Haitta-aineet jätevedenpuhdistuksessa osa 2. Aineiden analysointi jätevedenpuhdistamoilla ja tulosten julkaisu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haitta-aineet jätevedenpuhdistuksessa osa 2. Aineiden analysointi jätevedenpuhdistamoilla ja tulosten julkaisu"

Transkriptio

1 Hankkeen nimi: Haitta-aineet jätevedenpuhdistuksessa osa 2. Aineiden analysointi jätevedenpuhdistamoilla ja tulosten julkaisu Hankkeen toteutus Envieno ky TkT Niina Vieno Välitie 5, Rusko Puhelin: sähköpostiosoite: Muut hankkeen toteuttajat sekä muut yhteistyötahot: Vesilaitosyhdistys (koordinointi) Ympäristöministeriö Suomen Ympäristökeskus ELY-keskukset Vesiensuojeluyhdistykset Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY Työhön valittavat laboratoriot 1

2 1. Tausta Hankkeen ensimmäinen vaihe käynnistyi vuoden 2012 lopulla kirjallisuusselvityksellä, jossa tehdään vaiheen 2 toteuttamiseksi tarvittava esiselvitystyö ja luodaan realistinen sekä kustannustehokas pohja analytiikan kohdentamiseksi. Hankkeen vaihetta 1 rahoittivat sekä Vesilaitosyhdistyksen Kehittämisrahasto että Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY. Hankkeen osan 1 tavoitteena on ollut määrittää ne ympäristölle haitalliset aineet, jotka päätyvät vesistöihin jätevedenpuhdistamoilta sellaisissa pitoisuuksissa, että aineille asetetut ympäristönlaatunormit tai haitalliseksi todetut pitoisuudet (kuten PNEC-arvo eli predicted no effect concentration) ylittyvät. Työ perustuu EU:ssa ja Suomessa säädeltäviin aineisiin sekä aineisiin, joita suurella todennäköisyydellä tullaan lähitulevaisuudessa säätelemään. Tarkastelussa hyödynnetään lisäksi kaikkia Suomessa aiemmin tehtyjen selvitystöiden tuloksia haitallisista aineista. Säätelyllä tarkoitetaan raja-arvojen asettamista haitallisille aineille joko vesistöissä tai käsitellyssä puhdistamolietteessä tai vaatimusta haitallisten aineiden käytön vähentämisestä ja vaarallisten aineiden käytön lopettamisesta. EU:ssa haitallisia aineita säädellään mm. vesipuitedirektiivillä (2000/60/EC), direktiivillä ympäristölaatunormeista vesipolitiikan alalta (2008/105/EC) sekä POP-asetuksella 850/2004/EC. Suomessa vaarallisten aineiden asetus 1022/2006 implementoi vesipuitedirektiivin Suomen lainsäädäntöön. Täten tässä asetuksessa on lueteltu sekä EU:n tunnistamat prioriteettiaineet että kansallisesti tunnistetut haitta-aineet. Asetuksen tarkoituksena on suojella pinta- ja pohjavesiä sekä parantaa niiden laatua ehkäisemällä vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvaa pilaantumista ja sen vaaraa. Hankkeen seuraavassa vaiheessa (osa 2) on tarkoitus mittauksin määrittää kirjallisuusselvityksen pohjalta listatut haitalliset aineet käsitellyssä jätevedessä riittävän laajalla jätevedenpuhdistamo-otannalla. Hankkeen avulla on tarkoitus tuottaa aineistoa, jota asetusten 1022/2006 ja 868/2010 toimeenpaneminen jatkossa edellyttää jätevedenpuhdistamoilta. Laajaotantaisen tutkimuksen avulla on mahdollisuus tuottaa tilastollisesti merkittäviä tutkimustuloksia valittujen aineiden esiintymisestä ja luoda 2

3 jatkoseurannan kannalta realistiset ja resurssitehokkaat ainekohtaiset seurantaohjelmaehdotukset erikokoisille puhdistamoille. Kirjallisuusselvityksen ja yhteistyötahojen kanssa käytyjen keskustelujen perusteella tähän työhön ehdotetaan taulukossa 1 esitettyjä aineita. Taulukossa on jaettu aineet ainelistoihin 1, 2 ja 3. Hankkeeseen osallistuville puhdistamoille tarjotaan mahdollisuus valita analyysilistan laajuus, mutta tilastollisen merkittävyyden ja tutkimuksen laadun takaamiseksi, on suositeltavaa toteuttaa tutkimus mahdollisimman laajana. Tästä asiasta kerrotaan tarkemmin tämän hakemuksen kohdassa 2. Ainelistat perustuvat seuraaviin selvityksiin tai säädöksiin: Ainelista 1. Suomessa on kansallisessa esiselvityksessä (Karvonen ym. 2013) listattu ne haitta-aineet (taulukko 1), joiden määrät tulisi selvittää jätevedenpuhdistamoiden päästöistä. Ainelista 2. EU:n prioriteettiainelistaa ollaan parhaillaan päivittämässä ja Euroopan parlamentin täysistunnon äänestys direktiivistä on suunniteltu huhtikuulle Listalle on ehdolla 12 uutta ainetta tai aineryhmää. Lisäksi on ehdotettu ns. tarkkailulistan eli watch list perustamista, jolle on ehdolla 10 ainetta tai aineryhmää. Ainelista 3. End-of -waste materiaaleille, joiksi katsotaan myös käsitellyt jätevesilietteet ja kompostit, on esitetty raja-arvot orgaanisille haitta-aineille. Lisäksi POP-säädöksen ainelle tai säädökseen ehdolla olevat aineille tullaan määrittämään raja-arvot kierrätettävässä jätteessä, joksi myös jätevesiliete katsotaan. 3

4 Taulukko 1. Aineet, jotka esiintyvät EU:n ja/tai Suomen lainsäädännön haitallisten aineiden listoilla sekä jako eri ainelistoille. Ympäristönlaatunormit (EQS) on ilmoitettu aineille, joille ne on lainsäädännössä määrätty (Huom. Ilmoitettu arvo on vuotuinen keskiarvo sisävesille, merialueiden EQS-arvot ovat usein matalammat). Aineen nimi CAS Käyttötarkoitus EQS Muuta Kansallisen esiselvityksen (Karvonen ym. 2012) perusteella jätevedenpuhdistamoiden päästöissä määritettävät aineet (ainelista 1) Nonyylifenolit ja -etoksylaatit, NP ja NPE (mono- ja dietoksylaatit) Monta Liima- ja sideaineet, stabilointiaineet, epoksihartsin kovete, maalit, kosmetiikka, pesuaineet Oktyylifenolit ja etoksylaatit, OP ja OPE Monta Laminointiliima muovituotteiden valmistuksessa, maalit, pesuaineiden valmistus 0,3 µg/l (4- nonyylifenoli) 0,1 µg/l PS Di-2-etyyliheksyyliftalaatti (DEHP) Pehmitin tekstiileissä ja matoissa, 1,3 µg/l PS maalit, deodorantit, hiustenmuotoilutuotteet PBDE Bromatut difenyylieetterit (penta-, Monta Palonestoaineet 4,9 x 10-8 µg/l PS okta- ja dekabde) Tributyylitina, TBT Biosidi veneiden ja laivojen pohjissa 0,0002 µg/l PS Diuroni Maali, biosidi 0,2 µg/l PS Endosulfaani Pestisidi 0,005 µg/l PS 4

5 Bentsyylibutyyliftalaatti (BBP) Pehmitin tekstiileissä ja matoissa, maalit, kosmetiikkatuotteet Dibutyyliftalaatti (DBP) Kumin pehmitin ja vulkanisointi, muovien lima- ja sideaineet, epoksihartsin kovete, maalit, väriaine, kosmetiikkatuotteet Bentsotiatsoli-2-yylitio)metyylisyanaatti Limantorjunta (massan, paperin, (TCMTB) kartongin sekä kuitulevyn valmistus) 10 µg/l 10 µg/l Ei määrätty Bentsotiatsoli-2-tioli (MBeT) Viiransuojaus, limantorjunta, Ei määrätty korroosionestoaine (massan, paperin, kartongin sekä kuitulevyn valmistus), maalien ja painovärien valmistus 2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid Herbisidi 1,6 µg/l (MCPA) Elohopea, Hg Raskasmetalli 0,08 µg/l Nikkeli, Ni Raskasmetalli 1,2 µg/l Lyijy, Pb Raskasmetalli 0,07 µg/l Kadmium, Cd Raskasmetalli 4 µg/l EU:n prioriteettiainelistalle ehdolla olevat aineet (ainelista 2) Dioksiinit ja dioksiinin kaltaiset aineet Monta CAS-arvoa Teollisuuden ja polttoprosessien Ei määrätty PHS sivutuote vedelle HBCDD eli heksabromosyklododekaani Monta CAS-arvoa Palonestoaine 0,0016 µg/l PHS PFOS eli Pinta-aktiivinen aine esimerkiksi tekstiileissä, paperissa ja 6,5 x 10-4 µg/l PHS 5

6 perfluoro-oktaanisulfonaatti ja sen kartonkipakkauksissa. johdannaiset Dicofol Pestisidi 1,3 x 10-3 µg/l PHS Cybutryne Pestisidi 0,0025 µg/l Cypermethrin Pestisidi 8 x 10-5 µg/l Dichlorvos Pestisidi 6 x 10-4 µg/l Quinoxyfen Pestisidi 0,15 µg/l PHS Heptakloori ja heptaklooriepoksidi / Pestisidi 2 x 10-7 µg/l PHS Aclonifen Herbisidi 0,12 µg/l Terbutryn Herbisidi 0,065 µg/l Bifenox Herbisidi 0,012 µg/l EU:n tarkkailulistalle (Watch list) ehdolla olevat aineet (ainelista 2) 17 -etinyyliestradioli Hormonaalinen ehkäisyvalmiste Ei määrätty 3,5 x 10-5 µg/l* 17β-estradioli Naishormoni Ei määrätty 4 x 10-4 µg/l* Diklofenaakki Tulehduskipulääke Ei määrätty 0,1 µg/l* 6

7 Ibuprofeeni Tulehduskipulääke Ei määrätty Karbamatsepiini Epilepsialääke Ei määrätty Triklosaani Hygieniatuotteiden biosidi Ei määrätty Sinkki ja sen yhdisteet Raudan ja teräksen valmistus, autonrenkaiden kumin valmistuksessa (sadevesien mukana teiltä) Ei määrätty Glyfosaatti Herbisidi Ei määrätty Amonimetyylifosfoniahappo (AMPA) Glyfosaatin hajoamistuote Ei määrätty Vapaa syanidi Metalli-, elektroniikka- ja kaivosteollisuus Ei määrätty End-of-waste materiaaleista (lietekompostit ja mädätetty liete) ehdotetut tarkkailtavat aineet ja niille ehdotetut rajaarvot lietteessä (ainelista 3) Polykrooratut bifeenylit eli PCB 7 (seuraavien PCB-yhdisteiden summa: 28, Monta Eristeaineina muuntajissa ja kondensaattoreissa Liete: 0,2 mg/kg (kuivapaino) 52, 101, 118, 138, 153 ja 180) 7

8 Polysykliset aromaattiset hiilivedeyt eli PAH 16 (summa: naftaleeni, asenaftyleeni, asenafteeni, fluoreeni, fenantreeni, antraseeni, fluoranteeni, pyreeni, benzo[a]pyreeni, benzo[a]antraseeni, kryseeni, benzo[b]fluoranteeni, benzo[k]fluoranteeni, indenoli[1,2,3- dc]pyreeni, dibenzo[a,h]antraseeni, benzo[ghi]peryleeni Monta Fossiilisten polttoaineiden palamisen sivutuote Liete: 6 mg/kg (kuivapaino) Dioksiinit ja furaanit eli PCDD/F Monta Teollisuuden ja polttoprosessien sivutuote Perfluoro-oktaanihapon ja sulfonaatin summa eli PFOA + PFOS Monta Pinta-aktiivinen aine esimerkiksi tekstiileissä, paperissa ja kartonkipakkauksissa. Liete: 30 ng I- TEQ*/kg (kuivapaino) Liete: 0,1 mg/kg (kuivapaino) POP-säädöksen aineet tai ehdolla olevat aineet, joille tullaan määrittämään raja-arvot kierrätettävässä jätteessä Lyhytketjuiset klooratut paraffiinit eli SCCP-yhdisteet (ainelista 3) Monta Palonestoaine, muovien pehmennin Liete: Ei määrätty Pentaklorobentseeni eli PeCB Pestisidien valmistus, kemikaalien lisäaineena, palonestoaine Liete: Ei määrätty 8

9 Heksabromobutadieeni eli HCBD Liuotin Liete: Ei määrätty Polyklorinoidut naftaleenit eli PCNyhdisteet Monta Eristeaineina sähhköjohdoissa, kumin Liete: Ei ja muovin lisäaine, eristeaineina määrätty muuntajissa ja kondensaattoreissa Pentakloorofenoli eli PCP Pestisidi, desinfiointiaine Liete: Ei määrätty Bromatut difenyylieetterit (penta-, okta- ja dekabde) eli PBDE-aineet Monta Palonestoaine Liete: Ei määrätty * Tammikuussa 2012 annetussa direktiivin ehdotuksessa ehdotetut vesistöjen raja- arvot prioriteettilistaan ehdotetuille lääkeaineille ja hormoneille. EQS= Environmental qualitys standard eli ympäristönlaatunormi, PHS= priority hazardous substance, PS= priority substance 9

10 2. Tavoite ja tutkimusmenetelmät Hankkeessa analysoidaan usealta yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilta otetut näytteet ja käsitellään tuloksia kootusti ja tilastollisin menetelmin. Lopullisena tavoitteena on näiden tulosten pohjalta tarkentaa julkaisun Karvonen ym. (2012) sisältämää yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden ohjeistusta siitä, millä tavoin haitallisten aineiden tarkkailua puhdistamoilla toteutetaan. Ohjeistus päivitetään myös Ympäristöministeriön ohjeistukseen (Karvonen ym. 2012). Hankkeen kautta asetuksen 868/2010 toimeenpano pyritään toteuttamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Analyysit teetetään hankkeen eri osapuolien hyväksymissä laboratoriossa. Laboratorion analytiikan määritysrajojen ja laatuvaatimusten osalta tehdään tarvittavat esiselvitystyö ja short-listaus hankkeen vaiheessa 1, ja analytiikka kilpailutetaan ko. laboratorioiden välillä. Työhön valittavalla laboratoriolla tai laboratorioilla on siis myös hankkeessa merkittävä rooli. Vesihuoltolaitokset vastaavat näytteiden ja lähtötietojen toimittamisesta sekä analyysikustannuksista kukin omalta osaltaan. Hankkeen kuluina kustannetaan laaja analytiikkapaketti kahdelta pieneltä jätevedenpuhdistamolta, joiden piirissä ei tunnetusti ole muita kuin normaaleja kotitalouksia. Näitä tuloksia käytetään yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden tutkimustulosten vertailutuloksina edustamassa normaalia, kotitalouden tuottamaa ainekuormitusta. Hankkeelle (osa 2) tullaan hakemaan rahoitusta vesihuoltolaitosten kehittämisrahastosta. Hankkeen osan 2 tavoitteet ovat: 1. Selvittää kyselytutkimuksen (esim. Webpropol) avulla perustietoja puhdistamosta (mm. tulovirtaama, liittyneiden ihmisten määrä sekä käytetty puhdistusprosessi) ja sen viemäröintialueella tapahtuvasta toiminnasta (mm. millaista teollisuutta on alueella ja kuinka suuri osuus jätevedestä on muuta kuin yhdyskuntajätevettä). 2. Valita kyselytutkimuksen perusteella ainelistan 1. aineista puhdistamokohtaisesti aineet, jotka tullaan analysoimaan puhdistetusta jätevedestä. 3. Tehdä ainekohtainen laboratorioanalytiikan listaus, mistä selviää tarvittava/riittävä määritystarkkuusvaatimus ja esimerkkejä laboratorioista, jossa tutkimus voidaan toteuttaa. 10

11 4. Antaa kullekin aineen analytiikalle kustannusarvio (vaihteluväli ja keskiarvo Eur/analyysi), jotta analytiikan kokonaiskustannuksista on mahdollisuus muodostaa kokonaiskuva 5. Tehdä laboratorion kanssa yhteistyössä näytteenottosuunnitelma sekä ohjeistus näytteenotosta toimitettavaksi puhdistamoille. 6. Ottaa näytteitä valittujen puhdistamojen puhdistetuista jätevesistä ainakin kerran ja analysoida näytteistä valitut haitta-aineet. 7. Saatujen tulosten perusteella tarkennetaan ympäristöministeriön ohjeistusta (Karvonen ym. 2012) siitä, millä tavoin haitallisten aineiden tarkkailua puhdistamoilla toteutetaan. 8. Tulosten perusteella laaditaan toimintaohje siitä, miten toimitaan tämän hankkeen ulkopuolelle jäävien pienten (< AVL) puhdistamojen kohdalla, kun on kyse haitallisista ja vaarallisista aineista. 9. Lisäksi tulosten perusteella: a. selvitetään vaihtelevatko haitta-aineiden pitoisuudet puhdistamotyypin tai maantieteellisen alueen mukaan, b. selvitetään kuinka suurella todennäköisyydellä haitta-aineiden pitoisuudet puhdistetussa jätevedessä ovat niin korkeita, että ympäristölaatunormit ylittyvät ja c. määritetään haitallisten aineiden tärkeysjärjestys (prioriteetti) Suomessa. 10. Jos tiettyä parametria varten ei ole käytettävissä analyysimenetelmää, joka täyttää säädöksissä suorituskyvylle asetetut vähimmäisvaatimukset, laaditaan suositus siitä, mitkä ovat asetuksen mukaisia parhaita käytettävissä olevia tekniikoita, joista ei aiheudu kohtuuttomia kustannuksia tai vaihtoehtoisesti esitetään käytettäväksi pitoisuustiedon soveltuvia laskennallisia menetelmiä. 11. Laboratorioiden tarjoamat analyysipaketit sisältävät usein muitakin aineita, kuin mitä ensisijaisesti ollaan kiinnostuneita. Haitta-aineanalyysien yhteydessä saadaan tietoa myös muiden kuin tutkittavien aineiden esiintymisestä. Myös näiden aineiden pitoisuustulokset tullaan julkaisemaan raportissa. 12. Raportoida tulokset ymmärrettävästi ja selkeästi raportissa, joka on verkossa kaikkien vapaasti ladattavissa. 11

12 Puhdistamoiden valinnasta, määrästä sekä lopullisista analyysilistoista päätetään yhdessä hankkeeseen osallistuvien kanssa. Hankkeeseen osallistuville puhdistamoilla tarjotaan mahdollisuus valita analyysilistan laajuus. Hankkeen tulosten tilastollisen merkittävyyden parantamiseksi suosituksena on kuitenkin mahdollisimman laaja analyysipaketti. Analyysipaketit ovat: Ainelista 1 sisältää kansallisen esiselvityksen pohjalta valikoituneet aineet (ks. taulukko 1). Puhdistamolta kerättyjen esitietojen perusteella tämän listan aineista valitaan puhdistamokohtaisesti ne aineet, jotka analysoidaan lähtevästä jätevedestä ainakin kerran. Ensimmäisen näytteenottokerran tulosten perusteella voidaan ainelistaa supistaa ja toistaa näytteenotto suppeammalla ainelistalla. Puhdistamon niin halutessa voidaan aineet analysoida myös tulevasta jätevedestä. Ainelista 2 sisältää ainelistan 1 aineiden lisäksi sekä uuteen prioriteettiainedirektiiviin että tarkkailulistalle ehdotetut aineet. Tältä osin hanke vastaa tulossa olevan lainsäädännön tarpeisiin. Ainelista 2:n mukaisten analyysien teettämistä suositellaan isoille puhdistamoille Ainelista 3 on laajin ja kattaa edellä mainittujen ainelistojen lisäksi myös lietteisiin liittyvissä säädöksissä esiintyneet aineet. Koska kyseessä ovat aineet, jotka kertyvät lietteeseen ja joiden raja-arvot koskevat lietettä, analysoidaan nämä aineet ainoastaan lietteestä. Lieteanalyysien teettämistä suositellaan isoille puhdistamoille). 12

13 3. Hankkeen toteuttajat ja työnjako Hankkeen koordinoinnista hankkeen valmisteluvaiheessa sekä ohjausryhmätyöskentelyn järjestämisessä vastaa Vesilaitosyhdistys. Vesilaitosyhdistys kutsuu hankkeeseen mukaan kaikki yli puhdistamot, joita on Suomessa noin 90 kappaletta. Ympäristöministeriö tiedottaa ELY-keskuksia tästä hankkeesta ja kehottaa niitä olemaan yhteydessä valvomiinsa jätevedenpuhdistamoihin. Hankkeeseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. Hankkeen toteutuksesta sekä koordinoinnista hankkeen aikana vastaa Envieno ky. Envieno ky vastaa myös tämän hankkeen esiselvityshankkeen (Haitta-aineet jätevedenpuhdistuksessa osa 1. Selvitys aineiden käyttömääristä Suomessa sekä esiintymisestä jätevesissä) toteutuksesta. Jotta asetuksen toimeenpanon asianmukaisuus varmistetaan, hankkeen suunnittelussa ja ohjauksessa tehdään yhteistyötä ympäristöministeriön sekä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, johon kutsutaan edustajat kaikista yhteystyötahoista. Hankkeessa tehtävät analyysit toteuttaa kaikkien osapuolien hyväksymä laboratorio tai laboratoriot, jotka edustavat laboratorioiden esiselvityksen mukaista määritystarkkuutta ja laatua. Envieno ky kilpailuttaa käytettävän laboratorion. Hankkeen ohjausryhmä arvioi kilpailutuksen perusteella mitkä ovat parhaita käytettävissä olevia tekniikoita, joista ei aiheudu kohtuuttomia kustannuksia, mikäli käytettävissä ei ole riittävän tehokkaita analyysimenetelmiä. Valittu laboratorio tai laboratoriot lähettää analysointiin liittyvät ohjeet puhdistamoille ja koordinoi näytteiden ottoon, toimittamiseen ja analysointiin liittyvät seikat suoraan vesihuoltolaitosten kanssa. Laboratorio lähettää analyysitulokset edelleen tiedoksi Envieno ky:lle. Laboratorio tekee Envieno ky:n kanssa puhdistamoille toimitettavat näytteenottoohjeet, jotka liitetään myös hankkeesta julkaistavaan raporttiin. 13

14 4. Aikataulu Hanke toteutetaan ajanjaksolla ja näytteiden otto tapahtuu syyskuun aikana. Näytteenotto- ja analysointiaikataulu sovitaan yhdessä vesilaitosten ja analyyseistä vastaavan laboratorion tai laboratorioiden kanssa. Koska hanke on ajanjaksollisesti lyhyt, ei tarkempaa aikataulua työlle esitetä. 5. Tulosten julkaisu ja hyödyntäminen Tulosten pohjalta tarkennetaan Ympäristöministeriön ohjeistusta (Karvonen ym. 2012) siitä, millä tavoin haitallisten aineiden tarkkailua puhdistamoilla toteutetaan. Tuloksista laadittavassa julkaisusta eivät ole luettavissa yksittäisen puhdistamon tulokset, vaan tulokset esitetään anonyymisti. Jätevedenpuhdistamoilla on oikeus käyttää omia tuloksiaan omissa julkaisuissaan ja raporteissaan heti tulosten valmistuttua sekä vertailla omia tuloksiaan tässä hankkeessa tuotettuihin tuloksiin hankkeessa tuotetun raportin julkaisun jälkeen. Hankkeen tuottajalle Envieno ky:lle ei muodostu oikeutta hyödyntää hankkeen tuloksia mahdollisissa omissa jatkohankkeissaan, muutoin kuin hankkeessa julkaistun raportin kautta saatavilla olevien tietojen osalta. 14

15 Lähteet Karvonen, A., Taina, T., Gustafsson, J., Mannio, J., Mehtonen, J., Nystén, T., Ruoppa, M., Sainio, P., Siimes, K., Silvo, K., Tuominen, S., Vera, M. Vuori, K.-M. ja Äystö, L Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen. Ympäristöministeriön raportteja 15/2012. Saatavilla osoitteesta: 15

Haitalliset aineet jätevesissä - hanke

Haitalliset aineet jätevesissä - hanke 25.9.2013 Haitalliset aineet jätevesissä - hanke Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 25.9.2013 1 Saijariina Toivikko Selvitys haitallisista aineista jätevesissä Tutkimus haitallisten aineiden kartoittamiseksi

Lisätiedot

Yhteistyössä on voimaa!

Yhteistyössä on voimaa! Haitalliset aineet puhdistamoja hajalietteissä, TkT Vesihuolto 2015 Vesialan asiantuntijapalvelut Yhteistyössä on voimaa! Projektin johto: Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys Yhteistyö

Lisätiedot

Haitalliset aineet jätevedenpuhdistamoilla -hankkeen loppuraportti

Haitalliset aineet jätevedenpuhdistamoilla -hankkeen loppuraportti Haitalliset aineet jätevedenpuhdistamoilla -hankkeen loppuraportti Vesilaitosyhdistyksen monistesarja nro 34 Helsinki 2014 Julkaisun myynti: Vesilaitosyhdistys Ratamestarinkatu 7 B 00520 Helsinki puh.

Lisätiedot

Kaupunkipurojen haitta aineet. Katja Pellikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Kaupunkipurojen haitta aineet. Katja Pellikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus Kaupunkipurojen haitta aineet Katja Pellikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus Helsingin kaupungin ympäristökeskus Purojen seuranta Helsingissä Seurataan 35 puron veden laatua keväisin Lisäksi intensiivisiä

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

Teollisuusjätevesiopas

Teollisuusjätevesiopas Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät 16.-17.11.2016, Kemi Teollisuusjätevesiopas Saijariina Toivikko, vesiasiain päällikkö 8.11.2016 1 Saijariina Toivikko Kuvat: Heli Lindberg/ HSY Kuva: Saijariina Toivikko/VVY

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia: sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva EU:n politiikka

Kysymyksiä ja vastauksia: sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva EU:n politiikka MEMO/05/248 Bryssel 11 elokuuta 2005 Kysymyksiä ja vastauksia: sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva EU:n politiikka 1) Miksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on ongelmallista? Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN LIETTEIDEN SISÄLTÄMÄT HAITALLISET AINEET JA

HAJA-ASUTUKSEN LIETTEIDEN SISÄLTÄMÄT HAITALLISET AINEET JA HAJA-ASUTUKSEN LIETTEIDEN SISÄLTÄMÄT HAITALLISET AINEET JA NIIDEN RISKIT YMPÄRISTÖLLE Niina Vieno, TkT Laki ja Vesi Oy Turku Jätevesiseminaari, Lohja 15.3.2106 Vedenpitävää lakipalvelua Haitallisten aineiden

Lisätiedot

NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä

NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä 15/Nide 07 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 127 386L0278 N:o L 181 /6 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 4.7.86 NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän,

Lisätiedot

PRIORITEETTIAINETYÖRYHMÄN KOKOUS,

PRIORITEETTIAINETYÖRYHMÄN KOKOUS, PRIORITEETTIAINETYÖRYHMÄN KOKOUS, 9.6.2014 SUOMEN VESIENSUOJELUYHDISTYSTEN LIITON KOMMENTIT Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto Alueellisten vesiensuojeluyhdistysten yhteistyöelin Edustaa jäsenyhdistyksiä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

Tärkeimmät yhdisteryhmät ja niiden käyttäytyminen ympäristössä

Tärkeimmät yhdisteryhmät ja niiden käyttäytyminen ympäristössä Ympäristön kemikalisoituminen HY luentosarja 27.10.2015 Tärkeimmät yhdisteryhmät ja niiden käyttäytyminen ympäristössä Jaakko Mannio SYKE Kulutuksen ja tuotannon keskus, haitalliset aineet 27.10.2015 Taustaa

Lisätiedot

TOIMINNAHARJOITTAJAN ILMOITUS KÄYTTÄMISTÄÄN HAITALLISISTA JA VAARALLISISTA AINEISTA

TOIMINNAHARJOITTAJAN ILMOITUS KÄYTTÄMISTÄÄN HAITALLISISTA JA VAARALLISISTA AINEISTA TOIMINNAHARJOITTAJAN ILMOITUS KÄYTTÄMISTÄÄN HAITALLISISTA JA VAARALLISISTA AINEISTA = Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta (889/2006): 2 = Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle

Lisätiedot

HULEVEDEN LAATU HELSINGISSÄ Johanna Airola, Paula Nurmi ja Katja Pellikka Pienvesitapaaminen/Paula Nurmi 1

HULEVEDEN LAATU HELSINGISSÄ Johanna Airola, Paula Nurmi ja Katja Pellikka Pienvesitapaaminen/Paula Nurmi 1 HULEVEDEN LAATU HELSINGISSÄ Johanna Airola, Paula Nurmi ja Katja Pellikka 1 Tutkimuksen tavoitteet Selvittää huleveden yleistä laatua Helsingissä Arvioida huleveden puhdistustarvetta Vertailla huleveden

Lisätiedot

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT Kestävästi Kiertoon - seminaari Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa Marja Lehto, MTT Orgaaniset haitta-aineet aineet Termillä tarkoitetaan erityyppisiä orgaanisia aineita, joilla on jokin

Lisätiedot

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech)

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Kytkeytyminen oppimistavoitteisiin Pystyy kuvailemaan yhdyskuntien vesi- ja jätehuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaatteet

Lisätiedot

Maanparannuskompostin maataloskäyttö. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto

Maanparannuskompostin maataloskäyttö. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto Maanparannuskompostin maataloskäyttö Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto 18.11.2011 Teollisuusjätevesien tarkkailu ja neuvonta Jätevedenpuhdistusosasto Jätevedenpuhdistus Lietteiden jatkojalostus Vedenjakelun

Lisätiedot

Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio

Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio Suositussopimuksen luonteesta Suositussopimuksen allekirjoittajilla ympäristöministeriöllä, Suomen Kuntaliitto ry:llä ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry:llä

Lisätiedot

CONPAT- mikrobit ja haitalliset aineet raakavedessä

CONPAT- mikrobit ja haitalliset aineet raakavedessä CONPAT- mikrobit ja haitalliset aineet raakavedessä Noora Perkola, SYKE MUTKU-päivät 3.4.2014, Tampere Sisältö CONPAT-projekti Mikrobiologiset määritykset Kemian määritykset Alustavia tuloksia 2 1 CONPAT-projekti

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

Lietteen sisältämien haitta-aineiden hallinta

Lietteen sisältämien haitta-aineiden hallinta TEKES - INKA Lieteseminaari 1.2.2017 Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Helsinki Lietteen sisältämien haitta-aineiden hallinta Saijariina Toivikko Vesiasiain päällikkö 2.2.2017 1 Saijariina Toivikko

Lisätiedot

TYÖPAJA NÄYTETULOSTEN TIEDONSIIRROSTA LABORATORIOISTA VIRANOMAISJÄRJESTELMIIN Vesianalyysitulosten tiedonsiirto

TYÖPAJA NÄYTETULOSTEN TIEDONSIIRROSTA LABORATORIOISTA VIRANOMAISJÄRJESTELMIIN Vesianalyysitulosten tiedonsiirto TYÖPAJA NÄYTETULOSTEN TIEDONSIIRROSTA LABORATORIOISTA VIRANOMAISJÄRJESTELMIIN 1.3.2017 Vesianalyysitulosten tiedonsiirto Ari Markkanen ari.markkanen@valvira.fi Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo

Lisätiedot

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen TAUSTA JA SISÄLTÖ Selvitys polttolaitosten savukaasupesureiden

Lisätiedot

Haitallisten aineiden päästölähteet ja kulkeutumisreitit. Jukka Mehtonen / SYKE Kulutuksen ja tuotannon keskus, haitalliset aineet

Haitallisten aineiden päästölähteet ja kulkeutumisreitit. Jukka Mehtonen / SYKE Kulutuksen ja tuotannon keskus, haitalliset aineet Haitallisten aineiden päästölähteet ja kulkeutumisreitit Jukka Mehtonen / SYKE Kulutuksen ja tuotannon keskus, haitalliset aineet Ympäristön kemikalisoituminen HY luentosarja 27.10.2015 Kemikaalit mikä

Lisätiedot

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön SYKE, 29.-30.10.2013 Helsinki POP-ainelainsäädäntö ja kv.sopimukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 850/2004 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä

Lisätiedot

SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE

SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE Vastuuhenkilö Lehtolainen Sivu/sivut 1 / 5 SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE Seosmullalla tarkoitetaan MMMa 24/11 liitteen I kasvualustojen seosmullat (5A2) ryhmään kuuluvaa lannoitevalmistetta, joka

Lisätiedot

Liite 1. YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen 8.6.2016 Neuvotteleva virkamies Ulla-Riitta Soveri

Liite 1. YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen 8.6.2016 Neuvotteleva virkamies Ulla-Riitta Soveri Liite 1 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen 8.6.2016 Neuvotteleva virkamies Ulla-Riitta Soveri Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan

Lisätiedot

Vesiympäristölle vaaralliset aineet

Vesiympäristölle vaaralliset aineet Vesiympäristölle vaaralliset aineet Jaakko Mannio & Jukka Mehtonen SYKE / Haitalliset aineet Ympäristönsuojeluviranhaltijoiden koulutuspäivät 3.10.2013, Lammi Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista

Lisätiedot

Hulevesien haitta aineet. VHVSY:n hulevesiprojektin tuloksia

Hulevesien haitta aineet. VHVSY:n hulevesiprojektin tuloksia Hulevesien haitta aineet VHVSY:n hulevesiprojektin tuloksia Heli Vahtera 10.11.2016 1 Projektin tausta ja tavoitteet Taajamien laajentuessa hulevesien määrä Vantaanjokeen, Tuusulanjärveen, Valkjärveen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

Jätekeskusten paloturvallisuus - riskit ympäristölle tulipalotilanteessa

Jätekeskusten paloturvallisuus - riskit ympäristölle tulipalotilanteessa Jätekeskusten paloturvallisuus - riskit ympäristölle tulipalotilanteessa Tuomo Rinne, Hanna Hykkyrä, Kati Tillander, VTT Jarkko Jäntti, Timo Väisänen, Pelastusopisto Pasi Yli-Pirilä, Ilpo Nuutinen, Juhani

Lisätiedot

Perfluoratut alkyyliyhdisteet talousvesissä. Noora Perkola, SYKE Ajankohtaista laboratoriorintamalla 1.10.2015

Perfluoratut alkyyliyhdisteet talousvesissä. Noora Perkola, SYKE Ajankohtaista laboratoriorintamalla 1.10.2015 Perfluoratut alkyyliyhdisteet talousvesissä Noora Perkola, SYKE Ajankohtaista laboratoriorintamalla 1.10.2015 Perfluoratut alkyyliyhdisteet Perfluoratut alkyyliyhdisteet = kaikki hiileen sitoutuneet vedyt

Lisätiedot

Koti- ja ulkomaiset populää

Koti- ja ulkomaiset populää Limnologipäivät Haitalliset aineet 15.11.2007 SYKE Koti- ja ulkomaiset populää äärilistat Jaakko Mannio, SYKE Haitallisten aineiden ja riskien tutkimusohjelma Yhteys paineiden, kuormituksen ja seurannan

Lisätiedot

Liite: Mittaus- ja laskentamenetelmät

Liite: Mittaus- ja laskentamenetelmät Liite: Mittaus- ja laskentamenetelmät Method used for determination of releases/off-site transfers Measurement methodologies: Mittausmenetelmät Internationally approved measurement standard Kansainvälisesti

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

Lastenruokien vierasaineet

Lastenruokien vierasaineet Lastenruokien vierasaineet Liisa Rajakangas Elintarvikeylitarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Asetus Asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muutokset Julkaistu virallisessa lehdessä Koskee (EY) N:o 1126/2007

Lisätiedot

KOETOIMINTASUUNNITELMA

KOETOIMINTASUUNNITELMA Vastaanottaja Kuusakoski Oy / Heinolan vesihuoltolaitos Päivämäärä 4.6.2015 Viite 1510009338 JÄTEVESIEN YHTEISKÄSITTELY SAHANIEMEN PUHDISTAMOLLA KOETOIMINTASUUNNITELMA JÄTEVESIEN YHTEISKÄSITTELY SAHANIEMEN

Lisätiedot

Puhdistamolietteen hyödyntäminen lannoitevalmisteina

Puhdistamolietteen hyödyntäminen lannoitevalmisteina Ravinteiden kierrätys ja humus, Biolaitosyhdistys 6.11.2013 Jokioisten Tietotalo Puhdistamolietteen hyödyntäminen lannoitevalmisteina Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 5.11.2013 1 Saijariina Toivikko

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA Erikoistutkija Tuula Pellikka TUTKIMUKSEN TAUSTA Tavoitteena oli tutkia käytännön kenttäkokeiden avulla hevosenlannan ja kuivikkeen seoksen polton ilmaan vapautuvia

Lisätiedot

Pysyvät orgaaniset haittaaineet. kierrätysmateriaaleissa MUOVIPOP. Hankkeen keskustelutilaisuus rakennus- ja rakennusjätealan toimijoille

Pysyvät orgaaniset haittaaineet. kierrätysmateriaaleissa MUOVIPOP. Hankkeen keskustelutilaisuus rakennus- ja rakennusjätealan toimijoille Pysyvät orgaaniset haittaaineet (POP) kierrätysmateriaaleissa MUOVIPOP Hankkeen keskustelutilaisuus rakennus- ja rakennusjätealan toimijoille POP eli pysyvät orgaaniset yhdisteet - mitä ne ovat? POP-yhdisteet

Lisätiedot

Orgaaniset haitta-aineet biokaasulaitosten lopputuotteissa

Orgaaniset haitta-aineet biokaasulaitosten lopputuotteissa Orgaaniset haitta-aineet biokaasulaitosten lopputuotteissa Kimmo osuominen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Riskinarvioinnin tutkimusyksikkö Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 1 Taustaa

Lisätiedot

Soveltamisala 24.5.2016

Soveltamisala 24.5.2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten 1069/2009 ja 1107/2009 muuttamisesta Pirjo

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

Haitallisten aineiden esiintyminen, ominaisuudet ja vaikutukset vesiympäristössä

Haitallisten aineiden esiintyminen, ominaisuudet ja vaikutukset vesiympäristössä Haitallisten aineiden esiintyminen, ominaisuudet ja vaikutukset vesiympäristössä Lauri Äystö, SYKE/KTK Vesiyhdistyksen Jätevesijaoston Seminaari: Haitta-aineet jätevesissä ja niiden poistaminen 13.10.2016

Lisätiedot

Ympäristökemia_Yhteenveto_03_05 _2016. Vanhempi yliopistonlehtori PhD Petri Peltonen

Ympäristökemia_Yhteenveto_03_05 _2016. Vanhempi yliopistonlehtori PhD Petri Peltonen Ympäristökemia_Yhteenveto_03_05 _2016 Vanhempi yliopistonlehtori PhD Petri Peltonen Ympäristökemian kurssimatriisi k2016 / Petri V. Peltonen Peruskäsitteiden kuvaaminen Vesistöt Maaperä Ilmakehä KEMIKAALIT

Lisätiedot

Yhdyskuntalietteen käyttö

Yhdyskuntalietteen käyttö Yhdyskuntalietteen käyttö Tiina Tontti MTT Kasvintuotannon tutkimus Lantapäivä 19.3.2014 Kempele, InnoTietoa!-hanke 19.3.2014 1 Esityksen sisältö Puhdistamolieteopas, poimintoja Yhdyskuntalietteen etuja

Lisätiedot

Ville Niinistö Ympäristöministeri

Ville Niinistö Ympäristöministeri Ympäristöministeriö E-KIRJE YM2012-00084 LYMO Karvonen Airi(YM) 29.03.2012 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2000/60/EY ja 2008/105/EY

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ MAAPERÄTUTKIMUS RAPORTTI 14.8.2014 (Täydennetty 24.10.2014) Ristinummentie 121 Ristinummentie 121 2 / 11 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija...

Lisätiedot

Orgaaniset haitta-aineet puhdistamolietteissä

Orgaaniset haitta-aineet puhdistamolietteissä SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 6 14 Orgaaniset haitta-aineet puhdistamolietteissä Ville Kasurinen, Päivi Munne, Jukka Mehtonen, Ayhan Türkmen, Timo Seppälä, Jaakko Mannio, Matti Verta ja Lauri Äystö

Lisätiedot

Ympäristöministeriö E-KIRJE YM2010-00158. YSO Karjalainen Anneli 21.05.2010 SUURI VALIOKUNTA

Ympäristöministeriö E-KIRJE YM2010-00158. YSO Karjalainen Anneli 21.05.2010 SUURI VALIOKUNTA Ympäristöministeriö E-KIRJE YM2010-00158 YSO Karjalainen Anneli 21.05.2010 SUURI VALIOKUNTA Viite Asia Komission suositus neuvostolle Euroopan unionin osallistumisesta vuoden 1979 kaukokulkeutumissopimukseen

Lisätiedot

ASBESTIANALYYSI 3340/ASB TUTKIMUSRAPORTTI 11.9.2014 1(2) Tilaaja: Ramboll Finland Oy / Jussi Aromaa Tilaus-/ toimituspäivä: 2.9.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Ristimäenkatu 1 ja 2 kiinteistöt, Tesoma

Lisätiedot

Liite 1 - Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden asetuksen (1022/2006) 12 :n mukainen suunnitelma

Liite 1 - Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden asetuksen (1022/2006) 12 :n mukainen suunnitelma Liite 1 - Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden asetuksen (1022/2006) 12 :n mukainen suunnitelma Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Tausta... 3 2.1 Pintavesille haitallisten aineiden tunnistaminen...

Lisätiedot

Liite 1 Kansallinen toimintasuunnitelma (NAP)

Liite 1 Kansallinen toimintasuunnitelma (NAP) Liite 1 Kansallinen toimintasuunnitelma (NAP) Toimintasuunnitelman tulee sisältää seuraavat osiot (yleissopimuksen 5 Artikla kohta a): (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) nykyisten ja suunniteltujen päästöjen

Lisätiedot

Vesiympäristölle haitallisten teollisuus- ja kuluttaja-aineiden kartoitus (VESKA 1)

Vesiympäristölle haitallisten teollisuus- ja kuluttaja-aineiden kartoitus (VESKA 1) SUOMEN YMPÄRISTÖ 3 2011 Vesiympäristölle haitallisten teollisuus- ja kuluttaja-aineiden kartoitus (VESKA 1) YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jaakko Mannio, Jukka Mehtonen, Susan Londesborough, Mira Grönroos, Anna Paloheimo,

Lisätiedot

Ekosuunnitteludirektiivin ajankohtaisia asioita. Kaisa-Reeta Koskinen Erityisasiantuntija Energiavirasto

Ekosuunnitteludirektiivin ajankohtaisia asioita. Kaisa-Reeta Koskinen Erityisasiantuntija Energiavirasto Ekosuunnitteludirektiivin ajankohtaisia asioita Kaisa-Reeta Koskinen Erityisasiantuntija Energiavirasto Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusten vastuunjako Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetukset:

Lisätiedot

Kasvinsuojeluaineiden jäämät vesistöissä

Kasvinsuojeluaineiden jäämät vesistöissä Kasvinsuojeluaineiden jäämät vesistöissä Sari Autio Suomen ympäristökeskus, kemikaaliyksikkö PesticideLife-seminaari Jokioinen 19.2.2010 VESKA2-kartoituksen taustaa Vesipuitedirektiivi 2000/60/EC (VPD)

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pysyviä ja kaukokulkeutuvia

Pohjois-Suomen pysyviä ja kaukokulkeutuvia Erikoistutkija Sari Kauppi, Suomen ympäristökeskus Ryhmäpäällikkö Jaakko Mannio, Suomen ympäristökeskus Erikoistutkija Pia Anttila, Ilmatieteen laitos Yksikön päällikkö Hannu Kiviranta, Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Puruvesi-seminaari Vesienhoitosuunnitelmien toteuttaminen. Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus

Puruvesi-seminaari Vesienhoitosuunnitelmien toteuttaminen. Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus Puruvesi-seminaari 6.9.2016 Vesienhoitosuunnitelmien toteuttaminen Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus Vesienhoidon lainsäädäntö Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) Vesienhoidosta

Lisätiedot

Auri Koivuhuhta Sonkajärvi

Auri Koivuhuhta Sonkajärvi Sotkamon Talvivaaran ympäristön vesien harvinaiset maametallien sekä talliumin, lyijyn ja uraanin pitoisuudet GTK:n tekemän selvityksen tulosten esittely Esityksen sisältö Mitä ovat harvinaiset maametallit

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/13 Päivämäärä Dnro 27.03.2013 731/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.04.2013 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) liitettä I ja II,

Lisätiedot

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet GES-verkostotapaaminen Kukkuroinmäen jätekeskus 24.02.2016 Apila Group Oy Ab Mervi Matilainen Apila Group Kiertotalouden koordinaattori

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 7.9.2010 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN KÄYTÖSTÄ ERÄISSÄ TOIMINNOISSA JA LAITOKSISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVI-

Lisätiedot

Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen

Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen Kalojen raskasmetalli- ja hivenainemääritykset Maa- ja metsätalousministeriöltä toimeksianto 12.11.2012 laatia

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Vesi ja yhdyskuntien kehitys-seminaari, 17.2.2012, Tampere Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto TkT Riina Liikanen 17.2.2012 1 Esiintyjän nimi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Perustettu v. 2003

Lisätiedot

Lainsäädännön taustaa

Lainsäädännön taustaa Viranomaisen näkökulma rehuista annettaviin tietoihin Eeva Saarisalo Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Kasvintuotanto ja eläinravitsemusyksikkö eeva.saarisalo@mmm.fi Lainsäädännön

Lisätiedot

Lapin doping-testi mitä me tarvitsemme jatkossa? Jaakko Mannio SYKE Kulutuksen ja tuotannon keskus, haitalliset aineet

Lapin doping-testi mitä me tarvitsemme jatkossa? Jaakko Mannio SYKE Kulutuksen ja tuotannon keskus, haitalliset aineet Lapin doping-testi mitä me tarvitsemme jatkossa? Jaakko Mannio SYKE Kulutuksen ja tuotannon keskus, haitalliset aineet LAPCON seminaari 25.5.2016 PBT -aineet kulkeutuvat muualta ja kertyvät eliöihin, mutta

Lisätiedot

PIUHA Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönottohanke MUTKU 22.-23.3.2010. Teija Tohmo

PIUHA Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönottohanke MUTKU 22.-23.3.2010. Teija Tohmo PIUHA Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönottohanke MUTKU 22.-23.3.2010 Teija Tohmo PIUHA-hanke PIUHA-hanke ( Vanhojen pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönotto hanke) on

Lisätiedot

Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa

Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa Diplomityön esittely Ville Turunen Aalto yliopisto Hankkeen taustaa Diplomityö Vesi- ja ympäristötekniikan laitokselta Aalto yliopistosta Mukana

Lisätiedot

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Kaavoituksen ajankohtaispäivä 14.6.2016 Ylitarkastaja Maria Mäkinen Varsinais-Suomen ELY-keskus 13.6.2016 Kartoituksen vaihe Tärkeät pohjavesialueet

Lisätiedot

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 55 12.05.2015 Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus 154/11.01.00.01/2015

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

Makeutusaineet, lääkeaineet ja perfluoratut aineet Kokemäenjoen vesistössä CONPAT-hankkeen tuloksia

Makeutusaineet, lääkeaineet ja perfluoratut aineet Kokemäenjoen vesistössä CONPAT-hankkeen tuloksia Makeutusaineet, lääkeaineet ja perfluoratut aineet Kokemäenjoen vesistössä CONPAT-hankkeen tuloksia Noora Perkola, SYKE, Ympäristöterveyspäivät Tampere, 3.11.2016 3.11.2016 1.9.2012-31.12.2016 Veden kontaminantit

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. helmikuuta 2012 (22.02) (OR. en) 6782/12 ENV 133 ENT 43

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. helmikuuta 2012 (22.02) (OR. en) 6782/12 ENV 133 ENT 43 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. helmikuuta 2012 (22.02) (OR. en) 6782/12 ENV 133 ENT 43 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 20. helmikuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 7.11.2011 Ilmanlaadun seurantaa vuoden jokaisena tuntina HSY huolehtii jäsenkuntiensa

Lisätiedot

PAH-yhdisteiden pitoisuudet kunnallisten jätevedenpuhdistamojen

PAH-yhdisteiden pitoisuudet kunnallisten jätevedenpuhdistamojen PAH-yhdisteiden pitoisuudet kunnallisten jätevedenpuhdistamojen puhdistamolietteissä PAHPULI-hankkeen loppuraportti 15.12.2016 Lounais-Suomen Osoite Puhelin Sähköposti / www-sivu ALV rek. vesiensuojeluyhdistys

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY.

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. Päiväys Datum Nro Nr 25.2.2015 15-2587 UPM-KYMMENE OYJ KAIPOLA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 220554 Viite / Hänvisning UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 586. Laki. yliopistolain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 586. Laki. yliopistolain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2006 N:o 586 591 SISÄLLYS N:o Sivu 586 Laki yliopistolain muuttamisesta... 1749 587 Laki kirkkolain 1 luvun 3 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

LAMMIN PÄIVÄT JÄTTEENKÄSITTELYKOHTEEN VESIEN TARKKAILU:

LAMMIN PÄIVÄT JÄTTEENKÄSITTELYKOHTEEN VESIEN TARKKAILU: LAMMIN PÄIVÄT 5.10.2016 JÄTTEENKÄSITTELYKOHTEEN VESIEN TARKKAILU: - ESIMERKKEJÄ LUPAVELVOITTEISTA JA ANALYYSEISTÄ Ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen Jätteenkäsittely/vastaanotto/välivarastointikohteita

Lisätiedot

Pohjavesien yhteistarkkailun kehittämishanke

Pohjavesien yhteistarkkailun kehittämishanke Pohjavesiyhteistarkkailujen kehittäminen Anna-Liisa Kivimäki Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry 11.10.2016 Raaseporin kaupungintalo 1 Pohjavesien yhteistarkkailun kehittämishanke

Lisätiedot

Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus

Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna 2014 Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus 2 Kolmisoppi ekologinen tila välttävä Kasviplankton (2008, 2010, 2012) erinomainen (2013) Lajistomuutoksia

Lisätiedot

Taustaa Itämeren kemikalisoitumiselle

Taustaa Itämeren kemikalisoitumiselle Taustaa Itämeren kemikalisoitumiselle Jaakko Mannio SYKE Kulutuksen ja tuotannon keskus, haitalliset aineet BLASTIC seminaari 17.05.2016, Turku Merten roskaantuminen reittejä ja syitä sekä seurauksia ja

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Kiitos Vihdin Vedelle!

Kiitos Vihdin Vedelle! TYPEN JA LÄÄKEAINEIDEN POISTON TEHOSTAMINEN JÄTEVEDESTÄ PAC-MBR TEKNIIKALLA Niina Vieno, TkT Vesihuolto 2016 Kiitos Vihdin Vedelle! 1 Jauhemainen aktiivihiili lisätään biologiseen ilmastusvaiheeseen Jätevesi

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys 4 -tert-butyyli-2,6 -dimetyyli-3,5 -dinitroasetofenoni Päivitetty 16.9.2009 CAS nro 81-14-1 Synonyymejä Myskiketoni Musk ketone 3,5-dinitro-2,6-dimetyyli-4-tert-butyyliasetofenoni

Lisätiedot

Metallipitoisten hulevesien puhdistustehokkuuden parantaminen luonnonmateriaaleilla

Metallipitoisten hulevesien puhdistustehokkuuden parantaminen luonnonmateriaaleilla Metallipitoisten hulevesien puhdistustehokkuuden parantaminen luonnonmateriaaleilla Hulevesitutkimusten katsaus 2016 Lepaa, 11.8.2016 Heini Postila, Tiina Leiviskä, Harshita Gogoi, Oulun yliopisto Esityksen

Lisätiedot

Tampellan Veturihalli

Tampellan Veturihalli 1 (7) 15062011 Työnro 110042-436415 SELVITYS RAKENTEIDEN HAITTA-AINEISTA Tampellan Veturihalli Tampella / 954 / 2 TAMPERE 33210 Puh 0207 911 777 Fax 0207 911 778 ESPOO Harakantie 18 A 02650 Espoo Puh 0207

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS

Lisätiedot

Keskeiset käsitteet ja asiakirjaaineiston valmisteleminen, osa I

Keskeiset käsitteet ja asiakirjaaineiston valmisteleminen, osa I Keskeiset käsitteet ja asiakirjaaineiston valmisteleminen, osa I Yhdestä aineosasta koostuvat aineet Suvi Takala http://echa.europa.eu 1 Keskeiset käsitteet ja asiakirja-aineiston valmisteleminen, osa

Lisätiedot

Haitallisien kuluttajakemikaalien poistuminen jätevesistä. Ympäristökemia K2016 Anna Mikola TkT D Sc (Tech)

Haitallisien kuluttajakemikaalien poistuminen jätevesistä. Ympäristökemia K2016 Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Haitallisien kuluttajakemikaalien poistuminen jätevesistä Ympäristökemia K2016 Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Sisältö Mitkä kuluttajakemikaalit? Miksi aineet ovat haitallisia ympäristössä? Aineiden analysointi

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012 1 (3) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 147962 (WVELKUA/Verkosto), saapunut 15.8.2012, näytteet otettu 15.8.2012 (12:10) Näytteenottaja: Pirjo Stark

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 7.1.2015 14-9281 #1 1 (2) Liperin kunta Tekninen osasto Riikonen Kari (sposti) Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro

Lisätiedot

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Päivämäärä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot