Hanke- ja arviointiraportti Elämyskeskus osana kasvua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hanke- ja arviointiraportti 2006. Elämyskeskus osana kasvua"

Transkriptio

1 Hanke- ja arviointiraportti 2006 Elämyskeskus osana kasvua Ehkäisevän päihdetyön kehittämishanke

2 Kirjoittajat Sininauhaliitto Inkinen Ari Lehikoinen Outi Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Elämyskeskus osana kasvua projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys Sininauhaliitto Krämertintie 2, Helsinki 1

3 TIIVISTELMÄ JOHDANTO KÄSITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ KÄSITTEET PÄÄKAUPUNKISEUTU TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINNALLISIA OHJELMIA PROJEKTIPROSESSIN KUVAUS IDEA SYNTYI CAMERA OBSCURAN HYVISTÄ KOKEMUKSISTA KOKONAISVALTAINEN LÄHESTYMINEN PROJEKTIN TAVOITTEET PROJEKTIN TOIMIJAT TALOUDEN NÄKÖKULMA ARVIOINTI ARVIOINTIKRITEERIT PROJEKTIPROSESSIN ARVIOINTIA PROJEKTIN PILOTTIOHJELMA HEIJASTUKSEN ARVIOINTI HEIJASTUS-OHJELMAN KEHITTÄMISHAASTEITA JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET

4 Tiivistelmä Elämyskeskus osana kasvua -projekti oli Sininauhaliiton vuosien välisenä aikana toteuttama ehkäisevän päihdetyön kehittämishanke. Hankkeen rahoitti Rahaautomaattiyhdistys. Yhteistyökumppaneita olivat Helsingin ja Vantaan kaupunkien ehkäisevän työn yksiköt. Hankeajatus pohjautui vuosina toteutettuihin Camera obscura projekteihin. Hankkeissa tuotettiin ja kokeiltiin uranuurtava koulujen päihdekasvatusta tukeva toimintamalli, jota pystyttiin hyödyntämään laajasti. Toimintamalli sisälsi elämyspedagogisen oppimisvälineen ja siihen liittyvän oppimateriaalin. Ohjelmaa toteutettiin yli 400 koulussa. Elämyskeskus osana kasvua -projektin tarkoituksena oli tuottaa edellä kuvattujen hankkeiden pohjalta kiinteässä tilassa toimiva ehkäisevän päihdetyön toimintamalli, joka tukisi koulujen ja järjestöjen päihdekasvatusta. Hankkeessa panostettiin kehittämistyön itsearviointiin sekä kriittiseen pohdiskeluun järjestölähtöisen ehkäisevän päihdetyön ja koulun päihdekasvatuksen yhteistyöstä. Sisällöllisesti suunnittelu pohjautui ala-asteen päihdekasvatuksen liittymäkohtiin eri oppiaineiden pohjalta. Ohjelma haluttiin koskettavan mahdollisimman laaja ainevalikoimaan ja olevan näin parhaiten hyödynnettävissä. Toteutuksessa epäonnistuttiin, se ei vastannut opettajien odotuksia. Toisen vaiheen toteutukselle ei jäänyt aikaa. Hanke epäonnistui päätavoitteen saavuttamisessa. Kiinteä toimintakeskusta ei syntynyt. Pysyvälle kiinteään toimipisteeseen perustuvalle toiminnalle ei löydetty edellytyksiä projektin keinoin ja resurssein. Hanke kohtasi ylivoimaisia vaikeuksia tilakysymyksissä, jotka olivat hankkeen kannalta kohtalokkaita. Kokeilutoimintaa ei saatu toteutettua suunnitellussa laajuudessa. Projektin tuotoksena syntyi kuitenkin uusi luokkalaisille suunnattu elämyspedagoginen arvo- ja päihdekasvatusohjelma Heijastus. Pilottiversio oli suunniteltu kiinteään tilaan, joten sitä ei tulla sellaisenaan levittämään. Siitä tehdään Camera obsura ohjelman tavoin toteutettava oppilaitoksia kiertävänä versio projektin jälkeen. Edullisen ja tehokkaan toimintamallin rakentaminen edellyttää pitkäjänteistä yhteistyötä. Hankkeen aikana syntyi pohja yhteistyölle pääkaupunkiseutujen kuntien kanssa. Hankkeen loppuvaiheessa päädyttiin toiminnan kannalta olennaiseen, eli päihdekasvatusyhteistyön kehittämiseen ja itsetutkisteluun. Epäonnistumisen myöntämisen jälkeen tehtiin päätös uudenlaisesta yhteistyöstä. Kehittämistyössä saatu kokemus ei ole mennyt hukkaan, eikä hankkeen investoinnit jää käyttämättä. Jo vuodesta 1995 alkaen Sininauhaliitto on toiminut Camera obscura toiminnan kehittäjänä ja sinä aikana kerätty osaamispääoma ja teknillinen osaaminen päätettiin siirtää jäsenyhteisöjen käyttöön. Valtakunnallisena toimijana Sininauhaliitto ei ole luonteva alueellinen ehkäisevän työn toimija. Sininauhaliiton tehtävä on toimia kehittäjänä ja jäsenjärjestöt toimijoina. Hankkeen kolmannessa vaiheessa, eli juurruttamisessa päädyttiin yhteistyöhön Helsingin NMKY:n kanssa, joka on toiminut nuorten parissa jo 1900-luvun alussa. Järjestö on ehkäisevän päihdetyön toimija pääkaupunkiseudulla. Camera obscura tekniikka siirrettiin heidän hallintaansa ja jatkossa Sininauhaliitto opastaa ja neuvoo toimintamallin käyttöönotossa sekä on mukana sisällön kehittämisessä. Syntynyt yhteistyö vahvistaa Helsingin NMKY:n järjestölähtöistä ehkäisevää päihdetyötä. Kolmen kehittämishankkeen ja kymmenen vuoden työn tulos on jäsenjärjestömme käytettävissä ja heidän sidosryhmiensä hyödynnettävissä. 3

5 1 Johdanto Sininauhaliitto on valtakunnallinen, kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto. Sen jäsenjärjestöt tarjoavat päihdeongelmaisille ja syrjäytymisuhan alla eläville tukea ja toivoa elämään. Liiton toiminta-ajatuksena ja perustehtävänä on palvella jäsenyhteisöjään ja kristillisiä seurakuntia ehkäisevässä päihdetyössä, päihdehaittojen ja syrjäytymisen vähentämisessä, riippuvuuksista toipumisessa ja elämän eheytymisessä. Raportissa on kuvattu pääkaupunkiseutua ehkäisevän päihdetyön toimintaympäristönä. Hankkeen pilottialueena oli pääkaupunkiseutu. Laajemmin on esitelty kolmen ison kaupungin, Helsingin, Espoon ja Vantaan erilaisia toimintamalleja. Hankkeen toimintamalli on tarkoitettu tukemaan perusopetuksen päihdekasvatusta. Kohderyhmäksi valittu alaasteen 4-6-luokka-asteen opetussuunnitelma sisällä päihdekasvatusoppiainetta. Hankkeen haastavuutta lisää aineiston integroiminen osaksi useamman oppiaineen sisältöä. Näitä oppiaineita olivat mm. biologia, kemia, äidinkieli, liikunta, uskonto ja ympäristötieto. Lisäksi haastavaa on motivoida tavallisia luokanopettajia hyödyntämään aineistoa oman työnsä osana ja motivoida heitä kantamaan oman vastuunsa päihdekasvattajina tämän kaltaisen ohjelmaa hyödyntäen. Raportissa on kuvattu hankeprosessi. Hankkeen oli kaksi kehittämistavoitetta. Ensimmäinen tavoite oli testata kiinteän arvo- ja päihdekasvatustoimintakeskuksen tarpeellisuus ja käynnistää toiminta. Ensimmäistä tavoitetta ei saavutettu. Toinen tavoite oli tuottaa uusi toiminnallinen ohjelma ala-asteen 4-6-luokkien oppilaille jo olemassa olevan Camera obscura ohjelman rinnalle. Camera obscura ohjelmaa käytetään luokkien oppilaiden kanssa. Ohjelman nimeksi tuli Heijastus ja se tuotettiin ja testattiin. Ohjelmaa ei päästy testaamaan niin laajasti kuin hankkeessa oli suunniteltu, koska ensimmäinen tavoite ei toteutunut. Heijastus ohjelma tehtiin laaja itsearviointi, josta on olemassa myös eri julkaisu Diakonia-ammattikorkeakoulun jatko-opiskelijoiden opinnäytetyöpankissa. Raportissa esitellään hankkeen tuotokset ja se sisältää koko hankkeen itsearvioinnin. 4

6 2 Käsitteet ja toimintaympäristö 2.1 Käsitteet Tammikuussa 2006 julkaistujen ehkäisevän päihdetyön laatukriteerien mukaan ehkäisevä päihdetyö on erityisesti toimintaa, jonka tavoitteena on edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia, edistämällä päihteettömiä elintapoja, ehkäisemällä ja vähentämällä päihdehaittoja sekä lisäämällä päihdeilmiön ymmärrystä ja hallintaa. Ehkäisevän päihdetyön keinoin pyritään vähentämään päihteiden kysyntää, saatavuutta ja tarjontaa sekä haittoja. Ehkäisevän päihdetyön vaikuttamiskohteet ovat päihteitä koskevat tiedot, asenteet ja oikeudet, päihdehaitoilta suojaavat tekijät ja niiden riskitekijät sekä päihteiden käyttö ja käyttötavat. (Stakes 2006.) Teoksessa Terveyden edistäminen esimerkein Elina Savola ja Pirjo Ollonquist (2005) määrittelevät terveyden edistämisen arvoihin perustuvaksi tavoitteelliseksi ja välineelliseksi toiminnaksi ihmisten terveyttä ja hyvinvointia aikaansaavaksi ja sairauksia ehkäiseväksi. Terveyden edistämiseen sisältyy promotiivisia ja preventiivisiä toimintamuotoja. Tuloksia ovat terveyttä suojaavien sisäisten ja ulkoisten tekijöiden vahvistuminen, elämäntapojen muutos terveellisempään suuntaan ja terveyspalveluiden kehittyminen. Toiminnan vaikutukset näkyvät yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan terveytenä ja hyvinvointina (Savola & Koskinen-Ollonquist 2005.) Elämyspedagogiikkaa on määritelty monella tavalla, eikä yhtä kaikkien hyväksymää tulkintaa siitä ole. Elämyspedagogiikalla etsitään ratkaisuja sosiaaliseen vahvistamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn sekä sosiaalisiin ongelmiin. Kasvatus- nuoriso- ja opetustyön toimintamuotojen vaihtoehdoiksi ne yleistyivät Keski-Euroopassa 1980-luvulla. Elämyspedagogiikka on kasvatuksen, kuntouttamisen ja oppimisen kokonaisvaltainen prosessi. (Karppinen 2005.) Elämyspedagogiikassa hyödynnetään ihmisen tunnetta, toimintaa ja kokemusta, sekä tilaa oppimisessa. Toiminta ja sen reflektointi on tärkeä osa oppimista ja omaksumista. Elämyspedagogiikan lähikäsitteitä ovat seikkailukasvatus ja toiminnallisuus. Tässä raportissa Elämyskeskus osana kasvua projektista käytetään nimitystä hanke tai projekti. Hankkeen pääkehittämistavoitetta Toimintakeskus Vektoria kutsutaan raportissa toimintamalliksi. Toimintakeskus Vektoriin suunniteltua toiminnallista Heijastusohjelmaa ja vuonna 1995 tuotettua Camera obscura -ohjelmaa kutsutaan raportissa ohjelmiksi. 2.2 Pääkaupunkiseutu toimintaympäristönä Nuorten päihteiden käyttö on vähentynyt viime vuosina Helsingin ehkäisevän työn yhteistyöelin Klaari on tilannut Stakesilta raportin helsinkiläisten nuorten päihteidenkäytön muuttumisesta vuosina Raportti perustuu Kouluterveystutkimuksiin. Klaarin erikoissuunnittelija Tuomas Tenkanen alustaa selvitystä Terveys 2015 kansanterveysohjelman asettamalla tavoitteella lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisestä. Ohjelmassa nuorten päihteiden käyttöön liittyvänä tavoitteena on, että: 5

7 nuorten tupakointi vähenee siten, että vuotiaista alle 15 % tupakoi; nuorten alkoholin ja huumeiden käyttöön liittyvät terveysongelmat kyetään hoitamaan asiantuntevasti eivätkä ne ole yleisempiä kuin 1990-luvun alussa (Terveys 2015 kansanterveysohjelma). Selvityksen mukaan helsinkiläisten nuorten päihteiden käyttö onkin laskussa kaikilla muilla alueilla paitsi lukioikäisten humalajuomisen osalta. Kouluterveyskyselyyn ovat vastanneet peruskoulun luokkien oppilaat ja lukion luokkien oppilaat. Selvityksessä todetaan, että päihteitä käsittelevät oppitunnit ovat yläasteella huomattavasti yleisempiä kuin lukiossa. Koko maan tasolla on saatu samansuuntaisia tuloksia alkoholinkäytön suhteen. ES- PAD kysely osoittaa, että vuotiaista täysraittiiden osuus on kasvanut vuodesta 1999 vuoteen 2003 lievästi. Joskus humalassa olleiden osuus on myös vähentynyt noin 10%, samoin kuin niiden määrä, jotka ovat olleet humalassa kyselyä edeltäneen kuukauden aikana. (Ahlström ym ) Nuorisokulttuurien vaikutuksesta päihdekielteisyyteen Syitä päihteiden käytön nousun loppumiseen ja käytön vähenemiseen on varmasti monia. Lähteenmaa (2004) arvioi 1990 luvun laman vaikutuksia vanhemmuuden voimavarojen vähenemiseen ja sitä kautta nuorten päihteidenkäyttöön. Laman vaikutuksina myös kouluterveydenhuoltoa ja muitakin sosiaali- ja terveystoimen palveluita leikattiin rajusti. Monet leikkauksista osuivat nimenomaan lasten ja nuorten elinoloihin. Voitaisiin siis ajatella, että nyt olemme palaamassa ikään kuin normaalimpaan tilaan. (mts. 28.) Salasuo (2004) ja Seppälä (2001, 2003) ovat tutkineet huumeiden viihdekäyttöä. He toteavat, että usein huumeidenkäyttö liitetään haluun kokea hetkellistä mielihyvää tai paeta pahaa oloa. Käytön voidaan sanoa johtuvan myös uteliaisuudesta tai se ymmärretään riippuvuudesta johtuvana toimintana. Huumeidenkäyttö on kuitenkin harvoin pelkästään kemiallisista syistä johtuvaa, jopa huumeriippuvuuteen liittyy usein kemiallisen riippuvuuden ohella muita syitä. Päihteidenkäyttökulttuurit syntyvät erilaisten muotivirtausten mukana. Päihteet ovat osa kokonaisuutta, jonka muita osia ovat mm. tietynlainen musiikki, elämäntyyli ja pukeutuminen sekä asenteet ja ideologiat. Laajemmin ajateltuna päihteet symbolisoivat yhteiskunnallisia asetelmia - ne voivat olla osa nuorison kapinaa aikuisten auktoriteettia kohtaan tai halua erottautua toisista nuorisoryhmistä. (Salasuo 2004; Seppälä 2003) Lähteenmaan (2004, 28-29) mukaan on mahdollista, että nuorisokulttuurista itsestään nousee trendejä, joihin alkoholinkäyttö ei sovi, ja joissa alkoholin paikan ottaa joku muu aktiviteetti luvun nuorisokulttuurien muutos on ollut omalta osaltaan vaikuttamassa humalajuomisen laskuun. Tästä alueesta ei kuitenkaan ole tuoretta kulttuurintutkimusta. Kuitenkin uskonnollisista ja kulttuurisista syistä usein täysin raittiiden musliminuorten osuuden lisääntyminen Suomen nuorisossa on varmasti yksi suomalaisnuoriinkin vaikuttava tekijä. Myös uuskristityt nuoret sekä streittari-nuoret vaikuttavat omissa luokissaan positiivisina esimerkkeinä raittiista nuorista. Uskonnollisuus ja raittius korreloivatkin vahvasti nuorisotutkimuksissa. Raittiiden nuorten kulttuureista streittari-ideologiaan ei kuulu uskontoa. Pääkaupunkiseudulla tämä 6

8 näkyy positiivisessa mielessä varmasti siten, ett yhdenkin raittiin oppilaan esimerkki helpottaa varmasti sosiaalista painetta alkoholin tai huumeiden käyttöön. (Mts ) Alkoholikysymykset ovat taas nousseet keskustelun keskiöön Viron EU:hun liittymisen myötä vuodenvaihteessa Huumekysymykset ovat 1990 luvun lopulta alkaen sitä vastoin herättävät paljon tunteita niin yleisessä keskustelussa kuin ammattilaisten kesken. Keskustelu on usein tunteiden värittämää. Huumeet on tuotu mediassa esiin uutena asiana, uhkakuvana. Huumeidenkäyttäjien mieltäminen osana yhteiskuntaa on suomalaisille uusi ajatus. Alkoholin tuonnin rajoitusten vapautuessa mediassa risteilee kuvia yksityisistä viinarekoista poliitikkojen kommentteihin alkoholihaittojen ehkäisystä. Miten ihmisten terveyttä sitten voidaan edistää? Siitähän kaiketi alkoholipolitiikassa on viimekädessä kysymys - ainakin sosiaalityön näkökulmasta. Uskon, että myös yhteiskunnallinen keskustelu ja vuorovaikutuksellisten päihdekasvatusmenetelmien käytön kasvu ovat vaikuttaneet osaltaan myönteisesti nuorten päihdekäyttäytymiseen. Lähteenmaa (mts. 31) arvioi myös rajun humalajuomisen olevan epämuodikasta ja junttimaista pääkaupunkiseudun nuorten piirissä. Yleinen turvattomuus (riski tulla raiskatuksi humalassa) voi olla osaltaan myös vaikuttamassa pääkaupunkiseudun nuorten humalajuomiseen. Nuorten tyttöjen kulttuurissa on kaksi uutta piirrettä. On huomattava osuus nuoria tyttöjä, joiden paneutuminen terveiden elämäntapojen noudattamiseen ja sitä kautta ulkonäöstä huolehtimiseen näkyy tyttöjen täydellisissä kasvisruokavalioissa. Tämän terveellisyys buumin kautta alkoholin käytöstä kieltäytyminen (lihottaa ja turvottaa) on mahdollisesti myös osa tätä kieltäytymisen linjaa. Toinen tyttökulttuurin muoto on niin sanottujen pissisten halveksittu ylenmääräinen ryyppääminen ja sillä rehvasteleminen. Pissiksillä ei katsota olevan aineellista (halvat vaatteet) tai kulttuurista pääomaa. (mts 32.) Onkin mahdollista, että suunta on yhä enemmän siihen, että menestyjät joilla on aineellista ja kulttuurista pääomaa, si evat sivistyneesti ja humaltumatta ja luuserit ryyppäävät humalaan. Tämä uusi kehitys tuo Lähteenmaan mukaan uusia haasteita nuorisotyön ja ehkäisevän työn resurssien jakamiseen ja ehkäisevän päihdetyön painopisteiden suunnitteluun. (Mts ) Kuntien päihdekasvatuksen linjoja Kunnat ovat panostaneet ehkäisevään päihdetyöhön viimevuosina. Sininauhaliiton ehkäisevän työn ohjelmat on suunniteltu nivoutumaan yhteen pääkaupunkiseudun päihdestrategioiden kanssa. Helsingin huumestrategiassa 2000 todetaan: Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Klaari Helsinki -projekti toimii ehkäisevän päihdetyön mallina ja projektista luodaan koko Helsinkiä kattava nuorten päihteidenkäyttöä ehkäisevä verkosto. Projektin keskeisenä toimintamuotona on auttaa nuoria selkiyttämään arvomaailmaansa, lisätä heidän elämänhallintaansa, kehittää heidän sosiaalisia taitojaan sekä vahvistaa riskitilanteessa olevien nuorten turvaverkostoa. Myös vanhempien osallistuminen ehkäisevään päihdetyöhön, vanhemmuuden tukeminen ja vanhempien paikallisverkostojen luominen kuuluvat projektin tavoitteisiin. 7

9 Vantaan päihdestrategiassa 2002 määritellään ehkäisevän työn perusteiksi neljä kohtaa. Päihdestrategia perustuu: 1. Kokonaisvaltaiseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen strategiaan luomalla vantaalaisille edellytyksiä omien hyvinvointiaan koskevien päätösten tekemiseen. 2. Kokonaisvaltaiseen päihdeongelman tarkasteluun. 3. Näkemykseen peruspalveluiden ensisijaisuudesta ehkäisevän työn toteuttajina ja erityistason tehtävästä edellisen työn tukijana ja mahdollistajana. 4. Ehkäisevän työn jatkuvaan kehittämiseen kaikilla tasoilla arviointiin ja tutkimukseen perustuen sekä ehkäisevän työn yhteistyöhakuisuuteen. Espoon kaupungin opetustoimen päihdetyöryhmän mietinnössä 1998 todetaan seuraavaa: Työryhmän mukaan päihdekasvatusohjelma on sisällytettävä osaksi koulujen opetussuunnitelmaa. Koulujen johtokunnat ja muut yhteistyökumppanit ovat mukana suunnittelemassa ja arvioimassa koulujen päihdekasvatusohjelmia. Vaikuttava päihdekasvatus on jatkuvaa, koko peruskoulun kestävää ja monipuolista vuorovaikutusta eri oppiaineissa. Ala-asteen luokilla päihdekasvatus painottuu elämänhallinnallisiin taitoihin. Viidenneltä luokalta lähtien päihdekasvatukseen lisätään päihdevalistusta, kuten tietoa eri päihteiden fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista vaikutuksista ja haitoista. Lisäksi Espoon kaupungin määrittelemissä ohjeissa lasten ja nuorten päihteidenkäytön ennaltaehkäisyyn ja päihteidenkäyttöön puuttumiseen koulussa ja oppilaitoksissa 2000 on otettu tarkastelun kohteeksi kodin ja koulun yhteistyön, opetussuunnitelmat, henkilökunnan koulutuksen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyn. Koulujen tulee päihdehuollon peruspalveluiden antajina tukea mahdollisuutta hyvään lapsuuteen ja nuoruuteen sekä ehkäistä syrjäytymistä. Työryhmä esittää, että koulut laativat itselleen kokonaisvaltaisen päihdeohjelman. Ohjelman laatimisessa tulisi ottaa huomioon koulukohtaiset tarpeet ja nähdä koulun toiminta osana alueella tehtävää muuta lasten ja nuorten elämänhallintaa tukevaa toimintaa. Työ edellyttää kouluilta aktiivisuutta ja innovatiivisuutta koulukohtaisten ratkaisujen löytämiseksi syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi. Lisäksi tarvitaan koulun ja kotien yhteistyön ja toimivien alueellisten verkostojen kehittämistä. Myös vanhemmuuden vahvistaminen vaatii erityishuomiota. Koulun toimintatavoista tiedottaminen, vanhempainillat ja perhekohtaiset tapaamiset kuuluvat olennaisena osana kotien ja koulujen yhteistyöhön. Työryhmä pitää tärkeänä, että oppilaille ja heidän huoltajilleen tiedotetaan lukuvuoden alussa koulun järjestyssäännöistä sekä toimintamalleista päihde-epäilytilanteissa. Camera obscuran ja Heijastuksen tavoitteena on tukea kokonaisvaltaisen ehkäisevän päihdetyön verkoston kehittymistä ja koulun ja kunnan ehkäisevän päihdetyön toimijoiden verkottumista. Oppimiskokonaisuuden tavoitteena on myös tukea opettajan roolia ehkäisevän päihdetyön toimijana. Koulujen monitahoinen rooli Koulun tehtävänä on omalta osaltaan tukea lasta kasvamaan itsetunnoiltaan vahvoiksi, omassa elämässään selviytyviksi ja toiset huomioon ottaviksi yksilöiksi (Perusopetuksen opetuskokeilussa lukuvuonna noudatettavat opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9). 8

10 Koulujen rooli ehkäisevän työn tekijöinä ja lasten yleisen kasvatuksen paikkana on kiistaton. Yhtä suuressa roolissa ja kokonaisvastuun kantajien roolissa ovat vanhemmat. Koulutyö ja vanhempaintyö ovat mielestäni kaksi tuloksellisinta ehkäisevän työn areenaa järjestöille. Kolmantena areenana on vapaa-aikaan suuntautuva työ. Yhteiskunnan muutokset eivät voi olla näkymättä myös koulutyössä: sekä oppilaiden hyvin- tai pahoinvointina, monikulttuurisina oppilaina ja erityisryhminä osana koulun arkea. Toisaalta valtion ja kuntien taloustilanne näkyy ryhmien koossa, kouluterveydenhuollon ja kuraattori- sekä psykologipalveluiden resursseissa. Kouluille sälytetään paljon vastuuta niin sosiaalisesta kasvatuksesta kuin tiedollisten asioiden oppimisesta. Eräs pääkaupunkiseudulla viidennen luokan opettajana työskentelevä ammattilainen kuvasi koulun arkea mieleenpainuvasti ehkäisevän työn näkökulmasta. Juttu meni kutakuinkin näin: Välillä on täysi tekeminen sen perusopetuksen tavoitteiden kanssa, kun kolmenkymmenen oppilaan luokkaan on integroituna kolme AD/HD lasta, joille keskittyminen vähäksikin aikaa on äärimmäisen vaikeaa. --- Joskus on sellainen olo, että voisin sanoa pari valittua sanaa sille määrätylle oppilasnaamalle, enkä olla aina ja ikuisesti niin kannustava ja rakentavasti keskusteleva. Revitään siinä huumoria, kun siihen väliin, kun ollaan jo myöhässä tuntisuunnitelmista, soittaa joku järjestön edustaja ja haluaa toteuttaa jonkun spektaakkelin. (27v. nainen, luokanopettaja.) Koulujen arki on hyvin monitahoista. Joissain kouluissa ehkäisevän ja korjaavan päihdetyön asiat ovat päivittäin esillä oppilaiden asioissa. Toisissa kouluissa päihdetyön asiat ovat puhumattomien asioiden joukossa, kun on kyse luokan ja opettajien suhteesta. Osan neljäs- ja viidesluokkalaisista koetaankin olevan vielä lapsellisia, mikä onkin hieno asia yhteiskunnassa, jossa medioiden tähden lapset joutuvat käsittelemään aikuisten maailman asioita jo hyvin nuorina. Kuitenkin, vaikka lapset koettaisiinkin päihdeasioiden suhteen vielä lapsina, vahvan ryhmän rakentamiseen liittyvät asiat ovat hyvä pohja muista vaikeista asioista puhumiselle - ja myös päihdekeskusteluille jatkossa. Koulukiusaaminen ja murrosikään liittyvät asiat ovat päihteiden ohella asioita, joista keskusteleminen on äärimmäisen tärkeää oppilaiden hyvinvoinnin ja turvallisen kasvun kannalta. Oppilaiden murrosiän kautta opettajankin rooli muuttuu: palvotusta kaikentietäjästä tuleekin tyhmä aikuinen. Tällöin keskustelevalla asenteella ja jämäkällä mutta ohjaavalla kasvatustyylillä saadaan yhteys pysymään oppilaisiin erilaisissa tilanteissa. 2.3 Ehkäisevän päihdetyön toiminnallisia ohjelmia Hubu-menetelmä Kouluissa tehtävää ehkäisevää päihdetyötä toteuttaa Elämä on parasta huumetta ry yhteistyössä tilaajaosapuolen, esimerkiksi koulun henkilökunnan, koululuokkien ja oppilaiden vanhempien kanssa. Työskentely mahdollistaa mm. päihteisiin ja oppilaisiin liittyvää tietojen keräämistä ja raportointia Hubu -menetelmää käyttäen. Hubu - menetelmäksi kutsutaan toimintaa, jossa interaktiivisesti kerätään ja analysoidaan tietoa yhdessä asiakkaiden kanssa. Näitä tietoja käytetään keskustelun pohjana tarkoituksena saada osallistujat pohtimaan asioita oman elämäntilanteensa kautta. Hubu -työskentely toteutetaan esim. luokassa tai Hubu -tietobussissa, joka toimii liikkuvana luokkatilana. Osallistujat saavat työskentelyn ajaksi kaukosäätimet, joiden avulla he voivat vastata 9

11 heille esitettyihin kysymyksiin anonyymisti ja vastaukset näytetään heille reaaliajassa. Työskentelyssä hyödynnetään ryhmän vastauksia, keskustellaan, tehdään ryhmätöitä ja annetaan tietoa käsiteltävästä aiheesta. Hubu -menetelmän kautta ryhmän hiljaisimmatkin saavat vaikuttaa ja osallistua vuorovaikutteiseen prosessiin. Hubu - menetelmään kuuluu myös vanhempainilta, jossa esitellään työskentelyn tulokset ja keskustellaan siinä esiin nousseista aiheista. (www.eoph.fi) Koulutus Elämään -ohjelma Koulutus Elämään säätiö tuo valmiin opetuskokonaisuuden kunkin päiväkodin tai koulun käyttöön. Koulutus Elämään -opetusohjelma valmistellaan ja toteutetaan yhteistyössä päiväkotien ja koulujen kanssa ottaen huomioon kunkin kohteen yksilölliset tarpeet. Oppimisympäristönä on korkeatasoinen, AV-välinein varustettu opetusvaunu, jossa erikoiskoulutuksen saanut opettaja pitää kullekin ikätasolle suunnitellun, vuosittain etenevän elämyksellisen oppitunnin. Opetuksessa pyritään kertatapahtuman sijasta pitkäkestoisuuteen siten, että samat lapset pääsisivät peräkkäisinä vuosina vaunuopetukseen sitä mukaan kuin ohjelma etenee. Yksi oppitunti kestää 45 minuutista kahteen tuntiin lasten ikätason mukaan. Opetusta annetaan myös ruotsinkielellä. Toiminnan peruspilarina on se, että opetusohjelmat toteutetaan ammattitaitoisten, erityisesti tähän tehtävään koulutettujen opettajien johdolla. Ohjelma on muokattu suomalaisen yhteiskunnan rakenteen mukaan ja suunniteltu tukemaan koulujen opetussuunnitelmien tavoitteita. Opetusmenetelmiä kehitetään kerätyn palautteen pohjalta edelleen. Säätiö tukee toiminnallaan kotien ja koulujen tekemää kasvatustyötä terveiden elämäntapojen edistämiseksi. (www.koulutuselamaan.fi) Onko reitti selvä? Terveys ry:n tuottama käsikirja tarjoaa käytännön tukea kunta- ja järjestötoimijoille elämyksellisten päihdeopetustapahtumien järjestämiseksi kouluilla. Kirjan sisältö perustuu kokemuksiin, joita Terveys ry sai kehittäessään ja toteuttaessaan Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamaa huumeiden vastaista "Onko reitti selvä?" -hanketta vuosina Samankaltaista toimintaa on toteutettu myös nimillä Valintojen putki, Koukkuloukko, Umpitunneli, Päihteille kenkää ja Kolmen kopla. (www.terveysry.fi) Tarinatreeni Elämäntapaliiton Tarinatreeni-menetelmässä tarina on punottu keskeiseksi teemaksi. Tarinoihin eläytymällä ja toisaalta ulkopuolisen tarkkailijan asemaan asettumalla lapset ja nuoret tutustuvat itseensä ryhmän jäseninä. Tarinaharjoitukset kehittävät itseilmaisua, opettavat saamaan ja antamaan tukea ja havaitsemaan vaihtoehtoja. Ne vahvistavat itsetuntoa, kiinteyttävät ryhmää ja jäsentävät ajatuksia nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Tulevaisuus ja uudet mahdollisuudet on harjoitusten tärkeä punainen lanka. (www.elamantapaliitto.fi) Päihdeinformaatio realistinen kuva riippuvuudesta Stop huumeille r.y. toiminnan tarkoituksena on edistää päihdevalistusta ja päihdekoulutusta yhteistoiminnallisin ja draaman keinoin. Päämääränä on antaa tilaisuuksiin osallistuville realistinen kuva päihdemaailmasta ja kyseenalaistaa mahdolliset ihanteet. Kohderyhminä oppilaat, vanhemmat, yritykset, ammattihenkilöstö jne. Teemme räätälöidyt esitykset jokaiselle kohderyhmälle. Infojemme runkona toimii Stop huumeille Ry:n ai- 10

12 heesta tekemä filmi. Filmi näyttää totuudenmukaisesti "Jaken tarinan ". Filmin jälkeen infonpitäjämme purkavat esityksen. Infossa keskitytään päihdekäytön haitallisiin vaikutuksiin terveyden, ystävyyssuhteiden ja vapauden näkökulmasta keskustelun muodossa ja osallistuvandraaman avulla. Stop huumeiille Ry:n infolla katsoja joutuu kohtaamaan päihteet ja päihdemaailmaa tunnetasolla. Tämä ryhmä todella tietää mistä puhuu. Inforyhmä koostuu päihdealan ammattilaisista, sosiodraaman ammattilaisista sekä kenttäkokemuksen omaavista henkilöistä. Infon kesto on n.45-60min. (www.stophuumeille.fi) Tuhat vuotta lisää Draamaräätälien tuhatvuotta lisää on kaksiosainen, osallistava teatterihanke, jossa osallistavan teatterin menetelmin tutkitaan päihde -teemaa yhdessä kohdeyleisön (nuoret) kanssa. Projektia toteutetaan pääasiassa kouluissa, yhdelle luokalle kerrallaan. (Kohdeyleisönä ja osallistujina ovat nuoret ikäryhmällä kuudesluokkalaisista ylöspäin.) Pieni yleisökoko on edellytys todellisen ja intiimin vuorovaikutuksen syntymiselle nuoren yleisön kanssa. Hankkeen kaksiosaisuuden tarkoituksena on rakentaa prosessia, jota koulun toivotaan tämän jälkeen jatkavan. Tätä varten ryhmämme edellyttää, että etenkin projektin toista vaihetta (selvitys alla) on seuraamassa luokanvalvoja, kuraattori, koulupsykologi tai joku muu koulun henkilökuntaan kuuluva. Näin esiin nouseva materiaali voi siirtyä eteenpäin ja tarjoaa siten myös välineitä aiheen työstämiseen edelleen. (www.taivaansusi.net/draamaraatalit/) Alis- ja Poikki koulutus Nuorten Keskuksen kehittämä alisuoriutumisen ennaltaehkäisyn menetelmä Alis auttaa lasta ja nuorta saamaan oppimisen kyvyt käyttöön. Nuorten Keskus tarjoaa Alis ohjaajakoulutusta kasvatustehtävissä työskenteleville ja seurakuntien kouluyhteistyötä tekeville. Menetelmästä on myös kehitetty Valis ohjaajakoulutus, seminaari vanhemmille omien voimavarojen löytämiseksi äitinä ja isänä. Poikki!-koulutuksessa työntekijät saavat valmiuksia auttaa perheväkivallasta kärsivää nuorta akuutissa tilanteessa tai vertaisryhmän kautta. (www.nuortenkeskus.fi) Nuisku, Toimiva perhe, Toimiva koulu, Toimiva vuorovaikutus ja Äxäri vuorovaikutuskoulutus Nuorten Keskus tarjoaa koulutusta nuorille, seurakuntien, järjestöjen ja kuntien työntekijöille sekä vapaaehtoisille. Järjestön koulutustarjontaan on jo vuosia kuulunut tunnetut Thomas Gordonin kehittämät kurssit; nuorten ihmissuhdetaitokurssi Nuisku, Toimiva perhe sekä Toimiva koulu. Uutena kurssina on aloitettu työyhteisöille sopiva Toimiva vuorovaikutus. Nuorten Keskus tarjoaa koulutusta erityisesti näiden kurssien ohjaajille sekä välittää tietoa näiden koulutusten ajankohdista, paikoista ja ohjaajista. Gordon kurssien lisäksi koulutustarjontaan kuuluu Äxäri (ent. Action for Life -kurssi), jolla opitaan tiimi- ja vuorovaikutustaitoja. (www.nuortenkeskus.fi) Ryhmässä päihteettä Helsingin NMKY:n Päihteettä ryhmässä toiminnan runkona toimii Syksystä Syksyyn tarina, joka on nuorten omaan kokemusmaailmaan liittyvä alunperin yläasteikäisiä varten suunniteltu kertomus. Keskustelun ja erilaisten harjoitusten avulla tarina nostaa esiin kysymyksiä, joita nuorilla on suhteessa päihteisiin. Tarinalla halutaan kannustaa nuoria omaan päätöksentekoon ja korostaa elämässä tehtyjen valintojen vaikutusta tulevaisuu- 11

13 teen. Toimintaa toteutetaan yhdessä sosiaalitoimen, nuorisotoimen, sosiaalialan ammattikorkeakoulujen, poliisin ja seurakuntien kanssa. (www.hnmky.fi/nuoriso) Syksystä Syksyyn Helsingin NMKY:n Syksystä syksyyn toiminnan runkona toimii Syksystä Syksyyn - tarina, joka on nuorten omaan kokemusmaailmaan liittyvä alunperin yläasteikäisiä varten suunniteltu kertomus. Keskustelun ja erilaisten harjoitusten avulla tarina nostaa esiin kysymyksiä, joita nuorilla on suhteessa päihteisiin. Tarinalla halutaan kannustaa nuoria omaan päätöksentekoon ja korostaa elämässä tehtyjen valintojen vaikutusta tulevaisuuteen. Toimintaa toteutetaan yhdessä sosiaalitoimen, nuorisotoimen, sosiaalialan ammattikorkeakoulujen, poliisin ja seurakuntien kanssa. (www.hnmky.fi/nuoriso) Selväpää-systeemi Myllyhoitoyhdistyksen Selväpää-systeemin toiminta-ajatuksena on tukea nuorten päihteettömyyttä elämyksellisen ja kokemuksellisen oppimisen keinoin sekä jakaa nuorille tietoa ja kokemuksia vastuullisesta päihteiden käytöstä ja päihdehaitoista. Toimintaan kuuluu havahduttamiskoulutus yläkoulujen 8. luokkalaisille nuorille ja Selväpäätukilinja. Nuorten päihdehaittoja ja -riippuvuuksia ehkäisevä ja hoitoa tukeva ohjelma. (www.myllyhoito.fi) Koija -ohjelma ja Koija -leirikoulu KOTA ry:n Koija -ohjelmassa käytetään seikkailukasvatuksen menetelmiä sosiaalisten taitojen, itsetunnon ja ryhmän dynamiikan rakentamiseen. Ohjelma jaksottuu toimintapäiviksi, jotka yhdessä muodostavat etenevän ja syvenevän oppimis- ja kasvuprosessin. Tavoitteet, itse toiminta ja arviointi toteutetaan yhdessä opettajan ja luokan kanssa. (www.kota.fi) Rippikoululeiri Seurakuntien järjestämissä rippikouluissa (kesto 80 oppituntia / 5-9 vrk) käsitellään ihmisen kannalta merkittäviä uskonnollisia ja sosiaalisia kysymyksiä. Leirimuotoinen rippikoulu kokonaisvaltaisen oppimisympäristön kautta auttaa nuorta hahmottamaan elämää rakentavat ja haavoittavat asiat. (www.evl.fi) 3 Projektiprosessin kuvaus 3.1 Idea syntyi Camera obscuran hyvistä kokemuksista Sininauhaliiton vuosina uranuurtavan ja innovatiivisen Camera obscura - projektin tavoitteena oli olla volyymituote, joka tavoittaa mahdollisimman kattavasti tietyn ikäluokan integroitua opetusohjelmiin ja kunnalliseen nuorisotoimintaan siirtyä päihdevalistuksessa ainekeskeisyydestä arvokasvatukseen luoda tavanomaisuudesta poikkeava, kiinnostava lähestyminen aktivoida paikallisen tason toimintaa liittämällä mm. vapaaehtoisia labyrintin toteutukseen 12

V ehkäisevän päihdetyön hanke. Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008. Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto

V ehkäisevän päihdetyön hanke. Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008. Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto LOPPURAPORTTI V ALITSEN V ehkäisevän päihdetyön hanke Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008 Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto TEHDÄÄN JA VALITAAN YHDESSÄ! SUUNNITTELU

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa

Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN ENNALTAEHKÄISY... 4 2.1 Suojaavat tekijät ja riskitekijät...

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN

VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 6, 2012 Sanna Pylkkänen ja Reijo Viitanen (toim.) VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISTÄ NUORISOALALLA humak Humanistinen

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Päihdekyselyjen analysointi ja päihdetyön kehittäminen Keminmaassa Jenna Tuunanen ja Heli Karjalainen Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma 210op

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille Opas paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille SISALLYS 1. JOHDANTO... 4 2. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ... 5 Taustaa nuorista ja päihteiden käytöstä... 5 Miksi ehkäistä lasten

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto Turun seutu

Perusopetuksen oppilashuolto Turun seutu Perusopetuksen oppilashuolto Turun seutu Taitava Arvioija koulutusohjelma Turun Yliopiston Täydennyskoulutuskeskus Anne Alho Kirsti Heinonen Petri Niemi Pasi Pentikäinen Hannu Penttilä Marianne Pitkälä

Lisätiedot

TAITAVAT NUORET -PROJEKTI. Poikkihallinnollisten yhteistyömallien kehittämishanke peruskouluissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön

TAITAVAT NUORET -PROJEKTI. Poikkihallinnollisten yhteistyömallien kehittämishanke peruskouluissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön TAITAVAT NUORET -PROJEKTI Poikkihallinnollisten yhteistyömallien kehittämishanke peruskouluissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön LOPPURAPORTTI 2007 2009 Taitavat Nuoret projektin aloitusleiri 9/2007

Lisätiedot

Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo

Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo JOPO -projekti Raportteja 11/2007 Palveluohjausmenetelmän kehittämishanke alaikäisten päihdetyöhön Keski-Suomen alueella 2003-2007 Loppuraportti Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo Vartin kuunteleminen

Lisätiedot

Uuden ajattelun ja osallisuuden liitto

Uuden ajattelun ja osallisuuden liitto Irtonumero 5,00 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry TERVEYSUUTISET > JOHTOLANKA > TEEMA > KOLUMNI > AJOKUNTO > KOHTAAMISET > 1/2012 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry - vahva vaikuttaja aloitti toimintansa Uuden ajattelun

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9. Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi

SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9. Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi 1. painos ISBN 951-96218-4-9 Toimittanut Elise Tarvainen Gummerus Kirjapaino

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

AikaEuro-projekti. AikaEuro. projekti. tarja määttä - petri kylmänen

AikaEuro-projekti. AikaEuro. projekti. tarja määttä - petri kylmänen AikaEuro projekti tarja määttä - petri kylmänen Alkusanat Alkoholi on työikäisten miesten yleisin kuolinsyy tällä hetkellä. Näin otsikoi Helsingin Sanomat artikkelin 1.11.2006. Alkoholi on ohittanut sepelvaltimotaudin,

Lisätiedot

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Kyl määki Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Koonnut Petri Niemi Kyl määki Turun kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi ISBN 978-952-5991-84-0 Koonnut Petri Niemi Kuvat Taitto Lauri Tiikasalo

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä

Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä Vauvan parhaaksi Vauvan parhaaksi Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä Maarit Andersson, Riitta Hyytinen, Marianne Kuorelahti (toim.) Ensi- ja turvakotien liitto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

YHTEISÖLLISIÄ NÄKÖKULMIA NUORTEN EHKÄISEVÄÄN PÄIHDETYÖHÖN

YHTEISÖLLISIÄ NÄKÖKULMIA NUORTEN EHKÄISEVÄÄN PÄIHDETYÖHÖN Sarja C. Oppimateriaaleja 23, 2010 Merja Kylmäkoski, Sanna Pylkkänen ja Reijo Viitanen (toim.) YHTEISÖLLISIÄ NÄKÖKULMIA NUORTEN EHKÄISEVÄÄN PÄIHDETYÖHÖN humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Yhteisöllisiä

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ TIETOYHTEISKUNTAOPETUS KOLMANNELLA SEKTORILLA Liisa Mäenpää Pro gradu-tutkielma Aikuiskasvatus Ohjaaja Leo Pekkala Kevät 2007 2 Älkää koskeko tavaroihini. Haluan niiden olevan siellä,

Lisätiedot

RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi

RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi Avustustoiminnan raportteja 17 Wennberg Mikko, Oosi Olli, Alavuotunki Kaisa, Soikkeli Markku RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi Yleisestä tiedon jakamisesta vuorovaikutukseen ja

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

Pää edellä! Innostu! Innosta! Selvästi innostaja-ainesta - hankkeen (2007 2010) loppuraportti

Pää edellä! Innostu! Innosta! Selvästi innostaja-ainesta - hankkeen (2007 2010) loppuraportti Pää edellä! Innostu! Innosta! Selvästi innostaja-ainesta - hankkeen () loppuraportti Susanna Leimio-Reijonen (toim.), YTM, projektikoordinaattori 30.12.2010 Sisältö Johdanto... 3 1. Hankkeen tausta...

Lisätiedot