Ohje talletussopimuksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje talletussopimuksista"

Transkriptio

1 Nro RAHOITUSTARKASTUS OHJE Dnro 49/520/96 Antopäivä: Voimassaoloaika: lukien toistaiseksi Korvaa ohjeen: Luottolaitoksille Dnro 6/117/94, Muutokset merkitty tummennettuna 1(8) Ohje talletussopimuksista Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain ( /503) 4 :n 2 momentissa nojalla luottolaitostoiminnasta annetun lain ( /1607) 2 :n 2 momentissa tarkoitetuille talletuspankeille seuraavan ohjeen. Luottolaitostoiminnasta annetun lain 50 :n mukaan talletuksella tarkoitetaan yleisöltä vastaanotettuja takaisin maksettavia varoja, jotka on vastaanotettu rahoitustarkastuksen hyväksymät yleiset ehdot täyttävälle tilille. Saman lain 83 :n 2 momentin mukaan luottolai- Rahoitustarkastus edellyttää, että sopimussuhdetta koskevat ehdot ilmenevät kirjallisesta sopimuksesta. Pankin on huolehdittava siitä, että sopimusasiakirja allekirjoitetaan vasta sen jälkeen, kun sopimussuhdetta koskevat ehdot on kirjattu asiakirjaan. Tiliin liitettävistä palveluista tehdään eri sopimukset. 1 Talletussuhde 1.1 Talletus Yleisöltä vastaanotetun talletuksen käsite määritoksen on toimitettava rahoitustarkastukselle tellään luottolaitostoiminnasta annetun lain 50 luottolaitoksen toiminnassa käytettävien :ssä. Talletuspankkiin tehdyillä sijoituksilla, vakioehtoisten sopimusten ehdot. joita kutsutaan talletuksiksi, on tiettyjä ominaisuuksia, joiden perusteella ne voidaan erottaa Tätä ohjetta sovelletaan soveltuvin osin myös muista sijoituksista. suomalaisen talletuspankin ulkomaisessa sivukonttorissa käyttämiin tiliehtoihin. Arvo- Vain talletuspankeilla on oikeus ottaa vastaan paperinvälitysliikkeille on annettu erillinen yleisöltä talletuksia. Talletuksia voidaan ottaa ohje asiakasvarojen erottamisesta (arvopa- vain rahoitustarkastuksen hyväksymille tileille, perimarkkinoiden määräys- ja ohjekokoelma, joten talletuksille on ominaista valvontavinro 203.3, dnro 3/544/94, antopäivä ranomaisen hyväksymiseen perustuva vakio ). Ohjeessa on käsitelty mm. asia- ehtoisuus ja kullekin avatulle tilille erikseen kasvaroja koskevaa pankkitiliä. tallettajan kanssa tehty kirjallinen sopimus. Tutkiessaan sille toimitettuja tiliehtoja ja tal- 1.2 Tallettajien saamisten turva letussopimuksiin liittyviä vakioehtoisia tilisopimuksia rahoitustarkastus kiinnittää Talletuspankkien tarjoamien sijoitusmahdolhuomiota ehtojen selvyyteen sekä luottolaitos- lisuuksien joukosta vain talletuksilla on toiminnasta annetun lain ja 83 :ien sopimusehdoille asettamiin vaatimuksiin. Tässä ohjeessa rahoitustarkastus esittää näkemyksensä talletussuhteesta sekä talletustilejä koskeville talletussopimuksille (tilisopimus, yleiset ehdot, palveluhinnasto) asetettavista vähimmäisvaatimuksista sekä sopimusehtojen sisällöstä.

2 2(8) vakuusrahastosuoja. Vakuusrahastosuoja LLL:n 61 :ssä säädetään, että vakuusrahaskaista kattaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 61 tosta korvataan vain ne tallettajien saamiset, :n mukaisesti rahastoon kuuluvan pankin jotka ovat LLL:n 50 :ssä tarkoitetulla tilillä, ja yleisölle tarjottaville talletustileille tehdyt tilille vielä kirjautumattomat maksujen välityktalletukset korkoineen Suomen markan sessä olevat tallettajien saamiset. LLL:n 50 :n määräisinä. Yleisön käsitteen voidaan katsoa mukaan talletuksella tarkoitetaan yleisöltä vasedellyttävän tilin tarjontaa ennalta määrää- taanotettuja takaisin maksettavia varoja, jotka mättömälle joukolle luonnollisia henkilöitä tai on vastaanotettu Rahoitustarkastuksen hyväksyoikeushenkilöitä. Luottolaitostoiminnasta mät yleiset ehdot täyttävälle tilille. annetun lain tarkoittaman yleisön käsitteen ulkopuolelle jäävät luotto- ja rahoituslaitokset Sivukonttorin, joka liittyy vakuusrahastoon saasekä valtio. dakseen talletuksilleen Suomessa ULLL:n mu- lisäsuojaa, tulee toimittaa tiliehtonsa Ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen Rahoitustarkastukselle käsiteltäväksi sen selvittoiminnasta Suomessa annetun lain ( tämiseksi, ovatko tiliehdot Rahoitustarkastuksen 1993/1608) 13 :ssä on säännökset luotto- hyväksymien yleisten ehtojen mukaiset. laitoksen sivukonttorin tallettajien saamisten turvaamisen järjestämisestä. Ulkomaisen luot Euroopan talousalueen ulkopuolelta tolaitoksen Suomessa olevan sivukonttorin tulevat sivukonttorit käyttämissä tiliehdoissa tulee olla riittävät tiedot sivukonttorin tallettajiin sovellettavasta Euroopan talousalueen ulkopuolisista maista suojajärjestelmästä. Tiliehdoissa tulee olla tulevat sivukonttorit voivat liittyä suomalaisen maininta siitä, kuuluuko sivukonttori luottolai- vakuusrahaston jäseniksi valtiovarainministeritostoiminnasta annetun lain mukaiseen liike- ön määräämillä ehdoilla. ULLL:n 9 a :n mupankkien ja Postipankki Oy:n vakuusrahas- kaan vakuusrahaston varoista korvataan ulkotoon vai onko sivukonttorin vastaanottamien maisen luottolaitoksen selvitystilassa tai kontalletusten suoja muutoin riittävästi järjestetty. kurssissa vain sen ne Suomessa olevan ja vakuusrahastoon kuuluvan sivukonttorin tallettalassa Euroopan talousalueelta Suomeen jien saamiset, jotka ovat LLL:n 50 :ssä tarkoisijoittuvat sivukonttorit tetulla tilillä ja joiden maksamiseen selvitysti- olevan luottolaitoksen tai konkurssipesän Euroopan talousalueelta tulevan ulkomaisen varat eivät riitä. luottolaitoksen sivukonttorin oikeudesta liittyä luottolaitostoiminnasta annetun lain (1607/93, Rahoitustarkastus katsoo, että Euroopan talousjäljempänä LLL) 6 luvun mukaiseen suoma- alueen ulkopuolelta tulevien sivukonttoreiden on laiseen vakuusrahastoon säädetään ulkomaisen toimitettava ULLL:n 9 a :n nojalla käyttämänluotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta sä tiliehdot Rahoitustarkastuksen käsiteltäväksi, Suomessa annetussa laissa (1608/93, jäljem- jos sivukonttori kuuluu suomalaiseen vakuusrapänä ULLL). ULLL:n voimaan tul- hastoon. leiden muutosten (898/95) jälkeen voi sivukonttori lain 7 a :n mukaan liittyä suomalai Kaikkia sivukonttoreita koskevat seen vakuusrahastoon saadakseen yleisöltä yhteiset määräykset vastaanottamilleen talletuksille lisäsuojaa, jos sen kotivaltion suojaa ei voida pitää yhtä riit- ULLL:n 13 :n mukaan sivukonttorin on annettävänä kuin luottolaitoslain mukaista vakuus- tava tallettajilleen tiedot tallettajien saamisten rahastosuojaa. vakuusrahastosuojasta ja muusta

3 3(8) vastaavasta suojajärjestelmästä sekä aiemmin annettujen tietojen muutoksista Suomen virallisilla kielillä. Rahoitustarkastus suosittaa, että tiedot vakuusrahastosuojasta sisällytetään asiakkaan kanssa tehtävään tilisopimukseen. tojen varaan. Kummankin osapuolen tulee saada oma kappaleensa tilisopimuksesta. Sovellettavien tiliehtojen tulee ilmetä tilisopimuksesta. Tilisopimukseen tulee myös ottaa maininta mahdollisesti tilistä annettavasta talletustodistuksesta, jota vastaan tilillä olevat varat suoritetaan. Sivukonttorin on ilmoitettava myöskin Rahoi Tiliehdot tustarkastukselle tallettajien suojaa koskevat tiedot. Tiliehdoilla tarkoitetaan tiliin sovellettavia yleisiä ehtoja. Tiliehdot voivat olla pankin kaikkiin Sivukonttori voidaan LLL:n 7 b :n ja 9 b :n tietyntyyppisiin tileihin sovellettavat yleiset nojalla erottaa vakuusrahastosta. Ennen ehdot tai yksittäiseen tiliin sovellettavat ehdot. erottamispäätöstä tehdyt talletukset ovat Uusille tiliehdoille on saatava rahoitustarkastuktalletussuojan piirissä erääntymiseensä saakka. sen hyväksyntä ennen niiden ottamista käyttöön ja tiliehtoihin tulee sisällyttää maininta rahoitustarkastuksen hyväksymisestä. Myös tiliehtojen Jos luottolaitos itse päättää erota vakuusrahas- muutokset tulee hyväksyttää rahoitustarkastukton jäsenyydestä, päättyy talletustensuoja sessa ennen niiden käyttöön ottamista. Tiliehdot eroamishetkellä. Luottolaitoksen on ilmoi- tulee toimittaa rahoitustarkastukselle kahtena tettava asiakkailleen etukäteen siitä, kuinka kappaleena. talletustensuoja tulee muuttumaan eroamishetkellä. Rahoitustarkastus katsoo, että talletus Palveluhinnasto suojan muuttuminen on sellainen sopimussuhteessa tapahtuva muutos, että asiakkaalla tulee Tilisopimuksessa tai tiliehdoissa voi olla maiolla oikeus irtisanoa talletus ilman kuluja. ninta palveluhinnastosta. Palveluhinnastossa voi talletustilin osalta olla vain tilin käyttöön liittyvoimassa 1.3 Talletussopimus vien palvelujen hintoja ja tietoja kulloinkin olevien viitekorkojen arvoista. Pal- Käytössä olevien talletussuhdetta sääntelevien veluhinnastossa ei voi olla tiliin liittyviä muita sopimusten ja ehtojen nimitykset poikkeavat määräyksiä, vaan maksujen perusteiden ja jonkin verran toisistaan. Tässä ohjeessa termin muiden ehtojen tulee ilmetä tilisopimuksesta, talletussopimus katsotaan pitävän sisällään tiliehdoista tai muusta sopimuksesta. Palvelukaikki asiakkaan ja pankin välistä talletussuh- hinnaston tulee olla näkyvästi esillä pankin detta sääntelevät sopimusehdot. Talletussopi- jokaisessa toimipaikassa ja siihen tutustumisen mus on siten kokonaisuus, joka muodostuu tulee olla vaivatonta. tilisopimuksesta, tiliehdoista ja palveluhinnastosta. 1.4 Tilin luonteen määrittely Tilisopimus Talletussopimuksessa on määriteltävä tilin käyttötarkoitus sekä keskeinen sisältö, kuten Tiliä avattaessa on laadittava kirjallisesti luot- onko kyse vaadittaessa maksettavasta avistatitolaitostoiminnasta annetun lain 51 :ssä listä tai määräaikaistalletustilistä. Jos tilin tarkoitettu sopimus, joka sisältää tilinomis- yhteydessä on mahdollista käyttää luottoa, tulee tajaa tai -omistajia ja tilin käyttöön oikeu- tästä sopia erikseen. tettuja koskevat tiedot sekä ne tiliin liittyvät ehdot, joita ei ole jätetty vakioehtoisten tilieh-

4 4(8) Tilin verotuksellisen kohtelun tulee olla pankin rahoitusjärjestelmän rikolliselta hyväksikäytöltä tiedossa ja se tulee ilmoittaa asiakkaalle tilin (nro 104.2, dnro 2/118/94, antopäivä avaamisen yhteydessä. Tiliin tehtävien muu ). tosten yhteydessä on myös annettava tietoa niiden vaikutuksesta tilin verotukselliseen koh Tilisopimukseen merkittävät tiedot teluun. asiakkaasta 1.5 Tilin avaaminen Tilin avaamisen yhteydessä on tilisopimukseen merkittävä riittävät tiedot tilin avaajasta tai a Asiakkaan tunnistaminen vaajista, omistajasta tai omistajista ja käyttöön oikeutetuista. Riittävillä tiedoilla tarkoitetaan Talletuspankin on aina tiliä avattaessa luonnollisesta henkilöstä ainakin nimeä, henkivarmistauduttava tilin avaajan tai avaajien, lötunnusta ja kotipaikkaa ja yhteisöstä tai säätitilin omistajan tai omistajien ja käyttöön östä toiminimeä, rekisterinumeroa tai ly-tunoikeutettujen henkilöllisyydestä, olemassa- nusta ja kotipaikkaa. Yhteisölle tai säätiölle tiliä olosta sekä tilinavauksen muusta laillisuu- avattaessa pankin tulee huolehtia, että se saa desta. kaupparekisteriotteen ja yhtiöjärjestyksen tai muun vastaavan asiakirjan. Tilin omistajan Asiakkaan tunnistamiseen ja henkilöllisyyden osoitetiedot tulee myös merkitä pankin tietoteamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota dostoihin. Jos juridisen henkilön puolesta tilin silloin, kun asiakas avaa tilin suorapankki- avaavalla ei ole nimenkirjoitusoikeutta, tulee toimintaa harjoittavassa yksikössä eli kun tilin avausasiakirjoihin liittää asianmukainen talletuspankki ottaa vastaan talletuksia siten, valtuutus. ettei asiakkaan tarvitse käydä henkilökohtaisesti talletuspankissa tiliä avattaessa. Tällais- Pankin tulee ottaa omaan sisäiseen ohjekokoelten palveluiden käyttäminen edellyttää, että maansa määräykset tilinavauksen yhteydessä asiakkaalla on Suomessa olevassa talletus- vaadittavista asiakirjoista. pankissa vastatili. Vastatiliä pitävä pankki vastaa siitä, että asiakkaan henkilöllisyys on todettu luottolaitostoiminnasta annetun lain 2 Tilin käyttäminen edellyttämällä tavalla. Talletuspankin tulee aina tarvittaessa varmistua tilin käyttäjän henkilöllisyydestä sekä hänen Talletuspankki voi tilin käyttötarkoituksen ja oikeudestaan käyttää tiliä (velkakirjalaki siihen liitettävien palvelujen mukaan varata it- ( /622) 32)33, tiliehdot, tilinkäyttöselleen tilaisuuden varmistua asiakkaan anta- oikeudet). Ennalta tuntemattoman henkilön henmien tietojen oikeellisuudesta ja asiakkaan kilöllisyyden toteamisesta on tehtävä merkintä mahdollisuuksista täyttää tilisopimuksen vel- pankin asiakirjoihin. Ellei tilin käyttäjän henkivoitteet ennen tilin avaamista. löllisyyttä voida luotettavasti selvittää, on talletuspankin syytä pidättyä aiotusta toimenpiteestä. Asiakkaan henkilöllisyyden toteamisessa ja tunnistamisessa sekä suorapankkitoiminnassa on noudatettava luottolaitostoiminnasta annetun 3 Korko lain 95 :ää, henkilörekisterilain Talletussopimuksen korkolausekkeen tulee si- ( /471) säännöksiä ja Rahoitus- sältää tiedot, joiden avulla talletuksen tuotto voitarkastuksen antamaa määräystä luottolaitok- daan määritellä. Talletussopimuksen korkolausen toiminnassa noudatettavasta huolelli- seketta ei voi ilmoittaa vain viittauksella palvesuudesta ja menettelytavoista suojautua luhinnastoon.

5 5(8) 3.1 Korkoa koskevat vähimmäismaininnat 3.4 Arvopäivä talletussopimuksessa Talletussopimuksessa on oltava ehto pankin Tilisopimuksessa tai yleisissä tiliehdoissa on soveltamasta arvopäiväkäytännöstä ja sen oltava maininta seuraavista talletustilin koron merkityksestä tässä sopimussuhteessa. määräytymiseen vaikuttavista seikoista: - kiinteä tai viitekorko 3.5 Talletukselle maksettavasta korosta - pankin marginaali ilmoittaminen - viitekoron noteeraamisen lakkaamisen vaikutukset talletussuhteeseen Asiakkaalle lähetettävästä tiliotteesta tulee ilme- - koronlaskentapäivät (360/365) tä talletukselle maksettava kokonaiskorko tiliot- - korkokausi ja päivä, jolloin korko liite- teen lähettämishetkellä, jos korko on viitekoron tään pääomaan arvonmuutoksen johdosta muuttunut aikaisem- - jakso, jolta korko määräytyy massa tiliotteessa ilmoitetusta korosta. Pankin - viitekoron arvon määräytymisajankohta käyttämien viitekorkojen arvot tulee olla tallettarkistamisajankohdan yhteydessä tajien saatavissa pankin konttoreista. - koron laskentaperustana olevan pääoman määrittäminen (esim. korkoporrastusalueet) 4 Talletussopimuksen muuttaminen Talletussopimukseen sisältyvät tilisopimus, tili- 3.2 Käytettävät viitekorot ehdot ja palveluhinnasto muodostavat kokonaisuuden, johon sisältyviä yksittäisiä osa-alueisen Talletuspankki voi ottolainauksessaan soveltaa ta tai näiden ehtoja voidaan muuttaa sopimuksen mm. yleisesti noteerattuja markkinakorkoja voimassaolon aikana edellyttäen, että (koti- tai ulkomaisia), Suomen Pankin laske- talletussopimukseen on otettu muutosmenettelyä mia pitkäaikaisia viitekorkoja ja talletuspankin koskevat säännökset. Muutokset voivat kuitenprime-viitekorkoja. Talletus voidaan sopia kin kohdistua vain avistaperusteisiin ja toistaimyös kiinteäkorkoiseksi. seksi voimassa oleviin sopimuksiin. Sopimuk- muutosmenettely on aina suhteutettava Talletuksen korko voidaan sitoa myös muutettavan kohdan painoarvoon koko talletusvero-oikeudellisiin säännöksiin, siten että tilin sopimuksesta. verotuksellinen luonne pysyy samana verovapaata enimmäiskorkoa muutettaessa. Sopimuksen kannalta olennaisten ja keskeisten sopimuskohtien muutokset (esim. viitekorko, 3.3 Enimmäis- tai vähimmäiskorkoa marginaali, provisiot, koron laskentaperusteet) koskeva lauseke edellyttävät kirjallista ilmoitusmenettelyä, samoin kuin muu muutos, joka lisää tilinomis- Jos talletuspankin käyttämään korkolausek- tajan velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeukkeeseen sisältyy enimmäis- tai vähimmäiskor- siaan eikä johdu lain muutoksesta tai viranomaikoa koskevia rajoituksia, tulee asiakkaalle tal- sen päätöksestä. Muutoksien tulee kohdistua letussopimusta tehtäessä selkeästi kertoa ra- sopimuksen yksittäisiin ehtoihin, ei kokonaisvaljoitusten sisältö ja merkitys. Käytettäessä taisesti koko sopimukseen. edellä mainittuja rajoituksia muissa kuin avistaperusteisissa talletustileissä on tiliehtoi- Asiakkaan on vaikeuksitta kyettävä saamaan hin merkittävä, että asiakkaalla on oikeus ir- selville, miten talletuspankin esittämä muutos tautua sopimuksesta välittömästi ja kuluitta, muuttaa taloudellisesti alkuperäistä sopimuskun rajoitusta sovelletaan.

6 6(8) ta. Hyvän pankkitavan mukaista on selventää esimerkiksi korkomuutosta laskuesimerkein. 5 Ilmoittamisvelvollisuus Muutosmenettelyn jälkeenkin asiayhteyden 5.1 Tilitapahtumat alkuperäiseen sopimukseen tulee säilyä. Jos asiakas ei hyväksy esitettyä muutosta, on Talletussopimuksessa tulee olla maininta siitä, asiakkaalla oltava mahdollisuus välittömästi ja miten tilitapahtumista tiedotetaan tilinomistakuluitta irtisanoa sopimus päättymään jalle. Konttorissa tapahtuvasta tilillepanosta muutoksen voimaantulopäivänä, jos muutos ei tulee kuitenkin aina antaa asiakkaalle erillinen johdu lainmuutoksesta tai viranomaisen kuitti, ellei tilillepanosta tehdä merkintää vaspäätöksestä. takirjaan tai talletusasiakirjaan. Jos talletussopimuksen mukaan pankin tilikir- janpitoa on pidettävä luotettavana näyttönä tilin- omistajan tiliasemasta, pankin tulee tilinomista- jan pyynnöstä toimittaa tiliin liittyvänä perus- palveluna tilinomistajalle kerran kalenterivuo- dessa kuluitta tiliote, jollei muusta tiedonanto- menettelystä ole sovittu. Tiliotteesta tulee ilmetä edellisen tiliotteen lähettämisen jälkeiset tili- tapahtumat. Jos asiakas ei irtisano tiliä, jonka ehtojen muutosta hän vastustaa, pankin tulee irtisanoa tili sopimuksenmukaisin irtisanomisajoin. Mikäli asiakas ei irtisanomisen tultua voimaan nosta varoja tililtä, pankin on talletettava ne verottomalle tilille, jolta asiakas voi nostaa ne koska tahansa. Asiakkaalle on lisäksi ilmoitettava, että irtisanomisen tultua voimaan tiliin liittyviä palveluja ei voida enää käyttää. Tilanteisiin, joissa asiakas on jättänyt reagoi- 5.2 Osoite- ym. tiedot matta pankin lähettämään kirjalliseen muutosilmoitukseen, rahoitustarkastus esittää Talletussopimuksessa on oltava selvät säännökkäytännöllisenä kannanottona seuraavan: set siitä, millä tavoin osoite- ja muiden tietojen Pankki voi soveltaa muutettuja sopimusehtoja muutoksista (esim. nimenkirjoitusoikeuden ilmoituskirjeessä varatun vähintään ir- muutokset) pankille ilmoitetaan ja mikä on tilintisanomisaikaa vastaavan ajan kuluttua, mistä omistajan vastuu silloin, kun ilmoitusvelvolon mainittava ilmoituskirjeessä. Lisäksi asiak- lisuus on laiminlyöty. kaalle on selvästi ilmoitettava, että rahojen nostaminen ja tilisuhteesta irtaantuminen on Talletussopimuksesta on käytävä ilmi, millä tatodellinen vaihtoehto. Menettelyn hyväksyttä- voin tiliä koskevista asioista ilmoitetaan tilinvyys edellyttää aina asiakkaalle annettua riit- omistajalle ja milloin tilinomistajan katsotaan tävää informaatiota. saaneen nämä tiedonannot. Sopimusehtojen muutoksen hyväksymiseksi ei 6 Tilin sulkeminen ja talletuksen riitä pelkästään asiakkaan passiivisuus. kuittaaminen Asiakkaan voidaan katsoa hyväksyneen tilisopimuksen muutoksen konkludenttisesti Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, talletusvasta, kun hän on muutoksesta tiliehtojen pankilla on oikeus sulkea talletustili vain, jos mukaisesti tiedon saatuaan toistuvasti käyttä- sulkemisesta on erillinen ehto talletussopimuknyt tiliä. Muutoksen pätevyys on varmistet- sessa. Talletustiliä ei voida sulkea esim. tavissa solmimalla asiakkaan kanssa uusi kirjallinen sopimus. Maksujen muutokset talletuspankki voi ilmoittaa sopimusosapuolelleen tiliseurantaan liittyvän materiaalin yhteydessä.

7 7(8) odottamaan kuittauksen edellytysten täyttymistä. 10 Oikeuspaikkalauseke Oikeuspaikasta voidaan sopia, mutta sopimuk- Tilivarojen kuittauksessa on muutoin nou- sella ei voida poistaa kuluttajan oikeutta vastata datettava luottolaitostoiminnasta annetun lain kotipaikkansa tuomioistuimessa (ku- 54 :ää. Pankin on lähetettävä asiakkaalle luttajansuojalaki, /38, 9:1). viipymättä kirjallinen kuittausilmoitus. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi kuitattujen varojen Määriteltäessä oikeuspaikkaa on otettava huomäärä sekä se, minkä asiakkaalta olevan vel- mioon EFTA- ja EU-valtioiden välinen ns. voitteen suorittamiseen kuitatut varat on Luganon yleissopimus tuomioistuinten toimikäytetty. vallasta sekä tuomioiden täytäntöönpanosta. Määräaikaistalletusta ei voi ennen eräpäivää käyttää kuittaamiseen. 7 Varojen ohjaaminen Tilinomistaja voi antaa suostumuksensa siihen, että pankilla on oikeus antaa tilinomistajan taloudellista asemaa koskevia tietoja pankin ulko- puolelle. Talletussopimuksessa tulee tällöin määritellä ne tahot, joille tietoja voidaan antaa. Kyseinen ehto ei voi olla talletussopimuksen va- kioehdoissa, vaan suostumus tulee aina antaa erillisenä tahdonilmaisuna. Ilman maksunsaajan kanssa tehtyä kirjallista sopimusta pankki ei saa ohjata varoja muulle tilille kuin sille, jonka maksaja on ilmoittanut. Tilinomistajalla tulee olla oikeus milloin tahansa irtisanoa varojen ohjaamista koskeva sopimus päättymään välittömästi, jollei muusta irtisanomisajasta ole sovittu. 8 Tilin ylitys Talletukseen sovelletaan velkasuhteita koskevia yleisiä vanhentumissäännöksiä (A määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille, /32). Talletussopimuksessa tulee olla maininta yleisestä vanhentumisajasta sekä siitä, miten pankki menettelee vanhen- tuneiden talletusten ja niille mahdollisesti mak- settavien korkojen suhteen. Hyväksyttävänä ei voida pitää sitä, että talletustili tai tilille sovittu limiitti ylitetään. Tilin ylittäminen voidaan yleensä katsoa sopimusrikkomukseksi. Tilin ylittämisen varalta tulee talletussopimuksessa olla säännökset tilin ylittämisen aiheuttamista seuraamuksista. Asiakas vastaa tilin ylittämisen seuraamuksista vain, jos tilin ylittäminen johtuu asiakkaan välittömästä tilinkäytöstä. 9 Ylivoimainen este Talletussopimukseen mahdollisesti sisällytettävä vahingonkorvausvelvollisuudesta vapauttava ehto voi koskea ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita tilanteita. Ehto ei saa muodostua pelkästään pankin vastuuvapautuslausekkeeksi. Ehdon tarkoittamista esteistä voidaan mainita esimerkkejä. 11 Asiakasta koskevien tietojen luovuttaminen 12 Talletuksen vanheneminen Rahoitustarkastus pitää hyvän pankkitavan mukaisena sitä, että talletuspankit aikaisemmin noudatetun käytännön mukaisesti siirtävät yli kymmenen vuotta käyttämättä olleiden tilien varat ns. koontitilille, jolta varat tilinomistajan niin vaatiessa voidaan hänelle maksaa.

8 8(8) 13 Talletussuhteen päättyminen Rahoitustarkastus pitää yllä rekisteriä, jossa on kaikkien talletuspankkien hyväksytyt yleiset ti- liehdot. Talletuspankin tulee toimittaa rahoitus- tarkastukselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä luettelo (ns. tilikartta) käytössä ole- vista talletustileistään. Talletussopimuksessa tulee olla säännökset edellytyksistä, joiden vallitessa osapuolet voivat päättää talletussopimuksen. Talletussopimus voidaan lopettaa joko purkamalla tai irtisanomalla sopimus. Asiakkaalle tulee varata riittävä irtisanomisaika pankin irtisanoessa talletustilisopimuksen. Lopetettaessa talletussuhde tilillä oleva pääoma sekä sille kertynyt korko tulee kokonaisuudessaan maksaa irtisanomisajan päätyttyä. Nosto- ym. rajoituksia ei voida soveltaa silloin, kun talletussuhde päättyy irtisanomisehdon mukaisesti. Rahoitustarkastus suosittaa, että talletuspankit saattavat talletustiliensä yleiset ehdot sekä niihin liittyvät tilisopimuksensa tämän ohjeen mu- Määräaikaistalletuksen tiliehdoissa tulee olla kaisiksi mennessä. Ohje ei aiheuta säännökset varojen kohtelusta talletuskauden muutoksia voimassa oleviin sopimussuhteisiin. päätyttyä. Ehtona voi olla mm., että talletus uudistetaan vastaavaksi ajaksi, jos varoja ei Tiedusteluihin vastaa rahoitustarkastuksen tietyn ajan kuluessa nosteta tai varoille makse- oikeudellinen osasto, puh. (90) taan eräpäivän jälkeen esim. käyttelytilien korkoa. 14 Tiliehdoissa mainittavat muut asiat Tiliehdoissa on lisäksi mainittava mm. tiliin mahdollisesti liittyvistä nostorajoituksista, menettelystä varoja irtisanottaessa, varojen siirto- ja panttauskelpoisuudesta. Jos määräaikaistalletus voidaan irtisanoa kesken talletuskauden, tiliehdoissa tulee olla myös säännökset tilin irtisanomisen edelly-tyksistä talletuskauden aikana sekä ennenaikaisen irtisanomisen veroseuraamuksista. 15 Talletustilejä koskeva ohjeistus Talletuspankin sisäisessä ohjeistuksessa tulee olla riittävät ohjeet, jotka koskevat mm. vajaavaltaisten tilejä, tilin käyttöä tilinomistajan kuollessa, useamman henkilön omistaman tilin perustietojen muuttamista ja minkälaisia asiakirjoja ja selvityksiä tilin avaamisen yhteydessä eri asiakasryhmiltä vaaditaan. Pankin asiakkailla tulee tarvittaessa olla mahdollisuus saada tieto pankin menettelytavoista edellä tarkoitetuissa tilanteissa. 16 Rahoitustarkastuksessa pidettävä tilirekisteri 17 Siirtymäaika

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot Erityiset ehdot Tilin määritelmä KorkoExtra-tili on jatkuva säästämiseen tarkoitettu tili. Tilillä olevat varat ovat vapaasti käytettävissä

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015

1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015 1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015 Näitä ehtoja sovelletaan eri talletustilien tilisopimuksiin ja yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Määritelmät Arvopäivä: Arvopäivä on viiteajankohta, jota pankki

Lisätiedot

SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot Talletuskorko Talletuskorko on kiinteä koko talletusajan. Talletuskoron laskentatapa Korkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään, eräpäivää mukaan

Lisätiedot

KÄYTTÖTILIN JA PRIME-TILIN YLEISET EHDOT

KÄYTTÖTILIN JA PRIME-TILIN YLEISET EHDOT KÄYTTÖTILIN JA PRIME -TILIN YLEISET EHDOT 1. 7.2015 Näitä ehtoja sovelletaan käyttö- ja prime-tilien tilisopimuksiin ja yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Maksutoimeksiantojen toteuttamiseen sovelletaan

Lisätiedot

Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot

Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot Talletuskorko Talletuskorko on kiinteä koko talletuskauden. Talletuskoron laskentatapa ja maksaminen Korkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään, eräpäivää mukaan

Lisätiedot

TILISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT

TILISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT I TILIN YLEISET EHDOT II MÄÄRÄAIKAISTALLETUSTEN YLEISET EHDOT III VALUUTTATILIÄ KOSKEVAT ERITYISEHDOT TILISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT TILIEHTOJEN HYVÄKSYMINEN Finanssivalvonta on hyväksynyt nämä tiliehdot.

Lisätiedot

Yleiset ehdot 1 (6) Yksityishenkilöt

Yleiset ehdot 1 (6) Yksityishenkilöt Yleiset ehdot 1 (6) Näitä tilin yleisiä ehtoja sovelletaan yksityishenkilöiden tilisopimuksiin ja nämä yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Finanssivalvonta on hyväksynyt nämä tilin yleiset ehdot 21.05.2010

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa suoraan pankeilta.

Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa suoraan pankeilta. 1 Pankkitilin avaaminen Tässä liitteessä kerrotaan asiakirjoista ja selvityksistä, joita pankit yleensä edellyttävät yritykseltä pankkitilin avaamiseksi. Käytännöt voivat hieman vaihdella pankeittain.

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)...

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... Sisällysluettelo YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... 2 1 Asiamiesten rekisteröinti (kumottu)... 2 2 Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttämisestä ilmoittaminen

Lisätiedot

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Dnro 954/302/2010 25.11.2013 Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Nämä vaatimukset perustuvat komission rekisteriasetukseen 1. Kuhunkin toimenpidepyyntöön liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.4 Maariskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 dnro 1/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Raportointi Rahoitustarkastukselle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Maksupalvelulaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp. Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös.

Maksupalvelulaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp. Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä maksupalvelulaiksi

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä Muutokset alleviivattu 1 (5) Rahastoyhtiöille Määräys sisäpiirirekistereistä Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 :n 1 momentin nojalla määräyksen SRL 100 :ssä tarkoitetusta sisäpiirin

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä lukien toistaiseksi 1 (6) Arvopaperipörsseille, julkisen kaupankäynnin järjestäjille, optioyhteisöille, arvopaperinvälittäjille, liikkeeseenlaskijoille, arvopaperikeskuksille sekä selvitysosapuolille Määräys

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle lukien toistaiseksi 1 (5) Luottolaitoksille Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

Tilin yleiset ehdot 1 (6) Yritykset ja yhteisöt. Käytössä4.4.2016 lukien.

Tilin yleiset ehdot 1 (6) Yritykset ja yhteisöt. Käytössä4.4.2016 lukien. Tilin yleiset ehdot 1 (6) Käytössä4.4.2016 lukien. Tilin yleiset ehdot koostuvat Maksuliikepalveluiden yleisien ehtojen Yhteisestä osasta ja Tilin ehdoista. Ehtojen ollessa ristiriidassa keskenään sovelletaan

Lisätiedot

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ Tekninen lautakunta hyväksynyt 12.3.2002 Voimaantulopäivä 15.3.2002 Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 27. -28.1.2017 Tampere Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesiosuuskunnan mallisääntöjen uudistaminen

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä OHJE TYÖAIKAPANKKIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOON SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALALLA Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Ylemmät

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

TILI- JA MAKSUPALVELUEHDOT Sivu 1(57)

TILI- JA MAKSUPALVELUEHDOT Sivu 1(57) TILI- JA MAKSUPALVELUEHDOT Sivu 1(57) Sisällysluettelo sivu Tilin yleiset ehdot 2 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot 14 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot 24

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet. Asiakassopimukset. Dnro FIVA 3/01.00/2013. Antopäivä 1.10.2013. Voimaantulopäivä 1.10.2013

Määräykset ja ohjeet. Asiakassopimukset. Dnro FIVA 3/01.00/2013. Antopäivä 1.10.2013. Voimaantulopäivä 1.10.2013 Määräykset ja ohjeet Asiakassopimukset Dnro FIVA 3/01.00/2013 Antopäivä 1.10.2013 Voimaantulopäivä 1.10.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi www.finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._...

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._... Päätös OKM/359/522/2013 19.12.2013 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Sibeliuksenväylä 55 A 04400 Järvenpää Viite Hakemuksenne 28.11.2013 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset ja ohjeet 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 14.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 luku 7:

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT 1 (7) LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT Nämä ehdot ovat voimassa 1.6.2010 alkaen. Jos erikielisten ehtoversioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1. Ehtojen

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Avistatili. 1.1 Tilin määritelmä Pankki ottaa tilille vastaan yleisöltä tilivaluutan määräisiä takaisinmaksettavia varoja.

Avistatili. 1.1 Tilin määritelmä Pankki ottaa tilille vastaan yleisöltä tilivaluutan määräisiä takaisinmaksettavia varoja. YLEISET TILIEHDOT Avistatili 1. MÄÄRITELMÄT 1.1 Tilin määritelmä Pankki ottaa tilille vastaan yleisöltä tilivaluutan määräisiä takaisinmaksettavia varoja. 1.2 Tilinomistaja Tilinomistaja on henkilö, jolle

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Vuokralainen: Mynämäen kunta 2048364-4 Keskuskatu 21 23100 Mynämäki Mynä-Auto Oy Jokikuja 6 23100 Mynämäki 1.2 Vuokra-alue Sopimuksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Mikä on Alajärven Osuuspankki?

Mikä on Alajärven Osuuspankki? ALAJÄRVEN OSUUSPANKIN TUOTTO-OSUUDEN MERKINTÄ Mikä on Alajärven Osuuspankki? Osuuspankin toiminimi on Alajärven Osuuspankki (jäljempänä "Osuuspankki" tai "Pankki"). Sen kotipaikka on Alajärvi. Pankin y-tunnus

Lisätiedot