Tietosuoja euroopan unionissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietosuoja euroopan unionissa"

Transkriptio

1 Tietosuoja euroopan unionissa Vuoropuhelua kansalaisten ja yritysten kanssa FI/FIN SUORA LINJA EUROOPPAN 1

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO EUROOPPALAINEN TIETOSUOJADIREKTIIVI SÄÄNNÖT, JOITA REKISTERINPITÄJÄN ON NOUDATETTAVA REKISTERÖIDYN OIKEUDET MITÄ TEHDÄ, JOS OIKEUKSIA LOUKATAAN TIEDONSIIRROT MUIHIN KUIN EU-MAIHIN YHTEYSTIEDOT Ei Euroopan komissio eikä kukaan, joka toimii komission nimissä, ole vastuussa siitä, miten seuraavia tietoja käytetään. 2

3 JOHDANTO Jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiinsa ja kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa kunnioitusta. Euroopan yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi Henkilötietoja kerätään ja käytetään joka päivä eri tarkoituksiin. Henkilötietoja annetaan esimerkiksi haettaessa kirjastokorttia, liityttäessä kuntosalin jäseneksi, avattaessa pankkitili ja niin edelleen. Henkilötietoja voidaan kerätä suoraan henkilöltä itseltään tai tietokannasta. Näitä tietoja voidaan myöhemmin käyttää muihin tarkoituksiin ja/tai ne voidaan antaa muiden käyttöön. Henkilötietoja ovat kaikki henkilön tunnistamiseen liittyvät tiedot, kuten nimi, puhelinnumero tai valokuva. Tietotekniikan kehitys ja uudet televerkot helpottavat henkilötietojen siirtämistä yli rajojen. Sen seurauksena jonkin EU:n jäsenvaltion kansalaisia koskevia tietoja käsitellään joskus toisessa jäsenvaltiossa. Koska henkilötietoja kerätään ja vaihdetaan yhä useammin, tarvitaan tietojen siirtoa koskevaa sääntelyä. Tietosuojaa koskevissa kansallisissa laeissa edellytetään tietojen käsittelijöiltä eli rekisterinpitäjiltä yleensä hyviä tiedonhallintakäytäntöjä. Näitä ovat velvollisuus käyttää tietoja asianmukaisesti ja turvallisella tavalla sekä velvollisuus käyttää henkilötietoja ainoastaan nimenomaisiin ja laillisiin tarkoituksiin. Kansalliset lait myös takaavat yksityishenkilöille eräitä oikeuksia, kuten oikeuden saada tietää, milloin ja mistä syystä henkilötietoja on käsitelty, oikeuden saada rekistereissä olevia tietoja ja tarvittaessa oikeuden saada tiedot muutetuiksi tai poistetuiksi. Vaikka tietosuojaa koskevilla kansallisilla laeilla on pyritty takaamaan samat oikeudet, lainsäädännöissä on kuitenkin ollut joitakin eroavaisuuksia. Nämä erot ovat saattaneet aiheuttaa esteitä tiedon vapaalle liikkuvuudelle ja lisätaakkoja taloudellisille toimijoille ja kansalaisille. Eräitä näistä ongelmista olivat tarve rekisteröityä tai saada lupa tietojen käsittelemiseen valvovilta viranomaisilta useassa jäsenvaltiossa, tarve noudattaa eri standardeja ja mahdollinen kielto siirtää tietoja toiseen EU:n jäsenvaltioon. Joissakin jäsenvaltioissa ei lisäksi ollut tietosuojaa koskevia lakeja. Näistä syistä tarvittiin Euroopan tasoista toimintaa, ja tämä tapahtui EY:n direktiivien muodossa. 3

4 EUROOPPALAINEN TIETOSUOJALAINSÄÄDÄNTÖ Tämän alan kansallisten säännösten yhdenmukaistamiseksi kehitettiin direktiivi 95/46/EY (tietosuojadirektiivi), jonka tarkoituksena oli poistaa tietojen vapaan liikkuvuuden esteet siten, että tietosuojaa ei heikennettäisi. Direktiivin tuloksena kaikkien kansalaisten henkilötiedoilla on sama suoja kaikkialla unionissa. EU:n viidentoista jäsenvaltion oli saatettava kansallinen lainsäädäntönsä direktiivin säännösten mukaiseksi 24. lokakuuta 1998 mennessä. Direktiivi on yhteisön laki, joka on osoitettu jäsenvaltioille. Direktiivi annetaan Euroopan laajuisesti, ja kaikkien jäsenvaltioiden on varmistettava, että sitä noudatetaan niiden oikeusjärjestelmässä. Direktiivissä säädetään lopputuloksesta. Kukin jäsenvaltio voi itse päättää tavoista, miten se soveltaa direktiiviä, kunhan lopputulos on sama. Periaatteessa direktiivi tulee voimaan kansallisten täytäntöönpanotoimenpiteiden (kansallinen laki) välityksellä. On kuitenkin mahdollista, että vaikka jäsenvaltio ei vielä olisikaan saattanut direktiiviä voimaan, joillakin sen säännöksillä voi olla välitöntä vaikutusta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos direktiivissä annetaan välittömiä oikeuksia yksityishenkilöille, yksityishenkilö voi vedota direktiiviin oikeudessa ilman, että hänen tarvitsee odottaa kansallisella lainsäädännöllä tapahtuvaa täytäntöönpanoa. Lisäksi, jos yksityishenkilö on mielestään kärsinyt vahinkoa, koska kansalliset viranomaiset eivät ole panneet direktiiviä täytäntöön oikein, hänellä saattaa olla oikeus vaatia vahingonkorvauksia. Vahingonkorvauksia voidaan tuomita vain kansallisissa tuomioistuimissa. Tietosuojadirektiiviä sovelletaan toimintoihin tai toimintojen kokonaisuuksiin, joita kohdistetaan henkilötietoihin, mitä kutsutaan tietojen käsittelyksi. Tällaisia toimintoja ovat mm. henkilötietojen kerääminen, niiden säilyttäminen ja luovuttaminen. Direktiiviä sovelletaan tietoihin, joita käsitellään automaattisesti (esimerkiksi tietokoneella oleva asiakasrekisteri), ja tietoihin, jotka ovat osa tai joiden on tarkoitus muodostaa osa eiautomaattista rekisteröintijärjestelmää, josta ne ovat saatavilla tiettyjen kriteerien mukaisesti. (Tällaisia ovat esimerkiksi perinteiset paperikortistot, joissa asiakastiedot ovat aakkosjärjestyksessä nimen perusteella.) Tietosuojadirektiiviä ei sovelleta tietoihin, joita käsitellään pelkästään henkilökohtaisista syistä tai kotitalouden tarpeisiin (esimerkiksi sähköisessä muodossa oleva henkilökohtainen päiväkirja tai perheenjäsenten ja ystävien tiedot sisältävä kortisto). Sitä ei myöskään sovelleta sellaisilla aloilla kuin yleinen turvallisuus, puolustus tai rikosoikeus, jotka eivät kuulu EY:n toimivaltaan ja jotka ovat edelleen kansallisia etuoikeuksia. Kansallisessa lainsäädännössä on yleensä säädetty yksityishenkilön suojasta näissä asioissa. Lisäksi on olemassa erillinen direktiivi 97/66/EY, jossa käsitellään erityisesti yksityisyyden suojaa televiestinnässä. Direktiivissä säädetään, että jäsenvaltioiden on taattava viestinnän luottamuksellisuus kansallisen lainsäädännön avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki luvaton kuuntelu, salakuuntelu, tallentaminen tai muunlainen viestien sieppaaminen tai valvominen on laitonta. Jos käyttäjälle on tarjolla kutsuvan linjan tunnistuspalvelu, käyttäjälle on annettava mahdollisuus olla käyttämättä tätä palvelua tai estää tunnistus heidän soittaessaan puhelimella. Vastaavasti palvelun käyttäjillä on oltava mahdollisuus olla vastaanottamatta tulevia puheluita soittajilta, jotka ovat estäneet tunnistuksen. Lisäksi direktiivissä säädetään, 4

5 että tilaajalla on periaatteessa veloituksetta oikeus siihen, että häntä ei mainita mahdollisissa painetuissa tai sähköisessä muodossa olevissa puhelinluetteloissa. 5

6 KUKA VOI OLLA REKISTERÖITY? OLEMME KAIKKI REKISTERÖITYJÄ. AINA KUN VARAAMME LENNON, HAEMME TYÖPAIKKAA, KÄYTÄMME LUOTTOKORTTIA TAI INTERNETIÄ, PALJASTAMME JOITAKIN TIETOJA ITSESTÄMME. 6

7 SÄÄNNÖT, JOITA REKISTERINPITÄJÄN ON NOUDATETTAVA Kuka voi olla rekisterinpitäjä? Rekisterinpitäjä on henkilö tai yhteisö, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinot sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Lääkäri on yleensä potilastietojen rekisterinpitäjä; yritys on sen asiakkaita ja työntekijöitä koskevien tietojen rekisterinpitäjä; urheiluseura pitää rekisteriä jäsenistään ja yleinen kirjasto pitää rekisteriä käyttäjistään. Rekisterinpitäjien on kunnioitettava useita periaatteita. Periaatteiden tarkoituksena ei ole vain rekisteröityjen suojelu, vaan ne ovat myös osoitus hyvistä liikekäytännöistä, jotka myötävaikuttavat luotettavaan ja tehokkaaseen tietojenkäsittelyyn. Kaikkien rekisterinpitäjien on noudatettava sijaintijäsenvaltionsa tietojenkäsittelyä koskevia sääntöjä, vaikka käsitellyt tiedot koskisivatkin toisessa valtiossa asuvaa henkilöä. Jos rekisterinpitäjä ei ole sijoittautunut yhteisön alueelle (esimerkiksi ulkomainen yhtiö), sen on noudatettava jäsenvaltion lainsäädäntöä, jos käsittelylaitteisto (esimerkiksi tietojenkäsittelykeskus) sijaitsee Euroopan yhteisössä. SÄÄNNÖISSÄ SANOTAAN, ETTÄ: Tietoja on käsiteltävä asianmukaisella ja lainmukaisella tavalla. Tiedot on kerättävä nimenomaisia ja laillisia tarkoituksia varten ja käytettävä sen mukaisesti. Tietojen on oltava olennaisia eikä liian laajoja siihen tarkoitukseen, jota varten niitä käsitellään. Tietojen on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä. Rekisterinpitäjien on tarjottava rekisteröidyille riittävä mahdollisuus korjata, poistaa tai jäädyttää heitä koskevat virheelliset tiedot. Tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa, ei pidä säilyttää kauemmin kuin on tarpeen. Direktiivissä säädetään, että kaikissa jäsenvaltioissa on oltava yksi tai useampi viranomainen, jonka tehtävä on valvoa direktiivin soveltamista. Yksi valvontaviranomaisen velvollisuuksista on pitää ajan tasalla olevaa julkista rekisteriä, josta kaikki voivat saada tietoonsa kaikkien rekisterinpitäjien nimet ja heidän suorittamiensa käsittelyjen laadun. Periaatteessa kaikkien rekisterinpitäjien on ilmoitettava valvontaviranomaiselle tietojen käsittelystä. Jäsenvaltiot voivat sallia, että tietyt tietojen käsittelyn tyypit, joihin ei liity erityisiä riskejä, vapautetaan ilmoitusmenettelystä tai menettelyä voidaan yksinkertaistaa. Vapauttaminen ja yksinkertaistaminen voidaan sallia myös, jos rekisterinpitäjä on kansallista lakia noudattaen nimennyt riippumattoman tietosuojasta vastaavan henkilön. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että valvontaviranomaiset tarkistavat ennakolta tietojen 7

8 käsittelyt, joihin liittyy erityisiä riskejä. Jäsenvaltioiden on päätettävä, mihin tietojen käsittelyyn liittyy erityisiä riskejä. Milloin henkilötietoja voidaan käsitellä? Henkilötietoja voidaan käsitellä (eli kerätä ja käyttää) ainoastaan siinä tapauksessa, että * Rekisteröity on yksiselitteisesti antanut suostumuksensa eli jos hän on riittävästi asiasta tietoja saatuaan vapaasti ja nimenomaisesti hyväksynyt tietojen käsittelyn. * Tietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn toivoman sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen tekemiseksi; esimerkiksi tietojen käsittely laskutuksen yhteydessä tai työpaikan tai lainan hakijaan liittyvien tietojen käsittely. * Laki edellyttää tietojen käsittelyä. * Tietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeän edun suojelemiseksi. Tästä on esimerkki auto-onnettomuuden yhteydessä lääkintähenkilökunnan tajuttomalle henkilölle tekemä verikoe, jos sitä pidetään tarpeellisena rekisteröidyn hengen pelastamiseksi. * Tietojen käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisten tehtävien suorittamiseksi tai viranomaisten (kuten valtion viranomaiset, veroviranomaiset, poliisi ja niin edelleen) tehtävien täyttämiseksi. * Tietoja voidaan myös käsitellä aina, kun rekisterinpitäjällä tai kolmannella osapuolella on oikeutettu syy siihen. Syy ei kuitenkaan voi ylittää rekisteröidyn perusoikeuksia ja erityisesti oikeutta yksityisyyden suojaan. Tällä määräyksellä vakiinnutetaan tarve päästä kohtuulliseen tasapainoon käytännössä rekisterinpitäjien liike-edun ja rekisteröityjen yksityisyyden välillä. Tasapainoa arvioi ensisijaisesti tietosuojaviranomaisten valvonnassa toimiva rekisterinpitäjä, vaikka tuomioistuimilla on tarvittaessa lopullinen päätösvalta. Arkaluontoiset tiedot Arkaluontoisten tietojen käsittelyä koskevat erittäin tiukat säännöt. Tällaisia tietoja ovat rodulliseen tai etniseen alkuperään, poliittisiin mielipiteisiin, uskonnolliseen tai filosofiseen vakaumukseen, ammattiyhdistysten jäsenyyteen, terveyteen tai seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyvät tiedot. Periaatteessa näitä tietoja ei voida käsitellä. Poikkeuksia voidaan sallia hyvin erityisin edellytyksin. Tällaisia edellytyksiä ovat se, että rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa siihen, tietojen käsittely työllisyyslain puitteissa, tapaukset joissa rekisteröidyn on mahdotonta antaa suostumusta (esim. liikenneonnettomuuden uhrille tehtävä verikoe), julkisesti ilmoitettujen henkilötietojen käsittely tai ammattiyhdistysten, poliittisten puolueiden tai kirkkojen tekemä jäsentensä tietojen käsittely. Jäsenvaltiot voivat tietyissä tapauksissa määrätä lisää poikkeuksia elintärkeiden yleisten etujen suojelemiseksi. Koskeeko direktiivi tietojen siirtoa Internetissä? 8

9 Internetin kaltaisen merkittävän siirtovälineen jättäminen pois tietosuojadirektiivin soveltamisalasta olisi sekä epäloogista että oikeudellisesti perusteetonta. Koska Internetin välityksellä siirretään suuria määriä erilaisia henkilötietoja kaikkialla maailmassa, myös maihin, joissa tietosuojan taso ei ole riittävä, kysymykseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tietosuojadirektiivi on sen vuoksi teknisesti neutraali: sitä sovelletaan aina henkilötietojen käsittelyssä käytetystä teknisestä menetelmästä riippumatta. Direktiivi koskee esimerkiksi henkilötietojen näkymätöntä keräämistä Internetissä (esim. käyttäjien surffailutapojen seurannassa käytetyt evästeet). Jos toisaalta henkilötietoja kerätään näkyvällä tavalla, voidaan katsoa, että omia tietojaan siirtävä yksityishenkilö on antanut suostumuksensa sellaiseen siirtoon, jos hänelle on riittävästi tiedotettu siihen liittyvistä riskeistä. Kysymys: Yksityishenkilö saa jatkuvasti ei-toivottuja sähköpostiviestejä. Miten tämä voidaan estää, kun viestit tulevat useasta eri lähteestä? Vastaus: Yksityishenkilöllä on oikeus kieltäytyä häntä koskevien henkilötietojen käsittelystä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi yksityishenkilö voi vaatia Internet-palvelujen tarjoajaansa asentamaan postisuodattimia tai ottaa yhteyttä johonkin yhdistykseen, joka on erikoistunut ei-toivottujen sähköpostien estämiseen (CAUCE, Privacy International ja niin edelleen). On myös muita palveluja, jotka auttavat yksityishenkilöitä estämään ei-toivottuja viestejä, kuten Jos ongelma jatkuu, henkilö voi ottaa yhteyttä kansalliseen valvontaviranomaiseen. 9

10 REKISTERÖIDYN OIKEUDET Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää kaikesta häntä koskevien tietojen käsittelystä. Rekisterinpitäjien on ilmoitettava keruusta rekisteröidylle aina rekisteröidyn henkilötietoja kerätessään, ellei rekisteröidylle ole jo ilmoitettu asiasta. Rekisteröidyllä on oikeus tietää, kuka on rekisterinpitäjä, mitä tarkoitusta varten tietoja käsitellään, esimerkiksi kuka tiedot saa ja mitä erityisiä oikeuksia rekisteröidyillä on. Rekisteröidyllä on oikeus saada nämä tiedot siitä riippumatta, onko tiedot saatu suoraan tai välillisesti kolmansilta osapuolilta. Viimeksi mainittuun tapaukseen saattaa liittyä poikkeuksia, jos tämän tiedon antaminen osoittautuu mahdottomaksi tai äärimmäisen vaikeaksi tai jos laki sitä vaatii. Rekisteröidyllä on oikeus tutustua itseään koskeviin tietoihin. Rekisteröity voi tiedustella keneltä tahansa rekisterinpitäjältä, käsitteleekö tämä rekisteröityä koskevia henkilötietoja, saada kopion tiedoista selkeäkielisessä muodossa ja saada kaikki käytettävissä olevat tiedot niiden lähteistä. Jos henkilötiedot ovat virheellisiä tai niitä on käsitelty laittomasti, rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen korjaamista, poistamista tai jäädyttämistä. Sellaisissa tapauksissa rekisteröity voi myös vaatia, että rekisterinpitäjä ilmoittaa asiasta virheelliset tiedot nähneille kolmansille osapuolille, ellei tämä osoittaudu mahdottomaksi. Tietoihin tutustumisesta voidaan joissakin tapauksissa periä kohtuullinen maksu. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada tietoonsa perusteet, joihin automaattiset päätökset perustuvat. Rekisteröityyn merkittävästi vaikuttavat päätökset, kuten päätökset lainan tai vakuutuksen myöntämisestä, saatetaan tehdä pelkästään automaattisen tietojen käsittelyn pohjalta. Sen vuoksi rekisterinpitäjän on noudatettava asianmukaisia suojatoimenpiteitä, esimerkiksi annettava rekisteröidylle mahdollisuus keskustella kerättyjen tietojen taustalla olevista syistä ja kyseenalaistaa päätökset, jotka perustuvat virheellisiin tietoihin. Poikkeukset ja rajoitukset Oikeus yksityisyyteen saattaa joskus olla ristiriidassa ilmaisunvapauden kanssa ja erityisesti lehdistön ja muiden tiedotusvälineiden vapauden kanssa. Jäsenvaltioiden on sen vuoksi tietosuojaa koskevissa laeissaan säädettävä poikkeuksista, jotta näiden erilaisten mutta yhtä lailla perustavanlaatuisten oikeuksien välillä saavutettaisiin tasapaino. Kansallisissa laeissa voidaan sallia myös muita poikkeuksia direktiiviin. (Näitä ovat velvollisuus tiedottaa rekisteröidylle, tiedonkäsittelyn julkistaminen ja velvollisuus kunnioittaa hyvän tiedonhallinnon perusperiaatteita.) Poikkeukset sallitaan, jos ne ovat muun muassa tarpeen kansallisen turvallisuuden, puolustuksen, rikosten selvittämisen tai rikoslain täytäntöönpanon vuoksi tai rekisteröityjen suojelemiseksi tai muiden oikeuksien ja vapauksien puolustamiseksi. Lisäksi voidaan myöntää poikkeus oikeudesta tutustua tietoihin, jotka on käsitelty tieteellisiä tai tilastointitarkoituksia varten. 10

11 MITÄ TEHDÄ, JOS OIKEUKSIA LOUKATAAN? Jos rekisteröity epäilee, että hänen oikeuksiaan on loukattu, hänen olisi rekisterinpitäjän selvittääkseen ensimmäiseksi otettava yhteyttä henkilöön, joka näyttäisi olevan vastuussa loukkaamisesta. Ellei tämä tuota tyydyttävää tulosta, rekisteröity voi ottaa yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseen. Direktiivin mukaan kaikkien jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai useampi viranomainen, jonka tehtävä on varmistaa tietosuojalain asianmukainen noudattaminen. Tämä viranomainen, josta käytetään usein nimitystä valvontaviranomainen, on toimivaltainen käsittelemään kenen tahansa yksityishenkilön tai yrityksen tekemiä valituksia. Valvontaviranomaisen on tutkittava valitus, ja se voi tilapäisesti kieltää tietojen käsittelyn. Jos valvontaviranomainen toteaa, että tietosuojalakia on rikottu, valvontaviranomainen voi määrätä poistamaan tai tuhoamaan tiedot ja/tai kieltää niiden enemmän käsittelyn. Kysymys: Televiestintäyhteyden tarjoaja on antanut tietoja rekisteröidyn puhelin- tai sähköpostitilistä toiselle yhtiölle. Sen tuloksena rekisteröity saa eitoivottuja puheluja tai sähköpostiviestejä. Mitä tehdä? Vastaus: Jos henkilötiedot on kerätty ainoastaan laskutusta varten ja rekisteröity ei ole antanut suostumusta häntä koskevien tietojen välittämiseksi edelleen, rekisteröidyllä on oikeus olla hyväksymättä henkilötietojen siirtoa kolmansille osapuolille. Ensimmäinen askel on kirjoittaa palvelun tarjoajalle ja ilmaista selkeästi valituksen aihe. Jos valitukseen ei tule tyydyttävää vastausta, rekisteröidyn olisi otettava yhteyttä kansalliseen valvontaviranomaiseen. Kysymys: Rekisteröidylle ei myönnetä lainaa, koska pankin tiedostot ovat virheellisiä. Rekisteröity on esittänyt pankille tutustumisvaatimuksen saadakseen selville, mitä häntä koskevia luottokelpoisuustietoja on talletettu pankin tietokoneelle. Pankki ei kuitenkaan ole vastannut tutustumisvaatimukseen. Rekisteröity on soittanut useita asiaa koskevia puheluita pankkiin, mutta tuloksetta. Mitä tehdä? Vastaus: Direktiivissä sanotaan, että rekisteröidyllä on oikeus tutustua kaikkiin häntä koskeviin henkilötietoihin ilman aiheetonta viivytystä. Jos tiedot ovat virheellisiä, rekisteröidyllä on oikeus korjata ne. Ellei rekisteröity saa vastausta pankilta kohtuullisen ajan kuluessa, hän voi siis valittaa suoraan kansalliselle valvontaviranomaiselle. Direktiivin mukaan kansallisen valvontaviranomaisen on tutkittava valitus ja ilmoitettava valittajalle tutkimuksen tuloksista. Kun rekisteröity ottaa yhteyttä valvontaviranomaiseen, hänen olisi kuvailtava ongelma (mieluiten kirjallisesti) ja annettava riittävästi tietoja, jotta ongelman laatu selviää. Joissakin jäsenvaltioissa valvontaviranomaisella on vakiomuotoisia lomakkeita, joilla valitus tehdään. Jos lomakkeita on saatavilla, niitä olisi käytettävä, koska se nopeuttaa tapauksen käsittelyä ja rekisteröity saa vastauksen nopeammin. Joissakin jäsenvaltioissa valitus voidaan tehdä sähköpostitse. Toisissa se ei vielä ole mahdollista. Ellei tämä johda tyydyttävään tulokseen, rekisteröidyn on ehkä vietävä asia oikeuteen. Jos näin tapahtuu, on hyvä turvautua asianajajaan. Asian vieminen oikeuteen saattaa olla tarpeen myös, jos rekisteröidylle on koitunut vahinkoa oikeuksien loukkaamisen vuoksi, jolloin hänellä saattaa olla oikeus vahingonkorvaukseen. 11

12 Kysymys: Rekisteröidyn työnantaja on antanut rekisteröidyn terveydentilaa koskevat tiedot rekisteröidyn pankille ilman hänen lupaansa. Terveydentilaa koskevat tiedot ovat ehkä aiheuttaneet sen, että pankki kieltäytyy myöntämästä rekisteröidylle asuntolainaa. Onko rekisteröidyllä oikeus vahingonkorvaukseen? Vastaus: Rekisteröidyllä on oikeus vahingonkorvaukseen, jos hän on kärsinyt vahinkoa henkilötietojen laittoman paljastamisen johdosta. Näin saattaa olla, jos terveydentilaa koskevia tietoja on luovutettu ilman hänen lupaansa. Kuka tahansa yksityishenkilö tai yritys voi tehdä komissiolle valituksen jäsenvaltion väitetystä yhteisön lainsäädännön rikkomisesta. Euroopan komission tehtävänä on varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat yhteisön lainsäädäntöä. Tarvittaessa komissio muistuttaa jäsenvaltioita niiden velvollisuudesta soveltaa yhteisön lainsäädäntöä ajallaan ja asianmukaisesti. Jos jäsenvaltio ei täytä näitä velvoitteitaan, komission täytyy joissakin tapauksissa ehkä viedä asia Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen, joka ratkaisee, onko yhteisön lakeja rikottu. Valittajan ei tarvitse todistaa, että väitetyllä rikkomisella on välitöntä vaikutusta häneen. Komissio ei kuitenkaan voi ratkaista yksityisten osapuolten välisiä kiistoja. Valituksen tekeminen on maksutonta ja valitus voidaan tehdä ilman asianajajaa. Valitukseen on muistettava sisällyttää asiaan liittyvät tiedot ja asiakirjat (esim. asiaa koskevat kansalliset lait). Valitus voidaan tehdä komissiolle kirjoittamalla osoitteeseen: Euroopan yhteisöjen komissio (pääsihteerin tietoon / for the attention of the Secretary-General) Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles. tai käyttämällä vakiomuotoista lomaketta, jonka saa pyynnöstä komission edustustoista jäsenvaltioissa ja Internetistä osoitteesta 12

13 TIEDONSIIRROT MUIHIN KUIN EU-MAIHIN Jos tietoja siirretään maihin, jotka eivät ole EU:n jäsenvaltioita, saattaa olla tarpeen ryhtyä erityisiin varotoimenpiteisiin, jos tietosuojan taso kyseisessä maassa ei vastaa yhteisön lainsäädännön vaatimaa tasoa. Ilman erityisiä sääntöjä direktiivin tarjoama korkealaatuinen tietosuoja murenisi nopeasti, koska tietoja voidaan nykyään siirtää helposti kansainvälisissä verkoissa. Direktiivin periaate on, että henkilötietoja voidaan siirtää ainoastaan sellaisiin EU:n ulkopuolisiin maihin, jotka takaavat tietosuojan riittävän tason. Parhaillaan tutkitaan eri maiden tietosuojalakeja ja käydään neuvotteluja EU:n tärkeimpien kauppakumppanien kanssa, jotta voitaisiin päättää, missä maissa tietosuojan taso on riittävä. Jos tietyssä kolmannessa maassa ei taata tietosuojan riittävää tasoa, tarkemmin määritellyt tietojensiirrot on direktiivin mukaan estettävä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista sellaisista estämistoimenpiteistä, jonka jälkeen yhteisön toimenpiteellä varmistetaan, että jäsenvaltion päätös estää tietojen siirtäminen joko laajennetaan koskemaan kaikkia kyseisenlaisia EU:sta tehtäviä tietojen siirtoja tai perutaan. Mitä EU:n ulkopuolisten maiden yhtiöt voivat tehdä? Henkilötietojen siirtämisen estäminen on viimeisenä käyttöön otettava keino. Tietojen riittävä suojaus voidaan varmistaa muilla tavoin häiritsemättä kansainvälisiä tiedonsiirtoja ja liiketoimia, joihin tiedot liittyvät. Jos EU:n yritykset ovat epävarmoja siitä, tarjoaako EU:n ulkopuolisen maan lainsäädäntö tai muut säännöt tietosuojan riittävän tason, niiden kannattaa hoitaa tietosuoja itse. Se voidaan tehdä tiedot lähettävän yhtiön ja tiedot vastaanottavan EU:n ulkopuolisen maan yhtiön välisellä sopimuksella. Sopimuksen tarkoituksena on antaa riittävät takeet henkilöiden yksityisyyden suojasta ja perusoikeuksien ja -vapauksien suojasta sekä vastaavien oikeuksien soveltamisesta. Jos toteutetaan asianmukaisia suojatoimenpiteitä, EU:n jäsenvaltiolla ei pitäisi olla syytä estää sen kansalaisia koskevien tietojen siirtämistä. YHTEYSTIEDOT 13

14 TIETOSUOJAKYSYMYKSISTÄ VASTAAVAT VIRANOMAISET JÄSENVALTIOISSA Itävalta: Österreischische Datenschutzkommission Ballhausplatz, 1 A-1014 WIEN P. (43-1) F. (43-1) Ei www-sivustoa Tanska: Datatilsynet Christians Brygge, 28 4 DK-1559 KØBENHAVN V P. (45-33) Ranska: Commission Nationale de l Informatique et des Libertés Rue Saint Guillaume, 21 F PARIS Cedex 7 P. (33-1) Kreikka: Hellenic Data Protection Authority 8 Omirou Street GR Athens, Greece P. (301-33) /5 F. (301-33) Italia: Garante per la protezione dei dati personali Largo del Teatro Valle, 6 I ROMA P. (39) Ei www-sivustoa Alankomaat: College Bescherming Persoonsgegevens Prins Clauslaan 20 Postbus NL-2509 AJ s-gravenhage P. (31-70) Espanja: Agencia de Protección de Datos Paseo de la CasP.lana, N 41, 5a planta E MADRID P. (34) Belgia: Commission de la protection de la vie privée Postiosoite: Ministère de la Justice Bd. de Waterloo, 115 B-1000 BRUXELLES Käyntiosoite: Avenue de la Porte de Hall, 5-8 B-1060 BRUXELLES P. (32-2) F. (32-2) Sähköposti: Suomi: Tietosuojavaltuutetun toimisto PL 315 FIN HELSINKI P. (358-9) Saksa: Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz Postfach D BONN (Bad Godesberg) P. (49-228) Irlanti: Data Protection Commissioner Irish Life Centre, Block 4 Talbot Street DUBLIN 1-IRL P. (353-1) Ei www-sivustoa Luxemburg: Commission à la Protection des Données Nominatives Ministère de la Justice Boulevard Royal, 15 L-2934 LUXEMBOURG P. (352) Ei www-sivustoa Portugali: Comissão Nacional de Protecção de Dados Pessoais Informatizados R. de S. Bento, 148 3º P LISBOA P. (351-21) Ruotsi: Datainspektionen Fleminggatan, 14 9th Floor Box 8114 S STOCKHOLM P. (46-8)

15 Yhdistynyt kuningaskunta: Data Protection Commissioner Water Lane Wycliffe House UK-WILMSLOW CHESHIRE SK9 5AF P. ( ) gov.uk EFTAmaat Islanti: Ministry of Justice Data Protection Commission Arnarhvoll IS-150 REYKJAVIK P. (354) Ei www-sivustoa Norja: Datatilsynet The Data Inspectorate P.B Dep N-0034 OSLO P. (47-22) EUROOPAN KOMISSION SUOMEN EDUSTUSTO Pohjoisesplanadi 31 PL 1250 FIN Helsinki P. (358-9) Puhelinpalvelu klo / P. (358-9) Käsikirjasto avoinna klo Julkaisutilaukset myös F. (358-9) YHTEYSPISTE SISÄMARKKINAONGELMIEN RATKAISEMISEKSI Kauppa- ja teollisuusministeriön markkinaosastolla toimii yhteyspiste, jonne yritykset ja kansalaiset voivat tehdä vapaamuotoisen ilmoituksen, mikäli kohtaavat ongelmia sisämarkkinoilla. Ongelmat voivat liittyä esimerkiksi tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen tai oikeuteen työskennellä toisessa jäsenvaltiossa. Yhteyspiste toimii yhteistyössä Suomen viranomaisten, muiden jäsenvaltioiden yhteyspisteiden sekä tarvittaessa Euroopan komission kanssa ongelmien selvittämiseksi. Kauppa- ja teollisuusministeriö Markkinaosasto / Tutkija Petri Kuurma PL 230 FIN Helsinki P. (358-9) F. (358-9) Internet: VUOROPUHELU KANSALAISTEN JA YRITYSTEN KANSSA Suora Linja Eurooppaan -ohjelman maksuton palvelunumero: Internet: Tämän numeron tai Internet-sivujen kautta voi myös saada apua oikeuksien käyttöön liittyvissä ongelmissa ilmaisesta vastauspalvelustamme ( Signpost Service ). Kysymykseen vastataan kolmen työpäivän kuluessa, ja tarvittaessa samalla myös neuvotaan, mihin on parasta ottaa seuraavaksi yhteyttä ongelman ratkaisemiseksi. 15

16 Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu.int). Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2000 Euroopan yhteisöt, 2000 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Belgium PAINETTU KLOORIVALKAISEMATTOMALLE PAPERILLE Euroopan komissio Tietosuoja Euroopan unionissa Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto s. 14,8 x 21 cm 16

17 VUOROPUHELUA KANSALAISTEN JA YRITYSTEN KANSSA SUORA LINJA EUROOPPAAN Tämä palvelu tarjoaa Euroopan unionia ja sen yhtenäismarkkinoita käsitteleviä oppaita. Niihin liittyy tietosivuja, joissa kerrotaan, kuinka oikeuksiaan voi käyttää kussakin EU-maassa. Muut Kansalaisena Euroopassa -sarjaan kuuluvat oppaat ja tietosivut ovat Internet-osoitteestamme Voit myös tilata niitä käyttämällä tähän oppaaseen sisältyvää tilauslomaketta PF FI-C Jos et löydä oikeuksiesi käyttämistä koskevaa käytännön tietoa tästä oppaasta, neuvoja voit saada vastauspalvelusta ( signpost service ). Vastauspalveluun saat yhteyden joko soittamalla maksuttomaan palvelunumeroon Suora linja Eurooppaan: cfr. tai Internet-osoitteestamme. EUROOPAN KOMISSIO PÄÄOSASTO Sisämarkkinat PÄÄOSASTO Koulutus ja kulttuuri EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLISTEN JULKAISUJEN TOIMISTO L-2985 Luxembourg 17

18 VUOROPUHELU KANSALAISTEN JA YRITYSTEN KANSSA Tilauslomake Suora linja Eurooppaan -palvelu tarjoaa Euroopan unionia ja sen yhtenäismarkkinoita käsitteleviä oppaita. Niihin liittyy tietosivuja, joissa kerrotaan, kuinka oikeuksiaan voi käyttää kussakin EUmaassa. Merkitkää rastilla haluamanne oppaat ja tietosivut. Ilmoittakaa tietosivuja tilatessanne sen maan tunnus, josta olette kiinnostunut. Belgia (B), Tanska (DK), Saksa (D), Kreikka (EL), Espanja (E), Ranska (F), Irlanti (IRL), Italia (I), Luxemburg (L), Alankomaat (NL), Itävalta (A), Portugali (P), Suomi (FIN), Ruotsi (S), Yhdistynyt kuningaskunta (UK) Jokaiseen aiheeseen liittyy opas sekä tietosivuja. Oppaat on merkitty tummennetuin suuraakkosin, tietosivut normaalein kirjaimin. TIETOSUOJA EUROOPAN UNIONISSA Oppaaseen ei liity tietosivuja. NAISTEN JA MIESTEN YHTÄLÄISET OIKEUDET JA MAHDOLLISUUDET EUROOPAN UNIONISSA KUINKA TURVATA OIKEUTENSA YHTENÄISMARKKINOILLA Sisäinen muutoksenhaku viranomaisilta Muutoksenhaku muutoin kuin oikeusteitse Muutoksenhaku oikeusteitse Oikeudellinen neuvonta / oikeusapu... (maatunnus) Oppaaseen ei liity tietosivuja. TYÖSKENTELY TOISESSA EUROOPAN UNIONIN MAASSA Oikeus työnsaantiin Työpaikan etsiminen Oleskeluoikeus ( 1 ) Sosiaaliturva Sosiaaliedut Verotus ( 1 ) Rajatyöntekijät Kansallisen koulutusjärjestelmän perusteet ( 1 ) Tutkintojen tunnustaminen -tietosivut: merkitkää haluamanne tietosivut viereisessä ruudussa olevaan Opiskelu-oppaaseen liittyvään listaan. TAVAROIDEN JA PALVELUIDEN OSTAMINEN EUROOPAN SISÄMARKKINOILLA Tuoteturvallisuus Harhaanjohtava mainonta Kotimyynti Kohtuuttomat sopimusehdot Pankkitilin avaaminen toisessa jäsenvaltiossa Liikennevakuutukset Ylivaratut lennot ( 1 ) Valmismatkat ( 1 ) Lomaosakkeita koskevat sopimukset (time-sharing)... (maatunnus) OPAS TYÖNHAKIJOILLE EU:SSA... (maatunnus)... (maatunnus) 18

19 OPISKELU, KOULUTUS JA TUTKIMUS TOISESSA EUROOPAN UNIONIN MAASSA Kansallisen koulutusjärjestelmän perusteet ( 1 ) Tutkijankoulutus ja tutkijoiden liikkuvuus Euroopassa Oleskeluoikeus ( 1 ) Tutkintojen tunnustaminen, valitkaa ammatti, joka kiinnostaa teitä (vain yksi ammatti): Terveydenhoitoalan ammatit Opettajat Insinöörit Asianajajat Yleis- ja erikoislääkärit Apteekkarit Hammaslääkärit Kätilöt Eläinlääkärit Yleissairaanhoitajat Arkkitehdit Muut säännellyt ammatit (yleinen järjestelmä)... (maatunnus) OLESKELU JA ASUMINEN TOISESSA EUROOPAN UNIONIN MAASSA Oleskeluoikeus ( 1 ) Verotus ( 1 ) Äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa Ajokortti Ajoneuvojen verotus Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä ja rekisteröinti... (maatunnus) MATKUSTAMINEN TOISESSA EUROOPAN UNIONIN MAASSA Ilmoittaminen oleskelusta toisessa unionin maassa Viisumin hankinta perheenjäsenille, jotka eivät ole jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisia Ylivaratut lennot Valmismatkat ( 1 ) Konsuliapu Euroopan unionin kansalaisille ( 1 )... (maatunnus) Jos käytössänne on Internet, kaikki yllä oleva tieto löytyy Internet-osoitteesta: Saat kaiken tilaamasi tiedon suomeksi. Merkitse rasti ruutuun, jos haluat tiedot myös valitsemasi maan virallisella kielellä (virallisilla kielillä): ( 1 ) Eri oppaisiin liittyvät samannimiset tietosivut ovat sisällöltään täysin samanlaisia. Merkitkää vain yksi rasti. 19

20 Täytetään suuraakkosin tai kirjoituskoneella tai käyttäen osoitetarraa. Nimi Lähiosoite Postinumero ja postitoimipaikka Maa Asiakasnumero (mikäli tiedossa) Lähettäkää tilauslomake seuraavaan osoitteeseen: Euroopan komissio Suora linja Eurooppaan P.O. Box 1712 L-1017 LUXEMBOURG 20

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Luonnos 18.1.2015 OM1/41/2016 HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Asettaminen Oikeusministeriö on päättänyt asettaa työryhmän selvittämään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen

Lisätiedot

Mitä jokaisen pitää tietää EU:n tietosuoja-asetuksesta IAB Finland ry:n tietosuojaseminaari

Mitä jokaisen pitää tietää EU:n tietosuoja-asetuksesta IAB Finland ry:n tietosuojaseminaari Mitä jokaisen pitää tietää EU:n tietosuoja-asetuksesta IAB Finland ry:n tietosuojaseminaari 14.4.2016 Laura Teirikko Lakimies, Eversheds Asianajotoimisto Oy V. 1995 HENKILÖTIETODIREKTIIVI (Kuvasitaatti:

Lisätiedot

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta Fintech Breakfast 17.3.2017, Technopolis, Oulu Agenda I II Maksupalveludirektiivi (PSD2) mitä uutta? Yleinen tietosuoja-asetus PSD2 3 Maksupalveludirektiivi

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

ja sen, että ON TEHNYT SEURAAVAN PÄÄTÖKSEN: CT/CA-012/2004/01FI HALLINTONEUVOSTO

ja sen, että ON TEHNYT SEURAAVAN PÄÄTÖKSEN: CT/CA-012/2004/01FI HALLINTONEUVOSTO CT/CA-012/2004/01FI EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUKSEN PÄÄTÖS, JOKA KOSKEE YLEISÖN TUTUSTUMISMAHDOLLISUUDESTA ASIAKIRJOIHIN ANNETUN ASETUKSEN (EY) N:O 1049/2001 TÄYTÄNTÖÖNPANOA HALLINTONEUVOSTO

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat CMI/Digital Vision Euroopan komissio 1 Mistä työtä voi hakea? Henkilöiden vapaa liikkuvuus on

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

1. Yleiset Periaatteet

1. Yleiset Periaatteet 1. Yleiset Periaatteet 1 Esityksen runko Asetuksen soveltamisala Periaatteet Käsittelyn lainmukaisuus Käsittelyn lailliset perusteet 2 Soveltamisala 3 Soveltamisala Henkilötieto = tunnistettuun tai tunnistettavissa

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA. Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö

LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA. Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö 2.6.2016 1 25.5.2018 Onko tietosuojaviranomainen valmiina? 2 TSV:N SIIRTYMÄAJAN PROJEKTI 2016-2017 TSAU

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Tervetuloa tietosuoja-asetuskoulutukseen! JASMINA HEINONEN

Tervetuloa tietosuoja-asetuskoulutukseen! JASMINA HEINONEN Tervetuloa tietosuoja-asetuskoulutukseen! 17.1.17 1 Päivän kulku 09:40-10:20 Jasmina Heinonen: Tietosuoja-asetus: Johdatus ja rekisteröidyn oikeudet 10:20-10:35 Tauko 10:35-11:30 Lotta Kuusisto: Tietosuoja-asetus

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta OTM, VT Kaisa Post 8.2.2016 Hyvä hallinto Perusteet PL 21 :ssä: Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty 15.1.2015 Henkilötietolain (523/99) 10 mukainen rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä Nimi Iisalmen kaupunki - esiopetus;

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

Biopankkien toimintojen yhdistäminen. Lakiperusta

Biopankkien toimintojen yhdistäminen. Lakiperusta Biopankkien toimintojen yhdistäminen Lakiperusta Biopankkilain (688/2012, jatkossa myös BPL ) 10 mahdollistaa biopankkien toimintojen yhdistämisen. Toimintojen hoitamisesta tai yhdistämisestä on sovittava

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA

KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu EUROBAROMETRI V.2008 / LUOTTAMUSINDIKAATTORI 100 90 PROSENTTIA 80 70 60 50 40 30 20 SUOMI EU-ka 10 0 Terveydenhuolto Sosiaaliturva Vakuutusyhtiöt

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE NRO 29/2004 Asia: Valiokunnan tiedoksi annetut vetoomukset Liitteenä ovat yhteenvedot kahden vetoomuksen sisällöstä

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Päiväys: 25.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 / 2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

luottokelpoisuuden arvioinnista

luottokelpoisuuden arvioinnista EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EPV:n ohjeet luottokelpoisuuden arvioinnista 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4 3 jakso Täytäntöönpano

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

SVTSL muuttuu käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön

SVTSL muuttuu käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön SVTSL muuttuu 25.5. - käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön Verkkomainonnan tietosuoja IAB Finland Asianajaja, osakas Elina Koivumäki 12.5.2011 Taustaa evästeistä Internetin toiminnallisuudesta

Lisätiedot

Ajankohtaista Biopankkilaista

Ajankohtaista Biopankkilaista Ajankohtaista Biopankkilaista Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 29.10.2012 Lain tarkoitus Tarkoituksena on tukea tutkimusta, jossa hyödynnetään ihmisperäisiä näytteitä, edistää näytteiden käytön

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4,4 TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 7. SYYSKUUTA 2015 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 16. joulukuuta 2002 PE 316.394/10-24 TARKISTUKSET 10-24 Lausuntoluonnos (PE 316.394) Luciana Sbarbati Ehdotus neuvoston direktiiviksi kolmansien

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Tietosuoja-asetus. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Castrén & Snellman

Tietosuoja-asetus. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Castrén & Snellman Tietosuoja-asetus Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry 20.10.2016 1 If your shop assistant was an app? Kuvasitaatti: https://www.theguardian.com/technology/2015/jan/12/shopkeeperspermissions-apps-smartphone-privacy

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispäivä: 1.3.2013 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää Kallaveden työterveyshuollon rekisterin rekisteriselosteen

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04)

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) C198A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 22.8.2003 SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) Tällä ilmoituksella pyydetään hakemuksia Euroopan lentoturvallisuusvirastossa

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin.

Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Euroopan tietosuojavaltuutettu

Euroopan tietosuojavaltuutettu Euroopan tietosuojavaltuutettu ja henkilötietojen suoja yhteisön toimielimissä ja elimissä Kaikki toimielimet käsittelevät henkilötietoja. Ne voivat koskea sinua European Data Protection Supervisor www.edps.europa.eu

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 27. kesäkuuta 2001 PE 294.969/1-10 TARKISTUKSET 1-10 LAUSUNTOLUONNOS: Luis Berenguer Fuster (PE 294.969) PUOLAN HAKEMUS

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätöslauselma Eurooppa-neuvoston kokousten ja muiden vastaavien

Lisätiedot

ZA4736. Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4736. Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Finland ZA4736 Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Finland FL225 Data Protection, General Population Questionnaire Q1. Erilaiset yksityiset ja julkiset yhteisöt

Lisätiedot

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Ikäihmisten lautakunta

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Ikäihmisten lautakunta REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1 Päivitetty: 19.1.2015 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 12.7.2009 1. Rekisterinpitäjä Nimi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

EU:n sosiaaliturvajärjestelmien uudistus ja pohjoismaiset sopimukset

EU:n sosiaaliturvajärjestelmien uudistus ja pohjoismaiset sopimukset EU:n sosiaaliturvajärjestelmien uudistus ja pohjoismaiset sopimukset Miten EU:n sosiaaliturvasopimus vaikuttaa Pohjoismaiden välillä liikkuviin? Heli Mäkipää, edunvalvontavastaava Pohjola-Norden/ Suomi

Lisätiedot

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς;

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Keski-Suomen TE-toimiston EURES-palvelut 2013 EURES European Employment Services 850 EURES-neuvojaa 32 EU/ETA-maassa, Suomessa 33. Keski-Suomen

Lisätiedot

Toimistopäällikkö Heljä-Tuulia Pihamaa, Tietosuojavaltuutetun Teknologiateollisuus ry Ylitarkastaja Anna Hänninen

Toimistopäällikkö Heljä-Tuulia Pihamaa, Tietosuojavaltuutetun Teknologiateollisuus ry Ylitarkastaja Anna Hänninen EU:n tietosuoja-asetus: Mitä uusi yleinen tietosuoja-asetus edellyttää organisaatiolta? Toimistopäällikkö Heljä-Tuulia Pihamaa, Tietosuojavaltuutetun Teknologiateollisuus ry 13.2.2017 Ylitarkastaja Anna

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi 1 8.6.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pirkkalan kunnanhallitus Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Keskushallinnon kirjaamo Suupantie 11, 33960 Pirkkala keskushallinnonkirjaamo@pirkkala.fi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Kilpailun järjestää MTV OY (jäljempänä "Järjestäjä"). Yhteistyökumppanina Fazer (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Kilpailun järjestää MTV OY (jäljempänä Järjestäjä). Yhteistyökumppanina Fazer (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Tanssii Tähtien Kanssa Fazer Pure Dark -kilpailun säännöt 1. Kilpailun järjestäjä Kilpailun järjestää MTV OY (jäljempänä "Järjestäjä"). Yhteistyökumppanina Fazer (jäljempänä Yhteistyökumppani ). 2. Kilpailuun

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot