Uudet digitaaliset viestintäkanavat tuotelanseerauksessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudet digitaaliset viestintäkanavat tuotelanseerauksessa"

Transkriptio

1 Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Uudet digitaaliset viestintäkanavat tuotelanseerauksessa Kandidaatintyö Jose Kantola, 79702U Ohjaaja Henri Simula

2 1. JOHDANTO TUTKIMUKSEN AIHE TUTKIMUSKYSYMYKSET 3 2. DIGITAALISET VIESTINTÄKANAVAT MARKKINOINNISSA VIESTINTÄKANAVAT VIESTINTÄKANAVIEN KÄYTTÖ VIRAALIMARKKINOINTI ERI KANAVIEN INTEGROINTI 8 3. TUOTELANSEERAUS LANSEERAUSSTRATEGIA TAKTISET LANSEERAUSPÄÄTÖKSET HYÖKKÄYSTAKTIIKAT DIGITAALISET RATKAISUT TUOTELANSEERAUKSESSA DIGITAALISTEN MARKKINOINTIKANAVIEN KÄYTTÖ LANSEERAUSPROSESSISSA CASE FORD FIESTA CASE BRITNEY SPEARS CASE MOZILLA FIREFOX YHTEENVETO ESIMERKEISTÄ SOSIAALISEN MEDIAN RISKIT VASTAANOTON TARKKAILU YHTEENVETO JOHTOPÄÄTÖKSET JA TUTKIMUKSEN ARVIOINTI SUOSITUKSET JATKOTUTKIMUKSIIN LÄHTEET 23 1

3 AALTO-YLIOPISTO PERUSTIETEIDEN KORKEAKOULU PL 11000, Aalto KANDIDAATINTYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä: Jose Kantola Työn nimi: Uudet digitaaliset viestintäkanavat tuotelanseerauksessa Tutkinto-ohjelma: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Pääaine: Tuotantotalous Pääaineen koodi: TU3009 Vastuuopettaja: Eila Järvenpää Ohjaaja: Henri Simula Tiivistelmä: Tässä kandidaatintyössä käsitellään uusien digitaalisten viestintäkanavien käyttöä uuden tuotteen lanseerauksessa. Kirjallisuustutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten viime vuosina nopeasti kehittyneitä digitaalisia viestintäkanavia on mahdollista hyödyntää tuotelanseerauksessa, mitä hyötyjä niistä on saatavissa perinteisiin viestintäkanaviin verrattuna ja mitä vaatimuksia ne asettavat niitä käyttäville yrityksille. Aineistona on käytetty tuotelanseeraukseen, markkinointiin ja digitaaliseen mediaan liittyviä tieteellisiä artikkeleita, joissa esitettyjä teorioita ja viitekehyksiä on käytetty tutkimuksen pohjana. Lisäksi on käytetty artikkeleissa esitettyjä käytännön esimerkkejä todellisista lanseerauskampanjoista, joissa on käytetty digitaalisia viestintäkanavia. Teorioita ja viitekehyksiä on sovellettu esimerkkien analysoimisessa. Tutkimuksen johtopäätöksenä päädytään siihen, että tämänhetkiset digitaaliset viestintäkanavat ovat tehokas ja kustannuksiltaan halpa lisä perinteisempien viestintäkanavien rinnalla käytettäväksi. Erityisen tärkeäksi osoittautuu viraalimarkkinoinnin hyödyntäminen, eli kuluttajien aktivoiminen levittämään viestejä sosiaalisissa verkostoissaan. Suurin osa digitaalisista kanavista on ilmaiseksi käytettävissä, minkä lisäksi niiden kautta voidaan tavoittaa asiakkaita ympäri maailmaa. Uudet digitaaliset viestintäkanavat perustuvat sosiaalisuuteen ja vuorovaikutukseen, mikä saa kuluttajat sitoutumaan vahvemmin vastaanottamaansa viestintään. Toisaalta vuorovaikutus ja tiedon nopea leviäminen ovat vaikeammin hallittavissa, mikä asettaa yrityksille uusia haasteita viestinnän hallinnassa. Tuotelanseeraukseen liittyvään lanseerausprosessin etenemisen ja vaikutuksen seuraamiseen digitaaliset kanavat tuovat lisää työkaluja, tarjoten uusia menetelmiä kuluttajien mielipiteiden tarkkailemiseen. Tutkimuksessa käsitellyt mediat ja viestintäkanavat ovat vielä uusia ja nopeasti muuttuvassa tilassa, joten jatkotutkimuksia niiden käytön ja vaikutusten suhteen on tehtävä. Erityisesti on pyrittävä muodostamaan niiden käyttämiseen ja vuorovaikutussuhteiden hallintaan liittyviä teorioita akateemisen ymmärryksen kehittämiseksi, sekä luomaan käyttökelpoisia malleja yrityksiä varten. Päivämäärä: Kieli: Suomi Sivumäärä: 25 Avainsanat: Tuotelanseeraus, Digitaaliset viestintäkanavat, Sosiaalinen media 2

4 1. Johdanto 1.1 Tutkimuksen aihe Tuotelanseerausprosessi on yksi uuden tuotteen tai palvelun markkinoille tuomisen kriittisimmistä vaiheista. Lanseerausvaiheen epäonnistumistodennäköisyys on suuri, minkä lisäksi siihen usein sitoutuu hyvin merkittävä osuus koko tuotekehitysprosessin kustannuksista. Lanseerausvaiheen toiminnot liittyvät tiiviisti markkinointiin ja markkinoiden tutkimiseen ja tarkkailemiseen, sillä onnistunut tuotelanseeraus vaatii onnistuneen markkinointikampanjan, jonka avulla asiakkaat saadaan ostamaan uutta tuotetta tai palvelua. (Beard & Easingwood, 1996.) Internetin ja digitaalisten medioiden todella nopea kehittyminen on luonut viime vuosina lukuisia uusia keinoja markkinoinnin ja asiakassuhteen hoitamiseen, mikä on mahdollistanut myös tuotelanseerauksien toteuttamisen ennennäkemättömillä tavoilla ja entistä pienemmillä kustannuksilla (Kaplan & Haenlein, 2010). Sosiaalinen media, video- ja arvosteluyhteisöt, blogit ja monet muut alustat ovat apuna, kun sekä kuluttajat että yritykset luovat ja levittävät valtavia määriä tietoa joka puolelle maailmaa. Median muuttuessa vuorovaikutteiseksi uusien medioiden kautta ovat myös yritykset alkaneet hyödyntää suoraa yhteyttä asiakkaisiinsa luomalla vuorovaikutussuhteita heidän kanssaan (Kaplan & Haenlein, 2010). Modernissa mediavirrassa ei enää erotu ja saa viestiään perille passiivisella oman viestin levittämisellä, vaan digitaalisia verkostoja ja niitä käyttäviä ihmisiä on hyödynnettävä uusilla tavoilla, kuten esimerkiksi pop-tähti Britney Spearsin mediaryhmä on tehnyt luvussa 4. esiteltävässä esimerkissä (Kaplan & Haenlein, 2011a). 1.2 Tutkimuskysymykset Tässä kirjallisuustutkimuksessa tutustutaan tuotelanseerauksessa ja siihen liittyvässä markkinoinnissa käytettäviin menetelmiin ja viestintäkanavien käyttöön. Niihin perustuen tutkitaan, millaisia mahdollisuuksia ja haasteita uuden median luomat kanavat tuovat uusia tuotteita ja palveluita lanseeraaville yrityksille ja kuinka niistä on mahdollista saada irti mahdollisimman suuri hyöty. 3

5 Tutkimus pyrkii vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: - Mitä mahdollisuuksia uudet digitaaliset viestintäkanavat tuovat uuden tuotteen markkinointiin ja lanseeraukseen? - Miten uusia digitaalisia viestintäkanavia voidaan hyödyntää tuotelanseerauksessa? - Tekevätkö uudet digitaaliset viestintäkanavat tuotteen lanseeramisesta tehokkaampaa tai kannattavampaa? Näihin kysymyksiin vastaamalla on tavoitteena saada selkeä käsitys uuden digitaalisen median hyödyistä ja menestyksekkäistä käyttötavoista uuden tuotteen lanseerauksessa. Tutkimuksen toisessa luvussa perehdytään digitaalisiin markkinointikanaviin ja niiden luomiin mahdollisuuksiin. Kolmannessa luvussa selvitetään tuotelanseerauksen vaiheita ja lanseeraustaktiikoita, sekä tuotteen vastaanoton seuraamista markkinoilla. Neljännessä luvussa esitellään, kuinka uuden digitaalisen median välineiden avulla modernit markkinointikanavat voidaan integroida tuotelanseerausprosessiin edullisen ja tehokkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Viimeisessä luvussa esitellään johtopäätöksiä tutkimuksesta ja kirjoittajan omia näkemyksiä aiheesta. 4

6 2. Digitaaliset viestintäkanavat markkinoinnissa Digitaalinen vallankumous on muuttanut yritysten markkinointistrategioita luomalla täysin uusia ulottuvuuksia kuluttajien kanssa kommunikoimiseen ja heihin vaikuttamiseen. Viime vuosina on syntynyt monia uudenlaisia viestintäkanavia, jotka kaikki ovat luoneet myös uusia markkinointimenetelmiä. Perinteisesti markkinoinnin tehokkuus on perustunut mahdollisimman moneen kuluttajaan ulottumiseen, kun taas uuden teknologian myötä kuluttajat on saatu jopa aktiivisesti seuraamaan mainontaa (Hanna et al., 2011). Markkinoijat eivät enää vain luo mainoksia, jotka syötetään kuluttajille valmiiksi valitulla tavalla, vaan markkinointiprosessi on muuttunut interaktiiviseksi keskusteluksi, johon myös kuluttajat vaikuttavat (Yang & Huang, 2011). Kehityksen myötä kriittiseksi tekijäksi on muodostunut näiden uusien välineiden ymmärtämisen ja hallitsemisen lisäksi myös niiden integroiminen sekä toisiinsa että yrityksen markkinointikokonaisuuteen sopivaksi. (Hanna et al., 2011.) 2.1 Viestintäkanavat Perinteisiä, nykyisin hyvin vakiintuneiksi viestintäkanaviksi muodostuneita medioita ovat esimerkiksi televisiolähetykset, printtimedia, mainostaulut kaupungeilla, sekä internetsivujen mainosbannerit. Nämä vanhemmat viestintäkanavat, kuten televisio ja ulkomainokset, ovat viime vuosina myös digitalisoituneet pysyen edelleen kannattavina ja houkuttelevina vaihtoehtoina markkinoinnissa. Niiden rinnalle on samalla luotu uusia, erityisesti digitaalisten laitteiden ja sosiaalisten medioiden avulla kehitettyjä markkinointikanavia, jotka ovat lisänneet käytettävissä olevien vaihtoehtojen määrää huomattavasti. Uudet menetelmät tarjoavat kehittyneempiä välineitä kuluttajien tavoittamiseen ja aktivoimiseen tehokkaasti ja edullisesti. Winerin (2009) mukaan uusia digitaalisia viestintäkanavia ovat esimerkiksi - internet-mainonta - tuotesijoittelu peleissä - mobiilimainonta - sosiaaliset verkostosivustot - videosivustot - blogit 5

7 - digitaalinen viraalimarkkinointi. 2.2 Viestintäkanavien käyttö Edellämainitut viestintäkanavat sisältävät monia erilaisia tapoja vaikuttaa kuluttajiin ja saada heidän huomionsa. Ne voidaankin jakaa kolmeen ryhmään niiden vaikutuskeinojen perusteella: intrusiivisiin, epäintrusiivisiin, sekä käyttäjien luomiin (Shankar & Hollinger, 2007). Intrusiiviset markkinointikeinot tunkevat kuluttajan huomioon ja keskeyttävät kuluttajan muun toiminnan, halusi hän sitä tai ei. Tätä keinoa käytetään esimerkiksi internet-markkinoinnissa erilaisten bannerien ja pop-up-ikkunoiden muodossa. Myös mobiilimainonta, kuten kuluttajan matkapuhelimeen lähetettävät mainosviestit kuuluvat intrusiivisiin markkinointimenetelmiin. Tähän tapaan markkinoida ovat perustuneet suurin osa perinteisemmistä markkinointikanavista, kuten televisio- ja lehtimainokset ja puhelinmyynti. Kuluttajat ovatkin tottuneet siihen, että heidät usein keskeytetään mainosten vuoksi, mutta uusien mainonnan keinojen myötä suhtautuminen keskeytyksiin on muuttunut negatiivisemmaksi ja saattaa pahimmillaan jopa vähentää kuluttajan halukkuutta ostaa mainostettua tuotetta tai palvelua (Acquisti & Spiekermann, 2011). Intrusiiviset mainontamenetelmät eivät myöskään yleensä hyödynnä mahdollisuutta olla kuluttajan kanssa vuorovaikutuksessa. Epäintrusiiviset menetelmät perustuvat kuluttajan vapaaseen tahtoon vastaanottaa mainoksia ja niihin suhtautuminen on siksi myönteisempää. Näitä kanavia ovat esimerkiksi sosiaaliset verkostoitumissivustot, ääni- ja videostreamit internetsivustoilla, sekä viraalimarkkinointi. Kuluttajalla on usein myös mahdollisuus itse osallistua ja vuorovaikuttaa näissä kanavissa esimerkiksi kommentoimalla videota, osallistumalla keskusteluun verkostoitumissivustolla tai osallistumalla viraalimarkkinointiviestin levittämiseen. (Shankar & Hollinger, 2007). Käyttäjien luoman sisällön kautta markkinointi on hyvin tehokas tapa, koska sen kautta markkinointikommunikaatio on helppo kohdistaa haluttuun kohderyhmään. Yritys voi esimerkiksi ostaa mainostilaa blogisivustolta, jolloin mainokset voidaan kohdistaa jotakin tiettyä aihetta käsittelevien blogien yhteyteen. Myös videosivustoja on hyödynnetty mainonnassa monella tapaa, esimerkiksi innostamalla kuluttajia 6

8 tekemään omia mainosvideoitaan jostakin tuotteesta ja samalla mainostamaan sitä. (Kaplan & Haenlein, 2011b.) Käyttäjien luoman sisällön hyödyntäminen yhdistyy tiiviisti viraalimarkkinointiin, jota käsitellään lisää myöhemmin tässä tutkimuksessa. Uusien digitaalisten markkinointikeinojen tärkein ominaisuus ja tehon lähde on kuitenkin niiden interaktiivisuus, jonka avulla kuluttaja saadaan sitoutumaan ja vaikuttamaan vastaanottamaansa viestintään. (Mangold & Faulds, 2009.) 2.3 Viraalimarkkinointi Viraalimarkkinoinnilla tarkoitetaan markkinointiviestintää, joka leviää sosiaalisten verkostojen kautta virusepidemian tavoin. Digitaalisessa ympäristössä sillä tarkoitetaan sähköisessä muodossa leviävää word-of-mouthia, joka leviää digitaalisessa mediassa eksponentiaalisesti kasvaen. Word-of-mouthin on todettu olevan brändinvaihtopäätöksiin vaikuttamisessa seitsemän kertaa tehokkaampaa kuin perinteinen printtimedia (Kaplan & Haenlein, 2011b). Tehokkuus johtuu siitä, että kuluttajat luottavat tutun ihmisen mielipiteeseen ja viestiin enemmän, kuin esimerkiksi lehtimainokseen. Viestin leviämistä edesauttavat muun muassa ihmisten halu auttaa muita jakamalla tietoaan, sekä tiedon levittämisestä ja myönteisestä reaktiosta aiheutuva hyvänolon tunne ja tyytyväisyys. (Phelps et al., 2004.) Viraalimarkkinoinnin merkitys on kasvanut täysin uudelle tasolle sosiaalisten verkostosivustojen, kuten Facebookin yleistymisen myötä. Sähköisissä verkostoissa viestit leviävät nopeasti jopa ympäri maailmaa, mikä tekee niistä todella tehokkaita ja halpoja välineitä tiedon levittämisessä. Hyvä esimerkki viraalimarkkinoinnin tehokkuudesta kuluttajien innostamisessa ja osallistamisessa on Mentos-pastilleja valmistavan Perfetti Van Mellen toiminta sosiaalisessa mediassa syntyneeseen Mentos-ilmiöön liittyen. Internetin video-yhteisöissä alkoi levitä videoita, joissa Diet Coke-pulloihin pudotettiin Mentos-pastilleja, jolloin pullosta purkautui jopa useiden metrien korkuinen suihku. Perfetti Van Melle vahvisti ilmiötä lahjoittamalla alkuperäisen videon tekijöille pastilleja tukeakseen heidän työtään ja ilmiötä yleiselläkin tasolla. Suosittu koe lisäsi pastillien myyntiä todella paljon väliaikaisesti. (Kaplan & Haenlein, 2011b.) 7

9 Sosiaaliset verkostot ovat tehokkuudestaan huolimatta vaikeasti hallittavissa, eikä viestin leviämisestä voi olla aina täysin varma, sillä kuluttajia ei voi käskeä levittämään viestiä eteenpäin (Dobele et al., 2007). Tämän tutkimuksen myöhemmissä luvuissa tullaan esittämään esimerkkejä siitä, kuinka viraalimarkkinointi voi johtaa sekä odotukset ylittävään menestykseen, että väärin käytettäessä markkinointiponnistelut romuttavaan tappioon. 2.4 Eri kanavien integrointi Myös digitaalisten kanavien kautta markkinoitaessa on muistettava markkinoinnin perussäännöt ja otettava käyttöön useita eri kanavia, joiden viestintä integroidaan sopivaksi kokonaisuudeksi, markkinointimixiksi. Perinteisten ja sosiaalisten kanavien yhdistäminen mahdollistaa laajan vaikutusalueen luomisen useiden markkinointialustojen kautta (Hanna et al., 2011). Sekä Kaplan ja Haenlein (2010) että Hanna et al. (2011) ovat koonneet tärkeimpiä asioita, jotka tulee ottaa huomioon toimivan sosiaalisen median markkinointistrategian luomisessa: 1. Valitse kanavat huolellisesti ja ymmärrä niiden ominaisuudet Toimivan markkinointistrategian edellytyksenä on markkinointiympäristön ymmärtäminen. Markkinoijan täytyy hallita käytettävissä olevat välineet, sekä ymmärtää eri alustojen vuorovaikutussuhteet. Erilaisten sosiaalisten mediakanavien valikoima on nykyisin valtava, joten sieltä on poimittava kanavia joita kohderyhmään kuuluvat henkilöt käyttävät. Myös hyödynnettävien palveluiden määrää on rajoitettava, jotta sosiaalisen median avainasia, aktiivisuus, ei unohdu. 2. Tunnista ja tarkkaile key performance-indikaattoreita Myös digitaalisia mediakanavia käytettäessä on tärkeää seurata niistä saatavia hyötyjä. Markkinoinnin vaikutuksia tulisi seurata aina myyntitilastoihin asti, jos se vain on mahdollista. Jokaisen käytetyn media-alustan vaikutukset tulisi pyrkiä erittelemään tiettyjen mittareiden, kuten myynnin tai brändiarvon muutoksen mukaan. Key performance-indikaattoreilla (KPI,Key Performance Indicator) tarkoitetaan suoritusindikaattoreita, joiden avulla seurataan toiminnan kannalta tärkeiden tavoitteiden, kuten myynti- ja asiakasmäärien saavuttamista. 8

10 3. Perusta kaikki tarinaan Selkeän ja vakuuttavan kommunikointistrategian aikaansaamiseksi yritykselle itselleen on oltava selvää, mikä on se tarina, jonka he haluavat kuluttajille jakaa. Kun kuluttajat omaksuvat viestin helposti, markkinointi on tehokasta ja toimivaa. Markkinointiviestinnän on oltava jollakin tavalla yksilöllistä ja muista erottuvaa, jotta se saisi aikaan kiinnostusta kuluttajissa. Usein on kannattavaa sisällyttää markkinointiin jokin aktiviteetti, johon kuluttaja voi itse osallistua ja jonka kehittymistä hän haluaa palata seuraamaan. 4. Integroi markkinointikanavat Kuten perinteisessäkin markkinoinnissa, myös digitaalisista medioista saa suurimman hyödyn irti integroimalla kaikki käytettävät kanavat tukemaan toistensa viestintää. Jokaisen alustan yksilöllisiä ominaisuuksia hyödyntäen kokonaisviesti saadaan leviämään mahdollisimman monella tavalla luoden markkinointikokonaisuuden. Integroinnin tulee koskea myös perinteisten kanavien integroimista uusien, digitaalisten kanssa. 9

11 3. Tuotelanseeraus Tuotelanseeraus on usein uuden tuotteen kehityksen kallein ja suurimman riskin sisältävä vaihe. Lanseerausvaiheen kustannukset voivat olla jopa yhtä suuret, kuin koko useiden vuosien kehitysvaiheen yhteensä. (Beard & Easingwood, 1996.) Yksi tuotelanseerauksien suurimmista epäonnistumissyistä on markkinaepävarmuudesta johtuvat virhearviot. Uuden tuotteen kysyntää on vaikea ennustaa, koska asiakkaiden reaktioita ei ole mahdollista ennustaa luotettavasti vanhojen tuotteiden kysyntöjen perusteella (Cui et al. 2011). Epävarmuuden vähentämiseksi ja tuotteen houkuttavuuden parantamiseksi tuotteita ja palveluita testataankin usein asiakkailla, sekä tarkkaillaan myyntitietoja ja kuluttajien mielipiteitä lanseerausvaiheen aikana (Gruner & Homburg, 2000). Tässä luvussa tarkastellaan lanseerausvaiheen toimintamalleja julkaisua edeltävän testauksen ja taktisten lanseerauspäätösten osalta. 3.1 Lanseerausstrategia Uuden tuotteen lanseeraminen voidaan toteuttaa monella tavalla, eikä yleensä ole mahdollista löytää absoluuttisesti parasta ratkaisua. Strategian muodostamisessa tulee päättää esimerkiksi julkaisukampanjan ajoittaminen ja käytettävät viestintäkanavat. Strategiset päätökset ohjaavat kaikkia lanseerausprosessissa tehtäviä ratkaisuita, joten niiden muuttaminen myöhemmin on hyvin vaikeaa ja kallista. (Hultink, E.J. & Griffin, A. & Robben, H.S.J. & Hart, S., 1998.) Lanseerauksen ajoittaminen sisältää useita tärkeitä tekijöitä, mistä johtuen optimaalisen ratkaisun etsiminen on yleensä mahdotonta. Uutta tuotetta ei aina kannata julkaista heti kun se on mahdollista, jos se heikentäisi liikaa markkinoilla jo olevien tuotteiden kysyntää. Tämän takia lanseerausstrategian suunnittelu onkin hyvin voimakkaasti yhteydessä koko yrityksen strategiaan. (Hultink et al., 1998.) Julkaisuajankohdan päättämisen jälkeen tuotetta tai palvelua voidaan alkaa ennakkomarkkinoida jo jopa vuosi ennen julkaisua, tai vasta lanseerauksen koittaessa. Tietoa uudesta tuotteesta tai palvelusta voidaan levittää perinteisesti yrityksen levittämän mainosmateriaalin, kuten televisio- ja printtimainosten, kautta, tai saamalla kuluttajat levittämään tietoa ja arvosteluja esimerkiksi sosiaalisen median kautta. 10

12 Riittävän aikaisin aloitettu ennakkomarkkinointi ja tiedon välittäminen vaikuttavat yleensä positiivisesti tuotteen vastaanottoon, sillä ne vähentävät vääriä ennakkoluuloja ja spekulaatioita (Schatzel & Calantone, 2006). Vaihtoehtoja ja yhdistelmiä tuotelanseerauksen toteuttamiseen on tarjolla lähes rajattomasti, minkä takia lanseerausstrategian rooli resurssien kohdistamisessa on tärkeä. 3.2 Taktiset lanseerauspäätökset Taktisia lanseerauspäätöksiä ovat ne päätökset, joiden avulla yrityksen strategia ja tuotteen lanseerausstrategia toteutetaan. Ne käsittävät muun muassa hinnoittelun, tuotteen brändäyksen, mainonnan ja promootion sekä jakelun järjestämisen. (Hultink et al ) Beard ja Easingwood (1996) ovat esittäneet yhden mallin, jonka mukaan lanseeraustaktiikka voidaan muodostaa. Sen ensimmäisessä vaiheessa markkinat valmistellaan tuotetta varten järjestämällä jakelutiet ja jakamalla ennakkoinformaatiota tuotteesta. Sen jälkeen markkinoinnin täytyy targetoida ja positioida tuote selkeästi, jotta mainonta voidaan kohdistaa ja tuote saadaan leviämään tehokkaasti. Lopuksi on päätettävä hyökkäystaktiikka, jolla tuotetta lähdetään viemään markkinoille. (Beard & Easingwood, 1996.) Markkinoinnin osalta on lisäksi otettava erikseen huomioon pr-aktiviteetit ja suorat markkinointitoimenpiteet. Erityisesti uuden tuotteen kohdalla pr-toiminta on aloitettava jo joitakin kuukausia ennen suoraa asiakkaisiin kohdistettua markkinointia, jotta tuotteelle saadaan luotua tunnettuutta ja uskottavuutta. Jos asiakkaat saavat lukea tuotteesta ensin lehdistä ja muista julkaisuista, alenee kynnys uskoa myös mainosviestejä ja tutustua tuotteeseen tarkemmin. (Schneider, 2004.) Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tarkemmin hyökkäystaktiikoita, sillä ne liittyvät keskeisesti myös digitaalisten välineiden hyödyntämiseen. 3.3 Hyökkäystaktiikat Hyökkäystaktiikan luomisessa keskeisenä lähtökohtana on tuotteen tai teknologian tunnettuus markkinoilla. Mikäli teknologia ei ole markkinoille ennestään tuttu, on viestinnässä keskityttävä enemmän tuotteen ominaisuuksiin ja niiden tutuksi 11

13 tekemiseen. Tutun tuotteen tai teknologian kohdalla sen sijaan voidaan painottaa enemmän yrityksen, itse tuotteen sekä brändin mainostamista. (Beard & Easingwood, 1996.) Hyökkäystaktiikoiden valikoima on hyvin moniulotteinen. Markkinoille tuntemattomaan teknologiaan pohjautuvaa tuotetta lanseerattaessa on järkevää järjestää koulutustilaisuuksia, seminaareja ja kokeilumahdollisuuksia tuotteeseen ja teknologiaan liittyen. Näillä keinoilla saadaan tuote tutuksi jälleenmyyjille ja alennetaan kynnystä ottaa teknologia käyttöön, eli aletaan luoda tuotteelle markkinoita. (Beard & Easingwood, 1996.) Valmiiksi markkinoilla olevaan teknologiaan perustuvan tuotteen lanseerauksessa on hyödyllisempää käyttää itse tuotteeseen ja brändiin painottuvaa markkinointia. Wordof-mouth, asiakkaiden kouluttaminen, voittaja-imagon hyödyntäminen sekä jakelijoille mainostaminen ovat esimerkkejä tämänlaisesta lähestymistavasta. Esimerkiksi voittaja-imagon varaan rakennettava kampanja tuo vahvasti esille juuri kyseessä olevaa brändiä ja tuotetta, tehden eroa kilpaileviin tuotteisiin. Kaikki vaihtoehdot eivät kuitenkaan sovi jokaiselle tuotteelle, joten käytännöllinen taktiikkavalikoima on usein hieman rajoitetumpi. Esimerkiksi asiakkaiden kouluttaminen toimii paremmin yrityksille myytävien tuotteiden kohdalla, kun taas jakelijoille mainostaminen voi olla toimiva menetelmä kun halutaan saada jakelijat ostamaan tuotetta ja myymään sitä eteenpäin kuluttajille mahdollisimman paljon. (Beard & Easingwood, 1996.) Markkinoita kannattaa myös valmistella julkaisemalla ennakkotietoja tuotteesta, mikä tasoittaa lanseerausprosessia ja tekee sen vaikutuksista helpommin hallittavia, sillä sen avulla markkinoilta saadaan poistettua epävarmuutta, rajoitetaan kilpailijoiden mahdollisuutta reagoida tilanteeseen tai ehtiä markkinoille ensin, luodaan positiivisia mielipiteitä ja vaikutelmia markkinaosapuolille ja lisätään myönteisen vastaanoton todennäköisyyttä vähentämällä vääristyneitä odotuksia (Schatzel & Calantone, 2006). 12

14 4. Digitaaliset ratkaisut tuotelanseerauksessa 4.1 Digitaalisten markkinointikanavien käyttö lanseerausprosessissa Aikaisemmin mainituissa uuden tuotteen tai palvelun lanseerausprosessin osissa on nykyään suuri merkitys myös digitaalisilla kanavilla, sillä niiden avulla voidaan todella tehokkaasti tarkkailla markkinoiden käyttäytymistä, kuten myös toteuttaa markkinointiviestintää. Tässä luvussa selvitetään, kuinka digitaaliset välineet voivat parhaimmillaan viedä tuotelanseerauksen uudelle tasolle samalla jopa pienentäen kustannuksia aikaisempiin menetelmiin verrattuna. Digitaalisten kanavien käytössä tärkeään rooliin on noussut entistä enemmän viraalimarkkinoinnin tärkeys, sillä sen tehokkus on kasvanut uudelle tasolle digitaalisten sosiaalisten verkostojen ansiosta. Sähköisten sosiaalisten verkostojen kautta tieto saattaa levitä tuhansille ihmisille ympäri maailmaa jopa sekunneissa, joten haasteena on enää saada tieto liikkeelle. Viestin levitessä kuluttajalta toiselle on myös luottamus viestin sisältöön suurempi kuin yrityksen itse mainostaessa tuotettaan. (Kaplan & Haenlein, 2011b.) Seuraavaksi esitellään kolme esimerkkitapausta, joissa sosiaalista mediaa on käytetty uuden tuotteen lanseerauksessa. Jokaisessa esimerkissä lanseerattavalle tuotteelle on jo olemassa markkinat ja teknologiakin on tuttu, joten aiemmin käsiteltyjen hyökkäystaktiikoiden osalta niissä on keskitytty erityisesti tuotteen ja brändin esille tuomiseen. 4.2 Case Ford Fiesta Erittäin hyvä esimerkki toimivasta viraalimarkkinoinnista on Fordin kampanja, jolla he toivat uuden Fiestan amerikan markkinoille vuonna Kohderyhmäksi he valitsivat nuoret alle 30-vuotiaat ihmiset, joten he etsivät 100 nuorta henkilöä, jotka käyttivät sosiaalisia medioita aktiivisesti. Valituille nuorille annettiin Fiestat, joita he saivat käyttää ja joista heidän tuli julkaista kokemuksiaan sosiaalisessa mediassa, kuten blogeissa, Youtubessa ja Twitterissä. Viestit levisivät tehokkaasti, ja esimerkiksi kampanjan videoita katsottiin yli 6 miljoonaa kertaa ja siihen liittyviä Twitter-viestejä luettiin yli 4 miljoonaa kertaa. (Frank, M ) 13

15 Kampanjan tuloksena autoja varattiin yli kappaletta, joista yli 80% oli uusia asiakkaita Fordille ja varsinaisten myyntienkin lukumäärän odotettiin olevan normaalia korkeampia, mikä kertoo kuluttajien luottamuksesta heidän kampanjan kautta saamiinsa tietoihin. Kampanjan onnistuneisuutta lisää myös Fordilta vaadittujen työn ja investointien määrän vähäisyys, sillä autojen luovuttamista lukuunottamatta heidän kustannuksensa olivat lähes olemattomat ja itse markkinointikampanjoinnistakin vastasivat pääosin vain 100 kampanjaan valittua nuorta ilmaiseksi. (Frank, M ) Vastaavan ihmismäärän tavoittaminen esimerkiksi televisiomainoksilla olisi maksanut valtavasti, minkä lisäksi mainosviestien teho tuskin olisi ollut yhtä hyvä. 4.3 Case Britney Spears Esimerkkinä uusien sosiaalisten medioiden integroimisesta ja onnistuneesta hyödyntämisestä on pop-tähti Britney Spearsin kappaleen Hold It Against Me - musiikkivideon julkaisukampanja. Siinä hänen markkinointiorganisaationsa käytti taitavasti hyväkseen monien sosiaalisen median alustojen integroitua kokonaisuutta, jonka avulla viestit saatiin leviämään tehokkaasti ja myös kuluttajat pääsivät osallistumaan vuorovaikutukseen. Kampanjan perustana käytettiin Britneyn laajaa valikoimaa internetin verkostoitumiskanavia, joihin lukeutuvat hänen internetsivustonsa, blogi, kaksi Youtube-kanavaa, sekä Twitter- ja Facebook-profiilit. (Kaplan & Haenlein, 2011a.) Videota ei julkaistu yleisen tavan mukaan samanaikaisesti itse kappaleen kanssa. Video kuvattiin vasta pari viikkoa myöhemmin, jolloin Britney myös julkaisi Twitterissä viestejä ja kuvia kuvaussessioista. Tämän jälkeen he julkaisivat 2 viikon ajan joka päivä lyhyitä mainosvideoita musiikkivideosta, saaden jokaiselle niistä 1-5 miljoonaa katsojaa. Katsojien keräämisen lisäksi mainokset saivat fanit tekemään omia Youtubevideoitaan, joissa he esittivät omia versioitaan mahdollisista uuden kappaleen koreografioista. Osa näistäkin videoista keräsi satoja tuhansia katsojia, minkä lisäksi Britney lisäsi kotisivuilleen linkkejä osaan niistä luoden lisää innostusta ja vuorovaikuttaen faniensa kanssa. Video julkaistiin lopulta MTV.com-internetsivuilla ja samanaikaisesti Britney jälleen kommentoi sekä Facebook-, että Twitter-tiliinsä aiheesta. Kaikkien näiden keinojen yhdistelmä, sekä itse kappaleen julkaisussa käytetyt samankaltaiset taktiikat johtivat sekä kappaleen, että videon ennätysmäiseen suosioon 14

16 heti julkaisun jälkeen ja saivat myös fanit osallistumaan julkaisuprosessiin tehden siitä monipuolisemman ja lisäten vuorovaikutusta. (Kaplan & Haenlein, 2011a.) 4.4 Case Mozilla Firefox Kolmantena esimerkkinä on Sandeepin (2009) artikkelissa esitetty tapaus avoimeen lähdekoodiin perustuvan ilmaisen Mozilla Firefox-internetselaimen lanseerauksesta, joka antaa erinomaisen mallin digitaalisen markkinoinnin kustannustehokkuudesta. Selaimen julkaisun suoritti vapaaehtoisyhteisö, johon kuului ihmisiä ympäri maailmaa. Interaktiivinen markkinointikampanja koostui useista eri sivustoista ja toimenpiteistä, jotka linkittyivät yhteen tukien toisiaan kokonaispäämäärän saavuttamiseksi. Markkinointikokonaisuuden ensimmäisen osan muodostivat kampanjan runkona toimineet internetsivut, joihin kuuluivat jakelualustana toiminut getfirefox.comlataussivusto, Firefoxin eduista kilpailijoihinsa verrattuna kertonut switch2firefox.comsivusto, vapaaehtoisten tekemiä mainosvideoita julkaissut firefoxflicks.com, sekä vapaaehtoisten ja kampanjan etenemisen organisoinnissa käytetty spreadfirefox.com. Nämä sivustot olivat erikoistuneet vastaamaan kampanjan yksittäisistä osista, jotka yhdessä loivat tehokkaan kokonaisuuden. Toisen osan muodosti kampanjan ainoa merkittäviä kuluja aiheuttanut vaihe, 2 sivun kokoinen mainos New York Timesissa. Täysin lahjoitusvaroin kustannetulla, dollaria maksaneella mainoksella kiinnitettiin internet-yhteisöjen ulkopuolella olleiden ihmisten huomio uuteen selainvaihtoehtoon ja saatiin kampanjasivustot suuren yleisön tietoon. Kolmantena osana kampanjassa oli internetyhteisöissä ja muiden sosiaalisten suhteiden kautta vaikuttaminen. Firefoxin tukijoihin kuuluneet ihmiset kirjoittivat selaimesta positiivisia palautteita ja antoivat hyviä arvosanoja arvostelusivustoilla, tekivät ilmoituksia ja keskusteluja online-foorumeille sekä lisäsivät mainosbannereita ja linkkejä kotisivuilleen, blogeihinsa ja sähköpostien allekirjoituksiin. Näillä keinoilla positiivinen viesti selaimesta levisi nopeasti ja laajalle yleisölle. Useiden markkinointikanavien ja menetelmien avulla Firefoxille muodostui vahva ja hyvin positiivinen brändi, siitä tuli tunnettu internetin käyttäjien keskuudessa ja suuri 15

17 määrä jaettua tietoa ja arvosteluja laski käyttäjien kynnystä vaihtaa selainta. Kampanjan lopputuloksena selainta ladattiin 25 miljoonaa kertaa 99 päivässä ja 200 miljoonan latauksen raja ylitettiin 629 päivässä, mikä nosti Firefoxin markkinaosuuden vuoden 2004 heinäkuun 2%:sta 12%:iin vuoden 2007 kesäkuuhun mennessä. Erinomaisten tulosten lisäksi ainoat kustannukset, vapaaehtoisten käyttämää aikaa lukuun ottamatta, aiheutuivat mainoksesta New York Timesissa sekä latauspalvelimien ylläpidosta. (Sandeep, 2009.) 4.5 Yhteenveto esimerkeistä Yllä olevat esimerkit ovat erinomaisesti onnistuneita mallitapauksia uusien digitaalisten mediakanavien käyttämisestä tuotteen lanseerauksessa. Kampanjat olivat hyvin eripituisia, mutta kuitenkin järkevästi mitoitettuja ja ajoitettuja. Kaikissa kampanjan etenemisen ja suosion kehitys oli helposti seurattavissa esimerkiksi viestien ja videoiden katsojamäärien, tuotteiden myyntimäärien sekä selaimen latauskertojen avulla. Ford Fiestan kohdalla hyvin viraalimarkkinointipainotteinen lanseerauskampanja näkyi myös korkeaksi ennakoituna ostopäätösten ja varausten suhteena, mikä kertoo asiakkaiden tulleen tutuksi tuotteen ja erityisesti heille tärkeiden ominaisuuksien kanssa, johtaen pienempään määrään peruutuksia. Hyökkäystaktiikat-luvussa käsitelty markkinoille tutun teknologian, mutta tuntemattoman tuotteen tutuksi tekeminen siis onnistui tässä kampanjassa hyvin. Alla olevassa taulukossa (Taulukko 1) on koottu lyhyesti markkinointikanavien integrointi-kappaleen mallin avulla yhteen, miten näissä esimerkeissä toteutettiin eri markkinointikanavien integrointi. Kaikissa tapauksissa käytettiin laajaa ja hyvin kohdistettua markkinointikanavien valikoimaa. Integrointi onnistui lopputulosten perusteella hyvin ja eri kanavien viestit eivät olleet ristiriitaisia tai irti toisistaan. Markkinointi oli hyvin kohdistettu kohdejoukkoon valitsemalla levityskanavat asianmukaisesti ja tavoiteltu viesti levisi mielenkiintoisen ja erottuvan esitystavan, sekä aktiivisen viraalimarkkinoinnin avustamana. Jokaisessa esimerkkitapauksessa oli myös onnistuttu luomaan kohdeyleisöön vetoava viesti, joka oli tarpeeksi selkeä ollakseen helposti sovellettavissa ja viestittävissä monien kanavien kautta. 16

18 1. Valitse kanavat huolellisesti 2. Key Performance Indikaattorit 3. Tavoiteltu viesti tai tarina 4. Kanavien integrointi Taulukko 1: Markkinointikanavien integrointi case-esimerkeissä Britney Spears Ford Fiesta Mozilla Firefox Tutut, jo valmiiksi olemassa Kohderyhmään vetoavien, Monipuolinen valikoima olevat kanavat. mahdollisimman laajan yleisön kohderyhmän käyttämiä Käyttäminen ja tavoittavien koehenkilöiden sivuja, palveluita ja ominaisuudet hallinnassa löytäminen viestintäkanavia Kuluttajien osallistuminen, kappaleen myyntimäärät, videon katselumäärät ja leviäminen Myös fanit halutaan mukaan sisällön tuottamiseen, osaksi Britneytä. Uusi kappale ja video koko yhteisön juttu, ei vain artistin Facebook- ja Twittertilien avulla kommentoitiin muiden kanavien tapahtumia. Blogiin linkitettiin Youtubevideoita. Kaikki kanavat tukivat samaa tarinaa ja päämäärää Kampanjaan liittyvien viestien ja videoiden suosio ja levinneisyys, autojen ennakkovarausten ja myyntien määrät sekä ostajien osuminen kohderyhmään Auto sopii mediaa käyttäville nykynuorille, he itse suosittelevat Testihenkilöiden käyttämät viestintäkanavat integroituivat automaattisesti välittämään samaa viestiä, koska he levittivät samoja omia kokemuksiaan ja mielipiteitään kanavasta riippumatta Latauskertojen määrä, markkinaosuuden kehitys Firefox on ei-kaupallinen, vapaaehtoisvoimin tehty, kilpailijoita helppokäyttöisempi, monipuolisempi ja turvallisempi Kampanja organisoitiin ja ohjattiin internet-sivuston kautta, jossa annettiin ohjeita yhtenäisen markkinoinnin toteuttamiseksi 17

19 4.6 Sosiaalisen median riskit Sosiaalisten medioiden hyödyntämiseen liittyy myös riskejä, joiden vaikutus täytyy tiedostaa. Kuten perinteisenkin median kohdalla, kuluttajat eivät pidä huijatuksi tulemisesta, joten esimerkiksi väärennettyjen blogien (flog, fake blog) tekeminen on riskialtis markkinointistrategia. Esimerkkinä tästä toimii Sonyn yritys lisätä PSPpelikonsolinsa myyntiä luomalla blogi, jossa Charlieksi väitetty henkilö kehui ja mainosti konsolia. Todellisuudessa blogia piti Sonyn ammattilaisorganisaatio, minkä paljastuttua kuluttajat loukkaantuivat ja Sonyn brändiarvo kärsi, myynnistä puhumattakaan. (Abhijit & Satya, 2010.) (Kaplan & Haenlein, 2011b.) Toinen oleellinen riski liittyy tiedon nopeaan leviämiseen, sillä sosiaaliset verkostot toimivat samoin myös negatiivisen tiedon suhteen. Esimerkiksi JetBlue Airways kärsi tästä riskistä, kun eräs sen lennoista joutui odottamaan lentokentällä 9 tuntia huoltomiesten hitaan toiminnan takia. 9 tunnin aikana vihaiset asiakkaat purkivat tunteitaan blogeihin, Twitteriin ja Facebookiin, mikä johti yhtiön suurella työllä hankitun maineen heikkenemiseen ja pakotti toimitusjohtajan pitämään nöyrän pahoittelupuheen tilanteen rauhoittamiseksi. (Kaplan & Haenlein, 2011b.) Lisäksi kuluttajien vaikea hallittavuus luo oman riskilähteensä, sillä heidän mielipiteitään ja toimiaan ei voi hallita samalla tavalla kuin yksisuuntaiseen kommunikaatioon perustuvassa mainonnassa. (Kaplan & Haenlein, 2011b.) 4.7 Vastaanoton tarkkailu Digitaalisen median alustojen merkitys myös markkinoiden tarkkailussa ja esimerkiksi lanseerauskampanjan toimivuuden seuraamisessa on ymmärretty niiden käytön jatkuvasti lisääntyessä. Markkinoiden ja kuluttajien mielipiteiden tutkimisessa sosiaalisten medioiden ja internetsivujen kautta tapahtuva sähköinen vuorovaikutus mahdollistaa perinteisiä postikyselyitä ja katuhaastatteluja nopeampien ja kustannustehokkaampien tutkimusten suorittamisen. Kuten perinteisemmissäkin mittaristoissa, myös uuden median tarkkailun lähtökohtana on tärkeimpien suoritusindikaattoreiden päättäminen ja niitä parhaiten kuvaavien kanavien löytäminen. (Murdough, C ) 18

20 Eri medioiden kautta voidaan tarkkailla erilaisia asiakkaiden käyttäytymisestä kertovia määreitä, joten laaja ja monipuolinen lähestymistapa tuottaa luotettavimpia tuloksia. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 2) on esitelty Murdoughin (2009) esittelemiä työkaluja, joita internetiä ja sosiaalista mediaa tarkkailevalle yritykselle on tarjolla. Taulukko 2: Digitaalisten mediakanavien tarkkailumenetelmiä Datalähde Mitä tarjoaa? Mihin käytetään? Enterprise Listening Keskittää julkisesti saatavissa olevan Platforms (ELP) webin keskustelusisällön raportointia ja synteesiä varten Tekstin Automatisoi viestien ja viestiketjujen louhintaratkaisut analysointia Alustojen API-työkalut Alustakohtaisemmin kohdistettuja työkaluja suljetuille medioille, joita yleisemmillä ELP-työkaluilla ei voi tarkastella (esim. Facebook) Sivustoanalyysiratkaisut Tietoa nettisivujen kävijäkäyttäytymisestä. Mitä kautta sivuille tullaan ja mitä siellä tehdään Tiedon levittäytyneisyyden ja keskustelujen sisällön arviointi Viestien ja viestiketjujen pääteemojen ja yleisemmän tason mielipiteiden kuvaaminen Tiedon levittäytyneisyyden ja keskustelujen sisällön arviointi Esimerkiksi sosiaalisen median suositusten mittaamiseen (korkean arvon käyttäytymistä) Näiden mittareiden avulla saadaan sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tietoa, kuten tietoa kommenttien määristä, niiden laadusta, viestiketjujen ja blogien seuraajien määristä, sivustojen ja linkkien käyttäjämääristä sekä positiivisten ja negatiivisten viestien välisistä suhteista. (Murdough, 2009.) Lisäksi useat tutkijat ovat sitä mieltä, word-of-mouthin määrää ja sisältöä tutkimalla on mahdollista arvioida kuluttajien sitoutumista johonkin tuotteeseen (Dwyer, 2007). 19

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI JA NATIIVIMAINONTA OVAT NYT IN. MIKSI? Digitaalinen maailma antaa uusia reviirejä

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Valtteri Pihlajaniemi Key Account Manager Meltwater Group 0 Sisältö @MeltwaterFIN I. PARI SANAA MELTWATERISTA II. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa.

Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa. Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa. Petri Karjalainen, myyntijohtaja, Sanoma Suomalaisista 78 % käyttää internettiä viikoittain. 20-30%

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Pia Behm, CEO/Owner Kuka puhuu? - erusway Oy 10/13: Auttaa yrityksiä saamaan lisää asiakkaita Venäjältä - Google Partner - Tärkeimmät asiakkaat matkailun

Lisätiedot

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mitä sosiaaliset mediat ovat? Miksi sosiaalisia medioita käytetään markkinointikanavina? Koska sosiaalisen median

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Tuloksellinen somemarkkinointi. Kristiina Pääkkönen 10.11.2015

Tuloksellinen somemarkkinointi. Kristiina Pääkkönen 10.11.2015 Tuloksellinen somemarkkinointi Kristiina Pääkkönen 10.11.2015 Valmentajaesittely Yhteiskuntatieteiden maisteri, MBA, Johdon ja esimiesten työnohjaaja MIF, Certified Progress Coach ja tiedottaja MTi Kristiina

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

NFC ja QR tunnisteilla helposti palveluihin ja sisältöön. Jukka Suikkanen

NFC ja QR tunnisteilla helposti palveluihin ja sisältöön. Jukka Suikkanen NFC ja QR tunnisteilla helposti palveluihin ja sisältöön. Jukka Suikkanen Bonwal Oy Palvelut: Digitaalisten tunnisteiden sisällönhallinta Asiakkuudenhallinta ja viestintä NFC teknologia Sovellukset, järjestelmät,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista?

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? ITK2012 Call for papers vaihe Sari Muhonen, luokanopettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ari Myllyviita, hankekoordinaattori,

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 2012

Markkinoinnin perusteet 2012 Markkinoinnin perusteet 2012 CASE: Procter & Gamble Pantene XX Tehtävänanto 26.3. Aalto-yliopisto Tehtävän oppimistavoitteita Kohderyhmän löytäminen Viestin muotoilu kohderyhmälle Uudet markkinointiviestinnän

Lisätiedot

MONIPUOLISTA SISÄLTÖMARKKINOINTIA ITSENÄISISSÄ BLOGEISSA

MONIPUOLISTA SISÄLTÖMARKKINOINTIA ITSENÄISISSÄ BLOGEISSA MONIPUOLISTA SISÄLTÖMARKKINOINTIA ITSENÄISISSÄ BLOGEISSA BLOGIRINKI MEDIA KOKOAA BLOGIT YHDEKSI KANAVAKSI Blogirinki Media kokoaa maan parhaat itsenäiset blogit yhdeksi markkinointikanavaksi > Blogirinki

Lisätiedot

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla?

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? 29.10.2014 Digiaamiainen Markkinointi lukijan näkökulmasta Lukija seuraa itseään kiinnostavia aiheita eri kanavista joukkoon

Lisätiedot

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio Asta Bäck Sosiaalisen median mahdollisuuksia Palvelu voi rakentua kokonaan käyttäjien tuottaman aineiston ja käyttäjien aktiviteetin ympärille Flickr

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö Myynti ja markkinointi Markkinoinnin suunnittelun työkalut Asiakaslaatu ja asiakassuhteet

Lisätiedot

SOME. Sosiaalisen median hyödyntäminen kuluttajamarkkinoinnissa. S.E.V.I. Consulting Group Oy

SOME. Sosiaalisen median hyödyntäminen kuluttajamarkkinoinnissa. S.E.V.I. Consulting Group Oy SOME Sosiaalisen median hyödyntäminen kuluttajamarkkinoinnissa TIEDONLÄHDE Facebookista on tullut uusi Google: kuluttajien ensisijainen tiedonlähde on monesti sosiaalinen media Kuluttajat muodostavat mielipiteensä

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Uusia tuulia mediaseurannassa:! PR-palveluiden integraatio ja digitalisoituva maailma. Copyright @ Koodiviidakko Oy

Uusia tuulia mediaseurannassa:! PR-palveluiden integraatio ja digitalisoituva maailma. Copyright @ Koodiviidakko Oy Uusia tuulia mediaseurannassa:! PR-palveluiden integraatio ja digitalisoituva maailma. Webnewsmonitor verkkomedian seuranta Maailma muuttuu! Muste sormenpäissä on vaihtunut sormenjälkiin ipadin näytöllä.

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa. CEO, Teemu Neiglick.

Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa. CEO, Teemu Neiglick. Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa CEO, Teemu Neiglick. Omnicom MediaGroup Finland: ToinenPHD, OMD Finland & Ainoa Resolution

Lisätiedot

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet JARI JUSLÉN NETTI mullistaa markkinoinnin Hyödynnä uudet mahdollisuudet TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijä Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Riikka Rajapuro Taitto: Lapine Oy ISBN

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA 1 Verkkoaivoriiheen osallistuneet olen markkinoinnin ammattilainen 42% ostan markkinointipalveluja 19% myyn markkinointipalveluja 4% vastaan

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Some-markkinoinnin suunnittelun lähtökohdat opiskelijarekrytoinnissa Esimerkkejä maailmalta Ryhmätyöharjoitus Etenemisehdotuksia Keskustelua Businesses don

Lisätiedot

WEBINAARI 24.11.2015

WEBINAARI 24.11.2015 WEBINAARI 24.11.2015 Analytiikan hyödyntäminen markkinoinnissa Petri Mertanen, Super Analytics - @mertanen Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod WEBINAARIN ISÄNNÄT

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Sivusto avattiin 11.4. Monipuolinen ja laaja yritysnäkyvyys Sivusto avattiin 11.4. Varaamo eri tuoteryhmille; esim.

Lisätiedot

TUO ORGANISAATIOSI KAIKKI TOIMINNOT VIDEOAIKAKAUDELLE

TUO ORGANISAATIOSI KAIKKI TOIMINNOT VIDEOAIKAKAUDELLE LAAJAT KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 1 KOULUTUS Sisäiseen ja ulkoiseen TUO ORGANISAATIOSI KAIKKI TOIMINNOT VIDEOAIKAKAUDELLE 2 3 4 5 MARKKINOINTI Markkinointi ja brändi tunnettavuuteen TAPAHTUMAT Julkistuksen ja

Lisätiedot

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Access via Finland reittimarkkinointikampanjan tuloksia Teija Suoknuuti/NELI ELLO loppuseminaari 15.3.2012 Kotka 7.4.2010 Tausta ja tavoitteet Logistiikkasektori

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA www.liiketoiminta.info/lumo

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA www.liiketoiminta.info/lumo SIVU 1 SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA www.liiketoiminta.info/lumo SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA 3. Päivä / Kirsi Mikkola Koulutuspäivän tavoite Osallistuja ymmärtää sosiaalisen median

Lisätiedot

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinoinnin tehtävät 1. Liidien tuottaminen 2. Liidien laadullistaminen 3. Tuotteiden ja palveluiden tunnettuuden kehittäminen

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Markkinointi sosiaalisessa mediassa Markkinointi sosiaalisessa mediassa Digityöpaja, 30.11.2017 Outi Mertamo DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework Minä Outi Mertamo Tuotantotalouden insinööri, 2010. Aloittanut HAMKissa markkinointisuunnittelijana

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

Facebook-opas tilitoimistoille

Facebook-opas tilitoimistoille Facebook-opas tilitoimistoille Joko tilitoimistollanne on Facebook-sivu? Jos ei, tähän oppaaseen on koottu 10 askeleen polku, jota seuraamalla sivu on helppo perustaa. MUUTAMA FAKTA SOSIAALISESTA MEDIASTA

Lisätiedot

DIGITAALISEN PALVELUPOLUN ETENEMISOPAS

DIGITAALISEN PALVELUPOLUN ETENEMISOPAS DIGITAALISEN PALVELUPOLUN ETENEMISOPAS WWW.DIGISURFFARI.FI Kävijöiden eteneminen digitaalista palvelupolkua pitkin 1. Kävijä näkee mainoksen verkossa. 2. Kävijä tulee mainoksesta laskeutumissivulle. 3.

Lisätiedot

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI CASE: SOCIAL HERO & MICROSOFT JAANA VUORI MICROSOFT OY SATU YRJÄNEN SEK LOYAL OY PÄIVÄN SISÄLTÖ 1 2 3 4 5 6 Markkinoinnin ja ostokäyttäytymisen muutos Sisältöohjautuva

Lisätiedot

Bishop tekee sähköisestä viestinnästä tehokasta, mitattavaa ja yksinkertaista

Bishop tekee sähköisestä viestinnästä tehokasta, mitattavaa ja yksinkertaista Bishop tekee sähköisestä viestinnästä tehokasta, mitattavaa ja yksinkertaista Bishop on sähköinen viestintäratkaisu, jolla parannat viestintääsi ja voit seurata jokaisen yksittäisen kampanjan ja viestin

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi 13.06.2017 Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Osaamistavoitteet Kurssi tarjoaa yleiskuvan markkinoinnista. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinasuuntautuneen

Lisätiedot

Markkinoinnin tuottavuuden kehittäminen. 4.9.2009 Jukka-Pekka Vuori

Markkinoinnin tuottavuuden kehittäminen. 4.9.2009 Jukka-Pekka Vuori Markkinoinnin tuottavuuden kehittäminen 4.9.2009 Jukka-Pekka Vuori Sisältö 1. Markkinoinnin kehittämisen viitekehys 2. Tuottavuuden kehittämisen vaiheet 3. Case Fonecta 4. Case Fonectan Asiakkuusklinikka

Lisätiedot

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Kuluttajatutkimukset 2012 Mediaan koukuttuminen ja fragmentoitunut media käyttö: edelläkävijänuoret ja nuoret

Lisätiedot

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin 26.10.2011 Otto Söderlund Partner Magenta Advisory on suomalainen sähköisen liiketoiminnan asiantuntija jolla on vahva

Lisätiedot

Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen. Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT

Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen. Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT 2 Miksi kuluttaja / käyttäjänäkökulma on mielenkiintoinen? Jokainen käyttäjä havainnoi teknologian

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 5, 14.10.2016, Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Suuntana kuluttajamarkkinat ja kukoistavat asiakassuhteet

Suuntana kuluttajamarkkinat ja kukoistavat asiakassuhteet Suuntana kuluttajamarkkinat ja kukoistavat asiakassuhteet Asiakkuudet ja digitaalinen dialogi kilpailukeinoina Suuntana uusi kasvu, Salo 6.10.2010 Mika Raulas Puheenjohtaja DiViA Tutkija, opettaja, johtaja

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Mun talous, mun koulutus - seminaari, 7.11.2013 - Nuorten tavoittaminen sähköisin menetelmin

Mun talous, mun koulutus - seminaari, 7.11.2013 - Nuorten tavoittaminen sähköisin menetelmin Mun talous, mun koulutus - seminaari, 7.11.2013 - Nuorten tavoittaminen sähköisin menetelmin Verkkonuorisotyön työssä Valtakunnallinen - Digitalisoituneen, tietoverkottuneen median hyödyntäminen - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan kohderyhmää kiinnostavaa puhetta verkkoon sisältöstrategian

Lisätiedot

Vuorovaikutteisuutta videomainontaan. Teemu Suominen Nelonen Media

Vuorovaikutteisuutta videomainontaan. Teemu Suominen Nelonen Media Vuorovaikutteisuutta videomainontaan Teemu Suominen Nelonen Media Aiheet Tv-sisältöjen kulutus tänä päivänä Miksi interaktiivista videomainontaa Esimerkkejä toteutuksista Kokemuksia ja oppeja TV Päälähetys

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen media & web-analytiikka osana

Lisätiedot

Digimarkkinoinnin mahdollisuudet myynnin tukena. Business Forum Ruka Jonna Muurinen Markkinointiviestintätoimisto Kuulu Oy

Digimarkkinoinnin mahdollisuudet myynnin tukena. Business Forum Ruka Jonna Muurinen Markkinointiviestintätoimisto Kuulu Oy Digimarkkinoinnin mahdollisuudet myynnin tukena Business Forum Ruka 23.11. Jonna Muurinen Markkinointiviestintätoimisto Kuulu Oy Jonna Muurinen Kuulu Oy perustaja, toimitusjohtaja Tutkintoja ja taustaa:

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS Opas onnistuneeseen osallistumiseen Suunnittele! Toteuta! Seuraa! Arvioi! = Paras ikinä saatu tulos! easyfairs.com easyfairs työkalupakki Tervetuloa näytteilleasettajaksi easyfairs

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

SOME-INFO 16.11.2015. Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle?

SOME-INFO 16.11.2015. Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle? SOME-INFO 16.11.2015 Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle? TOIVEET PÄIVÄN TILAISUUDESTA! Maaseutukuriirin SOME-kyselyyn tuli yhteensä 20 vastausta. Kaikilla vastanneilla organisaatiolla

Lisätiedot

Mediaopas Tarinasoittimella

Mediaopas Tarinasoittimella Mediaopas Tarinasoittimella 2015 Tarinasoitin mediaopas Tarinasoitin on joustava tapa toteuttaa älypuhelimella käytettävä kuva, ääni tai video-opas tai niiden yhdistelmä. Tämä esite tutustuttaa sinut Tarinasoittimen

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Mainonta ja markkinointi Venäjällä - yritysasiakkaat

Mainonta ja markkinointi Venäjällä - yritysasiakkaat Mainonta ja markkinointi Venäjällä - yritysasiakkaat 24.10.2017 Hämeenlinna Virve Obolgogiani Mimino Oy Tehoa markkinointiin Miten asiakas saa tiedon tuotteesta? markkinointi Miten näihin voidaan vaikuttaa

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Julkaisuvuosi 2015 www.epliitto.fi 1. YLEISOHJEET... 3 2. ESIINNY OMANA ITSENÄSI... 3 3. HENKILÖKOHTAISEN MIELIPITEEN ILMAISEMINEN...

Lisätiedot

Natiivimainonta uutismedioissa: Suomen parhaat työkalut tuloksekkaan natiivimainonnan tekemiseen. Santtu Kottila & Sanna Valkeejärvi 3.6.

Natiivimainonta uutismedioissa: Suomen parhaat työkalut tuloksekkaan natiivimainonnan tekemiseen. Santtu Kottila & Sanna Valkeejärvi 3.6. Natiivimainonta uutismedioissa: Suomen parhaat työkalut tuloksekkaan natiivimainonnan tekemiseen Santtu Kottila & Sanna Valkeejärvi 3.6.2015 1 4 June 2015 Kaupallinen sisältöyhteistyö Natiivimainonta?

Lisätiedot

IAB Finland Sosiaalisen Median Markkinoinnin Mittaamisen Suositus 1.0

IAB Finland Sosiaalisen Median Markkinoinnin Mittaamisen Suositus 1.0 1.11.2012 IAB Finland Sosiaalisen Median Markkinoinnin Mittaamisen Suositus 1.0 Tämän suosituksen tarkoitus on auttaa yrityksiä ja yhteisöjä laatimaan vertailukelpoisia mittauksia sosiaalisen median markkinointitoimenpiteitä

Lisätiedot

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Agenda Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi Jari Juslén 2014 2 Sähköpostimarkkinoijan pahimmat virheet Ajatus,

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM - Ohjelmistoja digitaaliseen viestintään Koodiviidakko Oy Koodiviidakko Oy on digitaaliseen viestintään ja

Lisätiedot

Teollisuuden kasvun eväät markkinoinnin keinoin Kati Keronen

Teollisuuden kasvun eväät markkinoinnin keinoin Kati Keronen Teollisuuden kasvun eväät markkinoinnin keinoin Kati Keronen Teollisuus ja Digitalisaatio seminaari 3.9.2015 Lähde: Asiakasmarkkinointiliiton tutkimus http://www.asml.fi/markkinoinnin-uudistajat-2015-kertoo-markkinoinnin-suunnan-ja-fokuksen/

Lisätiedot

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi VT Ari-Pekka Launne Kolster OY AB Helsinki 31.5.2012 IPR ja Internet mistä on kysymys? Internet on muuttunut muutamien toimijoiden yhteydenpitovälineestä globaaliksi

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

Verkostot kehittämistyössä

Verkostot kehittämistyössä Verkostot kehittämistyössä Lääkkeiden käytön järkeistämisen verkosto, työpaja 27.9.2012 Timo Järvensivu, KTT, tutkimuspäällikkö Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kaksi näkökulmaa verkoston määrittelyyn

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA

HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA Timo Häkkinen Technopolis Tampere 21.11.2014!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 MicroMedia Palvelut PÄÄTTÄJÄ- TIEDOT TÄSMÄ- MARKKINOINTI ASIAKAS- DIALOGI MARKKINOINTI- KONSULTOINTI MARKKINOINTI-

Lisätiedot

SÄHKÖINEN MARKKINOINTI

SÄHKÖINEN MARKKINOINTI SÄHKÖINEN MARKKINOINTI Kuka Teemu Korpi? Sähköisen markkinoinnin ala Hakusanamainonta Display-mainonta Facebookmainonta Hakukoneoptimointi Affiliate-markkinointi Sisältömarkkinointi Sosiaalinen media Mobiilimarkkinointi

Lisätiedot

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen Internetpalvelut matkalla 03.05.2012 Mikko Sairanen Täyden palvelun mobiilitoimisto Suunnittelu Toteutus Tuki & ylläpito Jatkokehitys 2 Palvelut Mobiilisivustot ja sovellukset Tabletsovellukset Smart-TV

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

DiViA Digitaalisen markkinoinnin barometri 2014

DiViA Digitaalisen markkinoinnin barometri 2014 DiViA Digitaalisen markkinoinnin barometri 2014 Digitaalisen markkinoinnin barometri 2014 Tiivistelmä DiViAn Digitaalisen markkinoinnin barometri -tutkimus tehtiin nyt kymmenettä kertaa. Tutkimus on tehty

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot