HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK"

Transkriptio

1 HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosi 2014 pähkinänkuoressa/ År 2014 i ett nötskal Tutkimus- ja kehitystoimintaa vuonna 2014 / Forsknings- och utvecklingsverksamhet år Arvio liiketoiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä / Bedömning av affärsverksamhetens mest betydelsefulla risker och osäkerhetsfaktorer Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta: tunnusluvut / Bedömning av den ekonomiska ställningen och resultatet: nyckeltal Henkilöstö / Personal Ympäristötekijät / Miljöfaktorer Suursuon jätevedenpuhdistamo / Stormossens avloppsvattenreningsverk Pohjavedenotto / Grundvattentag Liitteet / Bilagor Kannen kuva / Pärmbilden: Isolähde/Storkällan: Christer Gustafsson 2

3 1. Vuosi 2014 pähkinänkuoressa/ År 2014 i ett nötskal Hangon vesi- ja viemärilaitoksen tehtävä on turvata puhdas vesi toiminta-alueen asukkaille ja teollisuuslaitoksille sekä viemäriveden puhdistaminen viranomaisten vaatimalle tasolle. Tehtävä toteutui puhtaan veden turvaamisen osalta, mutta jätevedenpuhdistusprosessissa oli ajoittain häiriöitä, joiden syyt kuitenkin melko hyvin tunnetaan. Jätevedenpuhdistustulosta esitellään kohdassa 4 tarkemmin. Talousarviossa nostettiin jäteveden perusmaksuja (+5%) sekä käyttömaksua (2,29->2,36 /m3 ALV 0%). Muut taksat pysyivät ennallaan. Näiden taksojen mukaan laskutettiin yksityisasiakkaita neljä kertaa vuodessa ja muita asiakkaita sovitun mukaisesti. Talousarvion mukaisia summia ei kuitenkaan saavutettu. Hakemus Suursuon jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi tuli vireille ja lupaviranomaisen pyytämät täydennystiedot toimitettiin Lupahakemus ei ole vielä ollut nähtävillä. Hangon vesi- ja viemärilaitos esitti, että lupamääräyksen pysyvät samoina kuin nykyisessä luvassa. Mikäli näin toteutuu, ei ole tarvetta uusiin investointeihin. Putkiasentajan tehtävä muutettiin sähkö- ja automaatioasentajan tehtäväksi ja kyseinen tehtävä täytettiin lähtien. Tämä tuo lisävarmuutta häiriötilanteiden ratkaisuun sekä loma-aikoihin. Tekopohjaveden muodostaminen ja pohjaveden ottaminen Isolähteen alueella -määräaikainen ympäristölupahakemus tuli vireille ja se oli nähtävillä Selitys jätettyihin muistutuksiin toimitettiin Hangon vesija viemärilaitos esitti lupahakemuksessa kymmenen vuoden koetoimintajaksoa, jolloin saadaan varmuus tekopohjavesihankkeen toimivuudesta. Pohjavesikapasiteetin lisäys on tarpeellinen erityisesti kesäaikoina ja kuivempina kausina, Hangö vatten- och avloppsverks uppgift är att trygga rent vatten åt invånarna och industrin på verksamhetsområdet och att rena avloppsvattnet till den nivå myndigheterna kräver. Uppgiften förverkligades för det rena vattnets del, men i fråga om avloppsvattenreningsprocessen förekom tidvis störningar, vars orsaker dock är rätt väl kända. Avloppsvattenreningsresultatet presenteras noggrannare i punkt 4. I budgeten höjdes avloppsvattnets grundavgifter (+5%) och bruksavgiften (2,29->2,36 /m3 MOMS 0%). De övriga taxorna behölls. Privatkunderna fakturerades i enlighet med dessa taxor fyra gånger under året och de övriga kunderna enligt avtal. De summor som angavs i budgeten uppnåddes dock inte. Ansökan om justering av tillståndsbestämmelserna för Stormossens avloppsvattenreningsverk anhängig gjordes den och de kompletterande uppgifter tillståndsmyndigheten begärde inlämnades den Tillståndsansökan har inte ännu funnits till påseende, Hangö vatten- och avloppsverk föreslår att tillståndsbestämmelserna blir de samma som i det nuvarande tillståndet. Ifall så sker finns inte behov av nya investeringar. En Rörmontörs befattning ändrades till en el- och automationsmontörsbefattning och den i fråga varande befattningen besattes fr.o.m. den Detta ger tilläggssäkerhet i händelse av störningar samt under semesterperioden. Ansökan om ett tidsbundet miljötillstånd för bildandet av konstgjort grundvatten och tagningen av grundvatten från Storkällans vattentäkt anhängig gjordes den och fanns tillpåseende den En förklaring till de anmärkningar som inlämnats levererades den Hangö vatten- och avloppsvattenverk föreslog i tillståndsansökan en försöksverksamhetsperiod på tio år, under vilken 3

4 jolloin nykyisten vedenottamoiden kapasiteetti ei riitä. Ukkoskuurot aiheuttivat ongelmia automaatiojärjestelmille erityisesti Ongelmat eivät kuitenkaan näkyneet asiakkailla asti. Kappelisatamantien sekaviemäri tulvi rankan vesisateen aikana Märsankadun ja Veturinkuljettajankadun välillä. Ongelmana olivat juuret, jotka olivat aiheuttaneet padotusta viemäriin. Tapahtumasta maksettiin vahingonkorvauksia asiakkaille, mutta vakuutusyhtiön päätös oli negatiivinen. Osa vahingonkorvauksista näkyy vasta vuoden 2015 tilinpäätöksessä, koska korjaustöitä tehtiin vielä vuoden 2015 puolella. Verkoston kunto on heikko, joten tulevaisuudessa pitää panostaa kunnossapitoon ja verkoston uusimiseen entistä enemmän. Suurimmat investointihankkeet on esitetty investointien toteuma-analyysissä, joten niitä ei tässä kohtaa enää eritellä. Vuoden 2014 aikana uusittiin mittariasentajalla käytössä ollut pakettiauto sekä hankittiin vähän käytetty pakettiauto sähkö- ja automaatioasentajalle. Autoihin hankittiin myös turvalliset työkaluille ja varaosille tarkoitetut säilytysjärjestelmät. Vesihuoltolain (2001/119, muutos 2014/681) muutokset astuivat voimaan samanaikaisesti Maankäyttö- ja rakennuslain (2014/682) sekä Talousvesiasetuksen (442/2014) muutoksien kanssa. Suurin muutos koskee hulevesien hallintaa, jonka hoitamisesta Hangon kaupungin tulee tehdä päätöksiä lähitulevaisuudessa. Hulevesien hallinta ei kuulu vesihuoltoon, mutta vesihuoltolaitos voi hoitaa sitä kunnan kanssa tehtävän sopimuksen perusteella. Hulevesiin liittyvät kustannukset tullaan vuonna 2015 erittelemään sekä käyttötalous- että investointipuolella, joten kustannukset pystytään kohdistamaan erikseen jätevesi- ja hulevesiviemäreille. Vesihuoltolaki edellyttää myös toimintakertomuksen laatimista kirjanpitolain mukaisesti. Tämä toimintakertomus on Hangon vesi- ja viemärilaitoksen ensimmäinen toimintakertomus. man kan försäkra sig om att projektet för konstgjort grundvatten fungerar. Ett tillskott i grundvattenkapaciteten behövs särskilt under somrar och torrare månader, då kapaciteten i de nuvarande vattentäkterna är otillräcklig. Åskskurar förorsakade problem för automationssystemen särskilt den Problemet syntes dock inte för invånarna. Kapellhamnsvägens blandavlopp svämmade över under det kraftiga regnet den på sträckan mellan Märsgatan och Lokföraregatan. Problemet var rötter som förorsakade fördämningar i avloppet. Det betalades skadeersättningar åt kunderna på grund av incidenten men försäkringsbolagets beslut var negativt. En del av ersättningarna syns först i bokslutet för år 2015, eftersom reparationsarbeten utfördes ännu på år 2015:s sida. Nätverkets skick är svagt, således är det nödvändigt att i framtiden satsa allt mer på underhåll och förnyande av nätverket. De största investeringsprojekten presenteras i investeringarnas verkställighetsanalys, således specificeras dessa inte här. Under år 2014 byttes den paketbil mätarmontören hade till sitt förfogande samt skaffades en litet använd paketbil för el- och automationsmontören. Trygga förvaringssystem för verktyg och reservdelar anskaffades till bilarna. Förändringarna i Lagen om vattentjänster (2001/119, ändring 2014/681) trädde i kraft den samtidigt med förändringarna i Markanvändnings- och bygglagen (2014/682) samt Hushållsvattenförordningen (442/2014). Den största förändringen gäller kontrollen av dagvatten, som Hangö stad måste besluta om inom en nära framtid. Kontrollen av dagvatten hör inte till vattenförsörjningen men vattenförsörjningsverket kan sköta uppgiften på basen av ett avtal som ingås med kommunen. Kostnaderna i anslutning till dagvatten kommer att specificeras under år 2015 både på driftsekonomi- och investeringssidan, varvid kostnaderna kan riktas separat på avfallsvattenoch dagvattenavloppen. Vattentjänstslagen förutsätter också uppgörande av en 4

5 Vesitornin säiliö pestiin ja alaosan putkia vaihdettiin , jolloin vesitorni oli kokonaan pois käytöstä ja verkostopainetta ohjattiin alavesisäiliön pumpuilla. Projekti toteutettiin oman henkilökunnan resursseilla ja se sujui erittäin hyvin eikä häiriöitä syntynyt. Muutaman vuoden sisällä tulee ajankohtaiseksi pystyputken uusiminen. Vuoden lopussa Eteläkärjen ympäristöterveys teki uuden Talousveden tutkimusohjelman, jossa huomioitiin uusi talousvesiasetus. verksamhetsberättelse i enlighet med bokföringslagen. Detta är Hangö vatten- och avloppsvattenverks första verksamhetsberättelse. Vattentornets behållare tvättades och rören i den nedre delen byttes ut den , varvid vattentornet i sin helhet var ur bruk och nätverkets tryck reglerades med pumparna till den nedre behållaren. Projektet förverkligades med egna personalresurser och löpte mycket väl, inga störningar uppstod. Inom loppet av några år blir det aktuellt att förnya det lodräta röret. Sydspetsens Miljöhälsa utförde under slutet av året ett undersökningsprogram för hushållsvattnet i vilket man beaktade den nya hushållsvattenförordningen. Kuva 1. Vuoto: Pohjoinen Pallbontie / Läcka: Norra Pallbovägen 5

6 2. Tutkimus- ja kehitystoimintaa vuonna 2014 / Forsknings- och utvecklingsverksamhet år 2014 Oy ViskoTeepak Ab:n kanssa yhteistyössä toteutettiin erityisjätevesien johtamisen ja käsittelyn vaikutuksia tutkiva koetoimintajakso Tutkimuksen tavoitteena oli mm. selkeyttää teollisuusjätevesisopimuksen ehtoja ja todentaa vaikutuksia siirtoviemäriin ja Suursuon jätevedenpuhdistusprosessiin. Koetoimintajakso päättyi varsinaisen sopimuskauden alkamiseen Hangon vesi- ja viemärilaitos osallistui vesihuoltolaitosten asiakastyytyväisyyskyselyyn (WACSI 2014 = Water Customer Satisfaction Index 2014) voidakseen parantaa omaa toimintaansa. Kyselyn suoritti Taloustutkimus Oy ja siihen vastasi n. 200 puhelimitse haastateltua Hangon vesi- ja viemärilaitoksen kotitalousasiakasta välisenä aikana. Iso osa vastaajista oli sitä mieltä, että Hangossa vesi on liian kallista. Asiakkaat olivat myös sitä mieltä, että häiriöistä ja muustakin vesi- ja viemärilaitoksen toiminnasta saa huonosti tietoa. Suurin osa vastaajista oli kuitenkin tyytyväinen veden laatuun (maku, haju). Asiakkaat arvioivat vesi- ja viemäriverkoston kunnon heikoksi. Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia pyritään hyödyntämään kehittämistyössä tulevaisuudessa. Kesällä 2014 oli koekäytössä häiriötilanneviestintään tarkoitettu ääni- ja tekstiviestijärjestelmä. Vesihuoltolain muutos yli 12 tunnin vesikatkon korvausvelvollisuudesta (tai aikaisemmin, mikäli katkosta ei ole tiedotettu) myös vaikutti siihen, että koekäytössä ollut ohjelma otettiin pysyvästi käyttöön syyskuussa Vesitornin vesisäiliön rakenteista teetettiin kuntoarvio samanaikaisesti syyskuussa, kun vesitornin säiliö pestiin ja putkiosia vaihdettiin. Kuntoarvion mukaan ei ole tarvetta I samarbete med Oy ViskoTeepak Ab utfördes den försöksverksamhetsperiod för att utreda ledandet och behandlingen av specialavloppsvatten. Målet med undersökningen var bl.a. att klargöra industriavloppsvattenavtalets villkor och konstatera verkningarna på överföringsavloppsröret och Stormossens avloppsvattenreningsprocess. Försöksverksamhetsperioden avslutades vid ingången av den egentliga avtalsperioden den Hangö vatten- och avloppsverk deltog i vattenförsörjningsverkens kundenkät (WACSI 2014 = Water Customer Satisfaction index 2014) för att förbättra sin egen verksamhet. Telefonintervjuenkäten utfördes av Taloustutkimus Oy och den besvarades av ca 200 hemhushållskunder under perioden En stor del av kunderna ansåg att vattnet är för dyrt i Hangö. Kunderna ansåg också att de får dåligt med information om störningar liksom även om vatten- och avloppsvattenverkets verksamhet. Största delen av kunderna var dock nöjda med vattnets kvalitet (smak, lukt). Kunderna bedömde vatten- och avloppsnätets skick som svagt. Avsikten är att använda resultaten i kundenkäten i det framtida utvecklingsarbetet. Under sommaren 2014 provanvändes ett ljud- och textmeddelandesystem för information vid störningssituationer. Ändringen i Lagen om vattentjänster angående ersättningsskyldighet vid vattenavbrott på över 12 timmar (eller tidigare, om avbrottet inte meddelats) bidrog till att systemet togs i permanent bruk i september Konstruktionerna i vattentornets vattenbehållare konditionsinspekterades i september samtidigt som behållaren tvättades och rördelar byttes ut. 6

7 toimenpiteisiin. Seuraava kuntoarvio pitää suorittaa kymmenen vuoden jälkeen. Sen sijaan ulkopuolella on havaittu julkisivun rapautumia paikoittain. Näistä on pyydetty asiantuntijalausunto Hangon kaupungin sisäisiltä palveluilta. Isolähteen tekopohjavesikokeilua jatkettiin lähteen pohjavettä imeyttämällä. Tulokset olivat positiivisia ja siksi haettiin uutta koetoimintalupaa, josta on tarkemmin kerrottu kohdassa 1. Koetoimintaa varten tarvitaan raakavesilähde sekä lisäalue imeyttämiseen, jotka hankittiin FN- Steel Oy Ab:n konkurssipesältä tehdyllä kauppasopimuksella (Hangon kaupunki). Raakavesilähteen (Gennarbylahti) vedenlaatua tarkkailtiin samanaikaisesti, jotta saatiin tietoa vuodenaikaisvaihtelusta. Koverharin alueella voidaan jatkossa myös etsiä luonnollisia pohjavedenottopaikkoja. Enligt konditionsgranskningen finns det inget behov till åtgärder. Nästa konditionsgranskning bör utföras om tio år. Däremot har fasaden på utsidan på sina ställen vittrat sönder. Ett sakkunnigutlåtande angående skadorna har begärts av Hangö stads interna service. Försöket att genom absorption tillverka konstgjort grundvatten vid Storkällan fortsattes. Resultaten var positiva, således ansökte verket om ett nytt tillstånd för försöksverksamheten, om vilket det berättas mera i punkt 1. För försöksverksamheten behövs en råvattenkälla och ett tilläggsområde för absorption, som skaffades av FN-Steel Oy Ab:s konkursbo genom ett köpavtal den (Hangö stad). Råvattenkällans (Gennarbyviken)vattenkvalitet kontrollerades samtidigt, varvid information om årstidsväxlingarna erhölls. Det är möjligt att också i fortsättningen söka naturliga platser för vattentäkter på Koverharområdet. Kuva 2. Gennarbylahdelta tarkkailtiin vedenlaatua / Vattenkvalitet av Gennarbyviken var kontrollerad. 7

8 3. Arvio liiketoiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä / Bedömning av affärsverksamhetens mest betydelsefulla risker och osäkerhetsfaktorer Vesilaitoksen liiketoimintaan vaikuttaa vedenkulutuksen kehittyminen. Asukasmäärän vähentyessä sekä yritysten lopettaessa toimintaansa on kulutus vähentynyt. Asiakasmäärä kasvoi kuitenkin vuoden aikana 10 kappaleella (8 Täktom/Tvärminne-alueella, 5 kantakaupungissa ja 3 liittymää irtisanottiin). Jätevesilaskutus kasvoi, mutta vesilaskutus pieneni vuoteen 2013 verrattuna. Tämä muutos johtui Oy ViskoTeepak Ab:n liittymisestä teollisuusjätevesiasiakkaaksi sekä jätevesimaksujen korotuksesta. Verkoston korkea ikä on merkittävä riski, sillä putkien rikkoutumiset voivat aiheuttaa vahinkoa kiinteistöille joko vuotavan veden tai tukkeutuneen viemärin takia. Kiinteistöjen omat ikääntyneet tonttijohdot aiheuttavat myös ison riskin. Vastuu tonttijohdoista kuuluu kuitenkin kiinteistön omistajalle. Vuotovedet vesijohdoista ja vuotovedet viemäriin lisäävät myös energia- ja käsittelykuluja. Vuonna 2014 saneerattiin n. 0,8 % kokonaisverkostopituudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että verkoston pitäisi kestää noin sata vuotta. Saneerausmäärien tulisi olla noin 2 % kokonaisverkostopituudesta, jolloin iäksi muodostuu noin 50 vuotta. Vakuutusyhtiöt ovat myös tiukentaneet vesihuoltoverkostoon liittyvä korvausperiaatteitaan. Huolimatta suojaustoimenpiteistä, tapahtuu vuosittain ukkosvaurioita automaatiojärjestelmissä. Vuonna 2013 tapahtui merkittävä vahinko, joka vaikutti jo kuluttajilla asti, mutta vuonna 2014 päästiin vähemmillä vaurioilla, mutta ongelmia kuitenkin oli erityisesti elokuussa, josta aiheutui ylityötunteja ja materiaalikustannuksia. Vattenförbrukningens utveckling påverkar vattenverkets affärsverksamhet. När invånarantalet sjunkit och företag avslutat sin verksamhet har konsumtionen minskat. Kundantalet steg dock under året med 10 st. (8 på Täktom/Tvärminneområdet, 5 i stamstaden och 3 anslutningar sades upp). Avfallsvattenfaktureringen växte, men vattenfaktureringen minskade i förhållande till år Denna förändring berodde på att Oy ViskoTeepak Ab anslöt sig som industriavloppsvattenkund och på att avfallsvattenavgifterna höjdes. Ledningsnätets höga ålder utgör en betydande risk, eftersom söndriga rör kan förorsaka skada på fastigheterna antingen i form av vattenläckage eller stockade avlopp. Fastigheternas egna föråldrade tomtledningar utgör också en stor risk. Ansvaret för tomtledningarna vilar dock på fastighetens ägare. Läckagevattnet från vattenledningarna och läckagevatten som rinner i avloppet höjer också på energi- och behandlingskostnaderna. År 2014 sanerades ca 0,8 % av det totala nätverkets längd. Detta innebär att ledningsnätet borde hålla minst ca etthundra år. Saneringsmängden borde vara cirka 2 % av den totala ledningsnätlängden, varvid åldern skulle bli cirka 50 år. Försäkringsbolagen har också skärpt sina ersättningsprinciper i fråga om vattenförsörjningsnätverk. Oavsett skyddsåtgärderna inträffar det årligen åskskador på automationssystemen. År 2013 inträffade en betydande skada som påverkade även konsumenterna. År 2014 inträffade mindre skador men särskilt i augusti förekom problem som förorsakade övertidstimmar och materialkostnader. 8

9 Vuonna 2012 otettiin käyttöön siirtoviemärilinja Lappohjan taajaman jätevesien johtamiseksi Suursuon puhdistamolle. Samaan siirtoviemärilinjaan liittyi Oy ViskoTeepak Ab vuonna Siirtoviemärilinja on toimintaperiaatteeltaan hyvin erilainen verrattuna muuhun viemäriverkostoon. Jätevesi johdetaan paineviemärissä noin 20 km, jolloin jätevesi alkaa hapettomissa oloissa tuottaa haitallisia kaasuja. Tämä ilmiö yhdessä Oy ViskoTeepak Ab:n erityisjätevesien kanssa aiheuttaa työturvallisuus- sekä toimintariskejä (esim. sähkölaitteiden ja pumppujen korroosio). Kaasunmuodostusta vähennetään Oy ViskoTeepak Ab:n syöttämällä estokemikaalilla, joka on tehtaan velvoite jätevesisopimuksen mukaisesti. Mahdollisten häiriöiden vakavuutta lisää se, että siirtoviemärilinja kulkee tärkeiden pohjavesialueiden läpi. Henkilökunnalle on hankittu haitallisista kaasuista varoittavat mittalaitteet. Lähitulevaisuudessa on harkittava, millä tavalla ja aikataululla pumppaamoita uusitaan. Henkilöstö on hyvin osaavaa, mutta eläköitymisen myötä tietotaitoa katoaa. Tämä on syytä huomioida tulevaisuudessa mm. kouluttamalla sijaisuuksiin eri tehtävissä. Samanlainen ongelma on myös pitkien sairaslomien aikana. År 2012 togs överföringsavloppsledningen för att leda avloppsvatten från tätbebyggelsen i Lappvik till Stormossens reningsverk i bruk. År 2014 anslöt sig Oy ViskoTeepak Ab till samma överföringsavlopp. Överföringsavloppets verksamhetsprinciper är mycket annorlunda än det övriga avloppsnätet. Avloppsvattnet leds i ett tryckavlopp cirka 20 km, varvid avloppsvattnet under anaeroba omständigheter börjar producera olika gaser. Detta fenomen kombinerat med Oy ViskoTeepak Ab:s specialavloppsvatten förorsakar arbetsskydds- och verksamhetsrisker (t.ex. korrosion av elektrisk apparatur och pumpar). Gasbildningen förebyggs med kemikalier som Oy ViskoTeepak Ab matar in i enlighet med förpliktelsen i avfallsvattenavtalet. Graden av allvarlighet vid eventuella störningar förstärks av att överföringsavloppet går genom viktiga grundvattenområden. Till personalen har anskaffats mätapparatur som varnar för skadliga gaser. Det bör inom en nära framtid också avgöras enligt vilken tidtabell pumpstationerna ska förnyas. Personalen är mycket kunnig men yrkesskickligheten försvinner med pensioneringar. Detta är skäl att beakta i framtiden, bl.a. genom skolningen av vikarier för olika uppgifter. Samma problem uppstår också vid långa sjukledigheter. 9

10 4. Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta: tunnusluvut / Bedömning av den ekonomiska ställningen och resultatet: nyckeltal Käyttötalouden tilinpäätöskertomus on liitteenä. Liikevaihto on pysynyt samalla tasolla huolimatta maksujen korotuksista ja uudesta teollisuusjätevesiasiakkaasta. Tuottojen kehittyminen ( ): Driftsekonomins bokslut finns som bilaga. Omsättningen hölls sig på samma nivå oavsett höjningen av avgifterna och den nya industriavloppsvattenkunden. Intäkternas utveckling ( ): Taulukko 1. Tuottojen kehittyminen / Intäkternas utveckling Vesimaksut/ Vattenavgifter Jätevesimaksut/ Avloppsvattenavgifter Liittymismaksut/ Anslutningsavgifter Perusmaksut/ Grundavgifter Tuotot yhteensä/ Intäkter sammanlagt Vuosikatteella pystyttiin rahoittamaan investoinnit ja se riitti myös poistojen kattamiseen. Näin ollen tilikauden tulos oli ylijäämäinen Kumulatiivinen ja vuosittainen ali/ylijäämä pidemmällä aikavälillä on esitetty seuraavassa kuvaajassa. Vesihuoltolain mukaan vesihuollon ja huleveden viemäröinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Årsbidraget räckte till för att täcka investeringar och avskrivningar. Således visar räkenskapsperioden ett överskott på Det kumulativa och årliga under/överskottet på längre sikt presenteras i följande diagram. Enligt lagen om vattentjänster bör avgifterna för dagvattenavlopp sättas så att de på lång sikt täcker vattenförsörjningsverkets kostnader för nyoch reparationsinvesteringar. 10

11 Tilikauden ali/ylijäämä Kumulatiiviinen ali/ylijäämä Kuva 3. Kumulatiivinen ja tilikauden ali/ylijäämä pitkällä aikavälillä / Det kumulativa och årliga under/överskottet på längre sikt. 11

12 5. Henkilöstö / Personal Vuonna 2014 vakituisen henkilöstön määrä oli 15 henkilöä (kuten myös vuonna 2013), mutta sähköja automaatioasentajan tehtävä täytettiin vasta maaliskuussa. Yksi kesätyöntekijä palkattiin määräaikaisena kesäapulaisena putkiasennustehtäviin. Lisäksi työllistettiin yksi pitkäaikaistyötön puoleksi vuodeksi henkilöstöhallinnon määrärahoilla. Vuoden 2014 aikana oli tiedossa, että pitkäaikainen pumppukoneenkäyttäjä (ts. vedenottamoiden hoitaja) eläköityy vuoden lopussa. Tästä syystä päätettiin palkata sisäisesti yksi henkilö kyseiseen tehtävään (aloitus ). Vapautunutta putkiasentajan tehtävää ei ole toistaiseksi saatu täyttää (kaupunginhallitus). Oman henkilökunnan lisäksi ostetaan sisäisenä palveluna osa-aikainen kanslisti hallinto-osastolta sekä kartoitusapua maankäyttöosastolta. Oma henkilökunta tekee myös sisäisiä palveluita kaupungin muille osastoille. Den fast anställda personalens antal under året var 15 personer (liksom år 2013), men uppgiften som el- och automationsmontör fylldes först i mars. En sommararbetare anställdes tidsbundet som sommarhjälp vid rörinstallationsarbeten. Därtill sysselsattes en långtidsarbetslös för ett halvt år med anslag från personalförvaltningen. Det var under år 2014 känt att en långvarig pumpmaskinskötare (m.a.o. vattentäktsskötare) pensioneras vid årets slut. Av denna anledning beslöts om intern anställning av en person till ifråga varande uppgift (med början från den ). Det har tillsvidare inte getts tillstånd att besätta den rörmontörsuppgift som blivit ledig (stadsstyrelsen). Utöver den egna personalen köps en deltidskansliststjänster av intern service samt kartläggningshjälp från markanvändningsavdelningen. Egna personalen gör också interna tjänster för de andra avdelningarna i staden. Taulukko 2. Palkka ja palkkiokustannusten sekä henkilöstökulut yhteensä kehitys ( ):Utvecklingen av löneoch arvodeskostnaderna samt personalkostnaderna sammanlagt ( ) Palkat ja palkkiot/ Löner och arvoden Henkilöstökulut yhteensä/ Personalkostnader sammanlagt Vuoden lopussa henkilöstön keski-ikä oli 46 vuotta. Seuraavat koulutukset toteutettiin: - Työturvallisuuskortti (8 henkilöä, 1 päivä) - Vesityökortti (1 henkilö, 1 päivä) Personalens genomsnittliga ålder vid årets slut var 46 år. Följande utbildning verkställdes: - Arbetssäkerhetskort (8 personer, 1 dag) - Vattenarbetskort (1 person, 1 dag) 12

13 - Työskentely säiliöissä ja suljetuissa tiloissa (1 henkilö, 1 päivä) - Aktiivilietelaitoksen toiminta ja häiriöt (1 henkilö, 2 päivää) - CGI-laskutusohjelmisto (2 henkilöä, 1.5 päivää) - Talouden ja kehittämisen johtaminen (1 henkilö, 1 päivä) - Vesihuolto 2014 (1 henkilö, 2 päivää) - Työyhteisötaidot (koko Hangon kaupungin henkilökunta) - Arbete i behållare och slutna utrymmen (1 person, 1 dag) - Aktivslamverkets verksamhet och störningar (1 person, 2 dagar) - CGI-faktureringsprogrammet (2 personer, 1,5 dag) - Ledning av ekonomi och utveckling (1 person, 1 dag) - Vattenförsörjning 2014 (1 person, 2 dagar) - Arbetsgemenskapskunnande (hela Hangö stads personal) Kuva 4.Kloorauksen harjoittelu / Övning av klorering. 13

14 6. Ympäristötekijät / Miljöfaktorer 6.1 Suursuon jätevedenpuhdistamo / Stormossens avloppsvattenreningsverk Suursuon jätevedenpuhdistamon vuosiraportti laaditaan erikseen ja toimitetaan valvovalle viranomaiselle. Tässä kappaleessa on lyhyesti todettu vuoden 2014 tilanne lupamääräyksiin nähden. Vuonna 2013 saavutettiin kaikki lupaehdot, mutta vuonna 2014 oli joitakin häiriötilanteita, jotka vaikuttivat jaksojen lupamääräysten toteutumiseen. Jakso 1/2014: - Ei ylivuotoja pumppaamoilla - COD, BOD ja fosforin käsittelytulos ei ollut lupamääräysten mukainen: runsas määrä hule- ja räntasadevesiä sekä palautuslietepumppu epäkunnossa näytteenottovuorokautena maaliskuussa ja lisäksi lietemäärä prosessissa oli liian suuri (kiintoainetta karkasi), isompi tiivistämö huollettavana samanaikaisesti Jakso 2/ Ei ylivuotoja pumppaamoilla - Puhdistustulos lupamääräysten mukainen Jakso 3/ Ylivuotoja pumppaamoilla 16 tuntia. - COD käsittelytulos oli lupamääräysten mukainen, BOD ja fosfori eivät olleen lupamääräysten mukaiset: runsas vesisade vaikutti tuloksiin ja esiselkeytysallas oli pois käytöstä Stormossens avloppsvattenreningsverks årsrapport uppgörs separat och levereras till övervakande myndighet. I detta stycke konstateras kort situationen år 2014 i förhållande till tillståndsbestämmelserna. Under år 2013 uppfylldes alla tillståndsvillkor, men år 2014 uppstod några störningssituationer som påverkade uppfyllandet av tillståndsbestämmelserna. Period 1/2014: - Inga överflöden vid pumpstationerna - Resultatet av behandlingen av COD, BOD och fosfor följde inte tillståndsbestämmelserna: stora mängder dag- och slaskvatten samt returslampumpen ur funktion under provtagningsdygnet i mars och därtill var slammängden i processen för stor (fast material kom igenom), den större tjockareanläggningen servades samtidigt Period 2/ Inga överflöden vid pumpstationerna - Reningsresultatet följde tillståndsbestämmelserna Period 3/ Överflöden vid pumpstationerna 16 timmar - COD behandlingsresultatet uppfyllde tillståndsbestämmelserna, för BOD och fosforets del uppfylldes tillståndsbestämmelserna inte: det rikliga regnet påverkade resultaten och förklareringsbassängen var ur bruk 14

15 Jakso 4/ Ei ylivuotoja pumppaamoilla, mutta puhdistamolla sähkökatko 3 tuntia - Puhdistustulos lupamääräysten mukainen Typen poistolle on asetettu koko vuoden ajalle tavoite (>70 %) ja se oli lupamääräysten mukainen (72 %). Period 4/ Inga överflöden vid pumpstationerna, men ett 3 timmar långt elavbrott vid reningsverket - Reningsresultatet uppfyllde tillståndsbestämmelserna För kvävereduktionen har satts ett mål för hela året (>70 %) och den uppfyllde tillståndsbestämmelserna (72 %). 6.2 Pohjavedenotto / Grundvattentag Vedenottamoiden ennakoivan tarkkailun (vedenottamoiden yläpuolisen pohjavesialueen tarkkailun) mukaan pohjaveden laadullinen tila on pysynyt samalla tasolla kuin aiemmin. Enligt den prognostiserande uppföljningen av vattentäkterna (kontrollen av grundvattenområdena ovanför vattentäkterna) var grundvattnets kvalitet på samma nivå som tidigare. Kuva 5. Pohjavesikaivon huolto / Service av grundvattenbrunn. 15

16 7. Liitteet / Bilagor Tuloslaskelma Tuloslaskelman toteutumisvertailu Tase ja sen tunnusluvut Investointien toteutuma-analyysi Resultaträkning Förverklingandet av resultaträkningen Balans och dess nyckeltal Analys över investeringarnas förverkligande 16

17 HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS - HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK TULOSLASKELMA RESULTATRÄKNING (sisäiset+ulkoiset)(interna+externa) Tilinpäätös Tilinpäätös Bokslut Bokslut LIIKEVAIHTO - OMSÄTTNING , ,82 Valm.ja keskener.tuotteiden varastojen lis(+)/väh(-) -Ökning(+)/minskn.(-)av lager för färdiga o halvf.produkter 0,00 0,00 Valmistus omaan käyttöön-tillverkning för eget bruk , ,24 Liiketoiminnan muut tuotot-övriga intäkter av affärsverk 49511, ,77 Tuet ja avustukset kunnalta-bidrag o understöd av staden 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut-material och tjänster , ,27 * Aineet,tarvikkeet ja tavarat-material,förnödenheter , ,95 * Palvelujen ostot - Köp av tjänster , ,32 Henkilöstökulut - Personalutgifter , ,23 * Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden , ,14 * Henkilösivukulut - Lönebikostnader , ,09 Eläkekulut - Pensionskostnader , ,25 Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader 31060, ,84 Poistot ja arvonalentumiset-avskrivningar o nedskr , ,80 * Suunnitelmanmukaiset poistot-avskrivningar enligt plan , ,80 * Arvonalentumiset - Nedskrivningar Liiketoiminnan muut kulut-övriga rörelsekostnader , ,83 LIIKEYLIJÄÄMÄ(-ALIJÄÄMÄ) , ,70 RÖRELSEÖVERSKOTT(UNDERSKOTT) Rahoitustuotot ja -kulut- Finansiella intäkter o kostnader , ,58 * Korkotuotot - Ränteintäkter 0,00 0,00 * Rahoitusavustus kunnalta -Finansieringsbidrag av staden * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter 0,00 0,00 * Kunnalle maksetut korkokulut-till staden erlagda räntekostnader , ,96 * Muille maksetut korkokulut-till övriga erlagda räntekostnader 0,00 0,00 * Korvaus peruspääomasta-ersättning för grundkapitalet , ,15 * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader -19,45-1,47 YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,12 ÖVERSKOTT(UNDERSK.) FÖRE EXTRAORD.POSTER Satunnaiset tuotot ja -kulut-extraord.intäkter o kostnader * Satunnaiset tuotot - Extraordinära intäkter * Satunnaiset kulut - Extraordinära kostnader YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA , ,12 ÖVERSKOTT(UNDERSKOTT) FÖRE RESERVERINGAR Poistoeron lis/väh - Förändr.i avskrivn.diff ökn/minskn Vapaaehtoisten varausten lis/väh-förändr.av friv.reserveringar TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ) , ,12 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERKOTT(UNDERSKOTT) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL Sijoitetun pääoman tuotto, %-Avkastning på placerat kapital, % 100,00 100,00 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto-avkastning på kommunens plac.kap % -77,80-196,32 Voitto, % - Vinst % 3,20 1,99

18 HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS - HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU FÖRVERKLIGANDET AV RESULTATRÄKNINGEN (sisäiset+ulkoiset)(interna+externa) Talousarvio Ta-muutos Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama Budget Bu-ändring Budget Bokslut Avvikelse Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter ,00 0, , , ,29 * Myyntituotot - Försäljningsintäkter ,00 0, , , ,36 * Maksutuotot - Avgiftsintäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 * Vuokratuotot - Hyresintäkter 0,00 0, , ,40 * Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0,00 0, , ,86 * Muut tuotot - Övriga intäkter 46700, , , ,19 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 45000, , , ,84 Toimintakulut - Verksamhetens kostnader ,00 0, , , ,93 * Henkilöstökulut - Personalutgifter , , , ,64 Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden , , , ,55 Henkilösivukulut - Lönebikostnader , , , ,09 Eläkekulut - Pensionskostnader , , , ,61 Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader 36083, , , ,48 * Asiakaspalvelujen ostot - Köp av kundtjänster 0,00 0,00 0,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster , , , ,03 * Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter , , , ,20 * Vuokrat - Hyror 60000, , , ,70 * Avustukset - Understöd 0,00 0, , ,17 * Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader 57500, , , ,53 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,00 0, , , ,38 Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter och kostnader , , , ,31 * Korkotuotot - Ränteintäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 * Korkokulut - Räntekostnader , , , ,91 * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader , , ,60 538,40 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG ,00 0, , , ,07 0,00 Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar ,00 0, , , ,90 Suunnitelmanmukaiset poistot-avskrivningar enligt plan ,00 0, , , ,90 Arvonalentumiset - Nedskrivningar 0,00 0,00 0,00 Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0,00 0,00 0,00 0,00 Satunnaiset tuotot - Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 Satunnaiset kulut - Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS 17661,00 0, , , ,83 RESULTAT 0,00 Poistoeron lis/väh - Förändr. i avskrivn.diff ökn/min 0,00 Varausten lis/väh - Förändring i reservering ökn/min 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahastojen lis/väh-förändringar i fonder ökn/min 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 17661,00 0, , , ,83 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT

19 HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS - HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK TASE JA SEN TUNNUSLUVUT BALANS OCH DESS NYCKELTAL VASTAAVAA - AKTIVA Tase/Balans Tase/Balans Muutos/Förändring % PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÅENDE AKTIVA Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar Tutkimus- ja kehitt. menot - Undersök.- o utvecklingsutg. 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar Maa-alueet - Jordområden 0,00 0,00 0,00 Vesialueet - Vattenområden 0,00 0,00 0,00 Rakennukset - Byggnader , ,73-22,93 Kiinteät rakenteet ja laitt.-fasta konstruktioner o anord , ,64-7,36 Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier , ,81 61,89 Luonnonvarat - Naturtillgångar 0,00 0,00 Enn.maks. ja kesk.eräiset hank.-försk.bet o halv.färd.arb , , ,38 Aineelliset hyödykkeet yht.- Materiella tillg. smlgt , ,38-5,26 Sijoitukset - Placeringar Osuudet - Andelar 0,00 0,00 0,00 Osakkeet - Aktier 0,00 0,00 0,00 Lainasaamiset - Lånefordringar 0,00 0,00 0,00 Muut saamiset - Övriga fordringar Sijoitukset yhteensä - Placeringar sammanlagt 0,00 0,00 0,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT-BESTÅENDE AKTIVA S:LAGT , ,38-5,26 VAIHTUVAT VASTAAVAT - RÖRLIGA AKTIVA Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar Aineet- ja tarvikkeet - Material och förnödenheter 70803, ,71 0,00 Saamiset - Fordringar Pitkäaikaiset saamiset - Långfristiga fordringar Myyntisaamiset - Kundfordringar Lainasaamiset - Lånefordringar Muut saamiset - Övriga fordringar Siirtosaamiset - Resultatregleringar Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar Myyntisaamiset - Kundfordringar , ,32-8,97 Lainasaamiset - Lånefordringar 0,00 0,00 0,00 Muut saamiset-övriga fordringar 0,00 0,00 0,00 Siirtosaamiset - Resultatregleringar 19482, ,48 0,00 Arvonlisäverosaamiset - Mervärdesskattefordringar 0,00 0,00 0,00 Valtionosuussaamiset - Statssbidrag 0,00 0,00 0,00 Saamiset yhteensä - Fordringar sammanlagt , ,80 2,77 Rahoitusarvopaperit - Finansiella värdepapper Rahat ja pankkisaamiset-kassa och bank - käteisvarat - kassa 0,00 0,00 0,00 - shekkitilit - sheckkonto 17418, ,05 0,00 - postisiirtotilit - postgiro 0,00 0,00 0,00 - sisäiset yhdystilit - interna poster 0,00 0,00 0,00 Rahat ja pankkisaam. yht.-kassa- o banktillg.hav. smlgt 17418, ,05 0,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT-RÖRLIGA AKTIVA S:LAGT , ,56-8,45 VASTAAVAA YHTEENSÄ - AKTIVA SMLGT , ,94-5,38

20 VASTATTAVAA - PASSIVA Tase/Balans Tase/Balans Muutos/Förändring % OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL Peruspääoma - Grundkapital , ,24 0,00 Arvonkorotusrahasto - Uppskrivningsfond Edellisten tilik. yli/aliijäämä - Över/underskott från tid. år , ,13 0,00 Tilikauden ali/ylijäämä - Räkenskapensperiodens under/överskott , ,12 Oma pääoma yhteensä - Eget kapital sammanlagt , ,49 4,41 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Poistoero - Avskrivningsdifferens 0,00 0,00 0,00 Vapaaehtoiset varaukset - Reserver 0,00 0,00 0,00 Varaukset yhteensä - Reserveringar sammanlagt 0,00 0,00 0,00 PAKOLLISET VARAUKSET - AVSÄTTNINGAR Eläkevaraukset - Avsättningar för pensioner Muut pakolliset varaukset - Övriga avsttningar Pakolliset varaukset yht. - Avsättningar s:lagt 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL Pitkäaikainen - Långfristigt Lainat rah.- ja vak.laitoksilta-lån från peng.inrätt. o försäk 0,00 0,00 0,00 Lainat kunnalta - Lån från kommunen 0,00 0,00 #JAKO/0! Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund 0,00 0,00 0,00 Lainat muilta luotonantajilta - Lån från övriga kreditgivare 0,00 0,00 0,00 Saadut ennakot - Erhållna förskott Muut velat - Övriga skulder Siirtovelat - Resultatregleringar Pitkäaikainen yhteensä - Långfristigt smlgt 0,00 0,00 #JAKO/0! Lyhytaikainen - Kortfristigt Lainat rah.- ja vak.laitoksilta-lån från peng.inrätt. o försäk 0,00 0,00 0,00 Lainat kunnalta - Lån från kommunen 0,00 0,00 Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund 0,00 0,00 0,00 Lainat muilta luotonantajilta - Lån från övriga kreditgivare 0,00 0,00 0,00 Saadut ennakot - Erhållna förskott 0,00 0,00 0,00 Ostovelat - Skulder till leverantörer , ,10 27,60 Muut velat - Övriga skulder , ,84 0,00 Sisäiset muut velat , ,25 Siirtovelat - Resultatregleringar , ,26-2,05 - lomapalkkajaksotus - semesterperiodisering , ,59 9,46 - korkojaksotus - ränteperiodisering 0,00 0,00 0,00 - luottamushenkilöeläke - förtroendemannapension 0,00 0,00 0,00 - valtionosuusennakot - stadsbidrag 0,00 0,00 0,00 - muut tilivelat - övriga kontoskulder 9525, ,61 0,00 Lyhytaikainen yhteensä - Kortfristigt smlgt , ,45-7,43 VIERAS PÄÄOMA YHT.- FRÄM. KAPITAL SMLGT , ,45-7,43 VASTATTAVAA YHTEENSÄ - PASSIVA SMLGT , ,94-5,38 TASEEN TUNNUSLUVUT - BALANSENS MÄTETAL Omavaraisuus %- Soliditetsgrad % 19,11 17,32 Suhteellinen velkaantuneisuus %- Relativ skuldsättningsgrad % 316,65 343,17 Kertynyt yli-/alijäämä - Ackumulerat över-/underskott Kertynyt yli-/alijäämä - Ackumulerat över-/underskott /asukas/invånare 32,96 18,96 Lainakanta ,00 0,00 Lainat /asukas- Lån /invånare 0,00 0,00 Lainasaamiset Lånefordringar ,00 0,00 Asukasmäärä - Invånarantal

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TIEDOTE 24.3.2014 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 10:00 TIEDOTE: SIUNTION KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Yleistä Siuntion kunnan tilikauden tulos vuodelta 2013 on 504 708,35 euroa ylijäämäinen. Tulos on

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

HANGON SATAMA HANGÖ HAMN TASEKIRJA BALANSBOK

HANGON SATAMA HANGÖ HAMN TASEKIRJA BALANSBOK HANGON SATAMA HANGÖ HAMN TASEKIRJA BALANSBOK 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING TASEKIRJA BALANSBOK Sivu TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Toteutumisvertailut - Förverkligandet - Toimintakertomus

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 18.10.2016 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 MUUTOKSIA VUODEN 2017 TALOUSARVIOON Sisäiset vuokratulot

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta palkat muut henkilöstökulut Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot