Haitta-aineet jätevedenpuhdistuksessa osa 2. Aineiden analysointi jätevedenpuhdistamoilla ja tulosten julkaisu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haitta-aineet jätevedenpuhdistuksessa osa 2. Aineiden analysointi jätevedenpuhdistamoilla ja tulosten julkaisu"

Transkriptio

1 Hankkeen nimi: Haitta-aineet jätevedenpuhdistuksessa osa 2. Aineiden analysointi jätevedenpuhdistamoilla ja tulosten julkaisu Hankkeen toteutus Envieno ky TkT Niina Vieno Välitie 5, Rusko Puhelin: sähköpostiosoite: Muut hankkeen toteuttajat sekä muut yhteistyötahot: Vesilaitosyhdistys (koordinointi) Ympäristöministeriö Suomen Ympäristökeskus ELY-keskukset Vesiensuojeluyhdistykset Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY Työhön valittavat laboratoriot 1

2 1. Tausta Hankkeen ensimmäinen vaihe käynnistyi vuoden 2012 lopulla kirjallisuusselvityksellä, jossa tehdään vaiheen 2 toteuttamiseksi tarvittava esiselvitystyö ja luodaan realistinen sekä kustannustehokas pohja analytiikan kohdentamiseksi. Hankkeen vaihetta 1 rahoittivat sekä Vesilaitosyhdistyksen Kehittämisrahasto että Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY. Hankkeen osan 1 tavoitteena on ollut määrittää ne ympäristölle haitalliset aineet, jotka päätyvät vesistöihin jätevedenpuhdistamoilta sellaisissa pitoisuuksissa, että aineille asetetut ympäristönlaatunormit tai haitalliseksi todetut pitoisuudet (kuten PNEC-arvo eli predicted no effect concentration) ylittyvät. Työ perustuu EU:ssa ja Suomessa säädeltäviin aineisiin sekä aineisiin, joita suurella todennäköisyydellä tullaan lähitulevaisuudessa säätelemään. Tarkastelussa hyödynnetään lisäksi kaikkia Suomessa aiemmin tehtyjen selvitystöiden tuloksia haitallisista aineista. Säätelyllä tarkoitetaan raja-arvojen asettamista haitallisille aineille joko vesistöissä tai käsitellyssä puhdistamolietteessä tai vaatimusta haitallisten aineiden käytön vähentämisestä ja vaarallisten aineiden käytön lopettamisesta. EU:ssa haitallisia aineita säädellään mm. vesipuitedirektiivillä (2000/60/EC), direktiivillä ympäristölaatunormeista vesipolitiikan alalta (2008/105/EC) sekä POP-asetuksella 850/2004/EC. Suomessa vaarallisten aineiden asetus 1022/2006 implementoi vesipuitedirektiivin Suomen lainsäädäntöön. Täten tässä asetuksessa on lueteltu sekä EU:n tunnistamat prioriteettiaineet että kansallisesti tunnistetut haitta-aineet. Asetuksen tarkoituksena on suojella pinta- ja pohjavesiä sekä parantaa niiden laatua ehkäisemällä vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvaa pilaantumista ja sen vaaraa. Hankkeen seuraavassa vaiheessa (osa 2) on tarkoitus mittauksin määrittää kirjallisuusselvityksen pohjalta listatut haitalliset aineet käsitellyssä jätevedessä riittävän laajalla jätevedenpuhdistamo-otannalla. Hankkeen avulla on tarkoitus tuottaa aineistoa, jota asetusten 1022/2006 ja 868/2010 toimeenpaneminen jatkossa edellyttää jätevedenpuhdistamoilta. Laajaotantaisen tutkimuksen avulla on mahdollisuus tuottaa tilastollisesti merkittäviä tutkimustuloksia valittujen aineiden esiintymisestä ja luoda 2

3 jatkoseurannan kannalta realistiset ja resurssitehokkaat ainekohtaiset seurantaohjelmaehdotukset erikokoisille puhdistamoille. Kirjallisuusselvityksen ja yhteistyötahojen kanssa käytyjen keskustelujen perusteella tähän työhön ehdotetaan taulukossa 1 esitettyjä aineita. Taulukossa on jaettu aineet ainelistoihin 1, 2 ja 3. Hankkeeseen osallistuville puhdistamoille tarjotaan mahdollisuus valita analyysilistan laajuus, mutta tilastollisen merkittävyyden ja tutkimuksen laadun takaamiseksi, on suositeltavaa toteuttaa tutkimus mahdollisimman laajana. Tästä asiasta kerrotaan tarkemmin tämän hakemuksen kohdassa 2. Ainelistat perustuvat seuraaviin selvityksiin tai säädöksiin: Ainelista 1. Suomessa on kansallisessa esiselvityksessä (Karvonen ym. 2013) listattu ne haitta-aineet (taulukko 1), joiden määrät tulisi selvittää jätevedenpuhdistamoiden päästöistä. Ainelista 2. EU:n prioriteettiainelistaa ollaan parhaillaan päivittämässä ja Euroopan parlamentin täysistunnon äänestys direktiivistä on suunniteltu huhtikuulle Listalle on ehdolla 12 uutta ainetta tai aineryhmää. Lisäksi on ehdotettu ns. tarkkailulistan eli watch list perustamista, jolle on ehdolla 10 ainetta tai aineryhmää. Ainelista 3. End-of -waste materiaaleille, joiksi katsotaan myös käsitellyt jätevesilietteet ja kompostit, on esitetty raja-arvot orgaanisille haitta-aineille. Lisäksi POP-säädöksen ainelle tai säädökseen ehdolla olevat aineille tullaan määrittämään raja-arvot kierrätettävässä jätteessä, joksi myös jätevesiliete katsotaan. 3

4 Taulukko 1. Aineet, jotka esiintyvät EU:n ja/tai Suomen lainsäädännön haitallisten aineiden listoilla sekä jako eri ainelistoille. Ympäristönlaatunormit (EQS) on ilmoitettu aineille, joille ne on lainsäädännössä määrätty (Huom. Ilmoitettu arvo on vuotuinen keskiarvo sisävesille, merialueiden EQS-arvot ovat usein matalammat). Aineen nimi CAS Käyttötarkoitus EQS Muuta Kansallisen esiselvityksen (Karvonen ym. 2012) perusteella jätevedenpuhdistamoiden päästöissä määritettävät aineet (ainelista 1) Nonyylifenolit ja -etoksylaatit, NP ja NPE (mono- ja dietoksylaatit) Monta Liima- ja sideaineet, stabilointiaineet, epoksihartsin kovete, maalit, kosmetiikka, pesuaineet Oktyylifenolit ja etoksylaatit, OP ja OPE Monta Laminointiliima muovituotteiden valmistuksessa, maalit, pesuaineiden valmistus 0,3 µg/l (4- nonyylifenoli) 0,1 µg/l PS Di-2-etyyliheksyyliftalaatti (DEHP) Pehmitin tekstiileissä ja matoissa, 1,3 µg/l PS maalit, deodorantit, hiustenmuotoilutuotteet PBDE Bromatut difenyylieetterit (penta-, Monta Palonestoaineet 4,9 x 10-8 µg/l PS okta- ja dekabde) Tributyylitina, TBT Biosidi veneiden ja laivojen pohjissa 0,0002 µg/l PS Diuroni Maali, biosidi 0,2 µg/l PS Endosulfaani Pestisidi 0,005 µg/l PS 4

5 Bentsyylibutyyliftalaatti (BBP) Pehmitin tekstiileissä ja matoissa, maalit, kosmetiikkatuotteet Dibutyyliftalaatti (DBP) Kumin pehmitin ja vulkanisointi, muovien lima- ja sideaineet, epoksihartsin kovete, maalit, väriaine, kosmetiikkatuotteet Bentsotiatsoli-2-yylitio)metyylisyanaatti Limantorjunta (massan, paperin, (TCMTB) kartongin sekä kuitulevyn valmistus) 10 µg/l 10 µg/l Ei määrätty Bentsotiatsoli-2-tioli (MBeT) Viiransuojaus, limantorjunta, Ei määrätty korroosionestoaine (massan, paperin, kartongin sekä kuitulevyn valmistus), maalien ja painovärien valmistus 2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid Herbisidi 1,6 µg/l (MCPA) Elohopea, Hg Raskasmetalli 0,08 µg/l Nikkeli, Ni Raskasmetalli 1,2 µg/l Lyijy, Pb Raskasmetalli 0,07 µg/l Kadmium, Cd Raskasmetalli 4 µg/l EU:n prioriteettiainelistalle ehdolla olevat aineet (ainelista 2) Dioksiinit ja dioksiinin kaltaiset aineet Monta CAS-arvoa Teollisuuden ja polttoprosessien Ei määrätty PHS sivutuote vedelle HBCDD eli heksabromosyklododekaani Monta CAS-arvoa Palonestoaine 0,0016 µg/l PHS PFOS eli Pinta-aktiivinen aine esimerkiksi tekstiileissä, paperissa ja 6,5 x 10-4 µg/l PHS 5

6 perfluoro-oktaanisulfonaatti ja sen kartonkipakkauksissa. johdannaiset Dicofol Pestisidi 1,3 x 10-3 µg/l PHS Cybutryne Pestisidi 0,0025 µg/l Cypermethrin Pestisidi 8 x 10-5 µg/l Dichlorvos Pestisidi 6 x 10-4 µg/l Quinoxyfen Pestisidi 0,15 µg/l PHS Heptakloori ja heptaklooriepoksidi / Pestisidi 2 x 10-7 µg/l PHS Aclonifen Herbisidi 0,12 µg/l Terbutryn Herbisidi 0,065 µg/l Bifenox Herbisidi 0,012 µg/l EU:n tarkkailulistalle (Watch list) ehdolla olevat aineet (ainelista 2) 17 -etinyyliestradioli Hormonaalinen ehkäisyvalmiste Ei määrätty 3,5 x 10-5 µg/l* 17β-estradioli Naishormoni Ei määrätty 4 x 10-4 µg/l* Diklofenaakki Tulehduskipulääke Ei määrätty 0,1 µg/l* 6

7 Ibuprofeeni Tulehduskipulääke Ei määrätty Karbamatsepiini Epilepsialääke Ei määrätty Triklosaani Hygieniatuotteiden biosidi Ei määrätty Sinkki ja sen yhdisteet Raudan ja teräksen valmistus, autonrenkaiden kumin valmistuksessa (sadevesien mukana teiltä) Ei määrätty Glyfosaatti Herbisidi Ei määrätty Amonimetyylifosfoniahappo (AMPA) Glyfosaatin hajoamistuote Ei määrätty Vapaa syanidi Metalli-, elektroniikka- ja kaivosteollisuus Ei määrätty End-of-waste materiaaleista (lietekompostit ja mädätetty liete) ehdotetut tarkkailtavat aineet ja niille ehdotetut rajaarvot lietteessä (ainelista 3) Polykrooratut bifeenylit eli PCB 7 (seuraavien PCB-yhdisteiden summa: 28, Monta Eristeaineina muuntajissa ja kondensaattoreissa Liete: 0,2 mg/kg (kuivapaino) 52, 101, 118, 138, 153 ja 180) 7

8 Polysykliset aromaattiset hiilivedeyt eli PAH 16 (summa: naftaleeni, asenaftyleeni, asenafteeni, fluoreeni, fenantreeni, antraseeni, fluoranteeni, pyreeni, benzo[a]pyreeni, benzo[a]antraseeni, kryseeni, benzo[b]fluoranteeni, benzo[k]fluoranteeni, indenoli[1,2,3- dc]pyreeni, dibenzo[a,h]antraseeni, benzo[ghi]peryleeni Monta Fossiilisten polttoaineiden palamisen sivutuote Liete: 6 mg/kg (kuivapaino) Dioksiinit ja furaanit eli PCDD/F Monta Teollisuuden ja polttoprosessien sivutuote Perfluoro-oktaanihapon ja sulfonaatin summa eli PFOA + PFOS Monta Pinta-aktiivinen aine esimerkiksi tekstiileissä, paperissa ja kartonkipakkauksissa. Liete: 30 ng I- TEQ*/kg (kuivapaino) Liete: 0,1 mg/kg (kuivapaino) POP-säädöksen aineet tai ehdolla olevat aineet, joille tullaan määrittämään raja-arvot kierrätettävässä jätteessä Lyhytketjuiset klooratut paraffiinit eli SCCP-yhdisteet (ainelista 3) Monta Palonestoaine, muovien pehmennin Liete: Ei määrätty Pentaklorobentseeni eli PeCB Pestisidien valmistus, kemikaalien lisäaineena, palonestoaine Liete: Ei määrätty 8

9 Heksabromobutadieeni eli HCBD Liuotin Liete: Ei määrätty Polyklorinoidut naftaleenit eli PCNyhdisteet Monta Eristeaineina sähhköjohdoissa, kumin Liete: Ei ja muovin lisäaine, eristeaineina määrätty muuntajissa ja kondensaattoreissa Pentakloorofenoli eli PCP Pestisidi, desinfiointiaine Liete: Ei määrätty Bromatut difenyylieetterit (penta-, okta- ja dekabde) eli PBDE-aineet Monta Palonestoaine Liete: Ei määrätty * Tammikuussa 2012 annetussa direktiivin ehdotuksessa ehdotetut vesistöjen raja- arvot prioriteettilistaan ehdotetuille lääkeaineille ja hormoneille. EQS= Environmental qualitys standard eli ympäristönlaatunormi, PHS= priority hazardous substance, PS= priority substance 9

10 2. Tavoite ja tutkimusmenetelmät Hankkeessa analysoidaan usealta yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilta otetut näytteet ja käsitellään tuloksia kootusti ja tilastollisin menetelmin. Lopullisena tavoitteena on näiden tulosten pohjalta tarkentaa julkaisun Karvonen ym. (2012) sisältämää yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden ohjeistusta siitä, millä tavoin haitallisten aineiden tarkkailua puhdistamoilla toteutetaan. Ohjeistus päivitetään myös Ympäristöministeriön ohjeistukseen (Karvonen ym. 2012). Hankkeen kautta asetuksen 868/2010 toimeenpano pyritään toteuttamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Analyysit teetetään hankkeen eri osapuolien hyväksymissä laboratoriossa. Laboratorion analytiikan määritysrajojen ja laatuvaatimusten osalta tehdään tarvittavat esiselvitystyö ja short-listaus hankkeen vaiheessa 1, ja analytiikka kilpailutetaan ko. laboratorioiden välillä. Työhön valittavalla laboratoriolla tai laboratorioilla on siis myös hankkeessa merkittävä rooli. Vesihuoltolaitokset vastaavat näytteiden ja lähtötietojen toimittamisesta sekä analyysikustannuksista kukin omalta osaltaan. Hankkeen kuluina kustannetaan laaja analytiikkapaketti kahdelta pieneltä jätevedenpuhdistamolta, joiden piirissä ei tunnetusti ole muita kuin normaaleja kotitalouksia. Näitä tuloksia käytetään yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden tutkimustulosten vertailutuloksina edustamassa normaalia, kotitalouden tuottamaa ainekuormitusta. Hankkeelle (osa 2) tullaan hakemaan rahoitusta vesihuoltolaitosten kehittämisrahastosta. Hankkeen osan 2 tavoitteet ovat: 1. Selvittää kyselytutkimuksen (esim. Webpropol) avulla perustietoja puhdistamosta (mm. tulovirtaama, liittyneiden ihmisten määrä sekä käytetty puhdistusprosessi) ja sen viemäröintialueella tapahtuvasta toiminnasta (mm. millaista teollisuutta on alueella ja kuinka suuri osuus jätevedestä on muuta kuin yhdyskuntajätevettä). 2. Valita kyselytutkimuksen perusteella ainelistan 1. aineista puhdistamokohtaisesti aineet, jotka tullaan analysoimaan puhdistetusta jätevedestä. 3. Tehdä ainekohtainen laboratorioanalytiikan listaus, mistä selviää tarvittava/riittävä määritystarkkuusvaatimus ja esimerkkejä laboratorioista, jossa tutkimus voidaan toteuttaa. 10

11 4. Antaa kullekin aineen analytiikalle kustannusarvio (vaihteluväli ja keskiarvo Eur/analyysi), jotta analytiikan kokonaiskustannuksista on mahdollisuus muodostaa kokonaiskuva 5. Tehdä laboratorion kanssa yhteistyössä näytteenottosuunnitelma sekä ohjeistus näytteenotosta toimitettavaksi puhdistamoille. 6. Ottaa näytteitä valittujen puhdistamojen puhdistetuista jätevesistä ainakin kerran ja analysoida näytteistä valitut haitta-aineet. 7. Saatujen tulosten perusteella tarkennetaan ympäristöministeriön ohjeistusta (Karvonen ym. 2012) siitä, millä tavoin haitallisten aineiden tarkkailua puhdistamoilla toteutetaan. 8. Tulosten perusteella laaditaan toimintaohje siitä, miten toimitaan tämän hankkeen ulkopuolelle jäävien pienten (< AVL) puhdistamojen kohdalla, kun on kyse haitallisista ja vaarallisista aineista. 9. Lisäksi tulosten perusteella: a. selvitetään vaihtelevatko haitta-aineiden pitoisuudet puhdistamotyypin tai maantieteellisen alueen mukaan, b. selvitetään kuinka suurella todennäköisyydellä haitta-aineiden pitoisuudet puhdistetussa jätevedessä ovat niin korkeita, että ympäristölaatunormit ylittyvät ja c. määritetään haitallisten aineiden tärkeysjärjestys (prioriteetti) Suomessa. 10. Jos tiettyä parametria varten ei ole käytettävissä analyysimenetelmää, joka täyttää säädöksissä suorituskyvylle asetetut vähimmäisvaatimukset, laaditaan suositus siitä, mitkä ovat asetuksen mukaisia parhaita käytettävissä olevia tekniikoita, joista ei aiheudu kohtuuttomia kustannuksia tai vaihtoehtoisesti esitetään käytettäväksi pitoisuustiedon soveltuvia laskennallisia menetelmiä. 11. Laboratorioiden tarjoamat analyysipaketit sisältävät usein muitakin aineita, kuin mitä ensisijaisesti ollaan kiinnostuneita. Haitta-aineanalyysien yhteydessä saadaan tietoa myös muiden kuin tutkittavien aineiden esiintymisestä. Myös näiden aineiden pitoisuustulokset tullaan julkaisemaan raportissa. 12. Raportoida tulokset ymmärrettävästi ja selkeästi raportissa, joka on verkossa kaikkien vapaasti ladattavissa. 11

12 Puhdistamoiden valinnasta, määrästä sekä lopullisista analyysilistoista päätetään yhdessä hankkeeseen osallistuvien kanssa. Hankkeeseen osallistuville puhdistamoilla tarjotaan mahdollisuus valita analyysilistan laajuus. Hankkeen tulosten tilastollisen merkittävyyden parantamiseksi suosituksena on kuitenkin mahdollisimman laaja analyysipaketti. Analyysipaketit ovat: Ainelista 1 sisältää kansallisen esiselvityksen pohjalta valikoituneet aineet (ks. taulukko 1). Puhdistamolta kerättyjen esitietojen perusteella tämän listan aineista valitaan puhdistamokohtaisesti ne aineet, jotka analysoidaan lähtevästä jätevedestä ainakin kerran. Ensimmäisen näytteenottokerran tulosten perusteella voidaan ainelistaa supistaa ja toistaa näytteenotto suppeammalla ainelistalla. Puhdistamon niin halutessa voidaan aineet analysoida myös tulevasta jätevedestä. Ainelista 2 sisältää ainelistan 1 aineiden lisäksi sekä uuteen prioriteettiainedirektiiviin että tarkkailulistalle ehdotetut aineet. Tältä osin hanke vastaa tulossa olevan lainsäädännön tarpeisiin. Ainelista 2:n mukaisten analyysien teettämistä suositellaan isoille puhdistamoille Ainelista 3 on laajin ja kattaa edellä mainittujen ainelistojen lisäksi myös lietteisiin liittyvissä säädöksissä esiintyneet aineet. Koska kyseessä ovat aineet, jotka kertyvät lietteeseen ja joiden raja-arvot koskevat lietettä, analysoidaan nämä aineet ainoastaan lietteestä. Lieteanalyysien teettämistä suositellaan isoille puhdistamoille). 12

13 3. Hankkeen toteuttajat ja työnjako Hankkeen koordinoinnista hankkeen valmisteluvaiheessa sekä ohjausryhmätyöskentelyn järjestämisessä vastaa Vesilaitosyhdistys. Vesilaitosyhdistys kutsuu hankkeeseen mukaan kaikki yli puhdistamot, joita on Suomessa noin 90 kappaletta. Ympäristöministeriö tiedottaa ELY-keskuksia tästä hankkeesta ja kehottaa niitä olemaan yhteydessä valvomiinsa jätevedenpuhdistamoihin. Hankkeeseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. Hankkeen toteutuksesta sekä koordinoinnista hankkeen aikana vastaa Envieno ky. Envieno ky vastaa myös tämän hankkeen esiselvityshankkeen (Haitta-aineet jätevedenpuhdistuksessa osa 1. Selvitys aineiden käyttömääristä Suomessa sekä esiintymisestä jätevesissä) toteutuksesta. Jotta asetuksen toimeenpanon asianmukaisuus varmistetaan, hankkeen suunnittelussa ja ohjauksessa tehdään yhteistyötä ympäristöministeriön sekä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, johon kutsutaan edustajat kaikista yhteystyötahoista. Hankkeessa tehtävät analyysit toteuttaa kaikkien osapuolien hyväksymä laboratorio tai laboratoriot, jotka edustavat laboratorioiden esiselvityksen mukaista määritystarkkuutta ja laatua. Envieno ky kilpailuttaa käytettävän laboratorion. Hankkeen ohjausryhmä arvioi kilpailutuksen perusteella mitkä ovat parhaita käytettävissä olevia tekniikoita, joista ei aiheudu kohtuuttomia kustannuksia, mikäli käytettävissä ei ole riittävän tehokkaita analyysimenetelmiä. Valittu laboratorio tai laboratoriot lähettää analysointiin liittyvät ohjeet puhdistamoille ja koordinoi näytteiden ottoon, toimittamiseen ja analysointiin liittyvät seikat suoraan vesihuoltolaitosten kanssa. Laboratorio lähettää analyysitulokset edelleen tiedoksi Envieno ky:lle. Laboratorio tekee Envieno ky:n kanssa puhdistamoille toimitettavat näytteenottoohjeet, jotka liitetään myös hankkeesta julkaistavaan raporttiin. 13

14 4. Aikataulu Hanke toteutetaan ajanjaksolla ja näytteiden otto tapahtuu syyskuun aikana. Näytteenotto- ja analysointiaikataulu sovitaan yhdessä vesilaitosten ja analyyseistä vastaavan laboratorion tai laboratorioiden kanssa. Koska hanke on ajanjaksollisesti lyhyt, ei tarkempaa aikataulua työlle esitetä. 5. Tulosten julkaisu ja hyödyntäminen Tulosten pohjalta tarkennetaan Ympäristöministeriön ohjeistusta (Karvonen ym. 2012) siitä, millä tavoin haitallisten aineiden tarkkailua puhdistamoilla toteutetaan. Tuloksista laadittavassa julkaisusta eivät ole luettavissa yksittäisen puhdistamon tulokset, vaan tulokset esitetään anonyymisti. Jätevedenpuhdistamoilla on oikeus käyttää omia tuloksiaan omissa julkaisuissaan ja raporteissaan heti tulosten valmistuttua sekä vertailla omia tuloksiaan tässä hankkeessa tuotettuihin tuloksiin hankkeessa tuotetun raportin julkaisun jälkeen. Hankkeen tuottajalle Envieno ky:lle ei muodostu oikeutta hyödyntää hankkeen tuloksia mahdollisissa omissa jatkohankkeissaan, muutoin kuin hankkeessa julkaistun raportin kautta saatavilla olevien tietojen osalta. 14

15 Lähteet Karvonen, A., Taina, T., Gustafsson, J., Mannio, J., Mehtonen, J., Nystén, T., Ruoppa, M., Sainio, P., Siimes, K., Silvo, K., Tuominen, S., Vera, M. Vuori, K.-M. ja Äystö, L Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen. Ympäristöministeriön raportteja 15/2012. Saatavilla osoitteesta: 15

Haitalliset aineet jätevesissä - hanke

Haitalliset aineet jätevesissä - hanke 25.9.2013 Haitalliset aineet jätevesissä - hanke Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 25.9.2013 1 Saijariina Toivikko Selvitys haitallisista aineista jätevesissä Tutkimus haitallisten aineiden kartoittamiseksi

Lisätiedot

Yhteistyössä on voimaa!

Yhteistyössä on voimaa! Haitalliset aineet puhdistamoja hajalietteissä, TkT Vesihuolto 2015 Vesialan asiantuntijapalvelut Yhteistyössä on voimaa! Projektin johto: Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys Yhteistyö

Lisätiedot

Haitalliset aineet jätevedenpuhdistamoilla -hankkeen loppuraportti

Haitalliset aineet jätevedenpuhdistamoilla -hankkeen loppuraportti Haitalliset aineet jätevedenpuhdistamoilla -hankkeen loppuraportti Vesilaitosyhdistyksen monistesarja nro 34 Helsinki 2014 Julkaisun myynti: Vesilaitosyhdistys Ratamestarinkatu 7 B 00520 Helsinki puh.

Lisätiedot

Kemikaalit kiertotaloudessa - näemmekö koko kuvan? Jaakko Mannio SYKE Kulutuksen ja tuotannon keskus, haitalliset aineet

Kemikaalit kiertotaloudessa - näemmekö koko kuvan? Jaakko Mannio SYKE Kulutuksen ja tuotannon keskus, haitalliset aineet Kemian päivät 29.03.2017, Helsinki Ympäristösessio Kemikaalit kiertotaloudessa - näemmekö koko kuvan? Jaakko Mannio SYKE Kulutuksen ja tuotannon keskus, haitalliset aineet EU: puhtaiden materiaalikiertojen

Lisätiedot

Vesien- ja merenhoidon uudet prioriteettiaineet -hanke UuPri

Vesien- ja merenhoidon uudet prioriteettiaineet -hanke UuPri Jaakko Mannio, Katri Siimes ja Emmi Vähä, SYKE 8.5.2017 Vesien- ja merenhoidon uudet prioriteettiaineet -hanke UuPri 1 Mikä UuPri? www.syke.fi/hankkeet/uupri SYKEn hanke 2016-2018: Uusia EU-prioriteettiaineita

Lisätiedot

POP-yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen velvoitteiden kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma (NIP) - tilaisuus , SYKE, Helsinki

POP-yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen velvoitteiden kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma (NIP) - tilaisuus , SYKE, Helsinki Tahattomasti syntyvien POPyhdisteiden päästöt Suomessa POP-yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen velvoitteiden kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma (NIP) - tilaisuus 10.10.2017, SYKE, Helsinki

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen Rakennusmateriaalien haitalliset aineet Jarno Komulainen 11.10.2017 Haitta-ainetutkimukset Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi olla terveydelle vaarallisia ja

Lisätiedot

Kaupunkipurojen haitta aineet. Katja Pellikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Kaupunkipurojen haitta aineet. Katja Pellikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus Kaupunkipurojen haitta aineet Katja Pellikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus Helsingin kaupungin ympäristökeskus Purojen seuranta Helsingissä Seurataan 35 puron veden laatua keväisin Lisäksi intensiivisiä

Lisätiedot

LÄÄKEAINEET YMPÄRISTÖSSÄ

LÄÄKEAINEET YMPÄRISTÖSSÄ LÄÄKEAINEET YMPÄRISTÖSSÄ Niina Vieno, TkT Vesialan asiantuntijapalvelut Kolme pääasiallista lähdettä Niina Vieno 2 Lääkeaineen erittyminen elimistöstä muuttumattomana 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Lisätiedot

Teollisuusjätevesiopas

Teollisuusjätevesiopas Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät 16.-17.11.2016, Kemi Teollisuusjätevesiopas Saijariina Toivikko, vesiasiain päällikkö 8.11.2016 1 Saijariina Toivikko Kuvat: Heli Lindberg/ HSY Kuva: Saijariina Toivikko/VVY

Lisätiedot

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINETUTKIMUKSET Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

Haapajärven kyläyhdistyksen asukastilaisuus 26.11.2014

Haapajärven kyläyhdistyksen asukastilaisuus 26.11.2014 Haapajärven kyläyhdistyksen asukastilaisuus 26.11.2014 Lappeenrannan jätevesiratkaisu YVA 2006 > lupahakemus ISY:lle 12/2006: Hyväristönmäki-Rakkolanjoki > ISY 11/2007 > VHO 11/2009 > KHO 1/2011 > lupahakemus

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN LIETTEIDEN SISÄLTÄMÄT HAITALLISET AINEET JA

HAJA-ASUTUKSEN LIETTEIDEN SISÄLTÄMÄT HAITALLISET AINEET JA HAJA-ASUTUKSEN LIETTEIDEN SISÄLTÄMÄT HAITALLISET AINEET JA NIIDEN RISKIT YMPÄRISTÖLLE Niina Vieno, TkT Laki ja Vesi Oy Turku Jätevesiseminaari, Lohja 15.3.2106 Vedenpitävää lakipalvelua Haitallisten aineiden

Lisätiedot

Orgaaniset haitta-aineet biokaasulaitosten lopputuotteissa

Orgaaniset haitta-aineet biokaasulaitosten lopputuotteissa Orgaaniset haitta-aineet biokaasulaitosten lopputuotteissa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Riskinarvioinnin tutkimusyksikkö Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Valokuva: Teija Paavola 1

Lisätiedot

Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto

Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto 25.11.2014 Teollisuusjätevesien tarkkailu ja neuvonta Jätevedenpuhdistusosasto Jätevedenpuhdistus Lietteiden

Lisätiedot

Kemikaalit sähkölaitteissa

Kemikaalit sähkölaitteissa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 3.-4.5.2017 Tiia Salamäki Kemikaalit sähkölaitteissa Tietoiskuiltapäivä: Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen 1 Mikä on kemikaali? Alkuaine ja sen yhdisteet

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

vähentämissuunnitelma (NAP)

vähentämissuunnitelma (NAP) Kommentteja vesilaitosnäkökulmasta Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen velvoitteiden kansalliseksi täytäntöönpanosuunnitelma (NIP) Kansallinen tahattomasti tuotettujen POPyhdisteiden

Lisätiedot

28.1.2015. Ympäristöministeriö Kirjaamo.ym@ymparisto.fi

28.1.2015. Ympäristöministeriö Kirjaamo.ym@ymparisto.fi 28.1.2015 Ympäristöministeriö Kirjaamo.ym@ymparisto.fi Viite: Lausuntopyyntönne 19.12.2014, YM 006:00/2014, Ehdotukset valtioneuvoston asetuksiksi vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

2.3.3 Mitatut päästöjen ja ympäristön pitoisuudet

2.3.3 Mitatut päästöjen ja ympäristön pitoisuudet 2.3.3 Mitatut päästöjen ja ympäristön pitoisuudet Mitattua pitoisuustietoa orgaanisten haitallisten aineiden esiintymisestä Suomessa on saatavilla rajoitetusti. Yhdyskuntajätevedenpuhdistamojen jätevedestä

Lisätiedot

Vesiympäristölle vaaralliset aineet nyt ja huomenna

Vesiympäristölle vaaralliset aineet nyt ja huomenna Ympäristötiedon foorumin ja Kuntaliiton vesi - seminaari 11.1.2018 KUNTATALO, HELSINKI Vesiympäristölle vaaralliset aineet nyt ja huomenna Jaakko Mannio, Suomen ympäristökeskus Kulutuksen ja tuotannon

Lisätiedot

TOIMINNAHARJOITTAJAN ILMOITUS KÄYTTÄMISTÄÄN HAITALLISISTA JA VAARALLISISTA AINEISTA

TOIMINNAHARJOITTAJAN ILMOITUS KÄYTTÄMISTÄÄN HAITALLISISTA JA VAARALLISISTA AINEISTA TOIMINNAHARJOITTAJAN ILMOITUS KÄYTTÄMISTÄÄN HAITALLISISTA JA VAARALLISISTA AINEISTA = Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta (889/2006): 2 = Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle

Lisätiedot

Tärkeimmät yhdisteryhmät ja niiden käyttäytyminen ympäristössä

Tärkeimmät yhdisteryhmät ja niiden käyttäytyminen ympäristössä Ympäristön kemikalisoituminen HY luentosarja 27.10.2015 Tärkeimmät yhdisteryhmät ja niiden käyttäytyminen ympäristössä Jaakko Mannio SYKE Kulutuksen ja tuotannon keskus, haitalliset aineet 27.10.2015 Taustaa

Lisätiedot

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND Näytenumero 113-2017-00011023 Päivämäärä 15.9.2017 Sivu 1 / 6 Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä (mirka.simila@selanne.net), Reisjärven

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia: sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva EU:n politiikka

Kysymyksiä ja vastauksia: sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva EU:n politiikka MEMO/05/248 Bryssel 11 elokuuta 2005 Kysymyksiä ja vastauksia: sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva EU:n politiikka 1) Miksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on ongelmallista? Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

Lisätiedot

HORISONTAALIMENETELMIEN KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA UUDET YHTEISET STANDARDIT YMPÄRISTÖANALYTIIKKAAN? 2014/05/13

HORISONTAALIMENETELMIEN KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA UUDET YHTEISET STANDARDIT YMPÄRISTÖANALYTIIKKAAN? 2014/05/13 HORISONTAALIMENETELMIEN KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA RAMBOLL GROUP Perustettu v. 1945 Toimialat: Infrastruktuuri Rakentaminen Öljy & kaasu Energia Ympäristö Liikkeenjohto Säätiöpohjainen omistus Lähes 200 toimistoa

Lisätiedot

Keski-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä kemiallisesta luokittelusta

Keski-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä kemiallisesta luokittelusta Keski-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä 20.5.2015 - kemiallisesta luokittelusta Kemiallinen luokittelu arvioitavat aineet Kemiallinen tila Kemiallisen tilan arviointi tarkoittaa sitä, että vesissä olevien

Lisätiedot

Keski-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä pintavesien kemiallisesta luokittelusta

Keski-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä pintavesien kemiallisesta luokittelusta Keski-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä 16.9.2015 - pintavesien kemiallisesta luokittelusta Pintavesien kemiallinen luokittelu arvioitavat aineet 16.9.2015 Petri Poikonen 2 Pintavesien kemiallisen tilan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan vesiympäristölle vaarallisista

Lisätiedot

Vesiympäristölle vaaralliset aineet

Vesiympäristölle vaaralliset aineet Vesiympäristölle vaaralliset aineet Jaakko Mannio & Jukka Mehtonen SYKE / Haitalliset aineet Ympäristönsuojeluviranhaltijoiden koulutuspäivät 3.10.2013, Lammi Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista

Lisätiedot

Julkaisu 73/2015 Haitta-aineet puhdistamo- ja hajalietteissä

Julkaisu 73/2015 Haitta-aineet puhdistamo- ja hajalietteissä Julkaisu 73/2015 Haitta-aineet puhdistamo- ja hajalietteissä Niina Vieno Julkaisu 73/2015 Haitta-aineet puhdistamo- ja hajalietteissä 11.5.2015 Laatijat: Niina Vieno Kannen valokuvat: Shutterstock-kuvapalvelu

Lisätiedot

NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä

NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä 15/Nide 07 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 127 386L0278 N:o L 181 /6 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI 4.7.86 NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän,

Lisätiedot

PRIORITEETTIAINETYÖRYHMÄN KOKOUS,

PRIORITEETTIAINETYÖRYHMÄN KOKOUS, PRIORITEETTIAINETYÖRYHMÄN KOKOUS, 9.6.2014 SUOMEN VESIENSUOJELUYHDISTYSTEN LIITON KOMMENTIT Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto Alueellisten vesiensuojeluyhdistysten yhteistyöelin Edustaa jäsenyhdistyksiä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne 3462 Liite ASETUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT JÄTTEET Tässä liitteessä määritellään asetuksen soveltamisalaan kuuluvat jätteet sekä niiden sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuden ja liukoisuuden

Lisätiedot

Maanparannuskompostin maataloskäyttö. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto

Maanparannuskompostin maataloskäyttö. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto Maanparannuskompostin maataloskäyttö Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto 18.11.2011 Teollisuusjätevesien tarkkailu ja neuvonta Jätevedenpuhdistusosasto Jätevedenpuhdistus Lietteiden jatkojalostus Vedenjakelun

Lisätiedot

TUTKIJOIDEN JA KALASTAJIEN VÄLINEN KUMPPANUUS. Kalojen vierasaineiden ja ympäristön tilan seurantojen kehittäminen.

TUTKIJOIDEN JA KALASTAJIEN VÄLINEN KUMPPANUUS. Kalojen vierasaineiden ja ympäristön tilan seurantojen kehittäminen. TUTKIJOIDEN JA KALASTAJIEN VÄLINEN KUMPPANUUS Kalojen vierasaineiden ja ympäristön tilan seurantojen kehittäminen Panu Rantakokko 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ YMPÄRISTÖSEURANNOISTA Kansallinen vaarallisia kemikaaleja

Lisätiedot

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech)

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Kytkeytyminen oppimistavoitteisiin Pystyy kuvailemaan yhdyskuntien vesi- ja jätehuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaatteet

Lisätiedot

Haitallisten aineiden päästölähteet ja kulkeutumisreitit. Jukka Mehtonen / SYKE Kulutuksen ja tuotannon keskus, haitalliset aineet

Haitallisten aineiden päästölähteet ja kulkeutumisreitit. Jukka Mehtonen / SYKE Kulutuksen ja tuotannon keskus, haitalliset aineet Haitallisten aineiden päästölähteet ja kulkeutumisreitit Jukka Mehtonen / SYKE Kulutuksen ja tuotannon keskus, haitalliset aineet Ympäristön kemikalisoituminen HY luentosarja 27.10.2015 Kemikaalit mikä

Lisätiedot

PFAS ja paloharjoitusalueet - uudet selvitykset, tilanne ja riskit

PFAS ja paloharjoitusalueet - uudet selvitykset, tilanne ja riskit PFAS ja paloharjoitusalueet - uudet selvitykset, tilanne ja riskit MUTKU-päivät, 25.3. 2015, Lahti Jussi Reinikainen, SYKE 1 http://yle.fi/uutiset/svt_lasten_talvikengista loytyi_haitallisia_aineita/7609792

Lisätiedot

Lietteen sisältämien haitta-aineiden hallinta

Lietteen sisältämien haitta-aineiden hallinta TEKES - INKA Lieteseminaari 1.2.2017 Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Helsinki Lietteen sisältämien haitta-aineiden hallinta Saijariina Toivikko Vesiasiain päällikkö 2.2.2017 1 Saijariina Toivikko

Lisätiedot

CONPAT- mikrobit ja haitalliset aineet raakavedessä

CONPAT- mikrobit ja haitalliset aineet raakavedessä CONPAT- mikrobit ja haitalliset aineet raakavedessä Noora Perkola, SYKE MUTKU-päivät 3.4.2014, Tampere Sisältö CONPAT-projekti Mikrobiologiset määritykset Kemian määritykset Alustavia tuloksia 2 1 CONPAT-projekti

Lisätiedot

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT Kestävästi Kiertoon - seminaari Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa Marja Lehto, MTT Orgaaniset haitta-aineet aineet Termillä tarkoitetaan erityyppisiä orgaanisia aineita, joilla on jokin

Lisätiedot

HULEVEDEN LAATU HELSINGISSÄ Johanna Airola, Paula Nurmi ja Katja Pellikka Pienvesitapaaminen/Paula Nurmi 1

HULEVEDEN LAATU HELSINGISSÄ Johanna Airola, Paula Nurmi ja Katja Pellikka Pienvesitapaaminen/Paula Nurmi 1 HULEVEDEN LAATU HELSINGISSÄ Johanna Airola, Paula Nurmi ja Katja Pellikka 1 Tutkimuksen tavoitteet Selvittää huleveden yleistä laatua Helsingissä Arvioida huleveden puhdistustarvetta Vertailla huleveden

Lisätiedot

Koti- ja ulkomaiset populää

Koti- ja ulkomaiset populää Limnologipäivät Haitalliset aineet 15.11.2007 SYKE Koti- ja ulkomaiset populää äärilistat Jaakko Mannio, SYKE Haitallisten aineiden ja riskien tutkimusohjelma Yhteys paineiden, kuormituksen ja seurannan

Lisätiedot

Kala-alan valvonnan koulutuspäivä 15.2.2012 Kalan kemialliset vaarat -mitä tulisi valvoa?

Kala-alan valvonnan koulutuspäivä 15.2.2012 Kalan kemialliset vaarat -mitä tulisi valvoa? Kala-alan valvonnan koulutuspäivä Kalan kemialliset vaarat -mitä tulisi valvoa? Ylitarkastaja Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira p.040 48777 98 ulla.luhtasela@evira.fi 1 Lainsäädäntö Komission asetus (EY)

Lisätiedot

Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio

Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio Suositussopimuksen luonteesta Suositussopimuksen allekirjoittajilla ympäristöministeriöllä, Suomen Kuntaliitto ry:llä ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry:llä

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava)

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) L 331/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 2455/2001/EY, tehty 20 päivänä marraskuuta 2001, vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden luettelon vahvistamisesta

Lisätiedot

Kemikaalit ja veden käyttö. Kemikaalien käyttö ja kemikalisoituminen Heli Lindberg

Kemikaalit ja veden käyttö. Kemikaalien käyttö ja kemikalisoituminen Heli Lindberg Kemikaalit ja veden käyttö Kemikaalien käyttö ja kemikalisoituminen Heli Lindberg 6.2.2013 Ei WC-pönttöön vanupuikkoja hiekkaa Vaarallisia jätteitä hedelmien, juuresten tai kanamunankuoria tupakantumppeja

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

Lannoitelainsäädäntö

Lannoitelainsäädäntö Lannoitelainsäädäntö Jari Määttä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät, Oulu 20.11.2014 Kansallisia tavoitteita Kohti kierrätysyhteiskuntaa: Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen

Lisätiedot

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen TAUSTA JA SISÄLTÖ Selvitys polttolaitosten savukaasupesureiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI Vastaanottaja Saint-Gobain Weber Oy Ab Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 15.8.2011 Viite 82138072 YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI

Lisätiedot

KOETOIMINTASUUNNITELMA

KOETOIMINTASUUNNITELMA Vastaanottaja Kuusakoski Oy / Heinolan vesihuoltolaitos Päivämäärä 4.6.2015 Viite 1510009338 JÄTEVESIEN YHTEISKÄSITTELY SAHANIEMEN PUHDISTAMOLLA KOETOIMINTASUUNNITELMA JÄTEVESIEN YHTEISKÄSITTELY SAHANIEMEN

Lisätiedot

Eviran raportti. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007-2009

Eviran raportti. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007-2009 Eviran raportti Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007-2009 Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007 2009 Dnro 7171/0749/2010 Eviran

Lisätiedot

Vesijohtoverkostosta ja -laitteista talousveteen liukenevat metallit

Vesijohtoverkostosta ja -laitteista talousveteen liukenevat metallit 1.5.217 Vesijohtoverkostosta ja -laitteista talousveteen liukenevat metallit Vesihuoltopäivät Jyväskylä 1.5.217 8.5.217 Page 1 Hankkeen tausta Juomavesidirektiivin muutos (liite II D) Talousveden valvontanäytteet

Lisätiedot

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 15 2012 Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen Kuvaus hyvistä menettelytavoista Airi Karvonen, Tuire Taina, Juhani Gustafsson,

Lisätiedot

Liite: Mittaus- ja laskentamenetelmät

Liite: Mittaus- ja laskentamenetelmät Liite: Mittaus- ja laskentamenetelmät Method used for determination of releases/off-site transfers Measurement methodologies: Mittausmenetelmät Internationally approved measurement standard Kansainvälisesti

Lisätiedot

Hulevesien haitta aineet. VHVSY:n hulevesiprojektin tuloksia

Hulevesien haitta aineet. VHVSY:n hulevesiprojektin tuloksia Hulevesien haitta aineet VHVSY:n hulevesiprojektin tuloksia Heli Vahtera 10.11.2016 1 Projektin tausta ja tavoitteet Taajamien laajentuessa hulevesien määrä Vantaanjokeen, Tuusulanjärveen, Valkjärveen

Lisätiedot

Liite 1. YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen 8.6.2016 Neuvotteleva virkamies Ulla-Riitta Soveri

Liite 1. YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen 8.6.2016 Neuvotteleva virkamies Ulla-Riitta Soveri Liite 1 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen 8.6.2016 Neuvotteleva virkamies Ulla-Riitta Soveri Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kalkitusaineiden tuoteselosteohje

Kalkitusaineiden tuoteselosteohje Esittelijä Suoniitty Sivu/sivut 1 / 8 1 Yleistä Lannoitevalmisteen ostajalle tai käyttäjälle on myynnin tai luovutuksen yhteydessä aina annettava tuoteseloste. Osa kalkitusaineista, kuten kalkkikivi, magnesiumpitoinen

Lisätiedot

Standardien merkitys jätelainsäädännössä

Standardien merkitys jätelainsäädännössä Standardien merkitys jätelainsäädännössä Uudet yhteiset standardit ympäristöanalytiikkaan seminaari SFS:ssä 13.5.2014 11:45-16:15 Malminkatu 34, Helsinki Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013),

Lisätiedot

POP-yhdisteiden käytön vaikutukset materiaalien kierrätykseen

POP-yhdisteiden käytön vaikutukset materiaalien kierrätykseen POP-yhdisteiden käytön vaikutukset materiaalien kierrätykseen Timo Seppälä Ylitarkastaja SYKE/haitalliset aineet Kemikaalit ja kiertotalous 24.11.2016 Sisällys POP-yhdisteet Palonsuoja-aineet PFOS SCCP

Lisätiedot

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359.

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359. Sijaintikartta Tutkimuskohde Mittakaava 1:20000 0 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359 Ympäristö-ELYt Kuntarajat 2 km KOHDE: Porin Veturitallit TYÖNUMERO:

Lisätiedot

TYÖPAJA NÄYTETULOSTEN TIEDONSIIRROSTA LABORATORIOISTA VIRANOMAISJÄRJESTELMIIN Vesianalyysitulosten tiedonsiirto

TYÖPAJA NÄYTETULOSTEN TIEDONSIIRROSTA LABORATORIOISTA VIRANOMAISJÄRJESTELMIIN Vesianalyysitulosten tiedonsiirto TYÖPAJA NÄYTETULOSTEN TIEDONSIIRROSTA LABORATORIOISTA VIRANOMAISJÄRJESTELMIIN 1.3.2017 Vesianalyysitulosten tiedonsiirto Ari Markkanen ari.markkanen@valvira.fi Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo

Lisätiedot

#!$! # # 1 3 %!!$ " & ' #

#!$! # # 1 3 %!!$  & ' # %&'( )! ## * *, -(,.(( %/ (+ ## 0! """##$ # 1/ # '2/ # // #3 # )((/, #!,.(+/, # )!!!!! # 4. # /2/, # *2/,., #3, # 1 "!!! #!$! # # 1 3 %!!$ " & ' # &&55 6,.( ).( 3 5.7 % # 1/ # # #.( 1 (()!*+,)-!!!!!$.//#

Lisätiedot

KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012

KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012 Tutkimusraportti 8.2.2012 KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012 Kuva 1. Kirkniemen suunnitteilla olevan karavaanarialueen maaperätutkimusten näytteenottoa. JAKELU:

Lisätiedot

Haitalliset orgaaniset aineet biokaasulaitosten lopputuotteissa ja vaikutukset elintarvikeketjuun

Haitalliset orgaaniset aineet biokaasulaitosten lopputuotteissa ja vaikutukset elintarvikeketjuun Haitalliset orgaaniset aineet biokaasulaitosten lopputuotteissa ja vaikutukset elintarvikeketjuun Sanna Marttinen, MTT Vesihuolto 2013 16.5.2013, Jyväskylä Kemikaali- ja lääkejäämät kierrätysravinteissa

Lisätiedot

SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE

SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE Vastuuhenkilö Lehtolainen Sivu/sivut 1 / 5 SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE Seosmullalla tarkoitetaan MMMa 24/11 liitteen I kasvualustojen seosmullat (5A2) ryhmään kuuluvaa lannoitevalmistetta, joka

Lisätiedot

Perfluoratut alkyyliyhdisteet talousvesissä. Noora Perkola, SYKE Ajankohtaista laboratoriorintamalla 1.10.2015

Perfluoratut alkyyliyhdisteet talousvesissä. Noora Perkola, SYKE Ajankohtaista laboratoriorintamalla 1.10.2015 Perfluoratut alkyyliyhdisteet talousvesissä Noora Perkola, SYKE Ajankohtaista laboratoriorintamalla 1.10.2015 Perfluoratut alkyyliyhdisteet Perfluoratut alkyyliyhdisteet = kaikki hiileen sitoutuneet vedyt

Lisätiedot

Puhdistamolietteen hyödyntäminen lannoitevalmisteina

Puhdistamolietteen hyödyntäminen lannoitevalmisteina Ravinteiden kierrätys ja humus, Biolaitosyhdistys 6.11.2013 Jokioisten Tietotalo Puhdistamolietteen hyödyntäminen lannoitevalmisteina Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 5.11.2013 1 Saijariina Toivikko

Lisätiedot

Liite 1 - Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden asetuksen (1022/2006) 12 :n mukainen suunnitelma

Liite 1 - Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden asetuksen (1022/2006) 12 :n mukainen suunnitelma Liite 1 - Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden asetuksen (1022/2006) 12 :n mukainen suunnitelma Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Tausta... 3 2.1 Pintavesille haitallisten aineiden tunnistaminen...

Lisätiedot

Jätekeskusten paloturvallisuus - riskit ympäristölle tulipalotilanteessa

Jätekeskusten paloturvallisuus - riskit ympäristölle tulipalotilanteessa Jätekeskusten paloturvallisuus - riskit ympäristölle tulipalotilanteessa Tuomo Rinne, Hanna Hykkyrä, Kati Tillander, VTT Jarkko Jäntti, Timo Väisänen, Pelastusopisto Pasi Yli-Pirilä, Ilpo Nuutinen, Juhani

Lisätiedot

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön SYKE, 29.-30.10.2013 Helsinki POP-ainelainsäädäntö ja kv.sopimukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 850/2004 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä

Lisätiedot

Jätevedet Elintavat vaikuttavat laatuun

Jätevedet Elintavat vaikuttavat laatuun Jätevedet Elintavat vaikuttavat laatuun Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY Jätevedenpuhdistus/HSY vesihuollon toimiala Jätevedenpuhdistus HSY:ssä 2 Jätevedenpuhd istus/hsy Jätevettä syntyy

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitos 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan orgaanisia

Lisätiedot

HSY:n puhdistamolietteen pilotoinnin oppeja. REPA-hankkeen loppuseminaari Aino Kainulainen

HSY:n puhdistamolietteen pilotoinnin oppeja. REPA-hankkeen loppuseminaari Aino Kainulainen HSY:n puhdistamolietteen pilotoinnin oppeja REPA-hankkeen loppuseminaari Aino Kainulainen Kansalliset ja kansainväliset poliittiset ja ympäristönsuojelulliset paineet ovat viimeaikoina merkittävästi kasvaneet

Lisätiedot

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TÄYDENNYS 7.10.2016 Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy 1 TAUSTA Toivosen Sora Oy suunnittelee muualta tuotavan kalliokiviaineksen murskausta sekä

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitoksen toiminta Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitoksen toiminta Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitoksen toiminta 2016 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan

Lisätiedot

Orgaaniset haitta-aineet biokaasulaitosten lopputuotteissa

Orgaaniset haitta-aineet biokaasulaitosten lopputuotteissa Orgaaniset haitta-aineet biokaasulaitosten lopputuotteissa Kimmo osuominen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Riskinarvioinnin tutkimusyksikkö Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 1 Taustaa

Lisätiedot

AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008. Haitalliset aineet vesissä

AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008. Haitalliset aineet vesissä AQUARIUS Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008 Haitalliset aineet vesissä Sivu 14 Orgaaniset tinayhdisteet ympäristöongelma, johon herättiin taas liian myöhään? Juttu: Jaakko Mannio,

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 15 2012 Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen Kuvaus hyvistä menettelytavoista Airi Karvonen, Tuire Taina, Juhani Gustafsson,

Lisätiedot

Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta. Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio

Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta. Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio 1 Riskien hallinta riskinarvioijan näkökulmasta! Sisältö: REACH-kemikaalit/muut kemialliset aineet

Lisätiedot

Kasvinsuojeluaineiden jäämät vesistöissä

Kasvinsuojeluaineiden jäämät vesistöissä Kasvinsuojeluaineiden jäämät vesistöissä Sari Autio Suomen ympäristökeskus, kemikaaliyksikkö PesticideLife-seminaari Jokioinen 19.2.2010 VESKA2-kartoituksen taustaa Vesipuitedirektiivi 2000/60/EC (VPD)

Lisätiedot

Ravinteiden talteenotto ja uudet lietteenkäsittelymenetelmät. Biotalouspäivät 2017 Aino Kainulainen

Ravinteiden talteenotto ja uudet lietteenkäsittelymenetelmät. Biotalouspäivät 2017 Aino Kainulainen Ravinteiden talteenotto ja uudet lietteenkäsittelymenetelmät Biotalouspäivät 2017 Aino Kainulainen Kansalliset ja kansainväliset poliittiset ja ympäristönsuojelulliset paineet ovat viimeaikoina merkittävästi

Lisätiedot

LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012

LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012 LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012 JOHANNA MEHTÄLÄ 2014 TARKKAILUN PERUSTA Lokan ja Porttipahdan tekojärvien kalaston elohopeapitoisuuksien tarkkailu perustuu

Lisätiedot

Lastenruokien vierasaineet

Lastenruokien vierasaineet Lastenruokien vierasaineet Liisa Rajakangas Elintarvikeylitarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Asetus Asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muutokset Julkaistu virallisessa lehdessä Koskee (EY) N:o 1126/2007

Lisätiedot

Laboratoriopalvelut biolaitosasiakkaille. Biolaitosyhdistys ry 16.11.2012 Novalab Oy/Vera Martomaa

Laboratoriopalvelut biolaitosasiakkaille. Biolaitosyhdistys ry 16.11.2012 Novalab Oy/Vera Martomaa Laboratoriopalvelut biolaitosasiakkaille Biolaitosyhdistys ry 16.11.2012 Novalab Oy/Vera Martomaa Novalab Oy on yksityinen, kotimaisessa omistuksessa oleva ympäristö- ja vesilaboratorio toimipiste Karkkilassa

Lisätiedot

Orgaaniset haitta-aineet puhdistamolietteissä

Orgaaniset haitta-aineet puhdistamolietteissä SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 6 14 Orgaaniset haitta-aineet puhdistamolietteissä Ville Kasurinen, Päivi Munne, Jukka Mehtonen, Ayhan Türkmen, Timo Seppälä, Jaakko Mannio, Matti Verta ja Lauri Äystö

Lisätiedot

Haitta-aineet vesiensuojelussa ja ravinteiden kierrätyksessä. Ari Kangas Ympäristöministeriö Viestintä- ja verkostoitumisseminaari RaKihankkeille

Haitta-aineet vesiensuojelussa ja ravinteiden kierrätyksessä. Ari Kangas Ympäristöministeriö Viestintä- ja verkostoitumisseminaari RaKihankkeille Haitta-aineet vesiensuojelussa ja ravinteiden kierrätyksessä Ari Kangas Ympäristöministeriö Viestintä- ja verkostoitumisseminaari RaKihankkeille 25.9.2017 Haitta-aineet Vesiympäristölle vaaralliset ja

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Haitallisten aineiden esiintyminen, ominaisuudet ja vaikutukset vesiympäristössä

Haitallisten aineiden esiintyminen, ominaisuudet ja vaikutukset vesiympäristössä Haitallisten aineiden esiintyminen, ominaisuudet ja vaikutukset vesiympäristössä Lauri Äystö, SYKE/KTK Vesiyhdistyksen Jätevesijaoston Seminaari: Haitta-aineet jätevesissä ja niiden poistaminen 13.10.2016

Lisätiedot