Suomen joukkovelkakirjalainat 2000 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen joukkovelkakirjalainat 2000 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues"

Transkriptio

1 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2000 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen emissiot Emissioner av masskuldebrevslån i Finland ϑ Bond issues in Finland Mrd. euroa Mrd. euro EUR billion Yritykset Icke-finansiella företag Non-financial corporations Rahoituslaitokset Finansiella företag Financial corporations Paikallishallinto Lokalförvaltning Local government Valtionhallinto Staten Central government Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen kanta Utelöpande masskuldebrevslån i Finland ϑ Outstanding amount of bonds in Finland Mrd. euroa Mrd. euro EUR billion Yritykset Icke-finansiella företag Non-financial corporations Rahoituslaitokset Finansiella företag Financial corporations Paikallishallinto Lokalförvaltning Local government Valtionhallinto Staten Central government ISSN painettu julkaisu / tryckt / print ISSN verkkojulkaisu / nätversion / online Tiedustelut: Suomen Pankin tilasto-osasto Risto Suomela, puh Postiosoite: PL 160, Helsinki Upplysningar: Finlands Banks statistikavdelning Risto Suomela, tfn Postadress: PB 160, Helsingfors Enquiries: Statistics Department, Bank of Finland Risto Suomela, tel Postal Address: P.O. Box 160, FINϑ00101 Helsinki, Finland Puhelin: (09) 1831 Telefon: (09) 1831 Phone: Faksi: (09) Fax: (09) Fax:

2 Sisältö Innehåll Contents 2 Sivu sida page Johdanto 3 Inledning 3 Introduction 3 Merkkien ja lyhenteiden selitykset 4 Tecken och förkortningar 4 Explanations of symbols and abbreviations 4 Suomen joukkovelkakirjalainat Finländska masskuldebrevslån Finnish bond issues Luettelo joukkovelkakirjalainoista 6 MSB-register 6 Bond list 6 Yhteenveto joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuista 1996ϑ Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån 1996ϑ Summary of bond issues, 1996ϑ

3 Johdanto Inledning Introduction 3 Suomen joukkovelkakirjalainat -julkaisu sisältää tiedot Suomessa yleisölle tarjotuista pitkäaikaisista (vähintään yhden vuoden pituisista) joukkovelkakirjalainoista, joita koskeva esite on arvopaperimarkkinalain nojalla annettu Rahoitustarkastuksen hyväksyttäväksi. Julkaisun tiedot ovat pääosin peräisin Rahoitustarkastuksen ylläpitämästä joukkovelkakirjaluettelosta. Lainojen kuoletussuunnitelmiin perustuvat nimellisarvoiset kantatiedot ovat laskennallisia, eikä niissä ole otettu huomioon lainojen ennenaikaisia takaisinmaksuja. Lisäksi julkaisussa ovat Valtiokonttorin toimittamat tiedot valtion joukkovelkakirjalainoista mukaan lukien myös kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen lasketut lainat. Julkaisu ei kata erillislainoja eikä muiden kuin valtion yksinomaan kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjalainoja. Lisätietona julkaisussa on kuitenkin annettu tiedot arvoosuusjärjestelmään vuodesta 1998 lähtien liitetyistä erillislainoista, mutta nämä lainat eivät sisälly yhteenvetoihin. Publikationen "Finländska masskuldebrevslån" innehåller uppgifter om långfristiga masskuldebrevslån riktade till allmänheten (med en löptid på minst ett ) över vilka prospekt i enlighet med värdepappersmarknadslagen har lämnats till Finansinspektionen för godkännande. Uppgifterna baserar sig främst på Finansinspektionens register över masskuldebrev. Uppgifterna om de nominella utelöpande beloppen är baserade på amorteringsplanerna och således kalkylmässiga; de beaktar inte förtida återbetalningar. I statistikmeddelandet ing också uppgifter från Statskontoret om statens masskuldebrevslån inklusive låneemissioner på de internationella kapitalmarknaderna. Publikationen täcker inte privatplaceringar och masskuldebrevslån emitterade enbart på de internationella kapitalmarknaderna av andra än staten. I ett tillägg ges emellertid uppgifter om privatplaceringar registrerade i värdeandelssystemet sedan 1998, men dessa lån ing inte i sammandraget. This publication - Finnish Bond Issues - covers issues of longterm (at least 1-year) bonds for which prospectuses have been submitted for approval to the Financial Supervision Authority (FSA) in accord with the Financial Markets Act. Most of the data were obtained from the FSA-maintained bond register. Stock data on nominal values, based on bond redemption schedules, are imputed and do not take into account early redemptions. In addition to data on government bonds, which are provided by the State Treasury, the publication includes data on bonds issued in the international markets. Private placements and issues of nongovernment bonds in the international markets are not included. Supplementary data are given on private placements within the book-entry system, starting with 1998, but these are excluded from the summary figures.

4 4 Merkkien ja lyhenteiden selitykset Tecken och förkortningar Explanation of symbols and abbreviations Laina Debentuuri = joukkovelkakirjalaina, jonka etuoikeus on huonompi kuin liikkeesenlaskijan muissa sitoumuksissa. ets namn Debentuurilaina = debenturlån JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = masskuldebrevslån (MSB) JVK-ohjelman laina = lån enligt MSB-program Kuntaobligaatiolaina = kommunobligation Obligaatiolaina = obligationslån Osakeindeksilaina = aktieindexlån Pääomalaina = kapitallån Sarjaobligaatiolaina = serieobligation Tuotto-obligaatiolaina = avkastningsobligation Vaihtovelkakirjalaina = konverteringslån Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = bostadsobligationslån med säkerhet i fastighet Name of loan Debentuurilaina = debenture JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = bond JVK-ohjelman laina = programme bond Kuntaobligaatiolaina = municipal bond Obligaatiolaina = ordinary bond Osakeindeksilaina = stock index-linked bond Pääomalaina = capital loan Sarjaobligaatiolaina = serial bond Tuotto-obligaatiolaina = yield bond Vaihtovelkakirjalaina = convertible bond Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = residential mortgage-backed security Laina-aika/vapaavuodet Laina-aika ja vapaavuodet ilmaistaan vuosina, kuukausina ja päivinä. = kertakuoletus laina-ajan päättyessä. Löptid / Löptiden och de en anges i, månader och dagar. = återbetalning på en gång vid löptidens slut Eräpäivätön = evigt Loan / grace period The loan period and grace period are shown in years, months and days. = lump sum repayment at maturity Eräpäivätön = perpetual Korko Ränta Rate Erityisehto = koron määrittely selostettu lainaehdoissa (saatavissa luettelon pitäjältä). Erityisehto = definitionen av räntan är förklarad i lånevillkoren (fås av registerföraren) Kiinteä = fast Indeksihyvitys = indexgottgörelse Erityisehto = definition of the interest rate is explained in the loan terms (available from the registrar) Kiinteä = fixed Indeksihyvitys = indexed Emissiokurssi Emissionskurs Issue price Vaihtuva = varierande Vaihtuva = variable Vakuus Säkerhet Guarantee 1 = Lainalla on kiinteistövakuus. 2 = Lainalla on pankkitakaus. 3 = Lainalla on luottolaitoslain 109 :n mukainen vakuus. 4 = Muu. 1 = fastighetssäkerhet 2 = bankgaranti 3 = säkerhet i enlighet med 109 kreditinstitutslagen 4 = övrigt 1 = loan secured by real estate 2 = loan has a bank guarantee 3 = loan secured by collateral in compliance with section 109 of the Credit Institutions Act 4 = other

5 Suomen joukkovelkakirjalainat 2000 Finländska masskuldebrevslån 2000 Finnish bond issues Uusia joukkovelkakirjalainoja laskettiin vuonna 2000 liikkeeseen yhteensä 9,5 miljardin euron arvosta. Joukkovelkakirjojen nimellisarvoinen kokonaiskanta pieneni vuonna 2000 ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun tilastointi 30 vuotta sitten aloitettiin. Valtio oli edelleen selvästi suurin liikkeeseenlaskija: se laski liikkeeseen vuonna 2011 erääntyvää lainaa ja myi lisäksi aiemmin liikkeeseen laskettua, vuonna 2003 erääntyvää sarjaobligaatiolainaa, yhteensä 7,1 miljardin euron arvosta, mikä vastaa kolmea neljäsosaa kaikista uusista liikkeeseenlaskuista. Valtion joukkovelkakirjalainanotto lisääntyi edellisvuotisesta yhteensä yli 60 %. Valtion myymien lainojen lukumäärä supistui vuonna 2000 kolmeen, mikä johtui viime vuosien pyrkimyksestä siirtyä käyttämään vain muutamia, volyymiltään suuria viitelainoja. Rahoituslaitosten vuonna 2000 kotimaassa liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen arvo lähes kolminkertaistui edellisvuotisesta. Kasvu oli nopeaa niin pankkien kuin muidenkin rahoituslaitosten liikkeeseenlaskuissa. Rahoituslaitosten osuus kaikista myynneistä oli 17 %. Yrityssektori rahoitti toimintaansa vuonna 2000 noin puolen miljardin euron kotimaisella joukkovelkakirjalainanotolla. Määrä on pysynyt suunnilleen samana koko 1990-luvun jälkipuoliskon. Kunnat ovat emittoineet kotimaassa joukkovelkakirjalainoja viimeksi vuonna Viime vuonna kuntien rahoittamiseen erikoistunut rahoituslaitos laski liikkeeseen 10 joukkovelkakirjalainaa. År 2000 emitterades nya masskuldebrevslån till ett värde av sammanlagt 9,5 miljarder euro. Det nominella beloppet utelöpande masskuldebrevslån minskade 2000 för första gången sedan lånen började statistikföras för 30 sedan. Staten var fortfarande den klart största emittenten: staten emitterade ett serieobligationslån med förfall 2011 och sålde dessutom ett tidigare emitterat lån med förfall 2003 till ett värde av sammanlagt 7,1 miljarder euro, vilket motsvarar tre fjärdedelar av alla nya emissioner. Statens upplåning på masskuldebrevsmarknaden ökade med sammanlagt över 60 % från föregående. Antalet sålda statslån var 2000 bara tre på grund av att staten de senaste en gått in för att använda några få stora benchmarklån. Värdet av inhemska lån emitterade av finansinstitut nästan tredubblades från Både bankernas och de övriga finansinstitutens emissioner ökade snabbt. Finansinstitutens andel av samtliga försäljningar var 17 %. Företagssektorn finansierade 2000 sin verksamhet genom upplåning av omkring en halv miljard euro på den inhemska masskuldebrevsmarknaden. Beloppet har varit nästan oförändrat under hela senare delen av 1990-talet. Kommunerna emitterade finländska masskuldebrevslån senast År 2000 emitterade ett finansinstitut specialiserat på kommunfinansiering 10 masskuldebrevslån. Bond issuance totalled EUR 9.5 billion in The total stock of bonds (nominal value) declined for the first time since these statistics were first compiled some 30 years ago. The central government - again the dominate issuer sector in issued bonds maturing in 2011 and sold previously issued year-2003 serial bonds in the combined amount of EUR 7.1 billion, which accounted for three-fourths of total issuance. The central government's net issuance of bonds increased by 60% compared to The number of different bonds sold by the central government fell to three in 2000, in line with the aim of having a small number of (large-volume) benchmark bonds outstanding. Financial institutions' bond issuance increased nearly threefold in 2000 compared to Sizable increases were recorded by both banks and other financial institutions. Financial institutions accounted for 17% of total bond sales. The corporate sector obtained some EUR 0.5 billion of financing via domestic bond issues in This figure continued at a fairly stable level, as it did throughout the latter half of the 1990s. Previously, local governments had not issued bonds in Finland since In 2000 there were ten bond issues by a special institution for financing local governments.

6 Luettelo joukkovelkakirjalainoista ϑ MSB-register ϑ Bond list Tammikuu ϑ joulukuu 2000 Januari ϑ december 2000 January ϑ December Laina Valuutta Nimellisarvo, Liikkeeseenlaskupäivä YRITYKSET ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG NON- FINANCIAL CORPORATIONS Nokian Renkaat Oyj Pääomaehtoinen debentuurilaina 1/2000 Helsingin Puhelin Oyj JVK-laina 1/2000 Helsingin Puhelin Oyj JVK-laina 2/2000 Helsingin Puhelin Oyj JVK-laina 3/2000 Sponda Oyj Joukkovelkakirjalaina 1/2000 (sarjamuotoinen) Elisa Communications Oyj Elisa Communications Oyj:n joukkovelkakirjalaina I/2000 EUR v 1 kk 2 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / vaihtuva vaihtuva vaihtuva Hospital Physics Oyj Joukkovelkakirjalaina I/2000 Uponor Oyj Sarjalainamuotoinen joukkovelkakirjalaina 1/2000 EUR v 11 kk 30 p / EUR v 0 kk 0 p / vaihtuva KCI Konecranes International Oyj Joukkovelkakirjalaina 1/2000 EUR v 0 kk 0 p / vaihtuva 6.250

7 Lisäksi aikaisemmin emittoituja lainoja on myyty vuonna 2000 seuraavasti: Dessutom har tidigare emitterade lån sålts 2000 enligt följande: In addition, bonds issued in previous years were sold in 2000 as follows: Rautaruukki Oyj, JVK-laina 1/1999 EUR v 0 kk 0 p / vaihtuva liikkeessä oleva määrä 64.5 euroa - utelöpande belopp 64.5 euro - stock outstanding EUR Rautaruukki Oyj, JVK-laina 2/1999 EUR v 0 kk 0 p / - liikkeessä oleva määrä 70.8 euroa - utelöpande belopp 70.8 euro - stock outstanding EUR 70.8

8 TALLETUSPANKIT DEPOSITIONSBANKER DEPOSIT BANKS JVK-ohjelman laina 1/2000 Leonia Pankki Oyj JVK-laina 1/2000 Leonia Pankki Oyj JVK-laina 2/2000 Kurikan Osuuspankki, Kyrönmaan Osuuspankki, Lammin Osuuspankki, Lapinlahden Osuuspankki, Sievin Osuuspankki, Suupohjan Osuuspankki Paikallisosuuspankkien Debentuurilaina 2000 I EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / 8 4 vaihtuva vaihtuva JVK-ohjelman laina 2/2000 JVK-ohjelman laina 3/2000 JVK-ohjelman laina 4/2000 JVK-ohjelman laina 5/2000 Hauhon Säästöpankki Debentuurilaina I/2000 EUR v 0 kk 24 p / EUR v 0 kk 20 p / EUR v 0 kk 20 p / EUR v 0 kk 20 p / EUR v 0 kk 0 p / vaihtuva 4.5 % saakka, 5.25 % alkaen vaihtuva indeksihyvitys, osakeindeksin nimellisarvo x 0,80 vaihtuva indeksihyvitys, osakeindeksin 1,0 vaihtuva indeksihyvitys, osakeindeksin nimellisarvo x 1,0, mikäli osakeindeksin arvo laskee, ei indeksihyvitystä makseta

9 Rengon Säästöpankki Debentuurilaina I/2000 Sysmän Säästöpankki Debentuurilaina I/2000 Aktia Säästöpankki Oyj Debentuurilaina 1/2000 Lammin Säästöpankki Debentuurilaina 1/2000 Osuuspankit Op-joukkovelkakirjalaina 2000 I Osuuspankit Op-debentuurilaina 2000 I JVK-ohjelman laina 6/2000 JVK-ohjelman laina 7/2000 Suomenniemen Säästöpankki Debentuurilaina 1/2000 JVK-ohjelman laina 8/2000 JVK-ohjelman laina 9/2000 JVK-ohjelman laina 10/2000 JVK-ohjelman laina 11/2000 Ålandsbanken Abp Ålandsbanken aktieindexlån Pharma Kalannin Säästöpankki Debentuurilaina 1/2000 EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / vaihtuva vaihtuva EUR v 9 kk 20 p /* vaihtuva EUR v 9 kk 15 p /** vaihtuva indeksihyvitys EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 22 p / EUR v 0 kk 22 p / EUR v 0 kk 29 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / * Kuoletuspäivämäärät amorteringsdatum redemption dates , , , ** Kuoletuspäivämäärät amorteringsdatum redemption dates : mk, vaihtuva indeksihyvitys vaihtuva indeksihyvitys vaihtuva saakka 4.4 %, alkaen 5.15 % vaihtuva indeksihyvitys vaihtuva

10 Säästöpankit Debentuurilaina 1/2000 Liedon Säästöpankki Debentuurilaina 1/2000 Ålandsbanken Apb Debentuurilaina 1/2000 JVK-ohjelman laina 12/2000, osakeindeksilaina Euro Stoxx 50 Paikallisosuuspankit POP-joukkovelkakirjalaina 1/2000 Leonia Pankki Oyj JVK-laina 3/2000 Leonia Pankki Oyj JVK-laina 4/2000 Ålandsbanken Abp Aktieindexlån Europe Blue Chip JVK-ohjelman laina 13/2000 JVK-ohjelman laina 14/2000, osakeindeksilaina Euro Stoxx 50 Leonia Pankki Oyj JVK-laina 5/2000 Leonia Pankki Oyj JVK-laina 6/2000 Osuuspankit Op-joukkovelkakirjalaina 2000 II JVK-ohjelman laina 15/2000 EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 11 kk 28 p / EUR v 0 kk 21 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 1 kk 0 p / EUR v 0 kk 26 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / vaihtuva vaihtuva indeksihyvitys, osakeindeksin nimellisarvo x 0,80 vaihtuva vaihtuva vaihtuva vaihtuva indeksihyvitys vaihtuva saakka 5 %, alkaen 5.25 % vaihtuva indeksihyvitys, osakeindeksin nimellisarvo x 0,85 vaihtuva vaihtuva vaihtuva vaihtuva

11 JVK-ohjelman laina 16/2000 Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland Masskuldebrevslån 2000/1 EUR v 6 kk 5 p / EUR v 0 kk 0 p / vaihtuva hyvitys, valuuttakurssin nimellisarvo x 1, indeksihyvitys 11 Leonia Pankki Oyj JVK-laina 7/2000 Leonia Pankki Oyj JVK-laina 8/2000 JVK-ohjelman laina 17/2000 JVK-ohjelman laina 18/2000 Ålandsbanken Abp Ålandsbanken Aktieindexlån Finance Osuuspankit Op-joukkovelkakirjalaina 2000 III Liedon Säästöpankki Vuoden 2000 II debentuurilaina Aktia Säästöpankki Oyj Debentuurilaina 2/2000 Paikallisosuuspankit POP-joukkovelkakirjalaina 2/2000 JVK-ohjelman laina 19/2000 EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 18 p / EUR v 0 kk 18 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 16 p / vaihtuva vaihtuva vaihtuva indeksihyvitys, osakeindeksikorin nimellisarvo x 0,80 vaihtuva indeksihyvitys, osakeindeksin nimellisarvo x 0,80 vaihtuva Indeksihyvitys vaihtuva vaihtuva vaihtuva vaihtuva vaihtuva indeksihyvitys, osakeindeksi nimellisarvo x 0,80

12 JVK-ohjelman laina 20/2000 EUR v 0 kk 16 p / vaihtuva indeksihyvitys, osakeindeksi nimellisarvo x 1,25 12

13 MUUT RAHOITUSTA VÄLITTÄVÄT RAHALAITOKSET ÖVRIGA MONETÄRA FINANSINSTITUT OTHER FINANCIAL INTERMEDIARIES Kuntaobligaatiolaina I/2000 Kuntaobligaatiolaina II/2000 OKO-Investointiluottopankki Oyj JVK-laina 1/2000 Kuntaobligaatiolaina III/2000 Suomen Asuntoluottopankki Oyj Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina 1/2000 EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / 13 vaihtuva vaihtuva vaihtuva vaihtuva vaihtuva Suomen Asuntoluottopankki Oyj Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina 2/2000 EUR v 0 kk 0 p / vaihtuva V/2000 (osakeindeksilaina) EURO STOXX EUR v 6 kk 2 p / vaihtuva indeksihyvitys IV/2000 (osakeindeksilaina) TOPIX 2003 OKO-Investointiluottopankki Oyj JVK-laina 2/2000 Kuntaobligaatiolaina VI/2000 Kuntaobligaatiolaina VII/2000 Kuntaobligaatiolaina VIII/2000 Kuntaobligaatiolaina IX/2000 Suomen Hypoteekkiyhdistys JVK-laina 1/2000 EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / vaihtuva indeksihyvitys vaihtuva vaihtuva vaihtuva vaihtuva vaihtuva vaihtuva 6 kk:n euribor %

14 Suomen Hypoteekkiyhdistys JVK-laina 2/2000 Kuntaobligaatiolaina X/2000 EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / vaihtuva 12 kk:n euribor % vaihtuva MUUT RAHOITUSLAITOKSET ÖVRIGA FINANSINSTITUT OTHER FINANCIAL INTERMEDIARIES Finnvera Oyj JVK-laina I/2000 EUR v 0 kk 0 p / vaihtuva Lisäksi aikaisemmin emittoituja lainoja on myyty vuonna 2000 seuraavasti: Dessutom har tidigare emitterade lån sålts 2000 enligt följande: In addition, bonds issued in previous years were sold in 2000 as follows: Finnvera Oyj, JVK-laina 1/1999 EUR v 0 kk 0 p / - liikkeessä oleva määrä euroa - utelöpande belopp euro - stock outstanding EUR vaihtuva

15 VALTIONHALLINTO STATEN CENTRAL GOVERNMENT Suomen valtio, tuotto-obligaatiolaina EUR v 0 kk 0 p / Suomen valtio, sarjaobligaatiolaina EUR v 0 kk 0 p / vaihtuva Lisäksi aikaisemmin emittoituja lainoja on myyty vuonna 2000 seuraavasti: Dessutom har tidigare emitterade lån sålts 2000 enligt följande: In addition, bonds issued in previous years were sold in 2000 as follows: Suomen valtio, sarjaobligaatiolaina EUR v 0 kk 0 p / vaihtuva 3.750

16 ERILLISLAINAT PRIVATPLACERINGAR PRIVATE PLACEMENTS 1 Avena Oy Osakesidonnainen JVK-laina Kyrel EMS Oyj Pääomalaina Kiinteistösijoitus Oyj Citycon Pääomalaina 1/1999 Henkivakuutusosakeyhtiö Aurum Oy Pääomalaina 1/1999 Kuntien Asuntoluotto Oyj Debentuurilaina 1/1999 Tampereen kaupunki JVK-laina 1/1999 Turun kaupunki JVK-laina 1/2000 EUR v 5 kk 9 p / EUR v 0 kk 0 p / EUR v 0 kk 0 p / vaihtuva 8 % asti, sen jälkeen 12 kk:n euribor % % asti, sen jälkeen 12 kk:n euribor % EUR Eräpäivätön Eräpäivätön vaihtuva 7.00 % asti, sen jälkeen 6 kk:n euribor % EUR Eräpäivätön Eräpäivätön asti 6 kk:n euribor %, sen jälkeen 6 kk:n euribor % EUR v 10 kk 23 p / EUR v 0 kk 0 p / % + lisäkorko % kk:n euribor % 16 1 Lisätietoja, eivät sisälly julkaisussa oleviin yhteenvetoihin Tillägg, ing inte i sammandraget Supplementary information - not included in summary

17 Yhteenveto Suomessa liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjalainoista 1996ϑ2000 Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån i Finland 1996ϑ2000 ϑ Summary of bond issues in Finland, 1996ϑ Yritykset ϑ Icke-finansiella företag ϑ Non-financial corporations Rahoituslaitokset ϑ Finansiella företag ϑ Financial corporations Kpl antal number Milj. euroa Milj. euro EUR Kpl antal number Milj. euroa Milj. euro EUR Kpl antal number Milj. euroa Milj. euro EUR Kpl antal number Milj. euroa Milj. euro EUR Kpl antal number Milj. euroa Milj. euro EUR Siitä: Pankit ϑ Därav: Bankerϑ Of which: Banks Valtionhallinto ϑ Staten ϑ Central government Paikallishallinto ϑ Lokalförvaltning ϑ Local government Yhteensä ϑ Totalt ϑ Total

18 Suomen Pankin monistuskeskus Helsinki

Suomen joukkovelkakirjalainat 2005 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2005 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 25 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2010 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2010 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 21 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2009 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2009 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 29 Finlndska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Markkamääräisten joukkovelkakirjalainojen

Lisätiedot

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census Maa-, metsä- ja kalatalous 2013 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Maatalouslaskenta 2010 Lantbruksräkningen Agricultural Census Maatalous- ja puutarhayritykset, työvoima

Lisätiedot

Lapsen elatus ja huolto 2010 Underhåll och vårdnad av barn 2010 Child Maintenance and Custody 2010

Lapsen elatus ja huolto 2010 Underhåll och vårdnad av barn 2010 Child Maintenance and Custody 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lapsen elatus ja huolto 2010 Underhåll och vårdnad av barn 2010 Child Maintenance and Custody 2010 Anne

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007 Stakes Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården National Research and Development Centre for Welfare and Health Sosiaaliturva

Lisätiedot

MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004

MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004 SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2004: 61 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004 Lantbruksstatistisk årsbok Yearbook of Farm Statistics Maa-

Lisätiedot

Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland

Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2009

Tieliikenneonnettomuudet 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2009 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2010

Tieliikenneonnettomuudet 2010 Liikenne ja matkailu 2011 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2010 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register

Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register 2009 Maa-, metsä- ja kalatalous 2010 Jord- och skogsbruk samt fi ske Agriculture, forestry and fi shery Maatilarekisteri 2009 Lantbruksregister 2009 Farm

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND 2009 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of

Lisätiedot

Kulttuuri ja viestintä 2014 Kultur och massmedier Culture and the Media. Kulttuuritilasto 2013. Cultural Statistics

Kulttuuri ja viestintä 2014 Kultur och massmedier Culture and the Media. Kulttuuritilasto 2013. Cultural Statistics Kulttuuri ja viestintä 2014 Kultur och massmedier Culture and the Media Kulttuuritilasto 2013 Cultural Statistics Kulttuuri ja viestintä 2014 Kultur och massmedier Culture and the Media Kulttuuritilasto

Lisätiedot

Kesämökkibarometri 2009

Kesämökkibarometri 2009 Kesämökkibarometri 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 12/2010 markku nieminen Kesämökkibarometri 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 12/2010

Lisätiedot

Oppilaitostilastot 2012. Koulutus 2013 Utbildning Education

Oppilaitostilastot 2012. Koulutus 2013 Utbildning Education Oppilaitostilastot 2012 Koulutus 2013 Utbildning Education Koulutus 2013 Utbildning Education Oppilaitostilastot 2012 Helsinki Helsingfors 2013 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Oppilaitostilastot

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 5 November 2013 relating to Warrants relating to the DAX * Index to be publicly offered in the Republic of Finland and to be admitted

Lisätiedot

TIETOJA VALTION HENKILÖSTÖSTÄ 1970-2002 5/2003

TIETOJA VALTION HENKILÖSTÖSTÄ 1970-2002 5/2003 TIETOJA VALTION HENKILÖSTÖSTÄ 1970-2002 5/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HENKILÖSTÖOSASTO VALTION TYÖMARKKINA- LAITOS Julkaisija: Valtiovarainministeriö Kustantaja: Edita Publishing Oy Tilaukset: Edita Publishing

Lisätiedot

Suomalainen televisiotarjonta 2009

Suomalainen televisiotarjonta 2009 Suomalainen televisiotarjonta 2009 Julkaisuja 22/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla

Lisätiedot

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Lastensuojelu 2006 27.8.2007 Barnskyddet 2006 Child welfare 2006 Tuula Kuoppala +358 9 3967

Lisätiedot

Tupakkatilasto 2008. Tobacco statistics 2008. Terveys 2009 Hälsa Health

Tupakkatilasto 2008. Tobacco statistics 2008. Terveys 2009 Hälsa Health Tupakkatilasto 2008 Tobacco statistics 2008 Terveys 2009 Hälsa Health Terveys 2009 Hälsa Health Tupakkatilasto 2008 Tobacco statistics 2008 Helsinki Helsingfors 2009 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries:

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND 2010 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of

Lisätiedot

Väestön taloudellinen toiminta 1970 1985

Väestön taloudellinen toiminta 1970 1985 Väestö 1991: 5 Befolkning Population Väestön taloudellinen toiminta - Befolkningens ekonomiska verksamhet Economic Activity of the Population Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

Radonatlas över borrbrunnar. bedrock in Finland

Radonatlas över borrbrunnar. bedrock in Finland Joulukuu 2000 Porakaivoveden radonkartasto Radonatlas över borrbrunnar Radon Atlas of wells drilled into bedrock in Finland A. Voutilainen, I. Mäkeläinen, P. Huikuri, L. Salonen 678.Ã Ã6b7(,/

Lisätiedot

Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla. Lainan pääoman nimellisarvo maksetaan takaisin lainan eräpäivänä.

Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla. Lainan pääoman nimellisarvo maksetaan takaisin lainan eräpäivänä. Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 20/2004 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004

Lisätiedot

Radonatlas över borrbrunnar. bedrock in Finland

Radonatlas över borrbrunnar. bedrock in Finland Joulukuu 2000 Porakaivoveden radonkartasto Radonatlas över borrbrunnar Radon Atlas of wells drilled into bedrock in Finland A. Voutilainen, I. Mäkeläinen, P. Huikuri, L. Salonen 678.Ã Ã6b7(,/

Lisätiedot

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census Maa-, metsä- ja kalatalous 2013 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Maatalouslaskenta 2010 Lantbruksräkningen Agricultural Census Viljelysmaan hoito, kotieläinten elinolot

Lisätiedot

Teematutkinta tasoristeysonnettomuuksista

Teematutkinta tasoristeysonnettomuuksista Tutkintaselostus S1/2011R Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä ei käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta

Lisätiedot