Hallinnan analytiikkaa selkeyttämässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallinnan analytiikkaa selkeyttämässä"

Transkriptio

1 Hallinnan analytiikkaa selkeyttämässä Jukka Syväterä: YTM, tutkija, Yhteiskuntaja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Kaisto, Jani & Pyykkönen, Miikka (toim.): Hallintavalta. Sosiaalisen, politiikan ja talouden kysymyksiä. Gaudeamus, Helsinki. 2010, 279 s. Hallintavalta-teoksen ilmestyessä näyttäisi siltä, että foucault lainen hallinnan analytiikka on vakiinnuttanut asemansa osana suomalaista yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Michel Foucault n valtakäsitystä soveltavia tutkimussuuntauksia on toki lukuisia, mutta arvioitavan teoksen artikkeleissa hallinnan analytiikka viittaa nimenomaan governmentality-koulukuntaan, jonka keskeisimpinä edustajina tunnetaan Mitchell Dean, Peter Miller ja Nikolas Rose. He ja muut hallinnan analyytikot ovat tutkimuksissaan jatkaneet valtakäytäntöjen analyysia siitä, mihin Foucault jäi, eli käytännössä analysoineet liberaalia hallintaa historiallisesti erityisenä vallan muotona ja vallan harjoittamisen tapana. Suomessa suuntausta edustavia artikkeleita ja väitöskirjoja on viime vuosina ilmestynyt kiihtyvällä tahdilla. Lähestymistavan suosiosta kertoo sekin, että hiljattain on suomennettu kaksi hallinnan analytiikan kannalta keskeistä teosta: Tutkijaliitolta Foucault n hallinnallisuuden historiaa käsittelevät luennot (Turvallisuus, alue, väestö) ja Gaudeamukselta Millerin ja Rosen teos Miten meitä hallitaan. Hallintavalta on kuitenkin ensimmäinen hallinnan analytiikkaan keskittyvä suomalainen artikkelikokoelma. Tällaiselle teokselle on epäilemättä ollut tilausta; yhtäältä tasoittamaan tietä lähestymistapaan vasta perehtymässä oleville tutkijoille ja opiskelijoille, toisaalta kehittämään tutkimussuuntausta eteenpäin ehkä myös pelastamaan se väljähtymiseltä, joka yhteiskuntatieteissä aina näyttää uhkaavaan vakiintumassa olevia alkuaan kriittisiä näkökulmia. Teoksen tavoitteeksi sen toimittaneet Jani Kaisto ja Miikka Pyykkönen asettavat hallinnan analytiikan käsitteiden ja lähestymistapojen selventämisen sekä niiden käytettävyyden parantamisen niin empiirisen tutkimuksen tekemisen välineinä kuin näkökulmina yleisemmissä yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Arvioin teosta pikemminkin näiden tavoitteiden valossa kuin yleiskatsauksena suomalaiseen hallinnan analytiikkaan. Vaikka teoksen artikkelien aiheet ovat moninaisia, on ilmeistä, että monet myös Suomessa hallinnan analyyttisen kiinnostuksen kohteena olleet aiheet jäävät sen ulkopuolelle. Esimerkiksi sosiaalityön käytäntöihin, psykologiseen ja lääketieteelliseen tietoon liittyviä tutkimuksia ei tästä kokoelmasta löydy. Selvää onkin, ettei kaikkia keskeisiäkään aihepiirejä olisi voinut yhteen teokseen mahduttaa. Kaikenkattavuutta tärkeämpää onkin, että Hallintavallan artikkelit muodostavat keskenään mukavasti kommunikoivan kokonaisuuden. Teoksen artikkelit on jaettu neljään osioon. Näistä ensimmäinen, Käsitteellisiä välineitä, esittelee kolmen teoreettisen artikkelin voimin hallinnan analytiikan keskeisiä käsitteitä tarttuen kriittisestikin joihinkin lähestymistavan keskeisimmistä ongelmakohdista. Teoksen muut seitsemän artikkelia ovat empiirisiä aineistoja hyödyntäviä tutkimuksia. Ne on jaettu kolmeen temaattiseen osioon: Talouden asema hallinnassa, Kansainvälistynyt hallinta ja Kansalaisuuden hallinta. Ensimmäisen osion aloittaa Ilpo Helénin artikkeli, jossa tarkastellaan hallinnan analytiikkojen valtaa, riskiä ja hyvinvointivaltiota koskevia käsityksiä. Artikkeli nostaa esiin kaksi erityistä hallinnan analytiikkaa vaivaavaa ongelmaa. Yksilöllisen vapauden ongelma on saanut osakseen liian vähäistä huomiota hallinnan käytäntöihin ja järkeilyyn analyysinsa useimmiten kohdistavassa perinteessä. Lisäksi, koska hallinnan analyytikot eivät yleensä ole tehneet eroa hallinnan ja po- 01_12.indd :30:35

2 68 litiikan välille, on poliittisten rationaalisuuksien sisäisiin jännitteisiin ollut vaikea tarttua. Osion kaksi muuta artikkelia tarttuvat juuri näihin ongelmiin. Jani Kaisto etsii toimijaverkkoteorian käsitteistä apuvälineitä subjektin itsen muovaamisen käytäntöjen analyysiin. Artikkelin mukaan hallinnan rationaalisuuksien, konkreettisten hallinnan tekniikoiden ja itsen muovaamisen käytäntöjen keskinäisiä suhteita olisi tarkasteltava kääntämisen prosesseina. Hallinnan käsikirjoitusten (esimerkiksi erilaisten raporttien ja toimintasuunnitelmien) lisäksi tulisi tutkia prosesseja, joissa ne tulevat käännetyiksi osiksi subjektien itsehallinnan käytäntöjä. Sakari Hänninen puolestaan analysoi artikkelissaan, kuinka Foucault luennoissaan askel askeleelta etääntyy politiikan teorian perinteisestä suvereniteettia ja päätöksentekoa painottavasta politiikkakäsityksestä kohti omaa genealogista käsitystään politiikasta. Hallinnan analyytikkojen tulkinnat näistä ajatuksista ovat johtaneet hallinnan ja politiikan eron hämärtymiseen. Talouden asemaa hallinnassa käsittelevä osio muodostuu kahdesta artikkelista. Pyykkösen artikkelin aiheena on kolmannen sektorin muutos Suomessa. Tarkasteltavana ovat sosiaaliset yritykset, joita Pyykkönen tulkitsee uusliberalistisen hallinnan osana. Joustavien ja kansalaislähtöisten palvelujen tuottamisen ohella niiden tehtävänä on ohjata riskiyksilöitä ja rakentaa yhteisöjen moraalia. Anu Kantola puolestaan tarkastelee artikkelissaan kilpailukykyä hallinnan regiiminä. Artikkelissa käsitellään rinnan sitä, kuinka kilpailukykyä on Suomessa käytetty erilaisten intressien ajamisessa ja sitä, kuinka ajatukset kilpailukyvystä ja kilpailuvaltiosta ovat esimerkkejä globaalisti leviävien rationaalisuuksien tulemisesta osaksi kansallista hallintaa. Kantolan mukaan kilpailukyvyn ja kilpailuvaltion konseptien levittämisessä erilaisilla ympäri maailmaa liikkuvilla liikkeenjohdon kansainvälisillä guruilla ja konsulteilla näyttää olleen erityisen merkittävä rooli. Kansainvälistynyttä hallintaa käsittelevän osion artikkeleista kaksi liittyy Euroopan unioniin. Annikki Savio analysoi unionin sosiaalipolitiikkaa muovanneita siirtymiä. Artikkelissa kiinnitetään kiinnostavasti huomiota siihen, kuinka hyvinvointitutkijoiden tuottama tieto on yhteydessä unionin sosiaalisen ulottuvuuden rakentumiseen. Elina Palola tutkii artikkelissaan Euroopan unionin kommunikaatiopolitiikkaa analysoimalla Euroopan komission tiedonantoja. Tiedonannoissa hahmottuvan kommunikaatiopolitiikan tarve kiteytyy unionin legitimaatio-ongelmaan: eurooppalaiset eivät vaikuta ymmärtävän, mitä kaikkea unioni tekee heidän hyväkseen. Tämä ongelma on tarkoitus korjata kommunikaatiopolitiikalla ja osallistamalla kansalaiset Euroopan modernisaatioprojektiin. Palola erittelee hallinnan tekniikoita, joilla EU kommunikaatiopolitiikassaan pyrkii voittamaan kansalaisten luottamuksen puolelleen. Antti Tietäväinen puolestaan analysoi semioottisin välinein OECD:n ulkomaaninvestointien sääntelyä ja vapauttamista koskeviin ohjelmiin liittyviä tiedotteita. Analyysi osoittaa hallinnan rationaalisuuksissa ja erityisesti OECD:n retoriikassa tapahtuneen käänteen, jonka myötä OECD pyrkii ottamaan kaupan vapauttamista vastustaneet kansalaisjärjestöt ja kehittyvät maat mukaan talouden liberalisoinnin projektiin. Kansalaisuuden hallintaa käsittelevässä osiossa Jani Selin analysoi erilaisia hallinnan tekniikoita ja niiden keskinäisiä suhteita kahden yhteisölliseen hoitoon toimintansa perustavan huumehoitoklinikan kontekstissa. Klinikat pyrkivät kansalaistamaan hoidettavia yksilöitä yhtäältä kurin ja normalisoinnin kautta ja toisaalta vahvistamalla kokemuksia yksilökohtaisesta vapaudesta ja itsehallinnasta. Selin tekee tärkeitä havaintoja tarkasteltujen terapeuttisten yhteisöjen käytäntöihin liittyvistä paradokseista: esimerkiksi riippuvuuden käsittäminen parantumattomana sairautena sotii täyden itsehallinnan kokemuksen saavuttamisen mahdollisuutta vastaan. 01_12.indd :30:35

3 69 Teoksen päättävä Mikko Saastamoisen artikkeli käy vuoropuhelua hallinnan analytiikassa usein tarkastellun aktiivista kansalaisuutta tuottavan hallinnan ja tätä suhteellistavien muiden käsitteellistysten, erityisesti neuroottisen ja hylätyn kansalaisuuden, kanssa. Artikkelin työelämään ja työläiskansalaisuuteen liittyvät esimerkit näyttävät, kuinka kansalaisuutta määrittävät paitsi vapauden, myös pelon ja epävarmuuden kautta toteutuvat hallinnan tekniikat. Kaikkiaan Hallintavallan artikkelit muodostavat kokonaisuuden, jossa hallinnan analytiikan keskeiset käsitteet tulevat hyvin koetelluiksi monissa eri yhteyksissä. Näin teos epäilemättä onnistuu tavoitteessaan selventää tutkimusperinteen käsitteistöä. Kokoelman ansioksi on luettava myös lähestymistavan ongelmien kriittinen erittely alkuosan luvuissa. Kaiston artikkelissa ehdotettujen toimijaverkkoteorian käsitteiden toimivuus olisi tullut kuitenkin paremmin esille, jos nämä käsitteet olisi tosissaan otettu käyttöön joissakin kokoelman empiirisissä artikkeleissa. Vahvuutena pidän myös kansainvälisen hallinnan näkökulman mukana oloa teoksen teemojen joukossa, sillä usein hallinnan analyyttiset tutkimukset tarkastelevat yhteiskunnallista hallintaa korostetun kansallisessa kehyksessä, jolloin hallinnan rationaalisuuksien muutosten transnationaaliset vaikutusyhteydet jäävät herkästi pimentoon. Varsinkin Kantolan artikkeli (joka olisi yhtä hyvin voinut tulla sijoitetuksi kansainvälistyvää hallintaa käsittelevään osioon) on hyvä esimerkki kansallisen ja globaalin hallinnan limittymisestä. Mitä sitten merkitsee teoksen nimessä esiintyvä hallintavalta? Teoksen johdannosta tulee vaikutelma, että hallintavalta on tarkoitettu suomennokseksi Foucault n käsitteelle gouvernementalité, mutta teoksen kirjoittajista ainoastaan Kaisto käyttää termiä artikkelissaan, toisten käytössä ovat vanhastaan tutummat hallinta ja hallinnallisuus. Riippumatta siitä, jääkö hallintavalta käsitteenä elämään suomalaisessa hallinnan analytiikassa, vai oliko se vain kätevä tapa nimetä valtaa ja hallintaa käsittelevä kirja, on teos hyödyllistä luettavaa kaikille näistä teemoista kiinnostuneille. Oppikirjanakin se lienee astetta helpommin lähestyttävä kuin useimmat aihepiiriä käsittelevät teokset. Kohti vapaaehtoisen orjuuden yhteiskuntaa? Pasi Pyöriä: YTT, tutkijatohtori, Yhteiskuntaja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Vähämäki, Jussi: Itsen alistus. Työ, tuotanto ja valta tietokykykapitalismissa. Like, Helsinki. 2009, 244 s. Yhteiskuntafilosofi Jussi Vähämäki on koonnut yhteen joukon viime vuosina pitämiään esitelmiä ja työmatkoilla laatimiaan tekstiluonnoksia yksien kansien väliin. Lopputuloksena on syntynyt yhdeksän esseen antologia, jossa hahmotellaan tietokykytalouden duunareiden tietokykytyöntekijöiden itsemääräämisoikeuden rajoja. Vähämäki ei tyydy käyttämään yleiskieleen vakiintuneita termejä tietoyhteiskunta ja tietotyö hän puhuu tietokyvystä. Tällä kirjoittaja tarkoittaa inhimillistä ymmärrystä tai älyä yleensä, mitä Karl Marx kuvasi käsitteellä General intellect. Nykyisin pelkkä persoonaton tieto ja informaatio eivät ole taloudellisen hyödyntämisen ja riiston kohteina. Tietokykytalouden tärkeimmäksi käyttövoimaksi on valjastettu inhimillinen yksilöihin ja yhteisöihin sidottu tietäminen, Vähämäki tiivistää keskeisimmän teesinsä. 01_12.indd :30:35

4 70 Aiemmin Vähämäki on kehitellyt ajatuksiaan uudesta työstä muun muassa teoksissaan Kuhnurien kerho ja Odotustila (yhdessä Jakke Holvaksen kanssa). Pessimismi ja kyynisyys ovat tekijöitä, jotka yhdistävät Vähämäen kirjallista tuotantoa. Työelämässä pyrkyryys on syrjäyttänyt yhteistyön, sitoutumista ei palkita pysyvyydellä ja tehokkaan työskentelyn esittämisestä on tullut tärkeämpää kuin työn todellisesta sisällöstä. Tässä arvioitavan kokoelman nimi, Itsen alistus, viittaa nykykapitalismin pyrkimykseen ulkoistaa palkkatyöläiselle vastuuta, joka aikaisemmin kuului työnantajalle. Vähämäen pitkäaikaisen kiinnostuksen kohteina olevien tieto(kyky) työntekijöiden asemaa luonnehtii perinteistä työväenluokkaa suurempi vapaus omistaahan tietotyöläinen tärkeimmän työvälineensä, aivonsa. Aivotyön autonomia on kuitenkin vain periaatteellista, ellei jopa näennäistä, koska sen luonteeseen usein kuuluu yrittäjämäinen asennoituminen työhön, työn projektimaisuus sekä jatkuva tarve todistella oman työn tärkeyttä muille. Työstä on tullut aikaisempaa henkilökohtaisempaa, työntekijän koko persoonallisuutta ja elämää määrittelevää toimintaa. Enää työ ei lakkaa tehtaan pillin vihellykseen, vaan työ jatkuu ajan ja paikan rajoja rikkoen. Vähämäki puhuukin ennemmin työn kestosta kuin työajasta, joka sisältää oletuksen kellokortin tarkkuudella määritellyn työaikanormin täyttämisestä. Vähämäen mukaan uusi perinteisestä teollisesta regiimistä irtautunut palkkatyön järjestys korostaa työntekijöiden kommunikatiivisia kykyjä, (näennäistä) autonomiaa sekä työn ja muun elämän rajojen hämärtymistä. Kuvaillessaan kapitalistisen palkkatyön lyhyttä historiaa Vähämäki kirjoittaa, kuinka vanhan teollisen työn hiipumisesta ei seuraa työn loppu, vaan ennemminkin työn ja muun toiminnan erottamattomuus: työtä alkaa leimata epämääräisyys, ajelehtiminen ja tehtävien päällekkäisyys ja tämän yleisen sekaannuksen kestäminen tai sietäminen (s. 29). Työn abstrahoituminen ei Vähämäelle merkitse emansipaatiota. Abstraktin aivotyön yleistyminen on johtanut työn prekarisoitumiseen, mikä tarkoittaa toisaalta epävarmuutta työn ja toimeentulon jatkuvuudesta, toisaalta sitä että työ tai ainakin työn ajatteleminen ja siitä huolehtiminen valtaa ihmisen mielen. Tietotyöläinen on nykykapitalismissa riiston kohteena yhtä lailla kuin teollinen proletariaatti fordistisen massatuotannon aikana. Riiston mekanismit vain ovat aiempaa hienovaraisempia ja vaikeammin hahmotettavia. Vähämäen tulkinnan mukaan uutta on se, että yleiset inhimilliset kyvyt, ihminen kokonaisuudessaan alistetaan pääoman arvonlisäysprosessin välikappaleeksi. Tämän teeman ja sen variaatioiden varaan Itsen alistus rakentuu. Sikäli kuin tulkitsen Vähämäen filosofiaa oikein, hän näkee nykykapitalismin puhtaimpana ilmentymänä nuoren korkeasti koulutetun asiantuntijan tai itsenäisen yrittäjän, joka on omaksunut sarasvuomaisen sisäisen sankaruuden ideaalin sellaisenaan, mitään kyseenalaistamatta, mitään kritisoimatta. Tietokykykapitalismin otollisinta polttoainetta ovat itse itseään ruoskivat tietotyöläiset, jotka ovat orjuuttaneet itsensä vapaaehtoisesti mieltäessään kvartaalitalouden päämärät omikseen. Amerikkalaisen aluetieteilijän Richard Floridan määrittelemä luova luokka on Vähämäelle esimerkki nykyisen jälkifordistisen työn luonteesta: se vaatii olemaan samanaikaisesti sekä työ että pääoma, sijoittaja ja yrittäjätyöläinen. Tämän seurauksena syntyy co-operation asshole, yhteistyöpersläpi, uusi selkärangaton hyönteinen, jolla on kova ja sileä kuori ja joka on sisältä täynnä pehmeää, vihreän keltaista limaa (s. 132), Vähämäki innostuu. 01_12.indd :30:35

5 71 Kuinka ollakaan Vähämäki on löytänyt tämän uuden niljakkaan eliölajin omasta akateemisesta maailmastaan. Sivistys on kääntynyt irvikuvakseen, kun akateeminen tehoviljely on tuottanut uuden tutkijatyypin, jota Vähämäen mielestä voidaan hyvällä syyllä kutsua yhteistyöpersläveksi. Hän voi vaihtaa tietoja mutta ei milloinkaan jakaa niitä. Akateeminen kilpailuetu syntyy välttelemällä yhteistyötä, kriittistä keskustelua ja konflikteja sekä korostamalla omaa egoa ja näyttelemällä oppineisuutta. Tuottaako Vähämäen analyysi oikean ja tarkan kokonaiskuvan nykykapitalismista? Vähämäki sommittelee kollaasia työn ja talouden ristiriidoista ottaen filosofisen kritiikkinsä hampaisiin fragmentteja sieltä täältä. Taitavan kirjailijan tavoin Vähämäki liioittelee ja yleistää, luo jännitteitä ja vastakkainasetteluita ja rakentaa suurta draamaa. Lopputuloksena draama vie voiton realismilta. Traditionaalista postmodernia Raija Julkunen: YTT, lehtori emerita, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto Sipilä, Jorma, Repo, Katja & Rissanen, Tapio (toim.) Cash-for-Childcare. The Consequences for Caring Mothers. Edward Ed ard Elgar, Cheltenham. 2010, 168 s. Rahan antamista palvelujen sijaan pidetään Suomessa järkevänä niin lasten kuin vanhojen ihmisten hoivassa. Jorma Sipilä on niitä ainoita, jotka ovat kyselleet tätä linjausta nimenomaan hoivan antajan näkökulmasta. Tässä kirjassa kohteena on cash-for-childcare, jonka voisi suomentaa vaikkapa lastenhoitorahaksi. Kun kirjassa käytetään lyhennettä CFC, otan vapauden menetellä samoin. Pääasiassa kysymys on rahasta, jota maksetaan silloin, kun lasta ei sijoiteta julkiseen päivähoitoon. Se voi tarkoittaa myös palveluseteliä, joka on tarkoitettu hoidon ostamiseen. Edellisen tarkoitus on edistää kotona annettavaa äidinhoivaa, jälkimmäisen palvelumarkkinoiden muodostumista. Näihin liittyvät yhteiskuntapoliittiset kiistat poikkeavat toisistaan, ja kirjassa keskitytään päivähoidon vaihtoehtona tarjottavaan rahaan, kuten suomalaiseen lasten kotihoidon tukeen. Palveluseteliin suhtaudutaan neutraalisti, mutta kotihoidon tuki on tiukan kiistan kohde. Yleensä etuutta voivat käyttää niin äidit kuin isät. Tässä kirjassa ei kuitenkaan mennä piiloon muodollisen sukupuolineutraalisuuden taakse, vaan puhutaan reippaasti niin kuin asia on: äidinhoivasta ja tukijärjestelmän seurauksista lasta kotona hoitaville äideille. Muodollisesti sukupuolineutraalit järjestelyt tuottavat harvoin sukupuolineutraalin tuloksen. Palvelua korvaavan rahan kritiikki on tuttua Sipilän aiemmista julkaisuista. Ideaa ovat vastustaneet niin konservatiivit, joiden mielestä valtion ei kuulu maksaa omien lasten hoidosta kuin tasa-arvoaktiivit, jotka pitävät sitä naisille rakennettuna ansana. Äitien houkuttelu kotiin kulkee vastavirtaan sen yleisesti omaksutun ideologian kanssa, johon kuuluvat sukupuolten tasa-arvo, äitien ansiotyö, julkisesti subventoitu päivähoito sekä jaettu vanhemmuus. Kun tämä ideologia on erityisen vahva Pohjoismaissa, on yllättävää, että CFC-järjestelmä löytyy myös kaikista niistä. Tässä kirjassa kotihoidon tukeminen, sen plussat ja miinukset saavat monisyisen käsittelyn. Tuki koskettaa niin perheiden elämää, lasten parasta, naisten työllisyyttä, työelämän asettamia vaatimuksia, julkista taloutta kuin sosiaalipolitiikan suuntaa. Sipilä kumppaneineen kyselee, onko 01_12.indd :30:35

6 72 kotihoidon tukeminen turhaa traditionalismia vai tämän ajan välttämättömyys. Kirja vahvistaa Sipilän jo aiemmin esittämää näkemystä, että sosiaalipolitiikan refamilisaatiosta ja hoivan informalisoinnista on hyvinvointivaltion rahoitus- ja muissa paineissa tullut poliittinen välttämättömyys. Mutta informaalia hoivaa ei voi lisätä korvaamatta osaa sen kustannuksista. Myös perheiden arki on muuttunut tavalla, joka puhuu kotihoidon ja sen subventoinnin puolesta. Työelämän vaatimukset tiukkenevat, epätavanomaiset työajat ja pitkät työmatkat yleistyvät. Informaalia hoivaa kuten isoäitien apua on vaikeampi saada. Suomi ja muut Pohjoismaat ovat kahden elättäjän yhteiskuntia, ja naisten palkkojen noustessa kotiin jäämisen hinta kasvaa. Amerikkalaiset tutkijat Sheila Kamerman ja Shirley Gatenio Gabel taustoittavat kirjaa analysoimalla laajasti pikkulapsiperheiden sosiaalipolitiikkaa sekä äitien ansiotyön yleisyyttä OECD-maissa. Olen viime aikoina oppinut, että OECD:n tilastot antavat Suomen äitien (matalasta) työllisyydestä todellistakin tai ainakin Tilastokeskuksen työvoimatutkimusta kummallisemman kuvan (vrt. Julkunen 2010, 128; Haataja 2011). Tässä kirjassa paljastuu, että myös päivähoidon tilastot sisältävät kummallisuuksia. OECD:n tilaston mukaan suomalaisista 3 6-vuotiaista on organisoidun varhaiskasvatuksen piirissä 40 prosenttia ja maiden välisessä vertailussa Suomi on sijalla 24/25 (2004). Pohjoismaiden neuvoston tilaston mukaan päivähoidossa on 70 prosenttia 3 5-vuotiaista. Vähän epäselväksi jää, johtuuko ero ehkä perhepäivähoidon lukemisesta jälkimmäiseen mutta ei edelliseen. Tilastojen kummallisuudet eivät poista sitä, että Suomi on pienten lasten kotihoidon maa. Suomen erityisyys valottuu tässä kirjassa. Lakisääteinen CFC otettiin ensimmäisenä Pohjoismaista käyttöön Suomessa ja kotihoidon tuki on pysynyt poikkeuksellisen suosittuna koko ajan. Alkuperäiset puoluepoliittiset kiistat ovat Suomessa vaimenneet. Sen sijaan Ruotsissa ja Norjassa etuus on edelleen poliittisen kiistan myrskynsilmässä. Ruotsissa kotihoidon tuen otti käyttöön oikeistokoalitio vuonna 1994, mutta se ehti olla voimassa vain puoli vuotta, kun valtaan uudelleen nousseet sosiaalidemokraatit poistivat sen. Etuus tuli uudestaan esityslistalle ei-sosialistisen allianssin voittaessa vaalit vuonna 2006, ja järjestelmä otettiin käyttöön vuonna Norjassa oikeistokoalitio otti järjestelmän käyttöön vuosina Kun sosiaalidemokraatit palasivat valtaan (2003), ne alkoivat panostaa vahvasti päivähoitoon (mm. subjektiivinen oikeus 2009). Norjalaistutkijat selittävät tuen voimakkaasti supistunutta käyttöä päivähoitomahdollisuuksien kohenemisella. Suomalainen paradoksi on subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja hyvin suositun kotihoidon tuen samanaikaisuus. Kaikissa Pohjoismaissa poliittinen retoriikka on vedonnut perheiden valinnanvapauteen ja aikaan lapsille. Kuten kirjassa osoitetaan, tuki on johtanut enemmän tai vähemmän äitien ansiotyöpanoksen (työllisyyden ja/tai työajan) supistumiseen. Sen sijaan missään maassa ei ole nähty aiheelliseksi selvittää, siirtyykö tämä aika lasten hyväksi. On myös mahdollista, että lapset saavat lisää äidin aikaa, mutta entistä vähemmän isän, jos isä joutuu paikkaamaan äidin tulojen poisjäämistä. Kirjavat järjestelmät CFC-etuuksissa on maittain suuria eroja. Etuuteen oikeuttavan lapsen ikä vaihtelee. Alle kouluikäisten sisarusten oikeus päivähoitoon tai CFC-tukeen vaihtelee. Etuutta voidaan maksaa perhe- tai lapsikohtaisesti. Etuus voi olla rahaa tai verosubventio, joko yhden ansaitsijan huojennus tai toisen ansaitsijan lisävero. Etuudet voivat olla verotettuja tai ei, ne voivat olla universaaleja tai tarveharkintaisia. Saajien piiri voidaan rajata esimerkiksi yksinhuoltajiin tai ko- 01_12.indd :30:35

7 73 tona itse hoitaviin ja työaikaansa lyhentäneisiin vanhempiin tai kaikkiin, jotka eivät käytä julkista päivähoitoa. Erilaiset järjestelyt houkuttelevat erilaisia käyttäjiä, ja niiden seuraukset äitien valinnoille ja ansiotyölle sekä sukupuolittuneelle työnjaolle vaihtelevat. Etuuden taso on kompromissi. Oikeudenmukaisuuden kannalta sen tulisi olla riittävän korkea ehkäisemään lapsiköyhyyttä ja mahdollistamaan sen, että myös pienituloiset voivat käyttää etuutta. Julkisen talouden ja työllisyyden kulmasta se ei saisi houkutella äitejä tarpeettomasti pois työmarkkinoilta eikä aiheuttaa kuollutta painoa eli maksaa sellaisesta hoivasta, jota joka tapauksessa annetaan. Pohjoismaissa ongelmaksi on tosin etuuden mataluudesta huolimatta tullut se, että sitä käyttävät eniten vähän koulutetut ja pienituloiset äidit, joiden työmarkkinaasema muutenkin on riskikäs. Tässä kirjassa Suomen, Ruotsin ja Norjan järjestelmät kuvataan yksityiskohtaisesti. Katja Repo kirjoittaa suomalaisesta lasten kotihoidon tuesta, Anita Nyberg ruotsalaisesta, Marit Rønsen ja Ragni Heger Kitterød norjalaisesta ja Minna Rantalaiho tekee vielä vertailevan yhteenvedon näistä kolmesta. Norjassa tukea, sen käyttöä ja seurauksia on arvioitu tarkkaan, ja artikkeli sisältää yksityiskohtaista tietoa. Ruotsin järjestelmä ehti olla voimassa vuoden ennen Nybergin artikkelin kirjoittamista, joten Nyberg keskittyy poliittisiin kiistoihin ja ensimmäisiin vaikutelmiin. Repo käyttää järjestelmä- ja tilastotietojen ohella perheiden laadullista haastatteluaineistoa. Vertailluissa kolmessa maassa on joitain yhteisiä piirteitä. Tukea maksetaan kolmanteen ikävuoteen saakka, sen edellytyksenä on julkisen päivähoidon käyttämättömyys, eikä missään edellytetä, että vanhemmat itse hoitaisivat lapsen kotona. Lukuunottamatta tuen matalaa tasoa muuta yhteistä ei sitten löydykään. Suomessa ja Norjassa lastenhoitoavustus on lakisääteinen etuus, Ruotsissa, Tanskassa ja Islannissa sen käyttöönotto on paikallisesti päätettävissä. Ruotsissa etuuden otti ensimmäisen vuoden aikana käyttöön kolmasosa kunnista, niin että asian ratkaisi kunnan poliittiset voimasuhteet. Keskeinen havainto on, että Ruotsin ja Norjan järjestelmät ovat huomattavasti Suomea joustavammat. Ne esimerkiksi mahdollistavat osa-aikaisen työn, osa-aikaisen päivähoidon ja osa-aikaisen tuen kombinaatiot. Institutionaalisesti CFC sijoittuu vanhempainvapaiden ja päivähoidon välille. Näiden taso ja tarjonta määrittää muiden hoitojärjestelyjen tarvetta. Vanhempainvapaan ja päivähoidon ratkaisut selittävät osan siitä, miksi suomalaiset vanhemmat turvautuvat niin runsaasti kodinhoidon tukeen. Suomen joustamaton ja lyhyt vanhempainvapaa pakottaa vanhemmat valinta- ja järjestelytilanteen eteen muita aikaisemmin. Nykyisen ilmapiirin mukaan yhdeksän kuukauden ikäinen on kovin pieni päivähoitoon, etenkin päiväkotiin. Osan selittää myös kokoaikatyökulttuuri ja ylipäänsä työn ja perheen yhteensovittamisen tiukkarajaiset ratkaisut. Mutta minnekään ei pääse siitä, että Suomessa myös normatiivinen ilmapiiri suosii äidinhoivaa. Toinen asia on, missä määrin kotihoidontuki itse on vaikuttanut äitiyden normatiivisiin vaatimuksiin luvun laman aikana tapahtunutta uusfamilismin sisäänmarssia ei voi kuitenkaan palauttaa kotihoidon tukeen. Postmoderni etuus Kirjan toimittajat eivät pidä CFC-järjestelmiä vain konservatiivisena ja uskonnollisena reaktiona, vaan suoraan siteeraten ne tulisi ymmärtää uusfamilististen ja uusliberaalien arvojen, miesten ja naisten työvoiman ylikäytön sekä intressiryhmien valtataistelujen kontekstissa. Asiaan vaikuttaa myös lyhytnäköinen julkisten menojen säästöpyrkimys. CFC on postmoderni eikä traditionaalinen ilmiö. Se on seurausta äitien ansiotyön ja päivähoidon normalisoitumi- 01_12.indd :30:35

8 74 sesta sekä samanaikaisesta työelämän vaatimusten kovenemisesta. Naisystävälliseksi mielletty defamilisaatio on synnyttänyt ilmeisen vastareaktion ja perheen aika on saanut kasvavaa kulttuurista ja poliittista huomiota. Kotihoidon tuella on etunsa. Se vähentää arjen paineisuutta, antaa aikaresursseja ja voi vähentää perheen sisäisiä konflikteja. Se generoi informaalia hoiva ja emotionaalista pääomaa. Monet äidit ovat tyytyväisiä saadessaan tauon ansiotyöstä. Kotihoitoa ja yksityistä hoitoa tukemalla kunnat voivat vähentää hoivan organisoinnin kustannuksia. Vaikka hoivan informalisointi olisi modernien hyvinvointivaltioiden välttämättömyys, tulisi kirjoittajien mielestä pohtia, miten sen epäsuotuisia seurauksia lasten varhaiskasvatukselle, naisten työmarkkina-asemalle, naisten elämänkaarituloille ja sukupuolten työnjaolle voidaan lieventää. Kotona hoidettavat lapset tarvitsevat jonkin laadukkaan ja edullisen varhaiskasvatusmuodon. Sipilän yleisresepti jo pitkään on ollut joustoa tarjoava osa-aikatyö ja osa-aikainen päivähoito. Kun vanhempainvapaiden muotoilulla on pyritty kannustamaan isiäkin hoivaajiksi, niin kotihoidon tuki sementoi sukupuolista työnjakoa. Isien kiintiöitä voisi harkita hoitovapaissakin. Kirja painottaa jälkimodernin yhteiskunnan työn, perhe-elämän ja hyvinvointivaltion analyysia. Kun omassa päässäni raksuttaa tätä nykyä oikeusdiskurssin esiinmarssi, löydän tukea myös sille. Tiettyjen yhteiskuntapoliittisen päämäärien sukupuolten tasa-arvon, sukupuolen mukaisen työnjaon purkamisen, varhaiskasvatuksen institutionalisoinnin sijaan hyväksytään pikemmin yksilöiden vapaa valinta ja yhdenvertainen kohtelu. Tässä se tarkoittaa ansio- ja kotiäideille suunnattujen tulonsiirtojen tasa-arvoa. Argumentti on toki vanha ja sitä käytettiin jo ja 60-luvulla. Mutta olisiko se saanut lisää painoa oikeusdiskurssin myötä? Minäkin Brutukseni Tunnustan, että olen tukenut miniöideni hoitovapaita ja kotihoidon tuen käyttöä. Nyt neljää ikävuotta lähestyvää ja päiväkodissa käyvää lasta hoidettiin jonkin aikaa omin voimin: äitinsä teki yövuoroja osa-aikaisesti, isänsä kokoaikaista kolmivuorotyötä. Äiti käytti lasta musiikkikerhossa. Hoitoaukkoja paikkasivat ja lepoa tarjosivat kahdet auliit isovanhemmat. Terveydenhoidossa työajan lyhentäminen ja vuorojen sovittelukin näyttää onnistuvan, ja kotihoidon tuki kompensoi äidin vähentyneitä tuloja. En ajatellut itseäni päiväkotia huonommaksi varhaiskasvattajaksi. Lapsenlapsi on toinen mahdollisuus, tilaisuus korjata omien kanssa tehtyjä virheitä. Kirjallisuus Haataja, Anita (2011) Ohjelmien arvoinen joskin kiusallinen sukupuolten tasa-arvokysymys. (Raija Julkunen: Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit) Työelämän tutkimus 9 (2), Julkunen, Raija (2010) Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit. Tampere: Vastapaino. Pohjoismaiset kolonialismin jäljet puntarissa Hannele Harjunen: YTT, tutkijatohtori, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto Keskinen, Suvi, Tuori, Salla, Irni, Sari & Mulinari, Diana (toim.:) Complying with Colonialism: Gender, Race and Ethnicity in the Nordic Region. Ashgate, Farnham & Burlington. 2009, s 276. Viime vuosikymmenen aikana kaikissa Pohjoismaissa on käyty eriasteisen kiivasta keskustelua maahanmuutosta. On keskusteltu maahanmuu- 01_12.indd :30:36

9 75 ton rajoista, uussuomalaisten asemasta ja kohtelusta ja siitä ketkä ovat toivottuja tulijoita ja ketkä eivät. Suomalaisessakin keskustelussa on käynyt vähintään implisiittisesti (ja usein myös eksplisiittisesti) selväksi, että niin sanottu toivemaahanmuuttaja olisi rodullisesti ja etnisesti mahdollisimman samankaltainen ja että hän tulisi mahdollisimman samanlaisesta kulttuuriympäristöstä kuin Suomi. Käytännössä tämä kai tarkoittaa niin sanottuja transnationaaleja ammattilaisia eli sitä maahanmuuttajien eliittiä, jonka liikettä yli rajojen eivät muutoinkaan sido maahantulorajoitukset tai takuupääoman vaatimukset, tai joiden ei olisi ylipäätään pakko liikkua yhtään minnekään muutoin kuin omilla ehdoillaan, ei esimerkiksi sietämättömäksi käyneiden elinolosuhteiden tai hengenvaaran vuoksi. On tietenkin varsin naiivia kuvitella, että maailmanlaajuista muuttoliikettä voitaisiin rajoittaa vain eliittiin nykyisen kaltaisessa globaalitaloudessa, jossa niin ihmiset kuin tuotantolaitokset siirtyvät suhdanteiden mukaan ja vauraus ja omistussuhteet edelleen jakautuvat pitkälti kolonialisminajan piirtämien valtarakenteiden mukaisesti. Näitä kolonialismin jälkiä, toisin sanoen postkolonialistista todellisuutta ja eritoten sen rodullistettuja ja sukupuolitettuja seurauksia, on tutkittu erityisen aktiivisesti feministisen tutkimuksen kentällä viime vuosikymmenten aikana. Feministinen postkoloniaalitutkimus on tehnyt näkyväksi, kuinka kolonialismin merkit ja vaikutukset näkyvät niin sukupuolen, rodun ja etnisyyden teoretisoinnissa kuin niiden välisissä suhteissa nykyajassa. Feministisenkin postkoloniaalitutkimuksen keskiössä ovat ehkä väistämättä olleet entiset suuret siirtomaavallat, kuten Iso Britannia, Hollanti tai Belgia, ja niiden perintö niin entisissä alusmaissa kuin kotona. Pohjoismaisin ja monitieteisin tutkijavoimin toimitettu ja kirjoitettu antologia Complying with Colonialism: Gender, Race and Ethnicity in the Nordic Region (2009) nostaa keskusteluun postkolonialistisessa keskustelussa vähemmälle huomiolle jääneen Pohjoismaiden kolonialistisen historian, tai ehkä oikeammin sanottuna sen sivuuttamisen ja kieltämisen historian. Kolonialismin kumppanit Complying with Colonialism -antologian lähtöpontimena on siis ollut ilmeisen yhteispohjoismainen käsitys niiden jaetusta ei-kolonialistisesta historiasta. Logiikkana on ollut, että koska Pohjoismaat eivät ole itse olleet merkittäviä kolonialistisia suurvaltoja, niillä ei ole myöskään ollut erityistä tarvetta käsitellä kolonialistista menneisyyttään. Voidaan sanoa, että käsitys pohjoismaisten valtioiden viattomuudesta kolonialismin suhteen on ollut vallitseva ajattelutapa. Suomen kohdalla on vielä historiallisista syistä ollut erityisen houkuttelevaa ottaa uhripositio suhteessa kolonialismiin kuin tutkia sen aatteellista tai taloudellista perintöä nykyajassa. Kirjan pääotsikossa viitataan, ja erityisesti Ulla Vuorelan artikkelissa hahmotellaan, kolonialismin myötäilyn tai kolonialismin kumppanuuden ideaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että kolonialismin poliittinen, taloudellinen ja aatteellinen perintö elävät ja näkyvät länsimaisessa, myös pohjoismaisessa, tavassa jäsentää todellisuutta ja siinä miten toimimme maailmassa. Myös näennäisesti ei-kolonialistiset Pohjoismaat ovat käyttäneet hyväksi kolonialismin perintöä ja hyötyneet siitä. Tästä kolonialismin perinnöstä ilmeisimpiä muotoja ja edelleen ajankohtaisia esimerkkejä ovat rotuteorioiden myötäily ja ylläpito sekä globaalin etelän taloudellinen riisto. Antologia tekee selväksi, että kolonialismin perintö ei ole välittänyt kansallisvaltioiden rajoista tai siitä onko kyseinen valtio itse suoraan harjoittanut siirtomaavaltaa sanan perinteisessä mielessä. Kirja jakautuu kolmeen osaan, jotka valottavat pohjoismaisen kolonialismin myötäilyn eri kenttiä: ensimmäisessä osassa käsitellään Pohjois- 01_12.indd :30:36

Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELI perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELI perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta Tia Ristimäki, Henna Meriläinen, Eeva Kylä-Setälä ja Milla Holmberg Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELIperheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Lisätiedot

Vertailut ja sosiaalipolitiikan tutkimuksen uusi suunta 1

Vertailut ja sosiaalipolitiikan tutkimuksen uusi suunta 1 Anneli Anttonen Vertailut ja sosiaalipolitiikan tutkimuksen uusi suunta 1 Aluksi Maavertailut kuuluvat tänä päivänä jokaisen sanomalehden rutiiniuutisiin. Milloin verrataan ruokakorin hintaa eri maissa,

Lisätiedot

Lasku lapsensaannista

Lasku lapsensaannista Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset ja sukupuolten tasa-arvo Konferenssiraportti Reetta Siukola, Social- och hälsovårdsministeriet, Finland TemaNord 2010:511 Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset

Lisätiedot

Prekarisaatio ja työn tutkimuksen politiikat

Prekarisaatio ja työn tutkimuksen politiikat Anna Kontula & Mikko Jakonen: Prekarisaatio ja työn tutkimuksen politiikat (Teoksessa Kurjan ääni: osa 1 Yliopistotyöläiset. Juhlakirja Leena Eräsaarelle 31.12.2008. Toim. Eeva Jokinen & Matti Eräsaari.

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Voiko biologisen biologisoida?

Voiko biologisen biologisoida? Voiko biologisen biologisoida? Mirkka Danielsbacka: FM, jatko-opiskelija, Suomen ja Pohjoismaiden historia, Helsingin yliopisto Antti Tanskanen: VTM, jatko-opiskelija, sosiaalitieteiden laitos, Helsingin

Lisätiedot

ARJEN SUPERIHMISYYS Opiskelevien yksinhuoltajaäitien arjen kokemus ja elämänhallinta

ARJEN SUPERIHMISYYS Opiskelevien yksinhuoltajaäitien arjen kokemus ja elämänhallinta ARJEN SUPERIHMISYYS Opiskelevien yksinhuoltajaäitien arjen kokemus ja elämänhallinta NORMIA LEENA Tampereen yliopisto Sosiaalitutkimuksen laitos Sosiaalipolitiikan pro gradu-tutkielma TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Talouden menneisyys ja tulevaisuus

Talouden menneisyys ja tulevaisuus Talouden menneisyys ja tulevaisuus Ilpo Airio: VTT, erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto Heiskala, Risto ja Virtanen, Akseli (toim.): Talous ja yhteiskuntateoria I. Vanhan maailman talous ja suuri murros.

Lisätiedot

KOTIKÄYNTI JA OLOSUHDESELVITYS LAPSEN HUOLTAJUUSKIISTASSA. - vuorotteluasuminen sosiaalityöntekijöiden silmin

KOTIKÄYNTI JA OLOSUHDESELVITYS LAPSEN HUOLTAJUUSKIISTASSA. - vuorotteluasuminen sosiaalityöntekijöiden silmin KOTIKÄYNTI JA OLOSUHDESELVITYS LAPSEN HUOLTAJUUSKIISTASSA - vuorotteluasuminen sosiaalityöntekijöiden silmin Itä-Suomen yliopisto / Joensuun kampus yhteiskuntatieteiden laitos yhteiskuntapolitiikka pro

Lisätiedot

HALLITTUA JA VÄHEMMÄN HALLITTUA KAAOSTA. Työn ja perheen yhteensovittaminen suurten perheiden äitien kokemana

HALLITTUA JA VÄHEMMÄN HALLITTUA KAAOSTA. Työn ja perheen yhteensovittaminen suurten perheiden äitien kokemana HALLITTUA JA VÄHEMMÄN HALLITTUA KAAOSTA Työn ja perheen yhteensovittaminen suurten perheiden äitien kokemana SAIJA PAJUNEN Tampereen yliopisto Sosiaalitutkimuksen laitos Sosiaalipolitiikka Pro gradu-tutkielma

Lisätiedot

Pasi Saukkonen Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa

Pasi Saukkonen Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa Pasi Saukkonen Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa cupore Toinen korjattu painos. Ensimmäinen painos ilmestyi WSOY Oppimateriaalit Oy:n kustantamana vuonna 2007. Taitto ja kuvitus: Olli Tuomola

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio sosiaalisena investointina: älä anna köyhälle kalaa vaan koulutus!

Hyvinvointivaltio sosiaalisena investointina: älä anna köyhälle kalaa vaan koulutus! artikkelit Hyvinvointivaltio sosiaalisena investointina: älä anna köyhälle kalaa vaan koulutus! Jorma Sipilä MOTTO: Vanha hyvinvointivaltio yritti suojella ihmisiä markkinoilta sosiaalinen investointivaltio

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN OPINTOTUKI JA TULOIHIN PERUSTUVA TAKAISINPERINTÄ POHJOISMAISSA. vertaileva pohjoismainen tutkimus

KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN OPINTOTUKI JA TULOIHIN PERUSTUVA TAKAISINPERINTÄ POHJOISMAISSA. vertaileva pohjoismainen tutkimus KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN OPINTOTUKI JA TULOIHIN PERUSTUVA TAKAISINPERINTÄ POHJOISMAISSA vertaileva pohjoismainen tutkimus Sari Miettunen Pro gradu-tutkielma Sosiologia Yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 0 KOTIÄIDIT MIELENOSOITUSMARSSILLA Miten nais- ja miestoimittajat rakentavat sukupuolta päivälehtien kotimaanosastojen journalistisissa käytänteissä ja teksteissä? Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu

Lisätiedot

PUOLISON ARMOILLA Työttömyysturvan tarveharkinta

PUOLISON ARMOILLA Työttömyysturvan tarveharkinta PUOLISON ARMOILLA Työttömyysturvan tarveharkinta Minna Latvala Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto Tammikuu 2008 Turun yliopiston sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15. Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15. Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15 Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2004 Julkaisija: Pohjois-Suomen

Lisätiedot

VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA

VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA Työssä käyvien köyhien naisten kokemuksia sosiaalisesta poissulkemisesta Riikka Kainulainen Pro gradu -tutkielma Yhteiskuntapolitiikka

Lisätiedot

Kodin, työn ja talouden uusi järjestys

Kodin, työn ja talouden uusi järjestys Kodin, työn ja talouden uusi järjestys Eeva Jokinen: YTT, yhteiskuntapolitiikan professori, yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto eeva.jokinen@uef.fi Janus vol. 18 (1) 2010, 48-60 Tiivistelmä

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Hallinnan tutkimusta suomeksi

Hallinnan tutkimusta suomeksi Hallinnan tutkimusta suomeksi Antti Saari Peter Miller & Nikolas Rose 2010. Miten meitä hallitaan. Suom. Risto Suikkanen. Tampere: Vastapaino. 345 s. Jani Kaisto & Miikka Pyykkönen (toim.) 2010. Hallintavalta

Lisätiedot

Janus vai Miinus? Pääkirjoitus

Janus vai Miinus? Pääkirjoitus Janus vai Miinus? Pääkirjoitus Janus on palannut Suomen kiertueeltaan ensimmäiseen kotiyliopistoonsa Jyväskylään. Januksen ensimmäinen numero ilmestyi vuonna 1992 päätoimittajanaan Risto Eräsaari ja toimitussihteerinä

Lisätiedot

Kun järjestöt mielistelevät viranomaisia, niin syntyy viranomaisia, jotka uskovat järjestöjen hommaksi mielistelyn.

Kun järjestöt mielistelevät viranomaisia, niin syntyy viranomaisia, jotka uskovat järjestöjen hommaksi mielistelyn. Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma Kun järjestöt mielistelevät viranomaisia, niin syntyy viranomaisia, jotka uskovat järjestöjen hommaksi mielistelyn. Tutkimus

Lisätiedot

Vasemmisto etsii työtä

Vasemmisto etsii työtä Vasemmisto etsii työtä General Intellect Vasemmisto etsii työtä Copyright Vasemmistofoorumi 2008 Liisankatu 16 00170 Helsinki www.like.fi ISBN 978-952-01-0117-6 Paino: Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2008

Lisätiedot

Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus

Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus kepan taustaselvitykset n:o 31 kepa s working papers n:o 31 Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus Huomioita kehitysrahoituksen uudistamisesta teppo eskelinen & ville-pekka sorsa (2010) YTT Teppo

Lisätiedot

Näkyvä kääntäjä ja näkyvä nainen. Feministisen käännösstrategian soveltaminen englanti-suomi-käännökseen.

Näkyvä kääntäjä ja näkyvä nainen. Feministisen käännösstrategian soveltaminen englanti-suomi-käännökseen. Näkyvä kääntäjä ja näkyvä nainen. Feministisen käännösstrategian soveltaminen englanti-suomi-käännökseen. Pirkko Koivunen Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (englanti) Pro

Lisätiedot

Juho Saari ONNELLISUUSPOLITIIKKA. Kohti sosiaalisesti kestävää Suomea

Juho Saari ONNELLISUUSPOLITIIKKA. Kohti sosiaalisesti kestävää Suomea Juho Saari ONNELLISUUSPOLITIIKKA Kohti sosiaalisesti kestävää Suomea Juho Saari ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Taitto: Fredrik Bäck Paino: Bookwell Oy, Jyväskylä 2012 ISBN

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Mia-Maria Tiainen TÄYTTÄ ELÄMÄÄ AARTEIDEN KESKELLÄ Unelmakodin esitykset suomalaisissa sisustuslehdissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Mia-Maria Tiainen TÄYTTÄ ELÄMÄÄ AARTEIDEN KESKELLÄ Unelmakodin esitykset suomalaisissa sisustuslehdissä TAMPEREEN YLIOPISTO Mia-Maria Tiainen TÄYTTÄ ELÄMÄÄ AARTEIDEN KESKELLÄ Unelmakodin esitykset suomalaisissa sisustuslehdissä Mediakulttuurin pro gradu-tutkielma Median, teatterin ja viestinnän yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) KRIISIKIERTEESTÄ HYVÄN KEHÄÄN

Antti Alaja (toim.) KRIISIKIERTEESTÄ HYVÄN KEHÄÄN Antti Alaja (toim.) KRIISIKIERTEESTÄ HYVÄN KEHÄÄN Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Taitto: Fredrik Bäck Paino: WS Bookwell Oy Jyväskylä 2012 ISBN 978-952-5689-48-8

Lisätiedot

YHTEINEN VASTUU - MUUTTUVA TYÖNJAKO?

YHTEINEN VASTUU - MUUTTUVA TYÖNJAKO? YHTEINEN VASTUU - MUUTTUVA TYÖNJAKO? UUSI SOSIAALINEN SOPIMUS IKÄÄNTYNEIDEN HOIVAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kirsi Kuusinen-James Sosiaalityön erikoistumiskoulutukseen kuuluva lisensiaatin tutkimus/ Yhteisösosiaalityön

Lisätiedot

Nuorten poliittinen ohjaus

Nuorten poliittinen ohjaus Nuorten poliittinen ohjaus strategista johtamista, kentän kasvavaa yhteistyötä vai latistuvaa osallistumista? Kari Paakkunainen Leena Suurpää (toim.) nuorisotutkimusverkosto verkkojulkaisusarja Nuorten

Lisätiedot