KHT-TUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KHT-TUTKINTO 1.9.2013"

Transkriptio

1 1 (55) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan perusteella. Tehtäviin voi vastata ajantasaisen KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Kansainväliset tilintarkastusalan standardit teoksen mukaisesti. Vastauksissa tilintarkastajan raportit voi laatia ajantasaisen KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastajan raportointi teokseen sisältyvien mallien mukaisesti. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tehtävissä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot ovat kuvitteellisia. Tehtävän pohjana on käytetty osia todellisten listayhtiöiden IFRS-tilinpäätöstiedoista. Tehtävään on lisätty taustatietoja, virheitä ja puutteita, joilla kuitenkaan ei ole mitään tekemistä kyseisten yritysten, eikä niiden tilinpäätöstietojen kanssa. Tehtävien yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpitoasiakirjoilla tai tehtävissä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkaisussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa pyöristettyinä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. Tehtävästä on poistettu tiettyjä osia, jotka mainitaan tehtävässä erikseen. Poistetuilla osilla ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisuun. Arvostelussa ei anneta pisteitä tuloslaskelman, taseen, rahavirtalaskelman (tai rahoituslaskelman), liitetietojen tai tehtävien taulukoiden teknisiä yhteenlaskutoimituksia koskevista seikoista. Vastatessasi voit luottaa siihen, että tehtävän taustatiedoissa esitetyt asiat (s. 2) pitävät paikkansa. Tehtävässä emoyrityksen tuloslaskelma, tase ja liitetiedot on esitetty tuhansina euroina. Tällä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisuun. Tehtävässä emoyrityksen tuloslaskelma ja tase sekä liitetiedot on esitetty joiltain osin kirjanpitoasetuksen vähimmäiskaavavaatimuksia suppeampana. Arvostelussa ei anneta pisteitä emoyrityksen tuloslaskelman, taseen ja liitetietojen esityslaajuutta koskevista seikoista. Vastausten arvostelussa voi saada plus- ja miinuspisteitä. Tehtävissä vaadituissa raporteissa olevista kielioppi- tai kirjoitusvirheistä sekä esitystapaa koskevista virheistä voi saada miinuspisteitä. Tehtävissä IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa kirjanpitolain 7 a -luvun mukaisten kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. FAS:n (Finnish Accounting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa Suomen voimassa olevan kirjanpitolain mukaan laadittua muuta tilinpäätöstä kuin lain 7 a -luvussa tarkoitettua kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. Käytä tehtäviin vastatessasi tietokoneen työpöydältä KHT-tutkinto -kansiosta löytyviä vastauspohjia. Tehtävät tallennetaan käyttämällä tallennusnimessä vastaajan tunnistenumeroa ja tehtävän otsikkoa. Esimerkiksi kokelas, jonka tunnistenumero on tallentaa vastauksensa seuraavasti: _2-osa Tehtävä _2-osa Tehtävä 2 jne. Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa.

2 2 Taustatiedot Sellu Oyj on vuodesta 2010 lähtien Nasdaq OMX Helsinki Nordic -listalla julkisesti noteerattu osakeyhtiö. Sellu Oyj:n ja sen tytäryritysten tilikausi on Tehtävässä termeillä Sellukonserni ja Sellu tarkoitetaan emoyhtiö Sellu Oyj:n ja sen tytäryritysten muodostamaa konsernia. Termillä Sellu Oyj tarkoitetaan emoyritystä. Konsernin tilinpäätös on laadittu soveltamalla IFRS-standardeja. Emoyrityksen tilinpäätös on laadittu noudattaen suomalaista kirjanpitokäytäntöä (FAS). Vuodesta 2010 lähtien yrityksen tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Tarkka Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut alusta alkaen KHT Teppo Tarkka. Tarkastustiimiin kuuluvat sinun lisäksesi Tiina Terävä ja Petri Perusteellinen, jotka ovat laatineet yhteenvedon tarkastustyössään tekemistä havainnoista. Sinun tehtävänäsi on laatia KHT Teppo Tarkalle ehdotus tilintarkastuskertomukseksi tarkastamasi tasekirjan, tilintarkastajien yhteenvedon ja muun tarkastuksessa käytettävissä olevan aineiston perusteella. Tehtävä 1 (80 pistettä) Mitä virheitä ja/tai puutteita on Sellu Oyj:n kirjanpidossa, toimintakertomuksessa, tilinpäätöksessä, konsernitilinpäätöksessä ja/tai hallinnossa? Esitä mahdollisten virheiden ja/tai puutteiden rahamäärä, laatu ja yksityiskohtaiset perustelut johtopäätöksillesi. Esitä myös, miten virheet ja/tai puutteet voidaan korjata. Ota vastauksessasi kantaa siihen, miten kukin havaitsemasi virhe tai puute vaikuttaisi tilintarkastajan raportointiin, ellei virhettä tai puutetta korjata. Laadi vastauksesi työpapereiden muotoon seuraavan mallin mukaisesti siten, että työpapereista ilmenee tarkastettu asia, tarkastushavainto ja sen perusteltu arviointi sekä virheen ja/tai puutteen korjausmenettely. Esitä myös, pitääkö havainto tuoda esiin tilintarkastajan raportoinnissa, onko se tilintarkastuslain 15 :n mukaiseen tilintarkastuskertomukseen otettava asia vai onko se muussa tilintarkastajan raportoinnissa esitettävä asia, ellei virhettä tai puutetta korjata.

3 3 VASTAUSMALLI Sellu Oyj:n tilintarkastus, tilikausi Päiväys: Tarkastaja: (tunnistenumero) Tarkastettu asia Tarkastushavainto, perusteltu arviointi ja korjausmenettely Vaikutus raportointiin (Kerro mitä, missä ja miten raportoidaan, jos virhettä tai puutetta ei korjata) 1. Esimerkkivastaus 2. Toimintakertomus Esimerkkivastaus Toimintakertomuksessa ei ole esitetty selostusta siitä, että yrityksestä on tullut konsernin emoyritys tilikauden aikana OYL 8:7.1:n mukaisesti. Korjausmenettely: Toimintakertomusta on korjattava siten, että siihen lisätään osakeyhtiölain edellyttämä tieto. Esimerkkivastaus Mikäli virhettä ei korjata, asia on raportoitava kirjallisesti hallitukselle. Tehtävä 2 (20 pistettä) Laadi Sellu Oyj:n tilintarkastajan allekirjoitettavaksi täydellinen ja päivätty tilintarkastuskertomus edellyttäen, että yrityksen kirjanpitoa, hallintoa ja tilinpäätösasiakirjoja ei muuteta miltään osin. LIITE 1. Sellu Oyj:n tasekirja LIITE 2. Hallituksen pöytäkirja Hallituksen pöytäkirja Hallituksen pöytäkirja Yhteenveto tilintarkastuksesta Koronvaihtosopimus Hybridilainan ehdot

4 4 Liite 1. SELLU OYJ TASEKIRJA Sellu Oyj Haketie Helsinki Y-tunnus

5 5 SELLU OYJ Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 6 Konsernin tuloslaskelma 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 10 Konsernin tase 11 Konsernin rahavirtalaskelma 12 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 14 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 15 Tunnusluvut 29 Tunnuslukujen laskentakaavat 29 Emoyhtiön tuloslaskelma 30 Emoyhtiön tase 31 Emoyhtiön rahoituslaskelma 32 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 33 Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä 41 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 41 Tilinpäätösmerkintä 41 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista 42

6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 6 LIIKETOIMINTA Sellu Oyj on selluteollisuuden konsultointiin erikoistunut yhtiö. Palvelujamme ovat liiketoimintastrategioihin, prosesseihin ja käyttöön liittyvä neuvonta, uusiin investointihankkeisiin liittyvät palvelut ja olemassa olevien tehtaiden uudistamispalvelut. Suunnittelemme asiakkaillemme ratkaisuja, jotka luovat lisäarvoa koko heidän investointiensa elinkaaren ajan. Toimialan investointiasteen laskun vuoksi yhtiö perusti yhdessä paikallisen paperitehtaan kanssa vuonna 2010 Saksaan tytäryhtiön. Tytäryhtiö alkoi rakentaa uutta huippumodernia selluteknologiaa hyödyntävää sellutehdasta Saksaan, jossa sijaitsevat Euroopan suurimmat sellumarkkinat. Tytäryhtiön vähemmistöosakas ostaa noin 20 prosenttia tehtaan tuotannosta ja loput myydään ulkopuolisille. Tehtaan tuotantokäyttö alkoi vuoden 2012 alussa. Tehdasinvestointi sisältää varsinaisen sellutehtaan lisäksi talteenottolaitoksen ja biopolttoainetehtaan. Erilaisten teknisten syiden vuoksi investointi oli tilikauden päättyessä vielä kesken. Tavoitteena olevaa tuotantomäärää ei ole vielä saavutettu. Sellu Oyj:n pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Konsultointiin erikoistuneita myyntikonttoreita yhtiöllä on Venäjällä, USA:ssa ja Singaporessa. Saksan tytäryhtiön pääkonttorin yhteydessä toimii myös myyntikonttori, josta markkinoidaan kaikki sen tuottama sellu. LIIKEVAIHTO Sellu-konsernin liikevaihto tilikaudella oli 271,7 (edellisellä tilikaudella 154,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 76,2 prosenttia. Kasvu selittyy lähes yksinomaan Saksan tehtaan käynnistymisellä. Saksaan rakennetun sellutehtaan vieressä oleva paperitehdas on tytäryhtiön vähemmistöosakas 20 prosentin omistusosuudella. Nestemäisen sellun (tuubisellun) toimitukset paperitehtaalle alkoivat vuoden 2012 alkupuolella. Vaikka sellutehdas on saavuttanut vasta noin 40 prosenttia käyttöastetavoitteestaan, valmistuskustannukset ovat uudella tekniikalla olleet ennakoidulla tavalla 10 prosenttia pienemmät kuin vanhalla tekniikalla. Merkittävimmät säästöt liittyvät kemikaaleihin ja valmistusprosessin nopeutumiseen. Lisäksi tuubisellun toimituksissa säästetään kuivatuskustannukset. Myös paperitehdas on raportoinut saaneensa ennakoidut 10 prosentin säästöt, kun se on pitkäkuituisemman sellun ansiosta voinut käyttää aikaisempaa enemmän lyhytkuituista kierrätyspaperia. Valmistusprosessin sivutuotteena syntyvän mustalipeän käsittely uudessa biodieselyksikössä on onnistunut ennakoitua paremmin. Tuotteen laatu on ylittänyt odotukset, ja uusia toimitussopimuksia on tehty useita. Hintataso on myös hieman korkeampi kuin kilpailevilla tuotteilla. Venäjällä päättyi joitakin sellutehtaiden modernisointihankkeita, mikä näkyy liikevaihdon laskuna. USA:ssa vastaavasti aloitettiin yhden uuden tehtaan suunnitteluprojekti ja kaksi modernisointiprojektia, mikä kasvatti liikevaihtoa. Singaporessa kasvu on ollut suhteellisen tasaista. Sellu Oyj:llä on vakiintunut asiakaskunta. Asiakaskunta on siirtänyt investointejaan viime vuosina heikon markkinatilanteen vuoksi. Tilikaudella yhtiö myi konsultointipalveluita kaikille merkittäville selluntuottajille Euroopassa. Projektit olivat aikaisempaa pienempiä, mikä näkyy liikevaihdon laskuna. Tilikauden päättyessä tilauskanta oli 3,2 miljoonaa euroa. Emoyhtiön kapasiteettia sitoutui myös tytäryhtiön tehdasprojektiin. TULOS Sellu-konsernin liiketappio/-voitto oli -55,7 (4,6) miljoonaa euroa, ja tilikauden tulos yhteensä oli -69,3 (-3,5) miljoonaa euroa. Konsernin kannattavuus heikkeni tilikauden aikana merkittävästi. Kannattavuus heikkeni eniten Saksassa. Tappion syynä ovat tehdashankkeen tekniset ongelmat, joiden vuoksi tuotannon määrä

7 on jäänyt ennakoitua alhaisemmaksi. Muu kustannustaso oli mitoitettu merkittävästi korkeammalle tuotantovolyymille. Toisaalta ylimääräisiä kustannuksia on aiheutunut 5 miljoonaa euroa erilaisten vaihtoehtojen tutkimisesta ja testaamisesta teknisiä ongelmia ratkaistaessa. Noin puolet kyseisistä ylimääräisistä kustannuksista on aktivoitu. Tuotekehitysmenot olivat yhteensä 3,8 (1,8) miljoonaa euroa eli 1,4 (1,2) prosenttia liikevaihdosta. Tuotekehitysmenot on pääosin kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan. Uuden selluntuotantomenetelmän edelleen kehittämiseen liittyvät kulut, 2,5 miljoonaa euroa, on kirjattu kuluksi. Muita kehittämishankkeita, yhteensä 1,3 miljoonaa euroa, on aktivoitu. Emoyhtiö odottaa saavansa rojaltituloja tytäryhtiöltä ja muilta uutta tuotantomenetelmää hyödyntäviltä yrityksiltä. Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Tilikauden tulos oli -69,3 (-3,5) miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä on esitetty konsernin viiden vuoden tunnusluvut. 7 RAHOITUS JA INVESTOINNIT Sellu-konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 840,5 (389,8) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 24,3 (55,3) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 282,3 (63,9) prosenttia. Konsernilla oli tilikauden lopussa pankkilainaa 371,0 (153,7) miljoonaa euroa. Sellu Oyj on uudelleenneuvotellut pankkilainansa huhtikuussa Pankkilainojen kovenanttiehtojen perusteena on tulos verojen jälkeen ja omavaraisuusaste. Kovenanttiehtojen tarkasteluhetki on puolivuosittain. Ehdot eivät täyttyneet tilinpäätöshetkellä, mutta yhtiö on saanut elokuussa 2013 pankeilta suostumuksen, että rikkoutuminen ei johda lainojen irtisanomiseen. Emoyhtiön tilikaudella liikkeelle laskemaa hybridilainaa koskeva lainasopimus on voimassa toistaiseksi. Ylimääräinen yhtiökokous päätti vahvistaa omaa pääomaa eurolla laskemalla liikkeelle uutta osaketta. Osakemerkinnöistä saatu hinta, 10 euroa/kpl, kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella -121,5 (-26,8) miljoonaa euroa ja investointien rahavirta -373,8 (-86,6) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin olivat 374,0 (100,0) miljoonaa euroa. HENKILÖSTÖ LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN Konsernin liiketoiminnan johtaminen ja taloudellinen seuranta on jaettu päämarkkinoiden perusteella tulosyksiköihin Suomi, Venäjä, USA, Saksa ja Singapore. Nämä ovat myös raportoitavat segmentit. Liikevaihdosta 8,0 (8,4) miljoonaa euroa tuli Suomesta, 4,7 (5,2) miljoonaa euroa Venäjältä, 5,6 (4,8) miljoonaa euroa USA:sta, 251,0 (133,8) miljoonaa euroa Saksasta ja 2,4 (2,0) miljoonaa euroa Singaporesta. Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä oli -69,3 (-0,5) miljoonaa euroa. Segmentin operatiivinen tulos oli Suomessa 1,9 (1,8) miljoonaa euroa, Venäjällä 0,4 (1,2) miljoonaa euroa, USA:ssa 0,7 (2,0) miljoonaa euroa, Saksassa -72,6 (-8,7) miljoonaa euroa ja Singaporessa 0,3 (0,2) miljoonaa euroa.

8 8 Suomi Tulosyksikkö Suomen liikevaihto oli 8,0 (8,4) miljoonaa euroa. Segmentin operatiivinen tulos oli 1,9 (1,8) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kannattavuus pysyi hyvällä tasolla. Liikevaihto laski 4,7 prosenttia. Liikevaihdon lasku johtui siitä, että Saksan tytäryhtiön investointiin liittyvät tekniset ongelmat edellyttivät emoyhtiön konsulttihenkilöstöltä panostusta tuotekehitykseen. Venäjä Tulosyksikkö Venäjän liikevaihto oli 4,7 (5,2) miljoonaa euroa, ja segmentin operatiivinen tulos 0,4 (1,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski heikon markkinatilanteen vuoksi 9,6 prosenttia, ja tulos heikkeni edellisvuodesta. USA Tulosyksikkö USA:n liikevaihto oli 5,6 (4,8) miljoonaa euroa, ja segmentin operatiivinen tulos oli 0,7 (2,0) miljoonaa euroa. Tulos heikkeni edellisellä tilikaudella päättyneen tavanomaista parempikatteisen projektin vuoksi. Markkinanäkymät USA:ssa ovat selvästi positiivisemmat kuin Euroopassa, minkä vuoksi kasvun odotetaan jatkuvan. Saksa Tulosyksikkö Saksan liikevaihto oli 251,0 (133,8) miljoonaa euroa, ja segmentin operatiivinen tulos -72,6 (-8,7) miljoonaa euroa. Liiketoiminta ei ole käynnistynyt täysin investoinnin teknisten ongelmien vuoksi. Pääosa niistä on kuitenkin nyt ratkaistu. Alkaneella tilikaudella liikevaihdon odotetaan nousevan selvästi ja kannattavuuden olevan positiivinen. Singapore Tulosyksikkö Singaporen liikevaihto oli 2,4 (2,0) miljoonaa euroa. Segmentin operatiivinen tulos oli 0,3 (0,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 20,0 prosenttia, ja tulos parani edellisvuodesta. Kasvun Aasian markkinoilla odotetaan jatkuvan, mikä vahvistaa kasvuodotuksia myös yhtiön liiketoiminnalle. KATSAUS MARKKINAKEHITYKSEEN Tilikauden 2013 loppupuolella Euroopan ja Amerikan markkinoilla on jo havaittavissa merkkejä orastavasta kasvusta, sillä pitkäkuituisen havusellun tonnihinta Euroopassa kohosi jo noin USD:iin. Yleiseen talouskehitykseen liittyy edelleen epävarmuutta, eikä euromaiden elvytyspäätöksillä ole toistaiseksi ollut käänteen tekevää vaikutusta. Pitkittyessään talouskehityksen epävarmuus voi vaikuttaa negatiivisesti asiakkaiden investointipäätöksiin joko hidastaen päätöksentekoa tai supistaen investointisuunnitelmia. Myös Saksan tytäryhtiön tehdasinvestoinnin tavoitteiden saavuttaminen voi vaikeutua. MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA Tilikaudella ei tapahtunut muutoksia konsernirakenteessa. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO Sellu Oyj:n konsernihallinnointiohje noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka tuli voimaan Hallinnointikoodi on nähtävillä osoitteessa

9 9 HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Yhtiökokous ei ole myöntänyt hallitukselle valtuutuksia. OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA OSAKKEENOMISTAJAT ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Sellun käytössä oleva ISO laatujärjestelmä sisältää myös riskienhallinnan. Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, että niihin vaikutetaan ja että niitä seurataan. Olennaisimmat riskit liittyvät konsultointiprojekteihin, joiden onnistumisella teknisesti ja aikataulullisesti on suuri merkitys asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudelle. Konsultointiprojekteissa sovitaan tyypillisesti myös sanktioista ja bonuksista, joiden toteutuminen riippuu projektin onnistumisesta. Yhtiöllä on pitkälle kehitetty projektiseuranta potentiaalisten projektiriskien tunnistamiseen ja hallinnointiin eri maissa. Yhtiön projektitoimitukset ovat tarkassa seurannassa, eikä niihin siksi liity toiminnallisia tai tilinpäätökseen vaikuttavia riskejä. Sellun taseen varoihin ei sisälly olennaista määrää liikearvoa. Sellutuotteiden tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien mittainen, mikä pienentää pidemmän aikavälin ennusteiden luotettavuutta. Tytäryhtiön tehdasinvestoinnin onnistumisella on merkittävä vaikutus konsernin liiketoiminnan kehittymiseen. Sellun pankkilainoissa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehdot perustuvat tulokseen verojen jälkeen sekä omavaraisuusasteeseen. TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Tilikauden päättymisen jälkeen on päätetty järjestää osakeanti, jolla on tarkoitus kerätä uutta pääomaa 100 miljoonaa euroa. Osakeanti tulee vahvistamaan emoyhtiön ja konsernin vakavaraisuutta sekä varmistaa tytäryhtiön tehdasinvestoinnin loppuun saattamisen. Varat tullaan käyttämään sellutehtaan kapasiteetin nostamiseen tavoitetasolle sekä talteenottolaitoksen ja biodieseltehtaan viimeistelyyn. OSINKOESITYS Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta maksetaan osinkoa euroa. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Sellu-konsernin liikevaihdon ja voiton arvioiminen on haasteellista johtuen globaalista epävarmasta taloustilanteesta ja sellutehdasinvestoinnin keskeneräisyydestä. Liikevaihdon uskotaan kuitenkin kasvavan markkinoita nopeammin ja kannattavuuden paranevan, varsinkin jos sellun maailmanmarkkinahinta pysyy normaalia korkeammalla tasolla.

10 10 KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS) EUR Liite Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto /-tappio (-) Rahoitustuotot Rahoituskulut Rahoituskulut (netto) Voitto/tappio (-) ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto/tappio (-) Jakautuminen: Emoyrityksen omistajille Määräysvallattomille omistajille Emoyrityksen omistajille kuuluva osakekohtainen voitto/tappio (-) (euroa/osake) Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Luku poistettu (ei vaikutusta tehtävän ratkaisuun) Luku poistettu (ei vaikutusta tehtävän ratkaisuun) EUR Liite Tilikauden voitto/tappio (-) Muut laajan tuloksen erät verovaikutuksella oikaistuna Rahavirran suojaukset Muut laajan tuloksen erät verovaikutuksella oikaistuna Tilikauden laaja tulos yhteensä Jakautuminen: Emoyrityksen omistajille Määräysvallattomille omistajille Laaja tulos yhteensä

11 11 KONSERNIN TASE (IFRS) EUR Liite VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Muut hyödykkeet Muut osakkeet ja osuudet Laskennalliset verosaamiset Muut saamiset Myytävissä olevat rahoitusvarat Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset Muut saamiset Rahavarat VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Osakeanti Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat/tappiot Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Lainat Ostovelat Varaukset Lyhytaikaiset velat Lainat Ostovelat Muut velat Varaukset Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

12 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS) EUR Liite Liiketoiminnan rahavirrat 6 Tilikauden voitto/tappio (-) Oikaisut Verot Poistot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksutapahtumaa Korkotuotot Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset Korkokulut Käyttöpääoman muutos Myyntisaamisten ja muiden saamisten vähennys (+)/lisäys (-) Vaihto-omaisuuden vähennys (+)/lisäys (-) Ostovelkojen ja muiden velkojen vähennys (-) /lisäys (+) Käyttöpääoman muutos Maksetut korot ja muut rahoitusmenot Saadut korkotuotot ja muut rahoitustuotot Maksetut tuloverot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta Muiden aineellisten hyödykkeiden hankinta Aineettomien hyödykkeiden hankinta Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti Aineettomien hyödykkeiden myynti Myytävissä olevien rahoitusvarojen hankinta Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen hankinta Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen myynti Investointien nettorahavirta

13 13 Rahoituksen rahavirrat Osakeannista saadut maksut vähennettynä transaktiomenoilla Korollisten lainojen nostot Korollisten lainojen takaisinmaksut Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen nettolisäys/-vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

14 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS) Sijoitetun vapaan Määräysoman vallattomien Oma Osake- Osake- Suojaus- pääoman Kertyneet omistajien pääoma EUR Liite pääoma anti rahasto rahasto voittovarat Yhteensä osuus yhteensä Oma pääoma Tilikauden voitto/tappio (-) Muut laajan tuloksen erät -Rahavirran suojaukset Laaja tulos Liiketoimet omistajien kanssa Osakeoptiot Omistajien pääomasijoitukset ja varojen jakaminen omistajille yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Oma pääoma Oma pääoma Oikaisu kehittämismenojen aktivoinnista Tilikauden voitto/tappio (-) Laaja tulos Liiketoimet omistajien kanssa Osakeoptiot Osakeanti Omistajien pääomasijoitukset ja varojen jakaminen omistajille yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä Oma pääoma

15 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 15 Tuloslaskelmaa ja tasetta koskevien liitetietojen taulukoissa 2013 tarkoittaa tilikautta ja 2012 tilikautta , ellei toisin mainita. 1. Yrityksen perustiedot 2. Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista Seuraavassa esitetään tässä konsernitilinpäätöksessä sovelletut keskeiset laatimisperiaatteet. Laatimisperiaatteita on noudatettu johdonmukaisesti kaikilla esitettävillä tilikausilla, ellei muuta mainita. Laatimisperusta Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu pakottavasti voimassaolevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädettyjen menettelyjen mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset. Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta myytävissä olevia sijoituksia, johdannaissopimuksia ja käteisvaroina suoritettavia osakeperusteisia liiketoimia, jotka on arvostettu käypään arvoon. Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina, ellei laskelmissa ole toisin mainittu. Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä ja harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Tietoa harkinnasta, jota johto on käyttänyt konsernin noudattamien tilinpäätöksen laatimisperiaatteita soveltaessaan, ja jolla on eniten vaikutusta tilinpäätöksessä esitettäviin lukuihin, on esitetty kohdassa Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät (ks. liitetieto 4). Konserni on soveltanut alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja IFRS-standardeja sekä IFRS-standardien tulkintoja: - Yhtiö on soveltanut uuden IAS 19 -standardin mukaista eläkevastuun laskentaa. - Seuraavilla uusilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta konsernin raportointiin: - Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätökseen sisällytetään emoyrityksen lisäksi yritykset, joista konserni omistaa yli puolet äänivallasta tai sillä on muutoin määräysvalta yrityksen toimintaan. Tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä päivästä alkaen, jolloin määräysvalta siirtyy konsernille ja luovutetut tytäryritykset siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon. Muut aineelliset hyödykkeet sisältävät toimitiloihin liittyviä aktivoitavia menoja.

16 Hyödykkeistä tehdään tasapoistot seuraavien arvioitujen taloudellisten vaikutusaikojen kuluessa: 16 Rakennukset Rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Kehittämismenot Atk-ohjelmat vuotta vuotta 3 5 vuotta 3 5 vuotta 5 10 vuotta 5 vuotta Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen vaikutusaika tarkistetaan jokaisessa tilinpäätöksessä. Vaikutusaikaa oikaistaan tarvittaessa kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksessa tapahtuneita muutoksia. Sellutehtaan keskimääräinen poistoaika on 25 vuotta. Päättyneellä tilikaudella poistosuunnitelmaa on muutettu siten, että siinä on huomioitu tehtaan toteutunut käyttöaste. Sellutehtaan poistot ovat 40 prosenttia normaalitasosta. Aineettomat hyödykkeet Tutkimus- ja kehittämismenot Muut aineettomat hyödykkeet Aineeton hyödyke merkitään taseeseen alun perin hankintamenoon siinä tapauksessa, että hankintameno on määritettävissä luotettavasti ja on todennäköistä, että omaisuuserästä johtuva odotettavissa oleva vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi. Ne aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, poistetaan tunnetun tai arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Aineettomat hyödykkeet sisältävät uuden teknologian hankinta- ja kehittämiskustannukset. Aineettomat hyödykkeet ovat pääasiassa muodostuneet yrityskauppoihin liittyvistä käypään arvoon arvostuksista. Teknologian hankinta- ja kehittämiskustannukset poistetaan niiden arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa (10 vuoden aikana). Tavaramerkkien taloudellinen vaikutusaika on arvioitu 10 vuodeksi. Aineettomien ja aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvonalentumiset Aineettomat hyödykkeet, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, testataan vähintään vuosittain arvonalentumisen varalta ja aina, kun on viitteitä arvonalentumisesta. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän/hyödykkeen tai rahavirtaa tuottavan yksikön käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvolla tarkoitetaan kyseisestä omaisuuserästä/hyödykkeestä tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja vastaisia nettorahavirtoja, jotka diskontataan nykyarvoonsa. Diskonttauskorkona käytetään ennen veroa määritettyä korkoa, joka kuvastaa markkinoiden näkemystä rahan aika-arvosta ja omaisuuserään liittyvistä erityisriskeistä. Arvonalentumistarvetta tarkastellaan rahavirtaa tuottavien yksiköiden tasolla eli sillä alimmalla yksikkötasolla, jonka rahavirrat ovat pääosin muista yksiköistä riippumattomia, ja jonka rahavirrat ovat erotettavissa ja pitkälle riippumattomia muiden vastaavien yksiköiden rahavirroista. Aikaisemmin kirjattu arvonalentumistappio perutaan, mikäli kerrytettävissä olevan rahamäärän arvioinnissa käytetyt oletukset muuttuvat. Arvonalentumistappiota ei peruta enempää kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi ollut ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Rahoitusvarat Konserni luokittelee rahoitusvarat seuraaviin luokkiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, lainat ja muut saamiset ja myytävissä olevat rahoitusvarat. Luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen perusteella. Yhtiön johto luokittelee rahoitusvarat alkuperäisen hankinnan yhteydessä.

KHT-TUTKINTO 31.8.2014

KHT-TUTKINTO 31.8.2014 1(73) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 31.8.2014 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 4.9.2011

KHT-TUTKINTO 4.9.2011 1 (62) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 4.9.2011 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (7 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS HOUSE. TRAINERS HOUSE l TILINPÄÄTÖS 2013

TILINPÄÄTÖS HOUSE. TRAINERS HOUSE l TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 HOUSE TRAINERS HOUSE l TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2013 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILIN PÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma 14-15

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö

Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö Tasekirja 31.12.2010 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö 1.1.-31.12.2010 TASEKIRJA Sisältö Hallituksen toimintakertomus 1-5 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Kansi

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007 Sisältö Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Konsernin rahavirtalaskelma 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Liitetiedot

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS)

Soprano Oyj konserni. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Soprano Oyj Konserni tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Sisällysluettelo Konsernin tuloslaskelma 1 Konsernitase 2 Konsernin

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2011 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2010-30.6.2011 Sisällys Sivu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S 2 S O LT E Q T O I M I N TA K E R T O M U S J A T I L I N PÄ ÄT Ö S 2 0 1 1 SISÄLTÖ 3 5 6 7 8 9 10 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 22 23 23 24 24 25 26 26

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja

Lisätiedot

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj PL 110 00043 EDITA Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin

Lisätiedot

HERVANNAN KONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.9.2007. Y-tunnus:1065851-6 Kotipaikka: Tampere

HERVANNAN KONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.9.2007. Y-tunnus:1065851-6 Kotipaikka: Tampere HERVANNAN KONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.9.2007 Y-tunnus:1065851-6 Kotipaikka: Tampere IFRS TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.10.2006-30.9.2007 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ajalta 1.10.2006-30.9.2007

Lisätiedot

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014 Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7 Hatanpään valtatie 1 B Kotipaikka Tampere 33100 Tampere Restamax Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2014 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö 1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2012 2 (58) JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2012 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Soprano Oyj konserni tilinpäätös (IFRS) 8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2013 SSH Oyj -konserni 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2013 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy Y-tunnus 1952494-7 Näsllinnankatu 48 E Kotipaikka Helsinki 33200 TAMPERE RESTAMAX OV Konsernitifinpäätös 31.12.2012 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sisältö

Lisätiedot

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakkeet ja osakkeenomistajat Osakkeet ja osakkeenomistajat Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2013 A-osake K-osake Osakkeita % osakkeista % äänistä Novametor Oy 1 389 000 465 801 1 854 801 10,2 13,0 Suomalainen Tiedeakatemia ry 425

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

LYHYESTI VUOSI 132,9 122,7 10,5 8,3 12,5 10,3 10,0 111,4 127,3133,4 8,2 10,2 5,3 3,3 0,8 0,37 0,16 0,16 0,16 54,4 57,1 61,4 48,7 49,6 0,26 0,11 0,26

LYHYESTI VUOSI 132,9 122,7 10,5 8,3 12,5 10,3 10,0 111,4 127,3133,4 8,2 10,2 5,3 3,3 0,8 0,37 0,16 0,16 0,16 54,4 57,1 61,4 48,7 49,6 0,26 0,11 0,26 Affecto lyhyesti Affecto rakentaa liiketoiminta-arvoa asiakkailleen tiedolla, teknologialla ja näkemyksellä. Hyödynnämme kaikkea nykyaikaisten organisaatioiden ympärillä olevaa dataa. Palvelumme yltävät

Lisätiedot

TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007. Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere

TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007. Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007 Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere IFRS TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.5.2006-30.4.2007 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ajalta 1.5.2006-30.4.2007

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin laaja

Lisätiedot

Vuosikertomus. Tilinpäätös 2010

Vuosikertomus. Tilinpäätös 2010 Vuosikertomus Tilinpäätös 2010 edita-konserni Tukitoiminnot Marketing Services Editorial Communication Publishing Print & Distribution Mainonnan suunnittelu ja tuotanto Toimitustyö Oppimateriaalit Korkealaatuinen

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2014 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2024 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2013-30.6.2014 Sisällys Sivu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLTÖ 3 8 9 11 12 14 14 23 25 26 26 27 28 29 29 29 30 30 31 32 35 38 38 39 39 40 41 42 43 45 Hallituksen toimintakertomus n

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot