jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin kilpailu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu"

Transkriptio

1 2. että jokainen toimitsija lähettää kiertokirjeitä silloin,kun sellaiseen hänen kohdaltaan on aihetta,huolimatta siitä,että toinen toimitsija kenties samana päivänä pahimmassa tapauksessa postituttaa myös kiertokirjeen.samalla tavalla kirjeenvaihto seuroille tapahtuu tietämättä mitä kenties toinen toimitsija samasta asiasta tai samana päivänä asiasta kirj oi ttaa samalle seuralle enäin myös kaukop11heluissa ja matkoissa haasl.. a"taan sekä vnroja että vai",:oja" Kiinteän työnjohdon valinta ei suinkaan merki't.se epäsolidaarisuutta toimitsijain kesken.pikemmin voitanee olettaa päinvastaista ja ennenkaikkea näin parhaiten selvitään nyt vallitsevasta käjltännös tä henkilö-y.m. asioissa. Edellä sanottuun viitaten liiton nyt paikalla olevat toimitsijat (asiasta on alustavasti keskusteltu myös Nurmen ja Määtän kanssa) yksimielisesti esittävät,että liiton toimitsijoista joku valitaan toimistot yötä järjestelemään ja johtamaan sitä yleistä toimintaa koskevissa asioissao 2 otoimiston työ käytännössä& Johtuen osittain aikansa eläneestä käytännöstä,osittain työvoiman puutteesta,liiton toimitsijat ovat kuluttaneet suurirmnan osan työajastaan teknilli~een toimistot yöhön (konekirj oi-+..lkseen,monistukseen,kirj eiden osoi ttamiseen,mapi tukseen j cnoe Q )Tä~:tä kärsii eniten työn suunnittelu~ Jaostosihteeri ei esimo koskaan ehdi peru s~cellis csti suunnitella kurssi-ja neuvontatoimintaa,valmistaa niille tarvitset m~sa luennot,suunnitella keinoja eri alojen kilpailutoiminnan elvyttämiseksi jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin kilpailu y ~m. anomuksiin,joihin toimistoapulainen helposti ja nopeammin voisi vastata.sihteerin naputellessa esityslistoja ja ennenkaikkea edustajakokouksien pöytäkirjoja ja esityslistoja saattaå moni tärkeä asia jäädä viikkokausiksi lepäämään 5 koska mainitut julkaisat on aikanaan saatettava julkisuuteeno~ta näin edelleen jokaisq.n toi.mi.t.sij AI1L kohdalta.osittain on tässä jo siirrytty käytännöllisempään järjestelmään,mutta on tässä suhteessa edelleenkin korjaamisen varaa. Toinen epäkohta piilee liian vanhanaikaisessa toimistot yön käytännössä,jossa postitus ja diariointi sekä mapitus kaipaa perusteellista uudistusta.ei voida luonnollisest.ikaan yhtäkkiä siirtyä johonkin uuteen,mutt.a vähitellen on tässäkin suhteessa korjauksia tehtävä.

2 3. järjeste~ 3.Toimistoval~okunta. Ennakolt.a on mahdotonta esittää m'llä tavalla toimistot yön lopullisesti on t eht ävä.siihen ei t ällä hetkellä ole mahdollisuuksiakaan,siksi poikkeuksellisethan ovat ajat.mutta suunnitelmat on saatava käytäntöön sovollutettavnllo asteelle viimeiet ään silmihinkään laajem~i::!.n suunnitgl"'i!.iin veli"filas"t,ikaan jää e.:"k.8.c. Paitsi näi"t.. ä j ärj es telykysyiiifksiä on väl tt, fu!l: tt~;!.t,ä; En.. tä liiton toimitsijat varsinkin ennen liit :)toimilcunne..:n kokouksia neuvot... televat. ehyerr.minkin,kuin vain sivumennen asioista keskastellen,jolloin myös kaikki toimitsijat tulevat tietämään mitä kukin omalla ala1 1aan aikoo panna toimeen.tätä varten toimitsijat esittävätkin otettavaksi käytäntöön n.s. toimistoval~okqnta, joka epävirallisena elimenä neuvottelisi toimistot yön järjestelystä ja päivittäisistä juoksevista asioistajjou~a toimistoteknillisinä kysymyksinä eivät ka ipaisi liittotoimikunnan päätöstäomitään toimist.on ulkopuolella päteviä päätöksiä tällainen epävirallinen elin lu onnolli s~stikaan ei vois i t ehdä~ Liitteet: 1 kplo "Työväen Urheiluliiton toimiston työsker':telyä koskevia ohjeita" Työläisurhei. lu~. arvaisin Li i t,on t.oi:11.i s ~ 0 Jakelu,Liittotoin:ikunnan ja työvaliokunnan jäsenet. sekä toi.mitsijat ja toimistohenkilökunta.

3 LIITE", 0 Toimisto ~a1.-:aantuu "työskentelyyn nähden seuraaviin osastoihins Osasto Ia..-..X.leiset. ae?let.~.. ]ouclenb.oi~!j.!!) a) kirjaamo ja postitus, b) ylei.set harj.kinnut ja ti - aukset.? c) toimistotyö.ia kirjanpi\.~, d) julkaisujen ja kustannustuotte:'den talous, e) liilon taluug~ Osasto II.. Jä~iectj'asiat... ~s'hteja!:,;l ~~~~::.=...!!..--~a~)~~yj.,;h ::":"C;:"t;:'y";';s=p i ir.. kul1ti in j R j äsenseuro ihin, b) yhtpys muihin järjestöihin, c) l:.iton päätäntä-ja toimeenpanoelinten asiat, d) tiedoitusto~~inta (virallinen) Osasto 111. Jaostot. ensimmäinen 'aostosihteeri a kilpailu toiminta 7 b) kurrsi-janeuvontatoiminta emttelyvaiheessa, c) yhteistoiminnan teknillinen järjeste~, d) suhteet piirl~untiin ja jäsenseuroihin teknillisissä kysymyksissä, e) jaos"t.ojen kokoukset ja pöytäkirjat. Osasto IV.. Tiedoit.l}sto:iminta.. (TUL -lehden päätoimittajal a) TUL leht1 ~. b) propaganda(myös kustannustuotteiden propaganda) Osasto V.. Naist.en toindnt.a'l (naissthteeri) a) na:1.s+,oimiku.lj.an -as~t,~-- b) yht,t;ya mui:r~::_n T.laisjärjestöihin sekä piirikuntiin ja jäsen~' seuroihin nai~ten e.sioissal.' c) naisten kilpa i lu~ klrssi- ja neuvontat~iminta esitte~vaiheessa, d) Työläisr~iste~ Urheilulehti ja naisten tiedoi~ustoiminta. Toimist.on työskentelystä ve.staa liit.totoimikunnan valitsema toimi tsijain luottamusmies, toimistopäällikköa,j 8.8: lel!l!ilfmll!e.n te~mitbi30ideft mi91ipid8lslsi~hänelle kuuluu o~, toimensa ohella vastata koko toimiston työskentelystä ja sen järjestyksestä. Be Toimiston k~vtännölline~ työskentely. Lä.hemmät suunnitelmat toimiston työskentelystä ja järjestelystä tekee lii ttotoimikunnan hyväksymä epä,,-irallinen toim1.s t.ovaliokunta, jonka esi tykset ty0ifaliokunta vahvistaaonäistä toimenpiteistä valffiiste.:--' taan aikanaan kirjallinen selostus. Toimistov~liokunta

4 Kokous 19/ PÖJ~äkirja Ty~v~en Ur.eiluliiton liitt~toimikunnan H~loin5 issä liiton toimistossa maanantaina kesäkuun 29 p:nä 1942 pidetystä kokouksesta. E S 1 T Y S L 1 S T A: ==~=~=~=~=====~======= 231.-J..... altaisljus.. KC'ko:Jk.s0.n t:'äätöf:' -~-_.,. _.- -~--- ~- --~---~...- Todetaan l iittctaimikunnan j ~senten kokouksen pääcösvaltaisuus. saapuvillaolo ja 232,-2 " Pöytäkir:,i.l1 tar~~ ~ll ~_~ Tarkistetaan 8dellisen kokouksen pöytäkirja.._ KilDailuluvat...._-_. --" 1.'1. e i Bur he i!.:~_ ~ 12p7. TULn j a SULn Vi ipurin piirit. yhteist.kilp. 2 G8. Lahden Kaleva ja Ahkera. II II P a i n L 26''?b Viipurin 'I'overit ja Voimailijat yht.kilp. N Y r k k e i 1 ~ o Turun Toverit. kansalliset. Pesäpa11o~1~~ 26.7~ LcJ.hd ::n Kal'='ja ja Voikan Viesti seuraottelu ~is tcd!r(. n t. ak~1.e. j.~uj..!.l2-~1 ot. Toimistc ~_.l..moit tea pöytäkir jaan merkittäväksi, ett~ n.k. yhteistoiminte:kilpai:-;"ujen tuloja y,)skevan liittoneuvoston päätöksen o? f3y. Wrheilulii tto hyväksynyt.j "" - tv~... ~,";') Södeström g/~an0ml1s~ Södeström Oy en anonut lii tod seur-ojen osoi ttej.ta lähetääkseen niille tarjouksen Valsteen pikajuoksua selostavasta kirjasta Sopimus Suome~lloliiton kanssa.. Toimisto esittää, että liittotoimikunta kehoittaisi liittoneuvoston päätöksen mukaisesti palloilujaostoa laatimaan yksityiskohtaisen sopimusluonnoksen sekä perustelut S. Palloliiton kanssa tehtävää sopimusta varten S. Voimistelujaoston ilmoitus. Voimistelujaosto ilmoittaa valinneensa voimistelun yhteistoimintavaliokuntaan Y. Ahti on, V. Laherman ja O. Puukilaisen Voimistelun piiriohjaajain neuvottelup~ivät.,!o~mistelujaosto.. ~s~ttä~ ~ärj estettäväks i p~iriohjaa Ja~n neuvottelupa~vat, Jo~lla keskuste1un a~heina ~lisivat v piirijuhlat ja Pihkalan aloitteesta laadittu voimisteluohjelma.

5 Kokous 19/42. sivu 2~ Toimittaja J äntin ~esäl~ma. Toimittaja Jäntti on esittänyt kesälomaansa koskevan työvaji0kurman päätöksen liittotoimikunnan tarkistettc:,:,ak,:;i ~ 'Iyöv~liokunta määräsi Jäntin loman kolmeksi VllY:CY.:SJ. K'lOpiJ.d ni i.:':l.tur:t-s crl låhettä.rlyt kir.ielmä n~j4ssa se anoo a Y113"tLJE.t.a. IltACVrtcl'l toimim:an jär j e Etämistä. VaI,' t8n piir~kunn~n alueella. Ku'l:Lla.S'll 'puheen.] (,htajan 8elostus o To':mJ' s"",...c, '-;r "1:;r';"" "1 - u 0.J.. - ~~'_.;,.:. _, C ' LI~:..2. '.J2--Y.:. Käsi tejlään vii.gle kokouksessa pöydälle j ätetty toimistotyan Jdrjeste1yä koskeva esitys. P ÄÄ T C K S E -. (Tl Kokouksen 1 taisllus. Todettiin sa puvil1a olevan U. Ri nne (19) pu ecnjo'ltajana, K. Ranta (1 9), P. Tervo (15), U. Siivonen ( 19)ja O. Haini (8) sekä l iiton oimitsijat E. Rantanen ja V. Penttinen, joka l aati ko ouksen pöyt irjan. Kokous todetti in päät ösvaltaiseksi Pöyt5kirjan tarkistus. Edelli en kokouksen pöytä~irja hyv~ksyttiin J. Kil ~ailuluvat. Anotut kil pailuluva t myönnettiin ~. TIlteistoiMinta "ilnailujen tulot. II oie l s r~i.lt in ja seuroille ilmoiteta n l uv( n yhtf'v "e~sä p.. t.., sest;i. 3uo en Pallolii-'-toon ot t n yhteys palloilua r C> evalta 0 lta. Södcrströ~ Oyn nvomus. Os oi e t a.net~an SOlJimus * J aos Lol l e annet "n ' e'loi tus I Llon o:\.s en ja pcrusteluj en l a timiseen Vo imi stel u ' Boston i lmoitus. Ilmnitus ~Arl itti "n :. ~-o im::' -telun p ~ iriohjaajain neuvotteludäiv.:t. Pi 'reille tehd~än tie ustelu syjsku'ill aikana, onko riol1jaaj i a vapaina osallistumaan neuvo~telupäivil l e TOimittaja Jdntin kesijloma. LO!"'8 p.. ~;tet t i in mu ttaa 1 ku kaudeksi ~. Kuo~~on Diirikun an anomus. P"'-te-'-tiin siirt"rj ja 0 tel 1a pi iril t ;. ottaa y'-si ty::'skol.taista SLl Vei'rkaU'1toimisto Oyn ylimfi;'räinen ko~ ous. Selostus mer~itti in.

6 Kocous 19/ _~_~~ ~ ~ ~~ Esity me.l'~ _"oi Jte ttiin toimistop lli'l(ön valintaa koskevasta kohdasta toj itsijain mielipiteen tiedustelua koskeva kohta. Huilta osil ta~.n q i8.n 'c", i ttely siir ettiin. f.b, =====-======~===~=~~=============~====== ==== == v. Hels~nkil;'is~eurojen yhtymän k~lpailut. T ltyjen ~iequ;:;tel\ljen jo: osta p~ ~tettiin, ettei kil Dailuihin ole oi'ceu"ta os I i3tua ulkol)uolella kil niilin liittoon k~1 luma7.tomilla. -. _--'---':.!.. P iiri~ulllla)l=i:.ne.q_j~l~~al~q..sarj a. Palloilujaon+on tn~olta esitettiin t _ istet~a aksi edellisen koko.lksen p t s, j olla Porvoo jätettiin s'"'1" ~asta pois. Pa lloilujaostoa p"'itettl-i 1 'cehoi ~taa toi't-inaan n' in, et+'i suori teta n ReIsin in ja Porvoon p':' irien v lir.en katsa8tuso~telu, j 0.38a voi daan todeta, onko porvoolaisi lla se:lainen jou'" ue, ett'i se voitaisiin s'"'r j ssa.luo ioi" a JalKauallon s0ta ~jan ottelut. P ätet+iin palloilnjaostolle ildoi ttaa, ettei TUL 1 ja t saa käy"tää helsinkil"isillä jouk ueilla niiden y teisiin s rjapeleihin sotasarjassa.? JaIkanqllosotasf1" an tulot. ~~~--~~~~~~.~~~~~~~~~~~ Liiton toi i t.jij'lin saaman ilr-:oi tu 'sen mukaan ~l ~ iin sotasar 'an jal"ca,allo-o-'vteluista saadut tulot jakama-;m r!'t'f~fi laisina kenkä- je pu 'u.'{orvauksina. 1 elsingin piirille p.. tettiin l"'hettää kirjel] :::1., jos a p;,.,r,'detöän asiaan selvitystä. V aku u d e k s i

7 Kokous 20/42,,-1. Pöytäkirja Työväen Urheilu.. liiton liittotoimikunnan Helsingiseti liiton toimistossa heinäku~~ 6. pnä 1942 pidetystä kokouksesta Kokouksen päätö3v31 tni_suus ~ Todataan liittntoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus , Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokauksen pöytäkirja Kilpailuluv9t.!, Käsitellään seuraavat kilpailuluvat: Yle i 9 U r hei 1 u : 17.7g TUL -, SUL - ja SFI 1 Helsingin piirit Tampe~&en Yritys - Tampereen Pyrintö, yht.toim.kilp Yhtei8toimint kilpailut, Kymin Veikot ja Karhulan Kntaja1setö J:yväskyl~:n Veikot. Uinti : Tampereen Työväen Uimarit P a i n i ja n y r k k e i 1 Y : Popinniemen Pe>nnistus, Tiutisen Pyrintö, Kymin Veikot, Hallan Visa ja Sunilan Sisu, yht. toim. kilp. P a i n i : Pietarsaaren Into - AlF Stjärnan, kansalliset Säynätsalon Riento. p y ö r ä i 1 Y : 24.7~ TUL - SPyL, yht. maantieajot. 250., - 4 ~ Eesäpalluilun piirikuntasarja " Pesäpallojaosto ilmoittaa liiton pesäpallokilpailuihin ilmo i ttautuneen 5 piirikunnan jo u!d~ ueet, nim. Helsingin, Varsinaissuomen, Tampereen, Keskisuomen ja Eteläsaimaan. Kilpailut aloitetaan Palloilujaostolta. Palloiluja0sto esittää, että Suomen Palloliitolle liittoneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti esitettäisiin yhteistoimintasopimus uusittavaksi niiden periaatteiden puitteissa, jotka kokous julki ~uutta varten hyväksyi. Sopimuksen yksityiskohdista sovittaisiin virall isessa neuvotteluelimessä, jossa kumpaakin liittoa edustaisi 3 henkil öä. J aosto jättää edellämainitun toimikunnan jäsenten vaalin l,ii ttotoimilcunnan suoritettavaksi Rautatiealenqus poikaurheilupäiville. Taloudenhoitaja ilmoittaa, ettei Rautatiehallitus ole SQOStuvninen minkäänlnisiin alennuksiin rautateillä. 2, , Ennätysilmoitus.. Uintijnosto esittää hyväksymänsä ennätysilmoi tultsen naisten 100 mn selkäuinnissn liittotoimilcunn.alll? loj)ullis±.a-vahvistusta varten. Ennätyksen S33VQttajn on HTITn ~ i r k k 0 N i e m t n ~ n j a ~nnätysaikn 1.30, 6. PÄÄ T ö K N ET : ===================? ~. Kokouksen p ; tösv ltaisuus. Todettiin SEl puvill a olevan U. Rinne(20) I?uheenjol1tajana, O. ouvanto (16), K. A. Vuo±i (11), O. Haini (9), P. Tervo (16) ja U. Siivonen (20) sekä liiton toimitsijat V. Penttinen, E. Rantanen sekä V. Leskinen, jok l anti kokou~8en poytlikirjan. Kokous todettiin p;.. tösval taiseksi u. Pöyttikirjan tarkistus. Edellisen kokou {Sen pöyt;ikir ja hyväksyttiin.

8 Kokous 20/ v. Kilnailuluvat Anotut kilpqiluluvat myönnettiin. Lisäksi myönneettiin seuraavat: J 1 kap ali 0 i 1 u : TKT - JyV 2.8. TKV - TuTo Pesäpalloilun piirikunta s~rja. oska Var inaissuomen piiri ei ole katsonut voivansa osallistu s rj'an ja Helsingin piirikin vain ehclolla, että kaik~i matka- ja rnajoitusklllut korvataan, esitys alautettiin pesäpallojaostoon uutta harkintaa v rten k. Palloilujqostolta. Palloilujaoston esitys hyv2ksyttiin. Neuvottelutoimikunt~an valittiin P. Tervo, E. Vuokko ja E. Rantanen ". Rautatiealermus poikaurheilun;oiville. Ilmoitus merkittiin Ennätysilmoitus. Pirkko Tiemisen ennätys virallistutettiin. KOKOUKSE ESILLETULLE:::T ASIAT J A PÄJ~TUKSET : ============================================= P jlllahd~n voimistelukodin talonmiehen vaihdos. Työvaliokunnan esityksestä hyvi:iksyttiin ainoana hakijana Paju- 1 den t lonmieheksi Kans - yhtiön piirimies Ilrmri Ruots8.1ainen. Vuoren esityksestä phätettiin tutkia malldollisuuksia talonmiehen unto- olojen.urantamiseksi w. Pohjanmaan piirin anomus. fljlomuksesta myönnettiin Pohjanmaan piirille enintään 1.500: piirijwl1avoimistelun ohjausta varten ehdolla, että heillä elokuun 2. pnä järjestettuviä piiri juhlia varten on l iik~eellä kiertävä neuvoja ja lähettävät liiton toimistoon selostuksen tähän asti myönnettyjen varojen käytöstä Lnhjoitus. Kahden sotapalveluksessa olevan liiton jäsenen anomuksesta p tettiin yksikölle 3575 lahjoittaa 2 mailaa ja 2 pesäpallon sekä oheistaa muitten pesäpallovälineitten hintaluettelo Liiton pyöräilymestnruuskilpailut. Pyöräily jaoston esitys liiton nuorten, ikärriesten ja yli-ikämiesten mesteruuskilpailuista, joiden mahdollisen ta~pion liitto korvaisi, pal utettiin jaostoon mahdollisen ta!jpiokorvauksen ylirajan mi:iär"ämistä varten. Liittotoimikunta yhtyi jaoston kantaan Suomen manntiepyöräilymestaruuskilpailujen ji:irjestiimisestä, jonka mukaan ei virallisia mestaruuskilpailuja järjestetä, vaan sen sijaan tavalliset maantieajot ~ 12 Nuorten jalkapallosarja. Palloilujaoston esityksestä päätettiin nuorten jalkapallosarjan loppuottelut suorittaa sarjajärjestelmun mukaisesti, Samalla jaosto on sel ventiinyt tqloudellisia mit:.r;oyksiä sikäli, että milloin ot-relusta kannetaan pfiäsywaksua, on jär~esttivän seuran suoritettava niistä majoitus- ja kenttävuokrat. Vain siinä tapauksessa, että Y"ns tannukset nousevat suuremmiksi kuin tulot, korvaa liitto kustannukset ylimeneväitä osalta Jyväskylän yhteistoimintapainin tilit. Jyväskylässä pnä maaliskuuta järjestettyjen painikilpailujen tilit, voitto :50, hyväksyttiin. Tästä 1.898:- on lähetetty liitolle maaottelurahastoon (= 25 %).

9 Kokous 20/ Avustusrahaston tiliasema. Merkittiin pöytä kirjaan, että avustusrahston varat olivat :25 ja : :25; siis avustuksia jaettu Bertel ordströmin kierto alkinto. Merkittiin pöytäkirjaan, että Suomen Poikaurheiluliitto ko'yttää 700 gr poikakeihästä poikaurheilupäivien kilpailuissa Bertel ~ordströmin kiertopalkinnosta ja sallii meidän käyttää kilpailuissa sam ~t palkillnosta 600 gr keihästä. V aku u d e k s i

10 Kokous 21/ pöytäkirja Työväen Urheilulii:'\.m lii ttotoimikunnan He lsingissä lii v ton toimistossa heinäkuun 200Pgnj 1942 pidetystä kokouksesta. ESITYSLISTA: Kokouksen päätösva1taisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten s aapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus. 263,-2, g Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. Kilps11uluvat. 266,-5, Valter Säilä 50-vuotias. Toimisto ilmoittaa l~~ettäneensä Valter Säilän 5O-vuotispäivänä kukkaisonnittelut merkkipäivän viettäjälle.onnittelut esitti paikan päällä Aarne Heinonen Yleisurheilumestaruuskil ~lut Tampereella.Kilpailuja ovta hakeneet myös Jyväskylän Veikot,muttei jaosto katso voivansa tällä hetkellä puo1tna kilpailuja sinne.tamperelaiset anovat myös liitolta lahjaksi mestaruusmital1it , Pajulahden talonmiehen toimi. Jo valitun Ilmari Ruotsalaisen peruutettua anomuksensa liiton sihteeri on kiinnittänyt entisen talonmiehen vaimon Alma Lehdon toistaiseksi 300:- kuukausipalkalla mainittuun toimeen.kiinnitys alkaa Pajulahden urheilukodin sulkemispäivästä. 269,-8 to ehtinen" -n rhei i a ka". ton yleisurheilujaoston ja nuortenjaoston Otoimesta on painoon saatettu "TULIn urhe1lijapoika"-niminei) lentokirjanen,j oka jaetaan poikaurheilupäiv1en osanottajille ja piirikunnille.pa.1nos 1000 kpj.~hin~ ta n, 1000 :- 270o-9, p~anmaalla piirijuhla it.uks~ mulcaan Pohjanmaan. p;i.irijuhla on. PietarBaaNasa elokuun 2 pznä, PÄÄTÖKSET: Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin saapuvilla olevan u. Rinne(21)puheenjohtajana,K. A.Vuori(18),K.Ranta(20),O.Haini(lO),P.Tervo(17)ja U.Siivonen (21) sekä liiton toimitsijat E.Rantanen ja V.Leskinen,joka laati kokouksen pöytäkirjan. 0 Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

11 - - Kokous 21/ S S. Pöytäkirjan tarkistus. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Kilpailuluvat. Anotut kilpailuluvat myönnettiin. Poikaurheilupäivien tulokset radioidaan. Ilmoitus merkittiin.. Valter Säilä SO-vuotias. Toimiston ilmoitus merkittiin. I Yleisurheilumestaruuskilpailut Vuoden 1942 liiton yleisurheilumestaruuskilpailut menivät Tampereelle.Liitto kustantaa pronssatut mestaruusmitallit Pajulahden talonmiehen toimi. Ilmoitus merkittiin Lentolehtinen TUL:n urheili,japoika". Toimiston ilmoitus merkittiin.päätettiin tiedustella mahdollisen ylipainoksen kustannuksia ja mikäli ne ovat kohtuullisia ottaa ki~jasesta muutaman tuhannen ylipainos.alkulause on kuitenkin yleistettävä Po~ianrnaalla piirijuhla 2.8. Ilmoitus merkitti~. KOKOUKS SSA ESILIE TULLEET SIAT J PÄÄTÖKSET: Toimiston henkilökunnan ja toimitsijoiden palkkojen koroitus. Toimisto oli esittänyt elinkustannusindeksiin perustuvaa palkankoroitusanomusta,jolloin liiton. toimiston henkilökunnan ja toimitsijoiden palkkoja koroitettaisiin 10% ja lisäksi eräitten henkilöiden vaatimuksesta heidän palkkojaan tarkistettaisiin. Pitkän keskustelun jälkeen henkilökunnan palkat määrättiin seuraaviksi: Sihteeri Väinö Leskinen S,200:-,on o.t.o liiton toimistopäällikkönä. Päätoimittja Lauri Nurmi SOOO: Jaostosihteeri Eino Rantanen 4200: Toimittja Eino Jäntti 3800:- aissihteeri Greta Rajala 3000: Kirjanpitäjä Siiri Vuorinen 2900: Toimistoapulainen Salli Voutilainen 2000:- Wlett s- Taloudenhoitaja Viktor Penttisen ja toimistoapulaisen Aili Kaukosen palkat jäivät ennalleen.lähetti Heinoselle päätettiin ilmoittaa, etei lähetin palkkaa voida tästä koroittaa.järjestäjä Määtän palkka otetaan uudelleen käsiteltäväksi,hänen vapauduttuaan asepalveluksesta öräi estaruuskil lut. Py rä jaostolle ~önnettiin 2,500:- liiton pyöräi~mestaruus~ kilpailujen toimeenpanoa varten SUomen mestaruuskilpailut yleisurheilussa. Suomen Urheiluliiton ilmoitettua olevansa halukas Suomen mesta~ ruuskilpailujen järjestämiseen yleisurheilussa ydessä TUL:n kanssa,tulw laan nämä kilpailut toimeenpanemaan,koska liittomme jo aikaisemmin on periaat teessa hyväksynyt asian W~antieajot "Gustavelundin" lenkillä pyöräilyssä. erkittiin pyöräily jaoston ilmoitus yllämainittujen kilpailujen järjestämisestä S.-14. Palloilun sotasar,ja. Kts. seuraava lehti S. KarhumäkiA-Helsinki; Karhumäki B -Turku. Kts. seuraava lehti

12 TUL:n liittotoimikunnan kokous 21/ (lisäys) Palloilun sotasarja. N. s. jalkapalloilun sotasarjan neuvottelujen pohjaksi liitto~ toimikunta päätti, että mikäli sarjaan osallistutaan,se tapahtuu liiton välityksellä ja tappion korvaamista silmälläpitäen on perustettava erikoinen sarjarahasto. Jalkapallo- ottelut Karhumäen sotilasjoukkueita vastaan. Asianomaiselta taholta tulleen esityksen johdosta päätettiin ottaa yhteys Suomen Palloliittoon Karhumäki A-Helsinki ja Karhumäki Bw Turku jalkapallo-otteluiden järjestämiseksi yhteistoiminnassa Pallolii ton kanssa

13 Kokous ije/42.-1 P~TÄKIRJA Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa elokuun 3. p:nä 1942 pidetystä kokouksesta. ESITYSLISTA , Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan li1ttotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltaisuus ottelu. pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. Kilpa1luluvat.. Yle i s u r hei 1 u : 6.8. ~in Urheilijat PoPy,Porin Tarmo ja Rosenlewin lirh.-38,yhteistoim. kilp Kemin Veto-Kemin Kunto,yhteistoimintakilp. Sortavalan Yleisurheiluseurat,yhteistoimintakilp Eauman TU, Rauman Urh. ja Rauman Lukko,yhteistoimintakilp Vuok.V ja Vuok.Ur~,yhteistoimintakilp Kuopion Kisa-Veikot ja Kuopion Urheiluveikot,yht. kilp, UIN T I : TTU,"Nuorten uintipäivät" ja vesipalloilun loppu VaaTo,kans. J a 1 kap a 1 loi 1 u : 9.8. TPV-HPo,nuorten ottelu Turku-Tampore,piirikuntaottelu f~ös juniorit Yhteistoimintasopimus Suomen Palloliiton kanssa. Kuullaan Suomen Palloliiton vastauskirjelmä yhte1stoimintaw sopimusneuvotteluista ja uuden sopimuksen laatimisesta N~isten yleisurheilumestaruuskiloailut Jyyäskylään. Käytyjen neuvottelujen jälkeen naistoimikunta esittää,että naisten yleisurheilumestaruuskilpa1lujen toimeenpano annettaisiin Keski-Suomen piirille Jyväskylään Lohjan poikaurheilupäivät. Kuullaan s!gteari K.Rannan selostus Lohjan poikaurhei1upäiviltä , TULin pyö!äilymestaruuskilpailu~ ,42. Ilmoitataan,että pyöräi~es taruuski lp a ilut on siirretty TUL!~ pelaajia SPLJn valmennusleirille. Ilmo tetann,että pallotlujaosto Suomen Palloliiton tarjouks es ta on lähettänyt seuraavat TULin pelaajat SPL:n valmennusleirille Helsingissä.KTP,Paananen ja Ni1lonen,TPV,Salo,TuTo,Aaltonen,Vesa,Davidsson Kul1ervo,Vuorinen.Yhteistoimintasopimuksen mukaan SPL maksaa kustannukset , Tiedoitustoiminta,. Toim1stovaliokunta esittää periaatteessa harkittavaksi eri~ koisen tiedonantolehtisen ("Päivystäjän","Järjestöviestin't) julkaisemista tarpeen vaatiessa tärkoimpien asioitten tiedoittamista varten liiton elimille. 286,-lO, Pohjanmaan piirin piiri.juhla Pietars c.~ aressa. Kuullaan sihteerin selostus. PÄÄT Ö KSET =================== ~. Kokouksen päätösv.ltaisuus... Todettiin saapuvilla olevan U. Rinne(22)puheenJohtaJana,O. Suvanto (l?), K.A. Vuori(19) K. Ranta(21)ja Lilli Pesonen (16) sekä liiton toimitsijat Penttinen ja Leskin~n,joka laati kokouksen pöytäkirjan. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ~.. PöytäR:irjan tarkistus. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

14 TUL:n liittotoimikunnan kokous 22/ Kilpailuluvat. Anotut kilpai luluvat myönnettiin yleisurheilukilpailu-. ja lukuunottamatta,jot ka jätettiin yleisurheilujaoston ratkaistaviksi Yhteistoimintasopimus Suomen Palloliiton kanssa. Päätettii n ilmoittaa,että lähettämämme k~rjelmä tarkoitti neuvottelujen aikaansaamista uuden sopimuksen laatimista varten,jotenka irtisanomista sanan sellaisessa mielessä ei tarvita Naist en yleisurheilumestaruuskilpailut Jyväskyl&äno Ilmoi tus merki ttiin muutoksella,että kilpailujen toimeenpano ajaksi Jyväskyläläi st en toivomuksen mukaisesti määrättiin Lo&jan poikaurheilupäivät. Kuultii n t ov e K. Rannan erittäin valaiseva selostus Lohjan poikaurheilupäiviltä, jonka perusteella saataune pitää yleisurheilumme tulevaisuutta erittäi n lupaavana TUL:n pyöräilymestaruuskilpailut I lmoitus merkittiin TUL:n pelaajia SPL:n valmennusleirille. I lmoi tus merkittiin T edoitustoiminta. s i a pöydälle toi~taiseksi PO&janmaan piirin piirijuhla Pietarsaaressa. Sihteeri n selostus merkittiin. KOKOUKSESSA ESILLE TULLEET SI AT JA PAÄTÖKSET : Jalkapalloilun Suomen mestaruussarja. Palloilujaoston ehdotuksesta hyväksyttiin Suomen Palloliiton esitys yhteisen Suomen mestaruuskilpailun järjestämisestä cup- systee ~ iä käyttäen. Liittoa edustaa käytännöllisessä järjestelyssä jaostosihteeri Eino Rantanen ~. Pajulahden naisten neuvottelukokous. Merkittiin pöytäkirjaan,että liiton naiseudtajat olivat pitäneet erittäin antoisan neuvottelutilaisuuden Pajulahdessa keskustellen tyttöjen,t1tul-lehden,kunnallisesta urheilu y. m. asioista. 289.~ l3. Painin alkeiso~jeet. Jaoston esitys erikoisen painin alkeisharjoitus~a opuksen julkaisemisesta hyväksyttiin. koskevan 290.-l4S. TUL:n Joulu.. Päätoimittajaksi valittiin V. Koivula 3000:- korvausta vastaar apunaan toim. Jäntti. 29l.- 15~. Valtuutus arvopostin kuittaamiseen Toimistop älli 1<:kö Leskiren valtuutettiin kuittaamaan liiton arvopostin Liitto- ottelu,jalkapalloilussa. Palloilujaoston esitys jalkapalloilun liitto-ottelusta hylättiina SFI- TUL nuoret.. STI oli ehdottanut piiriottelua SFI Uusimaa-TUL vastaava alue Liittotoimikunta hyväksyi asian periaatteessa,mutta päätti esittää SFI lle,että toimenpantaisiin liitto- ottelu SFI-TUL nuoret Verorästit. Takaisinvallatun alueen seurojen tiedusteltua verorästiensä tilitysvelvollisuutta,päätettiin ilmoittaa heille,ettei tilit yksillä toistaiseksi ole kiirettä Yhteinen painin mestaruusmitalli. Hyväksyttiin painijaoston esitys yhteisen painimestaruusmitallin valmistamisesta Suomen painimestaruuskilpailuja verten

15 TUL:n liittotoimikunnan kokous 22/42, Henkilökunnan palkkojen koroituso Esiteltiin tarkistettavaksi eräitten toimiston ja toimihenkilöitten palkankoroituksen tarkistamista koskeva esitys.keskustelun jälkeen asian käsittely siirretttiin täysivaltaisen liittotoimikunnan kokouksen käsiteltäväksi. Vakuudeksi:

16 Kokous 23/ PÖYTÄKIRJA Työväen Urheiluliiton liittotoinikunnan Helsingissä liit on toinistossa elokuun 10. pnä 1942 pidetyst ä kokouksesta. E S I T Y S L 1 S TA: ===~==~=:============ == 297~ - 1. Kokouksen päätösvaltaisuus~ Todetaan liittotoinikunnan jäsent0n saapuvillaolo ja kokouksen päätösvaltais'uus. 298 ~ - 2, Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja q Kilpailuluvat. Yleisurheilu: -- _ TUL ja SFT nuorten liitto-ottelu Tanpereella Jyväskylän Veikot, Toverit, JKT ja Kenttäurheilijat yhteistoinintakilpailut. 6, 9. Kotkan. Kisailijat ja Poliisi-Urheilijat yhteistoinint akilpailut.!yrkkeil~:_ Riihimäen Kiistaveikot j Luja ja Vo i naveljet kansainväliset yhte i stoini ntaki lpailut. R,yör ;i9.l TULn pyöräily estaruuskilpailut Eelsingissä TUL ja SPyL yhteistoir.rlntakilpailut. Jalkapallo: TKU - TuTo, nuoret (siirto) Uudet säännöt r ekisteröityo Toinist ovali okunta i lnoittaa, että yhdistysrekisteriviranunaiset ovat hyväksyneet uudet sähnnöt ja sen nukainen nerkintä tehty yhdistysrekisteriin. 301 Q - 5. Seurojen ja piirikuntien rekisteröininen. Toimistovaliokunta esittää, että vanhaa tapaa noudattaen pair-atettai siin valniit rekisteröiniskaavakkeet ohjeineen (foliokokoon) ja sen j älkeen ilnoitettaisiin TUL-lehdessä ja kiertokirjeessä, että liiton uusien sähntöjen tultua rekisteröidyksi, seurat ja piirikunnat voivat vuosikokouksiensa yhteydessä v tarkenmin annettuja ohjeita noudattaen hyväksyttää uudet säännöt ja l ähettää ne suoraan liittoon, joka huolehtii kaavakkeiden edelleen lähettänisestä. Käytännössä vältyttäisiin t äten ruuhkaantuniselta ja saataisiin l iiton toinistoonkin täydellinen rekisteriluettelo seuroista ja piirikunnista Edustajat Työväen Matkailuliiton edustajistoon. Koska ei ole täyttä selvyyttä siitä, ketkä kuuluvat Työväen Matkailuliiton edustajistoon, toinistovaliokunta ehdottaa u.utta vaalia. Siis 4 vakinaista ja 4 varaedustajaa , Työväen Sivistysliiton neuvottelupäivät 1,-2, ~ Työväen Sivistysliitto kutsau liittonoe toinihenkilöitä ja nuita valistustyön edustajia l tisnäolenaan Työväen Akateniassa järjestettävässä sivistys- ja valistustyöntekijäin kokouksessa. 304v - 8~. Edustajan lähettäninen sot.poikien nestaruuskilpailuihin. Sotilaspoikajärjestö kutsuu TULn nuortenjaoston edustajaa Kuopiossa j ärjestet t äviin nest aruuskilpailuihinsa. Matkat ja päivärahat naksaa kutsuja Nuortenjaoston tiedustelu_. Nuortenjaosto tiedllstelee lii aotoil.lik'"u.l1ilan kantaa. ns. nuorten yhteistoin inta~n nähjen. Täht n saakka on pidetty periaatteena, ettei nennä yhteistoirlintaan ttnassaniell:essä" eikä kansallisis.sa kilpailuissa (liitto- ja sellaiset ottelut ovat tänän ulkopuolella). Nyt kuitenkin nonissa ei-yleisurheilukilpailuissa gn järjestetty nuorten yh-

17 Kokous 23/ teisiä kansallisia lajeja. Toiflistovaliokunta esittää, että entistä p ~ riaatett a on noudatettu? Liittotoinikunnan j äsenen K. Rannan ilmoitus. K. Ranta ilmoittaa, että hän paikkakunnalta nuuton trucia on estetty ottamasta osaa liittotoinikunnan työskentelyyn ainakin toistaiseksi. Ranta muuttanut LohjalIe. PÄÄ T ö K S ET: =================== Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin saapftvilla olevan U. Rinne (23) puheenjohtajana, O. Suvanto (18), K. A. Vuori (20), U. Siivonen (22) ja Lilli Pesonen (17) sekä liiton toimitsijat Rantanen, Määttä ja Penttinen, joka laati kokouksen pöytäkirjan. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkistus. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin Kilpailuluvat. Kaikki anotut kilpailuluvat myönnettiin, Riihimäen kilpailuihin ehdolla, ettei kilpailuista suoriteta suuria matkakulujen korvauksia kilpailijoille Uudet säännöt rekisteröity. TyövaliokuJman esityksestä päätettiin uusia sääntöjä painat taa kpl, joista lähetetään kullekin seuralle 3 kpl ja piireille 10 kpl. Seurojen tilatessa lisää sääntöjä veloitetaan niistä 50 penniä kappaleel ta Seurojen ja piirikuntien rekisteröiminen. Toimistovaliokunnan esitys hyväksyttiin Edustajat Työväen Matkailuliiton edustajistoon. Työväen Matkailuliiton edustajistoon valittiin Rinne, Suvanto, Vuori ja Leskinen, varalle Siivonen, Tervo, Pesonen ja Nurmi Työväen Sivistysliiton neuvottelupäivät Toimistovaliokunnan ehdotus, että päivilie osallistuvat kaikki miestoimitsijat ja naissihteeri, hyväksyttiin Edustajan lähettäminen sot.poikien mestaruuskilpailuihin. Edustajaksi valittiin O. Suvanto Nuortenjåoston tiedustelu. Asia palautettiin nuortenjaostolie lisäselvityksiä varten Liittotoimikunnan jäsenen K. Rannan ilmoitus Ilmoitus merkittiin. KOKOUKSE SSA ESILLE TULLEET ASIAT JA PÄ "TÖKSET : ============================================== Viihdytystoiminta. Työvaliokunnan esityksestä siirretti1n toimittovaliokunnan ehdotus viihdytystoiminnan lopettamisesta nykyisessä muodossaan naistoimikuntaan lausuntoa varten. Määttä selostaa esityksen perustelut naistoimikunnalle SFIn ja liittomme välinen yleisurheiluliitto-ottelu. Työvaliokunnan esityksestä hyväksyttiin SFIn edustajain kanssa sovittu liitto-ottelu, joka järjestetään Tampereella

18 Kokous 23/ Painisääntöjen uudistaminen. Työvaliokunnan esityksestä hyväksyttiin painin yhteistoimintavaliokunnan s uunnit telema painisääntöjen uudistaminen Henkilökunnan palkankoroituksen tarkist aminen. Henkilökunnan palkkojen tarkistuksesta päätettiin, että rouva Kaukosen palkkaa koroitetaan 150 markalla kuukaudessa. Muilta osilt aan siirrettiin asia s yyskaudella uudelleen käsiteltäväksi. V aku u d e k s i

19 Kokoys 24/42.-1, P~ÄKIBJA työväen Urh~ilulii ton liittotoimikunnan Helsingissä liit n toimiatossa- elokuun 24. pnä 1942 pide.. tystä kokouksesta. ESITYSLISTA: ~--== = sen päätö svalt.ais:2 ~s~ ~2L-'" 2. P.fL'Ctä.1d r cian t&rl.;i 1:l1S, Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja Kilpail wiluvat. Yle 1 s u r hei 1 UI 8.8. Tampereen Yritys ja Pyrintö kansainväliset yhteist.ki1po 20,8, ~ SUL ja 8FI nuorten ja naisten yhteistoimintakilp. 7,9 Yhtymä Ta, TKV ja Yritys. 20~9, S8-maraton HRf, J a 1 kap a U I 16~8, TPV ~a Ponnistus (nuoret) Pl?T Ja TPV (nuoret alle 18- ja 15-v.) Teräs ja Porvoon Veikot, nuoret u$stolan Heipas - TK'V', nuoret Helsinki - ~u:ku (jun. ja seniorit ) P a i n i : lf\.. 20eS ~ Vae.~:m. T')"/er:lt ej' VOLllaVE. - jet, yhtei$toimllltakilpo ~~~- 27, '? T;d.~dcc:l- Ifl!<.t~:r~ 'T)<~lti. --: e~ ' v;j'(#}- :':i~':.j.". \r-:.::lkc", P,., r hl"i:.ö Ja Saimaan -Su-o\lelusk.p<U - J? Y ö J~ ;~ i 1 j' )! 7 9 9(. Y' ~"J7!Jä l'r~, r:'!'-ij ja Yr~. tys l) Uir.. t..:. : ri" Nyrkkeily: TI0! ja Yr i~ys ' 314, '~'.-I""-- ~ A~. Nuurten yhteistoimintakilpailut L Nuortenjaosto ilmoittaa selvityksenä edellisessä l1ittotoimi ::'l!l:;l..:~l KOkOuksessa esilläolleeseen jaoston nuorten yhteistoimintakilpai l)l~ j.~. J' ()~. (}v~~n ti9dusteluun, että tiedustelu aiheutui siitä, kun ~oikaurhei lu 1" :.. ' 1 :{.U!Js-.;)a ei ole olemassa yhteistoimintasopimusta ja siitä huolimatta 1..J:\.'. 3-) kansullisissa kilpailuissa järjestetään kilpailuja myöskin nuorilk' Kodin Viikko.. Suomen Henkisen Huollon ja Suomen kirkon seurakuntatyön Ke s~, t:'!.ljt,c' 1.& yhteinen t.oimikunta kutsuu valistusjärjestöjen edustajia neuvot.,"j. 11: Cl:~uk:.s ~n 3 pnä syyskuuta keskustelemaan erikoisen kodin viikon jäj... u: "'.1..:-!cstä lokakuun 25 ja marraskuun 1 päivien välisenä aikana. _. '~ L._E;1':nW.o stolta.?ajjij~c sto ilmoittaa määränneensä liiton painimestaruuskil_ &. '':'1'. ~:t.oatje.k.g1 7-8, Mestaruuskilpailut järjestetään kahdessa yj.. o,:j.ss!" ;~ :l. immålse"n ryhmään. kuuluvat sarjat 56, 66, 87 ja yli 87 kg, to;'s~~n ryhmääa s c..r Jat. 61, 72 J a 79 kg.. 31ls -?_~_I\ U1Vi.-. t_t.c;.. ~t kilpai.lut, J a ostoi3sa on kiinnitetty huomiota luvattomasti ' j~jestetty1_ hin k11ja.~iluihin, jotka seurat tai seurayhtymät toimeenpanevat. Usein on, ~öskin tepahtunut ni in että seurat ovat julkaisseet kilpailukutsun lehdissä, vaikkei siihe.&l 0 l e ollut asianomaista lupaa, tai on ltilpa~lua tar-.. to1ttavat anomukset tulleet vasta sen jälkeen liit~oon. Tämä koskee erikoisesti na, yhteistoimintakilpailuja. Kutsujen julkisuuteenkin tulo on tämän

20 Kokous 24/ johdosta ollu~ mahdotonta ~alv6a, koska ne useimmiten ovat ensin julki ~ tullee~ "Urheilun-nimisessä lehdessä. Kun asian suhteen Olisi saatava parannus aikaan,. pyytävci< jaostot liittototmikunnan ohjeita vastaisten menette~jen suhteen te Vi ihdrtvstoim:1nta..t KuulI ;)... tiaistf '.T.i kunna""' lausu.nt. 3 PÄÄ T ö K S ET : Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin saapuvilla olevan U. Rinne (24) puheenjohtajana, O. Suvanto (19), K. A.Vuori (21), U. Siivonen (23), V. Suominen (2), O. Haini (11), P. Tervo (la) ja Lilli Pesonen (1 8) sekä liiton toimitsijat Nurmi, Määtt, Rantanen ja Penttinen, joka laati kokouksen pöytäkirjan. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkistus. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin 4 :ään tehdyllä, lisäyksellä, että jäsenkirjatilausten yhteydessä lähetetään säännöt vapaasti ,. K1lpailuluvat. Kaikki kilpailuluvat myönnettiin ilman varauksia paitsi Piek sämäen, jossa lupa myönnettiin ainoastaan paikallisille seuroille ~. Nuorten yhteistoimintakilpailut. Jaoston esitys ei antanut aihetta toimen~iteisiin Kodin;viikko. Ei katsottu olevan syytä edustajan l ähettämiseen Painijaostolta. Hyväksyttiin varauksella., että Suomen mestaruuskilpailuihin on väliaika vähintäin 1 kuukausi Luv~ito mat kilpailut. Ometaan yhteys SVULään ja kir jelmällä huomautetaan molempien liittojen seuroille, ettei kutsua s aa julkaista, ennenkuin liitoilta on saatu lupa kilpailujen t oimeenpanoon. Samoin Palloliitolle ja Pesäpalloliitolle huomautetaan erinäisistä yhteistoimintasopimursen vastaisista ottelujen järjestämisistä ja pesäpallosarjassa Tam.pereen joukkueessa pelaaville liiton jäsenille ilmoitetaan, että heillä ei ole oikeutta kilpailla mainitussa joukkuees a Viihd t stoiminta. Ennen naistoimikunnan lausunnon esittämistä Määttä selosti asiaa liittotoimikunnalle. Naistoimikunta esitti, että jou ~kueet, luvultaan 6, jotka ovat valmi s tautuneet matkalle lähtemään, annettaisiin mennä ja sen jälkeen otettaisiin vastaiset vierailut perusteellisemmin harkittaviksi. Naistoimikunnan esitys hyväksyttiin ja samalla päätettiin, ettei viihdytystoimintaa toistaiseksi uloteta sen pitemmälle, kuin siviiliasutusta riittää. KOKOUKSESSA ESILLETULLEET ASIAT JA PÄÄTÖKSET: =========== = ==== = =~=== = = = = = ==== === =========== Liitto-otteluun pidetään entinen kielteinen päätös voimassa. Nuorten otteluun nähden päätettiin, että nuorten ottelu voidaan järjestää esim. siten, että mestarijoukkueet ottelevat ke1skenään, ja mikäli katsotaan tarpeelliseksi järjestää kaksi ottelua, sarjan toiseksi tulleet jouk, kueet pelaavat t~isen ottelun.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu KILPAILUVALIOKUNTA 18.11.2014. Aika 18.11.2014, klo 15.00. Valo-talo, Sali I

Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu KILPAILUVALIOKUNTA 18.11.2014. Aika 18.11.2014, klo 15.00. Valo-talo, Sali I Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu 18.11.2014 KILPAILUVALIOKUNTA Aika 18.11.2014, klo 15.00 Paikka Valo-talo, Sali I Läsnä Pasi Oksanen puheenjohtaja Harri Aalto Anne Fröberg Harri Heikkilä

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005 1(6) Aika 3.2.2005 Paikka Läsnä Poissa Ravintola Teatteri, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Suvi Hirvonen, hallituksen jäsen

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Tiistai 19.4.2011 klo 18.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (3) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

o. Suvanto (30), K. Ranta (13), U. Siivonen

o. Suvanto (30), K. Ranta (13), U. Siivonen Kokous 31/ 41. Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan liiton toimistossa 28 p :nä heinäkuuta 1941 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat: Urho Rinne.(26 ) ' puheenjohtajana, o. Suvanto (30),

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 TELA / Toimitusjaosto 11.12.2012 AIKA 11.12.2012 klo 18:00 PAIKKA Mäntsälän kunnantalo, kokoushuone 4. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2013 Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Tea Lassinaro Marjo

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

PöYTÄKIRJA Hallituksen kokous 8 / 2012

PöYTÄKIRJA Hallituksen kokous 8 / 2012 15.5.2012 PL 1627 70211 KUOPIO hallitus@serveriry.fi serveriry.fi PöYTÄKIRJA Hallituksen kokous 8 / 2012 Aika: Maanantaina 14.5.2012 klo 14:15 Paikka: Malja, Kuopio Läsnä: Aappo Alamäki, hallituksen PJ

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain

Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain 1914 Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain VOIMAILULAJIT Voimailun ohjaajat 1939 Pälli, Pehkonen, T.Leppänen ja A.Sippu Voimailun ohjaajat 1941 Pälli, Pehkonen ja A.Sippu PAINI 1937 otettiin

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 3/13 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja.

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 3/13 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja. UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 3/13 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF Hallitus Aika: Keskiviikko 05.06.2013 klo. 17.05-18.20 Paikka: Uudenmaan liitto, maakuntasali Esterinportti 2B,

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot