jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin kilpailu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu"

Transkriptio

1 2. että jokainen toimitsija lähettää kiertokirjeitä silloin,kun sellaiseen hänen kohdaltaan on aihetta,huolimatta siitä,että toinen toimitsija kenties samana päivänä pahimmassa tapauksessa postituttaa myös kiertokirjeen.samalla tavalla kirjeenvaihto seuroille tapahtuu tietämättä mitä kenties toinen toimitsija samasta asiasta tai samana päivänä asiasta kirj oi ttaa samalle seuralle enäin myös kaukop11heluissa ja matkoissa haasl.. a"taan sekä vnroja että vai",:oja" Kiinteän työnjohdon valinta ei suinkaan merki't.se epäsolidaarisuutta toimitsijain kesken.pikemmin voitanee olettaa päinvastaista ja ennenkaikkea näin parhaiten selvitään nyt vallitsevasta käjltännös tä henkilö-y.m. asioissa. Edellä sanottuun viitaten liiton nyt paikalla olevat toimitsijat (asiasta on alustavasti keskusteltu myös Nurmen ja Määtän kanssa) yksimielisesti esittävät,että liiton toimitsijoista joku valitaan toimistot yötä järjestelemään ja johtamaan sitä yleistä toimintaa koskevissa asioissao 2 otoimiston työ käytännössä& Johtuen osittain aikansa eläneestä käytännöstä,osittain työvoiman puutteesta,liiton toimitsijat ovat kuluttaneet suurirmnan osan työajastaan teknilli~een toimistot yöhön (konekirj oi-+..lkseen,monistukseen,kirj eiden osoi ttamiseen,mapi tukseen j cnoe Q )Tä~:tä kärsii eniten työn suunnittelu~ Jaostosihteeri ei esimo koskaan ehdi peru s~cellis csti suunnitella kurssi-ja neuvontatoimintaa,valmistaa niille tarvitset m~sa luennot,suunnitella keinoja eri alojen kilpailutoiminnan elvyttämiseksi jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin kilpailu y ~m. anomuksiin,joihin toimistoapulainen helposti ja nopeammin voisi vastata.sihteerin naputellessa esityslistoja ja ennenkaikkea edustajakokouksien pöytäkirjoja ja esityslistoja saattaå moni tärkeä asia jäädä viikkokausiksi lepäämään 5 koska mainitut julkaisat on aikanaan saatettava julkisuuteeno~ta näin edelleen jokaisq.n toi.mi.t.sij AI1L kohdalta.osittain on tässä jo siirrytty käytännöllisempään järjestelmään,mutta on tässä suhteessa edelleenkin korjaamisen varaa. Toinen epäkohta piilee liian vanhanaikaisessa toimistot yön käytännössä,jossa postitus ja diariointi sekä mapitus kaipaa perusteellista uudistusta.ei voida luonnollisest.ikaan yhtäkkiä siirtyä johonkin uuteen,mutt.a vähitellen on tässäkin suhteessa korjauksia tehtävä.

2 3. järjeste~ 3.Toimistoval~okunta. Ennakolt.a on mahdotonta esittää m'llä tavalla toimistot yön lopullisesti on t eht ävä.siihen ei t ällä hetkellä ole mahdollisuuksiakaan,siksi poikkeuksellisethan ovat ajat.mutta suunnitelmat on saatava käytäntöön sovollutettavnllo asteelle viimeiet ään silmihinkään laajem~i::!.n suunnitgl"'i!.iin veli"filas"t,ikaan jää e.:"k.8.c. Paitsi näi"t.. ä j ärj es telykysyiiifksiä on väl tt, fu!l: tt~;!.t,ä; En.. tä liiton toimitsijat varsinkin ennen liit :)toimilcunne..:n kokouksia neuvot... televat. ehyerr.minkin,kuin vain sivumennen asioista keskastellen,jolloin myös kaikki toimitsijat tulevat tietämään mitä kukin omalla ala1 1aan aikoo panna toimeen.tätä varten toimitsijat esittävätkin otettavaksi käytäntöön n.s. toimistoval~okqnta, joka epävirallisena elimenä neuvottelisi toimistot yön järjestelystä ja päivittäisistä juoksevista asioistajjou~a toimistoteknillisinä kysymyksinä eivät ka ipaisi liittotoimikunnan päätöstäomitään toimist.on ulkopuolella päteviä päätöksiä tällainen epävirallinen elin lu onnolli s~stikaan ei vois i t ehdä~ Liitteet: 1 kplo "Työväen Urheiluliiton toimiston työsker':telyä koskevia ohjeita" Työläisurhei. lu~. arvaisin Li i t,on t.oi:11.i s ~ 0 Jakelu,Liittotoin:ikunnan ja työvaliokunnan jäsenet. sekä toi.mitsijat ja toimistohenkilökunta.

3 LIITE", 0 Toimisto ~a1.-:aantuu "työskentelyyn nähden seuraaviin osastoihins Osasto Ia..-..X.leiset. ae?let.~.. ]ouclenb.oi~!j.!!) a) kirjaamo ja postitus, b) ylei.set harj.kinnut ja ti - aukset.? c) toimistotyö.ia kirjanpi\.~, d) julkaisujen ja kustannustuotte:'den talous, e) liilon taluug~ Osasto II.. Jä~iectj'asiat... ~s'hteja!:,;l ~~~~::.=...!!..--~a~)~~yj.,;h ::":"C;:"t;:'y";';s=p i ir.. kul1ti in j R j äsenseuro ihin, b) yhtpys muihin järjestöihin, c) l:.iton päätäntä-ja toimeenpanoelinten asiat, d) tiedoitusto~~inta (virallinen) Osasto 111. Jaostot. ensimmäinen 'aostosihteeri a kilpailu toiminta 7 b) kurrsi-janeuvontatoiminta emttelyvaiheessa, c) yhteistoiminnan teknillinen järjeste~, d) suhteet piirl~untiin ja jäsenseuroihin teknillisissä kysymyksissä, e) jaos"t.ojen kokoukset ja pöytäkirjat. Osasto IV.. Tiedoit.l}sto:iminta.. (TUL -lehden päätoimittajal a) TUL leht1 ~. b) propaganda(myös kustannustuotteiden propaganda) Osasto V.. Naist.en toindnt.a'l (naissthteeri) a) na:1.s+,oimiku.lj.an -as~t,~-- b) yht,t;ya mui:r~::_n T.laisjärjestöihin sekä piirikuntiin ja jäsen~' seuroihin nai~ten e.sioissal.' c) naisten kilpa i lu~ klrssi- ja neuvontat~iminta esitte~vaiheessa, d) Työläisr~iste~ Urheilulehti ja naisten tiedoi~ustoiminta. Toimist.on työskentelystä ve.staa liit.totoimikunnan valitsema toimi tsijain luottamusmies, toimistopäällikköa,j 8.8: lel!l!ilfmll!e.n te~mitbi30ideft mi91ipid8lslsi~hänelle kuuluu o~, toimensa ohella vastata koko toimiston työskentelystä ja sen järjestyksestä. Be Toimiston k~vtännölline~ työskentely. Lä.hemmät suunnitelmat toimiston työskentelystä ja järjestelystä tekee lii ttotoimikunnan hyväksymä epä,,-irallinen toim1.s t.ovaliokunta, jonka esi tykset ty0ifaliokunta vahvistaaonäistä toimenpiteistä valffiiste.:--' taan aikanaan kirjallinen selostus. Toimistov~liokunta

4 Kokous 19/ PÖJ~äkirja Ty~v~en Ur.eiluliiton liitt~toimikunnan H~loin5 issä liiton toimistossa maanantaina kesäkuun 29 p:nä 1942 pidetystä kokouksesta. E S 1 T Y S L 1 S T A: ==~=~=~=~=====~======= 231.-J..... altaisljus.. KC'ko:Jk.s0.n t:'äätöf:' -~-_.,. _.- -~--- ~- --~---~...- Todetaan l iittctaimikunnan j ~senten kokouksen pääcösvaltaisuus. saapuvillaolo ja 232,-2 " Pöytäkir:,i.l1 tar~~ ~ll ~_~ Tarkistetaan 8dellisen kokouksen pöytäkirja.._ KilDailuluvat...._-_. --" 1.'1. e i Bur he i!.:~_ ~ 12p7. TULn j a SULn Vi ipurin piirit. yhteist.kilp. 2 G8. Lahden Kaleva ja Ahkera. II II P a i n L 26''?b Viipurin 'I'overit ja Voimailijat yht.kilp. N Y r k k e i 1 ~ o Turun Toverit. kansalliset. Pesäpa11o~1~~ 26.7~ LcJ.hd ::n Kal'='ja ja Voikan Viesti seuraottelu ~is tcd!r(. n t. ak~1.e. j.~uj..!.l2-~1 ot. Toimistc ~_.l..moit tea pöytäkir jaan merkittäväksi, ett~ n.k. yhteistoiminte:kilpai:-;"ujen tuloja y,)skevan liittoneuvoston päätöksen o? f3y. Wrheilulii tto hyväksynyt.j "" - tv~... ~,";') Södeström g/~an0ml1s~ Södeström Oy en anonut lii tod seur-ojen osoi ttej.ta lähetääkseen niille tarjouksen Valsteen pikajuoksua selostavasta kirjasta Sopimus Suome~lloliiton kanssa.. Toimisto esittää, että liittotoimikunta kehoittaisi liittoneuvoston päätöksen mukaisesti palloilujaostoa laatimaan yksityiskohtaisen sopimusluonnoksen sekä perustelut S. Palloliiton kanssa tehtävää sopimusta varten S. Voimistelujaoston ilmoitus. Voimistelujaosto ilmoittaa valinneensa voimistelun yhteistoimintavaliokuntaan Y. Ahti on, V. Laherman ja O. Puukilaisen Voimistelun piiriohjaajain neuvottelup~ivät.,!o~mistelujaosto.. ~s~ttä~ ~ärj estettäväks i p~iriohjaa Ja~n neuvottelupa~vat, Jo~lla keskuste1un a~heina ~lisivat v piirijuhlat ja Pihkalan aloitteesta laadittu voimisteluohjelma.

5 Kokous 19/42. sivu 2~ Toimittaja J äntin ~esäl~ma. Toimittaja Jäntti on esittänyt kesälomaansa koskevan työvaji0kurman päätöksen liittotoimikunnan tarkistettc:,:,ak,:;i ~ 'Iyöv~liokunta määräsi Jäntin loman kolmeksi VllY:CY.:SJ. K'lOpiJ.d ni i.:':l.tur:t-s crl låhettä.rlyt kir.ielmä n~j4ssa se anoo a Y113"tLJE.t.a. IltACVrtcl'l toimim:an jär j e Etämistä. VaI,' t8n piir~kunn~n alueella. Ku'l:Lla.S'll 'puheen.] (,htajan 8elostus o To':mJ' s"",...c, '-;r "1:;r';"" "1 - u 0.J.. - ~~'_.;,.:. _, C ' LI~:..2. '.J2--Y.:. Käsi tejlään vii.gle kokouksessa pöydälle j ätetty toimistotyan Jdrjeste1yä koskeva esitys. P ÄÄ T C K S E -. (Tl Kokouksen 1 taisllus. Todettiin sa puvil1a olevan U. Ri nne (19) pu ecnjo'ltajana, K. Ranta (1 9), P. Tervo (15), U. Siivonen ( 19)ja O. Haini (8) sekä l iiton oimitsijat E. Rantanen ja V. Penttinen, joka l aati ko ouksen pöyt irjan. Kokous todetti in päät ösvaltaiseksi Pöyt5kirjan tarkistus. Edelli en kokouksen pöytä~irja hyv~ksyttiin J. Kil ~ailuluvat. Anotut kil pailuluva t myönnettiin ~. TIlteistoiMinta "ilnailujen tulot. II oie l s r~i.lt in ja seuroille ilmoiteta n l uv( n yhtf'v "e~sä p.. t.., sest;i. 3uo en Pallolii-'-toon ot t n yhteys palloilua r C> evalta 0 lta. Södcrströ~ Oyn nvomus. Os oi e t a.net~an SOlJimus * J aos Lol l e annet "n ' e'loi tus I Llon o:\.s en ja pcrusteluj en l a timiseen Vo imi stel u ' Boston i lmoitus. Ilmnitus ~Arl itti "n :. ~-o im::' -telun p ~ iriohjaajain neuvotteludäiv.:t. Pi 'reille tehd~än tie ustelu syjsku'ill aikana, onko riol1jaaj i a vapaina osallistumaan neuvo~telupäivil l e TOimittaja Jdntin kesijloma. LO!"'8 p.. ~;tet t i in mu ttaa 1 ku kaudeksi ~. Kuo~~on Diirikun an anomus. P"'-te-'-tiin siirt"rj ja 0 tel 1a pi iril t ;. ottaa y'-si ty::'skol.taista SLl Vei'rkaU'1toimisto Oyn ylimfi;'räinen ko~ ous. Selostus mer~itti in.

6 Kocous 19/ _~_~~ ~ ~ ~~ Esity me.l'~ _"oi Jte ttiin toimistop lli'l(ön valintaa koskevasta kohdasta toj itsijain mielipiteen tiedustelua koskeva kohta. Huilta osil ta~.n q i8.n 'c", i ttely siir ettiin. f.b, =====-======~===~=~~=============~====== ==== == v. Hels~nkil;'is~eurojen yhtymän k~lpailut. T ltyjen ~iequ;:;tel\ljen jo: osta p~ ~tettiin, ettei kil Dailuihin ole oi'ceu"ta os I i3tua ulkol)uolella kil niilin liittoon k~1 luma7.tomilla. -. _--'---':.!.. P iiri~ulllla)l=i:.ne.q_j~l~~al~q..sarj a. Palloilujaon+on tn~olta esitettiin t _ istet~a aksi edellisen koko.lksen p t s, j olla Porvoo jätettiin s'"'1" ~asta pois. Pa lloilujaostoa p"'itettl-i 1 'cehoi ~taa toi't-inaan n' in, et+'i suori teta n ReIsin in ja Porvoon p':' irien v lir.en katsa8tuso~telu, j 0.38a voi daan todeta, onko porvoolaisi lla se:lainen jou'" ue, ett'i se voitaisiin s'"'r j ssa.luo ioi" a JalKauallon s0ta ~jan ottelut. P ätet+iin palloilnjaostolle ildoi ttaa, ettei TUL 1 ja t saa käy"tää helsinkil"isillä jouk ueilla niiden y teisiin s rjapeleihin sotasarjassa.? JaIkanqllosotasf1" an tulot. ~~~--~~~~~~.~~~~~~~~~~~ Liiton toi i t.jij'lin saaman ilr-:oi tu 'sen mukaan ~l ~ iin sotasar 'an jal"ca,allo-o-'vteluista saadut tulot jakama-;m r!'t'f~fi laisina kenkä- je pu 'u.'{orvauksina. 1 elsingin piirille p.. tettiin l"'hettää kirjel] :::1., jos a p;,.,r,'detöän asiaan selvitystä. V aku u d e k s i

7 Kokous 20/42,,-1. Pöytäkirja Työväen Urheilu.. liiton liittotoimikunnan Helsingiseti liiton toimistossa heinäku~~ 6. pnä 1942 pidetystä kokouksesta Kokouksen päätö3v31 tni_suus ~ Todataan liittntoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus , Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokauksen pöytäkirja Kilpailuluv9t.!, Käsitellään seuraavat kilpailuluvat: Yle i 9 U r hei 1 u : 17.7g TUL -, SUL - ja SFI 1 Helsingin piirit Tampe~&en Yritys - Tampereen Pyrintö, yht.toim.kilp Yhtei8toimint kilpailut, Kymin Veikot ja Karhulan Kntaja1setö J:yväskyl~:n Veikot. Uinti : Tampereen Työväen Uimarit P a i n i ja n y r k k e i 1 Y : Popinniemen Pe>nnistus, Tiutisen Pyrintö, Kymin Veikot, Hallan Visa ja Sunilan Sisu, yht. toim. kilp. P a i n i : Pietarsaaren Into - AlF Stjärnan, kansalliset Säynätsalon Riento. p y ö r ä i 1 Y : 24.7~ TUL - SPyL, yht. maantieajot. 250., - 4 ~ Eesäpalluilun piirikuntasarja " Pesäpallojaosto ilmoittaa liiton pesäpallokilpailuihin ilmo i ttautuneen 5 piirikunnan jo u!d~ ueet, nim. Helsingin, Varsinaissuomen, Tampereen, Keskisuomen ja Eteläsaimaan. Kilpailut aloitetaan Palloilujaostolta. Palloiluja0sto esittää, että Suomen Palloliitolle liittoneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti esitettäisiin yhteistoimintasopimus uusittavaksi niiden periaatteiden puitteissa, jotka kokous julki ~uutta varten hyväksyi. Sopimuksen yksityiskohdista sovittaisiin virall isessa neuvotteluelimessä, jossa kumpaakin liittoa edustaisi 3 henkil öä. J aosto jättää edellämainitun toimikunnan jäsenten vaalin l,ii ttotoimilcunnan suoritettavaksi Rautatiealenqus poikaurheilupäiville. Taloudenhoitaja ilmoittaa, ettei Rautatiehallitus ole SQOStuvninen minkäänlnisiin alennuksiin rautateillä. 2, , Ennätysilmoitus.. Uintijnosto esittää hyväksymänsä ennätysilmoi tultsen naisten 100 mn selkäuinnissn liittotoimilcunn.alll? loj)ullis±.a-vahvistusta varten. Ennätyksen S33VQttajn on HTITn ~ i r k k 0 N i e m t n ~ n j a ~nnätysaikn 1.30, 6. PÄÄ T ö K N ET : ===================? ~. Kokouksen p ; tösv ltaisuus. Todettiin SEl puvill a olevan U. Rinne(20) I?uheenjol1tajana, O. ouvanto (16), K. A. Vuo±i (11), O. Haini (9), P. Tervo (16) ja U. Siivonen (20) sekä liiton toimitsijat V. Penttinen, E. Rantanen sekä V. Leskinen, jok l anti kokou~8en poytlikirjan. Kokous todettiin p;.. tösval taiseksi u. Pöyttikirjan tarkistus. Edellisen kokou {Sen pöyt;ikir ja hyväksyttiin.

8 Kokous 20/ v. Kilnailuluvat Anotut kilpqiluluvat myönnettiin. Lisäksi myönneettiin seuraavat: J 1 kap ali 0 i 1 u : TKT - JyV 2.8. TKV - TuTo Pesäpalloilun piirikunta s~rja. oska Var inaissuomen piiri ei ole katsonut voivansa osallistu s rj'an ja Helsingin piirikin vain ehclolla, että kaik~i matka- ja rnajoitusklllut korvataan, esitys alautettiin pesäpallojaostoon uutta harkintaa v rten k. Palloilujqostolta. Palloilujaoston esitys hyv2ksyttiin. Neuvottelutoimikunt~an valittiin P. Tervo, E. Vuokko ja E. Rantanen ". Rautatiealermus poikaurheilun;oiville. Ilmoitus merkittiin Ennätysilmoitus. Pirkko Tiemisen ennätys virallistutettiin. KOKOUKSE ESILLETULLE:::T ASIAT J A PÄJ~TUKSET : ============================================= P jlllahd~n voimistelukodin talonmiehen vaihdos. Työvaliokunnan esityksestä hyvi:iksyttiin ainoana hakijana Paju- 1 den t lonmieheksi Kans - yhtiön piirimies Ilrmri Ruots8.1ainen. Vuoren esityksestä phätettiin tutkia malldollisuuksia talonmiehen unto- olojen.urantamiseksi w. Pohjanmaan piirin anomus. fljlomuksesta myönnettiin Pohjanmaan piirille enintään 1.500: piirijwl1avoimistelun ohjausta varten ehdolla, että heillä elokuun 2. pnä järjestettuviä piiri juhlia varten on l iik~eellä kiertävä neuvoja ja lähettävät liiton toimistoon selostuksen tähän asti myönnettyjen varojen käytöstä Lnhjoitus. Kahden sotapalveluksessa olevan liiton jäsenen anomuksesta p tettiin yksikölle 3575 lahjoittaa 2 mailaa ja 2 pesäpallon sekä oheistaa muitten pesäpallovälineitten hintaluettelo Liiton pyöräilymestnruuskilpailut. Pyöräily jaoston esitys liiton nuorten, ikärriesten ja yli-ikämiesten mesteruuskilpailuista, joiden mahdollisen ta~pion liitto korvaisi, pal utettiin jaostoon mahdollisen ta!jpiokorvauksen ylirajan mi:iär"ämistä varten. Liittotoimikunta yhtyi jaoston kantaan Suomen manntiepyöräilymestaruuskilpailujen ji:irjestiimisestä, jonka mukaan ei virallisia mestaruuskilpailuja järjestetä, vaan sen sijaan tavalliset maantieajot ~ 12 Nuorten jalkapallosarja. Palloilujaoston esityksestä päätettiin nuorten jalkapallosarjan loppuottelut suorittaa sarjajärjestelmun mukaisesti, Samalla jaosto on sel ventiinyt tqloudellisia mit:.r;oyksiä sikäli, että milloin ot-relusta kannetaan pfiäsywaksua, on jär~esttivän seuran suoritettava niistä majoitus- ja kenttävuokrat. Vain siinä tapauksessa, että Y"ns tannukset nousevat suuremmiksi kuin tulot, korvaa liitto kustannukset ylimeneväitä osalta Jyväskylän yhteistoimintapainin tilit. Jyväskylässä pnä maaliskuuta järjestettyjen painikilpailujen tilit, voitto :50, hyväksyttiin. Tästä 1.898:- on lähetetty liitolle maaottelurahastoon (= 25 %).

9 Kokous 20/ Avustusrahaston tiliasema. Merkittiin pöytä kirjaan, että avustusrahston varat olivat :25 ja : :25; siis avustuksia jaettu Bertel ordströmin kierto alkinto. Merkittiin pöytäkirjaan, että Suomen Poikaurheiluliitto ko'yttää 700 gr poikakeihästä poikaurheilupäivien kilpailuissa Bertel ~ordströmin kiertopalkinnosta ja sallii meidän käyttää kilpailuissa sam ~t palkillnosta 600 gr keihästä. V aku u d e k s i

10 Kokous 21/ pöytäkirja Työväen Urheilulii:'\.m lii ttotoimikunnan He lsingissä lii v ton toimistossa heinäkuun 200Pgnj 1942 pidetystä kokouksesta. ESITYSLISTA: Kokouksen päätösva1taisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten s aapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus. 263,-2, g Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. Kilps11uluvat. 266,-5, Valter Säilä 50-vuotias. Toimisto ilmoittaa l~~ettäneensä Valter Säilän 5O-vuotispäivänä kukkaisonnittelut merkkipäivän viettäjälle.onnittelut esitti paikan päällä Aarne Heinonen Yleisurheilumestaruuskil ~lut Tampereella.Kilpailuja ovta hakeneet myös Jyväskylän Veikot,muttei jaosto katso voivansa tällä hetkellä puo1tna kilpailuja sinne.tamperelaiset anovat myös liitolta lahjaksi mestaruusmital1it , Pajulahden talonmiehen toimi. Jo valitun Ilmari Ruotsalaisen peruutettua anomuksensa liiton sihteeri on kiinnittänyt entisen talonmiehen vaimon Alma Lehdon toistaiseksi 300:- kuukausipalkalla mainittuun toimeen.kiinnitys alkaa Pajulahden urheilukodin sulkemispäivästä. 269,-8 to ehtinen" -n rhei i a ka". ton yleisurheilujaoston ja nuortenjaoston Otoimesta on painoon saatettu "TULIn urhe1lijapoika"-niminei) lentokirjanen,j oka jaetaan poikaurheilupäiv1en osanottajille ja piirikunnille.pa.1nos 1000 kpj.~hin~ ta n, 1000 :- 270o-9, p~anmaalla piirijuhla it.uks~ mulcaan Pohjanmaan. p;i.irijuhla on. PietarBaaNasa elokuun 2 pznä, PÄÄTÖKSET: Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin saapuvilla olevan u. Rinne(21)puheenjohtajana,K. A.Vuori(18),K.Ranta(20),O.Haini(lO),P.Tervo(17)ja U.Siivonen (21) sekä liiton toimitsijat E.Rantanen ja V.Leskinen,joka laati kokouksen pöytäkirjan. 0 Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

11 - - Kokous 21/ S S. Pöytäkirjan tarkistus. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Kilpailuluvat. Anotut kilpailuluvat myönnettiin. Poikaurheilupäivien tulokset radioidaan. Ilmoitus merkittiin.. Valter Säilä SO-vuotias. Toimiston ilmoitus merkittiin. I Yleisurheilumestaruuskilpailut Vuoden 1942 liiton yleisurheilumestaruuskilpailut menivät Tampereelle.Liitto kustantaa pronssatut mestaruusmitallit Pajulahden talonmiehen toimi. Ilmoitus merkittiin Lentolehtinen TUL:n urheili,japoika". Toimiston ilmoitus merkittiin.päätettiin tiedustella mahdollisen ylipainoksen kustannuksia ja mikäli ne ovat kohtuullisia ottaa ki~jasesta muutaman tuhannen ylipainos.alkulause on kuitenkin yleistettävä Po~ianrnaalla piirijuhla 2.8. Ilmoitus merkitti~. KOKOUKS SSA ESILIE TULLEET SIAT J PÄÄTÖKSET: Toimiston henkilökunnan ja toimitsijoiden palkkojen koroitus. Toimisto oli esittänyt elinkustannusindeksiin perustuvaa palkankoroitusanomusta,jolloin liiton. toimiston henkilökunnan ja toimitsijoiden palkkoja koroitettaisiin 10% ja lisäksi eräitten henkilöiden vaatimuksesta heidän palkkojaan tarkistettaisiin. Pitkän keskustelun jälkeen henkilökunnan palkat määrättiin seuraaviksi: Sihteeri Väinö Leskinen S,200:-,on o.t.o liiton toimistopäällikkönä. Päätoimittja Lauri Nurmi SOOO: Jaostosihteeri Eino Rantanen 4200: Toimittja Eino Jäntti 3800:- aissihteeri Greta Rajala 3000: Kirjanpitäjä Siiri Vuorinen 2900: Toimistoapulainen Salli Voutilainen 2000:- Wlett s- Taloudenhoitaja Viktor Penttisen ja toimistoapulaisen Aili Kaukosen palkat jäivät ennalleen.lähetti Heinoselle päätettiin ilmoittaa, etei lähetin palkkaa voida tästä koroittaa.järjestäjä Määtän palkka otetaan uudelleen käsiteltäväksi,hänen vapauduttuaan asepalveluksesta öräi estaruuskil lut. Py rä jaostolle ~önnettiin 2,500:- liiton pyöräi~mestaruus~ kilpailujen toimeenpanoa varten SUomen mestaruuskilpailut yleisurheilussa. Suomen Urheiluliiton ilmoitettua olevansa halukas Suomen mesta~ ruuskilpailujen järjestämiseen yleisurheilussa ydessä TUL:n kanssa,tulw laan nämä kilpailut toimeenpanemaan,koska liittomme jo aikaisemmin on periaat teessa hyväksynyt asian W~antieajot "Gustavelundin" lenkillä pyöräilyssä. erkittiin pyöräily jaoston ilmoitus yllämainittujen kilpailujen järjestämisestä S.-14. Palloilun sotasar,ja. Kts. seuraava lehti S. KarhumäkiA-Helsinki; Karhumäki B -Turku. Kts. seuraava lehti

12 TUL:n liittotoimikunnan kokous 21/ (lisäys) Palloilun sotasarja. N. s. jalkapalloilun sotasarjan neuvottelujen pohjaksi liitto~ toimikunta päätti, että mikäli sarjaan osallistutaan,se tapahtuu liiton välityksellä ja tappion korvaamista silmälläpitäen on perustettava erikoinen sarjarahasto. Jalkapallo- ottelut Karhumäen sotilasjoukkueita vastaan. Asianomaiselta taholta tulleen esityksen johdosta päätettiin ottaa yhteys Suomen Palloliittoon Karhumäki A-Helsinki ja Karhumäki Bw Turku jalkapallo-otteluiden järjestämiseksi yhteistoiminnassa Pallolii ton kanssa

13 Kokous ije/42.-1 P~TÄKIRJA Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa elokuun 3. p:nä 1942 pidetystä kokouksesta. ESITYSLISTA , Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan li1ttotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus ottelu. pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. Kilpa1luluvat.. Yle i s u r hei 1 u : 6.8. ~in Urheilijat PoPy,Porin Tarmo ja Rosenlewin lirh.-38,yhteistoim. kilp Kemin Veto-Kemin Kunto,yhteistoimintakilp. Sortavalan Yleisurheiluseurat,yhteistoimintakilp Eauman TU, Rauman Urh. ja Rauman Lukko,yhteistoimintakilp Vuok.V ja Vuok.Ur~,yhteistoimintakilp Kuopion Kisa-Veikot ja Kuopion Urheiluveikot,yht. kilp, UIN T I : TTU,"Nuorten uintipäivät" ja vesipalloilun loppu VaaTo,kans. J a 1 kap a 1 loi 1 u : 9.8. TPV-HPo,nuorten ottelu Turku-Tampore,piirikuntaottelu f~ös juniorit Yhteistoimintasopimus Suomen Palloliiton kanssa. Kuullaan Suomen Palloliiton vastauskirjelmä yhte1stoimintaw sopimusneuvotteluista ja uuden sopimuksen laatimisesta N~isten yleisurheilumestaruuskiloailut Jyyäskylään. Käytyjen neuvottelujen jälkeen naistoimikunta esittää,että naisten yleisurheilumestaruuskilpa1lujen toimeenpano annettaisiin Keski-Suomen piirille Jyväskylään Lohjan poikaurheilupäivät. Kuullaan s!gteari K.Rannan selostus Lohjan poikaurhei1upäiviltä , TULin pyö!äilymestaruuskilpailu~ ,42. Ilmoitataan,että pyöräi~es taruuski lp a ilut on siirretty TUL!~ pelaajia SPLJn valmennusleirille. Ilmo tetann,että pallotlujaosto Suomen Palloliiton tarjouks es ta on lähettänyt seuraavat TULin pelaajat SPL:n valmennusleirille Helsingissä.KTP,Paananen ja Ni1lonen,TPV,Salo,TuTo,Aaltonen,Vesa,Davidsson Kul1ervo,Vuorinen.Yhteistoimintasopimuksen mukaan SPL maksaa kustannukset , Tiedoitustoiminta,. Toim1stovaliokunta esittää periaatteessa harkittavaksi eri~ koisen tiedonantolehtisen ("Päivystäjän","Järjestöviestin't) julkaisemista tarpeen vaatiessa tärkoimpien asioitten tiedoittamista varten liiton elimille. 286,-lO, Pohjanmaan piirin piiri.juhla Pietars c.~ aressa. Kuullaan sihteerin selostus. PÄÄT Ö KSET =================== ~. Kokouksen päätösv.ltaisuus... Todettiin saapuvilla olevan U. Rinne(22)puheenJohtaJana,O. Suvanto (l?), K.A. Vuori(19) K. Ranta(21)ja Lilli Pesonen (16) sekä liiton toimitsijat Penttinen ja Leskin~n,joka laati kokouksen pöytäkirjan. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ~.. PöytäR:irjan tarkistus. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

14 TUL:n liittotoimikunnan kokous 22/ Kilpailuluvat. Anotut kilpai luluvat myönnettiin yleisurheilukilpailu-. ja lukuunottamatta,jot ka jätettiin yleisurheilujaoston ratkaistaviksi Yhteistoimintasopimus Suomen Palloliiton kanssa. Päätettii n ilmoittaa,että lähettämämme k~rjelmä tarkoitti neuvottelujen aikaansaamista uuden sopimuksen laatimista varten,jotenka irtisanomista sanan sellaisessa mielessä ei tarvita Naist en yleisurheilumestaruuskilpailut Jyväskyl&äno Ilmoi tus merki ttiin muutoksella,että kilpailujen toimeenpano ajaksi Jyväskyläläi st en toivomuksen mukaisesti määrättiin Lo&jan poikaurheilupäivät. Kuultii n t ov e K. Rannan erittäin valaiseva selostus Lohjan poikaurheilupäiviltä, jonka perusteella saataune pitää yleisurheilumme tulevaisuutta erittäi n lupaavana TUL:n pyöräilymestaruuskilpailut I lmoitus merkittiin TUL:n pelaajia SPL:n valmennusleirille. I lmoi tus merkittiin T edoitustoiminta. s i a pöydälle toi~taiseksi PO&janmaan piirin piirijuhla Pietarsaaressa. Sihteeri n selostus merkittiin. KOKOUKSESSA ESILLE TULLEET SI AT JA PAÄTÖKSET : Jalkapalloilun Suomen mestaruussarja. Palloilujaoston ehdotuksesta hyväksyttiin Suomen Palloliiton esitys yhteisen Suomen mestaruuskilpailun järjestämisestä cup- systee ~ iä käyttäen. Liittoa edustaa käytännöllisessä järjestelyssä jaostosihteeri Eino Rantanen ~. Pajulahden naisten neuvottelukokous. Merkittiin pöytäkirjaan,että liiton naiseudtajat olivat pitäneet erittäin antoisan neuvottelutilaisuuden Pajulahdessa keskustellen tyttöjen,t1tul-lehden,kunnallisesta urheilu y. m. asioista. 289.~ l3. Painin alkeiso~jeet. Jaoston esitys erikoisen painin alkeisharjoitus~a opuksen julkaisemisesta hyväksyttiin. koskevan 290.-l4S. TUL:n Joulu.. Päätoimittajaksi valittiin V. Koivula 3000:- korvausta vastaar apunaan toim. Jäntti. 29l.- 15~. Valtuutus arvopostin kuittaamiseen Toimistop älli 1<:kö Leskiren valtuutettiin kuittaamaan liiton arvopostin Liitto- ottelu,jalkapalloilussa. Palloilujaoston esitys jalkapalloilun liitto-ottelusta hylättiina SFI- TUL nuoret.. STI oli ehdottanut piiriottelua SFI Uusimaa-TUL vastaava alue Liittotoimikunta hyväksyi asian periaatteessa,mutta päätti esittää SFI lle,että toimenpantaisiin liitto- ottelu SFI-TUL nuoret Verorästit. Takaisinvallatun alueen seurojen tiedusteltua verorästiensä tilitysvelvollisuutta,päätettiin ilmoittaa heille,ettei tilit yksillä toistaiseksi ole kiirettä Yhteinen painin mestaruusmitalli. Hyväksyttiin painijaoston esitys yhteisen painimestaruusmitallin valmistamisesta Suomen painimestaruuskilpailuja verten

15 TUL:n liittotoimikunnan kokous 22/42, Henkilökunnan palkkojen koroituso Esiteltiin tarkistettavaksi eräitten toimiston ja toimihenkilöitten palkankoroituksen tarkistamista koskeva esitys.keskustelun jälkeen asian käsittely siirretttiin täysivaltaisen liittotoimikunnan kokouksen käsiteltäväksi. Vakuudeksi:

16 Kokous 23/ PÖYTÄKIRJA Työväen Urheiluliiton liittotoinikunnan Helsingissä liit on toinistossa elokuun 10. pnä 1942 pidetyst ä kokouksesta. E S I T Y S L 1 S TA: ===~==~=:============ == 297~ - 1. Kokouksen päätösvaltaisuus~ Todetaan liittotoinikunnan jäsent0n saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltais'uus. 298 ~ - 2, Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja q Kilpailuluvat. Yleisurheilu: -- _ TUL ja SFT nuorten liitto-ottelu Tanpereella Jyväskylän Veikot, Toverit, JKT ja Kenttäurheilijat yhteistoinintakilpailut. 6, 9. Kotkan. Kisailijat ja Poliisi-Urheilijat yhteistoinint akilpailut.!yrkkeil~:_ Riihimäen Kiistaveikot j Luja ja Vo i naveljet kansainväliset yhte i stoini ntaki lpailut. R,yör ;i9.l TULn pyöräily estaruuskilpailut Eelsingissä TUL ja SPyL yhteistoir.rlntakilpailut. Jalkapallo: TKU - TuTo, nuoret (siirto) Uudet säännöt r ekisteröityo Toinist ovali okunta i lnoittaa, että yhdistysrekisteriviranunaiset ovat hyväksyneet uudet sähnnöt ja sen nukainen nerkintä tehty yhdistysrekisteriin. 301 Q - 5. Seurojen ja piirikuntien rekisteröininen. Toimistovaliokunta esittää, että vanhaa tapaa noudattaen pair-atettai siin valniit rekisteröiniskaavakkeet ohjeineen (foliokokoon) ja sen j älkeen ilnoitettaisiin TUL-lehdessä ja kiertokirjeessä, että liiton uusien sähntöjen tultua rekisteröidyksi, seurat ja piirikunnat voivat vuosikokouksiensa yhteydessä v tarkenmin annettuja ohjeita noudattaen hyväksyttää uudet säännöt ja l ähettää ne suoraan liittoon, joka huolehtii kaavakkeiden edelleen lähettänisestä. Käytännössä vältyttäisiin t äten ruuhkaantuniselta ja saataisiin l iiton toinistoonkin täydellinen rekisteriluettelo seuroista ja piirikunnista Edustajat Työväen Matkailuliiton edustajistoon. Koska ei ole täyttä selvyyttä siitä, ketkä kuuluvat Työväen Matkailuliiton edustajistoon, toinistovaliokunta ehdottaa u.utta vaalia. Siis 4 vakinaista ja 4 varaedustajaa , Työväen Sivistysliiton neuvottelupäivät 1,-2, ~ Työväen Sivistysliitto kutsau liittonoe toinihenkilöitä ja nuita valistustyön edustajia l tisnäolenaan Työväen Akateniassa järjestettävässä sivistys- ja valistustyöntekijäin kokouksessa. 304v - 8~. Edustajan lähettäninen sot.poikien nestaruuskilpailuihin. Sotilaspoikajärjestö kutsuu TULn nuortenjaoston edustajaa Kuopiossa j ärjestet t äviin nest aruuskilpailuihinsa. Matkat ja päivärahat naksaa kutsuja Nuortenjaoston tiedustelu_. Nuortenjaosto tiedllstelee lii aotoil.lik'"u.l1ilan kantaa. ns. nuorten yhteistoin inta~n nähjen. Täht n saakka on pidetty periaatteena, ettei nennä yhteistoirlintaan ttnassaniell:essä" eikä kansallisis.sa kilpailuissa (liitto- ja sellaiset ottelut ovat tänän ulkopuolella). Nyt kuitenkin nonissa ei-yleisurheilukilpailuissa gn järjestetty nuorten yh-

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>.

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>. Ty' vi:ien ~::..'Leilulii ton lii ttotoimikunnalj Helsin-issö. liiton toirjistos,a lej'1:~u... n 27. rma 196 pidetyn ::::.:... k };;:ouj-sen pi'yt~l'i' jgl. -;. s ni:!. olivat VilD:"ll (:::6),LsherMa (

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen ö'ytäkirj'a TUL:n liittotoimikunnan kokouksesta 12/4 1926.Saapuvilla olivat: V.Mikkola,T.H. Vilppula,V.J.Kostiainen,U.Rinne,U.Harjanne,V.Silius,U.Nurminen,1.Tanner ja Helmi Paasonen. 1., Luettiin 29/3

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli.

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. F ö yt ä k i r j a ----------------------- ----------------------- liittoto~ikunnan kokouksesta syyskuun 6 p: nä 1926. Saa.puvilla olivat:mikkol ;Visaj

Lisätiedot

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä äänestäessä päinvastaisen kannan puolesta, että vastauksessä ei nimenomaan alleviivata liittotoimikunnan kantaa,vaan katsotaan liittokokouksen päätökseen vetoaminen riittäväksi. Sihteeri esitti laatimansa

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin Työväem Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 2 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, J.Ethol~n, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen,

Lisätiedot

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo TUL:n Liittotoimikunta,kokous 48/49-80 589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo Juhlan aika 22.110 40o Lahden Kal!van 15-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 195 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ I9U TYÖVÄEN URHEILULIITTO TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. i~ TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

kokouksen Pöytäkirjaan.

kokouksen Pöytäkirjaan. ~L"---=i-.:::.i_t~t"-...:e::.-...::e,,--,t,--_-=. TUL : IJ Li i tt 0 t 0 im ikunn an 1/8 1927 l' i det yn kokouksen Pöytäkirjaan. Kongressin kustannusarvio. Käytävän ja salin koristelu Soittokunta avajai~iin

Lisätiedot

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO D TyöväEN URHEILULIITTO TOIMINTl\KERTOMUS YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924 HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO Työväen tomus v. Urheiluliiton toimintaker... 1921, 1922, 1923 ja 1924. Kuopiossa pidetty liittokokous

Lisätiedot

--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot:

--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Tilausmaksuja Irtonumeromaksuja Ilmoituksista 28.224:75 68.112:75 10.771:70 Smk. 78.884:45 --------------------------- Menot: Painatuskulut Oy. Kuvat yön

Lisätiedot

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys. että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille alle 67t kg, Lammi alle 75 kg, Gerdt alle 82i ja Mäkelä yli 82i, voimistelijoita Onni Mäki ja Kalle Lehtinen, uimareita A. Kaivola ja Irja Henriksson, yleisurheilijoita K.Vall, L.Virtanen, N.Both~s, V.Takkinen,

Lisätiedot

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14.

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14. senjälkeen kun hän on sopinut asiansa tulee hänen olla 6 kk. kilpa: kelvoton. Jaoston ehdotus on seuraava: Pietarsaaren Vo~alle ~ ei anneta muistutusta siitä,että se antanut Valon kilpailla kilpailuissaan,koska

Lisätiedot

sihteerinä. Lu a myönnettiin.

sihteerinä. Lu a myönnettiin. Kokous 21/39. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan liiton toimistossa 8 påivänä toukokuuta 1939 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat U. Rinne (21) puheenjohtajana,a.e.heiskanen (21), T. H.Vilppula

Lisätiedot