KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Nmi Tehtävä Lisätiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot"

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA klo 17:30-20:45 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana) Nmi Tehtävä Lisätiedot Pääkkönen Matti puheenjohtaja Nikulainen Kari I varapuheenjohtaja Kampman Helena II varapuheenjohtaja Heikkinen Heikki jäsen Härkönen Riitta-Maria jäsen Komulainen Antti jäsen Kyllönen Jaakko jäsen Virtanen Kirsi jäsen Rauhala Maarit varajäsen Pöllänen Eero varajäsen MUUT Kinnunen Anneli kvalt. puheenjohtaja Tervamäki Aimo kvalt. I varapuheenjohtaja Heikkinen Pekka kvalt. II varapuheenjohtaja Valtanen Eila kaupunginjohtaja Jansson Eija talousjohtaja POISSA Komulainen Eija jäsen Piirainen Tuomo jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika se kä tar kas ta jien valinta) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS 89 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t Kaupunginvirastossa klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Kampman ja Antti Komulainen. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja to den neet sen kokouk sen ku lun mukaiseksi. Pöytä kirjan kä sit te lylehdet on sa malla varus tettu ni mi kir jaimillamme. Matti Pääkkönen Tarkastusaika Allekirjoitukset Eija Jansson PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Kaupunginvirastossa klo Virka-asema Allekirjoitus Talousjohtaja

2 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginhallitus KOKOUSAI KA klo 17:30-20:45 KOKOUS PAIK KA Kokoushuone Joki KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Sivu Lii te 89 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS KUHMON KAUPUNKIKONSERNIN KONSERNIOHJE 173 Liite 93 KUHMON KAUPUNGIN VASTAUS KAJAANIN KAUPUNGILLE KOSKIEN YHTEISTÄ 175 Liite KUNTAJAKOSELVITYSTÄ 94 LAUSUNTO PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 182 Liite 95 KYLÄTOIMIKUNTIEN/KYLÄYHDISTYSTEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 184 Liite MUUTTAMINEN 96 KUHMON PERUSSUOMALAISTEN VALTUUSTORYHMÄN VALTUUSTOALOITE 186 KAUPUNGIN JA FINSPIRIT OY:N VÄLISESEN MAANVUOKRASOPIMUKSEN TARKASTAMISESTA 97 JOUNI KILPELÄISEN VALTUUSTOLAOITE PUUKOULUTYÖRYHMÄN 189 PERUSTAMISESTA 98 VUONNA 2013 TEHDYT VALTUUTETTUJEN ALOITTEET 191 Liite 99 OHJEET KIINTEISTÖ OY KUHMON TERVA-ASUNTOJEN 193 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJILLE 100 OHJEET KUHMON YRITYSSAMPO OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJILLE MORENIA OY JA MH-KIVI OY / MAA-AINESLUPIEN JA YMPÄRISTÖLUPIEN 195 Liite SIIRTOANOMUS MORENIA OY:LLE 102 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 198 Liite 103 HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLTOAVUSTUKSET 203 Liite 104 TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN JA TOIMENPIDEOHJELMA Liite 105 SIJOITUSTEN SALKKUJAKO JA SALKKUALLOKAATIO 208 Liite 106 KUHMON LÄMPÖ OY:N OMISTAJAOHJAUSASIAKIRJA 211 Liite 107 KUHMON KAUPUNGIN HUOLENILMAISU METSÄHALLITUKSEN 212 Liite YHTIÖITTÄMISESTÄ 108 RAPORTTI KAUPUNGINJOHTAJA EILA VALTASEN KEHITYSKESKUSTELUSTA ILMOITUSASIAT LUOTEIS-KUHMON KYLÄVERKKO-OSUUSKUNNAN LAINAHAKEMUS KUHMOLAISTEN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT Liite 112 TALOUSARVION 2014 MUUTTAMINEN KESÄTYÖLLISTÄMISOHJELMAN MAHDOLLISTAMISEKSI 222 Liite PÖYTÄKIR JAN NÄHTÄ VÄNÄPITO PUHEENJOH TAJA JULKIPANO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi detään ylei sesti nähtävä nä Kaupunginvirastossa klo Merk. MATTI PÄÄKKÖNEN Matti Pääkkönen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaulul le Ilmoitustaulunhoitaja Raija Piirainen

3 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginhallitus LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 89 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KHALL 90 Pöytäkirjantarkastajat valitaan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Tällä kertaa vuorossa ovat Helena Kampman ja Antti Komulainen. Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Helena Kampmanin ja Antti Komulaisen.

5 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginhallitus TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS KHALL 91 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh Esittely Toimintakatsauksen kohdalla kaupunginhallituksen jäsenet voivat tuoda keskusteluun ajankohtaisia asioita tai esittää kysymyksiä myös esittelylistan ulkopuolelta. Lisäksi tuodaan esille vielä valmistelussa olevia tai muita ajankohtaisia asioita. Kaupunginhallitus keskusteli kokouskäytännöstä ja sovittiin, että toukokuun alusta 2014 alkaen kaupunginhallituksen kokoukset aloitetaan kello

6 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KUHMON KAUPUNKIKONSERNIN KONSERNIOHJE KHALL 75 Talousjohtaja Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee: - päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja konserniohjauksen periaatteista. Kuhmon kaupungin voimassa olevan konserniohje on hyväksytty Kuhmon kaupunginvaltuustossa Konserniohjeen tarkoituksena on tukea kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä ja omistajaohjausta siten, että konsernia voidaan ohjata yhtenäisillä ohjeilla ja toimintaperiaatteilla. Konserniohjeen tavoitteena on kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen, kaupungin yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamine ja tiedonkeruun tehostaminen. Omistajaohjauksella määritetään, miten kaupungin päätösvaltaa käytetään liikelaitoksissa ja tytäryhtiöissä ja miten ohjeiden antaminen tapahtuu kaupungin toimielimille ja viranhaltijoille sekä liikelaitoksille ja tytäryhtiöille. Kuhmon kaupunkikonsernin strategian päätavoitteiden mukaan Kuhmon kaupunki ja kaupungin yhtiöt tuottavat tai järjestävät riittävät kuntapalvelut kuntalaisille yhteistyössä Kainuun Sote-kuntayhtymän, Kainuun Liiton, naapurikuntien ja alueen yritysten kanssa tavoitteenaan myönteinen väestökehitys, ihmisten menestyminen, työllisyyden parantuminen, tasapuolinen kuntatalous ja hyvinvoinnin edistäminen. Tämän tavoitteen täyttämiseksi kaupungin toimialojen, ja yhtiöiden tulee kaikessa toiminnassaan pyrkiä tehokkaaseen voimavarojen yhteiskäyttöön keskenään, naapurikuntien sekä Sote-kuntayhtymän ja alueen yritysten kanssa sekä toiminnan jatkuvaan parantamiseen sovittujen mittareiden ja tavoitearvojen avulla. Yhteistyötä tulee tehdä hallinto-, toimitila-, ympäristö- ja henkilöstöasioissa sekä toiminnan kehittämisessä ja hankinnoissa. Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi Kuhmon kaupunkikonsernin konserniohjetta on tarkennettu. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy konserniohjeen liitteen mukaisena ja esittää kaupunginvaltuustolle sen hyväksymistä

7 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KHALL 92 Talousjohtaja, Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy talousjohtajan esityksen mukaisesti konserniohjeen liitteen mukaisena ja esittää kaupunginvaltuustolle sen hyväksymistä. Kaupunginhallitus yksimielisesti päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen. Talousjohtajan esitys: kaupunginhallitus hyväksyy konserniohjeen liitteen mukaisena ja esittää sen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Talousjohtajan esityksen mukaisesti. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä kokouksessa.

8 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus KUHMON KAUPUNGIN VASTAUS KAJAANIN KAUPUNGILLE KOSKIEN YHTEISTÄ KUNTAJAKOSELVITYSTÄ 27/1.100/2014 KHALL 381 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh ja hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Kuntarakennelaki ja siihen liittyvä laki kielilain muuttamisesta ovat tulleet voimaan 1. heinäkuuta Kuntajakolain nimike on muutettu kuntarakennelaiksi, ja lakiin on lisätty kuntarakenneuudistuksen toteuttamiseksi säännökset kuntien selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista, selvitysalueen määräytymisestä ja niistä poikkeamisesta sekä kuntien yhdistymisen taloudellisesta tuesta. Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n mukaan kunnan tulee yhdessä muiden kuntien kanssa selvittää kuntien yhdistymistä kuntarakennelaissa säädettyjen selvitysperusteiden mukaisesti. Selvitysalueen tulee täyttää myös lain 4 :ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset. Kuntarakennelain 4 h :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa ministeriölle viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2013, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää lain 4 b :n mukaisesti kuntien yhdistymistä. Kuntarakennelain mukainen kuntien selvitysvelvollisuus on alkanut heti lain voimaan tultua. Selvitysten ja yhdistymisesitysten määräaika päättyy kuusi kuukautta sen jälkeen, kun määräaikasäännöstä koskeva voimaantulolaki on tullut voimaan. Eduskuntakäsittelyssä selvitystä koskeva määräaikasäännös sidottiin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva lain (sotejärjestämislaki) hyväksymiseen eduskunnassa. Sote-järjestämislakia koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä Valtiovarainministeriö voi kunnan hakemuksesta jatkaa edellä mainittua määräaikaa yhdistymisselvityksen laajuuden tai muun erityisen vaativuuden perusteella. Vuonna 2015 voimaan tuleviksi haluttuja kuntien yhdistymisiä koskevat esitykset tulee kuitenkin toimittaa valtiovarainministeriölle mennessä. Kunnan tulee selvittää yhdessä muiden kuntien kanssa kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttävän uuden kunnan muodostamista, jos yksikin laissa säädetyistä selvitysperusteista osoittaa selvityksen tarvetta. Selvitysperusteet ovat palveluperuste, työpaikkaomavaraisuus-, työssäkäynti ja yhdyskuntarakenneperuste sekä talousperuste.

9 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Metropolialueella sovelletaan työpaikkaomavaraisuus-, työssäkäynti ja yhdyskuntaperusteen sijasta omaa metropoliperustettaan. Vaikka kunta ei täyttäisi mitään edellä mainituista perusteista, sen tulee osallistua yhdistymisselvitykseen, jollei muuten ole saavutettavissa selvitysperusteet täyttävää toiminnallista kokonaisuutta. Jos yhdistymisselvitysten ulkopuolelle on jäämässä kunta, joka muodostaisi toiminnallisen kokonaisuuden siihen rajoittuvan kunnan kanssa, on näiden kuntien selvitettävä yhdessä kuntien yhdistymistä tai ensiksi mainittu kunta on otettava mukaan selvitykseen, johon jälkimmäinen kunta osallistuu. Säännöksen tarkoituksena on ehkäistä sitä, että selvityksistä jäisi ulkopuolelle kuntia, joita muut kunnat eivät halua mukaan esimerkiksi kunnan heikon taloudellisen tilanteen vuoksi. Kunnat voivat toteuttaa kuntarakennelaissa edellytetyn yhdistymisselvityksen itsenäisesti tai esimerkiksi konsultin avustamana. Selvitysvelvoitteen voi täyttää myös osallistumalla valtiovarainministeriön asettamaan erityiseen kuntajakoselvitykseen. Selvitysperusteet Väestöpohja Kuntarakennelain 4 c :n mukaan alle asukkaan kunnan on selvitettävä kuntien yhdistymistä palveluperusteella. Alle asukkaan kunnan on yhdessä muiden kuntien kanssa selvitettävä yhdistymistä alueella, jossa on 1) palveluiden järjestämisen, rahoittamisen ja kehittämisen kannalta riittävä väestöpohja sekä kyky riittävään omaan palvelutuotantoon; 2) erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kannalta vähintään noin asukasta; sekä 3) perusopetuksen laadukkaan ja yhdenvertaisen järjestämisen kannalta alle yksivuotiaiden ikäluokan koko vähintään noin 50. Työpaikkaomavaraisuus, työssäkäynti ja yhdyskuntarakenne Kuntarakennelain 4 d :n mukaan kunnan tulee selvittää kuntien yhdistymistä, jos 1) kunnan työssäkäyvästä väestöstä alle 80 prosentilla on työpaikka kunnan alueella (työpaikkaomavaraisuusperuste). Kunnalla on kuitenkin selvitysvelvollisuus yhdyskuntarakenneperusteella, jos sen tai siihen rajoittuvan kunnan yhtenäinen keskustaajama ulottuu kunnan rajan yli tai keskustaajamaan kytkeytyvä lähitaajama ulottuu kunnan rajan yli, taikka

10 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus jos toisen kunnan keskustaajaman kasvupaine kohdistuu merkittävästi kunnan alueella sijaitsevaan lähitaajamaan. Taloudellinen tilanne Kunnan tulee selvittää kuntien yhdistymistä talousperusteella, jos kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut täyttävät vähintään yhden seuraavista edellytyksistä: 1) kunnan viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä alittuvat kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 63 a :n mukaisen erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn edellytyksenä olevat raja-arvot; 2) kunnan viimeisessä hyväksytyssä ja kahdessa sitä edeltävässä tilinpäätöksessä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 a :n mukaisen erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn edellytyksenä olevista kuudesta raja-arvosta täyttyy neljä; tai 3) kunnan viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä taseen kertynyt alijäämä asukasta kohti on vähintään 500 euroa ja kahdessa sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä taseessa on kertynyttä alijäämää. Kainuun esiselvitys Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan ( 238), että Kuhmon kaupunki osallistuu kuntarakenneselvityksen esiselvityksen teettämiseen koko Kainuuta koskevana. Selvitys koskee Kainuun kuntia (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, ja Suomussalmi). Tarpeen mukaan alkuselvityksen jälkeen edetään alueellisiin rajauksiin ja mahdollisiin yhdistymisten toteuttamisvaihtoehtoihin. Selvitystyön kustannukset jaetaan asukaslukujen suhteessa. Kuntajohtajat toimivat selvitystyön ohjausryhmänä. Selvitystyön tekeminen ostetaan Kuntaliitosta ja esiselvityksen tekee erityisasiantuntija Antti Kuopila. Selvitys valmistuu lokakuun loppuun mennessä Ilmoituksen toimittaminen VM:lle Kunnan tulee valtiovarainministeriön asetuksen (694/2013) mukaan toimittaa selvitysaluetta koskevat tiedot valtiovarainministeriölle sähköisesti ministeriön laatimalla lomakkeella. Kyselyyn annettu webropol-vastaus on selvitysaluetta koskeva kunnan ilmoitus. Kunnan vastauksen tulee perustua valtuuston päätökseen.

11 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kunnan tulee ilmoittaa selvitysalueestaan kuntarakennelain 4 h :n mukaan mennessä. Koska määräpäivä on lauantai, saa ilmoituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen, eli viimeistään maanantaina klo mennessä. Kuntien ilmoituksia selvitysalueista hyödynnetään hallituksen arvioidessa kuntauudistuksen etenemistä vuoden 2013 lopussa. Lisäksi valtiovarainministeriö arvioi tietojen perusteella sitä, myönnetäänkö selvitysperusteiden osoittamista selvitysalueista poikkeuksia ja asetetaanko selvitysalueille erityisiä kuntajakoselvityksiä. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että Kuhmon kaupungin ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta käsitellään pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa, jossa kaupunginhallitus tekee asiasta esityksen samana päivänä kello 18:00 kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. KHALL 418 Hallintojohtaja Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Kainuun kuntarakenneselvitys laaditaan yhteistyössä kaikkia Kainuun kuntia koskevana. Selvitysaluetta koskevat tiedot toimitetaan valtiovarainministeriölle sähköisesti ministeriön laatimalla lomakkeella. Liite. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä kokouksessa.

12 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus KVALT 94 Liite. Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen. KHALL 93 Hallintojohtaja Kuntien asettaman tavoitteen mu kai ses ti Kainuun kunta- ja palvelurakenteen esiselvitys toteutettiin koko maa kun taa koskevana esisel vi tyksenä maa kun nan nykytilasta ja tu le vai suu den ke hi tys suun nas ta. Selvitys to teu tet tiin Puolankaa lu kuun ot ta mat ta koko Kainuuta kos kevana poh ja kar toi tuk se na ilman alu eel li sia ennakkorajoituksia. Kainuun kunta- ja palvelurakenteen esi sel vi tyk sen loppuraportti luovutettiin kunnille Esiselvitys on perusselvitys ja vaihtoehtokartoitus siitä, missä tällä het kellä maakunnassa ollaan, mil tä Kainuun tilanne näyttää ja mil lai sia tulevaisuuden vaihtoehtoja on olemassa. Esiselvityksen lop pu tu lok se na ei esitetty ehdotuksia ra ken teel li sek si ratkaisuksi, vaan se toi mii pohjatietoutena yh dis ty mis sel vi tys ten jatkotyöstössä. Esiselvityksen johtopäätöksenä selvitysmies Antti Kuopila on kir jan nut ylös tulevien ratkaisujen kannalta oleelliset kysymykset: 1. Toiminnan rahoitus - miten hoidetaan tasapuolisesti ja riittävän tasoi se na 2. Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen - miten uudistetaan pal velui ta, jotta niiden kohtuullinen saatavuus ja saavutettavuus voi daan turvata 3. Elinvoima - miten turvataan jatkossa esim. yritysten ja yh tei sö jen toimintaedellytykset ja toisaalta miten houkutellaan uutta toi min taa 4. Päätöksenteko - miten turvataan mahdollisimman toimiva pää töksen te ko 5. Kuntien roolit - miten kuntien roolit saadaan yhteensovitettua muu tok seen ja mitä jatkossa tarkoitetaan kunnalla 6. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet - miten turvataan kun ta laisten vaikuttamismahdollisuudet ja tuodaan uusia vai kut ta mi sen kanavia päätöksentekoon 7. Maakuntaliiton ja muiden maakunnallisten toimijoiden roolit - miten maakunnallisten toimijoiden tehtävät jatkossa hoidetaan 8. Muutoksen vaatimat resurssit vs. muutoksesta saatavat hyödyt - miten löytää aluetta palveleva järkevä muutos

13 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Luottamus ja henkiset valmiudet muutokseen - mikä on Kai nuun henkinen tila Selvitysmies lausuu raportissaan: "Kainuun maakunnan tuleva kun ta raken teel li nen keskustelu luonnollisesti hallitsee yleistä kes kus te lua. Hallintomallin valinta on kuitenkin - hieman kärjistäen - tois si jai nen kysymys. Kainuun keskeisenä haasteena voidaan pitää pal ve lui den turvaamista väestön vanhetessa ja vähentyessä. Tämän vuok si jatkotyössä pääpainon tulisi olla palvelurakenteen sekä elin voi man kasvattamisen vaihtoehtojen tarkastelussa. Näiden kahden pää ta voit teen määrittely ja toteutus ovat keskeisessä roolissa Kai nuun tulevaisuuden suhteen. " Rakenteellisina vaihtoehtoina selvityksessä tuodaan esille: 1. Yhdistyvien kuntien Kainuu - yhden kunnan Kainuu - Kainuun aluekunta - useamman kunnan Kainuu 2. Yhteistyön Kainuu - nykyisen yhteistyön kehittäminen - maakuntamallin paluu - yhdistyvä Kainuu Kainuun poliittinen johto ja kuntajohtajat ovat sopineet, että val mis tuneen esiselvityksen pohjalta ryhdytään työstämään varsinaista Kai nuun kuntien kuntarakenneselvitystä lain edellyttämin tavoin. Kuntarakenneselvitystä tullaan työstämään ensisijaisesti kai nuu lais ten palveluiden vaikuttavuutta ja palvelurakennetta tarkastellen se kä elin voimaa vahvistavia malleja etsien. Selvitystyön lop pu tu lok se na voi olla joko yksi tai useampia kuntaliitoksia, yhteistyön tii vis tä minen tai jokin muu alueen palvelut turvaava ja elinvoimaa lisäävä toi men pi de. Kuntien valtuus tot tekevät lopulliset päätökset mahdollisista kun ta lii tok sis ta ja / tai muut toimielimet muista yhteistyömuodoista. Selvitykseen osallistuvien kuntien tulee päättää selvitysavustuksen ha kemi ses ta ja hallinnoinnista. Yksi kunta tai kuntien yhteistoimintaa hoi tava organisaatio voi hallinnoida avustuksen hakemisen, käytön ja raportoinnin selvitysalueen puolesta. Kainuun kuntarakenneselvitystyön aloit ta mis ta varten Kajaanin kaupunki pyytää kaikilta Kainuun kunnilta mennessä vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

14 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Lähteekö kuntanne mukaan kuntarakenneselvitykseen, joka teh dään ko ko Kainuuta koskevana ja jonka tuloksena voi olla esitys yh den kunnan Kainuusta, useamman kunnan Kainuusta, nykyisen kun ta ra ken teen säilymisestä tai / lisäksi kaikissa vaihtoehdoissa yh teis työ muo to jen tiivistämisestä? 2. Aikooko kuntanne jo alkuvaiheessa jättäytyä koko Kainuuta kos ke van selvityksen ulkopuolelle ja aloittaa keskinäisen selvitystyön mah dol li ses ti jonkun toisen kunnan kanssa? Jos aiotte tehdä sel vi tys työn pienemmällä alueella, niin yhteistyössä minkä kun nan kans sa? 3. Aikooko kuntanne hakea joko heti alkuvaiheessa tai mahdollisesti myö hem min poikkeamista selvitysalueesta jollakin lain mah dol lis ta mal la erityisperusteella ja jos, niin minkä kunnan kanssa mah dol li ses ti yhteistyössä? 4. Mikä olisi mielestänne sopiva organisaatio hoitamaan kun ta ra ken nesel vi tyk sen hallinnointia? Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää vastata em. Kajaanin kaupungin kysymyksiin seuraavalla tavalla: 1. Kuhmon kaupunki lähtee mukaan kuntarakenneselvitykseen kaupunginvaltuuston aikaisemman päätöksen mukaisesti. 2. Kuhmon kaupunki ei jättäydy selvityksen ulkopuolelle. 3. Kuhmon kaupunki ei hae alkuvaiheessa eikä myöhemmin poikkeamista selvitysalueesta. 4. Kuhmon kaupungin näkemyksen mukaan Kajaanin kaupunki maakuntakeskuksena on sopivin organisaatio hoitamaan kuntarakenneselvityksen hallinnointia. Kajaanin kaupunginhallituksen päätös on liitteenä. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

15 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginhallitus LAUSUNTO PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA KHALL 94 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh ja hallintojohtaja Juhana Juntunen Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut esityksen laiksi Paraslain velvoitteiden jatkamisesta. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa (169/2007, Paras-puitelaki) on säädetty perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestämisestä kuntien yhteistoiminta-alueilla. Lain mukainen yhteistoimintavelvoite on voimassa vuoden 2014 loppuun. Jotta olemassa olevaa kuntien yhteistoimintaa ei purettaisi ennen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaisten sosiaali- ja terveysalueiden ja perustason alueiden toiminnan käynnistymistä, sosiaali- ja terveysministeriössä on valmistelut lakiehdotus Paras-puitelain mukaisten yhteistoimintavelvoitteiden jatkamiseksi vuoden 2016 loppuun. Lakiehdotus on tarkoitus liittää eduskunnalle annettavaan hallituksen esitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettavaksi laiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta ja muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot ehdotuksesta laiksi Paras-puitelain eräiden velvoitteiden voimassaolon jatkamisesta. Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnokseen liittyen. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Kyselyvastausten muotoon laaditut lausunnot tullaan huomioimaan esityksen viimeistelytyössä. Lakiesitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella osana sote-esitystä ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Lausunnot pyydetään antamaan torstaihin mennessä. Lausuntopyyntöön voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Annetut vastaukset ovat julkisia. Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen.

16 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin tässä kokouksessa.

17 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginhallitus KYLÄTOIMIKUNTIEN/KYLÄYHDISTYSTEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET MUUTTAMINEN KHALL 95 Lisätietoja antaa maaseutusihteeri Anja Karppinen puh Kaupunginhallitus on päättänyt kylätoimikuntien /kyläyhdistysten avustusten jakoperusteista. Vuosittain talousarvioon on varattu määräraha kylätoimintaan. Kylätoiminnan määräraha on jaettu toiminta-avustuksena eli yleisavustuksena 252 euroa toimiva kyläyhdistys tai kylätoimikunta. Kylätoimikuntien/kyläyhdistysten yhdistyessä toiminta-avustus maksetaan yhdistyneelle toimikunnalle/yhdistykselle viiden vuoden ajan kaksinkertaisena eli 505 euroa yhteistoiminnan alkuvaiheen kulujen kattamiseksi. Toimitila-avustusta on myönnetty toiminnan perusteella porrastetusti euroa tilojen omistajille kyläyhdistykselle, yksityiselle henkilölle, yritykselle tai osuuskunnalle. Vuonna 2013 yleisavustusta jaettiin 25 kylälle yhteensä 6300 euroa ja toimitila-avustusta 9 kylälle yhteensä euroa. Nykyisten jakoperusteiden perusteella toiminta-avustus on jaettu ensin ja sitten toimitila-avustus. Toimitila-avustuksen määrärahan tarve ja merkitys on korostunut koulujen lakkautuksen myötä. Kylätalojen määrä on lisääntynyt. Samoin on tullut esityksiä toimitila-avustuksen korottamiseen. Vuoden 2014 talousarviossa on euron määräraha kyseiseen tarkoitukseen. Avustusten jakoperusteista on keskusteltu maaseudun neuvottelukunnassa Jakoperusteiden muutoksen valmistelu on annettu maaseutusihteerin tehtäväksi. Maaseutusihteerin esitys: Kaupunginhallitus päättää muuttaa kylätoimikuntien/- kyläyhdistysten avustusten jakoperusteita seuraavasti: Toiminta-avustus jaetaan vuosittain kaupungin talousarviossa kylätoimintaan varatusta määrärahasta enintään toimitila-avustuksen jälkeen jäävä määräraha. Liite. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy maaseutusihteerin esityksen.

18 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

19 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KUHMON PERUSSUOMALAISTEN VALTUUSTORYHMÄN VALTUUSTOALOITE KAUPUNGIN JA FINSPIRIT OY:N VÄLISESEN MAANVUOKRASOPIMUKSEN TARKASTAMISESTA 132/1.113/2013 KHALL 27 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh Esittely Kaupunginhallitus asetti toimikunnan valmistelemaan Kuhmon Kalevalakylä Oy:n liiketoiminnan ja kylän rakennusten myyntiä sekä maiden vuokrausta. Kaupunginhallitus linjasi kokouksessaan matkailun kehittämisen periaatteet: - matkailu ja sen markkinointi yrittäjävetoiseksi - kaupungin rooli: kaavoitus, rakenteet, vuotuinen määräraha markkinointiin Kalevalakylän liiketoiminta ja rakennukset myytiin valtuuston yksimielisellä päätöksellä. Kalevalakylälle tehtiin matkailusuunnitelma. Sitä seuranneessa asemakaavamuutoksessa kylälle on kaavoitettu m2 lisää majoituskapasiteettia. Kaupunki, Kainuun Etu Oy ja alueen yrittäjät ovat asioineet useiden investoijatahojen kanssa, mutta suurten investointien saaminen on osoittautunut haasteelliseksi. Pienten matkailuyritysten verkosto, Idän Taiga ry, on onnistunut brändäämään Wild Taiga-tuoteperheen, ja saanut Wild Taiga-brändillään useita matkailualan palkintoja. Matkailun kasvutoiveissa lieneekin syytä edetä pienin askelin. Valtuutettu Antti Komulainen jätti valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaisen Kuhmon Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteen. Aloite koskee Kuhmon kaupungin ja Finspirit Oy:n välisen maanvuokrasopimuksen tarkastamista. Perussuomalaisten valtuustoryhmä katsoo vuokralaisen laiminlyöneen sopimuksessa alueen kunnossapitoon liittyviä ehtoja. Kuhmon kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkikonsernin strategian ja elinvoimaohjelman Strategia nostaa vahvuuksina esille vesiluonnon, luonnon virkistyskäytön, erämatkailun ja eläinten katselun sekä Kuhmon Kamarimusiikin. Kuhmon elinvoimaa parannetaan kulttuuri-, liikunta- ja luontomatkailun edellytyksiä kehittämällä Elinvoimaohjelmassa nostetaan esiin Kalevalakylän toiminnan kehittäminen sekä liikuntamatkailun ja vesiluontoon liittyvän matkailun tuotteistus yhteistyössä Kajaanin Ammattikorkeakoulun ja muiden toimijoiden kuten Idän Taiga ry:n kanssa.

20 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Koska Kuhmon kaupungille Kalevalakylän alue on edelleen strategisesti tärkeä, luonto- ja kulttuurimatkailu voivat luoda kaupunkiin uusia palvelualan työpaikkoja ja valtuutetun aloite vaatii toimia, kaupungin kannattaa täsmentää tahtotilaansa matkailun kehittämisessä. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Esitän, että kaupunginhallitus nimeää keskuudestaan viisihenkisen työryhmän, jonka tehtävänä on tämän kevään aikana paneutua Kalevalakylän matkailun kehittämissuunnitelmaan ja asemakaavaan, kuulla matkailuyrittäjiä ja matkailun asiantuntijoita ja linjata Kuhmon kaupungin tahtotila ja tehtävät sekä alustava arvio vaadittavista voimavaroista Kuhmon matkailun kehittämisessä. Edelleen esitän, että kaupunginhallitus nimeää työryhmälle puheenjohtajan ja jäsenille varahenkilöt. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja nimesi työryhmään seuraavat jäsenet ja varajäsenet. Jäsen Matti Pääkkönen Antti Jokela Helena Kampman Antti Komulainen Eila Valtanen Varajäsen Jari Kanerva Vesa Rantanen Eija Komulainen Ilmo Komulainen Timo Heikkilä Työryhmän puheenjohtajaksi kaupunginhallitus nimesi Matti Pääkkösen. Varapuheenjohtajan työryhmä valitsee keskuudestaan. KHALL 96 Hallintojohtaja Vastauksena Kuhmon Perussuomalaisten valtuustoaloitteeseen on kaupunginhallitus päättänyt perustaa em. matkailutyöryhmän. Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää saattaa em. päätöksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa tämän aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen ja päättää tarkastaa tämän pykälän tässä kokouksessa.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 04.06.2013 klo 17:30-20:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 1 Lausuntopyynnön liite 1. KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 Sisältö 1 Keskeiset ehdotukset... 2 Yleistä... 2 Kuntajaon kehittämistä ja uusien kuntien muodostamista ohjaavat säännökset...

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474 Kaupunginhallitus 19.05.2014 AIKA 19.05.2014 klo 16:00-18:50 PAIKKA Pohjantähden yläkerran kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 225 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266 Kunnanhallitus 01.06.2015 AIKA 01.06.2015 15:00-20:00 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 268

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA 01.12.2011 klo 16:00-17:45 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika 18.05.2015 klo 16:00-21:22 Kaupunginhallitus 18.05.2015 Paikka Osallistujat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Koivunen Tuula pj. Ryynänen Aimo

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot