Uudet digitaaliset viestintäkanavat tuotelanseerauksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudet digitaaliset viestintäkanavat tuotelanseerauksessa"

Transkriptio

1 Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Uudet digitaaliset viestintäkanavat tuotelanseerauksessa Kandidaatintyö Jose Kantola, 79702U Ohjaaja Henri Simula

2 1. JOHDANTO TUTKIMUKSEN AIHE TUTKIMUSKYSYMYKSET 3 2. DIGITAALISET VIESTINTÄKANAVAT MARKKINOINNISSA VIESTINTÄKANAVAT VIESTINTÄKANAVIEN KÄYTTÖ VIRAALIMARKKINOINTI ERI KANAVIEN INTEGROINTI 8 3. TUOTELANSEERAUS LANSEERAUSSTRATEGIA TAKTISET LANSEERAUSPÄÄTÖKSET HYÖKKÄYSTAKTIIKAT DIGITAALISET RATKAISUT TUOTELANSEERAUKSESSA DIGITAALISTEN MARKKINOINTIKANAVIEN KÄYTTÖ LANSEERAUSPROSESSISSA CASE FORD FIESTA CASE BRITNEY SPEARS CASE MOZILLA FIREFOX YHTEENVETO ESIMERKEISTÄ SOSIAALISEN MEDIAN RISKIT VASTAANOTON TARKKAILU YHTEENVETO JOHTOPÄÄTÖKSET JA TUTKIMUKSEN ARVIOINTI SUOSITUKSET JATKOTUTKIMUKSIIN LÄHTEET 23 1

3 AALTO-YLIOPISTO PERUSTIETEIDEN KORKEAKOULU PL 11000, Aalto KANDIDAATINTYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä: Jose Kantola Työn nimi: Uudet digitaaliset viestintäkanavat tuotelanseerauksessa Tutkinto-ohjelma: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Pääaine: Tuotantotalous Pääaineen koodi: TU3009 Vastuuopettaja: Eila Järvenpää Ohjaaja: Henri Simula Tiivistelmä: Tässä kandidaatintyössä käsitellään uusien digitaalisten viestintäkanavien käyttöä uuden tuotteen lanseerauksessa. Kirjallisuustutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten viime vuosina nopeasti kehittyneitä digitaalisia viestintäkanavia on mahdollista hyödyntää tuotelanseerauksessa, mitä hyötyjä niistä on saatavissa perinteisiin viestintäkanaviin verrattuna ja mitä vaatimuksia ne asettavat niitä käyttäville yrityksille. Aineistona on käytetty tuotelanseeraukseen, markkinointiin ja digitaaliseen mediaan liittyviä tieteellisiä artikkeleita, joissa esitettyjä teorioita ja viitekehyksiä on käytetty tutkimuksen pohjana. Lisäksi on käytetty artikkeleissa esitettyjä käytännön esimerkkejä todellisista lanseerauskampanjoista, joissa on käytetty digitaalisia viestintäkanavia. Teorioita ja viitekehyksiä on sovellettu esimerkkien analysoimisessa. Tutkimuksen johtopäätöksenä päädytään siihen, että tämänhetkiset digitaaliset viestintäkanavat ovat tehokas ja kustannuksiltaan halpa lisä perinteisempien viestintäkanavien rinnalla käytettäväksi. Erityisen tärkeäksi osoittautuu viraalimarkkinoinnin hyödyntäminen, eli kuluttajien aktivoiminen levittämään viestejä sosiaalisissa verkostoissaan. Suurin osa digitaalisista kanavista on ilmaiseksi käytettävissä, minkä lisäksi niiden kautta voidaan tavoittaa asiakkaita ympäri maailmaa. Uudet digitaaliset viestintäkanavat perustuvat sosiaalisuuteen ja vuorovaikutukseen, mikä saa kuluttajat sitoutumaan vahvemmin vastaanottamaansa viestintään. Toisaalta vuorovaikutus ja tiedon nopea leviäminen ovat vaikeammin hallittavissa, mikä asettaa yrityksille uusia haasteita viestinnän hallinnassa. Tuotelanseeraukseen liittyvään lanseerausprosessin etenemisen ja vaikutuksen seuraamiseen digitaaliset kanavat tuovat lisää työkaluja, tarjoten uusia menetelmiä kuluttajien mielipiteiden tarkkailemiseen. Tutkimuksessa käsitellyt mediat ja viestintäkanavat ovat vielä uusia ja nopeasti muuttuvassa tilassa, joten jatkotutkimuksia niiden käytön ja vaikutusten suhteen on tehtävä. Erityisesti on pyrittävä muodostamaan niiden käyttämiseen ja vuorovaikutussuhteiden hallintaan liittyviä teorioita akateemisen ymmärryksen kehittämiseksi, sekä luomaan käyttökelpoisia malleja yrityksiä varten. Päivämäärä: Kieli: Suomi Sivumäärä: 25 Avainsanat: Tuotelanseeraus, Digitaaliset viestintäkanavat, Sosiaalinen media 2

4 1. Johdanto 1.1 Tutkimuksen aihe Tuotelanseerausprosessi on yksi uuden tuotteen tai palvelun markkinoille tuomisen kriittisimmistä vaiheista. Lanseerausvaiheen epäonnistumistodennäköisyys on suuri, minkä lisäksi siihen usein sitoutuu hyvin merkittävä osuus koko tuotekehitysprosessin kustannuksista. Lanseerausvaiheen toiminnot liittyvät tiiviisti markkinointiin ja markkinoiden tutkimiseen ja tarkkailemiseen, sillä onnistunut tuotelanseeraus vaatii onnistuneen markkinointikampanjan, jonka avulla asiakkaat saadaan ostamaan uutta tuotetta tai palvelua. (Beard & Easingwood, 1996.) Internetin ja digitaalisten medioiden todella nopea kehittyminen on luonut viime vuosina lukuisia uusia keinoja markkinoinnin ja asiakassuhteen hoitamiseen, mikä on mahdollistanut myös tuotelanseerauksien toteuttamisen ennennäkemättömillä tavoilla ja entistä pienemmillä kustannuksilla (Kaplan & Haenlein, 2010). Sosiaalinen media, video- ja arvosteluyhteisöt, blogit ja monet muut alustat ovat apuna, kun sekä kuluttajat että yritykset luovat ja levittävät valtavia määriä tietoa joka puolelle maailmaa. Median muuttuessa vuorovaikutteiseksi uusien medioiden kautta ovat myös yritykset alkaneet hyödyntää suoraa yhteyttä asiakkaisiinsa luomalla vuorovaikutussuhteita heidän kanssaan (Kaplan & Haenlein, 2010). Modernissa mediavirrassa ei enää erotu ja saa viestiään perille passiivisella oman viestin levittämisellä, vaan digitaalisia verkostoja ja niitä käyttäviä ihmisiä on hyödynnettävä uusilla tavoilla, kuten esimerkiksi pop-tähti Britney Spearsin mediaryhmä on tehnyt luvussa 4. esiteltävässä esimerkissä (Kaplan & Haenlein, 2011a). 1.2 Tutkimuskysymykset Tässä kirjallisuustutkimuksessa tutustutaan tuotelanseerauksessa ja siihen liittyvässä markkinoinnissa käytettäviin menetelmiin ja viestintäkanavien käyttöön. Niihin perustuen tutkitaan, millaisia mahdollisuuksia ja haasteita uuden median luomat kanavat tuovat uusia tuotteita ja palveluita lanseeraaville yrityksille ja kuinka niistä on mahdollista saada irti mahdollisimman suuri hyöty. 3

5 Tutkimus pyrkii vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: - Mitä mahdollisuuksia uudet digitaaliset viestintäkanavat tuovat uuden tuotteen markkinointiin ja lanseeraukseen? - Miten uusia digitaalisia viestintäkanavia voidaan hyödyntää tuotelanseerauksessa? - Tekevätkö uudet digitaaliset viestintäkanavat tuotteen lanseeramisesta tehokkaampaa tai kannattavampaa? Näihin kysymyksiin vastaamalla on tavoitteena saada selkeä käsitys uuden digitaalisen median hyödyistä ja menestyksekkäistä käyttötavoista uuden tuotteen lanseerauksessa. Tutkimuksen toisessa luvussa perehdytään digitaalisiin markkinointikanaviin ja niiden luomiin mahdollisuuksiin. Kolmannessa luvussa selvitetään tuotelanseerauksen vaiheita ja lanseeraustaktiikoita, sekä tuotteen vastaanoton seuraamista markkinoilla. Neljännessä luvussa esitellään, kuinka uuden digitaalisen median välineiden avulla modernit markkinointikanavat voidaan integroida tuotelanseerausprosessiin edullisen ja tehokkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Viimeisessä luvussa esitellään johtopäätöksiä tutkimuksesta ja kirjoittajan omia näkemyksiä aiheesta. 4

6 2. Digitaaliset viestintäkanavat markkinoinnissa Digitaalinen vallankumous on muuttanut yritysten markkinointistrategioita luomalla täysin uusia ulottuvuuksia kuluttajien kanssa kommunikoimiseen ja heihin vaikuttamiseen. Viime vuosina on syntynyt monia uudenlaisia viestintäkanavia, jotka kaikki ovat luoneet myös uusia markkinointimenetelmiä. Perinteisesti markkinoinnin tehokkuus on perustunut mahdollisimman moneen kuluttajaan ulottumiseen, kun taas uuden teknologian myötä kuluttajat on saatu jopa aktiivisesti seuraamaan mainontaa (Hanna et al., 2011). Markkinoijat eivät enää vain luo mainoksia, jotka syötetään kuluttajille valmiiksi valitulla tavalla, vaan markkinointiprosessi on muuttunut interaktiiviseksi keskusteluksi, johon myös kuluttajat vaikuttavat (Yang & Huang, 2011). Kehityksen myötä kriittiseksi tekijäksi on muodostunut näiden uusien välineiden ymmärtämisen ja hallitsemisen lisäksi myös niiden integroiminen sekä toisiinsa että yrityksen markkinointikokonaisuuteen sopivaksi. (Hanna et al., 2011.) 2.1 Viestintäkanavat Perinteisiä, nykyisin hyvin vakiintuneiksi viestintäkanaviksi muodostuneita medioita ovat esimerkiksi televisiolähetykset, printtimedia, mainostaulut kaupungeilla, sekä internetsivujen mainosbannerit. Nämä vanhemmat viestintäkanavat, kuten televisio ja ulkomainokset, ovat viime vuosina myös digitalisoituneet pysyen edelleen kannattavina ja houkuttelevina vaihtoehtoina markkinoinnissa. Niiden rinnalle on samalla luotu uusia, erityisesti digitaalisten laitteiden ja sosiaalisten medioiden avulla kehitettyjä markkinointikanavia, jotka ovat lisänneet käytettävissä olevien vaihtoehtojen määrää huomattavasti. Uudet menetelmät tarjoavat kehittyneempiä välineitä kuluttajien tavoittamiseen ja aktivoimiseen tehokkaasti ja edullisesti. Winerin (2009) mukaan uusia digitaalisia viestintäkanavia ovat esimerkiksi - internet-mainonta - tuotesijoittelu peleissä - mobiilimainonta - sosiaaliset verkostosivustot - videosivustot - blogit 5

7 - digitaalinen viraalimarkkinointi. 2.2 Viestintäkanavien käyttö Edellämainitut viestintäkanavat sisältävät monia erilaisia tapoja vaikuttaa kuluttajiin ja saada heidän huomionsa. Ne voidaankin jakaa kolmeen ryhmään niiden vaikutuskeinojen perusteella: intrusiivisiin, epäintrusiivisiin, sekä käyttäjien luomiin (Shankar & Hollinger, 2007). Intrusiiviset markkinointikeinot tunkevat kuluttajan huomioon ja keskeyttävät kuluttajan muun toiminnan, halusi hän sitä tai ei. Tätä keinoa käytetään esimerkiksi internet-markkinoinnissa erilaisten bannerien ja pop-up-ikkunoiden muodossa. Myös mobiilimainonta, kuten kuluttajan matkapuhelimeen lähetettävät mainosviestit kuuluvat intrusiivisiin markkinointimenetelmiin. Tähän tapaan markkinoida ovat perustuneet suurin osa perinteisemmistä markkinointikanavista, kuten televisio- ja lehtimainokset ja puhelinmyynti. Kuluttajat ovatkin tottuneet siihen, että heidät usein keskeytetään mainosten vuoksi, mutta uusien mainonnan keinojen myötä suhtautuminen keskeytyksiin on muuttunut negatiivisemmaksi ja saattaa pahimmillaan jopa vähentää kuluttajan halukkuutta ostaa mainostettua tuotetta tai palvelua (Acquisti & Spiekermann, 2011). Intrusiiviset mainontamenetelmät eivät myöskään yleensä hyödynnä mahdollisuutta olla kuluttajan kanssa vuorovaikutuksessa. Epäintrusiiviset menetelmät perustuvat kuluttajan vapaaseen tahtoon vastaanottaa mainoksia ja niihin suhtautuminen on siksi myönteisempää. Näitä kanavia ovat esimerkiksi sosiaaliset verkostoitumissivustot, ääni- ja videostreamit internetsivustoilla, sekä viraalimarkkinointi. Kuluttajalla on usein myös mahdollisuus itse osallistua ja vuorovaikuttaa näissä kanavissa esimerkiksi kommentoimalla videota, osallistumalla keskusteluun verkostoitumissivustolla tai osallistumalla viraalimarkkinointiviestin levittämiseen. (Shankar & Hollinger, 2007). Käyttäjien luoman sisällön kautta markkinointi on hyvin tehokas tapa, koska sen kautta markkinointikommunikaatio on helppo kohdistaa haluttuun kohderyhmään. Yritys voi esimerkiksi ostaa mainostilaa blogisivustolta, jolloin mainokset voidaan kohdistaa jotakin tiettyä aihetta käsittelevien blogien yhteyteen. Myös videosivustoja on hyödynnetty mainonnassa monella tapaa, esimerkiksi innostamalla kuluttajia 6

8 tekemään omia mainosvideoitaan jostakin tuotteesta ja samalla mainostamaan sitä. (Kaplan & Haenlein, 2011b.) Käyttäjien luoman sisällön hyödyntäminen yhdistyy tiiviisti viraalimarkkinointiin, jota käsitellään lisää myöhemmin tässä tutkimuksessa. Uusien digitaalisten markkinointikeinojen tärkein ominaisuus ja tehon lähde on kuitenkin niiden interaktiivisuus, jonka avulla kuluttaja saadaan sitoutumaan ja vaikuttamaan vastaanottamaansa viestintään. (Mangold & Faulds, 2009.) 2.3 Viraalimarkkinointi Viraalimarkkinoinnilla tarkoitetaan markkinointiviestintää, joka leviää sosiaalisten verkostojen kautta virusepidemian tavoin. Digitaalisessa ympäristössä sillä tarkoitetaan sähköisessä muodossa leviävää word-of-mouthia, joka leviää digitaalisessa mediassa eksponentiaalisesti kasvaen. Word-of-mouthin on todettu olevan brändinvaihtopäätöksiin vaikuttamisessa seitsemän kertaa tehokkaampaa kuin perinteinen printtimedia (Kaplan & Haenlein, 2011b). Tehokkuus johtuu siitä, että kuluttajat luottavat tutun ihmisen mielipiteeseen ja viestiin enemmän, kuin esimerkiksi lehtimainokseen. Viestin leviämistä edesauttavat muun muassa ihmisten halu auttaa muita jakamalla tietoaan, sekä tiedon levittämisestä ja myönteisestä reaktiosta aiheutuva hyvänolon tunne ja tyytyväisyys. (Phelps et al., 2004.) Viraalimarkkinoinnin merkitys on kasvanut täysin uudelle tasolle sosiaalisten verkostosivustojen, kuten Facebookin yleistymisen myötä. Sähköisissä verkostoissa viestit leviävät nopeasti jopa ympäri maailmaa, mikä tekee niistä todella tehokkaita ja halpoja välineitä tiedon levittämisessä. Hyvä esimerkki viraalimarkkinoinnin tehokkuudesta kuluttajien innostamisessa ja osallistamisessa on Mentos-pastilleja valmistavan Perfetti Van Mellen toiminta sosiaalisessa mediassa syntyneeseen Mentos-ilmiöön liittyen. Internetin video-yhteisöissä alkoi levitä videoita, joissa Diet Coke-pulloihin pudotettiin Mentos-pastilleja, jolloin pullosta purkautui jopa useiden metrien korkuinen suihku. Perfetti Van Melle vahvisti ilmiötä lahjoittamalla alkuperäisen videon tekijöille pastilleja tukeakseen heidän työtään ja ilmiötä yleiselläkin tasolla. Suosittu koe lisäsi pastillien myyntiä todella paljon väliaikaisesti. (Kaplan & Haenlein, 2011b.) 7

9 Sosiaaliset verkostot ovat tehokkuudestaan huolimatta vaikeasti hallittavissa, eikä viestin leviämisestä voi olla aina täysin varma, sillä kuluttajia ei voi käskeä levittämään viestiä eteenpäin (Dobele et al., 2007). Tämän tutkimuksen myöhemmissä luvuissa tullaan esittämään esimerkkejä siitä, kuinka viraalimarkkinointi voi johtaa sekä odotukset ylittävään menestykseen, että väärin käytettäessä markkinointiponnistelut romuttavaan tappioon. 2.4 Eri kanavien integrointi Myös digitaalisten kanavien kautta markkinoitaessa on muistettava markkinoinnin perussäännöt ja otettava käyttöön useita eri kanavia, joiden viestintä integroidaan sopivaksi kokonaisuudeksi, markkinointimixiksi. Perinteisten ja sosiaalisten kanavien yhdistäminen mahdollistaa laajan vaikutusalueen luomisen useiden markkinointialustojen kautta (Hanna et al., 2011). Sekä Kaplan ja Haenlein (2010) että Hanna et al. (2011) ovat koonneet tärkeimpiä asioita, jotka tulee ottaa huomioon toimivan sosiaalisen median markkinointistrategian luomisessa: 1. Valitse kanavat huolellisesti ja ymmärrä niiden ominaisuudet Toimivan markkinointistrategian edellytyksenä on markkinointiympäristön ymmärtäminen. Markkinoijan täytyy hallita käytettävissä olevat välineet, sekä ymmärtää eri alustojen vuorovaikutussuhteet. Erilaisten sosiaalisten mediakanavien valikoima on nykyisin valtava, joten sieltä on poimittava kanavia joita kohderyhmään kuuluvat henkilöt käyttävät. Myös hyödynnettävien palveluiden määrää on rajoitettava, jotta sosiaalisen median avainasia, aktiivisuus, ei unohdu. 2. Tunnista ja tarkkaile key performance-indikaattoreita Myös digitaalisia mediakanavia käytettäessä on tärkeää seurata niistä saatavia hyötyjä. Markkinoinnin vaikutuksia tulisi seurata aina myyntitilastoihin asti, jos se vain on mahdollista. Jokaisen käytetyn media-alustan vaikutukset tulisi pyrkiä erittelemään tiettyjen mittareiden, kuten myynnin tai brändiarvon muutoksen mukaan. Key performance-indikaattoreilla (KPI,Key Performance Indicator) tarkoitetaan suoritusindikaattoreita, joiden avulla seurataan toiminnan kannalta tärkeiden tavoitteiden, kuten myynti- ja asiakasmäärien saavuttamista. 8

10 3. Perusta kaikki tarinaan Selkeän ja vakuuttavan kommunikointistrategian aikaansaamiseksi yritykselle itselleen on oltava selvää, mikä on se tarina, jonka he haluavat kuluttajille jakaa. Kun kuluttajat omaksuvat viestin helposti, markkinointi on tehokasta ja toimivaa. Markkinointiviestinnän on oltava jollakin tavalla yksilöllistä ja muista erottuvaa, jotta se saisi aikaan kiinnostusta kuluttajissa. Usein on kannattavaa sisällyttää markkinointiin jokin aktiviteetti, johon kuluttaja voi itse osallistua ja jonka kehittymistä hän haluaa palata seuraamaan. 4. Integroi markkinointikanavat Kuten perinteisessäkin markkinoinnissa, myös digitaalisista medioista saa suurimman hyödyn irti integroimalla kaikki käytettävät kanavat tukemaan toistensa viestintää. Jokaisen alustan yksilöllisiä ominaisuuksia hyödyntäen kokonaisviesti saadaan leviämään mahdollisimman monella tavalla luoden markkinointikokonaisuuden. Integroinnin tulee koskea myös perinteisten kanavien integroimista uusien, digitaalisten kanssa. 9

11 3. Tuotelanseeraus Tuotelanseeraus on usein uuden tuotteen kehityksen kallein ja suurimman riskin sisältävä vaihe. Lanseerausvaiheen kustannukset voivat olla jopa yhtä suuret, kuin koko useiden vuosien kehitysvaiheen yhteensä. (Beard & Easingwood, 1996.) Yksi tuotelanseerauksien suurimmista epäonnistumissyistä on markkinaepävarmuudesta johtuvat virhearviot. Uuden tuotteen kysyntää on vaikea ennustaa, koska asiakkaiden reaktioita ei ole mahdollista ennustaa luotettavasti vanhojen tuotteiden kysyntöjen perusteella (Cui et al. 2011). Epävarmuuden vähentämiseksi ja tuotteen houkuttavuuden parantamiseksi tuotteita ja palveluita testataankin usein asiakkailla, sekä tarkkaillaan myyntitietoja ja kuluttajien mielipiteitä lanseerausvaiheen aikana (Gruner & Homburg, 2000). Tässä luvussa tarkastellaan lanseerausvaiheen toimintamalleja julkaisua edeltävän testauksen ja taktisten lanseerauspäätösten osalta. 3.1 Lanseerausstrategia Uuden tuotteen lanseeraminen voidaan toteuttaa monella tavalla, eikä yleensä ole mahdollista löytää absoluuttisesti parasta ratkaisua. Strategian muodostamisessa tulee päättää esimerkiksi julkaisukampanjan ajoittaminen ja käytettävät viestintäkanavat. Strategiset päätökset ohjaavat kaikkia lanseerausprosessissa tehtäviä ratkaisuita, joten niiden muuttaminen myöhemmin on hyvin vaikeaa ja kallista. (Hultink, E.J. & Griffin, A. & Robben, H.S.J. & Hart, S., 1998.) Lanseerauksen ajoittaminen sisältää useita tärkeitä tekijöitä, mistä johtuen optimaalisen ratkaisun etsiminen on yleensä mahdotonta. Uutta tuotetta ei aina kannata julkaista heti kun se on mahdollista, jos se heikentäisi liikaa markkinoilla jo olevien tuotteiden kysyntää. Tämän takia lanseerausstrategian suunnittelu onkin hyvin voimakkaasti yhteydessä koko yrityksen strategiaan. (Hultink et al., 1998.) Julkaisuajankohdan päättämisen jälkeen tuotetta tai palvelua voidaan alkaa ennakkomarkkinoida jo jopa vuosi ennen julkaisua, tai vasta lanseerauksen koittaessa. Tietoa uudesta tuotteesta tai palvelusta voidaan levittää perinteisesti yrityksen levittämän mainosmateriaalin, kuten televisio- ja printtimainosten, kautta, tai saamalla kuluttajat levittämään tietoa ja arvosteluja esimerkiksi sosiaalisen median kautta. 10

12 Riittävän aikaisin aloitettu ennakkomarkkinointi ja tiedon välittäminen vaikuttavat yleensä positiivisesti tuotteen vastaanottoon, sillä ne vähentävät vääriä ennakkoluuloja ja spekulaatioita (Schatzel & Calantone, 2006). Vaihtoehtoja ja yhdistelmiä tuotelanseerauksen toteuttamiseen on tarjolla lähes rajattomasti, minkä takia lanseerausstrategian rooli resurssien kohdistamisessa on tärkeä. 3.2 Taktiset lanseerauspäätökset Taktisia lanseerauspäätöksiä ovat ne päätökset, joiden avulla yrityksen strategia ja tuotteen lanseerausstrategia toteutetaan. Ne käsittävät muun muassa hinnoittelun, tuotteen brändäyksen, mainonnan ja promootion sekä jakelun järjestämisen. (Hultink et al ) Beard ja Easingwood (1996) ovat esittäneet yhden mallin, jonka mukaan lanseeraustaktiikka voidaan muodostaa. Sen ensimmäisessä vaiheessa markkinat valmistellaan tuotetta varten järjestämällä jakelutiet ja jakamalla ennakkoinformaatiota tuotteesta. Sen jälkeen markkinoinnin täytyy targetoida ja positioida tuote selkeästi, jotta mainonta voidaan kohdistaa ja tuote saadaan leviämään tehokkaasti. Lopuksi on päätettävä hyökkäystaktiikka, jolla tuotetta lähdetään viemään markkinoille. (Beard & Easingwood, 1996.) Markkinoinnin osalta on lisäksi otettava erikseen huomioon pr-aktiviteetit ja suorat markkinointitoimenpiteet. Erityisesti uuden tuotteen kohdalla pr-toiminta on aloitettava jo joitakin kuukausia ennen suoraa asiakkaisiin kohdistettua markkinointia, jotta tuotteelle saadaan luotua tunnettuutta ja uskottavuutta. Jos asiakkaat saavat lukea tuotteesta ensin lehdistä ja muista julkaisuista, alenee kynnys uskoa myös mainosviestejä ja tutustua tuotteeseen tarkemmin. (Schneider, 2004.) Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tarkemmin hyökkäystaktiikoita, sillä ne liittyvät keskeisesti myös digitaalisten välineiden hyödyntämiseen. 3.3 Hyökkäystaktiikat Hyökkäystaktiikan luomisessa keskeisenä lähtökohtana on tuotteen tai teknologian tunnettuus markkinoilla. Mikäli teknologia ei ole markkinoille ennestään tuttu, on viestinnässä keskityttävä enemmän tuotteen ominaisuuksiin ja niiden tutuksi 11

13 tekemiseen. Tutun tuotteen tai teknologian kohdalla sen sijaan voidaan painottaa enemmän yrityksen, itse tuotteen sekä brändin mainostamista. (Beard & Easingwood, 1996.) Hyökkäystaktiikoiden valikoima on hyvin moniulotteinen. Markkinoille tuntemattomaan teknologiaan pohjautuvaa tuotetta lanseerattaessa on järkevää järjestää koulutustilaisuuksia, seminaareja ja kokeilumahdollisuuksia tuotteeseen ja teknologiaan liittyen. Näillä keinoilla saadaan tuote tutuksi jälleenmyyjille ja alennetaan kynnystä ottaa teknologia käyttöön, eli aletaan luoda tuotteelle markkinoita. (Beard & Easingwood, 1996.) Valmiiksi markkinoilla olevaan teknologiaan perustuvan tuotteen lanseerauksessa on hyödyllisempää käyttää itse tuotteeseen ja brändiin painottuvaa markkinointia. Wordof-mouth, asiakkaiden kouluttaminen, voittaja-imagon hyödyntäminen sekä jakelijoille mainostaminen ovat esimerkkejä tämänlaisesta lähestymistavasta. Esimerkiksi voittaja-imagon varaan rakennettava kampanja tuo vahvasti esille juuri kyseessä olevaa brändiä ja tuotetta, tehden eroa kilpaileviin tuotteisiin. Kaikki vaihtoehdot eivät kuitenkaan sovi jokaiselle tuotteelle, joten käytännöllinen taktiikkavalikoima on usein hieman rajoitetumpi. Esimerkiksi asiakkaiden kouluttaminen toimii paremmin yrityksille myytävien tuotteiden kohdalla, kun taas jakelijoille mainostaminen voi olla toimiva menetelmä kun halutaan saada jakelijat ostamaan tuotetta ja myymään sitä eteenpäin kuluttajille mahdollisimman paljon. (Beard & Easingwood, 1996.) Markkinoita kannattaa myös valmistella julkaisemalla ennakkotietoja tuotteesta, mikä tasoittaa lanseerausprosessia ja tekee sen vaikutuksista helpommin hallittavia, sillä sen avulla markkinoilta saadaan poistettua epävarmuutta, rajoitetaan kilpailijoiden mahdollisuutta reagoida tilanteeseen tai ehtiä markkinoille ensin, luodaan positiivisia mielipiteitä ja vaikutelmia markkinaosapuolille ja lisätään myönteisen vastaanoton todennäköisyyttä vähentämällä vääristyneitä odotuksia (Schatzel & Calantone, 2006). 12

14 4. Digitaaliset ratkaisut tuotelanseerauksessa 4.1 Digitaalisten markkinointikanavien käyttö lanseerausprosessissa Aikaisemmin mainituissa uuden tuotteen tai palvelun lanseerausprosessin osissa on nykyään suuri merkitys myös digitaalisilla kanavilla, sillä niiden avulla voidaan todella tehokkaasti tarkkailla markkinoiden käyttäytymistä, kuten myös toteuttaa markkinointiviestintää. Tässä luvussa selvitetään, kuinka digitaaliset välineet voivat parhaimmillaan viedä tuotelanseerauksen uudelle tasolle samalla jopa pienentäen kustannuksia aikaisempiin menetelmiin verrattuna. Digitaalisten kanavien käytössä tärkeään rooliin on noussut entistä enemmän viraalimarkkinoinnin tärkeys, sillä sen tehokkus on kasvanut uudelle tasolle digitaalisten sosiaalisten verkostojen ansiosta. Sähköisten sosiaalisten verkostojen kautta tieto saattaa levitä tuhansille ihmisille ympäri maailmaa jopa sekunneissa, joten haasteena on enää saada tieto liikkeelle. Viestin levitessä kuluttajalta toiselle on myös luottamus viestin sisältöön suurempi kuin yrityksen itse mainostaessa tuotettaan. (Kaplan & Haenlein, 2011b.) Seuraavaksi esitellään kolme esimerkkitapausta, joissa sosiaalista mediaa on käytetty uuden tuotteen lanseerauksessa. Jokaisessa esimerkissä lanseerattavalle tuotteelle on jo olemassa markkinat ja teknologiakin on tuttu, joten aiemmin käsiteltyjen hyökkäystaktiikoiden osalta niissä on keskitytty erityisesti tuotteen ja brändin esille tuomiseen. 4.2 Case Ford Fiesta Erittäin hyvä esimerkki toimivasta viraalimarkkinoinnista on Fordin kampanja, jolla he toivat uuden Fiestan amerikan markkinoille vuonna Kohderyhmäksi he valitsivat nuoret alle 30-vuotiaat ihmiset, joten he etsivät 100 nuorta henkilöä, jotka käyttivät sosiaalisia medioita aktiivisesti. Valituille nuorille annettiin Fiestat, joita he saivat käyttää ja joista heidän tuli julkaista kokemuksiaan sosiaalisessa mediassa, kuten blogeissa, Youtubessa ja Twitterissä. Viestit levisivät tehokkaasti, ja esimerkiksi kampanjan videoita katsottiin yli 6 miljoonaa kertaa ja siihen liittyviä Twitter-viestejä luettiin yli 4 miljoonaa kertaa. (Frank, M ) 13

15 Kampanjan tuloksena autoja varattiin yli kappaletta, joista yli 80% oli uusia asiakkaita Fordille ja varsinaisten myyntienkin lukumäärän odotettiin olevan normaalia korkeampia, mikä kertoo kuluttajien luottamuksesta heidän kampanjan kautta saamiinsa tietoihin. Kampanjan onnistuneisuutta lisää myös Fordilta vaadittujen työn ja investointien määrän vähäisyys, sillä autojen luovuttamista lukuunottamatta heidän kustannuksensa olivat lähes olemattomat ja itse markkinointikampanjoinnistakin vastasivat pääosin vain 100 kampanjaan valittua nuorta ilmaiseksi. (Frank, M ) Vastaavan ihmismäärän tavoittaminen esimerkiksi televisiomainoksilla olisi maksanut valtavasti, minkä lisäksi mainosviestien teho tuskin olisi ollut yhtä hyvä. 4.3 Case Britney Spears Esimerkkinä uusien sosiaalisten medioiden integroimisesta ja onnistuneesta hyödyntämisestä on pop-tähti Britney Spearsin kappaleen Hold It Against Me - musiikkivideon julkaisukampanja. Siinä hänen markkinointiorganisaationsa käytti taitavasti hyväkseen monien sosiaalisen median alustojen integroitua kokonaisuutta, jonka avulla viestit saatiin leviämään tehokkaasti ja myös kuluttajat pääsivät osallistumaan vuorovaikutukseen. Kampanjan perustana käytettiin Britneyn laajaa valikoimaa internetin verkostoitumiskanavia, joihin lukeutuvat hänen internetsivustonsa, blogi, kaksi Youtube-kanavaa, sekä Twitter- ja Facebook-profiilit. (Kaplan & Haenlein, 2011a.) Videota ei julkaistu yleisen tavan mukaan samanaikaisesti itse kappaleen kanssa. Video kuvattiin vasta pari viikkoa myöhemmin, jolloin Britney myös julkaisi Twitterissä viestejä ja kuvia kuvaussessioista. Tämän jälkeen he julkaisivat 2 viikon ajan joka päivä lyhyitä mainosvideoita musiikkivideosta, saaden jokaiselle niistä 1-5 miljoonaa katsojaa. Katsojien keräämisen lisäksi mainokset saivat fanit tekemään omia Youtubevideoitaan, joissa he esittivät omia versioitaan mahdollisista uuden kappaleen koreografioista. Osa näistäkin videoista keräsi satoja tuhansia katsojia, minkä lisäksi Britney lisäsi kotisivuilleen linkkejä osaan niistä luoden lisää innostusta ja vuorovaikuttaen faniensa kanssa. Video julkaistiin lopulta MTV.com-internetsivuilla ja samanaikaisesti Britney jälleen kommentoi sekä Facebook-, että Twitter-tiliinsä aiheesta. Kaikkien näiden keinojen yhdistelmä, sekä itse kappaleen julkaisussa käytetyt samankaltaiset taktiikat johtivat sekä kappaleen, että videon ennätysmäiseen suosioon 14

16 heti julkaisun jälkeen ja saivat myös fanit osallistumaan julkaisuprosessiin tehden siitä monipuolisemman ja lisäten vuorovaikutusta. (Kaplan & Haenlein, 2011a.) 4.4 Case Mozilla Firefox Kolmantena esimerkkinä on Sandeepin (2009) artikkelissa esitetty tapaus avoimeen lähdekoodiin perustuvan ilmaisen Mozilla Firefox-internetselaimen lanseerauksesta, joka antaa erinomaisen mallin digitaalisen markkinoinnin kustannustehokkuudesta. Selaimen julkaisun suoritti vapaaehtoisyhteisö, johon kuului ihmisiä ympäri maailmaa. Interaktiivinen markkinointikampanja koostui useista eri sivustoista ja toimenpiteistä, jotka linkittyivät yhteen tukien toisiaan kokonaispäämäärän saavuttamiseksi. Markkinointikokonaisuuden ensimmäisen osan muodostivat kampanjan runkona toimineet internetsivut, joihin kuuluivat jakelualustana toiminut getfirefox.comlataussivusto, Firefoxin eduista kilpailijoihinsa verrattuna kertonut switch2firefox.comsivusto, vapaaehtoisten tekemiä mainosvideoita julkaissut firefoxflicks.com, sekä vapaaehtoisten ja kampanjan etenemisen organisoinnissa käytetty spreadfirefox.com. Nämä sivustot olivat erikoistuneet vastaamaan kampanjan yksittäisistä osista, jotka yhdessä loivat tehokkaan kokonaisuuden. Toisen osan muodosti kampanjan ainoa merkittäviä kuluja aiheuttanut vaihe, 2 sivun kokoinen mainos New York Timesissa. Täysin lahjoitusvaroin kustannetulla, dollaria maksaneella mainoksella kiinnitettiin internet-yhteisöjen ulkopuolella olleiden ihmisten huomio uuteen selainvaihtoehtoon ja saatiin kampanjasivustot suuren yleisön tietoon. Kolmantena osana kampanjassa oli internetyhteisöissä ja muiden sosiaalisten suhteiden kautta vaikuttaminen. Firefoxin tukijoihin kuuluneet ihmiset kirjoittivat selaimesta positiivisia palautteita ja antoivat hyviä arvosanoja arvostelusivustoilla, tekivät ilmoituksia ja keskusteluja online-foorumeille sekä lisäsivät mainosbannereita ja linkkejä kotisivuilleen, blogeihinsa ja sähköpostien allekirjoituksiin. Näillä keinoilla positiivinen viesti selaimesta levisi nopeasti ja laajalle yleisölle. Useiden markkinointikanavien ja menetelmien avulla Firefoxille muodostui vahva ja hyvin positiivinen brändi, siitä tuli tunnettu internetin käyttäjien keskuudessa ja suuri 15

17 määrä jaettua tietoa ja arvosteluja laski käyttäjien kynnystä vaihtaa selainta. Kampanjan lopputuloksena selainta ladattiin 25 miljoonaa kertaa 99 päivässä ja 200 miljoonan latauksen raja ylitettiin 629 päivässä, mikä nosti Firefoxin markkinaosuuden vuoden 2004 heinäkuun 2%:sta 12%:iin vuoden 2007 kesäkuuhun mennessä. Erinomaisten tulosten lisäksi ainoat kustannukset, vapaaehtoisten käyttämää aikaa lukuun ottamatta, aiheutuivat mainoksesta New York Timesissa sekä latauspalvelimien ylläpidosta. (Sandeep, 2009.) 4.5 Yhteenveto esimerkeistä Yllä olevat esimerkit ovat erinomaisesti onnistuneita mallitapauksia uusien digitaalisten mediakanavien käyttämisestä tuotteen lanseerauksessa. Kampanjat olivat hyvin eripituisia, mutta kuitenkin järkevästi mitoitettuja ja ajoitettuja. Kaikissa kampanjan etenemisen ja suosion kehitys oli helposti seurattavissa esimerkiksi viestien ja videoiden katsojamäärien, tuotteiden myyntimäärien sekä selaimen latauskertojen avulla. Ford Fiestan kohdalla hyvin viraalimarkkinointipainotteinen lanseerauskampanja näkyi myös korkeaksi ennakoituna ostopäätösten ja varausten suhteena, mikä kertoo asiakkaiden tulleen tutuksi tuotteen ja erityisesti heille tärkeiden ominaisuuksien kanssa, johtaen pienempään määrään peruutuksia. Hyökkäystaktiikat-luvussa käsitelty markkinoille tutun teknologian, mutta tuntemattoman tuotteen tutuksi tekeminen siis onnistui tässä kampanjassa hyvin. Alla olevassa taulukossa (Taulukko 1) on koottu lyhyesti markkinointikanavien integrointi-kappaleen mallin avulla yhteen, miten näissä esimerkeissä toteutettiin eri markkinointikanavien integrointi. Kaikissa tapauksissa käytettiin laajaa ja hyvin kohdistettua markkinointikanavien valikoimaa. Integrointi onnistui lopputulosten perusteella hyvin ja eri kanavien viestit eivät olleet ristiriitaisia tai irti toisistaan. Markkinointi oli hyvin kohdistettu kohdejoukkoon valitsemalla levityskanavat asianmukaisesti ja tavoiteltu viesti levisi mielenkiintoisen ja erottuvan esitystavan, sekä aktiivisen viraalimarkkinoinnin avustamana. Jokaisessa esimerkkitapauksessa oli myös onnistuttu luomaan kohdeyleisöön vetoava viesti, joka oli tarpeeksi selkeä ollakseen helposti sovellettavissa ja viestittävissä monien kanavien kautta. 16

18 1. Valitse kanavat huolellisesti 2. Key Performance Indikaattorit 3. Tavoiteltu viesti tai tarina 4. Kanavien integrointi Taulukko 1: Markkinointikanavien integrointi case-esimerkeissä Britney Spears Ford Fiesta Mozilla Firefox Tutut, jo valmiiksi olemassa Kohderyhmään vetoavien, Monipuolinen valikoima olevat kanavat. mahdollisimman laajan yleisön kohderyhmän käyttämiä Käyttäminen ja tavoittavien koehenkilöiden sivuja, palveluita ja ominaisuudet hallinnassa löytäminen viestintäkanavia Kuluttajien osallistuminen, kappaleen myyntimäärät, videon katselumäärät ja leviäminen Myös fanit halutaan mukaan sisällön tuottamiseen, osaksi Britneytä. Uusi kappale ja video koko yhteisön juttu, ei vain artistin Facebook- ja Twittertilien avulla kommentoitiin muiden kanavien tapahtumia. Blogiin linkitettiin Youtubevideoita. Kaikki kanavat tukivat samaa tarinaa ja päämäärää Kampanjaan liittyvien viestien ja videoiden suosio ja levinneisyys, autojen ennakkovarausten ja myyntien määrät sekä ostajien osuminen kohderyhmään Auto sopii mediaa käyttäville nykynuorille, he itse suosittelevat Testihenkilöiden käyttämät viestintäkanavat integroituivat automaattisesti välittämään samaa viestiä, koska he levittivät samoja omia kokemuksiaan ja mielipiteitään kanavasta riippumatta Latauskertojen määrä, markkinaosuuden kehitys Firefox on ei-kaupallinen, vapaaehtoisvoimin tehty, kilpailijoita helppokäyttöisempi, monipuolisempi ja turvallisempi Kampanja organisoitiin ja ohjattiin internet-sivuston kautta, jossa annettiin ohjeita yhtenäisen markkinoinnin toteuttamiseksi 17

19 4.6 Sosiaalisen median riskit Sosiaalisten medioiden hyödyntämiseen liittyy myös riskejä, joiden vaikutus täytyy tiedostaa. Kuten perinteisenkin median kohdalla, kuluttajat eivät pidä huijatuksi tulemisesta, joten esimerkiksi väärennettyjen blogien (flog, fake blog) tekeminen on riskialtis markkinointistrategia. Esimerkkinä tästä toimii Sonyn yritys lisätä PSPpelikonsolinsa myyntiä luomalla blogi, jossa Charlieksi väitetty henkilö kehui ja mainosti konsolia. Todellisuudessa blogia piti Sonyn ammattilaisorganisaatio, minkä paljastuttua kuluttajat loukkaantuivat ja Sonyn brändiarvo kärsi, myynnistä puhumattakaan. (Abhijit & Satya, 2010.) (Kaplan & Haenlein, 2011b.) Toinen oleellinen riski liittyy tiedon nopeaan leviämiseen, sillä sosiaaliset verkostot toimivat samoin myös negatiivisen tiedon suhteen. Esimerkiksi JetBlue Airways kärsi tästä riskistä, kun eräs sen lennoista joutui odottamaan lentokentällä 9 tuntia huoltomiesten hitaan toiminnan takia. 9 tunnin aikana vihaiset asiakkaat purkivat tunteitaan blogeihin, Twitteriin ja Facebookiin, mikä johti yhtiön suurella työllä hankitun maineen heikkenemiseen ja pakotti toimitusjohtajan pitämään nöyrän pahoittelupuheen tilanteen rauhoittamiseksi. (Kaplan & Haenlein, 2011b.) Lisäksi kuluttajien vaikea hallittavuus luo oman riskilähteensä, sillä heidän mielipiteitään ja toimiaan ei voi hallita samalla tavalla kuin yksisuuntaiseen kommunikaatioon perustuvassa mainonnassa. (Kaplan & Haenlein, 2011b.) 4.7 Vastaanoton tarkkailu Digitaalisen median alustojen merkitys myös markkinoiden tarkkailussa ja esimerkiksi lanseerauskampanjan toimivuuden seuraamisessa on ymmärretty niiden käytön jatkuvasti lisääntyessä. Markkinoiden ja kuluttajien mielipiteiden tutkimisessa sosiaalisten medioiden ja internetsivujen kautta tapahtuva sähköinen vuorovaikutus mahdollistaa perinteisiä postikyselyitä ja katuhaastatteluja nopeampien ja kustannustehokkaampien tutkimusten suorittamisen. Kuten perinteisemmissäkin mittaristoissa, myös uuden median tarkkailun lähtökohtana on tärkeimpien suoritusindikaattoreiden päättäminen ja niitä parhaiten kuvaavien kanavien löytäminen. (Murdough, C ) 18

20 Eri medioiden kautta voidaan tarkkailla erilaisia asiakkaiden käyttäytymisestä kertovia määreitä, joten laaja ja monipuolinen lähestymistapa tuottaa luotettavimpia tuloksia. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 2) on esitelty Murdoughin (2009) esittelemiä työkaluja, joita internetiä ja sosiaalista mediaa tarkkailevalle yritykselle on tarjolla. Taulukko 2: Digitaalisten mediakanavien tarkkailumenetelmiä Datalähde Mitä tarjoaa? Mihin käytetään? Enterprise Listening Keskittää julkisesti saatavissa olevan Platforms (ELP) webin keskustelusisällön raportointia ja synteesiä varten Tekstin Automatisoi viestien ja viestiketjujen louhintaratkaisut analysointia Alustojen API-työkalut Alustakohtaisemmin kohdistettuja työkaluja suljetuille medioille, joita yleisemmillä ELP-työkaluilla ei voi tarkastella (esim. Facebook) Sivustoanalyysiratkaisut Tietoa nettisivujen kävijäkäyttäytymisestä. Mitä kautta sivuille tullaan ja mitä siellä tehdään Tiedon levittäytyneisyyden ja keskustelujen sisällön arviointi Viestien ja viestiketjujen pääteemojen ja yleisemmän tason mielipiteiden kuvaaminen Tiedon levittäytyneisyyden ja keskustelujen sisällön arviointi Esimerkiksi sosiaalisen median suositusten mittaamiseen (korkean arvon käyttäytymistä) Näiden mittareiden avulla saadaan sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tietoa, kuten tietoa kommenttien määristä, niiden laadusta, viestiketjujen ja blogien seuraajien määristä, sivustojen ja linkkien käyttäjämääristä sekä positiivisten ja negatiivisten viestien välisistä suhteista. (Murdough, 2009.) Lisäksi useat tutkijat ovat sitä mieltä, word-of-mouthin määrää ja sisältöä tutkimalla on mahdollista arvioida kuluttajien sitoutumista johonkin tuotteeseen (Dwyer, 2007). 19

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

WEBINAARI 24.11.2015

WEBINAARI 24.11.2015 WEBINAARI 24.11.2015 Analytiikan hyödyntäminen markkinoinnissa Petri Mertanen, Super Analytics - @mertanen Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod WEBINAARIN ISÄNNÄT

Lisätiedot

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet JARI JUSLÉN NETTI mullistaa markkinoinnin Hyödynnä uudet mahdollisuudet TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijä Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Riikka Rajapuro Taitto: Lapine Oy ISBN

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Some-markkinoinnin suunnittelun lähtökohdat opiskelijarekrytoinnissa Esimerkkejä maailmalta Ryhmätyöharjoitus Etenemisehdotuksia Keskustelua Businesses don

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 5, 14.10.2016, Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon markkinointiviestinnän

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN

NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN 1 SUORAMYYNTIÄ VOI AJATELLA ALKUPERÄISENÄ 'SOSIAALISENA VERKOSTONA' Liiketoimintamallimme perustuu kahdenkeskeisiin myyntitapahtumiin

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Aalto-yliopisto, HEMA-instituutti ama.auvinen@aalto.fi http://www.hema.aalto.fi Mistä arvontuotannossa on kysymys? arvontuotannon tutkimus

Lisätiedot

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved.

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved. Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? B2B Merkittävä markkinaosuus Pohjoismaissa. Element toteuttanut yli 200 Lead-to-Revenue Management -projektia alkaen vuodesta 2009

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Verkkomainonnan mahdollisuudet Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Elina Teräsvirta KTM, 31v. Tuotepäällikkö Sanoma Digital Finlandissa 2010- Displaymainonnan kehittäminen Oikotie Asunnot Oikotie

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 PR, mediasuhteet ja journalismi Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 Viestinnän ja markkinoinnin integraatio Imago Brandi Maine Yksinkertainen viestinnän perusasetelma Lähde: Karvonen, E. Suomalainen

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Mitä some antaa tutkijalle? Oma ääni kuuluviin Toimituksellisissa medioissa toimittaja päättää sisällön ja rakenteen somessa voit itse päättää, mitä

Lisätiedot

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011 Suomen johtava kaupallinen verkon työpaikkapalvelu Ilmoittajalle Oikea mediaympäristö tavoittaa parhaimmat työnhakijat. Yhteistyöverkostomme kautta tavoitat monipuolisesti

Lisätiedot

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY KURSSIPLANNER OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY ASIANTUNTEMUS / ELÄMÄNKOKEMUS: Missä itse olet onnistunut, menestynyt tai mitä olet saavuttanut, missä olet erityisen hyvä (ja tiedät että kaikki

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA 2. OSIO Facebook ja Whatsapp fokuksessa Facebook-tehtävän purku ja harjoitteita Whatsapp-ryhmä EduBerry Miten Whatsapp-ryhmää

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen

Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen 2.2.2017 Kaupungistumisen perusta taloustieteen näkökulma Jos erikoistumisesta ei ole hyötyä eikä tuotannossa ole mahdollista saavuttaa mittakaavaetuja

Lisätiedot

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Case Visit Helsinki Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Matkailutiedottaja Elisabeth Henrichs Helsingin matkailu sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA?

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? HENGÄHDYSTAUKO PRINTTI ON KUOLLUT? Mieti, jos postilaatikostasi tulisi yhtä paljon mainoksia kuin mitä näät päivän aikana sähköisessä muodossa? Et ehkä edes

Lisätiedot

Pystysuuntainen hallinta 2/2

Pystysuuntainen hallinta 2/2 Pystysuuntainen hallinta 2/2 Noora Veijalainen 19.2.2003 Yleistä Tarkastellaan tilannetta jossa: - Ylävirran tuottajalla on yhä monopoliasema - Alavirran sektorissa vallitsee kilpailu - Tuottaja voi rajoitteillaan

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI

Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Tietotalo järjestää webinaareja kuusi kertaa vuodessa ajankohtaisista digitaalisen markkinoinnin aiheista.

Tietotalo järjestää webinaareja kuusi kertaa vuodessa ajankohtaisista digitaalisen markkinoinnin aiheista. Tietotalo järjestää webinaareja kuusi kertaa vuodessa ajankohtaisista digitaalisen markkinoinnin aiheista. Sosiaalinen media 2015 & Flockler 18.3.2015 Markkinoinnin automaatio 15.4.2015 Mobiilimarkkinointi

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen www.hamk.fi TYÖPAJAN SISÄLTÖ 1. Kuulumiset 2. Kertaus aiemmasta tietoiskusta 3. Uusia ideoita 4. Tärpit

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot Oikotie.fi Case: Elämäni Talot Brief Oikotien asuntopalveluun lisää kävijöitä viraalileviämiseen painottuvalla kampanjalla. Tiesimme, että ihminen haluaa Liittää itseensä myönteiseksi koettavia asioita

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE Loppuraportti 10.6.2014 Tommi Autio ja Janne Sinisammal 1. Hankkeen tavoitteet Työhyvinvoinnin ja tuotantotyön kehittämisen foorumi -hankkeen

Lisätiedot

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK 18.1.2017 TAMK KIMMO VÄNNI TAMK:N TYÖPAKETIT Y-MAKERS ALUSTA TIIMIVALMENNUKSEEN PERUSTUVA KASVUYRITTÄJYYSOHJELMA TUOTE-, PALVELU- JA TUTKIMUSIDEOIDEN TESTAAMINEN

Lisätiedot

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI Näillä työpohjilla pystyt systemaattisesti rakentamaan alustaviestinnässä tarvittavat elementit. Kun viestin elementit ovat selkeät, on helppo muodostaa niiden

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan www.youtube.com/watch?v=ezb_svrt-30&feature=plcp No ordinary Destination Lapin matkailuparlamentti 3.10.2012 Hanna-Mari Pyry Talvensaari 3 Lapland The

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

Theseus ja rajatun käytön aineistot

Theseus ja rajatun käytön aineistot Theseus ja rajatun käytön aineistot Theseus-seminaari, 26.4.2016 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Lähtökohta : mistä on kyse? Julkaisuarkistossa ensisijaisesti vapaasti saatavilla olevia aineistoja Miten

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori Mitä kuva kertoo? Luokat 5 9 Toinen aste Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori 408 Tehtävä: Pohditaan, millaisia käsityksiä verkossa olevista kuvista saa tarkastelemalla muiden nuorten profiilikuvia.

Lisätiedot

Miten Insight saadaan kuuluviin? ESOMAR-aamiainen , Minna Loponen

Miten Insight saadaan kuuluviin? ESOMAR-aamiainen , Minna Loponen Miten Insight saadaan kuuluviin? ESOMAR-aamiainen 1.11.2011, Minna Loponen Workshop - Transferring and applying insights impactfully _Implanting your insights deeper in client decisions Case ebay, UK

Lisätiedot

Digia lyhyesti 81 M 5,9 M. Pörssiyhtiö NASDAQ Helsinki

Digia lyhyesti 81 M 5,9 M. Pörssiyhtiö NASDAQ Helsinki Ihmiset strategiamuutoksen ytimessä Kohti uudenlaista digiarkea Johtajuuden merkitys uusien asioiden tekemisessä Huippuasiantuntijoiden rooli muutoksessa J.Juppo, 1.11.2016 Digia lyhyesti Kasvava digitaalisiin

Lisätiedot

Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu seminaari 12.5.2011 Esityksen sisältö Mitä organisaation paikkatietokypsyys tarkoittaa? Miksi paikkatietokypsyyden

Lisätiedot