Ohje talletussopimuksista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje talletussopimuksista"

Transkriptio

1 Nro RAHOITUSTARKASTUS OHJE Dnro 49/520/96 Antopäivä: Voimassaoloaika: lukien toistaiseksi Korvaa ohjeen: Luottolaitoksille Dnro 6/117/94, Muutokset merkitty tummennettuna 1(8) Ohje talletussopimuksista Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain ( /503) 4 :n 2 momentissa nojalla luottolaitostoiminnasta annetun lain ( /1607) 2 :n 2 momentissa tarkoitetuille talletuspankeille seuraavan ohjeen. Luottolaitostoiminnasta annetun lain 50 :n mukaan talletuksella tarkoitetaan yleisöltä vastaanotettuja takaisin maksettavia varoja, jotka on vastaanotettu rahoitustarkastuksen hyväksymät yleiset ehdot täyttävälle tilille. Saman lain 83 :n 2 momentin mukaan luottolai- Rahoitustarkastus edellyttää, että sopimussuhdetta koskevat ehdot ilmenevät kirjallisesta sopimuksesta. Pankin on huolehdittava siitä, että sopimusasiakirja allekirjoitetaan vasta sen jälkeen, kun sopimussuhdetta koskevat ehdot on kirjattu asiakirjaan. Tiliin liitettävistä palveluista tehdään eri sopimukset. 1 Talletussuhde 1.1 Talletus Yleisöltä vastaanotetun talletuksen käsite määritoksen on toimitettava rahoitustarkastukselle tellään luottolaitostoiminnasta annetun lain 50 luottolaitoksen toiminnassa käytettävien :ssä. Talletuspankkiin tehdyillä sijoituksilla, vakioehtoisten sopimusten ehdot. joita kutsutaan talletuksiksi, on tiettyjä ominaisuuksia, joiden perusteella ne voidaan erottaa Tätä ohjetta sovelletaan soveltuvin osin myös muista sijoituksista. suomalaisen talletuspankin ulkomaisessa sivukonttorissa käyttämiin tiliehtoihin. Arvo- Vain talletuspankeilla on oikeus ottaa vastaan paperinvälitysliikkeille on annettu erillinen yleisöltä talletuksia. Talletuksia voidaan ottaa ohje asiakasvarojen erottamisesta (arvopa- vain rahoitustarkastuksen hyväksymille tileille, perimarkkinoiden määräys- ja ohjekokoelma, joten talletuksille on ominaista valvontavinro 203.3, dnro 3/544/94, antopäivä ranomaisen hyväksymiseen perustuva vakio ). Ohjeessa on käsitelty mm. asia- ehtoisuus ja kullekin avatulle tilille erikseen kasvaroja koskevaa pankkitiliä. tallettajan kanssa tehty kirjallinen sopimus. Tutkiessaan sille toimitettuja tiliehtoja ja tal- 1.2 Tallettajien saamisten turva letussopimuksiin liittyviä vakioehtoisia tilisopimuksia rahoitustarkastus kiinnittää Talletuspankkien tarjoamien sijoitusmahdolhuomiota ehtojen selvyyteen sekä luottolaitos- lisuuksien joukosta vain talletuksilla on toiminnasta annetun lain ja 83 :ien sopimusehdoille asettamiin vaatimuksiin. Tässä ohjeessa rahoitustarkastus esittää näkemyksensä talletussuhteesta sekä talletustilejä koskeville talletussopimuksille (tilisopimus, yleiset ehdot, palveluhinnasto) asetettavista vähimmäisvaatimuksista sekä sopimusehtojen sisällöstä.

2 2(8) vakuusrahastosuoja. Vakuusrahastosuoja LLL:n 61 :ssä säädetään, että vakuusrahaskaista kattaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 61 tosta korvataan vain ne tallettajien saamiset, :n mukaisesti rahastoon kuuluvan pankin jotka ovat LLL:n 50 :ssä tarkoitetulla tilillä, ja yleisölle tarjottaville talletustileille tehdyt tilille vielä kirjautumattomat maksujen välityktalletukset korkoineen Suomen markan sessä olevat tallettajien saamiset. LLL:n 50 :n määräisinä. Yleisön käsitteen voidaan katsoa mukaan talletuksella tarkoitetaan yleisöltä vasedellyttävän tilin tarjontaa ennalta määrää- taanotettuja takaisin maksettavia varoja, jotka mättömälle joukolle luonnollisia henkilöitä tai on vastaanotettu Rahoitustarkastuksen hyväksyoikeushenkilöitä. Luottolaitostoiminnasta mät yleiset ehdot täyttävälle tilille. annetun lain tarkoittaman yleisön käsitteen ulkopuolelle jäävät luotto- ja rahoituslaitokset Sivukonttorin, joka liittyy vakuusrahastoon saasekä valtio. dakseen talletuksilleen Suomessa ULLL:n mu- lisäsuojaa, tulee toimittaa tiliehtonsa Ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen Rahoitustarkastukselle käsiteltäväksi sen selvittoiminnasta Suomessa annetun lain ( tämiseksi, ovatko tiliehdot Rahoitustarkastuksen 1993/1608) 13 :ssä on säännökset luotto- hyväksymien yleisten ehtojen mukaiset. laitoksen sivukonttorin tallettajien saamisten turvaamisen järjestämisestä. Ulkomaisen luot Euroopan talousalueen ulkopuolelta tolaitoksen Suomessa olevan sivukonttorin tulevat sivukonttorit käyttämissä tiliehdoissa tulee olla riittävät tiedot sivukonttorin tallettajiin sovellettavasta Euroopan talousalueen ulkopuolisista maista suojajärjestelmästä. Tiliehdoissa tulee olla tulevat sivukonttorit voivat liittyä suomalaisen maininta siitä, kuuluuko sivukonttori luottolai- vakuusrahaston jäseniksi valtiovarainministeritostoiminnasta annetun lain mukaiseen liike- ön määräämillä ehdoilla. ULLL:n 9 a :n mupankkien ja Postipankki Oy:n vakuusrahas- kaan vakuusrahaston varoista korvataan ulkotoon vai onko sivukonttorin vastaanottamien maisen luottolaitoksen selvitystilassa tai kontalletusten suoja muutoin riittävästi järjestetty. kurssissa vain sen ne Suomessa olevan ja vakuusrahastoon kuuluvan sivukonttorin tallettalassa Euroopan talousalueelta Suomeen jien saamiset, jotka ovat LLL:n 50 :ssä tarkoisijoittuvat sivukonttorit tetulla tilillä ja joiden maksamiseen selvitysti- olevan luottolaitoksen tai konkurssipesän Euroopan talousalueelta tulevan ulkomaisen varat eivät riitä. luottolaitoksen sivukonttorin oikeudesta liittyä luottolaitostoiminnasta annetun lain (1607/93, Rahoitustarkastus katsoo, että Euroopan talousjäljempänä LLL) 6 luvun mukaiseen suoma- alueen ulkopuolelta tulevien sivukonttoreiden on laiseen vakuusrahastoon säädetään ulkomaisen toimitettava ULLL:n 9 a :n nojalla käyttämänluotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta sä tiliehdot Rahoitustarkastuksen käsiteltäväksi, Suomessa annetussa laissa (1608/93, jäljem- jos sivukonttori kuuluu suomalaiseen vakuusrapänä ULLL). ULLL:n voimaan tul- hastoon. leiden muutosten (898/95) jälkeen voi sivukonttori lain 7 a :n mukaan liittyä suomalai Kaikkia sivukonttoreita koskevat seen vakuusrahastoon saadakseen yleisöltä yhteiset määräykset vastaanottamilleen talletuksille lisäsuojaa, jos sen kotivaltion suojaa ei voida pitää yhtä riit- ULLL:n 13 :n mukaan sivukonttorin on annettävänä kuin luottolaitoslain mukaista vakuus- tava tallettajilleen tiedot tallettajien saamisten rahastosuojaa. vakuusrahastosuojasta ja muusta

3 3(8) vastaavasta suojajärjestelmästä sekä aiemmin annettujen tietojen muutoksista Suomen virallisilla kielillä. Rahoitustarkastus suosittaa, että tiedot vakuusrahastosuojasta sisällytetään asiakkaan kanssa tehtävään tilisopimukseen. tojen varaan. Kummankin osapuolen tulee saada oma kappaleensa tilisopimuksesta. Sovellettavien tiliehtojen tulee ilmetä tilisopimuksesta. Tilisopimukseen tulee myös ottaa maininta mahdollisesti tilistä annettavasta talletustodistuksesta, jota vastaan tilillä olevat varat suoritetaan. Sivukonttorin on ilmoitettava myöskin Rahoi Tiliehdot tustarkastukselle tallettajien suojaa koskevat tiedot. Tiliehdoilla tarkoitetaan tiliin sovellettavia yleisiä ehtoja. Tiliehdot voivat olla pankin kaikkiin Sivukonttori voidaan LLL:n 7 b :n ja 9 b :n tietyntyyppisiin tileihin sovellettavat yleiset nojalla erottaa vakuusrahastosta. Ennen ehdot tai yksittäiseen tiliin sovellettavat ehdot. erottamispäätöstä tehdyt talletukset ovat Uusille tiliehdoille on saatava rahoitustarkastuktalletussuojan piirissä erääntymiseensä saakka. sen hyväksyntä ennen niiden ottamista käyttöön ja tiliehtoihin tulee sisällyttää maininta rahoitustarkastuksen hyväksymisestä. Myös tiliehtojen Jos luottolaitos itse päättää erota vakuusrahas- muutokset tulee hyväksyttää rahoitustarkastukton jäsenyydestä, päättyy talletustensuoja sessa ennen niiden käyttöön ottamista. Tiliehdot eroamishetkellä. Luottolaitoksen on ilmoi- tulee toimittaa rahoitustarkastukselle kahtena tettava asiakkailleen etukäteen siitä, kuinka kappaleena. talletustensuoja tulee muuttumaan eroamishetkellä. Rahoitustarkastus katsoo, että talletus Palveluhinnasto suojan muuttuminen on sellainen sopimussuhteessa tapahtuva muutos, että asiakkaalla tulee Tilisopimuksessa tai tiliehdoissa voi olla maiolla oikeus irtisanoa talletus ilman kuluja. ninta palveluhinnastosta. Palveluhinnastossa voi talletustilin osalta olla vain tilin käyttöön liittyvoimassa 1.3 Talletussopimus vien palvelujen hintoja ja tietoja kulloinkin olevien viitekorkojen arvoista. Pal- Käytössä olevien talletussuhdetta sääntelevien veluhinnastossa ei voi olla tiliin liittyviä muita sopimusten ja ehtojen nimitykset poikkeavat määräyksiä, vaan maksujen perusteiden ja jonkin verran toisistaan. Tässä ohjeessa termin muiden ehtojen tulee ilmetä tilisopimuksesta, talletussopimus katsotaan pitävän sisällään tiliehdoista tai muusta sopimuksesta. Palvelukaikki asiakkaan ja pankin välistä talletussuh- hinnaston tulee olla näkyvästi esillä pankin detta sääntelevät sopimusehdot. Talletussopi- jokaisessa toimipaikassa ja siihen tutustumisen mus on siten kokonaisuus, joka muodostuu tulee olla vaivatonta. tilisopimuksesta, tiliehdoista ja palveluhinnastosta. 1.4 Tilin luonteen määrittely Tilisopimus Talletussopimuksessa on määriteltävä tilin käyttötarkoitus sekä keskeinen sisältö, kuten Tiliä avattaessa on laadittava kirjallisesti luot- onko kyse vaadittaessa maksettavasta avistatitolaitostoiminnasta annetun lain 51 :ssä listä tai määräaikaistalletustilistä. Jos tilin tarkoitettu sopimus, joka sisältää tilinomis- yhteydessä on mahdollista käyttää luottoa, tulee tajaa tai -omistajia ja tilin käyttöön oikeu- tästä sopia erikseen. tettuja koskevat tiedot sekä ne tiliin liittyvät ehdot, joita ei ole jätetty vakioehtoisten tilieh-

4 4(8) Tilin verotuksellisen kohtelun tulee olla pankin rahoitusjärjestelmän rikolliselta hyväksikäytöltä tiedossa ja se tulee ilmoittaa asiakkaalle tilin (nro 104.2, dnro 2/118/94, antopäivä avaamisen yhteydessä. Tiliin tehtävien muu ). tosten yhteydessä on myös annettava tietoa niiden vaikutuksesta tilin verotukselliseen koh Tilisopimukseen merkittävät tiedot teluun. asiakkaasta 1.5 Tilin avaaminen Tilin avaamisen yhteydessä on tilisopimukseen merkittävä riittävät tiedot tilin avaajasta tai a Asiakkaan tunnistaminen vaajista, omistajasta tai omistajista ja käyttöön oikeutetuista. Riittävillä tiedoilla tarkoitetaan Talletuspankin on aina tiliä avattaessa luonnollisesta henkilöstä ainakin nimeä, henkivarmistauduttava tilin avaajan tai avaajien, lötunnusta ja kotipaikkaa ja yhteisöstä tai säätitilin omistajan tai omistajien ja käyttöön östä toiminimeä, rekisterinumeroa tai ly-tunoikeutettujen henkilöllisyydestä, olemassa- nusta ja kotipaikkaa. Yhteisölle tai säätiölle tiliä olosta sekä tilinavauksen muusta laillisuu- avattaessa pankin tulee huolehtia, että se saa desta. kaupparekisteriotteen ja yhtiöjärjestyksen tai muun vastaavan asiakirjan. Tilin omistajan Asiakkaan tunnistamiseen ja henkilöllisyyden osoitetiedot tulee myös merkitä pankin tietoteamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota dostoihin. Jos juridisen henkilön puolesta tilin silloin, kun asiakas avaa tilin suorapankki- avaavalla ei ole nimenkirjoitusoikeutta, tulee toimintaa harjoittavassa yksikössä eli kun tilin avausasiakirjoihin liittää asianmukainen talletuspankki ottaa vastaan talletuksia siten, valtuutus. ettei asiakkaan tarvitse käydä henkilökohtaisesti talletuspankissa tiliä avattaessa. Tällais- Pankin tulee ottaa omaan sisäiseen ohjekokoelten palveluiden käyttäminen edellyttää, että maansa määräykset tilinavauksen yhteydessä asiakkaalla on Suomessa olevassa talletus- vaadittavista asiakirjoista. pankissa vastatili. Vastatiliä pitävä pankki vastaa siitä, että asiakkaan henkilöllisyys on todettu luottolaitostoiminnasta annetun lain 2 Tilin käyttäminen edellyttämällä tavalla. Talletuspankin tulee aina tarvittaessa varmistua tilin käyttäjän henkilöllisyydestä sekä hänen Talletuspankki voi tilin käyttötarkoituksen ja oikeudestaan käyttää tiliä (velkakirjalaki siihen liitettävien palvelujen mukaan varata it- ( /622) 32)33, tiliehdot, tilinkäyttöselleen tilaisuuden varmistua asiakkaan anta- oikeudet). Ennalta tuntemattoman henkilön henmien tietojen oikeellisuudesta ja asiakkaan kilöllisyyden toteamisesta on tehtävä merkintä mahdollisuuksista täyttää tilisopimuksen vel- pankin asiakirjoihin. Ellei tilin käyttäjän henkivoitteet ennen tilin avaamista. löllisyyttä voida luotettavasti selvittää, on talletuspankin syytä pidättyä aiotusta toimenpiteestä. Asiakkaan henkilöllisyyden toteamisessa ja tunnistamisessa sekä suorapankkitoiminnassa on noudatettava luottolaitostoiminnasta annetun 3 Korko lain 95 :ää, henkilörekisterilain Talletussopimuksen korkolausekkeen tulee si- ( /471) säännöksiä ja Rahoitus- sältää tiedot, joiden avulla talletuksen tuotto voitarkastuksen antamaa määräystä luottolaitok- daan määritellä. Talletussopimuksen korkolausen toiminnassa noudatettavasta huolelli- seketta ei voi ilmoittaa vain viittauksella palvesuudesta ja menettelytavoista suojautua luhinnastoon.

5 5(8) 3.1 Korkoa koskevat vähimmäismaininnat 3.4 Arvopäivä talletussopimuksessa Talletussopimuksessa on oltava ehto pankin Tilisopimuksessa tai yleisissä tiliehdoissa on soveltamasta arvopäiväkäytännöstä ja sen oltava maininta seuraavista talletustilin koron merkityksestä tässä sopimussuhteessa. määräytymiseen vaikuttavista seikoista: - kiinteä tai viitekorko 3.5 Talletukselle maksettavasta korosta - pankin marginaali ilmoittaminen - viitekoron noteeraamisen lakkaamisen vaikutukset talletussuhteeseen Asiakkaalle lähetettävästä tiliotteesta tulee ilme- - koronlaskentapäivät (360/365) tä talletukselle maksettava kokonaiskorko tiliot- - korkokausi ja päivä, jolloin korko liite- teen lähettämishetkellä, jos korko on viitekoron tään pääomaan arvonmuutoksen johdosta muuttunut aikaisem- - jakso, jolta korko määräytyy massa tiliotteessa ilmoitetusta korosta. Pankin - viitekoron arvon määräytymisajankohta käyttämien viitekorkojen arvot tulee olla tallettarkistamisajankohdan yhteydessä tajien saatavissa pankin konttoreista. - koron laskentaperustana olevan pääoman määrittäminen (esim. korkoporrastusalueet) 4 Talletussopimuksen muuttaminen Talletussopimukseen sisältyvät tilisopimus, tili- 3.2 Käytettävät viitekorot ehdot ja palveluhinnasto muodostavat kokonaisuuden, johon sisältyviä yksittäisiä osa-alueisen Talletuspankki voi ottolainauksessaan soveltaa ta tai näiden ehtoja voidaan muuttaa sopimuksen mm. yleisesti noteerattuja markkinakorkoja voimassaolon aikana edellyttäen, että (koti- tai ulkomaisia), Suomen Pankin laske- talletussopimukseen on otettu muutosmenettelyä mia pitkäaikaisia viitekorkoja ja talletuspankin koskevat säännökset. Muutokset voivat kuitenprime-viitekorkoja. Talletus voidaan sopia kin kohdistua vain avistaperusteisiin ja toistaimyös kiinteäkorkoiseksi. seksi voimassa oleviin sopimuksiin. Sopimuk- muutosmenettely on aina suhteutettava Talletuksen korko voidaan sitoa myös muutettavan kohdan painoarvoon koko talletusvero-oikeudellisiin säännöksiin, siten että tilin sopimuksesta. verotuksellinen luonne pysyy samana verovapaata enimmäiskorkoa muutettaessa. Sopimuksen kannalta olennaisten ja keskeisten sopimuskohtien muutokset (esim. viitekorko, 3.3 Enimmäis- tai vähimmäiskorkoa marginaali, provisiot, koron laskentaperusteet) koskeva lauseke edellyttävät kirjallista ilmoitusmenettelyä, samoin kuin muu muutos, joka lisää tilinomis- Jos talletuspankin käyttämään korkolausek- tajan velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeukkeeseen sisältyy enimmäis- tai vähimmäiskor- siaan eikä johdu lain muutoksesta tai viranomaikoa koskevia rajoituksia, tulee asiakkaalle tal- sen päätöksestä. Muutoksien tulee kohdistua letussopimusta tehtäessä selkeästi kertoa ra- sopimuksen yksittäisiin ehtoihin, ei kokonaisvaljoitusten sisältö ja merkitys. Käytettäessä taisesti koko sopimukseen. edellä mainittuja rajoituksia muissa kuin avistaperusteisissa talletustileissä on tiliehtoi- Asiakkaan on vaikeuksitta kyettävä saamaan hin merkittävä, että asiakkaalla on oikeus ir- selville, miten talletuspankin esittämä muutos tautua sopimuksesta välittömästi ja kuluitta, muuttaa taloudellisesti alkuperäistä sopimuskun rajoitusta sovelletaan.

6 6(8) ta. Hyvän pankkitavan mukaista on selventää esimerkiksi korkomuutosta laskuesimerkein. 5 Ilmoittamisvelvollisuus Muutosmenettelyn jälkeenkin asiayhteyden 5.1 Tilitapahtumat alkuperäiseen sopimukseen tulee säilyä. Jos asiakas ei hyväksy esitettyä muutosta, on Talletussopimuksessa tulee olla maininta siitä, asiakkaalla oltava mahdollisuus välittömästi ja miten tilitapahtumista tiedotetaan tilinomistakuluitta irtisanoa sopimus päättymään jalle. Konttorissa tapahtuvasta tilillepanosta muutoksen voimaantulopäivänä, jos muutos ei tulee kuitenkin aina antaa asiakkaalle erillinen johdu lainmuutoksesta tai viranomaisen kuitti, ellei tilillepanosta tehdä merkintää vaspäätöksestä. takirjaan tai talletusasiakirjaan. Jos talletussopimuksen mukaan pankin tilikir- janpitoa on pidettävä luotettavana näyttönä tilin- omistajan tiliasemasta, pankin tulee tilinomista- jan pyynnöstä toimittaa tiliin liittyvänä perus- palveluna tilinomistajalle kerran kalenterivuo- dessa kuluitta tiliote, jollei muusta tiedonanto- menettelystä ole sovittu. Tiliotteesta tulee ilmetä edellisen tiliotteen lähettämisen jälkeiset tili- tapahtumat. Jos asiakas ei irtisano tiliä, jonka ehtojen muutosta hän vastustaa, pankin tulee irtisanoa tili sopimuksenmukaisin irtisanomisajoin. Mikäli asiakas ei irtisanomisen tultua voimaan nosta varoja tililtä, pankin on talletettava ne verottomalle tilille, jolta asiakas voi nostaa ne koska tahansa. Asiakkaalle on lisäksi ilmoitettava, että irtisanomisen tultua voimaan tiliin liittyviä palveluja ei voida enää käyttää. Tilanteisiin, joissa asiakas on jättänyt reagoi- 5.2 Osoite- ym. tiedot matta pankin lähettämään kirjalliseen muutosilmoitukseen, rahoitustarkastus esittää Talletussopimuksessa on oltava selvät säännökkäytännöllisenä kannanottona seuraavan: set siitä, millä tavoin osoite- ja muiden tietojen Pankki voi soveltaa muutettuja sopimusehtoja muutoksista (esim. nimenkirjoitusoikeuden ilmoituskirjeessä varatun vähintään ir- muutokset) pankille ilmoitetaan ja mikä on tilintisanomisaikaa vastaavan ajan kuluttua, mistä omistajan vastuu silloin, kun ilmoitusvelvolon mainittava ilmoituskirjeessä. Lisäksi asiak- lisuus on laiminlyöty. kaalle on selvästi ilmoitettava, että rahojen nostaminen ja tilisuhteesta irtaantuminen on Talletussopimuksesta on käytävä ilmi, millä tatodellinen vaihtoehto. Menettelyn hyväksyttä- voin tiliä koskevista asioista ilmoitetaan tilinvyys edellyttää aina asiakkaalle annettua riit- omistajalle ja milloin tilinomistajan katsotaan tävää informaatiota. saaneen nämä tiedonannot. Sopimusehtojen muutoksen hyväksymiseksi ei 6 Tilin sulkeminen ja talletuksen riitä pelkästään asiakkaan passiivisuus. kuittaaminen Asiakkaan voidaan katsoa hyväksyneen tilisopimuksen muutoksen konkludenttisesti Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, talletusvasta, kun hän on muutoksesta tiliehtojen pankilla on oikeus sulkea talletustili vain, jos mukaisesti tiedon saatuaan toistuvasti käyttä- sulkemisesta on erillinen ehto talletussopimuknyt tiliä. Muutoksen pätevyys on varmistet- sessa. Talletustiliä ei voida sulkea esim. tavissa solmimalla asiakkaan kanssa uusi kirjallinen sopimus. Maksujen muutokset talletuspankki voi ilmoittaa sopimusosapuolelleen tiliseurantaan liittyvän materiaalin yhteydessä.

7 7(8) odottamaan kuittauksen edellytysten täyttymistä. 10 Oikeuspaikkalauseke Oikeuspaikasta voidaan sopia, mutta sopimuk- Tilivarojen kuittauksessa on muutoin nou- sella ei voida poistaa kuluttajan oikeutta vastata datettava luottolaitostoiminnasta annetun lain kotipaikkansa tuomioistuimessa (ku- 54 :ää. Pankin on lähetettävä asiakkaalle luttajansuojalaki, /38, 9:1). viipymättä kirjallinen kuittausilmoitus. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi kuitattujen varojen Määriteltäessä oikeuspaikkaa on otettava huomäärä sekä se, minkä asiakkaalta olevan vel- mioon EFTA- ja EU-valtioiden välinen ns. voitteen suorittamiseen kuitatut varat on Luganon yleissopimus tuomioistuinten toimikäytetty. vallasta sekä tuomioiden täytäntöönpanosta. Määräaikaistalletusta ei voi ennen eräpäivää käyttää kuittaamiseen. 7 Varojen ohjaaminen Tilinomistaja voi antaa suostumuksensa siihen, että pankilla on oikeus antaa tilinomistajan taloudellista asemaa koskevia tietoja pankin ulko- puolelle. Talletussopimuksessa tulee tällöin määritellä ne tahot, joille tietoja voidaan antaa. Kyseinen ehto ei voi olla talletussopimuksen va- kioehdoissa, vaan suostumus tulee aina antaa erillisenä tahdonilmaisuna. Ilman maksunsaajan kanssa tehtyä kirjallista sopimusta pankki ei saa ohjata varoja muulle tilille kuin sille, jonka maksaja on ilmoittanut. Tilinomistajalla tulee olla oikeus milloin tahansa irtisanoa varojen ohjaamista koskeva sopimus päättymään välittömästi, jollei muusta irtisanomisajasta ole sovittu. 8 Tilin ylitys Talletukseen sovelletaan velkasuhteita koskevia yleisiä vanhentumissäännöksiä (A määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille, /32). Talletussopimuksessa tulee olla maininta yleisestä vanhentumisajasta sekä siitä, miten pankki menettelee vanhen- tuneiden talletusten ja niille mahdollisesti mak- settavien korkojen suhteen. Hyväksyttävänä ei voida pitää sitä, että talletustili tai tilille sovittu limiitti ylitetään. Tilin ylittäminen voidaan yleensä katsoa sopimusrikkomukseksi. Tilin ylittämisen varalta tulee talletussopimuksessa olla säännökset tilin ylittämisen aiheuttamista seuraamuksista. Asiakas vastaa tilin ylittämisen seuraamuksista vain, jos tilin ylittäminen johtuu asiakkaan välittömästä tilinkäytöstä. 9 Ylivoimainen este Talletussopimukseen mahdollisesti sisällytettävä vahingonkorvausvelvollisuudesta vapauttava ehto voi koskea ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita tilanteita. Ehto ei saa muodostua pelkästään pankin vastuuvapautuslausekkeeksi. Ehdon tarkoittamista esteistä voidaan mainita esimerkkejä. 11 Asiakasta koskevien tietojen luovuttaminen 12 Talletuksen vanheneminen Rahoitustarkastus pitää hyvän pankkitavan mukaisena sitä, että talletuspankit aikaisemmin noudatetun käytännön mukaisesti siirtävät yli kymmenen vuotta käyttämättä olleiden tilien varat ns. koontitilille, jolta varat tilinomistajan niin vaatiessa voidaan hänelle maksaa.

8 8(8) 13 Talletussuhteen päättyminen Rahoitustarkastus pitää yllä rekisteriä, jossa on kaikkien talletuspankkien hyväksytyt yleiset ti- liehdot. Talletuspankin tulee toimittaa rahoitus- tarkastukselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä luettelo (ns. tilikartta) käytössä ole- vista talletustileistään. Talletussopimuksessa tulee olla säännökset edellytyksistä, joiden vallitessa osapuolet voivat päättää talletussopimuksen. Talletussopimus voidaan lopettaa joko purkamalla tai irtisanomalla sopimus. Asiakkaalle tulee varata riittävä irtisanomisaika pankin irtisanoessa talletustilisopimuksen. Lopetettaessa talletussuhde tilillä oleva pääoma sekä sille kertynyt korko tulee kokonaisuudessaan maksaa irtisanomisajan päätyttyä. Nosto- ym. rajoituksia ei voida soveltaa silloin, kun talletussuhde päättyy irtisanomisehdon mukaisesti. Rahoitustarkastus suosittaa, että talletuspankit saattavat talletustiliensä yleiset ehdot sekä niihin liittyvät tilisopimuksensa tämän ohjeen mu- Määräaikaistalletuksen tiliehdoissa tulee olla kaisiksi mennessä. Ohje ei aiheuta säännökset varojen kohtelusta talletuskauden muutoksia voimassa oleviin sopimussuhteisiin. päätyttyä. Ehtona voi olla mm., että talletus uudistetaan vastaavaksi ajaksi, jos varoja ei Tiedusteluihin vastaa rahoitustarkastuksen tietyn ajan kuluessa nosteta tai varoille makse- oikeudellinen osasto, puh. (90) taan eräpäivän jälkeen esim. käyttelytilien korkoa. 14 Tiliehdoissa mainittavat muut asiat Tiliehdoissa on lisäksi mainittava mm. tiliin mahdollisesti liittyvistä nostorajoituksista, menettelystä varoja irtisanottaessa, varojen siirto- ja panttauskelpoisuudesta. Jos määräaikaistalletus voidaan irtisanoa kesken talletuskauden, tiliehdoissa tulee olla myös säännökset tilin irtisanomisen edelly-tyksistä talletuskauden aikana sekä ennenaikaisen irtisanomisen veroseuraamuksista. 15 Talletustilejä koskeva ohjeistus Talletuspankin sisäisessä ohjeistuksessa tulee olla riittävät ohjeet, jotka koskevat mm. vajaavaltaisten tilejä, tilin käyttöä tilinomistajan kuollessa, useamman henkilön omistaman tilin perustietojen muuttamista ja minkälaisia asiakirjoja ja selvityksiä tilin avaamisen yhteydessä eri asiakasryhmiltä vaaditaan. Pankin asiakkailla tulee tarvittaessa olla mahdollisuus saada tieto pankin menettelytavoista edellä tarkoitetuissa tilanteissa. 16 Rahoitustarkastuksessa pidettävä tilirekisteri 17 Siirtymäaika

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 :n sekä ulkomaisen luottoja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin.

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin. 1 (6) Markkinavalvonta 21.03.2006 Dnro 15/121/2005 SAADUISTA LAUSUNNOISTA: RAHOITUSPALVELUSOPIMUKSET, STANDARDI 2.3 Rahoitustarkastus sai rahoituspalvelusopimuksia koskevaan standardiluonnokseen yhteensä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot Erityiset ehdot Tilin määritelmä KorkoExtra-tili on jatkuva säästämiseen tarkoitettu tili. Tilillä olevat varat ovat vapaasti käytettävissä

Lisätiedot

1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015

1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015 1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015 Näitä ehtoja sovelletaan eri talletustilien tilisopimuksiin ja yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Määritelmät Arvopäivä: Arvopäivä on viiteajankohta, jota pankki

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Käyttötilin ehdot. Erityisehdot. Koron määräytyminen

Käyttötilin ehdot. Erityisehdot. Koron määräytyminen Käyttötilin ehdot Erityisehdot Koron määräytyminen Talletuskorko on kiinteä 0,250 %. Jos kalenterikuukauden alin saldo on vähintään 5 000,00 euroa, talletuskorko on kuitenkin Op-Prime-korko vähennettynä

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 2/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Ilmoituksen laatiminen ja toimittaminen Rahoitustarkastukselle_

Lisätiedot

SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot Talletuskorko Talletuskorko on kiinteä koko talletusajan. Talletuskoron laskentatapa Korkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään, eräpäivää mukaan

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

TILISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT

TILISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT I TILIN YLEISET EHDOT II MÄÄRÄAIKAISTALLETUSTEN YLEISET EHDOT III VALUUTTATILIÄ KOSKEVAT ERITYISEHDOT TILISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT TILIEHTOJEN HYVÄKSYMINEN Finanssivalvonta on hyväksynyt nämä tiliehdot.

Lisätiedot

KÄYTTÖTILIN JA PRIME-TILIN YLEISET EHDOT

KÄYTTÖTILIN JA PRIME-TILIN YLEISET EHDOT KÄYTTÖTILIN JA PRIME -TILIN YLEISET EHDOT 1. 7.2015 Näitä ehtoja sovelletaan käyttö- ja prime-tilien tilisopimuksiin ja yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Maksutoimeksiantojen toteuttamiseen sovelletaan

Lisätiedot

TalletusPlus 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

TalletusPlus 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot TalletusPlus 1 (5) Erityiset ehdot Talletuskorko Talletuskorko on kiinteä koko talletusajan. Koron laskentatapa Korkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään, eräpäivää mukaan lukematta käyttäen jakajana

Lisätiedot

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.6 Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot

Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot Talletuskorko Talletuskorko on kiinteä koko talletuskauden. Talletuskoron laskentatapa ja maksaminen Korkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään, eräpäivää mukaan

Lisätiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot 2640 N:o 789 Liite 1 Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Luotonvälittäjä [Nimi] [Nimi] * Luotonantajalle valinnainen

Lisätiedot

Yleiset ehdot 1 (6) Yksityishenkilöt

Yleiset ehdot 1 (6) Yksityishenkilöt Yleiset ehdot 1 (6) Näitä tilin yleisiä ehtoja sovelletaan yksityishenkilöiden tilisopimuksiin ja nämä yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Finanssivalvonta on hyväksynyt nämä tilin yleiset ehdot 21.05.2010

Lisätiedot

1992 vp - HE 119 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 119 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 119 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talletusten ja obligaatioiden veronhuojennuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että talletusten ja obligaatioiden

Lisätiedot

YRITYSTILIEN YLEISET EHDOT

YRITYSTILIEN YLEISET EHDOT YRITYSTILIEN YLEISET EHDOT Näitä yritystilien yleisiä ehtoja sovelletaan muiden kuin yksityishenkilöiden tilisopimuksiin ja nämä yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. I TILIN YLEISET EHDOT Määritelmiä

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Tilisopimus 1 (7) EtuTili Erityiset ehdot

Tilisopimus 1 (7) EtuTili Erityiset ehdot Tilisopimus 1 (7) EtuTili Erityiset ehdot Tilin määritelmä EtuTili on jatkuvaan säästämiseen tarkoitettu tili. Talletuskoron määräytyminen Tilin talletuskorko on vaihtuva. Talletuskorko on sidottu Nordea

Lisätiedot

OHJE OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄÄN KUULUVIEN LUOTTOLAITOSTEN OMISTAMIEN LUOTTO- JA RAHOITUSLAITOSTEN OSAKKEIDEN JA OSUUKSIEN ILMOITTAMISESTA

OHJE OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄÄN KUULUVIEN LUOTTOLAITOSTEN OMISTAMIEN LUOTTO- JA RAHOITUSLAITOSTEN OSAKKEIDEN JA OSUUKSIEN ILMOITTAMISESTA RAHOITUSTARKASTUS OHJE Nro 301.5 Dnro 3/220/97 Antopäivä: 26.3.1997 Voimassaoloaika: 23.5.1997 lukien toistaiseksi 1 (3) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle OHJE OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄÄN

Lisätiedot

yleiset ehdot Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot

yleiset ehdot Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot Yritystilien yleiset ehdot Näiden yritystilien yleisten ehtojen voimaantulopäivä on 1.4.2015. Niitä sovelletaan :ssä tai Danske Bank A/S Helsingin sivukonttorissa oleviin yritystileihin. Näitä ehtoja sovelletaan

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)...

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... Sisällysluettelo YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... 2 1 Asiamiesten rekisteröinti (kumottu)... 2 2 Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttämisestä ilmoittaminen

Lisätiedot

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa suoraan pankeilta.

Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa suoraan pankeilta. 1 Pankkitilin avaaminen Tässä liitteessä kerrotaan asiakirjoista ja selvityksistä, joita pankit yleensä edellyttävät yritykseltä pankkitilin avaamiseksi. Käytännöt voivat hieman vaihdella pankeittain.

Lisätiedot

Tilin yleiset ehdot 1 (6) Yritykset ja yhteisöt. Käytössä4.4.2016 lukien.

Tilin yleiset ehdot 1 (6) Yritykset ja yhteisöt. Käytössä4.4.2016 lukien. Tilin yleiset ehdot 1 (6) Käytössä4.4.2016 lukien. Tilin yleiset ehdot koostuvat Maksuliikepalveluiden yleisien ehtojen Yhteisestä osasta ja Tilin ehdoista. Ehtojen ollessa ristiriidassa keskenään sovelletaan

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan tehdyksi 2 vuodeksi. Sopimus

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.4 Maariskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 dnro 1/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Raportointi Rahoitustarkastukselle

Lisätiedot

Laki. osuuskuntalain 5 luvun 5 :n muuttamisesta

Laki. osuuskuntalain 5 luvun 5 :n muuttamisesta Liite 1 Rinnakkaistekstit 2. osuuskuntalain 5 luvun 5 :n muuttamisesta muutetaan 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun osuuskuntalain (1488/2001) 5 luvun 5 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 890/2002,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro Antopäivä Voimaantulopäivä FINANSSIVALVONTA Lisätietoja

Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro Antopäivä Voimaantulopäivä  FINANSSIVALVONTA Lisätietoja Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro 4/01.00/2011 Antopäivä 15.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO (5) Liite Dnro 9/040/2003 6, 21 (LLL 39, 5 )

RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO (5) Liite Dnro 9/040/2003 6, 21 (LLL 39, 5 ) RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO 1.10.2003 1 (5) RAHOITUSTARKASTUKSEN TOIMENPIDEMAKSUT Laki sijoituspalveluyrityksistä (SIPAL) luokka Poikkeuslupapäätös konsernitilinpäätöksen tai konsolidointiryhmän

Lisätiedot

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Dnro 954/302/2010 25.11.2013 Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Nämä vaatimukset perustuvat komission rekisteriasetukseen 1. Kuhunkin toimenpidepyyntöön liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Määräaikainen valuuttatili 1 (5) Erityisehdot 01.17

Määräaikainen valuuttatili 1 (5) Erityisehdot 01.17 Määräaikainen valuuttatili 1 (5) Erityisehdot Tilin luonne Määräaikainen valuuttatili on valuuttamääräiseen tallettamiseen tarkoitettu tili yksityishenkilöille, yhteisöille ja yrityksille. Tiliehdot ja

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 Muutospäivä: 7.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä lukien toistaiseksi 1 (6) Arvopaperipörsseille, julkisen kaupankäynnin järjestäjille, optioyhteisöille, arvopaperinvälittäjille, liikkeeseenlaskijoille, arvopaperikeskuksille sekä selvitysosapuolille Määräys

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle lukien toistaiseksi 1 (5) Luottolaitoksille Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Maksupalvelulaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp. Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös.

Maksupalvelulaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp. Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä maksupalvelulaiksi

Lisätiedot

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä Muutokset alleviivattu 1 (5) Rahastoyhtiöille Määräys sisäpiirirekistereistä Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 :n 1 momentin nojalla määräyksen SRL 100 :ssä tarkoitetusta sisäpiirin

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Sivu 1 (5) VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2, 00100 Helsinki www.danskebank.fi

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet. Asiakassopimukset. Dnro FIVA 3/01.00/2013. Antopäivä 1.10.2013. Voimaantulopäivä 1.10.2013

Määräykset ja ohjeet. Asiakassopimukset. Dnro FIVA 3/01.00/2013. Antopäivä 1.10.2013. Voimaantulopäivä 1.10.2013 Määräykset ja ohjeet Asiakassopimukset Dnro FIVA 3/01.00/2013 Antopäivä 1.10.2013 Voimaantulopäivä 1.10.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi www.finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2016

Määräykset ja ohjeet 7/2016 Määräykset ja ohjeet 7/2016 Ohjeet moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista Dnro FIVA 11/01.00/2016 Antopäivä 30.8.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2017

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Sivu 1 (5) VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2, PL 1561, 00075 DANSKE

Lisätiedot

2. SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Asiakas: Y-tunnus: Alv.rek Asiakkaan osoite: Asiakkaan yhteyshenkilö: Toimittaja: Y-tunnus: Alv.

2. SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Asiakas: Y-tunnus: Alv.rek Asiakkaan osoite: Asiakkaan yhteyshenkilö: Toimittaja: Y-tunnus: Alv. IT2010 sopimusehdot LUONNOS 29.6.2009 OHJELMISTOJEN YLLÄPITOSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN KOHDE Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen ohjelmistojen ylläpidosta

Lisätiedot

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustar Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

TILI- JA MAKSUPALVELUEHDOT Sivu 1(57)

TILI- JA MAKSUPALVELUEHDOT Sivu 1(57) TILI- JA MAKSUPALVELUEHDOT Sivu 1(57) Sisällysluettelo sivu Tilin yleiset ehdot 2 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot 14 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot 24

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC Siilinjärven kunta Leasingsopimus (limiitti) 072821-LC01-000-000 3 Step IT Oy (jäljempänä Vuokralleantaja ), Y-tunnus 2161942-7, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, vuokraa Vuokralleottajalle tämän sopimuksen

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ Tekninen lautakunta hyväksynyt 12.3.2002 Voimaantulopäivä 15.3.2002 Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

Käyttölaina 2.000,00 EUR. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Käyttölaina 2.000,00 EUR. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite www.danskebank.fi 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Luottotyyppi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Avistatili. 1.1 Tilin määritelmä Pankki ottaa tilille vastaan yleisöltä tilivaluutan määräisiä takaisinmaksettavia varoja.

Avistatili. 1.1 Tilin määritelmä Pankki ottaa tilille vastaan yleisöltä tilivaluutan määräisiä takaisinmaksettavia varoja. YLEISET TILIEHDOT Avistatili 1. MÄÄRITELMÄT 1.1 Tilin määritelmä Pankki ottaa tilille vastaan yleisöltä tilivaluutan määräisiä takaisinmaksettavia varoja. 1.2 Tilinomistaja Tilinomistaja on henkilö, jolle

Lisätiedot

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta. SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. laitos) sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a :n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja laiksi ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 1 GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 (Yhtiökokouksen valtuutus ja hallituksen päätös 17.12.2013) Antipäätös O007, 4.2.2014 II D-lajin osake YLEISTÄ TAUSTAA Gumböle Golf Oy:n yhtiökokous teki 27.11.2013

Lisätiedot