Uudet digitaaliset viestintäkanavat tuotelanseerauksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudet digitaaliset viestintäkanavat tuotelanseerauksessa"

Transkriptio

1 Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Uudet digitaaliset viestintäkanavat tuotelanseerauksessa Kandidaatintyö Jose Kantola, 79702U Ohjaaja Henri Simula

2 1. JOHDANTO TUTKIMUKSEN AIHE TUTKIMUSKYSYMYKSET 3 2. DIGITAALISET VIESTINTÄKANAVAT MARKKINOINNISSA VIESTINTÄKANAVAT VIESTINTÄKANAVIEN KÄYTTÖ VIRAALIMARKKINOINTI ERI KANAVIEN INTEGROINTI 8 3. TUOTELANSEERAUS LANSEERAUSSTRATEGIA TAKTISET LANSEERAUSPÄÄTÖKSET HYÖKKÄYSTAKTIIKAT DIGITAALISET RATKAISUT TUOTELANSEERAUKSESSA DIGITAALISTEN MARKKINOINTIKANAVIEN KÄYTTÖ LANSEERAUSPROSESSISSA CASE FORD FIESTA CASE BRITNEY SPEARS CASE MOZILLA FIREFOX YHTEENVETO ESIMERKEISTÄ SOSIAALISEN MEDIAN RISKIT VASTAANOTON TARKKAILU YHTEENVETO JOHTOPÄÄTÖKSET JA TUTKIMUKSEN ARVIOINTI SUOSITUKSET JATKOTUTKIMUKSIIN LÄHTEET 23 1

3 AALTO-YLIOPISTO PERUSTIETEIDEN KORKEAKOULU PL 11000, Aalto KANDIDAATINTYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä: Jose Kantola Työn nimi: Uudet digitaaliset viestintäkanavat tuotelanseerauksessa Tutkinto-ohjelma: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Pääaine: Tuotantotalous Pääaineen koodi: TU3009 Vastuuopettaja: Eila Järvenpää Ohjaaja: Henri Simula Tiivistelmä: Tässä kandidaatintyössä käsitellään uusien digitaalisten viestintäkanavien käyttöä uuden tuotteen lanseerauksessa. Kirjallisuustutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten viime vuosina nopeasti kehittyneitä digitaalisia viestintäkanavia on mahdollista hyödyntää tuotelanseerauksessa, mitä hyötyjä niistä on saatavissa perinteisiin viestintäkanaviin verrattuna ja mitä vaatimuksia ne asettavat niitä käyttäville yrityksille. Aineistona on käytetty tuotelanseeraukseen, markkinointiin ja digitaaliseen mediaan liittyviä tieteellisiä artikkeleita, joissa esitettyjä teorioita ja viitekehyksiä on käytetty tutkimuksen pohjana. Lisäksi on käytetty artikkeleissa esitettyjä käytännön esimerkkejä todellisista lanseerauskampanjoista, joissa on käytetty digitaalisia viestintäkanavia. Teorioita ja viitekehyksiä on sovellettu esimerkkien analysoimisessa. Tutkimuksen johtopäätöksenä päädytään siihen, että tämänhetkiset digitaaliset viestintäkanavat ovat tehokas ja kustannuksiltaan halpa lisä perinteisempien viestintäkanavien rinnalla käytettäväksi. Erityisen tärkeäksi osoittautuu viraalimarkkinoinnin hyödyntäminen, eli kuluttajien aktivoiminen levittämään viestejä sosiaalisissa verkostoissaan. Suurin osa digitaalisista kanavista on ilmaiseksi käytettävissä, minkä lisäksi niiden kautta voidaan tavoittaa asiakkaita ympäri maailmaa. Uudet digitaaliset viestintäkanavat perustuvat sosiaalisuuteen ja vuorovaikutukseen, mikä saa kuluttajat sitoutumaan vahvemmin vastaanottamaansa viestintään. Toisaalta vuorovaikutus ja tiedon nopea leviäminen ovat vaikeammin hallittavissa, mikä asettaa yrityksille uusia haasteita viestinnän hallinnassa. Tuotelanseeraukseen liittyvään lanseerausprosessin etenemisen ja vaikutuksen seuraamiseen digitaaliset kanavat tuovat lisää työkaluja, tarjoten uusia menetelmiä kuluttajien mielipiteiden tarkkailemiseen. Tutkimuksessa käsitellyt mediat ja viestintäkanavat ovat vielä uusia ja nopeasti muuttuvassa tilassa, joten jatkotutkimuksia niiden käytön ja vaikutusten suhteen on tehtävä. Erityisesti on pyrittävä muodostamaan niiden käyttämiseen ja vuorovaikutussuhteiden hallintaan liittyviä teorioita akateemisen ymmärryksen kehittämiseksi, sekä luomaan käyttökelpoisia malleja yrityksiä varten. Päivämäärä: Kieli: Suomi Sivumäärä: 25 Avainsanat: Tuotelanseeraus, Digitaaliset viestintäkanavat, Sosiaalinen media 2

4 1. Johdanto 1.1 Tutkimuksen aihe Tuotelanseerausprosessi on yksi uuden tuotteen tai palvelun markkinoille tuomisen kriittisimmistä vaiheista. Lanseerausvaiheen epäonnistumistodennäköisyys on suuri, minkä lisäksi siihen usein sitoutuu hyvin merkittävä osuus koko tuotekehitysprosessin kustannuksista. Lanseerausvaiheen toiminnot liittyvät tiiviisti markkinointiin ja markkinoiden tutkimiseen ja tarkkailemiseen, sillä onnistunut tuotelanseeraus vaatii onnistuneen markkinointikampanjan, jonka avulla asiakkaat saadaan ostamaan uutta tuotetta tai palvelua. (Beard & Easingwood, 1996.) Internetin ja digitaalisten medioiden todella nopea kehittyminen on luonut viime vuosina lukuisia uusia keinoja markkinoinnin ja asiakassuhteen hoitamiseen, mikä on mahdollistanut myös tuotelanseerauksien toteuttamisen ennennäkemättömillä tavoilla ja entistä pienemmillä kustannuksilla (Kaplan & Haenlein, 2010). Sosiaalinen media, video- ja arvosteluyhteisöt, blogit ja monet muut alustat ovat apuna, kun sekä kuluttajat että yritykset luovat ja levittävät valtavia määriä tietoa joka puolelle maailmaa. Median muuttuessa vuorovaikutteiseksi uusien medioiden kautta ovat myös yritykset alkaneet hyödyntää suoraa yhteyttä asiakkaisiinsa luomalla vuorovaikutussuhteita heidän kanssaan (Kaplan & Haenlein, 2010). Modernissa mediavirrassa ei enää erotu ja saa viestiään perille passiivisella oman viestin levittämisellä, vaan digitaalisia verkostoja ja niitä käyttäviä ihmisiä on hyödynnettävä uusilla tavoilla, kuten esimerkiksi pop-tähti Britney Spearsin mediaryhmä on tehnyt luvussa 4. esiteltävässä esimerkissä (Kaplan & Haenlein, 2011a). 1.2 Tutkimuskysymykset Tässä kirjallisuustutkimuksessa tutustutaan tuotelanseerauksessa ja siihen liittyvässä markkinoinnissa käytettäviin menetelmiin ja viestintäkanavien käyttöön. Niihin perustuen tutkitaan, millaisia mahdollisuuksia ja haasteita uuden median luomat kanavat tuovat uusia tuotteita ja palveluita lanseeraaville yrityksille ja kuinka niistä on mahdollista saada irti mahdollisimman suuri hyöty. 3

5 Tutkimus pyrkii vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: - Mitä mahdollisuuksia uudet digitaaliset viestintäkanavat tuovat uuden tuotteen markkinointiin ja lanseeraukseen? - Miten uusia digitaalisia viestintäkanavia voidaan hyödyntää tuotelanseerauksessa? - Tekevätkö uudet digitaaliset viestintäkanavat tuotteen lanseeramisesta tehokkaampaa tai kannattavampaa? Näihin kysymyksiin vastaamalla on tavoitteena saada selkeä käsitys uuden digitaalisen median hyödyistä ja menestyksekkäistä käyttötavoista uuden tuotteen lanseerauksessa. Tutkimuksen toisessa luvussa perehdytään digitaalisiin markkinointikanaviin ja niiden luomiin mahdollisuuksiin. Kolmannessa luvussa selvitetään tuotelanseerauksen vaiheita ja lanseeraustaktiikoita, sekä tuotteen vastaanoton seuraamista markkinoilla. Neljännessä luvussa esitellään, kuinka uuden digitaalisen median välineiden avulla modernit markkinointikanavat voidaan integroida tuotelanseerausprosessiin edullisen ja tehokkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Viimeisessä luvussa esitellään johtopäätöksiä tutkimuksesta ja kirjoittajan omia näkemyksiä aiheesta. 4

6 2. Digitaaliset viestintäkanavat markkinoinnissa Digitaalinen vallankumous on muuttanut yritysten markkinointistrategioita luomalla täysin uusia ulottuvuuksia kuluttajien kanssa kommunikoimiseen ja heihin vaikuttamiseen. Viime vuosina on syntynyt monia uudenlaisia viestintäkanavia, jotka kaikki ovat luoneet myös uusia markkinointimenetelmiä. Perinteisesti markkinoinnin tehokkuus on perustunut mahdollisimman moneen kuluttajaan ulottumiseen, kun taas uuden teknologian myötä kuluttajat on saatu jopa aktiivisesti seuraamaan mainontaa (Hanna et al., 2011). Markkinoijat eivät enää vain luo mainoksia, jotka syötetään kuluttajille valmiiksi valitulla tavalla, vaan markkinointiprosessi on muuttunut interaktiiviseksi keskusteluksi, johon myös kuluttajat vaikuttavat (Yang & Huang, 2011). Kehityksen myötä kriittiseksi tekijäksi on muodostunut näiden uusien välineiden ymmärtämisen ja hallitsemisen lisäksi myös niiden integroiminen sekä toisiinsa että yrityksen markkinointikokonaisuuteen sopivaksi. (Hanna et al., 2011.) 2.1 Viestintäkanavat Perinteisiä, nykyisin hyvin vakiintuneiksi viestintäkanaviksi muodostuneita medioita ovat esimerkiksi televisiolähetykset, printtimedia, mainostaulut kaupungeilla, sekä internetsivujen mainosbannerit. Nämä vanhemmat viestintäkanavat, kuten televisio ja ulkomainokset, ovat viime vuosina myös digitalisoituneet pysyen edelleen kannattavina ja houkuttelevina vaihtoehtoina markkinoinnissa. Niiden rinnalle on samalla luotu uusia, erityisesti digitaalisten laitteiden ja sosiaalisten medioiden avulla kehitettyjä markkinointikanavia, jotka ovat lisänneet käytettävissä olevien vaihtoehtojen määrää huomattavasti. Uudet menetelmät tarjoavat kehittyneempiä välineitä kuluttajien tavoittamiseen ja aktivoimiseen tehokkaasti ja edullisesti. Winerin (2009) mukaan uusia digitaalisia viestintäkanavia ovat esimerkiksi - internet-mainonta - tuotesijoittelu peleissä - mobiilimainonta - sosiaaliset verkostosivustot - videosivustot - blogit 5

7 - digitaalinen viraalimarkkinointi. 2.2 Viestintäkanavien käyttö Edellämainitut viestintäkanavat sisältävät monia erilaisia tapoja vaikuttaa kuluttajiin ja saada heidän huomionsa. Ne voidaankin jakaa kolmeen ryhmään niiden vaikutuskeinojen perusteella: intrusiivisiin, epäintrusiivisiin, sekä käyttäjien luomiin (Shankar & Hollinger, 2007). Intrusiiviset markkinointikeinot tunkevat kuluttajan huomioon ja keskeyttävät kuluttajan muun toiminnan, halusi hän sitä tai ei. Tätä keinoa käytetään esimerkiksi internet-markkinoinnissa erilaisten bannerien ja pop-up-ikkunoiden muodossa. Myös mobiilimainonta, kuten kuluttajan matkapuhelimeen lähetettävät mainosviestit kuuluvat intrusiivisiin markkinointimenetelmiin. Tähän tapaan markkinoida ovat perustuneet suurin osa perinteisemmistä markkinointikanavista, kuten televisio- ja lehtimainokset ja puhelinmyynti. Kuluttajat ovatkin tottuneet siihen, että heidät usein keskeytetään mainosten vuoksi, mutta uusien mainonnan keinojen myötä suhtautuminen keskeytyksiin on muuttunut negatiivisemmaksi ja saattaa pahimmillaan jopa vähentää kuluttajan halukkuutta ostaa mainostettua tuotetta tai palvelua (Acquisti & Spiekermann, 2011). Intrusiiviset mainontamenetelmät eivät myöskään yleensä hyödynnä mahdollisuutta olla kuluttajan kanssa vuorovaikutuksessa. Epäintrusiiviset menetelmät perustuvat kuluttajan vapaaseen tahtoon vastaanottaa mainoksia ja niihin suhtautuminen on siksi myönteisempää. Näitä kanavia ovat esimerkiksi sosiaaliset verkostoitumissivustot, ääni- ja videostreamit internetsivustoilla, sekä viraalimarkkinointi. Kuluttajalla on usein myös mahdollisuus itse osallistua ja vuorovaikuttaa näissä kanavissa esimerkiksi kommentoimalla videota, osallistumalla keskusteluun verkostoitumissivustolla tai osallistumalla viraalimarkkinointiviestin levittämiseen. (Shankar & Hollinger, 2007). Käyttäjien luoman sisällön kautta markkinointi on hyvin tehokas tapa, koska sen kautta markkinointikommunikaatio on helppo kohdistaa haluttuun kohderyhmään. Yritys voi esimerkiksi ostaa mainostilaa blogisivustolta, jolloin mainokset voidaan kohdistaa jotakin tiettyä aihetta käsittelevien blogien yhteyteen. Myös videosivustoja on hyödynnetty mainonnassa monella tapaa, esimerkiksi innostamalla kuluttajia 6

8 tekemään omia mainosvideoitaan jostakin tuotteesta ja samalla mainostamaan sitä. (Kaplan & Haenlein, 2011b.) Käyttäjien luoman sisällön hyödyntäminen yhdistyy tiiviisti viraalimarkkinointiin, jota käsitellään lisää myöhemmin tässä tutkimuksessa. Uusien digitaalisten markkinointikeinojen tärkein ominaisuus ja tehon lähde on kuitenkin niiden interaktiivisuus, jonka avulla kuluttaja saadaan sitoutumaan ja vaikuttamaan vastaanottamaansa viestintään. (Mangold & Faulds, 2009.) 2.3 Viraalimarkkinointi Viraalimarkkinoinnilla tarkoitetaan markkinointiviestintää, joka leviää sosiaalisten verkostojen kautta virusepidemian tavoin. Digitaalisessa ympäristössä sillä tarkoitetaan sähköisessä muodossa leviävää word-of-mouthia, joka leviää digitaalisessa mediassa eksponentiaalisesti kasvaen. Word-of-mouthin on todettu olevan brändinvaihtopäätöksiin vaikuttamisessa seitsemän kertaa tehokkaampaa kuin perinteinen printtimedia (Kaplan & Haenlein, 2011b). Tehokkuus johtuu siitä, että kuluttajat luottavat tutun ihmisen mielipiteeseen ja viestiin enemmän, kuin esimerkiksi lehtimainokseen. Viestin leviämistä edesauttavat muun muassa ihmisten halu auttaa muita jakamalla tietoaan, sekä tiedon levittämisestä ja myönteisestä reaktiosta aiheutuva hyvänolon tunne ja tyytyväisyys. (Phelps et al., 2004.) Viraalimarkkinoinnin merkitys on kasvanut täysin uudelle tasolle sosiaalisten verkostosivustojen, kuten Facebookin yleistymisen myötä. Sähköisissä verkostoissa viestit leviävät nopeasti jopa ympäri maailmaa, mikä tekee niistä todella tehokkaita ja halpoja välineitä tiedon levittämisessä. Hyvä esimerkki viraalimarkkinoinnin tehokkuudesta kuluttajien innostamisessa ja osallistamisessa on Mentos-pastilleja valmistavan Perfetti Van Mellen toiminta sosiaalisessa mediassa syntyneeseen Mentos-ilmiöön liittyen. Internetin video-yhteisöissä alkoi levitä videoita, joissa Diet Coke-pulloihin pudotettiin Mentos-pastilleja, jolloin pullosta purkautui jopa useiden metrien korkuinen suihku. Perfetti Van Melle vahvisti ilmiötä lahjoittamalla alkuperäisen videon tekijöille pastilleja tukeakseen heidän työtään ja ilmiötä yleiselläkin tasolla. Suosittu koe lisäsi pastillien myyntiä todella paljon väliaikaisesti. (Kaplan & Haenlein, 2011b.) 7

9 Sosiaaliset verkostot ovat tehokkuudestaan huolimatta vaikeasti hallittavissa, eikä viestin leviämisestä voi olla aina täysin varma, sillä kuluttajia ei voi käskeä levittämään viestiä eteenpäin (Dobele et al., 2007). Tämän tutkimuksen myöhemmissä luvuissa tullaan esittämään esimerkkejä siitä, kuinka viraalimarkkinointi voi johtaa sekä odotukset ylittävään menestykseen, että väärin käytettäessä markkinointiponnistelut romuttavaan tappioon. 2.4 Eri kanavien integrointi Myös digitaalisten kanavien kautta markkinoitaessa on muistettava markkinoinnin perussäännöt ja otettava käyttöön useita eri kanavia, joiden viestintä integroidaan sopivaksi kokonaisuudeksi, markkinointimixiksi. Perinteisten ja sosiaalisten kanavien yhdistäminen mahdollistaa laajan vaikutusalueen luomisen useiden markkinointialustojen kautta (Hanna et al., 2011). Sekä Kaplan ja Haenlein (2010) että Hanna et al. (2011) ovat koonneet tärkeimpiä asioita, jotka tulee ottaa huomioon toimivan sosiaalisen median markkinointistrategian luomisessa: 1. Valitse kanavat huolellisesti ja ymmärrä niiden ominaisuudet Toimivan markkinointistrategian edellytyksenä on markkinointiympäristön ymmärtäminen. Markkinoijan täytyy hallita käytettävissä olevat välineet, sekä ymmärtää eri alustojen vuorovaikutussuhteet. Erilaisten sosiaalisten mediakanavien valikoima on nykyisin valtava, joten sieltä on poimittava kanavia joita kohderyhmään kuuluvat henkilöt käyttävät. Myös hyödynnettävien palveluiden määrää on rajoitettava, jotta sosiaalisen median avainasia, aktiivisuus, ei unohdu. 2. Tunnista ja tarkkaile key performance-indikaattoreita Myös digitaalisia mediakanavia käytettäessä on tärkeää seurata niistä saatavia hyötyjä. Markkinoinnin vaikutuksia tulisi seurata aina myyntitilastoihin asti, jos se vain on mahdollista. Jokaisen käytetyn media-alustan vaikutukset tulisi pyrkiä erittelemään tiettyjen mittareiden, kuten myynnin tai brändiarvon muutoksen mukaan. Key performance-indikaattoreilla (KPI,Key Performance Indicator) tarkoitetaan suoritusindikaattoreita, joiden avulla seurataan toiminnan kannalta tärkeiden tavoitteiden, kuten myynti- ja asiakasmäärien saavuttamista. 8

10 3. Perusta kaikki tarinaan Selkeän ja vakuuttavan kommunikointistrategian aikaansaamiseksi yritykselle itselleen on oltava selvää, mikä on se tarina, jonka he haluavat kuluttajille jakaa. Kun kuluttajat omaksuvat viestin helposti, markkinointi on tehokasta ja toimivaa. Markkinointiviestinnän on oltava jollakin tavalla yksilöllistä ja muista erottuvaa, jotta se saisi aikaan kiinnostusta kuluttajissa. Usein on kannattavaa sisällyttää markkinointiin jokin aktiviteetti, johon kuluttaja voi itse osallistua ja jonka kehittymistä hän haluaa palata seuraamaan. 4. Integroi markkinointikanavat Kuten perinteisessäkin markkinoinnissa, myös digitaalisista medioista saa suurimman hyödyn irti integroimalla kaikki käytettävät kanavat tukemaan toistensa viestintää. Jokaisen alustan yksilöllisiä ominaisuuksia hyödyntäen kokonaisviesti saadaan leviämään mahdollisimman monella tavalla luoden markkinointikokonaisuuden. Integroinnin tulee koskea myös perinteisten kanavien integroimista uusien, digitaalisten kanssa. 9

11 3. Tuotelanseeraus Tuotelanseeraus on usein uuden tuotteen kehityksen kallein ja suurimman riskin sisältävä vaihe. Lanseerausvaiheen kustannukset voivat olla jopa yhtä suuret, kuin koko useiden vuosien kehitysvaiheen yhteensä. (Beard & Easingwood, 1996.) Yksi tuotelanseerauksien suurimmista epäonnistumissyistä on markkinaepävarmuudesta johtuvat virhearviot. Uuden tuotteen kysyntää on vaikea ennustaa, koska asiakkaiden reaktioita ei ole mahdollista ennustaa luotettavasti vanhojen tuotteiden kysyntöjen perusteella (Cui et al. 2011). Epävarmuuden vähentämiseksi ja tuotteen houkuttavuuden parantamiseksi tuotteita ja palveluita testataankin usein asiakkailla, sekä tarkkaillaan myyntitietoja ja kuluttajien mielipiteitä lanseerausvaiheen aikana (Gruner & Homburg, 2000). Tässä luvussa tarkastellaan lanseerausvaiheen toimintamalleja julkaisua edeltävän testauksen ja taktisten lanseerauspäätösten osalta. 3.1 Lanseerausstrategia Uuden tuotteen lanseeraminen voidaan toteuttaa monella tavalla, eikä yleensä ole mahdollista löytää absoluuttisesti parasta ratkaisua. Strategian muodostamisessa tulee päättää esimerkiksi julkaisukampanjan ajoittaminen ja käytettävät viestintäkanavat. Strategiset päätökset ohjaavat kaikkia lanseerausprosessissa tehtäviä ratkaisuita, joten niiden muuttaminen myöhemmin on hyvin vaikeaa ja kallista. (Hultink, E.J. & Griffin, A. & Robben, H.S.J. & Hart, S., 1998.) Lanseerauksen ajoittaminen sisältää useita tärkeitä tekijöitä, mistä johtuen optimaalisen ratkaisun etsiminen on yleensä mahdotonta. Uutta tuotetta ei aina kannata julkaista heti kun se on mahdollista, jos se heikentäisi liikaa markkinoilla jo olevien tuotteiden kysyntää. Tämän takia lanseerausstrategian suunnittelu onkin hyvin voimakkaasti yhteydessä koko yrityksen strategiaan. (Hultink et al., 1998.) Julkaisuajankohdan päättämisen jälkeen tuotetta tai palvelua voidaan alkaa ennakkomarkkinoida jo jopa vuosi ennen julkaisua, tai vasta lanseerauksen koittaessa. Tietoa uudesta tuotteesta tai palvelusta voidaan levittää perinteisesti yrityksen levittämän mainosmateriaalin, kuten televisio- ja printtimainosten, kautta, tai saamalla kuluttajat levittämään tietoa ja arvosteluja esimerkiksi sosiaalisen median kautta. 10

12 Riittävän aikaisin aloitettu ennakkomarkkinointi ja tiedon välittäminen vaikuttavat yleensä positiivisesti tuotteen vastaanottoon, sillä ne vähentävät vääriä ennakkoluuloja ja spekulaatioita (Schatzel & Calantone, 2006). Vaihtoehtoja ja yhdistelmiä tuotelanseerauksen toteuttamiseen on tarjolla lähes rajattomasti, minkä takia lanseerausstrategian rooli resurssien kohdistamisessa on tärkeä. 3.2 Taktiset lanseerauspäätökset Taktisia lanseerauspäätöksiä ovat ne päätökset, joiden avulla yrityksen strategia ja tuotteen lanseerausstrategia toteutetaan. Ne käsittävät muun muassa hinnoittelun, tuotteen brändäyksen, mainonnan ja promootion sekä jakelun järjestämisen. (Hultink et al ) Beard ja Easingwood (1996) ovat esittäneet yhden mallin, jonka mukaan lanseeraustaktiikka voidaan muodostaa. Sen ensimmäisessä vaiheessa markkinat valmistellaan tuotetta varten järjestämällä jakelutiet ja jakamalla ennakkoinformaatiota tuotteesta. Sen jälkeen markkinoinnin täytyy targetoida ja positioida tuote selkeästi, jotta mainonta voidaan kohdistaa ja tuote saadaan leviämään tehokkaasti. Lopuksi on päätettävä hyökkäystaktiikka, jolla tuotetta lähdetään viemään markkinoille. (Beard & Easingwood, 1996.) Markkinoinnin osalta on lisäksi otettava erikseen huomioon pr-aktiviteetit ja suorat markkinointitoimenpiteet. Erityisesti uuden tuotteen kohdalla pr-toiminta on aloitettava jo joitakin kuukausia ennen suoraa asiakkaisiin kohdistettua markkinointia, jotta tuotteelle saadaan luotua tunnettuutta ja uskottavuutta. Jos asiakkaat saavat lukea tuotteesta ensin lehdistä ja muista julkaisuista, alenee kynnys uskoa myös mainosviestejä ja tutustua tuotteeseen tarkemmin. (Schneider, 2004.) Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tarkemmin hyökkäystaktiikoita, sillä ne liittyvät keskeisesti myös digitaalisten välineiden hyödyntämiseen. 3.3 Hyökkäystaktiikat Hyökkäystaktiikan luomisessa keskeisenä lähtökohtana on tuotteen tai teknologian tunnettuus markkinoilla. Mikäli teknologia ei ole markkinoille ennestään tuttu, on viestinnässä keskityttävä enemmän tuotteen ominaisuuksiin ja niiden tutuksi 11

13 tekemiseen. Tutun tuotteen tai teknologian kohdalla sen sijaan voidaan painottaa enemmän yrityksen, itse tuotteen sekä brändin mainostamista. (Beard & Easingwood, 1996.) Hyökkäystaktiikoiden valikoima on hyvin moniulotteinen. Markkinoille tuntemattomaan teknologiaan pohjautuvaa tuotetta lanseerattaessa on järkevää järjestää koulutustilaisuuksia, seminaareja ja kokeilumahdollisuuksia tuotteeseen ja teknologiaan liittyen. Näillä keinoilla saadaan tuote tutuksi jälleenmyyjille ja alennetaan kynnystä ottaa teknologia käyttöön, eli aletaan luoda tuotteelle markkinoita. (Beard & Easingwood, 1996.) Valmiiksi markkinoilla olevaan teknologiaan perustuvan tuotteen lanseerauksessa on hyödyllisempää käyttää itse tuotteeseen ja brändiin painottuvaa markkinointia. Wordof-mouth, asiakkaiden kouluttaminen, voittaja-imagon hyödyntäminen sekä jakelijoille mainostaminen ovat esimerkkejä tämänlaisesta lähestymistavasta. Esimerkiksi voittaja-imagon varaan rakennettava kampanja tuo vahvasti esille juuri kyseessä olevaa brändiä ja tuotetta, tehden eroa kilpaileviin tuotteisiin. Kaikki vaihtoehdot eivät kuitenkaan sovi jokaiselle tuotteelle, joten käytännöllinen taktiikkavalikoima on usein hieman rajoitetumpi. Esimerkiksi asiakkaiden kouluttaminen toimii paremmin yrityksille myytävien tuotteiden kohdalla, kun taas jakelijoille mainostaminen voi olla toimiva menetelmä kun halutaan saada jakelijat ostamaan tuotetta ja myymään sitä eteenpäin kuluttajille mahdollisimman paljon. (Beard & Easingwood, 1996.) Markkinoita kannattaa myös valmistella julkaisemalla ennakkotietoja tuotteesta, mikä tasoittaa lanseerausprosessia ja tekee sen vaikutuksista helpommin hallittavia, sillä sen avulla markkinoilta saadaan poistettua epävarmuutta, rajoitetaan kilpailijoiden mahdollisuutta reagoida tilanteeseen tai ehtiä markkinoille ensin, luodaan positiivisia mielipiteitä ja vaikutelmia markkinaosapuolille ja lisätään myönteisen vastaanoton todennäköisyyttä vähentämällä vääristyneitä odotuksia (Schatzel & Calantone, 2006). 12

14 4. Digitaaliset ratkaisut tuotelanseerauksessa 4.1 Digitaalisten markkinointikanavien käyttö lanseerausprosessissa Aikaisemmin mainituissa uuden tuotteen tai palvelun lanseerausprosessin osissa on nykyään suuri merkitys myös digitaalisilla kanavilla, sillä niiden avulla voidaan todella tehokkaasti tarkkailla markkinoiden käyttäytymistä, kuten myös toteuttaa markkinointiviestintää. Tässä luvussa selvitetään, kuinka digitaaliset välineet voivat parhaimmillaan viedä tuotelanseerauksen uudelle tasolle samalla jopa pienentäen kustannuksia aikaisempiin menetelmiin verrattuna. Digitaalisten kanavien käytössä tärkeään rooliin on noussut entistä enemmän viraalimarkkinoinnin tärkeys, sillä sen tehokkus on kasvanut uudelle tasolle digitaalisten sosiaalisten verkostojen ansiosta. Sähköisten sosiaalisten verkostojen kautta tieto saattaa levitä tuhansille ihmisille ympäri maailmaa jopa sekunneissa, joten haasteena on enää saada tieto liikkeelle. Viestin levitessä kuluttajalta toiselle on myös luottamus viestin sisältöön suurempi kuin yrityksen itse mainostaessa tuotettaan. (Kaplan & Haenlein, 2011b.) Seuraavaksi esitellään kolme esimerkkitapausta, joissa sosiaalista mediaa on käytetty uuden tuotteen lanseerauksessa. Jokaisessa esimerkissä lanseerattavalle tuotteelle on jo olemassa markkinat ja teknologiakin on tuttu, joten aiemmin käsiteltyjen hyökkäystaktiikoiden osalta niissä on keskitytty erityisesti tuotteen ja brändin esille tuomiseen. 4.2 Case Ford Fiesta Erittäin hyvä esimerkki toimivasta viraalimarkkinoinnista on Fordin kampanja, jolla he toivat uuden Fiestan amerikan markkinoille vuonna Kohderyhmäksi he valitsivat nuoret alle 30-vuotiaat ihmiset, joten he etsivät 100 nuorta henkilöä, jotka käyttivät sosiaalisia medioita aktiivisesti. Valituille nuorille annettiin Fiestat, joita he saivat käyttää ja joista heidän tuli julkaista kokemuksiaan sosiaalisessa mediassa, kuten blogeissa, Youtubessa ja Twitterissä. Viestit levisivät tehokkaasti, ja esimerkiksi kampanjan videoita katsottiin yli 6 miljoonaa kertaa ja siihen liittyviä Twitter-viestejä luettiin yli 4 miljoonaa kertaa. (Frank, M ) 13

15 Kampanjan tuloksena autoja varattiin yli kappaletta, joista yli 80% oli uusia asiakkaita Fordille ja varsinaisten myyntienkin lukumäärän odotettiin olevan normaalia korkeampia, mikä kertoo kuluttajien luottamuksesta heidän kampanjan kautta saamiinsa tietoihin. Kampanjan onnistuneisuutta lisää myös Fordilta vaadittujen työn ja investointien määrän vähäisyys, sillä autojen luovuttamista lukuunottamatta heidän kustannuksensa olivat lähes olemattomat ja itse markkinointikampanjoinnistakin vastasivat pääosin vain 100 kampanjaan valittua nuorta ilmaiseksi. (Frank, M ) Vastaavan ihmismäärän tavoittaminen esimerkiksi televisiomainoksilla olisi maksanut valtavasti, minkä lisäksi mainosviestien teho tuskin olisi ollut yhtä hyvä. 4.3 Case Britney Spears Esimerkkinä uusien sosiaalisten medioiden integroimisesta ja onnistuneesta hyödyntämisestä on pop-tähti Britney Spearsin kappaleen Hold It Against Me - musiikkivideon julkaisukampanja. Siinä hänen markkinointiorganisaationsa käytti taitavasti hyväkseen monien sosiaalisen median alustojen integroitua kokonaisuutta, jonka avulla viestit saatiin leviämään tehokkaasti ja myös kuluttajat pääsivät osallistumaan vuorovaikutukseen. Kampanjan perustana käytettiin Britneyn laajaa valikoimaa internetin verkostoitumiskanavia, joihin lukeutuvat hänen internetsivustonsa, blogi, kaksi Youtube-kanavaa, sekä Twitter- ja Facebook-profiilit. (Kaplan & Haenlein, 2011a.) Videota ei julkaistu yleisen tavan mukaan samanaikaisesti itse kappaleen kanssa. Video kuvattiin vasta pari viikkoa myöhemmin, jolloin Britney myös julkaisi Twitterissä viestejä ja kuvia kuvaussessioista. Tämän jälkeen he julkaisivat 2 viikon ajan joka päivä lyhyitä mainosvideoita musiikkivideosta, saaden jokaiselle niistä 1-5 miljoonaa katsojaa. Katsojien keräämisen lisäksi mainokset saivat fanit tekemään omia Youtubevideoitaan, joissa he esittivät omia versioitaan mahdollisista uuden kappaleen koreografioista. Osa näistäkin videoista keräsi satoja tuhansia katsojia, minkä lisäksi Britney lisäsi kotisivuilleen linkkejä osaan niistä luoden lisää innostusta ja vuorovaikuttaen faniensa kanssa. Video julkaistiin lopulta MTV.com-internetsivuilla ja samanaikaisesti Britney jälleen kommentoi sekä Facebook-, että Twitter-tiliinsä aiheesta. Kaikkien näiden keinojen yhdistelmä, sekä itse kappaleen julkaisussa käytetyt samankaltaiset taktiikat johtivat sekä kappaleen, että videon ennätysmäiseen suosioon 14

16 heti julkaisun jälkeen ja saivat myös fanit osallistumaan julkaisuprosessiin tehden siitä monipuolisemman ja lisäten vuorovaikutusta. (Kaplan & Haenlein, 2011a.) 4.4 Case Mozilla Firefox Kolmantena esimerkkinä on Sandeepin (2009) artikkelissa esitetty tapaus avoimeen lähdekoodiin perustuvan ilmaisen Mozilla Firefox-internetselaimen lanseerauksesta, joka antaa erinomaisen mallin digitaalisen markkinoinnin kustannustehokkuudesta. Selaimen julkaisun suoritti vapaaehtoisyhteisö, johon kuului ihmisiä ympäri maailmaa. Interaktiivinen markkinointikampanja koostui useista eri sivustoista ja toimenpiteistä, jotka linkittyivät yhteen tukien toisiaan kokonaispäämäärän saavuttamiseksi. Markkinointikokonaisuuden ensimmäisen osan muodostivat kampanjan runkona toimineet internetsivut, joihin kuuluivat jakelualustana toiminut getfirefox.comlataussivusto, Firefoxin eduista kilpailijoihinsa verrattuna kertonut switch2firefox.comsivusto, vapaaehtoisten tekemiä mainosvideoita julkaissut firefoxflicks.com, sekä vapaaehtoisten ja kampanjan etenemisen organisoinnissa käytetty spreadfirefox.com. Nämä sivustot olivat erikoistuneet vastaamaan kampanjan yksittäisistä osista, jotka yhdessä loivat tehokkaan kokonaisuuden. Toisen osan muodosti kampanjan ainoa merkittäviä kuluja aiheuttanut vaihe, 2 sivun kokoinen mainos New York Timesissa. Täysin lahjoitusvaroin kustannetulla, dollaria maksaneella mainoksella kiinnitettiin internet-yhteisöjen ulkopuolella olleiden ihmisten huomio uuteen selainvaihtoehtoon ja saatiin kampanjasivustot suuren yleisön tietoon. Kolmantena osana kampanjassa oli internetyhteisöissä ja muiden sosiaalisten suhteiden kautta vaikuttaminen. Firefoxin tukijoihin kuuluneet ihmiset kirjoittivat selaimesta positiivisia palautteita ja antoivat hyviä arvosanoja arvostelusivustoilla, tekivät ilmoituksia ja keskusteluja online-foorumeille sekä lisäsivät mainosbannereita ja linkkejä kotisivuilleen, blogeihinsa ja sähköpostien allekirjoituksiin. Näillä keinoilla positiivinen viesti selaimesta levisi nopeasti ja laajalle yleisölle. Useiden markkinointikanavien ja menetelmien avulla Firefoxille muodostui vahva ja hyvin positiivinen brändi, siitä tuli tunnettu internetin käyttäjien keskuudessa ja suuri 15

17 määrä jaettua tietoa ja arvosteluja laski käyttäjien kynnystä vaihtaa selainta. Kampanjan lopputuloksena selainta ladattiin 25 miljoonaa kertaa 99 päivässä ja 200 miljoonan latauksen raja ylitettiin 629 päivässä, mikä nosti Firefoxin markkinaosuuden vuoden 2004 heinäkuun 2%:sta 12%:iin vuoden 2007 kesäkuuhun mennessä. Erinomaisten tulosten lisäksi ainoat kustannukset, vapaaehtoisten käyttämää aikaa lukuun ottamatta, aiheutuivat mainoksesta New York Timesissa sekä latauspalvelimien ylläpidosta. (Sandeep, 2009.) 4.5 Yhteenveto esimerkeistä Yllä olevat esimerkit ovat erinomaisesti onnistuneita mallitapauksia uusien digitaalisten mediakanavien käyttämisestä tuotteen lanseerauksessa. Kampanjat olivat hyvin eripituisia, mutta kuitenkin järkevästi mitoitettuja ja ajoitettuja. Kaikissa kampanjan etenemisen ja suosion kehitys oli helposti seurattavissa esimerkiksi viestien ja videoiden katsojamäärien, tuotteiden myyntimäärien sekä selaimen latauskertojen avulla. Ford Fiestan kohdalla hyvin viraalimarkkinointipainotteinen lanseerauskampanja näkyi myös korkeaksi ennakoituna ostopäätösten ja varausten suhteena, mikä kertoo asiakkaiden tulleen tutuksi tuotteen ja erityisesti heille tärkeiden ominaisuuksien kanssa, johtaen pienempään määrään peruutuksia. Hyökkäystaktiikat-luvussa käsitelty markkinoille tutun teknologian, mutta tuntemattoman tuotteen tutuksi tekeminen siis onnistui tässä kampanjassa hyvin. Alla olevassa taulukossa (Taulukko 1) on koottu lyhyesti markkinointikanavien integrointi-kappaleen mallin avulla yhteen, miten näissä esimerkeissä toteutettiin eri markkinointikanavien integrointi. Kaikissa tapauksissa käytettiin laajaa ja hyvin kohdistettua markkinointikanavien valikoimaa. Integrointi onnistui lopputulosten perusteella hyvin ja eri kanavien viestit eivät olleet ristiriitaisia tai irti toisistaan. Markkinointi oli hyvin kohdistettu kohdejoukkoon valitsemalla levityskanavat asianmukaisesti ja tavoiteltu viesti levisi mielenkiintoisen ja erottuvan esitystavan, sekä aktiivisen viraalimarkkinoinnin avustamana. Jokaisessa esimerkkitapauksessa oli myös onnistuttu luomaan kohdeyleisöön vetoava viesti, joka oli tarpeeksi selkeä ollakseen helposti sovellettavissa ja viestittävissä monien kanavien kautta. 16

SOSIAALINEN MEDIA MARKKINOINTIVIESTINNÄN VÄLINEENÄ PRESIDENTINVAALIKAMPANJASSA

SOSIAALINEN MEDIA MARKKINOINTIVIESTINNÄN VÄLINEENÄ PRESIDENTINVAALIKAMPANJASSA Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatin tutkielma Kansainvälinen markkinointi SOSIAALINEN MEDIA MARKKINOINTIVIESTINNÄN VÄLINEENÄ PRESIDENTINVAALIKAMPANJASSA Kevät

Lisätiedot

MARKKINOINTI SOSIAALISESSA MEDIASSA: BLOGIEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN MAI- NONNASSA

MARKKINOINTI SOSIAALISESSA MEDIASSA: BLOGIEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN MAI- NONNASSA Anni Massinen MARKKINOINTI SOSIAALISESSA MEDIASSA: BLOGIEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN MAI- NONNASSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2014 TIIVISTELMÄ Massinen, Anni Markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio Facebook

Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio Facebook Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio Facebook Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anni Mielityinen 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA OSANA B2B -MARKKINOINTIA JA VIESTINTÄÄ - MAHDOLLISUUDET JA SUDENKUOPAT CASE FUJITSU

SOSIAALINEN MEDIA OSANA B2B -MARKKINOINTIA JA VIESTINTÄÄ - MAHDOLLISUUDET JA SUDENKUOPAT CASE FUJITSU LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Kandidaatin tutkielma Kansainvälinen Liiketoiminta SOSIAALINEN MEDIA OSANA B2B -MARKKINOINTIA JA VIESTINTÄÄ - MAHDOLLISUUDET JA SUDENKUOPAT CASE FUJITSU

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

YRITYKSEN INTERNET-SIVUT OSANA IN- TEGROITUA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ

YRITYKSEN INTERNET-SIVUT OSANA IN- TEGROITUA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ YRITYKSEN INTERNET-SIVUT OSANA IN- TEGROITUA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ Case: Fiskars Boats ja Buster Liiketaloustiede, markkinoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Tapio Tuomola Ohjaajat: KTT Rami Olkkonen

Lisätiedot

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Atte Ahapainen PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.12.2013 Tekijä(t) Atte Ahapainen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden

Lisätiedot

Digitaalisten kanavien hyödyntäminen ohjelmistoyrityksen b-to-b-markkinoinnissa

Digitaalisten kanavien hyödyntäminen ohjelmistoyrityksen b-to-b-markkinoinnissa Digitaalisten kanavien hyödyntäminen ohjelmistoyrityksen b-to-b-markkinoinnissa Lipponen, Jukka 2012 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Digitaalisten kanavien hyödyntäminen ohjelmistoyrityksen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa Case: Yritys X

B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa Case: Yritys X B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa Case: Yritys X Yli-Kyyny, Elina 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa

Lisätiedot

Sisältöstrategia ja sosiaalinen media osana B2B-yrityksen markkinointia CASE: Mediamaestro Oy

Sisältöstrategia ja sosiaalinen media osana B2B-yrityksen markkinointia CASE: Mediamaestro Oy Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto Kauppakorkeakoulu Kandidaatintutkielma Kansainvälinen Liiketoiminta Sisältöstrategia ja sosiaalinen media osana B2B-yrityksen markkinointia CASE: Mediamaestro Oy Content

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Internet ja markkinointi siellä: näkökulmana kuluttajat ja yritykset

Internet ja markkinointi siellä: näkökulmana kuluttajat ja yritykset Internet ja markkinointi siellä: näkökulmana kuluttajat ja yritykset Matikka, Laura 2009 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Internet ja markkinointi siellä: näkökulmana kuluttajat

Lisätiedot

TIETOINTENSIIVISTEN YRITYSPALVELUIDEN SUOSITTELUMARKKINOINTI VERKOSSA

TIETOINTENSIIVISTEN YRITYSPALVELUIDEN SUOSITTELUMARKKINOINTI VERKOSSA TIETOINTENSIIVISTEN YRITYSPALVELUIDEN SUOSITTELUMARKKINOINTI VERKOSSA Markkinoinnin pro gradu tutkielma Laatija: Jyri Kuusela Ohjaajat: KTT Heli Marjanen KTM Kaisa Saastamoinen 10.11.2014 Turku Sisällys

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Katri Kantola & Laura Kauppinen SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Tammikuu 2010 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Case: Lahden hiihtomuseo LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Yritysviestintäjärjestelmät Opinnäytetyö Kevät 2009 Tuukka

Lisätiedot

Matti Herrala, Teemu Leppä. Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. J. Rinta-Jouppi Oy

Matti Herrala, Teemu Leppä. Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. J. Rinta-Jouppi Oy Matti Herrala, Teemu Leppä Sosiaalisen median käyttö autokaupassa J. Rinta-Jouppi Oy Opinnäytetyö Kevät 2015 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö: Liiketoiminnan ja

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTISTA SOSIAALISEEN MEDIAAN SOSIAALISEN MEDIAN STRATEGIA MUOVITEOLLISUUSALAN YRITYKSELLE

SÄHKÖPOSTISTA SOSIAALISEEN MEDIAAN SOSIAALISEN MEDIAN STRATEGIA MUOVITEOLLISUUSALAN YRITYKSELLE LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteet ja tuotantotalous Kansainvälinen markkinointi Satu Pihlajaniemi SÄHKÖPOSTISTA SOSIAALISEEN MEDIAAN SOSIAALISEN MEDIAN STRATEGIA MUOVITEOLLISUUSALAN YRITYKSELLE

Lisätiedot

DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA

DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA Case: Outdoors Finland LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma Johtaminen ja viestintä Opinnäytetyö 2014 Carita Hinkka

Lisätiedot

Sosiaalisen median ja virtuaalisten tapahtumien. hyödyllisyys tapahtumamarkkinoinnissa. Case: OS/G Event. Syksy 2012

Sosiaalisen median ja virtuaalisten tapahtumien. hyödyllisyys tapahtumamarkkinoinnissa. Case: OS/G Event. Syksy 2012 16.12.2012 Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma Kansainvälinen markkinointi Sosiaalisen median ja virtuaalisten tapahtumien hyödyllisyys tapahtumamarkkinoinnissa Case: OS/G Event Syksy 2012

Lisätiedot

Internet-markkinointisuunnitelma

Internet-markkinointisuunnitelma Internet-markkinointisuunnitelma Case: PIEneering Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Valmistumisaika kevät 2011 Meeri Sippo Lahden ammattikorkeakoulu Koulutusohjelma

Lisätiedot

Web-analytiikka strategisen digitaalisen markkinoinnin suunnittelun välineenä

Web-analytiikka strategisen digitaalisen markkinoinnin suunnittelun välineenä Web-analytiikka strategisen digitaalisen markkinoinnin suunnittelun välineenä Case: Lahden ammattikorkeakoulu LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Kansainvälinen kauppa Opinnäytetyö Syksy 2013 Tuuli Jokinen

Lisätiedot

Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä

Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä Case Wärtsilä Oyj:n kilpailijat Markkinointi, Seminaarityö Lokakuu 2011 Laatija:

Lisätiedot

Terhi Kukkonen FACEBOOK BRÄNDIYHTEISÖN ARVONLUONTIPROSESSIN YMPÄRISTÖNÄ. Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Markkinointi Kevät 2012

Terhi Kukkonen FACEBOOK BRÄNDIYHTEISÖN ARVONLUONTIPROSESSIN YMPÄRISTÖNÄ. Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Markkinointi Kevät 2012 Terhi Kukkonen FACEBOOK BRÄNDIYHTEISÖN ARVONLUONTIPROSESSIN YMPÄRISTÖNÄ Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Markkinointi Kevät 2012 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Facebook

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Lähiruoka lähemmäksi!

Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruokaviestinnän kehittäminen ravintolaympäristössä, Case Anttolanhovi Maittila, Anna & Torrbacka, Paula & Partanen, Viivi 2011 Leppävaara Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Ksenia Zaytseva ONLINE MARKKINOINTI. KITHYDRO OY

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Ksenia Zaytseva ONLINE MARKKINOINTI. KITHYDRO OY POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Ksenia Zaytseva ONLINE MARKKINOINTI. KITHYDRO OY Opinnäytetyö Marraskuu 2011 THESIS November 2011 Degree Programme in Business Economic

Lisätiedot