahvistamalla lomakkeella antama kirjallinen suostumus. Ehdokaslistat ovat yhden (1) ehdokkaan listoja. Ehdokkaiden asettamisajan päätyttyä vaalilautakunta julkistaa välittömästi ehdokaslistojen yhdistelmän yliopiston virallisilla ilmoitustauluilla. Mikäli ehdokkaita on asetettu tai ilmoittautunut sama määrä kuin vaalissa on varsinaisiksi jäseniksi valittavia, katsotaan heidät valituiksi. Tuloksen toteaa vaalilautakunta. Ehdokasasettelu ja äänestys tapahtuvat kunkin ehdokkaita asettamaan oikeutetun ryhmän sisällä Vaalitoimitus Hallituksen, yliopistokollegion ja tiedekuntahallitusten vaali järjestetään samanaikaisesti yhtenä (1) arkipäivänä. 23

22 5 24 Vaalit toimitetaan vaalilautakunnan ilmoittamana aikana ja ilmoittamissa paikoissa. Vaalitoimituksen aika ja vaalipaikat saatetaan tiedoksi yliopiston virallisilla ilmoitustauluilla ja yliopiston henkilökunnan sähköisessä tiedotuskanavassa. 25 Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä kello 9.00 ja päättyy kello Vaalitoimituksen alkaessa vaalitoimitsija näyttää läsnä oleville äänestäjille, että vaaliuurna on tyhjä, minkä jälkeen hän lukitsee uurnan. Vaaliuurnaa ei saa avata ennen kuin äänestyksen päätyttyä ääniä ryhdytään laskemaan. 27 Äänestäjä ilmoittautuu vaalitoimitsijoille saadakseen äänestyslipun. Vaalitoimitsijat huolehtivat siitä, ettei äänestäjä saa äänestyslippua, ennen kuin on todettu, että hänet on merkitty vaalioikeutettuna vaaliluetteloon. Äänestäjä on tarvittaessa velvollinen esittämään vaalitoimitsijoille selvityksen henkilöllisyydestään. 28 Äänestäjä merkitsee äänestyslipussa olevaan ympyrään ehdokkaan numeron niin selvästi, ettei epätietoisuutta synny. Muita merkintöjä vaalilippuun ei saa tehdä. Äänestäjä antaa äänestyslipun kokoon taitettuna vaalitoimitsijoille leimattavaksi ja panee leimatun äänestyslipun vaaliuurnaan. Vaaliliput leimataan yliopiston leimalla Henkilöt, joilla on este käyttää äänioikeuttaan vaalipäivänä, voivat käyttää äänioikeuttaan myös ennakkoon. Yliopiston muissa kuin Linnanmaalla sijaitsevissa toimipisteissä työskentelevän henkilökunnan osalta vaali voidaan toimittaa kokonaisuudessaan ennakkoäänestyksenä. Tarkemmat ohjeet ennakkoäänestyksen suorittamisesta antaa vaalilautakunta.

23 6 Äänten laskeminen ja vaalin tuloksen julistaminen Vaalitoimituksen päätyttyä hallituksen, yliopistokollegion ja tiedekuntahallitusten vaalin äänestysliput toimitetaan viipymättä vaalilautakunnalle vaalin tuloksen laskemista varten. Kustakin vaalitoimikunnasta on vähintään yksi (1) jäsen mukana laskemassa tiedekuntahallitusten ensimmäisen ja toisen ryhmän vaalin tulosta Vaalin tuloksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat vaalilautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri. 33 Äänestyslippu on mitätön: 1) jos äänestyslippu on tyhjä tai äänestyslippuna on käytetty muuta kuin vaalilautakunnan antamaa äänestyslippua; 2) jos äänestyslippu on leimaamaton; 3) jos ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tarkoittaa; sekä 4) jos äänestyslippuun on kirjoitettu ehdokkaan nimi tai erityinen tuntomerkki tai siihen on tehty muunlainen asiaton merkintä. 34 Äänestyksen tuloksen määräämiseksi asetetaan ehdokkaat kukin ryhmässään heidän äänimääriensä mukaiseen järjestykseen. Jos äänimäärät ovat yhtä suuret, ratkaistaan ehdokkaiden keskinäinen järjestys arpomalla. Valituksi julistetaan nimisarjan alusta lukien niin monta ehdokasta kuin ryhmästä on valittavia. Yliopistokollegion I ryhmän jäsenten nimeämisessä otetaan huomioon 36 :ssä tarkoitettu tiedekuntien edustus. 35 Yliopistokollegion ja tiedekuntahallituksen vaaleilla valittavien jäsenten varajäseniksi vaalilautakunta julistaa ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista yhtä monta kuin kuhunkin ryhmään on valittu varsinaisia jäseniä kuitenkin siten, että yliopistokollegion I ryhmän varajäsenten nimeämisessä otetaan huomioon 36 :ssä tarkoitettu tiedekuntien edustus. Yliopistokollegion varajäsenet ovat henkilökohtaisia. 36 Yliopistokollegion vaalissa ensimmäisessä ryhmässä määrätään jäseniksi professoriryhmään kuuluvista eniten ääniä saaneet siten, että kustakin tiedekunnasta tulee jäseneksi vähintään yksi (1) professori. Varajäsenen tulee olla samasta tiedekunnasta kuin varsinainen jäsen.

24 7 37 Mikäli tässä johtosäännössä tarkoitettuihin yliopiston hallintoelimiin ei muutoin saada riittävää määrää jäseniä tai hallintoelin tulee vajaalukuiseksi vaalikauden aikana, valitsee kyseessä oleva hallintoelin tarpeellisen määrän lisäjäseniä. Lisäjäsenet valitaan sen ryhmän keskuudesta, josta jäseniä puuttuu. Opiskelijoita edustavat jäsenet valitsee Oulun yliopiston ylioppilaskunta. Voimaantulo 38 Tämä johtosääntö tulee voimaan 1. päivänä kesäkuuta ( , 11 ) saakka 14 :ssä mainitut tiedekuntahallituksen tehtävät hoitaa arkkitehtuurin, biokemian ja molekyylilääketieteen sekä tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntien osalta vaalilautakunta ja muiden tiedekuntien osalta tiedekuntaneuvosto.

OULUN YLIOPISTON HALLITUS Pöytäkirja 11/2015 OULUN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Torstai kello

OULUN YLIOPISTON HALLITUS Pöytäkirja 11/2015 OULUN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Torstai kello OULUN YLIOPISTON HALLITUS 17.12.2015 Pöytäkirja 11/2015 1 OULUN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS Aika Torstai 17.12.2015 kello 9.30 14.30 Paikka Oulun yliopiston päärakennus, HR 144 Pentti Kaiteran katu 1,

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen opiskelijajäsenet valitsee Tampereen yliopiston

Yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen opiskelijajäsenet valitsee Tampereen yliopiston 1 (6) TAMPEREEN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 4.11.2016 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tätä vaalijohtosääntöä sovelletaan yliopistokollegion, yliopiston hallituksen sekä yliopistolain

Lisätiedot

2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö,

2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö, LAPIN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleistä 1 Lapin yliopiston yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen yliopiston henkilökuntaa edustavat jäsenet valitaan vaaleilla sen mukaan kuin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 24.2.1999 Muutettiin hallituksen kokouksessa 27.2.2002 8 :n 2 mom., 22 :n 2 mom., 24 :n 2 ja 3 mom. ja 37 :n 2 ja 3

Lisätiedot

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET 1 HELSINGIN YLIOPISTO Keskusvaalilautakunta 29.8.2006/kr-k KAMPUSTEN VAALILAUTAKUNTIEN TEHTÄVÄT Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama 14.2.2003, 4, 33 ja 42 muutettu 16.2.2005) 2

Lisätiedot

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopiston vaaliohjesääntö Hallitus 11.3.2013 1 Sisältö: Soveltaminen 1 Soveltaminen Äänioikeus ja vaalikelpoisuus 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus Vaalitoimikunta 4 Vaalitoimikunta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, 14.6.2016 tehtyine muutoksineen. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Yliopistolain (558/2009) 14 : nojalla yliopiston hallitus

Lisätiedot

Lapin yliopiston VAALIJOHTO- SÄÄNTÖ. Lapin yliopiston hallitus on vahvistanut tämän vaalijohtosäännön.

Lapin yliopiston VAALIJOHTO- SÄÄNTÖ. Lapin yliopiston hallitus on vahvistanut tämän vaalijohtosäännön. Lapin yliopiston VAALIJOHTO- SÄÄNTÖ Lapin yliopiston hallitus on vahvistanut 14.2.2006 tämän vaalijohtosäännön. LAPIN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Yliopiston hallitus on yliopistolain (645/97), yliopistoasetuksen

Lisätiedot

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7)

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) 1 ' VAALITAPA Tehyn... ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 ':ssä mainitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan ammattiosaston

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010, 20.4.2011 ja 20.5.2015. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

I luku Yleisiä määräyksiä. Tätä ohjesääntöä sovelletaan yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintaan jäljempänä määrättävällä tavalla.

I luku Yleisiä määräyksiä. Tätä ohjesääntöä sovelletaan yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintaan jäljempänä määrättävällä tavalla. 1/12 I luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Tätä ohjesääntöä sovelletaan yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintaan jäljempänä määrättävällä tavalla. Tämän ohjesäännön määräyksien lisäksi hallinnon

Lisätiedot

Mallivaalijärjestys B (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa, mutta voidaan käyttää myös posti- tai sähköistä äänestystä)

Mallivaalijärjestys B (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa, mutta voidaan käyttää myös posti- tai sähköistä äänestystä) Mallivaalijärjestys B (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa, mutta voidaan käyttää myös posti- tai sähköistä äänestystä) 1 VAALITAPA Tehyn NordLabin ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 :ssä mainitut

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajista

Ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajista Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Ohjesääntö 1 (5) Ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajista 1. luku Yleistä 1 Säännösperusta 2 Sovellusala Yliopistoilla on perustuslain 123 perusteella itsehallinto. Yliopistolain

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Sisältö I Yleistä... Soveltamisala... II Hakukelpoisuus... Ensisijaisen tutkinnonsuoritusoikeuden vaikutus...

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin keskiviikkona 14.12.2011 klo 9.00 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta. VAALIOHJESÄÄNTÖ I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tarkoitus Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Luottamusmiesvaali 1 (5) Viestintäalan toimihenkilöiden luottamusmiesvaalien

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 (9) Huom! Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.1.2017 TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8 kohdan ja 28 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 18.10.2010 hyväksynyt

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010 ja,20.4.2011 ja 20.5.2015. Formatted: Left Formatted: Number of columns: 1

Lisätiedot

1.4.2014. Käytännön hallintotehtäviä varten yliopistossa on yliopistopalvelut ja hallintopalvelukeskukset.

1.4.2014. Käytännön hallintotehtäviä varten yliopistossa on yliopistopalvelut ja hallintopalvelukeskukset. HALLINTOJOHTOSÄÄNTÖ 1 (14) Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla yliopiston hallitus on hyväksynyt seuraavan johtosäännön, jota sovelletaan yliopiston toiminnassa sen lisäksi, mitä laissa tai asetuksessa

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien.

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin tiistaina 24.9.2013 klo 8.15 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJISTA

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJISTA 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJISTA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 I LUKU Yleisiä säännöksiä

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Johtosääntö

TAIDEYLIOPISTO. Johtosääntö TAIDEYLIOPISTO Johtosääntö Käsittely: 1. Taideyliopiston johtosääntötoimikunta 10.8.2012 Johtosäännön lähtökohdat ja periaatteet 2. Hallituksen iltakoulu 16.8.2012 Kollegion jäsenmäärä ja valinta 3. Taideyliopiston

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry.

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosaston säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8) -kohdan ja 28 :n perusteella yliopiston hallitus on 25. päivänä syyskuuta 2009 hyväksynyt tämän johtosäännön. Vaasan yliopistossa

Lisätiedot

Tämän ohjesäännön lisäksi noudatetaan edustajistovaalien järjestämisessä voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä opiskelijakunnan sääntöjä.

Tämän ohjesäännön lisäksi noudatetaan edustajistovaalien järjestämisessä voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä opiskelijakunnan sääntöjä. 1 Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAALIOHJESÄÄNTÖ I luku Yleisiä määräyksiä 1 Voimassaolo Tämä ohjesääntö toimii yhdistyslain tarkoittamana äänestys- ja vaalijärjestyksenä Seinäjoen ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Act 974/1995 on the Sami Parliament:

Act 974/1995 on the Sami Parliament: Act 974/1995 on the Sami Parliament: Annettu Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 1995 Laki saamelaiskäräjistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJISTA

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJISTA 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJISTA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 I LUKU Yleisiä säännöksiä

Lisätiedot

UPSEERILIITON VAALIJÄRJESTYS

UPSEERILIITON VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUS 1(5) UPSEERILIITON VAALIJÄRJESTYS 2015-2017 Hyväksytty liittokokouksessa 25.11.2014 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Sen lisäksi mitä Upseeriliiton sääntöjen 10 ja 18 pykälissä puheenjohtajan ja liittovaltuuston

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 (5) Vaalijärjestys on OP Osuuskunnan hallintoneuvoston 9.6.2016 vahvistaman mallivaalijärjestyksen mukainen POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Satalinnan Säätiön asuntoloiden ohjesääntö

Satalinnan Säätiön asuntoloiden ohjesääntö Satalinnan Säätiön asuntoloiden ohjesääntö Vahvistettu Satalinnan Säätiön hallituksen kokouksessa I Yleisiä määräyksiä 1 Opiskelija-asunnot Satalinnan Säätiön opiskelija-asuntoloita ovat säätiön hallituksen

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

Luku 1 Hallinnon yleiset periaatteet

Luku 1 Hallinnon yleiset periaatteet Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 4 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja HALLINTOSÄÄNTÖ Luku 1 Hallinnon yleiset periaatteet 1 Yliopiston hallinnon tehtävänä on mahdollistaa yliopiston

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan VAALIJÄRJESTYS. I luku: Yleisiä määräyksiä

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan VAALIJÄRJESTYS. I luku: Yleisiä määräyksiä Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan VAALIJÄRJESTYS I luku: Yleisiä määräyksiä 1 Vaalijärjestyksen voimassaolo Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalissa sekä suoritettaessa jäsenäänestyksiä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta UUSI HALLITUS Kokous 01/09 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 3 Yliopiston rehtorin valinta 4 Muut asiat 3210 2211 1 Kokouksen

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

0 U LU N YLIOPISTO UNIVERSITY of OULU

0 U LU N YLIOPISTO UNIVERSITY of OULU Pöytäkirja 1/2014 0 U LU N YLIOPISTO LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika Torstai 30.1.2014 kello 16:00 Paikka Neuvotteluhuone YLI 36-1 Tiedekuntahallituksen jäsenet Tiedekuntahallituksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö.

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. Conduksen säännöt I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. 2 Tiedekuntajärjestön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

YLIOPISTOKOLLEGION TOIMINTA JA ROOLI

YLIOPISTOKOLLEGION TOIMINTA JA ROOLI YLIOPISTOKOLLEGION TOIMINTA JA ROOLI Professori Kari Lukka Yliopistokollegion puheenjohtaja Turun yliopisto 28.1.2016 2 Yliopistolaki 22 : SÄÄDÖKSET YLIOPISTOKOLLEGIOSTA (I) Julkisoikeudellisessa yliopistossa

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/6 n opetustoiminnan johtosääntö 1 5, 7 19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 6 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 24.8.2015, 8 ) I luku Toimiala 1 Toiminnan järjestäminen Oppilaitoksen

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Keskusyhteisön nimittämät edustajat:

Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Keskusyhteisön nimittämät edustajat: 1 (5) HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Helsingin Seudun Osuuspankin sääntöjen 13 :ssä mainittu Vaaleilla valittavien

Lisätiedot

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Sisältö 1... 1 2 Luottamusmiehen valinta ja toimiaika... 1 3 Luottamusmiehen tehtävät... 3 4 Vaalien ajankohta ja tiedottaminen... 4 5 Ehdokkaiden asettaminen...

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten. Ohjesääntö 1

Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten. Ohjesääntö 1 Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten Ohjesääntö 1 Paperiliitto r.y:n alaiset ammattiosastot asettavat joka parillisen vuoden loka-marraskuussa pidettävässä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

TAMPEREEN LÄÄKETIETEEN KANDIDAATTISEURA TLK RY. VAALIJÄRJESTYS

TAMPEREEN LÄÄKETIETEEN KANDIDAATTISEURA TLK RY. VAALIJÄRJESTYS TAMPEREEN LÄÄKETIETEEN KANDIDAATTISEURA TLK RY. VAALIJÄRJESTYS SISÄLLYS I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 3 1. Vaalijärjestyksen tarkoitus 3 2. Äänioikeutetu ja vaalikelpoiset 3 3. Ääänioikeutetullaan käytössään

Lisätiedot

Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka NIMI JA KOTIPAIKKA

Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka NIMI JA KOTIPAIKKA Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä

Lisätiedot

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE PIELISEN OSUUSPANKKI EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE 17.3.2011 1 Vaalien aika ja äänestystapa Pielisen Osuuspankin sääntöjen 12 :ssä mainittu edustajiston jäsenten

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE. RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE. RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta SOVELTAMISALA JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta Reserviläisliitto r.y:n varsinaisissa kokouksissa noudatetaan tätä menettelytapaohjetta ja vakiintunutta kokouskäytäntöä

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalin aika ja edustajiston jäsenten lukumäärä Osuuskunnan sääntöjen 11 :ssä mainitun edustajiston jäsenten vaali toimitetaan osuuskaupan jäsenten

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt Sivu 1 / 10 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 Aika Paikka tiistaina 15.2.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Päätös. Laki. Suomen perustuslain 25 :n muuttamisesta

Päätös. Laki. Suomen perustuslain 25 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 343/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi Suomen perustuslain 25 :n, vaalilain ja puoluelain 9 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi Suomen perustuslain

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSVAALIT 2016 VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN JA EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALEJA VARTEN

LIITTOKOKOUSVAALIT 2016 VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN JA EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALEJA VARTEN 1(8) VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN JA EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALEJA VARTEN 1. Yleistä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaalit toimitetaan

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys

Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys Hyväksytty Suomen Kuntaliitto ry:n valtuusto 27.5.2016 Suomen Kuntaliitto ry Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys Valtuuskunnan vaalijärjestys I Luku Yleistä 1 Soveltaminen Tämän vaalijärjestyksen määräyksiä

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa

PIHTIPUTAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa Edustajiston vaalijärjestys, yksi jäsenalue 1 (5) PIHTIPUTAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Pihtiputaan Osuuspankin sääntöjen 14 :ssä mainittu edustajiston jäsenten

Lisätiedot