KHT-TUTKINTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KHT-TUTKINTO 1.9.2013"

Transkriptio

1 1 (55) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan perusteella. Tehtäviin voi vastata ajantasaisen KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Kansainväliset tilintarkastusalan standardit teoksen mukaisesti. Vastauksissa tilintarkastajan raportit voi laatia ajantasaisen KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastajan raportointi teokseen sisältyvien mallien mukaisesti. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tehtävissä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot ovat kuvitteellisia. Tehtävän pohjana on käytetty osia todellisten listayhtiöiden IFRS-tilinpäätöstiedoista. Tehtävään on lisätty taustatietoja, virheitä ja puutteita, joilla kuitenkaan ei ole mitään tekemistä kyseisten yritysten, eikä niiden tilinpäätöstietojen kanssa. Tehtävien yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpitoasiakirjoilla tai tehtävissä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkaisussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa pyöristettyinä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. Tehtävästä on poistettu tiettyjä osia, jotka mainitaan tehtävässä erikseen. Poistetuilla osilla ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisuun. Arvostelussa ei anneta pisteitä tuloslaskelman, taseen, rahavirtalaskelman (tai rahoituslaskelman), liitetietojen tai tehtävien taulukoiden teknisiä yhteenlaskutoimituksia koskevista seikoista. Vastatessasi voit luottaa siihen, että tehtävän taustatiedoissa esitetyt asiat (s. 2) pitävät paikkansa. Tehtävässä emoyrityksen tuloslaskelma, tase ja liitetiedot on esitetty tuhansina euroina. Tällä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisuun. Tehtävässä emoyrityksen tuloslaskelma ja tase sekä liitetiedot on esitetty joiltain osin kirjanpitoasetuksen vähimmäiskaavavaatimuksia suppeampana. Arvostelussa ei anneta pisteitä emoyrityksen tuloslaskelman, taseen ja liitetietojen esityslaajuutta koskevista seikoista. Vastausten arvostelussa voi saada plus- ja miinuspisteitä. Tehtävissä vaadituissa raporteissa olevista kielioppi- tai kirjoitusvirheistä sekä esitystapaa koskevista virheistä voi saada miinuspisteitä. Tehtävissä IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa kirjanpitolain 7 a -luvun mukaisten kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. FAS:n (Finnish Accounting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa Suomen voimassa olevan kirjanpitolain mukaan laadittua muuta tilinpäätöstä kuin lain 7 a -luvussa tarkoitettua kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. Käytä tehtäviin vastatessasi tietokoneen työpöydältä KHT-tutkinto -kansiosta löytyviä vastauspohjia. Tehtävät tallennetaan käyttämällä tallennusnimessä vastaajan tunnistenumeroa ja tehtävän otsikkoa. Esimerkiksi kokelas, jonka tunnistenumero on tallentaa vastauksensa seuraavasti: _2-osa Tehtävä _2-osa Tehtävä 2 jne. Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa.

2 2 Taustatiedot Sellu Oyj on vuodesta 2010 lähtien Nasdaq OMX Helsinki Nordic -listalla julkisesti noteerattu osakeyhtiö. Sellu Oyj:n ja sen tytäryritysten tilikausi on Tehtävässä termeillä Sellukonserni ja Sellu tarkoitetaan emoyhtiö Sellu Oyj:n ja sen tytäryritysten muodostamaa konsernia. Termillä Sellu Oyj tarkoitetaan emoyritystä. Konsernin tilinpäätös on laadittu soveltamalla IFRS-standardeja. Emoyrityksen tilinpäätös on laadittu noudattaen suomalaista kirjanpitokäytäntöä (FAS). Vuodesta 2010 lähtien yrityksen tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Tarkka Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut alusta alkaen KHT Teppo Tarkka. Tarkastustiimiin kuuluvat sinun lisäksesi Tiina Terävä ja Petri Perusteellinen, jotka ovat laatineet yhteenvedon tarkastustyössään tekemistä havainnoista. Sinun tehtävänäsi on laatia KHT Teppo Tarkalle ehdotus tilintarkastuskertomukseksi tarkastamasi tasekirjan, tilintarkastajien yhteenvedon ja muun tarkastuksessa käytettävissä olevan aineiston perusteella. Tehtävä 1 (80 pistettä) Mitä virheitä ja/tai puutteita on Sellu Oyj:n kirjanpidossa, toimintakertomuksessa, tilinpäätöksessä, konsernitilinpäätöksessä ja/tai hallinnossa? Esitä mahdollisten virheiden ja/tai puutteiden rahamäärä, laatu ja yksityiskohtaiset perustelut johtopäätöksillesi. Esitä myös, miten virheet ja/tai puutteet voidaan korjata. Ota vastauksessasi kantaa siihen, miten kukin havaitsemasi virhe tai puute vaikuttaisi tilintarkastajan raportointiin, ellei virhettä tai puutetta korjata. Laadi vastauksesi työpapereiden muotoon seuraavan mallin mukaisesti siten, että työpapereista ilmenee tarkastettu asia, tarkastushavainto ja sen perusteltu arviointi sekä virheen ja/tai puutteen korjausmenettely. Esitä myös, pitääkö havainto tuoda esiin tilintarkastajan raportoinnissa, onko se tilintarkastuslain 15 :n mukaiseen tilintarkastuskertomukseen otettava asia vai onko se muussa tilintarkastajan raportoinnissa esitettävä asia, ellei virhettä tai puutetta korjata.

3 3 VASTAUSMALLI Sellu Oyj:n tilintarkastus, tilikausi Päiväys: Tarkastaja: (tunnistenumero) Tarkastettu asia Tarkastushavainto, perusteltu arviointi ja korjausmenettely Vaikutus raportointiin (Kerro mitä, missä ja miten raportoidaan, jos virhettä tai puutetta ei korjata) 1. Esimerkkivastaus 2. Toimintakertomus Esimerkkivastaus Toimintakertomuksessa ei ole esitetty selostusta siitä, että yrityksestä on tullut konsernin emoyritys tilikauden aikana OYL 8:7.1:n mukaisesti. Korjausmenettely: Toimintakertomusta on korjattava siten, että siihen lisätään osakeyhtiölain edellyttämä tieto. Esimerkkivastaus Mikäli virhettä ei korjata, asia on raportoitava kirjallisesti hallitukselle. Tehtävä 2 (20 pistettä) Laadi Sellu Oyj:n tilintarkastajan allekirjoitettavaksi täydellinen ja päivätty tilintarkastuskertomus edellyttäen, että yrityksen kirjanpitoa, hallintoa ja tilinpäätösasiakirjoja ei muuteta miltään osin. LIITE 1. Sellu Oyj:n tasekirja LIITE 2. Hallituksen pöytäkirja Hallituksen pöytäkirja Hallituksen pöytäkirja Yhteenveto tilintarkastuksesta Koronvaihtosopimus Hybridilainan ehdot

4 4 Liite 1. SELLU OYJ TASEKIRJA Sellu Oyj Haketie Helsinki Y-tunnus

5 5 SELLU OYJ Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 6 Konsernin tuloslaskelma 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 10 Konsernin tase 11 Konsernin rahavirtalaskelma 12 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 14 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 15 Tunnusluvut 29 Tunnuslukujen laskentakaavat 29 Emoyhtiön tuloslaskelma 30 Emoyhtiön tase 31 Emoyhtiön rahoituslaskelma 32 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 33 Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä 41 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 41 Tilinpäätösmerkintä 41 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista 42

6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 6 LIIKETOIMINTA Sellu Oyj on selluteollisuuden konsultointiin erikoistunut yhtiö. Palvelujamme ovat liiketoimintastrategioihin, prosesseihin ja käyttöön liittyvä neuvonta, uusiin investointihankkeisiin liittyvät palvelut ja olemassa olevien tehtaiden uudistamispalvelut. Suunnittelemme asiakkaillemme ratkaisuja, jotka luovat lisäarvoa koko heidän investointiensa elinkaaren ajan. Toimialan investointiasteen laskun vuoksi yhtiö perusti yhdessä paikallisen paperitehtaan kanssa vuonna 2010 Saksaan tytäryhtiön. Tytäryhtiö alkoi rakentaa uutta huippumodernia selluteknologiaa hyödyntävää sellutehdasta Saksaan, jossa sijaitsevat Euroopan suurimmat sellumarkkinat. Tytäryhtiön vähemmistöosakas ostaa noin 20 prosenttia tehtaan tuotannosta ja loput myydään ulkopuolisille. Tehtaan tuotantokäyttö alkoi vuoden 2012 alussa. Tehdasinvestointi sisältää varsinaisen sellutehtaan lisäksi talteenottolaitoksen ja biopolttoainetehtaan. Erilaisten teknisten syiden vuoksi investointi oli tilikauden päättyessä vielä kesken. Tavoitteena olevaa tuotantomäärää ei ole vielä saavutettu. Sellu Oyj:n pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Konsultointiin erikoistuneita myyntikonttoreita yhtiöllä on Venäjällä, USA:ssa ja Singaporessa. Saksan tytäryhtiön pääkonttorin yhteydessä toimii myös myyntikonttori, josta markkinoidaan kaikki sen tuottama sellu. LIIKEVAIHTO Sellu-konsernin liikevaihto tilikaudella oli 271,7 (edellisellä tilikaudella 154,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 76,2 prosenttia. Kasvu selittyy lähes yksinomaan Saksan tehtaan käynnistymisellä. Saksaan rakennetun sellutehtaan vieressä oleva paperitehdas on tytäryhtiön vähemmistöosakas 20 prosentin omistusosuudella. Nestemäisen sellun (tuubisellun) toimitukset paperitehtaalle alkoivat vuoden 2012 alkupuolella. Vaikka sellutehdas on saavuttanut vasta noin 40 prosenttia käyttöastetavoitteestaan, valmistuskustannukset ovat uudella tekniikalla olleet ennakoidulla tavalla 10 prosenttia pienemmät kuin vanhalla tekniikalla. Merkittävimmät säästöt liittyvät kemikaaleihin ja valmistusprosessin nopeutumiseen. Lisäksi tuubisellun toimituksissa säästetään kuivatuskustannukset. Myös paperitehdas on raportoinut saaneensa ennakoidut 10 prosentin säästöt, kun se on pitkäkuituisemman sellun ansiosta voinut käyttää aikaisempaa enemmän lyhytkuituista kierrätyspaperia. Valmistusprosessin sivutuotteena syntyvän mustalipeän käsittely uudessa biodieselyksikössä on onnistunut ennakoitua paremmin. Tuotteen laatu on ylittänyt odotukset, ja uusia toimitussopimuksia on tehty useita. Hintataso on myös hieman korkeampi kuin kilpailevilla tuotteilla. Venäjällä päättyi joitakin sellutehtaiden modernisointihankkeita, mikä näkyy liikevaihdon laskuna. USA:ssa vastaavasti aloitettiin yhden uuden tehtaan suunnitteluprojekti ja kaksi modernisointiprojektia, mikä kasvatti liikevaihtoa. Singaporessa kasvu on ollut suhteellisen tasaista. Sellu Oyj:llä on vakiintunut asiakaskunta. Asiakaskunta on siirtänyt investointejaan viime vuosina heikon markkinatilanteen vuoksi. Tilikaudella yhtiö myi konsultointipalveluita kaikille merkittäville selluntuottajille Euroopassa. Projektit olivat aikaisempaa pienempiä, mikä näkyy liikevaihdon laskuna. Tilikauden päättyessä tilauskanta oli 3,2 miljoonaa euroa. Emoyhtiön kapasiteettia sitoutui myös tytäryhtiön tehdasprojektiin. TULOS Sellu-konsernin liiketappio/-voitto oli -55,7 (4,6) miljoonaa euroa, ja tilikauden tulos yhteensä oli -69,3 (-3,5) miljoonaa euroa. Konsernin kannattavuus heikkeni tilikauden aikana merkittävästi. Kannattavuus heikkeni eniten Saksassa. Tappion syynä ovat tehdashankkeen tekniset ongelmat, joiden vuoksi tuotannon määrä

7 on jäänyt ennakoitua alhaisemmaksi. Muu kustannustaso oli mitoitettu merkittävästi korkeammalle tuotantovolyymille. Toisaalta ylimääräisiä kustannuksia on aiheutunut 5 miljoonaa euroa erilaisten vaihtoehtojen tutkimisesta ja testaamisesta teknisiä ongelmia ratkaistaessa. Noin puolet kyseisistä ylimääräisistä kustannuksista on aktivoitu. Tuotekehitysmenot olivat yhteensä 3,8 (1,8) miljoonaa euroa eli 1,4 (1,2) prosenttia liikevaihdosta. Tuotekehitysmenot on pääosin kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan. Uuden selluntuotantomenetelmän edelleen kehittämiseen liittyvät kulut, 2,5 miljoonaa euroa, on kirjattu kuluksi. Muita kehittämishankkeita, yhteensä 1,3 miljoonaa euroa, on aktivoitu. Emoyhtiö odottaa saavansa rojaltituloja tytäryhtiöltä ja muilta uutta tuotantomenetelmää hyödyntäviltä yrityksiltä. Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Tilikauden tulos oli -69,3 (-3,5) miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä on esitetty konsernin viiden vuoden tunnusluvut. 7 RAHOITUS JA INVESTOINNIT Sellu-konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 840,5 (389,8) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 24,3 (55,3) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 282,3 (63,9) prosenttia. Konsernilla oli tilikauden lopussa pankkilainaa 371,0 (153,7) miljoonaa euroa. Sellu Oyj on uudelleenneuvotellut pankkilainansa huhtikuussa Pankkilainojen kovenanttiehtojen perusteena on tulos verojen jälkeen ja omavaraisuusaste. Kovenanttiehtojen tarkasteluhetki on puolivuosittain. Ehdot eivät täyttyneet tilinpäätöshetkellä, mutta yhtiö on saanut elokuussa 2013 pankeilta suostumuksen, että rikkoutuminen ei johda lainojen irtisanomiseen. Emoyhtiön tilikaudella liikkeelle laskemaa hybridilainaa koskeva lainasopimus on voimassa toistaiseksi. Ylimääräinen yhtiökokous päätti vahvistaa omaa pääomaa eurolla laskemalla liikkeelle uutta osaketta. Osakemerkinnöistä saatu hinta, 10 euroa/kpl, kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella -121,5 (-26,8) miljoonaa euroa ja investointien rahavirta -373,8 (-86,6) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin olivat 374,0 (100,0) miljoonaa euroa. HENKILÖSTÖ LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN Konsernin liiketoiminnan johtaminen ja taloudellinen seuranta on jaettu päämarkkinoiden perusteella tulosyksiköihin Suomi, Venäjä, USA, Saksa ja Singapore. Nämä ovat myös raportoitavat segmentit. Liikevaihdosta 8,0 (8,4) miljoonaa euroa tuli Suomesta, 4,7 (5,2) miljoonaa euroa Venäjältä, 5,6 (4,8) miljoonaa euroa USA:sta, 251,0 (133,8) miljoonaa euroa Saksasta ja 2,4 (2,0) miljoonaa euroa Singaporesta. Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä oli -69,3 (-0,5) miljoonaa euroa. Segmentin operatiivinen tulos oli Suomessa 1,9 (1,8) miljoonaa euroa, Venäjällä 0,4 (1,2) miljoonaa euroa, USA:ssa 0,7 (2,0) miljoonaa euroa, Saksassa -72,6 (-8,7) miljoonaa euroa ja Singaporessa 0,3 (0,2) miljoonaa euroa.

8 8 Suomi Tulosyksikkö Suomen liikevaihto oli 8,0 (8,4) miljoonaa euroa. Segmentin operatiivinen tulos oli 1,9 (1,8) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kannattavuus pysyi hyvällä tasolla. Liikevaihto laski 4,7 prosenttia. Liikevaihdon lasku johtui siitä, että Saksan tytäryhtiön investointiin liittyvät tekniset ongelmat edellyttivät emoyhtiön konsulttihenkilöstöltä panostusta tuotekehitykseen. Venäjä Tulosyksikkö Venäjän liikevaihto oli 4,7 (5,2) miljoonaa euroa, ja segmentin operatiivinen tulos 0,4 (1,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski heikon markkinatilanteen vuoksi 9,6 prosenttia, ja tulos heikkeni edellisvuodesta. USA Tulosyksikkö USA:n liikevaihto oli 5,6 (4,8) miljoonaa euroa, ja segmentin operatiivinen tulos oli 0,7 (2,0) miljoonaa euroa. Tulos heikkeni edellisellä tilikaudella päättyneen tavanomaista parempikatteisen projektin vuoksi. Markkinanäkymät USA:ssa ovat selvästi positiivisemmat kuin Euroopassa, minkä vuoksi kasvun odotetaan jatkuvan. Saksa Tulosyksikkö Saksan liikevaihto oli 251,0 (133,8) miljoonaa euroa, ja segmentin operatiivinen tulos -72,6 (-8,7) miljoonaa euroa. Liiketoiminta ei ole käynnistynyt täysin investoinnin teknisten ongelmien vuoksi. Pääosa niistä on kuitenkin nyt ratkaistu. Alkaneella tilikaudella liikevaihdon odotetaan nousevan selvästi ja kannattavuuden olevan positiivinen. Singapore Tulosyksikkö Singaporen liikevaihto oli 2,4 (2,0) miljoonaa euroa. Segmentin operatiivinen tulos oli 0,3 (0,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 20,0 prosenttia, ja tulos parani edellisvuodesta. Kasvun Aasian markkinoilla odotetaan jatkuvan, mikä vahvistaa kasvuodotuksia myös yhtiön liiketoiminnalle. KATSAUS MARKKINAKEHITYKSEEN Tilikauden 2013 loppupuolella Euroopan ja Amerikan markkinoilla on jo havaittavissa merkkejä orastavasta kasvusta, sillä pitkäkuituisen havusellun tonnihinta Euroopassa kohosi jo noin USD:iin. Yleiseen talouskehitykseen liittyy edelleen epävarmuutta, eikä euromaiden elvytyspäätöksillä ole toistaiseksi ollut käänteen tekevää vaikutusta. Pitkittyessään talouskehityksen epävarmuus voi vaikuttaa negatiivisesti asiakkaiden investointipäätöksiin joko hidastaen päätöksentekoa tai supistaen investointisuunnitelmia. Myös Saksan tytäryhtiön tehdasinvestoinnin tavoitteiden saavuttaminen voi vaikeutua. MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA Tilikaudella ei tapahtunut muutoksia konsernirakenteessa. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO Sellu Oyj:n konsernihallinnointiohje noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka tuli voimaan Hallinnointikoodi on nähtävillä osoitteessa

9 9 HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Yhtiökokous ei ole myöntänyt hallitukselle valtuutuksia. OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA OSAKKEENOMISTAJAT ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Sellun käytössä oleva ISO laatujärjestelmä sisältää myös riskienhallinnan. Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, että niihin vaikutetaan ja että niitä seurataan. Olennaisimmat riskit liittyvät konsultointiprojekteihin, joiden onnistumisella teknisesti ja aikataulullisesti on suuri merkitys asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudelle. Konsultointiprojekteissa sovitaan tyypillisesti myös sanktioista ja bonuksista, joiden toteutuminen riippuu projektin onnistumisesta. Yhtiöllä on pitkälle kehitetty projektiseuranta potentiaalisten projektiriskien tunnistamiseen ja hallinnointiin eri maissa. Yhtiön projektitoimitukset ovat tarkassa seurannassa, eikä niihin siksi liity toiminnallisia tai tilinpäätökseen vaikuttavia riskejä. Sellun taseen varoihin ei sisälly olennaista määrää liikearvoa. Sellutuotteiden tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien mittainen, mikä pienentää pidemmän aikavälin ennusteiden luotettavuutta. Tytäryhtiön tehdasinvestoinnin onnistumisella on merkittävä vaikutus konsernin liiketoiminnan kehittymiseen. Sellun pankkilainoissa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehdot perustuvat tulokseen verojen jälkeen sekä omavaraisuusasteeseen. TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Tilikauden päättymisen jälkeen on päätetty järjestää osakeanti, jolla on tarkoitus kerätä uutta pääomaa 100 miljoonaa euroa. Osakeanti tulee vahvistamaan emoyhtiön ja konsernin vakavaraisuutta sekä varmistaa tytäryhtiön tehdasinvestoinnin loppuun saattamisen. Varat tullaan käyttämään sellutehtaan kapasiteetin nostamiseen tavoitetasolle sekä talteenottolaitoksen ja biodieseltehtaan viimeistelyyn. OSINKOESITYS Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta maksetaan osinkoa euroa. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Sellu-konsernin liikevaihdon ja voiton arvioiminen on haasteellista johtuen globaalista epävarmasta taloustilanteesta ja sellutehdasinvestoinnin keskeneräisyydestä. Liikevaihdon uskotaan kuitenkin kasvavan markkinoita nopeammin ja kannattavuuden paranevan, varsinkin jos sellun maailmanmarkkinahinta pysyy normaalia korkeammalla tasolla.

10 10 KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS) EUR Liite Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto /-tappio (-) Rahoitustuotot Rahoituskulut Rahoituskulut (netto) Voitto/tappio (-) ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto/tappio (-) Jakautuminen: Emoyrityksen omistajille Määräysvallattomille omistajille Emoyrityksen omistajille kuuluva osakekohtainen voitto/tappio (-) (euroa/osake) Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Luku poistettu (ei vaikutusta tehtävän ratkaisuun) Luku poistettu (ei vaikutusta tehtävän ratkaisuun) EUR Liite Tilikauden voitto/tappio (-) Muut laajan tuloksen erät verovaikutuksella oikaistuna Rahavirran suojaukset Muut laajan tuloksen erät verovaikutuksella oikaistuna Tilikauden laaja tulos yhteensä Jakautuminen: Emoyrityksen omistajille Määräysvallattomille omistajille Laaja tulos yhteensä

11 11 KONSERNIN TASE (IFRS) EUR Liite VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Muut hyödykkeet Muut osakkeet ja osuudet Laskennalliset verosaamiset Muut saamiset Myytävissä olevat rahoitusvarat Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset Muut saamiset Rahavarat VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Osakeanti Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat/tappiot Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Lainat Ostovelat Varaukset Lyhytaikaiset velat Lainat Ostovelat Muut velat Varaukset Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

12 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS) EUR Liite Liiketoiminnan rahavirrat 6 Tilikauden voitto/tappio (-) Oikaisut Verot Poistot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksutapahtumaa Korkotuotot Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset Korkokulut Käyttöpääoman muutos Myyntisaamisten ja muiden saamisten vähennys (+)/lisäys (-) Vaihto-omaisuuden vähennys (+)/lisäys (-) Ostovelkojen ja muiden velkojen vähennys (-) /lisäys (+) Käyttöpääoman muutos Maksetut korot ja muut rahoitusmenot Saadut korkotuotot ja muut rahoitustuotot Maksetut tuloverot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta Muiden aineellisten hyödykkeiden hankinta Aineettomien hyödykkeiden hankinta Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti Aineettomien hyödykkeiden myynti Myytävissä olevien rahoitusvarojen hankinta Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen hankinta Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen myynti Investointien nettorahavirta

13 13 Rahoituksen rahavirrat Osakeannista saadut maksut vähennettynä transaktiomenoilla Korollisten lainojen nostot Korollisten lainojen takaisinmaksut Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen nettolisäys/-vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

14 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS) Sijoitetun vapaan Määräysoman vallattomien Oma Osake- Osake- Suojaus- pääoman Kertyneet omistajien pääoma EUR Liite pääoma anti rahasto rahasto voittovarat Yhteensä osuus yhteensä Oma pääoma Tilikauden voitto/tappio (-) Muut laajan tuloksen erät -Rahavirran suojaukset Laaja tulos Liiketoimet omistajien kanssa Osakeoptiot Omistajien pääomasijoitukset ja varojen jakaminen omistajille yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Oma pääoma Oma pääoma Oikaisu kehittämismenojen aktivoinnista Tilikauden voitto/tappio (-) Laaja tulos Liiketoimet omistajien kanssa Osakeoptiot Osakeanti Omistajien pääomasijoitukset ja varojen jakaminen omistajille yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä Oma pääoma

15 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 15 Tuloslaskelmaa ja tasetta koskevien liitetietojen taulukoissa 2013 tarkoittaa tilikautta ja 2012 tilikautta , ellei toisin mainita. 1. Yrityksen perustiedot 2. Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista Seuraavassa esitetään tässä konsernitilinpäätöksessä sovelletut keskeiset laatimisperiaatteet. Laatimisperiaatteita on noudatettu johdonmukaisesti kaikilla esitettävillä tilikausilla, ellei muuta mainita. Laatimisperusta Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu pakottavasti voimassaolevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädettyjen menettelyjen mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset. Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta myytävissä olevia sijoituksia, johdannaissopimuksia ja käteisvaroina suoritettavia osakeperusteisia liiketoimia, jotka on arvostettu käypään arvoon. Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina, ellei laskelmissa ole toisin mainittu. Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä ja harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Tietoa harkinnasta, jota johto on käyttänyt konsernin noudattamien tilinpäätöksen laatimisperiaatteita soveltaessaan, ja jolla on eniten vaikutusta tilinpäätöksessä esitettäviin lukuihin, on esitetty kohdassa Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät (ks. liitetieto 4). Konserni on soveltanut alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja IFRS-standardeja sekä IFRS-standardien tulkintoja: - Yhtiö on soveltanut uuden IAS 19 -standardin mukaista eläkevastuun laskentaa. - Seuraavilla uusilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta konsernin raportointiin: - Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätökseen sisällytetään emoyrityksen lisäksi yritykset, joista konserni omistaa yli puolet äänivallasta tai sillä on muutoin määräysvalta yrityksen toimintaan. Tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä päivästä alkaen, jolloin määräysvalta siirtyy konsernille ja luovutetut tytäryritykset siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon. Muut aineelliset hyödykkeet sisältävät toimitiloihin liittyviä aktivoitavia menoja.

16 Hyödykkeistä tehdään tasapoistot seuraavien arvioitujen taloudellisten vaikutusaikojen kuluessa: 16 Rakennukset Rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Kehittämismenot Atk-ohjelmat vuotta vuotta 3 5 vuotta 3 5 vuotta 5 10 vuotta 5 vuotta Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen vaikutusaika tarkistetaan jokaisessa tilinpäätöksessä. Vaikutusaikaa oikaistaan tarvittaessa kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksessa tapahtuneita muutoksia. Sellutehtaan keskimääräinen poistoaika on 25 vuotta. Päättyneellä tilikaudella poistosuunnitelmaa on muutettu siten, että siinä on huomioitu tehtaan toteutunut käyttöaste. Sellutehtaan poistot ovat 40 prosenttia normaalitasosta. Aineettomat hyödykkeet Tutkimus- ja kehittämismenot Muut aineettomat hyödykkeet Aineeton hyödyke merkitään taseeseen alun perin hankintamenoon siinä tapauksessa, että hankintameno on määritettävissä luotettavasti ja on todennäköistä, että omaisuuserästä johtuva odotettavissa oleva vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi. Ne aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, poistetaan tunnetun tai arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Aineettomat hyödykkeet sisältävät uuden teknologian hankinta- ja kehittämiskustannukset. Aineettomat hyödykkeet ovat pääasiassa muodostuneet yrityskauppoihin liittyvistä käypään arvoon arvostuksista. Teknologian hankinta- ja kehittämiskustannukset poistetaan niiden arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa (10 vuoden aikana). Tavaramerkkien taloudellinen vaikutusaika on arvioitu 10 vuodeksi. Aineettomien ja aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvonalentumiset Aineettomat hyödykkeet, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, testataan vähintään vuosittain arvonalentumisen varalta ja aina, kun on viitteitä arvonalentumisesta. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän/hyödykkeen tai rahavirtaa tuottavan yksikön käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvolla tarkoitetaan kyseisestä omaisuuserästä/hyödykkeestä tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja vastaisia nettorahavirtoja, jotka diskontataan nykyarvoonsa. Diskonttauskorkona käytetään ennen veroa määritettyä korkoa, joka kuvastaa markkinoiden näkemystä rahan aika-arvosta ja omaisuuserään liittyvistä erityisriskeistä. Arvonalentumistarvetta tarkastellaan rahavirtaa tuottavien yksiköiden tasolla eli sillä alimmalla yksikkötasolla, jonka rahavirrat ovat pääosin muista yksiköistä riippumattomia, ja jonka rahavirrat ovat erotettavissa ja pitkälle riippumattomia muiden vastaavien yksiköiden rahavirroista. Aikaisemmin kirjattu arvonalentumistappio perutaan, mikäli kerrytettävissä olevan rahamäärän arvioinnissa käytetyt oletukset muuttuvat. Arvonalentumistappiota ei peruta enempää kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi ollut ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Rahoitusvarat Konserni luokittelee rahoitusvarat seuraaviin luokkiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, lainat ja muut saamiset ja myytävissä olevat rahoitusvarat. Luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen perusteella. Yhtiön johto luokittelee rahoitusvarat alkuperäisen hankinnan yhteydessä.

17 17 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat Lainat ja muut saamiset Rahoitusvarojen arvonalentuminen Rahavarat Rahavarat koostuvat käteisvaroista, lyhytaikaisista pankkitalletuksista ja sellaisista sijoituksista, jotka on tarkoitettu tuottamaan likvideille varoille talletustiliä parempaa tuottoa. Lainat Johdannaiset Vuokrasopimukset, joissa konserni on vuokralle ottaja Vaihto-omaisuus Osakepääoma Osakepääoma muodostuu yksinomaan kantaosakkeista. Yrityksen hankkiessa omia osakkeita, niistä maksettu määrä sekä hankinnasta välittömästi aiheutuneet kustannukset (veroilla vähennettynä) vähennetään omasta pääomasta, kunnes yhtiön hallussa olevat osakkeet mitätöidään tai myydään. Tuloverot Tuloslaskelman verokulu muodostuu tilikauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisen veron muutoksesta. Tulosvaikutteisesti kirjattaviin liiketoimiin ja muihin tapahtumiin liittyvät verovaikutukset kirjataan myös tulosvaikutteisesti. Muihin laajan tuloksen eriin tai suoraan omaan pääomaan kirjattaviin liiketoimiin tai muihin tapahtumiin liittyvät verovaikutukset kirjataan myös vastaaviin eriin. Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan kunkin yhtiön kotipaikan verolainsäädännön perusteella. Veroa oikaistaan mahdollisilla edellisiin kausiin liittyvillä veroilla. Laskennalliset verot lasketaan kaikista väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Laskennalliset verot on laskettu käyttämällä verokantaa, josta on tilinpäätöspäivään mennessä säädetty tai jonka hyväksytystä määrästä on ilmoitettu ja joiden odotetaan olevan voimassa sillä tilikaudella, jolla omaisuuserä realisoidaan tai velka suoritetaan. Laskennalliset verosaamiset kirjataan siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää. Merkittävimmät väliaikaiset erot syntyvät käyttöomaisuushyödykkeistä, käyttämättömistä verotuksellisista tappioista sekä rahoitusinstrumenteista.

18 18 Työsuhde-etuudet Eläkevastuut Yhtiö on soveltanut IAS 19 -standardin mukaista eläkevastuun laskentaa. IAS 19 -standardi astuu virallisesti voimaan vasta jälkeen alkavilta tilikausilta, mutta sitä voidaan haluttaessa soveltaa jo aikaisemmin. Eläkevastuun alentuminen 2 miljoonaa euroa on kirjattu tulosvaikutteisesti. Varaukset Varaus kirjataan, kun yrityksellä on aikaisempien tapahtumien seurauksena laillinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. Varauksena kirjattava määrä vastaa parasta arviota menoista, joita olemassa olevan velvoitteen täyttäminen edellyttää tilinpäätöspäivänä. Varausten muutokset merkitään tuloslaskelmaan samaan erään kuin mihin varaus on alun perin kirjattu. Tuloutus Kirjattavan tuoton määrä muodostuu myydystä tavarasta tai palvelusta saadun tai saatavan vastikkeen käyvän arvon perusteella. Tuotot sellun myynnistä kirjataan, kun tuotteen omistamiseen liittyvät merkittävät riskit, edut ja määräysvalta ovat siirtyneet ostajalle. Pääsääntöisesti tämä tapahtuu tuotteiden sopimusehtojen mukaisen luovutuksen yhteydessä. Konserni tuottaa lisäksi konsultointipalveluja. Tuotot palveluista tuloutetaan, kun palvelu on kokonaisuudessaan suoritettu ja taloudellisen hyödyn saaminen palvelusuoritteesta on todennäköistä. Tuotteiden myynti Tuotot tuotteiden myynnistä kirjataan, kun yritys on toimittanut tuotteet asiakkaalle. Pitkäaikaishankkeet Kiinteähintaisten ja vastaavien pitkäaikaisten projektien tuloutus tapahtuu projektin valmistumisen mukaisesti. Kun on todennäköistä, että hankkeen kokonaiskustannukset ylittävät kokonaistuotot, odotettavissa oleva tappio kirjataan kuluksi välittömästi. Korot ja osingot Korkotuotot kirjataan efektiivisen koron menetelmällä. Osinkotuotot kirjataan silloin, kun oikeus osinkoon on syntynyt. Liikevoitto Segmenttiraportointi Toimintasegmentit raportoidaan tavalla, joka on yhdenmukainen ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle toimitettavan sisäisen raportoinnin kanssa. Ylimmäksi operatiiviseksi päätöksentekijäksi, joka vastaa resurssien kohdistamisesta toimintasegmenteille ja tuloksen arvioinnista, on nimetty konsernin emoyhtiön hallitus. Rahoitusriskien hallinta Konsernin rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on välttää tai pienentää potentiaalisia maksuvalmiusriskejä sekä vähentää hyödyke-, valuutta- ja korkomarkkinoilla tapahtuvista vaihteluista johtuvaa taloudellisen tuloksen heilahtelua ja huonoa ennustettavuutta. Yhtiön hallitus vastaa riskienhallintaperiaatteista, joissa konsernille määrätään eri toimijoiden roolit, toimintaprosessit ja noudatettavat ohjeet. Hallitus tarkastelee konsernin keskeisten rahoitukseen liittyvien riskien hallinnan periaatteita ja sopii niistä vähintään vuosittain. Konserni altistuu toimintansa seurauksena erilaisille rahoitusriskeille, esimerkiksi valuuttakurssien, hyödykkeiden hintojen ja korkojen muutosten vaikutuksille. Konsernin kannalta relevantteja ra-

19 hoitusriskejä ovat myös maksuvalmiuteen, rahoitusinstrumentteihin, uudelleenrahoitukseen sekä luottoihin ja vastapuoliin liittyvät riskit. Rahoitusriskejä hallitaan siltä osin kuin sen katsotaan olevan perusteltua taloudellisesti ja kilpailunäkökohdat huomioon ottaen. Yleisenä periaatteena on varmistua siitä, että kaikki rahoitusriskien hallintaan liittyvät toimenpiteet tukevat konsernin toimintaa. Valuuttakurssiriski Valtaosa konsernin toteutuneista ja suunnitelluista investoinneista ja lähes kaikki sen toimintamenot ovat euromääräisiä. Joidenkin tuotteiden ja palveluiden hinnat määräytyvät kuitenkin USA:n dollareina, joten konserni altistuu valuuttakurssiriskille. Myös dollarimääräiset pankkitilit ja dollarimääräiset johdannaissopimukset altistavat konsernin USA:n dollarista johtuvalle valuuttariskille. Näin ollen euron ja dollarin välisen vaihtokurssin muutokset voivat vaikuttaa konsernin tulokseen. Yhtiöllä tai konsernilla ei ole todettu muita olennaisia rahoitusriskejä. Käypien arvojen määrittäminen Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat ja -velat Muut rahoitusvarat ja velat Kirjanpitoarvot lyhytaikaisille rahoitusinstrumenteille, jotka sisältävät rahavarat, myyntisaamiset, ostovelat ja siirtovelat, eivät merkittävästi eroa käyvistä arvoista Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät epävarmuustekijät Laadittaessa konsernitilinpäätöstä kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti joudutaan tekemään tulevaisuuteen liittyviä arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat omaisuus- ja velkaerien, vastuiden sekä tuottojen ja kulujen määriin. Seuraavassa on kuvattu tärkeimpiä alueita, joissa arvioita ja harkintaa on käytetty. Hankittujen varojen käyvän arvon määrittäminen IFRS 3 -standardi edellyttää hankkijaa kirjaamaan aineettoman hyödykkeen erikseen liikearvosta, mikäli kirjauskriteerit täyttyvät. Aineettoman oikeuden kirjaaminen käypään arvoon edellyttää johdon arvioita tulevista kassavirroista. Arvostukset perustuvat diskontattuihin kassavirtoihin sekä arvioituihin luovutus- tai jälleenhankintahintoihin, ja ne edellyttävät johdon arvioita ja oletuksia omaisuuserien tulevasta käytöstä ja vaikutuksesta yhtiön taloudelliseen asemaan. Tuloutus Konserni käyttää projektin valmistumisen mukaista tuloutusta pitkäaikaishankkeille. Laskennalliset verosaamiset Laskennalliset verosaamiset on kirjattu siihen määrään asti kuin johdon arvion mukaan on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää tappioiden käyttöaikana. Johdon arvio tulevaisuuden verotettavasta tulosta perustuu konsernin strategiaan ja tuleville vuosille tehtyihin budjetteihin. Varaukset Varaukset kirjataan, kun yrityksellä on aikaisempien tapahtumien seurauksena laillinen tai tosiasiallinen velvoite, ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. Projekteihin liittyvät odotettavissa olevat tappiot kirjataan välittömästi kun on todennäköistä, että hankkeen kokonaiskustannukset ylittävät kokonaistuotot. Lisäksi varaus tehdään, mikäli seuraavalla tilikaudella on odotettavissa operatiivisia tappioita jostain erityisestä ja poikkeuksellisesta syystä.

20 5. Segmentti-informaatio 20 Segmentti-informaatio perustuu johdon sisäisiin raportteihin, joita Sellu Oyj:n hallitus käyttää päätöksenteossa. Hallitus seuraa liiketoimintaa maantieteellisten alueiden mukaisesti. Toimintasegmentit muodostuvat maittain. Sellu Oyj:n raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat Suomi, Venäjä, USA, Saksa ja Singapore. Segmentti-informaatio Hallitus arvioi toimintasegmenttien tulosta segmentin operatiivinen tulos -luvun perusteella. Mikäli toimintasegmentin tulos vaikuttaa johdon palkitsemiseen, kyseisen segmentin tulosta laskettaessa segmenttien väliset tapahtumat oikaistaan tapahtuneiksi markkinahintaan. Korkotuottoja ja -kuluja ei kohdisteta segmenteille, koska konsernin rahavarojen hallinnointi on keskitetty konsernin taloushallintoon. 6. Rahavirtalaskelman liitetiedot Yritysostot ja -myynnit Vuosina 2013 ja 2012 päättyvillä tilikausilla ei ole tehty yritysostoja tai -myyntejä. Käyttöomaisuushyödykkeiden luovutustulot Vuosina 2013 ja 2012 päättyneillä tilikausilla ei ole ollut merkittäviä käyttöomaisuushyödykkeiden luovutustuloja. 7. Liikevaihto Sellumyynti Konsultointipalvelut Muu myynti 5 - Yhteensä Eurooppa Muut maat Yhteensä Liiketoiminnan muut tuotot Korvaukset omaisuusvahingosta Tutkimus- ja kehittämisavustukset Muut avustukset Realisoituneet voitot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista Muut tuotot Yhteensä

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot