Metsäautotie vaiko moottoritalvitie?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäautotie vaiko moottoritalvitie?"

Transkriptio

1 METSÄTEHON TIEDOITUKSIA n ;o METSÄTEHO REPORT NQ, S:J a Kalle Putkisto: Metsäautotie vaiko moottoritalvitie? Puuta va r an kuljetusolojen k ehittä miskysym ys on tam a tta (kuva ). Kok emustakin alkaa tästä olla. Esim. v. 95 rak ennettujen m oottoritalviteiden k ok on aissaanut viime a ikoii;ja runsaasti huom iota osak seen. Kok o maa ta varten on laadi ttu m etsäautoteide n rak en - m äärä oli varovaisesti a rvioiluna vähintää n km, tamissuunnilelma ja tiettävästi p arhaillaa n selvitellää n m ikä on likima in sama k uin rautateittemme yhteensen loleuttamism ahdollisuu ksia. On ilolla todettava, lask ettu pituus. E nnen va rsinaiseen kysym yk seen syventymistä on että k a tseet ovat kää ntyneet juuri m a itse tapahtu vaan kuljetukseen, kosk a kaikki merkit viittaavat sen m er - ver rattava m etsäautoteiden ja m oottoritalviteiden k u kityk sen ja tkuvaan k asvuun. j e t u s t e k n i ll i s i ä o m i n a i s u u k s i a. Jos Metsäta lous vaatii eh dottomasti tietyn laaj uisen va- ta lvitien paik ka valitaan oikein eli joh detaan se m ahkina isen tieverkon, jok a on k äy tettä vissä k a ikk ina vuo- dollisuuksien mukaa n n evoja ja rä meitä pitkin, voiden aikoinja. Tä lla inen tieverkko on runko, jota on daan sitä myö ten k ul jettaa yhtä suur ia kuormia kuin h elppo täydentää talviteillä. Sam alla runko tiet p alve- vakituisilla teillä. Myös ajon opeus on sam a, joskus levat m onia muita tarpeita, kuten paikallista liiken - jopa suurempi. Kangasma illek in saadaan korkealuokn että, as utusta jne. - Kysym ys siitä, miten laaja va- k a inen talvitie synlym [iän, mutta siitä aiheutuvat kuskina isen tieverkon tulee oll a ja m istä a lkaen voidaa n tyytyä tilapä isluon toisempii n teih in, on sangen m onisä ikein en ja vaa ti i alueitta ista ja p aikallista selvittelyä. Vain siten tulevat k a ikki tiestä saatava t h yö ty.. n äk ök ohda t oikealla tavalla punniluiksi ja niiden osuus tieh ankkeen kus tannusten kuolellamisessa m ää ritctyk si. Kun seuraavassa pyritää n suorillam aa n erää nla ista raja nkäyntiä va ki naisen me tsäa utotien ja m oolloritalvitien välillä, ra joi Jl!f. tutaan k äsittelem ää n k ysy m ys tä y k s in o m aa n puuta va r a n k u lj e tu k fl!l s e n k a n n a t a. D u l t v. nt./vi Talviteiden r akentamin en m oottoriajon eu voliikennettä varten huomion a r voisessa m ää rässä on m ei llä verraten uutta ja useilla tah oilla on vielä vallalla k äsitys, että niiden onnis tuminen on sa ttuma nvara ista ja talven luonteesta rii ppuvaa. U u ' tai vileiden r ak enta mistekniikka koneellisi ne apu välineineen (telak etjulraktori, lum itra ktori ) a ntaa k uitenkin takeet yrityksen onnistumisesta huonopohja isinnkin ta lvina E telä- ja Louna is-suomea lukuun ot-.iml!jf'/5{}f/d.!jt/$//i l.!/;ftj rz!jtm Ku va. - Lämpötilan kesk im ääräin en pysum isaika - 5 C alapuolella eri osissa maata. J os aik a on alle!jo vrk., 0 m oott oritalviteid en onnislumien epävarmaa. Pict.. - T h e aver age a nnu al p eri od wi th lem pera lurcs belo w -5 C in differ enl pa rts of lhe country. For periods o f less lh an 90 days the su cccss of winl er roads is q uest ion able. l

2 tannukset ovat hivenen kalliimmat. Toisin sanoen molempien kuljetusteknillisiä omina isuuksia voidaan pitää samoin a. Eroa on a inoastaan siinä, että talvitie on käyttökelpoinen va in 2 4 kk., kun vakituista ti etä voidaan liik ennöidä parhaassa tapa uksessa ym päri vuoden ja huonoimmassakin tapa uksessa 8 kk. Pitkästä käyttöajasta on tietenkin m on ta etu a. Metsäpalojen sattuessa sammutusmichistö ja -vä lin eistä saadaa n n opeammin paikalle, m etsänhoidollisissa töissä ja pinotavaran hakku ussa oleva työvoima on h elp ommin huoll ettavissa jne. P elkkää puutavaran korjuuta a jatellen ta lvitien käyttöaika on kuitenkin riittävä. Me tsäautotien r a k c n t a m i s e n lasketaan nyk yisin maksavan keskimäärin mk/ km. Auto liikenteelle ta rkoitettu talvitie maksaa keskimäärin n mk/km ja telaketjua joneu voliikenteell e (telaketjutraktori, kumitelaketjuilla ja suksilla va ru stettu maa taloustraktori) ns. polannetie korkeintaa n mk/ km. K u n n o s s a p i t o k u s t a n u k se t ovat a utoti ell ä talvikuuka usin a likimain samaa s uuruusluok kaa olipa tie vakin a in en tai tilapä inen. Polannetien hoitaminen on enintään puolet auratun tien vastaavista kustannuksista. Voidaan tosin väittää, että talvitien aukaisemin en liikenteelle on r askaampaa ja kalliimp aa kuin vakituisen tien, koska suokohdat saattavat olla sul a na ja lu m en syvyys voi.olla yli m etrinkin. On kuitenkin mui steuava, ettei pelkästään puutavaran kuljetukseen tarkoitettuja m etsäautoteitäkään kannata pitää syystalvesta alkaen aura ttuina mahdolli sesti tammikuussa alkavia kuljetuksia varten. Auraam a ltomana olleen metsäautotien aukaiseminen sydä ntalvella vaatii telaketjutra ktorin a ivan sam all a tavoin kuin tal vitie. Telaketjutraktori puol estaa n on niin m aas tokelpoin en, ellei ta lviti en a uraa miscen kulu enempää a ikaa kuin vakituisenkaan tien, jos ti ea lueen raivaaminen, tasoiltami- ' nen ja teloittaminen on suoritettu oikealla tavalla. Ajoradan hoitaminen saa ttaa talvitiellä olla hieman kalliimpaa, mutta ero jää kuitenkin niin pieneksi, ettei sillä ole sa nottavaa merkitystä. (Oikein suunniteltua ja rakennettua moottoritalvitietä ei ole tarpeellista jäädyttää.) Seuraavassa kustannusverta ilussa rajoitutaankin tarkastel em aa n pelkkiä tien perustamiskustannuksia. Jos perustamiskustann uksina käytetään edellä m a inittuj a : - (metsäautoti e) ja :(autota lviti e), ovat ja 6 /o korkokannan mukaan lasketut k orko- ja kuoletu sk ustannukset eri kuoletusajoill e taulukossa esitett yä suuruu sluokkaa. Luvut osoittavat selväs ti, että m etsäa utoteillä vuotui se t korko- ja kuoletusku stan nukset n ousevat h yvin jy rkä sti, jos k u o e tu sa i k a on all e 60 v. Autota lviteillä raja on n. 20 v., mutta sitä lyhye mpiäkin kuoletusaikoja käy tettäessä ne ovat pienet. Moottoritalviteiden perustamiskustannukset on totuttu kuoletlamaan m eillä usei mmiten yhdessä tai kahdessa vuodessa. Vain poikkeustapa uksissa kuoletusaikana on käytetty 5 vuotta, mutta ei juuri koskaan pitempää. Tämä johtuu siitä, että tiet on ra en tanut puutavaran ostaja eikä m etsän omistaja. Ostajan on ti etenkin ollut pakko sisäll yttää tiekustannukset ostetun puutavara määrä n hankintakustannuksiin, koska h änellil ei ole va rmuutta siitä, kenelle seuraavan hakkuukauden tuotto joutuu. Tosiasiassa t a v i t i e n pohjan raivaaminen ja ta so itt a min e n o n u e t t a v a m e t s ä n p e r u s p a r a n n u ks e k s i, sillä tienpohja on kä ytettä vissä m yöh emminkin. Tästä on todi stuksena Savukoskella oleva Suom en ensimmäi nen m oottoritalvitie (ku va ), joka n. 40 ikäv uodestaa n huolima tt a täy ttää miltei sella isenaan hyvälle autotalviti en pohjalle asetettavat vaatimukset. Lyhyes tä kuol etusa jas ta lienevä t peräisin m yös ne Taulukko. ilfetäautoti e n ja autota/uitien kork o- ja kuoletuskustannukset ja 6 /o kork okannan mukaan lask ettuina eri kuoletu sajoille. Korko, 0/o K uol clu saika, v tie, mk /v/km tie, mk/ v/k m!) 0 l!'i lio :!(j ()7(j \J2 5i uso 6 Melsäau lo- Aulo tal vi Au lo lalviiie. mk /v/km Me lsiia uloti e, mk / v/ km ' () () ö

3 - - - t!elsdovlolk Atlolo/.w /;e!--- - k6rbprosl7/ \ t'::::::::,,-- 6 [._,- l' ' PO.fO 6tJ =c: ltlfj 80 Rboleluso/ko, /uollo \uva 2. Metsäautotien ja autotalvitien rakentamisen korko- ja kuoletuskustannusten riippuvuu s kuoletusajan pituudesta j'a 6 /o korkokantaa käytettäessä. Pict. 2. Depend ence of!he inter es t and d epreciation costs of road conslruction upon the Jength of depreciation with and 6 per cenl inter csl rates. erheelliset käsitykset, joiden mukaan moottoritalviteiden rakentaminen sen paremmin kuin niiden suunnittelukaan ei olisi mahdollista etukäteen ennen tulevien h akkuualueiden paikkojen ja laaj uuden sekä hakattavan puutavaran laad un ja määrän määrittelyä. Jos talviteiden suunnittelu ja rakentaminen eivät kävisi päinsä, ei. m yöskään vakinaisten m etsäautoteiden rakentaminen olisi mahdollista, sillä viimeksi mainituthan vaativat ma tkayksikköä kohden n. 2-kertaisen rahamäärän talvitieh en verrattuna. Metsäautotiehankkeiden kannattavuutta kalkyloitaessa on yleensii ollut tapana verrata nykyisiä kantohintoja tien rakentamisen jä lkeen saataviin kan tohin toihin taikka kuljetuskustannuksia ennen tien raken tamista todenniiköisiin kuljetuskustann uksiin sen rakentamisen jälkeen. Kuljetuskustann usvertailut puolestaan on tehty siten, että on asetettu rinnakkain pitkä h evoskuljetus + vaikea la tvavesiuitto ja lyhy t h evoskuljetus + autokuljetus +. h elppo uitto (joskus uitto on jätetty kokonaan pois). Autokuljetuksen edell ytyk seksi on tällöi katsottu metsäautotie. Nä in tehty vertailu on kuitenkin puutteellinen ja harhaan johtava ja se vaatisi ehdottomasti rinnalle m yös talvitietä pitkin tapahtuvaan autokuljetuk seen vertaamisen. Jos kantohintojen suuruutta verrataan, on itsestää n selvää, että ne ovat korkeammat tien rakentamisen jälkeen - ellei tiekustannuksia oteta huomioon. Kuten edellä ilmeni, tiekustannusten suuruuteen m etsäautotien ollessa kysymyksessä vaikuttaa ratkaisevasti k o rjos tien vaikutuspiirissii k o kannan suuruus. on tarpeeksi tuottavaa m etsämaata ja korko on alhainen, kantohintojen ero muodostuu tavallisesti niin suur eksi, että tiehanke saadaan maksetuksi. lvietsänomistaja joutuu kuitenkin puntaroimaan, kanna ttaako hänen y k s i t y i s ta o u t e n s a kannalta sijoittaa metsänmyyn Li tuloja m etsäa u tolien raken Iamiseen. kun hän voi saavuttaa likimain saman kantohintojen nousun ha lvemmalla autotalvitien pohjan raivaamisella. Jos rahas ta joudutaan maksamaan korkoa nykyisen korkean korkokannan mukaan (8 /o), vakituista tietä ei pelkän puutavaran kuljetuksen turvin saada koh tuullisessa ajassa lainkaa n kuoletetuksi. Siihen m etsiemme tuotto on liian alhainen. Kuten tunnettua, valtiovalta on myöntänyt halpakorkoisia lainoja m etsäautoteiden rakentamiseksi. Tästä ei ole sanottavissa muuta kuin h yvää silloin kun rahat käy tetään yleistä h yötyä tuottaviin t eihin. Valtiotalouden korkoka nta määräytyy tiettäväs ti valtion ulkomaisten lainojen korkokanna n mukaan, joka yleensä on alhainen. Nä in ollen halpakorkoisien lainojen antaminen on tä ysi n m ahdollista, mutta jos valtion varoja kä ytetää n pe lkästäin puulay:uan kuljetukseen tarkoilettuihin m etsäautotiehankkeisiin, h erää kysymys : eikö k a n s a n ta o u cl e kannalta valtiolla ole edullisempia ja Uirkeämpiä inyestoinli kohteita, semminkin kun puutavaran autokuljetuskysymys voidaan r a tkaista hal vemmallakin tavalla? E ikö sekä kansantalouden että m etsä talouden kan na lta ole edullisempaa, jos m etsäa utoteiden sijasta os' Yaroista sijoitetaan jo olevien teiden ja ennen kaikkea Kuva. - Su omen en simmäisen moottoritalvitien, v. 90 rakennetun Ison Sam perin k onetien> pohja on vielä nykyisin miltei sellaisenaan käyttökelpoisessa kunnossa. P icl. - The found a tions of lhe first wint er road for m o tor vehiclcs in finland, buill in HllO, a rc still fit for me, al mos l in th eir o ri gina l condil ion..., "

4 T aulukko 2. Korkok annan suuruuden vaikutus m etsäautotien ja autotalvitien ralu ntamisen korko- ja k uoletuskustannuksiin laskettuna tien vaik utuspiirissä olevan m etsdn uuotatsta tu ottoa kohden (tu otto k-m /ulkm ). Kuoletusaika, v. Kork oprosentti Tien laa tu Metsäa utotie mk/ k-m / vuosi/km 55:00 42:92 :6 2:80 5 :8 :2 Metsäau totie Auto talvitie 520:00 4 :0 6:79 :07 20 :4 :70 5 Metsiia utotie 525 :00 4:50 40: 2 :4 25 :9 2:0 6 Metsiia utotie 50:00 44 :7 4 :59 :6 0 :09 2:5 7 Metsäauto tie 55:00 44 :00 46:80 :90 5:00 2:90 Me tsäa utotie 540 :00 44:80 49 :90 4: 0 9:90 :40 J 8 rumpu jen ja s iltojen va h vis ta m iseen, jo lta n e kestä is ivä t nyk yis tä r askaa mma n ja sa m a lla ta lo udellisem m a n liikenteen, ta ikka varoja kä yte tää n ta lvite iden k o hden, mitä o n pidettävii suurena. Metsän tuotok si on valittu niin k o rkea luku kuin 4 k -m h ehtaa ria k oh den v uodessa e li k -m tiekilo m etriä koh- pohjien jä rjes te lm ä ll iseen tek oon? i\fe tsä au to teiden ra- den. (Keskimäär ä isenä lukuna voidaan tuskin kä yttää ke ntamin en p elkkää puu tava ra n ku ljetusta varte n on ka nsanta lo udell ises ti kann a ttavaa ilme isesti vai n työttö myys tö inä s illo in, k uu työ ttöm ä ks i jo utuneelle väestö lle ei o le tuo ttava m pa a työ tä osoitettavissa. Korkokannan m er k it yk sen va laisemisek s i o n ta uluk koon 2 lask ett u viclii m c lsiia uto ti en ja a utota lvitien k o rko- ja ku oletuskus lannukse t tien vaik utus piirissii olevan m etsän tuo ttoa k o hde n e rila is ta k o rk oka ntaa kä yttä en. T ien va iku tuspi irin o n oletettu ul o ttu van k -m / h a/ v. suurem paa luk ua, k osk a tie n vaikutusa lueeseen k uuluu tavallisesti m yös huon otuotto isla m e tsämaa ta ja joutom aa ta.) Tauluko n luvut osoittava t selvästi, ettei koi kok a nna n suu r uus sano ttavasti vaikuta tal viteide n kus ta n nuks iin, k oska investo itu pääom a o n pieni. Sen sijaan sillä o n a iva n ra tka iseva m er kitys m etsäauto teiden kanna tta vuuteen, kuten edellä jo o n esitetty. Esim. 00 v. ku oletusaikaa k ä ytettäessä k o rko- ja kuoletus- km syvyy tee n tien k u mma ll ek in p uolelle ja näin on saa tu va ik utusalu een la aju udek s i 600 ha tiek ilom etriä kus ta nnukset ovat /o kork oka nna n mukaa n 5 :8 mk/ k-m / km, mutta 8 /o k o rkok a nna n mukaa n 9 :90 _tj''- t Vf.f'Kl & (? r-.jo.20 {0 jos tuo tto t;: n 0.5 k -m / h a/ v., n e ovat 26 :60 ja 9 :20 mk/ k-m / km. 20 v. ku oletusaikaa käy tettä essä ja olet- //säoulol/ Jlulololvi f /a :::: -'fo J t- -- f-- : p f-- r- - 20v fv L mk. J os tien va ikutuspiirissä oleya n m etsän k esk im ää rä inen luo tto o n vain k -m / h a/ v., o va t vas ta a va t luv ut 6 :0 ( /o) ja 59 :60 mk/ k -m / km/v. (8 /o), ftjtjv -8.&'.#:.k(;Jrkopro s/7// Kuva 4. Metsäauto tien ja aut ota/uitien rak en tamisen k orko- ja ku oletusku stannusten riippuvuus k ork okannan suuruudesta ja ku olctusajan pituudesta lask ell una tien uaiktttu spiirissä oleva n mctsrin tuoiloa k ohden ( tu oilo k -m /u! km ). P ict Dependence of!he interest a ncl cleprecia tion costs of roacl construction upon the ra te of in terest and!he length of depreciation period, ca lcula ted for!he a nnual yield of!he forest wi th in effecti vc reach of!he road in qucslion. ta en m etsä n tuo toks i 0.5 k -m:/ ha, m e tsäa utotien k orkoja ku o letuskustan nukset n ouseva t 8 /o <-orkokanna n \ a llitessa jo y li 400 m k / k -m / km, ta lviauto tien kusta nnus te n pysyessä a lle 4 mk. - T ie n va ik utusp ii rissä o leva n m etsä n tuo ton vai kutus kuutio yk sikköä k ohden la skettuihin k o rk o- ja ku oletusk usta n)luks iin selviää tark emmin k u vas ta 5. Toisin sa noen niin pääom ak öyh ä ssä m aassa kuin S uomi m etsäa uto teiden rake n ta m isen ka nna ttavuus p er ustuu p ä äasiassa s iihen, m issä m ää rin tiet palveleva t m uuta tarve tta k uin p uutava ra n k ul je tusta. Muiden h yö ty nä kökohtien pun nilsem isessa ta ase n ei p erus ta k si riittä ne e rä m aaseutujen h a ja-asutus, vaan k ysym ys kuuluu va lta kunna nsuunn ittelun ja seutuka avoituksen p iiriin.

5 niimii kustannukset ond pienet, jobtuen investoilavan pi\iioman pienuudesta. - Talviteiden lyhyes tä kuoletu snjasta on teh ty se erheellin en johtopäätös, ettei niitä voisi käyttää muuta kuin tiettyii, ennakolta tunnettua h:mkintatehtilvää varten. Tosiasiassa moottoritalvitien pohja pysyy käyttökelpoisena vuosikymmeniä, ja sellaistrn rakentamista voidaan näin ollen pitää metsiin perusparannusten piiriin kuuluvana. l«>rko-% -t-r-----ld6 8 JC"a.,vu, Q k-'"'lha \uva 5. - Metsäautotien ja autotalvitien rakentamisen korko- ja kuoletusku stamw sten riippuvuu s tien vaikutu spiiris sä olevan m etsän tuoto sta kuoletusajan ollessa 20 v. Tien vaikutuspiirin olet etaan olevan 600 ha/tiekm. Pict Depend ence of!he interest and deprecia tion costs of road conslruclion up on!he ann ual yield of!he forest wilhin effective reach of th e r oad for a deprecial ion period of 20 years. The effective reach of!he r oad is assumcd to he 600 heclar es per road km. Tiivistelmiinii edellä esit etyistä ajatuksista voidaan esi lläii seuraavaa:. Suurimmassa osassa maata voidaan rakentaa moottoritalvileitä, jotka kulj etustekn illisillä om inaisuuksiltaan täysin vastaavat m etsäautoteitä, mutta ovat kiiyttökelpoisia vain 2 4 kk. 2. Moottoritalviteistä autotalvitiet ovat kalleimpia, mutta niidenkin perustamiskustannukset ovat keskimäärin vain n /o m etsäa utoteid en perustamiskuslannuksista. Autotalviteiden kunn ossap itokustannukset ovat saman suuruiset kuin metsäautoteiden ta i korkeintaa n hieman kalliimmat talvikuukausia kohden laskettuina.. Metsäautoteiden ja autotalviteiden kannattavuutta vertailtaessa on tarkasteltava kuoletusajan pituuden ja korkokannan suuruuden vaikutusta vuo tuisiin korkoja kuoleluskustannuksiin. - Jos kuoletusaika on alle 60 v., metsäautoteiden korko-. ja kuoletuskustannukset n ouseva t hyvin jyrkästi korkokannasta riippumatta, talviautoteillä rajana on 20 v., mutta sitä Iyhyemmilläkin kuoletusajoilla Korkokannan m erkitys on a ivan ratkaiseva metsäautoteiden kannattavuudelle. Nykyinen käypä korkokanta on niin korkea, ettei sen mukaan laskettuna vakituista ti etä saada kohtuullisessa ajassa la inkaan kuoletetuksi pelkä llä puutavaran kuljetuksella metsiemme alhaisesta tuotosta johtuen. Sen sijaan moottoritalviteiden kannattavuuteen koron s uuruus ei sano ttavas ti vaikuta, koska niihin inves toitu rahamiiärä on pieni. 4..Tos valtio ltwtottaa pelkästäiin puutavar-an kuljetukseen tarko it cltuja m etsäa utoti ehankkeit a halpakorkoisilla lainoilla, se on kansantaloudellisesti kannattavaa vain siinii tapauksessa, ettei valtiolla ole muita lu oltavampia inves tointikohteita, taikka se tapahtuu työ ttömyystöiden järjestämiseksi. 5. Puutavaran kulj etusolojen kehittämiseksi olisi tiirkciitä, että metsilautotie-runkoverkon rakentamisen ohella valtio kä y tt äisi varoja myös nykyisten teitten kantavuuden li sää miseen ja moottorital viteiden pohji en järjestelmälliseen rakentamiseen. 6. Suunni tellut m etsäa utotiehankkee l olisi yks it yiskohtaisesti punnittava edellil esit ettyä taustaa vasten, koska niiden kannattavu us useimmissa tapauksissa riippuu muusta lii kenlees til kuin puutavaran kulj etta misesta. Kuva 6. - Valmista autotalvitien pohjaa kangasmaalla. Rakennuskustannukset keskimäärin n :-/km. Pict The ready foundation of a winter truck road on hard soil. Construction costs approximate an average of Fmk p er km.- 5

6 Kalle Putkislo: SUMMAUY Forest 'fl'uck Road OI' ' Vinter Hoad for Motor Vehicles? The articlc compares the economy of forest truck roads wh ich are kept open a ll the year round a nd winter roads meant for seasonal lraffic. An analysis is made of the cffects of the length of thc deprecia lion period, the rate of interest, and lhe yield of thc foresl within effective reach of the road upon lhe costs of interest and dcpreciation a nd thc profitability of the road construction. The aulhor concludes with lhe statemen i that dcpreciation of a perma nent fo rest tr uck road in F innish conditions mercly by thc profits of timbcr transporta tion faccs considerablc clifficulties. He advances lhe opinion that the economic aspects of perma nent forest truck roads a nd scasonal winter roads should be closely sludied in each specific case in planning roads for timber transportation. Eripainos Metsätaloudellisesta Aik akauslehdestä n:o 2, 952. Helsinki 952. Kirjapaino Oy. SANA

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Mikko Havimo Petteri Mönkkönen. Bo Dahlin. www.helsinki.fi/yliopisto 27.10.2011 1

Mikko Havimo Petteri Mönkkönen. Bo Dahlin. www.helsinki.fi/yliopisto 27.10.2011 1 Metsäteiden suunnittelu Venäjällä Mikko Havimo Petteri Mönkkönen Eugene Lopatin Bo Dahlin www.helsinki.fi/yliopisto 27.10.2011 1 Tausta Luoteis-Venäjän metsätieverkko on harva verrattuna esimerkiksi Suomen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Nakkilan kunta ja Lions Club Nakkila ry sopivat keskenään seuraavaa:

Nakkilan kunta ja Lions Club Nakkila ry sopivat keskenään seuraavaa: HOHTARINPUISTON KÄYTTÖO IKEUDEN LUOVUTUSSOPIMUS Nakkilan kunta ja Lions Club Nakkila ry sopivat keskenään seuraavaa: 1. Luavut uksen kohde Nakkilan kunnan Arantilan kylässä Alaviinikka -nimisellä tilalla

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

KATSAUS METSÄTEHON LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN LEI.MIKON ICUSTANNUKSET 15/1967

KATSAUS METSÄTEHON LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN LEI.MIKON ICUSTANNUKSET 15/1967 METSÄTEHON KATSAUS 15/1967 LEI MIKON KOON VAIKUTUS PUUNKORJUUN METSÄVAIHEEN KUSTANNUKSIIN Tiivistelmä Metsätehon tied~tuksesta 269 Metsätehon toimesta suoritettiin kustannustilastoihin, aikatutkimuksiin

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa Kunnanhallitus 451 01.12.2014 Valtuusto 71 11.12.2014 Kunnanhallitus 3 18.01.2016 Valtuusto 4 17.03.2016 Kunnanhallitus 222 22.08.2016 Valtuusto 25 12.09.2016 Kunnanhallitus 312 08.11.2016 Ehdotus Nellimintien

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi Rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä N im i: Res p o ndeo Oy Y -t u nnus : 2 6 2 2 6 8 4-1 O s oit e: Ität u ulenkuja 11, 02100 E s p oo 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa E lisa Tiilimäki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Hannu Pohjannoro VALKOINEN HUONE. Kolme laulua Johanna Venhon teksteihin Three Songs to Texts by Johanna Venho

Hannu Pohjannoro VALKOINEN HUONE. Kolme laulua Johanna Venhon teksteihin Three Songs to Texts by Johanna Venho Hannu ohannoro VALKOINEN HONE Kolme laulua ohanna Venhon teksteihin Three Songs to Texts y ohanna Venho lauluäänelle a ianolle or voice and iano 200 ' (korkea versio / high version) OR ROMOTION ONLY Valkoinen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Korkein halinto -oikeus

Korkein halinto -oikeus .......................... 1. 1 1. 1. 1 1 1 1 1 1 Salon kaupunki Saapunut 18.5.2015 Konsernipalvelut salainen/4/00.04.02/2013 1 Korkein halinto -oikeus Saapunut o. zo Li(teitä...:2. h KORKEIMMALLE IIAI.LINT

Lisätiedot

matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 3 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0031 Helsinki www.oph.fi/verkkokauppa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Asia kaspa Ia utekysely 20L7. Maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alue

Asia kaspa Ia utekysely 20L7. Maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alue Asia kaspa Ia utekysely 20L7 Maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alue Vasta us-%oja jakauma Vastaus-% 25,7 yo Sdhkoinen 22,7 % Paperiset 36,8 % Jdmsd Keuruu Kuhmoinen Multia Petiijiivesi Ruovesi MdnttS-Vilppula

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Puheenjohtajiston työryhmä 6 15.02.2017 Kaupunginhallitus 3 20.02.2017 Kaupunginhallitus 3 10.04.2017 Kaupunginhallitus 5 26.06.2017 Vaihto määräalat tiloista 408-404-11-199, 408-404-8-98, 408-404-9-240

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Varhaiskasvatus- ja koulukuljetusohjeet lukuvuodeksi

Varhaiskasvatus- ja koulukuljetusohjeet lukuvuodeksi Varhaiskasvatus- ja koulukuljetusohjeet lukuvuodeksi 2017-2018 105/30.301/2017 Sivistyslautakunta 19.04.2017 57 Sivistyslautakunta antaa vuosittain varhaiskasvatus- ja koulukuljetusohjeet seu raa vak si

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU Kaavoitus- ja rakennusjaosto 26 02.03.2017 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 40 06.04.2017 LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU 3047/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3

Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3 Kuntasuunnittelulautakunta 97 20.09.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 108 22.09.2016 Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3 727/10.00.03.00/2016

Lisätiedot