Sijaishuollon ongelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijaishuollon ongelma"

Transkriptio

1 Sijaishuollon ongelma Teemu Vauhkonen BG- Tutkimus

2 2 Sijaishuollon ongelma Tiivistelmä Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvu on merkittävä huolen aihe suomalaisessa yhteiskunnassa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on kaksinkertaistunut kahdessakymmenessä vuodessa. Lastensuojelun asiakkaina on jo kymmenen prosenttia kaikista alle 21- vuotiaista lapsista ja nuorista. Viimekätiseksi tarkoitetusta keinosta suojella lapsia sijoittamalla heidät kotinsa ulkopuolelle on tullut merkittävä ongelma. Lastensuojelun painopistettä on haluttu siirtää enemmän ongelmien ennaltaehkäisyyn, mutta kuntien taloudelliset resurssit tyhjenevät sijaishuoltoon ja muuhun korjaavaan lastensuojeluun. Polttava kysymys on, mitä yhteiskunnassa on tapahtunut, kun yhä suurempi osa lapsista ja nuorista ei voi enää asua kotonaan. Onko kasvulle löydettävissä syitä yhteiskunnan rakenteista ja muutoksesta vai onko se seurausta pelkästä ilmoitustehtailusta. Toinen merkittävä sijaishuollon ongelma on kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten korkea syrjäytymisriski. Sijaishuollossa olleiden työttömyys on huomattavasti yleisempää ja koulutustaso matalampi kuin muulla väestöllä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan peräti 80 prosenttia teini- iässä sijoitetuista pojista oli vielä vuotiaina ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa (Heino & Johnson 2010). Toisen tutkimuksen mukaan (Kalland ym. 2001) huostaan otettujen lasten ja nuorten kuolleisuus on suurempaa kuin ikätovereilla. Myös onnettomuudet ja päihteet kuolemien taustalla sekä itsemurhat ovat heillä yleisempiä. Lastensuojelu ei kykene suojelemaan heitä itsetuhoiselta käyttäytymiseltä huostaanoton aikana eikä sen jälkeen. Huostaan otetut tytöt eivät tuossa tutkimuksessa sopeutuneet vaikeisiin olosuhteisiin poikia paremmin. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten suuri määrä sekä heidän sekä heidän korkea syrjäytymisriskinsä muodostavat sijaishuollon ydinongelman. Kodin ulkopuolelle sijoittaminen lisääntyy, koska palvelujärjestelmä ei kykene riittävästi ennaltaehkäisemään lasten ja perheiden ongelmien syvenemistä. Kodin ulkopuolelle sijoittaminen puolestaan ei ehkäise riittävästi nuorten syrjäytymistä. Kuntien välillä on kuitenkin huomattavia eroja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten osuuksissa ja sijaishuoltopaikkojen välillä niihin sijoitettujen nuorten syrjäytymisessä. Tässä tutkimuksessa kysytään, onko suomalaisen yhteiskunnan sisäisillä rakenteellisilla eroavaisuuksilla ja muutoksilla yhteyttä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten osuuden kasvuun. Rakenteellisia syitä etsitään ensisijaisesti taloudellisen tilanteen ja perherakenteen vaihtelusta ja muutoksesta. Tämän jälkeen tarkastellaan sijaishuollosta itsenäistyneiden lasten ja nuorten syrjäytymisriskiä, ja kysytään mistä erot syrjäytymisriskissä erilaisten sijaishuoltopaikkojen välillä johtuvat. Tutkimusongelma jakautuu siis epätyypillisesti selkeästi kahteen erilliseen osaan, joka vaikuttaa aineistovalintoihin. Rakenteellisia syitä tarkastellaan THL:n ja Tilastokeskuksen tietokannoista yhdistetyillä kuntakohtaisella aineistolla. Sijaishuoltopaikkojen välisten erojen tarkastelussa puolestaan käytetään SOS- lapsikylän I matter - hankkeen yhteydessä kerättyä kyselyaineistoa. Menetelminä käytetään ristiintaulukointia ja logistista regressiota luvulla Suomi ajautui lamaan, ja vuodesta 2008 uuteen lamaan. Uusi lama jatkuu edelleen vaikka edellisenkin laman jäljet näkyvät yhä. Lamat ovat lisänneet pitkäaikaistyöttömyyttä ja suhteellista köyhyyttä. Vuonna 2014 köyhyysrajan alapuolella eli 13% suomalaisista, kun vuonna 1995 osuus oli vain 7%. Myös perus- ja vähimmäisturvan taso on jäänyt jälkeen yleisestä ansiokehityksestä. Toimeentulotuen perusosa on samalla tasolla

3 3 kuin 20 vuotta sitten, ja kattaa vain noin kaksi kolmasosaa kohtuulliseksi katsotusta minimistä. 1 Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kaksinkertaistuminen on tapahtunut samalla aikavälillä. Tämän tutkimuksen mukaan kuntien lapsiköyhyys- ja pitkäaikaistyöttömyysaste ennustavatkin tämän tutkimuksen mukaan selvästi korkeaa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten osuutta. Lapsiköyhyysasteen kasvaessa sijaishuollossa olevien osuus kasvaa kuitenkin vain tiettyyn pisteeseen saakka. Selityksenä on se, että vain tietyllä väestönosalla lapsiköyhyys ja kodin ulkopuolelle sijoittaminen kytkeytyvät toisiinsa. Lapsiköyhyys ei yksinään riitä selittämään kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuuden vaihtelua ja kasvua. Mitä suurempi kunta on väkiluvultaan, sitä suurempi suhteellinen osuus lapsista ja nuorista on sijoitettuna kotina ulkopuolelle. Lapsiköyhyys ei selitä lainkaan eroja eri kokoisten kuntien välillä. Sen sijaan yksinhuoltajaperheiden osuus selittää eroja merkittävästi. Isommissa kaupungeissa on suurempi osa lapsista ja nuorista sijoitettu kodin ulkopuolelle, koska niissä on suurempi yksinhuoltajaperheiden osuus. Lapsiköyhyys ainoastaan näyttää selittävän eroja voimakkaasti, koska lapsiköyhyyttä on paljon juuri yksinhuoltajaperheissä. Yksinhuoltajuus on ensisijainen selittäjä eikä köyhyys. Kunnissa, joissa lapsiköyhyysaste on suhteellisen korkea, mutta yksinhuoltajaperheiden osuus suhteellisen matala, ei ole keskimääräistä enempää lapsia ja nuoria sijoitettuina kodin ulkopuolelle, ja päinvastoin. Keskeinen kysymys on se, mitä yksinhuoltajuus kätkee taakseen. Yksinhuoltajuuteen liittyy usein ainakin raskaampi lapsiperheen arki, taloudellisia vaikeuksia, riitelyä, useimmiten isän poissaolo ja lasten ja nuorten heikentynyt kontrolli. Olosuhteet yksinhuoltajuuden lisääntymiselle ovat rakentuneet yli puolen vuosisadan yhteiskunnallisista ja kulttuurisista muutoksista. Kristillisten avioliittoa tukevien normien ja isän vallan purkautuminen, avioeron lainsäädännöllinen helpottaminen, sosiaaliturvajärjestelmien kehittyminen, naisten osallistuminen työelämään yhdenvertaisesti miesten kanssa ja ennen muuta individualismin ihanteen nousu ovat kääntöpuolenaan mahdollistaneet perheiden hajoamisen lisääntymisen. Eron lähtökohtana ovat nykypäivänä yksilön omat kokemukset ja tunteet ja hänen itse arvioimansa etu. 2 Sekä isät että äidit ovat valmiimpia purkamaan parisuhteen ja perheen mikäli se ei täytä heidän henkilökohtaisia mieltymyksiään. Avio- ja avoerot jättävät jälkeensä monesti myös isätyhjiön. 3 Samaan aikaan lasten ja nuorten vapaa- alue on kasvanut ja kulttuuriteollisuus tarjoaa esimerkkejä haastamaan vanhempien tarjoaman mallin. Yksinhuoltajaperheiden osuuden kasvu ei näytä vieläkään taittuneen. Vaikka ensisijainen kasvatusvastuu on vanhemmilla, myös yhteiskunta on ottanut vastuuta kasvatuksesta. Tarjottu tuki ei kuitenkaan ole ollut riittävää nykyisiin tarpeisiin, minkä vuoksi enenevissä määrin on jouduttu turvautumaan viimesijaisiin intervention muotoihin: lasten ja nuorten huostaanottoihin ja muihin sijoituksiin. Niin yksinhuoltajaperheille kuin muillekin lapsiperheille tulisi tarjota enemmän apua ja tukea kasvatukseen niin peruspalveluissa kuin varsinaisessa lastensuojelussa. Lastensuojelun apuun turvautumisesta tulisi tehdä vähemmän leimaavaa ja madaltaa kynnystä avun hakemiseen. 1 Kaikkonen, R, Mäki,P, Hakulinen- Viitanen, T, Markkula, J, Wikström, K, Ovaskainen, M- J, Virtanen, S, 2 Kiiski, J.: Suomalainen avioero luvun alussa miksi avioliitto puretaan, miten ero koetaan ja miten siitä selviydytään? Joensuu: Itä- Suomen yliopisto, Roos, J.P., Rotkirch (toim.) Vanhemmat ja lapset. Helsinki: Gaudeamus, 1997.

4 4 Vaikka maahanmuutto Suomeen on kasvanut rajusti, sijaishuollossa olevien maahanmuuttajataustaisten lasten osuudesta ei ole tarkkaa tietoa. Erityisesti venäläistaustaisten lasten huostaanotot ovat puhuttaneet viimeaikoina Venäjällä. Kuitenkaan venäläislasten huostaanotoista ei ole saatavilla tarkkaa tietoa, koska huostaanottoja ei tilastoida etnisen taustan mukaan. Aiempia tutkimustuloksia vertaamalla voidaan kuitenkin huomata, että venäläistaustaisten vanhempien tyytyväisyys suomalaiseen lastensuojeluun on kuitenkin laskenut. Kymenlaakson alueella venäläistaustaisten lastensuojelun asiakkaina olleiden vanhempien tyytyväisyys lastensuojeluun on laskenut vuosien välillä 13 prosenttiyksikköä 4. Muilta alueilta ei ole saatavilla vastaavaa tietoa. Myöskään siitä ei ole tutkimustietoa, onko venäläistaustaisten lastensuojelun asiakkaana olevien lasten vanhempien tyytyväisyyden vähenemisen syynä kielteisten lastensuojelukokemusten lisääntyminen vai kielteisen asennepiirin kasvu suomalaista lastensuojelua kohtaan. Vastaanotettujen pakolaisten osuudella sen sijaan näyttää tämän tutkimuksen mukaan olevan yhteys korkeampaan sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten osuuteen, mutta ei ole varmaa, onko kyseessä syy- seuraus suhde. Sijaishuoltopaikalla on tämän tutkimuksen mukaan väliä sijoitettujen nuorten tulevaisuuden hyvinvoinnin kannalta. Kodinomaisista sijaishuoltopaikoista itsenäistyneillä oli lastensuojelulaitoksista itsenäistyneisiin nähden kolminkertainen todennäköisyys työllistyä. Eroa selittää osin se, että kodinomaisiin sijaishuoltopaikkoihin sijoitetut olivat olleet sijoitettuina pidemmän aikaa ja saaneet parempaa itsenäistymistä tukevaa tietoa ja paremmat käytännön taidot. Tulokset viittaavat siihen, ettei ero myöhemmässä pärjäämisessä selity vain valikoitumisella. Vaikka esimerkiksi poikia sijoitetaan useammin lastensuojelulaitoksiin ja tyttöjä sijaisperheisiin, tulokset osoittavat, että sijaishuoltopaikalla sinänsä on vaikutusta myöhempään pärjäämiseen. Kodinomaisilla sijaishuoltopaikoilla on eroja ja niin on lastensuojelulaitoksillakin. Tärkeää on kiinnittää huomiota niihin tekijöihin, joiden vuoksi kodinomaisissa sijaishuoltopaikoissa olevat lapset ja nuoret pärjäävät elämässään keskimäärin paremmin kuin lastensuojelulaitoksiin sijoitetut. Kaiken tyyppisissä sijaishuoltopaikoissa on kiinnitettävä riittävästi huomiota siihen, että lapset ja nuoret saavat tarvittavat itsenäistymistä tukevat tiedot ja käytännön taidot. Lasten ja nuorten kodin ulkopuolelle sijoittamisen vähentämisen lisäksi, sijaishuollossa vietettyä aikaa halutaan myös lyhentää. Tämän tutkimuksen mukaan pidemmän aikaa sijaishuollossa olleet pärjäävät sijaishuollon jälkeen kuitenkin selvästi paremmin kuin lyhyemmän aikaa sijaishuollossa olleet. Pidemmissä sijoituksissa lasten ja nuorten suhteet sijaisvanhempiin tai sijaishuoltopaikan työntekijöihin muodostuvat läheisemmiksi ja suhde jatkuu myös sijaishuollon jälkeen. Silloin sijaishuolto voi täyttää nuoren elämässä perheen tehtävän. Kun sijaishuoltoaikoja pyritään lyhentämään, jälkihuollon merkitys kasvaa entisestään. Nuoria on tuettava myös sijaishuollon päättymisen jälkeen. Teemu Vauhkonen 4 vuonna 2007 Empathos- hanke (Törrönen & Vauhkonen 2008) ja vuonna Empowerment- hanke (Veistilä & Heino & Vauhkonen & Törrönen 2014)

5 5 Sisällysluettelo 1. Johdanto Lastensuojelu ja lasten suojelu peruspalveluissa Lastensuojelulaki ja lastensuojelupalvelut Sijaishuolto Rakenteelliset syyt asiakasmäärien vaihtelulle Talous ja työttömyys Sosiaalinen murros Maahanmuutto Tutkimuskysymys ja aineistot Tutkimusmenetelmät Analyysi sijaishuollossa olevien osuuden vaihtelusta Kunnan väkiluku Lasten pienituloisuusaste Pitkäaikaistyöttömyys Yksinhuoltajaperheiden osuus Maahanmuutto ja pakolaiset Miksi isoimmissa kaupungeissa suurempi osa lapsista ja nuorista on sijaishuollossa Yhteenveto Miksi yksinhuoltajuus lisääntyy Sijaishuoltopaikat ja niistä itsenäistyneet nuoret Sijaishuollon muodot Sijaishuollon muotojen vaihtelu Kodin ulkopuolelle sijoittamisen kustannukset Sijoitukset ja lasten ja nuorten hyvinvointi Tutkimuskysymys Tutkimusmenetelmät Aineisto Analyysi kodinomaisten sijaishuoltopaikkojen ja lastensuojelulaitosten välisistä eroista Ihmissuhteet Tiedot ja käytännön taidot sijaishuollosta lähtiessä Sijaishuollon jälkeiset elämäntilanteet Harrastaminen ja liikunta Parisuhde Työ ja opiskelu Miksi kodinomaisissa sijaishuoltopakoissa olleet työllistyvät paremmin Yhteenveto Lähteet Liite... 46

6 6 1. Johdanto Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä on kaksinkertaistunut kahdessakymmenessä vuodessa. Vuonna 2013 kaikkiaan yli lasta tai nuorta oli sijoitettuna kodin ulkopuolelle ja sai avohuollon tukea. Lasten suojelun asiakkaina on jo kymmenen prosenttia kaikista alle 21- vuotiaista lapsista ja nuorista. Yhden lapsen sijaishuolto lastensuojelulaitoksessa maksaa yhteiskunnalle lähes euroa vuodessa. Lastensuojelun keskusliiton selvityksen mukaan pelkästään sijaishuollon kustannukset kasvoivat neljässä vuodessa lähes 200 miljoonaa ja olivat vuonna 2010 jo 630 miljoonaa (Heinonen ym. 2012).Vaikka lastensuojelun ja sijaishuollon kokonaiskustannuksista on hankalasti saatavilla täsmällistä tietoa, lastensuojelun asiakasmäärien ja erityisesti sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten määrän kasvusta päätellen kustannukset ovat kasvaneet edelleen. Lastensuojelun painopistettä on haluttu siirtää enemmän ongelmien ennaltaehkäisyyn, mutta kuntien taloudelliset resurssit tyhjenevät sijaishuoltoon ja muuhun korjaavaan lastensuojeluun. Toinen merkittävä sijaishuoltoa koskeva ongelma on kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten korkea syrjäytymisriski. Sijaishuollossa olleiden työttömyys on huomattavasti yleisempää ja koulutustaso matalampi kuin muulla väestöllä. Erityisen korkea on teini- iässä laitoshoitoon sijoitettujen poikien syrjäytymisriski. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan 80 prosenttia teini- iässä sijoitetuista pojista oli vielä vuotiaina ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa (Heino & Johnson 2010). Mutta korkea on myös tyttöjen syrjäytymisriski (Reinikainen 2009). Kallandin ym. tutkimuksen (2001) mukaan huostaan otettujen lasten ja nuorten kuolleisuus on myös Suomessa suurempaa kuin muilla ikätovereilla. Huostaan otetut nuoret päätyvät itsemurhaan muita suomalaisnuoria yleisemmin. Kuolemien taustalla ovat tavallista useammin päihteet ja onnettomuudet. Lastensuojelujärjestelmä ei tutkimuksen mukaan kykene suojelemaan nuoria itsetuhoiselta käyttäytymiseltä huostaanoton aikana ja sen jälkeen. Huostaan otetut tytöt eivät tutkimuksen mukaan sopeutuneet vaikeisiin olosuhteisiin poikia paremmin, vaan heidän kuolleisuutensa oli yhtä suurta kuin huostaan otettujen poikienkin. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten suuri määrä sekä heidän korkea syrjäytymisriskinsä muodostavat sijaishuollon ydinongelman. Sijaishuolto ei yleisesti ottaen toimi niin kuin sen osana hyvinvointivaltion kokonaisuutta tulisi toimia. Se ei ole enää viimekätinen lastensuojelun toimenpide, eikä se ehkäise syrjäytymistä. Kuntien välillä on kuitenkin suuria eroja sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten osuuksissa kuten sijaishuoltopaikkojen välillä sijaishuollossa olleiden lasten ja nuorten syrjäytymisessä. Sijaishuollossa olevien lasten korkea syrjäytymisriski puolestaan näyttää olevan yhteydessä sijaishuoltopaikkojen välisiin eroihin. Kodinomaisen sijaishuoltopaikan on tutkimuksessa todettu olevan lapsen ja nuoren tulevaisuuden hyvinvoinnin ja pärjäämisen kannalta parempi vaihtoehto kuin lastensuojelulaitos (Ks. Koponen y. 2010, Honkinen & Pasanen 2011). Sijaishuollossa olleiden syrjäytymisen ja sijaishuoltopaikkojen välisten erojen syyt ovat merkittävä tutkimuksellinen aukko. Tämän aukon paikkaaminen on tärkeää sijaishuollon kehittämisen ja järjestämisen kannalta. Sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten määrän kasvun syyt puolestaan liittyvät lastensuojeluun sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin laajemmin. Siinä olennainen kysymys on, kuinka lapsia ja nuoria sekä perheitä voitaisiin tukea niin, että kodin ulkopuolelle sijoittamista pystyttäisiin vähentämään.

7 7 Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kuntatasolla, mistä erot huostaan otettujen sekä muutoin sijaishuoltoon päätyneiden lasten ja nuorten määrän kasvu ja kuntakohtaiset erot sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten osuuksissa johtuvat. Tämän jälkeen tarkastellaan sijaishuollosta itsenäistyneiden lasten ja nuorten syrjäytymisriskiä, ja kysytään mistä erot syrjäytymisriskissä erilaisten sijaishuoltopaikkojen välillä johtuvat. Tutkimusasetelma ohjaa metodi- ja aineistovalintoja. Sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten määrien kasvua ja vaihtelua tarkastellaan kuntatasolla ja sijaishuoltopaikkojen välisiä eroja kyselyaineiston valossa. 1.1 Lastensuojelu ja lasten suojelu peruspalveluissa Pääasiallisessa vastuussa lapsen kehityksestä ja kasvatuksesta on perhe. Julkisen vallan tulisi puuttua perheen sisäisiin asioihin vain silloin, kun lapsen hyvinvointia ja oikeuksia ei voida muutoin turvata. Kunnan järjestämillä peruspalveluilla pyritään turvaamaan lapsen fyysinen ja psyykkinen terveys ja tasapainoinen kasvuympäristö. Ennaltaehkäiseviin peruspalveluihin kuuluvat neuvola, lasten päivähoito, koulu, nuorisotyö, terveydenhuolto, liikuntatoimi, päihdehuolto, mielenterveyspalvelut yms. Ennaltaehkäisevää lastensuojelua on lasten tukeminen peruspalveluissa ja järjestötoiminnassa, ilman että lapsi on varsinaisesti lastensuojelun asiakkaana. Lapsi- ja perhekohtaisella lastensuojelulla tarkoitetaan lastensuojelua sen tutummassa merkityksessä. Sen ydintehtävänä on turvata lapsen oikeus arvokkaaseen elämään ja arvokkaisiin ihmissuhteisiin. Lastensuojeluun kuuluvat lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus, huostaanotto, kiireelliseen sijoitukseen ja huostaanottoon liittyvä sijaishuolto sekä jälkihuolto. Huostaanottotilanteessa sosiaalilautakunta ottaa vanhempien vastuun huolenpidosta. (Pylkkänen & Väisänen 2009, 23, 24) Sosiaali- ja terveysministeriön laatimien lastensuojelun laatusuositusten (2013) 5 mukaan lastensuojelussa tulee varmistaa, että lapselle, nuorelle, perheelle, läheisverkostolle, sijaisvanhemmille ja muille viranomaisille syntyy kokemus osallisuudesta sekä ja että yhteistyön sekä lapsen edun toteutumisen mahdollisuus on olemassa. Viranomaisyhteistyössä korostetaan vastuuta lapselle. Jokainen yhteistyötaho vastaa oman hallinnonalansa palvelujen avulla siitä, että viranomaiset tietävät yhteistyön tarkoituksen ja tavoitteet. Lastensuojelun tulee ilmoittaa ilmoituksen tehneelle taholle, että ilmoitus on vastaanotettu ja antaa asiaa hoitavan henkilön yhteystiedot. Lapsille ja perheille tulee tiedottaa lastensuojelun toimintaperiaatteista. Viranomaisyhteistyön suhteen korostetaan vastuuta lapselle. Jokainen yhteistyötaho myös vastaa oman hallinnonalansa palvelujen avulla siitä, että lapsi tai perhe saa tarvitsemansa avun. Sosiaalityöntekijä, joka vastaa lapsen asioista, koordinoi lastensuojeluasiaan liittyvää yhteistyötä ja huolehtii, että viranomaiset tietävät yhteistyön tarkoituksen ja tavoitteet. Lastensuojelun pitää myös ilmoittaa ilmoituksen tehneelle taholle, että ilmoitus on vastaanotettu ja antaa asiaa hoitavan henkilön yhteystiedot. Myös lapsille ja perheille tulee tiedottaa lastensuojelun toimintaperiaatteista. 5 Sosiaali- ja terveysministeriö, Lastensuojelun laatusuositukset 2013

8 8 Suositusten mukaan työyhteisössä tulee kiinnittää huomiota lastensuojelun kokonaisosaamiseen. Käytännön rinnalla tulisi pitää yllä tutkimus- ja kehittämisosaamista. Suosituksena esitetään myös että lastensuojelun työajasta käytettäisiin vähintään puolet lasten ja perheiden kohtaamiseen. Jokaisella asiakkaana olevalla lapsella, nuorella tai vanhemmalla tulisi olla mahdollisuus saada aktiivisessa työskentelyvaiheessa vähintään kaksi tuntia kuukaudessa henkilökohtaista aikaa työntekijältään. Lisäksi ministeriö antaa suosituksia, jotka koskevat palvelujärjestelmää, arviointia ja laajempaa perheiden palvelujen päätöksentekoa. 1.2 Lastensuojelulaki ja lastensuojelupalvelut Nykyinen lastensuojelulaki (417/2007) tuli voimaan heti vuoden 2008 alusta. Lain lähtökohtana oli lapsen edun toteutuminen. Lapsen etu on huomioitava sekä lastensuojelun tarvetta arvioitaessa että lastensuojelua toteutettaessa. Yleisenä tavoitteena lastensuojelussa on lapsen suotuisan kehityksen ja hyvinvoinnin edistäminen. (Hanhinen & Rintala 2012, 13) Lapsen etu tematisoituna käsitteenä juontuu Suomenkin hyväksymästä YK: n lapsen oikeuksien yleissopimuksesta. Sen mukaan kaikissa lasta koskevissa asioissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu, ja se myös sisältyy lukuisiin suomalaisiin lapsioikeudellisiin lakeihin ja niihin sisältyviin pykäliin. Yleisiä periaatteita lukuun ottamatta, täsmentämättä on kuitenkin jäänyt se, mitä lapsen edulla kulloinkin tarkoitetaan. Se milloin lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle on lapsen etu, määrittyy tilannekohtaisesti. Lastensuojelun on myös tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa, lastensuojelulaki vaatii. On myös pyrittävä ehkäisemään lapsen perheen ongelmia sekä pyrittävä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin. Ellei lapsen etu muuta vaadi, on myös toimittava mahdollisimman hienovaraisesti ja käytettävä ensisijaisesti avohuollon tukitoimia. (Hanhinen & Rintala 2012, 13) SOS- lapsikyliin sijoitettuja lapsia ja heidän läheisiään tutkineen Sonja Vanhasen (2014) mukaan vanhempien erityisasema lasten verkostoissa on ilmeinen. Tutkimuksen mukaan lapset kokevat vanhempansa elämän tärkeimpinä henkilöinä silloinkin, kun he ovat pitkiä aikoja poissa lapsen elämästä. Vanhemmat puolestaan kokevat puolestaan jäävänsä lapsen huostaanoton jälkeen yksin, eikä heillä yleensä ollut oikeaa tietoa perheen yhdistämisen mahdollisuuksista. Uudessa lastensuojelulaissa on pitkälti kyse kunnan järjestämisvelvollisuuden täsmentämisestä. Uudessa laissa säädetään aiempaa tarkemmin palvelujen laadusta, lastensuojelua koskevasta päätöksenteosta ja henkilöstön ammatillisista kelpoisuuksista. Laki myös velvoittaa kunnat laatimaan lastensuojelun suunnitelman. Lain perusteluissa sanotaan lastensuojelussa tarvittavan kattavaa toiminnan suunnittelua, jotta tarvittava yhteistyö palvelujen järjestämisessä pystytään turvaamaan. (Hanhinen & Rintala 2012, 13) Kun kunnissa arvioidaan sijaishuoltopalveluita, huomiota ei tulisi kiinnittää ainoastaan kustannuksiin. Pitää muistaa, että sijaishuollon tarkoituksena on tuottaa lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä. Sijaishuollon perustehtävässä epäonnistuminen lisää myös kustannuksia pidemmällä aikavälillä. Olennaista on tarkastella lastensuojelun palveluiden vaikuttavuutta, kuten sijaishuollossa olleiden lasten ja nuorten sijaishuollon jälkeistä pärjäämistä sekä heidän kokemuksiaan sijaishuollosta. Vuoden 2011 alussa voimaan tulleen lastensuojelulain 36 :n muutoksen mukaan kunnan on järjestettävä lapsen terveyden kannalta välttämättömät sosiaalihuollon palvelut sen

9 9 mukaisesti, kuin lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on arvioinut niiden tarpeen lapsen tai vanhemman asiakassuunnitelmassa. Jälkihuollossa olevien nuorten vanhempien asiakassuunnitelmiin pitää merkitä, mitkä palvelut ovat välttämättömät. Vuoden 2011 elokuussa ja vuoden 2012 alussa voimaan tulleen lastensuojelun sijaishuollon järjestämiseen vaikuttavien perhehoitolain (312/1992) muutosten mukaan perhehoitajille on pyrittävä turvaamaan sijoituksenaikainen tuki nimeämällä vastuutyöntekijä jokaista hoidettavaa varten. Myös perhehoitajien vähimmäispalkkioita korotettiin ja perhehoitajien ennakkovalmennus tuli pakolliseksi. (Hanhinen & Rintala 2012, 13) 1.3 Sijaishuolto Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun, kiireellisesti sijoitetun tai lastensuojelulain 83 :ssä tarkoitetun väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollolla pyritään turvaamaan lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Sijoittava kunta on vastuussa siitä, että sijaishuoltopaikka vastaa lapsen tarpeita. Sijoittamisvaihtoehtoja ovat perhehoito, laitoshoito tai muu lapsen tarpeiden mukainen tapa. Poikkeuksellisesti, ja enintään kuuden kuukauden ajaksi lapsi voidaan sijoittaa myös vanhempansa tai muun huoltajan luokse. Sijoitus voidaan myös tehdä avohuollon tukitoimena tai jälkihuoltona. Lapsi voidaan lähettää sijaishuoltoon vain johtavan viranhaltijan huostaanottamana, tahdonvastaisissa huostaanotoissa hallinto- oikeuden huostaanottamana. On tärkeää erottaa sijaishuolto ja sijoittaminen toisistaan. Sijaishuollon järjestämisestä ja sijaishuollosta aiheutuvista kustannuksista vastaa se kunta, jossa lapsen huostaanottamisen ja sijaishuollon tarve on syntynyt. 6 Sijoitus avohuollon tukitoimena on rajattu, tuen tarvetta arvioiva tai kuntouttava jakso. Se toteutetaan suunnitelmallisesti asiakassuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla. Ensisijainen tavoite avohuollon sijoituksessa on, että lapsi sijoitetaan yhdessä vanhempansa, huoltajansa tai muun hänen hoidostaan ja kasvatuksestaan vastaavan henkilön kanssa. Myös koko perhe voidaan sijoittaa laitokseen tai se voidaan järjestää perhehoidossa. Sijoitus voi myös olla osa perheen aikuiselle annettavaa hoitoa. Silloin on tarkoituksenmukaista, että lapsi voi jatkaa yhdessä asumista vanhempansa kanssa. Avohuollon tukitoimena lapsi voidaan sijoittaa myös yksin laitoshoitoon tai perhehoitoon, mutta enintään kolmeksi kuukaudeksi, mikäli se on perusteltua. 2. Rakenteelliset syyt asiakasmäärien vaihtelulle Rakenteellisia syitä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvulle voidaan etsiä sekä talouteen ja työhön kytkeytyviltä hyvinvoinnin ulottuvuuksilta sekä sosiaalisen hyvinvoinnin ulottuvuudelta. Taloudellinen tilanne, työ ja sosiaalinen eivät tietenkään ole toisistaan kokonaan irrallisia hyvinvoinnin ulottuvuuksia, mutta riittävän erillisiä, jotta niitä voidaan tarkastella erikseen. Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään kumpi näistä ulottuvuuksista taloudellinen tilanne/työllisyys vai sosiaalinen ulottuvuus on määräävämpi sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten kasvun määrän kasvun selittäjä. Analyysiin otetaan mukaan myös pakolaisuus, viitteellisesti myös maahanmuutto ylipäätään, joka on edustaa elimellisesti molempia edellä mainittuja ulottuvuuksia. 6 Sosiaaliraportti

10 Talous ja työttömyys luvulla Suomi ajautui lamaan. Syinä olivat rahoitusmarkkinoiden vapautumisen lisäksi, yritysten epäonnistuneet investoinnit ja ylivelkaantuminen, pankkikriisi, markan spekulointi valuuttamarkkinoilla ja sitä seurannut rahapolitiikan kiristyminen sekä Neuvostoliiton kanssa käydyn bilateraalikaupan loppuminen vuosikymmenen vaihtuessa. Yhdysvaltain finanssikriisistä Vuodesta 2008 alkoi uusilama, joka ei ollut yhtä äkillinen kuin edeltävä lama, mutta se on kestänyt kauemmin. Yhdysvaltain finanssikriisistä johtuen alkoi Suomessa vuonna 2008 uusi lama, joka ei ollut yhtä äkillinen ja jyrkkä kuin edeltävä lama, mutta se on kestänyt kauemmin. (Kiander 2001) Laman aikana pitkäaikaistyöttömyys ja suhteellinen köyhyys ovat kasvaneet. Kotitalous katsotaan köyhäksi, mikäli sen tulot ovat alle 60% väestön keskimääräisestä käytettävissä olevasta tulosta. Työssä käyviin verrattuna työelämän ulkopuolella olevien köyhyysriski on moninkertainen. Myös yksinasuvilla köyhyysriski on moninkertainen. Taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevilla tarkoitetaan niitä, jotka ovat jo pitkään eläneet pelkän perustoimeentulon varassa. Varsinkin pitkäaikaistyöttömyys johtaa köyhyyteen ja päällekkäisten tukimuotojen varassa elämiseen. Köyhyys ja tuloerot kasvoivat luvun lopulla, mutta pysähtyi luvulle tultaessa, ja jatkoi kasvuaan vuosikymmenen puolivälissä. Vuonna 2008 köyhyys ja tuloerot laskivat ensimmäisen kerran lähes vuosikymmeneen työttömien sekä toimeentulotukiasiakkaiden määrät lähtivät uudelleen kasvuun. Vuonna 2014 köyhyysrajan alapuolella eli 13% suomalaisista, kun vuonna 1995 osuus oli vain 7%. Laman ja työttömyyden kasvun lisäksi köyhien osuuden kasvu johtuu tulonsiirtojen ja verotuksen tasaavan vaikutuksen heikkenemisestä. Perus- ja vähimmäisturvan taso on jäänyt jälkeen yleisestä ansiokehityksestä. Toimeentulotuen perusosa on samalla tasolla kuin 20 vuotta sitten, ja kattaa vain noin kaksi kolmasosaa kohtuulliseksi katsotusta minimistä Sosiaalinen murros Merkittävä osa toisen maailmansodan jälkeistä muutosta oli myös sukupolvimurroksena tunnettu kulttuurinen ja yhteiskunnallinen muutos. Murros tuotti historiallisesti erityisen sukupuolimaiseman: miehen ja naisen välinen suhde muuttui ja tytöt ja pojat ovat erilaisina kuin äitinsä ja isänsä lapsina ja ennen muuta nuorina. Toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa tyypillinen perhe oli ydinperhe, jossa tuima isä. Vielä lukujen miehillä oli vielä jäljellä ylivaltaa naisiin monilla elämänalueilla, mutta tuo tarina alkoi vakaasti ryytyä viimeistään 60- luvun loppuun mennessä. Isän oikeus määrätä perheen olennaiset asiat olivat pääosin hävinneet. Niin miesten asema perheessä, naisten suhtautuminen miehiin sekä miesten omat käsitykset itsestään kuin tehtävistään perheessä, ovat muuttuneet. (Roos 1996) Suurten ikäluokkien viimeisten ikäluokkien miehillä on omien isiensä kautta perinteinen kuva isän roolista, mutta oma parisuhde oman ikäluokan koulutettujen ja tasa- arvoisten naisten kanssa ei ole voinut sujua vanhan kaavan mukaan. (Hoikkala 1998, 76-77) Tämän 7 Kaikkonen, R, Mäki,P, Hakulinen- Viitanen, T, Markkula, J, Wikström, K, Ovaskainen, M- J, Virtanen, S, Laatikainen, T (toim.). Lasten ja lapsi- perheiden terveys- ja hyvinvointierot. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2012

11 11 murrossukupolven aikana isiltä on mennyt perheen pään ja elättäjän status, naisilta kotirouvainstituutio (Tigersted 1996). Perheen ja vanhemmuuden muutos liittyy kolmeen tendenssiin: (a) äidin kodista irtautumiseen (koulutus ja palkkatyöläistyminen) sekä tähän liittyvän vapautumisen (äitiyden moraalivallin mureneminen), (b) isän kiinnittymiseen kotiin ja (c) yleiseen yksilöllistymiskehitykseen. Perhe intimisoituu, sen tunnetalous kiertyy parisuhteen ja lasten ympärille. Tämä on myös vanhemmuuden konteksti. Lähisuhteisiin ladataan vahvasti. Perheenjäsenten väliset siteet ovat intensiivisiä, mutta samalla paradoksaalisesti heikkoja, mitä avioerojen suuri määrä ilmentää. (Hoikkala 1998, 77) 2.3 Maahanmuutto Maahanmuutto Aasiasta on viimeisten kahden vuosikymmenen aikana yli kymmenkertaistunut ja samalla lähtömaiden kirjo on monipuolistunut. Vuonna 1990 vietnamilaiset olivat selvästi suurin ryhmä. Vaikka heidän määränsä on sittemmin miltei nelinkertaistunut, Suomessa asuu jo enemmän Irakista ja Kiinasta kuin Vietnamista lähtöisin olevia maahanmuuttajia. Afrikkalaistaustaisten kohdalla kasvu on ollut suhteellisesti suurinta. Vuonna 2012 Suomessa asui jo lähes somalialaistaustaista henkilöä, joista kolmannes oli syntynyt Suomessa. Kasvu ei kuitenkaan koske vain somalialaistaustaisia, sillä myös muista Afrikan maista tulevien määrä on samaan aikaan yli kymmenkertaistunut. Vuonna 2012 Suomessa asui maahanmuuttajaa, riippuen siitä, miten maahanmuuttaja määritellään. (VATT 2014, 7-8) 3. Tutkimuskysymys ja aineistot On mahdollista että laajat yhteiskunnalliset muutokset Suomessa selittävät edelleen jatkuvaa sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten määrän kasvua. Määrää on yritetty hillitä, mutta paine kasvuun tuntuu jatkuvan yrityksistä huolimatta. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa (KASTE) vuosiksi tavoitteena oli, että kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten osuutta saataisiin vähennettyä. Miten se sitten tapahtuikaan, vuonna 2009 kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten osuuksissa kirjattiin laskua (- 1,5%) ensimmäisen kerran sitten vuoden 1991 jälkeen, jolloin valtakunnallinen, vuosittainen lastensuojelutietojen keruu aloitettiin (Kuoppala & Säkkinen 2010). Seuraavana vuonna sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten määrä kääntyi jälleen nousuun ja nousu on jatkunut ainakin vuoteen 2013 saakka. Terveyden ja Hyvinvoinninlaitoksen (Kuoppala & Säkkinen 2014, 1) mukaan vuonna 2013 kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä kasvoi edeltävästä vuodesta noin prosentin verran. (Ks. kuvio 1) Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tarkastellaan kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten osuuden kunnittaista vaihtelua ja kasvua rakenteellisesti. Varsinainen tutkimuskysymys on, mikä selittää kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten osuuden vaihtelua kunnissa. Selittävien tekijöiden tarkastelun kautta pyritään myös vastaamaan kysymykseen, mistä sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten osuuden kasvu Suomessa johtuu. Merkittävä ero sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten osuuksissa on isojen kaupunkien ja pienempien kuntien välillä. Erityinen tutkimuskysymys onkin, miksi isommissa kaupungeissa suurempi osa lapsista ja nuorista on sijoitettu kodin ulkopuolelle. Elaboraatioasetelmalla pyritään saamaan enemmän tietoa selittävien tekijöiden välisistä suhteista. Kuntakoon

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ SOS-LAPSIKYLÄÄN SIJOITETTUJEN LASTEN SOSIAALISET VERKOSTOT Pro gradu -tutkielma Sonja Vanhanen 83199 Syksy 2009 Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto TURUN YLIOPISTO Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1 Nuorista Suomessa Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012 Nuorista Suomessa 2012 1 2 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Nuorista Suomessa

Lisätiedot

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI?

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI? PERHEBAROMETRI 1 PIRJO PAAJANEN Perhebarometri MIKÄ ON MINUN PERHEENI? SUOMALAISTEN KÄSITYKSIÄ PERHEESTÄ VUOSILTA JA Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 30/ 2 PERHEBAROMETRI Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI PÄIVI BERG Nuoria liikkeellä! Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI & Päivi Berg Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013 Sami Myllyniemi & Päivi Berg Nuoria liikkeellä!

Lisätiedot

KOTITYÖT, SUKUPUOLI JA TASA-ARVO

KOTITYÖT, SUKUPUOLI JA TASA-ARVO Anneli Miettinen KOTITYÖT, SUKUPUOLI JA TASA-ARVO Palkattoman työn jakamiseen liittyvät käytännöt ja asenteet Suomessa Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja E 32 /2008 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2011 pekka myrskylä Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Hatkassa. Selvitys nuorten luvattomista poissaoloista ja sijaishuoltopaikkojen toimintakäytännöistä

Hatkassa. Selvitys nuorten luvattomista poissaoloista ja sijaishuoltopaikkojen toimintakäytännöistä Hatkassa Selvitys nuorten luvattomista poissaoloista ja sijaishuoltopaikkojen toimintakäytännöistä Hatkassa Selvitys nuorten luvattomista poissaoloista ja sijaishuoltopaikkojen toimintakäytännöistä Kirjoittajat:

Lisätiedot

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA Seppo Laakso & Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Y-säätiö Marraskuu 2013 Sisältö 1 Tausta, tavoitteet

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS PRIDE-valmennuksessa olevien perheiden biologisten lasten valmistautuminen sijaissisaruuteen Hyvärinen Ulla-Riikka & Muona Minna Opinnäytetyö,

Lisätiedot

VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA

VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA Työssä käyvien köyhien naisten kokemuksia sosiaalisesta poissulkemisesta Riikka Kainulainen Pro gradu -tutkielma Yhteiskuntapolitiikka

Lisätiedot

Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013

Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013 SAMI MYLLYNIEMI Vaikuttava osa Nuorisobarometri 2013 VAIKUTTAVA OSA Nuorisobarometri 2013 SAMI MYLLYNIEMI Sami Myllyniemi Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö Nuorisoasiain

Lisätiedot

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 1 Gunilla Englund On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille Gunilla

Lisätiedot

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1 V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0 Osa-aikatyö helpottaa elämää Lapsiperheissä rahat tiukilla 11 Koulukiusaamista voi ehkäistä 1 Tässä numerossa Ilmestyy 4 kertaa vuodessa Ensimmäinen vuosikerta Päätoimittaja

Lisätiedot

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA Susanna Nummi ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA - Kun aikaisemmin on vaan ollu leiväntuoja ja nyt illat menee kun vie jätkiä jääkiekkoharkkoihin Pro gradu -tutkielma Syyslukukausi 2007 Kasvatustieteen

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Perheessä kaikki hyvin s. 8

Perheessä kaikki hyvin s. 8 Väestöliitto 3/09 Vappu Taipale: Perhe tulisi nähdä voimavarana s. 4 Perheessä kaikki hyvin s. 8 Nuori, koulutettu ja työtön Miten tässä näin kävi? s. 20 Vinkit oman hyvinvoinnin hoitoon s. 22 päätoimittajalta

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi ti- ja työllistämi mis- palvelujen kustannuks tannuksia ja vaikutuks tuksia ANNE-MARI ULFVES, RAIJA LÄÄPERI, ANTTI RAUTIAINEN & KATI NÄRHI Julkaisija

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö VANHEMMUUDEN TUKEMISTA PEUKUN MALLIIN - HYV' ON LAPSEN LASNA OLLA VIISAAN VANHEMMAN VARASSA Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö Hyvinkin pitkälliseksi

Lisätiedot

Sirpa Taskinen. STUDIA EPO Ilmajoki 18.1.2012 STUDIA ELBA. Kokkola 19.1.2012

Sirpa Taskinen. STUDIA EPO Ilmajoki 18.1.2012 STUDIA ELBA. Kokkola 19.1.2012 Sirpa Taskinen Uudistettu lastensuojelulaki STUDIA EPO Ilmajoki 18.1.2012 STUDIA ELBA Kokkola 19.1.2012 Esityksen rakenne Lastensuojelulain l uudistamisen i taustat Keskeiset uudistukset Lapsen etu vai

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen. Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti

Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen. Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot