KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Lausunto sote-järjestämislakiluonnoksesta Kauhavan kaupungin maapoliittisen ohjelman hyväksyminen 69 Vuoden 2013 arviointikertomuksen vastine Osavuosikatsaus ajalta Ylihärmän päiväkodille osoitetun investointimäärärahan 172 tarkistaminen 72 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2014 talousarvion 175 tarkistaminen 73 Vuoden 2014 talousarvion tarkistaminen Kauppakirjan hyväksyminen Asko Hakola ja Helinä Hilli-Hakola 181 / Kauhavan kaupunki 75 Muut asiat / Kv

2 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hakala Heikki Hakala Teemu Haukkala Juhani Hauta Tiina Hietamäki Petri Hyrsky Tuula Janhunen Kari Kankaanpää Kari Kankaansyrjä Mika Keltto Pekka Knuuttila Jari Korkealaakso Heikki Korpimäki Marja-Leena 19:00-20:50 2. varapuh.joht. Kuoppala Helena Kurvinen Antti 19:00-20:50 1. varapuh.joht. puheenjohtaj a Lammi Sirpa Lauttamus Eino Luoma Arja K. Malmi Seppo Mattila Marita Mattila Risto Ojanperä Harri Paavola Eero Peltoluhta Sami Peltonen Matias Pihlgren Antti Pukkila Mathias Puronvarsi Martti Salo Petri Salonpää Hannu Sankelo Janne Sippola Harri Viita-aho Rami Virrankoski Ville Ylinen Keijo Övermark Niina Mattila Harri 19:00-20:50 kaupunginjohtaja Salo Liisa 19:00-20:50 hall.joht., pöytäk.pitäjä Tyni Paavo 19:00-20:50 P Heikkilän vj. Palttala Tapio 19:00-20:50 O-P Hietamäen vj. Saarimaa Susanna 19:00-20:50 M Kankaan vj. Haukkala Heikki 19:00-20:50 T Koiviston vj. Niemi Anna-Liisa 19:00-20:50 J Mäkisen vj. Vuorinen Anna-Maija 19:00-20:50 J Niemistön vj. Lammi Jorma 19:00-20:50 A Puro-Ahon vj. Sorvisto Anna-Leena 19:00-20:50 kh:n jäsen Mars Hannu 19:00-20:50 kehitysjohtaja Lahnalampi Janne 19:00-20:50 maaseutupäällikkö Takamaa Juha 19:00-20:50 tekninen johtaja

3 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Pusa Anna-Kaisa 19:00-20:50 Ky Kaksineuvoisen johtaja POISSA Heikkilä Paavo jäsen Hietamäki Olli-Pekka jäsen Kangas Marketta jäsen Koivisto Tuula jäsen Mäkinen Jouko puheenjohtaja Niemistö Jaakko jäsen Puro-Aho Alpo jäsen KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Antti Kurvinen Liisa Salo PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla klo TARKASTUS Eero Paavola Sami Peltoluhta PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla klo 9.00 SESTI NÄHTÄVILLÄ Liisa Salo, hallintojohtaja

4 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginvaltuusto 65 Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on läsnä. Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava tieto yleisesti julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Lisäksi kokouksen ajasta ja paikasta on tiedotettava ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Kokouskutsu on asetettu kaupungin ilmoitustaululle ja palvelutoimistojen il moitus tau uil le yleisesti nähtäville sekä julkaistu Komiat-lehdessä ja Järviseudun Sanomissa Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu valtuutetuille Lisäksi kokouskutsu on luettavissa kaupungin kotisivuilla. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu ni

5 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajat Kaupunginvaltuusto 66 Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kul la kin ker ral la tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdal la toisin päätä. Tapana on ollut, että pöytäkirjan tarkastus kiertää aakkosjärjestyksessä. Seuraavana vuorossa ovat valtuutetut Harri Ojanperä ja Eero Paavola. Pöytäkirja tarkastetaan hallintojohtajan virkahuoneessa keskiviikkona klo Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Eero Paavola ja Sami Peltoluhta. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu ni

6 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lausunto sote-järjestämislakiluonnoksesta 5/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginjohtaja Harri Mattila Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen par la men taa ri nen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen sosiaali- ja ter vey denhuol lon järjestämislaiksi. Luonnos on laadittu eduskunnalle annettavan hal li tuksen esityksen muotoon. Hallituspuolueiden ja opposition keväisten linjausten mu kai ses ti palvelujen järjestämisvastuu esitetään jaettavaksi viidelle so te-alueel le. Palvelujen tuottaminen puolestaan esitetään erotettavaksi jär jes tä mi sestä. Lakiluonnos on lähetetty kuntiin lausuntokierrokselle Liitteenä on yleis esi tys lakiesityksen pääsisällöstä. Lausunnon antaminen käsitellään eril lise nä asiana valtuustotasolle asti. Pohjaesityksenä käytetään lausuntoa, joka on pyydetty Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukselta. Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -selvitys maakunnallisen sote-toimintamallin raken ta mi sek si päätettiin keväällä jättää odottamaan sote-järjestämislakiesitystä, jot ta voitaisiin paremmin arvioida selvityksen jatkamisedellytyksiä sekä maakun nan kuntien ja sote-palveluiden tulevaisuutta tässä uudessa tilanteessa. Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeen ohjausryhmä on arvioinut tilan net ta ja keskustellut etenemisvaihtoehdoista. Yleinen näkemys on, että tehtyä valmistelutyötä ei saa jättää kesken. Maakunnan vaikutusvalta so te-alu eella on maksimoitava ja pyrittävä tuotantojärjestelmän osalta mahdollisimman tehok kaa seen ja vaikuttavaan toimintamalliin. Pääosa kunnista haluaisi rakentaa maa kun nal li sen tuottajan. Toisaalta Seinäjoki on linjannut halukkuuden toimia it se näi se nä tuottajana. Ohjausryhmä sopi, että käydään järjestämislakia koske va lausuntokierros loppuun ja kokoonnutaan klo Framissa so pi maan jatkotoimista. THL:n edustaja toi ohjausryhmän kokouksessa esille lähtökohtana la ki luon nosta laadittaessa olleen, että sote-alueilla voisi olla yhteensä kaikkiaan vain 4-5 pal ve lun tuot ta jaa.palvelujen tuotantoalueen tulisi olla näin vähintään maa kunnan laajuinen.käytännössä tämä tarkoittaa mm. seutupohjaisten so te-kun tayhty mi en korvautumista maakunnan kattavilla. Palvelujen järjestämisvastuussa oleva sote-alue päättää tuottamisvastuussa ole vat toimijat, joiden tulee täyttää tietyt, palvelukokonaisuuksiin (mm. eri koissai raan hoi to) liittyvät kriteerit. Lakivalmistelussa ei ole määritelty tuot ta mis vastuus sa olevia kuntia ja kuntayhtymiä.ne muodostuvat alhaaltapäin kuntien toimes ta.tuottaminen suoritetaan joko omana toimintana, ostopalveluna, pal velusete lil lä tai yhteistoiminnassa. Ohjausryhmän kokouksessa käydyn keskustelun perusteella maakunnassa voi muo dos tua tilanne, jossa maakunnan keskuskaupunki Seinäjoki tarjoaa so-

7 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto te-alu een päätettäväksi omaa isäntäkuntamalliin perustuvaa tuo tan to vaih to ehtoa maakunnan muiden kuntien esittäessä maakuntapohjaista yh ty mä vaih toeh toa.maakunnallisen edunvalvonnan kannalta tällainen tilanne olisi haas teel linen. Ohjausryhmän keskustelussa myös korostettiin sitä, että että ensin on suun ni tel ta va yhdessä maakunnallinen ja mahdollisimman kustannustehokas so te-pal ve lu jen tuotantotapa ja vasta sen jälkeen päätettävä hallintomallista, jo ka soveltuu parhaiten sen vaikuttavaan toteutukseen. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus merkitsee maakunnallisen sote-toimintamallin val mis te lu tilan teen ja sotejärjestämislakiluonnoksen tiedokseen. Asian käsittelyyn pa lataan lakiluonnoslausunnon yhteydessä. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Harri Mattila, puh. (06) , etu Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginjohtaja Harri Mattila Lausunto tulee antaa sosiaali- ja terveysministeriölle mennessä. Kauhavan kaupunginvaltuusto tulee antamaan sote-järjestämislaista lausuntonsa kokouksessaan Tätä varten Kauhavan kau pun gin hal litus on pyytänyt Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitusta antamaan asiakokonaisuudesta oman lausuntonsa mennessä, jotta asia voidaan esitellä kaupunginhallituksen kokouksessa valtuustolle laadittavaa päätösesitystä varten. Hallituksen esitysluonnos on julkaistu ministeriön Internet-sivuilla: Lisätietoa sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta löytyy Internet-osoitteesta: Yhtymähallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan mm. seuraa vas ti: Hallituksen esitys perustuu hallitusohjelmaan sekä eduskunta-puolueiden puheen joh ta jien sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen pää peri aat teis ta. Hallituksen esitys sisältää säännökset sosiaali- ja ter veys pal ve luiden järjestämisestä, tuottamisesta ja rahoittamisesta sekä erillisen voi maan pano lain. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää hallituksen esitysluonnoksesta lausunnot kun nil ta, kuntayhtymiltä sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta. Muo dos tet tavat sote-alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Kuntia pyy-

8 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto de tään ottamaan lausuntopyynnön välityksellä kantaa sii hen, minkä eri tyis vastuu alu een pohjalta muodostettavaan kuntayhtymään kun ta katsoo pe rus tel luk si kuu lua. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on koh dis tet tu val tuus toille. Lausuntopyyntöön annettuun vastaukseen suh tau du taan kunnan virallisena kan ta na, minkä vuoksi sote-alueeseen sijoittumista kos ke vas ta kannanotosta tu li si toimittaa valtuuston päätösasiakirja sosiaali- ja ter ve ys mi nis teri öön. Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jonka kysymykset on kohdistettu tiettyihin hallituksen esitysluonnoksen säännöksiin. Kyselyyn annet tu ja vastauksia on mahdollista perustella vapaamuotoisesti. Lausujat voivat ot taa kantaa myös muihin lakiluonnoksen säännöksiin sekä tuoda esiin muita va paa muo toi sia näkökulmia. Kaikki lausuntokyselyyn annetut kommentit otetaan lausuntojen tarkastelussa ja hallituksen esityksen viimeistelytyössä huomi oon. Yhtymähallitus päätti kokouksessaan hyväksyä sosiaali- ja ter veys mi nis te riöl le annettavan lausunnon hallituksen esityksestä sosiaali- ja ter vey den huol lon järjestämislaiksi sekä antaa lau sun non tiedoksi jäsenkuntien hal li tuk sil le. Lausunto on liitteenä. Yhtymähallitus hyväksyi lausunnon yksimielisesti muilta osin, paitsi henkilöstön ase man ja irtisanomissuojan osalta (kysymys 39).Juha Alkio esitti Kari Kankaan pään kannattamana, että lausunnossa otettaisiin kantaa työntekijöiden viiden vuoden irtisanomissuojan puolesta.puheenjohtaja totesi, että koska keskus te lus sa tehtiin esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, suo ri tetaan nimenhuutoäänestys.puheenjohtaja esitti, että esittelijän esi tys tä kan natta vat eli että henkilöstön asemasta on säädetty asianmukaisesti, äänestävät "kyl lä". Alkion esitystä eli viiden vuoden irtisanomissuojan lisäämistä la ki esityk seen kannattavat, äänestävät "ei". Äänestysehdotus hy väksyttiin. Ää nes tykses sä annettiin kahdeksan (8) kyl lä -ääntä (Ojanperä, Pahkajärvi, Kor kea laakso, Salo, Liinamaa, Sulkakoski, Hanhisalo, Löytömäki) ja kolme (3) ei -ääntä (Kelt to, Kankaanpää, Alkio). Puheenjohtaja totesi, että yhtymähallitus päät ti ää nin 8-3, että henkilöstön asemasta on säädetty asianmukaisesti. Seutukaupunkiverkoston - johon Kauhavan kaupunki kuuluu - liitteenä ole vassa lakiluonnoslausunnossa 9.9. suhtaudutaan kriittisesti valmisteltuun uu distuk seen.järjestämislain keskeisimpänä tavoitteena on pyrkiä vastaamaan sote-pal ve lui den kasvavaan kysyntään ja julkisen rahoitusperustan pie ne ne miseen perustuvaan kestävyysvajeeseen.lakiluonnoksessa on kuitenkin useita ele ment te jä, jotka voivat pahimmillaan johtaa yhä pahenevaan julkisen ta louden kestävyysvajeeseen.lakiluonnoksen eräänä keskeisenä päämääränä on val tion ohjausvallan kasvattaminen kuntien vallan kustannuksella. Suo ma lainen hyvinvointiyhteiskunta perustuu kuitenkin juuri kuntien laaja-alaiseen hyvin voin ti toi min taan. Tätä laaja-alaista hyvinvointikäsityksen muodostumista ei saa pilkkoa sektorinäkemyksen vahvistamiseen, mihin nykyinen lakiluonnos vää jää mät tä johtaa. Seutukaupungit eivät voi hyväksyä esitettyä vallanjaon muu tos ta. Kuntiin on tullut lisäksi ohessa oleva Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemä viiden sote-alueen vaikutusten ennakkoarviointi. Se on val mistel tu sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Arviointiin liit ty väs sä asian tun ti ja haas tat te lu osuu des sa todetaan, että lakiehdotus mah dol lis taa oi-

9 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kean suun tai sen rakenteellisen muutoksen. Se edellyttää: lain täsmentämistä, jotta sen tulkinnanvaraisuus vähenisi ja syntyisi yhte näi nen rakenne integraatiovelvollisuuden korostamista sekä järjestämisessä että tuo tannos sa ymmärtämistä, että muutos on prosessi ja tavoitteisiin edetään asteittain vahvaa, osaavaa johtamista sote-alueella ja toimivia seu ran ta jär jes telmiä vahvoja tuotantoalueita, joilla on intressi ja velvollisuus tehdä päätöksiä alu een talouden ja väestön tarpeiden (mm. palvelujen tasavertaisen saata vuu den) näkökulmasta uudenlaista johtamista ja ammattilaisten sitoutumista uudistamiseen tuotan to alueil la että nykyiset rakenteet (kiinteistöt mm.) eivät kahlitse uudistumista toimivaa kuntayhteyttä (rahoitus ja horisontaalinen yhteistyö) Etelä-Pohjanmaa tulee lakiesityksen mukaisen sote-järjestelmän voimaan astues sa todennäköisesti kuulumaan ns. Väli-Suomen sote-alueeseen, joka rakentuu Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen poh jalle.alueella on noin 1,1 milj. asukasta jakaantuen neljän maakunnan kesken seu raa vas ti: Pirkanmaa asukasta, 23 kuntaa Päijät-Häme asukasta, 14 kuntaa Etelä-Pohjanmaa asukasta, 19 kuntaa (Isokyrö mukana) Kanta-Häme asukasta, 11 kuntaa Uudistuksen suunnittelu on ollut rakenne- ja hallintopainotteista eikä siinä ole pa neu dut tu riittävästi nykymuotoisten toimintatapojen ja prosessien muut ta miseen asiakastarvevastaavasti ja kustannustehokkaasti. Ilmiselvänä uhkana on, et tä uudistuksesta muodostuu pääpiirteistä rakenteiden koontia, jonka sisällä säi ly vät nykyisen erikoissairaanhoidon logiikan tapainen medikalisoituminen ja kus tan nus ten lisäysvaltaisuus sekä perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja eri kois sai raan hoi don välinen vahva sektoroituminen ja ammatillinen eriy ty minen.organisaatiokoon kasvaessa edellytykset yksittäisen kunnan omis ta ja ohjauk sel le heikentyvät merkittävästi. Kaupunginjohtajan esitys: Huomioonottaen pääosaltaan Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen ja seutukaupunkiverkoston asiakokonaisuutta koskevan valmistelun, Kauhavan kau pun gin hal li tus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy so te-jär jes tämis la ki luon nok ses ta annettavaksi sosiaali- ja terveysministeriölle liitteen mukai sen lausunnon.sote-alueiden rakentuessa nykyisten erityisvastuualueiden poh jal ta Kauhavan kaupunki pitää perusteltuna kaupungin kuulumista TAYS-er va-alu ee seen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Harri Mattila, puh. (06) , etu

10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 67 Marita Mattila esitti Keskustan valtuustoryhmän puolesta lausunnon ky sy mykseen 46 lisättäväksi seuraavat kohdat: Palvelutuottajaorganisaatiot eivät saa olla liian suuria, vaan palvelujen tuot ta mi seen pitäisi olla mahdollisuus myös pienemmällä väestöpohjalla. Kunnan maksuosuuteen tulisi vaikuttaa myös asukkaiden kes ki an sio taso. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen Ma ri ta Mattilan esittämin lisäyksin täydennettynä.

11 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kauhavan kaupungin maapoliittisen ohjelman hyväksyminen 75/ /2014 Tekninen lautakunta Valmistelija: vt. kaavoituspäällikkö Jari Leivo Kauhavan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt strategisen aluei den käyt tö suunni tel man Alueidenkäyttöstrategian jatkumona on toteutettu myös kau pun gin maapoliittisen ohjelman tarkistaminen ja uudelleenlaatiminen. Konsult ti työn on suorittanut kilpailutuksella valittu Sweco Oy. Edellisen maapoliittisen ohjelman kaupunginvaltuusto hyväksyi ja oh jel ma laadittiin vuosille Kauhavan vanha maapoliittinen ohjelma ei vastaa enää nykyisessä tilanteessa nii hin haasteisiin, joita voimakkaasti kehittyvä kaupunki joutuu kohtaamaan. Maa po li tii kal ta edellytetään tarkempaa määrittelyä siitä, millaisia keinoja Kauha van kaupunki käyttää maanhankinnassa, kaavoituksessa ja yleensäkin maan käy tös sään. Kaupungin tavoite on Etelä-Pohjanmaan pohjoisosan kas vukes kuk se na kyetä tarjoamaan riittävä määrä monipuolisia ja viihtyisiä asuin ympä ris tö jä, toimivat liikenneyhteydet ja kilpailukykyinen tonttitarjonta yrittäjille. Maa po liit ti sel la ohjelmalla luodaan toimintaedellytykset ennakoivalle ja te hokkaal le maankäytölle. Uusi maapoliittinen ohjelma on laadittu vuorovaikutuksessa Kauhavan kau pungin val tuu tet tu jen kanssa ja sitä on työstetty mm. useissa työpajoissa ja ky selyis sä, joihin valtuutetut ovat osallistuneet. Ohjelman laadinnasta on vastannut kau pun gin kehittämistoimikunnasta koostuva maapoliittisen ohjelman oh jausryh mä. Maapolitiikka on laadittu vastaamaan niitä tavoitteita, joita aluei den käyt tö strate gia ja kaupungin jatkuva kehittyminen asettaa. Maapolitiikassa esitetään Kau ha van kaupungin maapoliittiset tavoitteet sekä maapoliittinen toimintalinja, jon ka osa-alueita ovat mm. maanhankinnan periaatteet ja keinot, maan han kinnan painopistealueet, tonttien luovutuksen periaatteet ja kaavojen to teu tu misen edistämisen periaatteet. Lisäksi ohjelmassa esitetään seurantakeinot maapo liit ti sen ohjelman toteutumiseksi. Teknisen johtajan esitys: Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan maapoliittisen ohjelman ja siirtää sen edel leen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Maria Mäkipelkola poistui kokouksesta asian kä sitte lyn aikana klo

12 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisätietoja: Vt. kaavoituspäällikkö Jari Leivo, puh. (06) , etu _ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää maapolitiikan ohjelman kaupunginvaltuuston hy väksyt tä väk si teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisena. Tonttien luovutuksen periaatteiden aiheuttamat muutokset hallintosääntöön val mis tel laan erikseen päätettäväksi. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Kaupunginvaltuusto 68 Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen.

13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2013 arviointikertomuksen vastine 175/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginjohtaja Harri Mattila Kauhavan kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa osoi tet tiin eräi tä kehittämisen kohteita sekä esitettiin kannanottoja, joihin edel ly tet tiin kaupun gin hal li tuk sel ta/hal lin to kun nil ta toimenpiteitä. Liitteenä on johtoryhmän valmistelussa ollut vastine arviointikertomukseen. Vas ti ne osuus on merkitty kursiivilla kuhunkin arviointikertomuksen asia yh teyteen. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää edellä selvitetyn vastineen tarkastuslautakunnan vuo den 2013 arviointikertomuksesta kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Vastine sisältää samalla kaupunginhallitukselle ja hallintokunnille sekä kon serni yk si köil le suunnitelman siitä, kuinka tarkastustoiminnan tulokset vuodelta 2013 yhdistetään kaupungin kehittämisen käytäntöön. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Harri Mattila, puh. (06) , etu Kaupunginvaltuusto 69 Sirpa Lammi esitti, että kaupunginvaltuusto ei hyväksy arviointikertomuksen vastinetta, vaan merkitsee vastineen vain tietoonsa saatetuksi. Janne Sankelo ja Marita Mattila kannattivat Lammin esitystä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Sirpa Lammin esityksen ja merkitsi arviointikertomuksen vastineen tiedoksi.

14 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosikatsaus ajalta / /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Liitteenä on Kauhavan kaupungin osavuosikatsaus ajalta Katsaus sisältää yleiskatsauksen ajanjakson toimintaan, tiedot toimielinten ja inves toin ti hank kei den määrärahojen ja tuloarvioiden sekä tuloslaskelman to teutu mi ses ta sekä hallintokuntien selonteon omasta toiminnastaan. Katsaus si sältää myös kaupungin tytäryhtiöiden toimittamat raportit omasta toi min nas taan ra por toin ti jak sol la. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen laatii oman toimintaraportin vas taa val ta ajanjaksolta. Se ei kuitenkaan ole vielä käytettävissä, vaan se tuodaan kä sit te lyyn erillisenä asiana yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen. Kahden vuosikolmanneksen toteuman perusteella arvioitu kaupungin koko vuo den taloudellinen tulos näyttäsi muodostuvan lievästi alijäämäiseksi. Osavuo si kat sauk ses sa esitetyn tuloslaskelman mukaan on kaupungin tulos elokuun lo pus sa selvästi ylijäämäinen. Tulos on kuitenkin jaksottamaton, ja kun huo mioi daan, että merkittävä osuus kaupungin menoista tulee kuntayhtymäyms. las ku tuk sen kautta pienellä viiveellä, ei jaksottamaton tuloslaskelma kerro to del lis ta tilannetta. Marraskuulle ajoittuvan kunnallisveron edellisen ve rovuo den (2013) maksuunpanotilityksen, johon sisältyy myös ao vuoden ve ronpa lau tus ten takaisinperintä, määräksi arvioidaan -3,4 miljoonaa euroa. Tämä on huomioitava arvioitaessa kuluvan vuoden kunnallisveron kertymää ja siten ta lou del lis ta tulosta. Lisäksi on huomioitava, että kaupunki on maksanut Kun tayh ty mä Kaksineuvoiselle vain valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisen ra hoi tus osuu den. Palvelujen käyttöön perustuva laskutus on kuitenkin ollut elokuun loppuun mennessä 1,2 miljoonaa euroa korkeampi. Ao. summa ei näy kau pun gin tuloslaskelmassa. Myös kaupungin todellinen rahoitusosuus Etelä-Poh jan maan sairaanhoitopiirille on elokuun lopussa reilun 0,3 miljoonaa suu rem pi kuin mitä kirjanpito osoittaa.nämä ja muut jaksotukset karkeasti arvioi den on kaupungin tulos elokuun lopussa vielä lievästi ylijäämäiseksi. Kaupungin oma toiminta on käyttötalousmenojen osalta pysynyt suhteellisen hy vin budjetoidussa lukuun keskusvaalilautakunnan määrärahan hienoista ylitty mis tä. Ylitys johtuu siitä, että europarlamenttivaalien toimittamiseen osal lis tuneen kaupungin henkilöstön palkkakulut on siirretty keskusvaalilautakunnan me nok si aiheuttamisperiaatteen mukaan. Palkat on budjetoitu kokonaan ko hen ki lön normaalille palkkamenokohdalle, mihin menosiirrosta nyt on seu rannut vastaavansuuruinen säästö. Kuluvan vuoden talousarvion määrärahoihin ja tu lo ar vioi hin jou dutaan tekemään kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä pe rustur van osalta. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on oman arvionsa mukaan pys tynyt aikaansaamaan kuluvalle vuodelle omasta toiminnastaan noin euron säästöt verrattuna yhtymähallituksen esittämään talousarvioon, minkä mukai nen Kauhavan kaupungin rahoitusosuus on yli 2,2 miljoonaa euroa kau pungin val tuus ton hyväksymää korkeampi. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2014 talousarvion tarkistaminen tuodaankin valtuuston käsittelyyn syyskuussa. Käyttötaloustulot kertyvät hieman jäl ki pai not tei ses ti, koska käyttöön perustuvat

15 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto las ku tuk set tuloutuvat vasta seuraavalle kuu kau del le. Myös var hais kas va tuksen siirtymisellä Kuntayhtymä Kaksineuvoiselta kaupungin toi min naksi aiheuttaa sen, että käyttötalousmenojen ja -tulojen kertymää ei voida yk si selit tei ses ti verrata tasaisen kertymän mukaisiin prosentteihin. Investointimenoista on toteutunut elokuun lopussa 53 prosenttia. Joidenkin inves toin tien toteuttaminen siirtyy eri syistä vuodelle 2015, minkä vuoksi mää rära hat uudelleenbudjetoidaan. Investointimäärärahoista kiinteän omaisuuden han kin taan myönnetty määräraha on kokonaan käytetty, ja mikäli loppuvuoden ai ka na ostetaan maata, tarvitaan tarkoitusta varten lisämääräraha. Kunnallisveroa on kertynyt elokuun 2013 tilanteeseen verrattuna 1,4 miljoonaa eu roa enemmän. Kasvua selittää pääasiassa veroprosenttiin tehty 1,00 prosent ti yk si kön ko ro tus. Tämänhetkisen kertymän ja marraskuun mak suun pa noti li tyk sen arvioidun määrän perusteella näyttää siltä, että kunnallisen tuloveron mää rä toteutuu lähes budjetoidun mukaisena. Yh tei sö ve ron tuotto on noin euroa korkeampi kuin vuosi sitten vastaavana ai ka na. Myös yh tei söve roa arvioidaan koko vuoden osalta kertyvän budjetoidun mukaisesti. Kiin teistö ve ron tilitykset kohdistuvat eräpäivien mukaisesti loppuvuoteen, mutta suhteel li sen stabiilina veromuotona voidaan odottaa sen toteutuvan lähes bud je toidun mu kai se na. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja saattaa sen tiedok si myös kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että Antti Kurvinen saapui kokoukseen tämän pykälän kä sit te lyn aikana klo Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu Kaupunginvaltuusto 70 Kaupunginvaltuusto merkitsi osavuosikatsauksen ajalta tiedoksi.

16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ylihärmän päiväkodille osoitetun investointimäärärahan tarkistaminen 497/ /2013 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Ylihärmän päiväkoti on rakennettu vuonna Päiväkodissa on tilat kahdelle ko ti osas tol le ja se on tarjonnut hoitopaikan lapselle. Päiväkodin lisäksi Yli här mäs sä on kaksi ryhmäperhepäivähoitokotia, entisessä eläinlääkärin asun nos sa toimiva, 12 hoitopaikan Kurkoonen ja entisessä hammaslääkärin asun nos sa toimiva 12 hoitopaikan Mötiäänen sekä neljä perhepäivähoitajaa. Yh teen sä kunnallisessa päivähoidossa Ylihärmän alueella on noin 90 lasta. Hoi to paik kaa tarvitsevien määrän arvioidaan kasvavan talouden käännyttyä nou suun ja työllisyyden parantuessa. Alueella on myös suhteellisen runsasta työ pe räis tä maahanmuuttoa, mikä lisää päivähoidon tarvetta. Myös per he päivä hoi ta jien määrän väheneminen tulevaisuudessa lisää päiväkotihoidon tar vetta. Päiväkotirakennuksessa on sisäilmaongelmia johtuen mm. rakennuksen liian ma ta lal le perustamisesta ja salaojituksen toimimattomuudesta. Länsi- ja Sisä-Suo men aluehallintovirasto on asettanut päiväkotirakennuksen em. on gelmis ta johtuen käyttökieltoon. Toiminta on siirretty väistötiloihin osittain Härmän Pal ve lu kes kuk sen tiloihin ja osittain laajentamalla toinen Ylihärmän alueen ryhmä per he päi vä hoi to ko deis ta päiväkodiksi. Valtuusto on vuoden 2014 talousarvion ja vuosien ta lous suun nitel man investointiosassa hyväksynyt Ylihärmän päiväkodin peruskorjaus- ja laa jen nus hank keen toteutettavaksi vuosina Hankkeen kus tannus ar viok si on hyväksytty 2,0 miljoonaa euroa, toteuttamista varten on vuo delle 2014 myönnetty 0,8 miljoonan euron ja vuodelle ,2 miljoonan euron mää rä ra hat. Kaupunginhallituksen valitsema suunnittelutoimikunta on teettänyt suun ni tel mat olemassa olevan, sisäilmaongelmaisen rakennuksen pe rus korjaa mi sek si ja laajentamiseksi kolmella uudella kotiosastolla, jolloin päiväkoti laa je ni si 5-osastoiseksi, 100 hoitopaikan yksiköksi ajatuksella että ra ken nuksen valmistuttua ryhmäperhepäivähoitokodit lakkautetaan. Hoitomuodon muutta mis ta ryhmäperhepäivähoidosta päiväkotihoitoon puoltaa päiväkotihoidon noin 10 euroa/hoitopäivä alhaisempi suoritehinta. Olemassaolevat ryh mä perhe päi vä hoi to ti lat eivät myöskään täysin täytä tämän päivän vaatimuksia. Kaupun gin hal li tus on hyväksynyt hankkeen pääpiirustukset ja kus tan nus ar vion. Tuolloin hankinta-arvoksi on arvioitu noin 2,1 miljoonaa euroa ja lisätöiden määräksi noin 0,1 miljoona euroa. Kauhavan kaupunki on pyytänyt hankkeesta tarjoukset mennessä. Tar jouk set on avattu Hallintosäännön ja kaupunginhallituksen erillis pää tök sen mukaan päätösvalta rakennusurakan osalta kuuluu kau pun ginhal li tuk sel le ja muiden urakoiden osalta tekniselle lautakunnalle. Suun nit te lu toimi kun ta on pitämässään kokouksessa todennut, että hankebudjetti ylit tyy merkittävästi johtuen mm. peruskorjauksen tasoprosentin ylittymisestä sel väs ti arvioidusta, koska sisäilmaongelmaisen rakennuksen korjaus on mer-

17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kit tä vän laaja. Myös olemassa olevan rakennuksen matalalle perustamisesta joh tuen jouduttaisiin piha-alueisiin tekemään merkittäviä leikkaus- ja uu del leenmuo toi lu töi tä. Edullisimmat urakkatarjoukset huomioiden suunnittelijan kus tannus ar vio ylittyy euroa. Tarvittavat lisä- ja muutostyöt sekä ra ken nut tamis kus tan nuk set, liittymismaksut ja irtokalustehankinnat huomioiden han kin takus tan nuk sik si muodostuu noin euroa, mikä ylittää valtuuston hyväk sy män määrärahan eurolla. Suunnittelutoimikunta on nostanut esiin myös hankkeen toteutuksen muut ta misen peruskorjaus-laajennushankkeesta uudisrakennushankkeeksi joh tuen mm. siitä, että jo tässä vaiheessa on herännyt epäilyjä pe rus kor jauk sen on nistu mi ses ta siten, että nykyään sisäilmaongelmaisesta tilasta saa daan terve ja tur val li nen rakennus. Kiinteistöpäällikkö Jorma Ylirinne on laa ti nut ver tai lu laskel mat, joiden mukaan peruskorjausvaihtoehdon ja uu dis ra ken nus vaih to eh don ra ken ta mis kus tan nuk sis sa ei ole merkittäviä eroja. Las kel man mukaan uu disra ken nus to teu tuk se na rakentamiskustannuksiksi ja li sä kus tan nuk sik si ml. olemas sa olevan päiväkodin purkaminen muodostuu noin euroa ja koko nais kus tan nuk sik si (sis. em. lisäksi ra ken nut ta mis kus tan nuk set, liit ty mismak sut ja irtokalusteet) noin euroa. Li säk si uu dis ra ken nus vaih to ehdos sa nykyisen päiväkodin tasearvo ( euroa) on alas kir jatta va. Suunnittelutoimikunta onkin yksimielisesti päättänyt esittää kau pun gin hal li tuksel le, että Ylihärmän päiväkotiprojekti toteutetaan uu dis ra ken nus hank kee na 5-osas toi se na päiväkotina olemassaolevalle tontille. Perusteluina esi tyk sel le ovat mm: Peruskorjauksen tasoprosentti ylittyi merkittävästi arvioidusta Sisäilmaongelmaisen rakennuksen peruskorjauksen laajuus Tilatehokkuutta pystytään parantamaan uudisrakennussuunnittelussa ver rat tu na peruskorjaus-/laajennushankkeen suunnitteluun Rakentamiskustannuksia ja elinkaarikustannuksia voidaan pienentää tila te ho kuut ta parantamalla Peruskorjausosan piha-alueen maan/rakennustöiden laajuus Energiatehokkuus saadaan paremmaksi uudisrakennuskohteessa Rakennus pystytään sijoittamaan tontilla parempaan paikkaan Epäilyt korjauksen onnistumisesta voidaan unohtaa Kaupunginhallituskäsittelyssä on ollut hankinnan keskeyttäminen mää rä ra ho jen riittämättömyyteen ja hankinnan tarpeen oleelliseen muut tu miseen perustuen. Suunnittelutoimikunta jatkaa hankkeen valmistelua uu dis raken ta mis hank kee na. Koska hankkeen kokonaisrahoitustarve noin 3,1 mil joonaa euroa poikkeaa alunperin budjetoidusta, tulee valtuuston käsitellä hankkeen määrärahan tarkistaminen ennen asian jatkovalmistelua. Ylihärmän ylijäämärahastosta päiväkodin lvis-järjestelmän uusimiseen myönnet tyä rahaa on käyttämättä noin euroa. Varaus voidaan käyttää joko ta se ar von alaskirjaamiseen tai uudisrakennuksen osarahoituksena. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Hankkeen toteutus aloitetaan em. pohjalta vuoden 2014 talousarviossa ole van 0,8 miljoonan.euron määrärahaan perustuen. Vuoden 2015 talousarvioon varataan hankkeen toteuttamisen lop puun-

18 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto saat ta mi sen edellyttämä määrärahaosuus noin 2,3 miljoonaa euroa (aiempi mää rä ra ha 1,2 miljoonaa.euroa) kokonaiskustannusarvion ollessa arviolta noin 3,1 miljoonaa euroa (aiempi määräraha 2 miljoonaa euroa). Määrärahaosuudet molempien vuosien välillä tarkentuvat urak ka tar jousten ja hankkeen etenemisaikataulun perusteella. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , Kaupunginvaltuusto 71 Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen.

19 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2014 talousarvion tarkistaminen 596/ /2013 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Kun ta yhty mä Kaksineuvoisen vuoden 2014 talousarvion ja Kauhavan kaupungin ra hoitus osuu den yhtymän menoihin euroa Kaksineuvoisen yh ty mä hal lituk sen esittämää pienempänä. Erikoissairaanhoidon osalta talousarvio on hyväk syt ty esityksen mukaisena. Kaupunginhallitus on vuoden 2014 talousarvion täy tän töön pa no-oh jeis sa edellyttänyt Kaksineuvoisen yhtymähallitukselta ku luvan vuoden toiminnan järjestämistä niin, että valtuuston myöntämä ra hoi tusosuus riittää. Kaupunginhallitus on edellyttänyt, että vapautuvia toimia ja vir koja ei täytetä ilman yhtymähallituksen myöntämää täyttölupaa, myös uusien vakans sien tarve ja menovaikutus on pyydetty arvioimaan uudelleen ennen täyttä mis tä. Myös sijaisten palkkaamiseen tarvetta on edellytetty harkittavan tarkas ti. Yhtymähallitus on toiminnan tehostamiseksi ja kustannusten pienentämiseksi to teut ta nut mm. seuraavat toimenpiteet: Palvelusetelin käyttöönotto kotihoidon tilapäispalveluissa ja lasten päi vähoi to pal ve luis sa alkaen Työsuojelupäällikön tehtävien hoito sisäisin järjestelyin Kortesjärven vanhainkodin, Mäntyhovin, Hoitokoti Iltakellon ja Alahärmän hoi va osas to I:n muuttaminen laitoshoidon yksiköistä tehostetuksi pal velu asu mi sek si Harjulan, Helmirannan, Jokiniemen, Sointulan, Ylihärmän pal ve lu kes kuksen, Voltin Kortteerin ja Evijärven palveluasuntojen muuttaminen ko ti hoidon yksiköiksi Kortesjärven äitiysneuvolapalvelujen siirtäminen Kauhavalle ja Evi jär velle Alahärmän hoivaosasto II:n hallittu lakkauttaminen. Edelleen yhtymähallitus on selvittänyt yhtymän säästöpotentiaalia mm. suunnit te le mal la välinehuollon keskittämistä, työterveyshuollon palvelujen ra jaa mista ja perhekeskusmallin toteuttamista. Ikäihmisten palveluihin liittyvien osaston hoi ta jien virkoja tarkastellaan virkojen vapautuessa. Vanhusten laitoshoitoa kor va taan edelleen muulla palvelurakenteella ja mielenterveyskuntoutujien päi vä toi min taan on tulossa muutoksia. Terveyskeskuspalveluverkkoa ke hi tetään, ja myös voimaantuleva uusi päivystysasetus aiheuttaa muu toksia terveyskeskusten toimintaan. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on omasta toiminnastaan onnistunut saa vut tamaan em. toimenpiteillä kuluvalle vuodelle noin euron säästöt. Erikois sai raan hoi don ja Eskoon menot ovat kuitenkin tämän hetken arvion mukaan toteutumassa jopa 1,1 miljoonaa euroa arvioitua korkeampina. Kaupunginhallitus on kokouksessaan perustanut työryhmän, jonka

20 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto teh tä vä nä on mennessä valmistella ehdotus Kauhavan kaupungin tu le vak si sote-palveluverkoksi. Kaupunki on käynyt yhtymän edustajien kanssa useampia neuvotteluja Kak sineu voi sen kuluvan vuoden talousarviosta. Neuvotteluissa on päädytty siihen, et tä Kauhavan kaupunki tarkistaa yhtymän talousarvion yhtymähallituksen esityksen mukaiseksi lukuunottamatta työpajatoimintaan, jonka rahoi tuk sen osalta talousarviota on tarkistettu kaupunginvaltuuston päätöksellä Vaikka yhtymän oma toiminnasta onkin saavutettu säästöjä, esit tää kuntayhtymän johtaja Anna-Kaisa Pusa, että talousarvioon ei lähdettäsi te ke mään kaikkien jäsenkuntien valtuustojen käsittelyn vaativia tarkistuksia, vaan talousarvio saatettaisiin yhteneväiseksi Kauhavan kaupunginvaltuuston pää tök sel lä. Perussopimuksen 15 :n mukaan jäsenkuntia laskutetaan to del lisiin kustannuksiin perustuen yhdenmukaisin hinnoin, jolloin toiminnasta aikaan saa dut säästöt realisoituvat tilinpäätöksen perusteella tehtävässä vuoden 2014 loppulaskussa. Alla taulukko yhtymähallituksen esittämän talousarvion mukaisesta ja Kau havan kaupunginvaltuuston hyväksymästä Kauhavan kau pungin rahoitusosuuksista Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toimintaan työ pa ja toi mintaa lukuun ottamatta: Yh:n esitys Kv:n päätös Erotus Sosiaalipalvelut Vanhuspalvelut Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Palveluliikenne Yhteensä Kauhavan kaupunki on kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti maksanut Kun ta yh ty mä Kaksineuvoiselle yhtymän tuottamista perusturvapalveluista vain hy väk sy tyn rahoitusosuuden mukaisen määrän. Kaksineuvoiselta on pal ve lujen käyttömääriin ja talousarviohintoihin perustuvaa saatavaa kaupungilta tammi-elo kuul ta yhteensä noin 1,14 miljoonaa euroa. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talousarvion tarkistaminen aiheuttaa tar kis tus tarpeen myös kaupungin talousarvioon. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuo den 2014 talousarvion tarkistamista sosiaalipalveluiden, van hus pal ve luiden, pe rus ter vey den huol lon ja palveluliikenteen osalta siten, että Kauhavan kau pun gin ra hoi tus osuus yhtymän ko menoihin on yhtymähallituksen esi tyk sen mukainen. Tarkistuksen jälkeen Kauhavan kaupun gin ra hoi tus osuu det Kuntayhtymä Kaksineuvoisen menoihin ovat seu raavat: sosiaalipalvelut euroa vanhuspalvelut euroa perusterveydenhuolto euroa palveluliikenne euroa. Erikoissairaanhoidon rahoitusosuus on valtuuston hy väk sy-

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60 Konserni- ja henkilöstöjaosto 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 18:00-18:37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kiinteistö

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 51 Tarkastuslautakunta 08.05.2017 AIKA 08.05.2017 klo 13:00-16:05 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Luomala

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Vapaa-aikalautakunta 06.02.2017 AIKA 06.02.2017 klo 18:00-18:32 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Yhteistyösopimus Härmänmaan 4H-yhdistyksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 03.06.2013 klo 13:00-15:00 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 13:00-15:00

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot