Metsäautotie vaiko moottoritalvitie?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäautotie vaiko moottoritalvitie?"

Transkriptio

1 METSÄTEHON TIEDOITUKSIA n ;o METSÄTEHO REPORT NQ, S:J a Kalle Putkisto: Metsäautotie vaiko moottoritalvitie? Puuta va r an kuljetusolojen k ehittä miskysym ys on tam a tta (kuva ). Kok emustakin alkaa tästä olla. Esim. v. 95 rak ennettujen m oottoritalviteiden k ok on aissaanut viime a ikoii;ja runsaasti huom iota osak seen. Kok o maa ta varten on laadi ttu m etsäautoteide n rak en - m äärä oli varovaisesti a rvioiluna vähintää n km, tamissuunnilelma ja tiettävästi p arhaillaa n selvitellää n m ikä on likima in sama k uin rautateittemme yhteensen loleuttamism ahdollisuu ksia. On ilolla todettava, lask ettu pituus. E nnen va rsinaiseen kysym yk seen syventymistä on että k a tseet ovat kää ntyneet juuri m a itse tapahtu vaan kuljetukseen, kosk a kaikki merkit viittaavat sen m er - ver rattava m etsäautoteiden ja m oottoritalviteiden k u kityk sen ja tkuvaan k asvuun. j e t u s t e k n i ll i s i ä o m i n a i s u u k s i a. Jos Metsäta lous vaatii eh dottomasti tietyn laaj uisen va- ta lvitien paik ka valitaan oikein eli joh detaan se m ahkina isen tieverkon, jok a on k äy tettä vissä k a ikk ina vuo- dollisuuksien mukaa n n evoja ja rä meitä pitkin, voiden aikoinja. Tä lla inen tieverkko on runko, jota on daan sitä myö ten k ul jettaa yhtä suur ia kuormia kuin h elppo täydentää talviteillä. Sam alla runko tiet p alve- vakituisilla teillä. Myös ajon opeus on sam a, joskus levat m onia muita tarpeita, kuten paikallista liiken - jopa suurempi. Kangasma illek in saadaan korkealuokn että, as utusta jne. - Kysym ys siitä, miten laaja va- k a inen talvitie synlym [iän, mutta siitä aiheutuvat kuskina isen tieverkon tulee oll a ja m istä a lkaen voidaa n tyytyä tilapä isluon toisempii n teih in, on sangen m onisä ikein en ja vaa ti i alueitta ista ja p aikallista selvittelyä. Vain siten tulevat k a ikki tiestä saatava t h yö ty.. n äk ök ohda t oikealla tavalla punniluiksi ja niiden osuus tieh ankkeen kus tannusten kuolellamisessa m ää ritctyk si. Kun seuraavassa pyritää n suorillam aa n erää nla ista raja nkäyntiä va ki naisen me tsäa utotien ja m oolloritalvitien välillä, ra joi Jl!f. tutaan k äsittelem ää n k ysy m ys tä y k s in o m aa n puuta va r a n k u lj e tu k fl!l s e n k a n n a t a. D u l t v. nt./vi Talviteiden r akentamin en m oottoriajon eu voliikennettä varten huomion a r voisessa m ää rässä on m ei llä verraten uutta ja useilla tah oilla on vielä vallalla k äsitys, että niiden onnis tuminen on sa ttuma nvara ista ja talven luonteesta rii ppuvaa. U u ' tai vileiden r ak enta mistekniikka koneellisi ne apu välineineen (telak etjulraktori, lum itra ktori ) a ntaa k uitenkin takeet yrityksen onnistumisesta huonopohja isinnkin ta lvina E telä- ja Louna is-suomea lukuun ot-.iml!jf'/5{}f/d.!jt/$//i l.!/;ftj rz!jtm Ku va. - Lämpötilan kesk im ääräin en pysum isaika - 5 C alapuolella eri osissa maata. J os aik a on alle!jo vrk., 0 m oott oritalviteid en onnislumien epävarmaa. Pict.. - T h e aver age a nnu al p eri od wi th lem pera lurcs belo w -5 C in differ enl pa rts of lhe country. For periods o f less lh an 90 days the su cccss of winl er roads is q uest ion able. l

2 tannukset ovat hivenen kalliimmat. Toisin sanoen molempien kuljetusteknillisiä omina isuuksia voidaan pitää samoin a. Eroa on a inoastaan siinä, että talvitie on käyttökelpoinen va in 2 4 kk., kun vakituista ti etä voidaan liik ennöidä parhaassa tapa uksessa ym päri vuoden ja huonoimmassakin tapa uksessa 8 kk. Pitkästä käyttöajasta on tietenkin m on ta etu a. Metsäpalojen sattuessa sammutusmichistö ja -vä lin eistä saadaa n n opeammin paikalle, m etsänhoidollisissa töissä ja pinotavaran hakku ussa oleva työvoima on h elp ommin huoll ettavissa jne. P elkkää puutavaran korjuuta a jatellen ta lvitien käyttöaika on kuitenkin riittävä. Me tsäautotien r a k c n t a m i s e n lasketaan nyk yisin maksavan keskimäärin mk/ km. Auto liikenteelle ta rkoitettu talvitie maksaa keskimäärin n mk/km ja telaketjua joneu voliikenteell e (telaketjutraktori, kumitelaketjuilla ja suksilla va ru stettu maa taloustraktori) ns. polannetie korkeintaa n mk/ km. K u n n o s s a p i t o k u s t a n u k se t ovat a utoti ell ä talvikuuka usin a likimain samaa s uuruusluok kaa olipa tie vakin a in en tai tilapä inen. Polannetien hoitaminen on enintään puolet auratun tien vastaavista kustannuksista. Voidaan tosin väittää, että talvitien aukaisemin en liikenteelle on r askaampaa ja kalliimp aa kuin vakituisen tien, koska suokohdat saattavat olla sul a na ja lu m en syvyys voi.olla yli m etrinkin. On kuitenkin mui steuava, ettei pelkästään puutavaran kuljetukseen tarkoitettuja m etsäautoteitäkään kannata pitää syystalvesta alkaen aura ttuina mahdolli sesti tammikuussa alkavia kuljetuksia varten. Auraam a ltomana olleen metsäautotien aukaiseminen sydä ntalvella vaatii telaketjutra ktorin a ivan sam all a tavoin kuin tal vitie. Telaketjutraktori puol estaa n on niin m aas tokelpoin en, ellei ta lviti en a uraa miscen kulu enempää a ikaa kuin vakituisenkaan tien, jos ti ea lueen raivaaminen, tasoiltami- ' nen ja teloittaminen on suoritettu oikealla tavalla. Ajoradan hoitaminen saa ttaa talvitiellä olla hieman kalliimpaa, mutta ero jää kuitenkin niin pieneksi, ettei sillä ole sa nottavaa merkitystä. (Oikein suunniteltua ja rakennettua moottoritalvitietä ei ole tarpeellista jäädyttää.) Seuraavassa kustannusverta ilussa rajoitutaankin tarkastel em aa n pelkkiä tien perustamiskustannuksia. Jos perustamiskustann uksina käytetään edellä m a inittuj a : - (metsäautoti e) ja :(autota lviti e), ovat ja 6 /o korkokannan mukaan lasketut k orko- ja kuoletu sk ustannukset eri kuoletusajoill e taulukossa esitett yä suuruu sluokkaa. Luvut osoittavat selväs ti, että m etsäa utoteillä vuotui se t korko- ja kuoletusku stan nukset n ousevat h yvin jy rkä sti, jos k u o e tu sa i k a on all e 60 v. Autota lviteillä raja on n. 20 v., mutta sitä lyhye mpiäkin kuoletusaikoja käy tettäessä ne ovat pienet. Moottoritalviteiden perustamiskustannukset on totuttu kuoletlamaan m eillä usei mmiten yhdessä tai kahdessa vuodessa. Vain poikkeustapa uksissa kuoletusaikana on käytetty 5 vuotta, mutta ei juuri koskaan pitempää. Tämä johtuu siitä, että tiet on ra en tanut puutavaran ostaja eikä m etsän omistaja. Ostajan on ti etenkin ollut pakko sisäll yttää tiekustannukset ostetun puutavara määrä n hankintakustannuksiin, koska h änellil ei ole va rmuutta siitä, kenelle seuraavan hakkuukauden tuotto joutuu. Tosiasiassa t a v i t i e n pohjan raivaaminen ja ta so itt a min e n o n u e t t a v a m e t s ä n p e r u s p a r a n n u ks e k s i, sillä tienpohja on kä ytettä vissä m yöh emminkin. Tästä on todi stuksena Savukoskella oleva Suom en ensimmäi nen m oottoritalvitie (ku va ), joka n. 40 ikäv uodestaa n huolima tt a täy ttää miltei sella isenaan hyvälle autotalviti en pohjalle asetettavat vaatimukset. Lyhyes tä kuol etusa jas ta lienevä t peräisin m yös ne Taulukko. ilfetäautoti e n ja autota/uitien kork o- ja kuoletuskustannukset ja 6 /o kork okannan mukaan lask ettuina eri kuoletu sajoille. Korko, 0/o K uol clu saika, v tie, mk /v/km tie, mk/ v/k m!) 0 l!'i lio :!(j ()7(j \J2 5i uso 6 Melsäau lo- Aulo tal vi Au lo lalviiie. mk /v/km Me lsiia uloti e, mk / v/ km ' () () ö

3 - - - t!elsdovlolk Atlolo/.w /;e!--- - k6rbprosl7/ \ t'::::::::,,-- 6 [._,- l' ' PO.fO 6tJ =c: ltlfj 80 Rboleluso/ko, /uollo \uva 2. Metsäautotien ja autotalvitien rakentamisen korko- ja kuoletuskustannusten riippuvuu s kuoletusajan pituudesta j'a 6 /o korkokantaa käytettäessä. Pict. 2. Depend ence of!he inter es t and d epreciation costs of road conslruction upon the Jength of depreciation with and 6 per cenl inter csl rates. erheelliset käsitykset, joiden mukaan moottoritalviteiden rakentaminen sen paremmin kuin niiden suunnittelukaan ei olisi mahdollista etukäteen ennen tulevien h akkuualueiden paikkojen ja laaj uuden sekä hakattavan puutavaran laad un ja määrän määrittelyä. Jos talviteiden suunnittelu ja rakentaminen eivät kävisi päinsä, ei. m yöskään vakinaisten m etsäautoteiden rakentaminen olisi mahdollista, sillä viimeksi mainituthan vaativat ma tkayksikköä kohden n. 2-kertaisen rahamäärän talvitieh en verrattuna. Metsäautotiehankkeiden kannattavuutta kalkyloitaessa on yleensii ollut tapana verrata nykyisiä kantohintoja tien rakentamisen jä lkeen saataviin kan tohin toihin taikka kuljetuskustannuksia ennen tien raken tamista todenniiköisiin kuljetuskustann uksiin sen rakentamisen jälkeen. Kuljetuskustann usvertailut puolestaan on tehty siten, että on asetettu rinnakkain pitkä h evoskuljetus + vaikea la tvavesiuitto ja lyhy t h evoskuljetus + autokuljetus +. h elppo uitto (joskus uitto on jätetty kokonaan pois). Autokuljetuksen edell ytyk seksi on tällöi katsottu metsäautotie. Nä in tehty vertailu on kuitenkin puutteellinen ja harhaan johtava ja se vaatisi ehdottomasti rinnalle m yös talvitietä pitkin tapahtuvaan autokuljetuk seen vertaamisen. Jos kantohintojen suuruutta verrataan, on itsestää n selvää, että ne ovat korkeammat tien rakentamisen jälkeen - ellei tiekustannuksia oteta huomioon. Kuten edellä ilmeni, tiekustannusten suuruuteen m etsäautotien ollessa kysymyksessä vaikuttaa ratkaisevasti k o rjos tien vaikutuspiirissii k o kannan suuruus. on tarpeeksi tuottavaa m etsämaata ja korko on alhainen, kantohintojen ero muodostuu tavallisesti niin suur eksi, että tiehanke saadaan maksetuksi. lvietsänomistaja joutuu kuitenkin puntaroimaan, kanna ttaako hänen y k s i t y i s ta o u t e n s a kannalta sijoittaa metsänmyyn Li tuloja m etsäa u tolien raken Iamiseen. kun hän voi saavuttaa likimain saman kantohintojen nousun ha lvemmalla autotalvitien pohjan raivaamisella. Jos rahas ta joudutaan maksamaan korkoa nykyisen korkean korkokannan mukaan (8 /o), vakituista tietä ei pelkän puutavaran kuljetuksen turvin saada koh tuullisessa ajassa lainkaa n kuoletetuksi. Siihen m etsiemme tuotto on liian alhainen. Kuten tunnettua, valtiovalta on myöntänyt halpakorkoisia lainoja m etsäautoteiden rakentamiseksi. Tästä ei ole sanottavissa muuta kuin h yvää silloin kun rahat käy tetään yleistä h yötyä tuottaviin t eihin. Valtiotalouden korkoka nta määräytyy tiettäväs ti valtion ulkomaisten lainojen korkokanna n mukaan, joka yleensä on alhainen. Nä in ollen halpakorkoisien lainojen antaminen on tä ysi n m ahdollista, mutta jos valtion varoja kä ytetää n pe lkästäin puulay:uan kuljetukseen tarkoilettuihin m etsäautotiehankkeisiin, h erää kysymys : eikö k a n s a n ta o u cl e kannalta valtiolla ole edullisempia ja Uirkeämpiä inyestoinli kohteita, semminkin kun puutavaran autokuljetuskysymys voidaan r a tkaista hal vemmallakin tavalla? E ikö sekä kansantalouden että m etsä talouden kan na lta ole edullisempaa, jos m etsäa utoteiden sijasta os' Yaroista sijoitetaan jo olevien teiden ja ennen kaikkea Kuva. - Su omen en simmäisen moottoritalvitien, v. 90 rakennetun Ison Sam perin k onetien> pohja on vielä nykyisin miltei sellaisenaan käyttökelpoisessa kunnossa. P icl. - The found a tions of lhe first wint er road for m o tor vehiclcs in finland, buill in HllO, a rc still fit for me, al mos l in th eir o ri gina l condil ion..., "

4 T aulukko 2. Korkok annan suuruuden vaikutus m etsäautotien ja autotalvitien ralu ntamisen korko- ja k uoletuskustannuksiin laskettuna tien vaik utuspiirissä olevan m etsdn uuotatsta tu ottoa kohden (tu otto k-m /ulkm ). Kuoletusaika, v. Kork oprosentti Tien laa tu Metsäa utotie mk/ k-m / vuosi/km 55:00 42:92 :6 2:80 5 :8 :2 Metsäau totie Auto talvitie 520:00 4 :0 6:79 :07 20 :4 :70 5 Metsiia utotie 525 :00 4:50 40: 2 :4 25 :9 2:0 6 Metsiia utotie 50:00 44 :7 4 :59 :6 0 :09 2:5 7 Metsäauto tie 55:00 44 :00 46:80 :90 5:00 2:90 Me tsäa utotie 540 :00 44:80 49 :90 4: 0 9:90 :40 J 8 rumpu jen ja s iltojen va h vis ta m iseen, jo lta n e kestä is ivä t nyk yis tä r askaa mma n ja sa m a lla ta lo udellisem m a n liikenteen, ta ikka varoja kä yte tää n ta lvite iden k o hden, mitä o n pidettävii suurena. Metsän tuotok si on valittu niin k o rkea luku kuin 4 k -m h ehtaa ria k oh den v uodessa e li k -m tiekilo m etriä koh- pohjien jä rjes te lm ä ll iseen tek oon? i\fe tsä au to teiden ra- den. (Keskimäär ä isenä lukuna voidaan tuskin kä yttää ke ntamin en p elkkää puu tava ra n ku ljetusta varte n on ka nsanta lo udell ises ti kann a ttavaa ilme isesti vai n työttö myys tö inä s illo in, k uu työ ttöm ä ks i jo utuneelle väestö lle ei o le tuo ttava m pa a työ tä osoitettavissa. Korkokannan m er k it yk sen va laisemisek s i o n ta uluk koon 2 lask ett u viclii m c lsiia uto ti en ja a utota lvitien k o rko- ja ku oletuskus lannukse t tien vaik utus piirissii olevan m etsän tuo ttoa k o hde n e rila is ta k o rk oka ntaa kä yttä en. T ien va iku tuspi irin o n oletettu ul o ttu van k -m / h a/ v. suurem paa luk ua, k osk a tie n vaikutusa lueeseen k uuluu tavallisesti m yös huon otuotto isla m e tsämaa ta ja joutom aa ta.) Tauluko n luvut osoittava t selvästi, ettei koi kok a nna n suu r uus sano ttavasti vaikuta tal viteide n kus ta n nuks iin, k oska investo itu pääom a o n pieni. Sen sijaan sillä o n a iva n ra tka iseva m er kitys m etsäauto teiden kanna tta vuuteen, kuten edellä jo o n esitetty. Esim. 00 v. ku oletusaikaa k ä ytettäessä k o rko- ja kuoletus- km syvyy tee n tien k u mma ll ek in p uolelle ja näin on saa tu va ik utusalu een la aju udek s i 600 ha tiek ilom etriä kus ta nnukset ovat /o kork oka nna n mukaa n 5 :8 mk/ k-m / km, mutta 8 /o k o rkok a nna n mukaa n 9 :90 _tj''- t Vf.f'Kl & (? r-.jo.20 {0 jos tuo tto t;: n 0.5 k -m / h a/ v., n e ovat 26 :60 ja 9 :20 mk/ k-m / km. 20 v. ku oletusaikaa käy tettä essä ja olet- //säoulol/ Jlulololvi f /a :::: -'fo J t- -- f-- : p f-- r- - 20v fv L mk. J os tien va ikutuspiirissä oleya n m etsän k esk im ää rä inen luo tto o n vain k -m / h a/ v., o va t vas ta a va t luv ut 6 :0 ( /o) ja 59 :60 mk/ k -m / km/v. (8 /o), ftjtjv -8.&'.#:.k(;Jrkopro s/7// Kuva 4. Metsäauto tien ja aut ota/uitien rak en tamisen k orko- ja ku oletusku stannusten riippuvuus k ork okannan suuruudesta ja ku olctusajan pituudesta lask ell una tien uaiktttu spiirissä oleva n mctsrin tuoiloa k ohden ( tu oilo k -m /u! km ). P ict Dependence of!he interest a ncl cleprecia tion costs of roacl construction upon the ra te of in terest and!he length of depreciation period, ca lcula ted for!he a nnual yield of!he forest wi th in effecti vc reach of!he road in qucslion. ta en m etsä n tuo toks i 0.5 k -m:/ ha, m e tsäa utotien k orkoja ku o letuskustan nukset n ouseva t 8 /o <-orkokanna n \ a llitessa jo y li 400 m k / k -m / km, ta lviauto tien kusta nnus te n pysyessä a lle 4 mk. - T ie n va ik utusp ii rissä o leva n m etsä n tuo ton vai kutus kuutio yk sikköä k ohden la skettuihin k o rk o- ja ku oletusk usta n)luks iin selviää tark emmin k u vas ta 5. Toisin sa noen niin pääom ak öyh ä ssä m aassa kuin S uomi m etsäa uto teiden rake n ta m isen ka nna ttavuus p er ustuu p ä äasiassa s iihen, m issä m ää rin tiet palveleva t m uuta tarve tta k uin p uutava ra n k ul je tusta. Muiden h yö ty nä kökohtien pun nilsem isessa ta ase n ei p erus ta k si riittä ne e rä m aaseutujen h a ja-asutus, vaan k ysym ys kuuluu va lta kunna nsuunn ittelun ja seutuka avoituksen p iiriin.

5 niimii kustannukset ond pienet, jobtuen investoilavan pi\iioman pienuudesta. - Talviteiden lyhyes tä kuoletu snjasta on teh ty se erheellin en johtopäätös, ettei niitä voisi käyttää muuta kuin tiettyii, ennakolta tunnettua h:mkintatehtilvää varten. Tosiasiassa moottoritalvitien pohja pysyy käyttökelpoisena vuosikymmeniä, ja sellaistrn rakentamista voidaan näin ollen pitää metsiin perusparannusten piiriin kuuluvana. l«>rko-% -t-r-----ld6 8 JC"a.,vu, Q k-'"'lha \uva 5. - Metsäautotien ja autotalvitien rakentamisen korko- ja kuoletusku stamw sten riippuvuu s tien vaikutu spiiris sä olevan m etsän tuoto sta kuoletusajan ollessa 20 v. Tien vaikutuspiirin olet etaan olevan 600 ha/tiekm. Pict Depend ence of!he interest and deprecia tion costs of road conslruclion up on!he ann ual yield of!he forest wilhin effective reach of th e r oad for a deprecial ion period of 20 years. The effective reach of!he r oad is assumcd to he 600 heclar es per road km. Tiivistelmiinii edellä esit etyistä ajatuksista voidaan esi lläii seuraavaa:. Suurimmassa osassa maata voidaan rakentaa moottoritalvileitä, jotka kulj etustekn illisillä om inaisuuksiltaan täysin vastaavat m etsäautoteitä, mutta ovat kiiyttökelpoisia vain 2 4 kk. 2. Moottoritalviteistä autotalvitiet ovat kalleimpia, mutta niidenkin perustamiskustannukset ovat keskimäärin vain n /o m etsäa utoteid en perustamiskuslannuksista. Autotalviteiden kunn ossap itokustannukset ovat saman suuruiset kuin metsäautoteiden ta i korkeintaa n hieman kalliimmat talvikuukausia kohden laskettuina.. Metsäautoteiden ja autotalviteiden kannattavuutta vertailtaessa on tarkasteltava kuoletusajan pituuden ja korkokannan suuruuden vaikutusta vuo tuisiin korkoja kuoleluskustannuksiin. - Jos kuoletusaika on alle 60 v., metsäautoteiden korko-. ja kuoletuskustannukset n ouseva t hyvin jyrkästi korkokannasta riippumatta, talviautoteillä rajana on 20 v., mutta sitä Iyhyemmilläkin kuoletusajoilla Korkokannan m erkitys on a ivan ratkaiseva metsäautoteiden kannattavuudelle. Nykyinen käypä korkokanta on niin korkea, ettei sen mukaan laskettuna vakituista ti etä saada kohtuullisessa ajassa la inkaan kuoletetuksi pelkä llä puutavaran kuljetuksella metsiemme alhaisesta tuotosta johtuen. Sen sijaan moottoritalviteiden kannattavuuteen koron s uuruus ei sano ttavas ti vaikuta, koska niihin inves toitu rahamiiärä on pieni. 4..Tos valtio ltwtottaa pelkästäiin puutavar-an kuljetukseen tarko it cltuja m etsäa utoti ehankkeit a halpakorkoisilla lainoilla, se on kansantaloudellisesti kannattavaa vain siinii tapauksessa, ettei valtiolla ole muita lu oltavampia inves tointikohteita, taikka se tapahtuu työ ttömyystöiden järjestämiseksi. 5. Puutavaran kulj etusolojen kehittämiseksi olisi tiirkciitä, että metsilautotie-runkoverkon rakentamisen ohella valtio kä y tt äisi varoja myös nykyisten teitten kantavuuden li sää miseen ja moottorital viteiden pohji en järjestelmälliseen rakentamiseen. 6. Suunni tellut m etsäa utotiehankkee l olisi yks it yiskohtaisesti punnittava edellil esit ettyä taustaa vasten, koska niiden kannattavu us useimmissa tapauksissa riippuu muusta lii kenlees til kuin puutavaran kulj etta misesta. Kuva 6. - Valmista autotalvitien pohjaa kangasmaalla. Rakennuskustannukset keskimäärin n :-/km. Pict The ready foundation of a winter truck road on hard soil. Construction costs approximate an average of Fmk p er km.- 5

6 Kalle Putkislo: SUMMAUY Forest 'fl'uck Road OI' ' Vinter Hoad for Motor Vehicles? The articlc compares the economy of forest truck roads wh ich are kept open a ll the year round a nd winter roads meant for seasonal lraffic. An analysis is made of the cffects of the length of thc deprecia lion period, the rate of interest, and lhe yield of thc foresl within effective reach of the road upon lhe costs of interest and dcpreciation a nd thc profitability of the road construction. The aulhor concludes with lhe statemen i that dcpreciation of a perma nent fo rest tr uck road in F innish conditions mercly by thc profits of timbcr transporta tion faccs considerablc clifficulties. He advances lhe opinion that the economic aspects of perma nent forest truck roads a nd scasonal winter roads should be closely sludied in each specific case in planning roads for timber transportation. Eripainos Metsätaloudellisesta Aik akauslehdestä n:o 2, 952. Helsinki 952. Kirjapaino Oy. SANA

118 luetsxteho REPORT

118 luetsxteho REPORT M.ETSXTEHON TIEDOITUKSIA 8 luetsxteho REPORT II ELSI Kl \l55 A rno Tuovinen Talvella niputettujen mäntypaperipuiden uittohukasta Paperipuun ha nkinnas a ei ole uinkaan yhdentekevää, voidaanko talvikau

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara-

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- liikenteestä lirlla E S I T Y K S E N P A Ä A S I A I I I N E N M S A 1 I O Esityksessä eh d o tetaan, e tti luvanvaraisesta

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

Markku Ikonen AJA TALOUDELLISESTI AJONEUVON, KULJETTAJAN JA OLOSUHTEIDEN VAIKUTUS POLTTOAINEENKULUTUKSEEN

Markku Ikonen AJA TALOUDELLISESTI AJONEUVON, KULJETTAJAN JA OLOSUHTEIDEN VAIKUTUS POLTTOAINEENKULUTUKSEEN Markku Ikonen AJA TALOUDELLISESTI AJONEUVON, KULJETTAJAN JA OLOSUHTEIDEN VAIKUTUS POLTTOAINEENKULUTUKSEEN Markku Ikonen AJA TALOUDELLISESTI ajoneuvon, kuljettajan ja olosuhteiden vaikutus polttoaineenkulutukseen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄ A SIA LLI NEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄ A SIA LLI NEN SISÄLTÖ M allituksen esitys Eduskunna lle laiksi valtion la inanannos ta ja va ltion takaukses ta ESITYKSEN PÄÄ A SIA LLI NEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdo te taan anne ttavaks i yleissäännökset valtion lam ojen yleisistä

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle kirj^npitnlaini^iäriännön. uudistamisessa. Voimassaoleva kirjanpitolainsäädäntömme

Hallituksen esitys Eduskunnalle kirj^npitnlaini^iäriännön. uudistamisessa. Voimassaoleva kirjanpitolainsäädäntömme Hallituksen esitys Eduskunnalle kirj^npitnlaini^iäriännön uudistamiseksi. Voimassaoleva kirjanpitolainsäädäntömme on peräisin 1940-luvulta. Nyt runsaan kahden vuosikymmenen jälkeen se on eräiltä osiltaan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Ympäristömelun haittojen

Ympäristömelun haittojen Sosiaali- ja terysministeriön selvityksiä 2005:14 Kari Pesonen Ympäristömelun haittojen arvioinnin perusteita SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2005 ISSN 1236-2115 ISBN 952-00-1684-8 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura.

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. Pellervon Kirjasto N:o 18 V Maanosto-osuuskunta Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut Hannes Oebhard. 256 Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. HELSIN KJ 1905 KIR,JAPAINOYHTIÖ VALO )T\lii Pian kuin

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA.

PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA. PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA. OSUUSKASSAN JÄSENET! Välttäm tön ehto taloudellisen hyvinvointinne edistämiseksi

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Jätteen kuljetusjärjestelmät

Jätteen kuljetusjärjestelmät Ympäristölautakunta 146 13.11.2013 Lausunto Ylä-Savon jätelautakunnan tarkasteluraportista 444/11.03.02/2013 Ymplk 146 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puh. 0400 144 452 Ylä-Savon

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf 3-4 Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteeri P Teerikorpi KirjQitusten lainaaminen sallittu lähde mainiten

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.3.2012 COM(2012) 131 final 2012/0061 (COD) C7-0086/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä

Lisätiedot

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1 Perinnedatan automaattinen muotoilu X M L - tek niik oin Merja Ek, Heli Hakkarainen, P ekka K ilp elä inen, T o m m i P enttinen Report A/2002/3 I S B N 9 5 1-7 8 1-26 3-9 U N I V E R S I T Y O F K U O

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 04.09.2014 klo 17:00-20:29 Paikka Kiteentie 25, kaupungihallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Työväen Urheilulii-bto r.y. Koulutusvalj okunta SEURAVALMENTAJAN PERTJSTIEDOT, / HIIHDON LAJIOSA - -

Työväen Urheilulii-bto r.y. Koulutusvalj okunta SEURAVALMENTAJAN PERTJSTIEDOT, / HIIHDON LAJIOSA - - / / (J - - 1974 Koulutusvalj okunta Työväen Urheilulii-bto r.y. / HIIHDON LAJIOSA SEURAVALMENTAJAN PERTJSTIEDOT, O - :--- - (Mauri Repo) 4. Voimaharjoittelu (Mauri Repo) 7. Tyhjennysharjoitus (Mauri Repo)

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 18.06.2013

Tekninen lautakunta 18.06.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 213 Tekninen lautakunta 18.06.2013 Aika 18.06.2013 klo 18:09-19:25 Paikka Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 215 65 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot