KESKUSTAKIRJASTO TARVESELVITYS 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKUSTAKIRJASTO TARVESELVITYS 2006"

Transkriptio

1 KESKUSTAKIRJASTO TARVESELVITYS HANKKEEN TAUSTA KESKUSTAKIRJASTON TARVE Mitä kaupunginkirjasto tarjoaa kaupungille ja helsinkiläisille? Asiakaslähtöistä peruspalvelua kaikille Kirjastoverkko kehittyy kaupungin mukana Pääkirjasto ja kaupunginkirjaston keskeiset toimipisteet kantakaupungissa Kirjasto ajassa mukana Uudenlaiset käyttötavat itse tekevä asiakas Tehokasta toimintaa asiakkaiden parhaaksi Kaupunginkirjaston verkon kehittäminen Keskustakirjaston vertailukohtia muualla Kaupunginkirjaston yhteistyökumppanit Kaupungin muut hallintokunnat Valtio yhteistyökumppanina Pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastot yhteistyökumppanina Muut yhteistyökumppanit Keskustakirjasto toteuttaa kaupungin yhteisstrategioita ja pääkaupunkiseudun visiota Keskustakirjasto perheiden ja nuorten paikka keskustassa Keskustakirjasto lisää kaupungin keskustan elinvoimaa Keskustakirjasto suomalaisen osaamisen näyteikkuna KESKUSTAKIRJASTON TOIMINTA JA TILAT Keskustakirjasto rakennuksena ja toimintapaikkana Elämysten tila ja kokoelma Tarjottavat aineistot Keskustakirjaston toiminta Keskustakirjasto on osa kulttuurista tietoyhteiskuntaa Keskustakirjasto on perhekirjasto Sijainti ja saavutettavuus Henkilökunta Käyttöennuste Pinta-alatavoite ja tilaohjelma Vapautuvat tilat Tiivistelmä tavoitteiksi ja päämääräksi LAATUTASO Määritysperusteet Erityiset ominaisuudet RAKENNUS JA TONTTI KUSTANNUKSET Rakennuskustannukset Keskustakirjaston toiminnan käynnistämisen kustannukset Toistuvat käyttökustannukset TAVOITEAIKATAULU JA RAHOITUSTARVE PÄÄTÖSEHDOTUS...26

2 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta LIITTEET Liite 1 Kaupunginkirjasto Liite 2 Kaupunginkirjasto Liite 3 Kaupunginkirjaston käyttötilasto suurpiireittäin Liite 4 Metropolitan Libraries Statistics 2005 Liite 5 Kävijät Helsingin kulttuurilaitoksissa 2005 Liite 6 Alustava kustannusarvio

3 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta HANKKEEN TAUSTA Uudenlaisen, suuren kirjaston, kirjallisuuden ja lukemisen talon tarve kaupungin keskustaan ajankohtaistui Kamppi Töölönlahti alueen kehittämisen voimakkaassa käyntiin lähdössä 1990-luvun loppupuoliskolla. Asiasta nousi runsaasti kansalaisaloitteita, lehtikirjoituksia ja valtuustoaloitteita. Myös kolme neljästä Kampin suunnittelun kutsukilpailun arkkitehdeista sisällytti spontaanisti keskustakirjaston ehdotuksiinsa, vaikka hanke ei ollut Kampin suunnitteluohjelmassa. Yleisessä keskustelussa kävi ilmi laajojen kansalaispiirien näkemys, että Helsingistä puuttuu kaupungin mittasuhteisiin sopiva kirjasto, meille suomalaisille niin merkityksellisen lukemiskulttuurin ja kirjallisuuden paikka. Tähän keskusteluun kulttuuri- ja kirjastolautakunta vastasi Helsingin kulttuurikaupunkivuoden, vuoden 2000, lopussa hyväksymällä omalta osaltaan kaupunginkirjastossa laaditun alustavan hankesuunnitelman ja ehdottamalla hanketta edelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn. Keskustakirjaston alustavassa hankesuunnitelmassa esitettiin keskustakirjaston tarve, toiminnallinen suunnitelma, tilaohjelman tavoitteet ja kirjaston sijaintiehdotus keskustan alueella kirjaston paikan ja tontin myöhemmin tapahtuvaa tarkempaa määrittelyä varten. Lautakunta esitti, että kaupunginhallitus antaisi kaupunkisuunnitteluvirastolle tehtäväksi suunnitella yhteistyössä kaupunginkirjaston kanssa Töölönlahden asemakaavoituksen yhteydessä keskustakirjastolle tontti tai selvittää keskustakirjaston mahdollista sijoittamista Kamppiin tai vanhemman liikekeskustan uutta käyttöä odottaviin tiloihin. Vuonna 2002 valtuutetut ottivat Töölönlahden asemakaavan valtuustokäsittelyn yhteydessä uudestaan kantaa keskustakirjaston rakentamisen puolesta. Ajatus keskustakirjaston ja valtiollisen kansalliskirjaston rakentamisesta yhdessä ja samalla toive valtion osallistumisesta rakennettavan kirjaston rahoitukseen nousi esille Töölönlahden asemakaavan valtuustokäsittelyn yhteydessä , jolloin valtuusto hyväksyi toivomusponnen: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että ennen kuin valtion kanssa ryhdytään sopimaan valtion kiintiöön tulevista tonteista, selvitetään yhteistyössä kaupungin ja valtion kanssa mahdollisuudet rakentaa alueelle kansalliskirjasto ja Helsingin keskustakirjasto yhteishankkeena. Valtuusto hyväksyi keskustakirjaston toteuttamista ja Töölönlahden asemakaavan jatkosuunnittelua koskevan aloitteen, että kaupunki ryhtyisi toimiin keskustakirjaston toteuttamiseksi kaupungin omia Töölönlahden alueen rakennusaloja hyödyntäen. Vastauksessaan valtuutetuille kaupunginhallitus totesi saatuaan asiaa koskevat lausunnot kiinteistölautakunnalta, kaupunkisuunnittelulautakunnalta ja kulttuuri- ja kirjastolautakunnalta, että asemakaavan kaavamääräykset eivät ole esteenä kirjaston sijoittamiselle Töölönlahden alueelle, mikäli taloudelliset ja muut edellytykset täyttyvät. Kulttuuri- ja kirjastolautakunta on vuosittain sisällyttänyt keskustakirjastohankkeen taloussuunnitelmaehdotuksensa pääomatalouden rakennushankkeisiin sen viimeisille vuosille. Vuoden 2005 alussa keskustakirjaston asia nousi kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa uudestaan esille kokouksessaan lautakunta päätti antaa kaupunginkirjastolle

4 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta tehtäväksi laatia ja tuoda lautakunnan käsittelyyn kaupungin 2004 muutettujen tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukainen uudistettu tarveselvitys. 2 KESKUSTAKIRJASTON TARVE Keskustakirjaston tarvetta perusteltiin laajasti ja seikkaperäisesti alustavassa hankesuunnitelmassa vuonna Siinä todettiin, että Keskustakirjaston tarpeen keskeiset perusteet lähtevät Helsingin kaupungin, erityisesti sen urbaanin keskustan kehittymisestä ja kaupungin pyrkimyksestä toimia korkean teknologian tietoyhteiskuntana. Keskustakirjaston tekee ajankohtaiseksi kirjastotoiminnan muutos, joka heijastelee ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuvaa kulttuurista muutosta. Muutostarvetta vahvistaa Pasilan pääkirjaston ja kaupunginkirjaston muidenkin suurimpien kirjastojen ahtaus. Keskustakirjasto on kirjastohankkeen työnimi, joka viittaa uuden kirjaston toivottuun keskeiseen sijaintiin aivan kaupungin ydinkeskustassa. Kamppi Töölönlahti -alueen rakentamisessa tulevat varatuiksi kaupungin keskustan arvokkaat tontit. Kaupunkilaiset, asukkaat ovat olleet kiinnostuneet saamaan osan suunnittelualueesta oman toimintansa alueeksi. Alueiden rakentamisella on tilaisuus vahvistaa keskustan eläviä piirteitä, rakentaa tilaa ihmisille. Samalla, kun uudella rakentamisella täsmennetään liikenteelle annettavaa alaa ja monipuolistetaan kaupalliselle liike-elämälle varattua osuutta, voidaan rakentaa kaikille kaupunkilaisille yhteistä tilaa ja julkista yhteisöä. Keskustakirjaston elävä ja runsaasti kaupunkilaisia puoleensa vetävä toiminta on erinomainen torjumaan alueen autioitumista ja illaksi tyhjenevän, syrjäytyneen keskustan laajentumista. Kaupunki haluaa kansainvälisessä kaupunkien ja alueiden välisessä kilpailussa kehittyä osaamisen ja luovuusklusterin avulla erottuvaksi ja kiinnostavaksi paikaksi. Mielenkiintoinen ja muista erottuva paikka tarvitsee omaleimaisuutta. Helsinki ei voi eurooppalaisten kaupunkien joukossa kilpailla runsaita muistomerkkejä jättäneellä menneisyydellään, vaan Helsingin on nuorena kaupunkina kilpailtava hyvällä nykyisyydellä ja tulevaisuudella. Keskustakirjasto on tulevaisuuden paikka, jotakin sellaista, mitä missään ei vielä valmiina ole. Keskustakirjasto voi olla innovatiivinen miljöö, konkreettinen osa luovan kaupungin vision toteuttamisessa. 2.1 Mitä kaupunginkirjasto tarjoaa kaupungille ja helsinkiläisille? Helsingin kaupunginkirjasto on yleinen kirjasto. Yleisten kirjastojen toiminnan lähtökohta näiden koko olemassa olon ajan ovat olleet kirjaston käyttäjien vapaus, tasa-arvo, avoimuus ja omatoimisen kansalaisen itsekasvatus. Kirjaston perimmäinen tarkoitus on tukea aktiivista kansalaisuutta ja sen edellyttämiä taitoja sekä tarjota ihmisille mahdollisuus virkistymiseen. Unescon vuoden 1994 Yleisten kirjastojen julistuksessa todetaan, että yleinen kirjasto on portti tiedon ääreen. Sen mukaan vapaus, hyvinvointi sekä yhteiskunnan ja yksilön kehitys ovat inhimillisiä perusarvoja. Ne saavutetaan vain siten, että hyvin asioista perillä olevat kansalaiset käyttävät demokraattisia oikeuksiaan ja osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnan toimintoihin. Rakentava osallistuminen ja demokratian kehittyminen riippuvat riittävästä koulutuksesta ja vapaasta esteettömästä pääsystä tietojen, ajatusten, kulttuurin

5 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta ja informaation käyttöön. - - Yleinen kirjasto, joka on läheisin portti tiedon ääreen, luo perusedellytykset elinikäiselle oppimiselle, itsenäiselle päätöksenteolle ja yksilöiden ja sosiaalisten ryhmien kulttuurikehitykselle. Yleinen kirjastotoiminta on Suomessa lakisääteistä. Kaupunginkirjaston toiminta perustuu kirjastolakiin (904/1998) ja asetukseen (1078/1998). Lain mukaan kirjaston perustehtäviin kuuluu tarjota ihmisille yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen sekä jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnan tavoitteena on myös edistää virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittämistä. Helsingin kaupunginkirjasto toimii lisäksi valtakunnallisena yleisten kirjastojen keskuskirjastona ja ulkomaalaiskirjastona. Näitä tehtäviä varten kaupunki ja kirjasto saavat erillistä valtionosuutta ja -avustusta. Kaupunginkirjaston toimintaa ohjaavat toiminta-ajatus, visio 2010 ja arvot, jotka on laadittu kirjastolain sekä kaupungin toimintaa ohjaavien strategioiden hengen mukaisesti. Kaupunginkirjaston vuonna 1996 hyväksytty toiminta-ajatus on: Helsingin kaupunginkirjasto on kansalaisten peruspalveluna avoin kaikille. Osana maailmanlaajuista kirjastoverkkoa tarjoamme asiakkaillemme esteettömän pääsyn kulttuurin ja tiedon lähteille. Kehitämme vuorovaikutteisesti kirjastopalveluja, joita helsinkiläiset tarvitsevat toimiakseen yhteiskunnan aktiivisina jäseninä ja saadakseen iloa elämäänsä. Kaupunginkirjaston uudistetut arvot ovat asiakaslähtöisyys, luottamuksellisuus, moniarvoisuus, moniulotteisuus, taloudellisuus ja tasa-arvo. Kaupunginkirjaston arvoissa on otettu huomioon sekä kirjastolain henki että hallitusmuodon 13 :n 2 momentissa ilmaistu periaate, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeittensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä. Kaupunginkirjaston visio vuoteen 2010 on: Rajaton kirjasto, sivistyksen ja elämysten lähde elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Visio korostaa kirjaston erilaista rajoja ylittävää toimintaa. Pääkaupunkiseudun kirjastojen HelMet-yhteistyö ylittää kuntarajat. Vireillä oleva, kansalliskirjastona toimivan Helsingin yliopiston kirjaston toimialan ja tehtävien laajentaminen koskemaan yleisiä kirjastoja yhtä hyvin kuin ammattikorkeakoulujen kirjastoja ja erikoiskirjastoja lisää kirjastoverkon yhteistyötä yli uusien rajojen. Kirjastotoiminta ulottuu myös entistä enemmän kirjastotilojen ulkopuolelle, kun verkko- ja mobiilipalvelujen tarjonta ja käyttö lisääntyvät. Kaupunginkirjasto on osa kirjastojen muodostamaa maailmanlaajuista yhteistä verkostoa. Visio korostaa kirjastotoiminnan sisällöllistä merkitystä monipuolisena sivistyksen ja elämysten tarjoajana ja kytkee toiminnan edellä esitettyihin kirjastolain määrittelemiin tehtäviin. Kirjasto ei keskity vain tietoon ja kirjallisuuteen, vaan se tukee oman toimintatapansa mukaan laajasti koko kulttuurin kenttää ja tarjoaa erilaisia väyliä

6 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta sivistyksen ja elämysten lähteille pääsemiseksi. Kirjasto tarjoaa mahdollisimman esteettömän pääsyn erilaisiin kulttuurin ja tiedon lähteisiin. Tällöin ei aineiston pakkausmuoto, esim. kirja, levy tai verkkojulkaisu, ole ratkaiseva, vaan sisältö ja sen tärkeys. 2.2 Asiakaslähtöistä peruspalvelua kaikille Kaupunginkirjasto antaa peruspalvelua, jota kaikki voivat käyttää. Se saavuttaa palvelullaan laajat väestöryhmät. Vaikka kirjastopalvelut ovat kaikkien käytettävissä, niitä kehitetään palvelujen kustantajien, helsinkiläisten veronmaksajien hyväksi, heitä kuullen. Toimintaa ohjaavat ympäröivän yhteiskunnan havainnointi ja asukkaiden tarpeisiin vastaaminen. Kaupunginkirjaston palvelujen perustan muodostavat kirjastoverkko, verkkokirjasto, kokoelma sekä henkilöstö. Kirjastopalvelujen saatavuudessa keskeinen asia ovat tilat ja aukioloaikojen määrä. Kaupunginkirjasto on 36 kirjaston verkko. Tavoitteena on, että kaupunginkirjaston toimipisteet sijaitsevat lähellä asukasta keskeisillä paikoilla eri puolilla kaupunkia. Kaupunginkirjaston kaksi kirjastoautoa kiertää eri puolilla kaupunkia ennen muuta kiinteiden kirjastojen verkon katvealueilla. Lisäksi sairaaloissa, erilaisissa hoitolaitoksissa ja vanhusten palvelukeskuksissa on 11 kirjastopalveluja tarjoavaa laitoskirjastoa tai toimintapistettä. Kaupunginkirjaston kotipalvelu kierrättää kokoelmia useissa yksityisissä hoitolaitoksissa yksittäisten kotipalveluasiakkaiden lisäksi. Kotipalvelun avulla kaupunginkirjasto tavoittaa henkilöitä, jotka eivät itse pysty asioimaan kirjastossa. Suurin osa kaupunginkirjaston nykyisistä toimitiloista on kirjastotilaksi suunniteltua tilaa, joka on kaupungin omassa omistuksessa. Kaupunginkirjaston palvelu fyysisissä toimipisteissä eri kaupunginosissa on lähtökohdiltaan alueellista. Kaupunkilaisten kirjaston käyttö on kuitenkin vapaata ja asuinpaikasta riippumatonta. Keskustassa sijaitsevat toimipisteet palvelevat kaikkia. Kaupunginkirjaston tilat ovat pääosin kaupunkilaisten käytössä olevaa asiakastilaa. Pitkillä aukioloajoilla pyritään järjestämään mahdollisimman monille mahdollisuus käyttää kirjaston palveluja. Kaupunginkirjaston tavoitteena on kaupunkilaisten henkisen hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen tasa-arvon edistäminen. Kirjastot tarjoavat peruspalvelua selviytymisen tueksi. Ne tuovat kulttuurin osaksi jokapäiväistä elämää. Kirjasto mahdollistaa vapaa-ajan käytön ja harrastusten aktivoinnin. Se tukee opiskelua ja elinikäistä oppimista. Toiminnan keskeinen periaate on kirjastolaissakin päätetty peruspalvelujen maksuttomuusperiaate. Kirjasto tarjoaa vaihtoehdon kaupalliselle tarjonnalle. Se sallii asiakkaidensa erilaiset elämäntavat ja antaa tilaisuuden erilaisten näkemysten esille tuomiselle. Kaupunginkirjasto on yleisten kirjastojen periaatteiden mukaan portti vapaan tiedon saantiin ja turvaa näin omalta osaltaan demokratian edellytyksiä. Kaupunginkirjastolla on myös valtakunnallisia kehittämis- ja ylläpitotehtäviä; yleisten kirjastojen keskuskirjaston ja ulkomaalaiskirjaston tehtävät. Kaupunginkirjaston keskeisimmät palvelut ja tuotteet ovat tarjottavat kokoelmat ja pääsy digitaalisiin tietovarantoihin. Kaupunginkirjasto rakentaa ja ylläpitää yhdessä

7 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta pääkaupunginseudun kaupunginkirjastojen kanssa sähköistä kirjastoa ja kehittää tietojärjestelmiä ja antaa niiden käytön ja sähköisten palvelujen ja sähköisen asioinnin opastusta, samoin kuin opastusta perinteisempään kirjastonkäyttöön ja fyysisiin aineistoihin. Tilat ovat sähköistenkin palvelujen aikana tärkeä osa palvelua. Fyysiset kokoelmat ovat tilassa. Myös käytön opastus tapahtuu pääosin kirjaston tiloissa. Asiakkaat käyttävät kirjaston tiloja erittäin monipuolisesti, viipyvät entistä pidempään, työskentelevät kirjastossa ja käyttävät kirjastossa langatonta verkkoa. Yhteinen julkinen, ei-kaupallinen, virikkeinen tila on osoittautunut palveluksi sinänsä. Kaupunginkirjaston monikäyttöiset tilat tuleekin nähdä koko kaupungin voimavarana. 2.3 Kirjastoverkko kehittyy kaupungin mukana Helsinkiin perustettiin kansankirjasto vuonna Vuonna 1876 kirjasto siirtyi kaupungin hallintaan. Helsinki sai ensimmäisenä Pohjoismaissa yleisen kirjaston rakennuksen, kun lahjoitusvaroin Rikhardinkadulle rakennettu kirjastorakennus valmistui Kaupunginkirjaston kirjastoverkko alkoi muodostua vuosisadan vaihteessa, kun kaupunginkirjasto sai ensimmäiset sivukirjastonsa. Kirjastoverkko on kasvanut ja kehittynyt kaupungin laajentumisen ja tiivistymisen myötä keskustasta lähiöihin: Vuonna 1946 alueliitoksen yhteydessä kirjastoverkko kasvoi kerralla 12 toimipisteellä. Liitosten mukana Helsinki sai Haagan, Herttoniemen, Kulosaaren, Lauttasaaren, Malmin, Munkkiniemen, Oulunkylän, Pakilan, Pitäjänmäen, Puistolan, Tapanilan ja Vartiokylän (nykyisin Itäkeskus) kirjastot ja luvuilla toiminta laajeni tasaisemmin uusien kaupunginosien ja lähiöiden rakentumiseen liittyen. Kahden vuosikymmenen aikana perustettiin kahdeksan uutta toimipistettä ja kolme kirjastoa sai uudet tilat ja 1980 luvuilla Helsingin koillisten, luoteisten ja itäisten osien asuma-alueiden tiivistyttyä niihin rakennettiin myös kirjastot luvulla Pihlajamäki (nykyisin Viikki), Kontula ja Laajasalo saivat omat kirjastot luvulla toteutettiin 1960-luvulla viritettyjä suunnitelmia lähiöiden kulttuuritiloiksi. Kirjasto alettiin mieltää peruspalveluksi, joka tarjoaa paikalliselle väestölle kohtauspaikan, asukkaiden yhteisen tietoa ja virkistystä jakavan olohuoneen luvun mittaan toteutettiin kaikkiaan 14 kirjastorakennushanketta, joista viisi oli täysin uusia toimipisteitä luvulla merkittävintä kaupunginkirjaston kehittämisessä oli uuden hallinnollisen ja koko kaupungin kirjastoverkon tukipalvelut tarjoavan pääkirjaston suunnittelu ja toteuttaminen Itä-Pasilaan. Kirjastolautakunnan hyväksymään pitkän tähtäimen suunnitelmaan (PTS -82) Kirjastohankkeet vuoteen 2000 kuului yhteensä 28 tilahanketta, joista 10 oli uusia toimipisteitä. Myllypuron ja Mellunmäen kirjastoja lukuunottamatta suunnitelmaan kuuluneet lähiöiden kirjastohankkeet ovat vuoteen 2006 mennessä toteutuneet. Eräät PTS-kauden hankkeista ovat jo vilkkaan käytön kuluttamina ja toiminnallisten muutosten vuoksi kokeneet uudestaan muutoksia.

8 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Kaupunginkirjaston toimipisteiden verkko on historiallisen muotoutumisen tulos. Kaupunginkirjaston kutakin toimipistettä kohden laskettu keskimääräinen asukaspohja on noin asukasta. Historiallisista syistä ja osin kaupungin topografiasta johtuen tosiasiallinen kirjastokohtainen asukaspohja kuitenkin vaihtelee Suomenlinnan vajaasta 800 asukkaasta Vuosaaren yli asukkaaseen. Helsingin kaupungilla on arvokkaita kirjastorakennuksia. Kaupunginkirjastolla on kolme vanhaa rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta alun perin kirjastoksi rakennettua toimitilaa: Rikhardinkadun, Kallion ja Käpylän kirjastot. Roihuvuoren kirjastossa on viimeinen lähes alkuperäisenä säilynyt 1950-luvun Aallon arkkitehtuurista virikkeensä saanut kirjastointeriööri. Useat nuoremmatkin kaupunginkirjaston tiloista ovat myös arkkitehtonisesti merkittäviä; alueellisten kulttuurikeskusten, Stoan, Kanneltalon, Malmitalon ja Vuotalon lisäksi mm. Töölön kirjastotalo, Kulosaaren ja Vallilan kirjastot sekä Viikin kirjasto. Kirjastot ovat arvokkaita kaupunkilaisten yhteisiä tiloja. Helsinki on ainutlaatuinen kirjastokaupunki siinä suhteessa, että sillä on esittää monia eri aikakausia edustavia ja arkkitehtonisesti korkeatasoisia yleisten kirjastojen rakennuksia ja tiloja. Toisaalta Helsinki on erikoislaatuinen siinä suhteessa, että sillä on laaja kirjastoverkko, mutta ei kaupungin keskustassa sijaitsevaa suurta kirjastoa. (Ks. Liite 1) Pääkirjasto ja kaupunginkirjaston keskeiset toimipisteet kantakaupungissa Pääkirjasto Pasilassa Pääkirjasto muutti 1986 Itä-Pasilaan, johon oli kaavailtu Helsingin uutta kulttuurikeskittymää ja kakkoskeskustaa. Kauan kaivattua uutta pääkirjastoa tarvittiin erityisesti hallinnolliseksi ja kirjastojen verkkoa asiakastyön taustalla palvelevaksi keskukseksi. Pasilassa saatiin hyvä sijainti ja riittävästi tilaa logistisille toiminnoille ja hallinnolle. Yleisöntilat suunniteltiin suhteellisen pieniksi, hyötypinta-alaltaan vain 3373 m 2 :n kokoisiksi, koska otettiin huomioon uuden pääkirjaston välittömän asiakaspalvelun kannalta erikoinen sijainti melko kaukana kaupungin keskustasta. Kun lisäksi uusi keskusta ei toteutunut, sijaitsee myös pääkirjasto asiakkaan kannalta lähiössä. Pääkirjaston suunnitteluajoista monipuolistunut kirjastotoiminnan tarjonta ja entistä monimuotoisemmat kokoelmat vaativat aiempaa enemmän tilaa ja kirjaston suhteellisen pienet yleisönpalvelutilat ja avokokoelmien tilat ovat jääneet ahtaiksi. Koko kirjastoverkon resurssikeskuksena pääkirjasto on kuitenkin palvellut hyvin. Uuden tietotekniikan ja Internetin myötä pääkirjaston hierarkkinen asema varsinaisessa yleisönpalveluverkossa on hävinnyt. Kirjasto jatkaa toimintaansa Pasilan alueen kirjastona. Rikhardinkadun kirjasto Rikhardinkadulla sijainnut vanha pääkirjasto oli 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa suuri kirjasto, joka sijaitsi silloisessa Helsingissä keskeisesti. Sen yleisöpalvelutilat olivat nykyhetken tarkastelunäkökulmasta katsottuna kovin pienet. Vuosikymmenten aikana toteutettujen monien muutosten ja laajennusten jälkeenkin yleisötilojen hyötypinta-ala oli 1980-luvulla ennen rakennuksen saneerausta vain

9 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta m 2. Kirjaston yleisönpalvelutilat olivat osoittautuneet ahtaaksi jo 1910-luvulla. Uuden pääkirjastotalon tarve nostettiin esille ensimmäisen kerran vuonna Kirjaston sijainti suhteessa kaupungin vilkkaimpaan keskustaan on muuttunut. Keskustan painopiste, alue, jossa suuret ihmisvirrat liikkuvat, on viime vuosikymmeninä siirtynyt pohjoisemmaksi. Rikhardinkadun kirjaston yleisöpalvelutilojen hyötypinta-ala nykyisin on noin 1800 m 2. Näissä tiloissa voidaan tarjota kirjaston hyvät peruspalvelut eteläisten kaupunginosien asukkaille. Kallio Kallion kirjasto sijaitsee arvokkaassa, ensimmäisessä kaupungin omin varoin rakennetussa, vuonna 1912 valmistuneessa kirjastotalossa osoitteessa Viides linja 11. Kirjastossa tehty suuri perusparannus ja ullakkolaajennus valmistui vuonna Rakennuksessa on hyötyalaa 1403 m 2. Kirjaston vaikutusalueella asuu tiheästi lähes asukasta. Kirjasto on erittäin vilkkaassa käytössä. Keskustakirjaston valmistumisen jälkeen Kallion kirjasto jatkaa itäisen kantakaupungin asukkaiden kirjastona. Töölö Töölön kirjasto sijaitsee niin ikään rakennustaiteellisesti arvokkaassa, vuonna 1970 valmistuneessa omassa kirjastorakennuksessaan osoitteessa Topeliuksenkatu 6. Kirjastorakennuksessa tehtiin osittainen perusparannus Kirjaston vuokranmaksun perusteena oleva huoneistoala on 2358 m 2. Kirjasto sijaitsee eteläisen ja läntisen suurpiirin rajalla. Kirjaston laskennallisella vaikutusalueella asuu reilut asukasta. Töölön kirjasto on erittäin vilkkaassa käytössä. Keskustakirjaston valmistuttua kirjasto jatkaa läntisen kantakaupungin asukkaita palvelevana kirjastona. Keskustakirjasto tulee helpottamaan sekä Kallion, Rikhardinkadun että Töölön kirjastoihin kohdistuvia suuria paineita, jotka johtuvat noin puolen miljoonan vuosittaisen kävijän määrästä kussakin kirjastossa. Näiden kirjastojen käyttö on niin vilkasta, että tilat kuluvat kohtuuttoman nopeasti. Kirjasto 10 ja Lasipalatsin Kohtaamispaikka Lasipalatsissa noin 300 m 2 :n tiloissa aiemmin toiminut Kirjakaapeli kärsi ahtaudesta. Kävijöitä tiloissa oli keskimäärin lähes 1000 päivässä. Vuonna 2005 Pääpostitalossa avatussa uudessa kirjastossa, Pasilan musiikkiaseman ja Kirjakaapelin toimintojen yhdistämisessä syntyneessä Kirjasto 10:ssä on huoneistoalaa yhteensä 994 m 2. Edelleen suhteellisen pienen tilan vuoksi aineistot on rajattu lähinnä vain musiikkiin ja musiikkikirjallisuuteen, pieneen kokoelmaan matka- ja muuta opaskirjallisuutta sekä sarjakuvia. Asiakkaat toivovat, että Kirjasto 10:ssä olisi laajemmin kirjallisuutta sekä kirjallisuutta ja toimintaa myös lapsille. Kävijöitä on noin 2000 päivässä. Patoutunutta tarvetta keskustassa sijaitsevalle suurelle palvelupisteelle on runsaasti. Kirjasto10:n toiminta siirtyy Keskustakirjastoon sen valmistuttua. Kirjakaapelin entisissä tiloissa toimii lähtien uusi toimipiste jossa eri alojen asiantuntijat opastavat kaikkia

10 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta tiedonhaluisia verkossa olevien sähköisten palveluiden, mobiilipalveluiden ja digi-tv:n käytössä. Kohtaamispaikan toiminta on tarkoitus siirtää Keskustakirjastoon. 2.4 Kirjasto ajassa mukana Yleisen kirjaston toiminnan tarkoitus on ollut levittää ennen muuta lukemiseen, mutta myös muiden taidemuotojen vastaanottotapoihin perustuvaa sivistystä. Sivistys on Suomen yleisissä kirjastoissa nähty hyvin laajasti ihmisten omaehtoisena itsensä kehittämisenä tai harrastuksena. Yleinen kirjasto on ollut joustava omaksumaan sivistysvälitystehtäväänsä erilaisia medioita. Näin kirjastotoiminta on vähitellen muuttunut ottaen mutkattomasti uudet tallennemuodot ja mediat käyttöön. Yleisillä kirjastoilla on ollut koulun ohella tärkeä asema lukemisen tukena. Kirjaston erityinen vahvuus on paitsi sen laaja sivistyskäsitys, myös sen puolueettomuus ja erottelemattomuus, mihin olennaisena osana on liittynyt peruspalvelujen käytön maksuttomuus. Suomesta on rakennettu tietoyhteiskuntaa. Yleiset kirjastot on otettu tietoyhteiskunnan levitysalustoiksi valtiollisissa tietoyhteiskunnan edistämisohjelmissa. Informaatiotekniikan murroksen myötä on syntynyt valtavasti tietolähteitä ja aineistoja, jotka ovat vain virtuaalisesti olemassa ja sähköisesti käytettävissä. Fyysisen kirjaston oheen on muodostunut verkkokirjasto. Tiedonhaussa on tarjolla laajalti ja nopeasti hakevia hakurobotteja. Kirjastot ovat omaksuneet omakseen myös virtuaalisuuden. Ne pyrkivät järjestämään Internetin informaatiotulvaa, ovat järjestäneet luettelonsa Internetissä käytettäväksi ja tarjoavat sähköisiä etäpalveluja. Kirjastot ovat hankkineet asiakkaidensa käyttöön erityisiä tietokantoja ja sähköisiä aineistoja Uudenlaiset käyttötavat itse tekevä asiakas Kirjasto on paitsi lainaus- ja tiedonhakupaikka, myös yhteinen julkinen olohuone. Kirjaston tila on osa palvelua. Keskeisellä paikalla oleva kirjasto on kohtaamispaikka. Se on paikka, jossa voi kiireen keskellä rauhoittua kulttuurin, tiedon ja ajatusten ääreen. Kirjasto tarjoaa myös työskentely- ja opiskelutilaa. Moderni kirjasto antaa mahdollisuuden asiakkaiden omalle luovuudelle. Asiakkaiden työskentely kirjastossa vaatii kokoelmatilojen lisäksi työtilaa. Langattoman verkon ja lainattavien lisälaitteiden avulla käyttäjät voivat rakentaa irrallisista kalusteista ja varusteista oman työpisteen. Asiakkaat voivat varata luovaan toimintaansa sekä äänitysettä kuvankäsittelystudiota. Asiakkaiden tai asiakasryhmien esitysten käyttöön on varattu myös esitystilaa ja asiakkaat voivat jättää toisten käyttäjien kuultaviksi ja arvioitaviksi omia musiikkituotoksiaan. Amerikkalainen sosiologi Ray Oldenburg on todennut, että kodin ja työpaikan jatkumoksi yhteiskunnassa tarvitaan kolmas paikka, joka on epämuodollisen julkisen elämän keskus. Fyysisesti kolmas paikka on julkinen paikka, jossa ihmisten on mahdollisuus tavata, kohdata satunnaisesti. Kolmannen paikan syvin merkitys on sosiaalisessa kanssakäymisessä ja vuorovaikutuksessa. Kolmas paikka palvelee parhaiten yhteisöä

11 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta silloin, kun se yhdistää ja on paikallinen. Oldenburg katsoo, että kolmas paikka on edellytys hyvin toimivalle yhteisölle ja hyvinvoiville kansalaisille. Nykyaikaiseen yleiseen kirjastoon sopivat Oldenburgin hahmottamat kolmannen paikan keskeiset ominaisuudet: se on kaikille avoin, tasa-arvoa ja vuorovaikutusta luova, jatkuvuutta omaava, älyllinen, puolueeton, kodikas ja mukava paikka Tehokasta toimintaa asiakkaiden parhaaksi Internetistä ja etäkäytöstä huolimatta kirjastoon tullaan edelleen. Kun tieto pääkaupunginseudun yhteiseen kirjastojärjestelmään - HelMet-järjestelmään - kuuluvista kokoelmista on Internetissä helposti saatavissa on aineiston lainaksi saaminen entistä helpompaa ja kokoelmat ovat entistä tehokkaammassa käytössä. Kirjaston käyttö Internetin kautta mahdollistaa täsmäasioinnin kirjastossa: kotoa voi uusia lainoja sekä tehdä varauksia ja noutamisen yhteydessä poimia kirjaston hyllyiltä herätteitä. Tehokasta käyttöä on auttanut kaupunginkirjaston logistinen palvelu. Koko maan kattava kirjastojen hakuportaali tehostaa edelleen aineistojen saatavuutta ja käyttöä. Internetin myötä kirjastoalan ja kirjasto-organisaatioiden sisäinen hierarkia on purkautunut ja menettänyt merkityksensä. Kaikki ovat mukana yhteisessä verkossa. Kirjasto on koko maassa ylivoimaisesti eniten käytetty kulttuuripalvelu. Jokainen suomalainen käy keskimäärin kerran kuukaudessa kirjastossa. Näin myös helsinkiläiset. (Ks. liite 5 Helsingin kulttuuritilasto.) Suomessa kirjastotoiminta on onnistuttu järjestämään kansainvälisesti verraten erittäin kustannustehokkaasti. Helsingin kirjastopalvelu on muihin kuntiin verrattuna myös kustannuksiltaan tehokkaasti järjestetty. Kirjaston käytön valtava kasvu viime vuosikymmeninä on aiheuttanut toiminnan järjestämiselle ja tiloille erittäin suuret paineet. Kirjastopalvelujen kysynnän kasvu liittyy yleiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen, koulutustason nousuun ja vapaa-ajan lisääntymiseen. Vuodesta 1990 lainausten määrä on kaupunginkirjastossa lisääntynyt lähes kahdella kolmasosalla ja kirjastossa käyntien määrä on samassa ajassa lähes kaksinkertaistunut. (Ks. Liitteet 2 ja 3.) Myös kansainvälisessä vertailussa Helsingin lainausluvut ovat huippuluokkaa. Maailmanlaajuisessa suurten kaupunkien tilastovertailussa vuodelta 2005 lainaus helsinkiläistä kohden on 17,9. Seuraavina asukaskohtaisessa lainaustilastossa ovat Vancouver (16,8) ja Kööpenhamina (15,3), lisäksi tilaston mukaan viidessä muussa kaupungissa on yli 10 lainaa per asukas. Muissa tilaston yli 20 kaupungissa lainaus asukasta kohden on alle kymmenen. (Liite 4) Kaupunginkirjaston tilat ovat erittäin tehokkaassa käytössä. Valtakunnallisessa VTT:n toteuttamassa tutkimuksessa (Kuntalehti 2/2006, 38-39), jossa mukana oli kirjastotilojen lisäksi liikunta-, jää- ja uimahallit, nuorisotilat, museot ja teatterit sekä muut kulttuuritilat, kirjastotilat olivat kaikkein eniten käytettyjä siten, että muiden tilojen käyttöaste oli 6-50 kävijän välillä neliötä kohden vuodessa, kun taas kirjastojen käyttöaste oli pääkirjastoissa 124 kävijää ja sivukirjastoissa 148 kävijää neliötä kohden vuodessa. Helsingin kaupunginkirjastossa kävijöitä on neliötä kohti vuodessa 178. Kaupunginkirjasto ylittää reilusti valtakunnalliset tilankäytön teholuvut.

KESKUSTAKIRJASTON TARVESELVITYS

KESKUSTAKIRJASTON TARVESELVITYS KESKUSTAKIRJASTON TARVESELVITYS 1 N KIRJASTOVERKKO... 1 1.1 Historiallinen tausta... 1 1.2 Nykyinen kirjastoverkko... 1 1.2.1 Kantakaupungin kirjastopalvelut... 2 1.2.2 Lähiöiden kirjastopalvelut... 2

Lisätiedot

TERVETULOA KESKUSTAKIRJASTOON. Keskustakirjastohankkeen tilannekatsaus. Kaupunginhallitus 17.6.2013

TERVETULOA KESKUSTAKIRJASTOON. Keskustakirjastohankkeen tilannekatsaus. Kaupunginhallitus 17.6.2013 TERVETULOA KESKUSTAKIRJASTOON Keskustakirjastohankkeen tilannekatsaus Kaupunginhallitus 17.6.2013 Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja Pirjo Lipasti, projektisuunnittelija Helsingin kaupunginkirjasto

Lisätiedot

Metropolin sykkivä sydän

Metropolin sykkivä sydän Metropolin sykkivä sydän 1 ARKKITEHTUURIKILPAILU KESKUSTAKIRJASTO Metropolin sykkivä s y d ä n Helsingin keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailu 2012-2013 kilpailuohjelma Sendain mediateekki, Japani TÄSMENNYSTEKSTI

Lisätiedot

KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN KERAVAN KAUPUNKI TYÖRYHMÄRAPORTTI 10.3.1999 Kirjastotoimintojen kehittäminen Sivu 2 (38) SISÄLLYS Työryhmän toimeksianto... 3 Keskeiset johtopäätökset... 5 Kehittämisen

Lisätiedot

Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta

Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta 2011 Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta Tiivistelmä Kirjastot ovat pysyneet pitkään varsin muuttumattomina pääasiassa kirjojen ja muun painetun aineiston välittäjinä. Tämä perinteinen tehtävä on

Lisätiedot

Kirjastoverkkoselvitys 2009

Kirjastoverkkoselvitys 2009 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjaston 13.10.2009 Sisältö Tiivistelmä Selvityksen taustasta 1 Yleisten kirjastojen merkitys ja asema 2 Kirjastot lakisääteisenä peruspalveluna 2 Kirjastopalvelujen

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 17.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHTIA... 4 1.1 KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET... 4 1.2 HELSINGIN KULTTUURIPOLIITTISET PERIAATTEET...

Lisätiedot

Digimaan kartta. Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon. Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen

Digimaan kartta. Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon. Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen Digimaan kartta Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen ISBN 952-442-970-5 Julkaisija Opetusministeriö Kansi Riitta Forsman Taitto Jussi Vuori (jussi.vuori@hut.fi)

Lisätiedot

1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY. Vastauksia ja kommentteja. AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki 9.12.2005 KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE!

1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY. Vastauksia ja kommentteja. AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki 9.12.2005 KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE! 1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY Vastauksia ja kommentteja AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki 9.12.2005 KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE! 2 (21) KOOSTEEN SISÄLLYS KIRJASTOVERKKOA JA MAASEUDUN

Lisätiedot

PORIN ALUEEN KIRJASTOVERKKOSELVITYS Syksy 2014

PORIN ALUEEN KIRJASTOVERKKOSELVITYS Syksy 2014 1 PORIN ALUEEN KIRJASTOVERKKOSELVITYS Syksy 2014 2 1. Kirjastoverkkoselvityksen lähtökohdat 3 1.1 Porin kaupungin strategia.3 1.2 Porin kulttuuritoimen strategia.3 1.3 Kaupunginkirjasto Porin kaupungin

Lisätiedot

Alueellisesti. Keski-Pohjanmaan seutukirjastoselvitys

Alueellisesti. Keski-Pohjanmaan seutukirjastoselvitys Alueellisesti www.alueellisesti.wikispaces.com Keski-Pohjanmaan seutukirjastoselvitys Satu Salmela Selvityksen tarkoitus Tämän työn tarkoituksena on perehtyä Kokkolan kaupunginkirjaston Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Opinnäytetyö (AMK) Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma. Iina Juutinen LIIKETTÄ TILASSA. Porin kaupunginkirjaston lastenosaston käyttö

Opinnäytetyö (AMK) Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma. Iina Juutinen LIIKETTÄ TILASSA. Porin kaupunginkirjaston lastenosaston käyttö Opinnäytetyö (AMK) Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma 2011 Iina Juutinen LIIKETTÄ TILASSA Porin kaupunginkirjaston lastenosaston käyttö OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Kirjasto-ja

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 2008 Sisällysluettelo Helsingin kaupunginkirjasto ja HelMet-kirjasto pähkinänkuoressa 3 Kirjastotoimen johtajan katsaus: Eläköön kirjasto! 5 Helsingin kaupunginkirjastolle Suomen laatupalkinto

Lisätiedot

Nettikioskeja ja laajakaistaa

Nettikioskeja ja laajakaistaa SITRAN RAPORTTEJA 49 Nettikioskeja ja laajakaistaa KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA Heli Rantanen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 49 2005 Sitra ja kirjoittaja Graafinen suunnittelu:

Lisätiedot

VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä

VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä VANTAA HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä VANTAAN KAUPUNKI HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä 2 Lukijalle Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2001 Vantaan hyvinvointipolitiikka - asiakirjan, jonka

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTO 150 VUOTTA TOIMINTAKERTOMUS 2010

HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTO 150 VUOTTA TOIMINTAKERTOMUS 2010 HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTO 150 VUOTTA TOIMINTAKERTOMUS 2010 16 2010 Helsingin kaupunginkirjasto 150 vuotta 6 1946 Suuri alueliitos. Sivukirjastojen määrä lisääntyi kuudesta 18:aan 1 7 8 1960 Kaupunginkirjasto

Lisätiedot

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Marjo Rauhala-Hayes, Päivi Topo ja Anna-Liisa Salminen SITRA 172 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston

Lisätiedot

ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9

ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9 ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9 41:2002 2 (42) ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9 Selvitys kirjastoalan osaamisen ja resurssien kaupallisista hyödyntämismahdollisuuksista isbn: 952-442-166-6

Lisätiedot

Avoin - kirjastot, musiikki ja verkkojakelu

Avoin - kirjastot, musiikki ja verkkojakelu Avoin - kirjastot, musiikki ja verkkojakelu Selvitys 12/2012 Sisältö Johdanto... 1 Katoava kirjasto?... 4 Mitä tilastot kertovat... 7 Selvityksen sisältö... 11 Malleja kirjastojen musiikkipalveluiksi...

Lisätiedot

helsingin kaupunginkirjasto 1 toimintakertomus 2013

helsingin kaupunginkirjasto 1 toimintakertomus 2013 helsingin kaupunginkirjasto 1 toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTA-AJATUS Kaikki ovat tervetulleita kirjastoon. Kulttuuri, tieto ja mahdollisuus oppimiseen ovat ulottuvillasi kirjaston

Lisätiedot

Guggenheim Helsinki: konsepti- ja kehitysselvitys

Guggenheim Helsinki: konsepti- ja kehitysselvitys Guggenheim Helsinki: konsepti- ja kehitysselvitys Käännös julkaisusta: Concept and Development Study for a Guggenheim Helsinki (Käännös ei sisällä alkuperäisen julkaisun kuvia ja karttoja, s. 144 167)

Lisätiedot

SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS. Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava

SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS. Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava Savonlinnan kaupunginkirjasto HuK Hanna Pitkänen 19.10.2009 18.1.2010 Eräänlaista oravanpyörästä hyppäämistä

Lisätiedot

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Esa Halme Lauri Kuukasjärvi Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S UUSI

Lisätiedot

Valtiolta on mahdollista saada rahoitusta alueellisen kirjaston kehittämiseen ja alueellisten kirjastostrategioitten toteuttamiseen.

Valtiolta on mahdollista saada rahoitusta alueellisen kirjaston kehittämiseen ja alueellisten kirjastostrategioitten toteuttamiseen. 1 30.4.2004 KIRJASTOTOIMINTA UUDELLE TASOLLE! Keski-Karjalan kirjastosta alueellista kulttuurista ja sivistyksellistä elinvoimaa strategiset linjaukset vuosille 2005-2010 Pk-yritysten tietopalvelu Hakeutuva

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä TAMPEREEN YLIOPISTO Virpi Kaivonen MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Joulukuu 2002 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti

Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti Sisällys 2/2004 Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti PL 1710 (Päivärannantie 10) 70421 KUOPIO sähköposti: varkirja@nrl.fi telefax: (017) 364 5050 16. vuosikerta Päätoimittaja: Kari

Lisätiedot