Sääksjärven seurakuntakeskuksen käyttäjäkysely 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sääksjärven seurakuntakeskuksen käyttäjäkysely 2009"

Transkriptio

1 Sääksjärven seurakuntakeskuksen käyttäjäkysely 2009 Yhteenveto 1. Kyselyn taustaa Sääksjärven seurakuntakeskus sijaitsee pohjoiseen nousevan Pitkäahteentien päätteessä tontilla, joka lännessä rajautuu Tampereentiehen, pohjoisessa Ruskontiehen ja idässä Tampereelta pääkaupunkiseudulle vievään moottoritiehen. Arkkitehti Martti Lehtipuun suunnittelema rakennus on valmistunut vuonna Se edustaa rationaalista modernismia, joka arvosti funktionalismin ihanteita: mm. selkeitä, tarkoituksenmukaisia muotoja ja materiaalinkäytön rehellisyyttä. Rakennuksen päätiloissa kantavat rakennusosat ovat selvästi näkyvillä pyrkien tuomaan esille rakenteiden kauneutta. Tilaohjelman keskeinen ajatus oli, että seurakunta saisi rakennuksesta kokoontumistilan, joka olisi tehokkaasti käytössä: Pyhisin jumalanpalveluskäytössä ja arkisin kerho ja liikuntatiloina luvulla liikunta nähtiin osana seurakunnan tavoittavaa toimintaa erityisesti työikäisten miehiä katsottiin voitavan saada seurakunnan toimintaan esimerkiksi lentopallon avulla ja kirkon kynnys olisi ollut matalampi, kun tie sinne oli tuttu jo palloiluilloista. Seurakuntakeskus on ollut nyt yli 30 vuotta käytössä ja on katsottu tarpeelliseksi selvittää, kuinka rakennus vastaa nykypäivän seurakuntaelämän tarpeita. Muutostarpeiden kartoittamiseksi järjestettiin keväällä 2009 kysely seurakuntakeskuksen käyttäjille. Kyselylomake lähetettiin sähköpostissa seurakunnan työntekijöille ja tilojen avaimia saaneille ulkopuolisille käyttäjille sekä lisäksi käsin täytettävänä tulosteena messussa kävijöille sunnuntaina 24. toukokuuta. Kyselyyn saatiin vain 10 vastausta. Vastaajista neljä oli miehiä, viisi naista ja yksi ei paljastanut sukupuoltaan. Vastaajat jakaantuivat tasaisesti seurakunnan työntekijöihin ja vapaa aikanaan seurakuntakeskusta käyttäviin. Ehkä kyselyn tulos voi pienestä otoksesta huolimatta toimia keskustelun avaajana ryhdyttäessä pohtimaan seurakuntakeskuksen tulevaisuutta: käyttöä, muuttamista ja korjaamista.

2 2. Kyselylomake Kyselyssä rakennus oli jaettu 12 osaan: 1. kerhotilat 2. kerhohuone/takkahuone ja keittokomero 3. kerhoaula 4. pukeutumis ja pesutilat 5. iso sali alttarisyvennyksineen ja varastotiloineen 6. sakasti ja omaisten huone 7. kappeli 8. sisäänkäynnin tilat 9. kahvio ja tarjoiluvälikkö 10. keittiö 11. asunto 12 kellarikerroksen tilat Vastaajilta kysyttiin, käyttävätkö he tilaa päivittäin, viikoittain, satunnaisesti vai eivät lainkaan, ja palveleeko kukin tila heidän käyttöään nykyisellään, teknisillä korjauksilla ja pintaremontilla vai tilankäytöllisillä uudelleenjärjestelyillä (ja jos, niin millaisilla?). Lisäksi tiedusteltiin, vastaako seurakuntakeskus vastaajien käyttötarpeita tilaratkaisujen, tilojen saatavuuden, pintamateriaalien, teknisen varustelun, pysäköinnin ja ulkoalueiden osalta erinomaisesti, hyvin, kohtalaisesti, välttävästi vai huonosti. Vastaajat saivat myös kertoa, mitä hyvää ja puutteita tiloissa ja niiden käytössä on, sekä miten tiloja ja niiden käyttöä voisi kehittää ja mitä mahdollisuuksia korjauksilla ja muutoksilla voitaisiin saavuttaa.

3 3. Käyttäjien näkemyksiä seurakuntakeskuksesta kokonaisuutena 3.1 Tilaratkaisut, tilojen saatavuus, pintamateriaalit, tekninen varustelu ja ulkoalueet Tilaratkaisut vastasivat käyttötarpeita useimpien (7) vastaajien mielestä kohtalaisesti kaksi vapaaaikanaan seurakuntakeskusta käyttävää oli sitä mieltä, että tilaratkaisut vastaavat käyttötarpeita hyvin. Tilojen saatavuuteen siihen, miten ne aikataulullisesti ovat käytettävissä oltiin vielä tyytyväisempiä: viiden vastaajan mielestä saatavuus oli hyvä ja kahden työntekijän mielestä jopa erinomainen. Ainoastaan yksi työkseen seurakuntakeskusta käyttävä piti saatavuutta vain kohtalaisena. Pintamateriaaleihin ei oltu yhtä tyytyväisiä: kahden vapaa aikanaan tiloja käyttävän mielestä ne vastasivat heidän käyttötarpeitaan hyvin, mutta neljän vastaajan mielestä vain välttävästi ja yhden vastaajan mielestä huonosti. Seurakuntakeskuksen teknistä varustelua vastaajat pitivät pääasiassa kohtalaisena (4) tai välttävänä (4). Vapaa aikanaan tiloja käyttävät olivat tekniseen varusteluun tyytyväisempiä kuin työntekijät. Pysäköintialue vastasi useimpien käyttäjien tarpeita hyvin (5) tai kohtalaisesti (2), mutta kahden vastaajan mielestä huonosti. Tyytyväisyys muihin ulkoalueisiin vaihteli enemmän: hyvin ne vastasivat käyttäjän tarpeita kolmen vastaajan mielestä, kohtalaisesti kolmen, välttävästi kahden ja huonosti yhden vastaajan mielestä. 3.2 Seurakuntakeskuksen vahvuuksia Seurakuntakeskuksen hyvinä puolina pidettiin monitoimi ideaa, monipuolisen toiminnan mahdollistavuutta ja sitä, että siinä on paljon erilaisia kokoontumistiloja, joista suurin osa on kooltaan ihan sopivia. Lisäksi vastattiin, että tilat ovat helposti hallittavissa ja että rakennuksessa on matala kynnys monessa merkityksessä. 3.3 Seurakuntakeskuksen puutteita Moitittavaakin seurakuntakeskuksen tiloista löytyi: Sääksjärvellä pidetään usein rippikoulun ennakkotunteja, mutta tilat ovat liian ahtaat isojen ryhmien tarpeisiin. Tilat eivät anna liikkumavaraa oppituntien pitoon, niissä ei oikein onnistu luentomuotoinen opettaminen teknisten puutteiden vuoksi ja samalla tilan ahtaus sulkee pois esimerkiksi liikunnallisten oppituntien pidon, esimerkiksi leikkien ja erilaisten liikkumista vaativien tehtävien liittäminen opetukseen on hankalaa. Liikunnallisia oppitunteja ei ilmeisesti ollut kuitenkaan yritetty pitää monitoimisalissa, koska sen parempaa sisäliikuntatilaa seurakunnalta ei kai löydy? Lisäksi useamman ryhmän samanaikainen oleskelu on hankalaa. Tiloja voisi laajentaa siten, että isojen ryhminen (n.30 hlö) kokoontuminen eri tiloissa olisi mahdollista. Tiloja pitäisi muuttaa siten, että useampi ryhmä voisi toimia Sääksjärvellä samanaikaisesti, sillä kiinteistön koko periaatteessa antaa myöten useamman ryhmän samanaikaiselle oleskelulle paikalla. Lisäksi salin ulkonäköä voisi parantaa. Messun aikana "hallimaisuus" usein häiritsee, varsinkin silloin, kun paikalla on vähän seurakuntalaisia. Sääksjärven yleistunnelma on hieman synkkä ja tummasävyinen, yleisilmettä tulisi korjata vaaleilla sävyillä kutsuvammaksi, siistimmäksi ja valoisammaksi, sillä nyt tila on pimeä valon puutteen ja materiaalien vuoksi.

4 Muissakin vastauksissa tuotiin esille valon vähyys ja tumma väritys: Suurin puute tiloissa on pimeys, kolkkous ja synkkyys. Enemmän luonnonvaloa tarvitaan sisään. Muitakin puutteita tuotiin esille ehdotusten muodossa: Vesivahinkojen välttämiseksi taloon olisi saatava harja/pulpettikatto. Kerhotilat voisi suunnitella paremmin palvelemaan myös muun ikäisten tarpeita (esim. rippikouluryhmien kokoontumiset yms.) 4. Käyttäjien näkemyksiä tilaryhmittäin 4.1 Päiväkerhotilat Päiväkerhotiloissa pidetään kaikkina arkipäivinä päiväkerhoa. Iltaisin tilat ovat partiolaisten käytössä. Vastaajista yksi käytti päiväkerhotiloja päivittäin, yksi viikoittain ja pari satunnaisesti. Vapaa aikanaan ja satunnaisesti tiloja käyttävät vaikuttivat tiloihin tyytyväisemmiltä kuin niitä työssään päivittäin käyttävä. Toiveena tilojen parantamiseksi oli kaapistojen uusiminen. Eräässä vastauksessa toivottiin, että voitaisiin kehittää tilat palvelemaan tarvittaessa myös muita ikäryhmiä. 4.2 Kerho /takkahuone ja keittokomero Kerho ja takkahuone on ollut lähinnä lapsityön käytössä. Tila ei sovellu esimerkiksi rippikoulukäyttöön, sillä pöydät ja tuolit ovat matalia ja tila muutenkin ahdas. todettiin eräässä vastauksessa. Seurakunnan kerho kokoontuu takkahuoneessa iltaisin pari kertaa viikossa ja sunnuntaisin siellä pidetään messujen yhteydessä pyhäkoulua. Vastaajista yksi kertoi käyttävänsä tilaa päivittäin, yksi viikoittain ja neljä satunnaisesti. Kaikki käyttäjät toivoivat tilaan parannuksia, puolet teknisiä korjauksia ja puolet tilankäytöllisiä uudelleenjärjestelyitä. Tilan vieressä on pieni 4m 2 keittokomero, joka on ilmeisesti suunniteltu palvelemaan lähinnä kerho ja takkahuoneen käyttäjiä. Sen kerrotaan olevan käytössä päivittäin. Erään vastaajan mielestä pikkukeittiö olisi uudistettava kokonaan. 4.3 Kerhoaula Kerhotiloihin, takkahuoneeseen, kellarikerroksen tiloihin ja puku ja pesutiloihin tullaan oman sisäänkäynnin ja aulan kautta. Aulaan liittyvät WC:t ja 7 m 2 siivoushuone, joka on muutettu toimistotilaksi. Vastaajista yksi kertoi käyttävänsä aulaa päivittäin, yksi viikoittain ja neljä satunnaisesti. Päivittäinen käyttäjä toivoi siihen tilankäytöllisiä uudelleenjärjestelyjä: kunnollisia suojakaiteita portaikkoon turvallisuuden parantamiseksi. Muut käyttäjät tyytyisivät teknisiin korjauksiin ja pintaremonttiin. Kun siivoushuone on muutettu toimistotilaksi, on siivousvälinevarastona saanut palvella kerhohuoneen varaston takaosa. Kyselyn vastauksessa ratkaisua pidettiin hankalana: Seurakuntakeskuksen siivoushuone on pieni ja hankalassa paikassa. Siivousvälineitä on huollettu keittiössä. 4.4 Pukeutumis ja pesutilat Kerhoaulan ja monitoimisalin yhdistävän käytävän varrella ovat seurakuntakeskuksen puku ja pesutilat sekä niihin liittyvät WC:t kaikkia erikseen miehille ja naisille yhteensä 64 m 2. Pukeutumis ja pesutilat ovat käytössä päivittäin. Vastaajista kaksi kertoi käyttävänsä puku ja pesutiloja viikoittain, muut satunnaisesti tai eivät lainkaan. Tiloihin oltiin pääasiassa tyytyväisiä aktiivisimpia käyttäjiä ne palvelisivat sellaisinaan, satunnaisia käyttäjiä teknisillä korjauksilla ja pintaremontilla. Yhden vastaajan mielestä vähempikin tila riittäisi.

5 4.5 Monitoimisali Seurakuntakeskuksen päätila on noin 315 m 2 suuruinen monitoimisali. Siihen liittyy noin 22 m 2 alttarisyvennys, joka voidaan erottaa salitilasta liukuovilla sekä 12 m 2 välinevarasto ja 17 m 2 tuolivarasto. Salin kantavan rakenteen muodostavat valkoiseksi maalatut teräsbetonipilarit, joiden välit on muurattu tummapolttoisilla tiilillä sekä kattoa kannattavat teräsristikot. Suuri osa luonnonvalosta tulee saliin vaikeasti pimennettävistä seinien yläosassa olevista nauhaikkunoista. Vastaajista yksi ilmoitti käyttävänsä salia päivittäin, viisi viikoittain ja loput neljä satunnaisesti (tai kuukausittain). Lähes kaikki vastaajat ilmoittivat salin palvelevan heidän käyttöään teknisillä korjauksilla ja pintaremontilla. Yhdelle sali kelpasi sellaisenaan ja pari vastaajaa piti myös tilankäytöllisiä uudelleenjärjestelyjä mahdollisina. Sali on arki iltaisin varattu liikunnan harrastajaryhmille. Osa ryhmistä on seurakunnan toimintaa, osa urheiluseurojen, partiolaisten ym. pelivuoroja. Perjantai iltaisin on tanssittu hengellisen latinalaisamerikkalaisen musiikin tahdissa. Päivisin sali on ollut päiväkerholaisten käytössä päivittäin ja päiväkodin käytössä pari kertaa viikossa. Sunnuntaisin salissa on pidetty messu kerran viikossa. Sen lisäksi on ollut seuroja ja konsertteja yms. Messussa kävijöiden määrä on yleensä vaihdellut 20 ja 80 hengen välillä joskus väkeä on ollut reilusti runsaamminkin. Normaalille messukävijämäärälle salia pidettiin turhan avarana: Voisiko isossa salissa olla jonkinlainen jakaja, pieniä ryhmäkokoontumisia ja myös tavallisia jumalanpalveluksia ja messuja varten? Ratkaisu saattaisi vähentää siivoustarvettakin. Voisi pohtia myös salin jakamista kahtia esim. ruokailutilaksi ja kirkkosaliksi sillä tavalla, että koko tilankin saisi tarvittaessa käyttöön (vuodessa ei ole monta tilaisuutta, jolloin väki ei mahdu puolikkaaseen saliin). Jumalanpalvelustilaksi salia on moitittu joskus turhan arkiseksi. Eräässä vastauksessa alttarialuetta pidettiin siistinä ja muuhun tilaan nähden juhlallisena. Salia liikuntatilana käyttävä vastaaja toi esille pari yksityiskohtaista toivetta mm. sählymaalien uusimisesta ja siitä että: ison salin lämpöpattereiden verhouksen voisi uusia siten, että verhoilu olisi tasainen. Nykyisessä verhoilussa on pystypuita, jotka sählyä pelattaessa aiheuttavat pallolle arvaamattomia kulkusuuntamuutoksia. Onko suojaritilät asennettu paikoilleen nurinpäin? Lisäksi on kerrottu että nykyisin peli illoissa käytettävä valaistus on koettu epämiellyttäväksi voimakkaan varjonmuodostuksen vuoksi. Liikunta ja kirkkosalin yhdistelmä on koettu myös ongelmalliseksi. On ajatuksissa kuultu liikunnanharrastajien käyttävän karkeaa kieltä jumalanpalvelustilaksi vihityssä salissa. Lattiaa tehnyt parkettimies kertoi kärsineensä huonosta omastatunnosta maalatessaan kenttäviivoja kirkon lattiaan. Eräs vastaaja näki monitoimisalin ongelmana jatkuvan ja rassaavan tuolien roudauksen. Salin monikäyttöisyydestä tinkimällä vahtimestarien aika ei menisi tuolien ja pöytien roudaamiseen. Sääksjärven koulun yhteyteen rakennetun ison salin katsottiin myös vaikuttaneen Sääksjärven liikuntasalitarpeeseen ja ehdotettiin, että tulisi pohtia tarkkaan salin käyttötarve liikuntasalina : Jos liikunnallista käyttöä ei tulevaisuudelle pidetä merkityksellisenä, voisi salin muokata enemmän juhlatila tyyliseksi. Lattiaan asianmukainen pinnoite ja seiniin jotain vaaleaa (kovaa) pintaa, jolloin salista tulisi valoisampi ja akustiikka paranisi. Seurakuntasalin kaikkia mahdollisuuksia seurakunnallisena liikuntatilanakaan ei liene vielä käytetty hyväksi.

6 Salin monikäyttöisyys asettaa monensuuntaiset vaatimukset sen huoneakustiikalle. Jo pelkästään jumalanpalveluksen eri elementeille sopisivat hyvin erilaiset akustiset olosuhteet. Puheelle pidetään hyvänä huomattavasti lyhyempää jälkikaiunta aikaa (joka on tietysti vain yksi akustinen ominaisuus) kuin taidemusiikille ja kirkkoihin suositellaan jostakin syystä vielä pidempiä jälkikaiunta aikoja. Sähköisesti vahvistetulle musiikille sopii hyvin tila, jossa on lyhyt jälkikaiunta aika. Kaikua voidaan laitteilla helposti lisätä, mutta sen vähentäminen on hankalampaa. Kuiva, vähäkaikuinen akustiikka sopinee myös liikuntasalikäyttöön. Eräässä vastauksessa oli Sääksjärven salin akustiikan suosivan vain sählypelejä ja rockkonsertteja. Tosin yhdensuuntaiset vaimentamattomat kovat seinäpinnat mahdollistavat tärykaiun syntymisen, mikä on todettu ongelmaksi salissa järjestetyissä sähköisesti vahvistetuissa musiikkitilaisuuksissa. Lisäksi valaistuksen vanhat himmentimet aihetuttavat hurinaa äänentoistolaitteisiin. Salin akustiikassa voisi pyrkiä toisenlaiseen ratkaisuun kuin Majakalla, jossa imevä ja "tunkkainen" akustiikka tuo kodikkuutta, mutta esim. yhteislaulua ja käyttöä kuoroharjoitustilana se ei suosi, eikä siihen houkuttele. Voisiko osan seinien ja katon akustiikkalevyistä korvata vähemmän ääntä vaimentavilla ja edullisen suuntaisia heijastuksia mahdollistavilla materiaaleilla? Voisiko akustiikan suunnitella myös muunneltavaksi käänneltävillä elementeillä? Voisiko tilan sakraalia luonnetta korostaa valaistuksella ja taiteella mahdollisesti messuihin yms. esiin käänneltävillä kuvilla, esimerkiksi triptyykeillä? Voisiko kirkkosalin hallimaisuutta vähentää erilaisilla tuoliryhmityksillä ja valaistusratkaisuilla? Tummat seinäpinnat synnyttävät vähän hajavaloa, minkä ominaisuuden suomia etuja voisi hyödyntää valaistuksen avulla luoduissa tilarajauksissa tai vaikkapa projistoitujen kuvien (esim. elokuvien) käytössä. Pitäisikö salia kehittää vielä enemmän liikunnan ehdoilla ja siirtää jumalanpalveluksia ja akustisia konsertteja useammin kappeliin? 4.6 Sakasti ja omaistenhuone Sakasti on sijoitettu salin ja kappelin väliin. Siitä ei ole suoraa käyntiä ulos tai eteiseen. Kyselyssä n. 7 m 2 sakastia pidettiin kooltaan riittämättömänä: Tila on hyvin pieni ja ei mielestäni sovellu kovin hyvin esim. omaisten kohtaamiseen. Myös lisätilaa esim.albojen, kirkkotekstiilien ja ehtoollisvälineiden säilyttämiseen tarvittaisiin. Suuremmat sakastitilat! Vastaajista kaksi kertoi käyttävänsä sakastia viikoittain, viisi satunnaisesti ja loput eivät lainkaan. Ainakin neljän (kolme tilaa työssään käyttävää) vastaajan mielestä sakasti kaipaisi laajentamista. Eteistiloihin liittyen seurakuntakeskukseen on suunniteltu omaisten huone ikkunaton 8 m 2 tila esimerkiksi kasteisiin tai vihkimisiin valmistautumista varten. Omaistenhuonetta on viime vuosina käytetty varastotilana. Salin yhteydessä ei ole muuta sopivaa säilytystilaa esim. alttaritekstiileille. Seurakuntakeskuksessa ei ole myöskään ollut usein tilaisuuksia, joissa omaistenhuonetta tai erillistä valmistautumistilaa olisi tarvittu jos sellaiselle on ollut tarvetta, on kappelia käytetty valmistautumistilana. 4.7 Kappeli Kun seurakuntakeskuksen sali päätettiin tehdä monitoimitilaksi, suunniteltiin rakennukseen kappeli, joka voitiin rakentaa pelkästään sakraalitilaksi. Siitä tuli 54 m2 suorakaiteen muotoinen tila, johon luonnonvalo tulee pääasiassa itään päin aukeavista yläikkunoista. Hiljentävää tunnelmaa on pyritty synnyttämään tummapolttoisella tiilellä, joka on seinien pääasiallinen materiaali. Muutamat vastaajat ovat pitäneet ratkaisua synkkänä: Kappeli on nykyisellään todella synkkä, lisää luonnonvaloa!

7 Kappeli on pimeä ja synkkä ja ehkä hieman nuukahtaneen näköinen eikä valoisa ja "lohdullinen" kuten kappelin tulisi olla. Kappelin käyttö jää vähäiseksi juuri sen vuoksi. Sohvaryhmä vie liikaa tilaa. Siisteillä ja vaaleilla kalusteilla ja pintaremontilla kappelin saisi siihen kuntoon, että siellä voisi toimittaa esim.kasteita. Nyt kasteita on siellä vain harvoin ja luulen, että kaunis kappeli toisi muutoksen tähän. Lisäksi kappelissa olisi tilajärjestelyillä mahdollisuus pitää esimerkiksi rukouspiirejä yms. Kappeli on ollut viime vuosina käytössä kokoontumistilana vain satunnaisesti: nuorten piiri on kokoontunut siinä kerran kuukaudessa ja raamattupiiri pari kertaa kuukaudessa. Kasteita kappelissa on ollut muutaman kerran vuodessa. Valtaosa vastaajista seitsemän ilmoitti käyttävänsä kappelia satunnaisesti, yksi viikoittain. Kuuden mielestä kappeli kaipasi tilankäytöllisiä uudelleenjärjestelyitä: Erässä vastauksessa ehdotettiin kappelin muuttamista harrastetilaksi, johon hankittaisiin pingis tai biljardipöytä kappelitila on mielestäni turha, jos sen käytöllä ajatellaan kaste tai vihkitilaisuuksia. Toisissa vastauksissa taas vaadittiin huutomerkillä vahvistaen: Kappeli kappeliksi! tai kirkoksi. Kappeli näyttää vuosia olleen ilmeisessä alennustilassa. Ehkä sakastin niukka mitoitus ja se, että eteisestä ei ole suoraa käyntiä sakastiin, on johtanut siihen, että kappeli on käytännössä usein ollut jonkinlainen sakastin aputila. Aikaisemmin kappelia on jonkin aikaa käytetty myös toimistotilana. Nykyinen kalustus lepotuoliryhmineen ei myöskään luo selkeää kuvaa sakraalitilasta. Voisiko kappelin ilme kirkastua jo pelkän käytön kautta: voisiko siellä pitää jumalanpalveluksia, hartauksia ja pienimuotoisia musiikkitilaisuuksia? Voisiko siellä olla asianmukainen soitin näihin tarkoituksiin? Voisiko omaistenhuoneen yhdistää sakastiin, jolloin sakastiin saataisiin suora yhteys eteisestä? Pitäisikö kappelia laajentaa itään suuremmaksi jumalanpalvelutilaksi ja varustaa se samalla esimerkiksi luontoon avautuvilla suurilla ikkunoilla? 4.8 Eteis ja WC tilat Rakennuksen pääsisäänkäynnistä tullaan tuulikaapin kautta eteiseen, jossa ovat vaatenaulakot ja josta on käynti kahvioon, monitoimisaliin, omaisten huoneeseen, kappeliin ja WC tiloihin. Pääaulan WC tiloja on yhteensä 18 m 2, yhtä paljon miehille ja naisille. Miesten WC on myöhemmin muutettu liikuntaesteisille sopivaksi. Eteis ja WC tiloja kertoi käyttävänsä neljä vastaajaa viikoittain ja viisi satunnaisesti. Liikuntavuorolaiset käyttävät toista sisäänkäyntiä. Kaksi vastaajaa oli eteistiloihin sellaisinaan tyytyväisiä, kolmen mielestä tekniset korjaukset ja pintaremontti riittäisi ja kolme vastaajaa kaipasi tilankäytöllisiä uudelleenjärjestelyjä, esimerkiksi: WC tilat ovat huonossa kunnossa, vessojen ovet ja lukot eivät toimi moitteettomasti. Lisäksi tilat eivät anna helppoa mahdollisuutta esim. lasten hoitoon, vaippojen vaihtoon, pesuun yms. Sääksjärvellä tulisi myös tilojen puolesta ottaa lapsiperheet huomioon, kuten ohjelmassa usein otetaan. Toisaalta toisessa vastauksessa tuotiin seurakuntakeskuksen hyvänä puolena mm. eteisaulan riittävä tilavuus esim. lapsiperheitä ajatellen. Monien vastausten mukaan eteistilat koettiin turhan hämäriksi ja väritykseltään tummiksi: aula on erittäin pimeä, lisää valoa ja valoisuutta, Lisää valoa, vaaleammaksi, kutsuvammaksi.

8 4.9 Kahvio ja tarjoiluvälikkö Seurakuntakeskuksen n. 65 m 2 kokoinen kahvio avautuu eteiseen ja on siitä erotettavissa paljeovella, sekä pieneen tarjoiluvälikköön, josta on yhteys keittiöön ja monitoimisaliin. Kahvio on käytössä noin 3 4 kertaa viikossa. Noin puolet vastaajista ilmoitti käyttävänsä kahviota viikoittain ja puolet satunnaisesti. Useimpien käyttöön se soveltui sellaisenaan tai teknisillä korjauksilla ja pintaremontilla. Yksi vastaajista kaipasi kahvioon lisää valoa Keittiö Seurakuntakeskuksen keittiö on siivoushenkilökunnan käytössä päivittäin. Erilaiset ryhmät käyttävät sitä 3 4 kertaa viikossa. 3 4 kertaa vuodessa keittiössä valmistetaan lounas suurelle väkimäärälle. Lisäksi siellä leivotaan silloin tällöin. Kastejuhlissa, syntymäpäivillä ym. juhlissa keittiö palvelee n. 5 8 kertaa vuodessa. Vastaajista kaksi ilmoitti käyttävänsä keittiötä viikoittain ja kuusi satunnaisesti. Keittiö on koettu ahtaaksi, muuten vastaajat olivat siihen ilmeisen tyytyväisiä Asunto Seurakuntakeskukseen rakennettiin myös kolmen huoneen ja keittiön asunto (72 m 2 ) vahtimestarille. Sittemmin asunto on otettu toimistokäyttöön. Tilat ovat olleet viime aikoina enimmäkseen tyhjillään: diakonin vastaanotto kerran viikossa ja papin käytössä satunnaisesti. Vastaajista yksi ilmoitti käyttävänsä tilaa päivittäin, yksi viikoittain ja neljä satunnaisesti. Tilaa käyttävät vastaajat ehdottivat siihen tilankäytöllisiä uudelleenjärjestelyjä: Tehdään tiloihin selkeät toimistotilat. Sauna tehokkaampaan käyttöön. Vahtimestarin asuntoon asianmukaisia toimistotiloja (sauna pois toimistoksi). On arveltu, että vahtimestarin asuminen seurakuntakeskuksen yhteydessä voisi vähentää ilkivallan ja järjestyshäiriöiden mahdollisuutta. Aikamme ei kuitenkaan näytä suosivan ratkaisuja, joissa asuminen ja työ liittyisivät kiinteästi toisiinsa. Tarvitaanko Sääksjärvelle toimistotiloja ja kenen käyttöön ne suunniteltaisiin? Alun perin Sääksjärven seurakuntakeskukseen ei suunniteltu toimistotiloja, mutta ilmeisesti niille on tarvetta, koska niitä on myöhemmin sijoitettu rakennuksessa eri paikkoihin. Erään vastaajan arvion mukaan toimistotilojen toteuttaminen seurakuntakeskuksen asuntoon helpottaisi Lempoisten pään toimistotilapulaa Kellarikerroksen tilat Seurakuntakeskuksen kellarikerroksessa sijaitsee väestönsuoja, kerhohuone ja teknisiä tiloja. Keskuksen saaminen Sääksjärvelle teki aikoinaan mahdolliseksi oman partiolippukunnan perustamisen. Partiolaiset toimivat väestönsuojassa ja kerhohuoneessa. Kyselyyn vastanneista ainoastaan vahtimestarina rakennuksessa työskentelevä ilmoitti käyttävänsä kellarin tiloja. Niihin on oltu ilmeisen tyytyväisiä. Telttojen kuivaaminen on joskus koettu ongelmalliseksi kuivaamisesta syntyvä haju on levinnyt yläkerran tiloihin.

9 4.13 Ulkoalueet Asemapiirroksessa seurakuntakeskuksen edustalle on suunniteltu 48 autopaikkaa. Paikkoja ei ole merkitty alueelle eikä autoja koskaan liene pysäköity sinne suunnitellulla tavalla, eikä ehkä suunnitellussa määrässäkään. Eräässä vastauksessa toivottiinkin hieman lisää parkkitilaa ja toisessa ponnekkaammin: Parkkialue saatava isommaksi ja paremmin toimivaksi. Toisaalta seurakuntakeskuksen lähestymispuolen piha alueet hahmottuvat pääasiassa vain paikoitusalueeksi: Nykyisellään ulkoalueita ei tule juuri käytettyä, koska etupiha on lähes kokonaan parkkialuetta. Voisiko srk keskuksen eteen rakentaa pienen puiston/leikkipuiston? Päiväkerhotilojen yhteydessä on nykyisin pieni alue ulkoleikeille, mutta eräässä vastauksessa toivottiin: lapsille isompi leikkipuisto ja uusia härveleitä. Vastauksissa toivottiin myös toimintaa ja viihtyisyyttä ulkoalueille: Voisiko olla metsän rajassa messulle tila kesäajalle = metsämessu (telttamessu, tmv)? ja Istutuksilla lisää viihtyisyyttä alueelle. Kirkon ympäristö parempaan käyttöön ja näkyvyyttä, ehkä kuuluvuuttakin lisättävä: Mahdollisilla uudistuksilla katsottiin voitavan lisätä seurakuntakeskuksen saavutettavuutta ja näkyvyyttä sekä ulkoalueiden hyödynnettävyyttä Tällä hetkellä käyttämätöntä ulkotilaa on lähinnä tontin luoteisnurkassa, johon rakennussuunnitelmassa on merkitty tilavaraus myöhemmälle laajennukselle.

10 5. Sääksjärven seurakuntakeskuksen mahdollisuuksia Vaikka kyselyyn saatiin vain kymmenen vastaajan otos, vaikuttivat vastaajien tilojen kehittämiseen asettamat odotukset ja näkemykset tilojen mahdollisuuksista monipuolisilta. Vastaajien mukaan parannustoimenpiteillä voitaisiin saavuttaa mm. sakraalitilan pyhyys, messulle arvokkaamman oloiset puitteet. Salin erilainen akustiikka voisi monipuolistaa musiikkitoimintaa, jos se sopisi paremmin myös klassiselle musiikille. Vastausten mukaan uudistukset voisivat muuttaa seurakuntakeskuksen houkuttelevaksi perhejuhlatilaksi : "Kaunistamalla" tilaa sen arkkitehtuuria kunnioittaen talo tulisi varmasti monikäyttöisemmäksi ja suosituksi toimitustenpitopaikaksi. Moni sääksjärveläinen haluaisi varmasti esimerkiksi järjestää kastetilaisuuden kotikonnuilla. Kaiken kaikkiaan uudistuksilla voitaisiin saada seurakuntakeskukselle parempi käyttöaste ja työntekijöille ja seurakuntalaisille uskoa ja intoa paremmasta huomisesta! : Tilojen korjaaminen siihen kuntoon, että useita ryhmiä voisi toimia paikalla samanaikaisesti antaisi tilankäyttöön joustavuutta ja mahdollisuuksia. Sääksjärven tiloja voisi käyttää useammin ja säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä voisi pitää siellä useammin ja joustavammin. Valoisuutta lisäämällä srk keskus olisi houkuttavampi paikka järjestää toimintaa. Eräs Sääksjärven seurakuntatalon ongelma näyttää olleen se, että tilojen käyttö ja niiden suomat mahdollisuudet eivät ole ihanteellisesti kohdanneet toisiaan. Monitoimitila koetaan liian monitoimiseksi ja toisaalta erityisesti kerholasten tarpeisiin suunniteltujen tilojen toivottaisiin palvelevan monipuolisemmin eri ikäisten tarpeita. Toimistotiloja, joita ei alun perin ollut sisällytetty tilaohjelmaan, on sijoitettu kappeliin, siivoushuoneeseen ja asunnoksi suunniteltuihin tiloihin ja lopulta ne kuitenkin näyttävät jääneen melko vähälle käytölle. Pohdittaessa seurakuntakeskuksen käyttöä ja muutoksia, voisi lopputuloksen eheyden kannalta olla hyvä, etteivät uudistukset olisi ristiriidassa alkuperäisten tavoitteiden kanssa, tavoitteiden, jotka kai ovat olleet aivan hyviä ja rakennuksen suunnittelun lähtökohtana. Pitäisi harkita, millaiset toiminnot katsotaan Sääksjärvellä tarpeellisiksi ja haluttaviksi, ja toisaalta mihin toimintoihin seurakuntakeskuksen tilat tarjoavat parhaat edellytykset. On kai hyvä, että seurakunnalla on erilaisia tiloja monipuoliseen toimintaan, eikä kaikissa tiloissa tarvitse voida tehdä kaikkea. Toisaalta täytyy myös pohtia sitä, kuinka tasapuolisesti erilaisia toimintoja täytyisi olla tarjolla pitäjän eri puolilla. Sääksjärven seurakuntakeskus rakennettiin aikoinaan huomattavan lahjoituksen turvin nimenomaan virkistämään Lempäälän pohjoisosien seurakuntaelämää. Lempäälässä Pekka Mäenpää

Kirkkopuiston seurakuntakoti

Kirkkopuiston seurakuntakoti Kirkkopuiston seurakuntakoti 10.6.2015 Kirkkopuiston seurakuntakoti sijaitsee Keskuskirkon läheisyydessä kaupungin keskustassa, katuosoite: Hämeenkatu 5, postiosoite: Kirkkopolku 2 a. Rakennus valmistui

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA Kokousaika Keskiviikko 22.1. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 KONSERTTITARJOTIN 2012 SEURAKUNNAN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

HINNASTOT Kirkot, toimitilat ja tarvikkeet.

HINNASTOT Kirkot, toimitilat ja tarvikkeet. HINNASTOT 2016 Kirkot, toimitilat ja tarvikkeet www.nurmijarvenseurakunta.fi Nurmijärven seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksessaan 8.12.2015 vahvistama vuokrattavien tilojen ja tarvikkeiden hinnasto. Kastetilaisuuksiin

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen

Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen https://funwithresearch.files.wordpress.com P https://funwithresearch.files.wordpress.com Kolmikerroksiset talot on

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely KÄRKÖLÄ Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely 22.3.-30.4.2016 YHTEENVETO KÄRKÖLÄ KÄRKÖLÄ www.karkola.fi Kärkölän kunta Virkatie 1, 16600 Järvelä 044 770 2200 Perustiedot Kysely toteutettiin lomakekyselynä

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 RANTATALON TUNNELMAA valoisassa kodissa Lounatuuli edustaa New England -tyyppistä arkkitehtuuria, joka vie ajatukset merelle ja rannalle, vaikka kotisi olisi keskellä

Lisätiedot

KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, RIVITALO 2 5h+k+2 kph+s+wc, 131 m, 447 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Tässä asunnossa on

Lisätiedot

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ TERVETULOA LEMPÄÄLÄN HAKKARIIN! Lempäälän Hakkariin aivan Hakkarinkartanon viereen

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34. HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu OMALLA 1176m2 TONTILLA, päättyvällä kadulla, moderni nykyaikainen omakotitalo. Huonejakauma velaton kokonaishinta 4h+k+khh+s 100m2, +autokatos+varasto,

Lisätiedot

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto 23.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tutkimushanke 2016-2017 Helsingin kaupunginkirjasto hallinnoi, mukana myös Espoo, Inari, Tampere ja Vihti

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LUONNOS 8.6.2016 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1. YHTEISKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin tehtävissä ja perussiivouksessa on huonekorkeus.

Lisätiedot

tilat ja muuntelumahdollisuudet

tilat ja muuntelumahdollisuudet Miestentie 1 tilat ja muuntelumahdollisuudet Vuonna 1986 rakennetussa talossa on yhteensä n. 6 500 neliötä vuokrattavaa tilaa. Rakennuksessa on 3 henkilöhissiä ja tavarahissi. Autopaikkoja on yhteensä

Lisätiedot

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5 KOy Helsingin Elimäenkatu 15 Kiinteistö Rakennus on valmistunut vuonna 1974 ja peruskorjattu 1990-luvun lopulla. Kiinteistön tilat soveltuvat sekä toimisto- että pienteolliseen käyttöön. Tilat ovat viimeksi

Lisätiedot

Tilojen käyttäjiä yhteensä, ei sis. Henkilökuntaa 1308 henkilökuntaa n. 150

Tilojen käyttäjiä yhteensä, ei sis. Henkilökuntaa 1308 henkilökuntaa n. 150 Leppävaaran koulukeskus - koulut ja päiväkodit LUONNOS Koulut oppilasmäärä /por por mitoitusoppilasmäärä esiopetusryhmät 18 0 Vera Schulman, Kaisa Peltonen, Johanna Andsten, Eija Riikonen, Jaana Hellinen

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille 1 (5) VASTAUSOHJE Täytetty lomake pyydetään palauttamaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: esteeton.espoo@espoo.fi Tämän lomakkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

Asunto Oy Raitinlinna. Taloyhtiön strategia

Asunto Oy Raitinlinna. Taloyhtiön strategia Asunto Oy Raitinlinna Taloyhtiön strategia Vahvistettu yhtiökokouksessa 28.5.2013 Historia Asunto Oy Raitinlinnan omistamalle tontille n:o 8 Espoon kaupungin korttelissa n:o 12002 saatiin rakennuslupa

Lisätiedot

Opasteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Opasteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Opasteet Opasteiden on sovelluttava kaikille Pelkästään näköön tai kuuloon perustuvat opasteet ja informaatio tulee aina täydentää siten että aistin puuttuminen ei estä opasteen tai informaation käyttämistä.

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten. v22.10.2007

Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten. v22.10.2007 Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten v22.10.2007 Suunnitteluohjelma lyhyesti työkalun avulla voi arvioida avotoimistoon muodostuvat akustiset olosuhteet nopeasti

Lisätiedot

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Syväkiventielle Knuutilankankaalle, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä.

Lisätiedot

Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012

Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012 Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012 Alvar Aallon jalanjäljillä Lähdimme Kirstin kanssa kahden tutustumaan junakyydillä Jyväskylän elämään, maisemiin ja ihmisiin. Jyväskylä on minulle nuoruudestani tuttu

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 1 KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Sisällys 1. Tilarakenne ja muunneltavuus... 2 1.1. Käytävälinjan muuttaminen... 3 2. Koljonvirran tilat asumiskäytössä... 4 2.1. Hoitolaitostyyppinen asuminen... 4 2.1.1.

Lisätiedot

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja.

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. PUHTAUSTASOT JA MÄÄRITELMÄT PUHTAUSTASO 5 / (PUHDAS, HYGIEENINEN) Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. Tilat ovat käytössä päivittäin. Tilojen toiminta edellyttää tiloilta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET Niina Rajakoski 2.2.2017 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? iareenan teemana tällä kertaa ikääntyvien Yhteisöllisyys utopiaa vai huomisen arkea? Millaisia toiveita ikääntyneillä

Lisätiedot

(Täyttää valokulma vaatimuksen, RakMK G1) Tontin raja 10 683 5 943 4 740. (> 8000mm, Täyttää palomääräykset) +103.10 +103.10

(Täyttää valokulma vaatimuksen, RakMK G1) Tontin raja 10 683 5 943 4 740. (> 8000mm, Täyttää palomääräykset) +103.10 +103.10 Mahdollinen näkymä naapurin asuinrakennuksesta, 4.asuinkerros Mahdollinen näkymä naapurin asuinrakennuksesta, 3.asuinkerros Mahdollinen näkymä naapurin asuinrakennuksesta, 2.asuinkerros +118.60 +115.50

Lisätiedot

AALTO-passi. Oma nimi:

AALTO-passi. Oma nimi: AALTO-passi Oma nimi: Kiertele Aalto-keskuksessa ulkona ja niissä sisätiloissa, jotka ovat avoinna. Etsi kuvista näkyvät kohdat. Kun löydät kohteen ja keksit vastauksen kysymyksiin, piirrä rasti kuvan

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

AS Oy Jyväskylän Viherpeippo. Rauhaisaa asumista Äijälän rantamaisemissa

AS Oy Jyväskylän Viherpeippo. Rauhaisaa asumista Äijälän rantamaisemissa A Oy Jyväskylän Viherpeippo Rauhaisaa asumista Äijälän rantamaisemissa Luotettavaa rakentamista jo vuodesta 1985 HUOLONTA JA HELPPOA AUMITA VÄINÖLÄÄ As Oy Jyväskylän Viherpeippo koostuu kolmesta rivitalosta

Lisätiedot

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE MANSIKKA-AHONTIE 3, 05810 HYVINKÄÄ Arvioitu valmistuminen helmikuu 2016 Rauhallisella ja viihtyisällä

Lisätiedot

Kilpailuehdotus The Soma

Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotuksen yleiskuvaus Kilpailuehdotus koskee elinkaarikorttelin palveluasumiselle varattua osaa tonttia 3. Esitetyn suunnitteluratkaisun pääasiallinen tarkoitus on tarjota

Lisätiedot

Kiinteistönhoitopalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2015 Heinolan kaupunki

Kiinteistönhoitopalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2015 Heinolan kaupunki Kiinteistönhoitopalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2015 Heinolan kaupunki Kesäkuu 2015 SK Kiinteistönhoitopalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2015 Sisältö Kiinteistönhoitopalvelujen asiakastyytyväisyyskysely

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KYSELY MONITOIMITALOISSA ONNI JA JALO TYÖSKENTELEVILLE 11/2015. Juha Kokkonen & Jaana Poikolainen

KYSELY MONITOIMITALOISSA ONNI JA JALO TYÖSKENTELEVILLE 11/2015. Juha Kokkonen & Jaana Poikolainen Monitoimitalojen toiminnan suunnittelu ja toteutus käyttäjien arvioimana [toteutus Asuinalue lapsiperheiden kokemana hanke] KYSELY MONITOIMITALOISSA ONNI JA JALO TYÖSKENTELEVILLE 11/2015 Juha Kokkonen

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE TURKU, OMAKOTITALO 2 5h, avok, 2 x kph, s, khh, erill.wc, 2 x las.parveke, autok., 198 m, 419 000 Vastaava välittäjä Ismo Aaltonen MYYNTINEUVOTTELIJA, KED, PARTNER

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta

Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta Ympäristöterveyskyselyn tuloksia 14.12.2016 Timo Lanki HSY:n ilmanlaadun tutkimusseminaari Tausta Kaivattiin ilmansaasteiden ja melun epidemiologisiin

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

SATO StudioKoti. Laadukasta kaupunkiasumista edullisesti. VAETS-yhdyshenkilöpäivä 20.1.2016 SATO StudioKoti

SATO StudioKoti. Laadukasta kaupunkiasumista edullisesti. VAETS-yhdyshenkilöpäivä 20.1.2016 SATO StudioKoti SATO StudioKoti Laadukasta kaupunkiasumista edullisesti SATO StudioKoti pähkinänkuoressa ison asunnon toiminnallisuus hyvin varustellut yhteiset tilat 500 /kk räätälöidyt sisustusratkaisut SATO StudioKoti

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorteniltapaketti - Kirkon rakentajat Tämä ohjelmamateriaali on tarkoitettu toteutettavaksi nuortenillassa, nuorten leirillä tai isoskoulutuksessa. Ohjelman voi

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

Tammelan uudet ja korkeat - Luminary ja PMK-Torni rakennusvaiheessa. Petri Tavilampi, arkkitehti SAFA

Tammelan uudet ja korkeat - Luminary ja PMK-Torni rakennusvaiheessa. Petri Tavilampi, arkkitehti SAFA Tammelan uudet ja korkeat - Luminary ja PMK-Torni rakennusvaiheessa LUMINARY Rakennuttaja ja rakentaja: Skanska Talonrakennus Oy Suunnittelijat: Pääsuunnittelu ja arkkitehtisuunnittelu: BST-Arkkitehdit

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä Vuokraus: Senaatin Notariaatti Oy Jukka Myyryläinen, 0400-688 861 Mats Kuhlefelt, 0400-500 285 www.senaatinnotariaatti.fi Insinöörinkatu 7 B, 00880 Helsinki Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa Noin

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Esteettömyysopas Hirvijärven leirikeskus osoite: Hirvijärventie 760.

Esteettömyysopas Hirvijärven leirikeskus osoite: Hirvijärventie 760. Elokuu 2013 Esteettömyysopas Hirvijärven leirikeskus Hirvijärven leirikeskus sijaitsee 13 kilometriä Riihimäen keskustasta lounaaseen, osoite: Hirvijärventie 760. Leirikeskuksessa on kolme rakennusta:

Lisätiedot

Asunto Oy Kuunariranta

Asunto Oy Kuunariranta Asunto Oy Kuunariranta Asunto Oy Kuunariranta Parainen Kirkkosalmenkatu 9 11 1600 Parainen Uusi Kirkkosalmenranta Meren rannalla keskellä kaupunkia Paraisille rakennetaan uniikki pientalokokonaisuus, jossa

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYTTÄ. OSALLISUUTTA, HYVINVOINTIA

YHTEISÖLLISYYTTÄ. OSALLISUUTTA, HYVINVOINTIA YHTEISÖLLISYYTTÄ. OSALLISUUTTA, HYVINVOINTIA Kiipulassa toteutuvia hyviä opetuksen käytänteitä ja opiskelijahyvinvointia opiskelijanäkökulmasta Yhteisöllisyys ja osallisuus on Ammattiopiston toiminnan

Lisätiedot

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE KAARINA, RIVITALO 2 5h+k+kph+s+vh+2erill.wc+2v+lasitettu patio, 103 m, 207 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot