Ohje talletussopimuksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje talletussopimuksista"

Transkriptio

1 Nro RAHOITUSTARKASTUS OHJE Dnro 49/520/96 Antopäivä: Voimassaoloaika: lukien toistaiseksi Korvaa ohjeen: Luottolaitoksille Dnro 6/117/94, Muutokset merkitty tummennettuna 1(8) Ohje talletussopimuksista Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain ( /503) 4 :n 2 momentissa nojalla luottolaitostoiminnasta annetun lain ( /1607) 2 :n 2 momentissa tarkoitetuille talletuspankeille seuraavan ohjeen. Luottolaitostoiminnasta annetun lain 50 :n mukaan talletuksella tarkoitetaan yleisöltä vastaanotettuja takaisin maksettavia varoja, jotka on vastaanotettu rahoitustarkastuksen hyväksymät yleiset ehdot täyttävälle tilille. Saman lain 83 :n 2 momentin mukaan luottolai- Rahoitustarkastus edellyttää, että sopimussuhdetta koskevat ehdot ilmenevät kirjallisesta sopimuksesta. Pankin on huolehdittava siitä, että sopimusasiakirja allekirjoitetaan vasta sen jälkeen, kun sopimussuhdetta koskevat ehdot on kirjattu asiakirjaan. Tiliin liitettävistä palveluista tehdään eri sopimukset. 1 Talletussuhde 1.1 Talletus Yleisöltä vastaanotetun talletuksen käsite määritoksen on toimitettava rahoitustarkastukselle tellään luottolaitostoiminnasta annetun lain 50 luottolaitoksen toiminnassa käytettävien :ssä. Talletuspankkiin tehdyillä sijoituksilla, vakioehtoisten sopimusten ehdot. joita kutsutaan talletuksiksi, on tiettyjä ominaisuuksia, joiden perusteella ne voidaan erottaa Tätä ohjetta sovelletaan soveltuvin osin myös muista sijoituksista. suomalaisen talletuspankin ulkomaisessa sivukonttorissa käyttämiin tiliehtoihin. Arvo- Vain talletuspankeilla on oikeus ottaa vastaan paperinvälitysliikkeille on annettu erillinen yleisöltä talletuksia. Talletuksia voidaan ottaa ohje asiakasvarojen erottamisesta (arvopa- vain rahoitustarkastuksen hyväksymille tileille, perimarkkinoiden määräys- ja ohjekokoelma, joten talletuksille on ominaista valvontavinro 203.3, dnro 3/544/94, antopäivä ranomaisen hyväksymiseen perustuva vakio ). Ohjeessa on käsitelty mm. asia- ehtoisuus ja kullekin avatulle tilille erikseen kasvaroja koskevaa pankkitiliä. tallettajan kanssa tehty kirjallinen sopimus. Tutkiessaan sille toimitettuja tiliehtoja ja tal- 1.2 Tallettajien saamisten turva letussopimuksiin liittyviä vakioehtoisia tilisopimuksia rahoitustarkastus kiinnittää Talletuspankkien tarjoamien sijoitusmahdolhuomiota ehtojen selvyyteen sekä luottolaitos- lisuuksien joukosta vain talletuksilla on toiminnasta annetun lain ja 83 :ien sopimusehdoille asettamiin vaatimuksiin. Tässä ohjeessa rahoitustarkastus esittää näkemyksensä talletussuhteesta sekä talletustilejä koskeville talletussopimuksille (tilisopimus, yleiset ehdot, palveluhinnasto) asetettavista vähimmäisvaatimuksista sekä sopimusehtojen sisällöstä.

2 2(8) vakuusrahastosuoja. Vakuusrahastosuoja LLL:n 61 :ssä säädetään, että vakuusrahaskaista kattaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 61 tosta korvataan vain ne tallettajien saamiset, :n mukaisesti rahastoon kuuluvan pankin jotka ovat LLL:n 50 :ssä tarkoitetulla tilillä, ja yleisölle tarjottaville talletustileille tehdyt tilille vielä kirjautumattomat maksujen välityktalletukset korkoineen Suomen markan sessä olevat tallettajien saamiset. LLL:n 50 :n määräisinä. Yleisön käsitteen voidaan katsoa mukaan talletuksella tarkoitetaan yleisöltä vasedellyttävän tilin tarjontaa ennalta määrää- taanotettuja takaisin maksettavia varoja, jotka mättömälle joukolle luonnollisia henkilöitä tai on vastaanotettu Rahoitustarkastuksen hyväksyoikeushenkilöitä. Luottolaitostoiminnasta mät yleiset ehdot täyttävälle tilille. annetun lain tarkoittaman yleisön käsitteen ulkopuolelle jäävät luotto- ja rahoituslaitokset Sivukonttorin, joka liittyy vakuusrahastoon saasekä valtio. dakseen talletuksilleen Suomessa ULLL:n mu- lisäsuojaa, tulee toimittaa tiliehtonsa Ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen Rahoitustarkastukselle käsiteltäväksi sen selvittoiminnasta Suomessa annetun lain ( tämiseksi, ovatko tiliehdot Rahoitustarkastuksen 1993/1608) 13 :ssä on säännökset luotto- hyväksymien yleisten ehtojen mukaiset. laitoksen sivukonttorin tallettajien saamisten turvaamisen järjestämisestä. Ulkomaisen luot Euroopan talousalueen ulkopuolelta tolaitoksen Suomessa olevan sivukonttorin tulevat sivukonttorit käyttämissä tiliehdoissa tulee olla riittävät tiedot sivukonttorin tallettajiin sovellettavasta Euroopan talousalueen ulkopuolisista maista suojajärjestelmästä. Tiliehdoissa tulee olla tulevat sivukonttorit voivat liittyä suomalaisen maininta siitä, kuuluuko sivukonttori luottolai- vakuusrahaston jäseniksi valtiovarainministeritostoiminnasta annetun lain mukaiseen liike- ön määräämillä ehdoilla. ULLL:n 9 a :n mupankkien ja Postipankki Oy:n vakuusrahas- kaan vakuusrahaston varoista korvataan ulkotoon vai onko sivukonttorin vastaanottamien maisen luottolaitoksen selvitystilassa tai kontalletusten suoja muutoin riittävästi järjestetty. kurssissa vain sen ne Suomessa olevan ja vakuusrahastoon kuuluvan sivukonttorin tallettalassa Euroopan talousalueelta Suomeen jien saamiset, jotka ovat LLL:n 50 :ssä tarkoisijoittuvat sivukonttorit tetulla tilillä ja joiden maksamiseen selvitysti- olevan luottolaitoksen tai konkurssipesän Euroopan talousalueelta tulevan ulkomaisen varat eivät riitä. luottolaitoksen sivukonttorin oikeudesta liittyä luottolaitostoiminnasta annetun lain (1607/93, Rahoitustarkastus katsoo, että Euroopan talousjäljempänä LLL) 6 luvun mukaiseen suoma- alueen ulkopuolelta tulevien sivukonttoreiden on laiseen vakuusrahastoon säädetään ulkomaisen toimitettava ULLL:n 9 a :n nojalla käyttämänluotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta sä tiliehdot Rahoitustarkastuksen käsiteltäväksi, Suomessa annetussa laissa (1608/93, jäljem- jos sivukonttori kuuluu suomalaiseen vakuusrapänä ULLL). ULLL:n voimaan tul- hastoon. leiden muutosten (898/95) jälkeen voi sivukonttori lain 7 a :n mukaan liittyä suomalai Kaikkia sivukonttoreita koskevat seen vakuusrahastoon saadakseen yleisöltä yhteiset määräykset vastaanottamilleen talletuksille lisäsuojaa, jos sen kotivaltion suojaa ei voida pitää yhtä riit- ULLL:n 13 :n mukaan sivukonttorin on annettävänä kuin luottolaitoslain mukaista vakuus- tava tallettajilleen tiedot tallettajien saamisten rahastosuojaa. vakuusrahastosuojasta ja muusta

3 3(8) vastaavasta suojajärjestelmästä sekä aiemmin annettujen tietojen muutoksista Suomen virallisilla kielillä. Rahoitustarkastus suosittaa, että tiedot vakuusrahastosuojasta sisällytetään asiakkaan kanssa tehtävään tilisopimukseen. tojen varaan. Kummankin osapuolen tulee saada oma kappaleensa tilisopimuksesta. Sovellettavien tiliehtojen tulee ilmetä tilisopimuksesta. Tilisopimukseen tulee myös ottaa maininta mahdollisesti tilistä annettavasta talletustodistuksesta, jota vastaan tilillä olevat varat suoritetaan. Sivukonttorin on ilmoitettava myöskin Rahoi Tiliehdot tustarkastukselle tallettajien suojaa koskevat tiedot. Tiliehdoilla tarkoitetaan tiliin sovellettavia yleisiä ehtoja. Tiliehdot voivat olla pankin kaikkiin Sivukonttori voidaan LLL:n 7 b :n ja 9 b :n tietyntyyppisiin tileihin sovellettavat yleiset nojalla erottaa vakuusrahastosta. Ennen ehdot tai yksittäiseen tiliin sovellettavat ehdot. erottamispäätöstä tehdyt talletukset ovat Uusille tiliehdoille on saatava rahoitustarkastuktalletussuojan piirissä erääntymiseensä saakka. sen hyväksyntä ennen niiden ottamista käyttöön ja tiliehtoihin tulee sisällyttää maininta rahoitustarkastuksen hyväksymisestä. Myös tiliehtojen Jos luottolaitos itse päättää erota vakuusrahas- muutokset tulee hyväksyttää rahoitustarkastukton jäsenyydestä, päättyy talletustensuoja sessa ennen niiden käyttöön ottamista. Tiliehdot eroamishetkellä. Luottolaitoksen on ilmoi- tulee toimittaa rahoitustarkastukselle kahtena tettava asiakkailleen etukäteen siitä, kuinka kappaleena. talletustensuoja tulee muuttumaan eroamishetkellä. Rahoitustarkastus katsoo, että talletus Palveluhinnasto suojan muuttuminen on sellainen sopimussuhteessa tapahtuva muutos, että asiakkaalla tulee Tilisopimuksessa tai tiliehdoissa voi olla maiolla oikeus irtisanoa talletus ilman kuluja. ninta palveluhinnastosta. Palveluhinnastossa voi talletustilin osalta olla vain tilin käyttöön liittyvoimassa 1.3 Talletussopimus vien palvelujen hintoja ja tietoja kulloinkin olevien viitekorkojen arvoista. Pal- Käytössä olevien talletussuhdetta sääntelevien veluhinnastossa ei voi olla tiliin liittyviä muita sopimusten ja ehtojen nimitykset poikkeavat määräyksiä, vaan maksujen perusteiden ja jonkin verran toisistaan. Tässä ohjeessa termin muiden ehtojen tulee ilmetä tilisopimuksesta, talletussopimus katsotaan pitävän sisällään tiliehdoista tai muusta sopimuksesta. Palvelukaikki asiakkaan ja pankin välistä talletussuh- hinnaston tulee olla näkyvästi esillä pankin detta sääntelevät sopimusehdot. Talletussopi- jokaisessa toimipaikassa ja siihen tutustumisen mus on siten kokonaisuus, joka muodostuu tulee olla vaivatonta. tilisopimuksesta, tiliehdoista ja palveluhinnastosta. 1.4 Tilin luonteen määrittely Tilisopimus Talletussopimuksessa on määriteltävä tilin käyttötarkoitus sekä keskeinen sisältö, kuten Tiliä avattaessa on laadittava kirjallisesti luot- onko kyse vaadittaessa maksettavasta avistatitolaitostoiminnasta annetun lain 51 :ssä listä tai määräaikaistalletustilistä. Jos tilin tarkoitettu sopimus, joka sisältää tilinomis- yhteydessä on mahdollista käyttää luottoa, tulee tajaa tai -omistajia ja tilin käyttöön oikeu- tästä sopia erikseen. tettuja koskevat tiedot sekä ne tiliin liittyvät ehdot, joita ei ole jätetty vakioehtoisten tilieh-

4 4(8) Tilin verotuksellisen kohtelun tulee olla pankin rahoitusjärjestelmän rikolliselta hyväksikäytöltä tiedossa ja se tulee ilmoittaa asiakkaalle tilin (nro 104.2, dnro 2/118/94, antopäivä avaamisen yhteydessä. Tiliin tehtävien muu ). tosten yhteydessä on myös annettava tietoa niiden vaikutuksesta tilin verotukselliseen koh Tilisopimukseen merkittävät tiedot teluun. asiakkaasta 1.5 Tilin avaaminen Tilin avaamisen yhteydessä on tilisopimukseen merkittävä riittävät tiedot tilin avaajasta tai a Asiakkaan tunnistaminen vaajista, omistajasta tai omistajista ja käyttöön oikeutetuista. Riittävillä tiedoilla tarkoitetaan Talletuspankin on aina tiliä avattaessa luonnollisesta henkilöstä ainakin nimeä, henkivarmistauduttava tilin avaajan tai avaajien, lötunnusta ja kotipaikkaa ja yhteisöstä tai säätitilin omistajan tai omistajien ja käyttöön östä toiminimeä, rekisterinumeroa tai ly-tunoikeutettujen henkilöllisyydestä, olemassa- nusta ja kotipaikkaa. Yhteisölle tai säätiölle tiliä olosta sekä tilinavauksen muusta laillisuu- avattaessa pankin tulee huolehtia, että se saa desta. kaupparekisteriotteen ja yhtiöjärjestyksen tai muun vastaavan asiakirjan. Tilin omistajan Asiakkaan tunnistamiseen ja henkilöllisyyden osoitetiedot tulee myös merkitä pankin tietoteamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota dostoihin. Jos juridisen henkilön puolesta tilin silloin, kun asiakas avaa tilin suorapankki- avaavalla ei ole nimenkirjoitusoikeutta, tulee toimintaa harjoittavassa yksikössä eli kun tilin avausasiakirjoihin liittää asianmukainen talletuspankki ottaa vastaan talletuksia siten, valtuutus. ettei asiakkaan tarvitse käydä henkilökohtaisesti talletuspankissa tiliä avattaessa. Tällais- Pankin tulee ottaa omaan sisäiseen ohjekokoelten palveluiden käyttäminen edellyttää, että maansa määräykset tilinavauksen yhteydessä asiakkaalla on Suomessa olevassa talletus- vaadittavista asiakirjoista. pankissa vastatili. Vastatiliä pitävä pankki vastaa siitä, että asiakkaan henkilöllisyys on todettu luottolaitostoiminnasta annetun lain 2 Tilin käyttäminen edellyttämällä tavalla. Talletuspankin tulee aina tarvittaessa varmistua tilin käyttäjän henkilöllisyydestä sekä hänen Talletuspankki voi tilin käyttötarkoituksen ja oikeudestaan käyttää tiliä (velkakirjalaki siihen liitettävien palvelujen mukaan varata it- ( /622) 32)33, tiliehdot, tilinkäyttöselleen tilaisuuden varmistua asiakkaan anta- oikeudet). Ennalta tuntemattoman henkilön henmien tietojen oikeellisuudesta ja asiakkaan kilöllisyyden toteamisesta on tehtävä merkintä mahdollisuuksista täyttää tilisopimuksen vel- pankin asiakirjoihin. Ellei tilin käyttäjän henkivoitteet ennen tilin avaamista. löllisyyttä voida luotettavasti selvittää, on talletuspankin syytä pidättyä aiotusta toimenpiteestä. Asiakkaan henkilöllisyyden toteamisessa ja tunnistamisessa sekä suorapankkitoiminnassa on noudatettava luottolaitostoiminnasta annetun 3 Korko lain 95 :ää, henkilörekisterilain Talletussopimuksen korkolausekkeen tulee si- ( /471) säännöksiä ja Rahoitus- sältää tiedot, joiden avulla talletuksen tuotto voitarkastuksen antamaa määräystä luottolaitok- daan määritellä. Talletussopimuksen korkolausen toiminnassa noudatettavasta huolelli- seketta ei voi ilmoittaa vain viittauksella palvesuudesta ja menettelytavoista suojautua luhinnastoon.

5 5(8) 3.1 Korkoa koskevat vähimmäismaininnat 3.4 Arvopäivä talletussopimuksessa Talletussopimuksessa on oltava ehto pankin Tilisopimuksessa tai yleisissä tiliehdoissa on soveltamasta arvopäiväkäytännöstä ja sen oltava maininta seuraavista talletustilin koron merkityksestä tässä sopimussuhteessa. määräytymiseen vaikuttavista seikoista: - kiinteä tai viitekorko 3.5 Talletukselle maksettavasta korosta - pankin marginaali ilmoittaminen - viitekoron noteeraamisen lakkaamisen vaikutukset talletussuhteeseen Asiakkaalle lähetettävästä tiliotteesta tulee ilme- - koronlaskentapäivät (360/365) tä talletukselle maksettava kokonaiskorko tiliot- - korkokausi ja päivä, jolloin korko liite- teen lähettämishetkellä, jos korko on viitekoron tään pääomaan arvonmuutoksen johdosta muuttunut aikaisem- - jakso, jolta korko määräytyy massa tiliotteessa ilmoitetusta korosta. Pankin - viitekoron arvon määräytymisajankohta käyttämien viitekorkojen arvot tulee olla tallettarkistamisajankohdan yhteydessä tajien saatavissa pankin konttoreista. - koron laskentaperustana olevan pääoman määrittäminen (esim. korkoporrastusalueet) 4 Talletussopimuksen muuttaminen Talletussopimukseen sisältyvät tilisopimus, tili- 3.2 Käytettävät viitekorot ehdot ja palveluhinnasto muodostavat kokonaisuuden, johon sisältyviä yksittäisiä osa-alueisen Talletuspankki voi ottolainauksessaan soveltaa ta tai näiden ehtoja voidaan muuttaa sopimuksen mm. yleisesti noteerattuja markkinakorkoja voimassaolon aikana edellyttäen, että (koti- tai ulkomaisia), Suomen Pankin laske- talletussopimukseen on otettu muutosmenettelyä mia pitkäaikaisia viitekorkoja ja talletuspankin koskevat säännökset. Muutokset voivat kuitenprime-viitekorkoja. Talletus voidaan sopia kin kohdistua vain avistaperusteisiin ja toistaimyös kiinteäkorkoiseksi. seksi voimassa oleviin sopimuksiin. Sopimuk- muutosmenettely on aina suhteutettava Talletuksen korko voidaan sitoa myös muutettavan kohdan painoarvoon koko talletusvero-oikeudellisiin säännöksiin, siten että tilin sopimuksesta. verotuksellinen luonne pysyy samana verovapaata enimmäiskorkoa muutettaessa. Sopimuksen kannalta olennaisten ja keskeisten sopimuskohtien muutokset (esim. viitekorko, 3.3 Enimmäis- tai vähimmäiskorkoa marginaali, provisiot, koron laskentaperusteet) koskeva lauseke edellyttävät kirjallista ilmoitusmenettelyä, samoin kuin muu muutos, joka lisää tilinomis- Jos talletuspankin käyttämään korkolausek- tajan velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeukkeeseen sisältyy enimmäis- tai vähimmäiskor- siaan eikä johdu lain muutoksesta tai viranomaikoa koskevia rajoituksia, tulee asiakkaalle tal- sen päätöksestä. Muutoksien tulee kohdistua letussopimusta tehtäessä selkeästi kertoa ra- sopimuksen yksittäisiin ehtoihin, ei kokonaisvaljoitusten sisältö ja merkitys. Käytettäessä taisesti koko sopimukseen. edellä mainittuja rajoituksia muissa kuin avistaperusteisissa talletustileissä on tiliehtoi- Asiakkaan on vaikeuksitta kyettävä saamaan hin merkittävä, että asiakkaalla on oikeus ir- selville, miten talletuspankin esittämä muutos tautua sopimuksesta välittömästi ja kuluitta, muuttaa taloudellisesti alkuperäistä sopimuskun rajoitusta sovelletaan.

6 6(8) ta. Hyvän pankkitavan mukaista on selventää esimerkiksi korkomuutosta laskuesimerkein. 5 Ilmoittamisvelvollisuus Muutosmenettelyn jälkeenkin asiayhteyden 5.1 Tilitapahtumat alkuperäiseen sopimukseen tulee säilyä. Jos asiakas ei hyväksy esitettyä muutosta, on Talletussopimuksessa tulee olla maininta siitä, asiakkaalla oltava mahdollisuus välittömästi ja miten tilitapahtumista tiedotetaan tilinomistakuluitta irtisanoa sopimus päättymään jalle. Konttorissa tapahtuvasta tilillepanosta muutoksen voimaantulopäivänä, jos muutos ei tulee kuitenkin aina antaa asiakkaalle erillinen johdu lainmuutoksesta tai viranomaisen kuitti, ellei tilillepanosta tehdä merkintää vaspäätöksestä. takirjaan tai talletusasiakirjaan. Jos talletussopimuksen mukaan pankin tilikir- janpitoa on pidettävä luotettavana näyttönä tilin- omistajan tiliasemasta, pankin tulee tilinomista- jan pyynnöstä toimittaa tiliin liittyvänä perus- palveluna tilinomistajalle kerran kalenterivuo- dessa kuluitta tiliote, jollei muusta tiedonanto- menettelystä ole sovittu. Tiliotteesta tulee ilmetä edellisen tiliotteen lähettämisen jälkeiset tili- tapahtumat. Jos asiakas ei irtisano tiliä, jonka ehtojen muutosta hän vastustaa, pankin tulee irtisanoa tili sopimuksenmukaisin irtisanomisajoin. Mikäli asiakas ei irtisanomisen tultua voimaan nosta varoja tililtä, pankin on talletettava ne verottomalle tilille, jolta asiakas voi nostaa ne koska tahansa. Asiakkaalle on lisäksi ilmoitettava, että irtisanomisen tultua voimaan tiliin liittyviä palveluja ei voida enää käyttää. Tilanteisiin, joissa asiakas on jättänyt reagoi- 5.2 Osoite- ym. tiedot matta pankin lähettämään kirjalliseen muutosilmoitukseen, rahoitustarkastus esittää Talletussopimuksessa on oltava selvät säännökkäytännöllisenä kannanottona seuraavan: set siitä, millä tavoin osoite- ja muiden tietojen Pankki voi soveltaa muutettuja sopimusehtoja muutoksista (esim. nimenkirjoitusoikeuden ilmoituskirjeessä varatun vähintään ir- muutokset) pankille ilmoitetaan ja mikä on tilintisanomisaikaa vastaavan ajan kuluttua, mistä omistajan vastuu silloin, kun ilmoitusvelvolon mainittava ilmoituskirjeessä. Lisäksi asiak- lisuus on laiminlyöty. kaalle on selvästi ilmoitettava, että rahojen nostaminen ja tilisuhteesta irtaantuminen on Talletussopimuksesta on käytävä ilmi, millä tatodellinen vaihtoehto. Menettelyn hyväksyttä- voin tiliä koskevista asioista ilmoitetaan tilinvyys edellyttää aina asiakkaalle annettua riit- omistajalle ja milloin tilinomistajan katsotaan tävää informaatiota. saaneen nämä tiedonannot. Sopimusehtojen muutoksen hyväksymiseksi ei 6 Tilin sulkeminen ja talletuksen riitä pelkästään asiakkaan passiivisuus. kuittaaminen Asiakkaan voidaan katsoa hyväksyneen tilisopimuksen muutoksen konkludenttisesti Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, talletusvasta, kun hän on muutoksesta tiliehtojen pankilla on oikeus sulkea talletustili vain, jos mukaisesti tiedon saatuaan toistuvasti käyttä- sulkemisesta on erillinen ehto talletussopimuknyt tiliä. Muutoksen pätevyys on varmistet- sessa. Talletustiliä ei voida sulkea esim. tavissa solmimalla asiakkaan kanssa uusi kirjallinen sopimus. Maksujen muutokset talletuspankki voi ilmoittaa sopimusosapuolelleen tiliseurantaan liittyvän materiaalin yhteydessä.

7 7(8) odottamaan kuittauksen edellytysten täyttymistä. 10 Oikeuspaikkalauseke Oikeuspaikasta voidaan sopia, mutta sopimuk- Tilivarojen kuittauksessa on muutoin nou- sella ei voida poistaa kuluttajan oikeutta vastata datettava luottolaitostoiminnasta annetun lain kotipaikkansa tuomioistuimessa (ku- 54 :ää. Pankin on lähetettävä asiakkaalle luttajansuojalaki, /38, 9:1). viipymättä kirjallinen kuittausilmoitus. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi kuitattujen varojen Määriteltäessä oikeuspaikkaa on otettava huomäärä sekä se, minkä asiakkaalta olevan vel- mioon EFTA- ja EU-valtioiden välinen ns. voitteen suorittamiseen kuitatut varat on Luganon yleissopimus tuomioistuinten toimikäytetty. vallasta sekä tuomioiden täytäntöönpanosta. Määräaikaistalletusta ei voi ennen eräpäivää käyttää kuittaamiseen. 7 Varojen ohjaaminen Tilinomistaja voi antaa suostumuksensa siihen, että pankilla on oikeus antaa tilinomistajan taloudellista asemaa koskevia tietoja pankin ulko- puolelle. Talletussopimuksessa tulee tällöin määritellä ne tahot, joille tietoja voidaan antaa. Kyseinen ehto ei voi olla talletussopimuksen va- kioehdoissa, vaan suostumus tulee aina antaa erillisenä tahdonilmaisuna. Ilman maksunsaajan kanssa tehtyä kirjallista sopimusta pankki ei saa ohjata varoja muulle tilille kuin sille, jonka maksaja on ilmoittanut. Tilinomistajalla tulee olla oikeus milloin tahansa irtisanoa varojen ohjaamista koskeva sopimus päättymään välittömästi, jollei muusta irtisanomisajasta ole sovittu. 8 Tilin ylitys Talletukseen sovelletaan velkasuhteita koskevia yleisiä vanhentumissäännöksiä (A määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille, /32). Talletussopimuksessa tulee olla maininta yleisestä vanhentumisajasta sekä siitä, miten pankki menettelee vanhen- tuneiden talletusten ja niille mahdollisesti mak- settavien korkojen suhteen. Hyväksyttävänä ei voida pitää sitä, että talletustili tai tilille sovittu limiitti ylitetään. Tilin ylittäminen voidaan yleensä katsoa sopimusrikkomukseksi. Tilin ylittämisen varalta tulee talletussopimuksessa olla säännökset tilin ylittämisen aiheuttamista seuraamuksista. Asiakas vastaa tilin ylittämisen seuraamuksista vain, jos tilin ylittäminen johtuu asiakkaan välittömästä tilinkäytöstä. 9 Ylivoimainen este Talletussopimukseen mahdollisesti sisällytettävä vahingonkorvausvelvollisuudesta vapauttava ehto voi koskea ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita tilanteita. Ehto ei saa muodostua pelkästään pankin vastuuvapautuslausekkeeksi. Ehdon tarkoittamista esteistä voidaan mainita esimerkkejä. 11 Asiakasta koskevien tietojen luovuttaminen 12 Talletuksen vanheneminen Rahoitustarkastus pitää hyvän pankkitavan mukaisena sitä, että talletuspankit aikaisemmin noudatetun käytännön mukaisesti siirtävät yli kymmenen vuotta käyttämättä olleiden tilien varat ns. koontitilille, jolta varat tilinomistajan niin vaatiessa voidaan hänelle maksaa.

8 8(8) 13 Talletussuhteen päättyminen Rahoitustarkastus pitää yllä rekisteriä, jossa on kaikkien talletuspankkien hyväksytyt yleiset ti- liehdot. Talletuspankin tulee toimittaa rahoitus- tarkastukselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä luettelo (ns. tilikartta) käytössä ole- vista talletustileistään. Talletussopimuksessa tulee olla säännökset edellytyksistä, joiden vallitessa osapuolet voivat päättää talletussopimuksen. Talletussopimus voidaan lopettaa joko purkamalla tai irtisanomalla sopimus. Asiakkaalle tulee varata riittävä irtisanomisaika pankin irtisanoessa talletustilisopimuksen. Lopetettaessa talletussuhde tilillä oleva pääoma sekä sille kertynyt korko tulee kokonaisuudessaan maksaa irtisanomisajan päätyttyä. Nosto- ym. rajoituksia ei voida soveltaa silloin, kun talletussuhde päättyy irtisanomisehdon mukaisesti. Rahoitustarkastus suosittaa, että talletuspankit saattavat talletustiliensä yleiset ehdot sekä niihin liittyvät tilisopimuksensa tämän ohjeen mu- Määräaikaistalletuksen tiliehdoissa tulee olla kaisiksi mennessä. Ohje ei aiheuta säännökset varojen kohtelusta talletuskauden muutoksia voimassa oleviin sopimussuhteisiin. päätyttyä. Ehtona voi olla mm., että talletus uudistetaan vastaavaksi ajaksi, jos varoja ei Tiedusteluihin vastaa rahoitustarkastuksen tietyn ajan kuluessa nosteta tai varoille makse- oikeudellinen osasto, puh. (90) taan eräpäivän jälkeen esim. käyttelytilien korkoa. 14 Tiliehdoissa mainittavat muut asiat Tiliehdoissa on lisäksi mainittava mm. tiliin mahdollisesti liittyvistä nostorajoituksista, menettelystä varoja irtisanottaessa, varojen siirto- ja panttauskelpoisuudesta. Jos määräaikaistalletus voidaan irtisanoa kesken talletuskauden, tiliehdoissa tulee olla myös säännökset tilin irtisanomisen edelly-tyksistä talletuskauden aikana sekä ennenaikaisen irtisanomisen veroseuraamuksista. 15 Talletustilejä koskeva ohjeistus Talletuspankin sisäisessä ohjeistuksessa tulee olla riittävät ohjeet, jotka koskevat mm. vajaavaltaisten tilejä, tilin käyttöä tilinomistajan kuollessa, useamman henkilön omistaman tilin perustietojen muuttamista ja minkälaisia asiakirjoja ja selvityksiä tilin avaamisen yhteydessä eri asiakasryhmiltä vaaditaan. Pankin asiakkailla tulee tarvittaessa olla mahdollisuus saada tieto pankin menettelytavoista edellä tarkoitetuissa tilanteissa. 16 Rahoitustarkastuksessa pidettävä tilirekisteri 17 Siirtymäaika

Ohje markkamääräisissä luotoissa käytettävien vakiosopimusten ehdoista

Ohje markkamääräisissä luotoissa käytettävien vakiosopimusten ehdoista Nro RAHOITUSTARKASTUS OHJE 102.1 Dnro 50/520/96 Antopäivä: 28.5.1996 Voimassaoloaika: 15.8.1996 lukien toistaiseksi Korvaa ohjeet: Luottolaitoksille 102.1 Dnro 1/117/94 14.2.1994 102.2 Dnro 2/117/94 14.2.1994

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi luottolaitostoiminnasta

Lisätiedot

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ. Välimietinnön taustaselvitykset

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ. Välimietinnön taustaselvitykset PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ Välimietinnön taustaselvitykset Valtiovarainministeriö 13.4.2000 Sisällysluettelo 1 TALLETUSTEN VASTAANOTTAMISTA KOSKEVA NYKYINEN SÄÄNTELY...1 1.1 EUROOPAN YHTEISÖJEN SÄÄNTELY...1

Lisätiedot

Käyttötilin ehdot. Erityisehdot. Koron määräytyminen

Käyttötilin ehdot. Erityisehdot. Koron määräytyminen Käyttötilin ehdot Erityisehdot Koron määräytyminen Talletuskorko on kiinteä 0,250 %. Jos kalenterikuukauden alin saldo on vähintään 5 000,00 euroa, talletuskorko on kuitenkin Op-Prime-korko vähennettynä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7 Tili- ja maksupalveluehdot Sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot... 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot... 12 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot... 19 E-laskun

Lisätiedot

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo 41063FI 2015.05 Sivu 2 / 114 Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot 10 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen

Lisätiedot

Tilin yleiset ehdot. Voimassa 15.11.2012

Tilin yleiset ehdot. Voimassa 15.11.2012 Tilin yleiset ehdot Voimassa 15.11.2012 Näitä ehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) yksityishenkilöiden tilisopimuksiin ja ne ovat osa tilisopimusta. Näiden ehtojen lisäksi yksityishenkilöiden tilisopimuksiin

Lisätiedot

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄN MUISTIO 16/2000. Valtiovarainministeriö

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄN MUISTIO 16/2000. Valtiovarainministeriö PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄN MUISTIO 16/2000 Valtiovarainministeriö 2 V a l t i o v a r a i n m i n i s t e r i ö l l e 1. Työryhmän toimeksianto Valtiovarainministeriö asetti 9.9.1999 työryhmän, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet 1 Privanet Sijoituspalvelun sopimusehdot Toukokuu 2014 Privanet Pankkiiriliike Oy Y- tunnus: 1624821-1 P. +358 (0)9 687 717 23 F. +358 (0)9 687 717 45 2 Sisältö 1. Sopimusehtojen tarkoitus ja soveltamisala...

Lisätiedot

ehdot ja K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot

ehdot ja K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot 1. Soveltamisala Näitä K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) henkilöasiakkaille myöntämiin kortteihin ja korttien

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1228 1240. Laki. N:o 1228. rikoslain 29 luvun 1 :n muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1228 1240. Laki. N:o 1228. rikoslain 29 luvun 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1228 1240 SISÄLLYS N:o Sivu 1228 rikoslain 29 luvun 1 :n muuttamisesta... 4271 1229 luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Voimassa

Lisätiedot

SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT

SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUSEHTOJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA... 3 2. MÄÄRITELMÄT... 3 3. Palvelun yleiset ehdot... 5 3.1. Asiakassuhde... 5 3.2. Tarjottavat

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille

Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille 1 Soveltamisala Näitä yleisiä korttiehtoja henkilöasiakkaille sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) henkilöasiakkaille myöntämiin kortteihin ja korttien käyttöön. Nämä

Lisätiedot

1 (10) SUOMEN ASUNTOHYPOPANKKI OY:N SIJOITUSPALVELUIDEN YLEISET EHDOT

1 (10) SUOMEN ASUNTOHYPOPANKKI OY:N SIJOITUSPALVELUIDEN YLEISET EHDOT 1 (10) SUOMEN ASUNTOHYPOPANKKI OY:N SIJOITUSPALVELUIDEN YLEISET EHDOT Näitä sijoituspalveluiden yleisiä ehtoja sovelletaan Suomen Asuntohypopankki Oy:n Asiakkaalle tarjoamiin sijoituspalveluihin. Näitä

Lisätiedot

MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9)

MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9) MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9) Käytössä 1.12.2010 alkaen. Korttiin liitettävä luotto on jatkuvakäyttöinen luotto. Luotonantajana on Pohjola Pankki Oyj (jäljempänä "pankki"), joka kuuluu OP-Pohjolaryhmään.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2003 N:o 69 79 SISÄLLYS N:o Sivu 69 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 153 70 Laki sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA 1 (15) LAUSUNTO Nina Väänänen 11.6.2013 Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 3/2013-2.5.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA Finanssivalvonta on pyytänyt

Lisätiedot

Käyttölainan yleiset ehdot

Käyttölainan yleiset ehdot n yleiset ehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä ehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) asiakkaalleen (jäljempänä velallinen ) myöntämään käyttölainaan. Nämä käyttölainan yleiset ehdot on otettu

Lisätiedot

OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi.

OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi. I. SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA JA MÄÄ- RITELMÄT 1 Sopimuksen tarkoitus ja soveltamisala Näitä sijoituspalvelun yleisiä

Lisätiedot

PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11)

PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11) PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11) Käytössä 1.3.2014 alkaen. Korttiin liitettävä luotto on jatkuvakäyttöinen luotto. Luotonantajana on Pohjola Pankki Oyj (jäljempänä "pankki"), joka kuuluu OP-Pohjola-ryhmään.

Lisätiedot

Taaleritehtaan yleiset ehdot

Taaleritehtaan yleiset ehdot Taaleritehtaan yleiset ehdot SISÄLLYSLUETTELO 1. Määritelmät 1.1 Yleiset määritelmät 1.2 Omaisuusluokkien ja -lajien määritelmät 2. Taaleritehtaan yleiset sopimusehdot 2.1 Yleisten ehtojen soveltaminen

Lisätiedot

Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online

Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online Voimassa 14.03.2014 Esittely Business Online on Pankin tarjoama Internet-pohjainen verkkopalvelu, jonka kautta Asiakas ja palvelun käyttäjä voivat saada

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 16/2013

Määräykset ja ohjeet 16/2013 Määräykset ja ohjeet 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro FIVA 4/01.00/2011 Antopäivä 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1)

Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1) Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1) MÄÄRITELMÄT Tilisopimuksessa sekä näissä Yleisissä ehdoissa pidetään a) arvopapereina toisaalta rahoitusinstrumentit arvopaperimarkkinalaissa

Lisätiedot

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS 1. Tietoja palveluntarjoajasta ja valvontaviranomaisen yhteystiedot Nimi: Pohjola Pankki Oyj Y-tunnus: 0199920-7 Osoite: PL 308, Teollisuuskatu 1 b, 00101

Lisätiedot

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä Yleiset ehdot izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ:N VISA-EHDOT

AKTIA PANKKI OYJ:N VISA-EHDOT 1 (10) Maksupääte on maksunsaajalla oleva laite tai järjestelmä, jolla maksukortin tiedot luetaan ja tarkistetaan maksettaessa ja joka toimittaa korttitapahtumat elektronisesti edelleen maksutililtä tai

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot