JARJ ESTAM I SLAI N VALM I STELU- RYHMAN VALIRAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JARJ ESTAM I SLAI N VALM I STELU- RYHMAN VALIRAPORTTI"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysministeriiin rapoftteja ja muistioita 2013:15 Sosiaali- ja terveydenhuollon JARJ ESTAM I SLAI N VALM I STELU- RYHMAN VALIRAPORTTI I soslaalt - JA TERVEyStvlt N tsterto Helsinki 2013

2 Sosiaali- ja terveysmi nisteritille Sosiaali- ja terveysministeriti aseni valmisteluryhmen, jota t?iydennettiin I valmisteluryhman tehtavana on valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus sosiaali- ja terveydenhuollon jarjestiimislaiksi, joka sisaltiie kuntauudistuksen edelllttamat velttiimaftiimat siianniikset sote-palveluiden j?irjestiimisesta ja rahoittamisesta. Vastuukuntamallin maaritely sosiaali- ja terveydenhuollon osalta tehdeiin yhteistyaissa valtiovarainministeriiin kanssa. Valmisteluryhmiin tulee laatia viiliraportti mennesse. Siihen tulee sisiilty?i ehdotukset ainakin: - tehtavista joista noin asukkaan kunnalla sekii yli asukkaan kunnalla voi olla jiirjestamisvastuu; kuntien keskinaisista mhoitusjiirjestelyista; yastuukuntamallin kuvauksesta sote-palvelujen osalta; sekii selvitys edtyisvastuualueiden tehtavista seka vaihtoehdoista yliopistollisten sairaaloiden omistuksen ja hallinnan jiirjestiimiseksi. Valmisteluryhmen puheenjohtajaia toimii ylijohtaja Kirsi Paasikoski ja varapuh enjohtajana ylijohtaja AinoJnkeri Hansson, molemmat sosiaali-ja terveysministeridstii. Valmisteluryhmin jiseniksi nimettnn varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen, Suomen Kuntaliitto sairaanhoitopiirin johtaja G6ran Honga, Vaasan sairaanhoitopiiri sairaanhoitopiirin johtaja Rauno thalainen, Pirkanmaan sairaanloitopiiri ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja johtaja Tarja Kauppila, ItA-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus johtaja Maija Kytta, Turun kaupunki sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri toimitusjohlaja Aki Linddn, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri yhtymajohtaja Markku Puro, Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtyma johtaja Riina Sarkela, soste apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen, Jyveskylan kaupunki ylijohtaja Piiivi Laajala, Valtiovarainministerid valtiotieteiden kandidaafti Harry Yltava, Raasepori kuntayhtyman johtaj a Maire Ahopelto, Kainuun sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymii johtava ylil?iakari Sari Mdkinen, Valtakunnallisen kansanterveystyiin johtajaverkoston puheenjohtaja hyvinvointip?iallikkit Sirpa Ernvall, Hollolan kunta, Peruspalvelukeskus Oiva perusturvajohtaja Sanna-Tuulia LehtomAki, Euran kunta sosiaalitydn paallikkii Piiivi Saukko, Sein?ijoen kaupunki apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen, Vantaan kaupunki toimitusjohtaja Pentti ltkonen, EtelA-Karjalan sosiaali-ja teweyspiiri (Eksote) LT, MMM. dosentti Sa Miikimattila ylijohtaja Marina Erhola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

3 J ylilii6kari Minerva Krohn, Teweyden ja hlvinvoinnin laitos tutkimusprofessori Heikki Hiilamo, Kansanelakelaitos SekA valmisteluryhmiin sihteeristiinii to im ivat j iisenet hallitusneuvos Pekka Jiir"rinen, sosiaali- ja terveysministerid hallilusneuvos Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriii hallitusneuvos Anne Kumpula, sosiaali- ja terveysministeriti johtava lakimies Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, Valtiovarainministerici Lisaksi valmisteluryhmiin ja sihteeristiin pysyviksi asiantunttoiksi kutsuttiin hallitusneuvos Riitta-Maija Jouftimiiki, sosiaali- ja terveysministeri6 hallitusneuvos Piiivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriii esinelijaneuvos Arja Myllynpiiii, Sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto apulaisosastopaallikkd Olli Kerola, sosiaali- ja terveysministerid johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, sosiaali- ja terveysministeriii osastopaallikkii, Outi Antila, sosiaali- ja terveysministeriii osastonjohtaja Markku Pekurinen, Terveyden ja hynrinvoinnin laitos johtaja Kristina Wikberg, Suomen Kuntaliitto liiiikintcineuvos Timo Keistinen, sosiaali- ja terveysministeri6 l?iiikint6neuvos Jukka Mattila, sosiaali- ja terveysministeri6 neuvotteleva virkamies Marjukka Vallimies-Patomeki, sosiaali-ja terveysministeri6 johtaja Peivi Voutilainen, sosiaali- ja terveysministerid neuvotteleva virkamies Kari Haavisto, sosiaali- ja terveysministeriii ylitarkastaja Antti Alil4 sosiaali- ja tervaysministerid ylitarkastaja Noora Heinonen, sosiaali- ja terveysministerid lainsaiadiintdneuvos Sten Palmgren, oikeusministerid erikoistutkija Eeva Nykanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos hallitusneuvos Lotta Hiimeen-Anttila, sosiaali- ja terveysministeriii Ryhm?in teknisinii sibteereinii ovat osastosihteed Pirjo Suuronen, sosiaali- ja teryeysministerid osastosihteeri Jaana Aho, sosiaali- ja terveysministerid osastosihteeri Jenni Lahtinen, sosiaali- ja terveysministerid Valmisteluryhma on kokoontunut mennessii 4 kenaa. Viiliraportin vahnistelu on perustunut erityisesti hallituksen kehysriihessii tekemiin linjauksiin sekii p?iiiministeri Kataisen asettaman koordinaatioryhman julkaisemiin linjauksiin. Lisiiksi valmisteluryhman kii)4dssli ovat olleet aiempien sosiaali- ja terveysministeritin ty<iryhmienja selvityshenkildiden mportit sosiaali- ja terveyspalveluj?irj estelman ja palvelurakenteen uudistamisesta. ValmisteluryhmA on tahen valiraporftiin laatinut toimeksiantonsa mukaiset, edella todetut ehdotukset.

4 Helsingissd 27 pdivind ke\dkuutu 2n I J Kirsi Paasikoski Aino-lnkeri Hansson Tuula Haatainen Giiran Honga Rauno lhalainen Aulikki Kananoja Tarja Kauppila Maija Kytte Hannu Leskinen Aki Linddn Markku Puro Riitta Sarkela Pekka Utriainen PAivi Laajala Harry Yltava Maire Ahopelto Sari M?ikinen Sirpa Ernvall Sanna-Tuulia Lehtomiiki Peivi Saukko Jukka T. Salminen Pentti Itkonen Sari Miikimattila Marina Erhola Minerva Krohn Heikki Hiilarno Pekka Jirvinen Anne Koskela Anne Kumpula Sami Uotinen Auli Valli-Lintu

5 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali- ia terveysministerid Tekij:it Paivemead Sosiaali- ja terveysministerid HARE-numero ja loimielimen asettamisp;iva STM022:00/2013 Muiston nimi Sosiaali- ja terveydenhuollon jarjestemislain valmisteluryhmen valiraporfti Tiivistelme I Valmisteluryhma on valmistellut veliraporttiinsa yksityiskohtaiset ehdotuksel sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen keskeisiksi periaatteiksi. Ehdotukset perustuvat hallitusohjelmaan, hallituksen vuosien kehyspaatdkseen ja paaministerin asettaman koordinaatioryhm:in linjauksiin. Naiden linjausten ja valiraportin ehdotusten perusteella kunnilla on tiedossaan sote-uudistuksen vaikutukset kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon jarjestamiseen ja organisointiin. Linjausten ja ehdotusten perusteella j?irje$amisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista on p:ias:iantdisesti maakuntien keskuskaupunkien ja vahintaan noin asukkaan kuntien pohjalle muodostettavilla sote-alueilla sekii erain osin vahintiien noin asukkaan pohjalle muodostettavilla perustason alueilla. Alueita muodostettaessa kuullaan kuntia ja otetaan huomioon kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukainen alueellinen sote-rakenne. Alle asukkaan kunnat saavat sosiaali-ja teweyspalvelut sote-alueiden ja osin perustason alueiden jarjestamin?i. Valmisteluryhmlin raporttiin sisiiltyy selvitys sote-alueiden ja perustason alueid n muodostumisen tarkemmista perusteistaja niiden mahdollistamista erilaisista vaihtoehdoista alueiden muodostamiseksi. Lisiiksi valmisteluryhma on laatinut ehdotuksensa niista palveluista, joita perustason alueella voidaan jiirjestiiii seka periaatteista, joiden mukaan kunnat rahoiftavat sote-alueiden ja perustason alueiden jiirjestamat palvelut. Sote-alueet ja perustason alueet toteutetaan piiasaenritisesti vastuukuntamallilla. Alueen muut kunnat osallistuvat sote-palveluja koskevaan piiatdksentekoon ja hallintoon vastuukunnassa olevan yhteisen toimielimen kautta. Valmisteluryhme on myiis tehnyt ehdotuksensa erityisvastuualueiden tehtavista ja hallinnon jiirjestamisesta. Eritysvastuualueiden teht:ivanii on varmistaa, ette sotealueiden tot uttamat Dalvelut muodostavat toiminnallisesti eheiin kokonaisuuden. alueet, terveydenhuoltopalvelut, terveyspalvelut, palvelurakenne, palvelut, sosiaalipalvelut, uudistukset Sosiaali- ja terveysministeridn raportteja ja muistioita 20'13:15 rssn-l ISSN (verkkojulkaisu) tsbn URN:ISBN: http;//urn.fi / URN:ISBN: o'oor,- Kieli suomi IA TERVEYSM IN ISTERIO

6 PRESENTATIONSBLAD Uigivare Datum Social-ochhelsoverdsministeriet Fdrfattare uppdlagsgivare Social- och hdlsovardsministeriet Prcjektnummer och dalum fdrtillsatlandet av organet STM022:00/2013 Lggesrapport av beredningsgruppen for en lag om ordnandet av social- och halsovarden Refe t I Beredningsgruppen har liir sin legesrapport bereft detaljerade fiirslag till de centrala principema i servicestrukturreformen inom social- och hiilsov6rden. F6rslagen baserar sig p6 regeringsprogrammet, regeringens rambeslut liir och de riktlinjer som den av statsministem tillsatta koordinationsgruppen utstakat. Pi basis av dessa riktlinjer och iiinlagen i legesrapporten har kommunerna kannedom om social- och hdlsovirdsreformens inverkan pi tillhandahillandet och organiseringen av den kommunala social- och hiilsovirden. Enligt riktlinjema och iiirslagen ligger ansvaret fiir att ordna social- och halsoverdstjanster i regel hos de social- och halsoverdsomraden som kommer att bildas pi grundval av de centrala stiidema i landskaper och kommunema med minst invinare samt till vissa delar hos de omriden pi basniv6 som bildas p6 grundval av invinare. Niir omridena bildas konsullcrar man kommunema och tar i beaktande en sidan regional social- och h?ilsovirdsstruktur som lr iindam6lsenlig ned tanke pi helhet n. Kommun ma med mindre iin invdnare ska fi sina social- och halsoverdstjenster se att de ordnas av social- och hiilsovirdsomridena och delvis av omridena p6 basniv6. I beredningsgruppens rappoft ingir en utredning av grunder ftjr bildandet av social- och hiilsovirdsomr6den och omraden pi basniv6 samt olika alternatiy att bilda omridena som dessa miijliggrir klargiirs. D:irtill klargitrs aven alternativ som mitjliggitr att bilda dessa omriden. Diirutdver har beredningsgruppen utarbetat ett iiirslag om de tjanster som kan tillhandahillas inom ett omride pi basnive samt om de principer enligt vilka kommunema ska finansiera de tianster som ordnas av social- och hiilsovirdsomridena och omridena pi basniv6. Social- och halsoverdsomredena och omr6dena pi basniv6 bildas i regel enligt en modell om en ansvarig kommun. De dvriga kommunerna inom omradet kommer att delta i beslutsfattandet och Itirvaltningen som g?iller social- och hdlsovirdstjiinsterna genom ett gemensamt organ som finns i den ansvariga kommunen. Beredningsgruppen har ocksa lag fiam ett liirslag om specialupptagningsomridenas uppgifter och hur deras liirvaltning ska organiseras. SpecialupplagningsomrAdena har till uppgift att sakers lla att de tjan$er som social- och hiilsovirdsomridena tillhandahaller ska bilda en funktionellt sammanhiingande helhet. Nyckelod halsotjanster, halso- och sjukvardstjanster, omreden, reformer, servicestruktur, socialservice. ti6ns- Social- och rapporter och promemorior 2013:l5 lssn-l ISSN (online) tsbn 978, URN:ISBN: URN:ISBN: Ovriga uppgifter Sidoanlal 56 Spdk finska ro.^r- o., HALSoVARDSMIN ISTERIET

7 SISALLYS

8 4.5 Mika linjausten mukaisessa mallissa palvelujen jarjestemisen osalta muuttuu nykyjatrjestelmden nahden? Erityiskysymykset Yliopistollisten sairaaloiden asema Rajat ylittava terveydenhuolto Tehtavien siirtyminen kunnista alueille ja kuntayhtymien purkautuminen Kokeilutoiminta Jatkovalmistelu...49 Liitteet Liite 1. Sote-sanasto...50 Liite 2. Kunnallisen sosiaali-ja terveyden- huollon tehtevat

9 YHTEENVETO YLEISTA Valmisteluryhma on veliraportissa kuvannut kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistettayan palyelurakenteen kannalla keskeiset asiat siten, ettii kunnat voivat ottaa sen huomioon niiden valmistautuessa tekemaan kuntarakennelain (F{E 3l/2013 ja ) 4 b $:n mukaista yhdistymisselvitysta ja siihen liittyviia 4 h g;n 2 momentin mukaista ilmoitusta siita, minke kunnan tai kuntien kanssa se selvittee yhdistymiste. Lisaksi kunnat ja muut tahot voivat ottaa kantaa valiraportissa oleviin kannanottoihin sotepalvelurakenteen toteutuksesta. Niima kannanotot voidaan ottaa huomioon valmisteluryhman loppuraportiss4 joka sisiiltiiii ehdotuksen eduskunnalle annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon jiirjestiimislaiksi ja siihen liittyvien lakien muutoksiksi. Valmisteluryhman ty6n lehtdkohtana ovat hallitusohjelman, hallituksen vuosille tekeman kehyspiiatoksen, piieministerin asettaman koordinaatioryhman linjausten seke hallituksen esityksen 53/2013 mukaiset kannanotot siitai miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne uudistetaan. N?iiden perusteella m:iaraytyviit sote-palvelujen j?irjestamisesta vastuussa olevat kunnalliset orsanisaatiot sekii niiden tehtavat. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JARJESTAM I NEN Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtavien ja palvelujen jarjestaimisvastuu kuuluu kunnille. Myds jatkossa jarjesdmisvastuu tulee seilymeen kuntien vastuulla. Nykyisestii poiketen palvelut jiirjesteta:in kuitenkin peiisii.iintiiisesti alueelliscsti joko sosiaali- ja terveysalueen (sote-alue) ja eriiissii tapauksissa osaksi perustason alueiden toimesta. Toteutettavassa uudistuksessa lahtiikohtana on kaikkien palvelujen jarjestaminen kattavasti sosiaali- ja terveysalueen toimesta. Sote-alue muodostuu maakunlien keskuskaupunkien pohjalle. Sote-alue voi myds muodostua muun, viihintiien noin asukkaan kunnan pohjalle' Tiillaisen yli asukkaan kunnan jarj estamisvastuu voi myds rajoittua vain kunnan omiin asukkaisiin. Piiasaantdne on kuitenkin, ettii tyiisszikeyntialueella on vain yksi sote-alue. Tiista poiketen metropolialueelle (p*ikaupunkiseutu) muodostettavat sote-alueet miiiiritelliiiin erikseen. Edella todetusta poiketen sote-alueen vastuukunnan tydssakayntialueen ulkopuolella olevalla viihintzien noin asukkaan kunnalla on oikeus jii{estiia pelustason soslaali- ja terveyspalvelut asukkailleen. Se voi myiis toimia perustason alueen vastuukuntana tydssak6yntialueeseensa tai toiminnalliseen kokonaisuuteensa kuuluvien alle asukkaan kuntien kanssa. Jos yli asukkaan kunta sijaitsee kuntarakennelain 4 d $:n mukaisella yhtenaisella yhdyskuntarakenne- tai tyiissiikayntialueel14 se voijarjestiie perustason palvelut asukkailleen kuitenkin vain, jos - kunnan asukasluku on lain voimaan tullessa vahintiian ; - alueella on suoritettu erityined kuntajakoselvitys ja sen perusteella alueella on viihintiiiin 2 yli asukkaan kuntaa; ja - kuntaja sote-alueen vastuukunta sopivat keskenaan toimenpiteistzi, joilla varmistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation toteutuminen niiiden kesken.

10 10 Perustason sosiaali- ja terveyspalveluja ovat ne palvelut, joita terveyskeskukset ja kuntien sosiaalitoimi jiiiestiivat tallii hetkella lukuun ottamatta e koissairaanhoitoa ja ympiirivuorokautista paivystysta (sekii teweydenhuollon etta sosiaalihuollon ymparivuorokautinen p:iivystys, ml. turvakodit). Muiden palvelujen jarjestamisvastuu on sote-alueella. Rinnan soteuudistuksen valmistelun on kiiynnisse useiden sosiaalihuollon lakien uudistus. Tiimiin valmistelun yhteydessii arvioidaan, pitaisik6 osa nykyisin kuntien vastuulle kuuluvista sosiaalihuollon palveluista ja tehtavi$e maaritella niiden vaativuuden tai harvinaisuuden perusteella erikoissairaanhoitoa vastaavalla tavalla sote-al ueen jerjestamisvastuulle. Perustasolla on edella todetusta poiketen myiis mahdollisuus jiirjestiia niin sanotun peruserikoissairaanhoidon palveluja. Edellytyksene talle on, etta perustasolla on uudistuksen voimaan tullessa sellaiset integraatiota tukevat palvelurakenteet, jotka mahdollistavat tiillaisten palvelujen jarjestiimisen. Oikeuden saaminen edellyfiee, ettii sosiaali- ja terveysrninisteriii mydntea hakemuksesta perustason vastuukunnalle oikeuden peruserikoissairaanhoidon jiirjestamiseen. Jos kunnan asukasluku on pienempi kuin vahintaan noin , sote-alue jarjestea sille ja sen asukkaille sote-palvelut. Mikali tellainen kunta kuuluu perustason alueeseen, niin palvelujen jarjestiimisestii vastaayat perustason alue ja sote-alue. JARJ ESTAM ISVASTUUN HALLI NTOMALLI sote-alueellaja perustason alueellajiirjestamisvastuu toteutetaan paasaanbisesti niin sanotulla vastuukuntamallilla. Tiissa mallissa vastuukunta huolehtii siita, ette lakisaiiteisel sosiaali- ia terveyspalyelut tulevat jarjestetyiksi asianmukaisesti. sote-alueeseen kuuluvat muut kunnatja perustason alueet osallistuvat vastuukunnassa sosiaali- ja terveyspalvelujen jiirjestiimistii koskevaan paatitksentekoon. Tama tapahtuu siten, etta vastuukunnassa on toimielin, johon muut kunnat ja perustason alueet nimeiivat edustajansa. Toimielimeen valittavien eduslajien valinnassa pitaa otha huomioon alueen kuntien poliittiset voimasuhteet. Kuntien ja perustason alueiden edustajien iiiinimiiiirii toimielimessii miuriityy kuntien ja alueiden asukasluvun perusteella. Niin sanottuja iiiinileikkureita, jorka rajaisivat suurten kuntien edustajien Aanimiiiiraa, ei oteta kayftiiiin. Toimielin piiattaa sille vahvistetun talousarvion rajoissa sosiaali- ja terveyspalvelujen jiirjestamisesta. vastuukunnan valtuustolla tai kunnanhalrituksella ei ole otto-oikeutta yhteisessa toimielimessa tehtyihin piiiittiksiin. yhteisen toimielimen paatitksiin voi hakea muutosta kuntalaissa siiadetylla tavalla, iolloin varitustie menee hallinto-oikeuden kautta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. MitA edelle on todettu sote-alueen vastuukunnasta, sovelletaan myds perustason alueen vas_ tuukuntaanja sen hallintoon. Tiissii on kuitenkin otettava huomioon, etta perustason alueeseen kuuluvilla kunnilla ei ole varitdnta edustusla sote-arueen vastuukunnan yhteisessii toimielimessa. Pemstason aluerta edustaa sote-arueen toimielimessa perustason valitsema edustaia tai edustaiat.

11 ll SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJ EN RAHOITUS Kaikki kunnat osallistuvat sote-alueen ja perustason alueen toiminnan ruhoitukse n. Lahtaikohtaisesti sote-alueen jasenkunnat voisivat sopia keskenaan, miten toiminta rchoitetaan tai milla perusteella jaisenkunnat maksavat vastuukunnalle sen jarjestamista palveluista. Kunnal voisivat tallaiin valita alueelle parhaiten sopivan rahoitusmallin. Viiestdn ik?irakenteella ja sairastavuudella painotettu kapitaatiomalli on paras vaihtoehto silloin, kun tavoitellaan alueellisesti yhtenai$a, selkeiia, yhteisvastuullist4 yhdenvertaista ja oikeudenmukaist4 koko alueen yhtenaiseen suunnitteluun ja kehitt:imiseen perustuvaa kokonaisuutta. Kapitaatio- eli viiestdm?iiiriipohjaisessa mallissa kunnan maksu maiariiytyy asukasluvun mukaan (x euroa./asukas). Kapitaatiomallissa kunnan menot ovat h).\r'in ennakoitavissa, koska maku ei riipu kunnan asukkaiden palvelujen kiiyttin mii?ir?ist6. Silta osin kuin asukkaan edella tarkoitetut kunnat hankkisivat vain osan tarvilsemistaan palveluista sote-alueelta, ne osallistuisivat niiiden palvelujen rahoittamiseen suoriteperusteisesti. Laskutus perustuisi tuotantokustannuksiin. Sote-palvelujen toteuftamiseksi tarvittavista sote-alueen yhteisislii tehtavista, kuten inliastruktuurin aiheuttamista kustannuksistaja varalla olosta (iohon sisiiltlry muun muassa paiivystys, ensihoito ja poikkeustilavalmiuden yllapito) edellii tarkoitetut kunnat vastaisivat kapitaatioperiaatteen mukaisesti. Palvelurakenneuudistuksen yhteydessa tavoitteena on niin vahvojen kuntien ja sotealueiden muodostuminen, etta jarjestamisvastuussa ol vat tahot pystyviit kantamaan satunnaiset suuretkin kustannusvaihtelut. N?iin ollen tiillaisten vaihtelujen tasaamiseksi ei ole taryeen luoda lainsaedenndllii suurten kustannusten tasausjarjestelmaa. Kunnat voisivat kuitenkin halutessaan sellaisesta sopia. Samanaikaisesti sote-uudistuksen kanssa toteuttavalla kunlien valtionosuusja{estelman uudistus tulee muuttamaan perusteita, joiden mukaan valtionosuudet maaraytyvait. Sen vuoksi valmisteluryhmii ei ole tiiss5 vaiheessa kiisitellyt kuntakohtaisia laskelmia uudistuksen mahdollisista vaikutuksista. Sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvastuualueiden rahoitukseen, joka tulee sote-alueilta, sovellettaisiin kapitaatiornallia. Erityisvastuualueille tulisi myds joitakin keskitettyja tehtavia, joista valtio maksaisi sille suoraan korvauksen. SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ERIryISVASTUU. ALUEET Keskeinen osa uuden ervan toimintaa olisi siihen kuuluvien sote-alueiden toiminnan koordinaatio ja ohjaus seka naihin liittyviit tukitoiminnot. Tehtaviense toteuttamiseksi sote-ervalla on itseniiinen, lakiin perustuva paiitiisvalta. Koska ervalla ei ole palveluiden jitrjest?imisvastuuta, on muodostettava kriteerit niille nykyisess?i lainsiiiidiinniissii nimetyille kuntien, sairaanhoitopiirien ja erityisvastuualueiden tehtiiville, jotka jatkossa siirt,.vat erityisvastuualueille. Ervan tehtiivien perusteet ja keskeiset toiminta-alueet miiaritellaan lain tasolla. Tehtavien kuvausta usmennetaan asetuksin' Uudelle sote-ervalle annettavat keskeiset tehtiivat ovat (l ) yhdenvertaisuuden turvaaminen erityisesti sote-alueiden yhteistyiitii vaativissa k skitettiivissii palveluissa, (2) pazillekkaisyyksien, kilpavarustelun sekii palveluvajeiden viilttiiminen ja voimavarojen tarkoituksenmukainen ohjaus, (3) tutkimuksen, kehittemisen ja opetuksen alueellinen koordinaatio ja (4) erikseen siiadettiivat viranomaistehtavat.

12 l2 KUNTIEN KUULEMINEN Tiista valmisteluryhmen valiraportista ja siina esitetyista kannanotoista pyydetaian lausunnot kunnilta, sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymihe, erailta valtion viranomaisilta ja muilta viiliraportissa kesiteltyjen asioiden kanssa toimivilta tahoilta. Lausunnot otetaan huomioon valmisteluryhmiin loppuraporftia laadittaessa. Lausunnot tulee toimiftaa sosiaali-ja terveysministeriaille I l. I 0.20 I 3 mennessii. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN UUDISTAMISEN AIKATAULU ValmisteluryhmAn loppuraportti valmistuu joulukuussa Loppuraporttiin sisiiltyy ehdotus hallituksen esitykseksi sote-jarjestamislaiksi ja siihen liitty.r?iksi muuksi lainsiiiidiinniiksi. Myiis loppuraportti lahetefien lausuntokierrokselle samoin kuin viiliraportti. Lausuntojen perusteella viimeistellaan hallituksen esitys ja se annetaan eduskunnalle keviitistuntokaudella Valittitmasti eduskunnan h)'vaksyttyii lain ja sen tultua vahvistetuksi, kuntia kuullaan jarjestamisvastuun toteuttamisesta sekii sote-alueiden, perustason alueiden ja erva-alueiden muodostamisesta. Kuulemisen perusteella valmistellaan alueiden muodostarniseksi annettaya valtioneuvoston asetus. Asetus pyritai2in antarnaan syksyllii Tavoitteena on, ett?i sote-jiirjestamislaki ja siihen liittyvdt muut lait tulevat voimaan Sote-alueet, perustason alueet ja erityisvastuualueet aloittavat toimintansa viimeistaan

13 l-) VALMISTELU RYHMAN TEHTAVA JA TAVOITTEET 1.1 YLEISTA ValmisteluryhmAn tehtavana on laatia hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus sosiaalija terveydenhuollon jiirjestiimislaiksi, joka sisattaii kuntauudistuksen edellynamat valttiimattitmat saanniikset sosiaali- ja terveyspalvelujen j ii{estamisest?i j a rahoittamisesta. Vastuukuntanlallin maarittely sosiaali- ja terveydenhuollon osalta tehdaan yhteistydssa valtiovarainministeddn kanssa. Asettamisp?iatijksen mukaan Valmisteluryhm:in tulee liseksi laatia viiliraporfti mennessii. Siihen tulee sisaltya ehdotukset ainakin: tehtavista, joista noin asukkaan kunnalla sekii yli asukkaan kunnalla voi oila jiirjestamisyastuu; - kuntien keskinaisista rahoitusjiirjestelyista; vastuukuntamallin kuvauksesta sote-palvelujen osalta; seka - selvitys erityisvastuualueiden tehtaviste seka vaihtoehdoista yliopistollisten sairaaloiden omistuksen ja hallinnan jiirjestiimiseksi. Ryhman esitysten tulee perustua hallitusohjelman kirjauksiin, hallituksen puoliviilikirjaukseen sekai selvityshenkildtyitryhman esityksiin. Tyiissa tulee maiiritella vastuukuntana toimimisen edellyttamat kantokykytekijat ja niiden mahdolliset poikkeusperusteet Piiiininisteri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan sosiaali- ja tervcydenhuollon laadukkaiden, vaikuttavienja oikea-aikaisten palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi uudistetaan sosiaali- ja teweydenhuollon palvelurakennetta osana kuntarakenteen uudistamista. Lis?iksi hallitusohjelmassa todetaan, etta palvelurakenneuudistukser toteuttamiseksi s?iiidetiien sosiaali- ja terveydenhuollon jarjestamista, rahoitusta, kehittiimista ja valvontaa koskeva laki. Toimeksiannon mukaisen tehtaven tavoitteena on viiestdn terveyden' hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edi$aminen. Lisaksi tavoitteena on turvata yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille. Tavoitteena on myiis veestitpohjan laajentarninen palvelujen jinjestamisessi! seka palvelurakenteen ja toimintatapojen uudistaminen. Tavoitteen toteuftamiseksi valmistellaan hallitusohjelman ja halliruksen kehysp:iatdsten mukaisesti sosiaali ja terveydenhuollon jiirjestiimislaki ja siihen liittyvat Iakimuutokset. 1.2 VALIRAPORTIN TAVOITTEET VAliraportin tavoitteena on kuvata sote-palvelurakenteen kannalta keskeiset asiat siten' etta kunnat voivat ottaa huomioon muodostuvan uuden palvelurakenteen niiden valmistautuessa lekemiian kuntarakennelain (HE 31l2}l3\ 4 b $:n mukaista yhdistymisselvityste ja siihen liittyviiii 4 h $:n 2 momentin mukaista ilmoitusta siitii, mink,i kunnan tai kuntien kanssa se selvittiia yhdistynl ista.

14 t4 Liseksi kunnat ja muut tahot voivat ottaa kantaa valiraportissa oleviin kannanottoihin sotepalvelurakenteen toteutuksesta. Nama kannanotot voidaan otlaa huomioon valmisteluryhman loppuraportissa, joka sisaltiiii ehdotuksen eduskunnalle annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali-ja terveydenhuollon jarjestiim islaiksi ja siihen liittyvien lakien muutoksiksi. 2 AI EMPI SOTE-VALMISTELU Sosiaali- ja terveydenhuollon j iirjestem istii ja palvelurakenteen uudistamista on viime vuosien aikana kiisitelty STM:n asettaman kolmen eri ryhman toim sta. LisAksi peeministeri Kataisen asettama koordinaatioryhma teki asiaa koskevat linjaukset keviiiilla Sosiaali- ja terveysministerid asetti sryskuussa 20l0 tyiiryhman valmistelemaan sosiaali- ja terveydenhuollon jiirjestamista, kehiftamista ja valvontaa koskevan Iainsaadanniin peruslinjauksia. Tydryhman tavoitteena oli tehda perusselvitystydta tulevan hallitusohjelman valmistelua sekii seuraavalla hallituskaudella yalmisteltavaa lainsaedantda varten. TydryhmA esitti loppuraportissaan (STM raportteja ja muistioita 201l:7) kolme vaihtoehtoista mallia. Mallien perusteen oli kolme erilaisla kuntarakennetta, joissa kuntien lukummrii olisi olla alle 20, noin tai enemman. Kaikissa malleissa oli l?ihtitkohtan4 eftii vastuu sosiaali-ja terveyspalvelujen jerjestamisesta olisi nykyistii harvemmilla organisaatioilla. Nykyisen hallituksen ohjelmaan perustuen sosiaali- ja terveysministerid asetti maaliskuussa 2012 tydryhman, jonka tehtevana oli valmistella ehdotus sosiaali_ ja terveydenhuollon palve_ lurakenteeksi sekii valmistella lakia sosiaali- ja terveydenhuollon jiirjestamisesta, rahoittamisesta, kehittamisesta ja valvonnasta. Tydryhma totesi loppuaportissaan (STM raportteja ja muistioita 2012;30), etta sosiaari- ja terveydenhuo on palerurakenneuudistuks n tavoiteena on yhdenvertaiset sosiaali-ja terveyspalvelut ja nykyisin riittanattdmasti toimivien peruspalverujen vahvistaminen. Tydryhmii ehdotti uufta integroitua ja kaksitasoista palvelurakennetta, jossa olisi nykyiseen verrattuna taajempi sosiaali_ ja terveydenhuollon perustaso Ja tata tiiy_ denteva sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen erityisvastuutaso. Tyiiryhma totesi lisiiksi, ettit sosiaali- ja terveydenhuollon perustasolla tarvitaan fiiftavaii veestitpohjaa ja riittavia tuotantovolyymeja palvelujen laadun ja turvallisuuden takaamiseksi. Palvelujen jiirjestiijien riittaval vaestdpohjat luovat perustan kansallisesti yhdenvertaiselle palvelujarjestelmiille. Tytiryhman nakemyksen mukaan sosiaali_ ja terveydenhuollon jarjesta_ miseen riittavan vaestopohjan tulisi olla kantokykltekijriistii riippuen vahintaan _ Muita kantokykytekij6itii ovat jiirjestajan taloudellinen kestayyys ja vakaus, osaamisen turvaaminen, henkildstdn saatavuus ja riittevyys seka infrastruktuuri. Ty6ryhmiin niikemyksen mukaan osana uudistusta tulisi perustaa viisi sosiaali_ ja terveydenhuollon erityisvastuualuetta. Ehdotuksen mukaan niiden tehtaviin kuuluisi tyonjako_, koordinaatio-, suunnitteru-ja viranomaistehtiiviii seka vervolrisuus sopia kansa isesti maariterlyista vaativan erityistason palveluista ja varmistaa naiden palveluiden saatavuus. Erityisvas_ tuualueiden toimivallan tulisi perustua IainsiiAdiintiiitn. Selvityshenkiloryhmd ja sen loppuraporft i Edell?i mainitun palvelurakennetyairyhman tydn valmislclua tiiydentamaan asetettiin maras_ kuussa 2012 se lvityshenkildryhma Suomen kuntakentan alueellisten erojen Ja erityispiirteiden seka kielellisten olosuhteiden huomioon oftamiseksi. servityshenkirdtyitryhman tehtavaksi anneltiin yhteistyiissa kentan toimijoiden kanssa tukea palvelurakenneuudistuksen valmistelua

15 t) s lviftamalla alueellisesti parhaita, hallitusohjelman ja sosiaali- ja terveyspoliittisen ministeritydryhman l5.1lja tekerniin Iinjauksiin perustuvia sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneratkaisuja. Selvityshenkiliit esittivat luowtelussa raportissaanr ISTM raporttejaja muistioita ), etta sosiaali- ja terveydenhuollon jiirjestemisvastuu tulisi siirtzia kunnilta sosiaalija terveydenhuollon alueille (sote-alue). Samalla sairaanhoitopiirien ja kehitysvammahuollon erityishuoltopiirien kuntayhtymat purettaisiin ja toiminta organisoitaisiin uudelleen. Suomeen muodostettaisiin 34 sote-aluetta,4(untaa, jotka vastaisivat liihes kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen jarj estamisestii. Sote-alueiden lisaksi selvityshenkilttt ehdottivat viitta sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvastuualuetta, joilla olisi laajaa perustasoa tukevia ja koordinoivia tehtzivia, tutkimusta j a koulutusta. Yliopistosairaalat vastaisivat edelleen vaativimman hoidon tuottamisestaja osaamisesta viidellii alueella. Sosiaali-ja terveydenhuollon yhteisten erityisvastuualueiden rakentaminen parantaisi erityisesti sosiaalihuollon erityispalvelujen tilannetta. Sosiaalihuollossa myiis erityispalvelujen jarjestiiminen on nyt peeosin kuntien vastuullaja niiden saatavuudessa on suuria oneelmia. 3 PETTERI ORPON KOORDINAATIO- RYHMAN EHDOTUKSET Paaministeri Jyrki Katainen asetti kunta-ja sote-koordinaatioryhmiin, jonka puheenjohtajana on toiminut Kokoomuksen eduskuntaryhman puheenjohtaja Petteri orpo ja varapuheenjohtajana SDP:n eduskuntaryhmen puheenjohtaja Jouni Backman Ryhm:iiin kutsuttiin kunta-ja sote-uudistuksesta vastaavat ministerit sekai hallituspuolueiden ministeriryhmien ja eduskuntaryhmien edustajat. Koordinaatioryhmii esitti yksimielisesti sosiaali-ja terveystoimen palvelurakennetta uudistuvassa kuntakentiissa koskevan linjauksen Linjaus on VNK:n internet-sivuilla, ks: ankohtaista./tiedoft eevtiedote/fi i sp?oid= Linjausten perusteella piiiiministeri Katainen antoi eduskunnalle ilmoituksen sosiaali-ja terveyspalvelu-uudistuksen etenemisesta. llmoitus on VNK:n intemet-sivuilla, ks: /aj ankohtaista/puheevpuhe/fi j sp?oid: Lisaksi hatlitus antoi sote-uudistukseen liittyen eduskunnalle esityksen (HE 53/2013) kuntarakennelakia koskevan taydentiiyiin hallituksen esityksen (HE 3ll2013) Taydentiivassa esityksessa on selvitetty sote-uudistuksen keskeiset periaatteet' I Viitattaessa jaljernpana nuistiossa tahen rapofttiin kaytetean ilmaisua "selvityshenkil6ryhme esitti" tai muuta vastaavaa ilmaisua.

16 l6 4 VALMISTELURYHMAN EH DOTUKSET UUDISTUKSEN TOTEUTUKSESTA Edella todettujen hallitusohjelman, hallituksen kehyspiiatiiksen sekii kohdassa 3 todettujen koordinaatioryhman, paaministerin ilmoituksen ja tiiydentevain hallituksen esityksen perusteella valmisteluryhmd ehdottaa, etta sote-uudistustus toteutetaan jiiljempiinii todetulla tavalla. Sote-uudistukseen liittyvia ja tiisse valimportissa ke).tett?ivia kasitteita on selvitetty tarkemmin liitteesse l. 4.1 JARJESTAMISVASTUU Yleistd Sosiaali ja terveydenhuollon tehtiivien ja palvelujen jdrjestiimisvastuu kuuluu kunnille. My6s jatkossa jarjestamisvastuu tulee sailya kuntien vastuulla. Tehtyjen linjausten mukainen jarjestamisvastuu tulee kuitenkin muuttamaan nykyista tilannetta. Nykyisin jiirje$amisvastuu jakautuu usealle eri taholle. Neita ovat kunnat, yhteistoiminta-alueet, kehitysvammaisten erityis_ huoltopiirit ja sairaanhoitopiirit. Lisiiksi n?iiden kay6nndn toteutukset vaihtelevat siten, etta jonkin tietyn kunnan osalta j,irjestamisvastuu voijakautua usealle eri organisaatiolle. Lisiiksi kunnalla on oikeus ja{iesriia palveruja, vaikka sen on samojen palvelujen ifiestiimiseksi kuu- Iuttava kuntayhtymiun tai muodostettava yhteistoiminta-alue palvelujen jiirjestiimiseksi. Tiiltii osin jarjestamisvastuu on ollut jaettu. Tot utettavassa uudistuksessa lahtaikohtana on jiirjesumisvastuun kokoaminen kattavasti sosiaali- ja terveysalueelle. Sote-alueefla jarjestamisvastuu toteutetaan paiisaiintdisesti niin sanotulla vastuukuntamallilla'?. Vastuukuntina toimivat maakuntien keskuskaupungit. Myds yli asukkaan kunnat, jotka oval tyiissakayntiarueen keskuskuntia ja joilla on riittiiva kantokyky, voivat toimia vastuukuntina. Lisiiksi muul vahintaan noin asukkaan kunnat voivat jarjesta,i omille asukkailleen sote-palvelut, jos niillii on riittava kantokyky. Sote-alueen vastuukunnalla on jiirjestamisvastuu alueeseen kuuluvien kuntien kaikista kun_ nallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. poikkeuksena titta paaperiaatteesta on va_ hintiun noin asukkaan kunnilla oleva oikeus jadestiia perustason palvetut asukkailleen ja eriiissii tapauksissa myiis samaan toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluville alle asukkaan kunnille. Niiiden linjausten mukaisesti vain railra siizidety a tahola, sor -alueela tai perustason arueella, on jarjestemisvastuu ja siihen liittyva paitdsvalta sosiaali_ ja terveydenhuollon palvelu_ jen jarjestamis sta. Lisaksi erityisvastuualuei[a on sosiaari- ja terveydenhuoltoon riittyviii teht?iyiiija vastuita siten kuinjaljempene kohdassa 4.2. todetaan. Jiirjestiimisvastuulla on yleisesti tarkoitettu oikeudellista ja rahoituksellista vastuuta siita ettii vastuuseen kuuluvat tehtiivat turevat toteutetuiksi lainsiiiidiinncin edelrlttamalra tavala. sote-uudistuksen yhteydessa jarjestamisvastuun kasitetta uudistetaan siten, etta nama vastuut erkanevat toisistaan. Kaikilla kunnila on rahoitusvastuu sosiaari- ja terveydenhuolron rakisiiiiteisista palveluista. Sen sijaan vastuu siita, etta palverut turevat jarjestetyiksi rainseadanndssa edellytetylle tavalla on sote-arueiuaja osin perustason arueifla. Rahoitusvastuussa orevat kun- 2 Vastuukuntamatlin sijasta kunnat voivat sopia sote-alueen hallintornalliksi kuntayhtymiin, jos vastuukunnan asukasluku on alle 50 % sote-alueen asukasluvusta eika vastuukunnan kan_ tokyky ole riitt:iva laajan perustason palvelujen j iirjestiimiseksi.

17 nat osallisluvat kuitenkin jiirjestamisvastuussa olevan vastuukunnan hallintoon jaljempana selvitettavalla tavalla. Jairjestemisvastuuseen ei itsessiian kuulu velvollisuutta itse tuottaa tai toteuttaa niita palveluja j a toimintoj a, jotka jarjestiimisvastuu kasi$ea. SelvityshenkilciryhrnA miiaritteli jiirjestiimisvastuun siten, etta se sisaltae seuraavat osatekijali Jdrjestdmisvastuussq olevalle taholle kuuluu omalta osqhaan vastuu vdeston hyvinvoinnista ia lerveydesld. Vasluuseen s isdltyy :. vqstuu vijasti)n hyviwoinnin ja terveyden seurannasta ja edistdmisesl.i. vastuujulkisenvallanl<tiyl'sbsosiaali-jaterveydenhuollossa. vctstuusosidali-jaterveydenhuollonpalvelutarpeenseh)itt.imi.\est.i. vashutsosiqqli-jaterreydenhuollonyhdenvertuisestasaalavuudesla. vashtu sosiaali- ja teneydenhuollon sdawletlaru desla. vastuusosiaali-jaterveldenhuollontilotanlotqvqslapdcilt.imisestci. v4sttttt tttotannon seurqnnusta. lqlronnasla ia laadustq. v.tstuuj.irjestdmiseen liittyv^lci rahoituksesla. vasluuroinavarojentehokkaastqkohdentamisesta. vasluusosiaali-jalenteytlenhuollonkehilldnisestd Jotta jadestamisvastuu voisi toteutua, edeltyttiiai se jiirj stamistaholta seuraavia ominaisuuksia:. ilsendinenv(ll islelu-,pd.ilbksenteko-j4loimeenpanolele. mqhdollisutls lttolantotqpojen valintaan. nahdollisuuspoliiltisestiarvotettuihinlinjausvqlintoihin. kylry vertikqaliseen jct horisontaqliseen yhteisryahdn. lqlcy ruhoitlaa sosiaali- ja teneydenhuollosla merkitlcivd os" omalla tulor'thoitukse llaan. t'iilt.iv.ivdesl'pohjaennustetlavutdenkannalta ' k1'ky ohjata kokonaisuutta Jarjestiimisvastuun sisiiltd ja laajuus on yhdenmukainen kaikilla sote-alueilla riippumatta siita onko alueella mahdollisuus tuottaa itse kaikki palvelut' Silta osin kuin alue ei pysty itse tuottamaan palveluja, sen lulee hankkia niita muilta sote-alueilta Lisliksi sote-alue voi taydent6a omaa palvelutuotantoaan ostopalveluilla ja palveluseteleillii- Samakoskeemyiisperustasoa,jiirjestamisvastuuonp?iasiiantdisestikaikillaperustasonalueilla yhdenmukainen. Poikkeuksena ovat kuitenkin peruserikoissairaanhoidon palvelut, joita voidaan jiirjestaa perustasolla sosiaali- ja terveysministe dn antaman luvan p rusteella siten kuin jaljempena luvussa todetaan. Palvelut tulee j?irjestiiii kaikille sote-alueeseen ja perustason alueeseen kuuluvien kuntien asukkaille siten, etta perustuslain mukainen yhdenvertaisuus toteutuu Tanra tarkoittaa myds palvelujen alueellisen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamista Liihipalvelujen turvaamiseksi perustason alueiden ja sote-alueiden tulee laatia suunnitelma niiden toteuttamlsesta' Jaljempan?i tassa luvussa kiisitellaan tarkemmin sote-alueiden ja perustason alueiden muodostamisen kriteereja seka niita tehtevia,joista niilla on j iiiestamisvastuu

18 l Laajan perus- ja erityistason palvelujen jdrjestdminen (sote-alue) Laajan perus- ja erityistason palveluilla tarkoitetaan kaikkia kuntien vastuulle kuuluvia lakisaiiteisia sosiaali- ja teweydenhuollon tehtavia. Naitii ovat muun muassa sosiaalihuoltolain, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain, vammaispalvelulain, vanhuspalvelulain, piiihdehuoltolain, toimeentulotukilain, terveydenhuoltolain, tartuntatautilain ja!nielenterveyslain sekii muiden kunnalliselle sosiaali- tai terveydenhuollolle velvoitteita siiatavien lakien mukaiset tehtiivetja palvelut. Palvelut on todeftu liitteessa 2. Vastuu niiiden kattavien sosiaali- ja terveyspalvelujen jarjestamisesta on jatkossa peasaantiiisesti sole-alueil la, joiden muodostamisen kriteerit ovat seuraavat: 1) Kaikki maakuntien keskuskaupungit jiirjestavet laajan perus-ja erikoistason palvelut. Samalla maakunnan keskuskaupungin on toimittava sote-alueen vastuukuntana. Sote_ alueita muodostettaessa: r Maakunnan kaikkien kuntien ei tarvitse kuulua maakunnan keskuskaupungin pohjalle muodostettavaan sote-alueeseen. e Maakunnan keskuskaupungin pohjalle muodostettavaan sote_alueeseen voi kuulua my<is toiseen maakunlaan kuuluvia kuntia. o Metropolialueella olevien vahintiian noin asukkaan kuntien oikeus jedestiia sote-palvelut piiiltetiian e kseen metropolialueelle muodostuvan kunlarakenteen Derus_ teella.. Maakuntienkeskuskaupunkeiaovar: keskuskaupunki r Helsinki o Tampere c Oulu e Turku. Jyvaskyla r Kuopio o Lahti o Pori e Joensuu. Lappeenranta r Hdmeenlinna o Vaasa o Rovaniemi o Seiniijoki r Kotka o Mikke li r Kokkola r Kajaani asukasluku I t t t ) Muut viihintii?in noin asukkaan tyiissekayntialueen keskuskunnat kuin maakuntien keskuskunnat, voivat toimia sote-alueen vastuukunlana.

19 l9. Edell)'tyksen:i on kuitenkin, etta silla on laissa maeriteltaiva riittava kantokyky.. Tyiissiikayntialue m:iii*iytyy Tilastokeskuksen kriteerien perusteella3. Nykyiset yli punkeja: kaupunki. Espoo. Vantaa. Kouvola. Salo asukkaan kaupungit, jotka eiviit ole maakunnan keskuskauasukasluku Kuntaliitosten perusteella voi syntya uusia yli asukkaan kuntia, joilla voi olla oikeus j arjes$ii sote-palvelut. o Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toimia sote-alueen vastuukuntana. Kunta, jossa on vahintaiin noin asukasta voi jerjestiia itse laajan perus- Ja erikoistason sote-palvelut omille asukkailleen. Edell''tyksena on kuitenkin, ettii sillii on laissa maaritelty riittevii kantokyky. Kuitenkin, jos samalla tydssakayntialueella on useita vehintiian noin asukkaan kuntia, alueen vastuukunta jarjestaii sote-palvelut muille viihintean noin asukkaan kunnille. Niimii muut kunnat kuuluvat sot -alueeseen. Metropolialueella olevien vahintiien noin asukkaan kuntien oikeus jiirjestaa sot -palvelut paatetii in erikseen metropolialueelle muodostuvan kuntarakenteen perusteella. Edelli kohdissa 2 ja 3 tarkoitettua riiftaviiii kantokykyzi arvioitaessa otetaan huomioon jaljempiinii kohdassa todetut tekijat. Vastuukuntamallin hallinto on kuvattu jaljempiin?i j aksossa 4 3 Vastuukuntanrallin sijasta sote-alue voidaan toteuttaa kuntayhtymiimallilla' jos vastuukunnan asukasluku on alle puolet kaikkien sote-alueeseen kuuluvien kuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Kuntayhtyma mallin lisiiksi edellytetaan, ettii vastuukunnalla ei ole riittaviia kantokykyii vastata laajasta perustasosta Perustason alue Perustasolla jerjestettavat palvelut "Penrstason ahrc voi jcirie$a.j peruslason sosiaali- ja terveyspalvelti Ndillei tarkoitelaan Idhinnii sellaisiq palveluja, joita terveyskeskuk:et ia kuntien sosiqaliloimi j'iriesbv'jt ' Perustason alueen kunnilla,joiden asukasluku on , on oikeus, muttei velvollisuutta, jarjestaa perustason sosiaali- ja terveyspalvelut TiimA jerjestamisoikeus on kaikilla samansiseltiiinen. Tosin sanoen, kaikilla niilla asukkaan kunnilla, jotka valitsevat teman oikeuden mukaisesti perustason jarjestemisvastuun, se on yhta laaja Poikkeukse- I ks. I -2013/index htn I r.ialla hetkelle asukkaan kuntia on 36. NAiste kunnista 60 prosenttia on alle asukkaan kuntiaja ne ovat kantokyvyltaan kovin erilaisia

20 20 na ovat kuitenkin ne kunnat, jotka saavat jaljempana mainitulla tavalla oikeuden jarjestiiii lisiiksi peruserikoissairaanhoidon5 palveluja. Palvelujen laadunja asiakkaiden yhdenvcrtaisen kohtelun turvaamiseksi on peru ste ltua j iirjestae sote-alueella niitd sosiaali- ja terveyspalveluja, joiden jarjestiiminen vaatii erityisosaamista, tai joiden j arjestiiminen perustasolla ei ole tarkoituksenmukaista esimerkiksi sen vuoksi, etta palvelua tarvitaan harvoin. Muut palvelut j?irjestetiian perustasolla, jos kunta on paattanyt kaytteii oikeuttaan jarjestiia perustason palvelut. Palvelujiirjestelmiin toimiyuuden kannalta on valfiiimatdnta, ettii sote-alueella jarjestettiivat palvelut on lainsii.iidiinniiss?i selkea$i miiiiriteltyja etta yhteistyii perustason palvelujenja sotealueen palvelujen viililla on toinrivaa. Perustason alueen ja sote-alueen valiset yhteistydrakenteel tulee toteuttaa siten, ettii palveluketjut toimivat ongelmattomasti, eikii niin sanottuja valiinputoamisia tapahdu. Edella olevan mukaisesti tehan kategoriaan kuuluvilla kunnilla on oikeus jarjestaa perustason sosiaali ja terveyspalvelut lukuun ottamafta piiivystysta (ymparivuorokautinen erikoisaloittainen sairaanhoidon pbivystysja sosiaa_ lipaivystys, mukaan lukien turvakotipalvelut) erikoissairaanhoitoa (ellei STM ole rny6ntanlt lupaa peruserikoissairaanhoidon palve_ lujen jiirjestlimiseksi.) sosiaalihuollon palveluja koskevaa lainsiiadiintd:i ollaan parhaillaan uudistamassa. Siinii yhteydessa arvioidaan ne palvelut ja toiminnat, jotka ovat sisiilldllisesti tai toiminnallisesti erikoissairaanhoitoa vastaavalla tavala selaisia, jotka on perustertua miiiiritela erikoistason palveluiksi. Teman arvioinnin perusteella maaritelraan erikseen ne sosiaarihuolon parverut ia tehteviit, joiden jaiestiimisvasluu kuuluu aina sote_alueelle. "Perustasolla voidaan jarjest{)(i nybs niin saioituja peruserikoissairaqnhoidon pqlvelda, jos peruslason alueen luntq tai kunnat jdrjest.iv(ir uudistuksen voimqanrulessq tdlaisia erikoissairoanhoidon palveluja. Listit<si edeltyfekjcin, ett.i palyelut tukeyat olemqssa oleyia integ_ rqaliota tukeyia palveluja. Oikeus jdrjest(ji peruserikoissair.tanhoidon palvehrja edellyttdd sosiaal i- ja terveysm i n iste rion hake muksesta my6 nt.im(.i(i lupaa.,,. lupa mydnnetiien tapauskohtaista harkintaa kaflaen ' luvan edellytyksene on, etta perustason palvelutjadestaviissa kunnassa tai arueella on uudistuksen voimaan tullessajo olemassa olevia integraatiota tukevia palvelu.akenteita ja ene yhteistydn toteuttamisesta on tehty suunnitelma - kalanndssii tiime tarkoittaa niita perustason palvelutjerjestiivia kuntia tai pe_ rustason alueita,joissa talla hetkelle terveyskeskus jarjestiia erikoissairaanhoidon palveluja taijoiden alueella on (alue)sairaala, joka ei siirry sote_alueen vastuukunnan omistukseen jajonka toimintaa on tarkoituksenmukaista iatkaa. 5 Peruserikoissairaanhoidolla tarkoitetaan lehinn:i sellaista erikoissairaanhorto4 jota vaesraitasolla ll l"*il* usein (konsultaatiopoliklinikka): b) tarvitaan yksilattasolla toistuvasri pitka aikiissairauksien hyviin hoidon ja kuntoutuksen osana: tai c) Jyhytaikaisena vuodeosastohoitona ensisijaisesti ikaantyneen vaestdn akuumen rerveyson_ gelmien hoitamiseksi,

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄ

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄ ASETTAMISPÄÄTÖS 1(5) 4.4.2013 STM022:00/2013 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄ Asettaminen Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään asettanut sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltolain. l - väliraportti Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuoltolain. l - väliraportti Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuoltolain järjestämislain j i valmisteluryhmä l - väliraportti 27.6.2013 Kirsi Paasikoski Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Uudistamisen

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; Alle 20 000 asukkaan kunnat: Kunnalla ei ole oikeutta järjestää sote palveluja. Perustason

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa } Erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:stä } Kunnat Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia Väestöpohja

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Pöytäkirjanote Dno 267/ Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Iisalmen kaupunki Pöytäkirjanote Dno 267/ Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän 414 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista Kaupunginhallitus 7.10.2013 414 Valmistelijat: hallintojohtaja Esa Laukkanen ja yhteysjohtaja Kaarina

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus

Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus 24.4.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on vahvoihin kuntiin perustuva, pääsääntöisesti kaksitasoinen integroitu sosiaali-

Lisätiedot

VASTAUSLUONNOS STM:N KYSELYYN KOSKIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOL- LON VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTTIA

VASTAUSLUONNOS STM:N KYSELYYN KOSKIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOL- LON VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTTIA VASTAUSLUONNOS STM:N KYSELYYN KOSKIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOL- LON VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTTIA 27.6.2013 TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Nimi Jyväskylän kaupunginhallitus 2. Vastaaja

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

SOTE rakenneuudistus

SOTE rakenneuudistus SOTE rakenneuudistus 29.5.2013 Esimerkki perustason alueesta ja sote alueesta Kunta C: 15 000 as. SOTE-ALUE (laaja perustaso) PERUSTASON ALUE Kunta E: 3000 as. Kunta A: 50 000 as. SOTE ALUEEN VASTUUKUNTA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti Kunnanhallitus 252 01.10.2013 Kunnanhallitus 64 17.03.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti KH 01.10.2013 252 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen. Kari Haavisto sosiaali- ja terveysministeriö 21.1.2014

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen. Kari Haavisto sosiaali- ja terveysministeriö 21.1.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Kari Haavisto sosiaali- ja terveysministeriö 21.1.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Erityiset haasteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Kuntauudistuksen ja sote-uudistuksen eteneminen Kuntien ilmoitukset selvitysalueista 30.11.2013 mennessä Poikkeusten ja erityisten kuntajakoselvitysten

Lisätiedot

Terveyttä Lapista Kari Haavisto

Terveyttä Lapista Kari Haavisto Terveyttä Lapista 2013 Kari Haavisto Terveyttä Lapista Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus Alkoholilain uudistaminen Raittiustyölain uudistaminen Terveyttä Lapista Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:15 Sosiaali- ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI Helsinki 2013 2 Sosiaali- ja terveysministeriölle Sosiaali-

Lisätiedot

Kuntauudistus sote kuntien tehtävät. Kari Prättälä 2.4.2013

Kuntauudistus sote kuntien tehtävät. Kari Prättälä 2.4.2013 Kuntauudistus sote kuntien tehtävät Kari Prättälä 2.4.2013 Kehysriihi + rakennelaki Kuntarakennelaki annetaan eduskunnalle huhtikuun alussa siten, että laki voi tulla voimaan 1.7.2013 alkaen. Kuntien tulee

Lisätiedot

Ajankohtaista sote-uudistuksesta

Ajankohtaista sote-uudistuksesta Ajankohtaista sote-uudistuksesta Kuntatalousristeily 21.5.2013 Erikoissuunnittelija Laura Leppänen Yleistä - Koordinaatioryhmän valmistelemat linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT. nmlkj Kunta Valitse kuntanumero

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT. nmlkj Kunta Valitse kuntanumero Lausuntopyyntö STM Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut

Lisätiedot

Lapin sote-mallin maakuntaseminaari

Lapin sote-mallin maakuntaseminaari Lapin sote-mallin maakuntaseminaari Rovaniemi Ministeri Huovinen OSASTONHOITAJAPÄIVÄT 2014 Sote-uudistuksen tavoitteet terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja terveyserojen kaventaminen sote-palvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus PPSHP:n KUNTAJOHDON TAPAAMINEN Sote -palvelurakenne Oulu 16.1.2013 Kuntauudistuksen kokonaisuus Kuntarakenteen uudistaminen (kuntarakennelaki) Kuntalain

Lisätiedot

Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista

Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista 1 (6) Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Ylöjärvi 2. Vastaaja on - Kunta X Kuntanumero 980 3. Jos vastaaja on kunta,

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiosta 2013:15 Sosiaali - ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI ESOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2013 2 Sosiaali-

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän lausunto Sosiaali- ja terveydenhuollon. STMO22:00/ mennessä.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän lausunto Sosiaali- ja terveydenhuollon. STMO22:00/ mennessä. terveydenhuol kuntayhtymä 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto Viite: Lausuntopyyntö 15.8.2013 STMO22:00/2013 eydenhuol kuntayhtymän lausunto Sosiaali- ja terveydenhuol järjestämislain

Lisätiedot

POSKE-PÄIVÄT Ylijohtaja j Kirsi Paasikoski

POSKE-PÄIVÄT Ylijohtaja j Kirsi Paasikoski SOTE-uudistus POSKE-PÄIVÄT 13.6.2013 Ylijohtaja j Kirsi Paasikoski Esityksen sisältö Hallitusohjelman painoalueet Toimintaympäristön muutos Tavoitetila Palvelurakenneuudistuksen linjaukset Palvelurakenneuudistuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän työ Kirsi Varhila Osastopäällikkö Työryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Keskeiset tavoitteet Uudistus osana

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue) 1 Vastaus STM:N lausuntopyyntöön sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi 2. Vastaaja on * Kunta Kauniainen 3. Jos

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi 21.1.2014 Yleistä Osa säännöksistä ehdottomia Osa ns. perälautasäännöksiä; kunnat voivat sopia asiasta, mutta

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Pekka Järvinen 2.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset Sote-valmisteluryhmä 22.5.2013 24.5.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Ajankohtaiskatsaus 23.11.2012 Sinikka Näätsaari Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevat linjaukset 15.11.2012 Lähtökohdat Palvelutavoite

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus. Hallitusneuvos Päivi Salo Lääkintöneuvos Jukka Mattila

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus. Hallitusneuvos Päivi Salo Lääkintöneuvos Jukka Mattila Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Hallitusneuvos Päivi Salo Lääkintöneuvos Jukka Mattila Palvelurakenneuudistuksen tavoitteet Väestön terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Kansliapäällikkö Aikuissosiaalityön päivät 2013 Tampere 24.1.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Tiivistelmä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ STM TAUSTATIEDOT. 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Heinäveden kunta. 2. Vastaaja on Kunta 090 Heinävesi

LAUSUNTOPYYNTÖ STM TAUSTATIEDOT. 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Heinäveden kunta. 2. Vastaaja on Kunta 090 Heinävesi 1 LAUSUNTOPYYNTÖ STM TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Heinäveden kunta 2. Vastaaja on Kunta 090 Heinävesi 3. Jos vastaaja on kunta, toimielimen käsittelypäivämäärä ppkkvv 30.9.2013 (valtuusto)

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Iisalmen kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jarmo Ronkainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 423, KH 23.9.2013 15:00 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kh 23.9.2013 Päätösehdotus. Puheenjohtaja: Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista

Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista Lausuntopyyntö STM Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Nimi Vantaan kaupunki 2. Vastaaja on * x Kunta Järjestö Muu

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista.

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista. Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 4.4.2013 valmisteluryhmän, jota täydennettiin 11.4.2013, valmistelemaan hallituksen

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Leena Kaljunen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö LAUSUNTO 1 (5) PL Valtioneuvosto

Sosiaali- ja terveysministeriö LAUSUNTO 1 (5) PL Valtioneuvosto Sosiaali- ja terveysministeriö LAUSUNTO 1 (5) PL 33 10.10.2013 00023 Valtioneuvosto Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö (STM022:00/2013) LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kuusamon kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Vesa Isoviita 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Sosiaalityön tutkimuksen seura ry. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Pia Eriksson, sihteeri 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Lokakuu 2012 STM Kari Haavisto Keskeinen sisältö Hyvinvoinnin edistäminen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen hallitusohjelmassa Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Hailuodon kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Pirjo Mattila 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Keuruun kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Tarja Ojala 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kannuksen kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Sirpa Kiianmies 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Terveydenhuollon tulevaisuus: järjestämisvastuu, rekisteripito, suhde kuntarakenteeseen ja kuntayhtymiin

Terveydenhuollon tulevaisuus: järjestämisvastuu, rekisteripito, suhde kuntarakenteeseen ja kuntayhtymiin Terveydenhuollon tulevaisuus: järjestämisvastuu, rekisteripito, suhde kuntarakenteeseen ja kuntayhtymiin Annakaisa Iivari, STM Pekka Järvinen, STM Lähtökohdat hallitusohjelmassa Uudistetaan sosiaali- ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Kari Haavisto 11.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja

Lausuntopyyntö STM Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja Lausuntopyyntö STM Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Joulukuu 2013 sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano Sosiaali-

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Lapin aluehallintovirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Kaisa Ainasoja 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Hirvensalmen kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Heli Rummukainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta l k t Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Hallitusohjelma l Sosiaali- ja terveydenhuollon laadukkaiden, vaikuttavien ja oikea-aikaisten

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM Vastausaika 27.2.2014 13:05:09 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Kymenlaakson Liitto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Ulla Silmäri 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jouni Nummi 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Kuntarakennelaki ja Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Kuntarakennelaki ja Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Kuntarakennelaki ja Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu KUNTAUUDISTUSSEMINAARI Meri-Lapin kehittämiskeskus Hannu Leskinen Tornio 29.1.2014 30.12.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntajakolain

Lisätiedot

Sosiaali-ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Sosiaali-ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali-ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö suunnittelija Kati Hokkanen Sosiaali-ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne Valmistelu

Lisätiedot

Pääministerin ilmoitus sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen etenemisestä

Pääministerin ilmoitus sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen etenemisestä Pääministeri Jyrki Katainen Pääministerin ilmoitus Eduskunnassa 16.5.2013 Pääministerin ilmoitus sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen etenemisestä Vaikka Suomi on monilla mittareilla terveydenhuollon

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö järjestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT Lausuntopyyntö STM Lausuntopyyntö ärestämislakia valmistelevan työryhmän väliraportista Sosiaali-a terveysministeriön asettama sosiaali-a terveydenhuollon ärestämislain valmisteluryhmä on laatinut väliraportin,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Kristina Wikberg, Johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat Direktör, svenska och

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Vaalijalan kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Ilkka Jokinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Espoon kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Remes Marja-Leena, Paavilainen Mika 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kajaanin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jaana Komulainen-Lepistö 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Sote-uudistus. Tuula Haatainen

Sote-uudistus. Tuula Haatainen Sote-uudistus Tuula Haatainen 25.1.2013 Sote-palvelurakenne 2 25.1.2013 Tuula Haatainen Perustason kantokykyvaatimukset» Riittävän väestöpohjan lisäksi:» talouden kestävyys ja vakaus» riittävä osaaminen»

Lisätiedot

Mika Riipi. SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi

Mika Riipi. SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi Mika Riipi SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi Etunimi Sukunimi / 11.10.2012 Kuntarakennelaki 30.11.2013 ilmoitus siitä minkä kunnan tai kuntien kanssa kunta selvittää yhdistymistä

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kemin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Liisa Niiranen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kainuun liitto kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Heimo Keränen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Parkanon kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Tuuli Tarukannel 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi. Heinäveden kunta. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi. Riitta A.

TAUSTATIEDOT. 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi. Heinäveden kunta. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi. Riitta A. TAUSTATIEDOT 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Heinäveden kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Riitta A. Tilus 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Riitta A. Tilus Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/iso-yhdistyksen hallitus 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Tarja Kauppila 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen lääkäriliiton Länsipohjan paikallisosaston johtokunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Sanna Papunen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Lausuntopyyntö STM LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain

Lisätiedot

SOTE-rakenneuudistus malleja Pohjois-Karjalaan nykyisten esitysten pohjalta

SOTE-rakenneuudistus malleja Pohjois-Karjalaan nykyisten esitysten pohjalta SOTE-rakenneuudistus 10.6.2013 - malleja Pohjois-Karjalaan nykyisten esitysten pohjalta PÄiVI SILLANAUKEE, STM, 12.6.13: Vastuukuntamalli ja hallinnolliset menettelytavat tarkentuvat sotejärjestämislakia

Lisätiedot

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät SOTE-LINJAUKSET 23.3.2014 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät 27.3.2014 Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestäminen 2013 Kunnat yhteensä, Manner-Suomi

Lisätiedot

Sote-alueen muodostamisen tarkemmat kriteerit on todettu väliraportin luvussa 4.1.2. (sivut 18 19).

Sote-alueen muodostamisen tarkemmat kriteerit on todettu väliraportin luvussa 4.1.2. (sivut 18 19). KYSYMYKSET Sosiaali- ja terveydehuoltoalueet (sote-alue) Väliraporti perusteella kua tulee kuulua sote-alueesee, joka järjestää sille sosiaali- ja terveyspalvelut. Sote-alue muodostuu maakutie keskuskaupukie

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Opetus- ja kulttuuriministeriö 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Väisänen Matti 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Sosiaalialan Työnantajat ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Aino Närkki 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Kuntajohtajapäivät 29.8.2014 Pori

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Kuntajohtajapäivät 29.8.2014 Pori Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Kuntajohtajapäivät 29.8.2014 Pori Lausuntokierros http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot Lausuntoaika

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Sanna Lähteinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tuusniemen kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Toni Auvinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen Reumaliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Miranna Seppälä 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti. Jan Löfstedt PTH-yksikön ylilääkäri

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti. Jan Löfstedt PTH-yksikön ylilääkäri Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Jan Löfstedt PTH-yksikön

Lisätiedot

Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 169/00.04.00/2014 KH 22.09.2014 211 Asian valmistelija: Merja Olenius, kunnanjohtaja, gsm 044 743 2217 Sosiaali-

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kuurojen Liitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Marika Rönnberg 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27. 28.11.2012, Helsinki Rauno Ihalainen FT, Sairaanhoitopiirin johtaja 2 Miksi tarvitaan palvelurakenneuudistusta

Lisätiedot

SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi

SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi Mika Riipi Etunimi Sukunimi / 11.10.2012 1 Kuntarakennelaki 30.11.2013 ilmoitus siitä minkä kunnan tai kuntien kanssa kunta selvittää yhdistymistä

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Lapuan kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Toni Leppänen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Selvityshenkilötyöryhmän ehdotukset

Selvityshenkilötyöryhmän ehdotukset Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Selvityshenkilötyöryhmän ehdotukset Päivi Sillanaukee 19.3.2013 indeksi 80 Muutokset on toteutettava aikailematta indeksi 80 70 70 lasta ja vanhusta

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö STM. Vastausaika :55: Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö STM. Vastausaika :55: Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Lausuntopyyntö STM Vastausaika 10.3.2014 11:55:06 Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Kuuloliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Anniina Lavikainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot