Haitta-aineet jätevedenpuhdistuksessa osa 2. Aineiden analysointi jätevedenpuhdistamoilla ja tulosten julkaisu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haitta-aineet jätevedenpuhdistuksessa osa 2. Aineiden analysointi jätevedenpuhdistamoilla ja tulosten julkaisu"

Transkriptio

1 Hankkeen nimi: Haitta-aineet jätevedenpuhdistuksessa osa 2. Aineiden analysointi jätevedenpuhdistamoilla ja tulosten julkaisu Hankkeen toteutus Envieno ky TkT Niina Vieno Välitie 5, Rusko Puhelin: sähköpostiosoite: Muut hankkeen toteuttajat sekä muut yhteistyötahot: Vesilaitosyhdistys (koordinointi) Ympäristöministeriö Suomen Ympäristökeskus ELY-keskukset Vesiensuojeluyhdistykset Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY Työhön valittavat laboratoriot 1

2 1. Tausta Hankkeen ensimmäinen vaihe käynnistyi vuoden 2012 lopulla kirjallisuusselvityksellä, jossa tehdään vaiheen 2 toteuttamiseksi tarvittava esiselvitystyö ja luodaan realistinen sekä kustannustehokas pohja analytiikan kohdentamiseksi. Hankkeen vaihetta 1 rahoittivat sekä Vesilaitosyhdistyksen Kehittämisrahasto että Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY. Hankkeen osan 1 tavoitteena on ollut määrittää ne ympäristölle haitalliset aineet, jotka päätyvät vesistöihin jätevedenpuhdistamoilta sellaisissa pitoisuuksissa, että aineille asetetut ympäristönlaatunormit tai haitalliseksi todetut pitoisuudet (kuten PNEC-arvo eli predicted no effect concentration) ylittyvät. Työ perustuu EU:ssa ja Suomessa säädeltäviin aineisiin sekä aineisiin, joita suurella todennäköisyydellä tullaan lähitulevaisuudessa säätelemään. Tarkastelussa hyödynnetään lisäksi kaikkia Suomessa aiemmin tehtyjen selvitystöiden tuloksia haitallisista aineista. Säätelyllä tarkoitetaan raja-arvojen asettamista haitallisille aineille joko vesistöissä tai käsitellyssä puhdistamolietteessä tai vaatimusta haitallisten aineiden käytön vähentämisestä ja vaarallisten aineiden käytön lopettamisesta. EU:ssa haitallisia aineita säädellään mm. vesipuitedirektiivillä (2000/60/EC), direktiivillä ympäristölaatunormeista vesipolitiikan alalta (2008/105/EC) sekä POP-asetuksella 850/2004/EC. Suomessa vaarallisten aineiden asetus 1022/2006 implementoi vesipuitedirektiivin Suomen lainsäädäntöön. Täten tässä asetuksessa on lueteltu sekä EU:n tunnistamat prioriteettiaineet että kansallisesti tunnistetut haitta-aineet. Asetuksen tarkoituksena on suojella pinta- ja pohjavesiä sekä parantaa niiden laatua ehkäisemällä vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvaa pilaantumista ja sen vaaraa. Hankkeen seuraavassa vaiheessa (osa 2) on tarkoitus mittauksin määrittää kirjallisuusselvityksen pohjalta listatut haitalliset aineet käsitellyssä jätevedessä riittävän laajalla jätevedenpuhdistamo-otannalla. Hankkeen avulla on tarkoitus tuottaa aineistoa, jota asetusten 1022/2006 ja 868/2010 toimeenpaneminen jatkossa edellyttää jätevedenpuhdistamoilta. Laajaotantaisen tutkimuksen avulla on mahdollisuus tuottaa tilastollisesti merkittäviä tutkimustuloksia valittujen aineiden esiintymisestä ja luoda 2

3 jatkoseurannan kannalta realistiset ja resurssitehokkaat ainekohtaiset seurantaohjelmaehdotukset erikokoisille puhdistamoille. Kirjallisuusselvityksen ja yhteistyötahojen kanssa käytyjen keskustelujen perusteella tähän työhön ehdotetaan taulukossa 1 esitettyjä aineita. Taulukossa on jaettu aineet ainelistoihin 1, 2 ja 3. Hankkeeseen osallistuville puhdistamoille tarjotaan mahdollisuus valita analyysilistan laajuus, mutta tilastollisen merkittävyyden ja tutkimuksen laadun takaamiseksi, on suositeltavaa toteuttaa tutkimus mahdollisimman laajana. Tästä asiasta kerrotaan tarkemmin tämän hakemuksen kohdassa 2. Ainelistat perustuvat seuraaviin selvityksiin tai säädöksiin: Ainelista 1. Suomessa on kansallisessa esiselvityksessä (Karvonen ym. 2013) listattu ne haitta-aineet (taulukko 1), joiden määrät tulisi selvittää jätevedenpuhdistamoiden päästöistä. Ainelista 2. EU:n prioriteettiainelistaa ollaan parhaillaan päivittämässä ja Euroopan parlamentin täysistunnon äänestys direktiivistä on suunniteltu huhtikuulle Listalle on ehdolla 12 uutta ainetta tai aineryhmää. Lisäksi on ehdotettu ns. tarkkailulistan eli watch list perustamista, jolle on ehdolla 10 ainetta tai aineryhmää. Ainelista 3. End-of -waste materiaaleille, joiksi katsotaan myös käsitellyt jätevesilietteet ja kompostit, on esitetty raja-arvot orgaanisille haitta-aineille. Lisäksi POP-säädöksen ainelle tai säädökseen ehdolla olevat aineille tullaan määrittämään raja-arvot kierrätettävässä jätteessä, joksi myös jätevesiliete katsotaan. 3

4 Taulukko 1. Aineet, jotka esiintyvät EU:n ja/tai Suomen lainsäädännön haitallisten aineiden listoilla sekä jako eri ainelistoille. Ympäristönlaatunormit (EQS) on ilmoitettu aineille, joille ne on lainsäädännössä määrätty (Huom. Ilmoitettu arvo on vuotuinen keskiarvo sisävesille, merialueiden EQS-arvot ovat usein matalammat). Aineen nimi CAS Käyttötarkoitus EQS Muuta Kansallisen esiselvityksen (Karvonen ym. 2012) perusteella jätevedenpuhdistamoiden päästöissä määritettävät aineet (ainelista 1) Nonyylifenolit ja -etoksylaatit, NP ja NPE (mono- ja dietoksylaatit) Monta Liima- ja sideaineet, stabilointiaineet, epoksihartsin kovete, maalit, kosmetiikka, pesuaineet Oktyylifenolit ja etoksylaatit, OP ja OPE Monta Laminointiliima muovituotteiden valmistuksessa, maalit, pesuaineiden valmistus 0,3 µg/l (4- nonyylifenoli) 0,1 µg/l PS Di-2-etyyliheksyyliftalaatti (DEHP) Pehmitin tekstiileissä ja matoissa, 1,3 µg/l PS maalit, deodorantit, hiustenmuotoilutuotteet PBDE Bromatut difenyylieetterit (penta-, Monta Palonestoaineet 4,9 x 10-8 µg/l PS okta- ja dekabde) Tributyylitina, TBT Biosidi veneiden ja laivojen pohjissa 0,0002 µg/l PS Diuroni Maali, biosidi 0,2 µg/l PS Endosulfaani Pestisidi 0,005 µg/l PS 4

5 Bentsyylibutyyliftalaatti (BBP) Pehmitin tekstiileissä ja matoissa, maalit, kosmetiikkatuotteet Dibutyyliftalaatti (DBP) Kumin pehmitin ja vulkanisointi, muovien lima- ja sideaineet, epoksihartsin kovete, maalit, väriaine, kosmetiikkatuotteet Bentsotiatsoli-2-yylitio)metyylisyanaatti Limantorjunta (massan, paperin, (TCMTB) kartongin sekä kuitulevyn valmistus) 10 µg/l 10 µg/l Ei määrätty Bentsotiatsoli-2-tioli (MBeT) Viiransuojaus, limantorjunta, Ei määrätty korroosionestoaine (massan, paperin, kartongin sekä kuitulevyn valmistus), maalien ja painovärien valmistus 2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid Herbisidi 1,6 µg/l (MCPA) Elohopea, Hg Raskasmetalli 0,08 µg/l Nikkeli, Ni Raskasmetalli 1,2 µg/l Lyijy, Pb Raskasmetalli 0,07 µg/l Kadmium, Cd Raskasmetalli 4 µg/l EU:n prioriteettiainelistalle ehdolla olevat aineet (ainelista 2) Dioksiinit ja dioksiinin kaltaiset aineet Monta CAS-arvoa Teollisuuden ja polttoprosessien Ei määrätty PHS sivutuote vedelle HBCDD eli heksabromosyklododekaani Monta CAS-arvoa Palonestoaine 0,0016 µg/l PHS PFOS eli Pinta-aktiivinen aine esimerkiksi tekstiileissä, paperissa ja 6,5 x 10-4 µg/l PHS 5

6 perfluoro-oktaanisulfonaatti ja sen kartonkipakkauksissa. johdannaiset Dicofol Pestisidi 1,3 x 10-3 µg/l PHS Cybutryne Pestisidi 0,0025 µg/l Cypermethrin Pestisidi 8 x 10-5 µg/l Dichlorvos Pestisidi 6 x 10-4 µg/l Quinoxyfen Pestisidi 0,15 µg/l PHS Heptakloori ja heptaklooriepoksidi / Pestisidi 2 x 10-7 µg/l PHS Aclonifen Herbisidi 0,12 µg/l Terbutryn Herbisidi 0,065 µg/l Bifenox Herbisidi 0,012 µg/l EU:n tarkkailulistalle (Watch list) ehdolla olevat aineet (ainelista 2) 17 -etinyyliestradioli Hormonaalinen ehkäisyvalmiste Ei määrätty 3,5 x 10-5 µg/l* 17β-estradioli Naishormoni Ei määrätty 4 x 10-4 µg/l* Diklofenaakki Tulehduskipulääke Ei määrätty 0,1 µg/l* 6

7 Ibuprofeeni Tulehduskipulääke Ei määrätty Karbamatsepiini Epilepsialääke Ei määrätty Triklosaani Hygieniatuotteiden biosidi Ei määrätty Sinkki ja sen yhdisteet Raudan ja teräksen valmistus, autonrenkaiden kumin valmistuksessa (sadevesien mukana teiltä) Ei määrätty Glyfosaatti Herbisidi Ei määrätty Amonimetyylifosfoniahappo (AMPA) Glyfosaatin hajoamistuote Ei määrätty Vapaa syanidi Metalli-, elektroniikka- ja kaivosteollisuus Ei määrätty End-of-waste materiaaleista (lietekompostit ja mädätetty liete) ehdotetut tarkkailtavat aineet ja niille ehdotetut rajaarvot lietteessä (ainelista 3) Polykrooratut bifeenylit eli PCB 7 (seuraavien PCB-yhdisteiden summa: 28, Monta Eristeaineina muuntajissa ja kondensaattoreissa Liete: 0,2 mg/kg (kuivapaino) 52, 101, 118, 138, 153 ja 180) 7

8 Polysykliset aromaattiset hiilivedeyt eli PAH 16 (summa: naftaleeni, asenaftyleeni, asenafteeni, fluoreeni, fenantreeni, antraseeni, fluoranteeni, pyreeni, benzo[a]pyreeni, benzo[a]antraseeni, kryseeni, benzo[b]fluoranteeni, benzo[k]fluoranteeni, indenoli[1,2,3- dc]pyreeni, dibenzo[a,h]antraseeni, benzo[ghi]peryleeni Monta Fossiilisten polttoaineiden palamisen sivutuote Liete: 6 mg/kg (kuivapaino) Dioksiinit ja furaanit eli PCDD/F Monta Teollisuuden ja polttoprosessien sivutuote Perfluoro-oktaanihapon ja sulfonaatin summa eli PFOA + PFOS Monta Pinta-aktiivinen aine esimerkiksi tekstiileissä, paperissa ja kartonkipakkauksissa. Liete: 30 ng I- TEQ*/kg (kuivapaino) Liete: 0,1 mg/kg (kuivapaino) POP-säädöksen aineet tai ehdolla olevat aineet, joille tullaan määrittämään raja-arvot kierrätettävässä jätteessä Lyhytketjuiset klooratut paraffiinit eli SCCP-yhdisteet (ainelista 3) Monta Palonestoaine, muovien pehmennin Liete: Ei määrätty Pentaklorobentseeni eli PeCB Pestisidien valmistus, kemikaalien lisäaineena, palonestoaine Liete: Ei määrätty 8

9 Heksabromobutadieeni eli HCBD Liuotin Liete: Ei määrätty Polyklorinoidut naftaleenit eli PCNyhdisteet Monta Eristeaineina sähhköjohdoissa, kumin Liete: Ei ja muovin lisäaine, eristeaineina määrätty muuntajissa ja kondensaattoreissa Pentakloorofenoli eli PCP Pestisidi, desinfiointiaine Liete: Ei määrätty Bromatut difenyylieetterit (penta-, okta- ja dekabde) eli PBDE-aineet Monta Palonestoaine Liete: Ei määrätty * Tammikuussa 2012 annetussa direktiivin ehdotuksessa ehdotetut vesistöjen raja- arvot prioriteettilistaan ehdotetuille lääkeaineille ja hormoneille. EQS= Environmental qualitys standard eli ympäristönlaatunormi, PHS= priority hazardous substance, PS= priority substance 9

10 2. Tavoite ja tutkimusmenetelmät Hankkeessa analysoidaan usealta yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilta otetut näytteet ja käsitellään tuloksia kootusti ja tilastollisin menetelmin. Lopullisena tavoitteena on näiden tulosten pohjalta tarkentaa julkaisun Karvonen ym. (2012) sisältämää yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden ohjeistusta siitä, millä tavoin haitallisten aineiden tarkkailua puhdistamoilla toteutetaan. Ohjeistus päivitetään myös Ympäristöministeriön ohjeistukseen (Karvonen ym. 2012). Hankkeen kautta asetuksen 868/2010 toimeenpano pyritään toteuttamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Analyysit teetetään hankkeen eri osapuolien hyväksymissä laboratoriossa. Laboratorion analytiikan määritysrajojen ja laatuvaatimusten osalta tehdään tarvittavat esiselvitystyö ja short-listaus hankkeen vaiheessa 1, ja analytiikka kilpailutetaan ko. laboratorioiden välillä. Työhön valittavalla laboratoriolla tai laboratorioilla on siis myös hankkeessa merkittävä rooli. Vesihuoltolaitokset vastaavat näytteiden ja lähtötietojen toimittamisesta sekä analyysikustannuksista kukin omalta osaltaan. Hankkeen kuluina kustannetaan laaja analytiikkapaketti kahdelta pieneltä jätevedenpuhdistamolta, joiden piirissä ei tunnetusti ole muita kuin normaaleja kotitalouksia. Näitä tuloksia käytetään yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden tutkimustulosten vertailutuloksina edustamassa normaalia, kotitalouden tuottamaa ainekuormitusta. Hankkeelle (osa 2) tullaan hakemaan rahoitusta vesihuoltolaitosten kehittämisrahastosta. Hankkeen osan 2 tavoitteet ovat: 1. Selvittää kyselytutkimuksen (esim. Webpropol) avulla perustietoja puhdistamosta (mm. tulovirtaama, liittyneiden ihmisten määrä sekä käytetty puhdistusprosessi) ja sen viemäröintialueella tapahtuvasta toiminnasta (mm. millaista teollisuutta on alueella ja kuinka suuri osuus jätevedestä on muuta kuin yhdyskuntajätevettä). 2. Valita kyselytutkimuksen perusteella ainelistan 1. aineista puhdistamokohtaisesti aineet, jotka tullaan analysoimaan puhdistetusta jätevedestä. 3. Tehdä ainekohtainen laboratorioanalytiikan listaus, mistä selviää tarvittava/riittävä määritystarkkuusvaatimus ja esimerkkejä laboratorioista, jossa tutkimus voidaan toteuttaa. 10

11 4. Antaa kullekin aineen analytiikalle kustannusarvio (vaihteluväli ja keskiarvo Eur/analyysi), jotta analytiikan kokonaiskustannuksista on mahdollisuus muodostaa kokonaiskuva 5. Tehdä laboratorion kanssa yhteistyössä näytteenottosuunnitelma sekä ohjeistus näytteenotosta toimitettavaksi puhdistamoille. 6. Ottaa näytteitä valittujen puhdistamojen puhdistetuista jätevesistä ainakin kerran ja analysoida näytteistä valitut haitta-aineet. 7. Saatujen tulosten perusteella tarkennetaan ympäristöministeriön ohjeistusta (Karvonen ym. 2012) siitä, millä tavoin haitallisten aineiden tarkkailua puhdistamoilla toteutetaan. 8. Tulosten perusteella laaditaan toimintaohje siitä, miten toimitaan tämän hankkeen ulkopuolelle jäävien pienten (< AVL) puhdistamojen kohdalla, kun on kyse haitallisista ja vaarallisista aineista. 9. Lisäksi tulosten perusteella: a. selvitetään vaihtelevatko haitta-aineiden pitoisuudet puhdistamotyypin tai maantieteellisen alueen mukaan, b. selvitetään kuinka suurella todennäköisyydellä haitta-aineiden pitoisuudet puhdistetussa jätevedessä ovat niin korkeita, että ympäristölaatunormit ylittyvät ja c. määritetään haitallisten aineiden tärkeysjärjestys (prioriteetti) Suomessa. 10. Jos tiettyä parametria varten ei ole käytettävissä analyysimenetelmää, joka täyttää säädöksissä suorituskyvylle asetetut vähimmäisvaatimukset, laaditaan suositus siitä, mitkä ovat asetuksen mukaisia parhaita käytettävissä olevia tekniikoita, joista ei aiheudu kohtuuttomia kustannuksia tai vaihtoehtoisesti esitetään käytettäväksi pitoisuustiedon soveltuvia laskennallisia menetelmiä. 11. Laboratorioiden tarjoamat analyysipaketit sisältävät usein muitakin aineita, kuin mitä ensisijaisesti ollaan kiinnostuneita. Haitta-aineanalyysien yhteydessä saadaan tietoa myös muiden kuin tutkittavien aineiden esiintymisestä. Myös näiden aineiden pitoisuustulokset tullaan julkaisemaan raportissa. 12. Raportoida tulokset ymmärrettävästi ja selkeästi raportissa, joka on verkossa kaikkien vapaasti ladattavissa. 11

12 Puhdistamoiden valinnasta, määrästä sekä lopullisista analyysilistoista päätetään yhdessä hankkeeseen osallistuvien kanssa. Hankkeeseen osallistuville puhdistamoilla tarjotaan mahdollisuus valita analyysilistan laajuus. Hankkeen tulosten tilastollisen merkittävyyden parantamiseksi suosituksena on kuitenkin mahdollisimman laaja analyysipaketti. Analyysipaketit ovat: Ainelista 1 sisältää kansallisen esiselvityksen pohjalta valikoituneet aineet (ks. taulukko 1). Puhdistamolta kerättyjen esitietojen perusteella tämän listan aineista valitaan puhdistamokohtaisesti ne aineet, jotka analysoidaan lähtevästä jätevedestä ainakin kerran. Ensimmäisen näytteenottokerran tulosten perusteella voidaan ainelistaa supistaa ja toistaa näytteenotto suppeammalla ainelistalla. Puhdistamon niin halutessa voidaan aineet analysoida myös tulevasta jätevedestä. Ainelista 2 sisältää ainelistan 1 aineiden lisäksi sekä uuteen prioriteettiainedirektiiviin että tarkkailulistalle ehdotetut aineet. Tältä osin hanke vastaa tulossa olevan lainsäädännön tarpeisiin. Ainelista 2:n mukaisten analyysien teettämistä suositellaan isoille puhdistamoille Ainelista 3 on laajin ja kattaa edellä mainittujen ainelistojen lisäksi myös lietteisiin liittyvissä säädöksissä esiintyneet aineet. Koska kyseessä ovat aineet, jotka kertyvät lietteeseen ja joiden raja-arvot koskevat lietettä, analysoidaan nämä aineet ainoastaan lietteestä. Lieteanalyysien teettämistä suositellaan isoille puhdistamoille). 12

13 3. Hankkeen toteuttajat ja työnjako Hankkeen koordinoinnista hankkeen valmisteluvaiheessa sekä ohjausryhmätyöskentelyn järjestämisessä vastaa Vesilaitosyhdistys. Vesilaitosyhdistys kutsuu hankkeeseen mukaan kaikki yli puhdistamot, joita on Suomessa noin 90 kappaletta. Ympäristöministeriö tiedottaa ELY-keskuksia tästä hankkeesta ja kehottaa niitä olemaan yhteydessä valvomiinsa jätevedenpuhdistamoihin. Hankkeeseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. Hankkeen toteutuksesta sekä koordinoinnista hankkeen aikana vastaa Envieno ky. Envieno ky vastaa myös tämän hankkeen esiselvityshankkeen (Haitta-aineet jätevedenpuhdistuksessa osa 1. Selvitys aineiden käyttömääristä Suomessa sekä esiintymisestä jätevesissä) toteutuksesta. Jotta asetuksen toimeenpanon asianmukaisuus varmistetaan, hankkeen suunnittelussa ja ohjauksessa tehdään yhteistyötä ympäristöministeriön sekä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, johon kutsutaan edustajat kaikista yhteystyötahoista. Hankkeessa tehtävät analyysit toteuttaa kaikkien osapuolien hyväksymä laboratorio tai laboratoriot, jotka edustavat laboratorioiden esiselvityksen mukaista määritystarkkuutta ja laatua. Envieno ky kilpailuttaa käytettävän laboratorion. Hankkeen ohjausryhmä arvioi kilpailutuksen perusteella mitkä ovat parhaita käytettävissä olevia tekniikoita, joista ei aiheudu kohtuuttomia kustannuksia, mikäli käytettävissä ei ole riittävän tehokkaita analyysimenetelmiä. Valittu laboratorio tai laboratoriot lähettää analysointiin liittyvät ohjeet puhdistamoille ja koordinoi näytteiden ottoon, toimittamiseen ja analysointiin liittyvät seikat suoraan vesihuoltolaitosten kanssa. Laboratorio lähettää analyysitulokset edelleen tiedoksi Envieno ky:lle. Laboratorio tekee Envieno ky:n kanssa puhdistamoille toimitettavat näytteenottoohjeet, jotka liitetään myös hankkeesta julkaistavaan raporttiin. 13

14 4. Aikataulu Hanke toteutetaan ajanjaksolla ja näytteiden otto tapahtuu syyskuun aikana. Näytteenotto- ja analysointiaikataulu sovitaan yhdessä vesilaitosten ja analyyseistä vastaavan laboratorion tai laboratorioiden kanssa. Koska hanke on ajanjaksollisesti lyhyt, ei tarkempaa aikataulua työlle esitetä. 5. Tulosten julkaisu ja hyödyntäminen Tulosten pohjalta tarkennetaan Ympäristöministeriön ohjeistusta (Karvonen ym. 2012) siitä, millä tavoin haitallisten aineiden tarkkailua puhdistamoilla toteutetaan. Tuloksista laadittavassa julkaisusta eivät ole luettavissa yksittäisen puhdistamon tulokset, vaan tulokset esitetään anonyymisti. Jätevedenpuhdistamoilla on oikeus käyttää omia tuloksiaan omissa julkaisuissaan ja raporteissaan heti tulosten valmistuttua sekä vertailla omia tuloksiaan tässä hankkeessa tuotettuihin tuloksiin hankkeessa tuotetun raportin julkaisun jälkeen. Hankkeen tuottajalle Envieno ky:lle ei muodostu oikeutta hyödyntää hankkeen tuloksia mahdollisissa omissa jatkohankkeissaan, muutoin kuin hankkeessa julkaistun raportin kautta saatavilla olevien tietojen osalta. 14

15 Lähteet Karvonen, A., Taina, T., Gustafsson, J., Mannio, J., Mehtonen, J., Nystén, T., Ruoppa, M., Sainio, P., Siimes, K., Silvo, K., Tuominen, S., Vera, M. Vuori, K.-M. ja Äystö, L Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen. Ympäristöministeriön raportteja 15/2012. Saatavilla osoitteesta: 15

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 15 2012 Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen Kuvaus hyvistä menettelytavoista Airi Karvonen, Tuire Taina, Juhani Gustafsson,

Lisätiedot

AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008. Haitalliset aineet vesissä

AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008. Haitalliset aineet vesissä AQUARIUS Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008 Haitalliset aineet vesissä Sivu 14 Orgaaniset tinayhdisteet ympäristöongelma, johon herättiin taas liian myöhään? Juttu: Jaakko Mannio,

Lisätiedot

2.3.3 Mitatut päästöjen ja ympäristön pitoisuudet

2.3.3 Mitatut päästöjen ja ympäristön pitoisuudet 2.3.3 Mitatut päästöjen ja ympäristön pitoisuudet Mitattua pitoisuustietoa orgaanisten haitallisten aineiden esiintymisestä Suomessa on saatavilla rajoitetusti. Yhdyskuntajätevedenpuhdistamojen jätevedestä

Lisätiedot

78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012

78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012 78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012 OSA IV Menetelmät ja laadunvarmistus SISÄLLYS 13 Menetelmien ja tulosten luotettavuuteen vaikuttavat tekijät...81 14 Näytteenotto...83 14.1 Pintavesinäytteenotto

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2013

Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2013 Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Elvytysrahaa ja

Lisätiedot

2021, PIRELY/2237/2014

2021, PIRELY/2237/2014 31.3.2015 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.pirkanmaa @ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014

2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014 31.3.2015 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.hame@ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kymijoen-Suomenlahden sekä Kokemäenjoen- Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 7/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

4/2010. Mikropollutantit

4/2010. Mikropollutantit 4/2010 Mikropollutantit valinta! Lähitoimitukset säästävät luontoa. Niemisen Valimo ei ole valtamerten takana. Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Tilaa uusi esitteemme osoitteesta vesa.kopra@lining.fi

Lisätiedot

SUOMALAISEN TALOUSVEDEN LAATU RAAKAVEDESTÄ KULUTTAJAN HANAAN VUOSINA 1999 2007

SUOMALAISEN TALOUSVEDEN LAATU RAAKAVEDESTÄ KULUTTAJAN HANAAN VUOSINA 1999 2007 Ahonen Merja H., Kaunisto Tuija, Mäkinen Riika, Hatakka Tarja, Vesterbacka Pia, Zacheus Outi, Keinänen-Toivola Minna M. Suomalaisen talousveden laatu raakavedestä kuluttajan hanaan vuosina 1999 27 Vesi-Instituutin

Lisätiedot

KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa

KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa KELPO RAPORTTI 5.3.2002 KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa Yhteistarkastelu yhdyskuntalietteiden, hakkuutähteiden ja peltobiomassojen kanssa Martti Heikkinen, Sirke

Lisätiedot

11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön

11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön 11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

SUOMEN VESIENSUOJELUYHDISTYSTEN LIITTO RY. FÖRBUNDET FÖR VATTENSKYDDSFÖRENINGARNA I FINLAND RF.

SUOMEN VESIENSUOJELUYHDISTYSTEN LIITTO RY. FÖRBUNDET FÖR VATTENSKYDDSFÖRENINGARNA I FINLAND RF. SUOMEN VESIENSUOJELUYHDISTYSTEN LIITTO RY. FÖRBUNDET FÖR VATTENSKYDDSFÖRENINGARNA I FINLAND RF. Ympäristöministeriön työryhmä / mari.heikkinen@ely-keskus.fi KOMMENTTEJA 13.12.2011 KOMMENTTIPYYNTÖ Yhdyskuntajätevesien

Lisätiedot

Tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyksen tehostaminen Suomessa

Tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyksen tehostaminen Suomessa suomen ympäristö 4 2015 Tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyksen tehostaminen Suomessa YMPÄRISTÖN- ympäristönsuojelu SUOJELU Helena Dahlbo, Kristiina Aalto, Hanna Salmenperä, Hanna

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus

Westenergy Oy Ab. Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus Westenergy Oy Ab Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus 7.4.2008 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 9/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesihuollon

Lisätiedot

Laaja opas EU:n ympäristöteknologian todentamista koskevan pilottiohjelman ehdottajille. AdvanceETV

Laaja opas EU:n ympäristöteknologian todentamista koskevan pilottiohjelman ehdottajille. AdvanceETV Laaja opas EU:n ympäristöteknologian todentamista koskevan pilottiohjelman ehdottajille AdvanceETV 2 Alkusanat: EU:n ympäristöteknologian todentamista koskeva pilottiohjelma Innovaatioiden pääsy markkinoille

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA

MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Mikael Rossi MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA Tarkastajat: Professori, TkT Mika Horttanainen

Lisätiedot

11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön

11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön 11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 92 Toivo Niskanen, Hannu Kallio, Antti Zitting Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE LIITE 2 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Helsinki Toukokuu 21 2 3 Esipuhe Uusiutuvan energian kuntakatselmus on työ- ja elinkeinoministeriön tukema

Lisätiedot

Huruslahden pohjasedimentin haitta-aineiden kulkeutumisen vähentäminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Huruslahden pohjasedimentin haitta-aineiden kulkeutumisen vähentäminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Huruslahden pohjasedimentin haitta-aineiden kulkeutumisen vähentäminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Tiivistelmä 22.2.2012 Taustaa Varkauden Huruslahteen on pitkän teollisen historian aikana jotunut

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ympäristölupaja valvontakäytäntöjen kehittämismahdollisuudet

Metsäteollisuuden ympäristölupaja valvontakäytäntöjen kehittämismahdollisuudet Metsäteollisuuden ympäristölupaja valvontakäytäntöjen kehittämismahdollisuudet Pekka Ojanen (toim.) Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 8/2011 Metsäteollisuuden ympäristölupaja

Lisätiedot

Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten

Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten Ympäristöministeriön raportteja 24 2012 Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten tarkastelussa Yhteenveto Suomen jätehuollon elinkaariarvioinneista ja ohjeita päätöksentekoa

Lisätiedot

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö 1 RTS 14:01 Haitta-ainetutkimus Tässä ohjeessa käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaan vaarallisiksi määriteltyjä haitta-aineita sisältävien materiaalien tutkimista rakennuksissa. Sisältö 1 Tehtävät

Lisätiedot

Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus tienrakentamisessa

Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus tienrakentamisessa Hanna Kauppila Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 51/2007 Hanna Kauppila Purku- ja raivausmateriaalien käsittely ja uusiokäytön luvanvaraisuus

Lisätiedot