Sijaishuollon ongelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijaishuollon ongelma"

Transkriptio

1 Sijaishuollon ongelma Teemu Vauhkonen BG- Tutkimus

2 2 Sijaishuollon ongelma Tiivistelmä Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvu on merkittävä huolen aihe suomalaisessa yhteiskunnassa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on kaksinkertaistunut kahdessakymmenessä vuodessa. Lastensuojelun asiakkaina on jo kymmenen prosenttia kaikista alle 21- vuotiaista lapsista ja nuorista. Viimekätiseksi tarkoitetusta keinosta suojella lapsia sijoittamalla heidät kotinsa ulkopuolelle on tullut merkittävä ongelma. Lastensuojelun painopistettä on haluttu siirtää enemmän ongelmien ennaltaehkäisyyn, mutta kuntien taloudelliset resurssit tyhjenevät sijaishuoltoon ja muuhun korjaavaan lastensuojeluun. Polttava kysymys on, mitä yhteiskunnassa on tapahtunut, kun yhä suurempi osa lapsista ja nuorista ei voi enää asua kotonaan. Onko kasvulle löydettävissä syitä yhteiskunnan rakenteista ja muutoksesta vai onko se seurausta pelkästä ilmoitustehtailusta. Toinen merkittävä sijaishuollon ongelma on kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten korkea syrjäytymisriski. Sijaishuollossa olleiden työttömyys on huomattavasti yleisempää ja koulutustaso matalampi kuin muulla väestöllä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan peräti 80 prosenttia teini- iässä sijoitetuista pojista oli vielä vuotiaina ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa (Heino & Johnson 2010). Toisen tutkimuksen mukaan (Kalland ym. 2001) huostaan otettujen lasten ja nuorten kuolleisuus on suurempaa kuin ikätovereilla. Myös onnettomuudet ja päihteet kuolemien taustalla sekä itsemurhat ovat heillä yleisempiä. Lastensuojelu ei kykene suojelemaan heitä itsetuhoiselta käyttäytymiseltä huostaanoton aikana eikä sen jälkeen. Huostaan otetut tytöt eivät tuossa tutkimuksessa sopeutuneet vaikeisiin olosuhteisiin poikia paremmin. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten suuri määrä sekä heidän sekä heidän korkea syrjäytymisriskinsä muodostavat sijaishuollon ydinongelman. Kodin ulkopuolelle sijoittaminen lisääntyy, koska palvelujärjestelmä ei kykene riittävästi ennaltaehkäisemään lasten ja perheiden ongelmien syvenemistä. Kodin ulkopuolelle sijoittaminen puolestaan ei ehkäise riittävästi nuorten syrjäytymistä. Kuntien välillä on kuitenkin huomattavia eroja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten osuuksissa ja sijaishuoltopaikkojen välillä niihin sijoitettujen nuorten syrjäytymisessä. Tässä tutkimuksessa kysytään, onko suomalaisen yhteiskunnan sisäisillä rakenteellisilla eroavaisuuksilla ja muutoksilla yhteyttä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten osuuden kasvuun. Rakenteellisia syitä etsitään ensisijaisesti taloudellisen tilanteen ja perherakenteen vaihtelusta ja muutoksesta. Tämän jälkeen tarkastellaan sijaishuollosta itsenäistyneiden lasten ja nuorten syrjäytymisriskiä, ja kysytään mistä erot syrjäytymisriskissä erilaisten sijaishuoltopaikkojen välillä johtuvat. Tutkimusongelma jakautuu siis epätyypillisesti selkeästi kahteen erilliseen osaan, joka vaikuttaa aineistovalintoihin. Rakenteellisia syitä tarkastellaan THL:n ja Tilastokeskuksen tietokannoista yhdistetyillä kuntakohtaisella aineistolla. Sijaishuoltopaikkojen välisten erojen tarkastelussa puolestaan käytetään SOS- lapsikylän I matter - hankkeen yhteydessä kerättyä kyselyaineistoa. Menetelminä käytetään ristiintaulukointia ja logistista regressiota luvulla Suomi ajautui lamaan, ja vuodesta 2008 uuteen lamaan. Uusi lama jatkuu edelleen vaikka edellisenkin laman jäljet näkyvät yhä. Lamat ovat lisänneet pitkäaikaistyöttömyyttä ja suhteellista köyhyyttä. Vuonna 2014 köyhyysrajan alapuolella eli 13% suomalaisista, kun vuonna 1995 osuus oli vain 7%. Myös perus- ja vähimmäisturvan taso on jäänyt jälkeen yleisestä ansiokehityksestä. Toimeentulotuen perusosa on samalla tasolla

3 3 kuin 20 vuotta sitten, ja kattaa vain noin kaksi kolmasosaa kohtuulliseksi katsotusta minimistä. 1 Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kaksinkertaistuminen on tapahtunut samalla aikavälillä. Tämän tutkimuksen mukaan kuntien lapsiköyhyys- ja pitkäaikaistyöttömyysaste ennustavatkin tämän tutkimuksen mukaan selvästi korkeaa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten osuutta. Lapsiköyhyysasteen kasvaessa sijaishuollossa olevien osuus kasvaa kuitenkin vain tiettyyn pisteeseen saakka. Selityksenä on se, että vain tietyllä väestönosalla lapsiköyhyys ja kodin ulkopuolelle sijoittaminen kytkeytyvät toisiinsa. Lapsiköyhyys ei yksinään riitä selittämään kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuuden vaihtelua ja kasvua. Mitä suurempi kunta on väkiluvultaan, sitä suurempi suhteellinen osuus lapsista ja nuorista on sijoitettuna kotina ulkopuolelle. Lapsiköyhyys ei selitä lainkaan eroja eri kokoisten kuntien välillä. Sen sijaan yksinhuoltajaperheiden osuus selittää eroja merkittävästi. Isommissa kaupungeissa on suurempi osa lapsista ja nuorista sijoitettu kodin ulkopuolelle, koska niissä on suurempi yksinhuoltajaperheiden osuus. Lapsiköyhyys ainoastaan näyttää selittävän eroja voimakkaasti, koska lapsiköyhyyttä on paljon juuri yksinhuoltajaperheissä. Yksinhuoltajuus on ensisijainen selittäjä eikä köyhyys. Kunnissa, joissa lapsiköyhyysaste on suhteellisen korkea, mutta yksinhuoltajaperheiden osuus suhteellisen matala, ei ole keskimääräistä enempää lapsia ja nuoria sijoitettuina kodin ulkopuolelle, ja päinvastoin. Keskeinen kysymys on se, mitä yksinhuoltajuus kätkee taakseen. Yksinhuoltajuuteen liittyy usein ainakin raskaampi lapsiperheen arki, taloudellisia vaikeuksia, riitelyä, useimmiten isän poissaolo ja lasten ja nuorten heikentynyt kontrolli. Olosuhteet yksinhuoltajuuden lisääntymiselle ovat rakentuneet yli puolen vuosisadan yhteiskunnallisista ja kulttuurisista muutoksista. Kristillisten avioliittoa tukevien normien ja isän vallan purkautuminen, avioeron lainsäädännöllinen helpottaminen, sosiaaliturvajärjestelmien kehittyminen, naisten osallistuminen työelämään yhdenvertaisesti miesten kanssa ja ennen muuta individualismin ihanteen nousu ovat kääntöpuolenaan mahdollistaneet perheiden hajoamisen lisääntymisen. Eron lähtökohtana ovat nykypäivänä yksilön omat kokemukset ja tunteet ja hänen itse arvioimansa etu. 2 Sekä isät että äidit ovat valmiimpia purkamaan parisuhteen ja perheen mikäli se ei täytä heidän henkilökohtaisia mieltymyksiään. Avio- ja avoerot jättävät jälkeensä monesti myös isätyhjiön. 3 Samaan aikaan lasten ja nuorten vapaa- alue on kasvanut ja kulttuuriteollisuus tarjoaa esimerkkejä haastamaan vanhempien tarjoaman mallin. Yksinhuoltajaperheiden osuuden kasvu ei näytä vieläkään taittuneen. Vaikka ensisijainen kasvatusvastuu on vanhemmilla, myös yhteiskunta on ottanut vastuuta kasvatuksesta. Tarjottu tuki ei kuitenkaan ole ollut riittävää nykyisiin tarpeisiin, minkä vuoksi enenevissä määrin on jouduttu turvautumaan viimesijaisiin intervention muotoihin: lasten ja nuorten huostaanottoihin ja muihin sijoituksiin. Niin yksinhuoltajaperheille kuin muillekin lapsiperheille tulisi tarjota enemmän apua ja tukea kasvatukseen niin peruspalveluissa kuin varsinaisessa lastensuojelussa. Lastensuojelun apuun turvautumisesta tulisi tehdä vähemmän leimaavaa ja madaltaa kynnystä avun hakemiseen. 1 Kaikkonen, R, Mäki,P, Hakulinen- Viitanen, T, Markkula, J, Wikström, K, Ovaskainen, M- J, Virtanen, S, 2 Kiiski, J.: Suomalainen avioero luvun alussa miksi avioliitto puretaan, miten ero koetaan ja miten siitä selviydytään? Joensuu: Itä- Suomen yliopisto, Roos, J.P., Rotkirch (toim.) Vanhemmat ja lapset. Helsinki: Gaudeamus, 1997.

4 4 Vaikka maahanmuutto Suomeen on kasvanut rajusti, sijaishuollossa olevien maahanmuuttajataustaisten lasten osuudesta ei ole tarkkaa tietoa. Erityisesti venäläistaustaisten lasten huostaanotot ovat puhuttaneet viimeaikoina Venäjällä. Kuitenkaan venäläislasten huostaanotoista ei ole saatavilla tarkkaa tietoa, koska huostaanottoja ei tilastoida etnisen taustan mukaan. Aiempia tutkimustuloksia vertaamalla voidaan kuitenkin huomata, että venäläistaustaisten vanhempien tyytyväisyys suomalaiseen lastensuojeluun on kuitenkin laskenut. Kymenlaakson alueella venäläistaustaisten lastensuojelun asiakkaina olleiden vanhempien tyytyväisyys lastensuojeluun on laskenut vuosien välillä 13 prosenttiyksikköä 4. Muilta alueilta ei ole saatavilla vastaavaa tietoa. Myöskään siitä ei ole tutkimustietoa, onko venäläistaustaisten lastensuojelun asiakkaana olevien lasten vanhempien tyytyväisyyden vähenemisen syynä kielteisten lastensuojelukokemusten lisääntyminen vai kielteisen asennepiirin kasvu suomalaista lastensuojelua kohtaan. Vastaanotettujen pakolaisten osuudella sen sijaan näyttää tämän tutkimuksen mukaan olevan yhteys korkeampaan sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten osuuteen, mutta ei ole varmaa, onko kyseessä syy- seuraus suhde. Sijaishuoltopaikalla on tämän tutkimuksen mukaan väliä sijoitettujen nuorten tulevaisuuden hyvinvoinnin kannalta. Kodinomaisista sijaishuoltopaikoista itsenäistyneillä oli lastensuojelulaitoksista itsenäistyneisiin nähden kolminkertainen todennäköisyys työllistyä. Eroa selittää osin se, että kodinomaisiin sijaishuoltopaikkoihin sijoitetut olivat olleet sijoitettuina pidemmän aikaa ja saaneet parempaa itsenäistymistä tukevaa tietoa ja paremmat käytännön taidot. Tulokset viittaavat siihen, ettei ero myöhemmässä pärjäämisessä selity vain valikoitumisella. Vaikka esimerkiksi poikia sijoitetaan useammin lastensuojelulaitoksiin ja tyttöjä sijaisperheisiin, tulokset osoittavat, että sijaishuoltopaikalla sinänsä on vaikutusta myöhempään pärjäämiseen. Kodinomaisilla sijaishuoltopaikoilla on eroja ja niin on lastensuojelulaitoksillakin. Tärkeää on kiinnittää huomiota niihin tekijöihin, joiden vuoksi kodinomaisissa sijaishuoltopaikoissa olevat lapset ja nuoret pärjäävät elämässään keskimäärin paremmin kuin lastensuojelulaitoksiin sijoitetut. Kaiken tyyppisissä sijaishuoltopaikoissa on kiinnitettävä riittävästi huomiota siihen, että lapset ja nuoret saavat tarvittavat itsenäistymistä tukevat tiedot ja käytännön taidot. Lasten ja nuorten kodin ulkopuolelle sijoittamisen vähentämisen lisäksi, sijaishuollossa vietettyä aikaa halutaan myös lyhentää. Tämän tutkimuksen mukaan pidemmän aikaa sijaishuollossa olleet pärjäävät sijaishuollon jälkeen kuitenkin selvästi paremmin kuin lyhyemmän aikaa sijaishuollossa olleet. Pidemmissä sijoituksissa lasten ja nuorten suhteet sijaisvanhempiin tai sijaishuoltopaikan työntekijöihin muodostuvat läheisemmiksi ja suhde jatkuu myös sijaishuollon jälkeen. Silloin sijaishuolto voi täyttää nuoren elämässä perheen tehtävän. Kun sijaishuoltoaikoja pyritään lyhentämään, jälkihuollon merkitys kasvaa entisestään. Nuoria on tuettava myös sijaishuollon päättymisen jälkeen. Teemu Vauhkonen 4 vuonna 2007 Empathos- hanke (Törrönen & Vauhkonen 2008) ja vuonna Empowerment- hanke (Veistilä & Heino & Vauhkonen & Törrönen 2014)

5 5 Sisällysluettelo 1. Johdanto Lastensuojelu ja lasten suojelu peruspalveluissa Lastensuojelulaki ja lastensuojelupalvelut Sijaishuolto Rakenteelliset syyt asiakasmäärien vaihtelulle Talous ja työttömyys Sosiaalinen murros Maahanmuutto Tutkimuskysymys ja aineistot Tutkimusmenetelmät Analyysi sijaishuollossa olevien osuuden vaihtelusta Kunnan väkiluku Lasten pienituloisuusaste Pitkäaikaistyöttömyys Yksinhuoltajaperheiden osuus Maahanmuutto ja pakolaiset Miksi isoimmissa kaupungeissa suurempi osa lapsista ja nuorista on sijaishuollossa Yhteenveto Miksi yksinhuoltajuus lisääntyy Sijaishuoltopaikat ja niistä itsenäistyneet nuoret Sijaishuollon muodot Sijaishuollon muotojen vaihtelu Kodin ulkopuolelle sijoittamisen kustannukset Sijoitukset ja lasten ja nuorten hyvinvointi Tutkimuskysymys Tutkimusmenetelmät Aineisto Analyysi kodinomaisten sijaishuoltopaikkojen ja lastensuojelulaitosten välisistä eroista Ihmissuhteet Tiedot ja käytännön taidot sijaishuollosta lähtiessä Sijaishuollon jälkeiset elämäntilanteet Harrastaminen ja liikunta Parisuhde Työ ja opiskelu Miksi kodinomaisissa sijaishuoltopakoissa olleet työllistyvät paremmin Yhteenveto Lähteet Liite... 46

6 6 1. Johdanto Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä on kaksinkertaistunut kahdessakymmenessä vuodessa. Vuonna 2013 kaikkiaan yli lasta tai nuorta oli sijoitettuna kodin ulkopuolelle ja sai avohuollon tukea. Lasten suojelun asiakkaina on jo kymmenen prosenttia kaikista alle 21- vuotiaista lapsista ja nuorista. Yhden lapsen sijaishuolto lastensuojelulaitoksessa maksaa yhteiskunnalle lähes euroa vuodessa. Lastensuojelun keskusliiton selvityksen mukaan pelkästään sijaishuollon kustannukset kasvoivat neljässä vuodessa lähes 200 miljoonaa ja olivat vuonna 2010 jo 630 miljoonaa (Heinonen ym. 2012).Vaikka lastensuojelun ja sijaishuollon kokonaiskustannuksista on hankalasti saatavilla täsmällistä tietoa, lastensuojelun asiakasmäärien ja erityisesti sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten määrän kasvusta päätellen kustannukset ovat kasvaneet edelleen. Lastensuojelun painopistettä on haluttu siirtää enemmän ongelmien ennaltaehkäisyyn, mutta kuntien taloudelliset resurssit tyhjenevät sijaishuoltoon ja muuhun korjaavaan lastensuojeluun. Toinen merkittävä sijaishuoltoa koskeva ongelma on kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten korkea syrjäytymisriski. Sijaishuollossa olleiden työttömyys on huomattavasti yleisempää ja koulutustaso matalampi kuin muulla väestöllä. Erityisen korkea on teini- iässä laitoshoitoon sijoitettujen poikien syrjäytymisriski. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan 80 prosenttia teini- iässä sijoitetuista pojista oli vielä vuotiaina ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa (Heino & Johnson 2010). Mutta korkea on myös tyttöjen syrjäytymisriski (Reinikainen 2009). Kallandin ym. tutkimuksen (2001) mukaan huostaan otettujen lasten ja nuorten kuolleisuus on myös Suomessa suurempaa kuin muilla ikätovereilla. Huostaan otetut nuoret päätyvät itsemurhaan muita suomalaisnuoria yleisemmin. Kuolemien taustalla ovat tavallista useammin päihteet ja onnettomuudet. Lastensuojelujärjestelmä ei tutkimuksen mukaan kykene suojelemaan nuoria itsetuhoiselta käyttäytymiseltä huostaanoton aikana ja sen jälkeen. Huostaan otetut tytöt eivät tutkimuksen mukaan sopeutuneet vaikeisiin olosuhteisiin poikia paremmin, vaan heidän kuolleisuutensa oli yhtä suurta kuin huostaan otettujen poikienkin. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten suuri määrä sekä heidän korkea syrjäytymisriskinsä muodostavat sijaishuollon ydinongelman. Sijaishuolto ei yleisesti ottaen toimi niin kuin sen osana hyvinvointivaltion kokonaisuutta tulisi toimia. Se ei ole enää viimekätinen lastensuojelun toimenpide, eikä se ehkäise syrjäytymistä. Kuntien välillä on kuitenkin suuria eroja sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten osuuksissa kuten sijaishuoltopaikkojen välillä sijaishuollossa olleiden lasten ja nuorten syrjäytymisessä. Sijaishuollossa olevien lasten korkea syrjäytymisriski puolestaan näyttää olevan yhteydessä sijaishuoltopaikkojen välisiin eroihin. Kodinomaisen sijaishuoltopaikan on tutkimuksessa todettu olevan lapsen ja nuoren tulevaisuuden hyvinvoinnin ja pärjäämisen kannalta parempi vaihtoehto kuin lastensuojelulaitos (Ks. Koponen y. 2010, Honkinen & Pasanen 2011). Sijaishuollossa olleiden syrjäytymisen ja sijaishuoltopaikkojen välisten erojen syyt ovat merkittävä tutkimuksellinen aukko. Tämän aukon paikkaaminen on tärkeää sijaishuollon kehittämisen ja järjestämisen kannalta. Sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten määrän kasvun syyt puolestaan liittyvät lastensuojeluun sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin laajemmin. Siinä olennainen kysymys on, kuinka lapsia ja nuoria sekä perheitä voitaisiin tukea niin, että kodin ulkopuolelle sijoittamista pystyttäisiin vähentämään.

7 7 Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kuntatasolla, mistä erot huostaan otettujen sekä muutoin sijaishuoltoon päätyneiden lasten ja nuorten määrän kasvu ja kuntakohtaiset erot sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten osuuksissa johtuvat. Tämän jälkeen tarkastellaan sijaishuollosta itsenäistyneiden lasten ja nuorten syrjäytymisriskiä, ja kysytään mistä erot syrjäytymisriskissä erilaisten sijaishuoltopaikkojen välillä johtuvat. Tutkimusasetelma ohjaa metodi- ja aineistovalintoja. Sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten määrien kasvua ja vaihtelua tarkastellaan kuntatasolla ja sijaishuoltopaikkojen välisiä eroja kyselyaineiston valossa. 1.1 Lastensuojelu ja lasten suojelu peruspalveluissa Pääasiallisessa vastuussa lapsen kehityksestä ja kasvatuksesta on perhe. Julkisen vallan tulisi puuttua perheen sisäisiin asioihin vain silloin, kun lapsen hyvinvointia ja oikeuksia ei voida muutoin turvata. Kunnan järjestämillä peruspalveluilla pyritään turvaamaan lapsen fyysinen ja psyykkinen terveys ja tasapainoinen kasvuympäristö. Ennaltaehkäiseviin peruspalveluihin kuuluvat neuvola, lasten päivähoito, koulu, nuorisotyö, terveydenhuolto, liikuntatoimi, päihdehuolto, mielenterveyspalvelut yms. Ennaltaehkäisevää lastensuojelua on lasten tukeminen peruspalveluissa ja järjestötoiminnassa, ilman että lapsi on varsinaisesti lastensuojelun asiakkaana. Lapsi- ja perhekohtaisella lastensuojelulla tarkoitetaan lastensuojelua sen tutummassa merkityksessä. Sen ydintehtävänä on turvata lapsen oikeus arvokkaaseen elämään ja arvokkaisiin ihmissuhteisiin. Lastensuojeluun kuuluvat lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus, huostaanotto, kiireelliseen sijoitukseen ja huostaanottoon liittyvä sijaishuolto sekä jälkihuolto. Huostaanottotilanteessa sosiaalilautakunta ottaa vanhempien vastuun huolenpidosta. (Pylkkänen & Väisänen 2009, 23, 24) Sosiaali- ja terveysministeriön laatimien lastensuojelun laatusuositusten (2013) 5 mukaan lastensuojelussa tulee varmistaa, että lapselle, nuorelle, perheelle, läheisverkostolle, sijaisvanhemmille ja muille viranomaisille syntyy kokemus osallisuudesta sekä ja että yhteistyön sekä lapsen edun toteutumisen mahdollisuus on olemassa. Viranomaisyhteistyössä korostetaan vastuuta lapselle. Jokainen yhteistyötaho vastaa oman hallinnonalansa palvelujen avulla siitä, että viranomaiset tietävät yhteistyön tarkoituksen ja tavoitteet. Lastensuojelun tulee ilmoittaa ilmoituksen tehneelle taholle, että ilmoitus on vastaanotettu ja antaa asiaa hoitavan henkilön yhteystiedot. Lapsille ja perheille tulee tiedottaa lastensuojelun toimintaperiaatteista. Viranomaisyhteistyön suhteen korostetaan vastuuta lapselle. Jokainen yhteistyötaho myös vastaa oman hallinnonalansa palvelujen avulla siitä, että lapsi tai perhe saa tarvitsemansa avun. Sosiaalityöntekijä, joka vastaa lapsen asioista, koordinoi lastensuojeluasiaan liittyvää yhteistyötä ja huolehtii, että viranomaiset tietävät yhteistyön tarkoituksen ja tavoitteet. Lastensuojelun pitää myös ilmoittaa ilmoituksen tehneelle taholle, että ilmoitus on vastaanotettu ja antaa asiaa hoitavan henkilön yhteystiedot. Myös lapsille ja perheille tulee tiedottaa lastensuojelun toimintaperiaatteista. 5 Sosiaali- ja terveysministeriö, Lastensuojelun laatusuositukset 2013

8 8 Suositusten mukaan työyhteisössä tulee kiinnittää huomiota lastensuojelun kokonaisosaamiseen. Käytännön rinnalla tulisi pitää yllä tutkimus- ja kehittämisosaamista. Suosituksena esitetään myös että lastensuojelun työajasta käytettäisiin vähintään puolet lasten ja perheiden kohtaamiseen. Jokaisella asiakkaana olevalla lapsella, nuorella tai vanhemmalla tulisi olla mahdollisuus saada aktiivisessa työskentelyvaiheessa vähintään kaksi tuntia kuukaudessa henkilökohtaista aikaa työntekijältään. Lisäksi ministeriö antaa suosituksia, jotka koskevat palvelujärjestelmää, arviointia ja laajempaa perheiden palvelujen päätöksentekoa. 1.2 Lastensuojelulaki ja lastensuojelupalvelut Nykyinen lastensuojelulaki (417/2007) tuli voimaan heti vuoden 2008 alusta. Lain lähtökohtana oli lapsen edun toteutuminen. Lapsen etu on huomioitava sekä lastensuojelun tarvetta arvioitaessa että lastensuojelua toteutettaessa. Yleisenä tavoitteena lastensuojelussa on lapsen suotuisan kehityksen ja hyvinvoinnin edistäminen. (Hanhinen & Rintala 2012, 13) Lapsen etu tematisoituna käsitteenä juontuu Suomenkin hyväksymästä YK: n lapsen oikeuksien yleissopimuksesta. Sen mukaan kaikissa lasta koskevissa asioissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu, ja se myös sisältyy lukuisiin suomalaisiin lapsioikeudellisiin lakeihin ja niihin sisältyviin pykäliin. Yleisiä periaatteita lukuun ottamatta, täsmentämättä on kuitenkin jäänyt se, mitä lapsen edulla kulloinkin tarkoitetaan. Se milloin lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle on lapsen etu, määrittyy tilannekohtaisesti. Lastensuojelun on myös tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa, lastensuojelulaki vaatii. On myös pyrittävä ehkäisemään lapsen perheen ongelmia sekä pyrittävä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin. Ellei lapsen etu muuta vaadi, on myös toimittava mahdollisimman hienovaraisesti ja käytettävä ensisijaisesti avohuollon tukitoimia. (Hanhinen & Rintala 2012, 13) SOS- lapsikyliin sijoitettuja lapsia ja heidän läheisiään tutkineen Sonja Vanhasen (2014) mukaan vanhempien erityisasema lasten verkostoissa on ilmeinen. Tutkimuksen mukaan lapset kokevat vanhempansa elämän tärkeimpinä henkilöinä silloinkin, kun he ovat pitkiä aikoja poissa lapsen elämästä. Vanhemmat puolestaan kokevat puolestaan jäävänsä lapsen huostaanoton jälkeen yksin, eikä heillä yleensä ollut oikeaa tietoa perheen yhdistämisen mahdollisuuksista. Uudessa lastensuojelulaissa on pitkälti kyse kunnan järjestämisvelvollisuuden täsmentämisestä. Uudessa laissa säädetään aiempaa tarkemmin palvelujen laadusta, lastensuojelua koskevasta päätöksenteosta ja henkilöstön ammatillisista kelpoisuuksista. Laki myös velvoittaa kunnat laatimaan lastensuojelun suunnitelman. Lain perusteluissa sanotaan lastensuojelussa tarvittavan kattavaa toiminnan suunnittelua, jotta tarvittava yhteistyö palvelujen järjestämisessä pystytään turvaamaan. (Hanhinen & Rintala 2012, 13) Kun kunnissa arvioidaan sijaishuoltopalveluita, huomiota ei tulisi kiinnittää ainoastaan kustannuksiin. Pitää muistaa, että sijaishuollon tarkoituksena on tuottaa lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä. Sijaishuollon perustehtävässä epäonnistuminen lisää myös kustannuksia pidemmällä aikavälillä. Olennaista on tarkastella lastensuojelun palveluiden vaikuttavuutta, kuten sijaishuollossa olleiden lasten ja nuorten sijaishuollon jälkeistä pärjäämistä sekä heidän kokemuksiaan sijaishuollosta. Vuoden 2011 alussa voimaan tulleen lastensuojelulain 36 :n muutoksen mukaan kunnan on järjestettävä lapsen terveyden kannalta välttämättömät sosiaalihuollon palvelut sen

9 9 mukaisesti, kuin lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on arvioinut niiden tarpeen lapsen tai vanhemman asiakassuunnitelmassa. Jälkihuollossa olevien nuorten vanhempien asiakassuunnitelmiin pitää merkitä, mitkä palvelut ovat välttämättömät. Vuoden 2011 elokuussa ja vuoden 2012 alussa voimaan tulleen lastensuojelun sijaishuollon järjestämiseen vaikuttavien perhehoitolain (312/1992) muutosten mukaan perhehoitajille on pyrittävä turvaamaan sijoituksenaikainen tuki nimeämällä vastuutyöntekijä jokaista hoidettavaa varten. Myös perhehoitajien vähimmäispalkkioita korotettiin ja perhehoitajien ennakkovalmennus tuli pakolliseksi. (Hanhinen & Rintala 2012, 13) 1.3 Sijaishuolto Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun, kiireellisesti sijoitetun tai lastensuojelulain 83 :ssä tarkoitetun väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollolla pyritään turvaamaan lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Sijoittava kunta on vastuussa siitä, että sijaishuoltopaikka vastaa lapsen tarpeita. Sijoittamisvaihtoehtoja ovat perhehoito, laitoshoito tai muu lapsen tarpeiden mukainen tapa. Poikkeuksellisesti, ja enintään kuuden kuukauden ajaksi lapsi voidaan sijoittaa myös vanhempansa tai muun huoltajan luokse. Sijoitus voidaan myös tehdä avohuollon tukitoimena tai jälkihuoltona. Lapsi voidaan lähettää sijaishuoltoon vain johtavan viranhaltijan huostaanottamana, tahdonvastaisissa huostaanotoissa hallinto- oikeuden huostaanottamana. On tärkeää erottaa sijaishuolto ja sijoittaminen toisistaan. Sijaishuollon järjestämisestä ja sijaishuollosta aiheutuvista kustannuksista vastaa se kunta, jossa lapsen huostaanottamisen ja sijaishuollon tarve on syntynyt. 6 Sijoitus avohuollon tukitoimena on rajattu, tuen tarvetta arvioiva tai kuntouttava jakso. Se toteutetaan suunnitelmallisesti asiakassuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla. Ensisijainen tavoite avohuollon sijoituksessa on, että lapsi sijoitetaan yhdessä vanhempansa, huoltajansa tai muun hänen hoidostaan ja kasvatuksestaan vastaavan henkilön kanssa. Myös koko perhe voidaan sijoittaa laitokseen tai se voidaan järjestää perhehoidossa. Sijoitus voi myös olla osa perheen aikuiselle annettavaa hoitoa. Silloin on tarkoituksenmukaista, että lapsi voi jatkaa yhdessä asumista vanhempansa kanssa. Avohuollon tukitoimena lapsi voidaan sijoittaa myös yksin laitoshoitoon tai perhehoitoon, mutta enintään kolmeksi kuukaudeksi, mikäli se on perusteltua. 2. Rakenteelliset syyt asiakasmäärien vaihtelulle Rakenteellisia syitä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvulle voidaan etsiä sekä talouteen ja työhön kytkeytyviltä hyvinvoinnin ulottuvuuksilta sekä sosiaalisen hyvinvoinnin ulottuvuudelta. Taloudellinen tilanne, työ ja sosiaalinen eivät tietenkään ole toisistaan kokonaan irrallisia hyvinvoinnin ulottuvuuksia, mutta riittävän erillisiä, jotta niitä voidaan tarkastella erikseen. Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään kumpi näistä ulottuvuuksista taloudellinen tilanne/työllisyys vai sosiaalinen ulottuvuus on määräävämpi sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten kasvun määrän kasvun selittäjä. Analyysiin otetaan mukaan myös pakolaisuus, viitteellisesti myös maahanmuutto ylipäätään, joka on edustaa elimellisesti molempia edellä mainittuja ulottuvuuksia. 6 Sosiaaliraportti

10 Talous ja työttömyys luvulla Suomi ajautui lamaan. Syinä olivat rahoitusmarkkinoiden vapautumisen lisäksi, yritysten epäonnistuneet investoinnit ja ylivelkaantuminen, pankkikriisi, markan spekulointi valuuttamarkkinoilla ja sitä seurannut rahapolitiikan kiristyminen sekä Neuvostoliiton kanssa käydyn bilateraalikaupan loppuminen vuosikymmenen vaihtuessa. Yhdysvaltain finanssikriisistä Vuodesta 2008 alkoi uusilama, joka ei ollut yhtä äkillinen kuin edeltävä lama, mutta se on kestänyt kauemmin. Yhdysvaltain finanssikriisistä johtuen alkoi Suomessa vuonna 2008 uusi lama, joka ei ollut yhtä äkillinen ja jyrkkä kuin edeltävä lama, mutta se on kestänyt kauemmin. (Kiander 2001) Laman aikana pitkäaikaistyöttömyys ja suhteellinen köyhyys ovat kasvaneet. Kotitalous katsotaan köyhäksi, mikäli sen tulot ovat alle 60% väestön keskimääräisestä käytettävissä olevasta tulosta. Työssä käyviin verrattuna työelämän ulkopuolella olevien köyhyysriski on moninkertainen. Myös yksinasuvilla köyhyysriski on moninkertainen. Taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevilla tarkoitetaan niitä, jotka ovat jo pitkään eläneet pelkän perustoimeentulon varassa. Varsinkin pitkäaikaistyöttömyys johtaa köyhyyteen ja päällekkäisten tukimuotojen varassa elämiseen. Köyhyys ja tuloerot kasvoivat luvun lopulla, mutta pysähtyi luvulle tultaessa, ja jatkoi kasvuaan vuosikymmenen puolivälissä. Vuonna 2008 köyhyys ja tuloerot laskivat ensimmäisen kerran lähes vuosikymmeneen työttömien sekä toimeentulotukiasiakkaiden määrät lähtivät uudelleen kasvuun. Vuonna 2014 köyhyysrajan alapuolella eli 13% suomalaisista, kun vuonna 1995 osuus oli vain 7%. Laman ja työttömyyden kasvun lisäksi köyhien osuuden kasvu johtuu tulonsiirtojen ja verotuksen tasaavan vaikutuksen heikkenemisestä. Perus- ja vähimmäisturvan taso on jäänyt jälkeen yleisestä ansiokehityksestä. Toimeentulotuen perusosa on samalla tasolla kuin 20 vuotta sitten, ja kattaa vain noin kaksi kolmasosaa kohtuulliseksi katsotusta minimistä Sosiaalinen murros Merkittävä osa toisen maailmansodan jälkeistä muutosta oli myös sukupolvimurroksena tunnettu kulttuurinen ja yhteiskunnallinen muutos. Murros tuotti historiallisesti erityisen sukupuolimaiseman: miehen ja naisen välinen suhde muuttui ja tytöt ja pojat ovat erilaisina kuin äitinsä ja isänsä lapsina ja ennen muuta nuorina. Toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa tyypillinen perhe oli ydinperhe, jossa tuima isä. Vielä lukujen miehillä oli vielä jäljellä ylivaltaa naisiin monilla elämänalueilla, mutta tuo tarina alkoi vakaasti ryytyä viimeistään 60- luvun loppuun mennessä. Isän oikeus määrätä perheen olennaiset asiat olivat pääosin hävinneet. Niin miesten asema perheessä, naisten suhtautuminen miehiin sekä miesten omat käsitykset itsestään kuin tehtävistään perheessä, ovat muuttuneet. (Roos 1996) Suurten ikäluokkien viimeisten ikäluokkien miehillä on omien isiensä kautta perinteinen kuva isän roolista, mutta oma parisuhde oman ikäluokan koulutettujen ja tasa- arvoisten naisten kanssa ei ole voinut sujua vanhan kaavan mukaan. (Hoikkala 1998, 76-77) Tämän 7 Kaikkonen, R, Mäki,P, Hakulinen- Viitanen, T, Markkula, J, Wikström, K, Ovaskainen, M- J, Virtanen, S, Laatikainen, T (toim.). Lasten ja lapsi- perheiden terveys- ja hyvinvointierot. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2012

11 11 murrossukupolven aikana isiltä on mennyt perheen pään ja elättäjän status, naisilta kotirouvainstituutio (Tigersted 1996). Perheen ja vanhemmuuden muutos liittyy kolmeen tendenssiin: (a) äidin kodista irtautumiseen (koulutus ja palkkatyöläistyminen) sekä tähän liittyvän vapautumisen (äitiyden moraalivallin mureneminen), (b) isän kiinnittymiseen kotiin ja (c) yleiseen yksilöllistymiskehitykseen. Perhe intimisoituu, sen tunnetalous kiertyy parisuhteen ja lasten ympärille. Tämä on myös vanhemmuuden konteksti. Lähisuhteisiin ladataan vahvasti. Perheenjäsenten väliset siteet ovat intensiivisiä, mutta samalla paradoksaalisesti heikkoja, mitä avioerojen suuri määrä ilmentää. (Hoikkala 1998, 77) 2.3 Maahanmuutto Maahanmuutto Aasiasta on viimeisten kahden vuosikymmenen aikana yli kymmenkertaistunut ja samalla lähtömaiden kirjo on monipuolistunut. Vuonna 1990 vietnamilaiset olivat selvästi suurin ryhmä. Vaikka heidän määränsä on sittemmin miltei nelinkertaistunut, Suomessa asuu jo enemmän Irakista ja Kiinasta kuin Vietnamista lähtöisin olevia maahanmuuttajia. Afrikkalaistaustaisten kohdalla kasvu on ollut suhteellisesti suurinta. Vuonna 2012 Suomessa asui jo lähes somalialaistaustaista henkilöä, joista kolmannes oli syntynyt Suomessa. Kasvu ei kuitenkaan koske vain somalialaistaustaisia, sillä myös muista Afrikan maista tulevien määrä on samaan aikaan yli kymmenkertaistunut. Vuonna 2012 Suomessa asui maahanmuuttajaa, riippuen siitä, miten maahanmuuttaja määritellään. (VATT 2014, 7-8) 3. Tutkimuskysymys ja aineistot On mahdollista että laajat yhteiskunnalliset muutokset Suomessa selittävät edelleen jatkuvaa sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten määrän kasvua. Määrää on yritetty hillitä, mutta paine kasvuun tuntuu jatkuvan yrityksistä huolimatta. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa (KASTE) vuosiksi tavoitteena oli, että kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten osuutta saataisiin vähennettyä. Miten se sitten tapahtuikaan, vuonna 2009 kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten osuuksissa kirjattiin laskua (- 1,5%) ensimmäisen kerran sitten vuoden 1991 jälkeen, jolloin valtakunnallinen, vuosittainen lastensuojelutietojen keruu aloitettiin (Kuoppala & Säkkinen 2010). Seuraavana vuonna sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten määrä kääntyi jälleen nousuun ja nousu on jatkunut ainakin vuoteen 2013 saakka. Terveyden ja Hyvinvoinninlaitoksen (Kuoppala & Säkkinen 2014, 1) mukaan vuonna 2013 kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä kasvoi edeltävästä vuodesta noin prosentin verran. (Ks. kuvio 1) Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tarkastellaan kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten osuuden kunnittaista vaihtelua ja kasvua rakenteellisesti. Varsinainen tutkimuskysymys on, mikä selittää kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten osuuden vaihtelua kunnissa. Selittävien tekijöiden tarkastelun kautta pyritään myös vastaamaan kysymykseen, mistä sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten osuuden kasvu Suomessa johtuu. Merkittävä ero sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten osuuksissa on isojen kaupunkien ja pienempien kuntien välillä. Erityinen tutkimuskysymys onkin, miksi isommissa kaupungeissa suurempi osa lapsista ja nuorista on sijoitettu kodin ulkopuolelle. Elaboraatioasetelmalla pyritään saamaan enemmän tietoa selittävien tekijöiden välisistä suhteista. Kuntakoon

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

Moona monikultturinen neuvonta

Moona monikultturinen neuvonta Moona monikultturinen neuvonta Maahanmuuttajat Oulun Eteläisessä tilastojen valossa Väkiluku n. 88 500 asukasta (2015) Vuonna 2015 alueella asui 1094 syntyperältään ulkomaalaista ja 876 ulkomaan kansalaista.

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

(TOIM.) JENNI VÄLINIEMI-LAURSON PEKKA BORG VESA KESKINEN YKSIN KAUPUNGISSA

(TOIM.) JENNI VÄLINIEMI-LAURSON PEKKA BORG VESA KESKINEN YKSIN KAUPUNGISSA (TOIM.) JENNI VÄLINIEMI-LAURSON PEKKA BORG VESA KESKINEN YKSIN KAUPUNGISSA Tämän esitteen teksteissä mainitut sivunumerot viittaavat Yksin kaupungissa -kirjaan, jonka voit ladata ilmaisena pdf-tiedostona

Lisätiedot

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys Arja Jolkkonen ECHP ECHP tuo rekisteripohjaisen pitkittäistutkimuksen rinnalle yksilöiden subjektiivisten

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Sanna Ahola Erityisasiantuntija 28.11.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Milloin lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle? Lastensuojelulain

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

Valtion I kotouttamisohjelma

Valtion I kotouttamisohjelma Valtion I kotouttamisohjelma 7.6.2012 Lähtökohdat Maahanmuutto Suomeen kasvaa ja monipuolistuu: Nyt 170 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2020 Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Yli puolet kaikista maahanmuuttajista

Lisätiedot

Näyttötutkinnot 20 vuotta, , klo

Näyttötutkinnot 20 vuotta, , klo Näyttötutkinnot 20 vuotta, 21.10.2014, klo 10.45 15.30 NÄYTTÖTUTKINTOJEN VAIKUTTAVUUDEN KYSYMYS? Mitä rekisteriaineistot ja vertailuasetelmat kertovat? Asko Suikkanen, emeritusprofessori (YTT), Lapin yliopisto

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Lasten suojelu - mitä tilastot kertovat ja mitä ne eivät kerro?

Lasten suojelu - mitä tilastot kertovat ja mitä ne eivät kerro? Lasten suojelu - mitä tilastot kertovat ja mitä ne eivät kerro? Tutkimusprofessori Mika Gissler 18.8.2016 1 THL on sosiaali- ja terveysalan tilastoviranomainen Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Nuorten taloudellinen huono-osaisuus

Nuorten taloudellinen huono-osaisuus Reijo Viitanen 31.12.1998 Nuorten taloudellinen huono-osaisuus Taloudellisella huono-osaisuudella tarkoitetaan puutetta aineellisista resursseista; kansantajuisesti sillä tarkoitetaan köyhyyttä. Köyhyys

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädäntö ohjaa, miten toimia Ennen sijoitusta Sijoituksen aikana Sijoituksen jälkeen SHL

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Tulot. 12.1.2015 Jenni Kallio

Toimintaympäristö. Tulot. 12.1.2015 Jenni Kallio Toimintaympäristö Tulot 12.1.2015 Jenni Kallio Käytettävissä olevat tulot pienenivät Tulot 2013 Diat 4 7 Vuonna 2013 tamperelaisten tulonsaajien veronalaiset keskitulot olivat 27 587 euroa. Tulonsaajista

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN TILA LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2014

LASTENSUOJELUN TILA LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2014 LASTENSUOJELUN TILA LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2014 2014 Sisältö Lastensuojelun tila 2014 1. LASTENSUOJELUILMOITUKSET 2. LASTENSUOJELUN ASIAKKAAT 3. LASTENSUOJELUN KUSTANNUKSET 4. LASTENSUOJELUN PALVELURAKENNE

Lisätiedot

Köyhyys lapsiperheiden karikkona. Professori Heikki Hiilamo Sosiaalitieteiden laitos/ Yhteiskuntapolitiikka sl 2014

Köyhyys lapsiperheiden karikkona. Professori Heikki Hiilamo Sosiaalitieteiden laitos/ Yhteiskuntapolitiikka sl 2014 Köyhyys lapsiperheiden karikkona Professori Heikki Hiilamo Sosiaalitieteiden laitos/ Yhteiskuntapolitiikka sl 2014 1 Kokonaishedelmällisyys Suomessa ja Ruotsissa Kokonaishedelmällisyys Ruotsissa ja Suomessa

Lisätiedot

Köyhyyden poistaminen on koko yhteiskunnan etu Dos. Timo Pokki Lahden diakonialaitos 6.5.2010 Mitä on globaali köyhyys? Köyhyyden mittaamiseen ei ole yhtä yleisesti hyväksyttyä ja kiistatonta mittaria.

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa 23.11.2016 Kuopio Jaana Pynnönen, YTM, sosiaalityöntekijä Kuka huomaa minut? Kuka kertoo minulle, mitä minulle tapahtuu? Onko äiti vihainen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien integroituminen työmarkkinoille

Maahanmuuttajien integroituminen työmarkkinoille Maahanmuuttajien integroituminen työmarkkinoille Mika Kortelainen, VATT Maahanmuuttajataustaisten nuorten tukeminen työelämään Vantaan ammattiopisto Varia, 25.1.2017 Maahanmuuttajat Suomessa 1980-2012

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu 2013 (päivitetty_ )

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu 2013 (päivitetty_ ) Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu (päivitetty_28052014) Lastensuojelu ilmoitusten lukumäärä Kuusikko-kunnissa 2009-16 000 Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä

Lisätiedot

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3.

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3. Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 1.1.2010-2030 Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3.2010 Ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten määrä Helsingin seudulla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä tiedonantajapalaute 21/2002

Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä tiedonantajapalaute 21/2002 Stakes/StakesTieto 12.12.2002 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2064 Salla Säkkinen Puh. (09) 3967 2234 Tuula Kuoppala Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi

Lisätiedot

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Helena Ylävaara Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Kainuu Koko maa Kajaani

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

Maahanmuuttajalasten ja -nuorten terveyden, hyvinvoinnin ja kotoutumisen indikaattorit, Helsinki

Maahanmuuttajalasten ja -nuorten terveyden, hyvinvoinnin ja kotoutumisen indikaattorit, Helsinki Maahanmuuttajalasten ja -nuorten terveyden, hyvinvoinnin ja kotoutumisen indikaattorit, Helsinki Tiina Laatikainen & Katja Wikström Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 21.4.21 Maahanmuuttajataustaisten nuorten

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Näkökulmia köyhyyteen

Näkökulmia köyhyyteen Näkökulmia köyhyyteen TERVE-SOS Lahti 19 05 2010 2010-05-22 Jouko Karjalainen 1 2010-05-22 Näkökulmia köyhyyteen Jouko Karjalainen TERVE-SOS Lahti 19 05 2010 Jouko Karjalainen 2 Suhteellinen köyhyyden

Lisätiedot

Alueelliset erot: mistä ne kertovat ja miten ehkäistään eriarvoistumista?

Alueelliset erot: mistä ne kertovat ja miten ehkäistään eriarvoistumista? Lastensuojelun laatupäivä Tampereella 6.10.2010 Alueelliset erot: mistä ne kertovat ja miten ehkäistään eriarvoistumista? Materiaali paneelia varten Erikoistutkija Tarja Heino, THL Asiantuntija Kaisu Muuronen,

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Perusturvan riittävyys ja köyhyys iäkkäillä

Perusturvan riittävyys ja köyhyys iäkkäillä Perusturvan riittävyys ja köyhyys iäkkäillä Pasi Moisio Köyhyys vanhuudessa Mitkä ovat päätöksenteon ikävaikutukset? 29.11.2016 Pikku Parlamentti 27.10.2016 1 Perusturva ja köyhyys Sosiaalivakuutus korvaa

Lisätiedot

Maahanmuuton taloustiede Matti Sarvimäki Aalto-yliopisto ja VATT

Maahanmuuton taloustiede  Matti Sarvimäki Aalto-yliopisto ja VATT Maahanmuuton taloustiede www.vatt.fi/maahanmuutto Matti Sarvimäki Aalto-yliopisto ja VATT Maahanmuuttajien määrä kasvanut nopeasti Ulkomailla syntyneet Ulkomaalaistaustaiset Vieraskieliset Ulkomaan kansalaiset

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014 01:13 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 0 Helsingissä mediaanitulo 00 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 34 00 euroa Tulokehitys heikkoa Keskimääräisissä pääomatuloissa laskua Veroja ja

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako?

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Maria Kaisa Aula 12.11.2013 Tampereen yliopisto 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 1989/1991 Erityinen suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornioseudun kehitykseen 7/2015

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornioseudun kehitykseen 7/2015 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornioseudun kehitykseen 7/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 9/215 [1] SYNTYNEET Tämän vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Kuusikko 2007 Liite 1 1(3)

Kuusikko 2007 Liite 1 1(3) Kuusikko 2007 Liite 1 1(3) TOIMEENTULOTUEN TIEDONKERUUN MÄÄRITELMÄT 2006 Toimeentulotuella tarkoitetaan toimeentulotukilain (1412/97) mukaan kunnan varoista suoritettua viimesijaista taloudellista tukea

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

Lapsuuden olosuhteet avainasemassa myöhemmässä hyvinvoinnissa

Lapsuuden olosuhteet avainasemassa myöhemmässä hyvinvoinnissa Lapsuuden olosuhteet avainasemassa myöhemmässä hyvinvoinnissa Reija Paananen, FT, tutkija Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys yksikkö, THL Oulu (Paananen & Gissler: Kansallinen syntymäkohortti 1987

Lisätiedot

Sosiodemografiset tekijät ja elinolot. Erikoistutkija Timo Kauppinen, THL

Sosiodemografiset tekijät ja elinolot. Erikoistutkija Timo Kauppinen, THL Sosiodemografiset tekijät ja elinolot Erikoistutkija Timo Kauppinen, THL Maahanmuuttotausta Suomeen on muutettu nuorena: keskimääräinen muuttoikä oli 24 25 vuotta. alaistaustaiset muuttivat hieman muita

Lisätiedot

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelusta Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelulain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.1.2008 Kaikkien lasten kehityksen turvaaminen Ongelmien ehkäiseminen

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.2.2014 klo 9.00 Pirkanmaan tilanne ennallaan Työttömien työnhakijoiden määrä oli lähes

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Leena Wilén, puh Nina Sormo, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Leena Wilén, puh Nina Sormo, puh 07.01.2016 Sivu 1 / 1 5681/2015 01.02.01 7 Perhehoidon palkkioiden korottaminen 1.3.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Leena Wilén, puh. 050 428 9405 Nina Sormo, puh. 050 598 6982 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin

Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin Lahden tiedepäivä 29.11.2011, Antti Karisto & Marjaana Seppänen 1.12.2011 1 Esityksessä tarkastellaan Miten köyhyys kohdentui ikääntyvän väestön keskuudessa

Lisätiedot

11.3.2009 Esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret Tarja Heino ja Tapio Kuure

11.3.2009 Esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret Tarja Heino ja Tapio Kuure 11.3.2009 Esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret Tarja Heino ja Tapio Kuure 16.3.2009 Tarja Heino 1 Lapsuus ja nuoruus alle 18 -vuotiaita lapsia on 1 096 025 alle 30 -vuotiaita nuoria,

Lisätiedot

Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa. Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja

Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa. Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja Lapset ja lapsiperheet Suomessa Lapsia lasten osuus lapsiperh. koko väestöstä Koko maa 1 091 560 20,50 % 587

Lisätiedot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Pärnänen Anna Erikoistutkija Väestö- ja elinolotilastot Muistio 29.3.2016 1 (1) Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Asiantuntijakuuleminen nollatuntisopimuksista Tilastokeskus selvitti vuonna 2014 työvoimatutkimuksen

Lisätiedot

Isät esiin. VI Valtakunnalliset lastensuojelun perhehoidon päivät Jyväskylä. Tom Ahlqvist, Seppo Kinnunen

Isät esiin. VI Valtakunnalliset lastensuojelun perhehoidon päivät Jyväskylä. Tom Ahlqvist, Seppo Kinnunen Isät esiin VI Valtakunnalliset lastensuojelun perhehoidon päivät 12.- 13.11.2014 Jyväskylä Tom Ahlqvist, Seppo Kinnunen Isän rooli sijaisperheessä Perhehoidon virallinen rakenne on hyvin naisvaltainen

Lisätiedot

Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta. Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1.

Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta. Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1. Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1.2012 Kelahalli Suhde muuhun lainsäädäntöön Suhde erityislakeihin oltava selkeä Lakien

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 12 2007 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Keskitulot 27 390 euroa Helsingissä Pääkaupunkiseudulla yhä enemmän pääomatulon saajia Veroja ja veronluonteisia

Lisätiedot

Väestö ja väestön muutokset 2013

Väestö ja väestön muutokset 2013 Väestö ja väestön muutokset 2013 www.tampere.fi/tilastot 1 24.3.2014 Väkiluvun kasvu 2000-luvun ennätyslukemissa Tampereen väkiluku oli 31.12.2013 220 446 asukasta. Kasvua vuoden aikana oli 3 025 henkilöä.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että perheen ensimmäisestä lapsilisään

Lisätiedot

Yhden vanhemman perheiden taloudellinen tilanne

Yhden vanhemman perheiden taloudellinen tilanne Yhden vanhemman perheiden taloudellinen tilanne Seminaarissa 'Kuinka yksinhuoltajien köyhyys poistetaan?', Kansalaisinfo, Eduskunnan lisärakennus 6.1.21 Anita Haataja Mistä yksinhuoltajat tulevat? Naisten

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo NUORTEN OSALLISUUS LASTENSUOJELUN KEHITTÄJÄNÄ Seija Saalismaa projektikoordinaattori 1 Lainsäädäntö velvoittaa lasten ja nuorten osallisuuteen 2 Perustuslain 6 3 mom. määrää, että lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 Reijo Ailasmaa +358 29 524 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2016

TILASTOKATSAUS 8:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2016 1 15.4.2016 ASUNTOKUNTIEN ELINVAIHEET JA TULOT ELINVAIHEEN MUKAAN VUOSINA 2005 2013 Asuntokunnat elinvaiheen mukaan lla, kuten muillakin tässä tarkastelluilla

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Yhteistyö lastensuojelun erityiskysymysten parissa

Yhteistyö lastensuojelun erityiskysymysten parissa Yhteistyö lastensuojelun erityiskysymysten parissa Ohjelmajohtaja L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O Arm feltintie 1, 0015 0 Hels ink i Puh. (09) 329 6011 toim isto@lskl.fi Erityisestä

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012.

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012. ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2012 Asunnottomat 2011 16.2.2012 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

TYÖLLISYYSTAVOITTEET RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN JA VÄESTÖENNUSTEIDEN VALOSSA

TYÖLLISYYSTAVOITTEET RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN JA VÄESTÖENNUSTEIDEN VALOSSA TYÖLLISYYSTAVOITTEET RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN JA VÄESTÖENNUSTEIDEN VALOSSA Jussi Pyykkönen 200 000 UUTTA TYÖPAIKKAA! TEM-Analyysi: 200 000 uutta työpaikkaa hallituskaudessa ei ole vaativa tavoite -

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä

Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä Vertaiskonsultaatioseminaari 8.-9.6.2006 Metsä-Luostolla / 8.6.2006 / Maija Uramo Lapsikeskeisen lastensuojelun

Lisätiedot

YK: vuosituhattavoitteet

YK: vuosituhattavoitteet YK: vuosituhattavoitteet Tavoite 1. Poistetaan äärimmäinen nälkä ja köyhyys -Aliravittujen määrä on lähes puolittunut 23,3%:sta 12,9%:iin. -Äärimmäisen köyhyysrajan alapuolella elävien määrä on puolittunut

Lisätiedot

Maahanmuuttajien asunnottomuus Verkostopäivä 27.8.2013 VTT, Tutkija Marja Katisko, Diak, KatuMetro

Maahanmuuttajien asunnottomuus Verkostopäivä 27.8.2013 VTT, Tutkija Marja Katisko, Diak, KatuMetro Maahanmuuttajien asunnottomuus Verkostopäivä 27.8.2013 VTT, Tutkija Marja Katisko, Diak, KatuMetro Tutkimushanke osa Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka kehittämis- ja tutkimusohjelmaa Ohjelman tavoitteena

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut remonttiin

Lasten ja nuorten palvelut remonttiin Lasten ja nuorten palvelut remonttiin Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, kehittämispäällikkö 17.4.2009 1 Mikä nykyisissä palveluissa vikana Vähintään 65 000 nuorta vaarassa joutua syrjäytetyksi (Stakes 2008)

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat?

Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat? Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat? Maria Kaisa Aula Lapsuuden tutkijoiden ja päättäjien kohtaaminen eduskunnassa 17.10.2007 1 Lapsiasiavaltuutetun tehtävät 1) Lasten ja nuorten

Lisätiedot

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg TEM-alueosasto 2013 Maakuntien suhdannekehitys 2011 2013 - yhteenveto, elokuu 2013 Ilkka Mella Matti Sahlberg TALOUDEN TAANTUMA KOETTELEE KAIKKIA ALUEITA Vuoden 2008 aikana puhjenneen maailmanlaajuisen

Lisätiedot

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta Tero Ristimäki Lastensuojelulain toimeenpanoon valmistautuminen Suurimpien kaupunkien suunnitelmat resurssien lisäämisestä lastensuojeluun vuodelle 2008 ja arviot lastensuojelulain velvoitteista selviytymisestä

Lisätiedot

Rekisteritutkimus viimeisijaisen sosiaaliturvan pitkäaikaisasiakkuudesta Topias Pyykkönen & Anne Surakka

Rekisteritutkimus viimeisijaisen sosiaaliturvan pitkäaikaisasiakkuudesta Topias Pyykkönen & Anne Surakka Kerran asiakas, aina asiakas? Rekisteritutkimus viimeisijaisen sosiaaliturvan pitkäaikaisasiakkuudesta Topias Pyykkönen & Anne Surakka 9.12.2015 Tutkimuksen lähtökohdat Puheissa ja mielikuvissa ollaan

Lisätiedot

KOHTAAMINEN. Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013

KOHTAAMINEN. Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013 KOHTAAMINEN Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013 KOHTAAMINEN hankkeen lähtöajatus Pysyvyyden turvaaminen ja oikeus perheeseen pitkäaikaista sijaishuoltoa tarvitsevalle lapselle LOS 20 artikla

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS. Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston päätelmät

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS. Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston päätelmät EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston

Lisätiedot

HE 85/2016 VP. Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Erkki Papunen Anne-Mari Raassina

HE 85/2016 VP. Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Erkki Papunen Anne-Mari Raassina HE 85/2016 VP Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa Erkki Papunen Anne-Mari Raassina 25.5.2016 Tausta ja tavoite Taustalla hallitusohjelman kirjaukset omaishoitajien ja

Lisätiedot

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015 SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ prosessit ja vastuualueet 2015 SISUKAS-PROJEKTI 2015 Lukijalle Sijoitettujen lasten elämään liittyy usein monia menetyksiä, muutoksia, vaihtuvia aikuisia ja kehityksen riskejä.

Lisätiedot

A L K U S A N A T. Espoossa 13.12.2002. Teuvo Savikko Tieto- ja tutkimuspalvelujen päällikkö

A L K U S A N A T. Espoossa 13.12.2002. Teuvo Savikko Tieto- ja tutkimuspalvelujen päällikkö A L K U S A N A T Perhe- ja asuntokuntatyyppi vaihtelee pääkaupunkiseudun kunnissa. Espoossa ja Vantaalla perheet ja asuntokunnat ovat tyypiltään melko samanlaisia, mutta Helsingissä esimerkiksi lapsettomien

Lisätiedot

Turpakäräjät

Turpakäräjät Turpakäräjät 17.1.2017 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kuntien tehtävänä Näkökulmia ennaltaehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen kunnissa Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnissa

Lisätiedot

KÖYHYYS JA LUOKKAEROT. Maunu T. Asikainen Alisa J. Salminen Ilona V. A. Anttila

KÖYHYYS JA LUOKKAEROT. Maunu T. Asikainen Alisa J. Salminen Ilona V. A. Anttila KÖYHYYS JA LUOKKAEROT Maunu T. Asikainen Alisa J. Salminen Ilona V. A. Anttila KÖYHYYDEN MÄÄRITELMIÄ Euroopassa köyhyysrajana käytetään yleisesti pienituloisuuteen perustuvaa määritelmää, mikä n 60% kotitalouksien

Lisätiedot

Lastensuojelulaki vahvistaa yhteistyötä oppilas- ja opiskelijahuollossa

Lastensuojelulaki vahvistaa yhteistyötä oppilas- ja opiskelijahuollossa Lastensuojelulaki vahvistaa yhteistyötä oppilas- ja opiskelijahuollossa Oppilas- ja opiskelijahuollon koordinaattoripäivä 15.4.2010 Hanna Heinonen 1 Esityksen sisältö Lastensuojelulain uudistuneet pykälät

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen uudistukset työllistymistä tukemassa. Kuntamarkkinat: Työllisyysseminaari 9.9.2015 Ellen Vogt

Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen uudistukset työllistymistä tukemassa. Kuntamarkkinat: Työllisyysseminaari 9.9.2015 Ellen Vogt Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen uudistukset työllistymistä tukemassa Kuntamarkkinat: Työllisyysseminaari 9.9.2015 Ellen Vogt Edellisen hallituskauden satoa - mikä kaikki on muuttumassa? Keskeisimmät meneillään

Lisätiedot

Lastensuojelu ja venäjänkielinen asiakas: yhteisymmärryksestä yhteistyöhön

Lastensuojelu ja venäjänkielinen asiakas: yhteisymmärryksestä yhteistyöhön Lastensuojelu ja venäjänkielinen asiakas: yhteisymmärryksestä yhteistyöhön 3.11.2015 Julia Kuokkanen L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O Arm feltintie 1, 0015 0 Helsinki Puh. (09) 329 6011

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

NUORISOBAROMETRI ARJEN JÄLJILLÄ 22% 38% pojista selviytyy huonosti tai melko huonosti #NUORISOBAROMETRI

NUORISOBAROMETRI ARJEN JÄLJILLÄ 22% 38% pojista selviytyy huonosti tai melko huonosti #NUORISOBAROMETRI NUORISOBAROMETRI 2015 ARJEN JÄLJILLÄ Nuorten arjenhallinnan ulottuvuudet muodostavat tiiviin kokonaisuuden. Uni, ystävät, harrastukset, ruokailutottumukset, talous ja kulutus ovat kiinteä osa nuorten arkea.

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/215 [1] Syntyneet Vuoden 215 ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt lähes saman verran lapsia kuin

Lisätiedot

Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa

Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa Lastensuojelun suunnitelmat tukiprosessi Työkokous 9.12.29 Avohuollon piirissä olevien osuus kaikista -17-vuotiaista 18 16 14 12 12,8 12,2 1,9 % 1 8 6

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot