Onko säännös tarkoituksenmukainen?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Onko säännös tarkoituksenmukainen?"

Transkriptio

1 Keski-Suomen kuntien lausunnot SOTE-järjestämislaista 8. 5 :ssä säädetään palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Säännöksen mukaan palvelut on toteutettava väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä palvelujen käyttäjiä, mutta säännöksen mukaisten edellytysten täyttyessä palveluja voidaan keskittää. Onko säännös tarkoituksenmukainen? 1.Muurame Ei 5 Säännös jättää käytännössä täysin auki lähipalvelujen määritelmän ja palvelujen saavutettavuuden ja palveluihin pääsemisestä aiheutuvat kustannukset. Hämmennystä herättää esimerkiksi keskustelu siitä, että lähipalvelut voitaisiin tuottaa sähköisinä palveluina. Tällainen lähestymistapa muuttaa perinteisesti ymmärretyn lähipalvelukäsitteen. Käsitteen sisältö tulisi avata kokonaisuudessaan. Palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta tulee arvioida kokonaistaloudellisesti, ei pelkästään palveluntuottajan tehokkuuden näkökulmasta. Ihmisvaikutusten arvioinnin tulisi olla pakollista. Laskentamalleja on luotu kokonaistaloudellisuuden arviointiin ja näiden käyttö tulee olla pakollista ja kokonaistaloudellisesti tehottomien ratkaisujen teko tulisi 5 :ssä kieltää. 2. Saarijärvi 3. Uurainen Ei Säännös jättää käytännössä täysin auki lähipalvelujen määritelmän ja palvelujen saavutettavuuden ja palveluihin pääsemisestä aiheutuvat kustannukset. Palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta tulee arvioida kokonaistaloudellisesti, ei pelkästään palveluntuottajan tehokkuuden näkökulmasta. Ihmisvaikutusten arvioinnin tulisi olla pakollista. Laskentamalleja on luotu kokonaistaloudellisuuden arviointiin ja näiden käyttö tulee olla pakolista ja kokonaistaloudellisesti tehottomien ratkaisujen teko tulisi 5 :ssä kieltää. 4. Viitasaari 5. Keuruu Ei Kriteetinä tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas toiminta voi johtaa maaseudun palvelujen merkittävään keskittämiseen. Muutoksissa tulee tehdä erilaisten vaikutusten arviointia (eva). 6. Äänekoski 7. Joutsa 8. Jyväskylä 9. Kannonkoski 10. Karstula Kivijärvi 12. Konnevesi 13. Laukaa 14. Luhanka Ei 15. Petäjävesi 16. Pihtipudas 17. Toivakka Ei 18. Ei Hankasalmi 19. Kyyjärvi 20. Multia 21. Kinnula

2 9. 7 :ssä säädetään palvelujen kielestä. Turvaako säännös asianmukaisesti palvelujen käyttäjienkielelliset oikeudet? Muurame Saarijärvi Uurainen Viitasaari Keuruu Äänekoski Joutsa Jyväskylä Kannonkoski Karstula Kivijärvi Konnevesi Laukaa Luhanka Petäjävesi Pihtipudas Toivakka Hankasalmi Multia Kyyjärvi Kinnula Ei Ei kantaa

3 10. 8 ja 9 :ssä säädetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kuuluu ensisijaisesti kunnille. Sote-alueen ja tuottamisvastuussa olevankunnan ja kuntayhtymän on otettava päätöksissään huomioon niiden vaikutukset väestön hyvinvointiin ja terveyteen sekä annettava kunnille asiantuntija-apua. Onko säännösten mukainen työnjako tarkoituksenmukainen? Muurame Ei 8 ja 9 Järjestämislakiesitys ei tue hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kunnissa. Tehtävä jää edelleen kunnille, mutta suurimmalta osalta kunnista katoaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteys. Ainoastaan tuottajakunnat voisivat esityksen mukaan jossain määrin toteuttaa tehtävää. Tämäkin riippuu siitä, mitä linjauksia sote-alueen kuntayhtymässä tehdään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Jos lakiesitys toteutuu sellaisenaan, monilla alueilla palvelurakenne hajoaa ja muuttaa muotoaan. Tämä hidastaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toteuttamista. Ei ole todennäköistä, että sote-alueelta annettava tuki kuntia kovin paljon auttaa, koska terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen täytyy tehdä poikkihallinnollisesti lähipalveluna ihmisten parissa jatkuvasti työskennellen. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen pitäisi laissa kirjoittaa toisin ja selvemmin. Lakiesityksessä esitetty kustannustenjakomalli tekee käytännössä kunnille mahdottomaksi järjestää ehkäiseviä palveluja. Valtionosuuksien leikkaukset heikentävät kuntien rahoituspohjaa ja samalla toteutettavaksi esitetty palvelujen rahoitusmalli siirtää korjaavan työn kustannukset SOTE-alueelle ja jättää ehkäisevän työn kustannukset kuntiin. Rahoitusmuutoksen jälkeen kunnilta poistuu taloudellinen intressi, henkilöstövoimavarat ja rahoituspohja ehkäisevien palvelujen järjestämiseen. Sote-alueen rahoitusmallia tuleekin muuttaa kokonaistaloudellisesti tehokkaaseen toimintaan kannustavaksi, eikä osaoptimointia suosivaksi. Saarijärvi Uurainen Ei Lakiesityksessä esitetty kustannustenjakomalli tekee käytännössä kunnille mahdottomaksi järjestää ehkäiseviä palveluja. Valtionosuuksien leikkaukset heikentävät kuntien rahoituspohjaa ja samalla toteutettavaksi esitetty palvelujen rahoitusmalli siirtää korjaavan työn kustannukset SOTE-alueelle ja jättää ehkäisevän työn kustannukset kuntiin. Rahoitusmuutoksen jälkeen kunnilta häviää taloudellinen intressi ja rahoitus järjestää ehkäiseviä palveluja. Sote-alueen rahoitusmallia tuleekin muuttaa kokonaistaloudellisesti tehokkaaseen toimintaan kannustavaksi, eikä osaoptimointia suosivaksi. Viitasaari Keuruu Ei Kuntien, tuottajavastuutahojen ja sote-alueiden yhteistyölle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä tarvitaan valtakunnallinen malli/rakenne, etteivät kunnat jää tehtävässä liian yksin. Kunnat tarvitsevat hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen taloudellista kannustavuutta. Äänekoski Joutsa Ei Myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulee olla kokonaisuutena sote-alueella ja järjestämissuunnitelmassa. Ei voi olla kahta vastuutahoa samasta asiasta. Jyväskylä Kannonkoski Ei Karstula Kivijärvi Konnevesi Laukaa Luhanka Ei Petäjävesi Pihtipudas Ei Toivakka Ei Hankasalmi Ei Multia Kyyjärvi Kinnula

4 11. Muita huomioita 1 luvun säännöksistä. Muurame Lain tarkoituksena on järjestää edellytykset laadukkaille sosiaali- ja terveyspalveluille, jotka on kustannustehokkaasti tuotettu. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen irrottaminen kunnan muista toiminnoista on kuitenkin vaarassa johtaa täysin päinvastaiseen lopputulokseen kuin lain tarkoitus on. Kustannustehokkaimmat ja laadukkaimmat palvelujen järjestämismallit ovat tutkimustiedon mukaan perustuneet paikallisen yhteisöllisyyden hyödyntämiseen, matalaan organisaatiorakenteeseen ja hallinnonalojen joustavaan yhteistyöhön. Vaarana on, että palvelujen järjestämisen ja tuottamisen tapa jäykistyy ja päätöksenteko hidastuu, jolloin toimintaympäristön muutoksiin ei ehditä reagoida riittävän nopeasti. Esitetty laki johtaa tosiasiassa sosiaalija terveyspalvelujen irtaantumiseen kunnallisesta päätöksenteosta ja todennäköisesti palvelujen keskittämiskehitykseen pitkällä aikavälillä. Saarijärvi Rahoituksessa pitäisi pystyä huomioimaan kunnan toteuttamat toimenpiteet ennaltaehkäisemisen parantamiseksi Uurainen Lain tarkoituksena on järjestää edellytykset laadukkaille sosiaali- ja terveyspalveluille, jotka on kustannustehokkaasti tuotettu. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen irrottaminen kunnan muista toiminnoista on kuitenkin vaarassa johtaa täysin päinvastaiseen lopputulokseen kuin lain tarkoitus on. Kustannustehokkaimmat ja laadukkaimmat palvelujen järjestämismallit ovat tutkimustiedon mukaan perustuneet paikallisen yhteisöllisyyden hyödyntämiseen, matalaan organisaatiorakenteeseen ja paikallistason eri hallinnonalojen joustavaan ja paikallisesti räätälöityyn yhteistyöhön. Viitasaari Terveyden edistämisen jakautuminen niin, että kunnat vastaava terveyden edistämisestä ja isommat alueet tuotannosta ei ole terveyden edistämisen kannalta sujuva lähtökohta. Saadaanko keskittämisellä aikaan hajautettu palvelurakennelma (vrt. poliisihallinto, työvoimahallinto), jossa reuna-alueet jäävät kuitenkin palvelukatveeseen? Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi tulee tehdä lähipalveluista ja mahdollisista keskittämisistä. Vanhus ja vammaisneuvostot jäävät kunnan toiminnaksi; miten varmistetaan työnjako sote-alueen ja kunnan välillä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, koska uudistuksella vastuuhenkilöt siirtyvät sote-tuotantoalueen palvelukseen? Säännöksessä ei oteta riittävästi huomioon kaikkien erilaisten kieliryhmien ja käyttäjien tarpeita. Perustuslain 17 3momentissa säädetään: viittomakieltä käyttävien sekä vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudet turvataan lailla. viittomakielisten oikeuksista säädetään myös YK:n yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista. Viittomakielisten oikeuksia ei ole lakiesityksessä huomioitu, vaikka Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu toimeksianto kehittä viittomakielisiä sosiaali- ja terveyspalveluita ja valmisteilla on erillinen viittomakielen kielilaki. Mainitussa perustuslain pykälässä viitataan kahteen rei ryhmään: viittomakieltä käyttävät henkilöstö sekä tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevat henkilöt. Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän näkemys on, että viittomakielen käyttäjien oikeuksien toteutumiseen ei riitä tulkkauspalvelujen käyttöön ohjaaminen. Etenkin vanhukset, lapset ja mielenterveyspotilaat ja kaikki haavoittuvat ryhmät tarvitsevat palveluja suoraan omalla kielellään. Viittomakieltä käyttävien on voitava itse määritellä milloin he tarvitsevat tulkkia ja milloin he tarvitsevat käännöspalvelua. Erityisesti silloin kun sairastaminen tai muu palveluntarve jatkuu pitkäkestoisesti, on tärkeää, että tulee ymmärretyksi ilman, että asian puolesta tarvitsee itse taistella. Keuruu - Äänekoski - Joutsa 5 ) Lähipalvelujen osalta tulee säätää tarkemmin, mitkä palvelut ainakin ovat lähipalveluja. Nykyisessä tekstimuodossa ei mainita ollenkaan sosiaalityönpalveluja. Uudet lähipalvelujen tuottamismuodot eivät välttämättä ole kustannustehokkaita palveluja esim. mobiilit palvelut. joissa menee työntekijän työaikaa kulkemiseen paikasta toiseen ja tehokas työaika jää vähäiseksi. Palvelujen arvioinnissa tulee huomioida myös ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA). 8-9 ) Kuntalaki säätää terveyden edistämisen ja kuntalaisten hyvinvoinnin ensisijaisesti kunnan tehtäväksi ja järjestämislain säännös määrittelee saman asian myös sote-alueen

5 Jyväskylä tehtäväksi. Näin ollen samasta asiasta on vastuussa kaksi erillistä tahoa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kunnassa tulee varata riittävät voimavarat ja siitä tulee sopia järjestämissopimuksessa. Yhteys sote-alueen ja tuottajan sekä kunnan välillä on erittäin tärkeä ja tässä tarvitaan uudenlaista yhteistyötä. Huomionarvoista on myös se, että kunnan vahvuus on hallinnonalojen välinen yhteistyö. Valtiovallan tulee turvata myös kunnalle määrärahat kunnan vastuulla olevan terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin toteuttamiseen. Ehdotetussa mallissa sote-rahat menevät sote-alueen kautta tuottajalle. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuu on ensisijaisesti kunnalla. Järjestämislain mukaan sote-alueen ja tuottamisvastuussa olevien kuntien ja kuntayhtymien on toimittava yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja annettava niille asiantuntija-apua hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Tämän yhteyden toimivuus on varmistettava kaikin tavoin. On luotava malli, jolla yhteistyö varmistetaan. Kannonkoski Lähipalvelujen saatavuuden turvaaminen myös pienissä kunnissa/taajamissa ja reunaalueilla on keskeistä. Esimerkiksi Perusturvaliikelaitos Saarikan 5 kunnan alueella lähipalvelujen mahdollinen etääntyminen aiheuttaa huolta. Alue on maaseutumaista, välimatkat ovat pitkät ja osin vesistöjen rikkomat sekä alueella on erittäin harva julkinen liikenne. Lisäksi väestön sairastavuus on korkea ja sosioekonominen asema ja koulutustaso matala. Edellä mainitun johdosta alueen väestölle on lähipalvelujen saavutettavuus ja saatavuus tärkeää. Isompi sote-alue sekä tuotanto-organisaatio voi kuitenkin tarjota laajemmat kehittämismahdollisuudet kustannustehokkaammin esim. sähköisten palveluiden, mobiilipalveluiden ja liikkuvien palveluiden käyttöönottamisessa. Kuntien tehtävänä on asukkaidensa hyvinvoinnin edistäminen. Ristiriitaa voi aiheuttaa jatkossa se, että terveyspalveluiden järjestämisestä sekä tuottamisesta päättävät toiset tahot kuin se yksittäinen kunta, jolla kuitenkin on em. vastuu hyvinvoinnin edistämisestä. Esitetty työnjako vaatii tarkennusta. Lakiehdotus ei myöskään mitenkään kannusta kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Karstula Kivijärvi 5 :n kirjaus palvelujen keskittämisen mahdollisuudesta silloin, kun palvelujen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas toteuttaminen edellyttävät sitä, on liian epämääräinen ja tulkinnanvarainen. Pykälää voidaan tulkita hyvin monella tavalla ja tulkinnanvaraisuus osittain vesittää pykälän hyvän ajatuksen siitä, että lähipalvelut todella turvataan ja keskittäminen olisi poikkeus. 8-9 :issä säädetty kunnan ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä on hyvä lähtökohta. Sote-järjestelmän rahoituksen järjestämisessä tulisi luoda mekanismeja, jotka kannustavat kuntia hyvinvoinnin edistämisessä. Sote kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja Pohjoisessa Keski-Suomessa noin asukkaalle viiden eri kunnan alueella (Saarijärvi, Karstula, Kannonkoski, Kivijärvi, Kyyjärvi). Alue on maaseutumaista, välimatkat ovat pitkät ja osin vesistön rikkomat sekä alueella on erittäin harva julkinen liikenne. Lisäksi väestön sairastavuus on korkea ja sosioekonominen asema ja koulutustaso matala. Edellä mainitun johdosta alueen väestölle on lähipalvelujen saavutettavuus ja saatavuus tärkeää. Kuitenkin isompi sote-alue sekä tuotantoorganisaatio voivat tarjota laajemmat kehittämismahdollisuudet esim. sähköisten palveluiden, mobiilipalvelujen ja liikkuvien palvelujen käyttöönottamisessa. Palvelujen kehittämisessä on myös kustannustehokkuus tärkeää, koska harvaanasutulla alueella ei ole kustannustehokasta ajattaa henkilöstöä ristiin rastiin ja myös jatkossa työvoimapula eräiden asiantuntijatehtävien (mm. sosiaalityöntekijät, puheterapeutit, psykologit) osalta voivat pakottaa palvelujen keskittämiseen tai uudenlaiseen kehittämiseen. Kuitenkin lähipalveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä on huomioitava eri asiakasryhmien erityistarpeet.8-9 :ien mukainen työnjako on tarkoituksenmukainen ja olisi miellettävä, että kunnan muiden toimialojen kehittämisellä voi olla paljon suurempi vaikutus väestön hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen kuin sote-palveluilla, esim. kuntien elinkeinopolitiikka (kauppapalvelut, kaavoitus), asiointikuljetukset, sivistys- ja vapaa-aikatoimi, kansalaisopisto, kolmannen sektorin toiminta. Yhtenä suurena ongelmana maaseudulla on osin väestön turvattomuus, joka edellyttää kaikkien yhteistyötahojen tiivistä yhteistyötä. Joka

6 Konnevesi Laukaa Luhanka Petäjävesi Pihtipudas Toivakka tapauksessa kuntien toimenpiteet väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, esim. ennalta ehkäiset toimenpiteet sekä niillä aikaansaadut vaikutukset tulee jotenkin huomioida rahoituksessa, jotta tämä kannustaa jatkamaan ja kehittämään ko. toimenpiteitä sekä antaa niiden kautta esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä laajemminkin. Laista puuttuu kokonaan vaikutusten arviointi, joka olisi tullut tehdä lain valmistelun yhteydessä. Jatkossa tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota mm. edellisen kappaleen mukaiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaikutusten arviointiin ja kehittää mittaamis- ja raportointimenetelmiä. 5 : Säännöksen pääperiaate on oikea, mutta tarkoituksenmukaisuus- ja taloudellisuusperusteilla pääperiaate voidaan vesittää. Huoli lähipalvelujen säilymisestä pienissä kunnissa 5 : palvelujen keskittämistä ei pidä tehdä pelkästään taloudellisilla perusteilla, on huomioitava myös laissa mainitut muut kriteerit ja kokonaistaloudellisuus 8 ja 9 : Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan hallintokuntien yhteistyötä, kokonaisvastuu säilyy kunnalla, mutta kunnalle on luotava kannustimia tehtävän tuloksellisen hoitamisen varmistamiseksi. Kunta siirtää koko sosiaali- ja terveyshenkilöstönsä tuottajakuntayhtymän palvelukseen, mutta toisaalta kunta joutuu resursoimaan ja järjestämään hyvinvoinnin edistämisen työn ja kuntalaissa määrättyjen lakisääteisten neuvostojen organisoinnin ja valmistelun. Miten kunta voi ohjata hyvinvoinnin kokonaisuutta, kun koko sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuu on sotealueella ja muiden hyvinvointipalvelujen järjestämisvastuu kunnalla? Kustannustehokkuus pitää sisällään tarpeenmukaisen palvelun. Tarpeenmukainen palvelu ei ole kuitenkaan kaikkien saavutettavissa lähipalveluna. Mitä tarkoitetaan palvelujen keskittämisellä, kuka määrittelee, mitä palveluja keskitetään. Mitä lähipalvelulla tarkoitetaan ja mitkä ovat kustannusvaikutukset kuntalaisten kannalta ja muut vaikutukset. Määritellyt lähipalvelut (mobiili, palvelupäivä, palveluseteli, sähköiset palvelut) eivät kata aukottomasti kaikkien ihmisryhmien tarpeita lähipalvelujen osalta. Lähipalvelut eivät ole aina se edullisin vaihtoehto (aika, välimatka). Selvitykset vaikutuksista tekemättä em. asioiden osalta. Valtionosuusleikkaukset heikentävät kuntien rahoituspohjaa ja kapitaatioperusteinen maksujärjestelmä ei pidä sisällään ehkäisevän työn palkitsemista, sen kustannukset jäävät kuntiin. Kuntien mielenkiinto ehkäisevän työn järjestämiseksi vähenee. Valtionosuusjärjestelmässä pitäisi olla "korvamerkittyä" rahaa ehkäisevän työn ylläpitämiseksi kunnissa. Ehkäisevän työn merkitys etenkin lasten ja nuorten kanssa työskenneltäessä on kauaskantoista ja kaikkia osapuolia hyödyttävää. Miten varmistutaan siitä, että kunnat jatkossa panostavat kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen? On olemassa vaara, että ennaltaehkäisevien toimien osuus entisestään vähenee, kun kuntien resurssit taloudelliset ja henkilöstöresurssit vähenevät. Miten varmistetaan yhteistyö sote-alueen kanssa? Kuntien vastuulla on myös hyvinvointikertomuksen laatiminen, kuka sen ottaa vastuulleen? Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen huolehtimista jatkossa voisi huomioida kuntien maksuosuudessa sote-alueelle (kannuste). Vastuukysymykset ja kannusteet olisi tärkeää huomioida jo järjestämissopimuksessa. Palvelujen yhdenvertainen saavutettavuus on varmistettava erityisesti reuna-alueiden osalta, samoin on varmistettava palvelujen esteetön saatavuus erityisryhmien kohdalla. Terveyden edistämisen jakautuminen niin, että kunnat vastaavat terveyden edistämisestä ja isommat alueet tuotannosta ei ole terveyden edistämisen kannalta sujuva lähtökohta. Saadaanko keskittämisellä aikaan hajautettu palvelurakennelma (vrt. poliisihallinto, työvoimahallinto), jossa reuna-alueet jäävät kuitenkin palvelukatveeseen? Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi tulee tehdä lähipalveluista ja mahdollisista keskittämisistä. Vanhus- ja vammaisneuvostot jäävät kunnan toiminnaksi; miten varmistetaan työnjako sote-alueen ja kunnan välillä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, koska uudistuksella vastuuhenkilöt siirtyvät sote-tuotantoalueen palvelukseen? 1. Lähipalvelujen käsite tulisi määrittää tarkemmin. On tarkoituksenmukaista, että harvemmin tarvittavat ja erityistä osaamista vaativat palvelut järjestetään keskitetysti. Kuitenkin huoleksi jää, miten paljon lähipalvelut häviävät ja miten esimerkiksi Toivakan terveyskeskuksen aseman käy. Terveyskeskus nähdään yhtenä

7 Hankasalmi Multia Kyyjärvi olennaisena asiana asukkaiden saamiseksi kuntaan. 2. On hyvä asia, että tuottamisvastuussa oleva taho huomioi kunnan hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen toimet. On kuitenkin ristiriitaista, että vastuu terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä kuuluu ensisijaisesti kunnille, mutta sote-alue ja tuottamisvastuussa oleva kuntayhtymä tai kunta vastaa sote-palveluiden käytännön järjestämisestä. Hyvinvoinnin edistämiseen liittyy olennaisella tavalla tiivis yhteistyö myös sivistystoimen ja teknisen toimen kanssa. Miten tämä toimii käytännössä? 3. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen irrottaminen kunnan muista toiminnoista on vaarassa johtaa siihen, että ennaltaehkäisevälle työlle ei nähdä kannustavuutta. Kustannustehokkaimmat ja laadukkaimmat palvelujen järjestämismallit ovat tutkimustiedon mukaan perustuneet usein paikallisen yhteisöllisyyden hyödyntämiseen, vähäiseen hallintoon ja paikallistason eri hallinnonalojen joustavaan ja tehokkaaseen yhteistyöhön. Keskittämisperusteina palvelujen tarkoituksenmukainen toteuttaminen ja kustannustehokkuus jättävät tilaa tulkinnoille. Keskittämistä tulisi edeltää pakollinen vaikutusten arviointi, mikä olisi huomioitava järjestämispäätöstä tehtäessä. Sähköiset tai mobiilipalvelut eivät välttämättä lisää palvelujen saatavuutta, kun osa väestöä ei kykene niitä käyttämään. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on vastuutettu sote-alueelle ja tuotantoorganisaatiolle sekä kunnalle. Työnjako voi olla epäselvä vaikka ensisijainen vastuu todetaan olevan kunnalla. Yhteistyön toimivuus on varmistettava. Ennalta ehkäisevä työ kunnissa voi jäädä vähäiseksi, mikäli sillä ei ole vaikutusta kunnan maksuosuuteen. Kunnille tulisi saada taloudellinen kannustin monialaisen terveyden edistämisen toteuttamiseen. Muutoin kuntien taloudellinen tilanne huomioiden, ehkäisevään työhön ei pystytä osoittamaan lisäresursseja. Kuntien organisoitavaksi jää ehkäisevän työn koordinointi, kun sote-henkilöstö siirtyy tuotanto-organisaatioon. Toisaalta ongelmaksi voi muodostua terveyden edistämiseen perehtyneiden ammattilaisten löytäminen. Epäselvää on myös, kenen vastuulla on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuus. Myös vanhus- ja vammaisneuvostot, joissa tällä hetkellä sote-viranhaltijoilla on vetovastuuta, jäävät kuntien hoidettaviksi 5 kirjoitettava auki mitä lähipalvelut on. Kyyjärven kunnan mielestä lähtökohtana tulee olla palvelujen saatavuus lähellä kuntalaisia riippumatta kunnan koosta tai sijainnista. Kyyjärven osalta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuottaa Sote-kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka. Kyseinen kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos toimii Pohjoisessa Keski-Suomessa viiden eri kunnan alueella (Saarijärvi, Karstula, Kannonkoski, Kivijärvi, Kyyjärvi). Asukkaita näissä kunnissa on yhteensä n Alue on maaseutumaista, välimatkat ovat pitkiä ja osin vesistön rikkomat. Alueella on erittäin harva julkinen liikenne. Lisäksi väestön sairastavuus on korkea ja sosioekonominen asema ja koulutustaso matala. Edellä mainitun johdosta alueen väestölle on lähipalvelujen saavutettavuus ja saatavuus tärkeää. Isomman sote-alueen etuna on se, että se kykenee tarjoamaan laajemmat kehittämismahdollisuudet esim. sähköisten palveluiden, mobiilipalvelujen ja liikkuvien palvelujen käyttöönottamisessa. Palvelujen kehittämisessä on myös taloudellisuus tärkeää, koska harvaanasutulla alueella ei ole kustannustehokasta ajattaa henkilöstöä ristiin rastiin ja myös jatkossa työvoimapula eräiden asiantuntijatehtävien (mm. sosiaalityöntekijät, puheterapeutit,psykologit) osalta voivat pakottaa palvelujen keskittämiseen tai uudenlaiseen kehittämiseen. Kuitenkin lähipalveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä on huomioitava eri asiakasryhmien erityistarpeet. 8-9 :ien mukainen työnjako on tarkoituksenmukainen ja olisi miellettävä, että kunnan muiden toimialojen kehittämisellä voi olla paljon suurempi vaikutus väestön hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen kuin sote-palveluilla, esim. kuntien elinkeinopolitiikka (kauppapalvelut, kaavoitus), asiointikuljetukset, sivistys- ja vapaaaikatoimi, kansalaisopisto, kolmannen sektorin toiminta. Yhtenä suurena ongelmana maaseudulla on osin väestön turvattomuus, joka edellyttää kaikkien yhteistyötahojen tiivistä yhteistyötä. Joka tapauksessa kuntien toimenpiteet väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, esim. ennalta ehkäisevätt toimenpiteet sekä niillä aikaansaadut vaikutukset tulee jotenkin huomioida rahoituksessa, jotta tämä kannustaa jatkamaan ja kehittämään ko. toimenpiteitä sekä antaa niiden kautta esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä laajemminkin. Laista puuttuu kokonaan vaikutusten arviointi, joka olisi tullut tehdä lain valmistelun yhteydessä. Jatkossa tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota mm. edellisen kappaleen mukaiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaiku-

8 Kinnula tusten arviointiin ja kehittää mittaamis- ja raportointimenetelmiä. Mikäli lähipalveluiden yksityiskohtaisissa perusteluissa mainitut asiat huomioidaan eli palvelujen tarpeen runsas käyttö ja toistuvuus, on 5 säännös tarkoituksenmukainen palvelujen saatavuuden kannalta. Kinnulan kunnan kannalta lähipalveluina nämä edellytykset täyttää oman terveysaseman ja sosiaalitoimen palvelujen nykyisen tasoinen säilyminen. Lakiluonnoksen 5 :ssä on määritelty lähipalveluksi palvelu, jota väestö käyttää usein ja osa väestöstä toistuvasti, jopa päivittäin. Lähipalveluksi on Kinnulan kannalta luettava myös ikäihmisten ympärivuorokautinen asumispalvelu, jossa asukkaat tarvitsevat päivittäin apua ja tukea. Inhimillisesti ja eettisesti ottaen on arvokasta tarjota vanhuus, jossa yhteydenpito sukulaisiin ja tuttaviin on maantieteellisestikin aidosti mahdollista. Kunnan vastuu terveyden ja hyvinvoinnin seurannasta ja edistämisestä on jo Kuntalaissa mainittu asia. Hyvinvointikertomuksen sisällyttäminen tähän lakiin ohjaisi tiukasti kunnat samansuuntaiseen asioiden käsittelytapaan. Järjestämislain velvoitteissa vaikutusten ennakkoarviointi on paikallaan. Tätä varten kuntien tulisi kuitenkin saada sosiaali- ja terveysalueelta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja muilta asiantuntijatahoilta tukea ja mahdollisesti strukturoituja arviointimalleja yhteismitallisuuden varmistamiseksi :ssä säädetään järjestämisvastuusta. Onko säännöksen mukainen järjestämisvastuunsisältö mielestänne tarkoituksenmukainen? Muurame Ei 11 Järjestämisvastuun siirtäminen SOTE-alueelle siirtää tosiasiallisesti ohjauksen- valvonnan ja päätöksenteon kuntien päätöksenteon ulkopuolelle sosiaali- ja terveysministeriön ohjaukseen. Päätöksenteon siirtoon sisältyy perustuslaillinen ongelma. Jos uudistus toteutetaan SOTE-alueiden pohjalta sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa esitetyssä laajuudessa, tulisi harkita järjestämis- ja rahoitusvastuun siirtämistä kokonaisuudessaan valtiolle. Saarijärvi Uurainen Ei Järjestämisvastuussa olevat sote-alueet esitetään perustettavaksi nykyisten erikoissairaanhoidon ERVA-alueiden pohjalle. Erikoissairaanhoito on kustannuksiltaan nopeimmin kasvava sosiaali- ja terveydenhuollon osa ja suora yhteys tähän luo huonon pohjan rakentaa kustannustehokasta ja peruspalvelulähtöistä palvelujen järjestämistapaa. Järjestämisvastuun siirtäminen SOTE-alueelle siirtää päätöksenteon käytännössä kuntien päätöksenteon ulkopuolelle sosiaali- ja terveysministeriön ohjaukseen. Päätöksenteon siirtoon sisältyy perustuslaillinen ongelma. Viitasaari Vakka selvyyden vuoksi olisi hyvä olla sama määritelmä kuntalain kanssa Keuruu Ei Perustuslainmukaisuus on varmistettava Äänekoski Joutsa Jyväskylä Kannonkoski Karstula Kivijärvi Konnevesi Laukaa Luhanka Ei Järjestämisvastuun siirtäminen SOTE-alueelle siirtää päätöksenteon sosiaali-

9 Petäjävesi Pihtipudas Toivakka Hankasalmi Multia Kyyjärvi Kinnula ja terveysministeriön ohjaukseen. Kyseessä on perustuslaillinen ongelma. Maksaako kunnat muiden SOTE-alueiden kustannuksia tulevaisuudessa, miten tasoitetaan eri tuottamisvastuualueiden tehokkuuserot. vaikka selvyyden vuoksi olisi hyvä olla sama määritelmä kuntalain kanssa Ei :ssä säädetään järjestämispäätöksestä. Järjestämispäätöksen tarkoituksena on määritellä,miten sote-alue huolehtii järjestämisvastuun toteuttamisesta. Sote-alue päättää järjestämispäätöksen sisällön sote-alueen sekä tuottamisvastuussa olevien kuntien ja kuntayhtymien välisten neuvottelujen perusteella. Onko järjestämispäätöksen laatimismenettely tarkoituksenmukainen? Muurame Ei 12 Järjestämispäätös alistetaan tosiasiallisesti sosiaali- ja terveysministeriölle, koska järjestämispäätös hyväksytään Sote-alueen ja ministeriön neuvotteluissa. Tosiasiallisesti järjestämispäätöksen sisällöstä päättää sosiaali- ja terveysministeriön ohjausyksikkö eivätkä järjestämisalueen kunnat. Kuntien tehtävistä ei voi päättää järjestämissopimuksella, koska kuntien tehtävistä päätetään laissa. Kyseisen menettelyn perustuslainmukaisuus tulee selvittää. Kuntarahoituksella kerätty rahoitus kohdennetaan järjestämispäätöksellä takaisin kuntien omistamille tuotantoalueille. Tällä hetkellä on tarkemmin määrittelemättä, millä periaatteilla tämä voi tapahtua ja miten tasoitetaan eri tuotantoalueiden tehokkuuserot. Tarkoituksenmukaisempaa olisi ohjata rahoitus suoraan valtiolta sote-palvelujen järjestäjälle valtion käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa. Sote-alueille rahoitus kohdennettaisiin palvelutarvearvioinnin perusteella. Saarijärvi Uurainen Ei Järjestämispäätös alistetaan viimekädessä sosiaali- ja terveysministeriölle, koska se hyväksytään Sote-alueen ja ministeriön neuvotteluissa. Kyseinen menettelyn perustuslainmukaisuus tulee selvittää. Kuntarahoituksella kerätty rahoitus kohdennetaan järjestämispäätöksellä takaisin kuntien omistamille tuotantoalueille, on tarkemmin määrittelemättä millä periaatteilla tämä voi tapahtua ja miten tasoitetaan eri tuotantoalueiden tehokkuuserot. Viitasaari Keuruu ei Sosiaali- ja terveysministeriön, Kuntaliiton, sote-alueiden ja tuotantovastuussa olevien tahojen yhteistyönä tulee tehdä valtakunnalliset ohjeet järjestämispäätöksen laatimiselle. Järjestämispäätöksestä tulisi kuulla kuntia, ei vain ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon asukkaiden näkemyksiä. Äänekoski Joutsa ei kunnalle jää vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, myös tämän tulee olla yhden järjestäjän ja tuottajan vastuulla. Jyväskylä Kannonkoski ei Karstula Ei kanta a Kivijärvi Konnevesi

10 Laukaa Luhanka Ei Järjestämispäätöksen osalta on syytä arvioida, millä tavoin kunnille voidaan antaa uusia tehtäviä tai ottaa niitä pois. Ei tule muodostaa sellaista tilannetta, jossa kunnilla ei olisi oikeutta vaikuttaa saamiinsa palveluihin. Asia on määriteltävä järjestämispäätöksessä selkeästi. Kunnille jää oikeus kilpailuttamiseen, mutta raamit sille asettaa SOTE-alue. Mikä on kuntien todellinen päätösvalta tulevaisuudessa? Petäjävesi Pihtipudas Ei Toivakka Ei Hankasalmi Ei Multia Kyyjärvi Kinnula 14. Pidättekö tarkoituksenmukaisena, että järjestämispäätöksessä määritellään kaikki säännöksenmukaiset asiat (kohdat 1 13)? Muurame Saarijärvi EI Väestön kielellisten oikeuksien toteutuminen, Rahoitus ja sen voimavarojen kohdentaminen tuottamisvastuussa oleville kunnille ja kuntayhtymille Uurainen viitasaari Keuruu Perustuslainmukaisuus on varmistettava. Järjestämispäätös on linjausasiakirja; käytettävissä olevilla tiedoilla on vaikea arvioida sisällön tasoa ja merkitystä. Äänekoski Joutsa Jyväskylä Kannonkoski Karstula Kivijärvi Konnevesi Laukaa Luhanka Petäjävesi Pihtipudas Toivakka Hankasalmi Ei Ei tuottamisvastuussa olevat kunnat, kuntayhtymät ja niiden tehtävät Ei Palveluhankintojen sekä palvelusetelin käytön keskeiset periaatteet ja laajuus Multia Kyyjärvi Kinnula

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014

Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014 4.5.2015 HE 324/2014 vp. 1 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014 Asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Metropolijaoston raportti

Metropolijaoston raportti Metropolijaoston raportti 06.11.2013 Valmistelutyöryhmän metropolijaoksen tehtävänä oli 31.10.2013 mennessä - selvittää, kuinka perustasoa, sote aluetta, ja sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueita

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Kaupunkirakennelautakunta päätti palauttaa palvelulinjaukset valmisteltaviksi. Palvelulinjauksia

Lisätiedot

1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi. KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto

1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi. KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto 2 1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi 3 VESILAHDEN KUNTA KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 100 Vaalit 1000 Vaalit

Lisätiedot

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Seututerveyskeskushanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Joutsan, Keuruun, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden ja Toivakan kuntien yhteishanke

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013 Työyhteisöjen palautteet palvelulinjausten 2. luonnoksesta (3.6.2013) Palaute 39 työyhteisöltä ajalta 9. 6. 20.8. (palautteet pyydetty 16.8. mennessä) Kokoaja Pirjo Tuosa

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 1 LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sosiaalihuoltolaki. Lain tarkoitus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 339/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

LAUSUNTO 14.10.2014. Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö (STM090:00/2013)

LAUSUNTO 14.10.2014. Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö (STM090:00/2013) 1 (5) LAUSUNTO 14.10.2014 Sosiaali - ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö (STM090:00/2013) Lausunto sosiaali - ja terveydenhuollon järjestämislain

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:45 Sosiaali- ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Helsinki 2013 2 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Sosiaali-

Lisätiedot

Kuntanäkökulmia muutokselle Sosiaali- ja terveysvaliokunta 27.2.2015 Kaupunginjohtaja Kari Nenonen

Kuntanäkökulmia muutokselle Sosiaali- ja terveysvaliokunta 27.2.2015 Kaupunginjohtaja Kari Nenonen Kuntanäkökulmia muutokselle Sosiaali- ja terveysvaliokunta 27.2.2015 Kaupunginjohtaja Kari Nenonen Rahoitus ja toiminnanohjaus Erot rahoituspohjassa alueiden välillä merkittäviä Haitallista kilpailua alueiden

Lisätiedot

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE ISER Itä-Suomen malli ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sekä eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiosta 2013:15 Sosiaali - ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI ESOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2013 2 Sosiaali-

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Sisältö 1. Selvitysprosessin kuvaus 2. Selvityksen tulosten

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot