MEDIAKYLPYLÄN PÄIHDESTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MEDIAKYLPYLÄN PÄIHDESTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT"

Transkriptio

1 MEDIAKYLPYLÄN PÄIHDESTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Aino Rukkila - Merja Salo Opinnäytetyö kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma. Sosionomi (AMK)

2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO 2 YLEISTÄ PÄIHTEISTÄ Päihteiden käyttö kansallisesta näkökulmasta Nuorten päihteiden käyttö Työntekijän ammatillisuus ja asiakkaan asema Vuorovaikutustaidot ja kohtaaminen Päihteiden käyttäjien huumetestaus 18 3 MEDIAKYLPYLÄN KUVAUS Projektityöskentely Syrjäytymisen ehkäiseminen Työttömyyden yhteys päihteisiin ja itsetuhoisuuteen Mediakylpylän päihdetilanne Mediakylpylän asettamat tavoitteet Mediakylpylän arvot Eettisyys ja moraali Oikeudenmukaisuus Työskentelyn arvopohja ja nuorten tulevaisuudesta huolehtiminen Uudistuminen ja koulutus Työntekijän oma jaksaminen Mediakylpylän periaatteet, asenteet ja sitoutuminen Päihteistä tiedottaminen Mediakylpylän toimintaohjeet päihteiden väärinkäyttöä havaittaessa Alaikäisen päihteiden väärinkäyttö 47

3 4 VERKOSTOKESKEINEN TYÖOTE 48 5 ENNALTA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ 51 6 PÄIHTEIDEN ONGELMAKÄYTTÖÖN PUUTTUMINEN HOITOONOHJAUS Tunnistaminen Puheeksi otto ja hoitoonohjaus Päihdehoito Omaiset kuntoutuksen tukena Nuoren kuntoutus ja jatkotoimenpiteet 62 7 AIKAISEMMIN ILMESTYNEITÄ STRATEGIOITA 64 8 MEDIAKYLPYLÄN PÄIHDESTRATEGIAN ARVIOINTI Päihdestrategian toteutuminen käytännössä Päihdestrategian kehittäminen Päihdestrategian ajan tasalla pitäminen 72 9 OMAN TYÖSKENTELYN KULKU POHDINTA 76 LÄHTEET 82 LIITTEET Liite 1 Hoitoonohjaussopimus 86 Liite 2 Mediakylpylän päihdestrategia Liite 3 Aluekohtainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukartta sekä päihdehuollon toimipisteet Helsingissä

4 TIIVISTELMÄ Aino Rukkila Merja Salo. Mediakylpylän päihdestrategian lähtökohdat. Helsinki. kevät 2004, 86 s. 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö, sosiaali- ja terveysala, sosionomi (AMK). Mediakylpylä on Helsingin kaupungin Opetusviraston projekti, jonka tarkoituksena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja päihteiden väärinkäyttöä. Mediakylpylä on tarkoitettu helsinkiläisille vuotiaille työttömille nuorille. Mediakylpylässä nuori voi opiskella valintansa mukaan median eri aloja puolesta vuodesta vuoteen. Opinnäytetyön tarkoitus on ollut tuottaa Mediakylpylälle oma päihdestrategia. Päihdestrategia on toimintamalli päihteiden väärinkäyttöä kohdattaessa. Päihdestrategian avulla on luotu Mediakylpylään toimintakäytännöt koskien päihteiden väärinkäytön ennaltaehkäisyä, päihteiden käyttöön puuttumista ja hoitoonohjausta. Mediakylpylän päihdestrategia sisältää tietoa päihteistä ja päihdekulttuuristamme. Siinä käsitellään päihteiden väärinkäytön kohtaamiseen liittyvää etiikkaa, salassapitovelvollisuuden merkitystä sekä työntekijän omaa jaksamista. Liitteenä päihdestrategiaan on avattu siihen olennaisesti kuuluvia lakeja ja asetuksia. Mediakylpylän päihdestrategia perustuu Helsingin kaupungin huumestrategiaan vuodelta 2000 sekä Opetusviraston julkaisemiin virallisiin ohjeisiin päihteiden ongelmakäytön kohtaamisesta. Lisäksi Mediakylpylän päihdestrategian lähteinä on käytetty syrjäytymisen- ja päihteidenkäytön ehkäisyyn suunnattua kirjallisuutta. Konsultaatioapua ovat antaneet A-klinikkasäätiö sekä Päihdeasiainkeskus. Produktio käynnistyi Mediakylpylän käytännön tarpeesta, jolloin teorian ja käytännön yhdistäminen sekä käytäntöjen havainnointi ovat olleet produktion työstämisessä keskeisiä koko työskentelyn ajan. Päihdestrategia on suunniteltu yhdessä Mediakylpylän kouluttajien ja asiakkaiden kanssa suunnittelupalaverien muodossa. Mediakylpylän päihdestrategia palvelee Mediakylpylän kouluttajia ja Mediakylpylässä työskenteleviä nuoria. Mediakylpylän kouluttajat ovat sitoutuneet noudattamaan päihdestrategian mukaisia käytäntöjä ja päihdestrategiaa päivitetään jatkuvasti. Mediakylpylän päihdestrategiaa voivat hyödyntää myös muut vastaavat työpajat. Mediakylpylän päihdestrategian pohjalta on pidetty kaksi vuorokautiset koulutuspäivät Itä-Suomen eri työpajojen työntekijöille, pyrkimyksenä kannustaa ja rohkaista heitä luomaan omat toimintaperiaatteensa eli päihdestrategiansa. Koulutuspäivien pohjalta on perustettu internetsivut, joista eri työpajojen työntekijät saavat ajankohtaista tietoa päihdestrategian laatimisesta ja muiden työpajojen strategioiden etenemisestä. Internetin välityksellä heidän on myös mahdollista pitää yhteyttä sekä toisiinsa että alan asiantuntijoihin. Asiasanat: päihdestrategia; huumestrategia; syrjäytymisen ennaltaehkäisy; päihteidenkäytön ennaltaehkäisy; kuntouttava työtoiminta; produktio.

5 ABSTRACT Aino Rukkila, Merja Salo. Starting points of the Substance Abuse Strategy of Media kylpylä. Helsinki, spring 2004, 86 pages, 3 appendices. Diaconia Polytechnic, Helsinki unit, Social and Health Field, Substance Abuse and Mental Health, Bachelor of Social Services. The purpose of this thesis has been to produce Substance Abuse Strategy to Mediaworkshop. Mediaworkshop is a project of Helsinki City Education Department with purpose of preventing young people from becoming socially excluded and from abusing substances. Mediaworkshop is meant for years old unemployed Helsinki citizens. In Mediaworkshop, a young person can study according to his/her choice different subjects on media field from half year to one year. The Substance Abuse Strategy started from the practical need of Mediaworkshop, where connecting theory and practice and observation have been essential throughout the working time. The Substance Abuse Strategy is an operations model used when confronting intoxicant abuse. The operations practice in Mediaworkshop has been created with the help of Substance Abuse Strategy concerning prevention of substance abuse, intervention in substance abuse and referral to treatment. The Substance Abuse Strategy of Mediaworkshop contains information of intoxicant and our substance abusing culture. It deals with ethics relating to conforting substance abuse, the meaning of secrecy, and the prevention of worker s own burn-out. As an appendix to the strategy, laws andregulations essentially connected to it have been opened. The Substance Abuse Strategy of Mediaworkshop serves both instructors of Mediaworkshop and the young people working there. The Sustance Abuse Strategy of Mediaworkshop are based in the Helsinki City Drug Strategy from the year 2000 and official direction on confronting problem alcohol and drug abuse published by Education Departement. In addition, literature directed towards prevention of social exclusion and substance abuse are used as the sources of the Subtance Abuse Strategy. A-clinic Foundation and The Centre for intoxicant Abuse has given their consultative aid. The Substance Abuse Strategy has been planned together with the instructors and costumers of Mediaworkshop in special planning meetings. The instructors of Mediaworkshop are committed to follow the practices according to the Substance Abuse Strategy, and it is updated constantly. Other corresponding workshops can also profit from the Substance Abuse Strategy of Mediaworkshop. Keywords: substance abuse strategy, drug strategy, prevention of social exclusion, prevention of the abuse of intoxicants, rehabilitative working activity, production.

6 1 JOHDANTO Helsingin kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Helsinki toteuttaa rajoittavaa huumestrategiaa, jonka tavoitteena on huumeiden käytön ja sitä seuraavien haittojen kasvun pysäyttäminen ja huumeiden käytön minimoiminen. Vuonna 1998 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus eli Stakes toteutti läänikohtaisen koulutussarjan, jossa kuntia aktivoitiin luomaan kuntakohtaisia päihdestrategioita. Noin neljänneksellä kaikista Suomen kunnista on arvoitu oleva kirjallinen päihdestrategia. Helsingin kaupungin toivomuksena on, että erityisesti nuorten keskuudessa työtä tekevät toimipisteet laatisivat itselleen paikkakohtaiset päihdestrategiat, jotka toimisivat samalla toimintaohjeina päihteiden ongelmakäyttöä kohdatessa. Paikkakohtainen päihdestrategia voi myös olla osa kunnan laajempaa linjausta, muun muassa päihdeongelman hallitsemisen, haittojen ehkäisyn ja ongelmaan apua tarvitsevien tarkoituksenmukaisen hoidon turvaamisen muodossa. Tällöin päihdestrategia sisältää ajankohtaisia linjauksia ehkäisevän päihdetyön, varhaisen puuttumisen ja hoidon järjestämisestä. Siihen kirjataan tavoitteita sekä keinoja niiden saavuttamiseksi. Päihdestrategia on tietoisesti päätetty toiminnan suunta, yhteinen linjaus, jonka käytännön toteutukseen ja seurantaan kiinnitetään erityistä huomiota. Suoritimme syksyllä 2002 sosionomikoulutukseen kuuluvan päihde- ja mielenterveysopintokokonaisuuden työharjoittelumme Helsingin kaupungin Opetusviraston alaisuudessa toimivassa nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tähtäävässä työpajassa nimeltään Mediakylpylä. Työharjoittelujaksolla lupauduimme työstämään Mediakylpylälle oman päihdestrategian yhdessä Mediakylpylän kouluttajien ja asiakkaiden kanssa. Päihdestrategia on toteutettu produktion muodossa. Olemme aikaisemmalta koulutukseltamme päihde- ja mielenterveyslähihoitajia, ja työskentelemme nykyisen sosionomikoulutuksemme ohella päihdekatkaisulaitoksissa. Tämä on lisännyt kiinnostustamme erimuotoiseen työskentelyyn päihteidenkäytön ennaltaehkäisemiseksi. Päihdestrategiassa olemme painottaneet nuorten päihteettömyyden tukemista strategian avulla. Käytännön läheisyydellä on myös painoarvoa työssämme. Käytännön kokemustieto onkin sinänsä arvokasta, mutta siitä puuttuvat opiskelua ja tietoa jäsentävät käsitteet, joita tarvitaan produktion kuvaukseen

7 yleisellä tasolla. Opiskelussa ja työssä kertyvä tieto ei sellaisenaan jäsenny kokonaisuuksiksi, joilla voi hahmottaa kohdattavia ilmiöitä. Kokemuksellinen tieto sisältää vain yhden näkökulman kerrallaan, eikä se mahdollista vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtimista. Toisiaan täydentäviä tiedonmuodostuksen tapoja ovat yhtäältä välitön omakohtainen kokemus ja abstrakti käsitteellistäminen sekä toisaalta reflektiivinen eli heijastava havainnointi ja aktiivinen kokeileva toiminta. Kokemustieto on ollut opinnäytetyössämme resurssi, jota olemme pyrkineet hyödyntämään luodessamme Mediakylpylän päihdestrategiaa. Käytännön toiminnassa muodostuvaa tietoa olemme tarkastelleet produktion joka vaiheessa analyyttisesti ja systemaattisesti. Mediakylpylälle suunnatun päihdestrategian suunnittelun ja luomisen olemme kokeneet alusta alkaen mielenkiintoisena, kehittävänä ja ammatillista kasvuamme lisäävänä haasteena. Mediakylpylän päihdestrategian on sovittu pohjautuvan vuoden 2000 Helsingin kaupungin huumestrategian lähtökohtiin sekä Helsingin kaupungin Opetusviraston virallisiin ohjeisiin päihteidenkäytön ehkäisystä Helsingin kouluissa ja oppilaitoksissa. Päihdestrategia on toteutettu siihen kuuluvien lakien puitteissa. Mediakylpylässä päihteiden väärinkäytön tunnistaminen ja puheeksiotto on koettu erityisen vaikeana kouluttajien keskuudessa. Lisäksi sosiaali-, terveys- ja päihdepalvelujen piiriin ohjaaminen on koettu hankalana palvelujen suuren hajonnan vuoksi. Mediakylpylän kouluttajat ovat toimeksiannon yhteydessä ilmaisseet tarpeen nuorille suunnattavan päihdevalistuksen ja terveyskasvatuksen sisältöjen, menetelmien, laadun ja tuloksellisuuden kehittämisestä. Toiveena on ollut näin tuottaa juuri nuorille tarkoitettua valistus- ja terveyskasvatusmateriaalia. Toiveena on lisäksi ollut alueellisen viranomaistyön kehittäminen mahdollisuuksien mukaan, yhteistyötahoina sosiaalivirastot, terveyskeskukset ja päihdehoitolaitokset. Epävirallisen verkoston yhdistäminen nuoren viranomaisverkostoon tarkoittaa lisäksi vanhempien osallistumista ja vanhemmuuden tukemista. Konsultaatioapuna Mediakylpylän päihdestrategiaa laadittaessa on käytetty päihdeasiaintoimistoa ja A-klinikkasäätiötä sekä eri suurpiirien sosiaali- ja terveyspalveluja. Toimeksiannon yhteydessä on sovittu päihdestrategiaan liittyvistä palavereista sekä tarkastettu Mediakylpylän aineelliset resurssit päihteiden

8 7 ongelmakäytön havaitsemiseen. Päihdestrategian yhteyteen on toivottu liitettäväksi erillinen nuoren hoitoonohjaussopimus. Lisäksi on toivottu Helsingin kaupungin suurpiirikohtaista sosiaali-, terveys- ja päihdepalvelujen kartastoa, tukemaan hoitoonohjausta ja sitä kautta hoidon tarpeen määrittelyä. Kirjallinen raportti, produktio ja liiteosa tukevat toisiaan produktiona tuotetussa opinnäytetyössä. Mediakylpylän päihdestrategiaa voisi kutsua soveltavaksi tutkimukseksi sikäli, että soveltava tutkimus tähtää tiettyyn käytännön sovellukseen. Soveltavaa tutkimusta on myös uusien menetelmien ja keinojen luominen. Myös kehittämistutkimuksen kriteerit täyttyvät Mediakylpylän päihdestrategiassa siltä osin, että strategia on tiedon käyttämistä uusien menetelmien ja järjestelmien aikaansaamiseksi ja olemassa olevien olennaiseksi parantamiseksi (Anttila 1998, 71 72). Mediakylpylän päihdestrategian toteutus metodina eli menetelmänä on kuitenkin käytetty produktiota, sillä produktion tarkoituksena on tehdä jokin tuotos ja samalla kehittää työvälineitä käytännön toimintaan. Kun produktiota suunnitellaan, tulee ensin hahmottaa työn tavoite ja se, miten työ niveltyy ammatilliseen käytäntöön, eli Mediakylpylän toimintaohjeeksi päihteiden ongelma käyttöä kohdatessa. Uuden käytännön kehittely edellyttää monialaista osaamista, joka tapahtuu eri alojen asiantuntijoiden, tutkijoiden, laitosten, kuntien tai yritysten välillä. Produktiolle on ominaista, että työ suoritetaan suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti. Ominaista on myös toteutumisprosessin ja työn tulosten dokumentointi jollakin tavalla. Kriteerinä on se, että työn tulokset ja menetelmät voidaan asettaa kriittisen tarkastelun kohteeksi. (Anttila 1998, ). Produktio voi olla myös tietoa, joka selittää kausaalisia syy-seuraus suhteita osoittaen, mitä seurauksia jostakin teosta on ollut jollekin toiselle. Se voi samalla olla tietoa, jonka avulla voidaan antaa ohjeita tulevaa varten. Olennainen osa Mediakylpylän päihdestrategiaa on tieto päihteiden käytön ennaltaehkäisyä ja päihdehoitoa koskeva ammatillinen tieto. Tietotaito onkin tietoon perustuvaa taitoa tai suorastaan tietoa koskevaa taitoa, ja taito-taito taas kuvaa sitä taitoa, jota tarvitaan taidon ilmaisemiseen käytännössä.

9 8 2 YLEISTÄ PÄIHTEISTÄ Päihteillä tarkoitetaan laajassa merkityksessä sekä laillisia että laittomia päihdyttäviä aineita. Viimeaikoina huumeiden käytön raju lisääntyminen nuorten keskuudessa on luonut kuitenkin tarpeen puhua erikseen huumeista, jolloin huumeet halutaan erottaa muista päihteistä. Tällä pyritään myös tuomaan esiin huumeiden käyttöön liittyviä erityiskysymyksiä ja riskejä, joita ei liity esimerkiksi alkoholin käyttöön (Dahl & Hirschovits 1998, 5). Huumeilla tarkoitetaan huumausaineita ja muita huumaavia aineita, kuten esimerkiksi liuottimia ja eräitä lääkeaineita. Huumausaineilla tarkoitetaan niitä aineita, jotka Suomen huumausainelaki ja asetus 1289/93 määrittelee huumausaineiksi. (Mönkkönen 1999, 6.) Huumeet vaikuttavat kehoon eri tavoin. Vaikutus riippuu mm. käytetystä aineesta, käyttötavasta, määrästä ja käyttöajasta. Päihteitä voidaan käyttää monin eri tavoin: nuuskaamalla, suun kautta, imeyttämällä limakalvolta, lihaksen- tai suonensisäisesti sekä hengitykseen imppaamalla. (Dahl & Hirschovits 1998, 6.) Lisääntynyt huumeiden käyttö voidaan liittää huumesaatavuuden muutoksiin. Entistä Neuvostoliittoa ja Itä-Eurooppaa kohdanneet suuret yhteiskunnalliset muutokset ovat tuoneet mukanaan lisääntyneitä paineita huumemarkkinoilla. Ongelmakäyttöä ilmenee ennen kaikkea sellaisissa väestönosissa, joissa jo ennestään on sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia. Tämä viittaa siihen, että huumeiden käytön ja sosiaalisen syrjäytymisen sekä marginaalisoinnin yhteys on vahvistunut Pohjoismaissa 1990-luvulla. (Jaakkola & Tammi 2001, 47.) Huumeongelman laajuudesta voidaan esittää vain arvioita väestöön kohdistuvien kyselytutkimusten sekä viranomaisten ja hoitoyksiköiden rekisterien ja raporttien pohjalta. Eri lähteiden mukaan on kiistatonta, että laittomien huumeiden tarjonta ja käyttö sekä myös muiden päihteiden, ennen muuta alkoholin käyttö, on lisääntynyt viime vuosikymmenen aikana. (Metsälä-Simola, Manninen, Merikallio, Nordman & Ylönen 2001, 46.) Yhteiskunnan sosiaaliset rakenteet vaikuttavat päihteiden asemaan kulttuurissa. Suomalaista kulttuuria voidaankin pitää ennen kaikkea alkoholikulttuurina (Inkinen, Partanen, Sutinen 2000, 85). Aikuisista lähes 90 % käyttää alkoholia, suurin osa heistä kohtuullisesti tai hyvin vähän. Alkoholin suurkuluttajia on arvioitu olevan 6 12 %

10 9 aikuisväestöstä eli määrällisesti Miehet käyttävät alkoholia keskimäärin naisia useammin ja enemmän. 18 vuotta täyttäneestä väestöstä raittiiden miesten osuus on n. 10 % ja raittiiden naisten osuus n. 14 %. Asukasta kohti alkoholia kulutettiin 7.1 litraa sadan prosentin alkoholiksi muutettuna vuonna Tämän lisäksi tilastoimatonta kulutusta oli hieman alle 2 litraa asukasta kohden. (Jaakkola & Tammi 2001, 48.) Alkoholin suosio sekä nuorten että aikuisten keskuudessa johtuu siitä, että se on myös sosiaalisesti hyväksytty, laillinen ja syvälle kulttuuriimme juurtunut päihde. Tämä näkyy myös siinä, että henkilö joka ei käytä alkoholia, rikkoo jollakin tavalla kulttuurimme sosiaalista järjestystä ja joutuu usein selittelemään toisille raittiuttaan sosiaalisissa tilanteissa. (Jyrkinen, Pulkkinen, Pulkkinen & Virtanen 1994, 30.) Euroopan Unionin kanssa tehdyt sopimukset tulevat lieventämään entisestään alkoholijuomien matkustajatuontia koskevia rajoituksia viimeistään vuonna 2004, mikä osaltaan lisää alkoholin käyttömääriä (Ulmanen 2001, 59). Monia lääkkeitä voidaan käyttää päihteinä. Esimerkiksi rauhoittaviin lääkkeisiin kuten barbituraatteihin ja bentsodiatsebiineihin kehittyy riippuvuus pitkään näitä käytettäessä. Bentsodiatsebiinit ovat yleisemmin väärinkäytetty lääkeryhmä. Yksittäisistä lääkevalmisteista on vaikea nimetä halutuimpia. Bentsodiatsebiinien sekakäyttö alkoholin kanssa on tavallista. (Jyrkinen ym. 1994, 35.) Päihteiden käyttö ei välttämättä merkitse sitä, että käyttäjä on niistä riippuvainen. On tärkeää erottaa toisistaan päihteiden väärinkäyttö ja päihderiippuvuus. Käsitteenä riippuvuus ja ongelma ovatkin eri asioita. Myöskään päihteiden käyttäjät eivät muodosta yhtenäistä ryhmää. Suurin osa käytöstä on satunnaista, korkeintaan muutamaan kertaan rajoittuvaa kokeilua. (Jyrkinen ym. 1994, ) Vaikuttaa myös siltä, että erilaiset päihteet ovat saaneet uusia sosiaalisia ja kulttuurisia merkityksiä elämysten, huvitusten ja päihtymyksen tuottamisessa 1990-luvun kulttuurissa. Olennaista postmodernissa yhteiskunnassa on koulun ja työelämän lisääntyneet vaatimukset, jatkuvan massatyöttömyyden lohduttomat näkymät ja alati kasvava kilpailu uramahdollisuuksista, joita on tarjolla yhä harvemmille. (Jaakkola & Tammi 2001, 46.) Päihdetyöllä tarkoitetaan yksilö-, ryhmä- tai väestötasolla tehtävää ennaltaehkäisevää, hoitavaa, korjaavaa tai kuntouttavaa työtä, jota toteuttavat sekä eri

11 10 alojen ammattilaiset että vapaaehtoiset. Päihdetyöhön kuuluu mm. terveyskasvatus, päihdekokeiluun tai käyttöön puuttuminen sekä hoitoonohjaus yhteistyössä sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimen kanssa. (Metsälä-Simola ym. 2001, 5-8.) 2.1 Päihteiden käyttö kansallisesta näkökulmasta Kun tarkastellaan päihteiden ja huumeidenkäyttöä eri maissa, voidaan helposti löytää eroja. Weckrotthin (2001, 32) mukaan erot eri maiden ja niiden tapakulttuurien välillä voivat liittyä lainsäädäntöön tai väljemmin tapoihin ja siihen, mitä pidetään hyvän maun mukaisena. Ehkäisevän päihdepolitiikan pohjoismainen muunnelma on esimerkki kansallisvaltiollisesta lähestymistavasta ongelmaan, josta on tulossa liian suuri eli liian globaalistunut ja kansainvälistynyt mutta samalla liian pieni eli liian paikallistunut ja pirstoutunut. Pohjoismaissa tärkeitä globaalistumisen tekijöitä ovat aiemman kulttuurisen eristyneisyyden poistuminen ja kulttuurisen yhtenäisyyden vähittäinen katoaminen. Näissä oloissa käy yhä vaikeammaksi muotoilla erilaisia ongelmia keskitetysti kansallisen politiikan kysymyksiksi. Paikallistumisen suunnassa eräänä lisääntyvän globaalistumisen hämmentävänä seurauksena voisi nähdä hallittavissa olevan toiminnan alan rajoittumisen. Aiemmin kansallisvaltion tasolla hoidettujen kysymysten globaalistuminen vie ne yksilöiden vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomiin, vaikka näillä olisi käytössään hyvinkin kehittyneitä kansainvälisiä verkostoja ja kulttuurista kompetenssia. (Holmila 1997, ) Suomalainen päihdepolitiikka voidaan jakaa kahtia alkoholi- ja huumepolitiikkaan, jotka sisältävät erilaisia painotuksia ja linjauksia. Suomalaista alkoholipolitiikkaan liberalisoitiin vuoden 1995 alkoholilainsäädännön uudistusten myötä mm. alkoholin vähittäismyynnin, mainonnan sekä alkoholiin liittyvän lupa- ja valvontatoiminnan osalta. (Inkinen ym. 2000, 85.) Suomen lainsäädäntö rajoittaa ja valvoo alkoholin ja tupakan myyntiä sekä välittämistä (Dahl & Hirschovits 1998, 5). Joitakin alkoholin hintapolitiikan muutoksia on Inkisen ym. (2000, 86) perusteltu pyrkimyksellä saada suomalaiset siirtymään miedompia alkoholijuomia suosivaan eurooppalaiseen viinikulttuuriin. Viinien käyttö on kuitenkin pikemminkin tullut suomalaisen humalajuomisen lisäksi, ei korvaamaan vahvempia alkoholijuomia. Käyttäjäryhmät ovat laajentuneet ja alkoholin käyttö on arkipäiväistynyt.

12 11 Suomen päihdehuoltolaki 41/86 asettaa päihdehuollon tavoitteeksi ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Lisäksi tulee edistää päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Edellä mainittu laki korostaa asiakkaan oma-aloitteisuutta, itsenäistä suoriutumista ja luottamuksellisuutta. Varsinaisen päihdehoidon ohella korostetaan sitä, että päihteiden ongelmakäyttäjää on tarvittaessa autettava ratkaisemaan myös toimeentuloon, asumiseen ja työhön liittyviä ongelmia. Asiakkaan ja hänen läheisensä edun tulee olla keskeisellä sijalla lain toteutuksessa. Alkoholi ja huumeet ovat erilaisten intressien kohteina. Näitä ovat mm. sosiaalinen ja kansanterveydellinen-, julkistaloudellinen-, kuluttaja- ja elinkeinopoliittinen intressi. (Niemelä 1999, ) Jos päihteiden käyttö lisääntyy, lisääntyvät myös käytön aiheuttamat subjektiiviset ja yhteiskunnalliset haitat. Samalla lisääntyy myös niiden ihmisten määrä, jotka kokevat tarvitsevansa apua päihteen käytöstä aiheutuviin ongelmiin. Tästä kaikesta koituu kustannuksia yhteiskunnalle. (Wechroth 2001, 42.) Päihdeongelmista puhuttaessa parhaita palveluja ovat hyvinvointi- ja hoitopalvelujen lisäksi erilaiset paikalliset yhteistyöverkostot ja yksityiset palvelujen tuottajat. Näillä palveluilla pyritään erityisesti tukemaan nuoria, jotka ovat alttiimmassa asemassa ongelmakäytön suhteen. (Soikkeli 2001, 48.) Niemelän (1999, 34) mukaan yhdistykset voidaan päihdepalveluissa jakaa päihdepalvelujärjestöihin ja asiakas- ja omaisjärjestöihin. Viimeksi mainittuja ovat mm. AA- ja NA- liikkeen eri toiminnot ja A-kiltatoiminnot. Myös monet muut järjestöt jotka eivät ole varsinaisia päihdejärjestöjä (mm. Mannerheimin lastensuojeluliitto ja väestöliitto) toteuttavat päihdetyöhön ja sen ehkäisyyn liittyviä hankkeita (Viljaranta 1994, 14). Suomalainen yhteiskunta on tottunut käsittelemään päihdekysymystä valtiollisella tasolla ja lähinnä rajoittavan tai ehkäisevän päihdepolitiikan näkökulmasta. Alkoholipolitiikan murros painottaa aiempaa selkeämmin sekä paikallisen tason että kansalaisten vastuuta. Sama kehityssuunta on nähtävissä huumausainepolitiikassakin. (Jaatinen, Kaukonen, Warsell, Halmeaho & Ahtola 1998, 3.) Huumausainehaittoja kuvaavien lukujen nopea kasvu Suomessa heijastaa Ulmasen (2001, 9) mukaan paitsi huumeiden kasvanutta kokeilua ja käyttöä niin myös muutoksia suomalaisessa palvelujärjestelmässä ja tilastointikäytännöissä sekä koko palvelujärjestelmän lisääntynyttä huomiota huumekysymystä kohtaan. Kansallisen päihdeongelmien

13 12 käsittelyn kaarta voidaan Kaukosen (2001, 124) mukaan kuvata painopisteen siirtymänä rikosoikeudellisesta kontrollista sosiaalihallinnolliseen ja edelleen hyvinvointivaltiolliseen suuntaan. Kyse on silloin nimenomaan painopisteen muutoksesta, joka on mahdollistunut lisäämällä sosiaali- ja terveydenhuollolliseen päihdetyöhön resursseja ja toisaalta laillistamalla päihteiden käyttöä. 2.2 Nuorten päihteiden käyttö Nuorten päihteidenkäyttö ei ole muusta yhteiskunnasta irrallaan oleva ilmiö. Päihteiden käyttöön vaikuttavat psykososiaalisten ja yksilöön liittyvien syiden lisäksi myös yleinen yhteiskunnallinen kehitys (Ahokas, Kajesalo & Holopainen 1998, 8). Nuorella iällä omaksuttu päihteiden riskikäyttö on Suikkilan (1998, 2) mukaan vakava terveydellinen riskitekijä, joka myöhemmin elämässä saattaa aiheuttaa sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. Nuorten päihteiden käyttäjäksi rekrytoitumisessa eli luokittelussa voidaan erottaa kaksi pääsuuntaa: huono-osaisuuden kasautumismalli ja nuorisokulttuurinen malli. Ensimmäisen mukaan huonoista sosiaalisista oloista oleville nuorille kynnys siirtyä päihteiden käyttäjäksi on matala, jos tai kun päihteiden käyttö on ympäristöstä ja vanhemmilta opittua toimintakulttuuria. Lisäksi alakulttuureihin liittyvä rikollinen toiminta ja vertaisryhmän sosiaalinen paine saattavat edesauttaa nuoren irtaantumista muunlaisesta sosiaalisesta kanssakäymisestä. Vaarana onkin ajautuminen syrjäytymistä voimistavaan kierteeseen. Toisenlaisia käytön muotoja edustaa nuorisokulttuurinen malli. Se viittaa tietoiseen hyvän olon maksimointiin huumeiden avulla, ja erityisesti huvikäytössä nuorisokulttuurinen malli on myös etujen ja riskien strategista kalkylointia eli laskemista. Keskeistä huvikäytössä on se, että kyse ei ole ongelmakäytöstä, eikä myöskään satunnaisesta yhden tai muutaman kerran uteliaisuudesta johtuvasta huumekokeilusta. Kyse on sen sijaan toistuvasta ja hallintaan pyrkivästä käytöstä, joka monilla kuitenkin päättyy aikanaan. Nuorisokulttuuri ei ole yksi kokonaisuus, vaan se pitää sisällään monta eri kulttuuria. Nuorten päihteiden käytön motiivit ovat monenlaiset ja käyttöä on monenlaisissa ympäristössä ja monenlaisten elämäntyylien osana. Kun päihteiden käyttöä tai nuoria kategorisoidaan eli luokitellaan, on syytä vielä

14 13 muistaa, että rajat kategorioiden välillä ovat liukuvia. (Jaakkola & Tammi 2001, ). Nuorten alkoholin käyttö oli yleistä 1970-luvun alussa ja väheni 1980-luvun alkuun tultaessa. Alkoholin käyttö on kuitenkin taas lisääntynyt vuodesta 1983 lähtien. Nuorten alkoholin kulutus sekä tupakointi ovat kasvaneet koko 1990-luvun ajan. Verrattaessa tämän hetken tilannetta 1970-luvun alkuun voidaan todeta, että alkoholin valta-asema nuorten päihdeongelmissa on entisestään korostunut. Nuoriso on kasvanut yhteiskuntaan, jossa alkoholin käyttö on yleistynyt ja arkipäiväistynyt. Pääkaupunkiseudulla asuvat nuoret käyttävät myös alkoholia useammin kuin muun Suomen nuoret ja heidän keskuudessaan juomistiheys on lisääntynyt viime vuosina keskimääräisesti enemmän kuin koko maassa. (Jyrkinen ym. 1994, 30.) Ulmasen (2001, 59) mukaan lähivuosina voidaan odottaa nuorten alkoholin kulutuksen edelleen kasvavan taloudellisen kasvun jatkuessa. Nuorten päihteiden käyttöä tutkineet henkilöt ovat viitanneet siihen, että myös huumeiden käyttö on yleistynyt nuorten elinympäristössä. Huumeiden käyttö yleistyi 1970-luvun alussa, jolloin myös huumeiden säännöllinen käyttö oli laajimmillaan. Tämän jälkeen kiinnostus huumeisiin on hiipunut niin, että huumekokeilut ovat olleet vuonna 1980 alhaisimmalla tasolla kun kertaakaan aiemmin. Kiinnostus huumeita kohtaan on näyttänyt useamman vuoden hitaasti lisääntyvän kunnes taas vuonna 1987 kokeilijoiden ja käyttäjien määrät ovat pudonneet alhaisemmiksi kuin koskaan aikaisemmin. (Jyrkinen ym. 1994, 30.) Vuosien 1995 ja 1999 välillä huume kokeilut ja huumeiden käyttö ovat lisääntyneet etenkin vuotiaiden koululaisten parissa. (Ahlström, Metso & Tuovinen 2001, 8). Huumausaineiden käyttö keskittyy Jyrkisen ym. (1994, 30) mukaan selvästi suurimpiin kaupunkeihin, erityisesti pääkaupunkiseudulle, jossa koululaisista huumausaineita on kokeillut jo noin joka kymmenes. Nuorten asenteiden lieventyminen etenkin niin kutsuttuja miedompia huumausaineita kohtaan heijastuu siinä, että jo sana huume tai huumausaine voi saada nuorten parissa vaihtelevia merkityksiä ja määrityksiä. Joillekin nuorille kannabis, ekstaasi, alkoholi ja tupakka saattavat määrittyä osaksi yhtä ja samaa nautintoaineiden kategoriaa, johon verrattuna heroiinia pidetään erittäin vaarallisena huumausaineena, jota ei koskaan

15 14 käytettäisi. (Jaakkola & Tammi 2001, 142.) Kannabiksen käyttö onkin lisääntynyt voimakkaasti 90-luvulla ja kannabiksen käyttöön liittyvät asenteet ovat muuttuneet. Nuoret eivät aina pidä kannabista huumeena, mihin vaikuttaa osaltaan myös kannabiksen laillistamista ajavien tahojen levittämä tieto kannabiksen vaarattomuudesta suhteessa alkoholinkäyttöön. (Mönkkönen 1999, 7.) Nuori huumeiden käyttäjä tietää harvoin, mitä aineita ja kuinka paljon hän käyttää. Käyttöön liittyy riskejä ennalta arvaamattomien annosvaikutussuhteiden ja aineiden sekakäytön vuoksi. Käytetyt aineet voivat olla epäpuhtaita sisältäen myrkyllisiä aineita, bakteereita tai viruksia. Neulojen ja ruiskujen käyttöön liittyy aivan erityisiä ongelmia. Jo aineen ruiskuttaminen suonensisäisesti on uhkarohkeaa mahdollisten allergisten reaktioiden ja nopeasti alkavan lääkevaikutuksen vuoksi. Bakteereiden ja virusten leviäminen käyttäjästä toiseen on mahdollista, kun käytetään yhteisiä ruiskuja ja neuloja. Suonensisäisesti huumeita käyttävillä ovat tavallisia erilaiset laskimo- ja ihotulehdukset, bakteerin aiheuttama sydämen sisäkalvon tulehdus, hepatiitti B- ja C- viruksen aiheuttama maksatulehdus ja HIV-viruksen aiheuttamat taudit, jotka johtavat lopulta immuunikatoon ja AIDS:iin. (Jyrkinen ym. 1994, 33.) Nuoret eivät ole passiivisia toiminnan kohteita vaan toimijoita, joilla on omat kulttuurinsa ja käsityksensä päihteistä. Kun lähdetään etsimään vaikuttamisen keinoja ehkäisevään huumetyöhön, on hyvä ensin miettiä, millaista tietoa omaavasta kohderyhmästä on kysymys, ja silloinkin nuoria on syytä lähestyä muistaen miten aikuisten käsitykset voivat erota nuorten käsityksistä. Internet on tänä päivänä merkittävä huumeidenkäyttökulttuurien muokkaaja ja ylläpitäjä. Internet mahdollistaa huumeita käyttävien alakulttuurien anonyymin kohtaamisen, mikä tukee ja rakentaa jaetuille arvoille ja elämäntyylille perustuvaa yhteisöllisyyttä ja sosiaalista tilaa luoden huumeiden käytölle hyväksyvän ja kannustavan ilmapiirin. (Jaakkola & Tammi 2001, 142.)

16 Työntekijän ammatillisuus ja asiakkaan asema Ammatillinen yleissivistys on oman ammatin alueen suhteellistamistaitoa, kykyä arvioida omaa työtä ja sen merkitystä suhteessa toisten työhön. Ammatillinen asiantuntemus on oman ammatin menetelmien hallintaa, sen ymmärtämistä, kuinka ammatilliset valmiuden tulkitsevat ja avaavat työn alueen, sen rajat ja rajoitukset. Ammatillinen identiteetti on ammatin käsitteellistämistavan suhde ammatin menetelmiin ja tulkintaan ammatin harjoittajasta itsestään. Lisäksi laaja-alaiseen ammattitaitoon kuuluu ammattipraksis eli niiden ehtojen hallinta joiden alaisuudessa ammatillinen työ tapahtuu. Reflektiivinen eli heijastava suhtautuminen omaan työhön on ammattitaidon keskeinen määre ja kehittymisen avain. Reflektiivinen asiantuntija tekee toimintansa tietoiseksi, asettaa taustaoletuksensa kritiikin kohteeksi ja muotoilee ongelmatilanteen aina uudelleen. Reflektiivinen asiantuntija on valmis joustavaan ja monipuoliseen dialogiin eli vuoropuheluun, jolloin ilmiöitä jäsennetään uudelleen. Päihdekoulutus Mediakylpylän työntekijöille on omiaan lisäämään ammatillisen työotteen käyttöä päihdeongelmaisia nuoria kohdattaessa, kun taas reflektiivisyyden lisäämistä työskentelyssä voidaan tukea työnohjauksen keinoin. (Maunu, Manninen, Lähdesmäki, Mäkinen, Lämsä, Läksy & Säkkinen 1995, 6 7). Yksilöllisyys päihteenkäyttäjän kohtaamisessa edellyttää työntekijän kykyä ylittää päihteenkäyttöön liittyvien myyttien, leimautumisen, kielteisten asenteiden ja ennakkoluulojen asettamat esteet ja kohdata asiakas yksilöllisenä ihmisenä, ei päihteen käyttäjänä tai päihde ongelmaisena (Havio, Mattila, Sinnemäki & Syysmeri 1994, 45). Asiakkaan asema onkin noussut palvelujärjestelmän ajankohtaiseksi kysymykseksi (Väärälä, 1995, 89). On alettu korostaa asiakkaiden tarpeiden parempaa huomioimista sekä palveluprosessin asiakaslähtöisyyttä (Väärälä 1995, 236). Asiakkaisiin liitetään palvelujen piirissä runsaasti retorista tavoitekieltä, jossa asiakkaat määritetään aktiivisiksi, osallistuviksi, omaa itsemääräämisoikeuttaan toteuttaviksi ja valinnanvapautta omaaviksi subjekteiksi. Kuva yleistyneestä asiakkaasta ei kerro paljoakaan konkreettista ihmisestä omassa elämäntilanteessaan. Asiakkaan asemassa näyttäisi tavoitteiden ja todellisuuden välillä olevan ristiriitaa. Asiakkaan ja kouluttajan kohtaamisen ei tule olla kahden kauppa, vaan siinä yhdistyivät henkilöistä riippumatta organisaation toimintakäytännöt, eri professionaalisten ryhmien jännite, työsuhteen ehdot ja sääntely sekä asiakkuuteen liitetyt ideologiset ajattelumallit. Sekä kouluttaja

17 16 että asiakas kantavat aina oman taustamaailmansa mukanaan kohtaamistilanteeseen. (Väärälä 1995, 90 93). 2.4 Vuorovaikutustaidot ja kohtaaminen Kaikille ei ole luotu luontaisia vuorovaikutustaitoja, joiden avulla selittää omaa tilannettaan tai elämänlaatuaan. Virtanen (1999, 77) toteaa vuorovaikutustaitojen tarttuvan. Ilmiön taustalla on se, että tunteet tarttuvat. Mukaan meneminen, samastuminen, on hänen mukaansa ymmärtämisen korvaamaton lähde. On selvää, että ihmiset eivät ymmärrä toisiaan, elleivät kykene samastumaan toisiinsa. Pelkkä kognitiivinen eli järkeistetty ymmärtämisyritys on inhimillisessä vuorovaikutuksessa liian hidasta, rajoittunutta ja pelkistävää. Oman rikkinäisyyden taakka painaa usein myös ammattilaisen harteilla. Rikkinäisyyden tähden ihmiselle tulee suorataan vaatimukseksi kokea, että juuri hän osaa auttaa ja olla kunnon lähimmäinen (Mattila 1998, 25). Tällöin on kuitenkin vaarana, että toistamme ulkoa opeteltuja vuorosanoja, emmekä edes mieti sanojen sisältöä. Virtasen (1999, 111) mukaan asiantuntijuus on siitä ongelmallinen asia, että sen oletetaan usein sisältävän jotenkin paremman tai oikeamman ymmärryksen käsiteltäviin ilmiöihin. Sen kaapuun pukeutuneena on vaikea tunnustaa olevansa epävarma tai keinoton. Ihmissuhdetyössä tätä tilannetta mutkistaa vielä se, että työtä tehdään omalla persoonallisuudella, oma minä työvälineenä. On usein vaikeaa tasapainoilla henkilökohtaisen ja ammatillisen välillä. Virtanen (1999, 111) lisääkin, että asiakastyössä tarvittavan persoonallisen roolin ihmiseltä ihmiselle pelätään olevan jopa niin henkilökohtainen, että se kadottaisi ammatillisuuden. Ammatillisuus antaa kuitenkin auttajalle varmuutta asiassaan, luottamuksen omaan pätevyyteensä ja kykyynsä auttaa toisia ihmisiä. Se antaa myös eräänlaiset valtuutukset toimia auttajana. Ammattitaidon hankkiminen tuo myös tietoutta monenlaisista asioista sekä välineitä vuorovaikutuksen toteuttamiseen. (Mattila 1998, 25.) Ammatillisuus voi antaa myös väärää turvaa. Ammattitaidoista ja -tiedoista ei ole haittaa, mutta jollei mukana ole ihmisyyttä, kohtaaminen on mahdotonta. Ammattilainen voi piiloutua ammatillisuuden verhon taakse, ollen näin turvassa, mutta

18 17 mitään kohtaamista ei myöskään tapahdu. Unohtuu, että tunteetkin ovat tosiasioita. Väärälän (1995, 93) mukaan ammatillisesti orientoituneessa keskustelussa asiantuntemus on määritelty professionaalisena pätevyytenä ja samalla kielletty asiakkaan asiantuntijuus omassa asiassaan. Kyseessä on ylhäältä alaspäin suuntautuvan antamisen ja vastaanottamisen ajattelumalli. Ajatus asiakkaasta tasavertaisena yhteistyökumppanina ja oman tilanteensa asiantuntijana jää silloin vieraaksi. Toisen ihmisen elintilan loukkauksena voidaan pitää hyvääkin tarkoittavaa toisen tahdon ylittämistä. Elintilan menetys seuraa monenlaisesta neuvomisesta ja myös hyvää tarkoittavasta holhoamisesta, mikä onkin vaarana nuorten parissa työskennellessä. Nuorta ei silloin oteta vakavasti. On mahdotonta antaa toiselle tilaa ja kuulla hänen todellisuuttaan, jos mestarillisesti tiedämme tämän ihmisen elämästä ja parhaasta enemmän kuin hän itse. (Mattila 1998, 25.) Kohtaaminen on käymistä kohti toista ihmistä. Jotta pääsisimme kohtaamaan, meidän on unohdettava suoritukset. Ei ole olemassa yksiä oikeita sanoja, jotka kuuluu sanoa tietyssä yhteydessä. Emme kykene kuuntelemaan mitä toinen sanoo, jos meillä on vastaus valmiina. Emme voi silloinkaan aktiivisesti kuunnella, jos koko ajan mietimme neuvoja, joita voisimme antaa. Suorittamisen tilalle meidän on opeteltava oleminen, neuvomisen tilalle jakaminen ja ymmärtämisen tilalle välittäminen. (Mattila 1998, 25.) Kohtaaminen voi myös olla merkityssisällöltään ohut ja ilmeetön tapaaminen. Pahimmillaan se voi olla vain ohitus. (Virtanen, 1999, 117.) Aidon kohtaamisen voisi sanoa tapahtuvan vakavasti ottamisen, läsnä olemisen ja jakamisen kautta. Yritykset ymmärtää vievät usein harhaan, koska ne merkitsevät toisen ihmisen todellisuuden unohtamista ja hänen viestinsä kuulemista kuulijan todellisuuden kautta. Kuitenkin elämässä eteen tulevien asioiden ja ongelmien painoarvo on sidoksissa kunkin ihmisen omaan historiaan ja sisäistettyyn käsitykseen itsestään. (Mattila 1998, 26.) Aidosta kohtaamisesta voidaan siis puhua vain silloin, kun todellisuudet kohtaavat ja elintilat säilyvät. Kouluttajan ja asiakkaan välisissä kohtaamisissa syntyy aivan erityistä kontaktitietoa. Virtasen (1999, 77) mukaan se on tuntumaa juuri tuon kontaktin luonteesta. Kontaktitieto on vuorovaikutuksen sisältä, kontaktin maastosta käsin tietämistä. Kukaan kontaktin ulkopuolinen ei tiedä, mitä sen sisäpuoliset siitä tietävät. Kontakteissa tuetaan ja kontrolloidaan. Kaikkeen vuorovaikutukseen sisältyy kontrollielementtejä. Väärälä

19 18 (1995, 93) toteaakin, että tutkimukset osoittavat asiakkaan ja työntekijän kontaktitiedon sekä asiakkaan roolin yhteistyökumppanina vahvistuneen, mutta samalla muutos on ollut odotettua hitaampi. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus on tutkinut myös asiakaskontaktien esiin nostamista. Tutkimuksissa on kuultu asiakkaita asiantuntijoina oman kokemuksensa kautta, sekä kirjattu ylös heidän ehdotuksiaan asiakaslähtöisen kohtaamisen parantamisesta. (Virtanen 1999, 25.) 2.5 Päihteiden käyttäjien huumetestaus Oikeus turvalliseen työskentely-ympäristöön edellyttää päihteiden vastaisen työn kehittämistä työyhteisössä. Tavoitteena on turvata kaikkien työyhteisön jäsenten oikeus ympäristöön, jossa ei esiinny riskiä päihteiden tarjontaan tai päihteiden vaikutuksen alaisena toimivien kohtaamiseen. (Huoponen, Peltonen, Mustalampi & Koskinen- Ollonqvist 2000, 165.) Suomessa on aina ollut tiukka huumausainepolitiikka eikä äkkinäisiä kannanmuutoksia ole tehty. Julkisesti tämä linja on saanut myös laajaa kannatusta. Viime vuosien aikana erityisesti tarkastelujen kohteena ovat olleet huumetestien käyttö kouluissa, oppilaitoksissa sekä työpaikoilla. Huumeiden käytön määrällinen lisääntyminen sekä monimuotoistuneet käyttötavat ovat lisänneet paineita huumetestien aiempaa laajempaan soveltamiseen. (Lindqvist, Virokangas & Voutilainen 2001, 99.) Nykypäivänä useat koulut, oppilaitokset ja työyhteisöt osoittavat suurta kiinnostusta huumetestejä kohtaan. On kuitenkin huomioitava, että huumausaineiden luotettavaan määrittämiseen tarvitaan sopivat laboratoriolaitteet ja oikeanlainen testauspaikka. (Opetushallitus 2000, 1.) Huumausaineiden esiintymistä ja pitoisuuksia voidaan tutkia sylki- tai verinäytteestä ns. pikatestillä ja varsinaisilla laboratoriotutkimuksilla. Huumeseulonta tarkoittaa huumepikatestien tekemistä yhdelle henkilölle ilman ennakkotietoja kyseisen henkilön mahdollisesta huumeiden käytöstä. Seulontatuloksen ollessa positiivinen, henkilö kutsutaan jatkotutkimuksiin tulosten varmistamiseksi ja jatkotoimenpiteitä varten. Oikein käytettynä huumepikatestit antavat lisäinformaatiota hoidon tarpeen määrittelemiseksi ja hoitoon ohjaamiseksi sekä hoidon etenemisen seuraamiseksi. Väärinkäytettynä testit voivat syyllistää yksilöitä tai jopa ajaa heidät hoidon tavoittamattomiin. Testien hyödyt, haitat ja puutteet on tunnettava ennen

20 19 testauksiin ryhtymistä. Huumetestit ovat aina vain osa kokonaisvaltaista tilanteen arviointia tai huumeongelman määrittelyä. (Huoponen ym. 2000, ) Päihdetyössä puuttumisen oikeutta voi tarkastella useilla eri tasoilla. Esiin on Mönkkösen (1999, 28) mukaan nostettu kysymyksiä siitä, miten päihteiden käyttöön voidaan puuttua rikkomatta yksilön itsemääräämisoikeutta tai lainsäädäntöä. Huumetestejä tehtäessä on otettava huomioon Perustuslaissa 731/99 turvatut yksilön perusoikeudet, kuten henkilön vapaus, koskemattomuus ja yksityiselämän suoja. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa 785/92 määrätään itsemääräämisoikeudesta ja sen käyttämisen edellytyksenä olevasta ehdostosta. Lainsäädännössä ei ole huumetestien tekemistä koskevaa erityistä ohjeistusta. Hallitus antoi jo esityksen (75/2000) eduskunnalle työpaikkojen huumetestejä ohjaavasta lainsäädännöstä, mutta päätökset käytännöistä ovat vieläkin auki. (Huoponen ym. 2000, ) Huumetestien eettisyys on aina sidottu aikaansa. Voutilaisen (2001, 99) mukaan kulloinenkin juridiikka ja niin viralliset kuin epävirallisetkin normit heijastelevat aikakautensa eettisiä suuntauksia. Testien käytölle pitäisi eettisinä edellytyksinä olla ennaltaehkäisy sekä testattavan henkilön oman edun toteutuminen. Epäeettistä on, jos testaus tehdään ilman mahdollisuutta tukitoimenpiteisiin ja hoitoon. Mielikuva siitä, että asiat hoituvat kuntoon pelkällä testien tekemisellä, on myös eettisesti väärin. Tärkeä edellytys testaukselle on luottamuksen säilyminen molemmin puolin eli testattava henkilö ei altistu syrjinnälle tai tule leimatuksi ja samalla testaukseen suostuminen osoittaa henkilön avoimuutta työyhteisöään kohtaan. Testausta ei milloinkaan saa tehdä vain ilmiantamisen perusteella, vaan perimmäinen tarkoitus on mahdolliseen ongelmaan puuttuminen ja avun tarpeen kartoitus. (Lindqvist ym. 2001, ) 3 MEDIAKYLPYLÄN KUVAUS Mediakylpylä on Helsingin kaupungin Opetusviraston neljään jakautuvan projektin yksi osa. Projektin ensisijainen tarkoitus on ehkäistä nuorten vuotiaiden työttömien

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Kohteina: Lapset ja nuoret. Ehkäisevä päihdetyö. Päihdeohjelma. www.nurmijarvi.fi

Kohteina: Lapset ja nuoret. Ehkäisevä päihdetyö. Päihdeohjelma. www.nurmijarvi.fi 2006 Kohteina: Lapset ja nuoret Ehkäisevä päihdetyö Päihdeohjelma www.nurmijarvi.fi Päihdeohjelma Eri tutkimukset ja tilastot osoittavat nuorten päihteiden käytön lisääntyneen. Päihteiden käyttö aloitetaan

Lisätiedot

PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA

PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA PIENIN ASKELIN KOHTI PIENRYHMÄKODIN PERUSTAMISTA Anja Heinonen & Sari Heiskanen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Tikkurila VAMMAISTEN PÄIHDETYÖTÄ VERKOSTOITUMALLA - KOKEMUKSIA VAPA-VERKOSTON TOIMINNASTA VAPA-VASTAAVIEN SILMIN

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Tikkurila VAMMAISTEN PÄIHDETYÖTÄ VERKOSTOITUMALLA - KOKEMUKSIA VAPA-VERKOSTON TOIMINNASTA VAPA-VASTAAVIEN SILMIN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Tikkurila VAMMAISTEN PÄIHDETYÖTÄ VERKOSTOITUMALLA - KOKEMUKSIA VAPA-VERKOSTON TOIMINNASTA VAPA-VASTAAVIEN SILMIN Heidi-Maria Kannas Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö Syyskuu

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Päihdekyselyjen analysointi ja päihdetyön kehittäminen Keminmaassa Jenna Tuunanen ja Heli Karjalainen Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma 210op

Lisätiedot

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003. Arviointitutkimus

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VÄÄRTIT 2000-2003. Arviointitutkimus ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003 Arviointitutkimus Martta Laakso Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

SYLIDIAKONIAA Lapsidiakonian mahdollisuudet Tampereen Valkonauhanyhdistyksen iltapäiväkerhon kokemusten valossa

SYLIDIAKONIAA Lapsidiakonian mahdollisuudet Tampereen Valkonauhanyhdistyksen iltapäiväkerhon kokemusten valossa SYLIDIAKONIAA Lapsidiakonian mahdollisuudet Tampereen Valkonauhanyhdistyksen iltapäiväkerhon kokemusten valossa Maria Markkola Opinnäytetyö Syksy 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Anu Hellesuo Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Sosiaalityön pro gradu-tutkielma Syyskuu 2014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ Päihdeasiakkaiden kokemuksia hoitajien suhtautumisesta eri hoitoympäristöissä Henna Iskanius Ulla-Riikka Kuvaja Anna Pesonen Opinnäytetyö Syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 2 - TAMPEREEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Koulukatu 9 D PL 98 33201 TAMPERE Puhelin 314 711 Tekijät/työryhmä Raittius- ja päihdeasiain

Lisätiedot

PROJEKTIT PÄIHDEVALISTUKSEN PEILINÄ STM:n ja RAY:n rahoittamien päihdevalistusprojektisuunnitelmien

PROJEKTIT PÄIHDEVALISTUKSEN PEILINÄ STM:n ja RAY:n rahoittamien päihdevalistusprojektisuunnitelmien 1 YHTEISKUNTATIETEELLISIÄ JULKAISUJA Joensuun yliopisto, yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta PUBLICATIONS IN SOCIAL SCIENCES University of Joensuu, Faculty of Social Sciences and Regional Studies

Lisätiedot

Yhteisiä ratkaisuja Neljän vammaispalveluyksikön päihdestrategiaprosessien loppuarviointi

Yhteisiä ratkaisuja Neljän vammaispalveluyksikön päihdestrategiaprosessien loppuarviointi Yhteisiä ratkaisuja Neljän vammaispalveluyksikön päihdestrategiaprosessien loppuarviointi Tero Hintsa Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Sosiaalialan AMK-jatkotutkinto

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ

LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ Huhtimo Petra Hynninen Virpi Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina?

Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina? Diakonia-ammattikorkeakoulu B Raportteja 41 Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina? Kaarina Autio ja Henna Rauhala

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen Minna Kuusisto Elise Lehtola Päivi Vanhatalo Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

Työn nimi: Terveyden edistäminen marginaaliryhmässä ulkomaalaisten seksityöntekijöiden raskauden ehkäisy

Työn nimi: Terveyden edistäminen marginaaliryhmässä ulkomaalaisten seksityöntekijöiden raskauden ehkäisy OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU / ALPPIKADUN YKSIKKÖ Tekijä: Henno Maire Työn nimi: Terveyden edistäminen marginaaliryhmässä ulkomaalaisten seksityöntekijöiden raskauden ehkäisy Julkaisupaikka

Lisätiedot

HUUMEET JA RASKAUS PUNAINEN VAATE ÄITIYSHUOLLOSSA?

HUUMEET JA RASKAUS PUNAINEN VAATE ÄITIYSHUOLLOSSA? HUUMEET JA RASKAUS PUNAINEN VAATE ÄITIYSHUOLLOSSA? Johanna Hukkanen Kirsi Sariola Lea Vänttinen Opinnäytetyö Syksy 2002 Diakonia - ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

Lupa puhua päihteistä - yhteisövalmennusta työpajoilla

Lupa puhua päihteistä - yhteisövalmennusta työpajoilla 1 Outi Hedemäki Marja Hautaluoma Lupa puhua päihteistä - yhteisövalmennusta työpajoilla Valtakunnallinen työpajayhdistys ry 2010 2 Sisällysluettelo: Johdanto 1. Keskeisiä käsitteitä 3 Työpajatoiminta 3

Lisätiedot

TUKIKODIN KEHITTÄMISHAASTEET

TUKIKODIN KEHITTÄMISHAASTEET TUKIKODIN KEHITTÄMISHAASTEET Miten asukkaat kokevat asumisen asunnottomien miesten tuetun asumisen yksikössä Antti Sarantaus Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Saija Palmutie Tiina Sillah Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja Kasvatusalan

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Hämeenlinna 19.1.2007 Karita Snellman Laura Eerola OPINNÄYTETYÖ Sosiaalialan Koulutusohjelma

Lisätiedot

Sara Pekonen Mia Pietilä. Pitäjänmäen asumispalveluyksikön ryhmätoiminnan käynnistäminen sosiokulttuurisen innostamisen keinoin

Sara Pekonen Mia Pietilä. Pitäjänmäen asumispalveluyksikön ryhmätoiminnan käynnistäminen sosiokulttuurisen innostamisen keinoin Sara Pekonen Mia Pietilä Pitäjänmäen asumispalveluyksikön ryhmätoiminnan käynnistäminen sosiokulttuurisen innostamisen keinoin Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosionomi (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

ETSIVÄ TYÖ. Euroopan syrjäytyneiden väestönosien parissa. Suuntaviivoja yhdenmukaisiin etsivän työn palveluihin

ETSIVÄ TYÖ. Euroopan syrjäytyneiden väestönosien parissa. Suuntaviivoja yhdenmukaisiin etsivän työn palveluihin ETSIVÄ TYÖ Euroopan syrjäytyneiden väestönosien parissa Suuntaviivoja yhdenmukaisiin etsivän työn palveluihin ETSIVÄTYÖ Euroopan syrjäytyneiden väestönosien parissa Suuntaviivoja yhdenmukaisiin etsivän

Lisätiedot

PÄIHDEPALVELUJEN SAATAVUUS, VAIKUTTAVUUS JA PALVELUUN OHJAUTUMINEN ASIAKKAIDEN KUVAAMINA

PÄIHDEPALVELUJEN SAATAVUUS, VAIKUTTAVUUS JA PALVELUUN OHJAUTUMINEN ASIAKKAIDEN KUVAAMINA PÄIHDEPALVELUJEN SAATAVUUS, VAIKUTTAVUUS JA PALVELUUN OHJAUTUMINEN ASIAKKAIDEN KUVAAMINA Merja Halonen Pro gradu - tutkielma Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos Oulun yliopisto Kesäkuu 2005 OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä

Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä Vauvan parhaaksi Vauvan parhaaksi Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä Maarit Andersson, Riitta Hyytinen, Marianne Kuorelahti (toim.) Ensi- ja turvakotien liitto

Lisätiedot