Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Aika klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali."

Transkriptio

1 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Aika klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestys Kunnanvaltuuston pitämän kokouksen päätösten laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden toteaminen 161 Apurahan myöntäminen Ester Uotilan stipendirahastosta Kuhmoisten kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetukset lukuvuosille ja sekä optio lukuvuodelle Varhaiskasvatuksen hoitajien toimien määräaikaiset täyttöluvat Yhtenäiskoulun koulusihteerin työajan kokoaikaistaminen Varastorakennuksen ja määräalan myyminen tilasta Mylly-Suutola 5:58 / A&J Kankkunen Oy 166 As Oy Peltohokkalan liiketilojen vuokrien korotus ja vuokrasopimusehtojen hyväksyminen 167 Vuokrasopimuksen irtisanominen / Tuure Lindén Aloite koulunkäyntiavustajien nimikkeen muuttamisesta / Ulla Salmi 169 Kunnan luottamushenkilöedustajien nimeäminen yksityistiekokouksiin 170 Talouskatsaus Kunnanjohtajan vuosiloman vahvistaminen Muut asiat

2 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Malin Kimmo puheenjohtaja Aittolahti Lea jäsen Hellstén Henna jäsen Järvenpää Juha jäsen Manninen Susanna jäsen Sarvala Silmu jäsen Sumioinen Jarkko jäsen Pitkäniemi Mira kvalt:n pj Simola Ossi kvalt:n I varapj Launonen Kari kvalt:n II varapj Heusala Anne kunnanjohtaja esittelijä Luukkanen Sanna hallintojohtaja pöytäkirjanpitäjä Muu Terho Pertti sivistystoimenjohtaja Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Kimmo Malin puheenjohtaja Sanna Luukkanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuhmoisissa / 2015 Silmu Sarvala pöytäkirjan tarkastaja Jarkko Sumioinen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä kunnanviraston hallintotoimistossa

3 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall 157 Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Khall 158 Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkas ta jik si Silmu Sarvalan ja Jarkko Sumioisen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kokouksen työjärjestys Khall 159 Hallintosäännön 42 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mu kaises sa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous kut sus sa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan kokouk sen työjärjestykseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kokouksen alussa si vistys toi men joh ta ja Pertti Terho oli kutsuttu kokoukseen asioihin 162, 163 ja 164 liittyen.

6 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston pitämän kokouksen päätösten laillisuuden ja täy tän töönpa no kel poi suu den toteaminen Khall 160 Kunnanhallitus huolehtii kuntalain 56 :n mukaan valtuuston pää tösten laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että val tuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä taikka että val tuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kun nan hal li tuk sen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kun nan val tuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet lail li sessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivät kä muutoinkaan ole lain ja asetuksen vastaisia. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Apurahan myöntäminen Ester Uotilan stipendirahastosta Khall 107 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Ester Uotilan stipendirahaston sääntöjen mukainen toimikunta on ko kouk ses saan käsitellyt asiaa seuraavasti: "Ester Uotilan stipendirahaston sääntöjen 4 :n mukaan rahaston va rois ta annetaan kunnanhallituksen harkinnan mukaan joka toinen tai kol mas vuosi kunnanhallituksen päättämän suuruinen apuraha sy dän- ja verisuonitautien tai gerontologian tutkimukseen. Apurahan saajan on oltava lääkäri tai lääketiedettä sivuavan alan kor kea kou lu tut kin non suorittanut henkilö, joka on joko a) syntyperäinen kuhmoislainen tai b) entisen Kuhmoisten yhteiskoulun, Kuhmoisten peruskoulun tai lukion oppilas tai c) kyseinen henkilö asuu Kuhmoisissa Sääntöjen mukaan apurahan jakamisesta ja sen suuruudesta pää tetään kunnanhallituksessa ja tämän jälkeen apurahan hakemisesta on ilmoitettava siten, että se mahdollisimman hyvin tavoittaa ne henki löt, jotka tulevat kyseeseen apurahan saajina. Apurahan saajan tultua valituksi on hänen kanssaan sovittava aika, jon ka kuluessa saajan on annettava kirjallinen selvitys tut ki muk sistaan. Kunnanhallitus voi päättää, että apuraha maksetaan kokonaan tai osittain vasta sitten kun hyväksyttävä selvitys on annettu. Kunnanhallitus voi rahaston varoilla käyttää apunaan asiantuntijoita apu ra han saajan valitsemisessa ja selvityksen tarkastamisessa. Kunnanhallituksen on edellisestä jakopäätöksestään viimeistään kolmen vuoden kuluessa ilmoitettava apuraha haettavaksi. Ellei ketään apu ra haan oikeutettua hakijaa ole ilmaantunut, on uusi haettavaksi ju lis ta mi nen suoritettava uudestaan vuosittain. Apurahaa ei voida myöntää samalle henkilölle kahta kertaa pe räkkäin. Edellisten lisäksi kunnanhallitus voi harkinnasta myöntää apurahaa Kuh mois ten kunnan koululaitokselle, opettajien ja oppilaiden hyväksi ta pah tu vaan käyttöön. Apurahan myöntäminen edellyttää kuitenkin eri tyi sen syyn, jonka kunnanhallitus harkitsee tapauskohtaisesti. Kou lu lai tok sel le myönnettävän apurahan edellytyksenä on lisäksi, et tä rahastoon sijoitetuilla varoilla on hyvä tuotto, stipendien kysyntä on muuten vähäistä ja apuraha menee juuri koululaitoksen ke hit tämi seen.

8 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ehdotus: Toimikunta esittää, että kunnanhallitus päättää 1. jakaa Ester Uotilan stipendirahastosta sääntöjen mukaisen apu rahan, joka on suuruudeltaan Apuraha maksetaan saajalle vas ta kun tämä on antanut kunnanhallitukselle hyväksyttävän sel vityk sen tutkimuksestaan; 2. julkaista apurahan hakuilmoituksen Kuhmoisten Sanomissa, Lääkä ri leh des sä ja kunnan kotisivuilla. Ilmoituskulut maksetaan sti pendi ra has ton karttuvalta talletustililtä; 3. että tilanteessa, jossa apurahan saajan valitsemisessa tarvitaan asian tun ti ja-apua, toimikunta voi käyttää asiantuntijan apua apu rahan saajan valitsemisessa sekä apurahan saajalta pyydettävän selvi tyk sen tarkastamisessa. Asiantuntijapalkkioihin voidaan käyttää enin tään Mahdollisen asiantuntijan valinnan suorittaa toi mikun ta. Toimikunta tekee myös esityksen kunnanhallitukselle mah dolli ses ta apurahan saajasta/saajista. Mahdollinen asiantuntijan palkkio mak se taan rahaston karttuvalta talletustililtä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti." Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Ester Uotilan stipen di ra has ton sääntöjen mukaisen toimikunnan ehdotuksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 161 Ester Uotilan stipendirahaston sääntöjen mukainen toimikunta on ko kouk ses saan käsitellyt asiaa seuraavasti: "Apurahasta on kuulutettu Kuhmoisten Sanomissa ja Lää kä ri leh dessä. Hakuaika on päättynyt Määräaikaan mennessä on saa pu nut 1 kpl hakemuksia: Timo Laine (hakemus kokouskutsun liitteenä) Ehdotus: Ester Uotilan stipendirahaston sääntöjen mukainen toi mikun ta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää 1. Myöntää :n suuruisen apurahan Timo Laineelle; 2. Maksaa myönnetyn apurahan yhtenä eränä kunnanhallituksen pää tök sen saavutettua lainvoiman; 3. Velvoittaa apurahan saajan toimittamaan selvityksen apurahan käy tös tä ja tutkimuksen etenemisestä kahden vuoden ku lues sa apu ra han maksamisesta.

9 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti." Apurahahakemus on liitteenä 1. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Ester Uo ti lan stipendirahaston sääntöjen mukaisen toimikunnan esityksen apu ra han jakamisesta, maksatuksesta ja vaadittavasta sel vi tyksestä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Apurahahakemus / Timo Laine Jakelu Timo Laine Toimikunta Kirjanpito

10 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kuhmoisten kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetukset lukuvuosille ja sekä optio lukuvuodelle / /2015 Sivltk 41 Valmistelija: hallintosihteeri, puh Tarjouspyyntö (liite 1) Kuhmoisten kunnan esi- ja perusopetuksen op pi las kul je tuk sis ta lukuvuosille ja sekä mah dol li ses ta optiovuodesta julkaistiin työ- ja elin kei no mi nis te riön Hil ma-pal ve lus sa, kunnan kotisivuilla sekä kunnan ilmoitustaululla. Tar jous pyyn tö lähetettiin suoraan myös pai kal lisil le taksiyrittäjille. Määräaikaan mennessä klo saapui tarjoukset seuraavilta kuljetusyrityksiltä: Inter kuljetus Oy Taksiautoilija Marko Aarroskari Kari Launonen / Taksiliike Vaskisalo Ky Yhteenliittymä AMOTV ( Markku Arvaja, Esa Mäkinen, Taksi Orava Oy, T:mi Terveilä, Taksiliike Vaskisalo Ky) Tarjoukset avattiin klo 9.30 (liite 2). Kaikki jätetyt tar joukset sisälsivät tarjouspyynnön mukaiset asiakirjat. Tarjouspyynnössä on esitetty 13 reittiä, joille pyydettiin hintaa/km. Tarjouksia tuli jo kaisel le reitille. Tarjouksista on laadittu liitteen 3 mukainen vertailu. Kuhmoisissa on tilanteen mukaan 86 kuljetusoppilasta. Kul je tus op pi lai ta kuljetetaan Kylämältä, Puukkoisilta, Har jun sal melta, Pihlajakoskelta, Ruolahdelta, Harmoisista, Kissakulmalta, Sappees ta, Päijälästä sekä esikoululaiset myös kirkonkylästä. Eniten op pi lai ta kulkee Harmoinen / Kissakulma / Sappee (24 opp.) suunnas ta se kä Pihlajakoski / Harjunsalmi / Ruolahti (32 opp.) suun nasta. Ely-keskus kilpailuttaa linja-autovuoroja vielä kesäkuussa 2015 ja tämän kilpailutuksen perusteella linja-autovuoroja saattaa olla käy tettä vis sä alkaen Jämsä Kuhmoinen väillä, jolloin Har junsal mi Patavesi suunnasta tulevat oppilaat sijoitetaan näihin vuo roihin. Tämän avoimen kilpailutuksen johdosta päätösesitystä ei voi teh dä täsmällisesti. Linja-autovuoro Pohjasta Kuhmoisiin lakkaa , jolloin Sappees ta tulevat oppilaat kuljetetaan taksilla tarjouskilpailun mu kai sesti.

11 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjouspyynnön liitteessä 1 esite tyt oppilasmäärät, aikataulut ja reitit eivät ole tilaajaa sitovia vaan lo pul li set reittisuunnitelmat ja aikataulut laaditaan ennen lukuvuoden työn alkua. Tällöin on käytettävissä tarkat tiedot oppilaista ja lu ku järjes tyk sis tä. Tarkistukset tehdään yhteistyössä tilaajan ja valittujen pal ve lun tuot ta jien kanssa. Tilaajalla on oikeus tarkistaa reittejä ja aikatauluja tarpeen mukaan myös sopimuskauden aikana. Hallintosäännön 11 mukaan kunnanhallitus päättää hankinnoista sil loin kun kauppahinta on yli Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kun nanhal li tuk sel le, että se hyväksyy suunnitelluille reiteille palveluntuottajat seu raa vas ti: Aamukuljetukset: Reitti 1. Pihlajakoskentie Ruolahdentie Nihtiläntie Palveluntuottaja: Inter Kuljetus Oy (jos linja-auto liikennöi välillä Jäm sä Kuhmoinen / jos linja-auto ei liikennöi niin, Inter Kuljetus oy ajaa reitin 7 lisättynä Pihlajakoskentien osuudella ja Ruolahdentie Nih ti län tie osuus jaetaan vapaana oleville autoille tarpeen mukaan) Reitti 2. Kylämä Palveluntuottaja: Taksiautoilija Marko Aarroskari Reitti 3. Puukkoinen Puukkoistentie Palveluntuottaja: Yhteenliittymä AMOTV Reitti 4. Päijälä Orivedentie Palveluntuottaja: Yhteenliittymä AMOTV Reitti 5. Sappee Palveluntuottaja: Kari Launonen / Taksiliike Vaskisalo Ky Reitti 6. Harmoinen Kissakulma Palveluntuottaja: Kari Launonen / Taksiliike Vaskisalo Ky Reitti 7 Harjunsalmi Patavesi Palveluntuottaja: linja-auto ( jos käytettävissä ) tai Inter Kuljetus Oy Iltapäiväkuljetukset: Reitti 8. Harjunsalmi Patavesi Pihlajakoski Palveluntuottaja: Inter Kuljetus Oy / linja-auto ( jos käytettävissä )

12 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Reitti 9. Kylämä Palveluntuottaja: Taksiautoilija Marko Aarroskari Reitti 10. Puukkoinen Puukkoistentie Palveluntuottaja: Yhteenliittymä AMOTV Reitti 11. Sappee Päijälä Palveluntuottaja: Yhteenliittymä AMOTV (kun oppilaita kuljetuksessa 1-4 ) ja Kari Launonen / Taksiliike Vaskisalo Ky (kun oppilaita 5 tai enemmän) Reitti 12. Orivedentie Kissakulma Harmoinen Palveluntuottaja: Yhteenliittymä AMOTV (kun oppilaita kuljetuksessa 1-4 ) ja Kari Launonen / Taksiliike Vaskisalo Ky (kun oppilaita 5 tai enemmän) Reitti 13. Nihtiläntie Ruolahdentie (Patavesi) Reitillä tarvittavat kuljetukset yhdistetään muihin iltapäiväkuljetuksiin, pääsääntöisesti kuitenkin reitin 8 kuljetuksiin. Esitetyt reitit eivät ole tilaajaa sitovia vaan lopulliset reit ti suun ni telmat ja aikataulut laaditaan ennen lukuvuoden työn alkua. Tällöin on käy tet tä vis sä tarkat tiedot oppilaista ja lukujärjestyksistä. Tar kis tukset tehdään yhteistyössä tilaajan ja valittujen palveluntuottajien kans sa. Tilaajalla on oikeus tarkistaa reittejä ja aikatauluja tarpeen mu kaan myös sopimuskauden aikana. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 162 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy si vis tys lau ta kunnan esityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Silmu Sarvala ja Kari Launonen totesivat itsensä intressijääveiksi ja pois tui vat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kokouspöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Yhteenveto esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetusten tarjouksista on liit tee nä 2. Liitteet Liite 2 Yhteenveto esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetusten tarjouk sis ta

13 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Jakelu Sivistyslautakunta Tarjouksen jättäneet

14 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Varhaiskasvatuksen hoitajien toimien määräaikaiset täyttöluvat Sivltk 43 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja, puh Talousarvion yhteydessä hyväksytyistä virkojen ja toimien muu toksis ta tulee toimivaltaisen viranomaisen tehdä erilliset täy tän töön pano pää tök set. Tuleva taloustilanne huomioiden jo kai seen kunnassa va pau tu vaan virkaan ja toimeen tulee pyytää kun nan hal li tuk sel ta täyt tö lu pa (khall ). Täyttölupaesityksessä tulee olla perustelut tehtävän edelleen täyt tämi sel le sekä sille, onko tehtävät tarpeellista täyttää kokoaikaisena ja va ki tui se na. Täyttölupa tulee pyytää hyvissä ajoin ennen tehtävän lait ta mis ta avoimeksi ja hakua ei saa tehdä ennen kun nan hal li tuksen antamaa täyttölupaa. Lasten päivähoitopaikkaa haetaan vuosittain huhtikuussa. Hoi to kaudel le ilmoitettujen lasten lukumäärän pe rusteel la päi vä hoi toon tarvitaan lisää työvoimaa. Päivähoidon ohjaaja on pyy tä nyt lupaa täyttää määräaikaisesti kaksi omassa kodissaan työs ken te le vän perhepäivähoitajan ja yhden ryhmäperhe- päi vä hoita jan toi men. Perhepäivähoidon mitoitusta säätelee päivähoitoasetuksen 8 : Perhepäivähoidossa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää las ta yhtä hoitajaa kohden (suhdeluku 1:4). Lisäksi voidaan hoitaa osa-ai kai ses ti yhtä esiopetusta saavaa lasta, perusopetuksen aloitta nut ta tai aloittavaa lasta, jolloin suhdeluku on 4½ lasta hoitajaa koh den. Elokuusta alkaen kunnassa työskentelee kolme omassa kodissaan työs ken te le vää perhepäivähoitajaa yhden hoitajan eläköitymisen joh dos ta. Eläköityvän sijalle tarvitaan hoitaja. Lisäksi Harjunsalmen alu eel la kolme perhettä tarvitsee lapsilleen hoitajaa. Koska per hepäi vä hoi ta jien ryhmät ja ryhmäperhepäiväkoti ovat täynnä, tar vi taan myös toinen perhepäivähoitaja. Ryhmäperhepäiväkodissa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään 12 lasta kolmea hoitajaa kohden (suhdeluku 1:4). Jos ryhmässä on eri tyi sen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa oleva lapsi, tarvitaan lisäk si ryhmäavustaja. Elokuusta alkaen ryhmäperhepäiväkodissa työskentelee kolme hoita jaa ja yksi ryhmäavustaja. Asetuksen mukainen lapsilukumäärä ylit tyy muutamalla lapsella, joten ryhmäperhepäivähoitoon tarvitaan li sä työ voi maa. Lisäksi tehostetaan vuorohoidon järjestämistä, koska se aiheuttaa suh tees sa suuren työvoiman tarpeen vuorohoitoa tarvitsevien lasten

15 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus lu ku mää rään nähden: henkilökuntaa tarvitaan enemmän, koska päivä hoi don lisäksi tarvitaan ilta- ja yövuorot. (Vuorohoitoa on kello välillä tapahtuva hoito ja viikonloppuhoito.) Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Oikeus siihen perustuu päi vä hoi to lain 2 :aan, jonka mukaan päivähoitoa on mah dol li suuksien mukaan järjestettävä huoltajien tarvitsemassa muodossa. Vuoro hoi dos sa lasten hoitoajat perustuvat huoltajien työvuoroihin. Lapsi voi olla hoidossa aina, kun molemmat huoltajat ovat työssä. Muut las ten hoi don tarpeet tulee järjestää muulla tavalla. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kun nan hal li tuk sel le seuraavien varhaiskasvatuksen täyttölupien myön tä mis tä ajalle : 1. kaksi omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa, ja 2. yksi ryhmäperhepäivähoitaja Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 163 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy si vis tys lau ta kunnan esityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Sivistyslautakunta Päivähoidon ohjaaja

16 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Yhtenäiskoulun koulusihteerin työajan kokoaikaistaminen Sivltk 44 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja, puh Kuhmoisten yhtenäiskouluun valittiin osa-aikainen koulusihteeri (viikko työ ai ka 25 t) vakituiseen työsuhteeseen alkaen ai emman koulusihteerin eläköidyttyä keväällä Tämä oli jäänyt osa-ai ka eläk keel le syyskauden 2010 alussa, ja tehtävät koostuivat eri lai sis ta toimistotehtävistä: oppilashallinnon toimistotehtävät, lasku jen tarkastaminen ja tiliöinti, postin käsittely, koulujen johtokunnan ko kous ten valmistelu ja pöytäkirjanpito, arkistointiin liittyvät tehtävät. Työ ai ka oli riittävä, koska koulun virassa oli rehtori, joka vastasi yläkou lun ja lukion toiminnasta, ja luokanopettaja, joka vastasi ala koulun rehtorin tehtävistä. Lukuvuosiksi ja työnjakoa rehtorin tehtävien osal ta muutettiin: lukion rehtorin tehtäviä hoiti aineenopettaja vir kansa ohella, esi- ja perusopetuksen rehtorin tehtävistä vastasi vir ka vapaal la oleva luokanopettaja. Elokuun alusta 2013 alkaen yh te näiskou lun rehtorin tehtäviä on hoitanut yksi rehtori. Tästä muutoksesta joh tuen koulusihteerin osa-aikainen työaika ei riitä kaikkien kou lu hallin non tehtävien hallintaan. Edeltävän koulusihteerin tehtäviin nähden uusia tehtäviä ovat mm. opet ta jien sijaisten virkamääräysten valmistelu ja sijaisjärjestelyt rehto rin ollessa estyneenä, ylioppilaskirjoituksiin liittyvät tehtävät, yh tenäis kou lun hankinnat ja kilpailutukset, rehtorin viranhaltijapäätösten val mis te lu, koulun tilavaraukset, tilastojen valmistelu sekä koulun vies tin tä si vu jen päivittäminen. Edellä mainituissa tehtävissä erilaiset verkkopohjaiset työvälineet ovat keskeisessä roolissa. Opetushallituksen Oppijan verk ko pal velut-hank keen edistyminen sekä ylioppilastutkinto- lautakunnan siir tymi nen kokonaan sähköiseen järjestelmään ja tiedonsiirtoon edel lyttää myös koulun oppilashallintorekistereiden edelleen kehittämistä ja ajan ta sais ta mis ta. Edellä mainituista huomattavista muutoksista johtuen koulusihteerin teh tä viin on ollut osoitettuna lisää työaikaa lukuvuonna (viik ko työ ai ka 36,25 t). Lisäksi koulusihteeri on sijaistanut eri ai neiden opettajia tarvittaessa yhteensä keskimäärin yksi päivä / viikko. (Siv.tj ). Tämä järjestely on helpottanut ja jä mä köit tänyt koulun arjen toimintaa. Koulusihteerin työajan lisäämisen kus tannus on ollut n. 400 /kk sivukuluineen. Vaihtoehtona nykyiselle työnjaolle olisi apulaisrehtorin palk kaa mi nen / joidenkin hallinnollisten tehtävien osoittaminen opettajanviran hal tijal le. Sen kustannus olisi huomattavasti suurempi.

17 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kuhmoisissa päivähoidon ja opetustoimen hallinto on kevennetty äärim mil leen. Sivistystoimessa on suunniteltu päivähoidon ja ope tuksen yhteistyön lisäämistä voimaan astuvasta la ki muu tokses ta johtuen: päivähoitolaki muuttuu varhaiskasvatuslaiksi ja opetus hal li tuk ses ta tulee lasten päivähoidon asiantuntijavirasto. Kou lukes kuk sen tiloja tiivistämällä lasten päivähoito voitaisiin siirtää esi- ja al ku ope tuk sen yhteyteen. Tällöin tulisi myös pohdittavaksi päi vä hoidon hallinnollisten tehtävien osalta yhteistyö koulusihteerin kanssa. Kunnanhallitus on täydentänyt virkojen ja toimien täyt tö lupa oh jeis tus ta. Sen mukaan jokaiseen kunnassa vapautuvaan virkaan ja toimeen tulee pyytää kunnanhallituksen täyttölupa. Työsopimuslain 2:5 :n mukaan työnantajalla on velvollisuus tarjota li sä työ tä osa-aikaiselle työntekijälleen, mikäli työ on työntekijälle sopi vaa. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kun nan hal li tuk sel le että koulusihteerin toimi palautetaan ko ko ai kaisek si alkaen. Koulusihteerin tehtäviin liitetään kiireelliset opettajien sijaisuudet, joiden osuus kustannuksista kohdistetaan toteuman mukaisesti opet ta jien henkilöstömenoihin opettajien virka- ja työehto- so pi muksen mukaisesti. Vastaava työaika sekä kustannukset vähennetään kou lu sih tee rin työajasta sekä palkan kustannuksista. Sivistystoimen ta lous ar vi oon 2015 on varattu riittävä määräraha hen ki lös tö me noihin. Keskustelun jälkeen sivistystoimenjohtaja muutti ehdotustaan: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle että kou lu sihtee rin toimi palautetaan kokoaikaiseksi alkaen. Päätös: Sivistystoimenjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin yk simie li ses ti. Khall 164 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy si vis tys lau ta kunnan esityksen. Päätös: Kunnanjohtaja muutti keskustelun tuloksena pää tös eh dotus taan seu raa vas ti: Tässä taloudellisessa tilanteessa koulusihteerin teh tä vis tä saadun selvityksen perusteella koulusihteerin toimea ei pa lau te ta kokoaikaiseksi. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yk si mie li ses ti.

18 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Jakelu Sivistyslautakunta Koulusihteeri

19 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Varastorakennuksen ja määräalan myyminen tilasta Mylly-Suutola 5:58 / A&J Kank kunen Oy Khall 165 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh A&J Kankkunen Oy / Juha Kankkunen on lähestynyt Kuhmoisten kun taa ostotarjouksella, joka käsittää Suutolantien varrella Myl ly- Suu to lan tilalla RN:o 5:58 olevan ulkomitoiltaan noin 25 m x 10 m ko koi sen puurakenteisen varastorakennuksen sekä rakennuksen ton tik si noin m 2 :n suuruisen määräalan. Varastorakennuksen kun to on heikko. Ostotarjouksen kohde sijaitsee kunnalla myyn nissä ole van Suutolan ryhmäkotina toimineen Suutolan asuntolan lähei syy des sä, mutta ei ole samaan pihapiiriin kuuluva rakennus. Varas to ra ken nus on kuulunut vanhan kunnalliskodin rakennuksiin. Kuhmoisten kunta on myymässä Suutolan asuntolakiinteistöä. Myytä vään kokonaisuuteen sisältyy myös asuntolakiinteistön ete lä puolel la, Suutolantien varressa sijaitseva vanha varastorakennus. Tarjoudumme ostamaan karttaliitteessä rajatun noin ne liö metrin määräalan, jolla myös kyseinen varasto sijaitsee, hintaan eu roa. Varasto on ollut käytössämme viime vuosina. Tarvitsemme yri tys toimin nas sam me lisää varastotilaa. Nyt mahdollisesti toteutuva kauppa sel ven täi si alueen ja varaston käyttöä. Voisimme kunnostaa va raston vastaamaan paremmin tarpeitamme ja myös rakennuksen jul ki sivu siistiytyisi. Odotamme vastaustanne kesäkuun loppuun men nessä. Käytyjen keskustelujen pohjalta varastorakennus ja määräala on mah dol lis ta myydä erikseen ilman että se vaikeuttaa Suutolan asunto lan myyntiä ja alueen mahdollista jatkokäyttöä. Määräalan loh komi nen on mahdollista käynnistää kaupan teon jälkeen ja loh ko mises ta aiheutuneet kulut tulevat ostajan maksettavaksi. Kartta on erillisenä liitteenä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kuh mois ten kunta päättää myydä A&J Kankkunen Oy:lle Myl ly-suuto la RN:o 5:58 tilalla sijaitsevan noin 25 m x 10 m suuruisen va ras tora ken nuk sen ja noin m 2 :n suuruisen määräalan euron hin nal la. Päätös: Asia palautettiin yksimielisesti takaisin valmisteluun kaup pakir ja luon nok sen puuttumisen vuoksi.

20 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus As Oy Peltohokkalan liiketilojen vuokrien korotus ja vuokrasopimusehtojen hy väk symi nen Khall 166 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh Kunnan taloustyöryhmä on esittänyt, että Kuhmoisten kunnan teol lisuus- ja liikekiinteistöjen vuokria tarkastellaan kiinteistökustannusten nä kö kul mas ta ja vuokria korotetaan vastaamaan niitä. Nykyiset vuok rat ovat maltillisia eivätkä vastaa kiinteistöistä aiheutuvia kuluja. Kuh mois ten kunta on nimennyt vuokratyöryhmän valmistelemaan vuok rien korotuksia. Vuokratyöryhmän työn edetessä todettiin myös, et tä vuokrasopimusehdot vaativat päivittämistä. Kuhmoisten kunnan hal li tus on kokouksessaan hyväksynyt päivitetyt kun nan vuokrasopimusehdot. Työryhmä käynnisti vuokrien tarkastelun kunnan omistamasta 24- hal lis ta ja vuokrien tarkastelua jatketaan kiinteistö kerrallaan muiden vuok ra kiin teis tö jen osalta. Työn edetessä vahvistui, että vuokria py ritään korottamaan niin, että noin kolmen vuoden kuluessa vuok ra tilois ta perittävät vuokrat kattavat vähintään kaikki vuokratiloista kunnal le aiheutuvat kulut. Työryhmän linjauksen pohjalta esitetään, että As Oy Peltohokkalan lii ke ti lo jen vuokria korotetaan Pia Romon, Päijänteen Metsäpalvelu Ay:n ja Sari Markkasen osalta 0,82 /m 2 (sis. alv. 24 %) ja Eija Puikko sen osalta 0,85 /m 2 (sis. alv. 24 %). Lisäksi kunta on sa nee rannut 12 m 2 lisää toimitilaa Sari Markkasen vuokraamaan liiketilaan, jo ten hänen toimitilojensa yhteispinta-ala on jatkossa 25 m 2. Kiinteistökustannusten mukaan tarkastettu uusi vuokra on 4,91 /m 2 ja korotetut vuokrat ovat seuraavat (sis. alv. 24 %): vuokralainen koko nykyinen vuok ra uusi vuokra alkaen 4,09 /m 2 4,91 /m 2 Pia Romo 13 m 2 53,23 /kk 63,83 /kk Päijänteen Metsäpalvelu Ay 13 m 2 53,23 /kk 63,83 /kk Sari Markkanen 25 m 2 53,23 /kk 122,75 /kk 4,06 /m 2 4,91 /m 2 Eija Puikkonen 17,5 m 2 71,05 /kk 85,93 /kk Pia Romon vuokrasopimus on liitteenä 3, Päijänteen Metsäpalvelu Ay:n vuokrasopimus on liitteenä 4, Sari Markkasen vuokrasopimus on liitteenä 5 ja Eija Puikkosen vuokrasopimus on liitteenä 6.

21 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä As Oy Pel to hok ka lan liiketilojen vuokrien korotukset ja vuok ra so pi mus ehdot liitteenä olevien vuokrasopimusten mukaisina. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallituksen pu heen joh ta ja Kimmo Malin totesi itsensä osal lisuus jää vik si ja poistui ko kouk ses ta asian käsittelyn ajaksi. Va ra puheen joh ta ja Jarkko Su mi oi nen toimi kokouksen puheenjohtajana asian käsittelyn ajan. Pöy tä kir ja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Liitteet Liite 3 Vuokrasopimus / Pia Romo Liite 4 Vuokrasopimus / Päijänteen Metsäpalvelu Ay Liite 5 Vuokrasopimus / Sari Markkanen Liite 6 Vuokrasopimus / Eija Puikkonen Jakelu Vuokralaiset Tekninen toimisto Kirjanpito

22 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Vuokrasopimuksen irtisanominen / Tuure Lindén Khall 167 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh Kuhmoisten kunnan ja Tuure Lindénin välillä on ollut alkaen voimassa oleva vuokrasopimus koskien osoitteessa Ori ve dentie 3 (vanha terveystalo) olevia 36 m 2 :n ja 33 m 2 :n suuruisia työtiloja (eril li nen huone ja aulatila). Tuure Lindén irtisanoi vuokraamansa 36 m 2 :n tilan alkaen säh kö pos til la Kuhmoisten kunnan ja Tuure Lindénin välille jää vielä voimaan Orivedentie 3:ssa sijaitseva 33 m 2 :n työtilan vuokra so pi mus. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee vuok ra so pi muksen irtisanomisen tiedokseen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Tuure Lindén Kirjanpito

23 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Aloite koulunkäyntiavustajien nimikkeen muuttamisesta / Ulla Salmi Khall 168 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Valtuutettu Ulla Salmi jätti valtuuston kokouksessa aloitteen, jonka mukaan koulukäyntiavustajan nimike tulee Kuhmoisten kun nas sa muuttaa koulunkäynninohjaajaksi. Aloite on liitteenä 7. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus antaa aloitteen si vis tys lauta kun nan käsiteltäväksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 7 Valtuustoaloite / Ulla Salmi Jakelu Sivistyslautakunta

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Aika 25.03.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Riihinen Pertti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

6 täytäntöönpano 248 Lisämäärärahan anominen vuodelle 2013 7 249 Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen

6 täytäntöönpano 248 Lisämäärärahan anominen vuodelle 2013 7 249 Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen Toivakan kunta Pöytäkirja 18/2013 1 / 34 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 17:18-20:48 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 244 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot