Uutta liiketoimintaa lähialoilta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutta liiketoimintaa lähialoilta"

Transkriptio

1 Toimialakehitys ohjelmistoteollisuuden vauhdittajana Uutta liiketoimintaa lähialoilta Pasi Tyrväinen, Juhani Warsta, Veikko Seppänen Teknologiakatsaus 151/2004

2 Toimialakehitys ohjelmistoteollisuuden vauhdittajana Uutta liiketoimintaa lähialoilta Pasi Tyrväinen Juhani Warsta Veikko Seppänen Teknologiakatsaus 151/2004 Helsinki 2004

3 Kilpailukykyä teknologiasta Tekes tarjoaa rahoitusta ja asiantuntijapalveluja kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 390 miljoonaa euroa teknologian kehityshankkeisiin. Teknologiaohjelmien avulla maahamme luodaan uutta teknologiaosaamista yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä. Ohjelmien tavoitteena on nostaa teknologista kilpailukykyämme tulevaisuuden keskeisillä teollisuuden toimialoilla. Tällä hetkellä Tekesillä on käynnissä noin 35 teknologiaohjelmaa. Copyright Tekes Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä julkaisu sisältää tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Tekesille tai kolmansille osapuolille. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Julkaisun sisältö on tekijöiden näkemys, eikä edusta Tekesin virallista kantaa. Tekes ei vastaa mistään aineiston käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Lainattaessa on lähde mainittava. ISSN X ISBN Kansi: Oddball Graphics Oy Sisäsivut: DTPage Oy Paino: Paino-Center Oy, 2004

4 Esipuhe Ohjelmistoliiketoiminnan ja -markkinoiden muutos on niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin ollut nopeaa. Muutoksen taustalla ovat ja 1990-luvuilla tapahtuneet voimakkaat teknologiamurrokset, jotka ovat johtaneet ohjelmisto-, laitteisto- ja tietoliikennealustojen vakiintumiseen. Tämä vakiintuminen johti nopeasti monien yritysten omien perinteisten tietotekniikkaratkaisujen hylkäämiseen ja ohjelmistoyritysten tarjoamien tuotteistettujen ratkaisujen ja palvelujen käyttöön. Uusien tarpeiden myötä kehitys on johtanut kasvaviin ja suhteellisen yhtenäisiin maailmanlaajuisiin ohjelmistotuotteiden ja -palvelujen markkinoihin (ohjelmistotuotteiden maailmanmarkkinoiden koko on n. 250 miljardia euroa). Tietotekniikan käytön voimakkaan laajentumisen myötä nämä markkinat ovat kasvaneet % vuodessa ja kasvun odotetaan jatkuvan. Ohjelmistojen nousu keskeiseksi kilpailutekijäksi niin tuotteiden, tuotannnon kuin palvelujenkin kehityksessä on merkinnyt myös ohjelmisto-osaamisen tarpeen voimakasta kasvua varsinaisen ohjelmistoalan ulkopuolella. Kun ohjelmistoala työllistää Suomessa n henkilöä niin muiden alojen yritysten arvioidaan työllistävän lähes saman verran ohjelmistoammattilaisia. Elektroniikkateollisuuden ohella keskeisiä toimialoja ovat mm. tietoliikennepalvelut, koneenrakennus sekä palvelusektori. Näiden alojen tuotteiden ja tuotannon tietotekniikkaratkaisuissa odotetaan tapahtuvan alustojen ja rajapintojen vakiintumista ja tämän taas odotetaan johtavan uusiin ohjelmistoliiketoimintoihin vakiintumisen myötä avautuvilla markkinoilla. Uusien avoimien ja maailmanlaajuisten markkinasegmenttien syntyminen merkitsisi merkittäviä uusia mahdollisuuksia ohjelmistoalan yrityksille ja loisi syntyedellytyksiä merkittävälle joukolle uusia yrityksiä. Uusien markkinoiden syntymekanismien, murrosvaiheiden ja kehityskulun ymmärtämiseksi on tehty käsilläoleva selvitys. Selvitystyö toteutettiin Oulun yliopiston ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä. Professori Juhani Warstan johdolla tehtyyn työhön osallistuivat keskeisesti professori Pasi Tyrvänen Jyväskylän yliopistosta ja professori Veikko Seppänen Oulun yliopistosta. Selvitystyötä ohjasi johtoryhmä, johon kuuluivat puheenjohtajana Jari Still F-Secure Oyj:stä sekä jäseninä Juha Kainulainen Datium Oy:stä, Jarmo Matilainen Enfo Solutions Oy:stä, Antti Välimäki Metso Oyj:stä, Irmeli Lamberg Innopoli Oy:stä ja Matti Sihto Tekesistä. Tekes kiittää lämpimästi projektin johtoryhmää, raportin kirjoittajia ja kaikkia työhön osallistuneita henkilöitä. Tekes toivoo, että raportti toimii osaltaan rohkaisijana ja virikkeiden lähteenä ohjelmistoalan pidemmän aikavälin kehitystä analysoitaessa ja ennakoitaessa ja että se auttaa ymmärtämään kehityksen ja murrosvaiheiden lainalaisuuksia. Raportin suositusten ja toimenpide-ehdotusten lähtökohtana on ohjelmistoliiketoiminnan kasvun ja kansainvälistymisten edellytysten hakeminen muutos- ja murrosvaiheessa olevilta lähialoilta. Suositukset on kohdistettu ohjelmistoalan ja lähialojen yritysten ohella muille ohjelmistoalan ja sen lähialojen kehitykseen vaikuttaville yksityisen ja julkisen sektorin toimijoille. Helsingissä tammikuussa 2004 Teknologian kehittämiskeskus Tekes

5 Johtoryhmän saatesanat Globalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia suomalaiselle ohjelmistoteollisuudelle. Tämä raportti auttaa meitä omalta osaltamme kiteyttämään ajatuksiamme erilaisten kehikkojen ja vertailuiden avulla. On ilmiselvää, että avautuvat globaalit mahdollisuudet eivät ole automaattisesti käytettävissämme, vaan meidän on itse tunnistettava niistä itsellemme sopivimmat. Meidän on myös määrätietoisesti kyettävä keskittämään ohjelmistotarjontamme ja kehitystoimenpiteemme saavuttaaksemme kansainvälistä menestystä. Raportissa olevat luvut: ohjelmistoklusterin rakenne, ohjelmistoklusterin kehittyminen sekä ohjelmistoliiketoimintamallit ovat raportin kokorajoituksen puitteissa erinomaisia yhteenvetoja esitetyistä asioista. Osasta niistä on jo tehty kirjoja ja tutkimuksia, mutta osa asioista on nykyisen tilanteen synnyttämiä ja toimivat siten pohjana tulevaisuudessa ilmestyville kirjoituksille. Tällaisen raportin tekeminen on jo itsellään aina antoisa oppimisprosessi. Lukijalle välittynee raporttia lukiessa monipuolisen asian lisäksi raportin tekijöiden into sekä johtoryhmän jäsenten kiinnostus. Uusia ajatuksia herättäviä lukuhetkiä kaikille!

6 Tiivistelmä Tässä raportissa käsitellään suomalaisen ohjelmistoteollisuuden tilannetta ja kehitysnäkymiä perustuen laajaan kotimaiseen tiedonkeruuseen ja valittujen vertailumaiden arviointiin. Tehdyn selvityksen tärkeimpiä lähtökohtia on ollut yhtäältä keskittyä varsinaiseen ohjelmistoteollisuuteen eli ohjelmistotuotteita ja -palveluita kehittäviin ja tarjoaviin yrityksiin, mutta toisaalta nähdä ohjelmistoteollisuus aiemmin tehtyjä selvityksiä laajemmin eli moneen muuhun toimialaan tiiviisti liittyvänä ja niiden kehityksestä vaiheittain eriytyvänä liiketoimintana. Ohjelmistoliiketoimintoja on kehittynyt ja kehittymässä mm. automaatio-, elektroniikka- ja tietoliikennealoilla. Juuri tällä hetkellä esimerkiksi älypuhelinten avoimet sovellusrajapinnat tarjoavat erinomaisia uusien ohjelmistotuote- ja palveluliiketoimintojen mahdollisuuksia. Ohjelmistosovellukset ovat jo varsin laajasti käytössä muun muassa finanssialoilla, joilla Suomessa on pitkät tietotekniikan hyödyntämisen perinteet. Myös perusteollisuuden eri sektorit kuten rakennus- ja energia-alat käyttävät varsin laajasti tietoteknisiä tuotteita ja järjestelmiä. Tästä huolimatta ohjelmistotuotteita ja -palveluita on tarkasteltu Suomessa lähinnä vain varsinaisen ohjelmistoalan yritysten näkökulmasta. Tähän on ollut hyviä perusteita ohjelmistoteollisuuden ja erityisesti ohjelmistotuoteliiketoiminnan kehittämisen kannalta. Nyt tehty selvitys osoittaa kuitenkin, että ohjelmistotuotteita ja -palveluita tuotetaan Suomessa paljon muillakin aloilla, joista vaiheittaisen toimialakehityksen kautta eriytyy liiketoimintaa ohjelmistoalalle. Tämä johtuu osin tietotekniikan yhdentymisen vaikutuksista, ennen muuta määrämuotoisten ohjelmistorajapintojen syntymisestä. Sellaiset tekevät ensin erikseen hinnoitellut ohjelmistotuotteet ja -palvelut mahdollisiksi järjestelmätoimituksissa ja erilaisten toimintaprosessien hallinnassa, sitten johtavat mahdollisesti liiketoiminnan spin-offiin varsinaiselle ohjelmistoalalle. Toisaalta kyse on eri toimialojen prosessien standardoitumisesta. Tämä tapahtuu usein ohjelmistoratkaisujen avulla, eli prosessi muuttuu palvelu- tai ohjelmistotuotteeksi. Jos ohjelmistotuotteeksi onnistutaan muuttamaan vakioitu toimialariippumaton prosessi, saattaa syntyä globaalin ohjelmistoliiketoiminnan menestystarina. Ohjelmistoklusteria kuvataan tässä raportissa sekä määrällisesti että laadullisesti. Edellistä käytetään ensisijaisesti hahmottamaan suuruusluokkia ja kohdentamaan laadullisen tarkastelun huomio toimialakehityksen kannalta keskeisiin ilmiöihin. Yksi näistä on tyypillisen pienen ohjelmistoyrityksen kyky valita oikea kasvupolku. Tietotekniikan palvelualan tilaston mukaan noin neljä viidesosaa ohjelmistoyrityksistä on pieniä alle viiden hengen yrityksiä. Sama koskee muiden toimialojen ohjelmistoyksiköitä. Menestyäkseen ohjelmistoyrityksen pitäisi tuntea kohdemarkkinansa tarpeet ja toimintatavat, käyttämänsä teknologiat, hallita ohjelmistokehitystyön prosessit, osata jakelukanaviensa ominaisuudet ja tuntea kansainvälinen yritystoiminta. Mikroyritys tai -liiketoimintayksikkö ei yleensä pysty hallitsemaan yksin tätä kaikkea, vaikka sillä olisi puolellaan onnellisten sattumien summa. Siksi on tärkeää, että ohjelmistoyrityksissä ja -liiketoimintayksiköissä osataan tehdä oikeita valintoja, ennen muuta olla markkinoiden kehitykseen nähden oikeaan aikaan oikeassa paikassa harjoittamassa markkinoiden luomisen tai valtaamisen kannalta oikeantyyppistä liiketoimintaa. Tämä selvitys pyrkii hahmottamaan ohjelmistoalan ja liitännäisalojen kehittymistä kokonaisuutena, kriittisten markkinamahdollisuuksien hyödyntämistä varten. Toimialadynamiikasta pyritään tunnistamaan säännönmukaisuuksia, jotka tarjoavat ohjelmistoyrityksille tilaisuuden olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, mikä voi johtaa uuden, kansainvälisesti merkittävän ohjelmistoliiketoiminnan kehittymiseen. Samoin selvitys tarkastelee niitä keinoja, joilla Tekes voisi omalta osaltaan edesauttaa tällaisten tilaisuuksien syntymistä mahdollisimman usein. Raportissa esitetään joukko toimenpide-ehdotuksia perustuen ohjelmistorajapintojen ja toimintaprosessien vakioinnin ennakointiin, tarkoituksena hyötyä murroksista, joissa keskenään kilpailevista teknologia- ja prosessi-innovaatioista jalostuu tietyllä alalla tai toimialariippumattomasti laajasti käyttöön tulevia ohjelmistoratkaisuja. Käytännössä ehdotukset edellyttävät muun muassa nykyisen kaltaisten Tekesin toimialakohtaisten ja ohjelmistospesifisten teknologiaohjelmien uudentyyppistä yhdistämistä.

7 Muutosvaiheessa olevien toimialojen ohjelmistotuote- ja palveluliiketoimintoja tulisi aktiivisesti tukea, jäisivätpä ne toimialan sisälle tai muuttuisivat varsinaisen ohjelmistoalan liiketoiminnaksi. Suomalaisen ohjelmistoliiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä tulisi hakea paitsi määrällisesti suurilta maantieteellisiltä markkinoilta, myös erityisesti muutosvaiheessa olevilta toimialoilta. Muuten kasvuodotukset saattavat jäädä täyttymättä tai satsaukset muuttua liiketoimintariskeiksi. Avainsanat Ohjelmistoteollisuus, ohjelmistotuotteet ja -palvelut, tietointensiiviset toimialat

8 Executive summary This report addresses the current situation and the future prospects of the Finnish software industry. The report is based on a study that was conducted in Finland in , but involved an evaluation of a few selected reference countries, too. One of the starting points of the study was to focus on software industry, that is on companies developing and providing either software products or software production services. The software industry was viewed as a broad industrial cluster, when compared to some earlier studies. In particular, this industry was considered to make actively use of the convergence of information technologies in many other industrial segments. Although it is useful to view the actual software product and production companies as a specific segment, it was recognised that software offerings are increasingly provided by many other segments, too. Industrial development may and should create a basis for the emerging software businesses to become self-sufficient, in other words to become part of the core software industry. The study shows clearly the fact that many of the segments that have been viewed mainly as the customers of software companies have entered the field of software businesses and produced software spin-off companies. One clear reason is technological convergence towards open and standardised software interfaces from closed manufacturer-specific and hardware-driven solutions. Such interfaces make it possible, in practice, to sell software products and services separately, as parts of larger systems. Another important driver for the development is standardisation of organisational processes in many industries by the means of software. In another words, a standard process is likely to become supported by or even turn entirely into a software product. If such a process becomes horizontal, or independent from specific customer segments, a great possibility for globally successful software products arise. The report ends with a set of suggestions to identify and make use of standardising software interfaces and organisational processes as a basis for software products and services. The suggestions indicate that software business and technology development programmes should be associated with such industrial segments that are envisioned to encounter strategic changes with respect to standard software interfaces and unifying organisational processes. In particular, support for the development of independent software businesses as spin-offs of such segments would strengthen early enough market creation and capture. Keywords Software business strategies, software products and services, industrial development

9 Sisällysluettelo Esipuhe Johtoryhmän saatesanat Tiivistelmä Executive summary 1 Johdanto Lähtökohtia Tavoitteet ja toteutustapa Ohjelmistoklusterin rakenne Tarkastelunäkökulmat Ohjelmistoalan luokittelu Tiedon hankinta Suomesta Ohjelmistoalan yleiskuva Suomessa Ohjelmistoklusterin kehittyminen Ohjelmistoalan eriytyminen arvoketjussa Ohjelmistot muiden toimialojen näkökulmasta Toimialayritysten kehityskaari Suomessa Ulkoistaminen ja palvelujen osto Kehitystä selittäviä tekijöitä Tuotteistus ja vertikaaliosaaminen Ohjelmistorajapintojen kehitysvaiheet Ohjelmistoliiketoimintamallit Tuote- ja suunnittelupalveluliiketoiminta Ohjelmistoliiketoiminta muiden toimialojen näkökulmasta Laitteisto- ja järjestelmärajapinnat ajureina Toimiala- ja horisontaaliprosessit ajureina Kuluttajamarkkinat ja ohjelmistoala ajureina Lähialojen kehitystilanne Johdanto Koneteollisuus Elektroniikka- ja automaatioalat Tietoliikenneteollisuus Telepalvelut Muut tietointensiiviset alat Muut toimialat ja julkishallinto Vertailumaiden tilanne Saksa Baden-Württemberg Ruotsi Tanska Israel Irlanti

10 7 Strateginen linjaus T&k-strategiat Markkina- ja liiketoimintastrategiat Yhteenveto Vertailu aiemmat selvitykset ja skenaariot Ohjelmistoalan selvitykset Tieto- ja viestintäalan kehittyminen ja osaamistarpeet Mobiiliklusterin arviot Vertailun johtopäätöksiä Toimenpidesuosituksia Yhteenveto Viitteet Liite Ohjelmistoalan ja lähitoimialojen kehitys vertailumaissa 1 Saksa - Baden-Württemberg Ruotsi Tanska Israel Irlanti Tekesin teknologiakatsauksia

11 1 Johdanto Käsillä olevan selvityksen taustana on Tekesin ohjelmistotuoteliiketoiminnan teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteet SPIN Ohjelman valmistelun yhteydessä tehdyt selvitykset (Nukari ym ja Autere ym. 1999) loivat näkemyksen ohjelmistoliiketoiminnan kehityksestä teknologiaohjelman käynnistämisen tueksi. Ohjelman päättymisvaiheessa v käynnistettiin tuoreeseen ja laajempaan näkemykseen tähtäävä selvitysprojekti Ohjelmistoklusterin strateginen kehittymisarvio (OKSA). Selvityksen tavoitteeksi asetettiin Suomen ohjelmistoteollisuuden strateginen kehittymisarvio, jonka perustana olisivat osin jo julkaistut toimiala- ja yrityskohtaiset tiedot, mutta ennen muuta uudet toimiala- ja yrityskohtaiset tiedot ja valittujen vertailumaiden tarkastelu. 1.1 Lähtökohtia Projektin yksi tärkeä lähtökohta oli hahmottaa ohjelmistoliiketoiminta osana laajempia tietoteknistyvien alojen markkinoita, rakenteita ja tarjontakokonaisuuksia ja niiden muutoksia. Liiketoimintaa nähtiin syntyvän paitsi ohjelmistoteollisuuden ytimen eli ohjelmistoklusterin sisältä, myös yhä enemmän monilta lähialoilta, joihin ohjelmistoteollisuus on integroitunut ja jota kautta se ja muut alat uudistuvat. Tämä edellytti sekä selvityskohteen sopivaa rajausta että järjestelmällisiä tiedonkeruu- ja analysointitehtäviä. Ohjelmistoliiketoiminta hahmotettiin periaatteessa kuten Nukari ja Forsell (1999) sen tekivät jo ensimmäisessä suomalaisessa toimialan tilannetta ja kehittymistä hahmottavassa selvityksessä, ottaen kuitenkin huomioon edellä mainittu ohjelmisto- ja lähialojen yhdentyminen. Ohjelmisto- ja muiden alojen rajat ovat jo melkoisesti hämärtyneet, mm. elektroniikka-, automaatio- ja tietoliikennealat ovat siirtyneet yhä enemmän ohjelmistoriippuvaan liiketoimintaan, mutta sama muutos on meneillään myös useilla muilla toimialoilla. Tiettyjen alojen suurilla konserniyrityksillä on omia ohjelmistoliiketoimintayksiköitä, joita tulee voida verrata varsinaisen ohjelmistoklusterin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Ohjelmistoklusterin ja muiden alojen lähentymiseen ovat vaikuttaneet erityisesti avoimet ohjelmistorajapinnat, joiden myötä monet aiemmin suljetut ratkaisut ovat muuttuneet osatuotteista rakentuviksi kokonaisjärjestelmiksi. Samaan aikaan on tapahtunut merkittävää teollisten toimintaprosessien vakioitumista, mikä on helpottanut erillisten ohjelmistoliiketoimintojen kehittymistä. Esimerkiksi automaatioala jäsentyy tällä hetkellä niin, että sekä elektroniikka- että ohjelmistotuotteet ja -yritykset ovat näkyvästi esillä alan liitännäisklustereina. Automaatiojärjestelmien rakentaminen tapahtuu tyypillisesti yhteistyönä, jossa on mukana myös ohjelmistoyrityksiä. Tietoliikennealalla uusimpien päätelaitteiden avoimet rajapinnat, joilla pyritään mm. Internet-pohjaisten sovellusten yhteistoiminnallisuuteen, ovat nopeasti muuttamassa tätä alaa suljetusta ja laitekeskeisestä ohjelmistotuote- ja palvelupainotteiseksi. Lisäksi esimerkiksi pankki-, vakuutus- ja kaupalliset alat ovat Suomessa pitkälle tietoteknistyneet, mikä on näkynyt myös ohjelmistotuotteiden ja -palvelujen aseman kasvuna näillä aloilla. Mm. Parolinin (1999) mukaan kyse on toimialakehityksen seurauksena syntyvistä yhteistyöverkkojen ympärille rakentuvista liiketoimintaklustereista, joita yhdistävät informaatiovuot eivätkä fyysiset tuotevirrat. Tämä kehitys johtaa lopulta avoimiin ohjelmistomarkkinoihin, vaikka lähtökohtana olisivat olleet täysin suljetut ja laitekeskeiset kokonaistuotemarkkinat. 1.2 Tavoitteet ja toteutustapa Selvityshankkeen kolme keskeistä tehtävää olivat ohjelmisto- ja lähiklusterien nykytilan hahmottaminen, ohjelmistoliiketoiminnan kehittymisskenaarion laadinta ja toimenpide-ehdotukset. Näiden tehtävien perustarkoituksena oli koota yhteen tietoa, jotta Suomen ohjelmistoklusterin nykytilanteen ja kehittymisen arviointi olisi mahdollista. Arviointia varten hankittiin tietoa ohjelmistoteollisuuden ja lähialojen kehittymisestä paitsi Suomessa, myös valituissa vertailumaissa. Tuloksena on syntynyt ohjelmistoliiketoiminnan strateginen analyysi ja kehittymislinjaus, joka on kirjattu tähän raporttiin. Suomen ohjelmistoklusterista laadittiin kaksi tärkeää kehittämislinjausta SPIN-ohjelman käynnistämistä varten viime vuosikymmenen lopussa: Nukari ja Forsell (1999) sekä Autere ym. (1999). Lähialoilta on tehty useita erilaisia selvityksiä, kuten Baldauf ym. (2001) langattomasta tietoliikenneteollisuudesta. Lähialojen vaikutuksia ohjelmistoklusteriin ei kuitenkaan ole juuri selvitetty eikä kovin monen muun maan tilannetta kartoitettu tästä näkökulmasta. Esimerkiksi Baldauf ym. (2001) sijoittaa langattoman tietoliikenneteollisuuden klusterikartassa ohjelmistot vain laitevalmistajien hyödyntämäksi teknologiaksi. Toinen ilmeinen puute aiemmissa selvityksissä on ollut, ettei keskieurooppalaisia ja pohjoismaisia ohjelmistoliike- 1

12 toimintoja ole juurikaan verrattu suomalaisiin, joskin suomalaisten ohjelmistoyritysten pyrkimistä mailman suurimmalle maantietieteelliselle markkina-alueelle eli Yhdysvaltoihin on selvitetty useiden kehittämishankkeiden, konsultoinnin ja kokemustiedon avulla (vrt. Jacobsen ym. 2001). Suomalaisten ohjelmistoyritysten vertaaminen ruotsalaisiin tai vaikkapa tietyn saksalaisalueen yrityksiin on kuitenkin järkevää juuri liiketoiminnan kehittymistä ajatellen. Koska ohjelmistoklusterin kehitys hahmotetaan tässä raportissa osana laajempaa toimialojen muutosta, päästään toimenpidelinjauksissa pohtimaan lähialojen muuttumista erillisen ohjelmistoliiketoiminnan kehittymistä palveleviksi ja siten varsinaisen ohjelmistoalan kasvua edistäviksi. Tällaisia lähialoja ovat mm. tietoliikenne-, automaatioja elektroniikka-alat. Muutos näiden alojen ja ohjelmistoteollisuuden suhteissa on merkittävä eikä sen laajuuteen ja muutoksen nopeuteen ole kiinnitetty läheskään tarpeeksi huomiota. Ohjelmistoklusteria kuvataan tässä raportissa sekä määrällisesti että laadullisesti. Numeerista tietoa käytetään ensisijaisesti hahmottamaan suuruusluokkia ja kohdentamaan laadullisen tarkastelun huomio keskeisiin ilmiöihin. Yksi näistä on tyypillisen, pienen ohjelmistoyrityksen kyky valita oikea kasvupolku. Tietotekniikan palvelualan tilaston mukaan noin 80 % ohjelmistoyrityksistä on alle viiden hengen yrityksiä. Sama pätee muiden toimialojen ohjelmistoyksiköihin. Menestyäkseen ohjelmistoyrityksen pitäisi tuntea kohdemarkkinansa tarpeet ja toimintatavat, käyttämänsä teknologiat, hallita ohjelmistokehitystyön prosessit, osata jakelukanaviensa ominaisuudet ja tuntea kansainvälisen yritystoiminta. Miten muutaman hengen suuruinen yksikkö kykenee hallitsemaan kaiken tämän? Monesti ei lainkaan. Joskus sanotaankin ohjelmistoyritysten menestyksen olevan onnellisten sattumien summa. On tehty oikeita valintoja, oltu markkinoiden kehitykseen nähden oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Tämän selvitysraportti pyrkii hahmottamaan ohjelmistoalan ja liitännäisalojen kehittymistä kokonaisuutena. Tällaisesta markkina- tai toimialadynamiikasta pyritään tunnistamaan säännönmukaisuuksia, jotka tarjoavat ohjelmistoyksiköille tilaisuuden olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, mikä voi johtaa uuden, kansainvälisesti merkittävän ohjelmistoyrityksen kehittymiseen. Samoin raportti tarkastelee niitä keinoja, joilla Tekes voisi edesauttaa tällaisen sattuman syntymistä mahdollisimman usein. Selvitysprojekti toteutettiin Oulun yliopiston ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä. Hankkeen vastuullisena johtajana toimi professori Juhani Warsta Oulun yliopistosta. Projektin muut jäsenet olivat professori Veikko Seppänen Oulun yliopistosta sekä professori Pasi Tyrväinen ja tutkija Aki Enkenberg Jyväskylän yliopistosta. Raportin kekeisestä sisällöstä eli Suomen toimialatiedon keruusta ja siihen perustuvasta markkinadynamiikan hahmottamisesta vastasi Pasi Tyrväinen. Juhani Warsta on koonnut tiedot ja laatinut arviot vertailumaista, Veikko Seppänen puolestaan jäsentänyt ehdotettuja toimintastrategioita ja toimenpiteitä, samoin kuin toiminut koordinaattorina raportin rakenteen määrittelyssä ja raportin useiden eri työversioiden tuottamisessa. Raporttiluonnoksen tarkastajana johtoryhmän jäsenten ohella toimi professori Jyrki Kontio Teknillisestä korkeakoulusta. Projektiryhmä esittää parhaat kiitoksensa johtoryhmälle ja kaikille muille työhön osallistuneille henkilöille ensiluokkaisesta yhteistyöstä ja asiantuntevasta palautteesta. 2

13 2 Ohjelmistoklusterin rakenne 2.1 Tarkastelunäkökulmat Selvityksessä käytettyjen tarkastelunäkökulmien perustana on, että ohjelmistoklusterin kehittymisen kannalta on oleellista kiinnittää huomio osaamisen kehittymiseen, mutta erityisesti kriittisen massan saavuttaminen klusterin kannalta keskeisillä osaamisalueilla. Ohjelmistokehityksen, ohjelmistoliiketoiminnan ja laajemman toimialaosaamisen lisäksi klusterin muodostumisessa tarvitaan ohjelmistoja omissa tuotteissaan ja palveluissaan soveltavien asiakastoimialojen osaamista. Tässä tutkimuksessa ohjelmistoklusterin kehittymistä pyritäänkin analysoimaan ja tulkitsemaan erityisesti ohjelmistoalan ja siihen liittyvien toimialaosaamisten keskittymien ja kehityspolkujen kautta. Ohjelmistoklusterilla nähdään siis olevan vahva vuorovaikutus muiden toimialaklusterien kanssa. Vaikka ohjelmistoja myydään myös suoraan kuluttajakäyttöön, yritykset ovat ohjelmistotuotteiden ja etenkin -palvelujen kannalta keskeisin ohjelmistojen hyödyntäjä. Ohjelmistoalan yritystoiminnan tarkastelu irrallaan muista toimialoista johtaa liian kapeaan näkökulmaan alan kehitykseen vaikuttavista tekijöistä. Viime vuosienkaan kiivasta kasvuvauhtia ei voida selittää yksin ohjelmistoteknologioiden muutoksella, vaan muiden toimialojen toimintamallien muutoksilla on kiinteät sidokset ohjelmistoalan kehitykseen. Esimerkiksi yhdysvaltalaisessa ohjelmistoliiketoiminnan tutkimuksessa ohjelmistoalaa ei usein tarkastellakaan omana kokonaisuutenaan, vaan pikemminkin tapana tuottaa haluttuja tuotteita ja palveluja muille aloille (vrt. Seppänen ym. 2001). Tämän selvityksen lähtökohtana onkin ollut katsoa ohjelmistoklusterin kehitystä paitsi ohjelmistoklusterin sisäisistä lähtökohdista, myös ja erityisesti muiden toimialojen kehittymisen näkökulmasta käsin. Yksityisten kuluttajien käyttöön erillisinä tarkoitettujen ohjelmistojen rooli jätetään selvityksessä vähemmälle huomiolle. Ohjelmistoklusterin kehityksestä luodaan tarkempi kuva analysoimalla ohjelmistoyritysten ja muiden toimialojen yritysten välisiä vuorovaikutuksia, joita havainnollistaa kuva 1. Kysyntä ohjelmistotuotteille ja ohjelmistojen kehityspalvelulle vaihtelee toimialoittain, ja tämä ohjaa ohjelmistoalan yritysten panostuksia ja kasvua. Osa ohjelmistoyritysten lopputuotteista myydään suoraan kuluttajille, kun taas lähes poikkeuksetta ohjelmistokehityspalvelujen asiakkaat ovat jonkin muun toimialan yrityksiä. Sovellusvuorauksen (ASP-palvelut) osuus toimialalla on vielä varsin vähäinen. Käytännössä sellaiset vahvat ja kehitykseen panostavat toimialat, jotka ostavat eniten ohjelmistopalveluja ja -tuotteita, ohjaavat ohjelmistoklusterin kehitystä sen lähitoimialoina ja niistä myös eriytyy hyvin todennäköisesti ohjelmistoklusteriin uusia yrityksiä ja liiketoimintoja. Suomessa vahvoja lähitoimialoja ovat olleet 1970-luvulla automaatioala, 1980-luvulla elektroniikka-ala ja 1990-luvulla tietoliikenneala ja telepalvelut. Kehitykseen ovat vaikuttaneet varsin vahvasti myös kaupan, pankki- ja rahoitustoiminnan sekä viestintäalan tarpeet ja ratkaisut. Vastaavasti, esimerkiksi Saksassa autoteollisuus ja Israelissa Ohjelmistoalan yritykset Spin-off Ulkoistus Ohjelmistoyksiköt Ohjelmistotuotteet Ohjelmistokehitys ASP-palvelut Ohjelmistokehitys Ohjelmistotuotteet ASP-palvelut Työ Ohjelmisto ASP-palvelu Muiden alojen yritykset Kuva 1. Ohjelmistoalan yritysten ja muiden yritysten välisiä vuorovaikutuksia. 3

14 puolustus- ja siihen läheisesti liittyvä elektroniikkateollisuus ovat vahvoina lähialoina edistäneet ohjelmistoalan kasvua. Yhdysvalloissa ovat puolestaan maailman suurimmat kuluttajien markkinat ja suuryritysten prosessitarpeet ovat vaikuttaneet paljon ohjelmistoalan kehitykseen. Ohjelmistotuotteiden kehittäminen ja myynti muodostavat Suomessa vasta noin neljänneksen ohjelmistoyritysten työmäärästä ja liikevaihdosta, mutta niihin on viime vuosina panostettu merkittävästi. Ohjelmistoalan kehittyessä ohjelmistotuotteiden suhteellinen osuus suomalaisissa ohjelmistoyrityksissä nousee lähemmäs kansainvälistä tasoa. Valtaosa liiketoiminnasta on kuitenkin yhä ohjelmistokehityspalveluja, joilla korvataan muiden toimialojen asiakasyritysten omaa ohjelmistokehitystyötä niiden tehdessä joko tuotteitaan tai ottaessa käyttöön toimintaansa tukevia tietojärjestelmiä. Ohjelmistoyritykset toimivat siis muiden alojen yritysten asiantuntijaresurssivarastona. Viime vuosina sekä ohjelmistokehitystyötä että kehitettyjen ohjelmistojen tukipalveluja on toisaalta ulkoistettu ohjelmistoyrityksiin. Asiakasyrityksissä on usein ensin perustettu ohjelmistoyksiköitä, joista on sitten syntynyt spin-offeina uusia ohjelmistoyrityksiä tai olemassa olevien ohjelmistoyritysten uusia liiketoimintayksiköitä. Tämän selvityksen kannalta keskeisiä kysymyksiä onkin hahmottaa: Miten suuri osa ohjelmistotuotteista ja ohjelmistokehitystä tehdään muissa kuin ohjelmistoalan yrityksissä? Tuleeko ohjelmistoyritysten osuus kasvamaan ja lisääntyykö ohjelmistotuotteiden osuus? Millä toimialoilla on potentiaalia kehittää menestyvää ohjelmistoliiketoimintaa? Mitkä tekijät vaikuttavat keskeisesti ohjelmistoliiketoiminnan syntyyn ja menestykseen? Millä kriteereillä suunnattuina Tekesin ja muiden tahojen panostukset parhaiten auttaisivat ohjelmistoklusterin ja lähialojen ohjelmistoliiketoiminnan kehittymistä ja kasvua? 2.2 Ohjelmistoalan luokittelu Ohjelmistoalan ja sen lähialojen välinen rajanveto on varsin sumea. Tässä selvityksessä ohjelmistoalan katsotaan muodostuvan sellaisesta liiketoiminnasta, joka sisältää ohjelmistokehitystä. Tämä voi tapahtua ohjelmistotoimialan yrityksissä tai muiden toimialojen yrityksissä. Käytettävissä olevien tietolähteiden soveltuvuus näin rajatun ohjelmistoalan arviointiin on kuitenkin hankalaa ainakin neljästä eri syystä, ks. myös Kviselius (2003) ja kappale 6.2: Tilastojen toimialaluokittelut. Tilastojen kokoamisessa käytetyillä luokitteluilla on historiallisen taustansa eivätkä ne täysin vastaa uusia käyttötarkoituksia. Tämän selvityksen kannalta parhaat luokitukset ovat Suomen tilastokeskuksen toimialaluokitus TOL 722 (TOL 95 ja siitä eteenpäin) sekä OECD:n ja EITO:n tilastoissa esiintyvä NACE-luokitus Lisäksi toimialaluokitusten termejä tulkitaan yrityksissä eri tavoin. Esimerkiksi konsultoinnin ja ohjelmistojen suunnittelun ja valmistuksen tulkinnat ovat päällekkäisiä. Tilastoidun yksikön koko konserni, yritys vai liiketoimintayksikkö. Tilastot luokittelevat yrityksiä tai konserneja, eivät liiketoimintaa. Jos konsernin tai yrityksen päätoimiala ei ole ohjelmistoala, sen sisällä tehtävä ohjelmistoliiketoiminta ei näy tilastoissa mitenkään. Vastaavasti, ohjelmistoalan yrityksiksi tilastoiduissa yrityksissä tehdään jossakin määrin esimerkiksi käännösliiketoimintaa. Tässä selvityksessä on pyritty keräämään tietoa liiketoimintayksikön tasolla, riippumatta konserni- ja yritysrakenteesta. Tilastoidun yksikön toiminnan sijaintimaa. Yritysten ja konsernien tiedot eivät välttämättä erittele ohjelmistoliiketoimintaa tai liiketoiminnan jakautumista eri maihin. Joissakin lähteissä tiedot on ansiokkaasti jaoteltu toimialoittain tai liiketoimiryhmien mukaan sekä maittain, mutta ei näiden yhdistelmänä. Näissäkään tapauksissa lähtötieto ei siis kerro suoraan kuinka suuri osa ohjelmistoliiketoiminnasta tehdään Suomessa. Samoin konsernien sisäiset siirtohinnoittelukäytännöt vaikuttavat tulokseen. Mittayksiköt henkilöt, liikevaihto, yritysten ja yksiköiden lukumäärä. Edellisten perusteella tilastoista saatavat luvut kuvaavat niiden konsernien ja yritysten kokonaisliikevaihtoa ja -henkilöstöä, joiden päätoimialaksi on luokiteltu ohjelmistojen suunnittelu. Suuremmissa konserneissa on kuitenkin ohjelmistoliiketoimintayksikköjä, jotka eivät näy näissä tilastoissa. Samoin muuta liiketoimintaa tukevan ohjelmistotuotteen hinnoittelu ei yleensä näytä ohjelmistoliiketoiminnan määrää, vaan liikevaihto kirjautuu päätuotteen liikevaihdoksi. Tässä tarkastelussa pääpaino on henkilöstön määrässä, sillä se kuvaa parhaiten uuden liiketoiminnan käynnistämiseen tarvittavan osaamisen olemassaolosta tietyssä yritysrajapinnassa. Kuva 2 esittää tämän selvityksen lähtökohtaa tilastomateriaalin käytössä. Ohjelmistoklusterin ytimen muodostavat päätoimialanaan ohjelmistoalan ilmoittavista yrityksistä ohjelmistotuotteisiin luokitellut yritykset (Suomessa TOL luokan Ohjelmistotuotteita kehittävät yritykset, kansainvälisesti luokka 72.2) sekä muiden toimialojen alle luokiteltujen yritysten ohjelmistotuotteita valmistavat liiketoimintayksiköt. Ohjelmistoalaan katsotaan kuuluvan osa ohjelmistotoimialan yrityksien liiketoiminnasta (henkilöstöstä ja liikevaihdosta) seuraavasti: ohjelmistojen suunnittelupalvelua tarjoavat yritykset (luokista TOL ja 72202) valtaosin; laitteistokonsultoinnin toimialan yrityksissä tehtävä ohjelmistokehitysosuus (721) ja tietojenkäsittelypalvelua harjoittavien yritysten ohjelmistokehitysosuus (723); samoin kuin muiden toimialojen yrityksistä sulautettujen ohjelmistojen kehitystyö, ohjelmistokonsultointi, sisäisten järjestelmien kehitystyön ohjelmistokehitysosuus ja itse kehitetyillä ohjelmistoilla tarjottavat palvelut. 4

Innovatiivisilla toimialaratkaisuilla kansainvälisille ohjelmistomarkkinoille

Innovatiivisilla toimialaratkaisuilla kansainvälisille ohjelmistomarkkinoille Innovatiivisilla toimialaratkaisuilla kansainvälisille ohjelmistomarkkinoille Pasi Tyrväinen, Irmeli Lamberg, Jussi Nukari, Juhani Saukkonen, Veikko Seppänen, Juhani Warsta Teknologiakatsaus178/2005 QuickTime

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Ohjelmistoala Toimialaraportti 17/2005 Marko Ylikorpi Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Taustaselvitys Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten linjauksiin Mari Hjelt, Marja-Liisa Niinikoski, Mikko Syrjänen, Katri Haila ja Soile

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma

Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma Teknologiaohjelmaraportti 15/2003 Loppuraportti Ohjelmistotuotteet SPIN 2000 2003 -teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteilla kansainväliseen menestykseen

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Kasvufoorumi 08. Loppuraportti. Jyrki Kontio (Toim.)

Kasvufoorumi 08. Loppuraportti. Jyrki Kontio (Toim.) Kasvufoorumi 08 Loppuraportti Jyrki Kontio (Toim.) ISDN 978-952-92-4396-9 (NID.) ISBN 978-952-92-4434-8 (PDF) Painopaikka: Kehityksen kirjapaino Oy Graafinen suunnittelu: GREY PRO Oy Kansi: Oddball Graphics

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi www.finpro.com

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Tietojenkäsittelypalveluiden merkitys Suomen kansantaloudessa. Reijo Lilius

Tietojenkäsittelypalveluiden merkitys Suomen kansantaloudessa. Reijo Lilius Kansantaloudellinen aikakauskirja 111. vsk. 2/2015 Tietojenkäsittelypalveluiden merkitys Suomen kansantaloudessa Reijo Lilius IT-palveluiden ja ohjelmistotuotteiden merkitys on digitalisaation myötä edelleen

Lisätiedot

Automaatio ja Tekes. Näkökulma teollisen alan teknologiaohjelmatoimintaan. Tuomas Raivio, Mikko Syrjänen

Automaatio ja Tekes. Näkökulma teollisen alan teknologiaohjelmatoimintaan. Tuomas Raivio, Mikko Syrjänen 8 05 Arviointiraportti Lisätietoja Tuomas Raivio Gaia Group Oy tuomas.raivio@gaia.fi Sari Heinonen-Lindqvist Tekes, Vaikuttavuusarviointi sari.heinonen-lindqvist@tekes.fi Elokuu 2005 ISSN 1239-1336 ISBN

Lisätiedot

Tietointensiiviset palveluyritykset

Tietointensiiviset palveluyritykset Tietointensiiviset palveluyritykset TUTKIMUKSEN NYKYTILA Sari Kemppilä Paula Mettänen SITRAN RAPORTTEJA 38 Tietointensiiviset palveluyritykset TUTKIMUKSEN NYKYTILA Tutkimusohjelmassa Tietointensiivinen

Lisätiedot

Pirkanmaan ICT-alan ennakointiselvitys

Pirkanmaan ICT-alan ennakointiselvitys Pirkanmaa Pirkanmaan ICT-alan ennakointiselvitys Saija Ahlgren, Saku Airosmaa, Susanna Bairoh, Tero Lausala, Jean-David Muller 2/2010 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 1

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä Jouni Kauremaa, Jaana Auramo Teknologiakatsaus 154/2004 Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden

Lisätiedot

Kasvuparadigman muutos

Kasvuparadigman muutos Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija Rautiainen (toim.) Tekesin katsaus 250/2009 Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija

Lisätiedot

TEKNISEN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN YRITYSTEN STRATEGINEN TARKASTELU: Case Kouvolan seutu TUTKIMUSRAPORTTI RESEARCH REPORT 155

TEKNISEN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN YRITYSTEN STRATEGINEN TARKASTELU: Case Kouvolan seutu TUTKIMUSRAPORTTI RESEARCH REPORT 155 TUTKIMUSRAPORTTI RESEARCH REPORT 155 Pekka Salmi Marko Torkkeli Jukka Hallikas Ville Ojanen TEKNISEN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN YRITYSTEN STRATEGINEN TARKASTELU: Case Kouvolan seutu Tuotantotalouden

Lisätiedot

Lähetä vastauksesi: minna.oksanen@gmail.com. Mitkä olivat tämän lehden mielenkiintoisimmat artikkelit (1-3)?

Lähetä vastauksesi: minna.oksanen@gmail.com. Mitkä olivat tämän lehden mielenkiintoisimmat artikkelit (1-3)? Jouluinen kilpailu Etsi lehdestä kaikki tähdet! (tätä sivua ei lasketa) Oikein löytäneiden kesken arvotaan 1kpl Timo Lehtimäen kirjaa Ohjelmistoprojektit käytännössä: ohjeita ohjelmistoprojektien johtamiseen

Lisätiedot

Kaupallistaminen ja innovaatiotavoitteet teknologiaohjelmissa

Kaupallistaminen ja innovaatiotavoitteet teknologiaohjelmissa Kaupallistaminen ja innovaatiotavoitteet teknologiaohjelmissa Innovaatioprosessien muutoksiin tähtäävien teknologiaohjelmien arviointi Teknologiaohjelmaraportti 11/2004 Arviointiraportti Kaupallistaminen

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Marko Torkkeli (toim.) Tekesin katsaus 233/2008 Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen

Lisätiedot

M a r j a T o i v o n e n. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01

M a r j a T o i v o n e n. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01 M a r j a T o i v o n e n Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01 ESR-julkaisut -sarja Päätoimittaja - Editor-in-Chief Riitta Kangasharju Toimitussihteeri - Editor Kimmo

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikka-alan palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta

Sähkö- ja elektroniikka-alan palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta Sähkö- ja elektroniikka-alan palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta Krista Laine, Heli Penttinen ja Anna Kotsalo-Mustonen LTT-Tutkimus Oy Teknologiakatsaus 94/2000 Helsinki 2000 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama ja Matleena Saarakkala Tekesin katsaus 245/2009 Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama Matleena Saarakkala Marko Järvenpää Marko Kohtamäki

Lisätiedot

Palveleva kiinteistöliiketoiminta

Palveleva kiinteistöliiketoiminta Palveleva kiinteistöliiketoiminta Rembrand 1999 2003 Teknologiaohjelmaraportti 16/2004 Loppuraportti Palveleva kiinteistöliiketoiminta Rembrand 1999 2003 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 16/2004

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pk-yrityksessä

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pk-yrityksessä 8 5 4 V T T J U L K A I S U J A Jari Kettunen & Magnus Simons Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pk-yrityksessä Teknologialähtöisestä ajattelusta kohti tiedon ja osaamisen hallintaa VALTION TEKNILLINEN

Lisätiedot