KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 47"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Konserni- ja henkilöstöjaosto AIKA klo 18:00-19:20 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Suositus kuntien toiminnan johtamisesta ja hallinnasta sekä omistajaja 49 konserniohjauksesta 23 Kiinteistö Oy Ylihärmän liikekeskus VT 19 (Härmän Seppä) Kunnallisen alan työ- ja virkaehtosopimusten täytäntöönpano Hinnoittelukohtien muutokset sekä siihen liittyvät 52 peruspalkkojen tarkistukset 26 Teknisten sopimuksen paikallisen järjestelyerän käyttäminen Siirtyminen yleistyöaikaan ja siihen liittyvät järjestelyt Jukon pääluottamusmiehen vapautuksen / JHL:n 55 pääluottamusmiehen korvauksen muutos 29 Videoasioinnin kokeileminen 56

2 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hakala Heikki A. 18:00-19:20 pj. Haukkala Juhani 18:00-19:20 jäsen Hietamäki Petri 18:00-19:20 jäsen Kankaansyrjä Mika 18:00-19:20 jäsen Sorvisto Anna-Leena 18:00-19:20 jäsen Lumio Markku 18:00-19:20 esittelijä, kaupunginjohtaja Luhtala Hannele 18:00-19:20 pöytäkirjanpitäjä, henkilöstöjohtaja POISSA Övermark Niina jäsen LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAJAT Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Mika Kankaansyrjä ja Anna-Leena Sorvisto. ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Heikki A. Hakala Hannele Luhtala PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla TARKASTUS Mika Kankaansyrjä Anna-Leena Sorvisto PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla SESTI NÄHTÄVILLÄ Hannele Luhtala

3 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Suositus kuntien toiminnan johtamisesta ja hallinnasta sekä omistaja- ja konserniohjauksesta Konserni- ja henkilöstöjaosto 22 Kuntaliitto on päivittänyt suosituksensa kunnan toiminnan johtamisesta ja hallin nas ta sekä kuntien omistamien yhtiöiden omistaja- ja konserniohjauksesta. Suo si tus on ollut aiheellista laatia mm. kuntalakiin tulevien muutosten johdosta. Konkreettisia suosituksia on yhteensä 24. Tavoitteena on, että ohjeita nou datta mal la kunta edistää verovarojen käytön vaikuttavuutta ja asianmukaisuutta se kä parempaa riskien hallintaa. Toimintamallien parantaminen vahvistaa luotta mus ta kuntakonsernin viranomais- ja luottamushenkilötoimintaan. Suosituksen valmistelu on tapahtunut yhdessä kuntien kanssa. Lop pu vai heessa suositusluonnos oli myös julkisesti kaikkien kuntien johdon kom men toi ta vana. Suositus jaetaan listan mukana. Konserni- ja henkilöstöjaosto merkitsee suosituksen tiedoksi. Jaosto tekee konsernijohtamisen opintomatkan vuoden 2016 alussa Kuopioon.

4 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Kiinteistö Oy Ylihärmän liikekeskus VT 19 (Härmän Seppä) Konserni- ja henkilöstöjaosto 23 Kiinteistö Oy Ylihärmän liikekeskus VT 19 (Härmän Seppä) on Ylihärmässä, val ta tie 19:sta läheisyydessä toimiva liikekeskus. Liikekeskuksen n m²:n ti lois sa toimii Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan Agrimarket, lounasravintola ja toi mis to ti lois sa mm. Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistys, Stora Enso ja MLL Ylihär mä. Kiinteistöyhtiön omistus jakaantuu seuraavasti: Ylihärmän Säästöpankki 51 osaketta (25,5 %) Ylihärmän POP pankki 51 osaketta (25,5 %) Kauhavan kaupunki 98 osaketta (49 %) Kiinteistöyhtiön hallussa olevissa tiloissa on vapaana runsaasti toimitilaa. Yhtiö on pyrkinyt monilla eri tavoilla kustannusten minimoimiseen ja sitä kautta yh tiön taloustilanteen parantamiseen. Asiaa esittelee kokouksessa yhtiön hallituksen jäsen Juhani Haukkala. Päätösesitys tehdään kokouksessa. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja esitteli yhtiön tilannetta kokoukselle. Selvitys liitetään pöytäkirjaan. Jaosto päättää tehdään seuraavat toimenpiteet yhtiön kanssa: Isännöinti siirretään Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:lle mahdollisimman pian. Etsitään vuokralainen isoon vuokrattavaan tilaan. Ellei vuokralaista löydy, peritään osakkailta ylimääräistä rahoitusvastiketta.

5 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Kunnallisen alan työ- ja virkaehtosopimusten täytäntöönpano Konserni- ja henkilöstöjaosto 24 Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä siihen liittyvien ala kohtais ten sopimusten ensimmäiselle jaksolle ( ) sisältyy pal kantar kis tuk sia ja muita muutoksia alkaen. Näistä muutoksista on saa vutet tu neuvottelutulokset useassa palassa. Sopimusaloittain nämä muutokset ovat seuraavat: KVTES: korotus käytetään kokonaan keskitetysti siten, että eräiden palk ka hin noit te lu liit tei den hinnoittelukohtia sekä hinnoittelukohtien ala rajo ja korotetaan. Hinnoittelukohdat käsitellään eri pykälässä. tuntipalkkaiset: palkkoja tarkistetaan 0,3 %:n suuruisella yleis ko ro tuk sella teknisten sopimus: paikallinen järjestelyerä 0,29 %. Käsitellään eril li sessä pykälässä. opetushenkilöstö: yleiskorotus 0,4 %. Edellä olevat korotukset vaikuttavat eri kunnissa palkkasummaan eri tavalla riip puen hinnoittelukohdista, nykyisestä palkkatasosta, henkilöstön rakenteesta jne. Konserni- ja henkilöstöjaosto merkitsee em. sopimusmuutokset tiedoksi.

6 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Hinnoittelukohtien muutokset sekä siihen liittyvät peruspalkkojen tarkistukset Konserni- ja henkilöstöjaosto 25 KVTES:iin sisältyy voimaan tulevia hinnoittelukohtien muutoksia koskien eräitä henkilöstöryhmiä. Ehdotus uusiksi hinnoittelukohdiksi on liitteenä. Pe rus palk ko jen alarajoja on eräissä hinnoittelukohdissa tarkistettu. Meillä kaikki palkat ovat yli uusien peruspalkkojen. Asiassa on käyty paikallisneuvottelu ja Jytyn kanssa edelleen Näissä neuvotteluissa on sovittu hinnoittelukohdista liitteen mu kaises ti. Konserni- ja henkilöstöjaosto hyväksyy liitteenä olevat uudet hinnoittelukohdat tu le vik si voimaan

7 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Teknisten sopimuksen paikallisen järjestelyerän käyttäminen Konserni- ja henkilöstöjaosto 26 Kunta-alan teknisten sopimukseen vuosille sisältyy 0,29 %:n suurui nen järjestelyerä , joka meillä tarkoittaa 212,67 /kk. Paikallisneuvottelussa sovittiin, että teknisten järjestelyerä jaetaan ta san sopimuksen piirissä olevalle henkilöstölle. Tällöin korotus on 6,86 /kk. Konserni- ja henkilöstöjaosto hyväksyy neuvottelutuloksen, 6,86 /kk suu ruisen tehtäväkohtaisen palkankorotuksen, tulevaksi voimaan

8 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Siirtyminen yleistyöaikaan ja siihen liittyvät järjestelyt Konserni- ja henkilöstöjaosto 27 Työaikalain mukaan jaksotyötä voidaan käyttää vain sellaisissa toimipisteissä, jois sa työskennellään ympäri vuorokauden. Meillä työskennellään kolmella valmis tus keit tiöl lä jaksotyöajassa, muilla on jo käytössä yleistyöaika. Yhteensä jak so työ tä tekeviä on noin 30. Nämä tulee nyt muuttaa yleis työ ai ka järjestelmään. Muutoksen tulee tapahtua kesäkuun alusta tai sen jälkeen seu raavas ta jak son vaihdoksesta. Paikallisneuvottelussa on todettu, että muutostyö on aloitettu ja siitä on informoitu henkilökuntaa. Paikallisneuvottelussa sovittiin, että niillä val mistus keit tiöil lä, joilla nyt noudatetaan jaksotyöaikaa siirrytään käyttämään kes kimää räis tä yleistyöaikaa siten, että tasoittumisjakso on 3 viikkoa. ruokatauko, 30 min, ei sisälly työaikaan. Ruokatauon aikana voi poistua työpaikalta. Yleistyöaika otetaan käyttöön kesäkuussa, kun kuun alus sa meneillään oleva jakso päättyy. Tavoitteena on saada uusi työaikajärjestelmä voimaan sopimuksen mu kai ses sa aikataulussa. Myös niillä ruokahuollon henkilöillä, jotka ovat olleet yleistyöajassa, tulee ruoka tun ti olemaan 30 min eikä se sisälly työaikaan. Esimiehet ovat tiedottaneet asiasta henkilökunnalle jo aiemmin on jär jes tet ty koko ruokahuollon henkilökunnalle yhteistilaisuus jossa hen ki lös töjoh ta ja on esitellyt asiaa ja työnantajan ehdotusta. Henkilökunnalle on varattu ai kaa saakka mielipiteiden esittämiseen asiassa. Määräaikana Alahär män, Ylihärmän,Kortesjärven ja Härmän keittiöiden henkilökunta ovat jät täneet muistutukset, jotka koskevat ruokataukoa yleistyöajassa. Henkilökunta esit tää, että ruokailu tapahtuisi edelleen työn lomassa sisältyen työaikaan. Asiassa järjestetään paikallisneuvottelu vielä , jonka perusteella tehdään esitys kokouksessa. Paikallinen sopimus liitteenä. Paikallisneuvottelussa sovittuun perustuen jaosto päättää, että ruokahuollossa siir ry tään jälkeen ensimmäisenä päättyvän jakson jälkeen käyt tämään keskimääräistä yleistyöaikaa siten, että lepotaukojen osalta noudatetaan jak so työ ajan käytäntöä (ruokailu tapahtuu työn lomassa).

9 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Jukon pääluottamusmiehen vapautuksen / JHL:n pääluottamusmiehen korvauksen muutos Konserni- ja henkilöstöjaosto 28 Pääluottamusmiesten vapautukset on tarkistettu syksyllä 2014, mutta sen jälkeen on mm. varhaiskasvatuksen henkilöstö lisääntynyt. Jukon pää luot ta musmies on esittänyt vapautuksen tarkistamista vastaamaan kasvanutta jä senmää rää. KVTES:n mukaan kiinteä vapautus on keskimäärin työpäivä viikossa 120 edus ta maan sa henkilöä kohti. Vapautus on nyt 2 työpäivää / viikko. Jukolla on edus tet ta via 266 eli 26 työntekijää yli alarajan. Em. työntekijämäärä vastaa 1/5 työ päi vää joka on huojennuksena 2/3 vapautuksesta, huojennus on pyö ris tet tynä yksi tunti. JHL:n jäsenmäärä on maaliskuun tilanteessa ollut 235 eli luot ta mus mies korvaus olisi sopimuksen mukaisesti 104 /kk (nyt 137 /kk). Korvauksen raja on 250 jäsentä. Vastaavasti Jukolla korvaus on 137 /kk. Paikallisneuvottelussa sovittiin, että Jukon pääluottamusmiehen huo jen nuk sen lisäys, yksi tunti/viikko tulee voimaan JHL:n pää luot tamus mie hen korvaus tarkistetaan 104 /kk:ksi alkaen. Edelleen sovittiin, että luottamusmiesten korvaukset ja vapautukset tar kis tetaan vuosittain syyskuun jäsenmääriin perustuen ja muutokset tulevat voimaan vuo den alusta. Konserni- ja henkilöstöjaosto hyväksyy edellä esitellyn neuvottelutuloksen.

10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Videoasioinnin kokeileminen Konserni- ja henkilöstöjaosto 29 Kaupungilla on videoneuvottelulaitteet sekä monenkeskisiä neuvotteluja varten et tä yksittäisillä viranhaltijoilla videoneuvotteluyhteydet omalta koneeltaan. Lisäk si yhteispalvelupisteillä on videoneuvotteluyhteydet. Näitä yhteyksiä käy tetään jonkin verran; eniten erilaisten koulutusten yhteydessä. Vastoin en nakko-odo tuk sia, sisäisissä palavereissa yhteyksiä ei juurikaan ole käytetty. Osin tä mä johtuu järjestelmän kankeudesta. Asiakkailla on mahdollisuus käyttää yhteispalvelussa olevia vi deo neu vot te lulait tei ta ollakseen yhteydessä etäpalvelua tarjoaviin tahoihin (Kauhavalta maist raat tiin ja verohallintoon ja Alahärmästä Kelaan ja Verohallintoon). Käyttö on ollut suhteellisen vähäistä. Valtiovarainministeriön Sade-ohjelmassa (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauh dit ta mis oh jel ma) on kehitetty erilaisia sähköisiä palveluita julkishallinnon käyt töön. Etäpalveluiden käyttöönottoa on kokeiltu mm Ähtärin kaupungin eähtä ri-kai ken takana on palvelu -projektissa. Projektissa on kokeiltu kotiasiointia eli että kaupunkilainen voi omalta tietokoneeltaan ottaa yhteyttä tarvitsemiinsa vi ran omai siin ja keskustella heidän kanssaan "kasvokkain". Yhteydenotot perus tu vat pääosin ajanvaraukseen mutta kalentereissa voi olla myös ns avoimia asioin ti ai ko ja, jolloin yhteyden saa heti. eähtäri hankkeessa on ollut kaupungin li säk si mukana useita toimijoita: te-toimisto, Kela ja yksityisiä yrityksiä. Käytännössä videoasiointi tarkoittaa siis sitä, että kaupunkilainen voi omalta tie to ko neel taan ottaa videoyhteyden kaupungin henkilökuntaan (tai muuhun pal ve lun tar joa jaan) ja keskustella näköyhteydellä asiasta ja myös näyttää esim. täyt tä mään sä asiakirjaa. Erityisen käyttökelpoinen videoneuvottelu on mo nis sa ter vey den ja sosiaalihuollon asioissa. Kaupungin puolella yleis neuvon nan li säk si ainakin rakennustarkastuksessa, maatalous- ja lomatoimella sekä ke hi tys kes kuk sel la ja varhaiskasvatuksella olisi todennäköisesti käyttöä video asioin nil le. Videovisit Oy on tarjonnut Etelä-Pohjanmaan kunnille mahdollisuutta käyttää em hankkeessa kehitettyä videoasiointipalvelua. Toukokuun lopulla ovat lähdös sä mukaan ainakin Järvi-Pohjanmaan kunnat (Alajärvi, Soini, Vimpeli), Lappa jär vi, Alavus ja Kuortane. Kauhavan osalta voitaisiin palvelua kokeilla, jotta saataisiin kokemusta siitä miten palvelu toimii ja olisiko sille käyttäjiä. On suunniteltu, että johtoryhmä ko keilee yhteyksiä ennen kesälomia ja varsinaiset palvelut tulisivat mukaan syksyllä. Palvelun hinta olisi /vuosi vuosina 2015 ja Konserni- ja henkilöstöjaosto merkitsee asian tiedoksi ja päättää järjestää em. ko kei lun Kaupunginjohtaja muutti esitystään kokouksessa siten, että kokeilu kestää vuo den eli syksystä 2015 syksyyn Kokonaishinta on

11 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Konserni- ja henkilöstöjaosto Konserni- ja henkilöstöjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muu tetun esityksen.

12 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Konserni- ja henkilöstöjaosto Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 22 ja 24. Kieltojen perusteet Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 23, HLL 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Kauhavan kaupunginhallitus Kauppatie 109, Kauhava fax. (06) sähköposti: Pykälät 23, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköisesti vireillepannussa valitusasiakirjassa ei vaadita allekirjoitusta (Kts. Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) klo 9.00 Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi ha kea pää tök seen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite Radanrakentajantie 5, HELSINKI. Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Liitetään pöytäkirjaan

13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, Vaasa Faksi: Sähköposti: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta 1213/ :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana, kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville.. Kaavapäätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin kun päätös on kuntalain 63:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Julkipanomenettelyssä päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon päätöksen antopäivänä. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjojen toimittaminen Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä viimeistään määräpäivän virka-ajan päättymiseen klo 16:15 mennessä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 Tekninen lautakunta 26.03.2015 AIKA 26.03.2015 klo 18:30-19:25 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Ylihärmän päiväkodin uudisrakennuksen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/2014 1 Yhtymähallitus Aika 22.01.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 20.05.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 14 KVTES:n hinnoittelun 05KOU010 tehtävän vaativuuden arviointi 3 15 KVTES:n palkkaliitteen 1 muutosten

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 16.02.2015 18:30-20:55 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Tekninen lautakunta Aika 18.02.2015 klo 18:00-20:15 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 12 Teknisen lautakunnan vuoden

Lisätiedot