Vastuuvapaus tilikaudelta 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastuuvapaus tilikaudelta 2010"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Vastuuvapaus tilikaudelta /P02.00/2009, 103/02.02/2011 Khall Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätös muodostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja niiden liitetiedoista sekä talousarvion toteutumisvertailusta ja toimintakertomuksesta. Niin ikään kuntalain 68 :ssä todetaan, että kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös liitteineen. Pöytyän kuntakonserniin kuuluu 11 tytäryhteisöä, neljä osakkuusyhteisöä. Konsernitilinpäätös on laadittu siten, että konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kuntayhtymät ja tytäryhteisöt lukuun ottamatta As Oy Pöytyän Koskenrantaa, jonka tilinpäätöstä ei ole ollut saatavilla. Pöytyän kunnan tuloslaskelman mukaan tilikauden 2010 ylijäämä on ,30. Talouden keskeisin tunnusluku vuosikate on ,08 (122,6 % poistoista ja 249 /asukas). Tuloslaskel man mukaiset toi min tatuotot ovat ,64 ja toimintakulut Vuo den 2010 verokertymä on ,49 (+3,5 %). Inves tointien brutto määrä on ,37. Taseen loppusumma on ,02. Oma pääoma on ,22, mikä on 65,8 % taseen loppusummasta. Omaan pääomaan si sältyvä edellisten tilikausien ylijäämä on ,73 ja ko ko yli jää mä ,03. Lainakanta on vuoden 2010 lopussa n. 7,06 milj. eu roa eli 830 /asukas. Konsernituloslaskelman mukaan tilikausi 2010 on ylijäämäinen Konsernin vuosikate on ,28 (123,8 % pois toista ja 417 /asukas). Konsernilla on lainaa 13,4 milj. euroa, joka on /asukas. Esityslistan viitemateriaalina on tilinpäätöskirja Valmistelija: talouspäällikkö

2 Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa Pöytyän kunnan vuoden 2010 tilinpäätöksen ja jättää ti linpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi, saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi, sekä esittää valtuustolle, että tilikauden 2010 ylijäämä ,30 jä te tään taseen tilikauden ylijäämä/alijäämä -tilille. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kunnanhallitus teki toimintakertomuksen kohtaan 1.2. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja talousarvion toteutumisen kohtaan 2.1 rakennuslautakunta sanalliset korjaukset. Tarkltk Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi ja esittää, että valtuusto hyväksyy vuoden 2010 tilinpäätöksen sekä myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta Siirretään seuraavaan kokoukseen. Tarkltk Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi ja esittää, että valtuusto hyväksyy vuoden 2010 tilinpäätöksen sekä myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi ja esittää, että valtuusto hyväksyy vuoden 2010 tilinpäätöksen sekä myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilintarkastuskertomuksessa mainituin poikkeuksin tilikaudelta Kvalt Käsittely: Talouspäällikkö Market Kulovesi esitteli vuoden 2010 tilinpäätöksen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Ville Reunanen selvitti tarkastuslautakunnan esitystä. Puheenjohtaja Reino Kallio totesi, että tarkastuslautakunnan lausunto sisältää KuntaL:n 75 2 momentissa tarkoitetun muistutuksen. KuntaL 75 3 momentin mukainen asianosaisten kuuleminen ja kunnanhallituksen lausunnon pyytäminen on osa vastuuvapauden valmistelua. Tämän joh dos ta puheenjohtaja esitti, että asia palautetaan tarkastuslautakunnalle val mis tel-

3 tavaksi siltä osin kuin se koskee vastuuvapauden myöntämistä kou lu tuslauta kunnan jäsenille ja lukion rehtorille/sivistysjohtajalle. Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti - merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedokseen - hyväksyä vuoden 2010 tilinpäätöksen - myöntää tilikaudelta vastuuvapauden tilivelvollisille lukuun ottamatta koulutuslautakunnan jäseniä ja lukion rehtoria/sivistysjohtaa, joiden osalta asia palautetaan tarkastuslautakunnalle valmisteltavaksi siten, että tarkastus lautakunta hankkii KuntaL:n 75 3 momentin mukaisesti asian osaisten kirjalliset selvitykset ja kunnanhallituksen lausunnon. Pöytäkirjamerkintä: Valtuutetut Juha Lehtinen ja Tiina Säylä eivät esteellisinä (koulutuslautakunnan jäsenyys) osallistuneet tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Tarkltk Tarkastuslautakunta päättää pyytää kirjalliset selvitykset vuoden 2010 vastuuvapautta koskien koulutuslautakunnalta sekä lukion rehto ri/si vis tys joh tajal ta se kä lausunnon kunnanhallitukselta. Tarkastuslautakunta päätti pyytää kirjalliset selvitykset vuoden 2010 vastuuvapautta koskien koulutuslautakunnalta sekä lukion rehto ri/si vis tys joh tajal ta erikseen esitettyjen kysymysten pohjalta mennessä. Näi den sel vi tys ten jäl keen ja pohjalta lautakunta pyytää asiasta lausuntoa val tuuston pää tök sen mu kai sesti kunnanhallitukselta mennessä. Koultk Esittelijä jakoi lautakunnan jäsenille vastausehdotuksen tarkastuslautakunnan kysymyksiin. Valmistelija: perusopetusjohtaja Puheenjohtaja ava si kes kus te lun asias ta ja lau ta kun nan jä sen Veik ko Niitty maa eh dotti asian pöy dälle pa noa tar kempaa tutus tu mista var ten, koska tarkas tus lautakun nan pyyntö ja kysy mykset oli vat saa puneet vasta kokouskut sun mukana. Sirk ka Ran ta nen kannatti Niit ty maan ehdo tusta. Puheen johtaja totesi asiasta tehdyn kanna tetun esityk sen asian kä sittelyn siirtämi sestä ja näin asiasta tulee suorittaa äänestys. Suoritetus sa äänestyksessä asian käsit telyn jat kamista kannat tavat ää nestivät jaa ja asian siirtämistä kannat tavat äänes tivät ei. Puheen johtaja totesi äänestys tuloksen 3 jaa- ääntä 4 ei- ääntä. merkitse vän asian jättä mistä pöydälle. Koulutuslautakunta jätti asian pöydälle ja koulutuslautakunta an taa seu raavassa ko kouk sessaan vastauksensa tarkastuslauta kunnan kysymyk siin.

4 Pöytäkirjamerkintä: Sivistysjohtaja Heikki Vainio poistui kokouksesta tä män pykälän käsittelyn alkaessa ja perusopetusjohtaja Marjo-Riitta Nukari nen toimi kokouksen esittelijänä ja sihteerinä tässä pykälässä. Koultk Vastaukset tarkastuslautakunnan kysymyksiin liitteenä. Tässä pykälässä sihteerinä/esittelijänä toimii perusopetusjohtaja, koska sivistysjohtaja on jäävi käsittelemään omaa tili- ja vastuuvapauttaan. Valmistelija: perusopetusjohtaja Koulutuslautakunta antaa tarkastuslautakunnalle vastaukset esitettyihin kysymyksiin liitteen mukaisesti. Koulutuslautakunta päätti yksimielisesti antaa liitteen mukaisen selvityksen tarkastuslautakunnalle vastauksena pyydettyihin kysymyksiin. Lautakunta päätti myös tarkentaa viranhaltijapäätösten käsittelyä kokouksissa. Entiseen tapaan listan mukana lähtee tieto tehdyistä viranhaltijapäätöksistä. Lisäksi viranhaltijapäätökset pidetään nähtävänä kokouspaikalla viisitoista minuuttia ennen kokouksen alkua, jotta niihin voi tutustua rauhassa. Tavallisuudesta poikkeavat päätökset tuodaan kokouksessa vielä erikseen esille. Pöytäkirjamerkintä: Sivistysjohtaja Heikki Vainio poistui kokouksesta tä män pykälän käsittelyn alkaessa klo Tarkltk Kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan erillisenä pykälä nä 235 tarkastuslautakunnan pyytämän lausunnon seuraavasti: Kuntalain 75 mukaan tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kun nan hallituksen lausunto. Tilintarkastuskertomuksessa todetaan mm. seuraavaa: "Koulutuslautakunnan alainen lukion rehtori, joka hoitaa sivistysjohtajan tehtäviä, on ylittänyt toimivaltansa tehdessään kopiokonehan kinta päätöksen ja ylittänyt kyseiselle viranhaltijalle määritellyt hankintara jat. Koulutuslautakunta oli päättänyt yksimielisesti keskeyttää Eli senvaaran koulukeskuksen kopiokoneen hankinnan. Lukion rehtori oli jo aikaisemmin tehnyt kyseistä kopiokonetta koskevan hankinta päätöksen, josta kilpailevan tarjouksen tehnyt laitetoimittaja teki oikaisu vaatimuk-

5 sen. Tämän oikaisuvaatimuksen käsittely on myös kesken koulu tuslautakunnassa. Sisäistä valvontaa ja konsernivalvontaa ei siten ole kaikilta osin järjestetty asianmukaisesti Koulutuslautakunnan alaiseen toimintaan kohdistuvan muistutuksen johdosta emme puolla vastuuvapauden myöntämistä koulutuslautakunnan jäsenille ja lukion rehtorille/sivistysjohtajalle. " Tarkastuslautakunta pyytää kokouksessaan kirjalliset selvityk set vuoden 2010 vastuuvapautta koskien koulutuslautakunnalta sekä lu kion rehtori/sivistysjohtajalta sekä kunnanhallitukselta. Viitemateriaalina on koulutuslautakunnan ja sivistysjohtajan selvitykset. Kunnanhallitus toteaa muistutuksen ja siihen liittyvän sisäisen valvonnan kehittämistarpeista lausuntonaan seuraavaa: Kopiokonehankintaan liittyvät ongelmat tulivat sisäisesti esille ja kun nanhal litus teki marraskuussa 2010 päätöksen asian selvittämisestä. Kun nanjohtaja on selvittänyt asiaa ja ottanut tammikuussa 2011 yhteyden tilintarkastajaan. Koulutuslautakunta on tehnyt päätöksen, jolla korjataan viranhaltijapäätösten otto-oikeuden käsittelyssä ilmenneet puutteet. Kopiokonehankinnat keskitetään talouspäällikölle, jotta turvataan hankintalakiosaaminen ja voidaan tarvittaessa tehdä kerralla isompia hankintoja. Maantieteellinen tai toiminnallinen hallinnon hajautus vaikeuttaa huomattavasti sisäistä valvontaa. Kunnanhallitus tutkii mahdollisuudet edelleen keskittää hallinnollisia tehtäviä. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Tarkastuslautakunta käy läpi saamansa selvitykset koulutuslautakunnalta ja lukion rehtori / sivistysjohtajalta sekä kunnanhallituksen lausunnon ja päättää jatkotoimista. Tarkastuslautakunta keskusteli saamistaan selvityksistä sekä kunnanhallituksen lausunnosta. Asia jätettiin pöydälle. Tarklk Asian juridisen selvittelyn edettyä päätetään pyytää kunnanhallitukselta lausunto.

6 Khall Tarkastuslautakunta päätti pyytää asiasta kunnanhallituksen lausunnon mennessä. Länsi-Suomen syyttäjävirasto on antanut päätöksen syyttämättä jät tä mi ses tä koskien virka-aseman väärinkäyttöä. Päätöksessä todetaan, et tä esitutkinnassa esiin tulleet leasingsopimuksen vuosimaksut eivät ole sii nä määrin ylittäneet sivistysjohtajan toimivaltaa päättää lea sin gin so pimuk sen tekemisestä omalla toimialallaan, että olisi syytä sen perusteella kat soa hänen syyllistyneen virka-aseman väärinkäyttämiseen. Viranhaltijan vahingonkorvausvastuusta on säädetty va hin gon kor vaus laissa. Jos viranhaltijan viaksi jää lievä tuottamus, ei va hin gon kor vaus vel vol lisuut ta ole (Vahingonkorvauslaki 4 luku 1 ). Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus päättää lausuntonaan todeta, ettei kunta hae va hin gon korvaus ta, koska kopiokonehankintamenettelyssä tapahtuneet virheet toi mival lan ylityksessä ja epätaloudellisessa hankinnassa jäävät lievän tuot tamuk sen piiriin. Sääntöjen noudattamatta jättämisestä mahdollisen va roi tuksen antaminen ei myöskään tule harkittavaksi, koska viranhaltija ei ole enää kunnan palveluksessa. Kunnanhallitus päättää, ettei päätöksen johdos ta ole aihetta jatkotoimenpiteisiin. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Tarklk 41 Pöytäkirjamerkintä: Veikko Niittymaa ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Hänen tilallaan oli varajäsen Hannu Ketola. Kunnanhallitus on antanut lausuntonsa tarkastuslautakunnalle mää rä aikaan mennessä. Tarkastuslautakunta merkitsee kunnanhallituksen lausunnon tiedoksi ja päät tää jatkotoimenpiteistä asiaan liittyen. Tarkastuslautakunta totesi, että tilintarkastuskertomuksessa tehty muistutus on edelleen aiheellinen. Kunnanhallitus ei lausunnossaan näe aiheelliseksi ryhtyä jatkotoimenpiteisiin toimivallassaan olevissa asioissa. Tarkastuslautakunta päätti esittää valtuustolle tili- ja vastuuvapauden myöntämistä koulutuslautakunnalle ja lukion rehtori/sivistysjohtajalle tilikaudelta

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kunnanvaltuusto 21.06.2010 AIKA 21.06.2010 klo 19:00-21:50 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Mäntsälän vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Mäntsälän vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 83 24.03.2014 Tarkastuslautakunta, vaalikausi 29 23.04.2014 2013-2016 Kunnanvaltuusto 52 16.06.2014 Mäntsälän vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 13/02/2014

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6

Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6 Kunnanhallitus 80 16.03.2015 Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6 43/10.00.02/2012 Khall 80 Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.3.2012

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kunnanhallitus 29.04.2015 AIKA 29.04.2015 kello 16:00-17:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 109 Hallintojohtajaehdokkaiden esittäytyminen 3

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta

Sisällysluettelo. 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Kaupunginvaltuusto 09.06.2014 Sisällysluettelo Sivu 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta Naantali - Masku

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 113 Kunnanhallitus Aika 24.03.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot