Työntekijän rikostaustan selvittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työntekijän rikostaustan selvittäminen"

Transkriptio

1 Työntekijän rikostaustan selvittäminen Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien selvittäminen - seminaari Arja Myllynpää, Valvira

2 Taustaa Kaksi ns. insuliinisurmatapausta v Myrkkyhoitaja -tapaus v Sosiaali- ja terveydenhuollon potilaisiin/asiakkaisiin kohdistuneet, ammattihenkilöstön tekemät omaisuusrikokset

3 Esityksen rakenne Nykyiset mahdollisuudet saada rikostietoja Mahdollisesti tulossa olevia lainsäädännön muutoksia

4 Rikostietojen saannin nykytilanne 1) Tuomioistuinten tulee ammattihenkilölain 27 :n perusteella lähettää Valviralle jäljennös päätöksestä, jolla terveydenhuollon ammattihenkilö on tuomittu vankeusrangaistukseen ammattitoiminnassa tehdystä rikoksesta Valviran saamat rikostiedot merkitään ammattihenkilörekisteriin Viranomaisilla ja terveydenhuollon toimintayksiköillä on oikeus saada tietoja ammattihenkilörekisteriin merkityistä rikosseuraamustiedoista työnhakuun liittyvää soveltuvuusarviointia varten

5 Nykytilanne 2) Laki tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan (373/2010): 2 : Tuomioistuimen, joka on tuominnut valtion virkamiehen tai kunnallisen viranhaltijan rikoksesta, on ilmoitettava ratkaisustaan lähettämällä siitä jäljennös sille viranomaiselle, jonka alainen virkamies tai viranhaltija on

6 Nykytilanne 3) Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002): Koskee mm. tehtäviä, joihin pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisen hoitoa tai muuta huolenpitoa Työnantajan tulee pyytää nähtäväksi rikosrekisteriote henkilöltä, joka ensi kerran otetaan tai nimitetään sellaiseen työ- tai virkasuhteeseen, johon kuuluu em. tehtäviä taikka annettaessa henkilölle näitä tehtäviä ensi kerran. Ei kuitenkaan koske tehtäviä, jotka yhden vuoden aikana yhteensä kestävät enintään 3 kk Rikosrekisteriotteeseen merkitään tiedot päätöksestä, jolla henkilö on tuomittu rikoslain 17 luvun 18, 18 a tai 19 :ssä tarkoitetusta sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, 20 luvussa tarkoitetusta seksuaalirikoksesta, 21 luvun 1 :n nojalla taposta, 2 :n nojalla murhasta, 3 :n nojalla surmasta tai 6 :n nojalla törkeästä pahoinpitelystä, 31 luvun 2 :n nojalla törkeästä ryöstöstä taikka 50 luvussa tarkoitetuista huumausainerikoksista

7 Mahdollisuus saada työntekijän luottotietoja Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) Työnantajalla on oikeus saada tehtävään valittua työnhakijaa koskevia henkilöluottotietoja työnhakijan luotettavuuden arvioimiseksi mm., kun työnhakijan on tarkoitus toimia työtehtävissä, joiden luonteeseen pääsääntöisesti kuuluu valvomaton työskentely yksityiskodissa (5 a 1 mom. 7 kohta) Koskee myös tilannetta, jossa työntekijän työtehtävät muuttuvat työsuhteen aikana siten, että ne täyttävät em. edellytykset

8 Uutta lainsäädäntöä tulossa (?) Sosiaali- ja terveysministeriö teki vuonna 2008 aloitteen sen selvittämiseksi, tulisiko eräiden hoito- ja huolenpitotehtävissä toimivien rikostaustan selvittämisestä säätää lailla Oikeusministeriön työryhmä laati asiasta muistion: (Terveydenhuollon ammattihenkilöiden rikostaustojen selvittäminen; ja lausuntoja/2010/57) Jatkovalmisteluvastuu sosiaali- ja terveysministeriöllä

9 Vuonna 2009 tehty selvitys terveydenhuollon ammattihenkilöille tuomituista rangaistuksista Ammattihenkilörekisteriin merkityt henkilöt (n ) yhdistettiin henkilötunnuksen avulla rikosrekisterissä ja sakkorekisterissä oleviin tietoihin (ei rike- tai uhkasakkoja) Ammattihenkilöillä rekisterien mukaan vähemmän rangaistuksia kuin väestöllä keskimäärin (esim. rikosrekisteritietoja koko väestöstä 2,45 %:lla, terveydenhuollon ammattihenkilöistä 0,49 %:lla) Rikosrekisterissä ammattihenkilöillä vankeusrangaistuksia kaikkiaan (rikosnimikkeitä ei voitu yksilöidä) Sakkorekisterissä rangaistuksia kaikkiaan , joista muita liikennerikoksia kuin ratti- ja ruorijuopumusrikoksia ratti- ja ruorijuopumusrikoksia huumausainerikoksia henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia (rikoslaki 21 luku) terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia rikoksia (rikoslaki 44 luku) 53 - varkautta, kavallusta ja luvatonta käyttöä koskevia rikoksia (rikoslaki 28 luku)

10 OM:n työryhmän ehdotukset ammattihenkilöiden rikosseuraamustietojen saannin tehostamiseksi Sääntelymalli 1 Rikostietojen tallettamista ammattihenkilörekisteriin laajennettaisiin nykyisestä ja työnantajat saisivat tietoja tästä rekisteristä Sääntelymalli 2 Erillinen laki, Laki terveydenhuoltotehtävissä toimivien rikostaustan selvittämisestä. Työnantaja voisi pyytää, että työhön otettava esittää Oikeusrekisterikeskukselta hankkimansa rikostaustaotteen

11 Rikostiedot jaettu kolmeen ryhmään: Ryhmä 1: Tiedot tuomioistuimen sellaisen rikoksen johdosta tuomitsemasta rangaistuksesta, johon terveydenhuollon ammattihenkilö on syyllistynyt toimiessaan terveydentai sairaanhoidon tehtävissä ja joka kohdistuu potilaan tai asiakkaan henkeen, terveyteen, turvallisuuteen, omaisuuteen tai oikeuksiin taikka lääkkeisiin Tiedot koottaisiin ammattihenkilörekisteriin, josta niitä voitaisiin luovuttaa terveydenhuollon toimintayksiköille ja viranomaisille terveydenhuollon ammattihenkilön luotettavuuden ja soveltuvuuden arviointia tai niiden seurantaa varten

12 Ryhmä 2: Tiedot terveydenhuollon ammattihenkilöille määrätystä rangaistuksesta, joka on tuomittu rikoslain 15 luvun 1-3 :n nojalla perättömästä lausumasta, 17 luvun 18, 18 a tai 19 :n nojalla sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, 20 luvun nojalla seksuaalirikoksesta, 21 luvun 1 :n nojalla taposta, 2 :n nojalla murhasta, 3 :n nojalla surmasta tai 6 :n nojalla törkeästä pahoinpitelystä, 22 luvun nojalla sikiön, alkion ja perimän loukkaamisesta, 23 luvun 4 :n nojalla törkeästä rattijuopumuksesta, 25 luvun nojalla vapauteen kohdistuneesta rikoksesta, 33 luvun 1 tai 2 :n nojalla väärennysrikoksesta, 34 luvun 1, 2 tai 3 :n nojalla tuhotyöstä taikka 4 tai 5 :n nojalla terveyden vaarantamisesta, 38 luvun 1 :n nojalla salassapitorikoksesta, 4 :n nojalla törkeästä viestintäsalaisuuden loukkauksesta, 6 :n nojalla törkeästä tietoliikenteen häirinnästä, 7 b :n nojalla törkeästä tietojärjestelmän häirinnästä, 8 a :n nojalla törkeästä tietomurrosta tai 9 :n nojalla henkilörekisteririkoksesta, 40 luvun nojalla virkarikoksesta, 44 luvun 3 :n nojalla luvattomasta terveydenhuollon ammatin harjoittamisesta, 5 :n nojalla lääkerikoksesta sekä 6 tai 7 :n nojalla dopingrikoksesta taikka 50 luvun nojalla huumausainerikoksesta

13 Työnantaja voisi saada tietoja: kun terveydenhuollon ammattihenkilö on tarkoitus valita tehtäviin, joissa: 1) hän työskentelee terveydenhuollon yksikön vuodeosastolla, sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa niihin verrattavassa yksikössä, jossa potilas tai asiakas asuu tai oleskelee pysyväisluonteisesti ja jossa hänelle annetaan terveydenhuollon palveluja; ja 2) hän määrää tai antaa potilaalle lääkkeitä tai hänelle on annettu pääsy lääkkeisiin; sekä edellyttäen, että 3) ammattihenkilö on antanut kirjallisen suostumuksensa tietojen saamiseen

14 Ryhmä 3: Tiedot ammattihenkilölle määrätystä rangaistuksesta, joka on tuomittu rikoslain 28 luvun 1 :n nojalla varkaudesta, 2 :n nojalla törkeästä varkaudesta tai 4 :n nojalla kavalluksesta tai 5 :n nojalla törkeästä kavalluksesta, 31 luvun nojalla ryöstöstä ja kiristyksestä, 35 luvun 2 :n nojalla törkeästä vahingonteosta, 36 luvun 2 :n nojalla törkeästä petoksesta ja 7 :n nojalla törkeästä kiskon-nasta, taikka 37 luvun 9 :n nojalla törkeästä maksuväli-nepetoksesta Työnantaja voisi saada tietoja: 1)kun terveydenhuollon ammattihenkilö on tarkoitus valita tehtäviin, joissa valittavan henkilön pääasiallisena tehtä-vänä on työskennellä ilman valvontaa potilaan tai asiakkaan kotona, ja edellyttäen että 2)ammattihenkilö on antanut suostumuksensa tietojen saamiseen

15 Eriävät mielipiteet Elinkeinoelämän keskusliitto: - rikosnimikkeet määritelty liian suppeasti (myös tavallisten pahoinpitelyjen ja liikennejuopumusrikosten pitäisi olla mukana) - työnantajan tiedonsaantioikeuden rajaamiselle vuodeosastolla (ja vastaavissa yksiköissä) toimiviin ei riittäviä perusteita Palkansaajajärjestöjen edustaja: - uudistus kajoaisi perusoikeutena turvattuun yksityisyyden suojaan ja oikeuteen hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla - yleinen luottamus terveydenhuoltoon ei ole hyväksyttävä ammattihenkilöiden perusoikeuksien rajoitusperusteena muistiossa esitetyssä laajuudessa - rikosnimikkeistö on liian laaja, jatkovalmistelussa pitäisi käyttää esim. psykiatrian tai oikeuspsykiatrian asiantuntijoita sen selvittämiseksi, miten eri rikostyypit ennustavat tulevaa käyttäytymistä - ei hyväksyttävää, että työnantajat voisivat saada tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla suoraan ammattihenkilörekisteristä. Jos katsotaan, että työnantajalla tulee olla oikeus saada tietoja ammattihenkilöiden rikostaustasta, tulee tämä toteuttaa joko siten, että Valvira luovuttaa laissa määritellyn harkintavaltansa rajoissa näitä tietoja tai vaihtoehtoisesti niin, että ammattihenkilö itse toimittaa nämä tiedot

16 Valviran näkemyksiä Syytä pohtia erikseen sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajien ja toisaalta valvontaviranomaisten tietotarpeet. Työnantajien tietotarpeet voivat olla laajemmat kuin valvontaviranomaisten, ja nämä tulisi toteuttaa rikosseuraamusotejärjestelmän (muistion malli 2) kautta Rikostietojen saamismahdollisuuden tulisi koskea muitakin sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivia kuin vain ammattihenkilörekisteriin merkittyjä terveydenhuollon ammattihenkilöitä Myös kaikista ammattitoiminnassa tehdyistä rikoksista tuomituista sakkorangaistuksista tulisi olla ilmoitusvelvollisuus Valviralle Ammattitoiminnassa tehtyjen rikosten tietoja pitäisi voida luovuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajille myös palvelussuhteen aikana Tiedonsaantiedellytykset 2-ryhmän rikosten osalta liian rajaavat, jos tiedonsaanti koskisi vain tietyissä laitosmaisissa olosuhteissa ja lääkkeiden kanssa työskenteleviä

17 Kiitos!

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ 1 (8) 5.1.2012 YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ Yhteistoiminta-asiamiehelle tehdyn pyynnön keskeinen

Lisätiedot

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Sisäministeriölle Sisäministeriö asetti 15.04.2014 sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän toimeksiannosta

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin säilyttämien

Lisätiedot

Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Tutkimuseettinen neuvottelukunta Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi Tutkimuseettinen neuvottelukunta Helsinki 2009 1

Lisätiedot

Potilaalle on ilmoitettava aika, jolloin hän pääsee hoitoon. Jos aika muuttuu, muutoksen syy ja uusi aika on ilmoitettava potilaalle ajoissa.

Potilaalle on ilmoitettava aika, jolloin hän pääsee hoitoon. Jos aika muuttuu, muutoksen syy ja uusi aika on ilmoitettava potilaalle ajoissa. Potilaan oikeudet 1 Potilaan oikeudet Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä on kunnioitettava.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

ASIA Potilaan terveydentilasta tiedottaminen KANTELU

ASIA Potilaan terveydentilasta tiedottaminen KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 28.12.2009 Dnro OKV/1168/1/2007 Päätöksen suluissa olevat ja katkoviivoilla merkityt kohdat sisältävät viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n 1 momentin 25 kohdan perusteella

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN

HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLLYS 1 TIEDON KORJAAMINEN PÄHKINÄNKUORESSA...3 2 HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN

Lisätiedot

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Vanhemman tehtävät lapsensa edunvalvojana Mitä edunvalvonta tarkoittaa ja kuka on lapsen edunvalvoja? Kuka valvoo edunvalvojan toimintaa? Miten lapsen omaisuutta

Lisätiedot

Nuorten oikeusopas. Tietoa nuorille rikosasioista

Nuorten oikeusopas. Tietoa nuorille rikosasioista Nuorten oikeusopas Tietoa nuorille rikosasioista 1 2 Tietoa oppaasta Tämä opas on laadittu viranomaisten yhteistyönä. Sen tarkoitus on antaa perustietoja nuorelle, joka rikoksen tekijänä, uhrina tai todistajana

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle ajokorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ajokorttilaki. Esityksen tavoitteena on kehittää

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste Oikeusministeriö, Helsinki 2013 5.6.2013 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

TOISTUVISTA LIIKENNERIKKOMUKSISTA MÄÄRÄTTÄVÄ AJOKIELTO

TOISTUVISTA LIIKENNERIKKOMUKSISTA MÄÄRÄTTÄVÄ AJOKIELTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO Sivu 1 (12) TOISTUVISTA LIIKENNERIKKOMUKSISTA MÄÄRÄTTÄVÄ AJOKIELTO 1 Taustaa Liikennerikkomusten ja -rikosten vuoksi määrätty ajokorttiseuraamus on yleisimmin ajokielto.

Lisätiedot