KYLPYLÄPALVELUIDEN NYKYTILA SUOMESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYLPYLÄPALVELUIDEN NYKYTILA SUOMESSA"

Transkriptio

1 KYLPYLÄPALVELUIDEN NYKYTILA SUOMESSA Marjo Riekkinen Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) RIEKKINEN, Marjo Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 44 Julkaisun kieli suomi Luottamuksellisuus Työn nimi Salainen saakka KYLPYLÄPALVELUIDEN NYKYTILA SUOMESSA Koulutusohjelma Matkailualan koulutusohjelma Työn ohjaaja KUHA, Maisa Toimeksiantaja(t) Matkailun verkosto-osaamiskeskus, Jyväskylän solmukohta Tiivistelmä Tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä perustietoa kylpylöistä sekä kartoittaa, mitä palveluja ne tarjoavat, jotta niitä voitaisiin alkaa kehittää vastaamaan paremmin kuluttajien tarpeita. Tutkimuksessa myös luokiteltiin kartoitetut kylpylät. Tietoperustassa kerrotaan kylpylätoiminnan historiasta, tarkastellaan kylpylätoimintaa niin Suomessa kuin muualla maailmassa sekä käydään läpi hyvinvointi- ja terveysmatkailua. Tutkimusmenetelmänä käytettiin jo valmiina olevaa aineistoa. Kylpylöistä kerättiin tietoa esitteistä sekä Internetistä kylpylöiden Internet- sivuilta. Tutkimukseen valittiin 38 kylpylää kartoitettavaksi. Tarkastellun aineiston pohjalta nousivat esiin ne luokat, joita käytin luokitellessani kylpylät. Tutkimuksessa kävi ilmi, että lähes kaikki kylpylät tarjoavat melko samankaltaisia palveluita eikä niiden palvelutarjonnassa ole juurikaan eroja. Palvelut on suunnattu lähinnä kuntoutus- ja viihdetarpeisiin. Tulevaisuudessa olisi tärkeää segmentoida palveluja tietyille asiakasryhmille sekä ottaa huomioon palvelutarjonnassa ikääntyvän väestön tarpeet. Kartoitus ja saadut tulokset ovat hyvää pohjatietoa Matkailun verkosto- osaamiskeskukselle kylpyläpalveluiden nykytilasta sekä mahdollisuudesta kehittää niitä tulevaisuudessa. Avainsanat (asiasanat) kylpylä, hyvinvointi, palvelu, terveys Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) RIEKKINEN, Marjo Type of Publication Bachelor s thesis Pages 44 Language Finnish Confidential Title Until CURRENT STATE OF SPA SERVICES IN FINLAND Degree Programme Degree Programme in Tourism Tutor KUHA, Maisa Assigned by The Finnish Networked Centre of Expertise for Tourism Abstract The purpose of this thesis was to collect basic information on spas and examine services they offer in order to develop spas to meet their customers expectations better. Addition, the thesis also classifies the spas concerned. The theoretical part of the thesis concentrates on the history of spas, spa industry in Finland and in other countries as well as wellness and health tourism. The method used in the thesis was current material on spas. The data were collected from brochures and the Internet. In total 38 spas were chosen to be examined. The examined data was the basis for classification I used in order to classify spas. According to the thesis almost all spas offer very similar services. Their services are directed to rehabilitation and leisure. It would be important in the future to segment services to certain customer groups and pay attention also to the needs of the ageing population. The thesis and its results give the Finnish Networked Centre of Expertise for Tourism good basic information on the current state of spa services and the possibility to develop services in the future. Keywords spa, well-being, service, health Miscellaneous

4 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO Matkailun verkosto-osaamiskeskus MOSKE Jyväskylän solmukohta Hyvinvointimatkailun määritelmä Jyväskylän solmukohdassa sekä solmukohdan hankkeet Erilaisia hyvinvointipalveluja Matkailun edistämiskeskus MEK osana koko Suomen hyvinvointimatkailun kehittämistä KYLPYLÄTOIMINNAN HISTORIAA Eurooppalaisen kylpylämatkailun historiaa Suomalaisen kylpylätoiminnan historiaa KYLPYLÄTOIMINTA MUUALLA MAAILMASSA Kansainvälinen kylpyläyhdistys Kylpylämatkailu Iso-Britanniassa ja Unkarissa Suosittu kylpylämaa Viro SUOMI, POHJOLAN JOHTAVA KYLPYLÄMAA KYLPYLÄMATKAILU OSANA HYVINVOINTI- JA TERVEYSMATKAILUA Wellness- eli hyvinvointimatkailu Terveysmatkailu Terveys- ja hyvinvointimatkailun tulevaisuus KYLPYLÖIDEN JAOTTELUSTA Kylpylän määrittely ja suomalaisten kylpylöiden jaottelu City-kylpylät Kansainvälisen kylpyläyhdistyksen käyttämä kylpyläjaottelu Tässä tutkimuksessa käytetty kylpyläjaottelu KYLPYLÄPALVELUIDEN KÄSITTEITÄ...21

5 2 8 KYLPYLÄKARTOITUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen tavoite Tutkimusmenetelmä Tutkimuksen toteuttaminen Aineiston analysointi TUTKIMUKSEN TULOKSET Kauneuspalvelut Hoitopalvelut Kuntoilumahdollisuudet Kuntoutuspalvelut Vesipalvelut Kokouspalvelut POHDINTA Kylpylämatkailun tulevaisuus Kylpylämatkailun kehittämismahdollisuuksia...35 LÄHTEET...38 LIITTEET...41

6 1 JOHDANTO 3 Suomalaiset ovat kylpijäkansaa; meillä on lähes kaksi miljoonaa saunaa ja nelisenkymmentä kylpylää. Muista pohjoismaista ei löydy samankaltaista kylpyläkulttuuria kuin Suomesta. Suomen sanotaankin olevan Pohjolan johtava kylpylämaa. Nykyajan ihmisten kiire ja stressi antavat hyvät lähtökohdat kylpylätoiminnan kehittämiselle; ihmiset kaipaavat lomillaan arjen kiireen vastapainoksi rentoutusta, rauhaa, erilaisia aktiviteetteja sekä hoitoja. Näitä pystyvät kylpylät mitä parhaimmin tarjoamaan. Kylpylämatkailu kuuluu hyvin olennaisena osana hyvinvointimatkailuun. Hyvinvointipalveluiden kysynnän uskotaan kasvavan tulevaisuudessa, sillä työtahti ja elämä n- rytmi kiihtyvät entisestään, työelämä uuvuttaa ja tämän vastapainoksi ihmiset hakevat hyvää oloa ja mielen virkistystä lomiltaan. Myös epävakaa maailmantilanne ja erilaiset taudit saavat ihmiset hakemaan ulkomaanmatkoilleen vaihtoehtoja, joita voivat hyvinkin olla esimerkiksi kylpylälomat kotimaassa. Hyvinvointipalveluiden kehittämiselle on tarvetta tulevaisuudessa, sillä Suomessa suuret ikäluokat vanhenevat. Suomessa jo nyt neljännes väestöstä on täyttänyt 55 vuotta. Ennustetaankin, että vuonna 2017 yli 65-vuotiaiden määrä ylittää Suomessa alle 20- vuotiaiden määrän. Väestön ikääntyminen, eläkeiän nousu ja työssä jaksaminen aiheuttavat matkailupalvelujen tarjoajille uusia haasteita. Hyvinvointimatkailulle uskotaan olevan tulevaisuudessa tilaa siinäkin mielessä, että tulevaisuuden seniorien uskotaan olevan valmiita sijoittamaan omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa enemmän rahaa. Opinnäytetyöni on osa Matkailun verkosto-osaamiskeskuksen (MOSKE) hanketta. Matkailun verkosto-osaamiskeskus koostuu neljästä osaamisalasta, joista jokainen muodostaa oman solmukohtansa. Jyväskylän solmukohdalla on vastuunaan hyvinvointimatkailu. Sen tavoitteena on lisätä erityisesti Suomen tunnettuutta ja kiinnostavuutta hyvinvointimatkailumaana. Tämän opinnäytetyön tarkoitus on luokitella suomalaiset kylpylät sekä kartoittaa niiden palvelutarjontaa. Minkälaisia kylpylöitä Suomessa on ja mitä palveluja ne tarjoavat? Tutkimukseni tarkoituksena on kerätä perustietoa kylp y- löistä sekä kartoittaa niiden palvelutarjontaa, jotta niitä voitaisiin alkaa kehittää tulevaisuudessa vastaamaan entistä paremmin tulevaisuuden kuluttajien tarpeita.

7 1.1 Matkailun verkosto-osaamiskeskus MOSKE 4 Matkailun verkosto-osaamiskeskuksen tavoitteena on edistää Suomen matkailun kehittymistä kansainvälisillä markkinoilla kysyntälähtöiseksi. Sen tavoitteena on myös tehdä yhteistyötä erilaisten yritysten kanssa ja auttaa niitä järjestämään palveluitaan asiakaslähtöisiksi palveluketjuiksi sekä tuottamaan asiakkaan odottamaa lisäarvoa. Kehittämisalueista keskeisimpiä ovat palveluketjujen johtaminen, ennakointi ja arviointi sekä teknologian siirto. Matkailun verkosto-osaamiskeskus hyväksyttiin valtakunnalliseen osaamiskeskusohjelmaan vuonna Valtioneuvosto päättää osaamiskeskuksista ja rahoista. Tällä hetkellä osaamiskeskus muodostuu neljästä osaamisalasta, joista jokainen muodostaa oman solmukohtansa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu vastaa hyvinvointimatkailusta, Tampere Convention Bureau kokous- ja konferenssimatkailusta, ICT-Turku Oy kulttuurimatkailusta ja Joensuun yliopisto sekä Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus vastaavat yhdessä matkailun, vapaa-ajan ja joustavan elämäntavan kehittämisestä. 1.2 Jyväskylän solmukohta Jyväskylän ammattikorkeakoululla on Matkailun verkosto-osaamiskeskuksen hankkeessa vastuunaan hyvinvointimatkailu. Sen tavoitteena on erityisesti Suomen tunnettuuden ja kiinnostavuuden lisääminen hyvinvointimatkailumaana. Tarkoituksena on löytää hyvinvointimatkailun mukanaan tuomat mahdollisuudet sekä syventää hyvinvointimatkailun palvelujen osaamista. Lisäksi pyritään lisäämään yritysten matkailutuloja kehittämällä niiden liiketoimintaosaamista. Kun yritysten liiketoiminta vahvistuu, niiden työllistämiskyky kasvaa. Jyväskylän solmukohdan tavoitteena on myös yhdessä sekä kansallisten että kansainvälisten yhteistyökumppaniensa kanssa rakentaa alueelleen merkittävää hyvinvointimatkailun sekä matkailun liiketoimintaosaamisen keskittymää, joka kehittyy jatkuvasti innovatiivisena sekä aktiivisena koulutus- ja kehittämispalvelujen tarjoajana. Hankkimaansa osaamista solmukohdan on tarkoitus jakaa muiden solmukohtien käyttöön ja samalla se voi hyödyntää muiden verkoston solmukohtien tuottamaa osaamista

8 5 Keski-Suome n matkailuyrittäjien käyttöön. Kestävän hyvinvointimatkailun kilpailuedun rakentaminen vaatii systemaattista yritysten kehittämistä: vankan liiketoiminnan perusosaamisen pohjalle rakentuvaa huippuosaamista, ennakoivaa ja luovaa jatkuvaa kehittämistä sekä monitieteellisen asiantuntijaverkoston tukea. Jyväskylän solmukohdan toiminnallisiin vahvuuksiin kuuluu se, että sillä on toimivat yritys- ja aluekehittäjäsuhteet, monipuolinen ja monialainen osaamisympäristö, kansainvälinen laaja matkailun asiantuntijaverkosto, joustavat henkilöstöresurssit sekä vahva hankeosaaminen. Jyväskylän solmukohdassa kokonaistavoitteet on vaiheistettu kolmelle vuodelle eli vuosille Tämä opinnäytetyö on osa Jyväskylän solmukohdan Hyvinvointimatkailun palvelutarjonnan kartoitus -hanketta. Siinä on tavoitteena kartoittaa nykyisten hyvinvointimatkailuyritysten tarjoamat palvelut sekä oman talousalueen koko hyvinvointimatkailun tarjonta. Opinnäytetyöni tarkoituksena on luokitella suomalaiset kylpylät sekä kartoittaa niiden palvelutarjontaa. 1.3 Hyvinvointimatkailun määritelmä Jyväskylän solmukohdassa sekä solmukohdan hankkeet Jyväskylän solmukohdassa hyvinvointimatkailu määritellään seuraavasti: Hyvinvointimatkailu määritellään matkailuksi, joka tuottaa matkailijoille hyvää oloa, joka jatkuu vielä matkan päätyttyäkin. Hyvinvointimatkailu ei ole sairautta parantavaa eikä kuntoa korjaavaa vaan kulloistakin matkailijan terveydentilaa ylläpitävää ja edistävää sekä vireyttä elämään antavaa. Hyvinvointimatkailu tuottaa asiakkaalle yksilöllistä ja kokonaisvaltaista hyvää oloa, joka voi olla sekä fyysistä että psyykkistä vireyttä antavaa. Keski-Suomen matkailuvisio "Suomalaisin Suomi viihdy ja voi hyvin" kuvaa parha i- ten hyvinvointimatkailun merkitystä Jyväskylän solmukohdan alueella. Hyvinvointimatkailu on myös yksi Matkailun edistämiskeskuksen vuoden 2004 strategisista painopistealueista.

9 6 Tällä hetkellä Jyväskylän solmukohdalla on käynnissä useita erilaisia hankkeita. Erilaisia liiketoimintaa kehittäviä hankkeita ovat Keski-Suomen matkailun osaamisstrategian laadinta ja Mara-klinikka eli ammattikorkeakoulujen ja yritysten yhteistyömallin kehittäminen. Mara- klinikan tavoitteena on kehittää sellainen toimintamalli, jolla eri ammattikorkeakoulut pystyisivät kehittämään oman vaikutusalueensa matkailutoimintaa sekä tarjota joustavasti yrityslähtöisiä ja laadukkaita kehittämispalveluja. Tämän tavoitteena on myös toimijoiden osaamisen tehokas kehittyminen. Muita liiketoimintaa kehittäviä hankkeita on Enlite-projekti, jolla kartoitetaan e- markkinoinnin ja e-myynnin parhaita käytänteitä ICT-myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi matkailijan, matkailuyrittäjän ja ICT-palvelun tuottajan näkökulmasta. Lisäksi solmukohdalla on valmisteilla vuonna 2004 Futurenet 358 hanke, jonka tavoitteena on matkailun ennakointityöskentelyn alueellinen, koulutuksellinen ja yrityskohtainen kehittäminen sekä edistää innovatiivisuutta yrityksissä. Jyväskylän solmukohdan hyvinvointimatkailuhankkeita ovat Vire-elementit -hanke, joka on hyvinvointimatkailua syventävän monitieteellisen tiedon ja asiantuntijuuden 2. vaiheen kartoitus. Sen tarkoituksena on syventää vire-elementtien tietoperustaa eri tieteiden näkökulmasta ja kartoittaa erityisasiantuntijuutta sekä hakea uusia palvelu- ja kehittämisaihioita yhteistyöyritysten käyttöön. Sen tavoitteena on myös hyvinvointimatkailun asiantuntijaverkosto-toiminnan kehittäminen. Hyvinvointimatkailun palvelutarjonnan kartoitus -hankkeessa on tavoitteena kartoittaa nykyisten hyvinvointimatkailuyritysten tarjoamat palvelut sekä oman talousalueen koko hyvinvointimatkailun tarjonta. Tähän kuuluu mm. oma opinnäytetyöni. Kolmas hanke on hyvinvointimatkailuelämys, 1.vaiheen kartoitus, jonka tarkoituksena on kartoittaa työikäisten ja eläkkeellä olevien matkailijoiden kokemuksia virettä tuovista matkailun elementeistä. Tourism for All hanke on esiselvitys kansainväliseen vammaismatkailututkimukseen. Tie-Symposium/Wellness-suunnitteluhanke toteutetaan vuonna Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis ja talousala on ollut toteuttamassa Tie Symposiumia vuosina 1999 ja Vuoden 2002 Symposium painottui hyvinvointiin ja sen teema olikin Tourism and Well-being. (Matkailun osaamiskeskus, toimintasuunnitelma 2004.)

10 1.4 Erilaisia hyvinvointipalveluja 7 Jos Internetissä tehdään haku sanalla wellness (hyvinvointi), saadaan noin tulosta. Eri maiden asukkaat käsittävät sanan wellness eli hyvinvointi hyvin eri tavoin. Esimerkiksi Deutche Welle määritteli käsitteen wellness ohjelmassaan siten, että se on "rajaton vapaus, rentoutuminen ja huolien taakse jättäminen". Saksankieliset yhdistävät käsitteeseen terveyden jälkeen myös kulttuurin, kauneuden ja ympäristön. Tähän voi vaikuttaa eurooppalaisen kylpyläkulttuurin historia. (Matkailualan vuosikirja 2004, 78.) Hyvinvointipalveluihin voidaan katsoa Suomessa kuuluviksi fyysinen kuntoutus, terveysravitsemus, kauneudenhoito, rentoutus ja meditaatio, kulttuuri ja koulutus sekä henkinen ja älyllinen mielenvirkistys. Hyvinvointipalveluja hakevan matkailijan tavoitteena onkin säilyttää, suojella ja edistää terveyttään. (Emt ) 1.5 Matkailun edistämiskeskus MEK osana koko Suomen hyvinvointimatkailun kehittämistä Matkailun edistämiskeskus MEK on Kauppa- ja teollisuusministeriön alainen virasto, jonka päätehtäviä ovat Suomen markkinointi ja myynninedistämistyö ulkomailla ja ulkomaisen markkinatiedon hankkiminen ja välittäminen kotimaisille yrityksille. Suomessa sen tehtävänä on koordinoida matkailutuotteiden laadunkehittämistyötä ja tukea tuotekehitystä sekä osallistua alueiden matkailustrategioiden laadintaan. MEK:llä on kesä- ja talvituotteita. Kesätuotteita ovat mm. kiertomatkat, maaseutulomat ja kesäaktiviteetit. Talvituotteita ovat mm. lumilomailu, joka sisältää joulun, seikkailulomat ja talviurheilulomat. Ympärivuotisiin tuotteisiin kuuluvat lyhytlomat, kannustematkat sekä erilaiset tapahtumat ja special interest -lomat. (Valtakunnallinen kesämatkailuprojekti 2004.) Nyt MEK:n uusi kehitettävä tuote on hyvinvointimatkailu. MEK:n mukaan hyvinvointimatkailu on matkailutarjonnan teema, jonka avulla pyritään kohottamaan elämänlaatua lisäämällä sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia ja terveyttä. (Hyvinvointimatkailu 2004.) Hyvinvointimatkailun piiriin voidaan katsoa kuuluviksi kylpylä-, kokousja kongressi-, liikunta-, kulttuuri-, elämys- ja ohjelmapalvelut, koulutus- ja opintomatkat sekä retriitit. (Matkailualan vuosikirja 2004, 79.) Hyvinvointimatkailu voidaan

11 8 jakaa erikoisnimikkeisiin, terveysmatkailu, tyky, wellness, sekä laajempaan hyvinvointia tukevaan matkailutarjontaan. Tämän teeman avulla MEK:n on tarkoitus laajentaa asiakaskuntaa sekä lisätä sesonkien ulkopuolista matkailua. (Hyvinvointimatkailu 2004.) Suomalainen luonto, puhdas ilman, rauha, hiljaisuus, turvallisuus, sekä monipuoliset hoidot ja ohjelmapalvelut antavat hyvät edellytykset terveys- ja hyvinvointimatkailun kehittämiseen Suomessa. Hyviä suomalaisia hyvinvointituotteita ovat esimerkiksi sauna, savusauna, avantouinti, kylmähoidot, lumi ja jää sekä turvehoidot ja kylvyt. (Matkailualan vuosikirja 2004, 80.) Hyvinvointimatkailutuotteita voisivat siis olla esimerkiksi paketoitu kylpyläloma tai hiljentävä viikonloppu luostarissa. Tuotteiden sisältöön voi kuulua esimerkiksi saunomista, hemmottelevia hoitoja, terveellisiä aterioita sekä liikuntaa ja kulttuuria. Hyvinvointimatkailutuotteiden kehittämisessä voidaan käyttää hyväksi suomalaisen terveydenhoidon tutkimuksen korkeaa tasoa sekä hyvinvointiteknologian kehittämishankkeita. Yksi MEK:n tämän hetken projekteista on mm. perhematkailuprojekti, jonka kärkiteemoihin kuuluu myös kylpylämatkailu. (Perhematkailuprojekti 2004.)

12 2 KYLPYLÄTOIMINNAN HISTORIAA Eurooppalaisen kylpylämatkailun historiaa ' Kylpylät olivat osa jo muinaisten roomalaisten elämää. Kaikenlainen kylpeminen kuului roomalaiseen elämänmenoon. Veden kulutus oli valtaisaa; Vanhassa Roomassa oli asukkaita noin miljoona, ja vettä kului henkeä kohti 1350 litraa päivässä. Kylpylät olivat jättiläismäisiä kylpylaitoksia. Jokaisessa Rooman kaupunginosassa oli kylpylää eli keskimäärin viisi kylpylää korttelissa. Kylpylät olivat suuressa suosiossa myös Kreikassa viidennen vuosisadan lopulla. Niissä käytiin ennen pääateriaa, iltapäivällä ja ne olivat paikkoja joissa tavattiin tuttavia. (Vuorenjuuri 1967, ) Japanin kylpylähistoria alkoi vuonna 538, jolloin buddhismi tuotiin maahan. Temppeleihin alettiin rakentaa kylpylöitä Buddhan sanojen "kylpeminen parantaa seitsemän sairautta ja tuo seitsemän onnea" innoittamana. (Hentinen 2002, 10.) 1700-luvun lopussa kylpeminen tuli muotiin Englannin rannikon kylpylöissä. Lääkärin määräyksestä ryhdyttiin Scarboroughissa, Blackpoolissa ja Brightonissa kylpemään meressä talvisin. Kylpemistä varten oli käytössä "kylpykone". Kylpykone odotteli meren rannalla. Kylpijä meni kylpykoneeseen, ja sitten hevonen veti vaunun mereen siten, että sen lattia oli juuri merenpinnan yläpuolella. Tämän jälkeen kylpijä pulahti meren tervehdyttäviin aaltoihin. Kylpylämatkailu kuului olennaisena osana säätyläisväestön matkailuun luvun Euroopassa. Tuolloin kylpylämatkailun päätarkoituksena oli nauttia terveysvesiä, erilaisia hoitoja sekä parantaa vaivoja erilaisin kylvyin. Tärkeää oli myös sosiaalinen kanssakäyminen ja huvittelu. (Autio 2001, 13.) 2.2 Suomalaisen kylpylätoiminnan historiaa Suomalaisetkin matkailijat olivat tutustuneet keskieurooppalaiseen kylpyläkulttuuriin. Heistä innokkain kylpylämatkailija oli Carl Gustav Mannerheim. Turussa olivat myös Suomen ensimmäiset terveyslähteet ja kylpylaitos. (Salokorpi 1981, 14.) Myös muua l- ta Suomesta oli löydetty terveyslähteitä, joista haettiin apua mitä erilaisempiin vaivo i-

13 10 hin, esimerkiksi Kupittaan lähteen vedellä oli tutkimuksissa huomattu parantavaa va i- kutusta sekä Naantalin kivennäisveden tiedettiin auttavan liialliseen ruokahaluun, jäykkään polveen ja sydämen tuskaan. Pian terveyslähteet toivat mukanaan majoitustoimintaa. Vuonna 1863 perustettiin terveyslähteen yhteyteen Naantalin kylpylaitos, jonka erikoisuuksiin kuuluivat muta- ja savikylvyt. Muut suomalaiset kylpylät tarjosivat esimerkiksi sähkö-, tärpättihöyry- sekä muurahaishappokylpyjä. (Autio 2001, 29.) Helsinki oli Suomen johtava kylpyläkaupunki 1800-luvulla. Tuolloin kylpylöiden palveluja käyttivät säätyläiset, jotka kävivät terveyslähteillä vuosittain. Myös varattomilla oli mahdollisuus vesien nauttimiseen. Hangon kylpylä perustettiin 1870-luvulla. Sen palvelut pyrittiin suuntaamaan kaikkien kansalaisten sairauksien hoitamiseen. Kylpylöiden ympärille kehittyi vilkasta seuraelämää sekä ohjelmaa, yleensä kasino. Torvisoittokunnat, nähtävyyksien katselu, huviretket ja illanvietot olivat osa kylpylävieraiden aktiviteetteja. (Emt ) 1980-luvulla rakennettiin viihdekylpylöitä, joita markkinoitiin työuupuneille. Kylpylöillä oli ja on edelleen tarjottavanaan jokaiselle jotakin arjen kiireiden ja stressin katkaisemiseen. (Emt. 39.) Aikaisemmin sana kylpylä tarkoitti paikkaa, jossa on mineraalipitoista vettä. Nyk y- ään sillä tarkoitetaan usein terveydenhoitokeskusta, jossa hoidetaan niin kauneutta kuin liikutaan vesiterapian puitteissa. Spa, joka tarkoittaa englanniksi kylpylää, on peräisin Belgiasta, Span kuuluisasta kylpyläkaupungista. Siellä todettiin jo varhain mineraalipitoisen veden parantava vaikutus. On uskottu erilaisten lähteiden parantavan vaikka minkälaisia tauteja, ja aivan äskettäin Itävaltalaisessa matkailuesitteessä väitettiin heidän kylpylöidensä hoitavan kaikenlaisia mahdollisia sairauksia, esimerkiksi lasten kehityshäiriöitä ja vanhempien naisten hedelmättömyyttä. (Ryrie 1999, 134.)

14 3 KYLPYLÄTOIMINTA MUUALLA MAAILMASSA Kansainvälinen kylpyläyhdistys International Spa Associationin (ISPA) vuonna 2001 teettämän jäsentutkimuksen mukaan kylpylä- ja hyvinvointiteollisuus on kasvussa. Vuonna 2000 ISPA:lla oli 1400 jäsentä 47 maassa ja vuotta myöhemmin jäseniä oli jo yli maassa. Pääjohtaja Lynne Walker McNeesin mukaan kylpyläteollisuuden ilmiömäinen kasvu johtuu siitä, että kuluttajat etsivät pakoa työelämän stressistä ja he ymmärtävät mitä pitkäaikaisia vaikutuksia itsensä hoitamisella on. Myös koulutus on merkittävä tekijä kylpyläteollisuuden kasvussa. ISPA:n mukaan kylpylöissä kävijöistä on miehiä 28 prosenttia ja loput naisia vuotiaat muodostavat 60% kylpylöissä kävijöistä, mutta vuotiaiden osuus on koko ajan kasvussa. (2000 ISPA Industry Study 2003.) 3.2 Kylpylämatkailu Iso-Britanniassa ja Unkarissa Vaikka yhä useammat ihmiset ovatkin entistä kiinnostuneempia terveydestä ja hyvinvoinnista, on esimerkiksi Iso-Britanniassa terveys-ja kylpylälomien suosio ollut laskussa. Niiden suosiota on laskenut 1900-luvulla kansallisten terveyspalveluiden tulo sekä hallituksen potilaille tarkoitettujen tukien leikkaukset. Muita merkittäviä tekijöitä ovat olleet elämäntyylin muutokset sekä se, että ihmiset etsivät entistä perinteisempiä tapoja hoitaa itseään ja matkustavat ulkomaille. Tästä johtuen Iso-Britannian kylpylät kärsivät taloudellisesti hyvin paljon siitä, että ihmisiä ei enää kiinnosta niin paljoa kylpylämatkailu. (Chmielewska 2002, 110.) Euroopassa terveysmatkailua on käytetty vuosia yhtenä välineenä kehitettäessä lomakohteita. Euroopassa, jossa on paljon valtion omistamia perinteisiä kylpylöitä, on pitänyt tehdä kunnolla töitä, jotta vältyttäisiin kylpylöiden suosion laskulta, sillä useat hallitukset ovat vähentäneet kylpylässä kävijöiden tukia. Ne ovat alkaneet tehdä yhä enemmän yhteistyötä muiden palvelun tarjoajien sekä yksityisten sijoittajien kanssa, lisäten nykyaikaisia palveluja ja nykyaikaistakseen kylpylöitä, jotta ne vetäisivät myös kansainvälisiä markkinoita. Ranska on onnistunut hyvin välttämään kylpylöidensä

15 suosion laskun kehittämällä thalassoterapian. Nyt Ranskaa mainostetaankin erityisenä terveyteen ja hyvinvointiin suuntautuneena kohteena. (Emt. 120.) 12 Unkarissa terveysmatkailu kukoistaa. Maassa on paljon lämpövesiä (thermal water), joista osalla on lääketieteellisiä vaikutuksia. Unkarissa on 37 lääketieteellistä kylpylää, 5 lääketieteellistä luolaa, 114 mineraalilähdettä ja 132 lääketieteellistä lähdettä. Jopa Unkarin hallitus on laatinut ohjelman, jonka tarkoituksena on kehittää terveysmatkailua. Unkarista onkin tarkoitus tulla yksi maailman johtavista terveysmatkailukohteista. Hallitus on lähtenyt tukemaan terveysmatkailun kehitystä ja vuonna 2001 jo 40 kylp y- lälle oli myönnetty tukia. (Sartori ym. 2002, 375.) 3.3 Suosittu kylpylämaa Viro Myös Viro on kylpylöiden luvattu maa. Se on myös monen suomalaisen suosikkikohde edullisen hintatasonsa sekä monipuolisten kylpylöidensä ansiosta. Viron kylpylöihin mennään virkistymään sekä hoitamaan kauneutta ja terveyttä. Tyypillisiä ovat viikon mittaiset kylpylälomat, joihin kuuluu yleensä lääkärin tarkastus sekä lukuisia lääkärin määräämiä hoitoja. Virossa kylpylät tarjoavat erilaisia lomia; hemmottelulomia, kauneuslomia, kunto- ja painonhallintalomia sekä hotellilomia. Kun Suomessa kylpylään mennään tavallisesti yhdeksi tai kahdeksi vuorokaudeksi perheen kanssa, ja kylpyläloman päätarkoituksena on uida ja nauttia erilaisista allaspalveluista, on Viron kylpylöissä pääpaino itsensä hoitamisessa ja erilaisissa hoidoissa. Allasosastot saattavat siellä olla pieniä ja matkan päätarkoitus onkin hemmottelu ja virkistäytyminen. Suomesta kylpylälomat Viroon ovat tavallisesti viikon tai pidennetyn viikonlopun mittaisia. Ehdoton suomalaisten suosikkikohde Virossa on Pärnu, joka on myös Viron tunnetuin kylpyläkaupunki. Se on ollut kylpylä- ja kulttuurikaupunki jo 1800-luvun puolivälistä asti. Virossa kylpyläloman päivät vierähtävät helposti erilaisissa hoidoissa ja aktiviteeteissa. Tavallisesti lomaan kuuluu myös loman alussa tehtävä lääkärintarkastus ja lääkärin määräämät hoidot päivittäin. Suomen kylpylöissä vastaavaa toimintaa on lähinnä niissä kylpylöissä, jotka tarjoavat sotaveteraanien kuntoutusta. Tällöin veteraanit saattavat olla kylpylälomalla viikonkin verran.

16 13 Suomessa kylpylävuorokausi on suhteellisen kallis verrattuna Viron kylpyläpaketteihin, joihin kuuluu vielä tavallisesti useita hoitoja päivittäin. Suomessa kylpylävuorokaudet ovat viikonloppuisin kalliimpia kuin arkisin, sillä kylpylöiden kohderyhmä ovat perheet, jotka käyvät kylpylöissä lähinnä viikonloppuisin ja erilaisilla lomilla. 4 SUOMI, POHJOLAN JOHTAVA KYLPYLÄMAA Viime vuosikymmenen aikana Suomeen on kehittynyt kansainvälisestikin ainutlaatuinen kylpyläkulttuuri. Vuonna 2001 Suomessa oli 41 kylpylää. Niissä vieraili noin viisi miljoonaa ihmistä koostuen yöpyjistä ja päiväkävijöistä. Muista pohjoismaista ei löydy samankaltaista viihdekylpyläkulttuuria kuin Suomesta. Erityisesti kylpylät houkuttelevat ulkomaalaisia turisteja Suomeen. Kylpylät ovat jakautuneet melko tasaisesti pitkin Suomea. Suurin osa kylpylöistä on Suomen keskikohdan alapuolella, mutta muutamia kylpylöitä löytyy aivan Pohjois-Suomestakin. Pohjoisin kylpylä lieneekin Kylpylähotelli Saariselkä. Holiday Club Finlandin toimitusjohtaja Vesa Tengmanin mukaan Suomessa on riittävästi kylpylöitä sitten, kun vielä Helsinkiin saadaan kylpylähotelli. (Holiday Club Finland osti kylpylähotelli Caribian 2003.) Parhaiten majoitusalalla menestyvät Suomessa kylpylät sekä kokous- ja liikemieshotellit (Majoituskysynnän kehitys tahmeaa 2003). Suomessa onkin lukuisia virkistyskylpylöitä, jotka panostavat monipuoliseen allasosastoon ja korkeatasoiseen hotelli- ja ravintolatoimintaan. (Matkailualan vuosikirja 2004, 84.) Kylpylöiden suurista kävijämääristä johtuen Suomesta on tullut pohjolan johtava kylpylämaa. (Lahtonen 2003, 9.) Suosituimpia kylpylöitä ovat mm. Ikaalisten Kylpylä, Holiday Club Kuusamon Tropiikki, Holiday Club Oulun Eden, Kylpylähotelli Rantasipi Eden, Naantalin Kylpylä ja Serena. Esimerkiksi Naantalin Kylpylässä, joka aloitti toimintansa vuonna 1984, majoittuu vuosittain noin asiakasta, joista 40 prosenttia on ulkomaalaisia, valtaosa heistä ruotsalaisia ja norjalaisia sekä japanilaisia. (Kylpylät: Rentoudu kylpylässä 2001.) Naantalin Kylpylän suurimpia käyttäjäryhmiä ovat kokous- ja lomamatkailijat. Kysytyimpiä ajankohtia ovat loppukevät ja -syksy. MEK:n tilastojen mukaan Imatran Kylpylässä kävi ihmistä vuonna Se oli Suomen 13:sta suosituin maksullinen matkailukohde. Holiday Club Katinkulta oli Imatran Kylpylän jälkeen suosituin, ja siellä vieraili ihmistä. Kongressi- ja

17 kylpylähotelli Caribiassa kävijöitä oli ja Kylpylähotelli Rauhalahdessa Kuopiossa kävijää. (Matkailukohteiden kävijämäärät ) luvun loppua pidetään Suomessa todellisena kylpyläbuumin aikakautena, jolloin rakennettiin useita uusia kylpylöitä ja kävijämäärät olivat huipussaan. Silloin kylp y- löiden tehtävänä oli täydentää niitä terveydenhuollon alueita, joita sairauden- ja terveydenhoitopalvelut eivät kattaneet luvulla kylpylät edustivat pääsääntöisesti fysikaalisia hoitoja, kuntoutusta, terveyskasvatusta ja ennaltaehkäisevää terveydenho i- toa. Kylpylään lähdettiinkin usein lääkärin vastaanoton kautta. (Salokorpi 1981, 22.) Nykyään kylpylät tarjoavat asiakkailleen niin kulinaristisia nautintoja, liikuntamahdollisuuksia, kulttuuria ja yöelämää kuin perinteisiä kylpylähoitojakin. Kylpylöihin mennään rentoutumaan sekä irrottautumaan arjen kiireistä. Perinteisten kylpylähoitojen ohella kylpylöissä nautitaan liikunnallisista aktiviteeteista sekä ohjatusta toiminnasta yhdistettynä erilaiseen kulttuuritarjontaan. Kylpyläala ei ole kovin suhdanneherkkä, sillä esimerkiksi 1990-luvun alun laman aikana kylpylöissä käynti kasvoi, koska moni korvasi ulkomaanmatkansa kylpylälomalla. Tosin yritysmyynti laskee laman aikana, sillä yritykset karsivat tuolloin muutenkin menojaan, eikä näin ollen työntekijöitäkään aina välttämättä palkita kalliilla lomilla. Irakin sota ja Sars aiheuttivat sen, että ulkomaalaiset asiakkaat peruuttivat kylpylälomiaan. (Lahtonen 2003, 9.) New Yorkin terrori-isku syyskuussa 2001 aiheutti sen, että suomalaiset kuluttajat peruuttivat ulkomaanmatkojaan ja valitsivat ulkomaanmatkan sijasta kylpyläloman (Kylpylät: Rentoudu kylpylässä 2001). Kylpyläalaa auttaa paljon myös se, että sen asiakaskunta on hyvin vaihtelevaa nuorista ja työikäisistä aina vanhuksiin asti. Varsinkin loma-aikoina ja viikonloppuina kylpylät täyttyvät lapsiperheistä, ja myös vanhukset ja veteraanit käyttävät ahkerasti varsinkin kuntoutuskylpylöiden palveluja. Matkailun edistämiskeskus aloitti vuonna 1999 perhematkailukampanjan, joka kestää ainakin vuoteen 2006 asti (Perhematkailuprojekti 2004). Kampanjassa on mukana 50 suomalaista perhematkailuun sopivaa yritystä, mm. leirintäalueita, hotelleja, kylpylöitä sekä huvi- ja teemapuistoja. Tarkoituksena on tehdä Suomesta Pohjoismaiden johtava ympärivuotinen perhematkailumaa ja nostaa lapsiperheiden yöpymisvuorokausien määrää kymmenellä prosentilla.

18 15 Kylpyläkonsepti kokee suurta rakennemuutosta 2000-luvulla. Kun parikymmentä vuotta sitten kylpyläbuumi perustui kuntoutukseen, niin nyt ollaan kehittelemässä terveys-ja viihdekylpylöistä hyvinvointikeskuksia. Tähän on mentävä, sillä suurin osa kylpylöistä panostaa veteraanien kuntoutukseen ja kylpylät ovat investoineet suuria summia rahaa juuri tätä tarkoitusta varten. Tulevaisuudessa veteraanien määrä tulee vähenemään, ja silloin kylpylöiden olisikin mietittävä, millä toiminnalla ne korvaavat poistuvan veteraanien kuntoutuksen. Tulevaisuudessa kylpylöiden kanssa tulevat kilpailemaan Baltian kylpylät sekä muu vapaa-ajan tarjonta (Lahtonen 2003, 9). 5 KYLPYLÄMATKAILU OSANA HYVINVOINTI- JA TERVEYSMATKAILUA 5.1 Wellness- eli hyvinvointimatkailu Hyvinvointimatkailu voidaan määritellä usealla eri tavalla. Vuonna 1959 amerikkalainen lääkäri Dr. Halbert Dunn kehitti Wellness-konseptin sanojen wellbeing ja fitness yhdistelmistä. Professori Martin Lohmannin määritelmässä wellness on osa terveydenhoitoa USA:ssa, mutta siihen liittyy myös fyysistä hyvinvointia, kauneutta ja sosiaalista elämää. Iso-Britanniassa sanalla wellness on kielteinen sävy. Siellä onkin suositeltavaa käyttää sanaa "well-being" ja matkailullisesti hyvinvointimatkailuun kuuluvat siellä selkeästi kylpylälomat. Hyvinvointimatkailua voidaan myös luonnehtia hakeutumiseksi uuden elinvoiman, mielekkyyden ja hyvän olon lähteille. Nykypäivän wellness- eli hyvinvointimatkailutarjonnalla on juuret tuhatvuotisen kylpyläkulttuurin perinteissä. Hyvinvointimatkailu-käsite pitää sisällään laajana hyvää oloa lisäävänä sosiaalisena loma- ja virkistystoimintana, jossa henkisen vireyden ja terveyden hoidolla on nykyistä laajempi ja keskeisempi merkitys. Hyvinvointimatkailun taustalla onkin perinteinen kylpylähoito. Hyvinvointimatkailulla pyritään edistämään terveyttä, kuntoa ja vireyttä. Hyvinvointimakailuun voidaan katsoa kuuluviksi kylpylä-, kokous- ja kongressi-, liikunta-, kulttuuri-, elämys- ja ohjelmapalvelut, koulutus- ja opintomatkat sekä retriitit. (Matkailualan vuosikirja 2004, ) Hyvinvointimatkailu on nousemassa suosituimpiin matkailutrendeihin. Tätä edesauttaa suurten ikäluokkien vanheneminen: kun Suomessa neljännes väestöstä on täyttänyt 55 vuotta, on vastaava luku Saksassa ja Italiassa 28 prosenttia. Ennustetaan, että vuonna

19 yli 65-vuotiaiden määrä ylittää Suomessa alle 20-vuotiaiden määrän. Näin ollen väestön ikääntyminen, eläkeiän nousu ja työssä jaksaminen asettavat matkailupalvelujen tarjoajille uusia haasteita. Tulevaisuuden seniorimatkailun trendeihin kuuluu myös elämysten hankkiminen, jolloin tunteikkuus, esteettisyys, elinvoimaisuus sekä kulutuksesta ja elämyksistä nauttiminen korostuu. Myös liikunnallinen seniorimatkailu kasvattaa osuuttaan. Seniorit haluavat panostaa yhä enemmän omaan kuntoonsa, kauneuteensa ja terveyteensä. Hyvinvointimatkailulle on tilaa siinäkin mielessä, että tulevaisuuden seniorien uskotaan olevan valmiita sijoittamaan itseensä ja hyvän olon hankkimiseen yhä enemmän rahaa. Hyvinvointimatkailun keskeisiä asiakassegmenttejä ovat ikääntyneet ja jo eläköityneet kulutuskykyiset seniorit, yritysten henkilöstöasiakkaat sekä kiireen vastapainoksi laatuaikaa itselleen ja läheisilleen hankkivat keski- ikäiset hyvinvointipalvelujen kuluttajat. Myös työssä stressaantuneet voivat saada helpotusta hyvinvointimatkailun tarjoamista monista mahdollisuuksista. Kotimaanmatkailijoiden lisäksi myös venäläiset matkailijat ovat huomattava hyvinvointimatkustuksen potentiaalinen ryhmä. Myös Suomen vahvuudet turvallisena ja puhtaana maana lisäävät omalta osaltaan ulkomaalaisten hyvinvointimatkailua Suomeen varsinkin näin epävakaan maailmantilanteen aikana. 5.2 Terveysmatkailu Hyvinvointimatkailun rinnalle on tullut terveysmatkailu. Terveysmatkailua esiintyi jo roomalaisten aikana, jolloin kylpylät olivat siellä erityisen suosittuja. Nykyään terveysmatkailu voidaan määritellä seuraavasti: Terveysmatkailulla tarkoitetaan sellaista matkailua, jossa matkailija matkan aikana hoitaa joko fyysistä tai henkistä terveyttään tai harrastaa terveyttä ylläpitäviä asioita. Terveysmatkailu painottuu fyysisen terveyden ja mielenterveyden hoitamiseen ja ylläpitoon. (Timperi 2003, 3.) Yhä useammat suomalaiset lähtevätkin Baltian ja Keski- Euroopan kylpylöihin hoitamaan terveyttään ja saamaan kylpylälääkärin määräämiä hoitoja.

20 5.3 Terveys- ja hyvinvointimatkailun tulevaisuus 17 Terveys- ja hyvinvointipalveluiden kysynnän uskotaan kasvavan tulevaisuudessa. Elämänrytmi ja työtahti kiihtyy, työelämä uuvuttaa ja työttömyys aiheuttaa turvattomuutta. (Matkailun vuosikirja 2004, 76.) Vuonna 1997 työterveyslaitos teki tutkimuksen josta kävi ilmi, että työuupumuksen oireita poti 55 prosenttia työssäkäyvistä ja jopa seitsemällä prosentilla heistä oli vakava-asteista uupumusta. Yleisintä uupumus oli maa- ja metsätaloudessa, koulutus-, rahoitus- ja vakuutustoiminnassa sekä majoitus- ja ravitsemisalalla. (Leveälahti 2001, 101.) Työn aiheuttaman stressin ja arkielämän hektisyyden vastapainoksi ihmiset hakevat lomiltaan lepoa ja rentoutusta. Oman itsensä hemmotteluun ja hoitoon ollaan valmiita panostamaan. Tuleva isuudessa lääkärien, liikunnanohjaajien, erilaisten hoitojen antajien ja kosmetologien merkityksen ennustetaan kasvavan, koska he ovat juuri niitä, jotka terveyttä ja hyvää oloa pystyvät tarjoamaan. (Matkailun vuosikirja 2004, 77.) Hyvinvointimatkailuun panostetaan ja sen uskotaan olevan tulevaisuuden trendi. Esimerkiksi Turkin tavoitteena on olla kymmenessä vuodessa Euroopan johtava wellness center. Lisäksi tulevaisuuden wellness-ajettelussa on kuntouttajilla, liikunnanohjaajilla, viihdyttäjillä, lääkäreillä ja kosmetologeilla yhä suurempi merkitys koska omaan ulkonäköön ja hyvään oloon halutaan panostaa. (Emt. 77.) Wellness- matkailuun kuuluu olennaisena osana myös vesi sekä erilaiset hieronnat ja fysikaaliset hoidot. Koska wellness-matkailulle ei ole tarkkaa määritelmää eikä käsitteistöä, voi taso vaihdella paljonkin. Tämä saattaa olla yksi uhkatekijä hyvinvointimatkailun hyville mahdollisuuksille. (Emt. 83.)

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN Merja Konu Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemus- ja talousala 16.5.2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

HYVINVOINTIMATKAILUN TILA KESKI- SUOMESSA. Jarmo Saastamoinen. Opinnäytetyö. Helmikuu 2004

HYVINVOINTIMATKAILUN TILA KESKI- SUOMESSA. Jarmo Saastamoinen. Opinnäytetyö. Helmikuu 2004 HYVINVOINTIMATKAILUN TILA KESKI- SUOMESSA Jarmo Saastamoinen Opinnäytetyö Helmikuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

HYVINVOINTIMATKAILIJAT SUO- MEEN HOLLANNISTA?

HYVINVOINTIMATKAILIJAT SUO- MEEN HOLLANNISTA? HYVINVOINTIMATKAILIJAT SUO- MEEN HOLLANNISTA? Hanna Petäjäniemi Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemus- ja talousala

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN TILASUUNNITTELU MÖKKIRAKENTAMISESSA

TOIMINNALLINEN TILASUUNNITTELU MÖKKIRAKENTAMISESSA TOIMINNALLINEN TILASUUNNITTELU MÖKKIRAKENTAMISESSA Tilasuunnitteluohjeen laatiminen mökkimatkailuyrittäjille Juha-Petri Ahonen Juha Hanhikoski Opinnäytetyö Huhtikuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Pro gradu tutkielma Matkailututkimus / Matkailualan liiketoimintapainotteinen

Lisätiedot

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA Mirva Tarvainen Opinnäytetyö Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN Leena Tenhunen Opinnäytetyö Lokakuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

KALASTUSMATKAILU LAUKAAN KUUSAANKOSKELLA SEKÄ MUUALLA KESKI-SUOMESSA

KALASTUSMATKAILU LAUKAAN KUUSAANKOSKELLA SEKÄ MUUALLA KESKI-SUOMESSA KALASTUSMATKAILU LAUKAAN KUUSAANKOSKELLA SEKÄ MUUALLA KESKI-SUOMESSA Anna Nurmi Opinnäytetyö Lokakuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

VIINIMATKAPAKETIN SUUNNITTELU Matka Loiren laaksoon

VIINIMATKAPAKETIN SUUNNITTELU Matka Loiren laaksoon VIINIMATKAPAKETIN SUUNNITTELU Matka Loiren laaksoon Jenni Virtanen Opinnäytetyö Huhtikuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

YRITTÄJIEN NÄKEMYKSIÄ SAVONLINNAN SEUDUN TALVIMATKAILUN KEHITTÄMISEKSI

YRITTÄJIEN NÄKEMYKSIÄ SAVONLINNAN SEUDUN TALVIMATKAILUN KEHITTÄMISEKSI Ida Nauha Maiju Salminen YRITTÄJIEN NÄKEMYKSIÄ SAVONLINNAN SEUDUN TALVIMATKAILUN KEHITTÄMISEKSI Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.5.2014 Tekijä(t)

Lisätiedot

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland Veli-Matti Koivula Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu- Ravitsemis- ja Talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU 18.11.2005

Lisätiedot

KESÄ 2005 SAVONLINNASSA PERHEMATKAILIJAN SILMIN

KESÄ 2005 SAVONLINNASSA PERHEMATKAILIJAN SILMIN Satu Korhonen KESÄ 2005 SAVONLINNASSA PERHEMATKAILIJAN SILMIN Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Joulukuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 20.12.2005 Tekijä(t) Satu Korhonen Koulutusohjelma

Lisätiedot

VIRTAIN PALVELUT LOMA-ASUKKAIDEN SILMIN

VIRTAIN PALVELUT LOMA-ASUKKAIDEN SILMIN VIRTAIN PALVELUT LOMA-ASUKKAIDEN SILMIN Piritta Lavi Opinnäytetyö Huhtikuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä LAVI, Piritta Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä Julkaisun kieli

Lisätiedot

INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA

INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA Mika Aleksi Vauhkala Toukokuu Opinnäytetyö 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

SUOMI-UNKARI SEURAN JÄSENTUTKIMUS

SUOMI-UNKARI SEURAN JÄSENTUTKIMUS SUOMI-UNKARI SEURAN JÄSENTUTKIMUS Outi Vuori Opinnäytetyö Toukokuu 2007 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 3.5.2007 Tekijä(t)

Lisätiedot

BUSSIMATKAILU ON HUOLETONTA MATKAILUA

BUSSIMATKAILU ON HUOLETONTA MATKAILUA BUSSIMATKAILU ON HUOLETONTA MATKAILUA Bussimatkalle osallistumisen syyt ja matkoihin liitetyt arvostukset Anssi Manninen Opinnäytetyö Helmikuu 2013 Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma, ylempi amk Matkailu-,

Lisätiedot

Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä

Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä Sollo, Miia Vapaavuori, Jenna 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Etelä - Suomen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Juhana Rönnqvist Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Kokous- ja tapahtumajärjestäjien toiveet ja odotukset; case Porvoo Tours Oy:n PremiumVisit -asiakkaat. Lehtinen Maija-Liisa Lindroos Monika

Kokous- ja tapahtumajärjestäjien toiveet ja odotukset; case Porvoo Tours Oy:n PremiumVisit -asiakkaat. Lehtinen Maija-Liisa Lindroos Monika Kokous- ja tapahtumajärjestäjien toiveet ja odotukset; case Porvoo Tours Oy:n PremiumVisit -asiakkaat Lehtinen Maija-Liisa Lindroos Monika Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä Opinnäytetyön

Lisätiedot

Ruoalla on merkitystä kotimaan matkalla. Jennifer Rajainmäki

Ruoalla on merkitystä kotimaan matkalla. Jennifer Rajainmäki Ruoalla on merkitystä kotimaan matkalla Jennifer Rajainmäki Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma 5.12.2013 Tiivistelmä 5.12.2013 Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon

Lisätiedot

MIELIKUVAT YÖKERHO HELSINKI CLUBIN MENESTYSTEKIJÄNÄ

MIELIKUVAT YÖKERHO HELSINKI CLUBIN MENESTYSTEKIJÄNÄ MIELIKUVAT YÖKERHO HELSINKI CLUBIN MENESTYSTEKIJÄNÄ Anna Lehtinen Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu- ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

KESKUSVARAAMON NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET JYVÄSKYLÄN SEUDULLA

KESKUSVARAAMON NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET JYVÄSKYLÄN SEUDULLA KESKUSVARAAMON NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET JYVÄSKYLÄN SEUDULLA Case: Jyväskylä Booking Maiju Hjelt Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Liiketalouden koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon

Lisätiedot

MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN

MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN Juhani Kettunen Jura Mäkinen Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

Elämyksellisyys Tornion Kaupunginhotellin tuotekehityksessä. Anita Jaako

Elämyksellisyys Tornion Kaupunginhotellin tuotekehityksessä. Anita Jaako Elämyksellisyys Tornion Kaupunginhotellin tuotekehityksessä Anita Jaako Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko. 25.9.2012

Lisätiedot

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE Suvi Laine Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7.5.2004

Lisätiedot

HAAMUASIAKKAANA KOLMESSA KESKISUOMALAISESSA HYVINVOINTIMATKAILUYRITYKSESSÄ

HAAMUASIAKKAANA KOLMESSA KESKISUOMALAISESSA HYVINVOINTIMATKAILUYRITYKSESSÄ HAAMUASIAKKAANA KOLMESSA KESKISUOMALAISESSA HYVINVOINTIMATKAILUYRITYKSESSÄ Carita Borg Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUIDEN KEHIT- TÄMINEN IKAALISTEN MATKA- TOIMISTO OY:SSÄ

MATKAILUPALVELUIDEN KEHIT- TÄMINEN IKAALISTEN MATKA- TOIMISTO OY:SSÄ MATKAILUPALVELUIDEN KEHIT- TÄMINEN IKAALISTEN MATKA- TOIMISTO OY:SSÄ Cesilia Riippi Opinnäytetyö Helmikuu 2013 Liiketalous Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA

RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA Case Bratislavan pilotti Ari Tuhkala Opinnäytetyö Huhtikuu 2006 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Pinja Luukkainen KYLÄMATKAILU EUROOPASSA Opinnäytetyö Tammikuu 2009 OPINNÄYTETYÖ Tammikuu 2009 Matkailun koulutusohjelma Länsikatu 15 80110

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma MARKKINOINTISUUNNITELMA SVEITSILÄISELLE FINS-TOURS-MATKATOIMISTOLLE

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma MARKKINOINTISUUNNITELMA SVEITSILÄISELLE FINS-TOURS-MATKATOIMISTOLLE POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Kasurinen Elisa Turunen Niina MARKKINOINTISUUNNITELMA SVEITSILÄISELLE FINS-TOURS-MATKATOIMISTOLLE Opinnäytetyö Toukokuu 2011 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu

Lisätiedot