JARJ ESTAM I SLAI N VALM I STELU- RYHMAN VALIRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JARJ ESTAM I SLAI N VALM I STELU- RYHMAN VALIRAPORTTI"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysministeriiin rapoftteja ja muistioita 2013:15 Sosiaali- ja terveydenhuollon JARJ ESTAM I SLAI N VALM I STELU- RYHMAN VALIRAPORTTI I soslaalt - JA TERVEyStvlt N tsterto Helsinki 2013

2 Sosiaali- ja terveysmi nisteritille Sosiaali- ja terveysministeriti aseni valmisteluryhmen, jota t?iydennettiin I valmisteluryhman tehtavana on valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus sosiaali- ja terveydenhuollon jarjestiimislaiksi, joka sisaltiie kuntauudistuksen edelllttamat velttiimaftiimat siianniikset sote-palveluiden j?irjestiimisesta ja rahoittamisesta. Vastuukuntamallin maaritely sosiaali- ja terveydenhuollon osalta tehdeiin yhteistyaissa valtiovarainministeriiin kanssa. Valmisteluryhmiin tulee laatia viiliraportti mennesse. Siihen tulee sisiilty?i ehdotukset ainakin: - tehtavista joista noin asukkaan kunnalla sekii yli asukkaan kunnalla voi olla jiirjestamisvastuu; kuntien keskinaisista mhoitusjiirjestelyista; yastuukuntamallin kuvauksesta sote-palvelujen osalta; sekii selvitys edtyisvastuualueiden tehtavista seka vaihtoehdoista yliopistollisten sairaaloiden omistuksen ja hallinnan jiirjestiimiseksi. Valmisteluryhmen puheenjohtajaia toimii ylijohtaja Kirsi Paasikoski ja varapuh enjohtajana ylijohtaja AinoJnkeri Hansson, molemmat sosiaali-ja terveysministeridstii. Valmisteluryhmin jiseniksi nimettnn varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen, Suomen Kuntaliitto sairaanhoitopiirin johtaja G6ran Honga, Vaasan sairaanhoitopiiri sairaanhoitopiirin johtaja Rauno thalainen, Pirkanmaan sairaanloitopiiri ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja johtaja Tarja Kauppila, ItA-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus johtaja Maija Kytta, Turun kaupunki sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri toimitusjohlaja Aki Linddn, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri yhtymajohtaja Markku Puro, Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtyma johtaja Riina Sarkela, soste apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen, Jyveskylan kaupunki ylijohtaja Piiivi Laajala, Valtiovarainministerid valtiotieteiden kandidaafti Harry Yltava, Raasepori kuntayhtyman johtaj a Maire Ahopelto, Kainuun sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymii johtava ylil?iakari Sari Mdkinen, Valtakunnallisen kansanterveystyiin johtajaverkoston puheenjohtaja hyvinvointip?iallikkit Sirpa Ernvall, Hollolan kunta, Peruspalvelukeskus Oiva perusturvajohtaja Sanna-Tuulia LehtomAki, Euran kunta sosiaalitydn paallikkii Piiivi Saukko, Sein?ijoen kaupunki apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen, Vantaan kaupunki toimitusjohtaja Pentti ltkonen, EtelA-Karjalan sosiaali-ja teweyspiiri (Eksote) LT, MMM. dosentti Sa Miikimattila ylijohtaja Marina Erhola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

3 J ylilii6kari Minerva Krohn, Teweyden ja hlvinvoinnin laitos tutkimusprofessori Heikki Hiilamo, Kansanelakelaitos SekA valmisteluryhmiin sihteeristiinii to im ivat j iisenet hallitusneuvos Pekka Jiir"rinen, sosiaali- ja terveysministerid hallilusneuvos Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriii hallitusneuvos Anne Kumpula, sosiaali- ja terveysministeriti johtava lakimies Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, Valtiovarainministerici Lisaksi valmisteluryhmiin ja sihteeristiin pysyviksi asiantunttoiksi kutsuttiin hallitusneuvos Riitta-Maija Jouftimiiki, sosiaali- ja terveysministeri6 hallitusneuvos Piiivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriii esinelijaneuvos Arja Myllynpiiii, Sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto apulaisosastopaallikkd Olli Kerola, sosiaali- ja terveysministerid johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, sosiaali- ja terveysministeriii osastopaallikkii, Outi Antila, sosiaali- ja terveysministeriii osastonjohtaja Markku Pekurinen, Terveyden ja hynrinvoinnin laitos johtaja Kristina Wikberg, Suomen Kuntaliitto liiiikintcineuvos Timo Keistinen, sosiaali- ja terveysministeri6 l?iiikint6neuvos Jukka Mattila, sosiaali- ja terveysministeri6 neuvotteleva virkamies Marjukka Vallimies-Patomeki, sosiaali-ja terveysministeri6 johtaja Peivi Voutilainen, sosiaali- ja terveysministerid neuvotteleva virkamies Kari Haavisto, sosiaali- ja terveysministeriii ylitarkastaja Antti Alil4 sosiaali- ja tervaysministerid ylitarkastaja Noora Heinonen, sosiaali- ja terveysministerid lainsaiadiintdneuvos Sten Palmgren, oikeusministerid erikoistutkija Eeva Nykanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos hallitusneuvos Lotta Hiimeen-Anttila, sosiaali- ja terveysministeriii Ryhm?in teknisinii sibteereinii ovat osastosihteed Pirjo Suuronen, sosiaali- ja teryeysministerid osastosihteeri Jaana Aho, sosiaali- ja terveysministerid osastosihteeri Jenni Lahtinen, sosiaali- ja terveysministerid Valmisteluryhma on kokoontunut mennessii 4 kenaa. Viiliraportin vahnistelu on perustunut erityisesti hallituksen kehysriihessii tekemiin linjauksiin sekii p?iiiministeri Kataisen asettaman koordinaatioryhman julkaisemiin linjauksiin. Lisiiksi valmisteluryhman kii)4dssli ovat olleet aiempien sosiaali- ja terveysministeritin ty<iryhmienja selvityshenkildiden mportit sosiaali- ja terveyspalveluj?irj estelman ja palvelurakenteen uudistamisesta. ValmisteluryhmA on tahen valiraporftiin laatinut toimeksiantonsa mukaiset, edella todetut ehdotukset.

4 Helsingissd 27 pdivind ke\dkuutu 2n I J Kirsi Paasikoski Aino-lnkeri Hansson Tuula Haatainen Giiran Honga Rauno lhalainen Aulikki Kananoja Tarja Kauppila Maija Kytte Hannu Leskinen Aki Linddn Markku Puro Riitta Sarkela Pekka Utriainen PAivi Laajala Harry Yltava Maire Ahopelto Sari M?ikinen Sirpa Ernvall Sanna-Tuulia Lehtomiiki Peivi Saukko Jukka T. Salminen Pentti Itkonen Sari Miikimattila Marina Erhola Minerva Krohn Heikki Hiilarno Pekka Jirvinen Anne Koskela Anne Kumpula Sami Uotinen Auli Valli-Lintu

5 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali- ia terveysministerid Tekij:it Paivemead Sosiaali- ja terveysministerid HARE-numero ja loimielimen asettamisp;iva STM022:00/2013 Muiston nimi Sosiaali- ja terveydenhuollon jarjestemislain valmisteluryhmen valiraporfti Tiivistelme I Valmisteluryhma on valmistellut veliraporttiinsa yksityiskohtaiset ehdotuksel sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen keskeisiksi periaatteiksi. Ehdotukset perustuvat hallitusohjelmaan, hallituksen vuosien kehyspaatdkseen ja paaministerin asettaman koordinaatioryhm:in linjauksiin. Naiden linjausten ja valiraportin ehdotusten perusteella kunnilla on tiedossaan sote-uudistuksen vaikutukset kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon jarjestamiseen ja organisointiin. Linjausten ja ehdotusten perusteella j?irje$amisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista on p:ias:iantdisesti maakuntien keskuskaupunkien ja vahintaan noin asukkaan kuntien pohjalle muodostettavilla sote-alueilla sekii erain osin vahintiien noin asukkaan pohjalle muodostettavilla perustason alueilla. Alueita muodostettaessa kuullaan kuntia ja otetaan huomioon kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukainen alueellinen sote-rakenne. Alle asukkaan kunnat saavat sosiaali-ja teweyspalvelut sote-alueiden ja osin perustason alueiden jarjestamin?i. Valmisteluryhmlin raporttiin sisiiltyy selvitys sote-alueiden ja perustason alueid n muodostumisen tarkemmista perusteistaja niiden mahdollistamista erilaisista vaihtoehdoista alueiden muodostamiseksi. Lisiiksi valmisteluryhma on laatinut ehdotuksensa niista palveluista, joita perustason alueella voidaan jiirjestiiii seka periaatteista, joiden mukaan kunnat rahoiftavat sote-alueiden ja perustason alueiden jiirjestamat palvelut. Sote-alueet ja perustason alueet toteutetaan piiasaenritisesti vastuukuntamallilla. Alueen muut kunnat osallistuvat sote-palveluja koskevaan piiatdksentekoon ja hallintoon vastuukunnassa olevan yhteisen toimielimen kautta. Valmisteluryhme on myiis tehnyt ehdotuksensa erityisvastuualueiden tehtavista ja hallinnon jiirjestamisesta. Eritysvastuualueiden teht:ivanii on varmistaa, ette sotealueiden tot uttamat Dalvelut muodostavat toiminnallisesti eheiin kokonaisuuden. alueet, terveydenhuoltopalvelut, terveyspalvelut, palvelurakenne, palvelut, sosiaalipalvelut, uudistukset Sosiaali- ja terveysministeridn raportteja ja muistioita 20'13:15 rssn-l ISSN (verkkojulkaisu) tsbn URN:ISBN: http;//urn.fi / URN:ISBN: o'oor,- Kieli suomi IA TERVEYSM IN ISTERIO

6 PRESENTATIONSBLAD Uigivare Datum Social-ochhelsoverdsministeriet Fdrfattare uppdlagsgivare Social- och hdlsovardsministeriet Prcjektnummer och dalum fdrtillsatlandet av organet STM022:00/2013 Lggesrapport av beredningsgruppen for en lag om ordnandet av social- och halsovarden Refe t I Beredningsgruppen har liir sin legesrapport bereft detaljerade fiirslag till de centrala principema i servicestrukturreformen inom social- och hiilsov6rden. F6rslagen baserar sig p6 regeringsprogrammet, regeringens rambeslut liir och de riktlinjer som den av statsministem tillsatta koordinationsgruppen utstakat. Pi basis av dessa riktlinjer och iiinlagen i legesrapporten har kommunerna kannedom om social- och hdlsovirdsreformens inverkan pi tillhandahillandet och organiseringen av den kommunala social- och hiilsovirden. Enligt riktlinjema och iiirslagen ligger ansvaret fiir att ordna social- och halsoverdstjanster i regel hos de social- och halsoverdsomraden som kommer att bildas pi grundval av de centrala stiidema i landskaper och kommunema med minst invinare samt till vissa delar hos de omriden pi basniv6 som bildas p6 grundval av invinare. Niir omridena bildas konsullcrar man kommunema och tar i beaktande en sidan regional social- och h?ilsovirdsstruktur som lr iindam6lsenlig ned tanke pi helhet n. Kommun ma med mindre iin invdnare ska fi sina social- och halsoverdstjenster se att de ordnas av social- och hiilsovirdsomridena och delvis av omridena p6 basniv6. I beredningsgruppens rappoft ingir en utredning av grunder ftjr bildandet av social- och hiilsovirdsomr6den och omraden pi basniv6 samt olika alternatiy att bilda omridena som dessa miijliggrir klargiirs. D:irtill klargitrs aven alternativ som mitjliggitr att bilda dessa omriden. Diirutdver har beredningsgruppen utarbetat ett iiirslag om de tjanster som kan tillhandahillas inom ett omride pi basnive samt om de principer enligt vilka kommunema ska finansiera de tianster som ordnas av social- och hiilsovirdsomridena och omridena pi basniv6. Social- och halsoverdsomredena och omr6dena pi basniv6 bildas i regel enligt en modell om en ansvarig kommun. De dvriga kommunerna inom omradet kommer att delta i beslutsfattandet och Itirvaltningen som g?iller social- och hdlsovirdstjiinsterna genom ett gemensamt organ som finns i den ansvariga kommunen. Beredningsgruppen har ocksa lag fiam ett liirslag om specialupptagningsomridenas uppgifter och hur deras liirvaltning ska organiseras. SpecialupplagningsomrAdena har till uppgift att sakers lla att de tjan$er som social- och hiilsovirdsomridena tillhandahaller ska bilda en funktionellt sammanhiingande helhet. Nyckelod halsotjanster, halso- och sjukvardstjanster, omreden, reformer, servicestruktur, socialservice. ti6ns- Social- och rapporter och promemorior 2013:l5 lssn-l ISSN (online) tsbn 978, URN:ISBN: URN:ISBN: Ovriga uppgifter Sidoanlal 56 Spdk finska ro.^r- o., HALSoVARDSMIN ISTERIET

7 SISALLYS

8 4.5 Mika linjausten mukaisessa mallissa palvelujen jarjestemisen osalta muuttuu nykyjatrjestelmden nahden? Erityiskysymykset Yliopistollisten sairaaloiden asema Rajat ylittava terveydenhuolto Tehtavien siirtyminen kunnista alueille ja kuntayhtymien purkautuminen Kokeilutoiminta Jatkovalmistelu...49 Liitteet Liite 1. Sote-sanasto...50 Liite 2. Kunnallisen sosiaali-ja terveyden- huollon tehtevat

9 YHTEENVETO YLEISTA Valmisteluryhma on veliraportissa kuvannut kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistettayan palyelurakenteen kannalla keskeiset asiat siten, ettii kunnat voivat ottaa sen huomioon niiden valmistautuessa tekemaan kuntarakennelain (F{E 3l/2013 ja ) 4 b $:n mukaista yhdistymisselvitysta ja siihen liittyviia 4 h g;n 2 momentin mukaista ilmoitusta siita, minke kunnan tai kuntien kanssa se selvittee yhdistymiste. Lisaksi kunnat ja muut tahot voivat ottaa kantaa valiraportissa oleviin kannanottoihin sotepalvelurakenteen toteutuksesta. Niima kannanotot voidaan ottaa huomioon valmisteluryhman loppuraportiss4 joka sisiiltiiii ehdotuksen eduskunnalle annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon jiirjestiimislaiksi ja siihen liittyvien lakien muutoksiksi. Valmisteluryhman ty6n lehtdkohtana ovat hallitusohjelman, hallituksen vuosille tekeman kehyspiiatoksen, piieministerin asettaman koordinaatioryhman linjausten seke hallituksen esityksen 53/2013 mukaiset kannanotot siitai miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne uudistetaan. N?iiden perusteella m:iaraytyviit sote-palvelujen j?irjestamisesta vastuussa olevat kunnalliset orsanisaatiot sekii niiden tehtavat. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JARJESTAM I NEN Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtavien ja palvelujen jarjestaimisvastuu kuuluu kunnille. Myds jatkossa jarjesdmisvastuu tulee seilymeen kuntien vastuulla. Nykyisestii poiketen palvelut jiirjesteta:in kuitenkin peiisii.iintiiisesti alueelliscsti joko sosiaali- ja terveysalueen (sote-alue) ja eriiissii tapauksissa osaksi perustason alueiden toimesta. Toteutettavassa uudistuksessa lahtiikohtana on kaikkien palvelujen jarjestaminen kattavasti sosiaali- ja terveysalueen toimesta. Sote-alue muodostuu maakunlien keskuskaupunkien pohjalle. Sote-alue voi myds muodostua muun, viihintiien noin asukkaan kunnan pohjalle' Tiillaisen yli asukkaan kunnan jarj estamisvastuu voi myds rajoittua vain kunnan omiin asukkaisiin. Piiasaantdne on kuitenkin, ettii tyiisszikeyntialueella on vain yksi sote-alue. Tiista poiketen metropolialueelle (p*ikaupunkiseutu) muodostettavat sote-alueet miiiiritelliiiin erikseen. Edella todetusta poiketen sote-alueen vastuukunnan tydssakayntialueen ulkopuolella olevalla viihintzien noin asukkaan kunnalla on oikeus jii{estiia pelustason soslaali- ja terveyspalvelut asukkailleen. Se voi myiis toimia perustason alueen vastuukuntana tydssak6yntialueeseensa tai toiminnalliseen kokonaisuuteensa kuuluvien alle asukkaan kuntien kanssa. Jos yli asukkaan kunta sijaitsee kuntarakennelain 4 d $:n mukaisella yhtenaisella yhdyskuntarakenne- tai tyiissiikayntialueel14 se voijarjestiie perustason palvelut asukkailleen kuitenkin vain, jos - kunnan asukasluku on lain voimaan tullessa vahintiian ; - alueella on suoritettu erityined kuntajakoselvitys ja sen perusteella alueella on viihintiiiin 2 yli asukkaan kuntaa; ja - kuntaja sote-alueen vastuukunta sopivat keskenaan toimenpiteistzi, joilla varmistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation toteutuminen niiiden kesken.

10 10 Perustason sosiaali- ja terveyspalveluja ovat ne palvelut, joita terveyskeskukset ja kuntien sosiaalitoimi jiiiestiivat tallii hetkella lukuun ottamatta e koissairaanhoitoa ja ympiirivuorokautista paivystysta (sekii teweydenhuollon etta sosiaalihuollon ymparivuorokautinen p:iivystys, ml. turvakodit). Muiden palvelujen jarjestamisvastuu on sote-alueella. Rinnan soteuudistuksen valmistelun on kiiynnisse useiden sosiaalihuollon lakien uudistus. Tiimiin valmistelun yhteydessii arvioidaan, pitaisik6 osa nykyisin kuntien vastuulle kuuluvista sosiaalihuollon palveluista ja tehtavi$e maaritella niiden vaativuuden tai harvinaisuuden perusteella erikoissairaanhoitoa vastaavalla tavalla sote-al ueen jerjestamisvastuulle. Perustasolla on edella todetusta poiketen myiis mahdollisuus jiirjestiia niin sanotun peruserikoissairaanhoidon palveluja. Edellytyksene talle on, etta perustasolla on uudistuksen voimaan tullessa sellaiset integraatiota tukevat palvelurakenteet, jotka mahdollistavat tiillaisten palvelujen jarjestiimisen. Oikeuden saaminen edellyfiee, ettii sosiaali- ja terveysrninisteriii mydntea hakemuksesta perustason vastuukunnalle oikeuden peruserikoissairaanhoidon jiirjestamiseen. Jos kunnan asukasluku on pienempi kuin vahintaan noin , sote-alue jarjestea sille ja sen asukkaille sote-palvelut. Mikali tellainen kunta kuuluu perustason alueeseen, niin palvelujen jarjestiimisestii vastaayat perustason alue ja sote-alue. JARJ ESTAM ISVASTUUN HALLI NTOMALLI sote-alueellaja perustason alueellajiirjestamisvastuu toteutetaan paasaanbisesti niin sanotulla vastuukuntamallilla. Tiissa mallissa vastuukunta huolehtii siita, ette lakisaiiteisel sosiaali- ia terveyspalyelut tulevat jarjestetyiksi asianmukaisesti. sote-alueeseen kuuluvat muut kunnatja perustason alueet osallistuvat vastuukunnassa sosiaali- ja terveyspalvelujen jiirjestiimistii koskevaan paatitksentekoon. Tama tapahtuu siten, etta vastuukunnassa on toimielin, johon muut kunnat ja perustason alueet nimeiivat edustajansa. Toimielimeen valittavien eduslajien valinnassa pitaa otha huomioon alueen kuntien poliittiset voimasuhteet. Kuntien ja perustason alueiden edustajien iiiinimiiiirii toimielimessii miuriityy kuntien ja alueiden asukasluvun perusteella. Niin sanottuja iiiinileikkureita, jorka rajaisivat suurten kuntien edustajien Aanimiiiiraa, ei oteta kayftiiiin. Toimielin piiattaa sille vahvistetun talousarvion rajoissa sosiaali- ja terveyspalvelujen jiirjestamisesta. vastuukunnan valtuustolla tai kunnanhalrituksella ei ole otto-oikeutta yhteisessa toimielimessa tehtyihin piiiittiksiin. yhteisen toimielimen paatitksiin voi hakea muutosta kuntalaissa siiadetylla tavalla, iolloin varitustie menee hallinto-oikeuden kautta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. MitA edelle on todettu sote-alueen vastuukunnasta, sovelletaan myds perustason alueen vas_ tuukuntaanja sen hallintoon. Tiissii on kuitenkin otettava huomioon, etta perustason alueeseen kuuluvilla kunnilla ei ole varitdnta edustusla sote-arueen vastuukunnan yhteisessii toimielimessa. Pemstason aluerta edustaa sote-arueen toimielimessa perustason valitsema edustaia tai edustaiat.

11 ll SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJ EN RAHOITUS Kaikki kunnat osallistuvat sote-alueen ja perustason alueen toiminnan ruhoitukse n. Lahtaikohtaisesti sote-alueen jasenkunnat voisivat sopia keskenaan, miten toiminta rchoitetaan tai milla perusteella jaisenkunnat maksavat vastuukunnalle sen jarjestamista palveluista. Kunnal voisivat tallaiin valita alueelle parhaiten sopivan rahoitusmallin. Viiestdn ik?irakenteella ja sairastavuudella painotettu kapitaatiomalli on paras vaihtoehto silloin, kun tavoitellaan alueellisesti yhtenai$a, selkeiia, yhteisvastuullist4 yhdenvertaista ja oikeudenmukaist4 koko alueen yhtenaiseen suunnitteluun ja kehitt:imiseen perustuvaa kokonaisuutta. Kapitaatio- eli viiestdm?iiiriipohjaisessa mallissa kunnan maksu maiariiytyy asukasluvun mukaan (x euroa./asukas). Kapitaatiomallissa kunnan menot ovat h).\r'in ennakoitavissa, koska maku ei riipu kunnan asukkaiden palvelujen kiiyttin mii?ir?ist6. Silta osin kuin asukkaan edella tarkoitetut kunnat hankkisivat vain osan tarvilsemistaan palveluista sote-alueelta, ne osallistuisivat niiiden palvelujen rahoittamiseen suoriteperusteisesti. Laskutus perustuisi tuotantokustannuksiin. Sote-palvelujen toteuftamiseksi tarvittavista sote-alueen yhteisislii tehtavista, kuten inliastruktuurin aiheuttamista kustannuksistaja varalla olosta (iohon sisiiltlry muun muassa paiivystys, ensihoito ja poikkeustilavalmiuden yllapito) edellii tarkoitetut kunnat vastaisivat kapitaatioperiaatteen mukaisesti. Palvelurakenneuudistuksen yhteydessa tavoitteena on niin vahvojen kuntien ja sotealueiden muodostuminen, etta jarjestamisvastuussa ol vat tahot pystyviit kantamaan satunnaiset suuretkin kustannusvaihtelut. N?iin ollen tiillaisten vaihtelujen tasaamiseksi ei ole taryeen luoda lainsaedenndllii suurten kustannusten tasausjarjestelmaa. Kunnat voisivat kuitenkin halutessaan sellaisesta sopia. Samanaikaisesti sote-uudistuksen kanssa toteuttavalla kunlien valtionosuusja{estelman uudistus tulee muuttamaan perusteita, joiden mukaan valtionosuudet maaraytyvait. Sen vuoksi valmisteluryhmii ei ole tiiss5 vaiheessa kiisitellyt kuntakohtaisia laskelmia uudistuksen mahdollisista vaikutuksista. Sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvastuualueiden rahoitukseen, joka tulee sote-alueilta, sovellettaisiin kapitaatiornallia. Erityisvastuualueille tulisi myds joitakin keskitettyja tehtavia, joista valtio maksaisi sille suoraan korvauksen. SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ERIryISVASTUU. ALUEET Keskeinen osa uuden ervan toimintaa olisi siihen kuuluvien sote-alueiden toiminnan koordinaatio ja ohjaus seka naihin liittyviit tukitoiminnot. Tehtaviense toteuttamiseksi sote-ervalla on itseniiinen, lakiin perustuva paiitiisvalta. Koska ervalla ei ole palveluiden jitrjest?imisvastuuta, on muodostettava kriteerit niille nykyisess?i lainsiiiidiinniissii nimetyille kuntien, sairaanhoitopiirien ja erityisvastuualueiden tehtiiville, jotka jatkossa siirt,.vat erityisvastuualueille. Ervan tehtiivien perusteet ja keskeiset toiminta-alueet miiaritellaan lain tasolla. Tehtavien kuvausta usmennetaan asetuksin' Uudelle sote-ervalle annettavat keskeiset tehtiivat ovat (l ) yhdenvertaisuuden turvaaminen erityisesti sote-alueiden yhteistyiitii vaativissa k skitettiivissii palveluissa, (2) pazillekkaisyyksien, kilpavarustelun sekii palveluvajeiden viilttiiminen ja voimavarojen tarkoituksenmukainen ohjaus, (3) tutkimuksen, kehittemisen ja opetuksen alueellinen koordinaatio ja (4) erikseen siiadettiivat viranomaistehtavat.

12 l2 KUNTIEN KUULEMINEN Tiista valmisteluryhmen valiraportista ja siina esitetyista kannanotoista pyydetaian lausunnot kunnilta, sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymihe, erailta valtion viranomaisilta ja muilta viiliraportissa kesiteltyjen asioiden kanssa toimivilta tahoilta. Lausunnot otetaan huomioon valmisteluryhmiin loppuraporftia laadittaessa. Lausunnot tulee toimiftaa sosiaali-ja terveysministeriaille I l. I 0.20 I 3 mennessii. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN UUDISTAMISEN AIKATAULU ValmisteluryhmAn loppuraportti valmistuu joulukuussa Loppuraporttiin sisiiltyy ehdotus hallituksen esitykseksi sote-jarjestamislaiksi ja siihen liitty.r?iksi muuksi lainsiiiidiinniiksi. Myiis loppuraportti lahetefien lausuntokierrokselle samoin kuin viiliraportti. Lausuntojen perusteella viimeistellaan hallituksen esitys ja se annetaan eduskunnalle keviitistuntokaudella Valittitmasti eduskunnan h)'vaksyttyii lain ja sen tultua vahvistetuksi, kuntia kuullaan jarjestamisvastuun toteuttamisesta sekii sote-alueiden, perustason alueiden ja erva-alueiden muodostamisesta. Kuulemisen perusteella valmistellaan alueiden muodostarniseksi annettaya valtioneuvoston asetus. Asetus pyritai2in antarnaan syksyllii Tavoitteena on, ett?i sote-jiirjestamislaki ja siihen liittyvdt muut lait tulevat voimaan Sote-alueet, perustason alueet ja erityisvastuualueet aloittavat toimintansa viimeistaan

13 l-) VALMISTELU RYHMAN TEHTAVA JA TAVOITTEET 1.1 YLEISTA ValmisteluryhmAn tehtavana on laatia hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus sosiaalija terveydenhuollon jiirjestiimislaiksi, joka sisattaii kuntauudistuksen edellynamat valttiimattitmat saanniikset sosiaali- ja terveyspalvelujen j ii{estamisest?i j a rahoittamisesta. Vastuukuntanlallin maarittely sosiaali- ja terveydenhuollon osalta tehdaan yhteistydssa valtiovarainministeddn kanssa. Asettamisp?iatijksen mukaan Valmisteluryhm:in tulee liseksi laatia viiliraporfti mennessii. Siihen tulee sisaltya ehdotukset ainakin: tehtavista, joista noin asukkaan kunnalla sekii yli asukkaan kunnalla voi oila jiirjestamisyastuu; - kuntien keskinaisista rahoitusjiirjestelyista; vastuukuntamallin kuvauksesta sote-palvelujen osalta; seka - selvitys erityisvastuualueiden tehtaviste seka vaihtoehdoista yliopistollisten sairaaloiden omistuksen ja hallinnan jiirjestiimiseksi. Ryhman esitysten tulee perustua hallitusohjelman kirjauksiin, hallituksen puoliviilikirjaukseen sekai selvityshenkildtyitryhman esityksiin. Tyiissa tulee maiiritella vastuukuntana toimimisen edellyttamat kantokykytekijat ja niiden mahdolliset poikkeusperusteet Piiiininisteri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan sosiaali- ja tervcydenhuollon laadukkaiden, vaikuttavienja oikea-aikaisten palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi uudistetaan sosiaali- ja teweydenhuollon palvelurakennetta osana kuntarakenteen uudistamista. Lis?iksi hallitusohjelmassa todetaan, etta palvelurakenneuudistukser toteuttamiseksi s?iiidetiien sosiaali- ja terveydenhuollon jarjestamista, rahoitusta, kehittiimista ja valvontaa koskeva laki. Toimeksiannon mukaisen tehtaven tavoitteena on viiestdn terveyden' hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edi$aminen. Lisaksi tavoitteena on turvata yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille. Tavoitteena on myiis veestitpohjan laajentarninen palvelujen jinjestamisessi! seka palvelurakenteen ja toimintatapojen uudistaminen. Tavoitteen toteuftamiseksi valmistellaan hallitusohjelman ja halliruksen kehysp:iatdsten mukaisesti sosiaali ja terveydenhuollon jiirjestiimislaki ja siihen liittyvat Iakimuutokset. 1.2 VALIRAPORTIN TAVOITTEET VAliraportin tavoitteena on kuvata sote-palvelurakenteen kannalta keskeiset asiat siten' etta kunnat voivat ottaa huomioon muodostuvan uuden palvelurakenteen niiden valmistautuessa lekemiian kuntarakennelain (HE 31l2}l3\ 4 b $:n mukaista yhdistymisselvityste ja siihen liittyviiii 4 h $:n 2 momentin mukaista ilmoitusta siitii, mink,i kunnan tai kuntien kanssa se selvittiia yhdistynl ista.

14 t4 Liseksi kunnat ja muut tahot voivat ottaa kantaa valiraportissa oleviin kannanottoihin sotepalvelurakenteen toteutuksesta. Nama kannanotot voidaan otlaa huomioon valmisteluryhman loppuraportissa, joka sisaltiiii ehdotuksen eduskunnalle annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali-ja terveydenhuollon jarjestiim islaiksi ja siihen liittyvien lakien muutoksiksi. 2 AI EMPI SOTE-VALMISTELU Sosiaali- ja terveydenhuollon j iirjestem istii ja palvelurakenteen uudistamista on viime vuosien aikana kiisitelty STM:n asettaman kolmen eri ryhman toim sta. LisAksi peeministeri Kataisen asettama koordinaatioryhma teki asiaa koskevat linjaukset keviiiilla Sosiaali- ja terveysministerid asetti sryskuussa 20l0 tyiiryhman valmistelemaan sosiaali- ja terveydenhuollon jiirjestamista, kehiftamista ja valvontaa koskevan Iainsaadanniin peruslinjauksia. Tydryhman tavoitteena oli tehda perusselvitystydta tulevan hallitusohjelman valmistelua sekii seuraavalla hallituskaudella yalmisteltavaa lainsaedantda varten. TydryhmA esitti loppuraportissaan (STM raportteja ja muistioita 201l:7) kolme vaihtoehtoista mallia. Mallien perusteen oli kolme erilaisla kuntarakennetta, joissa kuntien lukummrii olisi olla alle 20, noin tai enemman. Kaikissa malleissa oli l?ihtitkohtan4 eftii vastuu sosiaali-ja terveyspalvelujen jerjestamisesta olisi nykyistii harvemmilla organisaatioilla. Nykyisen hallituksen ohjelmaan perustuen sosiaali- ja terveysministerid asetti maaliskuussa 2012 tydryhman, jonka tehtevana oli valmistella ehdotus sosiaali_ ja terveydenhuollon palve_ lurakenteeksi sekii valmistella lakia sosiaali- ja terveydenhuollon jiirjestamisesta, rahoittamisesta, kehittamisesta ja valvonnasta. Tydryhma totesi loppuaportissaan (STM raportteja ja muistioita 2012;30), etta sosiaari- ja terveydenhuo on palerurakenneuudistuks n tavoiteena on yhdenvertaiset sosiaali-ja terveyspalvelut ja nykyisin riittanattdmasti toimivien peruspalverujen vahvistaminen. Tydryhmii ehdotti uufta integroitua ja kaksitasoista palvelurakennetta, jossa olisi nykyiseen verrattuna taajempi sosiaali_ ja terveydenhuollon perustaso Ja tata tiiy_ denteva sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen erityisvastuutaso. Tyiiryhma totesi lisiiksi, ettit sosiaali- ja terveydenhuollon perustasolla tarvitaan fiiftavaii veestitpohjaa ja riittavia tuotantovolyymeja palvelujen laadun ja turvallisuuden takaamiseksi. Palvelujen jiirjestiijien riittaval vaestdpohjat luovat perustan kansallisesti yhdenvertaiselle palvelujarjestelmiille. Tytiryhman nakemyksen mukaan sosiaali_ ja terveydenhuollon jarjesta_ miseen riittavan vaestopohjan tulisi olla kantokykltekijriistii riippuen vahintaan _ Muita kantokykytekij6itii ovat jiirjestajan taloudellinen kestayyys ja vakaus, osaamisen turvaaminen, henkildstdn saatavuus ja riittevyys seka infrastruktuuri. Ty6ryhmiin niikemyksen mukaan osana uudistusta tulisi perustaa viisi sosiaali_ ja terveydenhuollon erityisvastuualuetta. Ehdotuksen mukaan niiden tehtaviin kuuluisi tyonjako_, koordinaatio-, suunnitteru-ja viranomaistehtiiviii seka vervolrisuus sopia kansa isesti maariterlyista vaativan erityistason palveluista ja varmistaa naiden palveluiden saatavuus. Erityisvas_ tuualueiden toimivallan tulisi perustua IainsiiAdiintiiitn. Selvityshenkiloryhmd ja sen loppuraporft i Edell?i mainitun palvelurakennetyairyhman tydn valmislclua tiiydentamaan asetettiin maras_ kuussa 2012 se lvityshenkildryhma Suomen kuntakentan alueellisten erojen Ja erityispiirteiden seka kielellisten olosuhteiden huomioon oftamiseksi. servityshenkirdtyitryhman tehtavaksi anneltiin yhteistyiissa kentan toimijoiden kanssa tukea palvelurakenneuudistuksen valmistelua

15 t) s lviftamalla alueellisesti parhaita, hallitusohjelman ja sosiaali- ja terveyspoliittisen ministeritydryhman l5.1lja tekerniin Iinjauksiin perustuvia sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneratkaisuja. Selvityshenkiliit esittivat luowtelussa raportissaanr ISTM raporttejaja muistioita ), etta sosiaali- ja terveydenhuollon jiirjestemisvastuu tulisi siirtzia kunnilta sosiaalija terveydenhuollon alueille (sote-alue). Samalla sairaanhoitopiirien ja kehitysvammahuollon erityishuoltopiirien kuntayhtymat purettaisiin ja toiminta organisoitaisiin uudelleen. Suomeen muodostettaisiin 34 sote-aluetta,4(untaa, jotka vastaisivat liihes kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen jarj estamisestii. Sote-alueiden lisaksi selvityshenkilttt ehdottivat viitta sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvastuualuetta, joilla olisi laajaa perustasoa tukevia ja koordinoivia tehtzivia, tutkimusta j a koulutusta. Yliopistosairaalat vastaisivat edelleen vaativimman hoidon tuottamisestaja osaamisesta viidellii alueella. Sosiaali-ja terveydenhuollon yhteisten erityisvastuualueiden rakentaminen parantaisi erityisesti sosiaalihuollon erityispalvelujen tilannetta. Sosiaalihuollossa myiis erityispalvelujen jarjestiiminen on nyt peeosin kuntien vastuullaja niiden saatavuudessa on suuria oneelmia. 3 PETTERI ORPON KOORDINAATIO- RYHMAN EHDOTUKSET Paaministeri Jyrki Katainen asetti kunta-ja sote-koordinaatioryhmiin, jonka puheenjohtajana on toiminut Kokoomuksen eduskuntaryhman puheenjohtaja Petteri orpo ja varapuheenjohtajana SDP:n eduskuntaryhmen puheenjohtaja Jouni Backman Ryhm:iiin kutsuttiin kunta-ja sote-uudistuksesta vastaavat ministerit sekai hallituspuolueiden ministeriryhmien ja eduskuntaryhmien edustajat. Koordinaatioryhmii esitti yksimielisesti sosiaali-ja terveystoimen palvelurakennetta uudistuvassa kuntakentiissa koskevan linjauksen Linjaus on VNK:n internet-sivuilla, ks: ankohtaista./tiedoft eevtiedote/fi i sp?oid= Linjausten perusteella piiiiministeri Katainen antoi eduskunnalle ilmoituksen sosiaali-ja terveyspalvelu-uudistuksen etenemisesta. llmoitus on VNK:n intemet-sivuilla, ks: /aj ankohtaista/puheevpuhe/fi j sp?oid: Lisaksi hatlitus antoi sote-uudistukseen liittyen eduskunnalle esityksen (HE 53/2013) kuntarakennelakia koskevan taydentiiyiin hallituksen esityksen (HE 3ll2013) Taydentiivassa esityksessa on selvitetty sote-uudistuksen keskeiset periaatteet' I Viitattaessa jaljernpana nuistiossa tahen rapofttiin kaytetean ilmaisua "selvityshenkil6ryhme esitti" tai muuta vastaavaa ilmaisua.

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiosta 2013:15 Sosiaali - ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI ESOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2013 2 Sosiaali-

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:45 Sosiaali- ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Helsinki 2013 2 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Sosiaali-

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Metropolijaoston raportti

Metropolijaoston raportti Metropolijaoston raportti 06.11.2013 Valmistelutyöryhmän metropolijaoksen tehtävänä oli 31.10.2013 mennessä - selvittää, kuinka perustasoa, sote aluetta, ja sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueita

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ STM TAUSTATIEDOT. 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Heinäveden kunta. 2. Vastaaja on Kunta 090 Heinävesi

LAUSUNTOPYYNTÖ STM TAUSTATIEDOT. 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Heinäveden kunta. 2. Vastaaja on Kunta 090 Heinävesi 1 LAUSUNTOPYYNTÖ STM TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Heinäveden kunta 2. Vastaaja on Kunta 090 Heinävesi 3. Jos vastaaja on kunta, toimielimen käsittelypäivämäärä ppkkvv 30.9.2013 (valtuusto)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue) 1 Vastaus STM:N lausuntopyyntöön sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi 2. Vastaaja on * Kunta Kauniainen 3. Jos

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Oulun Yliopistollinen Sairaala Oulaskankaan sairaala Visalan sairaala Valtuusto 29.5.2013 Hannu Leskinen

Oulun Yliopistollinen Sairaala Oulaskankaan sairaala Visalan sairaala Valtuusto 29.5.2013 Hannu Leskinen Oulun Yliopistollinen Sairaala Oulaskankaan sairaala Visalan sairaala Valtuusto 29.5.2013 Hannu Leskinen OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUE 2012 UTSJOKI Vaasa Keski- Pohjanmaa Pohjois- Savo

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM TAUSTATIEDOT. 4. vastaúksen vastuuhenkilön yhteystiedot. 1. Vastauksen antajan virallinen nimi

Lausuntopyyntö STM TAUSTATIEDOT. 4. vastaúksen vastuuhenkilön yhteystiedot. 1. Vastauksen antajan virallinen nimi TAUSTATEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi 3. Jos vastaaja on kunta, toimielimen kåsitteþpäivämäärä 4. vastaúksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nim KYSYMYKSET Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue)

Lisätiedot

MONIKANAVARAHOITUKSEN PURKAMISEN VAIHTOEHTOJA KOSKEVA SELVITYS

MONIKANAVARAHOITUKSEN PURKAMISEN VAIHTOEHTOJA KOSKEVA SELVITYS Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:19 Sosiaali- ja terveydenhuollon MONIKANAVARAHOITUKSEN PURKAMISEN VAIHTOEHTOJA KOSKEVA SELVITYS Helsinki 2015 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali-

Lisätiedot

Liite 1, Perusturvalautakunta 10.9.2013 101 1. KEURUUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Liite 1, Perusturvalautakunta 10.9.2013 101 1. KEURUUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Liite 1, Perusturvalautakunta 10.9.2013 101 PERUSTURVAJOHTAJAN SELVITYS 10.9.2013 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNEUUDISTUS / JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTTI 1. KEURUUN SOSIAALI-

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 2015:21 VAMMAISLAINSÄÄDÄNNÖN. uudistamistyöryhmän loppuraportti

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 2015:21 VAMMAISLAINSÄÄDÄNNÖN. uudistamistyöryhmän loppuraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 2015:21 VAMMAISLAINSÄÄDÄNNÖN uudistamistyöryhmän loppuraportti Helsinki 2015 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Päivämäärä Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 1 Lausuntopyynnön liite 1. KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 Sisältö 1 Keskeiset ehdotukset... 2 Yleistä... 2 Kuntajaon kehittämistä ja uusien kuntien muodostamista ohjaavat säännökset...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen Marraskuu 2014 ESIPUHE Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Lisätiedot

Elinvoimainen. kunta- ja palvelurakenne. 5a/2012. Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys. Osa I Selvitysosa. Kunnat

Elinvoimainen. kunta- ja palvelurakenne. 5a/2012. Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys. Osa I Selvitysosa. Kunnat Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys Osa I Selvitysosa 5a/2012 Kunnat Osa I Selvitysosa Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 9 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Osa 1 (4): Kuntayhtymä ja liitteet Hallitus 2.12.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE ISER Itä-Suomen malli ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 10.12.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki metropolihallinnosta, laki metropolialueen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:5 Harvinaisten sairauksien KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Ohjausryhmän raportti Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksupolitiikan

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksupolitiikan Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2005:10 Sosiaali- ja terveydenhuollon maksupolitiikan ja maksujärjestelmän uudistamista selvittäneen toimikunnan mietintö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys THL 1 THL 2 Sisällysluettelo 1. SELVITYSTEHTÄVÄ... 5 1.1. TAUSTAA... 5 1.2. TOIMEKSIANTO... 6 1.3. SELVITYSTYÖN TAVOITE... 7 2. SELVITYSTYÖN TOTEUTUS...

Lisätiedot