Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa"

Transkriptio

1 Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa Johanna Valkama

2 Sisällysluettelo Johdanto Katsaus tutkimusaiheeseen ja tutkimuskohteen esittely Tutkimusongelman kuvaus ja tutkimuskysymysten esittely Tutkimusaineiston ja analyysimenetelmän kuvaus Tutkimustulosten esittely...10 Palvelut lapsiperheille...10 Yhteistyö kunnan kanssa...11 Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa...13 Yhdistystoiminnan kehittäminen Johtopäätökset ja loppupohdinta...16 Liitteet

3 2 Johdanto Monet järjestöt ja etenkin paikallisyhdistykset ovat tärkeitä palvelun tarjoajia. Palveluiden tuottajina ne täydentävät kunnan tarjontaa sekä järjestävät sellaisia palveluita, joiden tarjoaminen ei muutoin olisi liiketaloudellisesti kannattavaa. Järjestöillä on laajalti esimerkiksi erilaisia harrastusmahdollisuuksia niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin vapaaehtoistyöhön perustuen. Koska palveluja tarjoavien yhdistysten kenttä on laaja ja hyvin heterogeeninen, koottua tietoa paikallisjärjestöjen tai -yhdistysten palveluista on saatavilla rajoitetusti. Tämä tutkimus pyrkiikin kartoittamaan yhden kunnan, Tuusulan, alueella toimivien yhdistysten lapsiperheille tarjoamia palveluja. Tässä tutkimuksessa pohditaan, millaisin edellytyksin kolmas sektori tarjoaa tai voisi tarjota palveluita lapsiperheille. Tätä varten yhdistyksiltä on kerätty tietoa yhteistyöstä kunnan sekä muiden järjestöjen kanssa. Yhdistyksiltä tiedusteltiin myös yhdistystoiminnan kehittämisen tarpeita. Tutkimuksesta saatuja tietoja on mahdollista käyttää lapsiperheiden palveluiden kehittämiseen Tuusulassa sekä kunnan yhdistyksille tarjoamien tukimuotojen luomiseen. Tutkimus kuuluu kolmivuotiseen ( ) Oppimisverkostot työn ja perheen tasapainon rakentajina hankkeeseen, jota johtaa Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Hanke edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, hyvinvointia ja perheystävällisyyttä työpaikoilla, perheissä ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Se kuuluu EQUAL -ohjelmaan ja rahoittajatahoja ovat Euroopan sosiaalirahasto ja STM. Tutkimus on tehty yhteistyössä Tuusulan kunnan sosiaalitoimen kanssa. Ensimmäisessä luvussa luodaan lyhyt katsaus kolmanteen sektoriin käsitteenä, jonka jälkeen esitellään tutkimuksen tutkimuskysymykset. Luvussa kolme käydään läpi aineiston keruun vaiheita sekä luodaan yleiskuva tutkimuksessa mukana olleisiin yhdistyksiin. Tämän jälkeen esitellään tutkimuksen keskeisimmät tulokset. Lopuksi pohditaan lyhyesti, miten on mahdollista edesauttaa kolmannen sektorin toimijoita palveluiden tuottamisessa lapsiperheille.

4 3 1 Katsaus tutkimusaiheeseen ja tutkimuskohteen esittely Järjestökentän tutkimus on Suomessa ollut viime aikoihin asti vähäistä. Pitkälti se on keskittynyt kolmannen sektorin käsitteen määrittelyyn. Käytännön tutkimuksen kohteena ovat olleet usein suuret sosiaali- ja terveysalan järjestöt, jolloin paikallistason toimijoiden, paikallisyhdistysten, toiminnan tutkiminen on jäänyt vähäisemmäksi. (Jurvansuu 2002, 8.) Huomattavaa on, erilaisten palveluiden tuottaminen on alkanut siirtyä yhä enemmän yksin kuntien tehtäväksi, jolloin esimerkiksi edunvalvonnan painopiste on luonnollisesti siirtynyt paikallistason järjestöille. (Helander 2001, 9.) Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin keskittyä järjestöihin, jotka tarjoavat palveluita paikallistasolla. Kolmannella sektorilla tarkoitetaan julkisen sektorin, markkinoiden ja kotitalouksien väliin aluetta. Suomalaisessa yhteiskunnassa tämä tarkoittaa pääasiassa järjestöjä, säätiöitä ja uusosuustoimintaa. Kolmannen sektorin alla toimii hyvin erilaisia organisaatiota erittäin vakiintuneista ja lähellä julkista sektoria olevista järjestöistä täysin organisoimattomiin ryhmiin, esimerkiksi erilaisiin kerhoihin. Verrattuna eurooppalaiseen järjestökenttään, Suomessa kolmas sektori pitää sisällään verraten paljon vapaaehtoistyötä. Lisäksi suomalaisten järjestöjen oma rahoitusosuus on korkeampi, jolloin ne eivät ole olleet yhtä sidoksissa julkiseen sektoriin. (Helander ja Laaksonen 1999.) Suomalaisessa keskustelussa kolmas sektori käsitteenä on kytkeytynyt julkisen sektorin palveluita täydentävän ja välittävän tehtävän ympärille (ks. esim. Laamanen ym. 2002). Järjestöillä onkin perinteisesti ollut ja on edelleen merkittävä asema erilaisen tuen ja palvelujen tarjoajina. Niillä on mahdollisuus kehittää ja ylläpitää palveluita alueilla, joilla kysyntä on vähäistä tai satunnaista (Särkelä ym. 2005, 9). Järjestöt ovatkin toimineet edelläkävijöitä sellaisten palvelujen kehittämisessä, jotka myöhemmin on otettu julkisten tarjonnan piiriin (esim. koululaisten iltapäivähoito). Tutkimuksen kohteena on Keski-Uudellamaalla sijaitseva Tuusulan kunta, joka alueella toimivia paikallisyhdistyksiä tässä tutkimuksessa tarkastellaan. Lapsiperheitä asukkaan kunnassa on paljon. Järjestöjen toimintaa on Tuusulan alueella aikaisemmin tarkasteltu lähinnä yhdessä muiden Keski-Uudenmaan eli Kuuma-kuntien järjestöjen kanssa. Keskisen Uudenmaan kuntien alueella toimivien järjestöjen tarjoamien palveluiden määrää, laatua ja tule-

5 4 vaisuuden näkymiä on kartoitettu Humanistisen ammattikorkeakoulun laatimassa selvityksessä. Selvityksessä mukana oli 335 järjestöä, joista ensisijaiseksi toiminta-alueekseen Tuusulan mainitsi yli 120 järjestöä (Levamo 2005). Uudenmaan sosiaaliturvayhdistyksen Kuka vaikuttaa -hankkeen alkukartoituksessa on tutkittu Kuuma-kuntien alueella toimivien sosiaali- ja terveysjärjestöjen olemassa olevia osallistumisen ja vaikuttamisen väyliä. Lisäksi on tutkittu järjestöjen yhteistyön mahdollisuuksia muiden järjestöjen ja Kuuma-seutuorganisaation kesken. (Aholainen, 2006.) Aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna tässä tutkimuksessa keskitytään erityisesti Tuusulassa toimiviin järjestöihin. Tarkastelun perusteena ovat järjestöjen lapsiperheille tarjoamat palvelut, sillä Tuusulassa on lapsiperheiden palveluille kysyntää, johon pelkästään kunta ei yksin voi vastata. Tutkimukseen on otettu Kuka vaikuttaa -hankkeeseen verrattuna sosiaali- ja terveysjärjestöjen lisäksi erilaisia harraste- ja urheilujärjestöjä. 2 Tutkimusongelman kuvaus ja tutkimuskysymysten esittely Tutkimuksen lähtökohtana on selvittää, millaisin edellytyksin kolmas sektori tarjoaa tai voisi tarjota palveluita lapsiperheille. Koska kokonaiskuvaa Tuusulassa toimivien järjestöjen toimesta tarjottavista lapsiperheiden palveluista ei ole, tutkimuksessa kartoitetaan, millaisia palveluita järjestöt ylipäätän tarjoavat lapsiperheille. Lisäksi tarkastellaan, millaisia palveluita yhdistyksillä olisi mahdollisuus tarjota tulevaisuudessa. Järjestöjen ja kunnan yhteistyön toimimista järjestöjen näkökulmasta sekä yhteistyötä eri järjestöjen välillä on käsitelty tutkimuksen toisessa osassa. Kerättyä tietoa on mahdollisuus käyttää tulevaisuudessa kunnan ja yhdistysten välisen yhteistyön kehittämiseen sekä järjestöjen välisen yhteistyön tukemiseen. Tutkimuksen kolmantena osa-alueena tarkastellaan, millaista tukea järjestöt toivoisivat toimintansa kehittämiseen. Näiden tietojen perusteella on kunnan mahdollista tarjota uusia tukimuotoja yhdistyksille.

6 5 3 Tutkimusaineiston ja analyysimenetelmän kuvaus Kotipaikakseen Tuusulan kunnan Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysnetti-tietokannan mukaan mainitsee 483 yhdistystä. Rekisteri pitää sisällään myös yhdistyksiä, joilla aktiivista toimintaa ei ole tai se on hyvin vähäistä. Tämän takia tutkimukseen päädyttiinkin valitsemaan yhdistykset Tuusulan kunnan kotisivuillaan ylläpitämästä yhdistysrekisteristä (http://www.tuusula.fi/yhdistysrekisteri/), sillä rekisteriin yhteistietonsa ilmoittaneilla yhdistyksillä katsottiin olevan toimintaa. Yhdistysrekisteri pitää sisällään 287 yhdistyksen yhteystiedot, joista tutkimukseen valittiin 151 Tuusulassa toimivaa yhdistystä. Tutkimukseen mukaan valituilla yhdistyksillä nähtiin olevan jotain tekemistä lapsiperheiden palveluiden kanssa, jolloin tutkimuksen ulkopuolelle jäivät mm. yrittäjäyhdistykset, ammatilliset järjestöt ja eläkeläisjärjestöt. Yhdistyksiä lähestyttiin kyselylomakkeen muodossa, joka postitettiin yhdistysten puheenjohtajille tai näiden tietojen puuttuessa yhdistyksen muulle yhteyshenkilölle. Lomakkeen mukaan liitettiin saate, josta kävi ilmi tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet. (Liite 1.) Kyselylomake rakentui viidestä osasta. Ensimmäisessä osassa pyydettiin yhdistyksen ja vastaajan taustatietoja. Tämän jälkeen tiedusteltiin, mitä palveluita yhdistykset tarjoavat lapsiperheille tällä hetkellä, ja minkälaisia palveluita yhdistykset voisivat tulevaisuudessa mahdollisesti tarjota. Lomakkeeseen kerättiin eri lähteiden perustella lista sellaisista palveluista, joita yhdistykset saattaisivat tarjota. Yhdistysten oli myös mahdollista täydentää listaa muilla tarjoamilla palveluilla. Kyselyn kolmas osa rakentui kysymyksiin yhteistyöstä kunnan kanssa ja neljäs käsitteli yhdistysten yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Nämä kaksi osaa pitivät sisällään paljon avoimia kysymyksiä, sillä yhdistysten kokemien hyötyjen ja ongelmien ennakointi oli vaikeaa. Yhdistysten oman äänen ja näkökulman saaminen esille nähtiin tärkeäksi. Lomakkeessa kartoitettiin järjestöyhteistyötä myös verkostojen näkökulmasta kysymyksessä, jossa yhdistyksiä pyydettiin mainitsemaan viisi järjestöä tai yhdistystä, joiden kanssa nämä olivat tehneet yhteistyötä. Kyselylomakkeen viimeinen osa käsitteli yhdistystoiminnan kehittämiseen tarvittavaa tukea. Saate ja kyselylomake lähetettiin 151:lle yhdistykselle. Alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoitus oli soittaa kaikkiin järjestöihin, jotka eivät olleet palauttaneet lomaketta määräpäivään mennessä, ja tehdä puhelinhaastattelu lomakkeen pohjalta vastaajalle sopivana ajankohtana. Soitettaessa järjestöjen edustajille kävi kuitenkin pian ilmi, että suurin osa ei muistanut

7 6 saaneensa lomaketta, eivätkä he täten olleet siihen perehtyneetkään. Päädyttiinkin tekemään uusi postitus niille yhdistyksille, joiden katsottiin olevan tärkeitä lapsiperheille tarjottavien palveluiden tarjoajia. Kirjeeseen liitettiin muistutus sekä sama kyselylomake kuin alkuperäisessä kirjeessä. Tämän lisäksi kaikille yhdistyksille, joiden sähköpostiosoite oli tiedossa, postitettiin muistutus sähköpostitse. Sähköpostiviestiin lisättiin mahdollisuus vastata kyselyyn sähköisellä lomakkeella netissä. Kuvio 1. Tutkimuksen aikataulu. Postikysely lähetetään 151 yhdistykselle Postitse muistutus keskeisimmille yhdistyksille Sähköpostimuistutus yhdistyksille ja mahdollisuus vastata lomakkeella netissä Uusinta sähköpostimuistutus keskeisimmille yhdistyksille Täytettyjä lomakkeita palautui yhteensä 77 kappaletta, joista 57 palautui postitse ja 19 sähköisesti netin kautta (kuvio 2). Yhden yhdistyksen edustajalle suoritettiin puhelinhaastattelu, koska yhdistyksen vastaukset eivät olleet tallentuneet oikein. Yksi yhdistys palautti lomakkeen kahteen kertaa, kahden eri henkilön täyttämänä. Nämä vastaukset on yhdistetty ja niitä on käsitelty yhtenä vastauksena. Kolme yhdistystä ilmoitti, ettei vastaa kyselyyn. Tutkimuksessa käytettäviä vastauksia saapui siis 76 kappaletta. Vastausprosentti nousi täten 50 prosenttiin, jota voi pitää hyvänä tämän tyyppisessä tutkimuksessa. Kuvio 2. Kyselyiden palautuminen Postitse palautui Netin kautta Puhelinhaastattelu Yhteensä Kahteen kertaan vastanneen yhdistyksen vastausten yhdistäminen Vastauksia Lisäksi: Ei tavoitettu Ilmoitti ettei vastaa kyselyyn 57 kappaletta 19 kappaletta 1 kappale 77 kappaletta -1 kappale 76 kappaletta 2 kappaletta 3 kappaletta

8 7 Tutkimukseen mukaan otetut yhdistykset jaettiin toimialan mukaisiin ryhmiin 1. Luokittelussa käytetty toimialajako esimerkkeineen on esitelty liitteessä 2. Kuviossa 3 on kuvattu tutkimukseen osallistuneiden yhdistysten lukumäärän jakautuminen toimialan mukaan. Ensimmäinen palkki osoittaa lähetettyjen kyselyjen määrän, toinen palautuneiden vastausten määrän toimialakohtaisesti. Kuvio 3. Tutkimukseen osallistuneet yhdistykset jaoteltuna toimialan mukaan. Ympäristöjärjestöt 2 1 Urheilu- ja liikuntajärjestöt Nuorisojärjestöt 8 7 Sosiaalialan järjestöt Kulttuurijärjestöt Kunnanosayhdistykset Lähetetyt Palautuneet Koulun/päiväkodin vanhempainyhdistykset Poliittisten yhdistysten nuorisojärjestöt 4 Muut yhdistysten lukumäärä Kyselyyn vastaajina toimivat suurimmaksi osaksi yhdistysten puheenjohtajat (54 henkilöä). Seuraavaksi eniten oli yhdistyksen muita luottamushenkilöitä (11 henkilöä), sihteereitä (7 henkilöä) ja palkattuja toimihenkilöitä (3 henkilöä). Kolmessa järjestössä kyselyyn vastasi yhdistyksen muu edustaja. Heidän nimikkeitään olivat tukitoimen vetäjä, toiminnanjohtaja, ja entinen sihteeri. Kaksi yhdistyksistä ilmoitti useamman kuin yhden vastaajan. Kysyttäessä yhdistyksen ensisijaista toiminta-aluetta (kuvio 4) suurin osa vastasi Tuusulan jonkin kunnanosan (38 yhdistystä). Seuraavaksi eniten oli koko Tuusulan alueella toimivia yhdistyksiä (18 yhdistystä) ja useiden kuntien alueella toimivia (16 yhdistystä). Muita toiminta-alueita olivat HUS-alue, Tuusulajärven alue ja Uusimaa. 1 Kyselylomakkeessa alun perin ollut yhdistysten toimialajaottelu ICNPO-luokitusjärjestelmän mukaan osoittautui huonoksi. Useat vastaajat valitsivat useamman kuin yhden toimialan, enimmillään jopa 6 eri toimialaa. Tämän vuoksi päädyttiinkin jaottelemaan yhdistysten toimialat uudelleen. Uudelleenluokittelussa käytettiin apuna Helanderin 1994 mukaista luokitusta, jota muokattiin tutkimukseen sopivaksi.

9 8 Kuvio 4. Vastanneet yhdistykset jaoteltuina pääasiallisen toiminta-alueen mukaan yhdistysten lukumäärä Tuusulan kunnanosa Koko Tuusulan alue Useiden kuntien alue Muu alue Yhdistykset, jotka ilmoittivat toimivansa jossakin Tuusulan kunnanosassa, jaettiin sijainnin mukaan kolmeen ryhmään Tuusulan kuntakeskusten mukaan: Hyrylässä, Jokelassa ja Kellokoskella toimiviin yhdistyksiin. Pääasiallisena toiminta-alueena Hyrylä oli 20 yhdistyksellä, Jokela 12 yhdistyksellä ja Kellokoski 6 yhdistyksellä. Kuvio 5. Vastanneet yhdistykset luokiteltuina Tuusulan kuntakeskusten mukaan yhdistysten lukumäärä Hyrylä Jokela Kellokoski Suurin osa vastanneista yhdistyksistä kuului jäsen- tai alayhdistyksenä johonkin valtakunnalliseen keskus- tai kattojärjestöön (54 yhdistystä). Hieman alle neljäsosa yhdistyksistä (18 yhdistystä) ei kuulunut jäsen- tai alayhdistyksenä mihinkään järjestöön ja neljästä lomakkeesta

10 9 vastaus puuttui. Yli puolella yhdistyksistä (40 yhdistystä) toiminta suuntautuu pääasiassa vain jäsenille tai jäsenten perheille. Avointa kaikille ilman jäsenyyttä oli 32 yhdistyksen toiminta. Kolmesta lomakkeesta vastaus puuttui. Kyselyyn vastanneiden yhdistysten jakautuminen jäsenmäärän suhteen on esitetty kuviossa 6. Jäsenmäärä puuttui tai oli ilmoitettu vertailukelvottomasti 12 lomakkeessa. Yhdistysten jäsenmäärän keskiarvoksi muodostui 195 jäsentä, mediaaniksi 125. Kuvio 6. Kyselyyn vastanneiden yhdistysten määrän jakautuminen suhteessa jäsenmäärään Yhdistysten jäsenmäärät kappaletta alle yli 1000 jäsenmäärä Aktiivisesti yhdistysten toimintaan osallistui keskimäärin 37 % jäsenistä 2. Puolessa yhdistyksistä aktiiveja oli vähemmän kuin ¼ jäsenistä (30 yhdistystä). Kuudessa yhdistyksessä aktiivisesti toimintaa osallistuivat käytännöllisesti katsoen kaikki. (Kuvio 7.) Aktiivisten jäsenten määrää ei pystytty laskemaan 16 yhdistyksen kohdalla. 2 Hajonta oli hyvin suurta. Vastaukset vaihtelivat välillä %.

11 10 Kuvio 7. Aktiivisesti toimintaan osallistuvien määrä kaikista jäsenistä yhdistysten lukumäärä alle 25% alle 50% alle 75% alle 100% kaikki aktiivit koko jäsenmäärästä 4 Tutkimustulosten esittely Palvelut lapsiperheille Lähes kaikki vastanneet yhdistykset tarjosivat ainakin jonkun palvelun lapsiperheille. Palvelut on tarkemmin esitelty liitteessä 3, jossa tarjottavat palvelut on myös jaoteltu yhdistysten toiminta-alueiden mukaan. Palvelut on ryhmitelty kuuden otsakkeen alle, joita ovat: kerhotoiminta; retket, leirit ja tapahtumat; lastenhoito ja kotipalvelut; neuvonta, ystäväpalvelu ja kriisiapu; vuokraus/kierrätys sekä muut palvelut. Tutkimus hetkellä yhdistykset tarjosivat eniten tapahtumia lapsiperheille (38 yhdistystä), säännöllistä harrastekerhotoimintaa aikuisille (19 yhdistystä) ja muuta kerhotoimintaa kouluikäisille (17 yhdistystä). Yhdistykset tarjosivat myös erilaisia retkiä ja tutustumiskäyntejä lapsille (15 yhdistystä) sekä muuta harrastetoimintaa kuin kerhoja (14 yhdistystä). Esimerkkeinä muusta harrastetoiminnasta vastaajat mainitsivat mm. perhekahvilan, erilaiset kurssit ja liikunnan harrastetoiminnan. Yksikään yhdistyksistä ei tarjonnut luetelluista palveluista kylätalkkaripalvelua eikä muuta kuin rahallista kriisiapua lapsiperheille

12 11 Tutkimuksessa kysyttiin myös, mitä palveluja yhdistykset voisivat mahdollisesti tulevaisuudessa tarjota (liite 4). Mukaan otettiin vain palvelut, joita yhdistys ei ollut maininnut tarjoavansa jo tällä hetkellä. Eniten kiinnostusta oli järjestää säännöllistä harrastekerhotoimintaa lapsille ja aikuisille yhdessä (11 yhdistystä), erilaisia retkiä ja tutustumiskäyntejä lapsiperheille (9 yhdistystä) ja lapsille (7 yhdistystä). Myös leirien järjestämisestä lapsille ja aikuisille yhdessä oltiin kiinnostuneita (7 yhdistystä). Molempien vanhempien käydessä työssä lapsiperheiden arkea helpottaa lapsille suunnatut iltapäiväkerhot. Säännöllistä kerhotoimintaa koululaisille iltapäivällä oli kuudella yhdistyksellä. Viisi yhdistystä ilmaisi olevansa kiinnostuneita mahdollisesti tulevaisuudessa järjestämään kerhoja iltapäivällä. Ongelmaksi muodostuu lähinnä ohjaajien puute, sillä monilla vapaaehtoisilla ei ole mahdollisuutta olla mukana toiminnassa iltapäivällä. Lapsiperheiden edunvalvonta on palvelua, jota osa yhdistyksistä tarjoaa. Lapsiperheiden etuja ilmoitti valvovansa 13 yhdistystä. Edunvalvontaan osallistuttiin seuraamalla kunnan päätöksentekoa, ottamalla tarvittaessa kantaa ja antamalla lausuntoja. Kunnanosayhdistykset pyrkivät lähinnä vaikuttamaan maankäytön suunnitteluun. Yhdistyksistä 50 ei osallistunut varsinaisesti lapsiperheiden edunvalvontaan, mutta muutamat mainitsivat seuraavansa aktiivisesti lapsiin ja nuoriin liittyviä asioita. Vastaus puuttui 13:sta lomakkeesta. Kun yhdistyksiltä tiedusteltiin, mikä estää heitä tarjoamasta palveluita lapsiperheille, useimmat yhdistykset viittasivat resurssipulaan. Tilojen ja ohjaajien tai aktiivien puute nousi tärkeimmäksi. Myös taloudelliset resurssit koettiin riittämättömiksi. Seitsemän yhdistystä ilmoitti, ettei palveluiden tarjoaminen lapsiperheille kuulu heidän toimialaansa. Yhteistyö kunnan kanssa Yhteistyötä kunnan kanssa liittyen lapsiperheiden palveluihin oli tehnyt 24 yhdistystä. Eniten yhteistyötä olivat tehneet urheiluseurat lähinnä liikuntatoimen kanssa. Monet yhdistykset mainitsivat yhteistyökumppanikseen koulun. Lisäksi yhteistyötä oli tehty sosiaali-, nuoriso-, sivistys-, kulttuuri- ja terveystoimen kanssa.

13 12 Yhteistyö oli ennen kaikkea ollut kunnan omistamien tilojen ja välineiden käyttöä tai vuokrausta. Monet yhdistykset olivat osallistuneet erilaisiin tapahtumiin tai tempauksiin, mm. harrastemessut ja elomarkkinat mainittiin. Urheiluseuroista muutamat mainitsivat osallistuneensa kunnan järjestämiin liikuntaleireihin. Monet vanhempainyhdistykset olivat tehneet yhteistyöstä koulujen kanssa ja olleet mukana järjestämässä koulun tapahtumia. Osa yhdistyksistä oli antanut lausuntoja ja erityisesti kunnanosayhdistykset tehneet kunnallisaloitteita sekä olleet neuvottelemassa erilaisissa hankkeissa. Yhteistyön hyötyinä nähtiin se, että oli pystytty tekemään tai saamaan haluttuja asioita, jotka muuten olisivat jääneet toteuttamatta. Yhteisesti tehdessä toiminta oli sujunut paremmin. Apua oli saatu aina, kun sitä oli pyydetty. Yhdistysten näkyvyyttä ja tunnettavuutta oli ollut mahdollisuus lisätä yhteistyössä kunnan kanssa. Yhteistyön hyötyinä nähtiin myös kunnan puolelta myönnetty taloudellinen tuki, avustukset ja yhdistystoimintaan kohdistunut ohjaus. Ongelmia yhteistyössä kunnan kanssa oli koettu ylipäätään vähän. Monet kirjoittivat, etteivät olleet kokeneet minkäänlaisia ongelmia. Suurin ongelma näytti olevan yhdistysten toimitilojen puute, johon kunnalta odotettiin ratkaisua. Kunnan omistamien tilojen käytössä oli ilmennyt muutamalla yhdistyksellä ongelmia. Oikean tahon löytäminen kunnasta ja kunnan päätöksenteon ja monimutkaisten prosessien ymmärtäminen oli tuottanut ongelmia. Avustusten ja rahoituksen epävarmuus huolestutti. Muutamat potilasjärjestöt eivät olleet päässeet vammaisneuvostoon pyynnöistään huolimatta. Lisäksi ongelmana koettiin, ettei kunta tunne tarpeeksi hyvin yhdistysten toimintaa. Yhdistykset toivoivat, että kunnan toimijat kohtelisivat yhdistyksiä tasavertaisemmin ja yhdenmukaisemmin. Yrittämiselle toivottiin enemmän tukea ja esimerkiksi talkooavustuksia toivottiin takaisin. Yhdistykset toivoivat myös vastavuoroisuutta. Koettiin, että jos kunta ratkaisisi tilaongelman, oltaisiin valmiimpia tulemaan mukaan erilaisiin tapahtumien järjestämiseen. Yhdistysten mielestä kunnan tulisi pyrkiä ymmärtämään enemmän yhdistystoiminnan luonnetta ja yhdistysten rajallisuutta toimia. Toisaalta osa yhdistyksistä toivoi erityisesti, että heidän asiantuntijuuttaan käytettäisiin enemmän hyväksi. Muutamat yhdistykset mainitsivat, että kunta voisi käyttää heitä muutoinkin hyväksi esimerkiksi erilaisissa projekteissa.

14 13 Monet yhdistykset olisivat valmiita tekemään yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa esimerkiksi teemapäivien, tapahtumien ja koulutusten muodossa. Myös erilaisiin kunnan järjestämiin tapahtumiin on kiinnostusta osallistua. Yhdistykset toivoivat jatkossa yhteisiä projekteja ja päällekkäisyyksien karsimista. Kunta nähtiin tulevaisuudessa yhdistysten toiminnan tiedonvälittäjänä. Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa Yksi paikallisyhdistyksen menestystä vahvistavista tekijöistä on yhdistyksen verkottuminen muiden paikallisyhteisöiden kanssa. Tuusulalaisten järjestöjen verkostoja tarkastellessa kävi ilmi, että järjestöt voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan. Ensimmäisenä olivat yhdistykset, jotka tekevät yhteistyötä oman alansa tai hyvin lähellä omaa alaansa olevien järjestöjen kanssa (esim. liikuntaseura muiden saman alan liikuntaseurojen kanssa). Yhteistyötä tehtiin tällöin niin Tuusulan kunnan rajojen sisäpuolella kuin yli kuntarajojen. Nämä järjestöt mainitsivat usein tekevänsä yhteistyötä myös oman alansa katto-, keskus- tai liittotason sekä piiritason järjestöjen kanssa. Toisena ryhmänä ovat yhdistykset, jotka toimivat yhteistyössä oman alueensa muiden järjestöjen kanssa. Yhteistyötä luokittavaksi tekijäksi nousi yhdistysten maantieteellinen sijainti ja usein yhteistyötä tehtiin samassa kunnanosassa toimivien järjestöjen kanssa. Yhteistyö oli tällöin saattanut muodostua hyvinkin erityyppisten yhdistysten välille. Järjestöjen tai yhdistysten kanssa yhteistyötä tehneiden kokemukset olivat positiivisia. Monet järjestöt kokivat yhteistyön kautta saaneensa uutta tietoa. Myös voimavarojen tehokkaampi käyttö ja taloudellinen hyöty mainittiin usein. Yhteistyötä käsittelevissä muissa tutkimuksissa onkin käynyt ilmi, että yksittäisen yhdistyksen on mahdollista korvata taloudellisten resurssien ja jäsenistön vähyyttä yhteistyöllä muiden järjestöjen kanssa. Toimintaan on mahdollista saada mukaan sellaisia ihmisiä, jotka muutoin eivät ole valmiita sitoutumaan tietyn järjestön jäsenyyteen. (Ks. esim. Jurvansuu 2002.) Tässä tutkimuksessa esiin tulleet yhteistyön hyödyt on koottu ja luokiteltu kuviossa 8.

15 14 Kuvio 8. Koettuja hyötyjä yhteistyöstä muiden järjestöjen kanssa Tietojen ja taitojen saanti ja vaihtaminen, uudet näkökulmat Voimavarojen tehokkaampi käyttö - tiedon saanti ja jakaminen - erilaisten taitojen oppiminen muilta - asiantuntemuksen jakaminen - uusien ideoiden saanti toimintaan sekä muilta saman alan että muiden alojen toimijoilta - laajemman näkemyksen saavuttaminen yhteistyössä monen tekijän kanssa - resurssien tehokkaampi hyväksikäyttö - vähemmällä työmäärällä pystytään tekemään enemmän yhteistyössä - työmäärän ja ideoinnin jakautuminen useammalle - tiedotusmahdollisuuksien paraneminen - alueellisen näkyvyyden saavuttamien helpompaa Uudet mahdollisuudet - uudet jäsenet tiedotusmahdollisuuksien paranemisen seurauksena - monen järjestön voimavarojen yhdistäminen mahdollistaa suurempien tapahtumien ja erilaisten retkien järjestämisen - toiminnan monipuolistaminen esim. muiden välineitä lainaamalla - mahdollisuus saada useampi ihminen liikkeelle yhdessä toimiessa Taloudellinen hyöty - kustannusten jakaminen - tilojen ja välineiden lainaus/vaihto/vuokraus - yhteistyö erilaisissa koulutuksissa Yhteisöllisyys - kylähengen nostamien - kylän yhteinen tekeminen - kotiseudun tunnetuksi tekeminen - oman alueen viihtyvyyden parantaminen Sosiaaliset tekijät - verkostoituminen - toisten tukeminen tarvittaessa - vertaistuki - kontaktit erilaisten ihmisten välillä (esim. lapset ja vanhukset) - tutustuminen uusiin ihmisiin - yhteistoiminnan hauskuus ja mukavuus Monen yhdistyksen mukaan yhteistyössä ei ollut ilmennyt ongelmia. Esiintyneet ongelmat pystyttiin jakamaan kolmeen osaan. Ensimmäisenä olivat omaan tai oman yhdistyksen toimintaan liittyvät: resurssipula, ajanpuute ja aikatauluongelmat. Toiset liittyivät yhteistyöhön, joka koettiin aikaavieväksi, tai yhteistyön järjestelyihin, jotka koettiin ylipäätään hankaliksi. Yhteistyössä oli ilmennyt jonkin verran väärinkäsityksiä ja ennakkoluuloja. Eräs yhdistys oli kokenut välillä isomman painostusta. Kolmannet liittyivät tiedonvälitykseen. Ongelmia oli koettu tiedonkulussa ja riittävän ajoissa tiedottamisessa sekä oikeiden yhdyshenkilöiden löytämisessä. Myös yhteistyön aloittaminen koettiin hankalaksi, koska muita yhdistyksiä ja näiden yhteyshenkilöitä ei tunnettu entuudestaan. Yhdistyksiltä kysyttäessä, mitä pitäisi tapahtua, jotta yhteistyötä laajennettaisiin muiden järjestöjen kanssa, yhdistyksen omien resurssien kasvattamiseen liittyvät tekijät nousivat keskeisimmiksi. Osa yhdistyksistä katsoi, että yhteistyön laajentamiseksi tulisi löytyä sopivia tavoitteita ja toimintamuotoja. Monet toivoivat, että yhteistyön aloittamista autettaisiin esimerkiksi järjestämällä yhdistysten edustajien tapaamisia tai että yhteistyötä koordinoisi jokin elin esimerkiksi kunta. (Kuvio 9.)

16 15 Kuvio 9. Yhteistyön laajentamisen edellytyksiä järjestöyhteistyössä Yhdistyksen omien resurssien kasvaminen Yhteisiin tavoitteisiin ja toimintamuotoihin liittyvät Yhteistyötä voitaisiin aloittaa jonkin yhteisen foorumin pohjalta Muut laajemmat taloudelliset resurssit suurempi määrä aktiiveja ja/tai tekijöitä mukana toiminnassa enemmän uusia ihmisiä mukaan yhdistyksen toimintaan oman yhdistyksen aktiivisempi ote enemmän aikaa yhdistyksen sisällä lisää talkoohenkeä enemmän aikaa ylipäätään osallistua yhdistystoimintaan yhteisten tavoitteiden ja/tai kiinnostuksen kohteiden löytäminen sopivien yhteisten toimintamuotojen löytäminen taloudellisten hyötyjen löytäminen Kunnan toimintaan liittyvät kunnan järjestämät tiedotustilaisuudet kunnan toiminta koordinaattorina yhteistyön käynnistämisessä vammaisneuvostoon pääsy kunnanosaan oma kunnanosatalo Muut yhteiset tapaamiset eri järjestöjen kesken jokin yhteistyöelin lisäämään yhteistyötä palvelu, jossa esiteltäisiin erilaisia yhteistyön muotoja muilta järjestöiltä aktiivista otetta kutsua mukaan aktiivisempaa keskustelua eri järjestöjen kanssa Yhdistystoiminnan kehittäminen Yhdistysten vastauksista suurin osa käsitteli kolmea osa-aluetta, kun yhdistyksiltä tiedusteltiin millaista tukea yhdistystoiminnan kehittämiseen nämä toivoivat. Kunnalta toivottiin yhdistystoimintaan liittyvien tilojen järjestämistä ja taloudellista tukea. Kolmanneksi teemaksi nousi vapaaehtoisten ja aktiivisten ihmisten saaminen mukaan yhdistystoimintaan. Yhdistysten vastaukset on seuraavassa luokiteltu ja esitelty tiiviisti. Tilaongelmat Joka kolmas yhdistys (25 yhdistystä) mainitsi tarvitsevansa toimintaan soveltuvaa toimitilaa, harrastustilaa tai välinevarastoa. Partiot toivoivat leiripaikkaa, urheilu- ja liikuntajärjestöt urheilumahdollisuuksien parantamista. Lähes kaikki, jotka mainitsivat tilaongelman, toivoivat ratkaisua kunnalta. Kunnan joustavampaa suhtautumista koulujen tilojen käyttöön myös toivottiin. Vapaaehtoiset Moni yhdistys kaipaa lisää vapaaehtoisia. Yhdistyksissä on pula aktiiveista ja ohjaajista. Lapsia ja nuoria olisi tulossa mukaan vaikka kuinka paljon, mutta aikuiset puuttuvat toiminnasta. Toisaalta toivottiin nykyiseltä jäsenistöltä vastuun ja työn jakamista.

17 16 Taloudellinen tuki ja arvostus Taloudellisen tuen lisäksi toivottiin kunnalta tukea yhdistystoiminnan pyörittämiseen ja arvostusta. Kunta yhdistyksiä kokoavana tahona Kunnan toivottiin kokoavan eri järjestöjä yhteen. Yhdistyksissä koettiin, että näin pystyttäisiin tutustumaan muihin yhdistyksiin paremmin ja muodostamaan yhteistyöverkostoja. Lisäksi kaivattiin selkeää yhteyshenkilöä kunnan puolelta, jolta saisi apua kunnan ja yhdistysten välisten asioiden hoitoon. Toivottiin, että kunnalla olisi jokin yhteinen foorumi, jonka kautta pystyttäisiin välittämään tietoa tapahtumista ja näin välttämään esimerkiksi päällekkäiset tapahtumat. Myös vapaaehtoistyön nettisivuja toivottiin. Tiedottaminen Yhdistykset toivoivat, että kunta aktiivisemmin tiedottaisi yhdistysten tarjoamista palveluista. Toisaalta toivottiin, että kunta automaattisesti tiedottaisi yhdistysten piiriin kuuluvista asioista yhdistyksiin päin. Muuta Muutama yhdistys koki, että tarvitsisi apua nettisivujen kehittämisessä. Vastauksista kävi ilmi, että Tuusulassa toimiville yhdistyksille toivottiin keskustelupalstaa ja toimintakalenteria. 5 Johtopäätökset ja loppupohdinta Suosituimpia lapsiperheille tarjottavia palveluita olivat tapahtumien sekä retkien ja tutustumiskäyntien järjestäminen lapsiperheille. Pääosa tarjotuista palveluista oli ryhmiteltävissä otsakkeiden kerhotoiminta tai retket, leirit ja tapahtumat alle. Myös palveluista, joita yhdistykset olivat tulevaisuudessa kiinnostuneita tarjoamaan, oli luokiteltavissa edellä mainittujen otsakkeiden alle. Lomakkeessa ei kysytty vertaistuen ja sosiaalisten verkostojen luomisen mahdollisuutta lapsiperheiden vanhemmille, joka varmasti on yksi tärkeä osa-alue, joka tulee esiin monen yhdistyksen toiminnassa. Mielekkään tekemisen mahdollistaminen on taatusti monen

18 17 yhdistyksen toiminta-ajatuksena. Lisäksi on hyvä muistaa, että yhdistystoiminta sinänsä on kunnalle eduksi, vaikka se ei selkeitä palveluita syntyisikään. Lapsiperheiden palveluiden tarjoamisen lisääminen on yhteydessä yleisesti yhdistysten toiminnan kehittämiseen. Ylipäätään yhdistykset kokivat, että tämän hetkiset resurssit eivät sallineet laajempien palveluiden tarjoamista lapsiperheille. Suurimmiksi ongelmiksi kyselyn perusteella nousivat toimitilakysymykset, aktiivisten jäsenten saaminen mukaan yhdistystoimintaan ja toiminnan rahoitus. Ohjaajien ja aktiivisten jäsenten puutteesta kärsivät monet yhdistykset. Lapsia ja nuoria olisi tulossa toimintaan mukaan lisää, mutta ohjaajista ja aikuisista on pulaa. Osassa vastauksista toivottiin lisää vaihtuvuutta ja uusia ihmisiä mukaan yhdistystoimintaan. Tosin usein kuitenkin kaivatut aikuiset ovat kiireisiä työn ja perheen parissa. Tilannetta kuvaa erään yhdistyksen kommentti: Vanhat ei jaksa ja nuoret on töissä. Yhden yhdistyksen vastauksessa toivottiinkin lasten vanhempien työpaineiden ja -määrän vähenemistä, jolloin vanhemmilla olisi enemmän aikaa osallistua toimintaan. Yhdistysten näkökulmasta yhteistyö kunnan kanssa oli sujunut hyvin. Tulevaisuudessa kunnan rooli nähtiin yhdistysten toiminnasta tiedottajana. Monet olisivat halukkaita tekemään yhteistyötä erilaisten tilaisuuksien muodossa. Tuusulan kunnan ja yhdistysten yhteiset tilaisuudet ja tapahtumat saattaisivat olla mahdollisuus esitellä yhdistysten toimintaa yhdistystoiminnasta kiinnostuneille. Näin mukaan voitaisiin saada kaivattuja uusia aktiiveja. Myös vapaaehtoistyön verkkosivut, jotka ovat jo kunnassa suunnitteilla, auttaisivat tiedonvälityksessä kunnan alueella toimivien järjestöjen tarjoamista vapaaehtoistyön muodoista. Järjestöjen välinen yhteistyö on tutkimuksen perusteella karkeasti jaettavissa kahteen osaan. Toisaalta on yhdistyksiä, jotka tekevät yhteistyötä oman alansa sisällä muiden järjestöjen kanssa. Toinen osa yhdistyksistä on painottunut tekemään alueellista yhteistyötä yhdistysten kanssa, jotka maantieteellisesti sijaitsevat samalla alueella mutta jotka saattavat olla eri toimialan yhdistyksiä. Ylipäätään yhteistyön hyötyinä nähtiin tietojen ja taitojen vaihtaminen, uusien näkökulmien saanti ja voimavarojen tehokkaampi käyttö. Monet kokivat yhteistyön aloittamisen hankalaksi. Kunnalta toivottiinkin aktiivisempaa otetta auttamisessa luomaan yhdistysten välisiä yhteistyöverkostoja. Yhteistyöverkostojen luonti

19 18 voisi vastaajien mukaan tapahtua esimerkiksi yhdistysten edustajien yhteisissä tapahtumissa tai luomalla keskustelupalsta yhdistysten edustajille internetiin. Lähteet: Aholainen, A Kopin kiinniottajat. Kuka vaikuttaa hankkeen alkukartoitus. Kuka vaikuttaa hanke. Uudenmaan sosiaaliturvayhdistys. Saatavissa: Helander, V & Laaksonen, H Suomalainen kolmas sektori. Rakenteellinen erittely ja kansainvälinen vertailu. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto. Helsinki. Helander, V Paikallisyhdistys lähikuvassa. Yhteydet, rakenne ja toiminta. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto. Helsinki. Jurvansuu, S Paikallisyhdistysten menestystekijät. Tutkimus kansalaistoiminnan hyvistä käytännöistä. HUMAK. Sarja A. Tutkimuksia 2. Kansalaistoiminta ja nuorisotyö 1/2002. HUMAK. Kauniainen. Laamanen, E., Ala-Kauhaluoma, M. & Nouko-Juvonen, S Kuntien ja kolmannen sektorin projektiyhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kokemuksia ja kehittämisajatuksia. Kuntaliitto. Helsinki. Levanto, T. (toim.) Järjestöjen palvelutuotanto keskisellä Uudellamaalla. Järjestöt palvelevat keskisellä Uudellamaalla hanke, Humanistinen ammattikorkeakoulu. Saatavissa: Särkelä, R., Vuorinen, M. & Peltosalmi, J Sosiaali- ja terveysjärjestöjen mahdollisuudet palveluiden ja tuen tuottamisessa. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto. Helsinki.

20 Liite 1. Saate ja kyselylomake Hyvä vastaanottaja Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa kolmannen sektorin ja kunnan yhteistyötä palveluiden tuottamisessa lapsiperheille. Tutkimus kuuluu Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaan hankkeeseen Oppimisverkostot työn ja perheen tasapainon rakentajina, jonka toteuttaa Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia ja jonka yhteistyökumppani on Tuusulan kunnan sosiaalitoimi. Kyselyssä tiedustellaan järjestönne lapsiperheille tarjoamia palveluita sekä yhteistyötä muiden järjestöjen ja kunnan kanssa. Tutkimuksesta saatua tietoa käytetään hyväksi lapsiperheiden palveluiden kehittämiseen Tuusulassa. Lisäksi tutkimuksesta saadaan arvokasta tietoa yhdistysten kehittämisen tarpeista, järjestöjen ja kunnan yhteistyöstä ja järjestöjen keskinäisestä yhteistyöstä. Näiden tietojen avulla voidaan jatkossa kehittää kunnan tarjoamia tukimuotoja yhdistyksille. Kysely on lähetetty Tuusulan kunnan yhdistysrekisteriin yhteystietonsa ilmoittaneille järjestöille. Tutkimuksen toteuttaa Johanna Valkama, jolta voi myös kysyä lisätietoja tutkimuksen sisällöstä. Toivomme, että vastaatte kyselyyn ja palautatte lomakkeen mennessä oheisessa palautuskuoressa, jonka postimaksu on jo maksettu. Jollei lomaketta palauteta vastauspäivään mennessä, otamme Teihin puhelimitse yhteyttä, jotta voimme sopia Teille sopivan ajankohdan puhelinhaastatteluun. Toivomme, että järjestönne vastaa kyselyyn, vaikka osa kysymyksistä ei olisikaan järjestönne kohdalla merkityksellisiä. Yhteistyöstä etukäteen kiittäen Johanna Valkama opiskelija Helsingin yliopisto Tuula Hallia Lapsi- ja perheasiain koordinaattori Tuusulan kunta

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen. Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina

Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen. Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A. Raportteja ja

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä -projekti

Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä -projekti Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä -projekti Kyselytutkimuksen raportti: Kolmannen sektorin osaamis- ja kehittämistarpeet sekä sosiaalisen

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN OMALÄÄKÄREIDEN SUHTAUTUMINEN VERTAISTUKEEN

TERVEYSKESKUSTEN OMALÄÄKÄREIDEN SUHTAUTUMINEN VERTAISTUKEEN TERVEYSKESKUSTEN OMALÄÄKÄREIDEN SUHTAUTUMINEN VERTAISTUKEEN Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Heini Lekander kandidaatin tutkielma kevät 2008 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO

Lisätiedot

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Teemahaastattelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri Sisällysluettelo Esipuhe.................................................................................

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Milla Paumo Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja 29 SUKUPUOLTEN TASA ARVO VALTION RESURSSIOHJAAMALLA NUORISOTOIMIALALLA Milla Paumo

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

HOIVA-ALAN TULEVAISUUS MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA. Selvitys Sisä-Savon yksityisestä hoiva-alasta

HOIVA-ALAN TULEVAISUUS MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA. Selvitys Sisä-Savon yksityisestä hoiva-alasta HOIVA-ALAN TULEVAISUUS MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA Selvitys Sisä-Savon yksityisestä hoiva-alasta Pauliina Kovanen Sisä-Savon seutuyhtymä Toukokuu 2009 Hankkeen nimi Hoiva-alan tulevaisuus maaseutumaisilla

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

Yhteistä Hyvää. Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015. luonnos I

Yhteistä Hyvää. Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015. luonnos I Yhteistä Hyvää Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015 luonnos I Hyvinvointialan järjestöstrategia TIIVISTELMÄ SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Strategian lähtökohdat 2.1 Strategian tarve ja

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Green Care Vihreä Hoiva maaseudulla

Green Care Vihreä Hoiva maaseudulla TTS:n julkaisuja 413 Green Care Vihreä Hoiva maaseudulla Kyselyiden ja haastatteluiden yhteenvetoraportti Anne Korhonen Sari Liski-Markkanen Kirsi Nikander Irene Roos Green Care Vihreä Hoiva maaseudulla

Lisätiedot

Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004

Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004 Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004 Hanne Laukkanen Joensuun yliopisto Sosiologian laitos Koulutuksen yhteiskunnalliskulttuurisen tutkimuksen yksikkö 28.5.2005 1 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Noste-hankkeiden

Lisätiedot

Työkeskuksesta sosiaaliseksi yritykseksi?

Työkeskuksesta sosiaaliseksi yritykseksi? Työkeskuksesta sosiaaliseksi yritykseksi? Selvitys erään sosiaalisen yrityksen tulevaisuuden mahdollisuuksista ja sosiaalisen yrityksen sosiaalipoliittisista tehtävistä ESR SOSVOIMA Sosiaalinen yrittäjyys

Lisätiedot

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen esiselvitys kunta järjestöt yhteistyöstä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Mustakangas-Mäkelä Anne Sisältö Tiivistelmä...3 1

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot