KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Lausunto sote-järjestämislakiluonnoksesta Kauhavan kaupungin maapoliittisen ohjelman hyväksyminen 69 Vuoden 2013 arviointikertomuksen vastine Osavuosikatsaus ajalta Ylihärmän päiväkodille osoitetun investointimäärärahan 172 tarkistaminen 72 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2014 talousarvion 175 tarkistaminen 73 Vuoden 2014 talousarvion tarkistaminen Kauppakirjan hyväksyminen Asko Hakola ja Helinä Hilli-Hakola 181 / Kauhavan kaupunki 75 Muut asiat / Kv

2 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hakala Heikki Hakala Teemu Haukkala Juhani Hauta Tiina Hietamäki Petri Hyrsky Tuula Janhunen Kari Kankaanpää Kari Kankaansyrjä Mika Keltto Pekka Knuuttila Jari Korkealaakso Heikki Korpimäki Marja-Leena 19:00-20:50 2. varapuh.joht. Kuoppala Helena Kurvinen Antti 19:00-20:50 1. varapuh.joht. puheenjohtaj a Lammi Sirpa Lauttamus Eino Luoma Arja K. Malmi Seppo Mattila Marita Mattila Risto Ojanperä Harri Paavola Eero Peltoluhta Sami Peltonen Matias Pihlgren Antti Pukkila Mathias Puronvarsi Martti Salo Petri Salonpää Hannu Sankelo Janne Sippola Harri Viita-aho Rami Virrankoski Ville Ylinen Keijo Övermark Niina Mattila Harri 19:00-20:50 kaupunginjohtaja Salo Liisa 19:00-20:50 hall.joht., pöytäk.pitäjä Tyni Paavo 19:00-20:50 P Heikkilän vj. Palttala Tapio 19:00-20:50 O-P Hietamäen vj. Saarimaa Susanna 19:00-20:50 M Kankaan vj. Haukkala Heikki 19:00-20:50 T Koiviston vj. Niemi Anna-Liisa 19:00-20:50 J Mäkisen vj. Vuorinen Anna-Maija 19:00-20:50 J Niemistön vj. Lammi Jorma 19:00-20:50 A Puro-Ahon vj. Sorvisto Anna-Leena 19:00-20:50 kh:n jäsen Mars Hannu 19:00-20:50 kehitysjohtaja Lahnalampi Janne 19:00-20:50 maaseutupäällikkö Takamaa Juha 19:00-20:50 tekninen johtaja

3 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Pusa Anna-Kaisa 19:00-20:50 Ky Kaksineuvoisen johtaja POISSA Heikkilä Paavo jäsen Hietamäki Olli-Pekka jäsen Kangas Marketta jäsen Koivisto Tuula jäsen Mäkinen Jouko puheenjohtaja Niemistö Jaakko jäsen Puro-Aho Alpo jäsen KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Antti Kurvinen Liisa Salo PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla klo TARKASTUS Eero Paavola Sami Peltoluhta PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla klo 9.00 SESTI NÄHTÄVILLÄ Liisa Salo, hallintojohtaja

4 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginvaltuusto 65 Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on läsnä. Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava tieto yleisesti julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Lisäksi kokouksen ajasta ja paikasta on tiedotettava ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Kokouskutsu on asetettu kaupungin ilmoitustaululle ja palvelutoimistojen il moitus tau uil le yleisesti nähtäville sekä julkaistu Komiat-lehdessä ja Järviseudun Sanomissa Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu valtuutetuille Lisäksi kokouskutsu on luettavissa kaupungin kotisivuilla. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu ni

5 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajat Kaupunginvaltuusto 66 Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kul la kin ker ral la tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdal la toisin päätä. Tapana on ollut, että pöytäkirjan tarkastus kiertää aakkosjärjestyksessä. Seuraavana vuorossa ovat valtuutetut Harri Ojanperä ja Eero Paavola. Pöytäkirja tarkastetaan hallintojohtajan virkahuoneessa keskiviikkona klo Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Eero Paavola ja Sami Peltoluhta. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu ni

6 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lausunto sote-järjestämislakiluonnoksesta 5/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginjohtaja Harri Mattila Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen par la men taa ri nen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen sosiaali- ja ter vey denhuol lon järjestämislaiksi. Luonnos on laadittu eduskunnalle annettavan hal li tuksen esityksen muotoon. Hallituspuolueiden ja opposition keväisten linjausten mu kai ses ti palvelujen järjestämisvastuu esitetään jaettavaksi viidelle so te-alueel le. Palvelujen tuottaminen puolestaan esitetään erotettavaksi jär jes tä mi sestä. Lakiluonnos on lähetetty kuntiin lausuntokierrokselle Liitteenä on yleis esi tys lakiesityksen pääsisällöstä. Lausunnon antaminen käsitellään eril lise nä asiana valtuustotasolle asti. Pohjaesityksenä käytetään lausuntoa, joka on pyydetty Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukselta. Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -selvitys maakunnallisen sote-toimintamallin raken ta mi sek si päätettiin keväällä jättää odottamaan sote-järjestämislakiesitystä, jot ta voitaisiin paremmin arvioida selvityksen jatkamisedellytyksiä sekä maakun nan kuntien ja sote-palveluiden tulevaisuutta tässä uudessa tilanteessa. Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeen ohjausryhmä on arvioinut tilan net ta ja keskustellut etenemisvaihtoehdoista. Yleinen näkemys on, että tehtyä valmistelutyötä ei saa jättää kesken. Maakunnan vaikutusvalta so te-alu eella on maksimoitava ja pyrittävä tuotantojärjestelmän osalta mahdollisimman tehok kaa seen ja vaikuttavaan toimintamalliin. Pääosa kunnista haluaisi rakentaa maa kun nal li sen tuottajan. Toisaalta Seinäjoki on linjannut halukkuuden toimia it se näi se nä tuottajana. Ohjausryhmä sopi, että käydään järjestämislakia koske va lausuntokierros loppuun ja kokoonnutaan klo Framissa so pi maan jatkotoimista. THL:n edustaja toi ohjausryhmän kokouksessa esille lähtökohtana la ki luon nosta laadittaessa olleen, että sote-alueilla voisi olla yhteensä kaikkiaan vain 4-5 pal ve lun tuot ta jaa.palvelujen tuotantoalueen tulisi olla näin vähintään maa kunnan laajuinen.käytännössä tämä tarkoittaa mm. seutupohjaisten so te-kun tayhty mi en korvautumista maakunnan kattavilla. Palvelujen järjestämisvastuussa oleva sote-alue päättää tuottamisvastuussa ole vat toimijat, joiden tulee täyttää tietyt, palvelukokonaisuuksiin (mm. eri koissai raan hoi to) liittyvät kriteerit. Lakivalmistelussa ei ole määritelty tuot ta mis vastuus sa olevia kuntia ja kuntayhtymiä.ne muodostuvat alhaaltapäin kuntien toimes ta.tuottaminen suoritetaan joko omana toimintana, ostopalveluna, pal velusete lil lä tai yhteistoiminnassa. Ohjausryhmän kokouksessa käydyn keskustelun perusteella maakunnassa voi muo dos tua tilanne, jossa maakunnan keskuskaupunki Seinäjoki tarjoaa so-

7 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto te-alu een päätettäväksi omaa isäntäkuntamalliin perustuvaa tuo tan to vaih to ehtoa maakunnan muiden kuntien esittäessä maakuntapohjaista yh ty mä vaih toeh toa.maakunnallisen edunvalvonnan kannalta tällainen tilanne olisi haas teel linen. Ohjausryhmän keskustelussa myös korostettiin sitä, että että ensin on suun ni tel ta va yhdessä maakunnallinen ja mahdollisimman kustannustehokas so te-pal ve lu jen tuotantotapa ja vasta sen jälkeen päätettävä hallintomallista, jo ka soveltuu parhaiten sen vaikuttavaan toteutukseen. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus merkitsee maakunnallisen sote-toimintamallin val mis te lu tilan teen ja sotejärjestämislakiluonnoksen tiedokseen. Asian käsittelyyn pa lataan lakiluonnoslausunnon yhteydessä. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Harri Mattila, puh. (06) , etu Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginjohtaja Harri Mattila Lausunto tulee antaa sosiaali- ja terveysministeriölle mennessä. Kauhavan kaupunginvaltuusto tulee antamaan sote-järjestämislaista lausuntonsa kokouksessaan Tätä varten Kauhavan kau pun gin hal litus on pyytänyt Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitusta antamaan asiakokonaisuudesta oman lausuntonsa mennessä, jotta asia voidaan esitellä kaupunginhallituksen kokouksessa valtuustolle laadittavaa päätösesitystä varten. Hallituksen esitysluonnos on julkaistu ministeriön Internet-sivuilla: Lisätietoa sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta löytyy Internet-osoitteesta: Yhtymähallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan mm. seuraa vas ti: Hallituksen esitys perustuu hallitusohjelmaan sekä eduskunta-puolueiden puheen joh ta jien sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen pää peri aat teis ta. Hallituksen esitys sisältää säännökset sosiaali- ja ter veys pal ve luiden järjestämisestä, tuottamisesta ja rahoittamisesta sekä erillisen voi maan pano lain. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää hallituksen esitysluonnoksesta lausunnot kun nil ta, kuntayhtymiltä sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta. Muo dos tet tavat sote-alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Kuntia pyy-

8 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto de tään ottamaan lausuntopyynnön välityksellä kantaa sii hen, minkä eri tyis vastuu alu een pohjalta muodostettavaan kuntayhtymään kun ta katsoo pe rus tel luk si kuu lua. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on koh dis tet tu val tuus toille. Lausuntopyyntöön annettuun vastaukseen suh tau du taan kunnan virallisena kan ta na, minkä vuoksi sote-alueeseen sijoittumista kos ke vas ta kannanotosta tu li si toimittaa valtuuston päätösasiakirja sosiaali- ja ter ve ys mi nis teri öön. Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jonka kysymykset on kohdistettu tiettyihin hallituksen esitysluonnoksen säännöksiin. Kyselyyn annet tu ja vastauksia on mahdollista perustella vapaamuotoisesti. Lausujat voivat ot taa kantaa myös muihin lakiluonnoksen säännöksiin sekä tuoda esiin muita va paa muo toi sia näkökulmia. Kaikki lausuntokyselyyn annetut kommentit otetaan lausuntojen tarkastelussa ja hallituksen esityksen viimeistelytyössä huomi oon. Yhtymähallitus päätti kokouksessaan hyväksyä sosiaali- ja ter veys mi nis te riöl le annettavan lausunnon hallituksen esityksestä sosiaali- ja ter vey den huol lon järjestämislaiksi sekä antaa lau sun non tiedoksi jäsenkuntien hal li tuk sil le. Lausunto on liitteenä. Yhtymähallitus hyväksyi lausunnon yksimielisesti muilta osin, paitsi henkilöstön ase man ja irtisanomissuojan osalta (kysymys 39).Juha Alkio esitti Kari Kankaan pään kannattamana, että lausunnossa otettaisiin kantaa työntekijöiden viiden vuoden irtisanomissuojan puolesta.puheenjohtaja totesi, että koska keskus te lus sa tehtiin esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, suo ri tetaan nimenhuutoäänestys.puheenjohtaja esitti, että esittelijän esi tys tä kan natta vat eli että henkilöstön asemasta on säädetty asianmukaisesti, äänestävät "kyl lä". Alkion esitystä eli viiden vuoden irtisanomissuojan lisäämistä la ki esityk seen kannattavat, äänestävät "ei". Äänestysehdotus hy väksyttiin. Ää nes tykses sä annettiin kahdeksan (8) kyl lä -ääntä (Ojanperä, Pahkajärvi, Kor kea laakso, Salo, Liinamaa, Sulkakoski, Hanhisalo, Löytömäki) ja kolme (3) ei -ääntä (Kelt to, Kankaanpää, Alkio). Puheenjohtaja totesi, että yhtymähallitus päät ti ää nin 8-3, että henkilöstön asemasta on säädetty asianmukaisesti. Seutukaupunkiverkoston - johon Kauhavan kaupunki kuuluu - liitteenä ole vassa lakiluonnoslausunnossa 9.9. suhtaudutaan kriittisesti valmisteltuun uu distuk seen.järjestämislain keskeisimpänä tavoitteena on pyrkiä vastaamaan sote-pal ve lui den kasvavaan kysyntään ja julkisen rahoitusperustan pie ne ne miseen perustuvaan kestävyysvajeeseen.lakiluonnoksessa on kuitenkin useita ele ment te jä, jotka voivat pahimmillaan johtaa yhä pahenevaan julkisen ta louden kestävyysvajeeseen.lakiluonnoksen eräänä keskeisenä päämääränä on val tion ohjausvallan kasvattaminen kuntien vallan kustannuksella. Suo ma lainen hyvinvointiyhteiskunta perustuu kuitenkin juuri kuntien laaja-alaiseen hyvin voin ti toi min taan. Tätä laaja-alaista hyvinvointikäsityksen muodostumista ei saa pilkkoa sektorinäkemyksen vahvistamiseen, mihin nykyinen lakiluonnos vää jää mät tä johtaa. Seutukaupungit eivät voi hyväksyä esitettyä vallanjaon muu tos ta. Kuntiin on tullut lisäksi ohessa oleva Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemä viiden sote-alueen vaikutusten ennakkoarviointi. Se on val mistel tu sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Arviointiin liit ty väs sä asian tun ti ja haas tat te lu osuu des sa todetaan, että lakiehdotus mah dol lis taa oi-

9 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kean suun tai sen rakenteellisen muutoksen. Se edellyttää: lain täsmentämistä, jotta sen tulkinnanvaraisuus vähenisi ja syntyisi yhte näi nen rakenne integraatiovelvollisuuden korostamista sekä järjestämisessä että tuo tannos sa ymmärtämistä, että muutos on prosessi ja tavoitteisiin edetään asteittain vahvaa, osaavaa johtamista sote-alueella ja toimivia seu ran ta jär jes telmiä vahvoja tuotantoalueita, joilla on intressi ja velvollisuus tehdä päätöksiä alu een talouden ja väestön tarpeiden (mm. palvelujen tasavertaisen saata vuu den) näkökulmasta uudenlaista johtamista ja ammattilaisten sitoutumista uudistamiseen tuotan to alueil la että nykyiset rakenteet (kiinteistöt mm.) eivät kahlitse uudistumista toimivaa kuntayhteyttä (rahoitus ja horisontaalinen yhteistyö) Etelä-Pohjanmaa tulee lakiesityksen mukaisen sote-järjestelmän voimaan astues sa todennäköisesti kuulumaan ns. Väli-Suomen sote-alueeseen, joka rakentuu Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen poh jalle.alueella on noin 1,1 milj. asukasta jakaantuen neljän maakunnan kesken seu raa vas ti: Pirkanmaa asukasta, 23 kuntaa Päijät-Häme asukasta, 14 kuntaa Etelä-Pohjanmaa asukasta, 19 kuntaa (Isokyrö mukana) Kanta-Häme asukasta, 11 kuntaa Uudistuksen suunnittelu on ollut rakenne- ja hallintopainotteista eikä siinä ole pa neu dut tu riittävästi nykymuotoisten toimintatapojen ja prosessien muut ta miseen asiakastarvevastaavasti ja kustannustehokkaasti. Ilmiselvänä uhkana on, et tä uudistuksesta muodostuu pääpiirteistä rakenteiden koontia, jonka sisällä säi ly vät nykyisen erikoissairaanhoidon logiikan tapainen medikalisoituminen ja kus tan nus ten lisäysvaltaisuus sekä perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja eri kois sai raan hoi don välinen vahva sektoroituminen ja ammatillinen eriy ty minen.organisaatiokoon kasvaessa edellytykset yksittäisen kunnan omis ta ja ohjauk sel le heikentyvät merkittävästi. Kaupunginjohtajan esitys: Huomioonottaen pääosaltaan Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen ja seutukaupunkiverkoston asiakokonaisuutta koskevan valmistelun, Kauhavan kau pun gin hal li tus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy so te-jär jes tämis la ki luon nok ses ta annettavaksi sosiaali- ja terveysministeriölle liitteen mukai sen lausunnon.sote-alueiden rakentuessa nykyisten erityisvastuualueiden poh jal ta Kauhavan kaupunki pitää perusteltuna kaupungin kuulumista TAYS-er va-alu ee seen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Harri Mattila, puh. (06) , etu

10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 67 Marita Mattila esitti Keskustan valtuustoryhmän puolesta lausunnon ky sy mykseen 46 lisättäväksi seuraavat kohdat: Palvelutuottajaorganisaatiot eivät saa olla liian suuria, vaan palvelujen tuot ta mi seen pitäisi olla mahdollisuus myös pienemmällä väestöpohjalla. Kunnan maksuosuuteen tulisi vaikuttaa myös asukkaiden kes ki an sio taso. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen Ma ri ta Mattilan esittämin lisäyksin täydennettynä.

11 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kauhavan kaupungin maapoliittisen ohjelman hyväksyminen 75/ /2014 Tekninen lautakunta Valmistelija: vt. kaavoituspäällikkö Jari Leivo Kauhavan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt strategisen aluei den käyt tö suunni tel man Alueidenkäyttöstrategian jatkumona on toteutettu myös kau pun gin maapoliittisen ohjelman tarkistaminen ja uudelleenlaatiminen. Konsult ti työn on suorittanut kilpailutuksella valittu Sweco Oy. Edellisen maapoliittisen ohjelman kaupunginvaltuusto hyväksyi ja oh jel ma laadittiin vuosille Kauhavan vanha maapoliittinen ohjelma ei vastaa enää nykyisessä tilanteessa nii hin haasteisiin, joita voimakkaasti kehittyvä kaupunki joutuu kohtaamaan. Maa po li tii kal ta edellytetään tarkempaa määrittelyä siitä, millaisia keinoja Kauha van kaupunki käyttää maanhankinnassa, kaavoituksessa ja yleensäkin maan käy tös sään. Kaupungin tavoite on Etelä-Pohjanmaan pohjoisosan kas vukes kuk se na kyetä tarjoamaan riittävä määrä monipuolisia ja viihtyisiä asuin ympä ris tö jä, toimivat liikenneyhteydet ja kilpailukykyinen tonttitarjonta yrittäjille. Maa po liit ti sel la ohjelmalla luodaan toimintaedellytykset ennakoivalle ja te hokkaal le maankäytölle. Uusi maapoliittinen ohjelma on laadittu vuorovaikutuksessa Kauhavan kau pungin val tuu tet tu jen kanssa ja sitä on työstetty mm. useissa työpajoissa ja ky selyis sä, joihin valtuutetut ovat osallistuneet. Ohjelman laadinnasta on vastannut kau pun gin kehittämistoimikunnasta koostuva maapoliittisen ohjelman oh jausryh mä. Maapolitiikka on laadittu vastaamaan niitä tavoitteita, joita aluei den käyt tö strate gia ja kaupungin jatkuva kehittyminen asettaa. Maapolitiikassa esitetään Kau ha van kaupungin maapoliittiset tavoitteet sekä maapoliittinen toimintalinja, jon ka osa-alueita ovat mm. maanhankinnan periaatteet ja keinot, maan han kinnan painopistealueet, tonttien luovutuksen periaatteet ja kaavojen to teu tu misen edistämisen periaatteet. Lisäksi ohjelmassa esitetään seurantakeinot maapo liit ti sen ohjelman toteutumiseksi. Teknisen johtajan esitys: Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan maapoliittisen ohjelman ja siirtää sen edel leen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Maria Mäkipelkola poistui kokouksesta asian kä sitte lyn aikana klo

12 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisätietoja: Vt. kaavoituspäällikkö Jari Leivo, puh. (06) , etu _ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää maapolitiikan ohjelman kaupunginvaltuuston hy väksyt tä väk si teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisena. Tonttien luovutuksen periaatteiden aiheuttamat muutokset hallintosääntöön val mis tel laan erikseen päätettäväksi. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Kaupunginvaltuusto 68 Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen.

13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2013 arviointikertomuksen vastine 175/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginjohtaja Harri Mattila Kauhavan kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa osoi tet tiin eräi tä kehittämisen kohteita sekä esitettiin kannanottoja, joihin edel ly tet tiin kaupun gin hal li tuk sel ta/hal lin to kun nil ta toimenpiteitä. Liitteenä on johtoryhmän valmistelussa ollut vastine arviointikertomukseen. Vas ti ne osuus on merkitty kursiivilla kuhunkin arviointikertomuksen asia yh teyteen. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää edellä selvitetyn vastineen tarkastuslautakunnan vuo den 2013 arviointikertomuksesta kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Vastine sisältää samalla kaupunginhallitukselle ja hallintokunnille sekä kon serni yk si köil le suunnitelman siitä, kuinka tarkastustoiminnan tulokset vuodelta 2013 yhdistetään kaupungin kehittämisen käytäntöön. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Harri Mattila, puh. (06) , etu Kaupunginvaltuusto 69 Sirpa Lammi esitti, että kaupunginvaltuusto ei hyväksy arviointikertomuksen vastinetta, vaan merkitsee vastineen vain tietoonsa saatetuksi. Janne Sankelo ja Marita Mattila kannattivat Lammin esitystä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Sirpa Lammin esityksen ja merkitsi arviointikertomuksen vastineen tiedoksi.

14 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosikatsaus ajalta / /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Liitteenä on Kauhavan kaupungin osavuosikatsaus ajalta Katsaus sisältää yleiskatsauksen ajanjakson toimintaan, tiedot toimielinten ja inves toin ti hank kei den määrärahojen ja tuloarvioiden sekä tuloslaskelman to teutu mi ses ta sekä hallintokuntien selonteon omasta toiminnastaan. Katsaus si sältää myös kaupungin tytäryhtiöiden toimittamat raportit omasta toi min nas taan ra por toin ti jak sol la. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen laatii oman toimintaraportin vas taa val ta ajanjaksolta. Se ei kuitenkaan ole vielä käytettävissä, vaan se tuodaan kä sit te lyyn erillisenä asiana yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen. Kahden vuosikolmanneksen toteuman perusteella arvioitu kaupungin koko vuo den taloudellinen tulos näyttäsi muodostuvan lievästi alijäämäiseksi. Osavuo si kat sauk ses sa esitetyn tuloslaskelman mukaan on kaupungin tulos elokuun lo pus sa selvästi ylijäämäinen. Tulos on kuitenkin jaksottamaton, ja kun huo mioi daan, että merkittävä osuus kaupungin menoista tulee kuntayhtymäyms. las ku tuk sen kautta pienellä viiveellä, ei jaksottamaton tuloslaskelma kerro to del lis ta tilannetta. Marraskuulle ajoittuvan kunnallisveron edellisen ve rovuo den (2013) maksuunpanotilityksen, johon sisältyy myös ao vuoden ve ronpa lau tus ten takaisinperintä, määräksi arvioidaan -3,4 miljoonaa euroa. Tämä on huomioitava arvioitaessa kuluvan vuoden kunnallisveron kertymää ja siten ta lou del lis ta tulosta. Lisäksi on huomioitava, että kaupunki on maksanut Kun tayh ty mä Kaksineuvoiselle vain valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisen ra hoi tus osuu den. Palvelujen käyttöön perustuva laskutus on kuitenkin ollut elokuun loppuun mennessä 1,2 miljoonaa euroa korkeampi. Ao. summa ei näy kau pun gin tuloslaskelmassa. Myös kaupungin todellinen rahoitusosuus Etelä-Poh jan maan sairaanhoitopiirille on elokuun lopussa reilun 0,3 miljoonaa suu rem pi kuin mitä kirjanpito osoittaa.nämä ja muut jaksotukset karkeasti arvioi den on kaupungin tulos elokuun lopussa vielä lievästi ylijäämäiseksi. Kaupungin oma toiminta on käyttötalousmenojen osalta pysynyt suhteellisen hy vin budjetoidussa lukuun keskusvaalilautakunnan määrärahan hienoista ylitty mis tä. Ylitys johtuu siitä, että europarlamenttivaalien toimittamiseen osal lis tuneen kaupungin henkilöstön palkkakulut on siirretty keskusvaalilautakunnan me nok si aiheuttamisperiaatteen mukaan. Palkat on budjetoitu kokonaan ko hen ki lön normaalille palkkamenokohdalle, mihin menosiirrosta nyt on seu rannut vastaavansuuruinen säästö. Kuluvan vuoden talousarvion määrärahoihin ja tu lo ar vioi hin jou dutaan tekemään kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä pe rustur van osalta. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on oman arvionsa mukaan pys tynyt aikaansaamaan kuluvalle vuodelle omasta toiminnastaan noin euron säästöt verrattuna yhtymähallituksen esittämään talousarvioon, minkä mukai nen Kauhavan kaupungin rahoitusosuus on yli 2,2 miljoonaa euroa kau pungin val tuus ton hyväksymää korkeampi. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2014 talousarvion tarkistaminen tuodaankin valtuuston käsittelyyn syyskuussa. Käyttötaloustulot kertyvät hieman jäl ki pai not tei ses ti, koska käyttöön perustuvat

15 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto las ku tuk set tuloutuvat vasta seuraavalle kuu kau del le. Myös var hais kas va tuksen siirtymisellä Kuntayhtymä Kaksineuvoiselta kaupungin toi min naksi aiheuttaa sen, että käyttötalousmenojen ja -tulojen kertymää ei voida yk si selit tei ses ti verrata tasaisen kertymän mukaisiin prosentteihin. Investointimenoista on toteutunut elokuun lopussa 53 prosenttia. Joidenkin inves toin tien toteuttaminen siirtyy eri syistä vuodelle 2015, minkä vuoksi mää rära hat uudelleenbudjetoidaan. Investointimäärärahoista kiinteän omaisuuden han kin taan myönnetty määräraha on kokonaan käytetty, ja mikäli loppuvuoden ai ka na ostetaan maata, tarvitaan tarkoitusta varten lisämääräraha. Kunnallisveroa on kertynyt elokuun 2013 tilanteeseen verrattuna 1,4 miljoonaa eu roa enemmän. Kasvua selittää pääasiassa veroprosenttiin tehty 1,00 prosent ti yk si kön ko ro tus. Tämänhetkisen kertymän ja marraskuun mak suun pa noti li tyk sen arvioidun määrän perusteella näyttää siltä, että kunnallisen tuloveron mää rä toteutuu lähes budjetoidun mukaisena. Yh tei sö ve ron tuotto on noin euroa korkeampi kuin vuosi sitten vastaavana ai ka na. Myös yh tei söve roa arvioidaan koko vuoden osalta kertyvän budjetoidun mukaisesti. Kiin teistö ve ron tilitykset kohdistuvat eräpäivien mukaisesti loppuvuoteen, mutta suhteel li sen stabiilina veromuotona voidaan odottaa sen toteutuvan lähes bud je toidun mu kai se na. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja saattaa sen tiedok si myös kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että Antti Kurvinen saapui kokoukseen tämän pykälän kä sit te lyn aikana klo Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu Kaupunginvaltuusto 70 Kaupunginvaltuusto merkitsi osavuosikatsauksen ajalta tiedoksi.

16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ylihärmän päiväkodille osoitetun investointimäärärahan tarkistaminen 497/ /2013 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Ylihärmän päiväkoti on rakennettu vuonna Päiväkodissa on tilat kahdelle ko ti osas tol le ja se on tarjonnut hoitopaikan lapselle. Päiväkodin lisäksi Yli här mäs sä on kaksi ryhmäperhepäivähoitokotia, entisessä eläinlääkärin asun nos sa toimiva, 12 hoitopaikan Kurkoonen ja entisessä hammaslääkärin asun nos sa toimiva 12 hoitopaikan Mötiäänen sekä neljä perhepäivähoitajaa. Yh teen sä kunnallisessa päivähoidossa Ylihärmän alueella on noin 90 lasta. Hoi to paik kaa tarvitsevien määrän arvioidaan kasvavan talouden käännyttyä nou suun ja työllisyyden parantuessa. Alueella on myös suhteellisen runsasta työ pe räis tä maahanmuuttoa, mikä lisää päivähoidon tarvetta. Myös per he päivä hoi ta jien määrän väheneminen tulevaisuudessa lisää päiväkotihoidon tar vetta. Päiväkotirakennuksessa on sisäilmaongelmia johtuen mm. rakennuksen liian ma ta lal le perustamisesta ja salaojituksen toimimattomuudesta. Länsi- ja Sisä-Suo men aluehallintovirasto on asettanut päiväkotirakennuksen em. on gelmis ta johtuen käyttökieltoon. Toiminta on siirretty väistötiloihin osittain Härmän Pal ve lu kes kuk sen tiloihin ja osittain laajentamalla toinen Ylihärmän alueen ryhmä per he päi vä hoi to ko deis ta päiväkodiksi. Valtuusto on vuoden 2014 talousarvion ja vuosien ta lous suun nitel man investointiosassa hyväksynyt Ylihärmän päiväkodin peruskorjaus- ja laa jen nus hank keen toteutettavaksi vuosina Hankkeen kus tannus ar viok si on hyväksytty 2,0 miljoonaa euroa, toteuttamista varten on vuo delle 2014 myönnetty 0,8 miljoonan euron ja vuodelle ,2 miljoonan euron mää rä ra hat. Kaupunginhallituksen valitsema suunnittelutoimikunta on teettänyt suun ni tel mat olemassa olevan, sisäilmaongelmaisen rakennuksen pe rus korjaa mi sek si ja laajentamiseksi kolmella uudella kotiosastolla, jolloin päiväkoti laa je ni si 5-osastoiseksi, 100 hoitopaikan yksiköksi ajatuksella että ra ken nuksen valmistuttua ryhmäperhepäivähoitokodit lakkautetaan. Hoitomuodon muutta mis ta ryhmäperhepäivähoidosta päiväkotihoitoon puoltaa päiväkotihoidon noin 10 euroa/hoitopäivä alhaisempi suoritehinta. Olemassaolevat ryh mä perhe päi vä hoi to ti lat eivät myöskään täysin täytä tämän päivän vaatimuksia. Kaupun gin hal li tus on hyväksynyt hankkeen pääpiirustukset ja kus tan nus ar vion. Tuolloin hankinta-arvoksi on arvioitu noin 2,1 miljoonaa euroa ja lisätöiden määräksi noin 0,1 miljoona euroa. Kauhavan kaupunki on pyytänyt hankkeesta tarjoukset mennessä. Tar jouk set on avattu Hallintosäännön ja kaupunginhallituksen erillis pää tök sen mukaan päätösvalta rakennusurakan osalta kuuluu kau pun ginhal li tuk sel le ja muiden urakoiden osalta tekniselle lautakunnalle. Suun nit te lu toimi kun ta on pitämässään kokouksessa todennut, että hankebudjetti ylit tyy merkittävästi johtuen mm. peruskorjauksen tasoprosentin ylittymisestä sel väs ti arvioidusta, koska sisäilmaongelmaisen rakennuksen korjaus on mer-

17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kit tä vän laaja. Myös olemassa olevan rakennuksen matalalle perustamisesta joh tuen jouduttaisiin piha-alueisiin tekemään merkittäviä leikkaus- ja uu del leenmuo toi lu töi tä. Edullisimmat urakkatarjoukset huomioiden suunnittelijan kus tannus ar vio ylittyy euroa. Tarvittavat lisä- ja muutostyöt sekä ra ken nut tamis kus tan nuk set, liittymismaksut ja irtokalustehankinnat huomioiden han kin takus tan nuk sik si muodostuu noin euroa, mikä ylittää valtuuston hyväk sy män määrärahan eurolla. Suunnittelutoimikunta on nostanut esiin myös hankkeen toteutuksen muut ta misen peruskorjaus-laajennushankkeesta uudisrakennushankkeeksi joh tuen mm. siitä, että jo tässä vaiheessa on herännyt epäilyjä pe rus kor jauk sen on nistu mi ses ta siten, että nykyään sisäilmaongelmaisesta tilasta saa daan terve ja tur val li nen rakennus. Kiinteistöpäällikkö Jorma Ylirinne on laa ti nut ver tai lu laskel mat, joiden mukaan peruskorjausvaihtoehdon ja uu dis ra ken nus vaih to eh don ra ken ta mis kus tan nuk sis sa ei ole merkittäviä eroja. Las kel man mukaan uu disra ken nus to teu tuk se na rakentamiskustannuksiksi ja li sä kus tan nuk sik si ml. olemas sa olevan päiväkodin purkaminen muodostuu noin euroa ja koko nais kus tan nuk sik si (sis. em. lisäksi ra ken nut ta mis kus tan nuk set, liit ty mismak sut ja irtokalusteet) noin euroa. Li säk si uu dis ra ken nus vaih to ehdos sa nykyisen päiväkodin tasearvo ( euroa) on alas kir jatta va. Suunnittelutoimikunta onkin yksimielisesti päättänyt esittää kau pun gin hal li tuksel le, että Ylihärmän päiväkotiprojekti toteutetaan uu dis ra ken nus hank kee na 5-osas toi se na päiväkotina olemassaolevalle tontille. Perusteluina esi tyk sel le ovat mm: Peruskorjauksen tasoprosentti ylittyi merkittävästi arvioidusta Sisäilmaongelmaisen rakennuksen peruskorjauksen laajuus Tilatehokkuutta pystytään parantamaan uudisrakennussuunnittelussa ver rat tu na peruskorjaus-/laajennushankkeen suunnitteluun Rakentamiskustannuksia ja elinkaarikustannuksia voidaan pienentää tila te ho kuut ta parantamalla Peruskorjausosan piha-alueen maan/rakennustöiden laajuus Energiatehokkuus saadaan paremmaksi uudisrakennuskohteessa Rakennus pystytään sijoittamaan tontilla parempaan paikkaan Epäilyt korjauksen onnistumisesta voidaan unohtaa Kaupunginhallituskäsittelyssä on ollut hankinnan keskeyttäminen mää rä ra ho jen riittämättömyyteen ja hankinnan tarpeen oleelliseen muut tu miseen perustuen. Suunnittelutoimikunta jatkaa hankkeen valmistelua uu dis raken ta mis hank kee na. Koska hankkeen kokonaisrahoitustarve noin 3,1 mil joonaa euroa poikkeaa alunperin budjetoidusta, tulee valtuuston käsitellä hankkeen määrärahan tarkistaminen ennen asian jatkovalmistelua. Ylihärmän ylijäämärahastosta päiväkodin lvis-järjestelmän uusimiseen myönnet tyä rahaa on käyttämättä noin euroa. Varaus voidaan käyttää joko ta se ar von alaskirjaamiseen tai uudisrakennuksen osarahoituksena. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Hankkeen toteutus aloitetaan em. pohjalta vuoden 2014 talousarviossa ole van 0,8 miljoonan.euron määrärahaan perustuen. Vuoden 2015 talousarvioon varataan hankkeen toteuttamisen lop puun-

18 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto saat ta mi sen edellyttämä määrärahaosuus noin 2,3 miljoonaa euroa (aiempi mää rä ra ha 1,2 miljoonaa.euroa) kokonaiskustannusarvion ollessa arviolta noin 3,1 miljoonaa euroa (aiempi määräraha 2 miljoonaa euroa). Määrärahaosuudet molempien vuosien välillä tarkentuvat urak ka tar jousten ja hankkeen etenemisaikataulun perusteella. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , Kaupunginvaltuusto 71 Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen.

19 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2014 talousarvion tarkistaminen 596/ /2013 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Kun ta yhty mä Kaksineuvoisen vuoden 2014 talousarvion ja Kauhavan kaupungin ra hoitus osuu den yhtymän menoihin euroa Kaksineuvoisen yh ty mä hal lituk sen esittämää pienempänä. Erikoissairaanhoidon osalta talousarvio on hyväk syt ty esityksen mukaisena. Kaupunginhallitus on vuoden 2014 talousarvion täy tän töön pa no-oh jeis sa edellyttänyt Kaksineuvoisen yhtymähallitukselta ku luvan vuoden toiminnan järjestämistä niin, että valtuuston myöntämä ra hoi tusosuus riittää. Kaupunginhallitus on edellyttänyt, että vapautuvia toimia ja vir koja ei täytetä ilman yhtymähallituksen myöntämää täyttölupaa, myös uusien vakans sien tarve ja menovaikutus on pyydetty arvioimaan uudelleen ennen täyttä mis tä. Myös sijaisten palkkaamiseen tarvetta on edellytetty harkittavan tarkas ti. Yhtymähallitus on toiminnan tehostamiseksi ja kustannusten pienentämiseksi to teut ta nut mm. seuraavat toimenpiteet: Palvelusetelin käyttöönotto kotihoidon tilapäispalveluissa ja lasten päi vähoi to pal ve luis sa alkaen Työsuojelupäällikön tehtävien hoito sisäisin järjestelyin Kortesjärven vanhainkodin, Mäntyhovin, Hoitokoti Iltakellon ja Alahärmän hoi va osas to I:n muuttaminen laitoshoidon yksiköistä tehostetuksi pal velu asu mi sek si Harjulan, Helmirannan, Jokiniemen, Sointulan, Ylihärmän pal ve lu kes kuksen, Voltin Kortteerin ja Evijärven palveluasuntojen muuttaminen ko ti hoidon yksiköiksi Kortesjärven äitiysneuvolapalvelujen siirtäminen Kauhavalle ja Evi jär velle Alahärmän hoivaosasto II:n hallittu lakkauttaminen. Edelleen yhtymähallitus on selvittänyt yhtymän säästöpotentiaalia mm. suunnit te le mal la välinehuollon keskittämistä, työterveyshuollon palvelujen ra jaa mista ja perhekeskusmallin toteuttamista. Ikäihmisten palveluihin liittyvien osaston hoi ta jien virkoja tarkastellaan virkojen vapautuessa. Vanhusten laitoshoitoa kor va taan edelleen muulla palvelurakenteella ja mielenterveyskuntoutujien päi vä toi min taan on tulossa muutoksia. Terveyskeskuspalveluverkkoa ke hi tetään, ja myös voimaantuleva uusi päivystysasetus aiheuttaa muu toksia terveyskeskusten toimintaan. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on omasta toiminnastaan onnistunut saa vut tamaan em. toimenpiteillä kuluvalle vuodelle noin euron säästöt. Erikois sai raan hoi don ja Eskoon menot ovat kuitenkin tämän hetken arvion mukaan toteutumassa jopa 1,1 miljoonaa euroa arvioitua korkeampina. Kaupunginhallitus on kokouksessaan perustanut työryhmän, jonka

20 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto teh tä vä nä on mennessä valmistella ehdotus Kauhavan kaupungin tu le vak si sote-palveluverkoksi. Kaupunki on käynyt yhtymän edustajien kanssa useampia neuvotteluja Kak sineu voi sen kuluvan vuoden talousarviosta. Neuvotteluissa on päädytty siihen, et tä Kauhavan kaupunki tarkistaa yhtymän talousarvion yhtymähallituksen esityksen mukaiseksi lukuunottamatta työpajatoimintaan, jonka rahoi tuk sen osalta talousarviota on tarkistettu kaupunginvaltuuston päätöksellä Vaikka yhtymän oma toiminnasta onkin saavutettu säästöjä, esit tää kuntayhtymän johtaja Anna-Kaisa Pusa, että talousarvioon ei lähdettäsi te ke mään kaikkien jäsenkuntien valtuustojen käsittelyn vaativia tarkistuksia, vaan talousarvio saatettaisiin yhteneväiseksi Kauhavan kaupunginvaltuuston pää tök sel lä. Perussopimuksen 15 :n mukaan jäsenkuntia laskutetaan to del lisiin kustannuksiin perustuen yhdenmukaisin hinnoin, jolloin toiminnasta aikaan saa dut säästöt realisoituvat tilinpäätöksen perusteella tehtävässä vuoden 2014 loppulaskussa. Alla taulukko yhtymähallituksen esittämän talousarvion mukaisesta ja Kau havan kaupunginvaltuuston hyväksymästä Kauhavan kau pungin rahoitusosuuksista Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toimintaan työ pa ja toi mintaa lukuun ottamatta: Yh:n esitys Kv:n päätös Erotus Sosiaalipalvelut Vanhuspalvelut Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Palveluliikenne Yhteensä Kauhavan kaupunki on kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti maksanut Kun ta yh ty mä Kaksineuvoiselle yhtymän tuottamista perusturvapalveluista vain hy väk sy tyn rahoitusosuuden mukaisen määrän. Kaksineuvoiselta on pal ve lujen käyttömääriin ja talousarviohintoihin perustuvaa saatavaa kaupungilta tammi-elo kuul ta yhteensä noin 1,14 miljoonaa euroa. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talousarvion tarkistaminen aiheuttaa tar kis tus tarpeen myös kaupungin talousarvioon. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuo den 2014 talousarvion tarkistamista sosiaalipalveluiden, van hus pal ve luiden, pe rus ter vey den huol lon ja palveluliikenteen osalta siten, että Kauhavan kau pun gin ra hoi tus osuus yhtymän ko menoihin on yhtymähallituksen esi tyk sen mukainen. Tarkistuksen jälkeen Kauhavan kaupun gin ra hoi tus osuu det Kuntayhtymä Kaksineuvoisen menoihin ovat seu raavat: sosiaalipalvelut euroa vanhuspalvelut euroa perusterveydenhuolto euroa palveluliikenne euroa. Erikoissairaanhoidon rahoitusosuus on valtuuston hy väk sy-

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96 Kaupunginvaltuusto 14.06.2010 AIKA 14.06.2010 klo 19:00-21:35 PAIKKA Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot