Työ- ja elinkeinoministeriö MINVA TEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työ- ja elinkeinoministeriö MINVA TEM2015-00178"

Transkriptio

1 Työ- ja elinkeinoministeriö MINVA TEM TMO Lahtinen Päivi(TEM) JULKINEN Viite Asia Kilpailukykyneuvosto Bryssel Kilpailukykyneuvoston kokouksessa käsitellään sisämarkkina-, teollisuus- ja tutkimusaiheita. Sisämarkkinaosuudessa pyritään saavuttamaan neuvoston yleisnäkemys tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketista. Ratkaisevana kysymyksenä on uusi pj:n uusi ehdotus pakolliseksi alkuperämaamerkinnäksi, joka koskisi kahta tuotesektoria. Suomi ei lähtökohtaisesti ole valmis hyväksymään kompromissiesitystä alkuperämaamerkinnästä. Matkapakettidirektiivin osalta tavoitteena on hyväksyä poliittinen yhteisymmärrys. Odotettavaa on, että päätös saavutetaan ja se on myös Suomen hyväksyttävissä. Yhdenmiehen rajavastuuyhtiöiden osalta tavoitteena on saavuttaa neuvoston yleisnäkemys. Suomi voi hyväksyä yleisnäkemyksen. Pj antaa tilannekatsauksen ehdotuksesta liittyen liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden päästöraja-arvoista ja tyyppihyväksynnästä. Suomi ottaa tilannekatsauksen tiedoksi. Komissio esittelee neuvostolle äskettäin julkaisemansa tiedonannon digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta. Asiasta käydään näkemysten vaihto, mutta yksittäisiin ehdotuksiin ei vielä ole valmiutta ottaa kantaa. Suomen kannat strategian ehdotuksiin ovat parhaillaan valmisteilla ja ne tullaan toimittamaan eduskunnalle erillisessä E-kirjeessä. Kokouksessa hyväksytään päätelmät teollisuuden digitalisaatiosta. Taustalla on epävirallisessa kilpailukykyneuvostossa käydyt keskustelut. Päätelmät korostavat digitalisaation merkitystä eurooppalaiselle teollisuudelle ja palvelusektorille niin työllisyyden kuin tuottavuuden kasvun ja kilpailukyvyn paranemisen näkökulmasta. Suomi hyväksyy päätelmät. Tutkimusosuudessa ei käsitellä lainsäädäntöasioita. Kokouksessa hyväksytään kolmet neuvoston päätelmät ja käydään periaatekeskustelu avoimesta tieteestä. Keskustelun taustalla ovat komission järjestämä julkinen kuuleminen avoimesta tieteestä vuonna 2014 ja Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämisen haasteet. Suomi korostaa, että tieteen ja tutkimuksen avoimuudella voidaan lisätä mm. tutkimus- ja innovaatiojärjestelmien kilpailukykyä ja laatua sekä tutkimustulosten tehokkaampaa hyödyntämistä. Neuvoston päätelmillä ohjataan eurooppalaisten tutkimusalueen (ERA) kehittämistä, sen hallinnon järjestelyjä sekä avoimen, dataintensiivisen ja verkottuneen tutkimuksen roolia datavetoisessa taloudessa.

2 Asialista: 2(41) TORSTAI 28. TOUKOKUUTA 2015 (09:30) 1. Esityslistaehdotuksen hyväksyminen Muut kuin lainsäädäntöasiat 2. (mahd.) A-kohtien luettelon hyväksyminen Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) 3. (mahd.) A-kohtien luettelon hyväksyminen SISÄMARKKINAT JA TEOLLISUUS 4. (mahd.) Tuoteturvallisuuspaketti (ensimmäinen käsittely) a) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kulutustavaroiden turvallisuudesta sekä neuvoston direktiivin 87/357/ETY kumoamisesta (ensimmäinen käsittely) Toimielinten välinen asia: 2013/0049 (COD) 16901/13 COMPET 876 COMSOM 206 CODEC 2729 ENT 329 MI 1102 UD 319 CHIMIE 131 COMER /13 ENT 30 MI 66 CONSOM 15 COMPET 89 CODEC 191 UD 48 CHIMIE 22 COMER 45 + COR 1 b) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tuotteiden markkinavalvonnasta ja neuvoston direktiivien 89/686/ETY, 93/15/ETY, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 1999/5/EY, 2000/9/EY, 2000/14/EY, 2001/95/EY, 2004/108/EY, 2006/42/EY, 2006/95/EY, 2007/23/EY, 2008/57/EY, 2009/48/EY, 2009/105/EY, 2009/142/EY ja 2011/65/EU, asetuksen (EU) N:o 305/2011, asetuksen (EU) N:o 764/2008 ja asetuksen (EY) N:o 765/2008 muuttamisesta (ensimmäinen käsittely) Toimielinten välinen asia: 2013/0048 (COD) 16902/13 COMPET 877 COMSOM 207 CODEC 2730 ENT 324 MI 1079 UD 320 CHIMIE 132 COMER /13 ENT 29 MI 65 CONSOM 14 COMPET 88 CODEC 190 UD 46 CHIMIE 21 COMER 44 + COR 1 (ro) + COR 2 + REV 1 (pt) Yleisnäkemys 5. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkapaketeista ja avustetuista matkajärjestelyistä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 90/314/ETY kumoamisesta (ensimmäinen käsittely) (Komission esittämä oikeusperusta : SEUT artikla 114) Toimielinten välinen asia: 2013/0246 (COD) Poliittinen yhteisymmärrys 12257/13 CONSOM 140 MI 635 TOUR 3 JUSTCIV 167 CODEC REV 1 (de)

3 + COR 1 3(41) 6. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä (ensimmäinen käsittely) Toimielinten välinen asia: 2014/0120 (COD) Yleisnäkemys 8842/14 DRS 52 CODEC ADD 1 + ADD 2 Muut kuin lainsääädntöasiat 7. Digitaaliset sisämarkkinat Muut asiat a) Ehdotus neuvoston päätelmiksi eurooppalaisen teollisuuden digitalisaatiosta Hyväksyminen b) Digitaalinen sisämarkkinastrategia Euroopalle Komissio esittelee Näkemysten vaihto 8672/15 COMPET 185 TELECOM 109 AUDIO 11 DIGIT 32 RECH 107 MI 291 PI 32 IND 72 ECOFIN 308 ENER 139 DATAPROTECT 70 CYBER 31 JUSTCIV 101 EJUSTICE 56 CULT 29 EDUC a) Käsiteltävänä oleva säädösehdotus (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) Tavaramerkkipaketti (ensimmäinen käsittely) i) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisesta Toimielinten välinen asia: 2013/0088 (COD) 8065/13 PI 51 CODEC REV 1 (es) ii) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu) Toimielinten välinen asia: 2013/0089 (COD) 8066/13 RI 52 CODEC REV 1 (de) Puheenjohtajavaltio tiedottaa b) Komission puolustusteollisuutta koskevan tiedonannon täytäntöönpano Komissio esittelee c) Yhtenäispatentin toimeenpano Komissio ja komiteapuheenjohtajat tiedottavat d) Kilpailukykyneuvosoton joulukuussa 2013 antamien päätelmien tilannekatsaus korkeantason kilpailukyky- ja kasvutyöryhmän raportti Puheenjohtajavaltio ja HLG työryhmän puheenjohtaja tiedottavat 8061/15 COMPET 152 MI 240 IND 54

4 4(41) e) Eurooppalaisia pk-yrityksiä koskeva Small Business Act -aloite Komission tilannekatsaus Saksan valtuuskunnan pyynnöstä f) Tulevan puheenjohtajan työohjelma Luxemburgin valtuuskunta tiedottaa PERJANTAI 29. TOUKOKUUTA 2015 (10:00) TUTKIMUS Muut kuin lainsäädäntöaisiat 9. Ehdotus neuvoston päätelmiksi eurooppalaisen tutkimusalueen tiekartaksi Hyväksyminen 10. Ehdotus neuvoston päätelmiksi eurooppalaisen tutkimusalueen hallintorakenteen tarkastelusta Hyväksyminen 11. Kohti avointa ja korkeatasoista eurooppalaista tiedettä - Tiede 2.0. julkisen konsultaation jatkotoimet Periaatekeskustelu 12. Ehdotus neuvoston päätelmiksi avoimesta, dataintensiivisestä ja verkottuneesta tutkimuksesta innovaatioiden edistäjänä Hyväksyminen Muut asiat 13. Tulevan puheenjohtajan työohjelma Luxemburgin valtuuskunta esittelee

5 Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM TMO Kanerva Pauliina(TEM) (41) Asia Tuoteturvallisuus ja markkinavalvonta; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kulutustavaroiden turvallisuudesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tuotteiden markkinavalvonnasta Kokous Kilpailukykyneuvosto U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu EU:n tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketti on kilpailukykyneuvostossa mahdollisella (poss.) listalla yleisnäkemyksenä. Ennen kilpailukykyneuvoston kokousta asiaa käsitellään Coreperissa. Tässä vaiheessa ei ole aivan selvää, miten ja missä muodossa asia tullaan käsittelemään kilpailukykyneuvostossa, koska siihen liittyvää kokousmateriaalia ei ole toimitettu. Alustavien arvioiden mukaan EU:n asetuspakettia tullaan käsittelemään kilpailukykyneuvostossa Coreperissa tehtyjen linjausten pohjalta. Puheenjohtaja on valmistellut tuoteturvallisuusasetusehdotuksen 7 artiklasta alkuperämerkintää koskevan kompromissiehdotuksen, jonka taustalla on komission teettämä alkuperämaamerkintää koskeva selvitys. Ehdotuksen mukaan merkintävaatimus koskisi vain rajattuja sektoreita: jalkineita sekä ruuan kanssa kosketukseen joutuvaa keramiikkaa. Lisäksi ehdotuksen liittyy tarkastelulauseke, jonka mukaan toteutettaisiin myöhemmin vaikutusarviointi alkuperämaamerkintöjen vaikutuksista. Jäsenmaiden mielipiteet ovat olleet hyvin jakautuneet alkuperämaamerkinnän osalta, mikä on jumittanut neuvottelut koko asetuspaketista. Sekä alkuperämaamerkinnän vastustajat että kannattajat ovat olleet hyvin liikkumattomia kannoissaan. Puheenjohtaja esittää lisäksi EU:n asetuspakettia muutoin hyväksyttäväksi, mutta on Coreperia varten valmistellut uuden ehdotuksen koskien tuoteturvallisuusasetusehdotuksen artiklojen 16, 17 ja 19 mukaista komitologiamenettelyä standardisointikomitean ja tuoteturvallisuuskomitean työnjaon selkeyttämiseksi siten, että päätösvalta rajattaisiin tuoteturvallisuuskomitealle. Suomen kanta

6 6(41) Suomi kannattaa asetuspaketin tavoitteita ja sisältöä pääpiirteissään ja pitää asetuspakettia kokonaisuudessaan hyvänä kehityksenä niin kuluttajien ja työntekijöiden turvallisuuden, elinkeinoelämän toimijoiden yhdenmukaisen kohtelun sekä valvontaviranomaisten toimintaedellytysten osalta. Suomi pitää tärkeänä, että asetukset kulutustavaroiden turvallisuudesta ja tuotteiden markkinavalvonnasta pidetään kiinteänä pakettina. Tuoteturvallisuusasetus käsittelee talouden toimijoiden velvollisuuksia ja markkinavalvonta-asetukseen on kirjattu markkinavalvontaviranomaisten velvollisuudet. Tämän vuoksi vain toisen asetuksen hyväksyminen loisi epäsuhdan velvollisuuksien välille. Asetusten välillä on vahva yhteys. Suomi ei lähtökohtaisesti ole valmis hyväksymään kompromissia alkuperämaamerkinnästä. Suomi on komitologiamenettelyä koskevan ehdotuksen suhteen joustava. Muilta osin paketti olisi Suomen hyväksyttävissä. Pääasiallinen sisältö Komissio on antanut ehdotukset asetukseksi kulutustavaroiden turvallisuudesta (KOM(2013) 78 lopullinen) ja asetukseksi tuotteiden markkinavalvonnasta (KOM(2013) 75 lopullinen). Tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketti sisältää myös tiedonannon komission monivuotisesta tuotteiden markkinavalvontasuunnitelmasta ja raportin asetuksen (EC) No 765/2008 akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevien vaatimusten implementoinnista. Jäsenmaiden mielipiteet ovat jakautuneet alkuperämaamerkinnän osalta, mikä on jumittanut neuvottelut koko asetuspaketista vuonna Sekä alkuperämaamerkinnän vastustajat että kannattajat ovat olleet hyvin liikkumattomia kannoissaan. Latvian EU-puheenjohtajuuskauden ensimmäinen attaseatason kokous tuoteturvallisuusja markkinavalvontapaketista pidettiin Tarkoituksena oli komission teettämän alkuperämerkintävelvollisuutta (artikla 7) koskevan selvityksen esitteleminen sekä jäsenvaltioiden kantojen selvittäminen puheenjohtajan tekemiin etenemissuunnitelmiin. Komissio katsoi, että selvityksellä saatujen tietojen perusteella asiassa voitaisiin edetä sektorikohtaisesti, asettamalla pakollinen alkuperämaamerkintävelvoite esimerkiksi tekstiileille ja keramiikkatuotteille, mahdollisesti jalkineille. Komission mukaan sen teettämä selvitys osoittaa, että näillä tuotesektoreilla alkuperämaan merkinnästä on eniten hyötyjä. Alkuperämaamerkintä

7 7(41) Vuoden 2013 U-jatkokirjelmän (U 16/2013 vp) mukaan Suomi suhtautuu kriittisesti alkuperämaamerkintävaatimusta koskevaan säännösehdotukseen. Jos asiassa nähdään tarpeelliseksi edetä, niin Suomi katsoo, että ennen tällaista sääntelyä tulisi selvittää alkuperämaamerkintävaatimuksen hyötyjä ja haittoja sekä muita vaikutuksia EU-tasolla. Tämän selvityksen perusteella voitaisiin harkita myöhemmin mahdollisia sääntelytoimia. Kuitenkin, jos käsiteltävänä olevan tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketin hyväksyminen kokonaisuutena sitä edellyttää, Suomi voi olla joustava ja harkita päätösajankohdan puheenjohtajan sellaista kompromissiehdotusta, jolla yrityksille aiheutuvia velvoitteita ei lisätä komission alkuperäiseen ehdotukseen verrattuna. Suomi on tuoteturvallisuusasetusehdotuksen valmistelun alusta asti kuulunut alkuperämaamerkintää vastustaviin maihin. Suomi vastustaa ja suhtautuu kriittisesti pakolliseen alkuperämaamerkintävaatimukseen koskien kaikkia sektoreita tai vaihtoehtoisesti vain joitakin sektoreita. Sektorikohtainen lähestyminen avaisi väylän ei toivotulle kehitykselle, jossa uusia sektoreita vähitellen vaadittaisiin merkinnän piiriin. Alkuperämaamerkintävaatimuksella ei saavutettaisi hyötyä tuoteturvallisuuden (jäljitettävyyden) kannalta, eikä se ole asetuksen tavoitteiden mukaista. Suomen näkemyksen mukaan alkuperämaamerkintävaatimus tulee jättää pois ehdotuksesta, eikä puheenjohtajan esittämä sektorikohtainen kompromissiehdotus ole Suomen kannan mukaista. Myös komission teettämään selvitykseen Suomi suhtautuu kriittisesti. Paremman sääntelyn näkökulmasta komission teettämä selvitys alkuperämaamerkinnästä kuutta sektoria koskien ei voida katsoa korvaavan kunnollista, yksityiskohtaisesti laadittua vaikutusarviointia, jollainen lainsäädäntöasioissa tulisi tehdä. Vaikutusarvioinnit on tehtävä ennakkoon, ei sääntelyn jälkeen. EU:n tuoteturvallisuusasetusehdotus koskee tuoteturvallisuutta, jonka osalta alkuperämaamerkintävaatimusta koskevalla selvityksellä ei pystytä osoittamaan hyötyä tai lisäarvoa. Lähtökohtaisesti komission teettämä selvitys on väärä lähestymistapa asiaan. Asian käsittely Koko tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketille haettiin trilogimandaattia pidetyssä Coreper I kokouksessa. Puheenjohtajamaa Liettua ei saanut mandaattia. Liettua antoi pidetyssä kilpailukykyneuvoston kokouksessa antanut tilannekatsauksen tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketin käsittelyn etenemisestä. Kokouksessa ei käyty tarkempaa keskustelua asetuspaketista. Koko asetuspaketille haettiin jälleen trilogimandaattia ja pidetyissä Coreper I kokouksissa. Puheenjohtajamaa Kreikka ei saanut mandaattia pidettyyn Coreper I kokoukseen puheenjohtaja oli luonnostellut kolme erilaista kompromissitekstiehdotusta tuoteturvallisuusasetuksen pakollisia alkuperämaamerkintöjä koskevaksi artiklaksi. Kokouksessa käsittelyssä oli puheenjohtajan laatima

8 8(41) kompromissiehdotus, jonka mukaan alkuperämaamerkintöjä sovellettaisiin ainoastaan ruuan kanssa kosketuksiin joutuvan keramiikan osalta. Asiaa on käsitelty neuvoston työryhmässä attasea-tasolla. Asiaa käsitellään Coreperissa Puheenjohtajan Coreperiä varten laatiman kompromissiehdotuksen mukaan alkuperämaamerkintävaatimus koskisi jalkineita ja ruuan kanssa kosketuksiin joutuvaa keramiikkaa. Lisäksi puheenjohtaja ehdottaa komitologiamenettelyä koskevaa muutosta, mutta katsoo, että tuoteturvallisuus- ja markkinavalvonta-asetusehdotukset (asiakirjat 16901/13 ja 16902/13) ovat muutoin hyväksyttävissä ja esittää niiden käsittelemistä kilpailukykyneuvostossa EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely Käsittely Euroopan parlamentissa Euroopan parlamentti äänesti tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketin ensimmäisen lukemisen kannastaan ja hyväksyi IMCO-valiokunnan tarkastukset äänestyksessä. Kansallinen valmistelu EU-8 jaosto kirjallinen menettely EU-ministerivaliokunta kirjallinen menettely Elinkeinoelämän keskusliitolta ja keskeisiltä sidosryhmiltä on pyydetty kommentteja ennakoiden puheenjohtajamaan Latvian mahdollista kompromissiesitystä pakollisesta alkuperämaamerkintävaatimuksesta erityisesti tiettyjä tuotesektoreita (keramiikka, jalkineet, tekstiilit) koskien asian ollessa neuvoston työryhmässä attasea-tasolla käsittelyssä Eduskuntakäsittely Suuri valiokunta Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema Taloudelliset vaikutukset Elinkeinoelämän saatujen lausuntojen mukaan kustannuksia yrityksille ei aiheudu vain itse merkinnän kustannuksesta (esim. riippulappu), vaan myös merkintöjen ns. hallinnoinnista (määrittäminen, dokumentointi, tietojärjestelmät). Alkuperämaamerkinnän oikeellisuuden todentaminen on vaikeaa. Yleisiin

9 9(41) alkuperäsääntöihin perustuva alkuperämaamerkintä kertoo vain missä maassa tuotteelle on tehty alkuperäaseman kannalta viimeinen merkittävä käsittely. Viranomaisten näkökulmasta merkinnän oikeellisuuden valvominen vie resursseja, eikä lisää tuoteturvallisuutta tai paranna jäljitettävyyttä. Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät Asiakirjat Yleistä alkuperämaamerkintävaatimusta tai sektorikohtaista vastustaa 15 maata (AT, BE, CZ, DE, DK, EE, FI, HU, IE, LT, LU, NL, SE, SK UK). Sektorikohtaista alkuperämaamerkintää ja siihen liittyvää tarkastelulauseketta kannattaa 11 maata (BG, CY, EL, ES, FR, HR, IT, MT, PT, RO ja SL). Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot TEM / Pauliina Kanerva (050) EUTORI-tunnus Liitteet Viite

10 Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM LAVO Haapasaari Riitta(OM) (41) Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkapaketeista ja linkitetyistä (avustetuista) matkajärjestelyistä Kokous U/E/UTP-tunnus U 65/2013 vp Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Kilpailukykyneuvoston pidettävän kokouksen valmistelu; poliittisen yhteisymmärryksen saavuttaminen. Coreper I U-jatkokirjelmä on käsitelty eduskunnan talousvaliokunnassa ja suuressa valiokunnassa Suomen kanta Suomi on valmis hyväksymään poliittisen yhteisymmärryksen, jos sellainen neuvostossa saavutetaan. Pääasiallinen sisältö Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on saattaa vuonna 1990 annettu matkapakettidirektiivi ajan tasalle muun muassa laajentamalla soveltamisalaa koskemaan uusia, erityisesti verkkokaupan laajentumisen myötä kehittyneitä tapoja koota matkapalvelujen yhdistelmiä. Matkapaketin määritelmää laajennetaan koskemaan myös paketteja, jotka elinkeinonharjoittaja kokoaa matkustajan toiveiden mukaan. Lisäksi direktiivin soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi ns. linkitettyihin (avustettuihin) matkajärjestelyihin, joissa elinkeinonharjoittaja avustaa matkustajaa kokoamaan paketin ja tekemään erilliset sopimukset eri palveluntarjoajien kanssa. Ehdotuksen mukaan avustettuja matkajärjestelyjä koskisi vain velvollisuus hankkia maksukyvyttömyyssuoja palveluntarjoajan oman maksukyvyttömyyden varalta sekä velvollisuus tiedottaa matkustajille siitä, että kyseessä ei ole direktiivin mukainen matkapaketti. Kilpailukykyneuvoston hyväksymästä yleisnäkemyksestä poiketen ehdotukseen sisällytettiin trilogien jälkeen myös ns. click-through paketit eli paketit, jotka matkustaja itse kokoaa netissä siirtymällä yhden palveluntarjoajan sivuilla olevan linkin kautta toisen palveluntarjoajan sivuille ja tekemällä erilliset sopimukset eri palveluntarjoajien kanssa. Matkapaketiksi katsottava click-through yhdistelmä on nyt määritelty niin, että se on selkeästi erotettavissa linkitetyistä (avustetuista)

11 11(41) matkajärjestelyistä. Määritelmä on myös sellainen, että matkustaja voi perustellusti pitää sen mukaista matkapalvelujen yhdistelmää pakettina. Rajat ylittävän kaupan helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi ehdotuksen mukaan tunnustettava elinkeinonharjoittajan sijoittautumisvaltionsa lainsäädännön mukaisesti hankkima maksukyvyttömyyssuoja. EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely Sopimus Euroopan unionin toiminnasta 114 artiklan 1 kohta/ tavallinen lainsäätämisjärjestys. Käsittely Euroopan parlamentissa Vastuuvaliokunta sisämarkkinat ja kuluttajansuoja, esittelijänä Hans-Peter Mayer, EP:n päätöslauselmä , äänestykset Raportoijana toiminut marraskuusta 2014 saakka Birgit Collin-Lange. Kansallinen valmistelu Asia on käsitelty kuluttaja-asioiden jaostolla (jaosto 24) ja Kuulemistilaisuudet on järjestetty ja Eduskuntakäsittely Direktiiviehdotuksesta on informoitu eduskuntaa U-kirjeellä 65/2013 vp. Talousvaliokunta on antanut asiasta lausunnon TaVL 38/2013 vp. Suuri valiokunta on antanut asiasta lausunnon SuVX 171/2013 vp. U-jatkokirjelmä on käsitelty talousvaliokunnan kokouksessa Suuri valiokunta on antanut asiasta lausumat SuVX 113/2014 vp ja SuVX 116/2014 vp. Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema Matkapaketeista säädetään valmismatkalaissa (1079/1994) ja laissa valmismatkaliikkeistä (939/2008). Ehdotuksen täytäntöönpano edellyttää muutoksia molempiin lakeihin. Direktiiviehdotus koskee kuluttajansuojaa. Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 27 :n 10 kohdan mukaan valtakunnalla on lainsäädäntövalta asioissa, jotka koskevat kuluttajansuojaa. Taloudelliset vaikutukset Direktiiviehdotuksen taloudelliset vaikutukset sekä Suomen valtion että EU:n budjetin kannalta olisivat hyvin vähäisiä. Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät

12 12(41) Asiakirjat COM(2013) 512 final Puheenjohtajan työasiakirja Muistio on laadittu edellä mainittujen asiakirjojen pohjalta. Puheenjohtajan työasiakirja on alustava luonnos. Asiakirja, jonka pohjalta ehdotusta tullaan käsittelemään Coreperissä ja Kilpailukykyneuvoston kokouksessa , valmistuu vasta puheenjohtajan ja EP:n pidettävän kokouksen jälkeen. Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot OM, erityisasiantuntija Riitta Haapasaari, puh EUTORI-tunnus EU/2013/1306 Liitteet Viite

13 Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM LAVO Tervonen Markus(OM) (41) Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä (yhdenyhtiödirektiivi) Kokous U/E/UTP-tunnus U 24/2014 vp Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Suomen kanta KIKY-neuvostossa PJ hakee neuvoston yleisnäkemystä direktiivin kompromissiehdotukseen trilogi-neuvottelujen aloittamiseksi EP:n kanssa. Suomi voi hyväksyä puheenjohtajan kompromissiehdotuksen, jossa on otettu riittävästi huomioon U-kirjelmästä ilmenevät Suomen tavoitteet. Suomen kannalta erityisen tärkeitä ovat seuraavat kysymykset. SUP-yhtiöön sovellettava kansallinen yhtiölaki (kompromissiehdotuksen 7 artikla). Komission ehdotusta on muutettu neuvoston työryhmässä siten, että kansallista yksityistä osakeyhtiötä koskevaa lakia voidaan pienin poikkeuksin soveltaa myös SUP-yhtiöön. Nämä muutokset ovat Suomelle tärkeitä, koska niillä voidaan rajoittaa erilaisten yhtiömuotojen lukumäärän kasvusta aiheutuvia tarpeettomia selvityskustannuksia ja sekaannusta ja niistä on pidettävä kiinni trilogi-neuvotteluissa. Sähköisen rekisteröinnin helpottaminen (kompromissiehdotuksen b artiklat). Sähköisen rekisteröintimenettelyn käyttökelpoisuuden varmistamiseksi komission ehdotusta on muutettu neuvoston työryhmässä siten, että SUP:n rekisteröintiä koskevat vaatimukset ja mahdollisuudet voidaan sovittaa yhteen kohdevaltion kansallisen rekisteröintimenettelyn kanssa erityisen malliyhtiöjärjestysten käyttömahdollisuuden ja rekisteritietovaatimusten osalta. Näiltä osin Suomi kannattaa sitä, että trilogineuvotteluissa ei poiketa kompromissiehdotuksen linjauksista. Rajat ylittävän sähköisen rekisteröinnin toimivuus (kompromissiehdotuksen 22 artikla). Rajat ylittävän sähköisen perustamisen rekisteröinnin osalta rekisteriviranomaisten välisen tietojenvaihdon toteutuskeinojen toimivuuteen liittyy epävarmuustekijöitä, minkä vuoksi keinovalikoimaa ei pitäisi tarpeettomasti rajata ns. IMI-järjestelmään tässä vaiheessa. Suomi voi myös tältä osin hyväksyä PJ:n kompromissiehdotuksen.

14 14(41) Pääasiallinen sisältö PJ:n kompromissiehdotukseen sisältyvät säännökset SUP-yhtiön sähköisestä perustamisesta, ainoasta osakkeesta ja osakepääomasta, varojen jaosta sekä hallituksesta. Neuvostokäsittelyssä ehdotusta on jäsenvaltioiden enemmistön toiveesta muutettu siten, että ehdotettava SUP-yhtiömuoto voidaan mahdollisimman hyvin sovittaa yhteen kansallisten yhtiömuotojen kanssa. Näin muutettuna kompromissiehdotuksen pääpaino on SUP-yhtiön rajat ylittävän sähköisen perustamisen sallimisessa. Tausta ja tavoitteet. Komission mukaan pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) täysipainoista kehittymistä sisämarkkinoilla rajoittavat edelleen monet esteet, joiden vuoksi ne eivät voi edistää EU:n talouden kehittymistä koko potentiaalinsa voimalla. Yritysten ja erityisesti pk-yritysten liiketoimintaympäristön kehittäminen eli liiketoiminnan helpottaminen ja parantaminen on yksi EU:n kymmenvuotisen kasvustrategian, Eurooppa strategian, päätavoitteista. Direktiiviehdotuksen taustalla on komission tiedonanto KOM(2010) 614, jossa tuetaan pk-yritysten perustamista, kasvua ja kansainvälistymistä. Komission arvion mukaan pk-yritykset työllistävät kaksi kolmasosaa unionin työntekijöistä ja niillä on paljon potentiaalia kasvuun ja työpaikkojen luomiseen. Ehdotuksen päätavoitteena on helpottaa potentiaalisten yrityksen perustajien ja erityisesti pk-yritysten toimia yrityksen perustamiseksi ulkomaille. Komission mukaan tämä tulee todennäköisesti edistämään ja tukemaan yrittäjyyttä sekä lisäämään kasvua, innovointia ja työpaikkoja EU:ssa. Komissio pyrki puuttumaan rajat ylittävän toiminnan kustannuksiin vuonna 2008 antamassaan asetusehdotuksessa yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (KOM(2008) 396 lopullinen). Ehdotuksen tarkoituksena oli tarjota pk-yrityksille väline, joka helpottaisi niiden rajat ylittävää toimintaa ja joka olisi sama kaikissa jäsenvaltioissa. Asetusehdotuksesta ei päästy kaikkia jäsenvaltioita tyydyttävään kompromissiratkaisuun eikä sitä voitu siksi hyväksyä yksimielisesti. Komissio päätti peruuttaa yksityisen eurooppayhtiön sääntöjä koskevan asetusehdotuksen ja ilmoitti laativansa sen sijaan ehdotuksen vaihtoehtoisista toimenpiteistä, jolla pyrittäisiin ratkaisemaan ainakin osa peruutetussa ehdotuksessa käsitellyistä ongelmista. SUP-yhtiömuoto. Komission ehdotuksella kehotettaisiin jäsenvaltioita lisäämään kansalliseen yhtiöoikeuteensa yhtiömuoto, johon sovellettaisiin samoja direktiiviin perustuvia sääntöjä kaikissa jäsenvaltioissa ja jolla olisi EU:n laajuinen lyhenne SUP (Societas Unius Personae). SUP perustettaisiin ja sitä käytettäisiin kaikissa jäsenvaltioissa samoja sääntöjä noudattaen, mikä vähentäisi perustamis- ja toimintakustannuksia. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden tulisi varmistaa, että SUP:ksi perustettavien yhtiöiden rekisteröintimenettely voidaan tehdä kokonaisuudessaan sähköisesti ilman, että perustajajäsenen tarvitsee olla läsnä rekisteröintijäsenvaltion viranomaisten käsittelyssä (sähköinen rekisteröinti). SUP:n sähköistä perustamista koskevien säännösten lisäksi komission ehdotukseen sisältyivät säännökset SUP:n kotipaikasta, osakepääomasta, varojenjaosta, ainoan osakkaan päätöksenteosta, hallinnosta ja edustamisesta. Ehdotuksesta on neuvostokäsittelyssä poistettu säännökset SUP:n perustamisessa käytettävistä komission vahvistamista yhtiöjärjestys- ja perusilmoitusmalleista. Muutoksen seurauksena jäsenvaltiot voivat kansallisessa laissa määritellä, mitä

15 15(41) direktiivissä mainituista enimmäistiedoista SUP:n perustamiseksi edellytetään. SUP:n toimintaan sovellettavia säännöksiä on neuvostokäsittelyssä osin poistettu ja osin muutettu joustavammaksi siten, että SUP:n toimintaan voidaan soveltaa sen rekisteröintivaltion yhtiölainsäädäntöä. Toisaalta kompromissiehdotuksessa edellytetään, että SUP:n perustajan saataville annetaan tiedot keskeisistä yhtiön toimintaan sovellettavista kansallisista säännöksistä. Voimassa olevaa yhdenyhtiödirektiiviä vastaavat säännökset. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/102/EY yhtiöoikeuden alalla yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä säädetään yhdenyhtiön julkistamisesta sekä päätöksenteosta ja ainoan osakkaan kanssa tehtävistä sopimuksista yhdenyhtiössä. Mainittua direktiiviä sisällöltään vastaavat säännökset ehdotetaan otettavaksi nyt käsiteltävään direktiiviin. EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely SEUT 50 artikla. Ehdotuksen hyväksyminen edellyttää määräenemmistön kannatusta neuvostossa. Ehdotukseen sovelletaan tavallista lainsäädäntömenettelyä. Valtioneuvoston piirissä on arvioitu, että oikeusperustana voidaan käyttää SEUT 50 artiklaa. Myös neuvoston oikeuspalvelun mukaan SEUT 50 artiklaa voidaan käyttää ehdotuksen oikeusperustana. AT pitää ehdotusta toissijaisuusperiaatteen vastaisena. Ehdotuksessa siirrettäisiin komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä direktiivissä asetetuin edellytyksin. Komissiolle siirrettävä toimivalta koskisi direktiivin liitteenä olevan yhtiöluettelon mukauttamista, mikäli jäsenvaltiot tekevät liitteeseen vaikuttavia muutoksia kansallisiin rajanvastuuyhtiöitä koskeviin säännöksiin. Komissiolle ehdotettua säädösvallan delegointia on valtioneuvoston piirissä pidetty asianmukaisena. Käsittely Euroopan parlamentissa Kansallinen valmistelu Eduskuntakäsittely Asiaa käsitellään EP:n JURI-valiokunnassa, jolle työ- ja sosiaaliasioiden (EMPL) sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuoja (IMCO) valiokunnat antavat lausuntonsa. JURI-valiokunnan on tarkoitus äänestää ehdotuksesta Komissio julkisti ehdotuksen Direktiiviehdotuksesta ja U-kirjeluonnoksesta järjestettiin kuuleminen yhtiöille, niiden etutahoille ja sidosryhmille, tutkijoille sekä viranomaisille. U-kirjeluonnos on käsitelty kesäkuussa 2014 valtioneuvoston EU asioiden sisämarkkinat -valmistelujaostossa. Lisäksi asiaa on käsitelty kompromissiehdotuksen pohjalta toukokuussa 2015 EU asioiden työoikeus -valmistelujaostossa. Asiaa ei ole valmisteltu Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kanssa. Talousvaliokunnan lausunto TaVL 32/2014 vp Suuren valiokunnan lausuma SuVX 85/2014 vp

16 Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema 16(41) Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden olisi säädettävä mahdollisuudesta rekisteröidä SUP:ksi kutsuttavia yhdenyhtiöitä direktiivissä säädettyjä sääntöjä ja menettelyjä noudattaen. SUP-yhtiömuotoa koskevien säännösten täytäntöönpano edellyttäisi ainakin osakeyhtiölain, kaupparekisterilain ja toiminimilain muuttamista, mikäli ne hyväksyttäisiin nyt ehdotetussa muodossa. Kompromissiehdotus ei Suomen ja yhtiön sidosryhmien kannalta olennaisesti poikkea olemassa olevasta kansallisesta yksityisestä osakeyhtiömuodosta. Jos SUP-sääntely hyväksytään ehdotetussa muodossa, Suomessakin on harkittava vähimmäispääomavaatimuksen alentamista samoin kuin naapurimaissamme ja useissa muissa jäsenvaltioissa on tehty kansallisessa yhtiölainsäädännössä. Asia kuuluu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 5 luvun 27 :n perusteella valtakunnan lainsäädäntövaltaan. Taloudelliset vaikutukset Vaikutukset elinkeinotoimintaan. Suomalaisen yritystoiminnan kannalta ehdotus voi jossain määrin helpottaa tytäryhtiön perustamista mannereurooppalaisissa jäsenvaltioissa. Toisaalta SUP:n käytettävyyttä konserniyhtiönä voivat vähentää ehdotuksen vaatimukset siitä, että yhtiössä ei voi olla useampia osakkeita, erilajisia osakkeita eikä useampia osakkaita sekä se, että jäsenvaltio voi rajoittaa verkon kautta perustamisessa käytettävissä olevia yhtiöjärjestysmalleja, mikä voi esimerkiksi estää saman yhtiöjärjestyksen käyttämisen kaikissa saman konsernin tytäryhtiöissä. Yhtiön perustamista Suomessa ehdotus ei käytännössä helpota, koska Suomen yhtiölainsäädännössä on ennestään otettu kattavasti huomioon pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet. SUP-yhtiömuoto ei siten Suomessa tarjoa todellista vaihtoehtoa kansalliselle yksityiselle osakeyhtiölle. Vaikutukset yritysten sidosryhmien kannalta. Ehdotus lisäisi toteutuessaan kaupparekisteriviranomaisen työmäärää. Työmäärän kasvua on vaikea arvioida ennalta, koska se riippuu myös siitä, kuinka suosittu SUP-yhtiömuoto tulisi olemaan. Rajat ylittävään yhtenäiseen sähköiseen rekisteröintimenettelyyn siirtyminen aiheuttaisi lisäksi kertaluonteisia kustannuksia, joita seuraisi ainakin SUP-yhtiöiden sähköisen rekisteröintimahdollisuuden järjestämisestä. Patentti- ja rekisterihallitus on vuonna 2014 käyttöön otetusta osakeyhtiön sähköisestä perustamismenettelystä saatujen kokemuksien perusteella pitänyt komission ehdotuksessa asetettua sähköisen rekisteröinnin määräaikaa haasteellisena erityisesti rekisteröintiin liittyvän toiminimitutkimuksen kannalta. Nykyisen tason toiminimisuojan säilyttäminen on vaikeaa, jos Patentti- ja rekisterihallituksen käytössä olevia resursseja ja keinoja ei lisätä. Neuvoston käsittelyssä rekisteröinnin määräaikaa on pidennetty kolmesta viiteen päivään, minkä lisäksi ehdotusta on selvennetty määräajan laskemisen ja poikkeustilanteiden osalta. Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät Coreper-valmistelu. Asian käsittelyä valmisteltiin Coreper I:ssä , jossa PJ:n kompromissiehdotus ei saanut määräenemmistön kannatusta. AT, ES, SE, BE, DE ja HU eivät hyväksyneet PJ:n kompromissia. ES:n pyydettyä vanhojen äänestyssääntöjen noudattamista näiden jäsenvaltioiden yhteenlaskettu äänimäärä riitti blokkaavan

17 vähemmistön muodostamiseen (tähän ei olisi päädytty vanhoja äänestyssääntöjä noudattamalla). 17(41) PJ tuo Coreperissa käsitellyn kompromissin KIKY-neuvostoon sellaisenaan. Minkä tahansa maan "lipeäminen" blokista synnyttää yleisnäkemykseen tarvittavan määräenemmistön. FI nosti Coreperissa esiin muutamat huolensa mutta sanoi voivansa mennä seuraavaan vaiheeseen tällä tekstillä - kuten valtaosa. SUP-yhtiön perustajan sähköinen tunnistaminen. SUP-yhtiön perustajan tunnistamisen osalta ehdotuksessa viitataan asetuksen N:o 910/2014 (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta, ns. eidas-asetus) 6 artiklaan toisessa jäsenvaltiossa myönnetyn sähköisen tunnistamismenetelmän vastavuoroisesta tunnustamisesta. eidas-asetuksessa säädettyjen tunnistamisratkaisujen toteutus (esim. teknisten vaatimusten määrittely täytäntöönpanosääntelyllä) on edelleen valmistelussa monella tasolla, joten lopulliset päätökset ja käytännön toteutukset eivät ole vielä käytettävissä. Direktiivissä mainittua eidas-asetuksen 6 artiklaa aletaan soveltaa vuoden 2018 aikana, mikä sinänsä on otettu asianmukaisesti huomioon direktiivin loppusäännöksissä. Ehdotuksen jatkovalmistelussa on seurattava eidas-asetuksen käynnissä olevaa täytäntöönpanoa, jotta varmistutaan sen soveltuvuudesta myös SUP:n sähköiseen perustamiseen. Asiakirjat Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä KOM(2014) 212 lopullinen PJ:n kompromissiehdotus (8320/15 DRS 35 CODEC 601) Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot Markus Tervonen, OM, puh , EUTORI-tunnus EU/2014/0939 Liitteet Viite

18 Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM EIO Kortekallio Eeva-Liisa(TEM) (41) Asia EU / Kilpailukykyneuvosto / Tutkimus / Eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) etenemissuunnitelma (tiekartta) / Neuvoston päätelmät Kokous Kilpailukykyneuvosto U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Suomen kanta Pääasiallinen sisältö Kilpailukykyneuvostossa on tarkoitus hyväksyä neuvoston päätelmät eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) tiekartan toimeenpanosta vuosina Taustalla on kilpailukykyneuvoston helmikuussa 2014 hyväksymät päätelmät, joissa neuvosto kehotti jäsenvaltioita yhdessä komission kanssa laatimaan etenemissuunnitelman, jonka mukaan ERAn toteuttamista voidaan nopeuttaa. Päätelmissä neuvosto antaa tukensa tiekartalle ja kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota aloittamaan siinä esitettyjen tärkeimpien toimien toimeenpanon vuoden 2016 puoliväliin mennessä. Neuvoston päätelmistä on päästy yhteisymmärrykseen eikä niistä ole tarkoitus käydä keskustelua neuvoston kokouksessa. Neuvoston päätelmät (luonnosasiakirja 8409/15) on Suomen hyväksyttävissä. Suomi tukee tiekartassa esitetty toimia ja niiden toimeenpanoa. Suomi pitää tärkeänä, että Eurooppaan luodaan toimivat ja avoimet tutkimuksen ja innovaatioiden sisämarkkinat eurooppalaisen tutkimusalueen tavoitteen mukaisesti. Euroopan kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että Eurooppa olisi houkutteleva paikka tutkimus- ja innovaatiotoiminnalle siten, että se tarjoaa hyvät toimintaedellytykset sekä julkisille että yksityisille toimijoille. Eurooppalaista tutkimusaluetta tulee edistää erityisesti kansallisin toimin, joita täydennetään EU-tason toimilla. Suomi ei pääsääntöisesti kannata Euroopan tason lainsäädäntötoimia tutkimusalueen edistämisessä. Eurooppalaista tutkimusaluetta (European Research Area, ERA) on kehitetty vuodesta 2000 alkaen. Vuonna 2007 Lissabonin sopimuksessa se sai oikeusperustan. Tavoitteena on saada aikaan yhtenäinen tutkimusalue, jossa tutkijat, tieteellinen tietämys ja teknologia liikkuvat vapaasti ja jonka avulla unioni ja sen jäsenvaltiot lujittavat tieteellistä ja teknologista perustaansa, kilpailukykyään ja kykyään vastata yhdessä

19 19(41) suuriin haasteisiin. Eurooppa-neuvoston asettaman tavoitteen mukaan ERA olisi tullut toteuttaa vuoden 2014 loppuun mennessä. Helmikuussa 2014 neuvosto kehotti jäsenvaltioita laatimaan yhteistyössä komission kanssa eurooppalaisen tutkimusalueen etenemissuunnitelman (ns. tiekartan) vuoden 2015 puoliväliin mennessä. Tiekartan tarkoituksena on antaa jäsenvaltiolle ja komissiolle suuntaviivat eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamiselle kunkin oman toimivallan rajoissa. Tiekartan laatimisesta on vastannut eurooppalaisen tutkimusalueen ja innovoinnin komitea (ERAC), joka on konsultoinut teemakohtaisia ERAan liittyviä ryhmiä sekä muita alan keskeisiä organisaatioita. ERAC hyväksyi ERAn tiekartan vuosille kokouksessaan Tiekartassa on identifioitu rajallinen määrä prioriteetteja, joilla katsotaan olevan suurin vaikutus Euroopan tutkimus- ja innovaatiojärjestelmiin. Siinä esitetään yhteinen näkemys tutkimusalueen periaatteista ja konkreettisia toimenpiteitä niiden toteuttamiseksi. Tiekartassa esitetyt prioriteetit ja toimenpiteet ovat yhdenmukaisia Suomen kansallisten tutkimus- ja innovaatiopolitiikan painotusten ja linjausten kanssa. Suomessa on meneillään monia kehittämistoimia tutkimusjärjestelmän ja sen rahoituksen tehostamisessa, yhteisten tutkimusohjelmien ja tutkimusinfrastruktuurien edistämisessä, tutkijankoulutuksen ja tutkijanuran kehittämisessä sekä tutkimustiedon saatavuuden ja innovaatioiden edistämisessä. Neuvoston päätelmät (luonnosasiakirja 8409/15) Neuvosto vahvistaa sitoutumisensa eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) toteuttamiseen ja korostaa sen merkitystä eurooppalaisen tutkimuksen, innovoinnin, tieteellisen ja teknologisen pohjan vahvistamisen sekä kilpailukyvyn kannalta. Neuvoston mielestä komission, jäsenvaltioiden ja alan sidosryhmien tulee nyt varmistaa ERAn toteutuminen koordinoiduilla toimilla sekä kansallisesti että EU:n tasolla. Neuvosto antaa tukensa eurooppalaisen tutkimusalueen ja innovoinnin komitean (ERAC) hyväksymälle ERAn tiekartalle vuosille Tiekartta sisältää rajallisen määrän toimintoja, joilla katsotaan olevan vaikutusta eurooppalaiseen tutkimukseen ja innovointiin. Samalla neuvosto kuitenkin tunnustaa jäsenvaltioiden omien T&Ijärjestelmien erityispiirteet ja sen, että kukin jäsenvaltio voi päättää itselleen parhaiten soveltuvista järjestelmistä. Tiekartta sisältää T&I-politiikan arviointiin, yhteiseen ohjelmasuunnitteluun, tutkimusinfrastruktuureihin, rekrytointeihin, sukupuolten tasa-arvoon, tietämyksen siirtoon, tieteellisten julkaisujen vapaaseen saatavuuteen ja kansainväliseen T&K&I-alan yhteistyöhön liittyviä toimia. Näiden toimeenpano tulisi aloittaa vuoden 2016 puoliväliin mennessä. ERAn tiekartan toteutumisen seurantaa varten ERAC-komitean tulee ehdottaa avainindikaattoreita sekä tarvittaessa laadullisia menetelmiä vuoden 2015 loppuun mennessä. Neuvoston mielestä ERAn tiekartta on tarpeen kytkeä laajempaan Euroopan kasvuagendaan, mukaan lukien Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia (DSM) ja

20 20(41) Innovaatiounioni. Neuvosto tunnustaa, että jäsenvaltiot ovat jo merkittävästi ottaneet ERAn huomioon eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä. Neuvosto korostaa, että vuosien ERA-tiekartan tulee heijastaa prioriteettialueiden ja toimien mahdollista kehitystä ja kehottaa ERAC-komiteaa yhdessä muiden ERA-ryhmien kanssa tarkastelemaan tätä osana ERAn seurantaraportointia. EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely SEUT 179(1), ei lainsäädäntöasia Neuvoston päätelmien hyväksyminen edellyttää yksimielisyyttä. Käsittely Euroopan parlamentissa - Kansallinen valmistelu Eduskuntakäsittely EU-ministerivaliokunta, kirjallinen menettely Tutkimus ja innovaatiot jaosto (EU20) SuV, kilpailukykyneuvoston valmistelun yhteydessä Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema Taloudelliset vaikutukset Ei vaikutuksia kansalliseen lainsäädäntöön. - Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät Asiakirjat - Luonnosasiakirja 8409/15 Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot Eeva-Liisa Kortekallio, TEM, Petteri Kauppinen, OKM, EUTORI-tunnus EU/2014/1529 Liitteet Viite

9523/17 team/tih/ts 1 GIP 1B

9523/17 team/tih/ts 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. toukokuuta 2017 (OR. en) 9523/17 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 31 COMPET 434 IND 133 RECH 204 ESPACE 27 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3544. istunto (kilpailukyky

Lisätiedot

10058/09 vpy/vpy/tia 1 DQPG

10058/09 vpy/vpy/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. toukokuuta 2009 (26.05) (OR. en) 10058/09 OJ CONS 30 COMPET 287 RECH 165 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 2945. istunto (KILPAILUKYKY (SISÄMARKKINAT,

Lisätiedot

MAANANTAI 28. MARRASKUUTA 2016 (klo 9.30)

MAANANTAI 28. MARRASKUUTA 2016 (klo 9.30) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14509/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 61 COMPET 593 RECH 318 ESPACE 57 MI 725 IND 244 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3503. istunto (kilpailukyky

Lisätiedot

6492/17 ADD 1 ai/paf/pt 1 GIP 1B

6492/17 ADD 1 ai/paf/pt 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6492/17 ADD 1 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 7 COMPET 108 IND 42 RECH 48 ESPACE 13 Euroopan unionin neuvoston 3519. istunto (kilpailukyky

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2016 (OR. en) 14354/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 60 EDUC 370 JEUN 100 CULT 109 AUDIO 121 SPORT 80 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3502. istunto (koulutus,

Lisätiedot

10121/17 team/sj/si 1 GIP 1B

10121/17 team/sj/si 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10121/17 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 35 SOC 469 EMPL 359 SAN 246 CONSOM 250 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3548. istunto (työllisyys, sosiaalipolitiikka,

Lisätiedot

OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oikeusministeriö, Sisäministeriö, Ulkoasiainministeriö. NUOLI/lv Sulander Heidi(OKM)

OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oikeusministeriö, Sisäministeriö, Ulkoasiainministeriö. NUOLI/lv Sulander Heidi(OKM) Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oikeusministeriö, Sisäministeriö, Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO OKM2015-00149 NUOLI/lv Sulander Heidi(OKM) 31.08.2015 Asia Euroopan neuvoston urheilukilpailujen manipuloinnista

Lisätiedot

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 1 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 26. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) 14983/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: Päivä: 8. joulukuuta 2016 Aika: klo 9.30 Paikka: OJ CONS 65 SOC 750 EMPL 503 SAN 415 CONSOM 292 EUROOPAN

Lisätiedot

TORSTAI 16. KESÄKUUTA 2016 (klo 9.30)

TORSTAI 16. KESÄKUUTA 2016 (klo 9.30) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10006/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 33 SOC 397 EMPL 263 SAN 243 CONSOM 143 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3474. istunto (työllisyys, sosiaalipolitiikka,

Lisätiedot

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. huhtikuuta 2016 (OR. en) PUBLIC 7093/16 LIMITE PV/CONS 17 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3458. istunto (YLEISET ASIAT), Bryssel,

Lisätiedot

Komission julkinen kuuleminen, jonka määräaika päättyy

Komission julkinen kuuleminen, jonka määräaika päättyy Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM201500311 LAVO Leinonen Antti 24.08.2015 Asia Komission julkinen kuuleminen digitaalisen sisällön ja tavaroiden sähköisen kaupan sopimussäännöistä Kokous U/E/UTPtunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) 14950/14 SC 182 ECON 1002 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 PUBLIC LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely)

Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9715/17 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 32 TRANS 221 TELECOM 147 ENER 254 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3545. istunto (liikenne, televiestintä

Lisätiedot

Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM LAVO Kummoinen Katri Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM LAVO Kummoinen Katri Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM2017-00125 LAVO Kummoinen Katri 10.05.2017 Asia EU/OSA; direktiiviehdotus digitaalisesta sisällöstä Kokous Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto U/E/UTP-tunnus U 25/2015 vp Käsittelyvaihe

Lisätiedot

MAANANTAI 22. TOUKOKUUTA 2017 (klo 10.00)

MAANANTAI 22. TOUKOKUUTA 2017 (klo 10.00) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9206/17 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 28 EDUC 184 JEUN 66 CULT 62 AUDIO 67 SPORT 37 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3541. istunto (koulutus,

Lisätiedot

14391/16 team/sj/kkr 1 GIP 1B

14391/16 team/sj/kkr 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2016 (OR. en) 14391/16 OJ CRP1 37 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2605. kokous (Coreper I) Päivä: 16. ja 18. marraskuuta 2016 Aika:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Johdanto. 2. Tämän asian käsittelyn edistäminen on yksi puheenjohtajavaltio Maltan tärkeimmistä lainsäädäntöprioriteeteista. 8672/15.

Johdanto. 2. Tämän asian käsittelyn edistäminen on yksi puheenjohtajavaltio Maltan tärkeimmistä lainsäädäntöprioriteeteista. 8672/15. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. maaliskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0287 (COD) 7429/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Kom:n asiak. nro: 15251/15

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevan I-kohdan hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevan I-kohdan hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. lokakuuta 2017 (OR. en) 12978/17 OJ CRP1 34 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2644. kokous (Coreper I) Päivä: 11. lokakuuta 2017 Aika: klo 9.30

Lisätiedot

Oikeusministeriö U-JATKOKIRJE OM LAVO Leppävirta Liisa(OM) Suuri valiokunta

Oikeusministeriö U-JATKOKIRJE OM LAVO Leppävirta Liisa(OM) Suuri valiokunta Oikeusministeriö U-JATKOKIRJE OM2015-00076 LAVO Leppävirta Liisa(OM) 17.02.2015 Suuri valiokunta Asia EU/OSA/Eurojust-asetusehdotus U/E/UTP-tunnus U 79/2013 vp EUTORI-tunnus EU/2013/1359 Ohessa lähetetään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2010 (06.01) (OR. en) 15485/10 ADD 1 PV/CONS 54 SOC 702 SAN 217 CONSOM 99 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3039. istunto

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

KESKIVIIKKONA 11. SYYSKUUTA 2002 (KLO 10.15) PIDETTÄVÄ KOKOUS

KESKIVIIKKONA 11. SYYSKUUTA 2002 (KLO 10.15) PIDETTÄVÄ KOKOUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. syyskuuta 2002 (10.09) (OR. fr) 11797/02 OJ/CRP1 29 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: Pysyvien edustajien komitean 1976. kokous (Coreper I) Päivä: Keskiviikko 11. (klo 10.15)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2139. KOKOUS (Coreper I) Paikka ja aika: Maanantai 8.5.

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

PSI-direktiivin tilannekatsaus

PSI-direktiivin tilannekatsaus PSI-direktiivin tilannekatsaus 5.2.2013 Anne Karjalainen, Kerava EU Alueiden komitean jäsen Rapporteur: Review of the directive on re-use of public sector information and open data, 10/2012 Sisältö Mikä

Lisätiedot

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM2005-00146 MP Vattulainen Eeva 21.10.2005 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Komission tiedonanto neuvostolle, parlamentille ja sosiaalikomitealle

Lisätiedot

Suomi voi hyväksyä puheenjohtajan kompromissiehdotuksen jatkotyön pohjaksi.

Suomi voi hyväksyä puheenjohtajan kompromissiehdotuksen jatkotyön pohjaksi. Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM2016-00271 DKY Huotarinen Heini(OM) 04.11.2016 JULKINEN Asia EU:n VAALISÄÄDÖKSEN UUDISTAMINEN; EDUSTAJIEN VALITSEMINEN EUROOPAN PARLAMENTTIIN YLEISILLÄ, VÄLITTÖMILLÄ VAALEILLA;

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta tarkistetun julkisia hankintoja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) 6543/15 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

10728/4/16 REV 4 ADD 1 team/js/si 1 DRI

10728/4/16 REV 4 ADD 1 team/js/si 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0266 (COD) 10728/4/16 REV 4 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: PHARM 43 SAN 284 MI 478 COMPET 402 CODEC 977

Lisätiedot

10729/4/16 REV 4 ADD 1 team/js/si 1 DRI

10729/4/16 REV 4 ADD 1 team/js/si 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0267 (COD) 10729/4/16 REV 4 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC 978

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 28. KESÄKUUTA 2017 (klo 10.00)

KESKIVIIKKO 28. KESÄKUUTA 2017 (klo 10.00) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10661/17 OJ CRP1 24 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2634. kokous (Coreper I) Päivä: 28. ja 30. kesäkuuta 2017 Aika:

Lisätiedot

2. Selvityksessä otetaan huomioon valtuuskuntien huomautukset ja se esitettiin pysyvien edustajien komitealle 3. joulukuuta 2014.

2. Selvityksessä otetaan huomioon valtuuskuntien huomautukset ja se esitettiin pysyvien edustajien komitealle 3. joulukuuta 2014. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM Eduskunta Suuri valiokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2013-00158 LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM 17.05.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan meriturvallisuusviraston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Asia EU/Direktiiviehdotus eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän uudistamisesta (ECRIS)

Asia EU/Direktiiviehdotus eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän uudistamisesta (ECRIS) Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM2016-00119 LAVO Innanen Tanja 20.05.2016 Asia EU/Direktiiviehdotus eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän uudistamisesta (ECRIS) Kokous U/E/UTP-tunnus U 13/2016

Lisätiedot

LIITTEET Perusmuistio OM sekä EU-tuomioistuimen lausunto 1/13

LIITTEET Perusmuistio OM sekä EU-tuomioistuimen lausunto 1/13 Oikeusministeriö E-JATKOKIRJE OM2015-00097 LAVO Leinonen Antti 07.02.2015 JULKINEN Suuri valiokunta Asia EU/OSA; Eräiden Haagin lapsikaappaussopimukseen liittyneiden valtioiden liittymisen hyväksyminen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) 9110/17 COMPET 336 IND 120 ILMOITUS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) Vastaanottaja: Neuvosto Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Kytömäki Paavo Eduskunta Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Kytömäki Paavo Eduskunta Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö EKIRJE VM201000496 BO Kytömäki Paavo 28.09.2010 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. toukokuuta 2017 (OR. en) 9692/17 OJ CRP1 20 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2630. kokous (Coreper I) Päivä: 31. toukokuuta 2017 Aika: klo 10.00

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 228 final Liite 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 228 final Liite 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2017 (OR. en) 8998/17 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 11. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU,

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriö E-KIRJELMÄ KTM ELO Hyrsky Kimmo EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA

Kauppa- ja teollisuusministeriö E-KIRJELMÄ KTM ELO Hyrsky Kimmo EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Kauppa ja teollisuusministeriö EKIRJELMÄ KTM200500084 ELO Hyrsky Kimmo 29.3.2005 EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Viite KTM:n diaarinumero 5/011/2005 Asia EU; yrityspolitiikka; ehdotus monivuotista yritysohjelmaa

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. lokakuuta 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3560. istunto (yleiset asiat), Bryssel, 25. syyskuuta 2017

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö U-JATKOKIRJE SM PO Taavila Hannele Suuri valiokunta

Sisäasiainministeriö U-JATKOKIRJE SM PO Taavila Hannele Suuri valiokunta Sisäasiainministeriö U-JATKOKIRJE SM2013-00040 PO Taavila Hannele 11.02.2013 Suuri valiokunta Viite Asia Neuvoston päätökset päivämäärän asettamisesta päätöksen 2007/533/JHA ja asetuksen 1987/2006 toisen

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) 13992/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

5581/16 ADD 1 team/sl/si 1 DGE 2B

5581/16 ADD 1 team/sl/si 1 DGE 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0027 (COD) 5581/16 ADD 1 EHDOTUS NEUVOSTON PERUSTELUIKSI Asia: TELECOM 7 DATAPROTECT 6 CYBER 4 MI 37 CSC

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0199 (NLE) 11685/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: RECH

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely)

Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9814/17 OJ CONS 33 JAI 556 COMIX 405 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3546. istunto (oikeus- ja sisäasiat) Päivä: 8. ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

14060/1/14 REV 1 1 DG E 1A. Euroopan unionin. Neuvosto. Bryssel, 20. lokakuuta 2014 (OR. en) 14060/1/14 REV 1

14060/1/14 REV 1 1 DG E 1A. Euroopan unionin. Neuvosto. Bryssel, 20. lokakuuta 2014 (OR. en) 14060/1/14 REV 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0201 (COD) 14060/1/14 REV 1 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto ENV 816 COMPET

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM TUO-30 Yrjölä Heikki(UM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM TUO-30 Yrjölä Heikki(UM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2014-00963 TUO-30 Yrjölä Heikki(UM) 25.07.2014 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta Asia Kaksikäyttötuotteiden vientiä koskeva Euroopan unionin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.tammikuuta2013(11.02) (OR.en) 16166/12 LIMITE PVCONS59 ECOFIN935

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.tammikuuta2013(11.02) (OR.en) 16166/12 LIMITE PVCONS59 ECOFIN935 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.tammikuuta2013(11.02) (OR.en) 16166/12 PUBLIC LIMITE PVCONS59 ECOFIN935 EHDOTUSPÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopanunioninneuvoston3198.istunto(TALOUS-jaRAHOITUSASIAT),

Lisätiedot

Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma

Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriö PERUSMUISTIO OKM2017-00162 KTPO Haltia Petri(OKM) 14.08.2017 JULKINEN Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma Kokous Koulutus (EU30)

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM TMO Puroma Lasse(TEM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM TMO Puroma Lasse(TEM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2017-00408 TMO Puroma Lasse(TEM) 18.10.2017 Asia EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI MAARAJOITUSTEN JA MUIDEN ASIAKKAAN KANSALLISUUTEEN TAI

Lisätiedot

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2016-00123 TMO Huhtala Liisa(TEM) 20.04.2016 Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 9. marraskuuta 2006 (09.11) (OR. en) 14831/06 OJ/CONS 65 EDUC 216 JEUN 44 CULT 101

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 9. marraskuuta 2006 (09.11) (OR. en) 14831/06 OJ/CONS 65 EDUC 216 JEUN 44 CULT 101 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. marraskuuta 2006 (09.11) (OR. en) 14831/06 OJ/CONS 65 EDUC 216 JEUN 44 CULT 101 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 2762. ISTUNTO (KOULUTUS, NUORISO

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM RMO Jaakkola Miia(VM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM RMO Jaakkola Miia(VM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2014-00250 RMO Jaakkola Miia(VM) 28.03.2014 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia EKP:n asetus kehyksen perustamisesta yhteisen pankkivalvontamekanismin puitteissa tehtävälle

Lisätiedot

MIFID II ja MIFIR sääntelee muun muassa sijoituspalveluyritysten ja kauppapaikkojen toimintaa sekä kaupankäyntiä rahoitusvälineillä.

MIFID II ja MIFIR sääntelee muun muassa sijoituspalveluyritysten ja kauppapaikkojen toimintaa sekä kaupankäyntiä rahoitusvälineillä. Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2016-00166 RMO Häyrynen Janne(VM) 22.03.2016 JULKINEN Asia Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

14545/15 team/vk/jk 1 DPG

14545/15 team/vk/jk 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2015 (OR. fr) 14545/15 OJ/CONS 70 JAI 917 COMIX 627 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3433. istunto (oikeus- ja sisäasiat) Päivä: 3. ja

Lisätiedot

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.5.2017 COM(2017) 228 final ANNEX 1 LIITE Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano asiakirjaan Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2014-00578 BO Liinamaa Armi(VM) 12.09.2014 JULKINEN Suuri valiokunta Asia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.4.2017 COM(2017) 166 final 2017/0077 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavasta kannasta muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemista koskevan

Lisätiedot

Asiat, joista käydään keskustelu (II)

Asiat, joista käydään keskustelu (II) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 14555/17 OJ CRP1 39 ESITYSLISTAEHDOTUS PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEA (Coreper I) Justus Lipsius -rakennus, Bryssel 22. marraskuuta 2017 (klo 9.00)

Lisätiedot

Suomella ei ole huomautettavaa ehdotuksen oikeusperustaan. Ehdotus on toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Suomella ei ole huomautettavaa ehdotuksen oikeusperustaan. Ehdotus on toissijaisuusperiaatteen mukainen. Opetus ja kulttuuriministeriö PERUSMUISTIO OKM201600137 YVA Riihimäki Tarja(OKM) 19.09.2016 JULKINEN Asia EU; Koulutus; Komission ehdotus Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

6922/08 vpy,elv,js/el,mmy/sp 1 DG C 1

6922/08 vpy,elv,js/el,mmy/sp 1 DG C 1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. helmikuuta 2008 (04.03) (OR. en) 6922/08 COMPET 81 MI 78 SOC 131 CONSOM 26 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n ehd. nro: 15651/07

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö EKIRJE VM201200760 12.10.2012 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia Pankkiunioni osana EMU:n kehittämistä U/Etunnus: EUTORInumero: EU/20121429 Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS2013-00604 VNEUS Kaila Heidi(VNK) 03.09.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Mayotten aseman muuttaminen Euroopan unioniin nähden/poikkeukset ja siirtymäkaudet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot