Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Aika klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali."

Transkriptio

1 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Aika klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestys Kunnanvaltuuston pitämän kokouksen päätösten laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden toteaminen 161 Apurahan myöntäminen Ester Uotilan stipendirahastosta Kuhmoisten kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetukset lukuvuosille ja sekä optio lukuvuodelle Varhaiskasvatuksen hoitajien toimien määräaikaiset täyttöluvat Yhtenäiskoulun koulusihteerin työajan kokoaikaistaminen Varastorakennuksen ja määräalan myyminen tilasta Mylly-Suutola 5:58 / A&J Kankkunen Oy 166 As Oy Peltohokkalan liiketilojen vuokrien korotus ja vuokrasopimusehtojen hyväksyminen 167 Vuokrasopimuksen irtisanominen / Tuure Lindén Aloite koulunkäyntiavustajien nimikkeen muuttamisesta / Ulla Salmi 169 Kunnan luottamushenkilöedustajien nimeäminen yksityistiekokouksiin 170 Talouskatsaus Kunnanjohtajan vuosiloman vahvistaminen Muut asiat

2 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Malin Kimmo puheenjohtaja Aittolahti Lea jäsen Hellstén Henna jäsen Järvenpää Juha jäsen Manninen Susanna jäsen Sarvala Silmu jäsen Sumioinen Jarkko jäsen Pitkäniemi Mira kvalt:n pj Simola Ossi kvalt:n I varapj Launonen Kari kvalt:n II varapj Heusala Anne kunnanjohtaja esittelijä Luukkanen Sanna hallintojohtaja pöytäkirjanpitäjä Muu Terho Pertti sivistystoimenjohtaja Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Kimmo Malin puheenjohtaja Sanna Luukkanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuhmoisissa / 2015 Silmu Sarvala pöytäkirjan tarkastaja Jarkko Sumioinen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä kunnanviraston hallintotoimistossa

3 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall 157 Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Khall 158 Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkas ta jik si Silmu Sarvalan ja Jarkko Sumioisen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kokouksen työjärjestys Khall 159 Hallintosäännön 42 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mu kaises sa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous kut sus sa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan kokouk sen työjärjestykseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kokouksen alussa si vistys toi men joh ta ja Pertti Terho oli kutsuttu kokoukseen asioihin 162, 163 ja 164 liittyen.

6 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston pitämän kokouksen päätösten laillisuuden ja täy tän töönpa no kel poi suu den toteaminen Khall 160 Kunnanhallitus huolehtii kuntalain 56 :n mukaan valtuuston pää tösten laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että val tuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä taikka että val tuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kun nan hal li tuk sen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kun nan val tuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet lail li sessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivät kä muutoinkaan ole lain ja asetuksen vastaisia. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Apurahan myöntäminen Ester Uotilan stipendirahastosta Khall 107 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Ester Uotilan stipendirahaston sääntöjen mukainen toimikunta on ko kouk ses saan käsitellyt asiaa seuraavasti: "Ester Uotilan stipendirahaston sääntöjen 4 :n mukaan rahaston va rois ta annetaan kunnanhallituksen harkinnan mukaan joka toinen tai kol mas vuosi kunnanhallituksen päättämän suuruinen apuraha sy dän- ja verisuonitautien tai gerontologian tutkimukseen. Apurahan saajan on oltava lääkäri tai lääketiedettä sivuavan alan kor kea kou lu tut kin non suorittanut henkilö, joka on joko a) syntyperäinen kuhmoislainen tai b) entisen Kuhmoisten yhteiskoulun, Kuhmoisten peruskoulun tai lukion oppilas tai c) kyseinen henkilö asuu Kuhmoisissa Sääntöjen mukaan apurahan jakamisesta ja sen suuruudesta pää tetään kunnanhallituksessa ja tämän jälkeen apurahan hakemisesta on ilmoitettava siten, että se mahdollisimman hyvin tavoittaa ne henki löt, jotka tulevat kyseeseen apurahan saajina. Apurahan saajan tultua valituksi on hänen kanssaan sovittava aika, jon ka kuluessa saajan on annettava kirjallinen selvitys tut ki muk sistaan. Kunnanhallitus voi päättää, että apuraha maksetaan kokonaan tai osittain vasta sitten kun hyväksyttävä selvitys on annettu. Kunnanhallitus voi rahaston varoilla käyttää apunaan asiantuntijoita apu ra han saajan valitsemisessa ja selvityksen tarkastamisessa. Kunnanhallituksen on edellisestä jakopäätöksestään viimeistään kolmen vuoden kuluessa ilmoitettava apuraha haettavaksi. Ellei ketään apu ra haan oikeutettua hakijaa ole ilmaantunut, on uusi haettavaksi ju lis ta mi nen suoritettava uudestaan vuosittain. Apurahaa ei voida myöntää samalle henkilölle kahta kertaa pe räkkäin. Edellisten lisäksi kunnanhallitus voi harkinnasta myöntää apurahaa Kuh mois ten kunnan koululaitokselle, opettajien ja oppilaiden hyväksi ta pah tu vaan käyttöön. Apurahan myöntäminen edellyttää kuitenkin eri tyi sen syyn, jonka kunnanhallitus harkitsee tapauskohtaisesti. Kou lu lai tok sel le myönnettävän apurahan edellytyksenä on lisäksi, et tä rahastoon sijoitetuilla varoilla on hyvä tuotto, stipendien kysyntä on muuten vähäistä ja apuraha menee juuri koululaitoksen ke hit tämi seen.

8 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ehdotus: Toimikunta esittää, että kunnanhallitus päättää 1. jakaa Ester Uotilan stipendirahastosta sääntöjen mukaisen apu rahan, joka on suuruudeltaan Apuraha maksetaan saajalle vas ta kun tämä on antanut kunnanhallitukselle hyväksyttävän sel vityk sen tutkimuksestaan; 2. julkaista apurahan hakuilmoituksen Kuhmoisten Sanomissa, Lääkä ri leh des sä ja kunnan kotisivuilla. Ilmoituskulut maksetaan sti pendi ra has ton karttuvalta talletustililtä; 3. että tilanteessa, jossa apurahan saajan valitsemisessa tarvitaan asian tun ti ja-apua, toimikunta voi käyttää asiantuntijan apua apu rahan saajan valitsemisessa sekä apurahan saajalta pyydettävän selvi tyk sen tarkastamisessa. Asiantuntijapalkkioihin voidaan käyttää enin tään Mahdollisen asiantuntijan valinnan suorittaa toi mikun ta. Toimikunta tekee myös esityksen kunnanhallitukselle mah dolli ses ta apurahan saajasta/saajista. Mahdollinen asiantuntijan palkkio mak se taan rahaston karttuvalta talletustililtä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti." Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Ester Uotilan stipen di ra has ton sääntöjen mukaisen toimikunnan ehdotuksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 161 Ester Uotilan stipendirahaston sääntöjen mukainen toimikunta on ko kouk ses saan käsitellyt asiaa seuraavasti: "Apurahasta on kuulutettu Kuhmoisten Sanomissa ja Lää kä ri leh dessä. Hakuaika on päättynyt Määräaikaan mennessä on saa pu nut 1 kpl hakemuksia: Timo Laine (hakemus kokouskutsun liitteenä) Ehdotus: Ester Uotilan stipendirahaston sääntöjen mukainen toi mikun ta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää 1. Myöntää :n suuruisen apurahan Timo Laineelle; 2. Maksaa myönnetyn apurahan yhtenä eränä kunnanhallituksen pää tök sen saavutettua lainvoiman; 3. Velvoittaa apurahan saajan toimittamaan selvityksen apurahan käy tös tä ja tutkimuksen etenemisestä kahden vuoden ku lues sa apu ra han maksamisesta.

9 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti." Apurahahakemus on liitteenä 1. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Ester Uo ti lan stipendirahaston sääntöjen mukaisen toimikunnan esityksen apu ra han jakamisesta, maksatuksesta ja vaadittavasta sel vi tyksestä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Apurahahakemus / Timo Laine Jakelu Timo Laine Toimikunta Kirjanpito

10 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kuhmoisten kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetukset lukuvuosille ja sekä optio lukuvuodelle / /2015 Sivltk 41 Valmistelija: hallintosihteeri, puh Tarjouspyyntö (liite 1) Kuhmoisten kunnan esi- ja perusopetuksen op pi las kul je tuk sis ta lukuvuosille ja sekä mah dol li ses ta optiovuodesta julkaistiin työ- ja elin kei no mi nis te riön Hil ma-pal ve lus sa, kunnan kotisivuilla sekä kunnan ilmoitustaululla. Tar jous pyyn tö lähetettiin suoraan myös pai kal lisil le taksiyrittäjille. Määräaikaan mennessä klo saapui tarjoukset seuraavilta kuljetusyrityksiltä: Inter kuljetus Oy Taksiautoilija Marko Aarroskari Kari Launonen / Taksiliike Vaskisalo Ky Yhteenliittymä AMOTV ( Markku Arvaja, Esa Mäkinen, Taksi Orava Oy, T:mi Terveilä, Taksiliike Vaskisalo Ky) Tarjoukset avattiin klo 9.30 (liite 2). Kaikki jätetyt tar joukset sisälsivät tarjouspyynnön mukaiset asiakirjat. Tarjouspyynnössä on esitetty 13 reittiä, joille pyydettiin hintaa/km. Tarjouksia tuli jo kaisel le reitille. Tarjouksista on laadittu liitteen 3 mukainen vertailu. Kuhmoisissa on tilanteen mukaan 86 kuljetusoppilasta. Kul je tus op pi lai ta kuljetetaan Kylämältä, Puukkoisilta, Har jun sal melta, Pihlajakoskelta, Ruolahdelta, Harmoisista, Kissakulmalta, Sappees ta, Päijälästä sekä esikoululaiset myös kirkonkylästä. Eniten op pi lai ta kulkee Harmoinen / Kissakulma / Sappee (24 opp.) suunnas ta se kä Pihlajakoski / Harjunsalmi / Ruolahti (32 opp.) suun nasta. Ely-keskus kilpailuttaa linja-autovuoroja vielä kesäkuussa 2015 ja tämän kilpailutuksen perusteella linja-autovuoroja saattaa olla käy tettä vis sä alkaen Jämsä Kuhmoinen väillä, jolloin Har junsal mi Patavesi suunnasta tulevat oppilaat sijoitetaan näihin vuo roihin. Tämän avoimen kilpailutuksen johdosta päätösesitystä ei voi teh dä täsmällisesti. Linja-autovuoro Pohjasta Kuhmoisiin lakkaa , jolloin Sappees ta tulevat oppilaat kuljetetaan taksilla tarjouskilpailun mu kai sesti.

11 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjouspyynnön liitteessä 1 esite tyt oppilasmäärät, aikataulut ja reitit eivät ole tilaajaa sitovia vaan lo pul li set reittisuunnitelmat ja aikataulut laaditaan ennen lukuvuoden työn alkua. Tällöin on käytettävissä tarkat tiedot oppilaista ja lu ku järjes tyk sis tä. Tarkistukset tehdään yhteistyössä tilaajan ja valittujen pal ve lun tuot ta jien kanssa. Tilaajalla on oikeus tarkistaa reittejä ja aikatauluja tarpeen mukaan myös sopimuskauden aikana. Hallintosäännön 11 mukaan kunnanhallitus päättää hankinnoista sil loin kun kauppahinta on yli Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kun nanhal li tuk sel le, että se hyväksyy suunnitelluille reiteille palveluntuottajat seu raa vas ti: Aamukuljetukset: Reitti 1. Pihlajakoskentie Ruolahdentie Nihtiläntie Palveluntuottaja: Inter Kuljetus Oy (jos linja-auto liikennöi välillä Jäm sä Kuhmoinen / jos linja-auto ei liikennöi niin, Inter Kuljetus oy ajaa reitin 7 lisättynä Pihlajakoskentien osuudella ja Ruolahdentie Nih ti län tie osuus jaetaan vapaana oleville autoille tarpeen mukaan) Reitti 2. Kylämä Palveluntuottaja: Taksiautoilija Marko Aarroskari Reitti 3. Puukkoinen Puukkoistentie Palveluntuottaja: Yhteenliittymä AMOTV Reitti 4. Päijälä Orivedentie Palveluntuottaja: Yhteenliittymä AMOTV Reitti 5. Sappee Palveluntuottaja: Kari Launonen / Taksiliike Vaskisalo Ky Reitti 6. Harmoinen Kissakulma Palveluntuottaja: Kari Launonen / Taksiliike Vaskisalo Ky Reitti 7 Harjunsalmi Patavesi Palveluntuottaja: linja-auto ( jos käytettävissä ) tai Inter Kuljetus Oy Iltapäiväkuljetukset: Reitti 8. Harjunsalmi Patavesi Pihlajakoski Palveluntuottaja: Inter Kuljetus Oy / linja-auto ( jos käytettävissä )

12 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Reitti 9. Kylämä Palveluntuottaja: Taksiautoilija Marko Aarroskari Reitti 10. Puukkoinen Puukkoistentie Palveluntuottaja: Yhteenliittymä AMOTV Reitti 11. Sappee Päijälä Palveluntuottaja: Yhteenliittymä AMOTV (kun oppilaita kuljetuksessa 1-4 ) ja Kari Launonen / Taksiliike Vaskisalo Ky (kun oppilaita 5 tai enemmän) Reitti 12. Orivedentie Kissakulma Harmoinen Palveluntuottaja: Yhteenliittymä AMOTV (kun oppilaita kuljetuksessa 1-4 ) ja Kari Launonen / Taksiliike Vaskisalo Ky (kun oppilaita 5 tai enemmän) Reitti 13. Nihtiläntie Ruolahdentie (Patavesi) Reitillä tarvittavat kuljetukset yhdistetään muihin iltapäiväkuljetuksiin, pääsääntöisesti kuitenkin reitin 8 kuljetuksiin. Esitetyt reitit eivät ole tilaajaa sitovia vaan lopulliset reit ti suun ni telmat ja aikataulut laaditaan ennen lukuvuoden työn alkua. Tällöin on käy tet tä vis sä tarkat tiedot oppilaista ja lukujärjestyksistä. Tar kis tukset tehdään yhteistyössä tilaajan ja valittujen palveluntuottajien kans sa. Tilaajalla on oikeus tarkistaa reittejä ja aikatauluja tarpeen mu kaan myös sopimuskauden aikana. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 162 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy si vis tys lau ta kunnan esityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Silmu Sarvala ja Kari Launonen totesivat itsensä intressijääveiksi ja pois tui vat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kokouspöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Yhteenveto esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetusten tarjouksista on liit tee nä 2. Liitteet Liite 2 Yhteenveto esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetusten tarjouk sis ta

13 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Jakelu Sivistyslautakunta Tarjouksen jättäneet

14 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Varhaiskasvatuksen hoitajien toimien määräaikaiset täyttöluvat Sivltk 43 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja, puh Talousarvion yhteydessä hyväksytyistä virkojen ja toimien muu toksis ta tulee toimivaltaisen viranomaisen tehdä erilliset täy tän töön pano pää tök set. Tuleva taloustilanne huomioiden jo kai seen kunnassa va pau tu vaan virkaan ja toimeen tulee pyytää kun nan hal li tuk sel ta täyt tö lu pa (khall ). Täyttölupaesityksessä tulee olla perustelut tehtävän edelleen täyt tämi sel le sekä sille, onko tehtävät tarpeellista täyttää kokoaikaisena ja va ki tui se na. Täyttölupa tulee pyytää hyvissä ajoin ennen tehtävän lait ta mis ta avoimeksi ja hakua ei saa tehdä ennen kun nan hal li tuksen antamaa täyttölupaa. Lasten päivähoitopaikkaa haetaan vuosittain huhtikuussa. Hoi to kaudel le ilmoitettujen lasten lukumäärän pe rusteel la päi vä hoi toon tarvitaan lisää työvoimaa. Päivähoidon ohjaaja on pyy tä nyt lupaa täyttää määräaikaisesti kaksi omassa kodissaan työs ken te le vän perhepäivähoitajan ja yhden ryhmäperhe- päi vä hoita jan toi men. Perhepäivähoidon mitoitusta säätelee päivähoitoasetuksen 8 : Perhepäivähoidossa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää las ta yhtä hoitajaa kohden (suhdeluku 1:4). Lisäksi voidaan hoitaa osa-ai kai ses ti yhtä esiopetusta saavaa lasta, perusopetuksen aloitta nut ta tai aloittavaa lasta, jolloin suhdeluku on 4½ lasta hoitajaa koh den. Elokuusta alkaen kunnassa työskentelee kolme omassa kodissaan työs ken te le vää perhepäivähoitajaa yhden hoitajan eläköitymisen joh dos ta. Eläköityvän sijalle tarvitaan hoitaja. Lisäksi Harjunsalmen alu eel la kolme perhettä tarvitsee lapsilleen hoitajaa. Koska per hepäi vä hoi ta jien ryhmät ja ryhmäperhepäiväkoti ovat täynnä, tar vi taan myös toinen perhepäivähoitaja. Ryhmäperhepäiväkodissa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään 12 lasta kolmea hoitajaa kohden (suhdeluku 1:4). Jos ryhmässä on eri tyi sen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa oleva lapsi, tarvitaan lisäk si ryhmäavustaja. Elokuusta alkaen ryhmäperhepäiväkodissa työskentelee kolme hoita jaa ja yksi ryhmäavustaja. Asetuksen mukainen lapsilukumäärä ylit tyy muutamalla lapsella, joten ryhmäperhepäivähoitoon tarvitaan li sä työ voi maa. Lisäksi tehostetaan vuorohoidon järjestämistä, koska se aiheuttaa suh tees sa suuren työvoiman tarpeen vuorohoitoa tarvitsevien lasten

15 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus lu ku mää rään nähden: henkilökuntaa tarvitaan enemmän, koska päivä hoi don lisäksi tarvitaan ilta- ja yövuorot. (Vuorohoitoa on kello välillä tapahtuva hoito ja viikonloppuhoito.) Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Oikeus siihen perustuu päi vä hoi to lain 2 :aan, jonka mukaan päivähoitoa on mah dol li suuksien mukaan järjestettävä huoltajien tarvitsemassa muodossa. Vuoro hoi dos sa lasten hoitoajat perustuvat huoltajien työvuoroihin. Lapsi voi olla hoidossa aina, kun molemmat huoltajat ovat työssä. Muut las ten hoi don tarpeet tulee järjestää muulla tavalla. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kun nan hal li tuk sel le seuraavien varhaiskasvatuksen täyttölupien myön tä mis tä ajalle : 1. kaksi omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa, ja 2. yksi ryhmäperhepäivähoitaja Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 163 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy si vis tys lau ta kunnan esityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Sivistyslautakunta Päivähoidon ohjaaja

16 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Yhtenäiskoulun koulusihteerin työajan kokoaikaistaminen Sivltk 44 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja, puh Kuhmoisten yhtenäiskouluun valittiin osa-aikainen koulusihteeri (viikko työ ai ka 25 t) vakituiseen työsuhteeseen alkaen ai emman koulusihteerin eläköidyttyä keväällä Tämä oli jäänyt osa-ai ka eläk keel le syyskauden 2010 alussa, ja tehtävät koostuivat eri lai sis ta toimistotehtävistä: oppilashallinnon toimistotehtävät, lasku jen tarkastaminen ja tiliöinti, postin käsittely, koulujen johtokunnan ko kous ten valmistelu ja pöytäkirjanpito, arkistointiin liittyvät tehtävät. Työ ai ka oli riittävä, koska koulun virassa oli rehtori, joka vastasi yläkou lun ja lukion toiminnasta, ja luokanopettaja, joka vastasi ala koulun rehtorin tehtävistä. Lukuvuosiksi ja työnjakoa rehtorin tehtävien osal ta muutettiin: lukion rehtorin tehtäviä hoiti aineenopettaja vir kansa ohella, esi- ja perusopetuksen rehtorin tehtävistä vastasi vir ka vapaal la oleva luokanopettaja. Elokuun alusta 2013 alkaen yh te näiskou lun rehtorin tehtäviä on hoitanut yksi rehtori. Tästä muutoksesta joh tuen koulusihteerin osa-aikainen työaika ei riitä kaikkien kou lu hallin non tehtävien hallintaan. Edeltävän koulusihteerin tehtäviin nähden uusia tehtäviä ovat mm. opet ta jien sijaisten virkamääräysten valmistelu ja sijaisjärjestelyt rehto rin ollessa estyneenä, ylioppilaskirjoituksiin liittyvät tehtävät, yh tenäis kou lun hankinnat ja kilpailutukset, rehtorin viranhaltijapäätösten val mis te lu, koulun tilavaraukset, tilastojen valmistelu sekä koulun vies tin tä si vu jen päivittäminen. Edellä mainituissa tehtävissä erilaiset verkkopohjaiset työvälineet ovat keskeisessä roolissa. Opetushallituksen Oppijan verk ko pal velut-hank keen edistyminen sekä ylioppilastutkinto- lautakunnan siir tymi nen kokonaan sähköiseen järjestelmään ja tiedonsiirtoon edel lyttää myös koulun oppilashallintorekistereiden edelleen kehittämistä ja ajan ta sais ta mis ta. Edellä mainituista huomattavista muutoksista johtuen koulusihteerin teh tä viin on ollut osoitettuna lisää työaikaa lukuvuonna (viik ko työ ai ka 36,25 t). Lisäksi koulusihteeri on sijaistanut eri ai neiden opettajia tarvittaessa yhteensä keskimäärin yksi päivä / viikko. (Siv.tj ). Tämä järjestely on helpottanut ja jä mä köit tänyt koulun arjen toimintaa. Koulusihteerin työajan lisäämisen kus tannus on ollut n. 400 /kk sivukuluineen. Vaihtoehtona nykyiselle työnjaolle olisi apulaisrehtorin palk kaa mi nen / joidenkin hallinnollisten tehtävien osoittaminen opettajanviran hal tijal le. Sen kustannus olisi huomattavasti suurempi.

17 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kuhmoisissa päivähoidon ja opetustoimen hallinto on kevennetty äärim mil leen. Sivistystoimessa on suunniteltu päivähoidon ja ope tuksen yhteistyön lisäämistä voimaan astuvasta la ki muu tokses ta johtuen: päivähoitolaki muuttuu varhaiskasvatuslaiksi ja opetus hal li tuk ses ta tulee lasten päivähoidon asiantuntijavirasto. Kou lukes kuk sen tiloja tiivistämällä lasten päivähoito voitaisiin siirtää esi- ja al ku ope tuk sen yhteyteen. Tällöin tulisi myös pohdittavaksi päi vä hoidon hallinnollisten tehtävien osalta yhteistyö koulusihteerin kanssa. Kunnanhallitus on täydentänyt virkojen ja toimien täyt tö lupa oh jeis tus ta. Sen mukaan jokaiseen kunnassa vapautuvaan virkaan ja toimeen tulee pyytää kunnanhallituksen täyttölupa. Työsopimuslain 2:5 :n mukaan työnantajalla on velvollisuus tarjota li sä työ tä osa-aikaiselle työntekijälleen, mikäli työ on työntekijälle sopi vaa. Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kun nan hal li tuk sel le että koulusihteerin toimi palautetaan ko ko ai kaisek si alkaen. Koulusihteerin tehtäviin liitetään kiireelliset opettajien sijaisuudet, joiden osuus kustannuksista kohdistetaan toteuman mukaisesti opet ta jien henkilöstömenoihin opettajien virka- ja työehto- so pi muksen mukaisesti. Vastaava työaika sekä kustannukset vähennetään kou lu sih tee rin työajasta sekä palkan kustannuksista. Sivistystoimen ta lous ar vi oon 2015 on varattu riittävä määräraha hen ki lös tö me noihin. Keskustelun jälkeen sivistystoimenjohtaja muutti ehdotustaan: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle että kou lu sihtee rin toimi palautetaan kokoaikaiseksi alkaen. Päätös: Sivistystoimenjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin yk simie li ses ti. Khall 164 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy si vis tys lau ta kunnan esityksen. Päätös: Kunnanjohtaja muutti keskustelun tuloksena pää tös eh dotus taan seu raa vas ti: Tässä taloudellisessa tilanteessa koulusihteerin teh tä vis tä saadun selvityksen perusteella koulusihteerin toimea ei pa lau te ta kokoaikaiseksi. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yk si mie li ses ti.

18 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Jakelu Sivistyslautakunta Koulusihteeri

19 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Varastorakennuksen ja määräalan myyminen tilasta Mylly-Suutola 5:58 / A&J Kank kunen Oy Khall 165 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh A&J Kankkunen Oy / Juha Kankkunen on lähestynyt Kuhmoisten kun taa ostotarjouksella, joka käsittää Suutolantien varrella Myl ly- Suu to lan tilalla RN:o 5:58 olevan ulkomitoiltaan noin 25 m x 10 m ko koi sen puurakenteisen varastorakennuksen sekä rakennuksen ton tik si noin m 2 :n suuruisen määräalan. Varastorakennuksen kun to on heikko. Ostotarjouksen kohde sijaitsee kunnalla myyn nissä ole van Suutolan ryhmäkotina toimineen Suutolan asuntolan lähei syy des sä, mutta ei ole samaan pihapiiriin kuuluva rakennus. Varas to ra ken nus on kuulunut vanhan kunnalliskodin rakennuksiin. Kuhmoisten kunta on myymässä Suutolan asuntolakiinteistöä. Myytä vään kokonaisuuteen sisältyy myös asuntolakiinteistön ete lä puolel la, Suutolantien varressa sijaitseva vanha varastorakennus. Tarjoudumme ostamaan karttaliitteessä rajatun noin ne liö metrin määräalan, jolla myös kyseinen varasto sijaitsee, hintaan eu roa. Varasto on ollut käytössämme viime vuosina. Tarvitsemme yri tys toimin nas sam me lisää varastotilaa. Nyt mahdollisesti toteutuva kauppa sel ven täi si alueen ja varaston käyttöä. Voisimme kunnostaa va raston vastaamaan paremmin tarpeitamme ja myös rakennuksen jul ki sivu siistiytyisi. Odotamme vastaustanne kesäkuun loppuun men nessä. Käytyjen keskustelujen pohjalta varastorakennus ja määräala on mah dol lis ta myydä erikseen ilman että se vaikeuttaa Suutolan asunto lan myyntiä ja alueen mahdollista jatkokäyttöä. Määräalan loh komi nen on mahdollista käynnistää kaupan teon jälkeen ja loh ko mises ta aiheutuneet kulut tulevat ostajan maksettavaksi. Kartta on erillisenä liitteenä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kuh mois ten kunta päättää myydä A&J Kankkunen Oy:lle Myl ly-suuto la RN:o 5:58 tilalla sijaitsevan noin 25 m x 10 m suuruisen va ras tora ken nuk sen ja noin m 2 :n suuruisen määräalan euron hin nal la. Päätös: Asia palautettiin yksimielisesti takaisin valmisteluun kaup pakir ja luon nok sen puuttumisen vuoksi.

20 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus As Oy Peltohokkalan liiketilojen vuokrien korotus ja vuokrasopimusehtojen hy väk symi nen Khall 166 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh Kunnan taloustyöryhmä on esittänyt, että Kuhmoisten kunnan teol lisuus- ja liikekiinteistöjen vuokria tarkastellaan kiinteistökustannusten nä kö kul mas ta ja vuokria korotetaan vastaamaan niitä. Nykyiset vuok rat ovat maltillisia eivätkä vastaa kiinteistöistä aiheutuvia kuluja. Kuh mois ten kunta on nimennyt vuokratyöryhmän valmistelemaan vuok rien korotuksia. Vuokratyöryhmän työn edetessä todettiin myös, et tä vuokrasopimusehdot vaativat päivittämistä. Kuhmoisten kunnan hal li tus on kokouksessaan hyväksynyt päivitetyt kun nan vuokrasopimusehdot. Työryhmä käynnisti vuokrien tarkastelun kunnan omistamasta 24- hal lis ta ja vuokrien tarkastelua jatketaan kiinteistö kerrallaan muiden vuok ra kiin teis tö jen osalta. Työn edetessä vahvistui, että vuokria py ritään korottamaan niin, että noin kolmen vuoden kuluessa vuok ra tilois ta perittävät vuokrat kattavat vähintään kaikki vuokratiloista kunnal le aiheutuvat kulut. Työryhmän linjauksen pohjalta esitetään, että As Oy Peltohokkalan lii ke ti lo jen vuokria korotetaan Pia Romon, Päijänteen Metsäpalvelu Ay:n ja Sari Markkasen osalta 0,82 /m 2 (sis. alv. 24 %) ja Eija Puikko sen osalta 0,85 /m 2 (sis. alv. 24 %). Lisäksi kunta on sa nee rannut 12 m 2 lisää toimitilaa Sari Markkasen vuokraamaan liiketilaan, jo ten hänen toimitilojensa yhteispinta-ala on jatkossa 25 m 2. Kiinteistökustannusten mukaan tarkastettu uusi vuokra on 4,91 /m 2 ja korotetut vuokrat ovat seuraavat (sis. alv. 24 %): vuokralainen koko nykyinen vuok ra uusi vuokra alkaen 4,09 /m 2 4,91 /m 2 Pia Romo 13 m 2 53,23 /kk 63,83 /kk Päijänteen Metsäpalvelu Ay 13 m 2 53,23 /kk 63,83 /kk Sari Markkanen 25 m 2 53,23 /kk 122,75 /kk 4,06 /m 2 4,91 /m 2 Eija Puikkonen 17,5 m 2 71,05 /kk 85,93 /kk Pia Romon vuokrasopimus on liitteenä 3, Päijänteen Metsäpalvelu Ay:n vuokrasopimus on liitteenä 4, Sari Markkasen vuokrasopimus on liitteenä 5 ja Eija Puikkosen vuokrasopimus on liitteenä 6.

21 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä As Oy Pel to hok ka lan liiketilojen vuokrien korotukset ja vuok ra so pi mus ehdot liitteenä olevien vuokrasopimusten mukaisina. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallituksen pu heen joh ta ja Kimmo Malin totesi itsensä osal lisuus jää vik si ja poistui ko kouk ses ta asian käsittelyn ajaksi. Va ra puheen joh ta ja Jarkko Su mi oi nen toimi kokouksen puheenjohtajana asian käsittelyn ajan. Pöy tä kir ja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Liitteet Liite 3 Vuokrasopimus / Pia Romo Liite 4 Vuokrasopimus / Päijänteen Metsäpalvelu Ay Liite 5 Vuokrasopimus / Sari Markkanen Liite 6 Vuokrasopimus / Eija Puikkonen Jakelu Vuokralaiset Tekninen toimisto Kirjanpito

22 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Vuokrasopimuksen irtisanominen / Tuure Lindén Khall 167 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh Kuhmoisten kunnan ja Tuure Lindénin välillä on ollut alkaen voimassa oleva vuokrasopimus koskien osoitteessa Ori ve dentie 3 (vanha terveystalo) olevia 36 m 2 :n ja 33 m 2 :n suuruisia työtiloja (eril li nen huone ja aulatila). Tuure Lindén irtisanoi vuokraamansa 36 m 2 :n tilan alkaen säh kö pos til la Kuhmoisten kunnan ja Tuure Lindénin välille jää vielä voimaan Orivedentie 3:ssa sijaitseva 33 m 2 :n työtilan vuokra so pi mus. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee vuok ra so pi muksen irtisanomisen tiedokseen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Tuure Lindén Kirjanpito

23 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanhallitus Aloite koulunkäyntiavustajien nimikkeen muuttamisesta / Ulla Salmi Khall 168 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Valtuutettu Ulla Salmi jätti valtuuston kokouksessa aloitteen, jonka mukaan koulukäyntiavustajan nimike tulee Kuhmoisten kun nas sa muuttaa koulunkäynninohjaajaksi. Aloite on liitteenä 7. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus antaa aloitteen si vis tys lauta kun nan käsiteltäväksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 7 Valtuustoaloite / Ulla Salmi Jakelu Sivistyslautakunta

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2015 343. Kunnanhallitus 28.09.2015. Aika 28.09.2015 klo 16:30-17:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2015 343. Kunnanhallitus 28.09.2015. Aika 28.09.2015 klo 16:30-17:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2015 343 Kunnanhallitus 28.09.2015 Aika 28.09.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:57. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:57. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 11/2014 133 Tekninen lautakunta 25.09.2014 Aika 25.09.2014 klo 17:00-18:57 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 135 122

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 12/2015 300. Kunnanhallitus 31.08.2015. Aika 31.08.2015 klo 17:00-18:20. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 12/2015 300. Kunnanhallitus 31.08.2015. Aika 31.08.2015 klo 17:00-18:20. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 12/2015 300 Kunnanhallitus 31.08.2015 Aika 31.08.2015 klo 17:00-18:20 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 189 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) Sivistyslautakunta 26.10.2015 AIKA 26.10.2015 klo 16:30-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 6/2015 69. Tekninen lautakunta 29.06.2015. Aika 29.06.2015 klo 17:05-18:24. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 6/2015 69. Tekninen lautakunta 29.06.2015. Aika 29.06.2015 klo 17:05-18:24. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 6/2015 69 Tekninen lautakunta 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 17:05-18:24 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 71 46 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 10 Sivistystoimenlautakunta 23.06.2015 Aika 23.06.2015 klo 16:30-16:45 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kokousaika 14.12.2010 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011. Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011. Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 Kokousaika 22.6.2011 klo 17.30-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9) Tekninen lautakunta 17.09.2015 AIKA 17.09.2015 klo 18:30-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 37 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 38 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 09.01.2017 klo 17:00-19:18 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Vapaa-ajan lautakunta 30.11.2015 AIKA 30.11.2015 klo 19:22-19:51 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Kokousaika 17.03.2008 klo 18.00 19.48 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11 Tekninen lautakunta 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40 Paikka Toivakan kirjasto, kirjastosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot