YLEISELEKTRONIIKKA OYJ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISELEKTRONIIKKA OYJ"

Transkriptio

1 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ TASEKIRJA

2 1

3 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 6 Konsernitase 7 Konsernin rahavirtalaskelma 8 Laskelma oman pääoman muutoksista 9 Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 10 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 21 Tunnusluvut 32 Tunnuslukujen laadintaperiaatteet 33 Tietoja Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeista 34 Emoyhtiön tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma 36 Emoyhtiön tase 37 Emoyhtiön rahavirtalaskelma 38 Emoyhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 39 Emoyhtiön liitetiedot 40 Tilinpäätöksen allekirjoitus 45 Tilintarkastusmerkintä 46 Tilintarkastuskertomus 47 2

4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Konserni Yleiselektroniikka konsernin liikevaihto oli 24,3 miljoonaa euroa, liikevaihto pieneni 25 prosenttia. Liiketappio oli 142 tuhatta euroa. Edellisen vuoden liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa. Konsernin rahoitusasema on vahva. Suomi Myynti laski kaikilla liiketoiminta-alueilla. Viimeinen puolivuotiskausi on ollut voitollinen. Henkilöstöjärjestelyin tehdyt säästötoimenpiteet ovat vaikuttaneet kesäkuusta lähtien. Koko henkilöstö on ollut osa-aikaisesti lomautettuna huhtikuusta lähtien. Syyskuun alussa Aspo Oyj:ltä ostettu Kaukomarkkinoiden teollisuuselektroniikan liiketoiminta vahvisti Suomen ja Baltian tarjontaa odotusten mukaisesti. Asiakkaat ovat ottaneet positiivisesti vastaan muutoksen. Suomen liikevaihto oli 12,0 miljoonaa euroa ( ,4 miljoonaa euroa). Liiketappio oli 107 tuhatta euroa. Edellisen vuoden liikevoitto oli 479 tuhatta euroa. Venäjä ja Ukraina Liikevaihto laski 26% edelliseen vuoteen verrattuna. Viimeinen puolivuotiskausi on ollut voitollinen. Sahalinin toimisto lopetettiin ja sen liiketoiminta siirrettiin hoidettavaksi Jekaterinburgista. Nižni Novgorodiin avattiin myyntitoimisto. Venäjän yhtiön kustannustehokkuuteen vaikutti eniten ruplan heikentyminen verrattuna edelliseen vuoteen. Baltia Liikevaihto laski 31% edelliseen vuoteen verrattuna. Säästöjä on haettu henkilöstöjärjestelyillä. Rakennusalan lama on vaikuttanut negatiivisesti verkonrakennuksen ja lähiverkkojen urakointiin kaikissa Baltian maissa. Toiminta on ollut tappiollista koko vuoden säästötoimenpiteistä huolimatta. TALOUDELLINEN KEHITYS Yleiselektroniikka konsernin liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella 24,3 milj. euroa. ( ,5 milj. euroa, ,1 milj. euroa) Oman pääoman tuotto oli -2,1 % (2008 9,1 %, %). Sijoitetun pääoman tuotto oli 0,9 % ( %, ,7%). Konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 66,4 % ( ,6 %, ,2%). Konsernin liiketappio oli 142 tuhatta euroa eli -0,6 % liikevaihdosta. Edellisen tilikauden liikevoitto oli 1 milj. euroa eli 3 % liikevaihdosta (2007 1,3 milj. euroa). 3

5 ARVIO RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Elektroniikkateollisuuden alihankinnan siirtyminen Suomen ulkopuolelle vaikuttaa liikevaihtoon kuluvana vuonna. Sitovat toimitussopimukset asiakkaiden kanssa korostuvat. Elektroniikan komponenttien hinnat nousevat ja toimitusajat pidentyvät. Asiakkaiden rahoitustilanne on huonontunut. Elektroniikan työkaluissa on ylijäämää jota on jäänyt Suomeen, kun tuotantokapasiteettia on siirretty ulkomaille. Tämä lykkää uusinvestointeja. Baltian maiden rakennusteollisuuden lama vaikuttaa verkonrakentamiseen ja lähiverkkojen urakointiin. Varastojen seuranta on olennaisen tärkeä, jotta epäkuranttia tavaraa ei kerry varastoihin. Myyntisaamisten luottotappioriski on kasvanut. YMPÄRISTÖ Yleiselektroniikka -konserni noudattaa RoHS määräyksiä. RoHS määräyksillä (Restriction of Hazardous Substances) tarkoitetaan EU:n voimaan tullutta direktiiviä, jonka tarkoituksena on poistaa elektronisista laitteista haitallisimmat aineet. Konserni toimii myös aktiivisesti asiakkaiden ja toimittajien kanssa kooten tietoa RoHS-yhteensopivista tuotteista kunkin yrityksen tarpeiden mukaan ja pyrkien näin saamaan yhteistyökumppaneilleen oikeat tuotteet oikeaan aikaan ja näin omalta osaltaan varmistaen asiakkaidensa kilpailukykyisen ja tehokkaan toiminnan. Euroopan Yhteisön REACH säännöstö 1907/2006 (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) controlloi Euroopan Yhteisön alueelle tuotavia haitallisia kemikaaleja. Haitallisimmiksi luokitellut kemikaalit on alkaen pitänyt rekisteröidä ennakkoon. Yleiselektroniikan toimittajat ovat noudattaneet säännöksiä, eikä asetettuja rajoja ylittäviä kemikaalipitoisuuksia ole juurikaan havaittu. Yleiselektroniikka ja sen toimittajat seuraavat luonnollisesti säännöstön kehittymistä. Elektroniikkaromun tuottajavastuun kattamiseksi Yleiselektroniikka Oyj on SELT ry:n jäsen. SELT ry on sähkö- ja elektroniikkaromun keräystä, kierrätystä ja uudelleenkäyttöä varten perustettu tuottajayhteisö. Yleiselektroniikka Oyj on Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:n jäsen. PYRin tehtävä on pakkausten hyötykäytön edistäminen. INVESTOINNIT Konsernin tilikauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 28 tuhatta euroa ( tuhatta euroa, tuhatta euroa). Investoinnit koostuvat pääosin käyttöomaisuuden korvausinvestoinneista. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilömäärä oli tilikautena keskimäärin 184 ( , ) ja tilikauden päättyessä 188 ( , ). Työsuhteista 181 oli kokopäiväisiä ja 7 osa-aikaisia. Naisia oli 74 ja miehiä 114. Henkilökunnan keski-ikä oli 43 vuotta. Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 57 (58) henkilöä. 4

6 Palkat ja muut henkilöstökulut on esitetty konsernin liitetiedoissa kohta 3 ja emoyhtiön liitetiedoissa kohta 4. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ Yleiselektroniikka Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokous valtuutti hallituksen ostamaan ja luovuttamaan yhtiön etuoikeutettuja osakkeita enintään kappaletta. Tämä valtuutus on voimassa vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä. Hallituksen jäseniksi valittiin Jussi Aspiala, Tina Aspiala ja Juha Eiro. Tilintarkastajiksi valittiin Jari Paloniemi, KHT sekä KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet. Yhtiökokous päätti edelleen, että yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkona osakkeenomistajille 0,10 euroa osakkeelta ulkonaoleville osakkeille eli yhteensä euroa. Osinko maksettiin osakkeenomistajille HALLITUS JA JOHTO Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Jussi Aspiala. Toimitusjohtajana on toiminut DI Janne Silvennoinen. CORPORATE GOVERNANCE Yleiselektroniikka-konserni noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n uudistettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate governance). Corporate governance on julkaistu yhtiön verkkosivuilla TILIKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT Ei olennaisia tapahtumia. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Tehtyjen säästötoimenpiteiden johdosta liikevoiton uskotaan olevan positiivinen vuonna HALLITUKSEN ESITYS JAKOKELPOISTEN VAROJEN KÄSITTELYSTÄ Hallitus ehdottaa kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,10 euroa ulkona oleville kanta- ja etuoikeutetuille osakkaille. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. 5

7 Konsernin tuloslaskelma (eur) Viite Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhdekulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto /-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto/tappio ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus Tilikauden voitosta Vähemmistö osuus Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos -0,07 0,28 9 Laimennettu osakekohtainen tulos -0,07 0,28 Laajan tuloksen erät Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot Katsauskauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen Katsauskauden laaja tulos yhteensä Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille Vähemmistölle

8 Konsernin tase (eur) VARAT Viite Pitkäaikaiset varat Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Muut rahoitusvarat Laskennallinen verosaaminen Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Muut rahoitusvarat Rahavarat Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Emoyhtiöiden omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Vararahasto Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Vähemmistöosuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat Laskennallinen verovelka Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Rahoitusvelat Oma pääoma ja velat yhteensä Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. 7

9 Konsernin rahavirtalaskelma (eur) Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen veroja Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa Poistot ja arvonalentumiset Osinkotuotot Korkotuotot Korkokulut Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+) Lyhytaikaisten varojen lisäys (-)/vähennys (+) Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+)/vähennys (-) Maksetut verot Saadut korot Maksetut korot Muut oikaisut Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Osakkeiden luovutushinnat Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutushinnat Saadut osingot Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainojen nostot 0 0 Lainojen takaisinmaksut Rahoitusvarojen lisäys (-)/vähennys (+) Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

10 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (eur) OSAKE- VARA- YLI KERTYNEET YHTEENSÄ VÄHEM- YHTEENSÄ PÄÄOMA RAHASTO KURSSI VOITTO- MISTÖ- RAHASTO VARAT OSUUS Oma pääoma Osingonjako Muuntoero Tilikauden laaja tulos Oma pääoma Oma pääoma Osingonjako Muuntoero Tilikauden laaja tulos Oma pääoma

11 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1. YRITYKSEN PERUSTIEDOT Yleiselektroniikka konserni harjoittaa elektroniikan ja sähkötekniikan komponenttien, mittalaitteiden ja työkalujen maahantuontia ja markkinointia. Konsernin emoyritys on Yleiselektroniikka Oyj, jonka kotipaikka on Espoo ja sen rekisteröity osoite on Luomannotko 6, Espoo. Emoyritys on listattuna pörssissä NasdaqOMX Pohjoismainen Pörssi, Helsinki. Yleiselektroniikka Oyj:n hallitus on kokouksessaan hyväksynyt tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. 2. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET LAATIMISPERUSTA Yleiselektroniikka Oyj:n konsernitilinpäätös vuodelta 2009 on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu voimassaolevia IAS- ja IFRS standardeja sekä SIC- ja IFRIC tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisten, IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset. Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta myytävissä olevia rahoitusvaroja, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja velkoja, johdannaissopimuksia, suojauskohteita käyvän arvon suojauksessa, käteisvaroina suoritettavia osakeperusteisia liiketoimia ja sijoituskiinteistöjä, jotka on arvostettu käypään arvoon. Tilinpäätöstiedot esitetään euroina. Konserni on soveltanut alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja ja tulkintoja ja tulkintoja: Uudistettu IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Muutokset vaikuttivat lähinnä laajan tuloslaskelman ja oman pääoman muutoksia osoittavan laskelman esitystapaan. Lisäksi uudistettu standardi on muuttanut laajasti myös muissa standardeissa käytettävää terminologiaa, ja myös joidenkin tilinpäätöslaskelmien nimet ovat muuttuneet. Osakekohtainen tulos -tunnusluvun laskentaperiaate on säilynyt ennallaan. Muutokset IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot Rahoitusinstrumentteja koskevien liitetietojen parantaminen. Muutokset annettiin maaliskuussa 2009 kansainvälisen rahoituskriisin vuoksi. Muutosten myötä otetaan käyttöön kolmitasoinen hierarkia rahoitusinstrumenttien käypien arvojen esittämisessä. Muutettu standardi edellyttää myös lisäliitetietoja käypien arvojen suhteellisen luotettavuuden arvioinnin helpottamiseksi. Lisäksi standardimuutokset selkeyttävät ja 10

12 laajentavat aiempia vaatimuksia maksuvalmiusriskiä koskevien tietojen esittämisestä. Muutoksella ei ole vaikutusta tilinpäätökseen. IAS 23, Vieraan pääoman menot standardin muutos. Standardin muutos edellyttää ehdot täyttäviin hyödykkeisiin liittyvien vieraan pääoman menojen aktivoimista osaksi hyödykkeen hankintamenoa. Näiden menojen kirjaaminen suoraan kuluksi kielletään. Aktivoiminen koskee lähinnä aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä. IFRS 8 Toimintasegmentit (voimassa tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). IFRS 8:n mukaan esitettävien segmenttitietojen on perustuttava johdolle toimitettuun yhteisön sisäiseen raportointiin ja siinä noudatettuihin laatimisperiaatteisiin. IFRS 8:n käyttöönotto muutti segmenteistä esitettävää informaatiota. Tilinpäätöksen laatiminen IFRS standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä ja harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Tietoa harkinnasta, jota johto on käyttänyt konsernin noudattamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita soveltaessaan ja jolla on eniten vaikutusta tilinpäätöksessä esitettäviin lukuihin, on esitetty kohdassa JOHDON HARKINTAA EDELLYTTÄVÄT LAATIMISPERIAATTEET JA ARVIOIHIN LIITTYVÄT KESKEISET EPÄVARMUUSTEKIJÄT. KONSOLIDOINTIPERIAATTEET TYTÄRYHTIÖT Yleiselektroniikka Oyj:n konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö Yleiselektroniikka Oyj ja kaikki sen tytäryhtiöt. Tytäryhtiöiksi katsotaan ne yhtiöt, joiden äänimäärästä emoyhtiö omistaa joko suoraan tai välillisesti enemmän kuin 50 % tai sillä on muuten oikeus määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta. Konsernin keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Hankitut tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä päivästä lukien, jona konserni on saanut määräysvallan ja luovutetut tytäryhtiöt siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja realisoitumattomat voitot sekä sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöksessä. OSAKKUUSYRITYKSET Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on yleensä % äänimäärästä tai joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta, mutta joissa sillä ei ole määräysvaltaa. Osuudet osakkuusyrityksissä yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Jos konsernin osuus osakkuusyrityksen tappiosta ylittää sijoituksen kirjanpitoarvon, sijoitus merkitään taseeseen nolla-arvoon ellei konserni ole sitoutunut osakkuusyrityksen velvoitteiden täyttämiseen. Realisoitumattomat voitot konsernin ja osakkuusyritysten välillä eliminoidaan konsernin omistusosuuden mukaisesti. Konsernin osuus osakkuusyrityksestä sisältää sen hankinnasta syntyneen liikearvon. Yleiselektroniikka konsernilla ei ollut osakkuusyrityksiä eikä

13 VÄHEMMISTÖOSUUS Vähemmistön osuus on esitetty taseessa erillään veloista ja emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluvasta omasta pääomasta. Samoin se on esitetty omana eränään myös konsernin tuloslaskelmassa. Vähemmistön osuus kertyneistä tappioista kirjataan konsernitilinpäätökseen enintään sijoituksen määrään saakka. ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISTEN ERIEN MUUNTAMINEN Kunkin konserniyhtiön tilinpäätökseen sisältyvät erät on arvostettu siihen valuuttaan, joka on kunkin konserniyhtiön pääasiallisen toimintaympäristön valuutta (toimintavaluutta). Konsernitilinpäätös on esitetty euroissa, joka on konsernin emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta. Ulkomaan rahan määräiset monetaariset erät, lukuun ottamatta maksettuja ja saatuja ennakkoja, on muunnettu toimintavaluutan määräisiksi käyttäen tilinpäätöspäivän keskikursseja. Maksetut ja saadut ennakkomaksut ovat toimintavaluutan maksupäivän mukaisia. Ei-monetaariset erät on muunnettu toimintavaluutan määräisiksi käyttäen tapahtumapäivän kurssia. Liiketoiminnan kurssierot sisältyvät tuloslaskelman liikevoittoon ja ulkomaanrahan määräisten lainojen kurssierot sisältyvät rahoituseriin. Ulkomaisten tytäryhtiöiden tuloslaskelmat ja taseet on muunnettu euroiksi käyttäen tilinpäätöspäivän kursseja. Ulkomaisten tytäryhtiöiden hankintamenon eliminoinnista syntyvät oman pääoman erien kurssierot kirjataan omaan pääomaan. Kun ulkomainen tytäryhtiö myydään, nämä kurssierot kirjataan tuloslaskelmaan osana myynnistä aiheutuvaa kokonaisvoittoa tai tappiota. Muuntoerot, jotka ovat syntyneet ennen , on kirjattu IFRS 1 standardin salliman helpotuksen mukaisesti kertyneisiin voittovaroihin IFRS siirtymän yhteydessä. TULOUTUSPERIAATE Tuloutus tapahtuu silloin kun suorite luovutetaan ja omistukseen liittyvät riskit ja edut siirtyvät ostajalle. Konsernin liiketoimintaan ei sisälly valmistusta. Korot kirjataan efektiivisen koron menetelmää käyttäen. Rojaltit kirjataan suoriteperusteisesti asianomaisen sopimuksen tosiasiallisen sisällön perusteella. Osingot kirjataan, kun osakkeenomistajan oikeus maksun saamiseen on syntynyt. TULOVEROT Konsernin tuloslaskelman verokulu muodostuu tilikauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta, aikaisempien tilikausien verojen oikaisuista sekä laskennallisten verojen muutoksesta. Laskennallinen verovelka tai saaminen lasketaan kaikista kirjanpidon ja verotuksen välisistä väliaikaisista eroista tilinpäätöshetkellä voimassaolevia verokantoja käyttäen. Suurimmat väliaikaiset erot syntyvät aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnistä, poistoista, johdannaissopimusten uudelleenarvostuksista, etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä, käyttämättömistä verotuksellisista tappioista ja hankintojen yhteydessä 12

14 tehdyistä käypiin arvoihin arvostuksista. Tytäryhtiöiden jakamattomista voittovaroista ei kirjata laskennallista veroa siltä osin, kun ero ei todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. Laskennallinen verosaaminen on kirjattu siihen määrään asti, kun se todennäköisesti on käytettävissä tulevien tilikausien verotettavaan tuloon, jota vastaan vähennyskelpoinen väliaikainen ero voidaan hyödyntää. Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on jaettu konsernitaseessa omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Konsernin pääasiallinen toiminta tapahtuu Suomessa. Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot on laskettu 26 %:n verokannalla. Ulkomaisten tytäryhtiöiden verotettavaan tuloon perustuvat verot on laskettu verokannoilla 0 24 %. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet arvostetaan kertyneillä poistoilla ja arvonalennuksilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon. Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Maaalueista ei tehdä poistoja. Poistot lasketaan omaisuuslajista riippuen seuraavilla periaatteilla: Rakennukset ja rakennelmat ATK laitteet Muut koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet vuotta 3 vuotta 3 5 vuotta 5 vuotta Arvioidut taloudelliset pitoajat tarkistetaan jokaisena tilinpäätöspäivänä ja jos ne eroavat merkittävästi aikaisemmista arvioista, poistoaikoja muutetaan vastaavasti. Tavanomaiset korjaus- ja kunnossapitomenot kirjataan kuluksi tilikaudella, jolla ne ovat syntyneet. Kooltaan merkittävien uudistus- ja parannushankkeiden menot aktivoidaan taseeseen, jos on todennäköistä, että taloudellisen hyödyn lisäys koituu tulevaisuudessa konsernin hyväksi. Uudistus- ja parannushankkeet poistetaan tasapoistoin niiden odotetun taloudellisen pitoajan kuluessa. Käyttöomaisuuden luovutuksista ja käytöstä poistamisesta syntyvät voitot ja tappiot sisältyvät tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin tuottoihin. AINEETTOMAT KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset perustuvat seuraaviin odotettuihin taloudellisiin vaikutusaikoihin: Liikearvo arvonalennustestaus 13

15 Tietokoneohjelmat Muut aineettomat hyödykkeet 5 vuotta 5 vuotta Muiden aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden kuin liikearvon poistomenetelmänä on tasapoisto. Muut aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet kuin liikearvo arvostetaan hankintamenoon vähennettyinä kirjatuilla poistoilla ja arvonalennuksilla. LIIKEARVO Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää konsernin osuuden jälkeen hankitun tytär-, osakkuus- tai yhteisyrityksen hankintahetken nettovarallisuuden käyvästä arvosta. Ennen hankittujen liiketoimintojen yhdistämisen liikearvo vastaa aiemman tilinpäätösnormiston mukaista kirjanpitoarvoa, jota on käytetty oletushankintamenona. Näiden hankintojen luokittelua tai tilinpäätöskäsittelyä ei ole oikaistu konsernin avaavaa IFRS -tasetta laadittaessa. Liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Tätä tarkoitusta varten liikearvo kohdistetaan rahavirtaa tuottaville yksiköille. Jos jonkin liiketoiminnan tulevaisuudessa odotettava liiketoiminnan kassavirta on alhaisempi kuin vastaava liikearvon tasearvo, arvonalentaminen kirjataan kuluna tuloslaskelmaan. Yleiselektroniikka konserni ei ole tehnyt yrityshankintoja jälkeen. Aiempien hankintojen yhteydessä muodostunut konsernireservi on kohdistettu omaisuuserien vähennykseksi. Liiketoiminnan oston yhteydessä syntynyt liikearvo on kohdistettu asiakaskantaan ja rajoitettuun liikemerkkiin. Kohdistettu liikearvo poistetaan viiden vuoden tasapoistoina. TUTKIMUS- JA KEHITYSMENOT Markkinointiin ja asiakaspalveluun liittyvät tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu kuluiksi toteutumishetkellä. Kulut sisältyvät konsernin tuloslaskelmaan kustannuksen luonteen mukaiseen kuluerään. Konsernilla ei ole aktivoitavia kehitysmenoja. TIETOKONEOHJELMAT Tietokoneohjelmien ylläpitomenot sekä ohjelmistoprojektien tutkimusvaiheen menot kirjataan kuluiksi toteutumishetkellä. Ohjelmistoprojektien kehitysmenoja ei aktivoida vaan ne kirjataan myös kuluksi vaikkakin ne liittyisivät yksilöityyn ja yksilölliseen tietokoneohjelmaan, joka tuottaa konsernille todennäköistä taloudellista hyötyä, joka ylittää yhtä vuotta pidemmän ajan kuluessa syntyneet kustannukset. Aktivoitujen ATK-ohjelmien käyttöoikeudet ja lisenssit esitetään aineettomissa oikeuksien ryhmässä ja muilta osin pitkävaikutteisissa menoissa. 14

16 VUOKRASOPIMUKSET KONSERNI VUOKRALLE OTTAJANA Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, joissa konsernille siirtyy olennainen osa omistukselle ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimuksella hankittu omaisuuserä merkitään taseeseen sopimuksen alkaessa varoiksi määrään, joka vastaa vuokrakohteen käypää arvoa tai tätä alempaa vähimmäisvuokrien nykyarvoa. Maksettavat leasingvuokrat jaetaan korkokuluun ja velan vähennykseen. Vuokravelvoitteet sisältyvät korollisiin velkoihin. Rahoituksen korko kirjataan tuloslaskelmaan leasingsopimuksen aikana siten, että jäljellä olevalle velalle tulee kullakin tilikaudella samansuuruinen korkoprosentti. Rahoitusleasingsopimuksella vuokratut omaisuuserät poistetaan joko taloudellisena pitoaikana tai sitä lyhyemmän leasing-ajan kuluessa. Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, joissa olennainen osa omistukselle ominaisista riskeistä ja eduista jää vuokralle antajalle, luokitellaan muiksi vuokrasopimuksiksi. Muun vuokrasopimuksen mukaan määräytyvät vuokrat merkitään tuloslaskelmaan kuluksi vuokra-ajan kuluessa. ARVONALENTUMISET Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan lisäksi seuraavista omaisuuseristä riippumatta siitä, onko arvonalentumista viitteitä: liikearvo ja aineettomat hyödykkeet, joilla on rajaton taloudellinen vaikutusaika. Arvonalentumistarvetta tarkastellaan rahavirtaa tuottavien yksikköjen tasolla. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä luovutuksesta aiheutuvilla menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvolla tarkoitetaan kyseistä omaisuuserästä tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja vastaisia nettorahavirtoja, jotka diskontataan nykyarvoonsa. Rahoitusvarojen kerrytettävissä oleva rahamäärä arvo on joko käypä arvo tai odotettavissa olevien vastaisten, alkuperäisellä efektiivisellä korolla diskontattujen rahavirtojen nykyarvo. Arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Arvonalentumistappio kirjataan tuloslaskelmaan. Arvonalentumistappio perutaan, jos olosuhteissa on tapahtunut muutos ja hyödykkeen kerrytettävissä oleva rahamäärä on muuttunut arvonalentumistappion kirjaamisajankohdasta. Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta enempää, kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei peruta missään tilanteessa. Myöskään myytävissä oleviin rahoitusvaroihin luokiteltujen oman pääoman ehtoisten sijoitusten arvonalentumistappiota ei peruuteta tuloksen kautta. Liikearvolle on tehty siirtymästandardin edellyttämä arvonalentumistesti IAS 36:ta soveltaen IFRS standardeihin siirtymispäivänä

17 VAIHTO-OMAISUUS Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen nettorealisointiarvoon. Hankintameno määritellään painotetun keskihinnan menetelmää käyttäen. Vaihto-omaisuuden hankintamenoon sisällytetään kaikki ostomenot, valmistusmenot sekä muut menot, jotka ovat aiheutuneet vaihto-omaisuuden saattamisesta sijaintipaikkaan ja tilaan, joka sillä on tarkasteluhetkellä. Vaihto-omaisuuden valmistusmenoihin sisällytetään myös systemaattisesti kohdistettu osuus valmistuksen kiinteistä ja muuttuvista yleismenoista. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty tuotteen valmiiksi saattamiseen tarvittavat menot ja myynnistä johtuvat menot. MYYNTI- JA MUUT SAAMISET Myyntisaamisiin kirjataan konsernin liiketoiminnan suoritteista suoriteperusteella saatavat varat. Muihin saamisiin kirjataan ei-varsinaisen liiketoiminnan yhteydessä saatavia varoja. Myyntisaamiset ja muut saamiset arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon niin kauan kun on objektiivista näyttöä, ettei myynti- ja muihin saamisten kertymiseen sisälly epävarmuutta. Mikäli epävarmuutta ilmaantuu, saamiset arvostetaan alempaan todennäköiseen käypään arvoon. Arvonalentumiset kirjataan liiketoiminnan muihin kuluihin. RAHOITUSVARAT JA VELAT Konserni on soveltanut IAS 39 (muutettu 2004) Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen standardia lähtien. Konsernin rahoitusvarat on luokiteltu standardin mukaisesti myytävissä oleviin rahoitusvaroihin ja myynti- sekä muihin saamisiin. Luokittelu tapahtui rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen perusteella alkuperäisen hankinnan yhteydessä. Kaikki rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä. Rahoitusvarojen taseesta pois kirjaaminen tapahtuu silloin, kun konserni on menettänyt sopimusperusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt merkittäviltä osin riskit ja tuotot konsernin ulkopuolelle. Rahoitusvelat kirjataan pois taseesta, kun konserni on suorittanut sopimusperusteisesti velan. Myytävissä olevat rahoitusvarat sisältävät noteeraamattomia ja noteerattuja osakesijoituksia, rahasto-osuuksia ja yli 3 kk erääntyviä määräaikaistalletuksia. Ne sisältyvät joko pitkäaikaisiin (yli 12 kk pidettävät) tai lyhytaikaisiin varoihin (alle 12 kk pidettävät). Myytävissä olevat rahavarat on arvostettu käypään arvoon lukuun ottamatta noteeraamattomia sijoituksia, joiden käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä. Ne on arvostettu hankintamenoon. Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon saadun vastikkeen perusteella käypään arvoon. Transaktiomenot sisällytetään rahoitusvelkojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. Myöhemmin rahoitusvelat arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon tai käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Rahoitusvelkoja sisältyy sekä pitkä- että lyhytaikaisiin velkoihin. 16

Soprano Oyj konserni. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS)

Soprano Oyj konserni. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Soprano Oyj Konserni tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Sisällysluettelo Konsernin tuloslaskelma 1 Konsernitase 2 Konsernin

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö

Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö Tasekirja 31.12.2010 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö 1.1.-31.12.2010 TASEKIRJA Sisältö Hallituksen toimintakertomus 1-5 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Kansi

Lisätiedot

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan.

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen kokouskutsussa mainitut ehdotukset koskien valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden luovuttamisesta. Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007 Sisältö Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Konsernin rahavirtalaskelma 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Liitetiedot

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILIN PÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma 14-15

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S 2 S O LT E Q T O I M I N TA K E R T O M U S J A T I L I N PÄ ÄT Ö S 2 0 1 1 SISÄLTÖ 3 5 6 7 8 9 10 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 22 23 23 24 24 25 26 26

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 5

T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 5 T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 5 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 3 Konsernitilinpäätös 2005 (IFRS) Konsernin tase... 9 Konsernin tuloslaskelma... 10 Konsernin rahavirtalaskelma... 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Tilinpäätös

Vuosikertomus 2009 Tilinpäätös Vuosikertomus 2009 Tilinpäätös Missio Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme hallitsemaan paremmin viestintäänsä sekä lisäämään viestinnän vaikuttavuutta ja tehokkuutta. VISIO Tavoitteenamme on saavuttaa yhä

Lisätiedot

Vuosikertomus. Tilinpäätös 2010

Vuosikertomus. Tilinpäätös 2010 Vuosikertomus Tilinpäätös 2010 edita-konserni Tukitoiminnot Marketing Services Editorial Communication Publishing Print & Distribution Mainonnan suunnittelu ja tuotanto Toimitustyö Oppimateriaalit Korkealaatuinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS HOUSE. TRAINERS HOUSE l TILINPÄÄTÖS 2013

TILINPÄÄTÖS HOUSE. TRAINERS HOUSE l TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 HOUSE TRAINERS HOUSE l TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2013 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakkeet ja osakkeenomistajat Osakkeet ja osakkeenomistajat Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2013 A-osake K-osake Osakkeita % osakkeista % äänistä Novametor Oy 1 389 000 465 801 1 854 801 10,2 13,0 Suomalainen Tiedeakatemia ry 425

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Yrityksen perustiedot Elisa-konserni ( Elisa tai yhtiö ) harjoittaa teletoimintaa tarjoten tietoliikenteen palveluja Suomessa ja valituilla kansainvälisillä markkina-alueilla. Konsernin emoyhtiö on Elisa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja

Lisätiedot

Sponda 2011. tilinpäätös. Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä

Sponda 2011. tilinpäätös. Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä 2011 Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä Kannattavaa kasvua asiakaslähtöisesti ja ympäristönäkökulma huomioiden tilinpäätös Sisällysluettelo 5 Konsernin tuloslaskelma 6 Konsernin

Lisätiedot

TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007. Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere

TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007. Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007 Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere IFRS TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.5.2006-30.4.2007 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ajalta 1.5.2006-30.4.2007

Lisätiedot

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj PL 110 00043 EDITA Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖs 2007-2008

TILINPÄÄTÖs 2007-2008 TILINPÄÄTÖs 2007-2008 Sisällysluettelo Konsernitilinpäätös, IFRS Hallituksen toimintakertomus... 3 Tunnusluvut... 5 Konsernin tuloslaskelma, IFRS...7 Konsernin tase, IFRS... 8 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2011 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2010-30.6.2011 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma 16 Oman pääoman muutokset

Lisätiedot

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiatteet 31.12.2007

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiatteet 31.12.2007 IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiatteet 1 YRITYKSEN PERUSTIEDOT Lemminkäinen Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Rekisteröity osoite

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLTÖ 3 8 9 11 12 14 14 23 25 26 26 27 28 29 29 29 30 30 31 32 35 38 38 39 39 40 41 42 43 45 Hallituksen toimintakertomus n

Lisätiedot

Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ

Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ TASEKIRJA 31.12.2012 MARTELA OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1-5 2. Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 6 3. Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) 7 4. Konsernin tase

Lisätiedot