Yritysten innovaatiotoiminta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysten innovaatiotoiminta 2008 2010"

Transkriptio

1 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta TILASTOKESKUS Puh. (09) 17341, Faksi (09) Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004). Kerätyt tiedot ovat salassa pidettäviä. Yritysten innovaatiotoiminta Tässä kyselyssä kerätään tietoja yrityksenne innovaatioista ja innovaatiotoiminnasta vuosina Innovaatiolla tarkoitetaan yrityksenne markkinoille tuomaa tai käyttöönottamaa uutta tai olennaisesti parannettua tuotetta, prosessia, organisatorista menetelmää tai markkinointimenetelmää. Innovaation on oltava uusi yrityksenne näkökulmasta, vaikka alun perin se voi olla kehitetty muiden yritysten toimesta. (Osa kysymyksistä liittyy ainoastaan tuote- ja prosessi-innovaatioihin.) Kysely koskee sekä innovaatiotoimintaa harjoittaneita yrityksiä että yrityksiä, joilla ei ollut innovaatiotoimintaa vuosina Pyydämme täyttämään kaikki kysymykset, mikäli toisin ei mainita. Viimeinen palautuspäivä on Vastaajayritys Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yrityksen toimiala Tiedustelu koskee yllä mainitun yrityksen/yksikön toimintaa Suomessa. Mikäli kysely soveltuu paremmin muulle kuin yritystasolle (esim. konsernille), on vastaus mahdollista antaa tämän mukaisesti. (Ks. kohta 1.1) Yhteyshenkilön nimi Sähköposti Puhelin 1. Yleiset taustatiedot 1.1 Onko yrityksenne (yksikkö, jota vastaus koskee) itsenäinen osa konsernia konserni* Missä maassa on konsernin emoyhtiön kotipaikka? Suomessa muualla, missä * Konsernivastaus koskee seuraavia yrityksiä/yksiköitä:

2 1.2 Henkilökunta Liikevaihto 2010 (tai viimeisin 12 kk tilikausi) (Rahoituslaitokset: korkotuotot tai vastaavat tulot. Vakuutusyhtiöt: vakuutusmaksutulo (brutto).) (1000) 1.4 Mikä on yrityksenne pääasiallinen asema tuotannon arvoketjussa? Päähankkija (suunnittelusta vastaava lopputuotteen eli tavaran tai palvelun myyjä) Järjestelmätoimittaja (tarjoaa kokonaisuuksia päähankkijoille) Alihankkija (tuottaa tavaroita tai palveluita osaksi asiakkaan eli päähankkijan tai järjestelmätoimittajan tarjontaa) Seuraavaan kysymykseen (julkiset hankinnat ja palveluiden ja muiden tuotteiden tuottaminen julkiselle sektorille) pyydämme vastausta vain yrityksiltä, jotka toimivat sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialoilla (toimialat 86, 87 ja 88). 1.5 Tuottiko yrityksenne palveluita tai muita tuotteita julkiselle sektorille tai osaksi julkisen sektorin tarjontaa vuosina ? Mikäli kyllä, kuinka suurta osaa yrityksenne liikevaihdosta julkiselle sektorille kohdistunut tuotanto edusti? Julkiselle sektorille tuotetut tuotteet edustivat prosenttia yrityksemme liikevaihdosta. 2. Tuoteinnovaatiot (tavarat ja palvelut) Tuoteinnovaatio on yrityksen markkinoille tuoma uusi tai olennaisesti parannettu tavara tai palvelu. Uusi tai olennaisesti parannettu tavara tai palvelu eroaa ominaisuuksiltaan aikaisemmin tuotetuista (esim. parannettu ohjelmisto, käyttömukavuus, komponentti tai alajärjestelmä). Innovaation (uuden tai parannetun tavaran tai palvelun) on oltava uusi yrityksenne näkökulmasta, mutta sen ei tarvitse olla uusi markkinoidenne kannalta. Sillä ei ole merkitystä, onko innovaatio alun perin kehitetty yrityksessänne vai muissa yrityksissä. 2.1 Toiko yrityksenne vuosina markkinoille Uusia tai olennaisesti parannettuja tavaroita? ( sisällä pelkästään muilta yrityksiltä ostettujen uusien tavaroiden jälleenmyyntiä tai yksinomaan esteettisiin ominaisuuksiin kohdistuvia muutoksia.) Uusia tai olennaisesti parannettuja palveluja? Mikäli vastauksenne molempiin kohtiin on ei, siirtykää kohtaan 3. 2

3 2.2 Tuoteinnovaatioiden kehittäjä oli: Valitkaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot Tavarainnovaatiot Palveluinnovaatiot Oma yritys itse Oma yritys yhdessä muiden yritysten tai laitosten kanssa* Oma yritys mukauttamalla tai muokkaamalla alun perin muiden yritysten tai laitosten* kehittämiä tavaroita tai palveluita Muut yritykset tai laitokset* * Kattaa itsenäiset yritykset sekä oman konserninne muut yritykset/osat (tytäryhtiöt, sisaryhtiöt, konsernin emoyhtiön jne.). Laitokset kattavat yliopistot, tutkimuslaitokset, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt jne. 2.3 Toiko yrityksenne vuosina markkinoille sellaisia tuoteinnovaatioita (tavaroita tai palveluja), jotka olivat Uusia yrityksen markkinoiden kannalta? Yrityksenne toi uuden tai olennaisesti parannetun tavaran tai palvelun markkinoilleen ennen kilpailijoitaan (tuote on voinut jo olla saatavissa muilla markkinoilla). Uusia ainoastaan oman yrityksen kannalta? Yrityksenne toi markkinoille uuden tai olennaisesti parannetun tavaran tai palvelun, jota vastaava oli jo saatavissa yrityksenne kilpailijoilta yrityksenne markkinoilla. 2.4 Eritelkää edellä olevien määritelmien perusteella, mikä prosenttiosuus yrityksenne vuoden 2010 kokonaisliikevaihdosta* on peräisin seuraavista tuotteista: Vuosina markkinoille tuodut tuoteinnovaatiot (tavarat ja palvelut), jotka olivat uusia yrityksenne markkinoiden kannalta % Vuosina markkinoille tuodut tuoteinnovaatiot (tavarat ja palvelut), jotka olivat uusia yksinomaan yrityksenne kannalta % Tavarat ja palvelut, joita toimitettiin muuttamattomina tai vain vähän muutettuina vuosina (sisältäen muilta yrityksiltä hankittujen uusien tavaroiden tai palvelujen jälleenmyynnin) % Vuoden 2010 liikevaihto yhteensä 100 % * Rahoituslaitokset: korkotuotot ja vastaavat tulot. Vakuutusyhtiöt: vakuutusmaksutulo (brutto) Oliko mikään vuosien tuoteinnovaatioistanne: osaa sanoa Ensimmäinen Suomessa Ensimmäinen Euroopassa Ensimmäinen maailmassa 3

4 3. Prosessi-innovaatiot Prosessi-innovaatio on yrityksen käyttöönottama uusi tai olennaisesti parannettu tavaroiden tai palveluiden tuotantoprosessi, jakelumenetelmä tai tukitoiminto. Innovaation (uuden tai parannetun prosessin, menetelmän tai tukitoiminnon) on oltava uusi yrityksenne näkökulmasta, mutta sen ei tarvitse olla uusi markkinoidenne kannalta. Sillä ei ole merkitystä, onko innovaatio alun perin kehitetty yrityksessänne vai muissa yrityksissä. Pelkät organisaatioinnovaatiot eivät kuulu prosessi-innovaatioihin niistä tiedustellaan kohdassa Ottiko yrityksenne vuosina käyttöön Uusia tai olennaisesti parannettuja tavaroiden tai palveluiden valmistus- tai tuotantomenetelmiä? Uusia tai olennaisesti parannettuja logistiikkaratkaisuja tai toimitus- tai jakelumenetelmiä yrityksen panoksia, tavaroita tai palveluita varten? Uusia tai olennaisesti parannettuja tukitoimintoja yrityksen prosesseja varten, esimerkiksi ylläpito- ja huoltojärjestelmiä tai osto-, kirjanpito- tai laskentatoimintoja? Mikäli vastauksenne kaikkiin kohtiin on ei, siirtykää kohtaan Prosessi-innovaatioiden kehittäjä oli: Oma yritys itse Oma yritys yhdessä muiden yritysten tai laitosten kanssa* Oma yritys mukauttamalla tai muokkaamalla alun perin muiden yritysten tai laitosten* kehittämiä prosesseja Muut yritykset tai laitokset* Valitkaa kaikki soveltuvat vaihtoehdot * Kattaa itsenäiset yritykset sekä oman konserninne muut yritykset/osat (tytäryhtiöt, sisaryhtiöt, konsernin emoyhtiön jne.). Laitokset kattavat yliopistot, tutkimuslaitokset, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt jne. 4. Meneillään olevat tai keskeytyneet tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvät innovaatiotoimet Innovaatiotoimet ja -toiminta käsittävät koneiden, laitteiden, ohjelmistojen ja lisenssien hankinnan, suunnittelu- ja kehitystyön, muotoilun, koulutuksen, markkinoinnin ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan, kun näiden nimenomaisena tavoitteena on kehittää ja/tai ottaa käyttöön tuote- tai prosessi-innovaatio (kattaen myös perustutkimus- ja kehittämistoiminnan innovaatiotoimena, vaikka se ei suoraan liittyisi tuote- ja/tai prosessi-innovaatioihin). 4.1 Oliko yrityksellänne vuosina projekteja tai toimia, joiden tavoitteena oli kehittää tuote- tai prosessi-innovaatioita, mutta jotka Keskeytyivät ennen valmistumista vät valmistuneet vuoden 2010 loppuun mennessä Mikäli yrityksellänne ei ollut tuote- tai prosessi-innovaatioita eikä innovaatiotoimintaa vuosina (vastaus kysymyksiin 2.1, 3.1 ja 4.1 on ei), siirtykää kohtaan 8. 4

5 5. Tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvät innovaatiotoimet vuosina ja innovaatiotoiminnan menot vuonna Toteutettiinko yrityksessänne vuosina seuraavia innovaatiotoimia: Yrityksen oma tutkimus- ja kehittämistoiminta (t&k-toiminta) Tutkimuksella ja kehittämisellä tarkoitetaan yleisesti systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämiseksi uusiin sovelluksiin. Tavoitteena on jotakin olennaisesti uutta. Jos kyllä, harjoittiko yrityksenne t&k-toimintaa vuosina säännöllisesti (yrityksellä omaa pysyvää t&k-henkilöstöä) satunnaisesti (vain tarvittaessa) Yrityksen ulkopuolelta tilattu t&k-toiminta Tutkimus- ja kehittämistoiminta, jonka yrityksenne on tilannut muilta yrityksiltä (ml. oman konsernin yritykset) tai julkisilta tai yksityisiltä tutkimuslaitoksilta. Koneiden, laitteiden ja ohjelmistojen hankinta Koneiden ja laitteiden sekä atk-laitteiden ja -ohjelmistojen hankinta uusien tai olennaisesti parannettujen tuotteiden tai prosessien tuottamiseksi. Osaamisen hankinta yrityksen ulkopuolelta Patenttien ja ei-patentoitujen keksintöjen, tietämyksen ja tietotaidon ja muun osaamisen ostaminen tai lisensointi muilta yrityksiltä tai organisaatioilta uusien tai olennaisesti parannettujen tuotteiden tai prosessien kehittämiseksi. Innovaatiotoimintaan liittyvä koulutus Oman yrityksen järjestämä tai ulkopuolelta tilattu henkilöstökoulutus, joka liittyy uusien tai olennaisesti parannettujen tuotteiden tai prosessien kehittämiseen ja/tai käyttöönottoon. Innovaatioiden markkinoille tuominen Toimet yrityksenne uusien tai olennaisesti parannettujen tavaroiden ja palveluiden markkinoille tuomiseksi, ml. markkinatutkimus ja tuotteiden markkinoille tuomiseen liittyvä mainonta. Muotoilu (design) Muotoiluun liittyvät toimet, uusien tai olennaisesti parannettujen tavaroiden tai palveluiden muodon tai ilmenemismuodon parantaminen tai muuttaminen. Muut innovaatiotoimet Muut, edellä oleviin kohtiin sisältymättömät innovaatiotoimet uusien tai olennaisesti parannettujen tuotteiden ja prosessien käyttöönottamiseksi, kuten toteutettavuustutkimukset, testaus, rutiiniluonteinen ohjelmistokehitystyö, tekniset valmistelutoimet jne. 5.2 Arvioikaa seuraavista neljästä innovaatiotoimesta aiheutuneiden menojen määrä vuonna 2010 (ml. henkilöstökulut sivukuluineen) (vrt. määritelmät kohdassa 5.1) Mikäli yrityksellä ei ollut ko. menoja vuonna 2010, merkitkää 0 (1000) Yrityksen oma tutkimus- ja kehittämistoiminta Tähän sisältyvät yrityksessä tehdyn t&k-toiminnan menot, ja niihin lukeutuvat * palkkausmenot * aineet, tarvikkeet, rakennusten käyttömenot, muut käyttömenot * ostetut palvelut (omiin t&k-projekteihin liittyvät palvelujen ostot; ulkopuolisilta tilatut kokonaiset t&k-hankkeet ilmoitetaan seuraavassa kohdassa) * koneet, laitteet, rakennukset, muut käyttöomaisuuden hankintamenot Yrityksen ulkopuolelta tilattu tutkimus- ja kehittämistoiminta Koneiden, laitteiden ja ohjelmistojen hankinta (ilman t&k-toimintaan liittyviä laitemenoja) Osaamisen hankinta yrityksen ulkopuolelta 5

6 5.3 Saiko yrityksenne vuosina julkista rahoitustukea innovaatiotoimintaan seuraavilta julkishallinnon tasoilta? Julkisella rahoitustuella tarkoitetaan verohelpotuksia tai -vähennyksiä, avustuksia, korkotukilainoja ja lainatakauksia. Mukaan ei lueta tutkimus- eikä muita innovaatiotoimia, joita on toteutettu tilaustyönä julkiselle sektorille. Paikallis- tai alueviranomaiset Valtio (ml. valtion laitokset ja ministeriöt, esim. Tekes) Euroopan unioni (EU) Jos kyllä, osallistuiko yrityksenne EU:n seitsemänteen tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelmaan? 6. Tietolähteet innovaatiotoiminnassa 6.1. Miten suuri merkitys seuraavilla tietolähteillä oli yrityksenne innovaatiotoiminnassa (tuote- ja prosessi-innovaatiot) vuosina ? Eritelkää tietolähteet, joista yrityksenne sai informaatiota uusia innovaatioprojekteja varten tai jotka myötävaikuttivat käynnissä olleiden innovaatioprojektien päätökseen saattamiseen. Mikäli kyseisestä lähteestä ei saatu tietoja, valitkaa käytössä Merkitys Tietolähde Suuri Kohtalainen Vähäinen käytössä Sisäiset lähteet Oma yritys tai oma konserni Markkinalähteet Laitteiden, materiaalien, komponenttien tai atkohjelmistojen toimittajat Asiakkaat Kilpailijat tai toimialan muut yritykset Konsulttiyritykset, kaupalliset laboratoriot tai yksityiset tutkimuslaitokset Yliopistot Institutionaaliset lähteet Muut lähteet Ammattikorkeakoulut Julkiset tai yksityiset voittoa tavoittelemattomat tutkimuslaitokset Konferenssit, messut, näyttelyt Tieteelliset aikakauslehdet ja ammattijulkaisut Toimialajärjestöt 6

7 7. Yhteistyö innovaatiotoiminnassa 7.1 Oliko yrityksellänne innovaatiotoimintaan (tuote- ja prosessi-innovaatiot) liittyvää yhteistyötä muiden yritysten tai laitosten kanssa vuosina ? Innovaatiotoimintaan liittyvällä yhteistyöllä tarkoitetaan aktiivista osallistumista muiden yritysten tai voittoa tavoittelemattomien laitosten kanssa innovaatioprojekteihin. Yhteistyöstä ei tarvitse välttämättä koitua kaupallista hyötyä. Pelkkiä tilaustöitä ei lueta yhteistyöksi. Mikäli vastauksenne on ei, siirtykää kohtaan Miten suuri merkitys eri yhteistyökumppaneilla oli innovaatiotoiminnassanne vuosina ? Merkitys Yhteistyötaho Suuri Kohtalainen Vähäinen yhteistyötä Oman konsernin yritykset Laitteiden, materiaalien, komponenttien tai atk-ohjelmistojen toimittajat Asiakkaat Kilpailijat tai toimialan muut yritykset Konsulttiyritykset, kaupalliset laboratoriot tai yksityiset tutkimuslaitokset Yliopistot Ammattikorkeakoulut Julkiset tai yksityiset voittoa tavoittelemattomat tutkimuslaitokset Muu julkinen sektori (eli valtio ja kuntasektori, pl. julkiset ja yksityiset voittoa tavoittelemattomat tutkimuslaitokset) 7.3 Yhteistyökumppanin tyyppi ja sijaintipaikka (merkitkää kaikki soveltuvat kohdat) Yhteistyötaho Suomi Muu Euroopan maa* Yhdysvallat Kiina Intia Muu Oman konsernin yritykset Laitteiden, materiaalien, komponenttien tai atk-ohjelmistojen toimittajat Asiakkaat Kilpailijat tai toimialan muut yritykset Konsulttiyritykset, kaupalliset laboratoriot tai yksityiset tutkimuslaitokset Yliopistot ja ammattikorkeakoulut Julkiset tai yksityiset voittoa tavoittelemattomat tutkimuslaitokset * Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat Euroopan unionin (EU) maat, Efta-valtiot ja EU:n ehdokasmaat: Alankomaat, Belgia, Britannia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Makedonia, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Turkki, Unkari, Viro. 7

8 Seuraavat kysymykset koskevat kaikkia yrityksiä: 8. Tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvää toimintaa haittaavat/estävät tekijät 8.1. Missä määrin seuraavat tekijät haittasivat yrityksenne innovaatiotoimintaa tai vaikuttivat siihen, ettei yrityksellänne ollut innovaatiotoimintaa vuosina ? Merkitys Taloudelliset tekijät Osaamiseen liittyvät tekijät Markkinatekijät Innovaatiotoiminnasta pidättymisen syyt Suuri Kohtalainen Vähäinen merkitystä Yrityksen tai konsernin oman rahoituksen puute Ulkopuolisten rahoituslähteiden puuttuminen Liian suuret innovaatiotoiminnan kustannukset Pätevän henkilökunnan puute Teknologiaa koskevan tiedon puute Markkinoita koskevan tiedon puute Vaikeudet löytää yhteistyökumppaneita innovaatiotoimintaa varten Markkinoilla jo toimivat yritykset hallitsevat markkinoita Innovatiivisten tavaroiden tai palveluiden kysyntä epävarmaa Uusille innovaatioille ei tarvetta johtuen yrityksenne aiemmista innovaatioista Uusille innovaatioille ei tarvetta puuttuvan kysynnän vuoksi 9. Organisaatioinnovaatiot Organisaatioinnovaatio on uuden organisatorisen menetelmän käyttöönotto yrityksen liiketoimintakäytännöissä (mukaan lukien tiedonhallinta), työorganisaatiossa tai ulkoisissa suhteissa. Menetelmä ei ole ollut yrityksen käytössä aiemmin. Uuden menetelmän käyttöönoton tulee perustua yritysjohdon strategiseen päätökseen. Organisaatioinnovaatioksi ei lueta yritysfuusioita tai yritysostoja, vaikka ne toteutuisivat yrityksen kannalta ensimmäistä kertaa. 9.1 Ottiko yrityksenne vuosina käyttöön seuraavia organisaatioinnovaatioita: Uudet liiketoimintakäytännöt (business practices) menettelytapojen organisoimiseksi (esim. tarjontaketjun hallinta, liiketoimintaprosessien uusiminen, tiedonhallinta, kevyt tuotantomalli (lean-tuotanto), laadunhallinta jne.) Uudet menettelyt vastuiden ja päätöksenteon organisoimiseksi (methods of organising work responsibilities and decision making) (ensimmäistä kertaa esim. työntekijöitä koskevan uuden vastuunjakojärjestelmän käyttöönotto, siirtyminen tiimityöhön, hajauttaminen, osastojen yhdistäminen tai pilkkominen, uudenlaiset koulutusjärjestelmät jne.) Uudet tavat organisoida yrityksen ulkoiset suhteet (methods of organising external relations) muihin yrityksiin tai julkisiin laitoksiin (ensimmäistä kertaa esim. liittouma/yhteistyö, kumppanuus, toimintojen ulkoistaminen tai alihankinta jne.) 8

9 10. Markkinointi-innovaatiot Markkinointi-innovaatio on uusi markkinointi-idea tai -strategia, joka olennaisesti eroaa yrityksen käyttämästä markkinointimenetelmästä ja jota yritys ei ole aiemmin käyttänyt. Markkinointi-innovaatio edellyttää olennaisia muutoksia tuotteen muotoilussa (design) tai pakkauksessa, tuotesijoittelussa, myynninedistämisessä tai hinnoittelussa. Markkinointimenetelmien kausiluonteiset, säännölliset tai muut rutiiniluonteiset muutokset eivät kuulu markkinointi-innovaatioihin Ottiko yrityksenne vuosina käyttöön seuraavia markkinointi-innovaatioita: Olennaiset muutokset tuotteiden esteettisessä muotoilussa (design) tai pakkauksissa (tähän eivät kuulu muutokset, jotka muuttavat ainoastaan tuotteen toiminnallisia ominaisuuksia tai käyttäjäominaisuuksia - nämä ovat tuoteinnovaatioita) Uusi tiedotusväline tai menetelmä tuotteen myynninedistämisessä (esim. uuden mainosvälineen käyttö ensimmäistä kertaa, uusi tuotekuva, kanta-asiakaskorttien käyttöönotto jne.) Uudet menetelmät tuotesijoittelussa ja myyntikanavissa (kuten franchisingin, jakelulisenssien, suoramyynnin tai yksinoikeusmyynnin käyttöönotto, uudet ideat tai menetelmät tuotteiden esillepanossa jne.) Uudet menetelmät tavaroiden ja palveluiden hinnoittelussa (kuten kysynnän mukaan muuttuvan hinnoittelun käyttöönotto, uudet alennusjärjestelmät jne.) 11. Luovuus 11.1 Käyttikö yrityksenne seuraavia menettelyjä vuosina edistääkseen uusien ideoiden syntyä tai luovuutta henkilöstön keskuudessa? Mikäli kyllä, kuinka onnistuneesti menettely toimi uusien ideoiden synnyttämiseksi tai luovuuden lisäämiseksi? Toimi onnistuneesti Menettely käytössä; toiminut Toimivuudesta ei tietoa Menettely ei ollut käytössä Aivoriihi-istunnot Monitieteelliset tai poikkitoiminnalliset tiimit Henkilöstön työkierto eri osastoilla tai konserninne eri yksiköissä Työntekijöille tarjottavat rahalliset kannusteet uusien ideoiden kehittämiseksi Työntekijöille tarjottavat ei-rahalliset kannusteet uusien ideoiden kehittämiseksi, kuten vapaa-aika, julkinen tunnustus, aiempaa mielenkiintoisempi työ jne. Henkilöstökoulutus uusien ideoiden tai luovuuden kehittämiseen liittyen 9

10 Kysymykseen pyydämme vastausta yrityksiltä, jotka harjoittivat innovaatiotoimintaa vuosina eli jotka ovat vastanneet kyllä vähintään yhteen seuraavista kysymyksistä 2.1, 3.1, 4.1, 9.1 ja Käyttäjälähtöisyys innovaatiotoiminnassa ja innovatiivisten tuotteiden tuotannossa 12.1 Mitä keinoja ja menettelyjä yrityksenne käytti asiakas- ja käyttäjälähtöisyyden mukaan ottamiseksi yrityksenne innovaatiotoiminnassa ja innovatiivisten tuotteiden tuotannossa vuosina ja kuinka merkittäviä käytössä olleet keinot ja menettelyt olivat? Asiakkaiden ja käyttäjien mukaan ottamisen keinot ja muodot innovaatiotoiminnassa ja innovatiivisten tuotteiden tuotannossa Suuri Merkitys Kohtalainen Vähäinen käytössä Asiakaspalautejärjestelmien käyttö Asiakkaiden ja käyttäjien tarpeiden ja käyttäjätiedon huomioon ottaminen Käyttäjät innovaatiotoiminnan resurssina; yhdessä ideointi, kehittäminen ja sisällön tuottaminen Käyttäjien muokkaamat ja kehittämät tuotteet ja niiden kaupallistaminen Markkinatutkimusten, kuluttajapaneelien, fokusryhmien ja haastattelujen yms. käyttö Käyttäjätarpeiden selvittäminen tutkimusmenetelmillä; tiedostamattomien tarpeiden selvittäminen ja muu käyttäjien havainnointi esim. etnografisten, antropologisten, tarve- ja käyttötapakartoitusten ja käyttötilannehaastattelujen avulla Kehittämisfoorumit ja esim. yrityksen tarjoamat kehittämisalustat käyttäjien ja käyttäjäyhteisöjen ideoiden kokoamiseksi; ohjelmistojen ja sisällön tuottaminen, crowdsourcing jne. Asiakkaat ja käyttäjät muokkasivat olemassa olevia tuotteita, ja yrityksenne vastasi tuotteen varsinaisesta kehittämisestä ja tuotannosta sekä markkinoille tuonnista Asiakkaat ja käyttäjät kehittivät uuden tuotteen, jonka yrityksenne otti tuotantoonsa ja toi markkinoille Lisätietoja Kiitämme vastauksestanne! 10

Yritysten innovaatiotoiminta 2004 2006

Yritysten innovaatiotoiminta 2004 2006 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 00022 TILASTOKESKUS Puh. (09) 17341, Faksi (09) 1734 2465 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004). Kerätyt tiedot

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2014 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tutkimus- ja kehittämismenot laskevat etenkin yrityksissä Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

SÄHKÖINEN KYSELY: TÄYTTÖOHJE. Yrityksen tiedonantovelvollisuus perustuu lakiin. Yksittäistä yritystä koskevat tiedot ovat salaisia

SÄHKÖINEN KYSELY: TÄYTTÖOHJE. Yrityksen tiedonantovelvollisuus perustuu lakiin. Yksittäistä yritystä koskevat tiedot ovat salaisia Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2013 Kyselyyn tulee vastata viimeistään 26.9.2014. Tilastokeskus kerää vuosittain tietoja Suomessa sijaitsevien konsernien ulkomailla sijaitsevista tytäryhtiöistä ja

Lisätiedot

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2009

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2009 Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2009 Kyselyyn tulee vastata viimeistään 16.9.2010. Tilastokeskus kerää vuosittain tietoja Suomessa sijaitsevien konsernien ulkomailla sijaitsevista tytäryhtiöistä ja

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot kasvaneet maltillisesti Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ylittivät 7 miljardin

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa 5. syyskuuta 204 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 Avainluvut... 4 Lyhenteet... 6 Termien selitykset... 7 Johdanto... 0 2 Euroopan unionin tutkimuksen 7.

Lisätiedot

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Esa Hartman Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

INNOVAATIOTOIMINTA HELSINGIN SEUDULLA

INNOVAATIOTOIMINTA HELSINGIN SEUDULLA 18 214 INNOVAATIOTOIMINTA HELSINGIN SEUDULLA Innovaatiotoiminta alueellisesti Innovaatiotoimintaa mittaavat tilastot ovat pääasiallisesti kansallisia, ja alueellista tilastotietoa on aiheesta vain vähän

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoissa mittava vähennys vuonna 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat 6,8

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

POMPPUA VIENTIIN. VARA & VIENTIVERKOSTOTOIMINTA Lapua 23.03.2012

POMPPUA VIENTIIN. VARA & VIENTIVERKOSTOTOIMINTA Lapua 23.03.2012 POMPPUA VIENTIIN VARA & VIENTIVERKOSTOTOIMINTA Lapua 23.03.2012 1 ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN (ELY-KESKUS) MERKINTÖJÄ Kirjausmerkinnät (hakemuksen saapumispäivä, dnro) 2 HAKIJA (yhteishankkeissa

Lisätiedot

Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä

Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Pekka Lith, Mika Kautonen, Marja Hyypiä ja Jari Kuusisto Culminatum Ltd Oy Helsinki Region Centre of Expertise 2005 Uusimaa osaamisintensiivisten

Lisätiedot

Hallinnollisten lomakkeiden täyttäminen (sivut A1 B4)

Hallinnollisten lomakkeiden täyttäminen (sivut A1 B4) Tutkimusyhteistoiminta -lomakkeiden täyttöohjeet Hallinnollisten lomakkeiden täyttäminen (sivut A1 B4) 1. Ehdotuksen koko nimi Käyttäkää selkeää ja ymmärrettävää nimeä, joka on korkeintaan 20 sanan pituinen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1444/2014 Valtioneuvoston asetus. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1444/2014 Valtioneuvoston asetus. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1444/2014 Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ Tiina Mäkitalo-Keinonen Pia Arenius Sari Liikala Julkaisusarja A - Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Nro A26/2008 ISSN 1459-1332 ISBN 978-951-564-949-2

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Tekesin tukiohjelma tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 1 (8) Tekesin tukiohjelma tutkimus- ja kehittämishankkeisiin Tekesin tukiohjelma tutkimus- ja kehittämishankkeisiin perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Tarkastelussa osaamisintensiivisten asiantuntijapalveluiden (KIBS) käyttäminen ja tuottaminen Toni Saarivirta Anmari Viljamaa Seliina Päällysaho

Lisätiedot

OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006. Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen

OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006. Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006 Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023

Lisätiedot

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS?

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Olli Savela Yliaktuaari, Tilastokeskus MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Suomen julkinen sektori on EU-maiden suurimpia, pohjoismaista tasoa. Perinteisesti pohjoismaisessa mallissa julkinen sektori on

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä

Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä Kristiina Niemi ja Seija Virkkala Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä Pohjoismaisen tutkimushankkeen tuloksia Chydenius-instituutti

Lisätiedot

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Vastaanottaja Tredea Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO

Lisätiedot

kehittämistarpeiden kartoitus

kehittämistarpeiden kartoitus Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden kehittämistarpeiden kartoitus Heikki M Salonen, Jussi Karinen ja Heikki Mattila TEKSTIILI- JA VAATETUSTEOLLISUUDEN KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS JOULUKUU 7 EA-PROJECTS

Lisätiedot

YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT

YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT Vastaanottaja Tredea Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO Finland T +358

Lisätiedot

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut (KIP) hanke kehitti uusia tapoja korkeakouluverkoston innovaatiotoimintaan Miika Kajanus - Sari Karhu 1 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2 2011 Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus Marja-Leena Kosola YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Oivalluksen portaat 10.11.2011 Pauli Santala Kysymyksiä Mikä ihmeen matkailuinnovaatio, mihin niitä tarvitaan? Missä niitä matkailuinnovaatioita oikein

Lisätiedot

MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ SATISFYING LABOUR DEMAND THROUGH MIGRATION

MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ SATISFYING LABOUR DEMAND THROUGH MIGRATION MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ SATISFYING LABOUR DEMAND THROUGH MIGRATION Maahanmuutto työvoiman tarpeen täyttäjänä Euroopan muuttoliikeverkosto Kesäkuu 2011 Tämä synteesiraportti kokoaa yhteen

Lisätiedot

Lindström, Maarit; Martikainen, Olli; Hernesniemi, Hannu. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Lindström, Maarit; Martikainen, Olli; Hernesniemi, Hannu. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Lindström,

Lisätiedot