Arviointi tutkimuskohteena tapausympäristönä maaseutupolitiikka Avauksia tutkimustematiikaan: Miten arvioinnilla hallitaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointi tutkimuskohteena tapausympäristönä maaseutupolitiikka Avauksia tutkimustematiikaan: Miten arvioinnilla hallitaan"

Transkriptio

1 Arviointi tutkimuskohteena tapausympäristönä maaseutupolitiikka Avauksia tutkimustematiikaan: Miten arvioinnilla hallitaan Päivi Pylkkänen University of Helsinki Ruralia Institute

2 Sisältösuunnitelma Tulvivat arviointimäärittelyt ja määritelmien yli tulvivat arvioinnit Taustalla oleva Suomen Akatemian tutkimushanke: Arvioinnin yleisestä haltuunotosta yksittäisten käytäntöjen (osakäytäntöjen) empiiriseen tarkasteluun, tapausympäristönä maaseutupolitiikka Indikaattoreista Suomen maaseutupolitiikan OECD arvioinnista

3 Arviointi Arviointia luovat ja sitä ylläpitävät useiden eri toimijoiden tiedonhalut ja arvioinnille annetut tehtävänannot; arviointi myös muuttuu saa rinnakkain eri muotoja erilaisten tiedollisten ja poliittisten pyrkimysten vaikutuksesta

4 Arviointi mikä niistä? Erilaisten arviointien ja lähikäytäntöjen tulva: ohjelma arvioinnit (ennakko, väli, loppu,), hankearvioinnit, auditoinnit, itsearvioinnit, seurantaraportit, indikaattorit, laatujärjestelmät, sosiaaliset tilinpidot ja niiden yhteydessä tulvivat erilaiset arviointimääritelmät On mahdotonta kuvailla kattavasti, mihin kaikkiin asioihin arvioinnin käsitteellä viitataan Arvioinnin monimuotoisuudesta johtuen ei voi puhua yhdestä instituutiosta ja yhdestä jäljitettävästä arvioinnin ideasta Kattavuuteen pyrkivät reaalimääritelmät jäävät väistämättä myös laimeiksi eivätkä avaa polkuja uuteen tietoon Tutkiakseen arviointia, on tarpeen suuntautua reaalisiin käytäntöihin rajatuissa yhteyksissä

5 Mitkä ovat ne käsitteelliset ja teoreettiset lähtökohdat, joista arviointia voi ajatella tutkittavan? Arviointia ja arvioinnin käyttöä koskevissa hallinto ja suunnittelu(tieteellisissä) jäsennyksissä huomio kiinnitetään usein perinteisessä mielessä arvioinnin tiedolliseen, rationalistiseksi käsitettyyn puoleen, mihin sisältyy ajatus tuottaa johdonmukaisesti perusteltua läpinäkyvää tietoa päätöksenteon pohjaksi. Ongelma >suunnitelma >toimeenpano > arviointi Syntyy kuva, että ettei arvioinnilla kukaan varsinaisesti hallitse ketään, vaan kysymys on vain informaatiosta ja asioiden järkiperäisestä ohjailusta.

6 Näkökulman vaihto tietokäytännöstä hallintakäytäntöihin Arvioinnilla on (myös) poliittinen aspekti, joka tuo kuvaan arvioinnin roolin asioiden oikeuttamisessa ja vallankäytössä sekä kysymykset arvioinnin normatiivisuudesta eli sen toimintaa, toimijuuksia, merkitysten rakentumista ja kulttuuria määrittelevät ulottuvuudet. Silloin keskeinen tarkastelukysymys on, miten ja mitä erilaisilla arviointikäytännöillä hallitaan?

7 Hajautettu hallinta ja valta maaseutupolitiikan verkostossa New Rural Governance in Diffused Power Contexts Research project funded by the Academy of Finland Torsti Hyyryläinen, University of Helsinki, Ruralia Institute (co ordinator) Marja Keränen, Univ. of Jyväskylä (partner) Markku Sotarauta, Univ. of Tampere (partner) Patsy Healey, Univ. of Newcastle, UK (partner) Mark Shucksmith, Univ. of Newcastle,UK(partner) Marko Nousiainen, University of Helsinki, Ruralia Institute (researcher, Ph.D research student) Päivi Pylkkänen (researcher, Ph.D research student)

8 Arviointi jäsennettynä tulkintaikkunaksi uuteen hallintaan Lähtökohtana Suomen akatemian hankkeessa julkilausuttu tarve kuvata ja ymmärtää utuista uutta hallintaa (new governance): Millaisia muotoja ja prosesseja uusi verkostomainen hallinta on saanut suomalaisessa ja eurooppalaisessa maaseutupolitiikassa? Ikkunana 1: Maaseutupolitiikka verkostomaisena hallintana (monitasoisuus, sektoreidenvälinen kumppanuus politiikan suunnittelussa ja toteutuksessa jne) Ikkunana 2: arviointi ja arviointikäytännöt Maaseutu politiikka Arviointi käytännöt Miten arviointikäytännöillä hallitaan; miten käytännöt toimivat hallinnan tekniikkoina?

9 Hallinnan analytiikka menetelmällisenä tiennäyttäjänä arviointikäytäntöjen empiiriseen tarkasteluun Miten ja kuinka kysymysten keskeisyys kysytään, miten lukemattomissa eri yhteyksissä, lukemattomien eri toimijoiden toimilla käytännössä hallinnoidaan toisia ja itseä Huomio irrotetaan suurten ideoiden ja kokonaissysteemien tarkastelusta kohti yksityiskohtia, usein arkisia ja vähäpätöisiäkin käytäntöjä ja rutiineja Silloin jäljitetään, millainen on kunkin käytännön hallinnallinen rationaliteetti, johdonmukaisuus suhteessa tietynlaiseen hallinnan tapaan tai mentaliteettiin

10 Hallinnan analytiikka menetelmällisenä tiennäyttäjänä arviointikäytäntöjen empiiriseen tarkasteluun (2) Hallinnan analytiikka merkitsee diagnostista analyysia, erotuksena esim. suunnittelutieteille tyypillisestä normatiivisesta vertailusta ja uusien arviointimallien sommittelusta Ei tuota holistista kokonaiskuvausta arvioinnista maaseutupolitiikassa, ei pyri vastaamaan kysymykseen mitä todella tapahtui ja miksi? Tuottaa potentiaalisesti mielenkiintoisia tarkasteluja arvioinnin toiminnalliseen (eettis poliittiseen) aspektiin nojaten yhdestä tapausympäristön (maaseutupolitiikka) havainnointiin Kertoo lopulta enemmän nykyisistä hallinnan tavoista kun maaseutupolitiikasta, tai sen toimijoista

11 Ekskursio: Lomakkeet ja indikaattorit hallintateknologiana (1) Hanketoiminnan Indikaattorikäytännöt rakentuvat mm. lomakkeista, täyttöohjeista, indikaattorisanastosta, velvoittavista säädöksistä ja määräyksistä Indikaattorit, so. Mittarit/ilmaisimet, voi ymmärtää lähtökohtaisesti eri tavoin Yksi tapa ajatella indikaattoreista on käsittää ne teknisluonteisina välttämättömyyksinä, puhtaasti depoliittisina hallinnon toimina ja informaation kantajina, jolla ei ole itsessään mitään syvällisempiä tehtäviä eivätkä ne siten ole tutkimuksellisesti mielenkiintoisia.

12 Ekskursio: Lomakkeet ja indikaattorit hallintateknologiana (2) Indikaattori = (LEADER+ arvioinnin suuntaviivoissa): tieto sellaisessa muodossa, jonka avulla voidan arvioida tai osoittaa tuen vaikutukset. Indikaattorien avulla monimutkaisia ilmiöitä koskevat tiedot voidaan esittää määrällisenä, ja niitä voidaan yksinkertaistaa.. Hallinta analyyttisessä luennassa indikaattorit ovat hallinnan tekniikkoja, mukana toimijan ja toiminnan muokkaamisessa. Hallinnan teknologioilla on aina jokin päämäärä, telos (Dean 1999, 17)

13 Ekskursio: Paradigmaattinen tapaus, lomake 2306 A (3) Voiko lomakkeiden sisältöjä lukemalla saada vihjeitä niiden poliittisesta järjestä? Avaan hankehakulomakkeesta (Maa ja metsätalousministeriö 2306A) kohdan, jossa niin sanotun yleishyödyllisen kehittämishankkeen hakija saa vastatakseen kysymyspatteristoon hankkeen arvioiduista vaikutuksista. Valittavana olevat vaikutusväittämät eivät ole tässä kirjaimellisesti nimitettyinä indikaattoreiksi (on myös erilliset indikaattorilomakkeet), mutta myös vaikutusväittämät de facto kuten ns. laadulliset indikaattorit (ei ole yhdistetty numeeriseen mittaukseen) Sopivat siksi kuvaamaan paradigmaattisena tapauksena lomakkeissa näyttäytyvää hallinnan tekniikkaa.

14 Ekskursio: Paradigmaattinen tapaus, lomake 2306 A (4) Indikaattorit ottavat (epäsuoran suorasti ) kantaa siihen, mitä kehittämisongelmat ovat ja tulevat tarjoamaan niihin myös ratkaisuehdotuksensa.

15 Arvio hankkeen vaikutuksista (Lomake 2306A) (5) hanke lisää investointeja kohdealueella hankkeen kohdealueen/ja tai toimialan yritysten tuotantokapasiteetti nousee hankkeen kohdealueen/ja tai toimialan yritysten liikevaihto kasvaa hankkeen kohdealueen/ja tai toimialan yritysten tuotantokustannukset alenevat hankkeen kohdealueen/ja tai toimialan yritysten jalostusarvo kasvaa hankke edistää sen kohdealueen tai yritysten kansainvälistymistä hanke edistää kohdealueen asukasmäärän kasvua hanke edistää kohdealueen teknologian kehitystä hanke lisää yhteistyöverkostojen määrää ja toimintaa kohdealueella hanke parantaa kohdealueen kilpailukykyä hanke parantaa yritysten osaamisen tasoa kohdealueella hanke parantaa yleisen osaamisen tasoa kohdealueella hanke edistää tietoyhteiskunnan kehittymistä hanke edistää alueen talouskasvua hanke lisää sosiaalista pääomaa

16 Ekskursio: Paradigmaattinen tapaus, lomake 2306 A (6) Esimerkiksi lomakkeen vaikuttavuuspatterin kohta 1 ehdottaa kehittämisen ongelman olevan investoinneissa, toisin sanoen niiden riittämättömyydessä; samalla se tarjoaa hienovaraisesti onnistumisen mittapuuksi asiantilan korjaamisen ylöspäin (investointien lisäämisen) Samalla logiikalla voidaan purkaa auki kaikkien indikaattoreiden kannanotot Kun hankkeen esittäjä joutuu lomaketta täyttäessään pohtimaan, mitä hankkeellaan tavoittelee, lomake informoi tehostetusti yritystoiminnasta ja taloudesta Indikaattorit alkavat näyttäytyä normeina

17 Ekskursio: Paradigmaattinen tapaus, lomake 2306 A (7) Hallinnan logiikka ei perustu ulkoiseen pakkoon tai jokaisen toimen tarkkailuun, vaan toimijoiden hienovaraiseen taivutteluun; hallinta vapauden kautta Voidaan puhua ehdollistavasta retoriikasta tai hallinnan diskursiivisista keinoista Mitä puolesta casen indikaattorit kaiken kaikkiaan puhuvat? On yksi toimia vaativa alue ylitse muiden: yritystoiminta. Melko tärkeää on myös talous yleensä, kysymykset joissa on taloudellinen näkökulma. Maininnan saavat myös sosiaaliset verkostot, jotka nekin voi kääntäää talouden resursseiksi Monet muut mahdolliset kehittämiskohteet jäävät äänettömiksi.

18 Ekskursio: Paradigmaattinen tapaus, lomake 2306 A (8) Lomakkeen painotukset ovat huomiota herättäviä lähinnä siinä valossa, että kysymyksessä ovat niin sanotut yleishyödylliset kehittämishankkeet. Kehittämishankkeiden ala on mahdollisimman laaja eikä ensisijaisesti lainkaan yritystoimintaan liittyvää (yleisenä kattotematiikkana Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman kolme toimintalinjaa: i) peruspalvelut, ii) kylien kunnostaminen ja kehittäminen sekä iii) maaseutuperinnön säilyttäminen.

19 Ekskursio: Miten näin on päässyt käymään? (10) Hallinnan analyyttisessä tutkimuksessa ei pyritä selvittämään kuka toimi ja miksi Yleisellä tasolla etsitään hallinnallisia problematisointeja, sisäisiä johdonmukaisuuksia, jotka kietovat yhteen vallitsevan hallinnan regiimin ja käytäntöjen yksityiskohdat Voidaan kysyä, miten on tullut mahdolliseksi, että esim. kylien kehittäminen kääntyy lomakkeella (suggestiivisesti) yritysten liikevaihdoksi ja kilpailukyvyksi? Miten lomake kehystää kehittämistä ja miten se liittyy siihen, miten kehityksestä yleensä ajatellaan samaan aikaan muualla?

20 Ekskursio: Miten näin on päässyt käymään? (10) Uusliberaalinen hallinnan rationaliteetti ja mieli on yrittäjämäisyyden ankkuroiminen yhteiskunnan ytimeen. (Foucault 1979; Lemke 2001) Ei tapahdu itsekseen, vaan määrätynlaisilla tekniikoilla ja strategioilla, jotta ihmiset oppivat ajattelemaan asioista ja itsestään oikein Yrittäjyys ja kilpailukykyideat ilmenevät läpäisevänä myös toimintaryhmätyön mm. seurannan ja arvioinnin avainindikaattoreissa: toiminnan kaikilla tasoilla EU tasolta paikallisiin kylähankkeisiin ollaan herkeämättömän kiinnostuneita uusista yrityksistä ja taloudellisen toiminnan aspekteista. Tämä näkökulma on läsnä myös niissä yhteyksissä, jotka eivät ensisijaisesti näyttäydy taloutta koskevilta.

21 Summa summarum: miten indikaattoreilla näytetään hallittavan? Suostutellen, huomaamatta, tietynlaisia toimijuuksia/identiteettejä hienovaraisesti esiin houkuttamalla tai vahvistamalla, vapauksien kautta ja toimijoiden suostumuksella, eettis poliittisesti Mitä hallitaan? Ihmisiä (myös asioita, toimijoiden kautta) Miksi hallitaan näin? Kilpailukykytalouden haasteet, Lissabonin strategian realisoiminen, arvioivat käytännöt kääntävät uuden julkisjohtamisen ja uusliberalismin sävyttämää hallinnan regiimiä eri tavoin hallittavien arkeen

22 OECD:n arvio Suomen maaseutupolitiikasta Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä tilasi OECD:ltä maaseutuarvioinnin vuonna 2006 Julkistaminen maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän 20 vuotisjuhlassa huhtikuussa 2008 Suomen maaseutupolitiikka sai OECD:ltä myönteisen kokonaisarvioinnin Taustaa: maatutkinnassa keskiössä maaseutupoliittinen järjestelmä ja prosessit OECDn uusi hallinnan paradigma (OECD 2006) OECD arvostaa laajasti yli perinteisen julkisen hallinnon sektorialoja tulvivaa, toimijasfäärit kokoavaa ja monitasoista, endogeenista kehittämispolitiikkaa Suomen maaseutupolitiikka OECD:n uuden paradigman mukainen > puhtaaksi arvioitu

23 OECD:n arvio Suomen maaseutupolitiikasta Sittemmin maaseutupolitiikan YTR käännättänyt keskeiset osat OECD:n arviointiraportista suomenkieliseksi julkaisuksi (YTR 2008) Arvioinnista tiedottaminen ja arvioinnilla tiedottaminen ja hallinta (ulkoinen ja sisäinen) limittyvät So what?? Arvioinnin käyttöä koskeva empiirinen tutkimus ja teoretisointi keskittynyt lähinnä arviointitiedon käyttöön rationaaliseksi ideaalityypitetyssä ohjelma/suunnittelusyklissä: esim. arviointisuositusten välitön käyttö

24 Voiko symbolista, taktista, strategista käyttöä tutkia empiirisesti? Arvioinnin symbolinen/taktinen/strateginen käyttö tunnistettu arviointiteorioissa lähinnä teoreettisesti Symbolisen/taktisen/strategisen käytön empiirinen tarkastelu lähestulkoon puuttuu ilmeisen vaikea todentaa Hallinnan anlayyttinen tarkastelu suuntaa huomion jälleen miten/kuinka kysymysten kautta vähäpätöisiin tapahtumiin ja käytänteisiin voidaan tarkastella esimerkiksi arvioinnin synnyttämää puhetta ja tekstejä? Miten tehdystä arvioinnista puhutaan/kirjoitetaan, mitä silloin käytetään (tuloksia, suosituksia, prosessia, artefaktia, arvioinnin symbolia)

25 Summa summarum: Maaseutupolitiikka tapausympäristönä ja arviointi tarkasteluikkunana uuteen hallintaan Vaikka käytetään tapauksia maaseutupolitiikasta, päätelmien kohteena ei ole varsinaisesti maaseutupolitiikka, vaan hallinnan tavat, joihin tähystetään maaseutupolitiikan arvioinnnin kautta En väitä, että arviointia voi tai pitäisi lähestyä vain hallinnan analyyttisestä näkökulmasta Koitan osoittaa, että arviointia kuitenkin voi ja on mielekästä tarkastella myös hallinnallisten kysymysten kautta Emt. voi kertoa uutta arvioinnin toiminnallisista tehtävistä hallinnan välineinä monien muiden välineiden joukossa sekä halutessa arvioinnin eettis poliittisen työstämisen

26 KIITOKSET, POHDINTAA ja PUHETTA

Hallinnan tutkimusta suomeksi

Hallinnan tutkimusta suomeksi Hallinnan tutkimusta suomeksi Antti Saari Peter Miller & Nikolas Rose 2010. Miten meitä hallitaan. Suom. Risto Suikkanen. Tampere: Vastapaino. 345 s. Jani Kaisto & Miikka Pyykkönen (toim.) 2010. Hallintavalta

Lisätiedot

Innovaatiotoiminnan edistäminen maaseudulla. Kohti paikallista elinvoimapolitiikkaa

Innovaatiotoiminnan edistäminen maaseudulla. Kohti paikallista elinvoimapolitiikkaa Innovaatiotoiminnan edistäminen maaseudulla Kohti paikallista elinvoimapolitiikkaa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 38/2011 Innovaatiotoiminnan edistäminen maaseudulla Kohti

Lisätiedot

KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu

KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Helmikuu 2015

Lisätiedot

Paradigmoista evidenssipohjaisiin käytäntöihin. Matti Vartiainen (Toim.)

Paradigmoista evidenssipohjaisiin käytäntöihin. Matti Vartiainen (Toim.) Paradigmoista evidenssipohjaisiin käytäntöihin Matti Vartiainen (Toim.) Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE+TEKNOLOGIA 18/2011 Paradigmoista evidenssipohjaisiin käytäntöihin Matti Vartiainen (toim.) Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

Metropolin hyvinvointi

Metropolin hyvinvointi Metropolin hyvinvointi Työryhmä Olli Alanen Antti Hautamäki Tuuli Kaskinen Outi Kuittinen Tommi Laitio Roope Mokka Aleksi Neuvonen Kaisa Oksanen Satu Onnela Mikko Rissanen Simo Vassinen Ville Viljanen

Lisätiedot

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä?

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 3 / 2 0 0 8 pertti KORTENIEMI, PEKKA BORG Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

Globaalihallinnan tulevaisuus

Globaalihallinnan tulevaisuus TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma Anne Verho Globaalihallinnan tulevaisuus kansainvälinen investointiregiimi globaalihallinnan kehittämisessä Kansainvälinen

Lisätiedot

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät 1 Mikä on prosessi? Prosessi on jokin tapahtumasarja, joka alkaa jostakin ja päätyy johonkin. Siinä voi olla (ja yleensä onkin) toimijoita,

Lisätiedot

VERKKO-OPPIMISEN HAASTE OPIN SIIRTYMINEN KONEELTA KÄYTÄNTÖÖN

VERKKO-OPPIMISEN HAASTE OPIN SIIRTYMINEN KONEELTA KÄYTÄNTÖÖN TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos VERKKO-OPPIMISEN HAASTE OPIN SIIRTYMINEN KONEELTA KÄYTÄNTÖÖN Yrityksen hallinto Toukokuu 2005 Ohjaaja: Marja Eriksson Maarit Pitkänen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

INDIKAATTORIN VAIKUTUS TULOKSELLISUUSRAHOITUKSEEN

INDIKAATTORIN VAIKUTUS TULOKSELLISUUSRAHOITUKSEEN INDIKAATTORIN VAIKUTUS TULOKSELLISUUSRAHOITUKSEEN TKI-toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen haasteita ammattikorkeakouluissa Liiketaloustiede, tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma Laatija: Leila

Lisätiedot

Verkostohallinta kestävän energiantuotannon ja -kulutuksen edistämisessä tapaustutkimus Porin kaupungista

Verkostohallinta kestävän energiantuotannon ja -kulutuksen edistämisessä tapaustutkimus Porin kaupungista TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Verkostohallinta kestävän energiantuotannon ja -kulutuksen edistämisessä tapaustutkimus Porin kaupungista Emma Rautava Ympäristöpolitiikka ja aluetiede Pro gradu

Lisätiedot

Antti Puupponen Elintarviketuotannon paikallinen kehittäminen Keski-Suomessa

Antti Puupponen Elintarviketuotannon paikallinen kehittäminen Keski-Suomessa ALUE JA YMPÄRISTÖ Antti Puupponen Elintarviketuotannon paikallinen kehittäminen Keski-Suomessa Local Development of Food Production in Central Finland This article considers measures to develop local food

Lisätiedot

VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita

VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita Jenni Halava (84974) Tampereen yliopisto Sosiaalityön tutkimuksen laitos A5 Kandidaatintutkielma Ohjaaja: Suvi Raitakari

Lisätiedot

Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus

Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus kepan taustaselvitykset n:o 31 kepa s working papers n:o 31 Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus Huomioita kehitysrahoituksen uudistamisesta teppo eskelinen & ville-pekka sorsa (2010) YTT Teppo

Lisätiedot

Digitalisaatio ja arvon yhteisluonti valmistavassa teollisuudessa teollinen internet ja sosiaalinen tietojenkäsittely mahdollisuuksina.

Digitalisaatio ja arvon yhteisluonti valmistavassa teollisuudessa teollinen internet ja sosiaalinen tietojenkäsittely mahdollisuuksina. Digitalisaatio ja arvon yhteisluonti valmistavassa teollisuudessa teollinen internet ja sosiaalinen tietojenkäsittely mahdollisuuksina Timo Ingalsuo Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi

Lisätiedot

VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖN JÄLJILLÄ. Diskurssianalyyttinen tutkimus organisaatioiden välisestä kehittämisverkostosta

VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖN JÄLJILLÄ. Diskurssianalyyttinen tutkimus organisaatioiden välisestä kehittämisverkostosta VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖN JÄLJILLÄ Diskurssianalyyttinen tutkimus organisaatioiden välisestä kehittämisverkostosta KIMMO SUOMINEN Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatustiede Kasvatustieteen laitos Helsingin

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Lisätiedot

JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU

JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU Vastuullinen johtaminen riskienhallinnan näkökulman laajentajana Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Jouni

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

MAASEUTURAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN YRITYS- TUKIEN MERKITYS POHJOISSAVOLAISILLE MAA- SEUTUMATKAILUYRITYKSILLE

MAASEUTURAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN YRITYS- TUKIEN MERKITYS POHJOISSAVOLAISILLE MAA- SEUTUMATKAILUYRITYKSILLE MAASEUTURAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN YRITYS- TUKIEN MERKITYS POHJOISSAVOLAISILLE MAA- SEUTUMATKAILUYRITYKSILLE Satu Peltonen Pro Gradu-tutkielma Yrittäjyys Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA

BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Ympäristöpolitiikka Pro gradu -tutkielma Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto 14.6.2002 Paula Hakola Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Arviointi työtavaksi

Arviointi työtavaksi Arviointi työtavaksi kokemuksia asiakastyön arvioinnin kehittämisestä Helsingin sosiaalivirastossa Pekka Borg Stina Högnabba Marja-Riitta Kilponen Kaisa Kopisto Pertti Korteniemi Ilkka Paananen Niina Pietilä

Lisätiedot

Vastuullinen suhtautuminen ydinvoimapäätökseen diskurssianalyyttinen tutkimus

Vastuullinen suhtautuminen ydinvoimapäätökseen diskurssianalyyttinen tutkimus LTA 4/03 P. 495 517 PINJA HALME ja TUOMO TAKALA Vastuullinen suhtautuminen ydinvoimapäätökseen diskurssianalyyttinen tutkimus TIIVISTELMÄ Tässä artikkelissa selvitetään, millä tavoin ydinvoiman lisärakentamisesta

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Pihlavisto, Laura 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013

Lisätiedot

Artikkelissa analysoidaan kunta- ja

Artikkelissa analysoidaan kunta- ja Tulisiko maatilayritysten monialaistua vai verkostoitua? Analyysi yrittäjien ja kehittäjien verkostoitumispuheesta Aino-Elina Vehmasto Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Artikkelissa analysoidaan

Lisätiedot

MAASEUTU INNOVAATIOYMPÄRISTÖNÄ YLÄ-PIRKANMAAN KEHITTÄJÄVERKOSTON SPATIAALISET ULOTTUVUUDET

MAASEUTU INNOVAATIOYMPÄRISTÖNÄ YLÄ-PIRKANMAAN KEHITTÄJÄVERKOSTON SPATIAALISET ULOTTUVUUDET MAASEUTU INNOVAATIOYMPÄRISTÖNÄ YLÄ-PIRKANMAAN KEHITTÄJÄVERKOSTON SPATIAALISET ULOTTUVUUDET Aino Siippainen Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Aluetieteen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2011

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot