Työ- ja elinkeinoministeriö MINVA TEM

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työ- ja elinkeinoministeriö MINVA TEM2015-00178"

Transkriptio

1 Työ- ja elinkeinoministeriö MINVA TEM TMO Lahtinen Päivi(TEM) JULKINEN Viite Asia Kilpailukykyneuvosto Bryssel Kilpailukykyneuvoston kokouksessa käsitellään sisämarkkina-, teollisuus- ja tutkimusaiheita. Sisämarkkinaosuudessa pyritään saavuttamaan neuvoston yleisnäkemys tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketista. Ratkaisevana kysymyksenä on uusi pj:n uusi ehdotus pakolliseksi alkuperämaamerkinnäksi, joka koskisi kahta tuotesektoria. Suomi ei lähtökohtaisesti ole valmis hyväksymään kompromissiesitystä alkuperämaamerkinnästä. Matkapakettidirektiivin osalta tavoitteena on hyväksyä poliittinen yhteisymmärrys. Odotettavaa on, että päätös saavutetaan ja se on myös Suomen hyväksyttävissä. Yhdenmiehen rajavastuuyhtiöiden osalta tavoitteena on saavuttaa neuvoston yleisnäkemys. Suomi voi hyväksyä yleisnäkemyksen. Pj antaa tilannekatsauksen ehdotuksesta liittyen liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden päästöraja-arvoista ja tyyppihyväksynnästä. Suomi ottaa tilannekatsauksen tiedoksi. Komissio esittelee neuvostolle äskettäin julkaisemansa tiedonannon digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta. Asiasta käydään näkemysten vaihto, mutta yksittäisiin ehdotuksiin ei vielä ole valmiutta ottaa kantaa. Suomen kannat strategian ehdotuksiin ovat parhaillaan valmisteilla ja ne tullaan toimittamaan eduskunnalle erillisessä E-kirjeessä. Kokouksessa hyväksytään päätelmät teollisuuden digitalisaatiosta. Taustalla on epävirallisessa kilpailukykyneuvostossa käydyt keskustelut. Päätelmät korostavat digitalisaation merkitystä eurooppalaiselle teollisuudelle ja palvelusektorille niin työllisyyden kuin tuottavuuden kasvun ja kilpailukyvyn paranemisen näkökulmasta. Suomi hyväksyy päätelmät. Tutkimusosuudessa ei käsitellä lainsäädäntöasioita. Kokouksessa hyväksytään kolmet neuvoston päätelmät ja käydään periaatekeskustelu avoimesta tieteestä. Keskustelun taustalla ovat komission järjestämä julkinen kuuleminen avoimesta tieteestä vuonna 2014 ja Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämisen haasteet. Suomi korostaa, että tieteen ja tutkimuksen avoimuudella voidaan lisätä mm. tutkimus- ja innovaatiojärjestelmien kilpailukykyä ja laatua sekä tutkimustulosten tehokkaampaa hyödyntämistä. Neuvoston päätelmillä ohjataan eurooppalaisten tutkimusalueen (ERA) kehittämistä, sen hallinnon järjestelyjä sekä avoimen, dataintensiivisen ja verkottuneen tutkimuksen roolia datavetoisessa taloudessa.

2 Asialista: 2(41) TORSTAI 28. TOUKOKUUTA 2015 (09:30) 1. Esityslistaehdotuksen hyväksyminen Muut kuin lainsäädäntöasiat 2. (mahd.) A-kohtien luettelon hyväksyminen Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) 3. (mahd.) A-kohtien luettelon hyväksyminen SISÄMARKKINAT JA TEOLLISUUS 4. (mahd.) Tuoteturvallisuuspaketti (ensimmäinen käsittely) a) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kulutustavaroiden turvallisuudesta sekä neuvoston direktiivin 87/357/ETY kumoamisesta (ensimmäinen käsittely) Toimielinten välinen asia: 2013/0049 (COD) 16901/13 COMPET 876 COMSOM 206 CODEC 2729 ENT 329 MI 1102 UD 319 CHIMIE 131 COMER /13 ENT 30 MI 66 CONSOM 15 COMPET 89 CODEC 191 UD 48 CHIMIE 22 COMER 45 + COR 1 b) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tuotteiden markkinavalvonnasta ja neuvoston direktiivien 89/686/ETY, 93/15/ETY, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 1999/5/EY, 2000/9/EY, 2000/14/EY, 2001/95/EY, 2004/108/EY, 2006/42/EY, 2006/95/EY, 2007/23/EY, 2008/57/EY, 2009/48/EY, 2009/105/EY, 2009/142/EY ja 2011/65/EU, asetuksen (EU) N:o 305/2011, asetuksen (EU) N:o 764/2008 ja asetuksen (EY) N:o 765/2008 muuttamisesta (ensimmäinen käsittely) Toimielinten välinen asia: 2013/0048 (COD) 16902/13 COMPET 877 COMSOM 207 CODEC 2730 ENT 324 MI 1079 UD 320 CHIMIE 132 COMER /13 ENT 29 MI 65 CONSOM 14 COMPET 88 CODEC 190 UD 46 CHIMIE 21 COMER 44 + COR 1 (ro) + COR 2 + REV 1 (pt) Yleisnäkemys 5. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkapaketeista ja avustetuista matkajärjestelyistä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 90/314/ETY kumoamisesta (ensimmäinen käsittely) (Komission esittämä oikeusperusta : SEUT artikla 114) Toimielinten välinen asia: 2013/0246 (COD) Poliittinen yhteisymmärrys 12257/13 CONSOM 140 MI 635 TOUR 3 JUSTCIV 167 CODEC REV 1 (de)

3 + COR 1 3(41) 6. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä (ensimmäinen käsittely) Toimielinten välinen asia: 2014/0120 (COD) Yleisnäkemys 8842/14 DRS 52 CODEC ADD 1 + ADD 2 Muut kuin lainsääädntöasiat 7. Digitaaliset sisämarkkinat Muut asiat a) Ehdotus neuvoston päätelmiksi eurooppalaisen teollisuuden digitalisaatiosta Hyväksyminen b) Digitaalinen sisämarkkinastrategia Euroopalle Komissio esittelee Näkemysten vaihto 8672/15 COMPET 185 TELECOM 109 AUDIO 11 DIGIT 32 RECH 107 MI 291 PI 32 IND 72 ECOFIN 308 ENER 139 DATAPROTECT 70 CYBER 31 JUSTCIV 101 EJUSTICE 56 CULT 29 EDUC a) Käsiteltävänä oleva säädösehdotus (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) Tavaramerkkipaketti (ensimmäinen käsittely) i) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisesta Toimielinten välinen asia: 2013/0088 (COD) 8065/13 PI 51 CODEC REV 1 (es) ii) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu) Toimielinten välinen asia: 2013/0089 (COD) 8066/13 RI 52 CODEC REV 1 (de) Puheenjohtajavaltio tiedottaa b) Komission puolustusteollisuutta koskevan tiedonannon täytäntöönpano Komissio esittelee c) Yhtenäispatentin toimeenpano Komissio ja komiteapuheenjohtajat tiedottavat d) Kilpailukykyneuvosoton joulukuussa 2013 antamien päätelmien tilannekatsaus korkeantason kilpailukyky- ja kasvutyöryhmän raportti Puheenjohtajavaltio ja HLG työryhmän puheenjohtaja tiedottavat 8061/15 COMPET 152 MI 240 IND 54

4 4(41) e) Eurooppalaisia pk-yrityksiä koskeva Small Business Act -aloite Komission tilannekatsaus Saksan valtuuskunnan pyynnöstä f) Tulevan puheenjohtajan työohjelma Luxemburgin valtuuskunta tiedottaa PERJANTAI 29. TOUKOKUUTA 2015 (10:00) TUTKIMUS Muut kuin lainsäädäntöaisiat 9. Ehdotus neuvoston päätelmiksi eurooppalaisen tutkimusalueen tiekartaksi Hyväksyminen 10. Ehdotus neuvoston päätelmiksi eurooppalaisen tutkimusalueen hallintorakenteen tarkastelusta Hyväksyminen 11. Kohti avointa ja korkeatasoista eurooppalaista tiedettä - Tiede 2.0. julkisen konsultaation jatkotoimet Periaatekeskustelu 12. Ehdotus neuvoston päätelmiksi avoimesta, dataintensiivisestä ja verkottuneesta tutkimuksesta innovaatioiden edistäjänä Hyväksyminen Muut asiat 13. Tulevan puheenjohtajan työohjelma Luxemburgin valtuuskunta esittelee

5 Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM TMO Kanerva Pauliina(TEM) (41) Asia Tuoteturvallisuus ja markkinavalvonta; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kulutustavaroiden turvallisuudesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tuotteiden markkinavalvonnasta Kokous Kilpailukykyneuvosto U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu EU:n tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketti on kilpailukykyneuvostossa mahdollisella (poss.) listalla yleisnäkemyksenä. Ennen kilpailukykyneuvoston kokousta asiaa käsitellään Coreperissa. Tässä vaiheessa ei ole aivan selvää, miten ja missä muodossa asia tullaan käsittelemään kilpailukykyneuvostossa, koska siihen liittyvää kokousmateriaalia ei ole toimitettu. Alustavien arvioiden mukaan EU:n asetuspakettia tullaan käsittelemään kilpailukykyneuvostossa Coreperissa tehtyjen linjausten pohjalta. Puheenjohtaja on valmistellut tuoteturvallisuusasetusehdotuksen 7 artiklasta alkuperämerkintää koskevan kompromissiehdotuksen, jonka taustalla on komission teettämä alkuperämaamerkintää koskeva selvitys. Ehdotuksen mukaan merkintävaatimus koskisi vain rajattuja sektoreita: jalkineita sekä ruuan kanssa kosketukseen joutuvaa keramiikkaa. Lisäksi ehdotuksen liittyy tarkastelulauseke, jonka mukaan toteutettaisiin myöhemmin vaikutusarviointi alkuperämaamerkintöjen vaikutuksista. Jäsenmaiden mielipiteet ovat olleet hyvin jakautuneet alkuperämaamerkinnän osalta, mikä on jumittanut neuvottelut koko asetuspaketista. Sekä alkuperämaamerkinnän vastustajat että kannattajat ovat olleet hyvin liikkumattomia kannoissaan. Puheenjohtaja esittää lisäksi EU:n asetuspakettia muutoin hyväksyttäväksi, mutta on Coreperia varten valmistellut uuden ehdotuksen koskien tuoteturvallisuusasetusehdotuksen artiklojen 16, 17 ja 19 mukaista komitologiamenettelyä standardisointikomitean ja tuoteturvallisuuskomitean työnjaon selkeyttämiseksi siten, että päätösvalta rajattaisiin tuoteturvallisuuskomitealle. Suomen kanta

6 6(41) Suomi kannattaa asetuspaketin tavoitteita ja sisältöä pääpiirteissään ja pitää asetuspakettia kokonaisuudessaan hyvänä kehityksenä niin kuluttajien ja työntekijöiden turvallisuuden, elinkeinoelämän toimijoiden yhdenmukaisen kohtelun sekä valvontaviranomaisten toimintaedellytysten osalta. Suomi pitää tärkeänä, että asetukset kulutustavaroiden turvallisuudesta ja tuotteiden markkinavalvonnasta pidetään kiinteänä pakettina. Tuoteturvallisuusasetus käsittelee talouden toimijoiden velvollisuuksia ja markkinavalvonta-asetukseen on kirjattu markkinavalvontaviranomaisten velvollisuudet. Tämän vuoksi vain toisen asetuksen hyväksyminen loisi epäsuhdan velvollisuuksien välille. Asetusten välillä on vahva yhteys. Suomi ei lähtökohtaisesti ole valmis hyväksymään kompromissia alkuperämaamerkinnästä. Suomi on komitologiamenettelyä koskevan ehdotuksen suhteen joustava. Muilta osin paketti olisi Suomen hyväksyttävissä. Pääasiallinen sisältö Komissio on antanut ehdotukset asetukseksi kulutustavaroiden turvallisuudesta (KOM(2013) 78 lopullinen) ja asetukseksi tuotteiden markkinavalvonnasta (KOM(2013) 75 lopullinen). Tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketti sisältää myös tiedonannon komission monivuotisesta tuotteiden markkinavalvontasuunnitelmasta ja raportin asetuksen (EC) No 765/2008 akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevien vaatimusten implementoinnista. Jäsenmaiden mielipiteet ovat jakautuneet alkuperämaamerkinnän osalta, mikä on jumittanut neuvottelut koko asetuspaketista vuonna Sekä alkuperämaamerkinnän vastustajat että kannattajat ovat olleet hyvin liikkumattomia kannoissaan. Latvian EU-puheenjohtajuuskauden ensimmäinen attaseatason kokous tuoteturvallisuusja markkinavalvontapaketista pidettiin Tarkoituksena oli komission teettämän alkuperämerkintävelvollisuutta (artikla 7) koskevan selvityksen esitteleminen sekä jäsenvaltioiden kantojen selvittäminen puheenjohtajan tekemiin etenemissuunnitelmiin. Komissio katsoi, että selvityksellä saatujen tietojen perusteella asiassa voitaisiin edetä sektorikohtaisesti, asettamalla pakollinen alkuperämaamerkintävelvoite esimerkiksi tekstiileille ja keramiikkatuotteille, mahdollisesti jalkineille. Komission mukaan sen teettämä selvitys osoittaa, että näillä tuotesektoreilla alkuperämaan merkinnästä on eniten hyötyjä. Alkuperämaamerkintä

7 7(41) Vuoden 2013 U-jatkokirjelmän (U 16/2013 vp) mukaan Suomi suhtautuu kriittisesti alkuperämaamerkintävaatimusta koskevaan säännösehdotukseen. Jos asiassa nähdään tarpeelliseksi edetä, niin Suomi katsoo, että ennen tällaista sääntelyä tulisi selvittää alkuperämaamerkintävaatimuksen hyötyjä ja haittoja sekä muita vaikutuksia EU-tasolla. Tämän selvityksen perusteella voitaisiin harkita myöhemmin mahdollisia sääntelytoimia. Kuitenkin, jos käsiteltävänä olevan tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketin hyväksyminen kokonaisuutena sitä edellyttää, Suomi voi olla joustava ja harkita päätösajankohdan puheenjohtajan sellaista kompromissiehdotusta, jolla yrityksille aiheutuvia velvoitteita ei lisätä komission alkuperäiseen ehdotukseen verrattuna. Suomi on tuoteturvallisuusasetusehdotuksen valmistelun alusta asti kuulunut alkuperämaamerkintää vastustaviin maihin. Suomi vastustaa ja suhtautuu kriittisesti pakolliseen alkuperämaamerkintävaatimukseen koskien kaikkia sektoreita tai vaihtoehtoisesti vain joitakin sektoreita. Sektorikohtainen lähestyminen avaisi väylän ei toivotulle kehitykselle, jossa uusia sektoreita vähitellen vaadittaisiin merkinnän piiriin. Alkuperämaamerkintävaatimuksella ei saavutettaisi hyötyä tuoteturvallisuuden (jäljitettävyyden) kannalta, eikä se ole asetuksen tavoitteiden mukaista. Suomen näkemyksen mukaan alkuperämaamerkintävaatimus tulee jättää pois ehdotuksesta, eikä puheenjohtajan esittämä sektorikohtainen kompromissiehdotus ole Suomen kannan mukaista. Myös komission teettämään selvitykseen Suomi suhtautuu kriittisesti. Paremman sääntelyn näkökulmasta komission teettämä selvitys alkuperämaamerkinnästä kuutta sektoria koskien ei voida katsoa korvaavan kunnollista, yksityiskohtaisesti laadittua vaikutusarviointia, jollainen lainsäädäntöasioissa tulisi tehdä. Vaikutusarvioinnit on tehtävä ennakkoon, ei sääntelyn jälkeen. EU:n tuoteturvallisuusasetusehdotus koskee tuoteturvallisuutta, jonka osalta alkuperämaamerkintävaatimusta koskevalla selvityksellä ei pystytä osoittamaan hyötyä tai lisäarvoa. Lähtökohtaisesti komission teettämä selvitys on väärä lähestymistapa asiaan. Asian käsittely Koko tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketille haettiin trilogimandaattia pidetyssä Coreper I kokouksessa. Puheenjohtajamaa Liettua ei saanut mandaattia. Liettua antoi pidetyssä kilpailukykyneuvoston kokouksessa antanut tilannekatsauksen tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketin käsittelyn etenemisestä. Kokouksessa ei käyty tarkempaa keskustelua asetuspaketista. Koko asetuspaketille haettiin jälleen trilogimandaattia ja pidetyissä Coreper I kokouksissa. Puheenjohtajamaa Kreikka ei saanut mandaattia pidettyyn Coreper I kokoukseen puheenjohtaja oli luonnostellut kolme erilaista kompromissitekstiehdotusta tuoteturvallisuusasetuksen pakollisia alkuperämaamerkintöjä koskevaksi artiklaksi. Kokouksessa käsittelyssä oli puheenjohtajan laatima

8 8(41) kompromissiehdotus, jonka mukaan alkuperämaamerkintöjä sovellettaisiin ainoastaan ruuan kanssa kosketuksiin joutuvan keramiikan osalta. Asiaa on käsitelty neuvoston työryhmässä attasea-tasolla. Asiaa käsitellään Coreperissa Puheenjohtajan Coreperiä varten laatiman kompromissiehdotuksen mukaan alkuperämaamerkintävaatimus koskisi jalkineita ja ruuan kanssa kosketuksiin joutuvaa keramiikkaa. Lisäksi puheenjohtaja ehdottaa komitologiamenettelyä koskevaa muutosta, mutta katsoo, että tuoteturvallisuus- ja markkinavalvonta-asetusehdotukset (asiakirjat 16901/13 ja 16902/13) ovat muutoin hyväksyttävissä ja esittää niiden käsittelemistä kilpailukykyneuvostossa EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely Käsittely Euroopan parlamentissa Euroopan parlamentti äänesti tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketin ensimmäisen lukemisen kannastaan ja hyväksyi IMCO-valiokunnan tarkastukset äänestyksessä. Kansallinen valmistelu EU-8 jaosto kirjallinen menettely EU-ministerivaliokunta kirjallinen menettely Elinkeinoelämän keskusliitolta ja keskeisiltä sidosryhmiltä on pyydetty kommentteja ennakoiden puheenjohtajamaan Latvian mahdollista kompromissiesitystä pakollisesta alkuperämaamerkintävaatimuksesta erityisesti tiettyjä tuotesektoreita (keramiikka, jalkineet, tekstiilit) koskien asian ollessa neuvoston työryhmässä attasea-tasolla käsittelyssä Eduskuntakäsittely Suuri valiokunta Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema Taloudelliset vaikutukset Elinkeinoelämän saatujen lausuntojen mukaan kustannuksia yrityksille ei aiheudu vain itse merkinnän kustannuksesta (esim. riippulappu), vaan myös merkintöjen ns. hallinnoinnista (määrittäminen, dokumentointi, tietojärjestelmät). Alkuperämaamerkinnän oikeellisuuden todentaminen on vaikeaa. Yleisiin

9 9(41) alkuperäsääntöihin perustuva alkuperämaamerkintä kertoo vain missä maassa tuotteelle on tehty alkuperäaseman kannalta viimeinen merkittävä käsittely. Viranomaisten näkökulmasta merkinnän oikeellisuuden valvominen vie resursseja, eikä lisää tuoteturvallisuutta tai paranna jäljitettävyyttä. Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät Asiakirjat Yleistä alkuperämaamerkintävaatimusta tai sektorikohtaista vastustaa 15 maata (AT, BE, CZ, DE, DK, EE, FI, HU, IE, LT, LU, NL, SE, SK UK). Sektorikohtaista alkuperämaamerkintää ja siihen liittyvää tarkastelulauseketta kannattaa 11 maata (BG, CY, EL, ES, FR, HR, IT, MT, PT, RO ja SL). Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot TEM / Pauliina Kanerva (050) EUTORI-tunnus Liitteet Viite

10 Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM LAVO Haapasaari Riitta(OM) (41) Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkapaketeista ja linkitetyistä (avustetuista) matkajärjestelyistä Kokous U/E/UTP-tunnus U 65/2013 vp Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Kilpailukykyneuvoston pidettävän kokouksen valmistelu; poliittisen yhteisymmärryksen saavuttaminen. Coreper I U-jatkokirjelmä on käsitelty eduskunnan talousvaliokunnassa ja suuressa valiokunnassa Suomen kanta Suomi on valmis hyväksymään poliittisen yhteisymmärryksen, jos sellainen neuvostossa saavutetaan. Pääasiallinen sisältö Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on saattaa vuonna 1990 annettu matkapakettidirektiivi ajan tasalle muun muassa laajentamalla soveltamisalaa koskemaan uusia, erityisesti verkkokaupan laajentumisen myötä kehittyneitä tapoja koota matkapalvelujen yhdistelmiä. Matkapaketin määritelmää laajennetaan koskemaan myös paketteja, jotka elinkeinonharjoittaja kokoaa matkustajan toiveiden mukaan. Lisäksi direktiivin soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi ns. linkitettyihin (avustettuihin) matkajärjestelyihin, joissa elinkeinonharjoittaja avustaa matkustajaa kokoamaan paketin ja tekemään erilliset sopimukset eri palveluntarjoajien kanssa. Ehdotuksen mukaan avustettuja matkajärjestelyjä koskisi vain velvollisuus hankkia maksukyvyttömyyssuoja palveluntarjoajan oman maksukyvyttömyyden varalta sekä velvollisuus tiedottaa matkustajille siitä, että kyseessä ei ole direktiivin mukainen matkapaketti. Kilpailukykyneuvoston hyväksymästä yleisnäkemyksestä poiketen ehdotukseen sisällytettiin trilogien jälkeen myös ns. click-through paketit eli paketit, jotka matkustaja itse kokoaa netissä siirtymällä yhden palveluntarjoajan sivuilla olevan linkin kautta toisen palveluntarjoajan sivuille ja tekemällä erilliset sopimukset eri palveluntarjoajien kanssa. Matkapaketiksi katsottava click-through yhdistelmä on nyt määritelty niin, että se on selkeästi erotettavissa linkitetyistä (avustetuista)

11 11(41) matkajärjestelyistä. Määritelmä on myös sellainen, että matkustaja voi perustellusti pitää sen mukaista matkapalvelujen yhdistelmää pakettina. Rajat ylittävän kaupan helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi ehdotuksen mukaan tunnustettava elinkeinonharjoittajan sijoittautumisvaltionsa lainsäädännön mukaisesti hankkima maksukyvyttömyyssuoja. EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely Sopimus Euroopan unionin toiminnasta 114 artiklan 1 kohta/ tavallinen lainsäätämisjärjestys. Käsittely Euroopan parlamentissa Vastuuvaliokunta sisämarkkinat ja kuluttajansuoja, esittelijänä Hans-Peter Mayer, EP:n päätöslauselmä , äänestykset Raportoijana toiminut marraskuusta 2014 saakka Birgit Collin-Lange. Kansallinen valmistelu Asia on käsitelty kuluttaja-asioiden jaostolla (jaosto 24) ja Kuulemistilaisuudet on järjestetty ja Eduskuntakäsittely Direktiiviehdotuksesta on informoitu eduskuntaa U-kirjeellä 65/2013 vp. Talousvaliokunta on antanut asiasta lausunnon TaVL 38/2013 vp. Suuri valiokunta on antanut asiasta lausunnon SuVX 171/2013 vp. U-jatkokirjelmä on käsitelty talousvaliokunnan kokouksessa Suuri valiokunta on antanut asiasta lausumat SuVX 113/2014 vp ja SuVX 116/2014 vp. Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema Matkapaketeista säädetään valmismatkalaissa (1079/1994) ja laissa valmismatkaliikkeistä (939/2008). Ehdotuksen täytäntöönpano edellyttää muutoksia molempiin lakeihin. Direktiiviehdotus koskee kuluttajansuojaa. Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 27 :n 10 kohdan mukaan valtakunnalla on lainsäädäntövalta asioissa, jotka koskevat kuluttajansuojaa. Taloudelliset vaikutukset Direktiiviehdotuksen taloudelliset vaikutukset sekä Suomen valtion että EU:n budjetin kannalta olisivat hyvin vähäisiä. Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät

12 12(41) Asiakirjat COM(2013) 512 final Puheenjohtajan työasiakirja Muistio on laadittu edellä mainittujen asiakirjojen pohjalta. Puheenjohtajan työasiakirja on alustava luonnos. Asiakirja, jonka pohjalta ehdotusta tullaan käsittelemään Coreperissä ja Kilpailukykyneuvoston kokouksessa , valmistuu vasta puheenjohtajan ja EP:n pidettävän kokouksen jälkeen. Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot OM, erityisasiantuntija Riitta Haapasaari, puh EUTORI-tunnus EU/2013/1306 Liitteet Viite

13 Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM LAVO Tervonen Markus(OM) (41) Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä (yhdenyhtiödirektiivi) Kokous U/E/UTP-tunnus U 24/2014 vp Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Suomen kanta KIKY-neuvostossa PJ hakee neuvoston yleisnäkemystä direktiivin kompromissiehdotukseen trilogi-neuvottelujen aloittamiseksi EP:n kanssa. Suomi voi hyväksyä puheenjohtajan kompromissiehdotuksen, jossa on otettu riittävästi huomioon U-kirjelmästä ilmenevät Suomen tavoitteet. Suomen kannalta erityisen tärkeitä ovat seuraavat kysymykset. SUP-yhtiöön sovellettava kansallinen yhtiölaki (kompromissiehdotuksen 7 artikla). Komission ehdotusta on muutettu neuvoston työryhmässä siten, että kansallista yksityistä osakeyhtiötä koskevaa lakia voidaan pienin poikkeuksin soveltaa myös SUP-yhtiöön. Nämä muutokset ovat Suomelle tärkeitä, koska niillä voidaan rajoittaa erilaisten yhtiömuotojen lukumäärän kasvusta aiheutuvia tarpeettomia selvityskustannuksia ja sekaannusta ja niistä on pidettävä kiinni trilogi-neuvotteluissa. Sähköisen rekisteröinnin helpottaminen (kompromissiehdotuksen b artiklat). Sähköisen rekisteröintimenettelyn käyttökelpoisuuden varmistamiseksi komission ehdotusta on muutettu neuvoston työryhmässä siten, että SUP:n rekisteröintiä koskevat vaatimukset ja mahdollisuudet voidaan sovittaa yhteen kohdevaltion kansallisen rekisteröintimenettelyn kanssa erityisen malliyhtiöjärjestysten käyttömahdollisuuden ja rekisteritietovaatimusten osalta. Näiltä osin Suomi kannattaa sitä, että trilogineuvotteluissa ei poiketa kompromissiehdotuksen linjauksista. Rajat ylittävän sähköisen rekisteröinnin toimivuus (kompromissiehdotuksen 22 artikla). Rajat ylittävän sähköisen perustamisen rekisteröinnin osalta rekisteriviranomaisten välisen tietojenvaihdon toteutuskeinojen toimivuuteen liittyy epävarmuustekijöitä, minkä vuoksi keinovalikoimaa ei pitäisi tarpeettomasti rajata ns. IMI-järjestelmään tässä vaiheessa. Suomi voi myös tältä osin hyväksyä PJ:n kompromissiehdotuksen.

14 14(41) Pääasiallinen sisältö PJ:n kompromissiehdotukseen sisältyvät säännökset SUP-yhtiön sähköisestä perustamisesta, ainoasta osakkeesta ja osakepääomasta, varojen jaosta sekä hallituksesta. Neuvostokäsittelyssä ehdotusta on jäsenvaltioiden enemmistön toiveesta muutettu siten, että ehdotettava SUP-yhtiömuoto voidaan mahdollisimman hyvin sovittaa yhteen kansallisten yhtiömuotojen kanssa. Näin muutettuna kompromissiehdotuksen pääpaino on SUP-yhtiön rajat ylittävän sähköisen perustamisen sallimisessa. Tausta ja tavoitteet. Komission mukaan pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) täysipainoista kehittymistä sisämarkkinoilla rajoittavat edelleen monet esteet, joiden vuoksi ne eivät voi edistää EU:n talouden kehittymistä koko potentiaalinsa voimalla. Yritysten ja erityisesti pk-yritysten liiketoimintaympäristön kehittäminen eli liiketoiminnan helpottaminen ja parantaminen on yksi EU:n kymmenvuotisen kasvustrategian, Eurooppa strategian, päätavoitteista. Direktiiviehdotuksen taustalla on komission tiedonanto KOM(2010) 614, jossa tuetaan pk-yritysten perustamista, kasvua ja kansainvälistymistä. Komission arvion mukaan pk-yritykset työllistävät kaksi kolmasosaa unionin työntekijöistä ja niillä on paljon potentiaalia kasvuun ja työpaikkojen luomiseen. Ehdotuksen päätavoitteena on helpottaa potentiaalisten yrityksen perustajien ja erityisesti pk-yritysten toimia yrityksen perustamiseksi ulkomaille. Komission mukaan tämä tulee todennäköisesti edistämään ja tukemaan yrittäjyyttä sekä lisäämään kasvua, innovointia ja työpaikkoja EU:ssa. Komissio pyrki puuttumaan rajat ylittävän toiminnan kustannuksiin vuonna 2008 antamassaan asetusehdotuksessa yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (KOM(2008) 396 lopullinen). Ehdotuksen tarkoituksena oli tarjota pk-yrityksille väline, joka helpottaisi niiden rajat ylittävää toimintaa ja joka olisi sama kaikissa jäsenvaltioissa. Asetusehdotuksesta ei päästy kaikkia jäsenvaltioita tyydyttävään kompromissiratkaisuun eikä sitä voitu siksi hyväksyä yksimielisesti. Komissio päätti peruuttaa yksityisen eurooppayhtiön sääntöjä koskevan asetusehdotuksen ja ilmoitti laativansa sen sijaan ehdotuksen vaihtoehtoisista toimenpiteistä, jolla pyrittäisiin ratkaisemaan ainakin osa peruutetussa ehdotuksessa käsitellyistä ongelmista. SUP-yhtiömuoto. Komission ehdotuksella kehotettaisiin jäsenvaltioita lisäämään kansalliseen yhtiöoikeuteensa yhtiömuoto, johon sovellettaisiin samoja direktiiviin perustuvia sääntöjä kaikissa jäsenvaltioissa ja jolla olisi EU:n laajuinen lyhenne SUP (Societas Unius Personae). SUP perustettaisiin ja sitä käytettäisiin kaikissa jäsenvaltioissa samoja sääntöjä noudattaen, mikä vähentäisi perustamis- ja toimintakustannuksia. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden tulisi varmistaa, että SUP:ksi perustettavien yhtiöiden rekisteröintimenettely voidaan tehdä kokonaisuudessaan sähköisesti ilman, että perustajajäsenen tarvitsee olla läsnä rekisteröintijäsenvaltion viranomaisten käsittelyssä (sähköinen rekisteröinti). SUP:n sähköistä perustamista koskevien säännösten lisäksi komission ehdotukseen sisältyivät säännökset SUP:n kotipaikasta, osakepääomasta, varojenjaosta, ainoan osakkaan päätöksenteosta, hallinnosta ja edustamisesta. Ehdotuksesta on neuvostokäsittelyssä poistettu säännökset SUP:n perustamisessa käytettävistä komission vahvistamista yhtiöjärjestys- ja perusilmoitusmalleista. Muutoksen seurauksena jäsenvaltiot voivat kansallisessa laissa määritellä, mitä

15 15(41) direktiivissä mainituista enimmäistiedoista SUP:n perustamiseksi edellytetään. SUP:n toimintaan sovellettavia säännöksiä on neuvostokäsittelyssä osin poistettu ja osin muutettu joustavammaksi siten, että SUP:n toimintaan voidaan soveltaa sen rekisteröintivaltion yhtiölainsäädäntöä. Toisaalta kompromissiehdotuksessa edellytetään, että SUP:n perustajan saataville annetaan tiedot keskeisistä yhtiön toimintaan sovellettavista kansallisista säännöksistä. Voimassa olevaa yhdenyhtiödirektiiviä vastaavat säännökset. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/102/EY yhtiöoikeuden alalla yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä säädetään yhdenyhtiön julkistamisesta sekä päätöksenteosta ja ainoan osakkaan kanssa tehtävistä sopimuksista yhdenyhtiössä. Mainittua direktiiviä sisällöltään vastaavat säännökset ehdotetaan otettavaksi nyt käsiteltävään direktiiviin. EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely SEUT 50 artikla. Ehdotuksen hyväksyminen edellyttää määräenemmistön kannatusta neuvostossa. Ehdotukseen sovelletaan tavallista lainsäädäntömenettelyä. Valtioneuvoston piirissä on arvioitu, että oikeusperustana voidaan käyttää SEUT 50 artiklaa. Myös neuvoston oikeuspalvelun mukaan SEUT 50 artiklaa voidaan käyttää ehdotuksen oikeusperustana. AT pitää ehdotusta toissijaisuusperiaatteen vastaisena. Ehdotuksessa siirrettäisiin komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä direktiivissä asetetuin edellytyksin. Komissiolle siirrettävä toimivalta koskisi direktiivin liitteenä olevan yhtiöluettelon mukauttamista, mikäli jäsenvaltiot tekevät liitteeseen vaikuttavia muutoksia kansallisiin rajanvastuuyhtiöitä koskeviin säännöksiin. Komissiolle ehdotettua säädösvallan delegointia on valtioneuvoston piirissä pidetty asianmukaisena. Käsittely Euroopan parlamentissa Kansallinen valmistelu Eduskuntakäsittely Asiaa käsitellään EP:n JURI-valiokunnassa, jolle työ- ja sosiaaliasioiden (EMPL) sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuoja (IMCO) valiokunnat antavat lausuntonsa. JURI-valiokunnan on tarkoitus äänestää ehdotuksesta Komissio julkisti ehdotuksen Direktiiviehdotuksesta ja U-kirjeluonnoksesta järjestettiin kuuleminen yhtiöille, niiden etutahoille ja sidosryhmille, tutkijoille sekä viranomaisille. U-kirjeluonnos on käsitelty kesäkuussa 2014 valtioneuvoston EU asioiden sisämarkkinat -valmistelujaostossa. Lisäksi asiaa on käsitelty kompromissiehdotuksen pohjalta toukokuussa 2015 EU asioiden työoikeus -valmistelujaostossa. Asiaa ei ole valmisteltu Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kanssa. Talousvaliokunnan lausunto TaVL 32/2014 vp Suuren valiokunnan lausuma SuVX 85/2014 vp

16 Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema 16(41) Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden olisi säädettävä mahdollisuudesta rekisteröidä SUP:ksi kutsuttavia yhdenyhtiöitä direktiivissä säädettyjä sääntöjä ja menettelyjä noudattaen. SUP-yhtiömuotoa koskevien säännösten täytäntöönpano edellyttäisi ainakin osakeyhtiölain, kaupparekisterilain ja toiminimilain muuttamista, mikäli ne hyväksyttäisiin nyt ehdotetussa muodossa. Kompromissiehdotus ei Suomen ja yhtiön sidosryhmien kannalta olennaisesti poikkea olemassa olevasta kansallisesta yksityisestä osakeyhtiömuodosta. Jos SUP-sääntely hyväksytään ehdotetussa muodossa, Suomessakin on harkittava vähimmäispääomavaatimuksen alentamista samoin kuin naapurimaissamme ja useissa muissa jäsenvaltioissa on tehty kansallisessa yhtiölainsäädännössä. Asia kuuluu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 5 luvun 27 :n perusteella valtakunnan lainsäädäntövaltaan. Taloudelliset vaikutukset Vaikutukset elinkeinotoimintaan. Suomalaisen yritystoiminnan kannalta ehdotus voi jossain määrin helpottaa tytäryhtiön perustamista mannereurooppalaisissa jäsenvaltioissa. Toisaalta SUP:n käytettävyyttä konserniyhtiönä voivat vähentää ehdotuksen vaatimukset siitä, että yhtiössä ei voi olla useampia osakkeita, erilajisia osakkeita eikä useampia osakkaita sekä se, että jäsenvaltio voi rajoittaa verkon kautta perustamisessa käytettävissä olevia yhtiöjärjestysmalleja, mikä voi esimerkiksi estää saman yhtiöjärjestyksen käyttämisen kaikissa saman konsernin tytäryhtiöissä. Yhtiön perustamista Suomessa ehdotus ei käytännössä helpota, koska Suomen yhtiölainsäädännössä on ennestään otettu kattavasti huomioon pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet. SUP-yhtiömuoto ei siten Suomessa tarjoa todellista vaihtoehtoa kansalliselle yksityiselle osakeyhtiölle. Vaikutukset yritysten sidosryhmien kannalta. Ehdotus lisäisi toteutuessaan kaupparekisteriviranomaisen työmäärää. Työmäärän kasvua on vaikea arvioida ennalta, koska se riippuu myös siitä, kuinka suosittu SUP-yhtiömuoto tulisi olemaan. Rajat ylittävään yhtenäiseen sähköiseen rekisteröintimenettelyyn siirtyminen aiheuttaisi lisäksi kertaluonteisia kustannuksia, joita seuraisi ainakin SUP-yhtiöiden sähköisen rekisteröintimahdollisuuden järjestämisestä. Patentti- ja rekisterihallitus on vuonna 2014 käyttöön otetusta osakeyhtiön sähköisestä perustamismenettelystä saatujen kokemuksien perusteella pitänyt komission ehdotuksessa asetettua sähköisen rekisteröinnin määräaikaa haasteellisena erityisesti rekisteröintiin liittyvän toiminimitutkimuksen kannalta. Nykyisen tason toiminimisuojan säilyttäminen on vaikeaa, jos Patentti- ja rekisterihallituksen käytössä olevia resursseja ja keinoja ei lisätä. Neuvoston käsittelyssä rekisteröinnin määräaikaa on pidennetty kolmesta viiteen päivään, minkä lisäksi ehdotusta on selvennetty määräajan laskemisen ja poikkeustilanteiden osalta. Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät Coreper-valmistelu. Asian käsittelyä valmisteltiin Coreper I:ssä , jossa PJ:n kompromissiehdotus ei saanut määräenemmistön kannatusta. AT, ES, SE, BE, DE ja HU eivät hyväksyneet PJ:n kompromissia. ES:n pyydettyä vanhojen äänestyssääntöjen noudattamista näiden jäsenvaltioiden yhteenlaskettu äänimäärä riitti blokkaavan

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2011 KOM(2011) 895 lopullinen 2011/0439 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Lisätiedot

OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA ITALIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7.-31.12.2014

OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA ITALIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7.-31.12.2014 OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA ITALIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7.-31.12.2014 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA KYPROKSEN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7. 31.12.2012

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA KYPROKSEN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7. 31.12.2012 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA KYPROKSEN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7. 31.12.2012 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö 12.9.2012 Käsitelty

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099} FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.6.2008 KOM(2008) 396 lopullinen 2008/0130 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008)

Lisätiedot

OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA KREIKAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2014

OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA KREIKAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2014 OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA KREIKAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2014 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2011

TEM raportteja 14/2011 TEM raportteja 14/2011 Digitaalisten sisämarkkinoiden kehittäminen Toimintaympäristön aiheuttamat muutostarpeet Suomen näkökulmasta Timo Argillander, Jari Muikku, Valtteri Niiranen, Samuli Simojoki, Pekka

Lisätiedot

Ajankohtaista EU:sta 1/2014

Ajankohtaista EU:sta 1/2014 2014 Ajankohtaista EU:sta 1/2014 Työsuojeluosasto 13.3.2014 Lukijalle EU-asioissa on mielenkiintoiset ajat käsillä; kotimaassa Euroopan parlamentin vaalien ehdokasasettelu on käynnissä. Ehdokasasettelu

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS 1/2009

KESKUSKAUPPAKAMARIN LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS 1/2009 KESKUSKAUPPAKAMARIN LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS 1/2009 Julkaisija: Keskuskauppakamari World Trade Center Helsinki Aleksanterinkatu 17, PL 1000 00101 Helsinki puh: (09) 4242 6200 fax: (09) 650 303 www.chamber.fi

Lisätiedot

Opetusministeri Jukka Gustafsson

Opetusministeri Jukka Gustafsson Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (ammattipätevyysdirektiivin muuttaminen) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle

Lisätiedot

L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a

L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a EU-vaihde 3 2007 L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a Kuorma- ja linja-autojen liikenneluvan ehtoja yhtenäistetään sivu 10 Galileon rahoitus kova pähkinä sivu 6 Viestinnän lakipaketti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 09.11.1999 KOM(1999)569 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE YRITYSPOLITIIKAN ALALLA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Komission nykyinen rekisteri on ollut käytössä kolme vuotta ja se kattaa noin 3 700 tahoa. Myös EK kuuluu siihen.

Komission nykyinen rekisteri on ollut käytössä kolme vuotta ja se kattaa noin 3 700 tahoa. Myös EK kuuluu siihen. Elinkeinoelämän keskusliiton EU-uutiskirje / 20.4.2011 Hyvä lukija, EU haluaa lisätä läpinäkyvyyttä päätöksentekoonsa. Euroopan komission ja Euroopan parlamentin tarkoituksena on ottaa ensi kesänä käyttöön

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.4.2004 KOM(2004) 327 lopullinen VIHREÄ KIRJA JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN YHTEISTYÖSOPIMUKSISTA SEKÄ JULKISIA HANKINTOJA JA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIA KOSKEVASTA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26. tammikuuta 2001 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

Oikeusministeriön EU-valmistelun opas

Oikeusministeriön EU-valmistelun opas Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 79/2010 Oikeusministeriön EU-valmistelun opas Opas päivitetty 5.11.2010 79/2010 Oikeusministeriön EU-valmistelun opas Opas päivitetty 5.11.2010 Oikeusministeriö,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Kuudes kertomus rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmasta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Kuudes kertomus rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmasta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.6. KOM() 267 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Kuudes kertomus rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmasta KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.7.2014 COM(2014) 442 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Kohti menestyvää datavetoista

Lisätiedot

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa Yritys- ja teollisuustoiminta 6

Lisätiedot

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.3.2010 KOM(2010) 105 lopullinen 2010/0067 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU, 28.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 94/65 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 Helsinki 2007 Ulkoasu ja taitto: Innocorp

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO KIRJANPIDON YHDENMUKAISTAMINEN : KANSAINVÄLISTÄ YHDENMUKAISTAMISTA KOSKEVA UUSI STRATEGIA

KOMISSION TIEDONANTO KIRJANPIDON YHDENMUKAISTAMINEN : KANSAINVÄLISTÄ YHDENMUKAISTAMISTA KOSKEVA UUSI STRATEGIA COM 95 (508) FIN KOMISSION TIEDONANTO KIRJANPIDON YHDENMUKAISTAMINEN : KANSAINVÄLISTÄ YHDENMUKAISTAMISTA KOSKEVA UUSI STRATEGIA 1 1. Johdanto ja tiivistelmä 1.1 Neljännessä ja seitsemännessä yhtiöoikeudesta

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön EU-opas. EU-asioiden valmistelu sisäasiainministeriössä. Hallinto

Sisäasiainministeriön EU-opas. EU-asioiden valmistelu sisäasiainministeriössä. Hallinto Sisäasiainministeriön EU-opas EU-asioiden valmistelu sisäasiainministeriössä Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 29/2011 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön EU-opas EU-asioiden valmistelu

Lisätiedot