I AMIKSET ESIIN. Ammatillisen koulutuksen monipuolista tutkimusta lisättävä, painopisteenä etenkin kasvatustiede.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I AMIKSET ESIIN. Ammatillisen koulutuksen monipuolista tutkimusta lisättävä, painopisteenä etenkin kasvatustiede."

Transkriptio

1 Näitä me vaadimme I AMIKSET ESIIN Ammatillisen koulutuksen monipuolista tutkimusta lisättävä, painopisteenä etenkin kasvatustiede. Nuoria koskevien politiikkaohjelmien ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa otettava toinen koulutusaste tarkempaan käsittelyyn; selvityksissä viitataan usein perusasteella sovellettaviin toimintamalleihin. Ammattiin valmistumisen juhlinta esiin mediassa. Ammattiin valmistuvien nimet tulee julkaista valtakunnallisissa medioissa ja ammattiin valmistumisen juhlintaa nostaa enemmän esiin. Ammattiin valmistuu nuoria ympäri vuoden, samoin kuin lukiolaisiakin syksyllä. Muistetaan myös heidän valmistumistaan. Mediassa ja uutisoinnissa päästävä eroon puhetavasta, joilla ylläpidetään tai jopa vahvistetaan ammatillisen koulutuksen unohtamista ja ohittamista. Kyseenalaistetaan totutut termit, esim. lukioikäinen. Lopetetaan ammattiin opiskelevien niputtaminen yhdeksi ryhmäksi. (Ei ole olemassa yhdenlaista ammattiin opiskelevaa.) Otetaan käyttöön nykyaikaiset termit: mm. ammattioppilaitos, ammattiin opiskeleva, työssäoppiminen. II OPINTOJEN LAADUKAS LÄPÄISY Opintojen läpäisyn tehostamisessa painopiste tutkinnon suorittamisesta laadukkaaseen eli opiskelijalle merkitykselliseen läpäisyyn. Ryhmänohjaajille/luokanvalvojille resurssit opiskelijoiden alkuhaastattelujen tekoon. Opintoihin mahdollisuus kokeilla useiden ammattialojen opintoja ensimmäisenä opiskeluvuonna. III OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN Opiskelijan tulee tulla kuulluksi omassa opiskeluryhmässään ja päivittäisessä opiskelussaan. Opiskelijoiden tulee olla edustettuina kaikissa rakenteissa, joissa tehdään opiskelijoita koskevia päätöksiä. Opiskelijoilla tulee olla yhtäläinen äänioikeus muiden osallistujien kanssa. Erilaisten (palaute)kyselyjen yhteydessä huolehdittava, että opiskelijoita informoidaan kyselyn pohjalta tehdyistä päätöksistä ja toimenpiteistä.

2 IV DEMOKRATIAKASVATUS OPINNOISSA JA OPPILAITOKSEN ARJESSA Alakohtainen näkökulma demokratiakasvatukseen; kaikessa opetuksessa otettava käyttöön konkreettisia esimerkkejä vaikuttamisesta omaan alaan liittyvissä asioissa. Opiskelijoiden tulee opinnoissaan saada riittävästi tietoa työmarkkinajärjestöjen toiminnasta, työehtosopimuksista ja työsuojelusta. Opiskelijoille on tarjottava mahdollisuutta keskustella demokratiaan ja osallisuuteen liittyvistä asioista. V OPPILASKUNTATOIMINTA Kaikissa oppilaitoksissa tulee olla toimiva oppilaskunta. Opiskelijoita tulee kannustaa osallistumaan oppilaskuntatoimintaan ja siihen tulee antaa mahdollisuus (lupa olla pois opetuksesta osallistumisen aikana). Oppislaskunnilla tulee olla pysyvä rahoitus oppilaitoksen budjetista satunnaisten tulonlähteiden sijaan. Oppilaskunnan on voitava vaikuttaa oppilaitoksen asioihin. Oppilaskunnalle nimettävä vastuualueet joiden päättämisestä he vastaavat itse. Oppilaskuntien ohjaaville opettajille varattava riittävät resurssit. Sähköinen äänestämismahdollisuus otettava käyttöön oppilaskunnan vaaleissa. VI TYÖELÄMÄTAIDOT KÄYTTÖÖN JO OPISKELUAIKANA Työelämän sääntöjä, taitoja ja tietoja opetettava ja harjoiteltava jo opiskelun aikana. Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan tulisi toimia opiskelijan lähiesimiehenä; molemminpuolinen kunnioitus aseman suhteen korostuu. Esimies- ja alaistaidot osaksi arkielämää oppilaitoksissa; käyttäydytään ja toimitaan kuten työpaikalla jo opiskeluaikana, esimerkkinä opiskelijan työajanseuranta. Ryhmänohjaajien / luokanvalvojien ja opiskelijoiden väliset kehityskeskustelut käyttöön. Opiskelijoilla oltava mahdollisuus vaikuttaa opetus- ja työmuotoihin. Terveystietoa tulee opettaa työelämälähtöisesti. Oppilaitosten tiloihin panostettava samoin kuin työpaikan työskentelytiloihin. Työergonomiaa ja työviihtyvyyttä seurattava ja kehittävä samalla tavoin kuten työelämässäkin seurattaisiin ja kehitettäisiin. Oppilaitoksessa olevien opiskelijoiden tauko- ja sosiaalitilojen riittävyys ja viihtyisyys; vastattava työelämän tasoa.

3 VII TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS Jokaiselle opiskelijalle tulee taata työssäoppimispaikka. Työssäoppimispaikan vastaanottamista eri puolilta Suomea tuettava ohjauksellisesti ja taloudellisesti. Työssäoppimisjaksoilla vastuu opiskelijan työelämätaitojen opiskelusta on myös työssäoppimispaikalla. Työssäoppimispaikkojen tulee kiinnittää omalta osaltaan huomiota hyvän työelämäkulttuurin edistämiseksi (työolot, tauot, ruokailu, jne.). Vastuu työelämätaitojen opetuksesta tulee olla myös työssäoppimis paikan tarjonneella toimijalla. Työssäoppimisen ohjaus laadukkaaksi eli huomioitava opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja oppimistavat. VIII KASVATUSVASTUU KUULUU KAIKILLE Väittely siitä, kuuluuko kasvatusvastuu kodille vai koululle on lopetettava; kaikilla nuoren elämässä olevilla aikuisilla on mahdollisuus ja vastuuta vaikuttaa nuoren hyvinvointiin. Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden tukemiseen kiinnitettävä enemmän huomiota ja konkreettisia toimia. Oppilaitosten tulee vahvistaa yhteydenpitoa nuorten opiskelijoiden huoltajiin esimerkiksi järjestämällä vanhempainiltoja, avoimia ovia ja ryhmänohjaajan tapaamisia ja tarjoamalla mahdollisuutta sähköiseen yhteydenpitoon (esimerkiksi muistutustekstiviestit vanhempainiltojen ajankohdista). Aloitustietolomakkeissa voisi kerätä suostumukset yli 18-vuotiaiden vanhempien kanssa käytävään yhteydenpitoon. Yhteistyömahdollisuudet alueen erilaisten järjestöjen ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien järjestäjien kanssa kartoitettava vuosittain. Opiskelija-asuntoloiden olosuhteisiin, valvontaan ja toimintaan kiinnitettävä enemmän huomiota. Asuntolaohjaukseen on panostettava, siihen on saatava yhtenäisempää koulutusta sekä tehtävä ohjeistus ohjauksen järjestämisestä (työntekijöiden koulutus, toiminnan määrä ja laatu, harrastetoiminta asuntolassa). Asuntolaolosuhteet saatava riittävän hyvälle tasolle (tavoitteena homeettomat, vedottomat ja toimivat tilat). Asuntolapaikkojen saatavuus myös kesällä varmistettava (joillakin opiskelijoilla ei ole kesällä muuta asuinpaikkaa).

4 IX HENKILÖKUNNAN (TÄYDENNYS)KOULUTUS Ammatillisessa opettajakoulutuksessa ja/tai täydennyskoulutuksessa tulee huomioida paremmin ryhmänohjaamisen taidot sekä valmiudet kasvatustyöhön. Asuntolaohjaajille tulee järjestää yhtenäinen koulutus, esimerkiksi nuorisotyön koulutuksen opintokokonaisuutena. Henkilökunnan koulutusta tulisi tarkastella yhtäläisesti sekä opettajan että oppilaan näkökulmasta. X YHTEISÖLLISYYDEN RAKENTAMINEN Opiskelijoiden ryhmäyttämiseen kiinnitettävä enemmän huomiota. Ryhmän rakentaminen aloitetaan heti uusien opiskelijoiden aloittaessa ja ryhmän hyvän hengen ylläpitoa jatketaan läpi koko opiskelun. Ryhmäyttämisessä (leirit, tutustumispäivät, tms.) lisätään yhteistyötä alueen nuorisotyön ja harrastejärjestöjen kanssa. Ryhmänohjauksen toteuttamiseen tarkoitettuja materiaaleja ja menetelmiä hyödynnetään enemmän oppilaitoksen arjessa. XI RYHMÄNOHJAUS Ryhmänohjaajien tulee saada riittävä perehdytys tehtävään sekä toimintamalleja/sisältöjä ryhmänohjaustunteihin. Ryhmänohjaamisen tunnit jaettava tasaisesti koko opiskelun ajalle, ei vain opintojen aloittamisen ensimmäisille viikoille. Ryhmänohjaustunneille on saatava tuntimääräsuositukset ja sisältösuositukset. Ryhmänohjaajalle on taattava resurssit haastatella jokainen aloittava opiskelija. XII NUORISOTYÖ AMMATTIOPPILAITOKSIIN Nuorisotyön ammattiosaamista on hyödynnettävä oppilaitoksissa enemmän. Nuorisotyöntekijän tulee saada osallistua opiskeluhuoltoryhmän toimintaan. Nuorisotyöntekijän ammattitaitoa ryhmän ohjaamisessa ja ryhmäyttämisessä hyödynnettävä enemmän. Lisäksi nuorisotyöntekijä voi toimia ns. työparina opettajan kanssa, jos jollakulla opiskelijalla on haastavampi elämäntilanne. Opiskelijoilla tulee olla oikeus saada nuorisotyön palveluita opiskelupaikkakunnallaan (vrt. terveydenhuoltopalvelut).

5 XIII PALVELUOHJAUS AMMATTIOPPILAITOKSIIN Opiskelijoiden tulee saada tukea opiskeluun ja arkeen liittyvissä asioissa (asuminen, toimeentulo, ihmissuhteet, hyvinvointi). Uusien opiskelijoiden tulisi saada oppilaitokseen ja ympäristöön perehdyttävä tutor/kummioppilas. XIV OPISKELIJAHUOLTO SUOSITUSTEN / LAIN TASALLE Opiskelijoiden terveydenhoitopalvelut tulee saada suositusten ja lakien tasalle. Opiskeluhuoltoryhmiin tulee saada lisäksi mm. nuorisotyöntekijöitä ja asuntolaohjaajia. Opiskeluhuoltoryhmien vuosittainen toiminta tulee saada suunnitelmallisemmaksi. Opiskeluhuoltoryhmien toiminnan on kytkeydyttävä oppilaitoksen strategioihin ja linjauksiin. XV EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ AMMATTIOPPILAITOKSESSA Työpaikan (oppilaitoksen, kunnan, koulutuskuntayhtymän) päihdeohjelma tulee saada osaksi oppilaitoksen henkilökunnan perehdytystä. Ehkäisevää päihdetyötä tulee toteuttaa oppilaitoksissa suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Oppilaitoksen savuttomuustyön tueksi panostettava opiskelijoiden tauko- ja sosiaalitilojen viihtyvyyteen ja otettava opiskelijat mukaan toimintatapojen suunnitteluun. XVI OPPILAITOSTEN HYVINVOINTITYÖTÄ TULEE MITATA JA SEURATA Jokaisen oppilaitoksen tulee laatia hyvinvointistrategia, jonka toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Strategian laadinnassa tulee kuulla opiskelijoita. Kouluterveyskyselyjen oppilaitoskohtaiset tulokset maksuttomiksi oppilaitoksille. Koulukohtaiset sijoittumisseurannat käyttöön; seurattava minne opiskelija jatkaa opintojen jälkeen. Oppilaitoksissa tulee olla toimivat palaute- ja kannustinjärjestelmät sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. Opiskelijoiden hyvinvointi yhdeksi ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoituksen indikaattoriksi.

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Sisältö Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä,

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Amissäätöö-hanke Opiskelijat osallisuutta säätämässä 2011 2014 Omnian julkaisuja C 14. ISBN: 978-952-5745-15-3 (nid.) ISBN: 978-952-5745-16-0 (pdf)

Amissäätöö-hanke Opiskelijat osallisuutta säätämässä 2011 2014 Omnian julkaisuja C 14. ISBN: 978-952-5745-15-3 (nid.) ISBN: 978-952-5745-16-0 (pdf) Amissäätöö-hanke Opiskelijat osallisuutta säätämässä 2011 2014 Omnian julkaisuja C 14 ISBN: 978-952-5745-15-3 (nid.) ISBN: 978-952-5745-16-0 (pdf) Toimitus: Kirjoittajat: Julkaisija: Rahoittaja: Marja

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN JA RAVINNON KEHITTÄMISLINJOISTA

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN JA RAVINNON KEHITTÄMISLINJOISTA Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2008:10 Valtioneuvoston periaatepäätös TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN JA RAVINNON KEHITTÄMISLINJOISTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Periaatepäätöksen toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot