Sääksjärven seurakuntakeskuksen käyttäjäkysely 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sääksjärven seurakuntakeskuksen käyttäjäkysely 2009"

Transkriptio

1 Sääksjärven seurakuntakeskuksen käyttäjäkysely 2009 Yhteenveto 1. Kyselyn taustaa Sääksjärven seurakuntakeskus sijaitsee pohjoiseen nousevan Pitkäahteentien päätteessä tontilla, joka lännessä rajautuu Tampereentiehen, pohjoisessa Ruskontiehen ja idässä Tampereelta pääkaupunkiseudulle vievään moottoritiehen. Arkkitehti Martti Lehtipuun suunnittelema rakennus on valmistunut vuonna Se edustaa rationaalista modernismia, joka arvosti funktionalismin ihanteita: mm. selkeitä, tarkoituksenmukaisia muotoja ja materiaalinkäytön rehellisyyttä. Rakennuksen päätiloissa kantavat rakennusosat ovat selvästi näkyvillä pyrkien tuomaan esille rakenteiden kauneutta. Tilaohjelman keskeinen ajatus oli, että seurakunta saisi rakennuksesta kokoontumistilan, joka olisi tehokkaasti käytössä: Pyhisin jumalanpalveluskäytössä ja arkisin kerho ja liikuntatiloina luvulla liikunta nähtiin osana seurakunnan tavoittavaa toimintaa erityisesti työikäisten miehiä katsottiin voitavan saada seurakunnan toimintaan esimerkiksi lentopallon avulla ja kirkon kynnys olisi ollut matalampi, kun tie sinne oli tuttu jo palloiluilloista. Seurakuntakeskus on ollut nyt yli 30 vuotta käytössä ja on katsottu tarpeelliseksi selvittää, kuinka rakennus vastaa nykypäivän seurakuntaelämän tarpeita. Muutostarpeiden kartoittamiseksi järjestettiin keväällä 2009 kysely seurakuntakeskuksen käyttäjille. Kyselylomake lähetettiin sähköpostissa seurakunnan työntekijöille ja tilojen avaimia saaneille ulkopuolisille käyttäjille sekä lisäksi käsin täytettävänä tulosteena messussa kävijöille sunnuntaina 24. toukokuuta. Kyselyyn saatiin vain 10 vastausta. Vastaajista neljä oli miehiä, viisi naista ja yksi ei paljastanut sukupuoltaan. Vastaajat jakaantuivat tasaisesti seurakunnan työntekijöihin ja vapaa aikanaan seurakuntakeskusta käyttäviin. Ehkä kyselyn tulos voi pienestä otoksesta huolimatta toimia keskustelun avaajana ryhdyttäessä pohtimaan seurakuntakeskuksen tulevaisuutta: käyttöä, muuttamista ja korjaamista.

2 2. Kyselylomake Kyselyssä rakennus oli jaettu 12 osaan: 1. kerhotilat 2. kerhohuone/takkahuone ja keittokomero 3. kerhoaula 4. pukeutumis ja pesutilat 5. iso sali alttarisyvennyksineen ja varastotiloineen 6. sakasti ja omaisten huone 7. kappeli 8. sisäänkäynnin tilat 9. kahvio ja tarjoiluvälikkö 10. keittiö 11. asunto 12 kellarikerroksen tilat Vastaajilta kysyttiin, käyttävätkö he tilaa päivittäin, viikoittain, satunnaisesti vai eivät lainkaan, ja palveleeko kukin tila heidän käyttöään nykyisellään, teknisillä korjauksilla ja pintaremontilla vai tilankäytöllisillä uudelleenjärjestelyillä (ja jos, niin millaisilla?). Lisäksi tiedusteltiin, vastaako seurakuntakeskus vastaajien käyttötarpeita tilaratkaisujen, tilojen saatavuuden, pintamateriaalien, teknisen varustelun, pysäköinnin ja ulkoalueiden osalta erinomaisesti, hyvin, kohtalaisesti, välttävästi vai huonosti. Vastaajat saivat myös kertoa, mitä hyvää ja puutteita tiloissa ja niiden käytössä on, sekä miten tiloja ja niiden käyttöä voisi kehittää ja mitä mahdollisuuksia korjauksilla ja muutoksilla voitaisiin saavuttaa.

3 3. Käyttäjien näkemyksiä seurakuntakeskuksesta kokonaisuutena 3.1 Tilaratkaisut, tilojen saatavuus, pintamateriaalit, tekninen varustelu ja ulkoalueet Tilaratkaisut vastasivat käyttötarpeita useimpien (7) vastaajien mielestä kohtalaisesti kaksi vapaaaikanaan seurakuntakeskusta käyttävää oli sitä mieltä, että tilaratkaisut vastaavat käyttötarpeita hyvin. Tilojen saatavuuteen siihen, miten ne aikataulullisesti ovat käytettävissä oltiin vielä tyytyväisempiä: viiden vastaajan mielestä saatavuus oli hyvä ja kahden työntekijän mielestä jopa erinomainen. Ainoastaan yksi työkseen seurakuntakeskusta käyttävä piti saatavuutta vain kohtalaisena. Pintamateriaaleihin ei oltu yhtä tyytyväisiä: kahden vapaa aikanaan tiloja käyttävän mielestä ne vastasivat heidän käyttötarpeitaan hyvin, mutta neljän vastaajan mielestä vain välttävästi ja yhden vastaajan mielestä huonosti. Seurakuntakeskuksen teknistä varustelua vastaajat pitivät pääasiassa kohtalaisena (4) tai välttävänä (4). Vapaa aikanaan tiloja käyttävät olivat tekniseen varusteluun tyytyväisempiä kuin työntekijät. Pysäköintialue vastasi useimpien käyttäjien tarpeita hyvin (5) tai kohtalaisesti (2), mutta kahden vastaajan mielestä huonosti. Tyytyväisyys muihin ulkoalueisiin vaihteli enemmän: hyvin ne vastasivat käyttäjän tarpeita kolmen vastaajan mielestä, kohtalaisesti kolmen, välttävästi kahden ja huonosti yhden vastaajan mielestä. 3.2 Seurakuntakeskuksen vahvuuksia Seurakuntakeskuksen hyvinä puolina pidettiin monitoimi ideaa, monipuolisen toiminnan mahdollistavuutta ja sitä, että siinä on paljon erilaisia kokoontumistiloja, joista suurin osa on kooltaan ihan sopivia. Lisäksi vastattiin, että tilat ovat helposti hallittavissa ja että rakennuksessa on matala kynnys monessa merkityksessä. 3.3 Seurakuntakeskuksen puutteita Moitittavaakin seurakuntakeskuksen tiloista löytyi: Sääksjärvellä pidetään usein rippikoulun ennakkotunteja, mutta tilat ovat liian ahtaat isojen ryhmien tarpeisiin. Tilat eivät anna liikkumavaraa oppituntien pitoon, niissä ei oikein onnistu luentomuotoinen opettaminen teknisten puutteiden vuoksi ja samalla tilan ahtaus sulkee pois esimerkiksi liikunnallisten oppituntien pidon, esimerkiksi leikkien ja erilaisten liikkumista vaativien tehtävien liittäminen opetukseen on hankalaa. Liikunnallisia oppitunteja ei ilmeisesti ollut kuitenkaan yritetty pitää monitoimisalissa, koska sen parempaa sisäliikuntatilaa seurakunnalta ei kai löydy? Lisäksi useamman ryhmän samanaikainen oleskelu on hankalaa. Tiloja voisi laajentaa siten, että isojen ryhminen (n.30 hlö) kokoontuminen eri tiloissa olisi mahdollista. Tiloja pitäisi muuttaa siten, että useampi ryhmä voisi toimia Sääksjärvellä samanaikaisesti, sillä kiinteistön koko periaatteessa antaa myöten useamman ryhmän samanaikaiselle oleskelulle paikalla. Lisäksi salin ulkonäköä voisi parantaa. Messun aikana "hallimaisuus" usein häiritsee, varsinkin silloin, kun paikalla on vähän seurakuntalaisia. Sääksjärven yleistunnelma on hieman synkkä ja tummasävyinen, yleisilmettä tulisi korjata vaaleilla sävyillä kutsuvammaksi, siistimmäksi ja valoisammaksi, sillä nyt tila on pimeä valon puutteen ja materiaalien vuoksi.

4 Muissakin vastauksissa tuotiin esille valon vähyys ja tumma väritys: Suurin puute tiloissa on pimeys, kolkkous ja synkkyys. Enemmän luonnonvaloa tarvitaan sisään. Muitakin puutteita tuotiin esille ehdotusten muodossa: Vesivahinkojen välttämiseksi taloon olisi saatava harja/pulpettikatto. Kerhotilat voisi suunnitella paremmin palvelemaan myös muun ikäisten tarpeita (esim. rippikouluryhmien kokoontumiset yms.) 4. Käyttäjien näkemyksiä tilaryhmittäin 4.1 Päiväkerhotilat Päiväkerhotiloissa pidetään kaikkina arkipäivinä päiväkerhoa. Iltaisin tilat ovat partiolaisten käytössä. Vastaajista yksi käytti päiväkerhotiloja päivittäin, yksi viikoittain ja pari satunnaisesti. Vapaa aikanaan ja satunnaisesti tiloja käyttävät vaikuttivat tiloihin tyytyväisemmiltä kuin niitä työssään päivittäin käyttävä. Toiveena tilojen parantamiseksi oli kaapistojen uusiminen. Eräässä vastauksessa toivottiin, että voitaisiin kehittää tilat palvelemaan tarvittaessa myös muita ikäryhmiä. 4.2 Kerho /takkahuone ja keittokomero Kerho ja takkahuone on ollut lähinnä lapsityön käytössä. Tila ei sovellu esimerkiksi rippikoulukäyttöön, sillä pöydät ja tuolit ovat matalia ja tila muutenkin ahdas. todettiin eräässä vastauksessa. Seurakunnan kerho kokoontuu takkahuoneessa iltaisin pari kertaa viikossa ja sunnuntaisin siellä pidetään messujen yhteydessä pyhäkoulua. Vastaajista yksi kertoi käyttävänsä tilaa päivittäin, yksi viikoittain ja neljä satunnaisesti. Kaikki käyttäjät toivoivat tilaan parannuksia, puolet teknisiä korjauksia ja puolet tilankäytöllisiä uudelleenjärjestelyitä. Tilan vieressä on pieni 4m 2 keittokomero, joka on ilmeisesti suunniteltu palvelemaan lähinnä kerho ja takkahuoneen käyttäjiä. Sen kerrotaan olevan käytössä päivittäin. Erään vastaajan mielestä pikkukeittiö olisi uudistettava kokonaan. 4.3 Kerhoaula Kerhotiloihin, takkahuoneeseen, kellarikerroksen tiloihin ja puku ja pesutiloihin tullaan oman sisäänkäynnin ja aulan kautta. Aulaan liittyvät WC:t ja 7 m 2 siivoushuone, joka on muutettu toimistotilaksi. Vastaajista yksi kertoi käyttävänsä aulaa päivittäin, yksi viikoittain ja neljä satunnaisesti. Päivittäinen käyttäjä toivoi siihen tilankäytöllisiä uudelleenjärjestelyjä: kunnollisia suojakaiteita portaikkoon turvallisuuden parantamiseksi. Muut käyttäjät tyytyisivät teknisiin korjauksiin ja pintaremonttiin. Kun siivoushuone on muutettu toimistotilaksi, on siivousvälinevarastona saanut palvella kerhohuoneen varaston takaosa. Kyselyn vastauksessa ratkaisua pidettiin hankalana: Seurakuntakeskuksen siivoushuone on pieni ja hankalassa paikassa. Siivousvälineitä on huollettu keittiössä. 4.4 Pukeutumis ja pesutilat Kerhoaulan ja monitoimisalin yhdistävän käytävän varrella ovat seurakuntakeskuksen puku ja pesutilat sekä niihin liittyvät WC:t kaikkia erikseen miehille ja naisille yhteensä 64 m 2. Pukeutumis ja pesutilat ovat käytössä päivittäin. Vastaajista kaksi kertoi käyttävänsä puku ja pesutiloja viikoittain, muut satunnaisesti tai eivät lainkaan. Tiloihin oltiin pääasiassa tyytyväisiä aktiivisimpia käyttäjiä ne palvelisivat sellaisinaan, satunnaisia käyttäjiä teknisillä korjauksilla ja pintaremontilla. Yhden vastaajan mielestä vähempikin tila riittäisi.

5 4.5 Monitoimisali Seurakuntakeskuksen päätila on noin 315 m 2 suuruinen monitoimisali. Siihen liittyy noin 22 m 2 alttarisyvennys, joka voidaan erottaa salitilasta liukuovilla sekä 12 m 2 välinevarasto ja 17 m 2 tuolivarasto. Salin kantavan rakenteen muodostavat valkoiseksi maalatut teräsbetonipilarit, joiden välit on muurattu tummapolttoisilla tiilillä sekä kattoa kannattavat teräsristikot. Suuri osa luonnonvalosta tulee saliin vaikeasti pimennettävistä seinien yläosassa olevista nauhaikkunoista. Vastaajista yksi ilmoitti käyttävänsä salia päivittäin, viisi viikoittain ja loput neljä satunnaisesti (tai kuukausittain). Lähes kaikki vastaajat ilmoittivat salin palvelevan heidän käyttöään teknisillä korjauksilla ja pintaremontilla. Yhdelle sali kelpasi sellaisenaan ja pari vastaajaa piti myös tilankäytöllisiä uudelleenjärjestelyjä mahdollisina. Sali on arki iltaisin varattu liikunnan harrastajaryhmille. Osa ryhmistä on seurakunnan toimintaa, osa urheiluseurojen, partiolaisten ym. pelivuoroja. Perjantai iltaisin on tanssittu hengellisen latinalaisamerikkalaisen musiikin tahdissa. Päivisin sali on ollut päiväkerholaisten käytössä päivittäin ja päiväkodin käytössä pari kertaa viikossa. Sunnuntaisin salissa on pidetty messu kerran viikossa. Sen lisäksi on ollut seuroja ja konsertteja yms. Messussa kävijöiden määrä on yleensä vaihdellut 20 ja 80 hengen välillä joskus väkeä on ollut reilusti runsaamminkin. Normaalille messukävijämäärälle salia pidettiin turhan avarana: Voisiko isossa salissa olla jonkinlainen jakaja, pieniä ryhmäkokoontumisia ja myös tavallisia jumalanpalveluksia ja messuja varten? Ratkaisu saattaisi vähentää siivoustarvettakin. Voisi pohtia myös salin jakamista kahtia esim. ruokailutilaksi ja kirkkosaliksi sillä tavalla, että koko tilankin saisi tarvittaessa käyttöön (vuodessa ei ole monta tilaisuutta, jolloin väki ei mahdu puolikkaaseen saliin). Jumalanpalvelustilaksi salia on moitittu joskus turhan arkiseksi. Eräässä vastauksessa alttarialuetta pidettiin siistinä ja muuhun tilaan nähden juhlallisena. Salia liikuntatilana käyttävä vastaaja toi esille pari yksityiskohtaista toivetta mm. sählymaalien uusimisesta ja siitä että: ison salin lämpöpattereiden verhouksen voisi uusia siten, että verhoilu olisi tasainen. Nykyisessä verhoilussa on pystypuita, jotka sählyä pelattaessa aiheuttavat pallolle arvaamattomia kulkusuuntamuutoksia. Onko suojaritilät asennettu paikoilleen nurinpäin? Lisäksi on kerrottu että nykyisin peli illoissa käytettävä valaistus on koettu epämiellyttäväksi voimakkaan varjonmuodostuksen vuoksi. Liikunta ja kirkkosalin yhdistelmä on koettu myös ongelmalliseksi. On ajatuksissa kuultu liikunnanharrastajien käyttävän karkeaa kieltä jumalanpalvelustilaksi vihityssä salissa. Lattiaa tehnyt parkettimies kertoi kärsineensä huonosta omastatunnosta maalatessaan kenttäviivoja kirkon lattiaan. Eräs vastaaja näki monitoimisalin ongelmana jatkuvan ja rassaavan tuolien roudauksen. Salin monikäyttöisyydestä tinkimällä vahtimestarien aika ei menisi tuolien ja pöytien roudaamiseen. Sääksjärven koulun yhteyteen rakennetun ison salin katsottiin myös vaikuttaneen Sääksjärven liikuntasalitarpeeseen ja ehdotettiin, että tulisi pohtia tarkkaan salin käyttötarve liikuntasalina : Jos liikunnallista käyttöä ei tulevaisuudelle pidetä merkityksellisenä, voisi salin muokata enemmän juhlatila tyyliseksi. Lattiaan asianmukainen pinnoite ja seiniin jotain vaaleaa (kovaa) pintaa, jolloin salista tulisi valoisampi ja akustiikka paranisi. Seurakuntasalin kaikkia mahdollisuuksia seurakunnallisena liikuntatilanakaan ei liene vielä käytetty hyväksi.

6 Salin monikäyttöisyys asettaa monensuuntaiset vaatimukset sen huoneakustiikalle. Jo pelkästään jumalanpalveluksen eri elementeille sopisivat hyvin erilaiset akustiset olosuhteet. Puheelle pidetään hyvänä huomattavasti lyhyempää jälkikaiunta aikaa (joka on tietysti vain yksi akustinen ominaisuus) kuin taidemusiikille ja kirkkoihin suositellaan jostakin syystä vielä pidempiä jälkikaiunta aikoja. Sähköisesti vahvistetulle musiikille sopii hyvin tila, jossa on lyhyt jälkikaiunta aika. Kaikua voidaan laitteilla helposti lisätä, mutta sen vähentäminen on hankalampaa. Kuiva, vähäkaikuinen akustiikka sopinee myös liikuntasalikäyttöön. Eräässä vastauksessa oli Sääksjärven salin akustiikan suosivan vain sählypelejä ja rockkonsertteja. Tosin yhdensuuntaiset vaimentamattomat kovat seinäpinnat mahdollistavat tärykaiun syntymisen, mikä on todettu ongelmaksi salissa järjestetyissä sähköisesti vahvistetuissa musiikkitilaisuuksissa. Lisäksi valaistuksen vanhat himmentimet aihetuttavat hurinaa äänentoistolaitteisiin. Salin akustiikassa voisi pyrkiä toisenlaiseen ratkaisuun kuin Majakalla, jossa imevä ja "tunkkainen" akustiikka tuo kodikkuutta, mutta esim. yhteislaulua ja käyttöä kuoroharjoitustilana se ei suosi, eikä siihen houkuttele. Voisiko osan seinien ja katon akustiikkalevyistä korvata vähemmän ääntä vaimentavilla ja edullisen suuntaisia heijastuksia mahdollistavilla materiaaleilla? Voisiko akustiikan suunnitella myös muunneltavaksi käänneltävillä elementeillä? Voisiko tilan sakraalia luonnetta korostaa valaistuksella ja taiteella mahdollisesti messuihin yms. esiin käänneltävillä kuvilla, esimerkiksi triptyykeillä? Voisiko kirkkosalin hallimaisuutta vähentää erilaisilla tuoliryhmityksillä ja valaistusratkaisuilla? Tummat seinäpinnat synnyttävät vähän hajavaloa, minkä ominaisuuden suomia etuja voisi hyödyntää valaistuksen avulla luoduissa tilarajauksissa tai vaikkapa projistoitujen kuvien (esim. elokuvien) käytössä. Pitäisikö salia kehittää vielä enemmän liikunnan ehdoilla ja siirtää jumalanpalveluksia ja akustisia konsertteja useammin kappeliin? 4.6 Sakasti ja omaistenhuone Sakasti on sijoitettu salin ja kappelin väliin. Siitä ei ole suoraa käyntiä ulos tai eteiseen. Kyselyssä n. 7 m 2 sakastia pidettiin kooltaan riittämättömänä: Tila on hyvin pieni ja ei mielestäni sovellu kovin hyvin esim. omaisten kohtaamiseen. Myös lisätilaa esim.albojen, kirkkotekstiilien ja ehtoollisvälineiden säilyttämiseen tarvittaisiin. Suuremmat sakastitilat! Vastaajista kaksi kertoi käyttävänsä sakastia viikoittain, viisi satunnaisesti ja loput eivät lainkaan. Ainakin neljän (kolme tilaa työssään käyttävää) vastaajan mielestä sakasti kaipaisi laajentamista. Eteistiloihin liittyen seurakuntakeskukseen on suunniteltu omaisten huone ikkunaton 8 m 2 tila esimerkiksi kasteisiin tai vihkimisiin valmistautumista varten. Omaistenhuonetta on viime vuosina käytetty varastotilana. Salin yhteydessä ei ole muuta sopivaa säilytystilaa esim. alttaritekstiileille. Seurakuntakeskuksessa ei ole myöskään ollut usein tilaisuuksia, joissa omaistenhuonetta tai erillistä valmistautumistilaa olisi tarvittu jos sellaiselle on ollut tarvetta, on kappelia käytetty valmistautumistilana. 4.7 Kappeli Kun seurakuntakeskuksen sali päätettiin tehdä monitoimitilaksi, suunniteltiin rakennukseen kappeli, joka voitiin rakentaa pelkästään sakraalitilaksi. Siitä tuli 54 m2 suorakaiteen muotoinen tila, johon luonnonvalo tulee pääasiassa itään päin aukeavista yläikkunoista. Hiljentävää tunnelmaa on pyritty synnyttämään tummapolttoisella tiilellä, joka on seinien pääasiallinen materiaali. Muutamat vastaajat ovat pitäneet ratkaisua synkkänä: Kappeli on nykyisellään todella synkkä, lisää luonnonvaloa!

7 Kappeli on pimeä ja synkkä ja ehkä hieman nuukahtaneen näköinen eikä valoisa ja "lohdullinen" kuten kappelin tulisi olla. Kappelin käyttö jää vähäiseksi juuri sen vuoksi. Sohvaryhmä vie liikaa tilaa. Siisteillä ja vaaleilla kalusteilla ja pintaremontilla kappelin saisi siihen kuntoon, että siellä voisi toimittaa esim.kasteita. Nyt kasteita on siellä vain harvoin ja luulen, että kaunis kappeli toisi muutoksen tähän. Lisäksi kappelissa olisi tilajärjestelyillä mahdollisuus pitää esimerkiksi rukouspiirejä yms. Kappeli on ollut viime vuosina käytössä kokoontumistilana vain satunnaisesti: nuorten piiri on kokoontunut siinä kerran kuukaudessa ja raamattupiiri pari kertaa kuukaudessa. Kasteita kappelissa on ollut muutaman kerran vuodessa. Valtaosa vastaajista seitsemän ilmoitti käyttävänsä kappelia satunnaisesti, yksi viikoittain. Kuuden mielestä kappeli kaipasi tilankäytöllisiä uudelleenjärjestelyitä: Erässä vastauksessa ehdotettiin kappelin muuttamista harrastetilaksi, johon hankittaisiin pingis tai biljardipöytä kappelitila on mielestäni turha, jos sen käytöllä ajatellaan kaste tai vihkitilaisuuksia. Toisissa vastauksissa taas vaadittiin huutomerkillä vahvistaen: Kappeli kappeliksi! tai kirkoksi. Kappeli näyttää vuosia olleen ilmeisessä alennustilassa. Ehkä sakastin niukka mitoitus ja se, että eteisestä ei ole suoraa käyntiä sakastiin, on johtanut siihen, että kappeli on käytännössä usein ollut jonkinlainen sakastin aputila. Aikaisemmin kappelia on jonkin aikaa käytetty myös toimistotilana. Nykyinen kalustus lepotuoliryhmineen ei myöskään luo selkeää kuvaa sakraalitilasta. Voisiko kappelin ilme kirkastua jo pelkän käytön kautta: voisiko siellä pitää jumalanpalveluksia, hartauksia ja pienimuotoisia musiikkitilaisuuksia? Voisiko siellä olla asianmukainen soitin näihin tarkoituksiin? Voisiko omaistenhuoneen yhdistää sakastiin, jolloin sakastiin saataisiin suora yhteys eteisestä? Pitäisikö kappelia laajentaa itään suuremmaksi jumalanpalvelutilaksi ja varustaa se samalla esimerkiksi luontoon avautuvilla suurilla ikkunoilla? 4.8 Eteis ja WC tilat Rakennuksen pääsisäänkäynnistä tullaan tuulikaapin kautta eteiseen, jossa ovat vaatenaulakot ja josta on käynti kahvioon, monitoimisaliin, omaisten huoneeseen, kappeliin ja WC tiloihin. Pääaulan WC tiloja on yhteensä 18 m 2, yhtä paljon miehille ja naisille. Miesten WC on myöhemmin muutettu liikuntaesteisille sopivaksi. Eteis ja WC tiloja kertoi käyttävänsä neljä vastaajaa viikoittain ja viisi satunnaisesti. Liikuntavuorolaiset käyttävät toista sisäänkäyntiä. Kaksi vastaajaa oli eteistiloihin sellaisinaan tyytyväisiä, kolmen mielestä tekniset korjaukset ja pintaremontti riittäisi ja kolme vastaajaa kaipasi tilankäytöllisiä uudelleenjärjestelyjä, esimerkiksi: WC tilat ovat huonossa kunnossa, vessojen ovet ja lukot eivät toimi moitteettomasti. Lisäksi tilat eivät anna helppoa mahdollisuutta esim. lasten hoitoon, vaippojen vaihtoon, pesuun yms. Sääksjärvellä tulisi myös tilojen puolesta ottaa lapsiperheet huomioon, kuten ohjelmassa usein otetaan. Toisaalta toisessa vastauksessa tuotiin seurakuntakeskuksen hyvänä puolena mm. eteisaulan riittävä tilavuus esim. lapsiperheitä ajatellen. Monien vastausten mukaan eteistilat koettiin turhan hämäriksi ja väritykseltään tummiksi: aula on erittäin pimeä, lisää valoa ja valoisuutta, Lisää valoa, vaaleammaksi, kutsuvammaksi.

8 4.9 Kahvio ja tarjoiluvälikkö Seurakuntakeskuksen n. 65 m 2 kokoinen kahvio avautuu eteiseen ja on siitä erotettavissa paljeovella, sekä pieneen tarjoiluvälikköön, josta on yhteys keittiöön ja monitoimisaliin. Kahvio on käytössä noin 3 4 kertaa viikossa. Noin puolet vastaajista ilmoitti käyttävänsä kahviota viikoittain ja puolet satunnaisesti. Useimpien käyttöön se soveltui sellaisenaan tai teknisillä korjauksilla ja pintaremontilla. Yksi vastaajista kaipasi kahvioon lisää valoa Keittiö Seurakuntakeskuksen keittiö on siivoushenkilökunnan käytössä päivittäin. Erilaiset ryhmät käyttävät sitä 3 4 kertaa viikossa. 3 4 kertaa vuodessa keittiössä valmistetaan lounas suurelle väkimäärälle. Lisäksi siellä leivotaan silloin tällöin. Kastejuhlissa, syntymäpäivillä ym. juhlissa keittiö palvelee n. 5 8 kertaa vuodessa. Vastaajista kaksi ilmoitti käyttävänsä keittiötä viikoittain ja kuusi satunnaisesti. Keittiö on koettu ahtaaksi, muuten vastaajat olivat siihen ilmeisen tyytyväisiä Asunto Seurakuntakeskukseen rakennettiin myös kolmen huoneen ja keittiön asunto (72 m 2 ) vahtimestarille. Sittemmin asunto on otettu toimistokäyttöön. Tilat ovat olleet viime aikoina enimmäkseen tyhjillään: diakonin vastaanotto kerran viikossa ja papin käytössä satunnaisesti. Vastaajista yksi ilmoitti käyttävänsä tilaa päivittäin, yksi viikoittain ja neljä satunnaisesti. Tilaa käyttävät vastaajat ehdottivat siihen tilankäytöllisiä uudelleenjärjestelyjä: Tehdään tiloihin selkeät toimistotilat. Sauna tehokkaampaan käyttöön. Vahtimestarin asuntoon asianmukaisia toimistotiloja (sauna pois toimistoksi). On arveltu, että vahtimestarin asuminen seurakuntakeskuksen yhteydessä voisi vähentää ilkivallan ja järjestyshäiriöiden mahdollisuutta. Aikamme ei kuitenkaan näytä suosivan ratkaisuja, joissa asuminen ja työ liittyisivät kiinteästi toisiinsa. Tarvitaanko Sääksjärvelle toimistotiloja ja kenen käyttöön ne suunniteltaisiin? Alun perin Sääksjärven seurakuntakeskukseen ei suunniteltu toimistotiloja, mutta ilmeisesti niille on tarvetta, koska niitä on myöhemmin sijoitettu rakennuksessa eri paikkoihin. Erään vastaajan arvion mukaan toimistotilojen toteuttaminen seurakuntakeskuksen asuntoon helpottaisi Lempoisten pään toimistotilapulaa Kellarikerroksen tilat Seurakuntakeskuksen kellarikerroksessa sijaitsee väestönsuoja, kerhohuone ja teknisiä tiloja. Keskuksen saaminen Sääksjärvelle teki aikoinaan mahdolliseksi oman partiolippukunnan perustamisen. Partiolaiset toimivat väestönsuojassa ja kerhohuoneessa. Kyselyyn vastanneista ainoastaan vahtimestarina rakennuksessa työskentelevä ilmoitti käyttävänsä kellarin tiloja. Niihin on oltu ilmeisen tyytyväisiä. Telttojen kuivaaminen on joskus koettu ongelmalliseksi kuivaamisesta syntyvä haju on levinnyt yläkerran tiloihin.

9 4.13 Ulkoalueet Asemapiirroksessa seurakuntakeskuksen edustalle on suunniteltu 48 autopaikkaa. Paikkoja ei ole merkitty alueelle eikä autoja koskaan liene pysäköity sinne suunnitellulla tavalla, eikä ehkä suunnitellussa määrässäkään. Eräässä vastauksessa toivottiinkin hieman lisää parkkitilaa ja toisessa ponnekkaammin: Parkkialue saatava isommaksi ja paremmin toimivaksi. Toisaalta seurakuntakeskuksen lähestymispuolen piha alueet hahmottuvat pääasiassa vain paikoitusalueeksi: Nykyisellään ulkoalueita ei tule juuri käytettyä, koska etupiha on lähes kokonaan parkkialuetta. Voisiko srk keskuksen eteen rakentaa pienen puiston/leikkipuiston? Päiväkerhotilojen yhteydessä on nykyisin pieni alue ulkoleikeille, mutta eräässä vastauksessa toivottiin: lapsille isompi leikkipuisto ja uusia härveleitä. Vastauksissa toivottiin myös toimintaa ja viihtyisyyttä ulkoalueille: Voisiko olla metsän rajassa messulle tila kesäajalle = metsämessu (telttamessu, tmv)? ja Istutuksilla lisää viihtyisyyttä alueelle. Kirkon ympäristö parempaan käyttöön ja näkyvyyttä, ehkä kuuluvuuttakin lisättävä: Mahdollisilla uudistuksilla katsottiin voitavan lisätä seurakuntakeskuksen saavutettavuutta ja näkyvyyttä sekä ulkoalueiden hyödynnettävyyttä Tällä hetkellä käyttämätöntä ulkotilaa on lähinnä tontin luoteisnurkassa, johon rakennussuunnitelmassa on merkitty tilavaraus myöhemmälle laajennukselle.

10 5. Sääksjärven seurakuntakeskuksen mahdollisuuksia Vaikka kyselyyn saatiin vain kymmenen vastaajan otos, vaikuttivat vastaajien tilojen kehittämiseen asettamat odotukset ja näkemykset tilojen mahdollisuuksista monipuolisilta. Vastaajien mukaan parannustoimenpiteillä voitaisiin saavuttaa mm. sakraalitilan pyhyys, messulle arvokkaamman oloiset puitteet. Salin erilainen akustiikka voisi monipuolistaa musiikkitoimintaa, jos se sopisi paremmin myös klassiselle musiikille. Vastausten mukaan uudistukset voisivat muuttaa seurakuntakeskuksen houkuttelevaksi perhejuhlatilaksi : "Kaunistamalla" tilaa sen arkkitehtuuria kunnioittaen talo tulisi varmasti monikäyttöisemmäksi ja suosituksi toimitustenpitopaikaksi. Moni sääksjärveläinen haluaisi varmasti esimerkiksi järjestää kastetilaisuuden kotikonnuilla. Kaiken kaikkiaan uudistuksilla voitaisiin saada seurakuntakeskukselle parempi käyttöaste ja työntekijöille ja seurakuntalaisille uskoa ja intoa paremmasta huomisesta! : Tilojen korjaaminen siihen kuntoon, että useita ryhmiä voisi toimia paikalla samanaikaisesti antaisi tilankäyttöön joustavuutta ja mahdollisuuksia. Sääksjärven tiloja voisi käyttää useammin ja säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä voisi pitää siellä useammin ja joustavammin. Valoisuutta lisäämällä srk keskus olisi houkuttavampi paikka järjestää toimintaa. Eräs Sääksjärven seurakuntatalon ongelma näyttää olleen se, että tilojen käyttö ja niiden suomat mahdollisuudet eivät ole ihanteellisesti kohdanneet toisiaan. Monitoimitila koetaan liian monitoimiseksi ja toisaalta erityisesti kerholasten tarpeisiin suunniteltujen tilojen toivottaisiin palvelevan monipuolisemmin eri ikäisten tarpeita. Toimistotiloja, joita ei alun perin ollut sisällytetty tilaohjelmaan, on sijoitettu kappeliin, siivoushuoneeseen ja asunnoksi suunniteltuihin tiloihin ja lopulta ne kuitenkin näyttävät jääneen melko vähälle käytölle. Pohdittaessa seurakuntakeskuksen käyttöä ja muutoksia, voisi lopputuloksen eheyden kannalta olla hyvä, etteivät uudistukset olisi ristiriidassa alkuperäisten tavoitteiden kanssa, tavoitteiden, jotka kai ovat olleet aivan hyviä ja rakennuksen suunnittelun lähtökohtana. Pitäisi harkita, millaiset toiminnot katsotaan Sääksjärvellä tarpeellisiksi ja haluttaviksi, ja toisaalta mihin toimintoihin seurakuntakeskuksen tilat tarjoavat parhaat edellytykset. On kai hyvä, että seurakunnalla on erilaisia tiloja monipuoliseen toimintaan, eikä kaikissa tiloissa tarvitse voida tehdä kaikkea. Toisaalta täytyy myös pohtia sitä, kuinka tasapuolisesti erilaisia toimintoja täytyisi olla tarjolla pitäjän eri puolilla. Sääksjärven seurakuntakeskus rakennettiin aikoinaan huomattavan lahjoituksen turvin nimenomaan virkistämään Lempäälän pohjoisosien seurakuntaelämää. Lempäälässä Pekka Mäenpää

Kirkkopuiston seurakuntakoti

Kirkkopuiston seurakuntakoti Kirkkopuiston seurakuntakoti 10.6.2015 Kirkkopuiston seurakuntakoti sijaitsee Keskuskirkon läheisyydessä kaupungin keskustassa, katuosoite: Hämeenkatu 5, postiosoite: Kirkkopolku 2 a. Rakennus valmistui

Lisätiedot

Sääksjärven seurakuntakeskus Hankeohjelma

Sääksjärven seurakuntakeskus Hankeohjelma Sääksjärven seurakuntakeskus Hankeohjelma 1. Tausta Sääksjärven seurakuntakeskuksen tulevaisuutta pohtinut hanketyöryhmä kokoontui vuoden 2009 aikana kaksi kertaa. Hanketyöryhmän käytössä ja merkittävänä

Lisätiedot

Esteettömyysopas. Keskuskirkko. Keskuskirkon katuosoite on Hämeenkatu 5, 11100 Riihimäki

Esteettömyysopas. Keskuskirkko. Keskuskirkon katuosoite on Hämeenkatu 5, 11100 Riihimäki Kesäkuu 2013 Esteettömyysopas Keskuskirkko Keskuskirkon katuosoite on Hämeenkatu 5, 11100 Riihimäki Kirkko on valmistunut vuonna 1905. Kirkkoa laajennettiin vuonna 1927, jolloin rakennettiin kirkon pohjoissivu

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

SURF IDEA BOOK 2013. www.surfaces.fi YOUR IDEA. OUR SURFACES.

SURF IDEA BOOK 2013. www.surfaces.fi YOUR IDEA. OUR SURFACES. SURF IDEA BOOK 2013 Arkkitehti: Ota yhteyttä saat 15 itunes App Store -lahjakortin käytettäväksi iphone ja ipad -applikaatioihin! Linkki sisällä 1 2 Vapaus keskittyä arkkitehtuurin suunnitteluun Puucomp

Lisätiedot

HONKA LEHMUSKUJA 160 m 2 l 180 m 2

HONKA LEHMUSKUJA 160 m 2 l 180 m 2 HONKA LEHMUSKUJA 160 m 2 l 180 m 2 TUNNELMAA JA KODIKKUUTTA modernilla tavalla Lehmuskuja on suunniteltu sinulle, joka haluat kodiltasi toimivuutta sekä klassisia yksityiskohtia kuten ruutuikkunoita ja

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

HINNASTOT Kirkot, toimitilat ja tarvikkeet.

HINNASTOT Kirkot, toimitilat ja tarvikkeet. HINNASTOT 2016 Kirkot, toimitilat ja tarvikkeet www.nurmijarvenseurakunta.fi Nurmijärven seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksessaan 8.12.2015 vahvistama vuokrattavien tilojen ja tarvikkeiden hinnasto. Kastetilaisuuksiin

Lisätiedot

Vauhtia tuotantoon Ruskon teollisuusalueelta

Vauhtia tuotantoon Ruskon teollisuusalueelta Vauhtia tuotantoon Ruskon teollisuusalueelta Toimiva tuotanto-, varasto- ja toimistotila/teollisuustila osoitteessa Konetie 33, Oulu. E8 5,8 KM VALTATIE 20 2 MIN LENTOASEMA 16 KM OULUN KESKUSTA 8,5 KM

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 120 Kompakti yksikerroksinen ekotalo suuntaan katseensa huomiseen. Rakennuksen pinnat voidaan varustella aurinkopaneelein, jolloin se on valmis

Lisätiedot

KOSKELAN KIRKKO JA KOSKELAN SAIRAALAN KAPPELI (12.6.2007) Päivitetty 23.2.2015

KOSKELAN KIRKKO JA KOSKELAN SAIRAALAN KAPPELI (12.6.2007) Päivitetty 23.2.2015 KOSKELAN KIRKKO JA KOSKELAN SAIRAALAN KAPPELI (12.6.2007) Päivitetty 23.2.2015 Helsingin kaupungin Koskelan sairaala-aluetta alettiin rakentaa vuosina 1912 1914. Opastaulusta näkyy, että siellä on monenlaisia

Lisätiedot

Mistä lähtökohdat, kenen ehdoilla :

Mistä lähtökohdat, kenen ehdoilla : RAKC.3004 Rakennustekniikka Luento 1 / osa 2. Rationaalinen tilasuunnittelu Dipl. ins. Hannu Hirsi A E 01.09.15 Mistä lähtökohdat, kenen ehdoilla : Asiakkaan, käyttäjän tarpeet ja toiminta : Rakennuksesta

Lisätiedot

28.9. Samassa veneessä Tunteet ja tarpeet tunnetko mut? 26.10. Aaallokko paattia keinuttaa Parisuhdetta kuormittavat

28.9. Samassa veneessä Tunteet ja tarpeet tunnetko mut? 26.10. Aaallokko paattia keinuttaa Parisuhdetta kuormittavat NAVIGOINTIA PARISUHTEESSA 28.9. Samassa veneessä Tunteet ja tarpeet tunnetko mut? 26.10. Aaallokko paattia keinuttaa Parisuhdetta kuormittavat ulkoiset tekijät 23.11. Love Boat Seksuaalisuus parisuhteessa

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Ajaton klassikko. Tapiolan Aura Revontulentie 7, Espoo, Tapiola. Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava.

Ajaton klassikko. Tapiolan Aura Revontulentie 7, Espoo, Tapiola. Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava. Kiinteistö-Tapiola Oy Ajaton klassikko Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava. Pääkonttoritason toimitila Tapiolassa jo tänään huomisen arvoalueella Tapiolan Aura

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

KUOPION NUORI -KYSELY

KUOPION NUORI -KYSELY KUOPION NUORI -KYSELY Nuorten Palvelu ry / Kauppakeskusten nuoret -hanke YHTEENVETO VASTAUKSISTA Kyselyn tausta Kuopion nuori -kysely oli Kuopion keskustassa asioiville ja aikaansa viettäville nuorille

Lisätiedot

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014 Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 1 Yhteenveto Kanavagolf Vääksy Oy:n asiakaskysely järjestettiin sähköisenä kyselynä 29.10.- 9.11.2014 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 103

Lisätiedot

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely KÄRKÖLÄ Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely 22.3.-30.4.2016 YHTEENVETO KÄRKÖLÄ KÄRKÖLÄ www.karkola.fi Kärkölän kunta Virkatie 1, 16600 Järvelä 044 770 2200 Perustiedot Kysely toteutettiin lomakekyselynä

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS

ESTEETTÖMYYSSELVITYS esteettömyysselvitys s. 1 / 7 (Mahdollinen kuva kohteesta) ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: _ Kunta: Päivämäärä: esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen nimi: Postinro ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014 Espoonlahden kirjastoverkko Asukaskyselyn yhteenveto Taustatiedot Millainen on sinun kirjastosi -asukaskysely lähettiin Espoonlahden kaikkiin talouksiin elokuussa 2014. Ne taloudet, joilla on mainostenjakokielto,

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA Kolismaankatu 3, 33330 Tampere Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE

Lisätiedot

KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, RIVITALO 2 5h+k+2 kph+s+wc, 131 m, 447 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Tässä asunnossa on

Lisätiedot

KIINTEISTÖ REVONTULENTIE 9, 02100 ESPOO

KIINTEISTÖ REVONTULENTIE 9, 02100 ESPOO , 02100 ESPOO ESPOON TAPIOLASSA Historiallisesti merkittävä rakennus on keskeiselle paikalla Tapiolan keskustan välittömässä läheisyydessä. Puistomaisessa ympäristössä sijaitseva kiinteistö liittyy saumattomasti

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille

Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille Tausta ja menetelmät Toteutimme markkinatutkimuksen tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille maaliskuussa 2013 Kyselyn

Lisätiedot

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoiminta Vaikeavammaisten päivätoiminta Kysely vaikeavammaisten päivätoiminnasta toteutettiin helmikuussa 08. Sosiaalityöntekijät valitsivat asiakkaistaan henkilöt, joille kyselyt postitettiin. Kyselyjä postitettiin

Lisätiedot

Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen

Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen https://funwithresearch.files.wordpress.com P https://funwithresearch.files.wordpress.com Kolmikerroksiset talot on

Lisätiedot

Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua. Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014

Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua. Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014 Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014 Selfie Linnanmäen maailmanpyörässä kesällä 2014 1 Pääkirjoitus: Med Group ja avustajapalvelut uudistuvat

Lisätiedot

MYYDÄÄN KOULUTUS- JA MAJOITUSKESKUSKIINTEISTÖ ESPOON SIIKAJÄRVELLÄ

MYYDÄÄN KOULUTUS- JA MAJOITUSKESKUSKIINTEISTÖ ESPOON SIIKAJÄRVELLÄ MYYDÄÄN KOULUTUS- JA MAJOITUSKESKUSKIINTEISTÖ ESPOON SIIKAJÄRVELLÄ Catella Property Oy Aleksanterinkatu 15 B 00100 Helsinki Puh. 010 5220 100 Fax 010 5220 217 www.catella.fi Helsinki. Y-tunnus 1048559-0

Lisätiedot

MONIKKO. Mänttä-Vilppula 12.12.2011. London City Farmhouse by Catrina Stewart 12.12.2011

MONIKKO. Mänttä-Vilppula 12.12.2011. London City Farmhouse by Catrina Stewart 12.12.2011 MONIKKO Mänttä-Vilppula 12.12.2011 London City Farmhouse by Catrina Stewart 12.12.2011 esityslista 1. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 2. Läsnäolijat 3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 4.

Lisätiedot

KUOPION KESKUSKENTÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 21.4.2015 1

KUOPION KESKUSKENTÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 21.4.2015 1 KUOPION KESKUSKENTÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 21.4.2015 1 Suunnitteluvarauksen perusteet Kuopion vanhan raviradan alueelle on rakennettavissa kiinteistöyhtiön hallitsema kiinteistökonsepti, jolla aikaansaadaan

Lisätiedot

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 RANTATALON TUNNELMAA valoisassa kodissa Lounatuuli edustaa New England -tyyppistä arkkitehtuuria, joka vie ajatukset merelle ja rannalle, vaikka kotisi olisi keskellä

Lisätiedot

Esteettömyysselvitys Jyväskylän asuntomessut 2014 Esteettömyyden toteutuminen messualueen pientaloissa

Esteettömyysselvitys Jyväskylän asuntomessut 2014 Esteettömyyden toteutuminen messualueen pientaloissa Esteettömyysselvitys Jyväskylän asuntomessut 2014 Esteettömyyden toteutuminen messualueen pientaloissa Niina Kilpelä, arkkitehti SAFA Kynnys ry Kynnys ry / Siltasaarenkatu 4 00530 HELSINKI puh. (09) 6850

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTE As Oy Kuopion Rantakerttu Osoite: Asuntoja: Autokatospaikkoja: PIHA-ALUE JULKISIVUT JA VESIKATE IKKUNAT OVET VÄLISEINÄT SEINÄPINNAT KATTOPINNAT LATTIAPINNAT KALUSTEET VARUSTEET KODINKONEET

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1.YHTEISKOULU, HIRVIKOSKEN YHTENÄISKOULU JA KESKUSKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin

Lisätiedot

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14)

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14) Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/14 (lv. 13-14) Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä lasta, joista palautui 16. Vastausprosentti oli 4,7 %. Lasten kysely muodostui 12

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot

SORVAAJANKATU 15, HELSINKI

SORVAAJANKATU 15, HELSINKI SORVAAJANKATU 15, HELSINKI Kiinteistö KOY Sorvaajanalue hallitsee vuokrasopimuksen nojalla 4386 m² suuruista vuokratonttia katuosoitteessa Sorvaajankatu 15. Tontilla sijaitsee vuonna 1991 rakennettu toimisto-

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34. HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie

Lisätiedot

Projektin perustelu ja tavoitteet

Projektin perustelu ja tavoitteet P A L V E L U T Projektin perustelu ja tavoitteet Hankkeen tavoite on lisätä sukupolvien välistä yhteenkuuluvuutta ja lisätä toisista huolehtimista tarjoamalla uudenlainen asumismuoto usean sukupolven

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1. YHTEISKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin tehtävissä ja perussiivouksessa on huonekorkeus.

Lisätiedot

As Oy Jyväskylän Jokivillat. Arvinkuja 14, 40520 Jyväskylä

As Oy Jyväskylän Jokivillat. Arvinkuja 14, 40520 Jyväskylä As Oy Jyväskylän Jokivillat Arvinkuja 14, 40520 Jyväskylä Ver 8.5.2014 Nykyaikainen unelmakoti Jokivarren viihtyisälle alueelle valmistuu tasokkaita ja nykyaikaisia kaupunkivilloja. Kohteen viisi lämminhenkistä

Lisätiedot

Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentien ruokala (WLAN) koulussa ei ole iltavalvojaa, joten ruokalan käyttö edellyttää valvojan tilaamisen

Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentien ruokala (WLAN) koulussa ei ole iltavalvojaa, joten ruokalan käyttö edellyttää valvojan tilaamisen Ruokalat Askiston koulun ruokala 136 m² (WLAN) äänestystila Dickursby skolan ruokala, 96 paikkaa (WLAN) Havukosken koulun ruokala 160 m², 150 paikkaa Helsinge skolan ruokala 120 m², 120 paikkaa (WLAN)

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

Baletti - Kysely huoltajille 2015

Baletti - Kysely huoltajille 2015 Baletti - Kysely huoltajille 2015 Yleistä Huoltajakysely lähetettiin kaikille baletin oppilaiden vanhemmille eli yht. 74 henkilölle. Vastauksia saatiin 23.Vastausprosentti oli 31,1, joka on huomattavasti

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Uutta tilaa yritysmaailman ytimessä

Uutta tilaa yritysmaailman ytimessä EKOTEHOKAS TOIMIstoTALO KEILANIEMEssä www.keilaranta.fi Uusi, aidosti muunneltava toimistokokonaisuus Keilaranta :ssä sijaitsee lähimpänä Keilaniemen tulevaa metroasemaa. Viihtyisiä tiloja sekä pienille

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Esteettömyys sisäliikuntatiloissa. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry

Esteettömyys sisäliikuntatiloissa. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Esteettömyys sisäliikuntatiloissa Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Kynnys ry Kynnys ry on vammaisten ihmisoikeusjärjestö. Toimii asiantuntijan vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Rakennetun

Lisätiedot

SYKE MONITOIMITILAKSI 1. JOHDANTO

SYKE MONITOIMITILAKSI 1. JOHDANTO SYKE MONITOIMITILAKSI 1. JOHDANTO Nuorisolain 1 tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten

Lisätiedot

1/16. Säterintie 8. Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT

1/16. Säterintie 8. Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT 1/16 Säterintie 8 Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT 2/16 Silkinkehruu Lämmin tuotantotila / varastotila puukatto jonka yläpuolella toimistotiloja Ikkunat ulos

Lisätiedot

Asunto Oy Klaukkalanportti

Asunto Oy Klaukkalanportti Mukavaa asumista lähellä luontoa, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Yrittäjäntie Alitilantie Järvihaantie Klaukkalanportti Ropakkotie Ropakkotie Klaukkalantie Peltohiirentie Läpsämäntie Klaukkala on nopeasti

Lisätiedot

Käpylän elävä keskipiste

Käpylän elävä keskipiste Käpylän elävä keskipiste Käpylän elävä keskus Amerin talona tunnettu Mäkelänkatu 91 uudistuu. Siitä tulee viihtyisä ja inhimillisen kokoinen kaupunginosan keskus. Kiinteistössä on tilaa erilaisille toimijoille:

Lisätiedot

Nopean toimitusketjun kaista Äimärautioon

Nopean toimitusketjun kaista Äimärautioon Nopean toimitusketjun kaista Äimärautioon Avaa ovet varasto- ja logistiikkatilaan osoitteessa Äimäkuja 6, Oulu. TERMINAALIT 2,5 KM KESKUSTA 3,5 KM ORITKARIN SATAMA 1 KM LIMINGANTIE 700 M POIKKIMAANTIE

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

Järvenpää-talo. Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen. www.laurea.fi

Järvenpää-talo. Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen. www.laurea.fi Järvenpää-talo Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen www.laurea.fi Opasteet ja Ulkotilat Ulkotilat Esteetön sisäänkäynti Pysäköinti sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä 2 LI-paikkaa

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset Määräaikaan 3.6.2013 klo 12.00 mennessä tarjouksia on tullut yhteensä _ yritykseltä.

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset Määräaikaan 3.6.2013 klo 12.00 mennessä tarjouksia on tullut yhteensä _ yritykseltä. LIITE 4 TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN YKSIKKÖ/ Toffela-hanke Tarjous saapunut YRITYS saapunut Hankintamenettely Avoimen menettelyn mukainen hankintailmoitus on julkaistu www.hankintailmoitukset.fi sivulla

Lisätiedot

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu OMALLA 1176m2 TONTILLA, päättyvällä kadulla, moderni nykyaikainen omakotitalo. Huonejakauma velaton kokonaishinta 4h+k+khh+s 100m2, +autokatos+varasto,

Lisätiedot

Kylätaloista liiketoimintaa. Joroinen 10.3. 2012 Juha Kuisma Kylien liiketoiminta-asiamies Kylien Bisneskeissit hanke, SYTY ry

Kylätaloista liiketoimintaa. Joroinen 10.3. 2012 Juha Kuisma Kylien liiketoiminta-asiamies Kylien Bisneskeissit hanke, SYTY ry Kylätaloista liiketoimintaa Joroinen 10.3. 2012 Juha Kuisma Kylien liiketoiminta-asiamies Kylien Bisneskeissit hanke, SYTY ry Millaisia kylätaloja? seurantaloja entisiä kyläkouluja kunnostettuja kauppa-

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Maarian seurakunta A.D. 2012 Maarian seurakunta on laaja ja monimuotoinen. Seurakuntamme työtä tehdään neljällä alueella: etelässä, lännessä, idässä ja pohjoisessa.

Lisätiedot

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5 KOy Helsingin Elimäenkatu 15 Kiinteistö Rakennus on valmistunut vuonna 1974 ja peruskorjattu 1990-luvun lopulla. Kiinteistön tilat soveltuvat sekä toimisto- että pienteolliseen käyttöön. Tilat ovat viimeksi

Lisätiedot

Asunto Oy Lempäälän PALOMÄENTÄHTI

Asunto Oy Lempäälän PALOMÄENTÄHTI ENNAKKOMARKKINOINNISSA Asunto Oy Lempäälän PALOMÄENTÄHTI Asunto Oy Lempäälän PALOMÄENTÄHTI tulee sijaitsemaan kattavan palveluverkoston alueella. 500m etäisyydellä ovat mm. koulu ja päiväkoti. Laajemmista

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava)

RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava) RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava) As Oy Kajaanin Seminaarinmäki sijaitsee Kajaanin kaupungin ydinkeskustassa korttelissa AK 1. Talo A sijaitsee Kauppakadun varrella osoitteessa Kauppakatu 31. Talo B sijoittuu

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 1 KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Sisällys 1. Tilarakenne ja muunneltavuus... 2 1.1. Käytävälinjan muuttaminen... 3 2. Koljonvirran tilat asumiskäytössä... 4 2.1. Hoitolaitostyyppinen asuminen... 4 2.1.1.

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(3 TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Hanke Yhteishanke Päivämäärä

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

www.sunnycarcenter.fi

www.sunnycarcenter.fi www.sunnycarcenter.fi www.sunnycarcenter.fi Sunny Car Center Oy Vankanlähde 7 13100 Hämeenlinna Tel +358 (0)10 322 3344 Fax +358 (0)10 322 3345 www.sunnycarcenter.fi Katariina Muukka Project Coordinator

Lisätiedot

RIILAHDEN TOIMINTAKESKUS Esteettömyystarkastelu 27.2.2014

RIILAHDEN TOIMINTAKESKUS Esteettömyystarkastelu 27.2.2014 ARKKITEHTITOIMISTO L&M S i e v ä n e n Oy RIILAHDEN TOIMINTAKESKUS Esteettömyystarkastelu 27.2.2014 TALO A (alatalo) Sisäänkäynti Sisäänkäynti rakennukseen on esteellinen: - Piha-alueelta sisäänkäyntikatoksen

Lisätiedot

Talolla toimitaan - vai talo taakkana? Lempäälä 2.2. 2013 Juha Kuisma Kylien liiketoiminta-asiamies SYTY ry

Talolla toimitaan - vai talo taakkana? Lempäälä 2.2. 2013 Juha Kuisma Kylien liiketoiminta-asiamies SYTY ry Talolla toimitaan - vai talo taakkana? Lempäälä 2.2. 2013 Juha Kuisma Kylien liiketoiminta-asiamies SYTY ry Millaisia kylätaloja? seurantaloja entisiä kyläkouluja kunnostettuja kauppa- ym kiinteistöjä

Lisätiedot

AINUTLAATUISTA PALVELUASUMISTA EIRASSA

AINUTLAATUISTA PALVELUASUMISTA EIRASSA AINUTLAATUISTA PALVELUASUMISTA EIRASSA Villa Ensi Säätiö tarjoaa turvallista asumismukavuutta keskellä kauneinta Helsinkiä. Villa Ensin tuettua asumista tarvitseville henkilöille tarkoitetut huoneistot

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN MONITOIMITALO L1-SUUNNITELMAT, YHTEISTYÖSSÄ

NURMIJÄRVEN MONITOIMITALO L1-SUUNNITELMAT, YHTEISTYÖSSÄ NURMI JÄRVENMONI TOI MI TALO L1SUUNNI TELMAT 30. 01. 2014 HUOLTOALUE URHEILUKENTTIEN LAAJENNUSVARAUS MONITOIMIKENTTÄ URHEILUHALLI TENNISKENTÄT 95 AP KEVYTLIIKENNE TELTAT URHEILUKENTTÄ TEKONURMIKENTTÄ "ESITTELY-

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto 23.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tutkimushanke 2016-2017 Helsingin kaupunginkirjasto hallinnoi, mukana myös Espoo, Inari, Tampere ja Vihti

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot

turun museokeskuksen vuokrattavat tilat

turun museokeskuksen vuokrattavat tilat turun museokeskuksen vuokrattavat tilat Turun museokeskuksesta löytyvät vuokrattavat tilat ovat ihanteellisia paikkoja juhlien, tapahtumien ja kokouksien järjestämiselle. Kun haluat tarkemmin tutustua

Lisätiedot

Opasteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Opasteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Opasteet Opasteiden on sovelluttava kaikille Pelkästään näköön tai kuuloon perustuvat opasteet ja informaatio tulee aina täydentää siten että aistin puuttuminen ei estä opasteen tai informaation käyttämistä.

Lisätiedot

KESKUSTAKIRJASTON YLEISSUUNNITELMA KESKUSTAKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LIITE 5, VIITESUUNNITELMAT

KESKUSTAKIRJASTON YLEISSUUNNITELMA KESKUSTAKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LIITE 5, VIITESUUNNITELMAT KESKUSTAKIRJASTON YLEISSUUNNITELMA KESKUSTAKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LIITE 5, VIITESUUNNITELMAT Keskustakirjaston arkkitehtuuri perustuu rakennuspaikan ja tulevaisuuden kirjastototoimintojen kohtaamiseen

Lisätiedot

Toimitilat ryhmitellään seuraaviin maksuluokkiin:

Toimitilat ryhmitellään seuraaviin maksuluokkiin: Toimitilat ryhmitellään seuraaviin maksuluokkiin: A. Perhejuhlat, yhdistysten kokoukset ym. yksityistilaisuudet esim. muistotilaisuus ja kastejuhla Seurakuntasali tai vastaava suurehko tila 74,797 92,00

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LUONNOS 8.6.2016 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT Kysely johtajille, opettajille ja oppilaille kevät 2010 Piia Seppälä, arvioinnin

Lisätiedot

(Täyttää valokulma vaatimuksen, RakMK G1) Tontin raja 10 683 5 943 4 740. (> 8000mm, Täyttää palomääräykset) +103.10 +103.10

(Täyttää valokulma vaatimuksen, RakMK G1) Tontin raja 10 683 5 943 4 740. (> 8000mm, Täyttää palomääräykset) +103.10 +103.10 Mahdollinen näkymä naapurin asuinrakennuksesta, 4.asuinkerros Mahdollinen näkymä naapurin asuinrakennuksesta, 3.asuinkerros Mahdollinen näkymä naapurin asuinrakennuksesta, 2.asuinkerros +118.60 +115.50

Lisätiedot

Asunto Oy Raitinlinna. Taloyhtiön strategia

Asunto Oy Raitinlinna. Taloyhtiön strategia Asunto Oy Raitinlinna Taloyhtiön strategia Vahvistettu yhtiökokouksessa 28.5.2013 Historia Asunto Oy Raitinlinnan omistamalle tontille n:o 8 Espoon kaupungin korttelissa n:o 12002 saatiin rakennuslupa

Lisätiedot

AS Oy Jyväskylän Viherpeippo. Rauhaisaa asumista Äijälän rantamaisemissa

AS Oy Jyväskylän Viherpeippo. Rauhaisaa asumista Äijälän rantamaisemissa A Oy Jyväskylän Viherpeippo Rauhaisaa asumista Äijälän rantamaisemissa Luotettavaa rakentamista jo vuodesta 1985 HUOLONTA JA HELPPOA AUMITA VÄINÖLÄÄ As Oy Jyväskylän Viherpeippo koostuu kolmesta rivitalosta

Lisätiedot

Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015

Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015 Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015 Case: Hyvän Olon viikonloppu kurssilaisen palvelupolku Vierumäellä VIERUMÄKI KOTISIVUT www.vierumaki.fi - Paljon informaatiota

Lisätiedot

Esteettömyysopas Hirvijärven leirikeskus osoite: Hirvijärventie 760.

Esteettömyysopas Hirvijärven leirikeskus osoite: Hirvijärventie 760. Elokuu 2013 Esteettömyysopas Hirvijärven leirikeskus Hirvijärven leirikeskus sijaitsee 13 kilometriä Riihimäen keskustasta lounaaseen, osoite: Hirvijärventie 760. Leirikeskuksessa on kolme rakennusta:

Lisätiedot

Kokous- ja juhlatilat FresCo Ravintolat Oy

Kokous- ja juhlatilat FresCo Ravintolat Oy Kokous- ja juhlatilat FresCo Ravintolat Oy Turku 2013 Ravintola AITIOPAIKKA Itsenäisyydenaukio 2 20800 Turku puh. 0400 176 481 aitiopaikka@frescoravintolat.fi Tyylikkäät, uudistetut juhla- ja kokoustilat

Lisätiedot

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille 1 (5) VASTAUSOHJE Täytetty lomake pyydetään palauttamaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: esteeton.espoo@espoo.fi Tämän lomakkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja. Palvelut parhaalta paikalta

Vuokra-asuntoja. Palvelut parhaalta paikalta Koti kaiken keskellä alvelut parhaalta paikalta Vuokra-asuntoja Sellonhuipun vuokrauksesta vastaa Ovenia sännöinti p. 0201 774 500 asuntovuokraus@ovenia.fi www.oveniaisannointi.fi ASUNTO OY SOON SONHUU

Lisätiedot