Tehtävä 1. Etsi Neperin luvulle e vaihtoehtoisia esitysmuotoja joko suppenevia lukujonoja tai päättymättömiä summia eli sarjamuotoja.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehtävä 1. Etsi Neperin luvulle e vaihtoehtoisia esitysmuotoja joko suppenevia lukujonoja tai päättymättömiä summia eli sarjamuotoja."

Transkriptio

1 POHDIN rojekti Jatkuva korko ja e Eksoettifuktioille voidaa johtaa omiaisuus f ( x) f (0) f( x). Riittää ku oletetaa, että f (0) o olemassa. Nyt eksoettifuktioide f( x) 2 x ja gx ( ) 3 x välistä yritää löytämää sellaie eksoettifuktio h( x) k, joka derivaatassa h ( x) h (0) hx ( ) tekijä h (0) saa arvo yksi. Tällöi saadaa tulos h ( x) hx ( ). Tällaise eksoettifuktio kataluku o äättymätö desimaaliluku, matemaattie vakio s. Neeri luku e 2, Ku fuktio derivaatta eli erotusosamäärä raja-arvo kirjoitetaa muotoo x f ( x) lim f( x ) f ( x ) ja ku fuktioksi valitaa luoollie logaritmi ts. f( x) l x, jolle o voimassa ii saadaa yhtälöketju x f ( x), f () l( ) l() lim lim l( ) lim l( ). Tästä saadaa ääteltyä tulos lim ( ) e, joka o tavallisi Neeri luvu määritelmä. Koulumatematiikassa tämä raja-arvo käsitellää ymmärrettävästi varsi ylimalkaisesti. Toisaalta matematiikassa o kyllä mota erilaista taaa johtaa Neeri luku, mutta tämä edellä saatu raja-arvomuoto o matematiikassa aljo käytetty ja yksi matematiika keskeisimmistä erusteista. Symboli e o tiettävästi otettu käyttöö kuioittamaa matemaatikko Leohard Euleria ( ).

2 Tehtävä. Etsi Neeri luvulle e vaihtoehtoisia esitysmuotoja joko sueevia lukujooja tai äättymättömiä summia eli sarjamuotoja. Tehtävä 2. Laske lausekkeelle ja arvot : arvoilla, 2, 5, 0, 00, 000, 0000, ( ) Tehtävä 3. Piirrä samaa koordiaatistoo fuktioide f( x) x 0. e ja gx ( ) ( ), ku x Jacob Beroulli ( ) esitti esimmäise kerra lasketamalli korkoa korolle, joka johtaa yllättävää tuloksee s. jatkuvaa korkoo. Korkoa korolle laskelmassa esimmäise vuode jälkee lasketaa korkoa, aitsi alkueräiselle ääomalle, myös se edellisiä vuosia kertyeille koroille. Tällöi korko o joka vuosi hiema edellistä suuremi, ja aikaa myöte ääoma kasvaa eksoetiaalisesti hyviki suureksi. Sijoitettaessa ääoma K 0 vuosikorolla rosettia, sijoitus korkoiee esimmäise vuode loussa eli toise vuode alussa o K 0 00 K ( ) ja toise vuode loussa eli kolmae vuode alussa ääoma o K K ( ) ja ku vuotta o kuluut, ii ääoma suuruus o 2 K K ( ) Beroulli esitti aluksi ajatukse tutkia ääoma kaksikertaistumista vuodessa. Hä oletti, että ääoma kasvavaa vuodessa sata rosettia. Tällöi alkuääoma kerrottaisii luvulla ( ). Mitä taahtuu, ku korkojakso lyheetää uolee vuotee ja kummassaki jaksossa korkorosetti o uolet alkueräisestä eli 50 %? Tällöi alkuääoma kerrottaisii luvulla 2 ( ). Mitä taahtuu, ku korkojakso lyheetää kolmee kuukautee ja kussaki 2 jaksossa korkorosetti o 25 %? Tällöi alkuääoma kerrottaisii luvulla 4 4 ( ).

3 Jos korkojaksoa lyheetää edellee esimerkiksi site, että laskettaisii ääomaa korko äivittäi, ii saataisii vuode loulla olevaksi ääomaksi K K ( ). Tietekää korkojaksoa ei voi tosielämässä louttomasti lyhetää, mutta esimerkiksi äivittäisessäki laskeassa kertoimeksi tulisi ( ) 2, , e. Voidaa siis todeta, että laskettaessa talletukselle korkoa korolle yhä ieemmissä erissä lähestyy kertyyt ääoma tiettyä raja-arvoa. Eli jos korkorosetti yhdelle erälle o, erie määrä vuodessa, alkuääoma K 0, ii tilille kertyee ääoma määrä aja (vuosia) fuktioa o t K( t) K0 lim ( ) t 00 0 lim 00 K( t) K [ ( ) ] mikä voidaa aiemmi esitety ojalla kirjoittaa muotoo. K() t K0 e t 00 Näi laskettua korkoa kutsutaa jatkuvaksi koroksi. Tehtävä 4. Laske louääoma 000 : talletukselle, ku vuotuie korkorosetti o kymmee ja talletusaika o kymmee vuotta. Tehtävä 5. Laske louääoma 000 : talletukselle jatkuva koro eriaatteella, ku yhde korkoerä korkorosetti o kymmee ja talletusaika o kymmee vuotta. O syytä muistaa, että käytäö luottosuhteita säätelevää oikeusjärjestykseemme o kohtuusyistä sisällytetty korkoa korolle -kielto, joka olveutuu jo atiiki roomalaisesta oikeudesta. Poikkeuksea tähä säätöö o korolliseksi sovitu vela erääivää meessä luottoajalta kertyyt s. varsiaie korko, jolle voidaa laskea yksikertaie viivästyskorko

4 maksu viivästyessä erääivästä. Maksuviivästykse itkittyessäkää ei site ole sallittua ääomittaa kertyeitä ja edellee maksamattomia viivästyskorkoja kasvamaa korkoa korolle esimerkiksi vuosittai. Hiema Neeristä Joh Naier tai myös Jhoe Neer (550-67) oli skotlatilaie matemaatikko, joka keksi logaritmi. Häet muistetaa erityisesti Neeri luvusta, joka o myös luoollise logaritmi kataluku. Tuoho aikaa erityisesti kaikki lasketaa liittyvä oli ogelmallista. Toisaalta logaritmi-käsittee lisäksi juuri Neer oli yliäätää erityise kiiostuut kaikelaise laskea automatisoiista. Neeri aikaa tuettii aritmeettie lukujoo ( a ) 0,, 2, 3, 4, 5,... ja geometrie lukujoo ( b ), 2, 4, 8,6, 32,... sekä iihi liittyvät summat. Neer huomasi, että äillä kahdella lukujoolla oli keskiäie suhde, joka hä esitti muodossa , 2 2, 2 4, 2 8, 2 6, 2 32,.... Hä esitti, että kaksi o erusta eli kata ja geometrise lukujoo jäseet ovat arvoja ja aritmeettise lukujoo jäseet ovat eksoetteja ja kute hä saoi logaritmeja. Ku tarkastellaa geometrise lukujoo arvoa 8, ii voidaa saoa, että kaksikataie logaritmi luvusta 8 o 3. Näi lähtivät liikkeelle käsitteet kataluku, logaritmi ja myöhemmi mm. eksoettifuktio ja myös logaritmifuktio. Varsiaiste taskulaskite ja tietokoeide aikakautee oli vielä aikaa oi 500 vuotta. Neer oli esimmäisiä, joka kehitti jotai, joka oli mullistavaa ja lasketaa automatisoivaa. Häet tuetaa erityisesti s. Naieri luide keksimisestä, joita käyttäe hä muutti kertolaskut diagoaaleilla laskettaviksi yhteelaskuiksi. Itse asiassa logaritmit muutavat myös suurte lukuje laskea yhtä yksikertaiseksi kui o yhteelasku. Saa logaritmi kääettii 2 suome kielelle vielä 800-luvu loulla muotoo suoritusluku ja esimerkiksi logaritmitaulut kääettii muotoo suoritusluku-taulut. Ks. myös htt://www.maa.org/ublicatios/eriodicals/covergece/logarithms-the-early-history-ofa-familiar-fuctio-joh-aier-itroduces-logarithms 2 K.K.Wiwoli: Luvu-lasku Oikirja (ja Nimisaasto), Wilei kustaus, Turku 884

5 Lotoo Kesigtoissa sijaitsevasta tiede- ja tekiikkamuseosta Sciece Museum löytyy uea kokoelma hyviki erilaisia laskea ja matematiika auvälieitä meeiltä vuosisadoilta. Naieri luut

6 Naieri luide kaettavia salkkumalleja Mitä ämä taskulaskite ja tietokoeide esiasteet olivat? Naieri luut ovat itse asiassa hyvi yksikertaie välieistö laskea kertolaskuja ja jakolaskuja. Jälkikätee arvioitua lasiki ymmärtää kertolasku idea, mutta toimiva auvälie joka taauksessa useaksi vuosisadaksi! Yhdessä tagossa eli luussa tai luutikussa o aia yhde luvu kertotaulu. Seuraavassa kuvassa ovat lukuje kuusi ja seitsemä luut.

7 Mite äillä Naieri luilla lasketaa? Esimerkiksi kertolasku 8 67 laskettaisii käyttäe hyväksi edellä oleva kuva riviä kahdeksa ja aioastaa yhteelaskua. Vastaus o siis koottavissa helosti suoraa riviltä kahdeksa 8* Lasketaa vielä aiemaa kuvaa ja myös lukuje 3 ja 5 luita hyväksi käyttäe Esiä asetetaa lukuje 3, 5 ja 7 luut eli ystykertotaulut järjestyksee 7735, jolloi riviltä seitsemä voidaa oeasti katsoa tulos. Vastaus o siis Tehtävä 6. Valmista itsellesi 500-luvu taskulaski eli tee esim. ahvista itsellesi Naieri luut. Tee kulleki luvulle 0 9 esim. kolme luuta. Tehtävä 7. Laske Naieri luilla kertolasku a) 5 67 b) Tehtävä 8. Laske Naieri luilla kertolasku a) b) EXTRA Tehtävä 9. Pohdi mite Naieri luilla suoritetaa jakolaskuja. Esitä lyhyesti eriaate mite lasketaa jakolasku 62 : 6. Tehtävä 0. Neeri luku e tulee esille hyviki erilaisissa ilmiöissä. Esim. todeäköisyyslasketa, alkulukuje lukumäärä, lottorivie kirjoittajat, radioaktiivie hajoamie je. Käytä iteretiä hyväksi ja etsi erilaisia ilmiöitä, joista Neeri luku e utkahtaa esii. Tehtävä. Tutki ja ohdi, miksi luoollie logaritmi, eli ku logaritmi katalukua o e, o imeomaa luoollie (ruot. aturliga, egl. atural, ras. aturel, ital. aturale).

Lasketaan kullekin a euron maksuerälle erikseen, kuinka suureksi erä on n vuodessa kasvanut:

Lasketaan kullekin a euron maksuerälle erikseen, kuinka suureksi erä on n vuodessa kasvanut: Varsi arkiäiväisiä, geometrise joo teoriaa liittyviä käytäö sovellutuksia ovat jaksottaisii maksuihi ja kuoletuslaiaa (auiteettilaiaa) liittyvät robleemat. Tällaisii joutuu lähes jokaie yhteiskutakeloie

Lisätiedot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot Calculus Lukio MAA9 Trigoometriset fuktiot ja lukujoot Paavo Jäppie Alpo Kupiaie Matti Räsäe Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Trigoometriset fuktiot ja lukujoot (MAA9) Pikatesti

Lisätiedot

3.6. Geometrisen summan sovelluksia

3.6. Geometrisen summan sovelluksia Tyypillie geometrise summa sovellusalue o taloude rahoituslaskut mutta vai tyypillie. Tammikuu alussa 988 vahemmat avaavat pitkäaikaistili Esikoisellee. Tiliehdot ovat seuraavat. Korko kiiteä 3,85 % pa

Lisätiedot

Talousmatematiikka (3 op) Sisältö. Tero Vedenjuoksu. Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231

Talousmatematiikka (3 op) Sisältö. Tero Vedenjuoksu. Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231 Talousmatematiikka (3 op) Tero Vedejuoksu Oulu yliopisto Matemaattiste tieteide laitos 2010 Sisältö Yhteystiedot: Tero Vedejuoksu tero.vedejuoksu@oulu.fi Työhuoe M231 Kurssi kotisivu http://cc.oulu.fi/~tvedeju/talousmatematiikka/

Lisätiedot

2.3.1. Aritmeettinen jono

2.3.1. Aritmeettinen jono .3.1. Aritmeettie joo -joo, jossa seuraava termi saadaa edellisestä lisäämällä sama luku a, a + d, a+d, a +3d, Aritmeettisessa joossa kahde peräkkäise termi erotus o aia vakio: Siis a +1 a d (vakio Joo

Lisätiedot

Ratkaisu: a) Aritmeettisen jonon mielivaltainen jäsen a j saadaan kaavalla. n = a 1 n + (n 1)n d = 5 500 + 4 = 501500. 2 500 = 5 + 2001 2

Ratkaisu: a) Aritmeettisen jonon mielivaltainen jäsen a j saadaan kaavalla. n = a 1 n + (n 1)n d = 5 500 + 4 = 501500. 2 500 = 5 + 2001 2 Kotitehtäviä 5. Ratkaisuehdotuksia. a) Jono a,..., a 500 on aritmeettinen, a = 5 ja erotusvakio d = 4. Laske jäsenet a, a 8 ja a 00 sekä koko jonon summa. b) Jono b,..., b 0 on geometrinen, b = ja suhdeluku

Lisätiedot

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2008 108,3 2012 116,7. a) Jakamalla 1,07756 7,76 %. c) Jakamalla 0,92802

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2008 108,3 2012 116,7. a) Jakamalla 1,07756 7,76 %. c) Jakamalla 0,92802 Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 2 Raha 202. Vuosi Ideksi 2007 104,1 2009 108,3 108,3 a) Jakamalla 1,040345 104,1 saadaa iflaatioprosetiksi 4,03 %. 104,1 b) Jakamalla 0,96121 saadaa, että raha

Lisätiedot

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2003 105,1 2007 110,8. a) Jakamalla 110,8 1,05423 saadaan inflaatioprosentiksi noin

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2003 105,1 2007 110,8. a) Jakamalla 110,8 1,05423 saadaan inflaatioprosentiksi noin Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 2 Raha 202. Vuosi Ideksi 2002 104,2 2004 106,2 a) Jakamalla 106,2 1,01919 saadaa iflaatioprosetiksi 1,92 %. 104,2 b) Jakamalla 104,2 0,98116 saadaa, että raha

Lisätiedot

Gaussin jalanjäljissä

Gaussin jalanjäljissä Gaussin jalanjäljissä Gauss 1 on kaikkien aikojen suurimpia matemaatikoita. Kerrotaan, mutta tarinan todenperäisyys on epävarma, että Gauss sai yhdeksänvuotiaana opettajaltaan tehtäväksi laskea yhteen

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim.

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim. 8.3. Kombiaatiot MÄÄRITELMÄ 6 Merkitä k, joka luetaa yli k:, tarkoittaa lause- ketta k = k! ( k)! 6 3 2 1 6 Esim. 1 3 3! = = = = 3! ( 3)! 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Laskimesta löydät äppäime, jolla kertomia voi

Lisätiedot

1 Aritmeettiset ja geometriset jonot

1 Aritmeettiset ja geometriset jonot 1 Aritmeettiset ja geometriset jonot Johdatus Johdatteleva esimerkki 1 Kasvutulille talletetaan vuoden jokaisen kuukauden alussa tammikuusta alkaen 100 euroa. Tilin nettokorkokanta on 6%. Korko lisätään

Lisätiedot

Huom 4 Jaksollisten suoritusten periaate soveltuu luonnollisesti laina- ja luottolaskelmiin. Lähtökohtaisena yhtälönä on yhtälö (14).

Huom 4 Jaksollisten suoritusten periaate soveltuu luonnollisesti laina- ja luottolaskelmiin. Lähtökohtaisena yhtälönä on yhtälö (14). Auiteettiperiaate Huom 4 Jaksolliste suorituste periaate soveltuu luoollisesti laia- ja luottolaskelmii. Lähtökohtaisea yhtälöä o yhtälö (14). Auiteetti Nimellisarvoltaa K 0 suuruise laia maksuerä k, joka

Lisätiedot

On olemassa eri lainatyyppiä, jotka eroavat juuri sillä, miten lainaa lyhennetään. Tarkastelemme muutaman yleisesti käytössä olevan tyypin.

On olemassa eri lainatyyppiä, jotka eroavat juuri sillä, miten lainaa lyhennetään. Tarkastelemme muutaman yleisesti käytössä olevan tyypin. Rahoitusmuodot HUOM. Tässä esitetään vain teoriaa ja joitakin esimerkkejä. Enemmän esimerkkejä ja laskuja löytyy ratkaistuina EXCEL-tiedostosta "Rahoitusmuodot - laskut ja esimerkit", joka on MOODLESSA

Lisätiedot

1.1 Yhtälön sieventäminen

1.1 Yhtälön sieventäminen 1.1 Yhtälön sieventäminen Lausekkeeksi voidaan kutsua jokaista merkittyä laskutoimitusta. Sellaisia matema-tiikan tehtäviä on vähän, joita suorittaessaan ei joutuisi sieventämään lausekkeita, millä tarkoitetaan

Lisätiedot

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 752 Sisältö 0. Johdanto... 2 1. Prosenttilaskun soveltamista... 3 1.1

Lisätiedot

10 Liiketaloudellisia algoritmeja

10 Liiketaloudellisia algoritmeja 218 Liiketaloudellisia algoritmeja 10 Liiketaloudellisia algoritmeja Tämä luku sisältää liiketaloudellisia laskelmia. Aiheita voi hyödyntää vaikkapa liiketalouden opetuksessa. 10.1 Investointien kannattavuuden

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Kerrataan ja sovelletaan Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. Osio : Kerrataan ja sovelletaan.desimaaliluvut....tekijöihin

Lisätiedot

MABK1 Kurssimateriaali. Eiran aikuislukio 2005

MABK1 Kurssimateriaali. Eiran aikuislukio 2005 MABK1 Kurssimateriaali Eiran aikuislukio 2005 Sisältö 1 Sanasto 1 2 Luvut ja laskutoimitukset 5 2.1 Lukujoukot................................ 5 2.2 Peruslaskutoimitukset.......................... 6 2.3

Lisätiedot

Korkolasku ja diskonttaus, L6

Korkolasku ja diskonttaus, L6 Korkolasku ja diskonttaus, L6 1 Merkinnät Tarkastellaan tilannetta, jossa pääomalle maksetaan korkoa. Tulemme seuraavassa systemaattisesti käyttämään seuraavia merkintöjä K 0 = alkupääoma p = korkoprosentti

Lisätiedot

MAA9.2 2014 Jussi Tyni Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää.

MAA9.2 2014 Jussi Tyni Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää. MAA9. 014 Jussi Tyni Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää. A-OSIO: Ei saa käyttää laskinta. MAOL saa olla esillä. Maksimissaan

Lisätiedot

3. Yhtälön numeeristen ratkaisujen etsimisestä

3. Yhtälön numeeristen ratkaisujen etsimisestä Olkoon funktio f x jatkuva jollain välillä [a;b]. Jos on olemassa sellainen luku c, että a < c < b ja f a f b 0, niin on olemassa sellainen luku c, että a < c < b ja f c =0. Tämän Bolzanon lauseen mukaan

Lisätiedot

1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa

1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa 1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa (Lähde: Lamon, S. 1999. Teaching fractions and ratios for understanding. New Jersey: Lawrence Erlbaum Publishers.) Murtolukujen alueelle siirryttäessä

Lisätiedot

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita Oppikirjamaraton-tiimi Vapaa matikka 1 Matikka verkosta vapauteen! Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita loppumetrien toimituksellisia temppuja. Kerro meille mitä kirjassa

Lisätiedot

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008 HBL10110 Yleismatematiikka Edition 009 010 Versio 1.5, 16.8.008 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 75 Sisältö 0. Johdanto... 1. Laskennan välineet ja työjärjestys... 1.1 Laskennan koneelliset

Lisätiedot

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA 6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA Pro gradu -tutkielma Turu yliopisto Terveyde biotieteet Lääkekehitystiede

Lisätiedot

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita Oppikirjamaraton-tiimi Vapaa matikka 1 Matikka verkosta vapauteen! Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita loppumetrien toimituksellisia temppuja. Kerro meille mitä kirjassa

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

Lukiotason matematiikan tietosanakirja

Lukiotason matematiikan tietosanakirja niinkuin matematiikka Simo K. Kivelä Lukiotason matematiikan tietosanakirja Versio 1.12 / 10.08.2000 Simo K. Kivelä Riikka Nurmiainen TKK 1998 2005 Taustat 1/1 Lukiotason matematiikan tietosanakirja M

Lisätiedot

Todennäköisyyslaskenta: Todennäköisyys ja sen laskusäännöt

Todennäköisyyslaskenta: Todennäköisyys ja sen laskusäännöt Todeäköisyys ja se laskusääöt Todeäköisyyslasketa: Todeäköisyys ja se laskusääöt 1. Johdato 2. Joukko opi peruskäsitteet 3. Todeäköisyyslaskea peruskäsitteet 4. Todeäköisyyslaskea peruslaskusääöt 5. Klassie

Lisätiedot