Tietosuoja euroopan unionissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietosuoja euroopan unionissa"

Transkriptio

1 Tietosuoja euroopan unionissa Vuoropuhelua kansalaisten ja yritysten kanssa FI/FIN SUORA LINJA EUROOPPAN 1

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO EUROOPPALAINEN TIETOSUOJADIREKTIIVI SÄÄNNÖT, JOITA REKISTERINPITÄJÄN ON NOUDATETTAVA REKISTERÖIDYN OIKEUDET MITÄ TEHDÄ, JOS OIKEUKSIA LOUKATAAN TIEDONSIIRROT MUIHIN KUIN EU-MAIHIN YHTEYSTIEDOT Ei Euroopan komissio eikä kukaan, joka toimii komission nimissä, ole vastuussa siitä, miten seuraavia tietoja käytetään. 2

3 JOHDANTO Jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiinsa ja kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa kunnioitusta. Euroopan yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi Henkilötietoja kerätään ja käytetään joka päivä eri tarkoituksiin. Henkilötietoja annetaan esimerkiksi haettaessa kirjastokorttia, liityttäessä kuntosalin jäseneksi, avattaessa pankkitili ja niin edelleen. Henkilötietoja voidaan kerätä suoraan henkilöltä itseltään tai tietokannasta. Näitä tietoja voidaan myöhemmin käyttää muihin tarkoituksiin ja/tai ne voidaan antaa muiden käyttöön. Henkilötietoja ovat kaikki henkilön tunnistamiseen liittyvät tiedot, kuten nimi, puhelinnumero tai valokuva. Tietotekniikan kehitys ja uudet televerkot helpottavat henkilötietojen siirtämistä yli rajojen. Sen seurauksena jonkin EU:n jäsenvaltion kansalaisia koskevia tietoja käsitellään joskus toisessa jäsenvaltiossa. Koska henkilötietoja kerätään ja vaihdetaan yhä useammin, tarvitaan tietojen siirtoa koskevaa sääntelyä. Tietosuojaa koskevissa kansallisissa laeissa edellytetään tietojen käsittelijöiltä eli rekisterinpitäjiltä yleensä hyviä tiedonhallintakäytäntöjä. Näitä ovat velvollisuus käyttää tietoja asianmukaisesti ja turvallisella tavalla sekä velvollisuus käyttää henkilötietoja ainoastaan nimenomaisiin ja laillisiin tarkoituksiin. Kansalliset lait myös takaavat yksityishenkilöille eräitä oikeuksia, kuten oikeuden saada tietää, milloin ja mistä syystä henkilötietoja on käsitelty, oikeuden saada rekistereissä olevia tietoja ja tarvittaessa oikeuden saada tiedot muutetuiksi tai poistetuiksi. Vaikka tietosuojaa koskevilla kansallisilla laeilla on pyritty takaamaan samat oikeudet, lainsäädännöissä on kuitenkin ollut joitakin eroavaisuuksia. Nämä erot ovat saattaneet aiheuttaa esteitä tiedon vapaalle liikkuvuudelle ja lisätaakkoja taloudellisille toimijoille ja kansalaisille. Eräitä näistä ongelmista olivat tarve rekisteröityä tai saada lupa tietojen käsittelemiseen valvovilta viranomaisilta useassa jäsenvaltiossa, tarve noudattaa eri standardeja ja mahdollinen kielto siirtää tietoja toiseen EU:n jäsenvaltioon. Joissakin jäsenvaltioissa ei lisäksi ollut tietosuojaa koskevia lakeja. Näistä syistä tarvittiin Euroopan tasoista toimintaa, ja tämä tapahtui EY:n direktiivien muodossa. 3

4 EUROOPPALAINEN TIETOSUOJALAINSÄÄDÄNTÖ Tämän alan kansallisten säännösten yhdenmukaistamiseksi kehitettiin direktiivi 95/46/EY (tietosuojadirektiivi), jonka tarkoituksena oli poistaa tietojen vapaan liikkuvuuden esteet siten, että tietosuojaa ei heikennettäisi. Direktiivin tuloksena kaikkien kansalaisten henkilötiedoilla on sama suoja kaikkialla unionissa. EU:n viidentoista jäsenvaltion oli saatettava kansallinen lainsäädäntönsä direktiivin säännösten mukaiseksi 24. lokakuuta 1998 mennessä. Direktiivi on yhteisön laki, joka on osoitettu jäsenvaltioille. Direktiivi annetaan Euroopan laajuisesti, ja kaikkien jäsenvaltioiden on varmistettava, että sitä noudatetaan niiden oikeusjärjestelmässä. Direktiivissä säädetään lopputuloksesta. Kukin jäsenvaltio voi itse päättää tavoista, miten se soveltaa direktiiviä, kunhan lopputulos on sama. Periaatteessa direktiivi tulee voimaan kansallisten täytäntöönpanotoimenpiteiden (kansallinen laki) välityksellä. On kuitenkin mahdollista, että vaikka jäsenvaltio ei vielä olisikaan saattanut direktiiviä voimaan, joillakin sen säännöksillä voi olla välitöntä vaikutusta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos direktiivissä annetaan välittömiä oikeuksia yksityishenkilöille, yksityishenkilö voi vedota direktiiviin oikeudessa ilman, että hänen tarvitsee odottaa kansallisella lainsäädännöllä tapahtuvaa täytäntöönpanoa. Lisäksi, jos yksityishenkilö on mielestään kärsinyt vahinkoa, koska kansalliset viranomaiset eivät ole panneet direktiiviä täytäntöön oikein, hänellä saattaa olla oikeus vaatia vahingonkorvauksia. Vahingonkorvauksia voidaan tuomita vain kansallisissa tuomioistuimissa. Tietosuojadirektiiviä sovelletaan toimintoihin tai toimintojen kokonaisuuksiin, joita kohdistetaan henkilötietoihin, mitä kutsutaan tietojen käsittelyksi. Tällaisia toimintoja ovat mm. henkilötietojen kerääminen, niiden säilyttäminen ja luovuttaminen. Direktiiviä sovelletaan tietoihin, joita käsitellään automaattisesti (esimerkiksi tietokoneella oleva asiakasrekisteri), ja tietoihin, jotka ovat osa tai joiden on tarkoitus muodostaa osa eiautomaattista rekisteröintijärjestelmää, josta ne ovat saatavilla tiettyjen kriteerien mukaisesti. (Tällaisia ovat esimerkiksi perinteiset paperikortistot, joissa asiakastiedot ovat aakkosjärjestyksessä nimen perusteella.) Tietosuojadirektiiviä ei sovelleta tietoihin, joita käsitellään pelkästään henkilökohtaisista syistä tai kotitalouden tarpeisiin (esimerkiksi sähköisessä muodossa oleva henkilökohtainen päiväkirja tai perheenjäsenten ja ystävien tiedot sisältävä kortisto). Sitä ei myöskään sovelleta sellaisilla aloilla kuin yleinen turvallisuus, puolustus tai rikosoikeus, jotka eivät kuulu EY:n toimivaltaan ja jotka ovat edelleen kansallisia etuoikeuksia. Kansallisessa lainsäädännössä on yleensä säädetty yksityishenkilön suojasta näissä asioissa. Lisäksi on olemassa erillinen direktiivi 97/66/EY, jossa käsitellään erityisesti yksityisyyden suojaa televiestinnässä. Direktiivissä säädetään, että jäsenvaltioiden on taattava viestinnän luottamuksellisuus kansallisen lainsäädännön avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki luvaton kuuntelu, salakuuntelu, tallentaminen tai muunlainen viestien sieppaaminen tai valvominen on laitonta. Jos käyttäjälle on tarjolla kutsuvan linjan tunnistuspalvelu, käyttäjälle on annettava mahdollisuus olla käyttämättä tätä palvelua tai estää tunnistus heidän soittaessaan puhelimella. Vastaavasti palvelun käyttäjillä on oltava mahdollisuus olla vastaanottamatta tulevia puheluita soittajilta, jotka ovat estäneet tunnistuksen. Lisäksi direktiivissä säädetään, 4

5 että tilaajalla on periaatteessa veloituksetta oikeus siihen, että häntä ei mainita mahdollisissa painetuissa tai sähköisessä muodossa olevissa puhelinluetteloissa. 5

6 KUKA VOI OLLA REKISTERÖITY? OLEMME KAIKKI REKISTERÖITYJÄ. AINA KUN VARAAMME LENNON, HAEMME TYÖPAIKKAA, KÄYTÄMME LUOTTOKORTTIA TAI INTERNETIÄ, PALJASTAMME JOITAKIN TIETOJA ITSESTÄMME. 6

7 SÄÄNNÖT, JOITA REKISTERINPITÄJÄN ON NOUDATETTAVA Kuka voi olla rekisterinpitäjä? Rekisterinpitäjä on henkilö tai yhteisö, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinot sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Lääkäri on yleensä potilastietojen rekisterinpitäjä; yritys on sen asiakkaita ja työntekijöitä koskevien tietojen rekisterinpitäjä; urheiluseura pitää rekisteriä jäsenistään ja yleinen kirjasto pitää rekisteriä käyttäjistään. Rekisterinpitäjien on kunnioitettava useita periaatteita. Periaatteiden tarkoituksena ei ole vain rekisteröityjen suojelu, vaan ne ovat myös osoitus hyvistä liikekäytännöistä, jotka myötävaikuttavat luotettavaan ja tehokkaaseen tietojenkäsittelyyn. Kaikkien rekisterinpitäjien on noudatettava sijaintijäsenvaltionsa tietojenkäsittelyä koskevia sääntöjä, vaikka käsitellyt tiedot koskisivatkin toisessa valtiossa asuvaa henkilöä. Jos rekisterinpitäjä ei ole sijoittautunut yhteisön alueelle (esimerkiksi ulkomainen yhtiö), sen on noudatettava jäsenvaltion lainsäädäntöä, jos käsittelylaitteisto (esimerkiksi tietojenkäsittelykeskus) sijaitsee Euroopan yhteisössä. SÄÄNNÖISSÄ SANOTAAN, ETTÄ: Tietoja on käsiteltävä asianmukaisella ja lainmukaisella tavalla. Tiedot on kerättävä nimenomaisia ja laillisia tarkoituksia varten ja käytettävä sen mukaisesti. Tietojen on oltava olennaisia eikä liian laajoja siihen tarkoitukseen, jota varten niitä käsitellään. Tietojen on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä. Rekisterinpitäjien on tarjottava rekisteröidyille riittävä mahdollisuus korjata, poistaa tai jäädyttää heitä koskevat virheelliset tiedot. Tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa, ei pidä säilyttää kauemmin kuin on tarpeen. Direktiivissä säädetään, että kaikissa jäsenvaltioissa on oltava yksi tai useampi viranomainen, jonka tehtävä on valvoa direktiivin soveltamista. Yksi valvontaviranomaisen velvollisuuksista on pitää ajan tasalla olevaa julkista rekisteriä, josta kaikki voivat saada tietoonsa kaikkien rekisterinpitäjien nimet ja heidän suorittamiensa käsittelyjen laadun. Periaatteessa kaikkien rekisterinpitäjien on ilmoitettava valvontaviranomaiselle tietojen käsittelystä. Jäsenvaltiot voivat sallia, että tietyt tietojen käsittelyn tyypit, joihin ei liity erityisiä riskejä, vapautetaan ilmoitusmenettelystä tai menettelyä voidaan yksinkertaistaa. Vapauttaminen ja yksinkertaistaminen voidaan sallia myös, jos rekisterinpitäjä on kansallista lakia noudattaen nimennyt riippumattoman tietosuojasta vastaavan henkilön. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että valvontaviranomaiset tarkistavat ennakolta tietojen 7

8 käsittelyt, joihin liittyy erityisiä riskejä. Jäsenvaltioiden on päätettävä, mihin tietojen käsittelyyn liittyy erityisiä riskejä. Milloin henkilötietoja voidaan käsitellä? Henkilötietoja voidaan käsitellä (eli kerätä ja käyttää) ainoastaan siinä tapauksessa, että * Rekisteröity on yksiselitteisesti antanut suostumuksensa eli jos hän on riittävästi asiasta tietoja saatuaan vapaasti ja nimenomaisesti hyväksynyt tietojen käsittelyn. * Tietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn toivoman sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen tekemiseksi; esimerkiksi tietojen käsittely laskutuksen yhteydessä tai työpaikan tai lainan hakijaan liittyvien tietojen käsittely. * Laki edellyttää tietojen käsittelyä. * Tietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeän edun suojelemiseksi. Tästä on esimerkki auto-onnettomuuden yhteydessä lääkintähenkilökunnan tajuttomalle henkilölle tekemä verikoe, jos sitä pidetään tarpeellisena rekisteröidyn hengen pelastamiseksi. * Tietojen käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisten tehtävien suorittamiseksi tai viranomaisten (kuten valtion viranomaiset, veroviranomaiset, poliisi ja niin edelleen) tehtävien täyttämiseksi. * Tietoja voidaan myös käsitellä aina, kun rekisterinpitäjällä tai kolmannella osapuolella on oikeutettu syy siihen. Syy ei kuitenkaan voi ylittää rekisteröidyn perusoikeuksia ja erityisesti oikeutta yksityisyyden suojaan. Tällä määräyksellä vakiinnutetaan tarve päästä kohtuulliseen tasapainoon käytännössä rekisterinpitäjien liike-edun ja rekisteröityjen yksityisyyden välillä. Tasapainoa arvioi ensisijaisesti tietosuojaviranomaisten valvonnassa toimiva rekisterinpitäjä, vaikka tuomioistuimilla on tarvittaessa lopullinen päätösvalta. Arkaluontoiset tiedot Arkaluontoisten tietojen käsittelyä koskevat erittäin tiukat säännöt. Tällaisia tietoja ovat rodulliseen tai etniseen alkuperään, poliittisiin mielipiteisiin, uskonnolliseen tai filosofiseen vakaumukseen, ammattiyhdistysten jäsenyyteen, terveyteen tai seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyvät tiedot. Periaatteessa näitä tietoja ei voida käsitellä. Poikkeuksia voidaan sallia hyvin erityisin edellytyksin. Tällaisia edellytyksiä ovat se, että rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa siihen, tietojen käsittely työllisyyslain puitteissa, tapaukset joissa rekisteröidyn on mahdotonta antaa suostumusta (esim. liikenneonnettomuuden uhrille tehtävä verikoe), julkisesti ilmoitettujen henkilötietojen käsittely tai ammattiyhdistysten, poliittisten puolueiden tai kirkkojen tekemä jäsentensä tietojen käsittely. Jäsenvaltiot voivat tietyissä tapauksissa määrätä lisää poikkeuksia elintärkeiden yleisten etujen suojelemiseksi. Koskeeko direktiivi tietojen siirtoa Internetissä? 8

9 Internetin kaltaisen merkittävän siirtovälineen jättäminen pois tietosuojadirektiivin soveltamisalasta olisi sekä epäloogista että oikeudellisesti perusteetonta. Koska Internetin välityksellä siirretään suuria määriä erilaisia henkilötietoja kaikkialla maailmassa, myös maihin, joissa tietosuojan taso ei ole riittävä, kysymykseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tietosuojadirektiivi on sen vuoksi teknisesti neutraali: sitä sovelletaan aina henkilötietojen käsittelyssä käytetystä teknisestä menetelmästä riippumatta. Direktiivi koskee esimerkiksi henkilötietojen näkymätöntä keräämistä Internetissä (esim. käyttäjien surffailutapojen seurannassa käytetyt evästeet). Jos toisaalta henkilötietoja kerätään näkyvällä tavalla, voidaan katsoa, että omia tietojaan siirtävä yksityishenkilö on antanut suostumuksensa sellaiseen siirtoon, jos hänelle on riittävästi tiedotettu siihen liittyvistä riskeistä. Kysymys: Yksityishenkilö saa jatkuvasti ei-toivottuja sähköpostiviestejä. Miten tämä voidaan estää, kun viestit tulevat useasta eri lähteestä? Vastaus: Yksityishenkilöllä on oikeus kieltäytyä häntä koskevien henkilötietojen käsittelystä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi yksityishenkilö voi vaatia Internet-palvelujen tarjoajaansa asentamaan postisuodattimia tai ottaa yhteyttä johonkin yhdistykseen, joka on erikoistunut ei-toivottujen sähköpostien estämiseen (CAUCE, Privacy International ja niin edelleen). On myös muita palveluja, jotka auttavat yksityishenkilöitä estämään ei-toivottuja viestejä, kuten Jos ongelma jatkuu, henkilö voi ottaa yhteyttä kansalliseen valvontaviranomaiseen. 9

10 REKISTERÖIDYN OIKEUDET Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää kaikesta häntä koskevien tietojen käsittelystä. Rekisterinpitäjien on ilmoitettava keruusta rekisteröidylle aina rekisteröidyn henkilötietoja kerätessään, ellei rekisteröidylle ole jo ilmoitettu asiasta. Rekisteröidyllä on oikeus tietää, kuka on rekisterinpitäjä, mitä tarkoitusta varten tietoja käsitellään, esimerkiksi kuka tiedot saa ja mitä erityisiä oikeuksia rekisteröidyillä on. Rekisteröidyllä on oikeus saada nämä tiedot siitä riippumatta, onko tiedot saatu suoraan tai välillisesti kolmansilta osapuolilta. Viimeksi mainittuun tapaukseen saattaa liittyä poikkeuksia, jos tämän tiedon antaminen osoittautuu mahdottomaksi tai äärimmäisen vaikeaksi tai jos laki sitä vaatii. Rekisteröidyllä on oikeus tutustua itseään koskeviin tietoihin. Rekisteröity voi tiedustella keneltä tahansa rekisterinpitäjältä, käsitteleekö tämä rekisteröityä koskevia henkilötietoja, saada kopion tiedoista selkeäkielisessä muodossa ja saada kaikki käytettävissä olevat tiedot niiden lähteistä. Jos henkilötiedot ovat virheellisiä tai niitä on käsitelty laittomasti, rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen korjaamista, poistamista tai jäädyttämistä. Sellaisissa tapauksissa rekisteröity voi myös vaatia, että rekisterinpitäjä ilmoittaa asiasta virheelliset tiedot nähneille kolmansille osapuolille, ellei tämä osoittaudu mahdottomaksi. Tietoihin tutustumisesta voidaan joissakin tapauksissa periä kohtuullinen maksu. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada tietoonsa perusteet, joihin automaattiset päätökset perustuvat. Rekisteröityyn merkittävästi vaikuttavat päätökset, kuten päätökset lainan tai vakuutuksen myöntämisestä, saatetaan tehdä pelkästään automaattisen tietojen käsittelyn pohjalta. Sen vuoksi rekisterinpitäjän on noudatettava asianmukaisia suojatoimenpiteitä, esimerkiksi annettava rekisteröidylle mahdollisuus keskustella kerättyjen tietojen taustalla olevista syistä ja kyseenalaistaa päätökset, jotka perustuvat virheellisiin tietoihin. Poikkeukset ja rajoitukset Oikeus yksityisyyteen saattaa joskus olla ristiriidassa ilmaisunvapauden kanssa ja erityisesti lehdistön ja muiden tiedotusvälineiden vapauden kanssa. Jäsenvaltioiden on sen vuoksi tietosuojaa koskevissa laeissaan säädettävä poikkeuksista, jotta näiden erilaisten mutta yhtä lailla perustavanlaatuisten oikeuksien välillä saavutettaisiin tasapaino. Kansallisissa laeissa voidaan sallia myös muita poikkeuksia direktiiviin. (Näitä ovat velvollisuus tiedottaa rekisteröidylle, tiedonkäsittelyn julkistaminen ja velvollisuus kunnioittaa hyvän tiedonhallinnon perusperiaatteita.) Poikkeukset sallitaan, jos ne ovat muun muassa tarpeen kansallisen turvallisuuden, puolustuksen, rikosten selvittämisen tai rikoslain täytäntöönpanon vuoksi tai rekisteröityjen suojelemiseksi tai muiden oikeuksien ja vapauksien puolustamiseksi. Lisäksi voidaan myöntää poikkeus oikeudesta tutustua tietoihin, jotka on käsitelty tieteellisiä tai tilastointitarkoituksia varten. 10

11 MITÄ TEHDÄ, JOS OIKEUKSIA LOUKATAAN? Jos rekisteröity epäilee, että hänen oikeuksiaan on loukattu, hänen olisi rekisterinpitäjän selvittääkseen ensimmäiseksi otettava yhteyttä henkilöön, joka näyttäisi olevan vastuussa loukkaamisesta. Ellei tämä tuota tyydyttävää tulosta, rekisteröity voi ottaa yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseen. Direktiivin mukaan kaikkien jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai useampi viranomainen, jonka tehtävä on varmistaa tietosuojalain asianmukainen noudattaminen. Tämä viranomainen, josta käytetään usein nimitystä valvontaviranomainen, on toimivaltainen käsittelemään kenen tahansa yksityishenkilön tai yrityksen tekemiä valituksia. Valvontaviranomaisen on tutkittava valitus, ja se voi tilapäisesti kieltää tietojen käsittelyn. Jos valvontaviranomainen toteaa, että tietosuojalakia on rikottu, valvontaviranomainen voi määrätä poistamaan tai tuhoamaan tiedot ja/tai kieltää niiden enemmän käsittelyn. Kysymys: Televiestintäyhteyden tarjoaja on antanut tietoja rekisteröidyn puhelin- tai sähköpostitilistä toiselle yhtiölle. Sen tuloksena rekisteröity saa eitoivottuja puheluja tai sähköpostiviestejä. Mitä tehdä? Vastaus: Jos henkilötiedot on kerätty ainoastaan laskutusta varten ja rekisteröity ei ole antanut suostumusta häntä koskevien tietojen välittämiseksi edelleen, rekisteröidyllä on oikeus olla hyväksymättä henkilötietojen siirtoa kolmansille osapuolille. Ensimmäinen askel on kirjoittaa palvelun tarjoajalle ja ilmaista selkeästi valituksen aihe. Jos valitukseen ei tule tyydyttävää vastausta, rekisteröidyn olisi otettava yhteyttä kansalliseen valvontaviranomaiseen. Kysymys: Rekisteröidylle ei myönnetä lainaa, koska pankin tiedostot ovat virheellisiä. Rekisteröity on esittänyt pankille tutustumisvaatimuksen saadakseen selville, mitä häntä koskevia luottokelpoisuustietoja on talletettu pankin tietokoneelle. Pankki ei kuitenkaan ole vastannut tutustumisvaatimukseen. Rekisteröity on soittanut useita asiaa koskevia puheluita pankkiin, mutta tuloksetta. Mitä tehdä? Vastaus: Direktiivissä sanotaan, että rekisteröidyllä on oikeus tutustua kaikkiin häntä koskeviin henkilötietoihin ilman aiheetonta viivytystä. Jos tiedot ovat virheellisiä, rekisteröidyllä on oikeus korjata ne. Ellei rekisteröity saa vastausta pankilta kohtuullisen ajan kuluessa, hän voi siis valittaa suoraan kansalliselle valvontaviranomaiselle. Direktiivin mukaan kansallisen valvontaviranomaisen on tutkittava valitus ja ilmoitettava valittajalle tutkimuksen tuloksista. Kun rekisteröity ottaa yhteyttä valvontaviranomaiseen, hänen olisi kuvailtava ongelma (mieluiten kirjallisesti) ja annettava riittävästi tietoja, jotta ongelman laatu selviää. Joissakin jäsenvaltioissa valvontaviranomaisella on vakiomuotoisia lomakkeita, joilla valitus tehdään. Jos lomakkeita on saatavilla, niitä olisi käytettävä, koska se nopeuttaa tapauksen käsittelyä ja rekisteröity saa vastauksen nopeammin. Joissakin jäsenvaltioissa valitus voidaan tehdä sähköpostitse. Toisissa se ei vielä ole mahdollista. Ellei tämä johda tyydyttävään tulokseen, rekisteröidyn on ehkä vietävä asia oikeuteen. Jos näin tapahtuu, on hyvä turvautua asianajajaan. Asian vieminen oikeuteen saattaa olla tarpeen myös, jos rekisteröidylle on koitunut vahinkoa oikeuksien loukkaamisen vuoksi, jolloin hänellä saattaa olla oikeus vahingonkorvaukseen. 11

12 Kysymys: Rekisteröidyn työnantaja on antanut rekisteröidyn terveydentilaa koskevat tiedot rekisteröidyn pankille ilman hänen lupaansa. Terveydentilaa koskevat tiedot ovat ehkä aiheuttaneet sen, että pankki kieltäytyy myöntämästä rekisteröidylle asuntolainaa. Onko rekisteröidyllä oikeus vahingonkorvaukseen? Vastaus: Rekisteröidyllä on oikeus vahingonkorvaukseen, jos hän on kärsinyt vahinkoa henkilötietojen laittoman paljastamisen johdosta. Näin saattaa olla, jos terveydentilaa koskevia tietoja on luovutettu ilman hänen lupaansa. Kuka tahansa yksityishenkilö tai yritys voi tehdä komissiolle valituksen jäsenvaltion väitetystä yhteisön lainsäädännön rikkomisesta. Euroopan komission tehtävänä on varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat yhteisön lainsäädäntöä. Tarvittaessa komissio muistuttaa jäsenvaltioita niiden velvollisuudesta soveltaa yhteisön lainsäädäntöä ajallaan ja asianmukaisesti. Jos jäsenvaltio ei täytä näitä velvoitteitaan, komission täytyy joissakin tapauksissa ehkä viedä asia Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen, joka ratkaisee, onko yhteisön lakeja rikottu. Valittajan ei tarvitse todistaa, että väitetyllä rikkomisella on välitöntä vaikutusta häneen. Komissio ei kuitenkaan voi ratkaista yksityisten osapuolten välisiä kiistoja. Valituksen tekeminen on maksutonta ja valitus voidaan tehdä ilman asianajajaa. Valitukseen on muistettava sisällyttää asiaan liittyvät tiedot ja asiakirjat (esim. asiaa koskevat kansalliset lait). Valitus voidaan tehdä komissiolle kirjoittamalla osoitteeseen: Euroopan yhteisöjen komissio (pääsihteerin tietoon / for the attention of the Secretary-General) Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles. tai käyttämällä vakiomuotoista lomaketta, jonka saa pyynnöstä komission edustustoista jäsenvaltioissa ja Internetistä osoitteesta 12

13 TIEDONSIIRROT MUIHIN KUIN EU-MAIHIN Jos tietoja siirretään maihin, jotka eivät ole EU:n jäsenvaltioita, saattaa olla tarpeen ryhtyä erityisiin varotoimenpiteisiin, jos tietosuojan taso kyseisessä maassa ei vastaa yhteisön lainsäädännön vaatimaa tasoa. Ilman erityisiä sääntöjä direktiivin tarjoama korkealaatuinen tietosuoja murenisi nopeasti, koska tietoja voidaan nykyään siirtää helposti kansainvälisissä verkoissa. Direktiivin periaate on, että henkilötietoja voidaan siirtää ainoastaan sellaisiin EU:n ulkopuolisiin maihin, jotka takaavat tietosuojan riittävän tason. Parhaillaan tutkitaan eri maiden tietosuojalakeja ja käydään neuvotteluja EU:n tärkeimpien kauppakumppanien kanssa, jotta voitaisiin päättää, missä maissa tietosuojan taso on riittävä. Jos tietyssä kolmannessa maassa ei taata tietosuojan riittävää tasoa, tarkemmin määritellyt tietojensiirrot on direktiivin mukaan estettävä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista sellaisista estämistoimenpiteistä, jonka jälkeen yhteisön toimenpiteellä varmistetaan, että jäsenvaltion päätös estää tietojen siirtäminen joko laajennetaan koskemaan kaikkia kyseisenlaisia EU:sta tehtäviä tietojen siirtoja tai perutaan. Mitä EU:n ulkopuolisten maiden yhtiöt voivat tehdä? Henkilötietojen siirtämisen estäminen on viimeisenä käyttöön otettava keino. Tietojen riittävä suojaus voidaan varmistaa muilla tavoin häiritsemättä kansainvälisiä tiedonsiirtoja ja liiketoimia, joihin tiedot liittyvät. Jos EU:n yritykset ovat epävarmoja siitä, tarjoaako EU:n ulkopuolisen maan lainsäädäntö tai muut säännöt tietosuojan riittävän tason, niiden kannattaa hoitaa tietosuoja itse. Se voidaan tehdä tiedot lähettävän yhtiön ja tiedot vastaanottavan EU:n ulkopuolisen maan yhtiön välisellä sopimuksella. Sopimuksen tarkoituksena on antaa riittävät takeet henkilöiden yksityisyyden suojasta ja perusoikeuksien ja -vapauksien suojasta sekä vastaavien oikeuksien soveltamisesta. Jos toteutetaan asianmukaisia suojatoimenpiteitä, EU:n jäsenvaltiolla ei pitäisi olla syytä estää sen kansalaisia koskevien tietojen siirtämistä. YHTEYSTIEDOT 13

14 TIETOSUOJAKYSYMYKSISTÄ VASTAAVAT VIRANOMAISET JÄSENVALTIOISSA Itävalta: Österreischische Datenschutzkommission Ballhausplatz, 1 A-1014 WIEN P. (43-1) F. (43-1) Ei www-sivustoa Tanska: Datatilsynet Christians Brygge, 28 4 DK-1559 KØBENHAVN V P. (45-33) Ranska: Commission Nationale de l Informatique et des Libertés Rue Saint Guillaume, 21 F PARIS Cedex 7 P. (33-1) Kreikka: Hellenic Data Protection Authority 8 Omirou Street GR Athens, Greece P. (301-33) /5 F. (301-33) Italia: Garante per la protezione dei dati personali Largo del Teatro Valle, 6 I ROMA P. (39) Ei www-sivustoa Alankomaat: College Bescherming Persoonsgegevens Prins Clauslaan 20 Postbus NL-2509 AJ s-gravenhage P. (31-70) Espanja: Agencia de Protección de Datos Paseo de la CasP.lana, N 41, 5a planta E MADRID P. (34) Belgia: Commission de la protection de la vie privée Postiosoite: Ministère de la Justice Bd. de Waterloo, 115 B-1000 BRUXELLES Käyntiosoite: Avenue de la Porte de Hall, 5-8 B-1060 BRUXELLES P. (32-2) F. (32-2) Sähköposti: Suomi: Tietosuojavaltuutetun toimisto PL 315 FIN HELSINKI P. (358-9) Saksa: Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz Postfach D BONN (Bad Godesberg) P. (49-228) Irlanti: Data Protection Commissioner Irish Life Centre, Block 4 Talbot Street DUBLIN 1-IRL P. (353-1) Ei www-sivustoa Luxemburg: Commission à la Protection des Données Nominatives Ministère de la Justice Boulevard Royal, 15 L-2934 LUXEMBOURG P. (352) Ei www-sivustoa Portugali: Comissão Nacional de Protecção de Dados Pessoais Informatizados R. de S. Bento, 148 3º P LISBOA P. (351-21) Ruotsi: Datainspektionen Fleminggatan, 14 9th Floor Box 8114 S STOCKHOLM P. (46-8)

15 Yhdistynyt kuningaskunta: Data Protection Commissioner Water Lane Wycliffe House UK-WILMSLOW CHESHIRE SK9 5AF P. ( ) gov.uk EFTAmaat Islanti: Ministry of Justice Data Protection Commission Arnarhvoll IS-150 REYKJAVIK P. (354) Ei www-sivustoa Norja: Datatilsynet The Data Inspectorate P.B Dep N-0034 OSLO P. (47-22) EUROOPAN KOMISSION SUOMEN EDUSTUSTO Pohjoisesplanadi 31 PL 1250 FIN Helsinki P. (358-9) Puhelinpalvelu klo / P. (358-9) Käsikirjasto avoinna klo Julkaisutilaukset myös F. (358-9) YHTEYSPISTE SISÄMARKKINAONGELMIEN RATKAISEMISEKSI Kauppa- ja teollisuusministeriön markkinaosastolla toimii yhteyspiste, jonne yritykset ja kansalaiset voivat tehdä vapaamuotoisen ilmoituksen, mikäli kohtaavat ongelmia sisämarkkinoilla. Ongelmat voivat liittyä esimerkiksi tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen tai oikeuteen työskennellä toisessa jäsenvaltiossa. Yhteyspiste toimii yhteistyössä Suomen viranomaisten, muiden jäsenvaltioiden yhteyspisteiden sekä tarvittaessa Euroopan komission kanssa ongelmien selvittämiseksi. Kauppa- ja teollisuusministeriö Markkinaosasto / Tutkija Petri Kuurma PL 230 FIN Helsinki P. (358-9) F. (358-9) Internet: VUOROPUHELU KANSALAISTEN JA YRITYSTEN KANSSA Suora Linja Eurooppaan -ohjelman maksuton palvelunumero: Internet: Tämän numeron tai Internet-sivujen kautta voi myös saada apua oikeuksien käyttöön liittyvissä ongelmissa ilmaisesta vastauspalvelustamme ( Signpost Service ). Kysymykseen vastataan kolmen työpäivän kuluessa, ja tarvittaessa samalla myös neuvotaan, mihin on parasta ottaa seuraavaksi yhteyttä ongelman ratkaisemiseksi. 15

16 Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu.int). Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2000 Euroopan yhteisöt, 2000 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Belgium PAINETTU KLOORIVALKAISEMATTOMALLE PAPERILLE Euroopan komissio Tietosuoja Euroopan unionissa Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto s. 14,8 x 21 cm 16

17 VUOROPUHELUA KANSALAISTEN JA YRITYSTEN KANSSA SUORA LINJA EUROOPPAAN Tämä palvelu tarjoaa Euroopan unionia ja sen yhtenäismarkkinoita käsitteleviä oppaita. Niihin liittyy tietosivuja, joissa kerrotaan, kuinka oikeuksiaan voi käyttää kussakin EU-maassa. Muut Kansalaisena Euroopassa -sarjaan kuuluvat oppaat ja tietosivut ovat Internet-osoitteestamme Voit myös tilata niitä käyttämällä tähän oppaaseen sisältyvää tilauslomaketta PF FI-C Jos et löydä oikeuksiesi käyttämistä koskevaa käytännön tietoa tästä oppaasta, neuvoja voit saada vastauspalvelusta ( signpost service ). Vastauspalveluun saat yhteyden joko soittamalla maksuttomaan palvelunumeroon Suora linja Eurooppaan: cfr. tai Internet-osoitteestamme. EUROOPAN KOMISSIO PÄÄOSASTO Sisämarkkinat PÄÄOSASTO Koulutus ja kulttuuri EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLISTEN JULKAISUJEN TOIMISTO L-2985 Luxembourg 17

18 VUOROPUHELU KANSALAISTEN JA YRITYSTEN KANSSA Tilauslomake Suora linja Eurooppaan -palvelu tarjoaa Euroopan unionia ja sen yhtenäismarkkinoita käsitteleviä oppaita. Niihin liittyy tietosivuja, joissa kerrotaan, kuinka oikeuksiaan voi käyttää kussakin EUmaassa. Merkitkää rastilla haluamanne oppaat ja tietosivut. Ilmoittakaa tietosivuja tilatessanne sen maan tunnus, josta olette kiinnostunut. Belgia (B), Tanska (DK), Saksa (D), Kreikka (EL), Espanja (E), Ranska (F), Irlanti (IRL), Italia (I), Luxemburg (L), Alankomaat (NL), Itävalta (A), Portugali (P), Suomi (FIN), Ruotsi (S), Yhdistynyt kuningaskunta (UK) Jokaiseen aiheeseen liittyy opas sekä tietosivuja. Oppaat on merkitty tummennetuin suuraakkosin, tietosivut normaalein kirjaimin. TIETOSUOJA EUROOPAN UNIONISSA Oppaaseen ei liity tietosivuja. NAISTEN JA MIESTEN YHTÄLÄISET OIKEUDET JA MAHDOLLISUUDET EUROOPAN UNIONISSA KUINKA TURVATA OIKEUTENSA YHTENÄISMARKKINOILLA Sisäinen muutoksenhaku viranomaisilta Muutoksenhaku muutoin kuin oikeusteitse Muutoksenhaku oikeusteitse Oikeudellinen neuvonta / oikeusapu... (maatunnus) Oppaaseen ei liity tietosivuja. TYÖSKENTELY TOISESSA EUROOPAN UNIONIN MAASSA Oikeus työnsaantiin Työpaikan etsiminen Oleskeluoikeus ( 1 ) Sosiaaliturva Sosiaaliedut Verotus ( 1 ) Rajatyöntekijät Kansallisen koulutusjärjestelmän perusteet ( 1 ) Tutkintojen tunnustaminen -tietosivut: merkitkää haluamanne tietosivut viereisessä ruudussa olevaan Opiskelu-oppaaseen liittyvään listaan. TAVAROIDEN JA PALVELUIDEN OSTAMINEN EUROOPAN SISÄMARKKINOILLA Tuoteturvallisuus Harhaanjohtava mainonta Kotimyynti Kohtuuttomat sopimusehdot Pankkitilin avaaminen toisessa jäsenvaltiossa Liikennevakuutukset Ylivaratut lennot ( 1 ) Valmismatkat ( 1 ) Lomaosakkeita koskevat sopimukset (time-sharing)... (maatunnus) OPAS TYÖNHAKIJOILLE EU:SSA... (maatunnus)... (maatunnus) 18

19 OPISKELU, KOULUTUS JA TUTKIMUS TOISESSA EUROOPAN UNIONIN MAASSA Kansallisen koulutusjärjestelmän perusteet ( 1 ) Tutkijankoulutus ja tutkijoiden liikkuvuus Euroopassa Oleskeluoikeus ( 1 ) Tutkintojen tunnustaminen, valitkaa ammatti, joka kiinnostaa teitä (vain yksi ammatti): Terveydenhoitoalan ammatit Opettajat Insinöörit Asianajajat Yleis- ja erikoislääkärit Apteekkarit Hammaslääkärit Kätilöt Eläinlääkärit Yleissairaanhoitajat Arkkitehdit Muut säännellyt ammatit (yleinen järjestelmä)... (maatunnus) OLESKELU JA ASUMINEN TOISESSA EUROOPAN UNIONIN MAASSA Oleskeluoikeus ( 1 ) Verotus ( 1 ) Äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa Ajokortti Ajoneuvojen verotus Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä ja rekisteröinti... (maatunnus) MATKUSTAMINEN TOISESSA EUROOPAN UNIONIN MAASSA Ilmoittaminen oleskelusta toisessa unionin maassa Viisumin hankinta perheenjäsenille, jotka eivät ole jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisia Ylivaratut lennot Valmismatkat ( 1 ) Konsuliapu Euroopan unionin kansalaisille ( 1 )... (maatunnus) Jos käytössänne on Internet, kaikki yllä oleva tieto löytyy Internet-osoitteesta: Saat kaiken tilaamasi tiedon suomeksi. Merkitse rasti ruutuun, jos haluat tiedot myös valitsemasi maan virallisella kielellä (virallisilla kielillä): ( 1 ) Eri oppaisiin liittyvät samannimiset tietosivut ovat sisällöltään täysin samanlaisia. Merkitkää vain yksi rasti. 19

20 Täytetään suuraakkosin tai kirjoituskoneella tai käyttäen osoitetarraa. Nimi Lähiosoite Postinumero ja postitoimipaikka Maa Asiakasnumero (mikäli tiedossa) Lähettäkää tilauslomake seuraavaan osoitteeseen: Euroopan komissio Suora linja Eurooppaan P.O. Box 1712 L-1017 LUXEMBOURG 20

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA?

MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA? EU-tietosuoja-asetuksen vaikutukset koulutuskierros Yhteistyössä tietosuojavaltuutetun toimisto ja FCG / Maaliskuu 2015 MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA? Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu Tietosuojavaltuutetun

Lisätiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1 Rekisterinpitäjä If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Y-tunnus 1614120-3 Niittyportti 4, Espoo 00025 IF Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Mika Rintamäki, puh. 101 191515,

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

3) rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään yksinomaan historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka tilastointia varten; tai

3) rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään yksinomaan historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka tilastointia varten; tai LIITE (Tieteellinen tutkimus) Artikla 15 artikla - Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin 1. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja

Lisätiedot

2) tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille;

2) tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille; Artikla 15 artikla - Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin 1. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

10 Yksityiselämän suoja

10 Yksityiselämän suoja SUOMEN PERUSTUSLAKI (731/1999) 10 Yksityiselämän suoja Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen

Lisätiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1 Rekisterinpitäjä If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Y-tunnus 1614120-3 Niittyportti 4, Espoo 00025 IF Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Mika Rintamäki, puh. 101 191515,

Lisätiedot

OP Ryhmän tietosuojavastaava OP Ryhmä Postiosoite: PL 308, OP Sähköpostiosoite: OP Palveluhaku asiakasrekisteri

OP Ryhmän tietosuojavastaava OP Ryhmä Postiosoite: PL 308, OP Sähköpostiosoite: OP Palveluhaku asiakasrekisteri 1 (5) TIETOSUOJASELOSTE 1 Yleistä Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä tietosuoja-asetus) sekä henkilötietolain edellyttämiä tietoja yhtäältä rekisteröidylle

Lisätiedot

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta.

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta. 0100101000011010100010001010110101101111000101000 00101000011010100010001010110101101111000101 Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta Tietosuoja 01001001010000110101000100010101101011011110001 Tietosuojaa

Lisätiedot

Datan vapaa liikkuvuus EU:ssa komission asetusehdotus

Datan vapaa liikkuvuus EU:ssa komission asetusehdotus Datan vapaa liikkuvuus EU:ssa komission asetusehdotus Kuulemistilaisuus 26.9.2017, @lvmfi Päivi Antikainen, yksikön johtaja, tietoliiketoimintayksikkö Tuomas Kaivola, ylitarkastaja, tietoliiketoimintayksikkö

Lisätiedot

Tutkittavan informointi ja suostumus

Tutkittavan informointi ja suostumus Tutkittavan informointi ja suostumus yhdistettäessä tutkittavilta kerättyjä tietoja rekisteritietoihin Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.12.2010 Kysy rekisteritutkimuksen luvista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Luonnos 18.1.2015 OM1/41/2016 HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Asettaminen Oikeusministeriö on päättänyt asettaa työryhmän selvittämään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen

Lisätiedot

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto Johdanto Taustaa: Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen. Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike

Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen. Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL 18.11.2016 Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Yksityisyydensuoja perusoikeutena Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Mitä jokaisen pitää tietää EU:n tietosuoja-asetuksesta IAB Finland ry:n tietosuojaseminaari

Mitä jokaisen pitää tietää EU:n tietosuoja-asetuksesta IAB Finland ry:n tietosuojaseminaari Mitä jokaisen pitää tietää EU:n tietosuoja-asetuksesta IAB Finland ry:n tietosuojaseminaari 14.4.2016 Laura Teirikko Lakimies, Eversheds Asianajotoimisto Oy V. 1995 HENKILÖTIETODIREKTIIVI (Kuvasitaatti:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta Fintech Breakfast 17.3.2017, Technopolis, Oulu Agenda I II Maksupalveludirektiivi (PSD2) mitä uutta? Yleinen tietosuoja-asetus PSD2 3 Maksupalveludirektiivi

Lisätiedot

Tietosuoja-asetus ja sen kansallinen implementointi

Tietosuoja-asetus ja sen kansallinen implementointi Tietosuoja-asetus ja sen kansallinen implementointi - Tieteellisen tutkimuksen näkökulma 12.12.2017 Kristiina Hovi Arkistopäällikkö, tietosuojavastaava EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR= General Data

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) 5350/18 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto LIMITE PUBLIC

Lisätiedot

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99 5093/98/FI/lopullinen WP 17 Tietosuojatyöryhmä Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä suositus 1/99 ohjelmistojen ja laitteistojen Internetissä suorittamasta ei-havaittavasta ja automaattisesta

Lisätiedot

Tietosuoja turvaa oikeutesi

Tietosuoja turvaa oikeutesi Tietosuoja turvaa oikeutesi Kuka saa kerätä tietoja sinusta? Miten tietojasi käytetään? Miten niitä säilytetään? Mihin tietojasi luovutetaan? Pidä huoli oikeuksistasi TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Tässä

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Pilvipalvelut ja henkilötiedot

Pilvipalvelut ja henkilötiedot Pilvipalvelut ja henkilötiedot Titta Penttilä Senior information security manager Group Security, TeliaSonera Muuttuva toimintaympäristö Alihankinta, pilvipalvelut Yleisen tietoisuuden ja kiinnostuksen

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) 13558/16 INF 185 API 107 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Hanke: asiakirjojen julkisuuteen

Lisätiedot

Helsinki 25. maaliskuuta 2009 Asiakirja: MB/12/2008 lopullinen

Helsinki 25. maaliskuuta 2009 Asiakirja: MB/12/2008 lopullinen Helsinki 25. maaliskuuta 2009 Asiakirja: MB/12/2008 lopullinen PÄÄTÖS EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION ASIAKIRJOJEN SAAMISESTA YLEISÖN TUTUSTUTTAVAKSI ANNETUN EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

E U : N T I E T O S U O J A - A S E T U K S E N V A I K U T U K S E T Y R I T Y S T E N L I I K E T O I M I N T A A N T E R H O N E V A S A L O

E U : N T I E T O S U O J A - A S E T U K S E N V A I K U T U K S E T Y R I T Y S T E N L I I K E T O I M I N T A A N T E R H O N E V A S A L O E U : N T I E T O S U O J A - A S E T U K S E N V A I K U T U K S E T Y R I T Y S T E N L I I K E T O I M I N T A A N T E R H O N E V A S A L O Tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistus Ensimmäinen EU:n

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2016/0148(COD) 16.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä

Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä Kuopion kaupunki Selvitys 1 (5) Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Lisätiedot

Tietosuojaseloste (5)

Tietosuojaseloste (5) 1.10.2017 1(5) Tietosuojaseloste Tässä tietosuojaselosteesta (jäljempänä tietosuojaseloste ) on kuvattu henkilötietojen käsittelykäytännöt, mukaan lukien kuvaus kerätyistä henkilötiedoista ja niiden käsittelytavoista.

Lisätiedot

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p.

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p. Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

ja sen, että ON TEHNYT SEURAAVAN PÄÄTÖKSEN: CT/CA-012/2004/01FI HALLINTONEUVOSTO

ja sen, että ON TEHNYT SEURAAVAN PÄÄTÖKSEN: CT/CA-012/2004/01FI HALLINTONEUVOSTO CT/CA-012/2004/01FI EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUKSEN PÄÄTÖS, JOKA KOSKEE YLEISÖN TUTUSTUMISMAHDOLLISUUDESTA ASIAKIRJOIHIN ANNETUN ASETUKSEN (EY) N:O 1049/2001 TÄYTÄNTÖÖNPANOA HALLINTONEUVOSTO

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 4 MENETTELYJEN KIELI Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

Tietosuojauudistus tulee PTC:n käytännön vinkit. Tapio Lahtinen

Tietosuojauudistus tulee PTC:n käytännön vinkit. Tapio Lahtinen Tietosuojauudistus tulee PTC:n käytännön vinkit Tapio Lahtinen Mistä on kyse ja miten päästä alkuun? Tietosuoja-asetus ei suoraan anna yleisvastausta, siihen, mitä pitäisi tehdä Kärjistäen kyse on ikään

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0011 (COD) 7805/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 11. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt

Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosaston järjestämä kuuleminen Alkuhuomautus: Sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto on laatinut tämän kyselyn

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0404(COD)

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0404(COD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 29.5.2017 2016/0404(COD) LAUSUNTOLUONNOS ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat CMI/Digital Vision Euroopan komissio 1 Mistä työtä voi hakea? Henkilöiden vapaa liikkuvuus on

Lisätiedot

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1/2 TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1. Tutkimusluvan hakijan tiedot Sukunimi Etunimet Syntymäaika Lähiosoite Postinumero ja toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite 2. Asiakirjat, joihin tutkimuslupaa haetaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

MATKUSTAJAREKISTERIÄ KOSKEVA REKISTERISELOSTE

MATKUSTAJAREKISTERIÄ KOSKEVA REKISTERISELOSTE MATKUSTAJAREKISTERIÄ KOSKEVA REKISTERISELOSTE Henkilötietotietolain 10 ja 24 :ien sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun lain 7 :n mukaisesti. 1. Rekisterinpitäjä Nimi: Pii Niemi Oy Puhelin: 02

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 5.1.2010 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki, Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) Mikä GDPR? The General Data Protection Regulation (GDPR) = EU:n tietosuoja-asetus Asetus, ei direktiivi, eli kaikkien jäsenmaiden on pakko noudattaa Astuu voimaan 25.5.2018

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

EU:N UUSI TIETOSUOJA- ASETUS

EU:N UUSI TIETOSUOJA- ASETUS 4.10.2016 EU:N UUSI TIETOSUOJA- ASETUS Anu Talus 1 Yleistä Merkittävimmät muutokset Kansallinen jatkovalmistelu Kuntien kyberturvallisuuspäivät 2 1 YLEISTÄ KOM:n ehdotus tietosuojapaketiksi tammikuussa

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Parempi ruoka syyskuun kilpailu Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Parempi ruoka syyskuun arvonta, kilpailu 1.9.2014. 30.9.2014. Palkinto ja sen arvo:3 kpl smoothie-tuotepakettia, arvo noin 45 euroa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) allekirjoittamisesta Euroopan

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja

Itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja Itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 19.1.2017 Liisa Murto Kynnys ry Itsemääräämisoikeus Perustuu perus- ja ihmisoikeuksiin Itsemääräämisoikeus lähtee jokaisen

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 1 (5) EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 30 Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 1 (5) EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 30 Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Rekisteri- ja tietosuojaseloste 1 (5) 1. Rekisterinpitäjä Iisalmen kaupunki Toimialajohtaja: Kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen Vastuualueen päällikkö / yksikön esimies: Talousjohtaja Eeva Suomalainen 2.

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00)

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 9.11.2011 2011/0138(COD) TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE474.076v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat .eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat 1/7 MÄÄRITELMÄT Käsitteet, jotka on määritelty asiakirjoissa Sopimusehdot ja/tai.euriidanratkaisusäännöt, on kirjoitettu isolla alkukirjaimella tässä asiakirjassa.

Lisätiedot

1. Yleiset Periaatteet

1. Yleiset Periaatteet 1. Yleiset Periaatteet 1 Esityksen runko Asetuksen soveltamisala Periaatteet Käsittelyn lainmukaisuus Käsittelyn lailliset perusteet 2 Soveltamisala 3 Soveltamisala Henkilötieto = tunnistettuun tai tunnistettavissa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Tervetuloa tietosuoja-asetuskoulutukseen! JASMINA HEINONEN

Tervetuloa tietosuoja-asetuskoulutukseen! JASMINA HEINONEN Tervetuloa tietosuoja-asetuskoulutukseen! 17.1.17 1 Päivän kulku 09:40-10:20 Jasmina Heinonen: Tietosuoja-asetus: Johdatus ja rekisteröidyn oikeudet 10:20-10:35 Tauko 10:35-11:30 Lotta Kuusisto: Tietosuoja-asetus

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSET WALMU

EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSET WALMU EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSET WALMU 1 EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSET EU:n tietosuoja-asetuksen huomioiminen järjestötoiminnassa GDPR = General Data Protection Regulation = EU:n tietosuoja-asetus = Euroopan parlamentin

Lisätiedot

KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA

KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu EUROBAROMETRI V.2008 / LUOTTAMUSINDIKAATTORI 100 90 PROSENTTIA 80 70 60 50 40 30 20 SUOMI EU-ka 10 0 Terveydenhuolto Sosiaaliturva Vakuutusyhtiöt

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa suosituksia sähköpostin

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin JASMINA HEINONEN

Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin JASMINA HEINONEN Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin 1 Esityksen sisältö Mistä on kysymys? Sovellettava lainsäädäntökehikko Vastakkaiset intressit ja niiden punninta? Työelämän tietosuojalain

Lisätiedot

Asiakastietokantaan saatetaan tallentaa seuraavia tietoja rekisteröidystä:

Asiakastietokantaan saatetaan tallentaa seuraavia tietoja rekisteröidystä: 1 (5) TIETOSUOJASELOSTE 1 REKISTERINPITÄJÄ Citycon Oyj Y-tunnus 0699505-3 Korkeavuorenkatu 35 00130 Helsinki 2 REKISTERINPITÄJÄN EDUSTAJA 3 REKISTERIN NIMI Marianne Håkonsen Marketing Director, Citycon

Lisätiedot

LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA. Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö

LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA. Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö 2.6.2016 1 25.5.2018 Onko tietosuojaviranomainen valmiina? 2 TSV:N SIIRTYMÄAJAN PROJEKTI 2016-2017 TSAU

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Uusi tietosuojaasetus. käytännössä. MPY Palvelut Oyj Toni Sivupuro

Uusi tietosuojaasetus. käytännössä. MPY Palvelut Oyj Toni Sivupuro Uusi tietosuojaasetus käytännössä MPY Palvelut Oyj Toni Sivupuro Sisältö EU tietosuoja-asetus Henkilörekisteri Asetuksen tavoitteet Yksilön oikeudet Yksilön oikeudet käytännössä Suostumus henkilötietojen

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 17.12.2013, päivitetty 26.4.2017 1. Rekisterin nimi Optima verkko-oppimisympäristö 2. Rekisterinpitäjä Jyväskylän

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet Euroopan neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA Nice Tuesday 11.11.2008 asianajaja Klaus Nyblin 1 1. Nykyisin: työnantajilla ei oikeutta tunnistamistietojen

Lisätiedot