Työ- ja elinkeinoministeriö MINVA TEM

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työ- ja elinkeinoministeriö MINVA TEM2015-00178"

Transkriptio

1 Työ- ja elinkeinoministeriö MINVA TEM TMO Lahtinen Päivi(TEM) JULKINEN Viite Asia Kilpailukykyneuvosto Bryssel Kilpailukykyneuvoston kokouksessa käsitellään sisämarkkina-, teollisuus- ja tutkimusaiheita. Sisämarkkinaosuudessa pyritään saavuttamaan neuvoston yleisnäkemys tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketista. Ratkaisevana kysymyksenä on uusi pj:n uusi ehdotus pakolliseksi alkuperämaamerkinnäksi, joka koskisi kahta tuotesektoria. Suomi ei lähtökohtaisesti ole valmis hyväksymään kompromissiesitystä alkuperämaamerkinnästä. Matkapakettidirektiivin osalta tavoitteena on hyväksyä poliittinen yhteisymmärrys. Odotettavaa on, että päätös saavutetaan ja se on myös Suomen hyväksyttävissä. Yhdenmiehen rajavastuuyhtiöiden osalta tavoitteena on saavuttaa neuvoston yleisnäkemys. Suomi voi hyväksyä yleisnäkemyksen. Pj antaa tilannekatsauksen ehdotuksesta liittyen liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden päästöraja-arvoista ja tyyppihyväksynnästä. Suomi ottaa tilannekatsauksen tiedoksi. Komissio esittelee neuvostolle äskettäin julkaisemansa tiedonannon digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta. Asiasta käydään näkemysten vaihto, mutta yksittäisiin ehdotuksiin ei vielä ole valmiutta ottaa kantaa. Suomen kannat strategian ehdotuksiin ovat parhaillaan valmisteilla ja ne tullaan toimittamaan eduskunnalle erillisessä E-kirjeessä. Kokouksessa hyväksytään päätelmät teollisuuden digitalisaatiosta. Taustalla on epävirallisessa kilpailukykyneuvostossa käydyt keskustelut. Päätelmät korostavat digitalisaation merkitystä eurooppalaiselle teollisuudelle ja palvelusektorille niin työllisyyden kuin tuottavuuden kasvun ja kilpailukyvyn paranemisen näkökulmasta. Suomi hyväksyy päätelmät. Tutkimusosuudessa ei käsitellä lainsäädäntöasioita. Kokouksessa hyväksytään kolmet neuvoston päätelmät ja käydään periaatekeskustelu avoimesta tieteestä. Keskustelun taustalla ovat komission järjestämä julkinen kuuleminen avoimesta tieteestä vuonna 2014 ja Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämisen haasteet. Suomi korostaa, että tieteen ja tutkimuksen avoimuudella voidaan lisätä mm. tutkimus- ja innovaatiojärjestelmien kilpailukykyä ja laatua sekä tutkimustulosten tehokkaampaa hyödyntämistä. Neuvoston päätelmillä ohjataan eurooppalaisten tutkimusalueen (ERA) kehittämistä, sen hallinnon järjestelyjä sekä avoimen, dataintensiivisen ja verkottuneen tutkimuksen roolia datavetoisessa taloudessa.

2 Asialista: 2(41) TORSTAI 28. TOUKOKUUTA 2015 (09:30) 1. Esityslistaehdotuksen hyväksyminen Muut kuin lainsäädäntöasiat 2. (mahd.) A-kohtien luettelon hyväksyminen Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) 3. (mahd.) A-kohtien luettelon hyväksyminen SISÄMARKKINAT JA TEOLLISUUS 4. (mahd.) Tuoteturvallisuuspaketti (ensimmäinen käsittely) a) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kulutustavaroiden turvallisuudesta sekä neuvoston direktiivin 87/357/ETY kumoamisesta (ensimmäinen käsittely) Toimielinten välinen asia: 2013/0049 (COD) 16901/13 COMPET 876 COMSOM 206 CODEC 2729 ENT 329 MI 1102 UD 319 CHIMIE 131 COMER /13 ENT 30 MI 66 CONSOM 15 COMPET 89 CODEC 191 UD 48 CHIMIE 22 COMER 45 + COR 1 b) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tuotteiden markkinavalvonnasta ja neuvoston direktiivien 89/686/ETY, 93/15/ETY, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 1999/5/EY, 2000/9/EY, 2000/14/EY, 2001/95/EY, 2004/108/EY, 2006/42/EY, 2006/95/EY, 2007/23/EY, 2008/57/EY, 2009/48/EY, 2009/105/EY, 2009/142/EY ja 2011/65/EU, asetuksen (EU) N:o 305/2011, asetuksen (EU) N:o 764/2008 ja asetuksen (EY) N:o 765/2008 muuttamisesta (ensimmäinen käsittely) Toimielinten välinen asia: 2013/0048 (COD) 16902/13 COMPET 877 COMSOM 207 CODEC 2730 ENT 324 MI 1079 UD 320 CHIMIE 132 COMER /13 ENT 29 MI 65 CONSOM 14 COMPET 88 CODEC 190 UD 46 CHIMIE 21 COMER 44 + COR 1 (ro) + COR 2 + REV 1 (pt) Yleisnäkemys 5. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkapaketeista ja avustetuista matkajärjestelyistä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 90/314/ETY kumoamisesta (ensimmäinen käsittely) (Komission esittämä oikeusperusta : SEUT artikla 114) Toimielinten välinen asia: 2013/0246 (COD) Poliittinen yhteisymmärrys 12257/13 CONSOM 140 MI 635 TOUR 3 JUSTCIV 167 CODEC REV 1 (de)

3 + COR 1 3(41) 6. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä (ensimmäinen käsittely) Toimielinten välinen asia: 2014/0120 (COD) Yleisnäkemys 8842/14 DRS 52 CODEC ADD 1 + ADD 2 Muut kuin lainsääädntöasiat 7. Digitaaliset sisämarkkinat Muut asiat a) Ehdotus neuvoston päätelmiksi eurooppalaisen teollisuuden digitalisaatiosta Hyväksyminen b) Digitaalinen sisämarkkinastrategia Euroopalle Komissio esittelee Näkemysten vaihto 8672/15 COMPET 185 TELECOM 109 AUDIO 11 DIGIT 32 RECH 107 MI 291 PI 32 IND 72 ECOFIN 308 ENER 139 DATAPROTECT 70 CYBER 31 JUSTCIV 101 EJUSTICE 56 CULT 29 EDUC a) Käsiteltävänä oleva säädösehdotus (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) Tavaramerkkipaketti (ensimmäinen käsittely) i) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisesta Toimielinten välinen asia: 2013/0088 (COD) 8065/13 PI 51 CODEC REV 1 (es) ii) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu) Toimielinten välinen asia: 2013/0089 (COD) 8066/13 RI 52 CODEC REV 1 (de) Puheenjohtajavaltio tiedottaa b) Komission puolustusteollisuutta koskevan tiedonannon täytäntöönpano Komissio esittelee c) Yhtenäispatentin toimeenpano Komissio ja komiteapuheenjohtajat tiedottavat d) Kilpailukykyneuvosoton joulukuussa 2013 antamien päätelmien tilannekatsaus korkeantason kilpailukyky- ja kasvutyöryhmän raportti Puheenjohtajavaltio ja HLG työryhmän puheenjohtaja tiedottavat 8061/15 COMPET 152 MI 240 IND 54

4 4(41) e) Eurooppalaisia pk-yrityksiä koskeva Small Business Act -aloite Komission tilannekatsaus Saksan valtuuskunnan pyynnöstä f) Tulevan puheenjohtajan työohjelma Luxemburgin valtuuskunta tiedottaa PERJANTAI 29. TOUKOKUUTA 2015 (10:00) TUTKIMUS Muut kuin lainsäädäntöaisiat 9. Ehdotus neuvoston päätelmiksi eurooppalaisen tutkimusalueen tiekartaksi Hyväksyminen 10. Ehdotus neuvoston päätelmiksi eurooppalaisen tutkimusalueen hallintorakenteen tarkastelusta Hyväksyminen 11. Kohti avointa ja korkeatasoista eurooppalaista tiedettä - Tiede 2.0. julkisen konsultaation jatkotoimet Periaatekeskustelu 12. Ehdotus neuvoston päätelmiksi avoimesta, dataintensiivisestä ja verkottuneesta tutkimuksesta innovaatioiden edistäjänä Hyväksyminen Muut asiat 13. Tulevan puheenjohtajan työohjelma Luxemburgin valtuuskunta esittelee

5 Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM TMO Kanerva Pauliina(TEM) (41) Asia Tuoteturvallisuus ja markkinavalvonta; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kulutustavaroiden turvallisuudesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tuotteiden markkinavalvonnasta Kokous Kilpailukykyneuvosto U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu EU:n tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketti on kilpailukykyneuvostossa mahdollisella (poss.) listalla yleisnäkemyksenä. Ennen kilpailukykyneuvoston kokousta asiaa käsitellään Coreperissa. Tässä vaiheessa ei ole aivan selvää, miten ja missä muodossa asia tullaan käsittelemään kilpailukykyneuvostossa, koska siihen liittyvää kokousmateriaalia ei ole toimitettu. Alustavien arvioiden mukaan EU:n asetuspakettia tullaan käsittelemään kilpailukykyneuvostossa Coreperissa tehtyjen linjausten pohjalta. Puheenjohtaja on valmistellut tuoteturvallisuusasetusehdotuksen 7 artiklasta alkuperämerkintää koskevan kompromissiehdotuksen, jonka taustalla on komission teettämä alkuperämaamerkintää koskeva selvitys. Ehdotuksen mukaan merkintävaatimus koskisi vain rajattuja sektoreita: jalkineita sekä ruuan kanssa kosketukseen joutuvaa keramiikkaa. Lisäksi ehdotuksen liittyy tarkastelulauseke, jonka mukaan toteutettaisiin myöhemmin vaikutusarviointi alkuperämaamerkintöjen vaikutuksista. Jäsenmaiden mielipiteet ovat olleet hyvin jakautuneet alkuperämaamerkinnän osalta, mikä on jumittanut neuvottelut koko asetuspaketista. Sekä alkuperämaamerkinnän vastustajat että kannattajat ovat olleet hyvin liikkumattomia kannoissaan. Puheenjohtaja esittää lisäksi EU:n asetuspakettia muutoin hyväksyttäväksi, mutta on Coreperia varten valmistellut uuden ehdotuksen koskien tuoteturvallisuusasetusehdotuksen artiklojen 16, 17 ja 19 mukaista komitologiamenettelyä standardisointikomitean ja tuoteturvallisuuskomitean työnjaon selkeyttämiseksi siten, että päätösvalta rajattaisiin tuoteturvallisuuskomitealle. Suomen kanta

6 6(41) Suomi kannattaa asetuspaketin tavoitteita ja sisältöä pääpiirteissään ja pitää asetuspakettia kokonaisuudessaan hyvänä kehityksenä niin kuluttajien ja työntekijöiden turvallisuuden, elinkeinoelämän toimijoiden yhdenmukaisen kohtelun sekä valvontaviranomaisten toimintaedellytysten osalta. Suomi pitää tärkeänä, että asetukset kulutustavaroiden turvallisuudesta ja tuotteiden markkinavalvonnasta pidetään kiinteänä pakettina. Tuoteturvallisuusasetus käsittelee talouden toimijoiden velvollisuuksia ja markkinavalvonta-asetukseen on kirjattu markkinavalvontaviranomaisten velvollisuudet. Tämän vuoksi vain toisen asetuksen hyväksyminen loisi epäsuhdan velvollisuuksien välille. Asetusten välillä on vahva yhteys. Suomi ei lähtökohtaisesti ole valmis hyväksymään kompromissia alkuperämaamerkinnästä. Suomi on komitologiamenettelyä koskevan ehdotuksen suhteen joustava. Muilta osin paketti olisi Suomen hyväksyttävissä. Pääasiallinen sisältö Komissio on antanut ehdotukset asetukseksi kulutustavaroiden turvallisuudesta (KOM(2013) 78 lopullinen) ja asetukseksi tuotteiden markkinavalvonnasta (KOM(2013) 75 lopullinen). Tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketti sisältää myös tiedonannon komission monivuotisesta tuotteiden markkinavalvontasuunnitelmasta ja raportin asetuksen (EC) No 765/2008 akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevien vaatimusten implementoinnista. Jäsenmaiden mielipiteet ovat jakautuneet alkuperämaamerkinnän osalta, mikä on jumittanut neuvottelut koko asetuspaketista vuonna Sekä alkuperämaamerkinnän vastustajat että kannattajat ovat olleet hyvin liikkumattomia kannoissaan. Latvian EU-puheenjohtajuuskauden ensimmäinen attaseatason kokous tuoteturvallisuusja markkinavalvontapaketista pidettiin Tarkoituksena oli komission teettämän alkuperämerkintävelvollisuutta (artikla 7) koskevan selvityksen esitteleminen sekä jäsenvaltioiden kantojen selvittäminen puheenjohtajan tekemiin etenemissuunnitelmiin. Komissio katsoi, että selvityksellä saatujen tietojen perusteella asiassa voitaisiin edetä sektorikohtaisesti, asettamalla pakollinen alkuperämaamerkintävelvoite esimerkiksi tekstiileille ja keramiikkatuotteille, mahdollisesti jalkineille. Komission mukaan sen teettämä selvitys osoittaa, että näillä tuotesektoreilla alkuperämaan merkinnästä on eniten hyötyjä. Alkuperämaamerkintä

7 7(41) Vuoden 2013 U-jatkokirjelmän (U 16/2013 vp) mukaan Suomi suhtautuu kriittisesti alkuperämaamerkintävaatimusta koskevaan säännösehdotukseen. Jos asiassa nähdään tarpeelliseksi edetä, niin Suomi katsoo, että ennen tällaista sääntelyä tulisi selvittää alkuperämaamerkintävaatimuksen hyötyjä ja haittoja sekä muita vaikutuksia EU-tasolla. Tämän selvityksen perusteella voitaisiin harkita myöhemmin mahdollisia sääntelytoimia. Kuitenkin, jos käsiteltävänä olevan tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketin hyväksyminen kokonaisuutena sitä edellyttää, Suomi voi olla joustava ja harkita päätösajankohdan puheenjohtajan sellaista kompromissiehdotusta, jolla yrityksille aiheutuvia velvoitteita ei lisätä komission alkuperäiseen ehdotukseen verrattuna. Suomi on tuoteturvallisuusasetusehdotuksen valmistelun alusta asti kuulunut alkuperämaamerkintää vastustaviin maihin. Suomi vastustaa ja suhtautuu kriittisesti pakolliseen alkuperämaamerkintävaatimukseen koskien kaikkia sektoreita tai vaihtoehtoisesti vain joitakin sektoreita. Sektorikohtainen lähestyminen avaisi väylän ei toivotulle kehitykselle, jossa uusia sektoreita vähitellen vaadittaisiin merkinnän piiriin. Alkuperämaamerkintävaatimuksella ei saavutettaisi hyötyä tuoteturvallisuuden (jäljitettävyyden) kannalta, eikä se ole asetuksen tavoitteiden mukaista. Suomen näkemyksen mukaan alkuperämaamerkintävaatimus tulee jättää pois ehdotuksesta, eikä puheenjohtajan esittämä sektorikohtainen kompromissiehdotus ole Suomen kannan mukaista. Myös komission teettämään selvitykseen Suomi suhtautuu kriittisesti. Paremman sääntelyn näkökulmasta komission teettämä selvitys alkuperämaamerkinnästä kuutta sektoria koskien ei voida katsoa korvaavan kunnollista, yksityiskohtaisesti laadittua vaikutusarviointia, jollainen lainsäädäntöasioissa tulisi tehdä. Vaikutusarvioinnit on tehtävä ennakkoon, ei sääntelyn jälkeen. EU:n tuoteturvallisuusasetusehdotus koskee tuoteturvallisuutta, jonka osalta alkuperämaamerkintävaatimusta koskevalla selvityksellä ei pystytä osoittamaan hyötyä tai lisäarvoa. Lähtökohtaisesti komission teettämä selvitys on väärä lähestymistapa asiaan. Asian käsittely Koko tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketille haettiin trilogimandaattia pidetyssä Coreper I kokouksessa. Puheenjohtajamaa Liettua ei saanut mandaattia. Liettua antoi pidetyssä kilpailukykyneuvoston kokouksessa antanut tilannekatsauksen tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketin käsittelyn etenemisestä. Kokouksessa ei käyty tarkempaa keskustelua asetuspaketista. Koko asetuspaketille haettiin jälleen trilogimandaattia ja pidetyissä Coreper I kokouksissa. Puheenjohtajamaa Kreikka ei saanut mandaattia pidettyyn Coreper I kokoukseen puheenjohtaja oli luonnostellut kolme erilaista kompromissitekstiehdotusta tuoteturvallisuusasetuksen pakollisia alkuperämaamerkintöjä koskevaksi artiklaksi. Kokouksessa käsittelyssä oli puheenjohtajan laatima

8 8(41) kompromissiehdotus, jonka mukaan alkuperämaamerkintöjä sovellettaisiin ainoastaan ruuan kanssa kosketuksiin joutuvan keramiikan osalta. Asiaa on käsitelty neuvoston työryhmässä attasea-tasolla. Asiaa käsitellään Coreperissa Puheenjohtajan Coreperiä varten laatiman kompromissiehdotuksen mukaan alkuperämaamerkintävaatimus koskisi jalkineita ja ruuan kanssa kosketuksiin joutuvaa keramiikkaa. Lisäksi puheenjohtaja ehdottaa komitologiamenettelyä koskevaa muutosta, mutta katsoo, että tuoteturvallisuus- ja markkinavalvonta-asetusehdotukset (asiakirjat 16901/13 ja 16902/13) ovat muutoin hyväksyttävissä ja esittää niiden käsittelemistä kilpailukykyneuvostossa EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely Käsittely Euroopan parlamentissa Euroopan parlamentti äänesti tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketin ensimmäisen lukemisen kannastaan ja hyväksyi IMCO-valiokunnan tarkastukset äänestyksessä. Kansallinen valmistelu EU-8 jaosto kirjallinen menettely EU-ministerivaliokunta kirjallinen menettely Elinkeinoelämän keskusliitolta ja keskeisiltä sidosryhmiltä on pyydetty kommentteja ennakoiden puheenjohtajamaan Latvian mahdollista kompromissiesitystä pakollisesta alkuperämaamerkintävaatimuksesta erityisesti tiettyjä tuotesektoreita (keramiikka, jalkineet, tekstiilit) koskien asian ollessa neuvoston työryhmässä attasea-tasolla käsittelyssä Eduskuntakäsittely Suuri valiokunta Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema Taloudelliset vaikutukset Elinkeinoelämän saatujen lausuntojen mukaan kustannuksia yrityksille ei aiheudu vain itse merkinnän kustannuksesta (esim. riippulappu), vaan myös merkintöjen ns. hallinnoinnista (määrittäminen, dokumentointi, tietojärjestelmät). Alkuperämaamerkinnän oikeellisuuden todentaminen on vaikeaa. Yleisiin

9 9(41) alkuperäsääntöihin perustuva alkuperämaamerkintä kertoo vain missä maassa tuotteelle on tehty alkuperäaseman kannalta viimeinen merkittävä käsittely. Viranomaisten näkökulmasta merkinnän oikeellisuuden valvominen vie resursseja, eikä lisää tuoteturvallisuutta tai paranna jäljitettävyyttä. Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät Asiakirjat Yleistä alkuperämaamerkintävaatimusta tai sektorikohtaista vastustaa 15 maata (AT, BE, CZ, DE, DK, EE, FI, HU, IE, LT, LU, NL, SE, SK UK). Sektorikohtaista alkuperämaamerkintää ja siihen liittyvää tarkastelulauseketta kannattaa 11 maata (BG, CY, EL, ES, FR, HR, IT, MT, PT, RO ja SL). Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot TEM / Pauliina Kanerva (050) EUTORI-tunnus Liitteet Viite

10 Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM LAVO Haapasaari Riitta(OM) (41) Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkapaketeista ja linkitetyistä (avustetuista) matkajärjestelyistä Kokous U/E/UTP-tunnus U 65/2013 vp Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Kilpailukykyneuvoston pidettävän kokouksen valmistelu; poliittisen yhteisymmärryksen saavuttaminen. Coreper I U-jatkokirjelmä on käsitelty eduskunnan talousvaliokunnassa ja suuressa valiokunnassa Suomen kanta Suomi on valmis hyväksymään poliittisen yhteisymmärryksen, jos sellainen neuvostossa saavutetaan. Pääasiallinen sisältö Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on saattaa vuonna 1990 annettu matkapakettidirektiivi ajan tasalle muun muassa laajentamalla soveltamisalaa koskemaan uusia, erityisesti verkkokaupan laajentumisen myötä kehittyneitä tapoja koota matkapalvelujen yhdistelmiä. Matkapaketin määritelmää laajennetaan koskemaan myös paketteja, jotka elinkeinonharjoittaja kokoaa matkustajan toiveiden mukaan. Lisäksi direktiivin soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi ns. linkitettyihin (avustettuihin) matkajärjestelyihin, joissa elinkeinonharjoittaja avustaa matkustajaa kokoamaan paketin ja tekemään erilliset sopimukset eri palveluntarjoajien kanssa. Ehdotuksen mukaan avustettuja matkajärjestelyjä koskisi vain velvollisuus hankkia maksukyvyttömyyssuoja palveluntarjoajan oman maksukyvyttömyyden varalta sekä velvollisuus tiedottaa matkustajille siitä, että kyseessä ei ole direktiivin mukainen matkapaketti. Kilpailukykyneuvoston hyväksymästä yleisnäkemyksestä poiketen ehdotukseen sisällytettiin trilogien jälkeen myös ns. click-through paketit eli paketit, jotka matkustaja itse kokoaa netissä siirtymällä yhden palveluntarjoajan sivuilla olevan linkin kautta toisen palveluntarjoajan sivuille ja tekemällä erilliset sopimukset eri palveluntarjoajien kanssa. Matkapaketiksi katsottava click-through yhdistelmä on nyt määritelty niin, että se on selkeästi erotettavissa linkitetyistä (avustetuista)

11 11(41) matkajärjestelyistä. Määritelmä on myös sellainen, että matkustaja voi perustellusti pitää sen mukaista matkapalvelujen yhdistelmää pakettina. Rajat ylittävän kaupan helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi ehdotuksen mukaan tunnustettava elinkeinonharjoittajan sijoittautumisvaltionsa lainsäädännön mukaisesti hankkima maksukyvyttömyyssuoja. EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely Sopimus Euroopan unionin toiminnasta 114 artiklan 1 kohta/ tavallinen lainsäätämisjärjestys. Käsittely Euroopan parlamentissa Vastuuvaliokunta sisämarkkinat ja kuluttajansuoja, esittelijänä Hans-Peter Mayer, EP:n päätöslauselmä , äänestykset Raportoijana toiminut marraskuusta 2014 saakka Birgit Collin-Lange. Kansallinen valmistelu Asia on käsitelty kuluttaja-asioiden jaostolla (jaosto 24) ja Kuulemistilaisuudet on järjestetty ja Eduskuntakäsittely Direktiiviehdotuksesta on informoitu eduskuntaa U-kirjeellä 65/2013 vp. Talousvaliokunta on antanut asiasta lausunnon TaVL 38/2013 vp. Suuri valiokunta on antanut asiasta lausunnon SuVX 171/2013 vp. U-jatkokirjelmä on käsitelty talousvaliokunnan kokouksessa Suuri valiokunta on antanut asiasta lausumat SuVX 113/2014 vp ja SuVX 116/2014 vp. Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema Matkapaketeista säädetään valmismatkalaissa (1079/1994) ja laissa valmismatkaliikkeistä (939/2008). Ehdotuksen täytäntöönpano edellyttää muutoksia molempiin lakeihin. Direktiiviehdotus koskee kuluttajansuojaa. Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 27 :n 10 kohdan mukaan valtakunnalla on lainsäädäntövalta asioissa, jotka koskevat kuluttajansuojaa. Taloudelliset vaikutukset Direktiiviehdotuksen taloudelliset vaikutukset sekä Suomen valtion että EU:n budjetin kannalta olisivat hyvin vähäisiä. Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät

12 12(41) Asiakirjat COM(2013) 512 final Puheenjohtajan työasiakirja Muistio on laadittu edellä mainittujen asiakirjojen pohjalta. Puheenjohtajan työasiakirja on alustava luonnos. Asiakirja, jonka pohjalta ehdotusta tullaan käsittelemään Coreperissä ja Kilpailukykyneuvoston kokouksessa , valmistuu vasta puheenjohtajan ja EP:n pidettävän kokouksen jälkeen. Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot OM, erityisasiantuntija Riitta Haapasaari, puh EUTORI-tunnus EU/2013/1306 Liitteet Viite

13 Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM LAVO Tervonen Markus(OM) (41) Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä (yhdenyhtiödirektiivi) Kokous U/E/UTP-tunnus U 24/2014 vp Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Suomen kanta KIKY-neuvostossa PJ hakee neuvoston yleisnäkemystä direktiivin kompromissiehdotukseen trilogi-neuvottelujen aloittamiseksi EP:n kanssa. Suomi voi hyväksyä puheenjohtajan kompromissiehdotuksen, jossa on otettu riittävästi huomioon U-kirjelmästä ilmenevät Suomen tavoitteet. Suomen kannalta erityisen tärkeitä ovat seuraavat kysymykset. SUP-yhtiöön sovellettava kansallinen yhtiölaki (kompromissiehdotuksen 7 artikla). Komission ehdotusta on muutettu neuvoston työryhmässä siten, että kansallista yksityistä osakeyhtiötä koskevaa lakia voidaan pienin poikkeuksin soveltaa myös SUP-yhtiöön. Nämä muutokset ovat Suomelle tärkeitä, koska niillä voidaan rajoittaa erilaisten yhtiömuotojen lukumäärän kasvusta aiheutuvia tarpeettomia selvityskustannuksia ja sekaannusta ja niistä on pidettävä kiinni trilogi-neuvotteluissa. Sähköisen rekisteröinnin helpottaminen (kompromissiehdotuksen b artiklat). Sähköisen rekisteröintimenettelyn käyttökelpoisuuden varmistamiseksi komission ehdotusta on muutettu neuvoston työryhmässä siten, että SUP:n rekisteröintiä koskevat vaatimukset ja mahdollisuudet voidaan sovittaa yhteen kohdevaltion kansallisen rekisteröintimenettelyn kanssa erityisen malliyhtiöjärjestysten käyttömahdollisuuden ja rekisteritietovaatimusten osalta. Näiltä osin Suomi kannattaa sitä, että trilogineuvotteluissa ei poiketa kompromissiehdotuksen linjauksista. Rajat ylittävän sähköisen rekisteröinnin toimivuus (kompromissiehdotuksen 22 artikla). Rajat ylittävän sähköisen perustamisen rekisteröinnin osalta rekisteriviranomaisten välisen tietojenvaihdon toteutuskeinojen toimivuuteen liittyy epävarmuustekijöitä, minkä vuoksi keinovalikoimaa ei pitäisi tarpeettomasti rajata ns. IMI-järjestelmään tässä vaiheessa. Suomi voi myös tältä osin hyväksyä PJ:n kompromissiehdotuksen.

14 14(41) Pääasiallinen sisältö PJ:n kompromissiehdotukseen sisältyvät säännökset SUP-yhtiön sähköisestä perustamisesta, ainoasta osakkeesta ja osakepääomasta, varojen jaosta sekä hallituksesta. Neuvostokäsittelyssä ehdotusta on jäsenvaltioiden enemmistön toiveesta muutettu siten, että ehdotettava SUP-yhtiömuoto voidaan mahdollisimman hyvin sovittaa yhteen kansallisten yhtiömuotojen kanssa. Näin muutettuna kompromissiehdotuksen pääpaino on SUP-yhtiön rajat ylittävän sähköisen perustamisen sallimisessa. Tausta ja tavoitteet. Komission mukaan pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) täysipainoista kehittymistä sisämarkkinoilla rajoittavat edelleen monet esteet, joiden vuoksi ne eivät voi edistää EU:n talouden kehittymistä koko potentiaalinsa voimalla. Yritysten ja erityisesti pk-yritysten liiketoimintaympäristön kehittäminen eli liiketoiminnan helpottaminen ja parantaminen on yksi EU:n kymmenvuotisen kasvustrategian, Eurooppa strategian, päätavoitteista. Direktiiviehdotuksen taustalla on komission tiedonanto KOM(2010) 614, jossa tuetaan pk-yritysten perustamista, kasvua ja kansainvälistymistä. Komission arvion mukaan pk-yritykset työllistävät kaksi kolmasosaa unionin työntekijöistä ja niillä on paljon potentiaalia kasvuun ja työpaikkojen luomiseen. Ehdotuksen päätavoitteena on helpottaa potentiaalisten yrityksen perustajien ja erityisesti pk-yritysten toimia yrityksen perustamiseksi ulkomaille. Komission mukaan tämä tulee todennäköisesti edistämään ja tukemaan yrittäjyyttä sekä lisäämään kasvua, innovointia ja työpaikkoja EU:ssa. Komissio pyrki puuttumaan rajat ylittävän toiminnan kustannuksiin vuonna 2008 antamassaan asetusehdotuksessa yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (KOM(2008) 396 lopullinen). Ehdotuksen tarkoituksena oli tarjota pk-yrityksille väline, joka helpottaisi niiden rajat ylittävää toimintaa ja joka olisi sama kaikissa jäsenvaltioissa. Asetusehdotuksesta ei päästy kaikkia jäsenvaltioita tyydyttävään kompromissiratkaisuun eikä sitä voitu siksi hyväksyä yksimielisesti. Komissio päätti peruuttaa yksityisen eurooppayhtiön sääntöjä koskevan asetusehdotuksen ja ilmoitti laativansa sen sijaan ehdotuksen vaihtoehtoisista toimenpiteistä, jolla pyrittäisiin ratkaisemaan ainakin osa peruutetussa ehdotuksessa käsitellyistä ongelmista. SUP-yhtiömuoto. Komission ehdotuksella kehotettaisiin jäsenvaltioita lisäämään kansalliseen yhtiöoikeuteensa yhtiömuoto, johon sovellettaisiin samoja direktiiviin perustuvia sääntöjä kaikissa jäsenvaltioissa ja jolla olisi EU:n laajuinen lyhenne SUP (Societas Unius Personae). SUP perustettaisiin ja sitä käytettäisiin kaikissa jäsenvaltioissa samoja sääntöjä noudattaen, mikä vähentäisi perustamis- ja toimintakustannuksia. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden tulisi varmistaa, että SUP:ksi perustettavien yhtiöiden rekisteröintimenettely voidaan tehdä kokonaisuudessaan sähköisesti ilman, että perustajajäsenen tarvitsee olla läsnä rekisteröintijäsenvaltion viranomaisten käsittelyssä (sähköinen rekisteröinti). SUP:n sähköistä perustamista koskevien säännösten lisäksi komission ehdotukseen sisältyivät säännökset SUP:n kotipaikasta, osakepääomasta, varojenjaosta, ainoan osakkaan päätöksenteosta, hallinnosta ja edustamisesta. Ehdotuksesta on neuvostokäsittelyssä poistettu säännökset SUP:n perustamisessa käytettävistä komission vahvistamista yhtiöjärjestys- ja perusilmoitusmalleista. Muutoksen seurauksena jäsenvaltiot voivat kansallisessa laissa määritellä, mitä

15 15(41) direktiivissä mainituista enimmäistiedoista SUP:n perustamiseksi edellytetään. SUP:n toimintaan sovellettavia säännöksiä on neuvostokäsittelyssä osin poistettu ja osin muutettu joustavammaksi siten, että SUP:n toimintaan voidaan soveltaa sen rekisteröintivaltion yhtiölainsäädäntöä. Toisaalta kompromissiehdotuksessa edellytetään, että SUP:n perustajan saataville annetaan tiedot keskeisistä yhtiön toimintaan sovellettavista kansallisista säännöksistä. Voimassa olevaa yhdenyhtiödirektiiviä vastaavat säännökset. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/102/EY yhtiöoikeuden alalla yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä säädetään yhdenyhtiön julkistamisesta sekä päätöksenteosta ja ainoan osakkaan kanssa tehtävistä sopimuksista yhdenyhtiössä. Mainittua direktiiviä sisällöltään vastaavat säännökset ehdotetaan otettavaksi nyt käsiteltävään direktiiviin. EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely SEUT 50 artikla. Ehdotuksen hyväksyminen edellyttää määräenemmistön kannatusta neuvostossa. Ehdotukseen sovelletaan tavallista lainsäädäntömenettelyä. Valtioneuvoston piirissä on arvioitu, että oikeusperustana voidaan käyttää SEUT 50 artiklaa. Myös neuvoston oikeuspalvelun mukaan SEUT 50 artiklaa voidaan käyttää ehdotuksen oikeusperustana. AT pitää ehdotusta toissijaisuusperiaatteen vastaisena. Ehdotuksessa siirrettäisiin komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä direktiivissä asetetuin edellytyksin. Komissiolle siirrettävä toimivalta koskisi direktiivin liitteenä olevan yhtiöluettelon mukauttamista, mikäli jäsenvaltiot tekevät liitteeseen vaikuttavia muutoksia kansallisiin rajanvastuuyhtiöitä koskeviin säännöksiin. Komissiolle ehdotettua säädösvallan delegointia on valtioneuvoston piirissä pidetty asianmukaisena. Käsittely Euroopan parlamentissa Kansallinen valmistelu Eduskuntakäsittely Asiaa käsitellään EP:n JURI-valiokunnassa, jolle työ- ja sosiaaliasioiden (EMPL) sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuoja (IMCO) valiokunnat antavat lausuntonsa. JURI-valiokunnan on tarkoitus äänestää ehdotuksesta Komissio julkisti ehdotuksen Direktiiviehdotuksesta ja U-kirjeluonnoksesta järjestettiin kuuleminen yhtiöille, niiden etutahoille ja sidosryhmille, tutkijoille sekä viranomaisille. U-kirjeluonnos on käsitelty kesäkuussa 2014 valtioneuvoston EU asioiden sisämarkkinat -valmistelujaostossa. Lisäksi asiaa on käsitelty kompromissiehdotuksen pohjalta toukokuussa 2015 EU asioiden työoikeus -valmistelujaostossa. Asiaa ei ole valmisteltu Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kanssa. Talousvaliokunnan lausunto TaVL 32/2014 vp Suuren valiokunnan lausuma SuVX 85/2014 vp

16 Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema 16(41) Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden olisi säädettävä mahdollisuudesta rekisteröidä SUP:ksi kutsuttavia yhdenyhtiöitä direktiivissä säädettyjä sääntöjä ja menettelyjä noudattaen. SUP-yhtiömuotoa koskevien säännösten täytäntöönpano edellyttäisi ainakin osakeyhtiölain, kaupparekisterilain ja toiminimilain muuttamista, mikäli ne hyväksyttäisiin nyt ehdotetussa muodossa. Kompromissiehdotus ei Suomen ja yhtiön sidosryhmien kannalta olennaisesti poikkea olemassa olevasta kansallisesta yksityisestä osakeyhtiömuodosta. Jos SUP-sääntely hyväksytään ehdotetussa muodossa, Suomessakin on harkittava vähimmäispääomavaatimuksen alentamista samoin kuin naapurimaissamme ja useissa muissa jäsenvaltioissa on tehty kansallisessa yhtiölainsäädännössä. Asia kuuluu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 5 luvun 27 :n perusteella valtakunnan lainsäädäntövaltaan. Taloudelliset vaikutukset Vaikutukset elinkeinotoimintaan. Suomalaisen yritystoiminnan kannalta ehdotus voi jossain määrin helpottaa tytäryhtiön perustamista mannereurooppalaisissa jäsenvaltioissa. Toisaalta SUP:n käytettävyyttä konserniyhtiönä voivat vähentää ehdotuksen vaatimukset siitä, että yhtiössä ei voi olla useampia osakkeita, erilajisia osakkeita eikä useampia osakkaita sekä se, että jäsenvaltio voi rajoittaa verkon kautta perustamisessa käytettävissä olevia yhtiöjärjestysmalleja, mikä voi esimerkiksi estää saman yhtiöjärjestyksen käyttämisen kaikissa saman konsernin tytäryhtiöissä. Yhtiön perustamista Suomessa ehdotus ei käytännössä helpota, koska Suomen yhtiölainsäädännössä on ennestään otettu kattavasti huomioon pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet. SUP-yhtiömuoto ei siten Suomessa tarjoa todellista vaihtoehtoa kansalliselle yksityiselle osakeyhtiölle. Vaikutukset yritysten sidosryhmien kannalta. Ehdotus lisäisi toteutuessaan kaupparekisteriviranomaisen työmäärää. Työmäärän kasvua on vaikea arvioida ennalta, koska se riippuu myös siitä, kuinka suosittu SUP-yhtiömuoto tulisi olemaan. Rajat ylittävään yhtenäiseen sähköiseen rekisteröintimenettelyyn siirtyminen aiheuttaisi lisäksi kertaluonteisia kustannuksia, joita seuraisi ainakin SUP-yhtiöiden sähköisen rekisteröintimahdollisuuden järjestämisestä. Patentti- ja rekisterihallitus on vuonna 2014 käyttöön otetusta osakeyhtiön sähköisestä perustamismenettelystä saatujen kokemuksien perusteella pitänyt komission ehdotuksessa asetettua sähköisen rekisteröinnin määräaikaa haasteellisena erityisesti rekisteröintiin liittyvän toiminimitutkimuksen kannalta. Nykyisen tason toiminimisuojan säilyttäminen on vaikeaa, jos Patentti- ja rekisterihallituksen käytössä olevia resursseja ja keinoja ei lisätä. Neuvoston käsittelyssä rekisteröinnin määräaikaa on pidennetty kolmesta viiteen päivään, minkä lisäksi ehdotusta on selvennetty määräajan laskemisen ja poikkeustilanteiden osalta. Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät Coreper-valmistelu. Asian käsittelyä valmisteltiin Coreper I:ssä , jossa PJ:n kompromissiehdotus ei saanut määräenemmistön kannatusta. AT, ES, SE, BE, DE ja HU eivät hyväksyneet PJ:n kompromissia. ES:n pyydettyä vanhojen äänestyssääntöjen noudattamista näiden jäsenvaltioiden yhteenlaskettu äänimäärä riitti blokkaavan

17 vähemmistön muodostamiseen (tähän ei olisi päädytty vanhoja äänestyssääntöjä noudattamalla). 17(41) PJ tuo Coreperissa käsitellyn kompromissin KIKY-neuvostoon sellaisenaan. Minkä tahansa maan "lipeäminen" blokista synnyttää yleisnäkemykseen tarvittavan määräenemmistön. FI nosti Coreperissa esiin muutamat huolensa mutta sanoi voivansa mennä seuraavaan vaiheeseen tällä tekstillä - kuten valtaosa. SUP-yhtiön perustajan sähköinen tunnistaminen. SUP-yhtiön perustajan tunnistamisen osalta ehdotuksessa viitataan asetuksen N:o 910/2014 (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta, ns. eidas-asetus) 6 artiklaan toisessa jäsenvaltiossa myönnetyn sähköisen tunnistamismenetelmän vastavuoroisesta tunnustamisesta. eidas-asetuksessa säädettyjen tunnistamisratkaisujen toteutus (esim. teknisten vaatimusten määrittely täytäntöönpanosääntelyllä) on edelleen valmistelussa monella tasolla, joten lopulliset päätökset ja käytännön toteutukset eivät ole vielä käytettävissä. Direktiivissä mainittua eidas-asetuksen 6 artiklaa aletaan soveltaa vuoden 2018 aikana, mikä sinänsä on otettu asianmukaisesti huomioon direktiivin loppusäännöksissä. Ehdotuksen jatkovalmistelussa on seurattava eidas-asetuksen käynnissä olevaa täytäntöönpanoa, jotta varmistutaan sen soveltuvuudesta myös SUP:n sähköiseen perustamiseen. Asiakirjat Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä KOM(2014) 212 lopullinen PJ:n kompromissiehdotus (8320/15 DRS 35 CODEC 601) Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot Markus Tervonen, OM, puh , EUTORI-tunnus EU/2014/0939 Liitteet Viite

18 Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM EIO Kortekallio Eeva-Liisa(TEM) (41) Asia EU / Kilpailukykyneuvosto / Tutkimus / Eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) etenemissuunnitelma (tiekartta) / Neuvoston päätelmät Kokous Kilpailukykyneuvosto U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Suomen kanta Pääasiallinen sisältö Kilpailukykyneuvostossa on tarkoitus hyväksyä neuvoston päätelmät eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) tiekartan toimeenpanosta vuosina Taustalla on kilpailukykyneuvoston helmikuussa 2014 hyväksymät päätelmät, joissa neuvosto kehotti jäsenvaltioita yhdessä komission kanssa laatimaan etenemissuunnitelman, jonka mukaan ERAn toteuttamista voidaan nopeuttaa. Päätelmissä neuvosto antaa tukensa tiekartalle ja kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota aloittamaan siinä esitettyjen tärkeimpien toimien toimeenpanon vuoden 2016 puoliväliin mennessä. Neuvoston päätelmistä on päästy yhteisymmärrykseen eikä niistä ole tarkoitus käydä keskustelua neuvoston kokouksessa. Neuvoston päätelmät (luonnosasiakirja 8409/15) on Suomen hyväksyttävissä. Suomi tukee tiekartassa esitetty toimia ja niiden toimeenpanoa. Suomi pitää tärkeänä, että Eurooppaan luodaan toimivat ja avoimet tutkimuksen ja innovaatioiden sisämarkkinat eurooppalaisen tutkimusalueen tavoitteen mukaisesti. Euroopan kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että Eurooppa olisi houkutteleva paikka tutkimus- ja innovaatiotoiminnalle siten, että se tarjoaa hyvät toimintaedellytykset sekä julkisille että yksityisille toimijoille. Eurooppalaista tutkimusaluetta tulee edistää erityisesti kansallisin toimin, joita täydennetään EU-tason toimilla. Suomi ei pääsääntöisesti kannata Euroopan tason lainsäädäntötoimia tutkimusalueen edistämisessä. Eurooppalaista tutkimusaluetta (European Research Area, ERA) on kehitetty vuodesta 2000 alkaen. Vuonna 2007 Lissabonin sopimuksessa se sai oikeusperustan. Tavoitteena on saada aikaan yhtenäinen tutkimusalue, jossa tutkijat, tieteellinen tietämys ja teknologia liikkuvat vapaasti ja jonka avulla unioni ja sen jäsenvaltiot lujittavat tieteellistä ja teknologista perustaansa, kilpailukykyään ja kykyään vastata yhdessä

19 19(41) suuriin haasteisiin. Eurooppa-neuvoston asettaman tavoitteen mukaan ERA olisi tullut toteuttaa vuoden 2014 loppuun mennessä. Helmikuussa 2014 neuvosto kehotti jäsenvaltioita laatimaan yhteistyössä komission kanssa eurooppalaisen tutkimusalueen etenemissuunnitelman (ns. tiekartan) vuoden 2015 puoliväliin mennessä. Tiekartan tarkoituksena on antaa jäsenvaltiolle ja komissiolle suuntaviivat eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamiselle kunkin oman toimivallan rajoissa. Tiekartan laatimisesta on vastannut eurooppalaisen tutkimusalueen ja innovoinnin komitea (ERAC), joka on konsultoinut teemakohtaisia ERAan liittyviä ryhmiä sekä muita alan keskeisiä organisaatioita. ERAC hyväksyi ERAn tiekartan vuosille kokouksessaan Tiekartassa on identifioitu rajallinen määrä prioriteetteja, joilla katsotaan olevan suurin vaikutus Euroopan tutkimus- ja innovaatiojärjestelmiin. Siinä esitetään yhteinen näkemys tutkimusalueen periaatteista ja konkreettisia toimenpiteitä niiden toteuttamiseksi. Tiekartassa esitetyt prioriteetit ja toimenpiteet ovat yhdenmukaisia Suomen kansallisten tutkimus- ja innovaatiopolitiikan painotusten ja linjausten kanssa. Suomessa on meneillään monia kehittämistoimia tutkimusjärjestelmän ja sen rahoituksen tehostamisessa, yhteisten tutkimusohjelmien ja tutkimusinfrastruktuurien edistämisessä, tutkijankoulutuksen ja tutkijanuran kehittämisessä sekä tutkimustiedon saatavuuden ja innovaatioiden edistämisessä. Neuvoston päätelmät (luonnosasiakirja 8409/15) Neuvosto vahvistaa sitoutumisensa eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) toteuttamiseen ja korostaa sen merkitystä eurooppalaisen tutkimuksen, innovoinnin, tieteellisen ja teknologisen pohjan vahvistamisen sekä kilpailukyvyn kannalta. Neuvoston mielestä komission, jäsenvaltioiden ja alan sidosryhmien tulee nyt varmistaa ERAn toteutuminen koordinoiduilla toimilla sekä kansallisesti että EU:n tasolla. Neuvosto antaa tukensa eurooppalaisen tutkimusalueen ja innovoinnin komitean (ERAC) hyväksymälle ERAn tiekartalle vuosille Tiekartta sisältää rajallisen määrän toimintoja, joilla katsotaan olevan vaikutusta eurooppalaiseen tutkimukseen ja innovointiin. Samalla neuvosto kuitenkin tunnustaa jäsenvaltioiden omien T&Ijärjestelmien erityispiirteet ja sen, että kukin jäsenvaltio voi päättää itselleen parhaiten soveltuvista järjestelmistä. Tiekartta sisältää T&I-politiikan arviointiin, yhteiseen ohjelmasuunnitteluun, tutkimusinfrastruktuureihin, rekrytointeihin, sukupuolten tasa-arvoon, tietämyksen siirtoon, tieteellisten julkaisujen vapaaseen saatavuuteen ja kansainväliseen T&K&I-alan yhteistyöhön liittyviä toimia. Näiden toimeenpano tulisi aloittaa vuoden 2016 puoliväliin mennessä. ERAn tiekartan toteutumisen seurantaa varten ERAC-komitean tulee ehdottaa avainindikaattoreita sekä tarvittaessa laadullisia menetelmiä vuoden 2015 loppuun mennessä. Neuvoston mielestä ERAn tiekartta on tarpeen kytkeä laajempaan Euroopan kasvuagendaan, mukaan lukien Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia (DSM) ja

20 20(41) Innovaatiounioni. Neuvosto tunnustaa, että jäsenvaltiot ovat jo merkittävästi ottaneet ERAn huomioon eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä. Neuvosto korostaa, että vuosien ERA-tiekartan tulee heijastaa prioriteettialueiden ja toimien mahdollista kehitystä ja kehottaa ERAC-komiteaa yhdessä muiden ERA-ryhmien kanssa tarkastelemaan tätä osana ERAn seurantaraportointia. EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely SEUT 179(1), ei lainsäädäntöasia Neuvoston päätelmien hyväksyminen edellyttää yksimielisyyttä. Käsittely Euroopan parlamentissa - Kansallinen valmistelu Eduskuntakäsittely EU-ministerivaliokunta, kirjallinen menettely Tutkimus ja innovaatiot jaosto (EU20) SuV, kilpailukykyneuvoston valmistelun yhteydessä Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema Taloudelliset vaikutukset Ei vaikutuksia kansalliseen lainsäädäntöön. - Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät Asiakirjat - Luonnosasiakirja 8409/15 Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot Eeva-Liisa Kortekallio, TEM, Petteri Kauppinen, OKM, EUTORI-tunnus EU/2014/1529 Liitteet Viite

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2016 (OR. en) 14354/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 60 EDUC 370 JEUN 100 CULT 109 AUDIO 121 SPORT 80 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3502. istunto (koulutus,

Lisätiedot

OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oikeusministeriö, Sisäministeriö, Ulkoasiainministeriö. NUOLI/lv Sulander Heidi(OKM)

OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oikeusministeriö, Sisäministeriö, Ulkoasiainministeriö. NUOLI/lv Sulander Heidi(OKM) Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oikeusministeriö, Sisäministeriö, Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO OKM2015-00149 NUOLI/lv Sulander Heidi(OKM) 31.08.2015 Asia Euroopan neuvoston urheilukilpailujen manipuloinnista

Lisätiedot

KESKIVIIKKONA 11. SYYSKUUTA 2002 (KLO 10.15) PIDETTÄVÄ KOKOUS

KESKIVIIKKONA 11. SYYSKUUTA 2002 (KLO 10.15) PIDETTÄVÄ KOKOUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. syyskuuta 2002 (10.09) (OR. fr) 11797/02 OJ/CRP1 29 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: Pysyvien edustajien komitean 1976. kokous (Coreper I) Päivä: Keskiviikko 11. (klo 10.15)

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2139. KOKOUS (Coreper I) Paikka ja aika: Maanantai 8.5.

Lisätiedot

Suomi voi hyväksyä puheenjohtajan kompromissiehdotuksen jatkotyön pohjaksi.

Suomi voi hyväksyä puheenjohtajan kompromissiehdotuksen jatkotyön pohjaksi. Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM2016-00271 DKY Huotarinen Heini(OM) 04.11.2016 JULKINEN Asia EU:n VAALISÄÄDÖKSEN UUDISTAMINEN; EDUSTAJIEN VALITSEMINEN EUROOPAN PARLAMENTTIIN YLEISILLÄ, VÄLITTÖMILLÄ VAALEILLA;

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2016-00123 TMO Huhtala Liisa(TEM) 20.04.2016 Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö EKIRJE VM201200760 12.10.2012 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia Pankkiunioni osana EMU:n kehittämistä U/Etunnus: EUTORInumero: EU/20121429 Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Eduskunta Suuri valiokunta / Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Eduskunta Suuri valiokunta / Valtiovarainvaliokunta Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2014-00746 BO Liinamaa Armi(VM) 13.11.2014 JULKINEN Eduskunta Suuri valiokunta / Valtiovarainvaliokunta Asia Komission ehdotus omien varojen päätöksen soveltamisasetuksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Ruso Henrik(VNK)

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Ruso Henrik(VNK) Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00657 VNEUS Ruso Henrik(VNK) 09.10.2015 Asia EU-lainsäädännön ja -lainsäädäntöehdotusten arviointi Suomen kannalta Kokous EU-ministerivaliokunta 09.10.2015-09.10.2015

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

MIFID II ja MIFIR sääntelee muun muassa sijoituspalveluyritysten ja kauppapaikkojen toimintaa sekä kaupankäyntiä rahoitusvälineillä.

MIFID II ja MIFIR sääntelee muun muassa sijoituspalveluyritysten ja kauppapaikkojen toimintaa sekä kaupankäyntiä rahoitusvälineillä. Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2016-00166 RMO Häyrynen Janne(VM) 22.03.2016 JULKINEN Asia Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Liikenne ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM201500160 VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015 Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssissa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM STO Närhi Ulla(STM) Eduskunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM STO Närhi Ulla(STM) Eduskunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2013-00035 STO Närhi Ulla(STM) 30.01.2013 Eduskunta Viite Asia EU; terveys; komission täytäntööpanodirektiivi 2012/52/EU toimenpiteistä toisessa jäsenvaltiossa

Lisätiedot

Asiakokonaisuus on esillä Genevessä TRIPS-neuvoston kokouksessa 15.-16.10.2015, missä asiasta odotetaan TRIPS-neuvoston päätöstä.

Asiakokonaisuus on esillä Genevessä TRIPS-neuvoston kokouksessa 15.-16.10.2015, missä asiasta odotetaan TRIPS-neuvoston päätöstä. Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM201501182 TUO10 Seppänen Erkki(UM) 30.09.2015 Asia Komission päätösesitys Maailman kauppajärjestön TRIPSneuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217 RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016 Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM NSA-00 Järvenpää Jesse(UM) JULKINEN. Käsittelyvaiheet ja jatkokäsittelyn aikataulu

Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM NSA-00 Järvenpää Jesse(UM) JULKINEN. Käsittelyvaiheet ja jatkokäsittelyn aikataulu Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM2015-01665 NSA-00 Järvenpää Jesse(UM) 17.12.2015 JULKINEN Asia Neuvottelut EU:n ja Albanian tasavallan, EU:n ja Georgian, EU:n ja Moldovan tasavallan, EU:n ja Marokon

Lisätiedot

Eduskunnan informointi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviehdotuksen käsittelyvaiheesta.

Eduskunnan informointi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviehdotuksen käsittelyvaiheesta. Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2016-00057 JulkICT Rahkola Markus(VM) 22.02.2016 JULKINEN Asia Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuudesta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009/0110(COD) 6.1.2010 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHO Miettinen-Bellevergue Seija (LVM

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHO Miettinen-Bellevergue Seija (LVM Liikenne ja viestintäministeriö EKIRJE LVM201400317 LHO MiettinenBellevergue Seija (LVM 03.06.2014 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta Asia Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtuuksien antamisesta

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Tulossa: Hankintatoimen sähköistäminen

Tulossa: Hankintatoimen sähköistäminen Tulossa: Hankintatoimen sähköistäminen 1 Hanselin hankintapalvelut Puitejärjestelyt Kilpailutukset hankintayksikön puolesta Tulossa: Sähköiset työkalut omien kilpailutusten tekemiseen ja puitejärjestelyjen

Lisätiedot

9146/16 team/eho/si 1 DG E - 1C

9146/16 team/eho/si 1 DG E - 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2016 (OR. en) 9146/16 AUDIO 64 CULT 44 DIGIT 53 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 8668/16 AUDIO 53 CULT

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0026(CNS) 2002/0027(CNS) 14. maaliskuuta 2003 * MIETINTÖLUONNOS komission ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN

Lisätiedot

8977/15 av/tih/pt 1 DG E 2B

8977/15 av/tih/pt 1 DG E 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. toukokuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 8977/15 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat TELECOM 121 CONSOM

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2014-00231. LMA Saari Kari 08.04.2014 JULKINEN. VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2014-00231. LMA Saari Kari 08.04.2014 JULKINEN. VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2014-00231 LMA Saari Kari 08.04.2014 JULKINEN VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta Asia Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009 VÄLIAIKAINEN 2003/0130(COD) 25.2.2005 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö MINVA OKM2015-00117

Opetus- ja kulttuuriministeriö MINVA OKM2015-00117 Opetus ja kulttuuriministeriö MINVA OKM201500117 KAS Koponen Johanna(OKM) 15.06.2015 Viite EU; Koulutus Asia EU; koulutus: Epävirallinen ammatillisen koulutuksen ministerikokous 22.6.2015 Epävirallinen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman IP/03/716 Bryssel 21. toukokuuta 2003 Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman Euroopan komission tuoreella toimintasuunnitelmalla yhtiöoikeuden uudistamisesta ja

Lisätiedot

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA Torstai 9.6.2016 Eduskunnan verojaosto kello 10 Eduskunnan talousvaliokunta kello 12 Marja Hanski/TEM Direktiiviehdotus tiettyjen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Oikeudellisten asioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Oikeudellisten asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 6.2.2015 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä Oikeudellisten asioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin Opetusneuvos Juha Haataja Avoin tutkimusdata ja aineistonhallinta ihmistieteissä seminaari Tampereen yliopisto 1.12.2014 Tiekartta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö PERUSMUISTIO OKM YVA Polvinen Minna(OKM) JULKINEN. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Opetus- ja kulttuuriministeriö PERUSMUISTIO OKM YVA Polvinen Minna(OKM) JULKINEN. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Opetus- ja kulttuuriministeriö PERUSMUISTIO OKM2016-00193 YVA Polvinen Minna(OKM) 07.12.2016 JULKINEN Asia EU; Koulutus; Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisistä puitteista parempien

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Ampuma-asedirektiivin lainsäädäntöprosessi (versio 2.0) Firearms United ja GRA

Ampuma-asedirektiivin lainsäädäntöprosessi (versio 2.0) Firearms United ja GRA Ampuma-asedirektiivin lainsäädäntöprosessi (versio 2.0) Firearms United ja GRA Komission esitys Komissio antoi esityksensä pian Pariisin vuoden 2015 Marraskuun terrori-iskun jälkeen samanaikaisesti: Neuvosto

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM LAVO Kanerva Janne Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM LAVO Kanerva Janne Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM2016-00042 LAVO Kanerva Janne 25.02.2016 Asia EU/OSA; terrorismirikoksia koskeva direktiiviehdotus Kokous Oikeus- ja sisäasiat -neuvosto 10.03.2016-11.03.2016 U/E/UTP-tunnus

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Asia EU; Koulutus; Komission tiedonanto: Koulutuksen parantaminen ja nykyaikaistaminen. Korkealaatuista koulutusta kaikille

Asia EU; Koulutus; Komission tiedonanto: Koulutuksen parantaminen ja nykyaikaistaminen. Korkealaatuista koulutusta kaikille Opetus ja kulttuuriministeriö PERUSMUISTIO OKM201600200 YVA Polvinen Minna(OKM) 15.12.2016 JULKINEN Asia EU; Koulutus; Komission tiedonanto: Koulutuksen parantaminen ja nykyaikaistaminen. Korkealaatuista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt

Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosaston järjestämä kuuleminen Alkuhuomautus: Sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto on laatinut tämän kyselyn

Lisätiedot