Yliopistojen toimitilastrategiat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yliopistojen toimitilastrategiat"

Transkriptio

1 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Yliopistojen toimitilastrategiat Ohjeaineisto strategioiden laatimiseksi Opetusministeriön monisteita 2005:1

2 Yliopistojen toimitilastrategiat Ohjeaineisto strategioiden laatimiseksi Opetusministeriön monisteita 2005:1 Opetusministeriö Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 2005 Undervisningsministeriet Utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen 2005

3 Alkusanat Yliopistojen toimitilat ja niiden vuokrat määräytymisperusteineen ovat olleet pitkään esillä valtionhallinnossa sekä työryhmien ja selvitysten kohteena. Selvitysmies Pajakkalan ehdotuksen mukaisesti valtiovarainministeriö asetti elokuussa 2002 työryhmän selkeyttämään yliopistojen vuokrajärjestelmäkäytäntöjä. Tämän työryhmän tekemät toimenpide-ehdotukset on julkaistu yliopistojen vuokratyöryhmän muistiossa VM 20 / Pajakkalan raportissa on myös esitetty, että valtionhallinnossa tulisi ottaa käyttöön strategisen toimitilajohtamisen menetelmät, joilla integroidaan toimitilojen johtaminen virastojen ja laitosten toimintastrategiaan. Toimitilastrategian avulla saavutetaan kustannustietoisuuden lisääntymistä ja toiminnan läpinäkyvyyttä sekä pyritään poistamaan tilasubventioita. Alkukeväällä 2004 opetusministeri Haatainen käynnisti yliopistojen toimitilastrategioiden laatimisen pohjaksi tarvittavan selvitystyön. Opetusministeriön hallinnonalalla yliopistojen toimitilastrategia on ensimmäinen ja voi toimia näin pilottina tuleville hankkeille, mikäli toimitilastrategia on tarkoitus saattaa käytännöksi yliopistojen lisäksi myös ministeriön hallinnonalan muissa laitoksissa. Yliopistojen toimitilastrategia kytketään myös osaksi opetusministeriön tuottavuushanketta. Opetusministeriö vahvisti jo aiemmin määräajoin kokoontuneen yliopistojen toimitilatyöryhmän kehittämään ja koordinoimaan yliopistojen toimitilahallintoa, edistämään yliopistojen välistä vuorovaikutusta sekä yhteydenpitoa opetusministeriöön ja vuokra-asioita käsittelevään VM:n asettamaan johtoryhmään. Tässä toimitilatyöryhmässä on opetusministeriöllä ja kaikilla yliopistoilla edustajansa. Työryhmän jäsenistä koottiin pienempi ohjausryhmä valmistelemaan toimitilastrategioiden laatimisen pohjaksi aineistoa, jonka eri kehitysvaiheita esiteltiin isolle työryhmälle hyväksyttäväksi. Ohjausryhmä kokoontui 10 kertaa puheenjohtajanaan Helsingin yliopiston tekninen johtaja Toivo Vainiotalo ja sihteerinään Jaana Ihalainen, myös Helsingin yliopistosta. Työryhmän jäseninä olivat Ari Nisonen Turun yliopistosta, Ulla-Maija Posti Oulun yliopistosta, Esko Korhonen Jyväskylän yliopistosta, Juha Kurki Helsingin kauppakorkeakoulusta, Matti Paavonsalo Kuopion yliopistosta, Eija Ruokamo Lapin yliopistosta sekä Tuulikki Terho ja Liisa Munsterhjelm opetusministeriöstä. Työryhmän johdolla aineiston laati Catella Kiinteistökonsultointi Oy erityisasiantuntijanaan Pertti Tuominen. Yliopistojen toimitilastrategioiden laatimisen ohjeaineisto on syyskaudella 2004 esitelty yliopistojen rehtoreille sekä hallintojohtajille. Lisäksi ohjeaineiston pääkohdat samoin kuin yliopistoilta pyydetty palaute strategia-aineistosta esiteltiin yliopistojen johdon seminaarissa

4 Kuopiossa Opetusministeriön yliopistoille toimittamissa tulosneuvotteluohjeissa yliopistoja velvoitetaan laatimaan oma toimitilastrategiansa tämän aineiston pohjalta. Yliopistojen strategiat käsitellään keväällä 2005 käytävissä tulosneuvotteluissa. Yliopistojen toimitilastrategioiden laatimisen ohjeaineisto poikkeaa muodoltaan perinteisestä raportista tai muistiosta: se tarjoaa yliopistoille työvälineitä oman toimitilastrategiansa laatimiseen. Aineistossa mallinnetaan toimitilastrategioissa käsiteltäviä asioita ja esitetään harkittavaksi yliopistokohtaisia ratkaisuja. Osa aineiston sisältämistä asioista on yliopistoja sitovia, yhteismitallisia seikkoja ja osa taas yliopistokohtaisesti määriteltäviä. Toimitilastrategia-aineiston asiasisällön lähtökohtana on ollut yliopistojen vuokratyöryhmän muistiossa kirjatut ehdotukset. Raportin tarkoituksena on myös tuoda esiin toimitilahallinnon tärkeä rooli yliopiston toimintamenojen säätelyssä ja toimitilojen kehittämisessä. Työryhmä luovuttaa yliopistojen toimitilastrategioiden laatimisen ohjeaineiston kunnioittavasti opetusministeri Haataiselle ja opetusministeriön käyttöön. Helsingissä Toivo Vainiotalo työryhmän puheenjohtaja teknillinen johtaja, Helsingin yliopisto

5 Sisältö A Johdanto kalvot 1 3 Osallistujat Tehtävä ja tavoitteet Toimitilastrategioiden laatiminen B Toimitila-asiat kalvot 4 16 Määrittelyt Toimitila-asioiden toimintaympäristö (muutos 1995) Toimintaympäristö kuvana Toimitila-asioiden toimintaympäristö (nykyinen ohjaus) Toimitila-asiat eri organisaatiotasoilla Toimitilastrategioiden lähtökohdat Perustoiminnan luokittelu toimitilastrategiassa Toimitilojen ominaisuuksien tarkastelu Yleistä toimitiloille asetettavista tavoitteista Esimerkkejä strategisista tavoitteista toimitiloille Työtapojen ja toiminnan välinen yhteys Vanhan rakennuskannan käyttö C Tilakustannukset ja palvelut kalvot Kustannuskehikon tarve ja luonne Kustannuskehikon rakenne Kiinteistöpalvelut Tilapalvelut Liitännäispalvelut Yleiskuluihin sisältyvät tehtävät Taloudelliset tunnusluvut Pinta-alan käsitteitä Nettokäyttöala Tilakustannusten suunnittelujänne Tilakustannusten sitovuus suunnitelmissa Suunnittelun vuorovaikutus Seurannaiskustannukset Yleistä tilakustannusten muutoksista Vaikuttaminen tilakustannuksiin

6 D Vuokrasopimukset ja vuokran määräytyminen kalvot Vuokrasuhteen luonne toiminnan lähtökohtana Mihin kannattaa vaikuttaa? Vuokrasumman nousun rakenne Vuokrien nousun osatekijät Vaikutusmahdollisuudet vanhan kannan vuokriin Vaikutusmahdollisuudet uudisrakennusten vuokriin Korjausinvestointien vuokravaikutus Vaikutusmahdollisuus korjausinvestoinneissa Vaikuttaminen vuokranmäärittelyperiaatteisiin Vuokrasopimusten luokittelu Vuokra-ajan pituuden merkitys Sijoittajat vuokranantajina (uudisrakennukset) Sijoittajat vuokranantajina (olevat rakennukset) E Kustannusten kohdentaminen ja sisäinen vuokraus kalvot Kustannusvastuun sisäinen kohdentaminen Tilakustannusten jako sisäisessä vuokrauksessa Sisäisen vuokrauksen piirteitä Vyörytys vai jyvitys? Tarve jyvittää vuokrakustannuksia Valtion vuokrien epäjatkuvuuskohdat Jyvittäminen F Toimitilaorganisaatio ja tietojen hallinta kalvot Organisaatio Palvelujen tuottaminen Tarvittavat taidot Tietojen hallinta G Riskit ja toiminnan arviointi kalvot Yleistä kiinteistötoiminnan riskeistä Yliopistojen toimitilariskejä Vuokranantajan ja palvelutoiminnan arviointi Vuokranantajan toimintaedellytysten seuranta H Tiivistelmä sitovista ohjeista kalvot Liite. Selvitys poistoista kalvot 67 80

7 Osallistujat A. JOHDANTO Tilaaja: Opetusministeriö Ohjausryhmä: Toivo Vainiotalo, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja Ari Nisonen, Turun yliopisto Ulla-Maija Posti, Oulun yliopisto Esko Korhonen, Jyväskylän yliopisto Juha Kurki, Helsingin kauppakorkeakoulu Matti Paavonsalo, Kuopion yliopisto Eija Ruokamo, Lapin yliopisto Liisa Munsterhjelm, opetusministeriö Tuulikki Terho, opetusministeriö Jaana Ihalainen, Helsingin yliopisto, sihteeri Konsultti: Catella Kiinteistökonsultointi Oy Pertti Tuominen Kari Asiala ( saakka) Janne Alho ( alkaen) Kalvo 1. Tehtävä ja tavoitteet A. JOHDANTO Tarkoituksena on, että yliopistot laativat opetusministeriön ohjeistuksen perusteella itselleen toimitilastrategian, joka on mukana tulosneuvotteluissa keväällä (sitova) Raportti mallintaa strategioissa käsiteltävät asiat ja toimii apuna laadittaessa yliopistokohtaisia strategioita. Yliopistojen vuokratyöryhmän ehdotukset on raportissa otettu lähtökohdaksi. Toimitilastrategiat ovat tarpeen osana yliopistojen sisäistä ohjausta, varmistamaan toimitila-asioiden huomioon ottamisen toimintaa koskevien päätösten valmistelussa ja tulevaisuuden suunnittelussa sekä opetusministeriössä että yliopistoissa, sitouttamaan eri osapuolet yhteisesti hyväksyttyihin pelisääntöihin. Raportti sisältää sekä yliopistoja sitovia (yhteismitallisia) asioita että yliopistokohtaisesti määriteltävissä olevia asioita. valinnaisista asioista esitetään taustoja ja esimerkkejä sitovaksi ehdotetut asiat on merkitty tekstiin (sitova) ja myös koottu tiivistelmänä raportin loppuun Kalvo 2.

8 Toimitilastrategioiden laatiminen A. JOHDANTO Toimitilastrategia käsittelee nimensä mukaisesti toimitila-asioita ja on laajaalainen, koska toimitilastrategian tulee tukea perustoimintoja, palvelunäkökulmaa on korostettava, toimitila-asiat ovat oleellinen osa yhteistä taloutta ja hallintoa. Valmisteluryhmän tulisi olla monipuolinen, esim. yleishallinnon edustaja taloushallinnon edustaja perustoimintojen edustaja toimitilahallinnon edustaja Koska toimitilastrategia koskee kaikkia yliopiston yksiköitä, on tärkeää informoida ja kouluttaa henkilöstöä laajalti. periaatteiden ja pelisääntöjen tunteminen tehostaa puolin ja toisin operatiivisten toimitila-asioiden hoitamista Kalvo 3. Määrittelyt B. TOIMITILA-ASIAT Toimitila-asiat = (fyysinen) toimitila + (toimitilahallintoon sisällytetyt) palvelut Toimitilastrategiassa ilmaistaan yleisellä tasolla tärkeimmät toimintaperiaatteet, toimintajärjestelmät ja tavoitteet. strategia on pitkävaikutteinen ja tarkistetaan tarvittaessa toimenpideohjelmat täydentävät strategiaa ja ovat määräaikaisia Toimitilastrategiassa tarkastellaan kaikkia yliopiston käytössä olevia toimitiloja riippumatta niiden hallintamuodosta. tilojen hallinta voi olla myös välillistä (esimerkiksi yhteiseen toimintaan liittyvä käyttöoikeus) Kalvo 4.

9 B. TOIMITILA-ASIAT Toimitila-asioiden toimintaympäristö (muutos 1995) Valtion kiinteistöhallinnon uudistus oli rakenteellinen: kiinteistöjen hallinto keskitettiin vastuu tiloista delegoitiin käyttäjille tilat tulivat maksulliseksi Uudistuksessa korostettiin taloudellisia näkökohtia. Vähälle huomiolle jäi se, että muutos oli välttämätön seuraus siirtymisestä tulosohjaukseen. kysymys oli jo silloin tila-asioiden kytkemisestä osaksi ydintoimintoja (orastava palvelunäkökulma) Tila-asioiden palveluluonne on sittemmin noussut johtavaksi periaatteeksi koko kiinteistöalalla. Toimitilastrategioilla tulee tukea ja kehittää palvelunäkökulmaa, unohtamatta kustannustehokkuutta. Kalvo 5. Toimintaympäristö Eduskunta B. TOIMITILA-ASIAT Raha-asiain valiokunta VN Lupa vuokrata Toimitila-asiat osana toiminnan ja talouden ohjausta Yliopistot Yliopistot Yliopistot OPM sovitteluryhmä Vuokrasopimukset muu yhteistyö Vuokrasopimukset VM Kiinteistöasioiden ohjaus Senaatti-kiinteistöt Muut Muut Muut Kalvo 6.

10 Toimitila-asioiden toimintaympäristö (nykyinen ohjaus) Eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden ohjaus on yleistä ja painottuu talouteen. poikkeuksena on eräitä sopimuksia koskeva hankekohtainen alistusmenettely Kiinteistötoimen ohjaus on luonteeltaan liiketaloudellista, kun taas toimintojen (ml tila-asiat) tulosohjauksessa pyritään kustannustehokkuuteen. lähestymistavat ovat erilaiset, mutta asiat eivät välttämättä ole kaukana toisistaan esimerkiksi kun liiketaloudellisessa ohjauksessa pyritään sidotun pääoman tuottoon, toiminnan ohjauksessa pyritään pääoman (toimitilojen) tehokkaaseen käyttöön Erilaiset painotukset sovitetaan yhteen yliopistojen ja vuokranantajien kesken puitesopimuksin vuokrasopimuksin käyttösopimuksin toimenpideohjelmin yhteisin toimintaperiaattein Vuokranantajat ovat ammattilaisia kiinteistöalalla. asetelma ei siis ole tasapainoinen yliopistojen taitoja toimitila-asioissa on parannettava, mutta myös vuokranantajan tietoja ja taitoja on käytettävä yliopistojen hyväksi lopullinen vastuu tila-asioista on kuitenkin yliopistoilla B. TOIMITILA-ASIAT Kalvo 7. Toimitila-asiat eri organisaatiotasoilla B. TOIMITILA-ASIAT Sitovat asiat OPM Yliopisto Tiedekunta Laitos Asioiden määrä Kalvo 8.

11 Toimitilastrategioiden lähtökohdat (sitova) B. TOIMITILA-ASIAT Lähtökohtana on, että toimitila-asioilla tuetaan perustoimintaa. erityisen tärkeää tämä on muutostilanteissa Toimitilastrategian on siis sovelluttava yliopiston perustoiminnan strategioihin ja tuettava niitä. parhaimmillaan oltava osa perustoiminnan strategiaa Toimitilat voivat olla fyysinen, taloudellinen tai ajallinen rajoite perustoiminnalle ja etenkin sen muutoksille. Tavoitteiden ja mahdollisuuksien välinen vuorovaikutus korostuu. Kalvo 9. Perustoiminnan luokittelu toimitilastrategioissa Toimitilastrategian sisältö saattaa vaihdella sen mukaan, mistä näkökulmasta asioita tarkastellaan. erityisesti ero rahoituksessa johtaa eroihin toimitila-asioissa Asioita on syytä tarkastella seuraavan toimitila-asioiden kannalta oleellisen jäsentelyn mukaisesti. 1. Tulosalueet (opetus, tutkimus, yhteiskuntaan vaikuttaminen) 2. Koulutusalat (sitova) 3. Toiminnan rahoituslähteet, budjettirahoitus, täydentävä rahoitus (sitova) koulutusalat B. TOIMITILA-ASIAT tulosalueet rahoitus Kalvo 10.

12 Toimitilojen ominaisuuksien tarkastelu B. TOIMITILA-ASIAT Toimitilojen ominaisuuksien ryhmittelyä tarvitaan nykytilaa arvioitaessa sekä toimitilasuunnittelussa että hankkeiden tavoitteenasettelussa. arviointi vaatii luokitteluja (pisteytystä, symboleja ) tietohallinto on järjestettävä niin, että luokittelu näkyy jäljempänä oleva jaottelu on esimerkki Käyttötarkoitus esimerkiksi tilanhallintajärjestelmän mukaan Määrä pinta-ala (nettokäyttöala, jyvitetty ala, virallinen huoneistoala ) yhteiskäyttötilat (huoneala) tyhjät tilat (huoneala, huoneistoala) Sijainti toiminnallinen yhteys liikenteellinen yhteys Kalvo 11. Toimitilojen ominaisuuksien tarkastelu (jatkoa) B. TOIMITILA-ASIAT Tarpeellisuus tarvitaan ydintoiminnassa, avain- toimitila tarvitaan muussa perustoiminnassa tarvitaan projektitoiminnassa Toimivuus ja laatu työympäristö (toimivuus, sisäilmasto, häiriötekijät ) tekninen laatu (materiaalit, tekniset järjestelmät, varustelutaso ) turvallisuus, esteettömyys Muuta ekologiset näkökohdat, kestävä kehitys imago (toimitilan, rakennuksen ja sijainnin) ruokalapalvelujen saatavuus pysäköinti Kustannukset luokittelu käsitelty kustannuskehikon yhteydessä Kalvo 12.

13 Yleistä toimitiloille asetettavista tavoitteista B. TOIMITILA-ASIAT Toimitilastrategiassa on esitettävä yleisiä tavoitteita (sitova) yleisellä tasolla edellä olevaa ryhmittelyä ei voida suoraan soveltaa asiat yhtyvät laajemmiksi kokonaisuuksiksi seuraavalla sivulla on esimerkki strategisista tavoitteista Yksityiskohtaisia tavoitteita tarvitaan tilasuunnittelussa sekä muutosten ja hankkeiden yhteydessä on hyödyllistä käsitellä kutakin ominaisuutta erikseen kuitenkin siten, että niitä peilataan toisiinsa ja erilaisiin rajoituksiin Kalvo 13. Esimerkkejä strategisista tavoitteista toimitiloille Toimitilat ovat perustoiminnan vaatimusten mukaiset. Toimitilamuutokset tukevat perustoiminnan muutoksia. Tilakustannukset ovat hallinnassa ja kustannuspuitteisiin sopeutettuja. Tilat ovat toiminnan tarpeisiin nähden edulliset. Toimitilojen määrään suhtaudutaan kriittisesti. Työolosuhteet ovat turvalliset ja terveelliset. Työympäristö on työntekijöiden, tutkijoiden ja opiskelijoiden kannalta kilpailukykyinen. Sijainti tukee toiminnallisia tarpeita ja yhteyksiä. Tilojen hallintaoikeus on turvattu toiminnan vaatimusten mukaisesti. Tilat joustavat toiminnan vaatimusten mukaan. tilaratkaisun joustavuus (työtavat muuttuvat, projektit ovat uusia ) tilakoon tarjoama jousto (vastuuyksiköiden koot ja rajat muuttuvat ) sijainnin tarjoama jousto (erilliskohteet ongelma) vuokrasopimusten keston jousto (mm irtisanomisen eriaikaisuus) B. TOIMITILA-ASIAT Kalvo 14.

14 Työtapojen ja toimitilojen välinen yhteys B. TOIMITILA-ASIAT Toimitilastrategioissa on tarkasteltava ns. Workplace - näkökulmaa. (sitova) Toimitila-asioita lähestytään ensisijaisesti toiminnan kautta. work 1 workplace space 2 building Toimintakeskeinen ajattelu on tärkeätä erityisesti tilamuutosprosesseissa. ennen perinteistä esisuunnittelua käydään läpi toiminnan ja työn kehittämistarpeet ja pyritään tätä kautta kuvaamaan tilavaatimuksia Suuri tilamuutos (peruskorjaus ja erityisesti uudisrakennus) on kertatapahtuma, sitoo toimintaa pitkäksi aikaa, mutta antaa hyvän mahdollisuuden tukea toiminnan kehittämistä. Uudisrakennusten tilakustannukset ovat olevaa tilannetta kalliimpia, joten Workplace - ajattelulla on myös taloudelliset perusteet. kompensoivia säästöjä on saatava toiminnan tehokkuutta parantamalla tähän on hyvät mahdollisuudet, koska tilakustannusten osuus on noin 15 % Huonoin ratkaisu on siirtää toiminta sellaisenaan uusiin tiloihin Kalvo 15. Vanhan rakennuskannan käyttö B. TOIMITILA-ASIAT Olemassa olevien rakennusten käyttäminen on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista ja usein myös elinkaariedullista. On hyväksyttävä, että toimintaa ja tilaratkaisuja on sovitettava rakennuksen ominaisuuksiin. toiminnan maksimaalisista vaatimuksista tinkiminen kompensoituu yleensä edullisempina tilakustannuksina ongelmat ovat pääasiassa käytännön tasolla Jos kysymyksessä on vanha suojeltava (entisöitävä) rakennus, syntyy usein myös periaatteellinen ristiriita. tilankäyttö on väljää korjaaminen ja ylläpito on kallista Lähtökohtana on, että vastuu rakennussuojelusta on omistajalla. vuokratyöryhmä on esittänyt periaatteita neuvotteluja varten Kalvo 16.

15 Kustannuskehikon tarve ja luonne Kustannuskehikkoa tarvitaan mm seurattaessa tilakustannusten osuutta toimintamenoista ja niiden muutoksia mahdollisessa sisäisessä laskutuksessa täydentävän rahoituksen kohteissa ulosvuokrattujen tilojen vuokranmäärittelyssä käsiteltäessä toimintamenoja tulosneuvotteluissa Nimikkeet ovat tällä hetkellä epäselviä tai niitä käytetään eri tavoin, joten luotettavia vertailuja ei voida tehdä. ALV ei sisällytetä vertailukustannuksiin. Kustannuskehikon rakenne on sitova. Kustannuskehikko sitoo kustannuslaskentaa, mutta ei organisatorisia ratkaisuja. palvelut voidaan organisoida tarpeen mukaan palvelut voidaan ostaa tai tehdä itse C. TILAKUSTANNUKSET JA PALVELUT liitännäispalveluja voidaan tarvittavissa määrin ottaa mukaan tilakustannuksiin Kalvo 17. Kustannuskehikon rakenne C. TILAKUSTANNUKSET JA PALVELUT Kokonaisvuokra Pääomavuokra + ylläpitovuokra Pääomavuokra + kiinteistöpalvelut Kiinteistöosakeyhtiöissä pääomavastike + hoitovastike Vuokrakustannus + Tilapalvelut + yleiskulut = Tilakustannus + Liitännäispalvelut + yleiskulut = Laaja tilakustannus Vuokratuotot ulkoa Palvelutuotot ulkoa Palvelutuotot ulkoa Tummenetut käsitteet ovat sitovia Kalvo 18.

16 Kiinteistöpalvelut C. TILAKUSTANNUKSET JA PALVELUT Määrittely (sitova) kiinteistön isännöinti kiinteistön hoito (sis. ulkoalueet) lämmitys kiinteistösähkö * normaali vesi * kiinteistön tilojen siivous * normaali jätehuolto * kuntokatselmukset kiinteistön laitteiden huolto vuosikorjaukset vakuutukset liputus tontinvuokrat * = näitä kustannuksia ei tarvitse laskennallisesti erottaa, jos ne on sopimuksellisesti tai toiminnallisesti yhdistetty vastaaviin tilapalveluihin Kalvo 19. Tilapalvelut C. TILAKUSTANNUKSET JA PALVELUT Määrittely (sitova) siivous ikkunoiden pesu toiminnan sähkö valaisinhuolto toiminnan kaasu (kiinteiden) laitteiden huolto erityisjätehuolto prosessivesi omarahoitteiset korjaus- ja muutostyöt turvallisuus Kalvo 20.

17 Liitännäispalvelut C. TILAKUSTANNUKSET JA PALVELUT Yliopistokohtaisesti tilahallintoon liitettävissä mm. irtaimistoasiat (huonekalut, varusteet, verhot, juoma-automaatit ) hankinta, kunnossapito, verstas aulapalvelut, opastus vahtimestaritoimi puhelinasiat (sopimukset, vaihteen hoito) postinjakelu opiskelijoiden ja henkilöstön ruokailu kopiot, monistus, painatus (repro) muutot kokoustilojen hallinta (varaukset, välineet, kokouspalvelut) pysäköinti työvaatehuolto varastointi taide, sisäkasvit yliopistomyymälä autot (käyttö, hankinta) kuljetuspalvelut asuntojen hallinto Kalvo 21. Yleiskuluihin sisältyvät tehtävät C. TILAKUSTANNUKSET JA PALVELUT Palvelujen kustannuksiin on sisällytettävä toimitilahallinnon yleiskulut. (sitova) Niillä katetaan mm. toimitilaorganisaatio (myös siihen liittyvä henkilöstö- ja taloushallinto) toimitilojen analysointi toimitilasuunnittelu vuokraneuvottelut toimenpideohjelmien laatiminen projekteihin osallistuminen tietohallinto (toimitilat, sopimukset) toimitiloihin liittyvät juridiset asiat ydintoiminnan yksiköiden avustaminen asiakasyhteydet yliopiston sisällä ja ulkona toimintaympäristön ja kehityksen seuraaminen sisäinen laskutus ostettujen palvelujen valvonta Kalvo 22.

18 C. TILAKUSTANNUKSET JA PALVELUT Taloudelliset tunnusluvut Tulosohjauksessa tarvittavat (sitova) vuokrakustannusten kokonaissumma tilakustannusten kokonaissumma kumpikin ryhmiteltynä koulutusaloittain tilakustannusten prosenttiosuus kaikista menoista ja budjettirahoituksesta Yliopistojen sisällä ja mahdollisesti yliopistojen kesken, lisäksi mm. edelliset monipuolisemmin ryhmiteltynä laaja tilakustannus yksikkökustannuksia ( /m 2, /henkilö, m 2 /henkilö) energiamenekit ja -kustannus omia tunnuslukuja voi käyttää, jos huomio kiinnitetään vain tunnusluvun muutoksiin samassa aineistossa omien tunnuslukujen sisällön tarkastelu auttaa toiminnan kehittämisessä Kalvo 23. C. TILAKUSTANNUKSET JA PALVELUT Pinta-alan käsitteitä Tunnuslukujen vertailuja vaikeuttaa eri pinta-alakäsitteiden eroavuus. vaihteluväli on suuri, maksimissaan noin 1:2 Sisäisissä vertailuissa ja kustannusten kohdentamisessa ongelmaksi tulee sekundääritilojen ja talon tilojen erilainen määrä, jonka käyttäjä voi kokea epäoikeudenmukaiseksi tai vieraaksi tekijäksi. Sisäisessä tulosohjauksessa ja yksityiskohtaisemmissa vertailuissa käytetään nettokäyttöalaa. (sitova) on huoneala, jossa ei ole mukana yhteiskäyttötiloja, käytäviä, auloja, wc-tiloja, talon tiloja yms. yksikkökustannuksia laskettaessa pois jätetyt alat ovat tasattuna mukana kustannuksissa eli yksikköhinta / nettokäyttöala nousee Kokonaisuuksien vertailuissa on hyvä käyttää myös huoneistoalaa (htm 2 ). vuokrasopimuksissa se on määräävä mitta verrattaessa vuokria markkinavuokriin käytetään myös huoneistoalaa Kalvo 24.

19 Nettokäyttöala C. TILAKUSTANNUKSET JA PALVELUT Kalvo 25. Tilakustannusten suunnittelujänne C. TILAKUSTANNUKSET JA PALVELUT Toimitila-asiat ja -kustannukset vaativat pitkän suunnittelujänteen. oltava vähintään 5 vuotta (sitova) Alkuosa toimitilakustannusten suunnittelukaudesta kuuluu yleiseen tulosohjaussysteemiin. rakenteen oltava sama (sitova) Pitkät sopimukset vaikuttavat tilakustannuksiin hyvin pitkällä viiveellä ja sitovat suunnittelukauden jälkeisiä menoja. Niiden osalta on käytettävä todellista aikajännettä, vaikka se ylittäisi normaalin suunnittelukauden. (sitova) Kalvo 26.

20 Tilakustannusten sitovuus suunnitelmissa C. TILAKUSTANNUKSET JA PALVELUT ennuste / tavoite periaatteellinen toimintavapaus sitovat sopimukset 3v 5v aika Kalvo 27. Suunnittelun vuorovaikutus C. TILAKUSTANNUKSET JA PALVELUT Strategiassa on käsiteltävä suuria muutoksia tarkemmin myös erikseen (sitova) Toiminnan suunnittelu Talouden suunnittelu Suuria muutoksia Ei suuria muutoksia 1 Toimintamenot 1 3 Toimitila-asioiden suunnittelu 2 Tilamenot Muutosten tilasuunnittelu Uudisrakennusohjelma Norm tilasuunnittelu Korjausohjelma Norm muutokset Suuret muutokset Vaikutussuunta Vuorovaikutus (rajoitusten huomioon ottaminen) Kalvo 28.

21 Seurannaiskustannukset C. TILAKUSTANNUKSET JA PALVELUT Varsinaisten tilakustannusten ohella on otettava huomioon myös toimitiloista ja toimitilojen muutoksista aiheutuvat seurannaiskustannukset (liitännäiskustannukset) kuten kalusteet muu irtaimisto toimintavarustelu teleyhteydet väistötilat muutto Kalvo 29. Tilakustannusten muutokset (yleistä) Tilakustannusten muutokseen vaikuttaa määrän ja hinnan muutos vanha tila x hinnan muutos + vanha hinta x tilamuutos + hinnan muutos x tilamuutos Kerrannaisvaikutuksesta johtuen muutokset voivat olla suuria Senaatti (YO:t) 4v ( ): 32 % = Kokonaismuutos Yliopistojen vuokratyöryhmän ennusteen pohjalta 4v ( ): kokonaismuutos = 16 % 4v ( ): kokonaismuutos = 10% Uppsalan yliopisto 9v ( ): = 64% Yksittäisen kohteen kannalta muutos voi olla erittäin suuri Seuraavilla sivuilla on selostettu mahdollisuuksia vaikuttaa tilakustannuksiin Kalvo 30.

22 C. TILAKUSTANNUKSET JA PALVELUT Vaikuttaminen tilakustannuksiin Oman toiminnan tehostaminen Palvelujen vaatimustason tarkistaminen ei kuitenkaan ydintoiminnan kustannuksella Ulkoisen palvelutuotannon hankintojen tehostaminen parempi kilpailu yhteishankinnat Laitteiden yhteiskäyttö Energiamenekkien alentaminen hyödyn kohdentuminen riippuu sopimuksesta Energiahintojen kilpailuttaminen Kriittinen suhtautuminen lisätiloihin etenkin uudisrakentamisella on voimakas vaikutus tilakustannusten nousuun Vuokrakustannuksiin vaikuttaminen (käsitellään myöhemmin) Kalvo 31. D. VUOKRASOPIMUKSET JA VUOKRAN MÄÄRÄYTYMINEN Vuokrasuhteen luonne toiminnan lähtökohtana Vuokrasuhde perustuu vuokrasopimukseen, josta neuvotellaan ja sovitaan. Kummallakin osapuolella on oikeus olla hyväksymättä sopimusehdotusta. uudisrakennushanke jää tällöin toteuttamatta haitta on yliopistoille suurempi kuin vuokranantajalle jatkosopimuksissa syntyy sopimukseton tila (sopimus jatkuu toistaiseksi) tilanne on molemmille osapuolille yhtä haitallinen tekee toiminnan lyhytjänteisiksi Kun sopimus on syntynyt, on kumpikin osapuoli sen kokonaisuutena hyväksynyt. vuokran ohella neuvotellaan monista muista asioista (muutostöistä, kunnossapidosta, kiinteistöpalveluista, tilamäärästä, ajoituksesta ) Valtion vuokrajärjestelmässä on kysymys kaksipuolisesta monopolista. kummallakaan osapuolella ei usein ole käytännössä mahdollisuuksia vaihtoehtoihin (ainakaan nopeasti) Kalvo 32.

23 Mihin kannattaa vaikuttaa? D. VUOKRASOPIMUKSET JA VUOKRAN MÄÄRÄYTYMINEN 70 % nykyisistä vuokrista aiheutuu ennen v.1997 rakennetuista kohteista (vanha rakennuskanta). lähtövuokrat olivat erittäin kaavamaiset (liian homogeeniset) sopimukset ovat lyhyitä, ellei ole ollut peruskorjauksia vuokra on sopimuskysymys 30 % aiheutuu vuosina valmistuneista uudisrakennuksista. rajoitettu mahdollisuus vaikuttaa vuokrien kehitykseen Nykyisellä investointitasolla yli puolet tulevasta vuokrasumman noususta aiheutuu uusista uudisrakennuksista (seuraava sivu). ennusteen mukaan investointitaso puolittuu uudisrakennusten vaikutus on tällöin enää runsas kolmannes nousu on kuitenkin merkittävä Tehokkainta on siis vaikuttaa toisaalta vanhan kannan ja toisaalta tulevien uudisrakennusten vuokriin. Kalvo 33. Vuokrasumman nousun rakenne D. VUOKRASOPIMUKSET JA VUOKRAN MÄÄRÄYTYMINEN Yksikkövuokra x Tilan määrä Vanha rakennuskanta Uudet tilat Uudet tilat Luopuminen Indeksisidonnaisuus Sopimusten uusiminen Peruskorjaukset Uudet tilat eli lähinnä uudisrakennukset vaikuttavat sekä yksikkövuokraan että määrään Kalvo 34.

24 D. VUOKRASOPIMUKSET JA VUOKRAN MÄÄRÄYTYMINEN Vuokrien nousun osatekijät (vuokratyöryhmän mietinnön pohjalta v ) Mietinnön lukuihin on lisätty korjausinvestointien vaikutus %/v - luvut laskettu korkoa korolle Indeksisidonnaisuuden vaikutus kantaan Korjausinvestointien vaikutus Vaikutus kantaan yhteensä Uudisinvestointien vaikutus Edellisten indeksisidonnaisuuden vaikutus Yhteensä 2,2 %/v 0,6 %/v 2,8 %/v 2,4 %/v 0,3 %/v 5,5 %/v Tilamäärän lisäys keskimäärin (v2004 noin 35000m2 eli 2% kannasta ja v2112 noin 13000m2 eli 0,7%, pienenee 60 %) Korjausinvestointien määrä/ nykyinen kanta keskimäärin (v2004 noin 34 /m2 ja v2112 noin 49 /m2v, nykyarvossa, lisääntyy 45 %) 1,1 %/v 42 /m2v Kalvo 35. Määrään vaikuttaminen D. VUOKRASOPIMUKSET JA VUOKRAN MÄÄRÄYTYMINEN Vaikutusmahdollisuudet vanhan kannan vuokriin tilatehokkuuden parantaminen (rajoittavana tekijänä toiminnallisuus) toimintojen järjestäminen pienempiin tiloihin jos tarvitaan uutta tilaa, tilakustannukset yleensä nousevat pienistä muutostöistä kannattaa maksaa, jos jatkuvat toiminnan kustannukset alenevat tilojen yhteiskäyttö kokonaiskäyttöajan pidentäminen (illat, viikonloput, loma-ajat) luopuminen tyhjistä tiloista Yksikkökustannuksiin vaikuttaminen korjausinvestointien taso pidetään rahoituskaton (poistot + pääomavuokran indeksikorotus) alapuolella vuokrasopimuksia muutoin jatkettaessa alkuperäinen vuokrien kohdentaminen tapahtui erittäin karkeasti, joten kohdekohtaisilla neuvotteluilla voidaan asiaan vaikuttaa eli tuodaan esille mm. kohteen kuntoa ja toimivuutta koskevia näkökohtia tulisi myös tavoitella kunnossapitoa ja pieniä muutoksia koskevia hyötyjä ilman vuokravaikutusta ilman perusteluja ei neuvotteluissa menestytä Kalvo 36.

25 D. VUOKRASOPIMUKSET JA VUOKRAN MÄÄRÄYTYMINEN Vaikutusmahdollisuudet uudisrakennusten vuokriin Kustannuksiin vaikuttaminen toiminnallinen ala (eli nettokäyttöala) ja tilojen toiminnallinen vaatimustaso on yliopistojen itsensä määrättävissä bruttoalaan ja lopulliseen vaatimustasoon vaikuttavat tämän jälkeen yleiset suunnittelutavoitteet ja omistajan tavoitteet suunnitteluratkaisuihin on siis vaikutettava kustannuksiin vaikuttaa lisäksi tekijöitä, joihin vuokralainen ei voi vaikuttaa rakennuspaikan olosuhteet urakkakilpailun onnistuminen projektin ohjauksen onnistuminen tontin arvo on neuvottelukysymys erityisesti rakentamiskelpoiseksi saattaminen pyrittävä sisällyttämään tontin hintaan ei rakennuksen kustannuksiin, joissa vuokraprosentti on suurempi Yksikkökustannukseen vaikuttaminen tuottoprosentin valinta on sopimuskysymys, joten siihen kannattaa vaikuttaa Kalvo 37. Korjausinvestointien vuokravaikutus D. VUOKRASOPIMUKSET JA VUOKRAN MÄÄRÄYTYMINEN Vuokratyöryhmän ehdotuksen mukaan vuokrat eivät nouse, jos korjausinvestointien kustannus on enintään sama kuin poistot lisättynä pääomavuokran indeksikorotuksella. ylittävältä osalta tuottovaatimus on sama kuin uudisrakentamisessa Hankala korjausinvestointien hankekohtainen luokittelu jää pois, mutta vuokravaikutus selviää vasta jälkikäteen. Periaatetta ei ole mahdollista soveltaa rakennuskohtaisesti eikä pienissä tilamäärissä. korjaustarve ei jakaudu tasaisesti kuten poistot yksittäisen kohteen poisto on pieni jos ei ole korjausinvestointeja, poistot jäävät hyödyntämättä Vuokrat ovat kuitenkin rakennuskohtaisia. Seurauksena on, että on sovittava miten vuokran nousut kohdennetaan. maksaja ei voi olla kohde, jossa ylitys tapahtuu tasaus on tarpeen, joten korjausohjelman merkitys korostuu Yliopistolaitosta olisi hyvä tarkastella kokonaisuutena korjauskehystä ja sen ylityksestä aiheutuvia vuokria määritettäessä. Kalvo 38.

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA HUS-Logistiikka johtokunta 32 22.10.2009 LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA LOGIS 32 HUS-Tilakeskus on pyytänyt lausuntoa sisäisen vuokran

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 19.04.2016 KLO 12:30 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JARMO VAITTINEN SENAATTI-KIINTEISTÖT

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu 1 (5) Vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Helsingin seudun kauppakamari Y-tunnus: 0201253-1 Hattulantie 2 00550 HELSINKI (jäljempänä Vuokranantaja ) Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö

Lisätiedot

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen LUONNOS 1(5) ESIVUOKRASOPIMUS Esivuokrasopimus on voimassa, kunnes varsinainen vuokrasopimus tehdään investointihankkeen taloudellisen loppuselvityksen perusteella. Tässä esisopimuksessa esitetään varsinaisen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOS

KIINTEISTÖLIIKELAITOS KIINTEISTÖLIIKELAITOS Kiinteistöliikelaitos vastaa koulutuskuntayhtymän kiinteistönpidosta Omistuksesta ja kiinteistökehityksestä Toimitilasuunnittelu Rakennuttaminen (suunnittelun ohjaus, rakentaminen)

Lisätiedot

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio 1 Osapuolet 1 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2) Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus 0204427-7) Purokatu 1, 21200 Raisio

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 12.04.2016 KLO 12:30 TOIMITUSJOHTAJA JARI SARJO SENAATTI-KIINTEISTÖT KESKEISIMMÄT

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Sairaalarakentamisen rahoitusmallit. Keski-Suomen uusi sairaalahanke talousjohtaja Matti Häyrynen

Sairaalarakentamisen rahoitusmallit. Keski-Suomen uusi sairaalahanke talousjohtaja Matti Häyrynen Sairaalarakentamisen rahoitusmallit Keski-Suomen uusi sairaalahanke 1.3.2011 talousjohtaja Matti Häyrynen Investointi Investointi tehdään strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi Investoinnin jälkeen

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Tutkimuslaitosseminaari

Tutkimuslaitosseminaari Tutkimuslaitosseminaari Valtion toimitilastrategia Tutkimusympäristöjen tehokkuusmittaus - mitä tulisi mitata 17.11.2014 Juha Lemström Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Valtion sisäisen vuokrajärjestelmän

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisu syksy 2012 Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti Neuvottelut aidosti työpaikkatasolla tiedetään menestystekijät, vaatimukset, muutospaineet palkkaratkaisu mitoitetaan

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI / SAARISTOLAUTAKUNTA Käsityöläiskatu

Lisätiedot

Vuokrasopimus Kannaksentie 4

Vuokrasopimus Kannaksentie 4 Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto Vuokrasopimus Kannaksentie 4 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA 2. Vuokralainen Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi

Lisätiedot

Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus Kyläkonttori, Velkuantie 988, Livonsaari

Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus Kyläkonttori, Velkuantie 988, Livonsaari VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus 1868028-6 Kyläkonttori, Velkuantie 988, 21180 Livonsaari 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI/TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2

Lisätiedot

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET HTH 2016 RAPORTOINNIN 1.1.-30.6.2016 - TULOKSET TULOKSET Valtion henkilömäärät 2016 ennustea 2015issa Muutosissa Henkilö lkm. 73 000 73 300-0,2 % HTV 70 800 72 500-2,3 % Toimisto-HTV 50 700 51 400-1,3

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Kiljavan Sairaala Oy Kiljavantie 539 A 05250 Kiljava (Y-tunnus 2048008-0) 2. VUOKRALAINEN Nurmijärven kunta Keskustie 2 01900 Nurmijärvi (Y-tunnus: 9014643-2)

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki.

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki. VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja PL 327 (Uudenmaankatu 16 A) 00121 Helsinki. Matti Jokinen 010633990 matti.jokinen@merimieselakekassa.fi Vuokralainen arto.hiltunen@hel.fi Vuokralaisen yhteyshenkilö Jarmo Lehto

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

23.9.2015. Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo. Sibbo sjärgådsförening r.f.

23.9.2015. Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo. Sibbo sjärgådsförening r.f. 1 (5) Vuokranantaja: Vuokralainen: Vuokrakohde: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sibbo sjärgådsförening r.f. Simsalö fd skola, Simsalö, 01150 Söderkulla. Vuokrakohteen

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 2. Vuokralainen Orimattilan kaupunki Ly: 0129920-0 3. Vuokrauskohde Osoitteessa Koulutie 19,

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Talousarvion ja -suunnitelman perusta Talousarvion ja -suunnitelman perustana on Haapaveden kaupungin strategia. Sen mukaisesti

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa Vuokranantaja Vuokralainen Savonlinnan kaupunki y 0166906-4 jäljempänä kaupunki Olavinkatu 27 57130 Savonlinna BG-liikekiinteistöt Oy y 2191695-8

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 VUOKRASOPIMUKSEN ESISOPIMUS LUONNOS 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tausta 3. Esisopimuksen kohde VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus. Kokonaisvuokran määräytyminen

Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus. Kokonaisvuokran määräytyminen Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus Kokonaisvuokran määräytyminen Sisältö Hoitojäämät/Jälkilaskelmat Budjetin rakentaminen Pääomavuokra Hoitovuokra Jälkilaskelmat 1 Hekan on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi (HE 324/2014 vp.

Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi (HE 324/2014 vp. LAUSUNTO Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi (HE 324/2014 vp.) Integraatio Lakiehdotukseen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 4.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, Nilsiänkatu 3, Taucher-talo,

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Korkeakoulujen laskentatoimen tila -tutkimuksen välituloksia. Jukka Pellinen Jyväskylän yliopisto

Korkeakoulujen laskentatoimen tila -tutkimuksen välituloksia. Jukka Pellinen Jyväskylän yliopisto Korkeakoulujen laskentatoimen tila -tutkimuksen välituloksia Jukka Pellinen Jyväskylän yliopisto 25.11.2016 Tavoite Kuvailla korkeakoulujen johdon laskentatoimen käytäntöjä kattavasti Tutkimusaineisto

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistökannan kehittäminen tarpeita ja toiveita vastaavasti

Asunto- ja kiinteistökannan kehittäminen tarpeita ja toiveita vastaavasti Asunto- ja kiinteistökannan kehittäminen tarpeita ja toiveita vastaavasti Toimitusjohtaja Teppo Forss, TVT Asunnot Oy 26.10.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ TVT Asunnot Oy lyhyesti - Kiinteistö- ja asuntokannasta

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

PELLON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja Vuokralainen Raision kaupunki y 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Tilatunnus 680 036 583 xxx Vuokrauksen kohde Kylä Tila RN.o pinta-ala xxx xxx xxx xxx Vuokra-alueen ja mahdollisten

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) VUOKRASOPIMUS TMI MERCARTON KANSSA LAUTTASAAREN UIMARANNAN KIOSKI- JA VARASTOTILOISTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2015-000717 Liikuntajohtaja (.2015) Vuokra-alueen

Lisätiedot

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012 UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012 Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI MUISTIO Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 9.9.2015 OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

Träskändan kartanon vuokrauskilpailutus Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto

Träskändan kartanon vuokrauskilpailutus Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto Träskändan kartanon vuokrauskilpailutus Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 11.4.2016 Tila- ja asuntojaosto palautti Träskändan kartanon vuokrauksen valmisteltavaksi 26.10.2015 kokouksessaan. Jaoston

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän taloudelliset edellytykset

Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän taloudelliset edellytykset LOMAKE 1. Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän taloudelliset edellytykset Taulukko 1. Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjän perustiedot

Lisätiedot

ESITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE PITKÄAIKAISEN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMISEKSI MERISATAMAN KYLPYLÄ OY:N KANSSA

ESITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE PITKÄAIKAISEN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMISEKSI MERISATAMAN KYLPYLÄ OY:N KANSSA ESITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE PITKÄAIKAISEN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMISEKSI MERISATAMAN KYLPYLÄ OY:N KANSSA Lilk 1998-12/542, 1997/92-542L, 1997-60/614P Merisataman Kylpylä Oy toimitti liikuntavirastoon 14.1.1998

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010 Juha Palmunen, johtava konsultti RAPORTIN SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 TYÖN ETENEMINEN 3 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI 30.1.2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 - Jari Lämsä, tekninen johtaja Valmisteluvaiheet - Valtuustoseminaari 30.1.2017 (Terveyskeskus) - Valtuusto 19.12.2016, TA2017,

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Kansalliskirjasto seurantaryhmä

Kansalliskirjasto seurantaryhmä Kansalliskirjasto 2005 -seurantaryhmä Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 15.11.2005 Hellevi Yrjölä EriKin tavoitteet Kansalliset tietokannat maksutta kaikkien käyttöön Perusinfrastruktuurille keskitetty

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo Kiinteistö Oy Kaapelitalon hankintaoikeudellinen asema Käsiteltävä kysymys Loppupäätelmä Tässä muistiossa on käsitelty KOY Kaapelitalon edustajien

Lisätiedot

Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän

Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän - käyttöönottomalli tukemaan kehittämistyötä Taloushallinnon kevätseminaari 7. -8.6.2011 Seija Friman, kehittämispäällikkö, Valtiokonttori Valtio Expo,

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA Kaupunginvaltuusto 7.12.2015 Liite 1 SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA 1. Sopimuksen osapuolet Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Sairaanhoitopiiri) L Mikkelin kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

VALTION TILANKÄYTÖN JA TILAKUSTANNUSTEN RAPORTOINTI 2015 TAMMI-KESÄKUU

VALTION TILANKÄYTÖN JA TILAKUSTANNUSTEN RAPORTOINTI 2015 TAMMI-KESÄKUU VALTION TILANKÄYTÖN JA TILAKUSTANNUSTEN RAPORTOINTI 2015 TAMMI-KESÄKUU VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUVUT 2015: TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU (6KK) JA VUOSIENNUSTE (12 KK) Vuosiennuste: 855 951 818 /v Vuosiennuste:

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus.

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

Vastikkeet taloyhtiössä

Vastikkeet taloyhtiössä Vastikkeet taloyhtiössä Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto OSAKKEENOMISTAJAN VASTIKKEENMAKSUVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiön erityispiirre Asoy:ssä pääasiallinen tulolähde Keskeinen

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 OPINTOKESKUKSET Muutoksia opintokeskusten kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

Kiinteistöasiamies..2016 297-

Kiinteistöasiamies..2016 297- Kiinteistöasiamies..2016 297- V U O K R A S O P I M U S (luonnos 7.1.2016) Kuopion kaupunki vuokraa kenelle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungissa sijaitsevan kiinteistön

Lisätiedot

Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa?

Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa? Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa? Tietoisku Espoon kaupunginvaltuutetuille ja varavaltuutetuille 23.10.2013 Johanna Kattelus, riskipäällikkö p. 816 84218 Julkisyhteisöillä entistä haasteellisempi

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1 Juankosken ja n kaupungin toimintaympäristöselvitys (213) Toimintaympäristön muutoshaasteet Juankosken ja n kaupunkien toimintaympäristön muutokseen

Lisätiedot

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla.

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) 42 153/02.02.00/2016 Taloussuunnitelman 2017-2019 valmistelu Kuntayhtymän hallitus 18.4.2016 42 Valmistelun lähtökohtia Kuntayhtymän hallituksen

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillinen koulutus Ammatillisten tutkintojen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen - osaamisperusteisuutta vahvistetaan

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA Lisälista 1 Sisältö

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA Lisälista 1 Sisältö HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2010 1 Sisältö Asia Sivu PUHEENJOHTAJA 7 Korvaus ansionmenetyksestä sekä lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista 1 STARA 10 Esitys kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

OTM:n hankkeen yhteistyö muiden hankkeiden kanssa

OTM:n hankkeen yhteistyö muiden hankkeiden kanssa OTM:n hankkeen yhteistyö muiden hankkeiden kanssa Opintohallinnon tietojärjestelmän käyttö- ja kehityspalveluita tuottavan inhouse yrityksen perustaminen Kati Kettunen, palvelujohtaja Opetus- ja opintopalvelut

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma ja siihen liittyvä maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma. Juhani Torkko ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Liiketoimintasuunnitelma ja siihen liittyvä maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma. Juhani Torkko ProAgria Etelä-Pohjanmaa Liiketoimintasuunnitelma ja siihen liittyvä maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma Juhani Torkko ProAgria Etelä-Pohjanmaa ProAgria Etelä-Pohjanmaa ü Suomen monipuolisin maatalouden ja muiden maaseutuun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (7) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (7) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2014 1 (7) 648 Vanhan kauppahallin ja Hietalahden kauppahallin uudet hinnat ja sopimusehdot HEL 2014-005185 T 10 01 03 Päätös päätti ottaa teknisen palvelun lautakunnan

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot