Työpaikkaopintojen järjestäminen kone- ja tuotantotekniikassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työpaikkaopintojen järjestäminen kone- ja tuotantotekniikassa"

Transkriptio

1 CASE: Jyväskylän AMK Työpaikkaopintojen järjestäminen kone- ja tuotantotekniikassa Jouko Pitkänen,

2 Kone- ja tuotantotekniikka Koneenrakennus Tuotantofunktio Konealan tuotantoinsinöörin työnkuva? => ammattitaitotarvekartoitus

3 Tuotantoinsinöörin työnkuva? Ammatinkuvat: => tuotannon kehitystehtävät => laadun kehitystehtävät => tuotannon esimiestehtävät

4 Tuotantoinsinöörin työnkuva? Pakolliset ammattiaineet - metallitekniikan perusteet - tuotanto- ja laatutekniikka - valmistusprosessit - koneautomaatio - koneenosat

5 Tuotantoinsinöörin työnkuva? Vaihtoehtoiset opinnot Tuotannon kehitystehtävät => tuotantojärjestelmät, tuotantoautomaatio Laadun kehitystehtävät => laatujärjestelmät, laadunohjaus Tuotannon esimiestehtävät => toiminnanohjaus, liikkeenjohto

6 Opetusmenetelmät (kartoitustulos asteikolla 1..5): - teoriapainotteinen tietojen opiskelu ka 3,4 (luennot) - taitojen harjaannuttaminen ka 4,0 (tehtävät, laboratoriotyöt, harjoitustyöt) - soveltaminen yritysympäristössä ka 4,4 (yrityksille tehtävät projektityöt, opinnäytteet) - ohjattu harjoittelu yrityksissä ka 4,3

7 Työpaikkaopinnot - 20 ov ohjattu harjoittelu toisen opiskeluvuoden kevätlukukaudella - 5 kpl 4:n ov:n oppimisprojekteja eri lukukausilla

8 4. kevät Opinnäytetyö 10 ov Valinnaiset opinnot 10 ov Tekniikka ja liikenne 4. syksy Vaihtoehtoinen moduuli 10 ov Projektityö yritykseen Projektityö yritykseen Vaihtoehtoinen moduuli 10 ov Koulutusohjelman rakenne: 3. kevät 3. syksy Vaihtoehtoinen moduuli 10 ov Valmistusprosessit 10 ov Projektityö yritykseen Projektityö yritykseen Projektityö yritykseen Vaihtoehtoinen moduuli 10 ov Koneenosat 10 ov 2. kevät Ohjattu työharjoittelu 20 ov 2. syksy Koneautomaatio 8 ov Projektityö yritykseen Luonnontieteiden perusteet 12 ov 1. kevät Tuotanto- ja laatutekniikka 12 ov Projektityö yritykseen Kieliopinnot 5 - Englanti 1 (2 ov) - Englanti 2 (1 ov) - Ruotsi (2 ov) Matematiikka 7 ov - Matematiikka 2 (3 ov) 1. syksy yo : Metallitekniikan perusteet, 10 ov aol: Johdanto, 10 ov - Matematiikka (4 ov), Englanti (3 ov), Ruotsi (3 ov) Viestintä 6 ov - Johdatus AMK-opintoihin (1 ov) - Viestintätaito (2 ov) - Tutkimusviestintä (1 ov) - Tietokone työvälineenä (2 ov) - Matematiikka 1 (4 ov)

9 Ohjattu harjoittelu - työskentely yrityksessä alan tehtävissä - lisäksi oppimistehtävät - kirjallinen raportointi - suullinen raportointi

10 Projektioppiminen - Projektioppimisessa on lähtökohtana tekemällä oppiminen (learning by doing). - Siinä opitaan esittämään omia johtopäätöksiä ja harjoitellaan tekemään annettu tehtävä (projekti) aikataulun mukaisesti. - Lisäksi jokaisen opiskelijan täytyy pystyä selostamaan opiskelunsa tulokset projektiryhmänsä jäsenille sekä muille ryhmille ja töitä ohjaaville opettajille - Opiskeluprosessin ja opiskelutulosten arvioinnissa käytetään sekä sisäistä että ulkoista arviointia.

11 Projektimalli - Jokaisella projektilla on asiakas = yritys. - Asiakkaalla on opetussuunnitelmassa määriteltyyn teemaan liittyvä ongelma, jonka opiskelijaryhmä ratkaisee sovitussa aikataulussa ja soveltaen projektinomaista työskentelytapaa. - Oppilaitos ohjaa työskentelyprosessia. Koska projekti on oppimisprosessi, kiinnitetään prosessin sujumiseen erityistä huomiota. - Ryhmä raportoi työnsä edistymisestä prosessin kuluessa sekä esittelee tulokset suullisesti ja kirjallisesti. Erityisesti suullinen raportointi toimii tärkeänä oppimiskanavana eri projektiryhmien välillä.

12 Yhteistyöyrityksiä: Suuria pieniä Metso Paper Oy Valtra Oy Harvia Oy Laukaan Hitsaustyö Oy Yhteensä kymmeniä

13 Resurssitarpeet Toimintatapa vaatii erilaista resurssointia verrattuna perinteiseen kurssimuotoiseen opetukseen. Luento-opetukseen tarvittavat resurssit vähenevät, mutta vastaavasti tarvitaan lisää monenlaisia muita resursseja. Näitä ovat mm.: opettajatiimin toiminta projektiryhmien ohjaaminen projektityöskentelytilat välineet (kalusteet, atk) projektiryhmien kulut (matkat, puhelut => asiakkaalta).

14 Projektit koulutusohjelman osana - Insinööriopinnot koostuvat n. 10 ov:n moduuleista, joiden sisällöt muodostavat ammattitaitojen kehittymisen kannalta katsottuna laajoja loogisia kokonaisuuksia. - Projektityöt liittyvät näihin kokonaisuuksiin syventäen ja konkretisoiden opiskeltavia asioita. - Projektitöiden peruslaajuus on 4 ov. Projektien laajuus voi kuitenkin vaihdella tarpeen mukaan - Projektitöitä tehdään opintoputken kuluessa vähintään 20 ov. - Projektityöt ovat opintojaksoja, jotka tuottavat opintokorttiin opintoviikkoja.

15 Projektimenetelmän sisäistäminen - Projektityöskentely vaatii opastusta, koska se on oletettavasti useimmille opiskelijoille ennestään tuntematon oppimismuoto. Tämän vuoksi ensimmäisellä lukukaudella on opiskelijoita perehdytettävä projektioppimiseen ja oppimisteorioihin laajemminkin sekä valmennettava käytännön projektityöskentelyyn (projektin hallinta). - Projektityöskentely vaatii myös ohjeistusta. Tarvitaan yleisohje koulutusohjelman projektityöskentelyssä noudatettavista periaatteista. Lisäksi tarvitaan projektikohtaiset ohjeet, joiden laatiminen kuuluu luontevasti projektista vastuussa olevan opettajatiimin tehtäviin.

16 Aiheiden etsintä ja valinta - Oppilaitos etsii alan yhteistyöyrityksiä, jotka ovat halukkaita pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja joilta löytyy sopivia aiheita. - Ensisijaisesti projektitöiden aiheiden etsintä on opiskelijoiden vastuulla. - Seuraavan lukukauden projektin projektikohtainen ohje on esiteltävä hyvissä ajoin edellisellä lukukaudella, jotta opiskelijoille jää aikaa etsiä sopivia aihe-ehdokkaita - Projektin vastuuopettaja hyväksyy aiheet.

17 Tiimityöskentely - Projektit tehdään tiimitöinä. - Sopiva tiimikoko on 3..4 opiskelijaa. - Ryhmäkokoa voidaan pienentää opintojen edetessä niin, että opintojen lopussa tehtävä opinnäytetyö on viimeinen henkilökohtainen projekti.

18 Tiimityöskentely -Tiimien muodostukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. -Tiimityöskentelyn johtava periaate on, että siihen valitaan toisiaan täydentävät jäsenet. Periaatteesta seuraa, että opiskelijat eivät saisi muodostaa tiimiään kaveripiiristään, joka on muotoutunut muilla perusteilla. - Opiskelijoiden taustatietoja voidaan käyttää yhtenä jakoperusteena (ylioppilaat / ammattitutkinnon suorittaneet)(vaihteleva työkokemus). - Käytännössä tiimien muodostuksessa tulee pyrkiä hyvään yhteistoimintaan opiskelijoiden ja opettajien kesken, sillä väkisin muodostetut tiimit ajautuvat toiminnassaan helposti umpikujaan.

19 Tiimityöskentelyperiaatteita Ryhmä laatii toiminnalleen selkeät tavoitteet ja työsuunnitelman heti alussa Ryhmä sopii jäsentensä rooleista ja työnjaosta Ryhmällä on selkeät pelisäännöt ja jämäkät toimintatavat (työskentelyajat yms.) äytössä on sopiva työskentelytila apuvälineineen.

20 Työskentelytilat Projektipaja - atk-välineet, säilytystilaa - projektipäivä (1 pv / vko 4 ov = 20%) Osittain työskentely voi tapahtua yrityksen tiloissa

21 Projektikansio -Projektitiimi kokoaa projektiin liittyvän kirjallisen aineiston kansioon. - Opettajatiimin jäsenet määrittelevät projektikansion jäsentelyn. - Kansio palautetaan työn ohjaajalle arvioitavaksi hyvissä ajoin ennen projektin suullista loppuraportointia. - Yritykselle palautettavan raportin muodosta ja palautusaikataulusta tiimi sopii ohjaajan ja yrityksen kontaktihenkilön kanssa.

22 Suullinen raportointi - Työ raportoidaan suullisesti raportointitilaisuudessa, jossa ovat läsnä myös muut tiimit ja ohjaaja. Suositeltavaa olisi että myös yrityksen kontaktihenkilö ja muut opettajatiimin jäsenet olisivat läsnä. - Tiimi esittelee työnsä tulokset, minkä jälkeen työstä keskustellaan. Jokaisen tiimin jäsenen tulee varautua vastaamaan työtä koskeviin kysymyksiin. Näin kontrolloidaan kaikkien tiimin jäsenten oppimista. - Työn esittelyyn ja sitä seuraavaan keskusteluun varataan aikaa min.

23 Arviointi Itsearviointi - Tiimi arvioi itse omaa työskentelyään ja oppimistaan sekä projektin onnistumista. - Myös jokainen tiimin jäsen arvioi omaa oppimistaan. Asiakkaan kontaktihenkilön lausunto Ohjaavan opettajan / opettajatiimin lausunto - Projektin hyväksymisestä päättää ja ulkoisen arvioinnin suorittaa projektin ohjaaja kuultuaan yrityksen kontaktihenkilöä. - Ohjaaja laatii kirjallisen arviointilausunnon, joka liitetään projektikansioon yhdessä projektiryhmän itsearviointien kanssa.

24 Arviointi - Projektin ulkoisessa arvioinnissa kiinnitetään huomiota sekä oppimisprosessiin että työn tuloksiin. - Arviointi tehdään sekä tiimikohtaisesti että henkilökohtaisesti. - Tiimin jäsenet voivat siis saada eri arvosanoja. - Jäsen voi saada jopa hylätyn arvosanan, mikäli hän ei osallistu riittävästi tiimin työskentelyyn, vaikka itse projekti hyväksyttäisiin.

25 TUPA-kokemuksia - aloitettu 1997 koneteknikkokoulutuksessa => 1999 insinöörikoulutukseen - kokeilujen kautta löydetty toimiva malli - ohjelma varsin suosittu Kone- ja tuotantotekniikka aloituspaikat & hakijat IKO alpat IKO 1. hakijat IKO kaikki hakijat

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS Raimo Mustonen, lehtori, KM, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Luonnontieteet, Kajaani. Pekka Tervonen, lehtori, KTM, Kajaanin ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille Versio 1.1 Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille (Pohjana on käytetty Tarja Niemisen (Villinikkarit Oy, 2012) Oppijalähtöinen projektioppiminen materiaalia sekä Jämsän ammattiopiston

Lisätiedot

Oppaiden opas. vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa. Eeva Myller (toim.)

Oppaiden opas. vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa. Eeva Myller (toim.) Oppaiden opas vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa Eeva Myller (toim.) Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 14/2011 Oppaiden opas vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa Eeva

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Foorumi 2010 hyvät käytännöt Juhani Keskitalo, Samuli Kolari, Janne Roslöf & Carina Savander-Ranne (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu INSSI-hankkeen oppimisprosessin

Lisätiedot

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja 0 KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja Perustuu OPH:n valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin 1.8.2006 sekä kone ja metallialan

Lisätiedot

TUTKIMUSPAJA: OPETUSMENETELMÄN JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN

TUTKIMUSPAJA: OPETUSMENETELMÄN JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN TUTKIMUSPAJA: OPETUSMENETELMÄN JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ SUMMARY 1 JOHDANTO...4 1.1 Projektin lähtötilanne...4 1.2 Tutkimuspaja-menetelmä...6 1.3 Teoreettinen viitekehys...8

Lisätiedot

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ BM- KLUBI PÄIJÄT HÄME 25.5.2015 BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ Työelämätaidot Oppimaanoppiminen Sisällysluettelo 1 Lukijalle... 4 2 Benchmarkingklubi Päijät Häme... 5 3 Työn taustaa... 6 4 Työn tavoitteet

Lisätiedot

MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA INSINÖÖRI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA

MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA INSINÖÖRI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA INSINÖÖRI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 240 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2015 Hyväksytty 31.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma 1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Harjoittelun käsikirja

Harjoittelun käsikirja Harjoittelun käsikirja Ohjeita opiskelijalle, harjoittelun ohjaajalle ja ohjaavalle opettajalle Humakin amk-perustutkinot Hyväksytty joulukuussa 2013 Opintoprosessiryhmä Sisällys 1 Humak lyhyesti... 3

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Opintojakso tukee opiskelijaa opiskelun suunnittelussa. Tavoitteena on, että opiskelija:

Opintojakso tukee opiskelijaa opiskelun suunnittelussa. Tavoitteena on, että opiskelija: Ammatillisen kasvun arviointi Tunnus: SLF2LS080 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-7. lukukausi Opetuskieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA

OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja amk OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA Voimassa 1.9.2011 alkaen Sisällys 1 Ohjattu harjoittelu

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opetus auto- ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa

Kestävän kehityksen opetus auto- ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa 1 Kestävän kehityksen opetus auto ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa Kuva: HSY/JenniJustiina Niemi 11/2010 Anne Virtanen Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Johdanto 2 Sisällysluettelo Johdanto...3

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖOHJE. Kokkolan ammattiopisto

OPINNÄYTETYÖOHJE. Kokkolan ammattiopisto OPINNÄYTETYÖOHJE Kokkolan ammattiopisto Sisältö JOHDANTO... 1 1 MILLAINEN ON OPINNÄYTETYÖ... 2 2 KOSKA OPINNÄYTETYÖ TEHDÄÄN?... 3 3 MITEN OPINNÄYTETYÖ TEHDÄÄN?... 4 3.1 SUUNNITELMALLISUUS... 4 3.2 TIEDON

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot